Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Probleme generale ale tehnicii de etanşare

1.1. Introducere

O etanşare reprezintǎ, un element, mai multe elemente sau chiar un dispozitiv


care îndeplinesc anumite funcţiuni, cum ar fi : separarea spaţiilor cu presiuni diferite,
separarea diferitelor medii tehnologice, protecţia contra pǎtrunderii corpurilor strǎine
(de ex. a prafului) în anumite spaţii (lagǎre), protecţia contra pierderii lubrifianţilor,
închiderea cât mai ermeticǎ a unui spaţiu conţinând un mediu sub presiune, etc.
În cazul unor cuple cinematice mobile sau legǎturi fixe demontabile, etanşarea
poate fi realizatǎ numai ca urmare a folosirii unor dispozitive de etanşare speciale.
Dispozitivele de etanşare sunt folosite în toate domeniile tehnicii şi, de aceea,
nomenclatorul etanşǎrilor este foarte larg, iar cerinţele şi condiţiile de exploatare
variate.
Tehnica de etanşare sau ermetologia este un domeniu al tehnicii care
elaboreazǎ bazele ştiinţifice şi metodele practice ale etanşǎrii spaţiilor, proiectǎrii şi
exploatǎrii dispozitivelor de etanşare. Intre capacitatea de funcţionare a dispozitivelor
şi siguranţa pieselor componente existǎ o dublǎ determinare, care conduce la
continua perfecţionare a lor.
Asupra capacitǎţii de funcţionare a etanşǎrilor acţioneazǎ factori de
exploatare, constructivi, tehnologici, tehnico- economici şi ecologici. Cei mai
importanţi sunt: însuşirile mediului de lucru şi cele ale mediului înconjurǎtor, regimul
de lucru, caracteristicile materialelor îmbinǎrii şi etanşǎrii, limitele admise de
pierderi, timpul de funcţionare, toxicitatea şi agresivitatea chimicǎ a mediilor etc.
Pentru mǎrirea capacitǎţii de funcţionare şi a siguranţei îmbinǎrilor mobile s-au creat
sisteme de etanşǎri care, pe lângǎ etanşǎrile principale, incluid şi etanşǎri secundare,
cu acţiune periodicǎ (de protecţie, ungere, rǎcire) sau continuǎ.
Mediul de lucru (P) se gǎseşte în interior, mediul înconjurǎtor (A) este cel din
afara spaţiului etanşat. Fiecare mediu se caracterizeazǎ printr-o anumitǎ stare de
agregare a fazei de bazǎ (lichidǎ, gazoasǎ, solidǎ, plasmǎ), prin parametri fizici şi
1
însuşiri chimice. In faza de bazǎ se gǎsesc impuritǎţi, deci sistemul poate fi bifazic
sau trifazic ( de ex. în lichid se aflǎ în suspensie particule dure şi bule de gaz). La
interacţiunea mediilor între ele şi cu materialele de etanşare sunt posibile reacţii
chimice nepermise sau modificarea stǎrii fizice. In acest caz mediul P este
incompatibil cu mediu A sau cu materialul etanşǎrii. Alegerea materialelor optime
pentru funcţionarea etanşǎrii se numeşte compatibilitate. In cazul incompatibilitǎţii
mediilor A şi P, în construcţia sistemului de etansare se prevede un mediu de
separaţie B (uneori se numeşte mediu de închidere sau tampon).

1.2. Clasificare
O clasificare întâlnitǎ în literatura de specialitate, care ţine cont de criteriile din STAS
(6984) este prezentatǎ în figura 1.1.

Fig.1.1. Clasificarea etanşǎrilor.

2
Etanşǎrile se grupeazǎ în general în douǎ mari categorii:
- Etanşǎri statice, la care elementul de etanşare se aflǎ între suprafeţe
care nu se deplaseazǎ una faţǎ de cealaltǎ;
- Etanşǎri dinamice, la care etanşarea se face între suprafeţe cu o
mişcare relativǎ una faţǎ de cealaltǎ, de exemplu o mişcare de rotaţie
a unui arbore faţǎ de o carcasǎ sau mişcarea alternativǎ a unei tije sau
piston într-un cilindru.

Între etanşare şi îmbinare se poate face o disticţie prin aceea cǎ prima aplicaţie
presupune, de obicei, etanşarea unor suprafeţe cu mişcǎri reciproce diferite.
Îmbinarea este utilizatǎ pentru a se face o etanşare între douǎ elemente sau suprafeţe
statice.
Materialul de etanşare astfel utilizat poate fi numit îmbinare sau garniturǎ.
Un numǎr de etanşǎri de tip dinamic pot fi utilizate foarte bine ca etanşǎri statice, în
acest caz ele vor fi numite garnituri.
O altǎ denumire a unei etanşǎri dinamice este garniturǎ sau inel de
presgarniturǎ. Aceastǎ denumire a apǎrut din metoda originalǎ de etanşare a unui
arbore sau piston într-o carcasǎ, prin umplerea cu material rezilient sau semirezilient
a jocului dintre cele douǎ suprafeţe. Aceastǎ metodǎ este încǎ utilizatǎ şi rǎmâne
practic o etanşare pentru aplicaţii specifice, deşi varietatea şi performanţa noilor
materiale a crescut.
Etanşǎrile statice sunt definite în mod normal dupǎ tip, de exemplu: garnituri,
inele, etc. Garniturile sunt executate din materiale diferite: metalice, semimetalice,
nemetalice, elastomerice, iar din punct de vedere constructiv, pot fi plane, ondulate,
profilate, etc.
Etanşǎrile dinamice se clasificǎ în douǎ mari grupe: cu contact şi fǎrǎ
contact. Majoritatea etanşǎrilor dinamice utilizate sunt etanşǎri cu contact,
funcţionând cu frecare lichidǎ sau mixtǎ. Etanşǎrile dinamice cu contact se împart în
douǎ categorii: etanşǎri de compresiune şi etanşǎri acţionate prin presiune.

3
Etanşǎrile dinamice de compresiune creazǎ o presiune radialǎ pentru etanşare,
datoritǎ împingerii inelelor cu ajutorul unui capac şi dilatând materialul inelului
radial. Acest tip de etanşare se poate utiliza şi în aplicaţii statice.
Existǎ şi alte tipuri de etanşǎri dinamice de compresiune, mai ales pentru
mişcǎri alternative, care utilizeazǎ inele rigide, cu generarea presiunii de contact prin
montarea forţatǎ sau datoritǎ unui element elastic.
Etanşǎrile dinamice acţionate de presiune se încadreaza în douǎ grupe. Prima
grupǎ cuprinde inele elastomerice masive (“O” – ring sau dreptunghiulare) care se
monteazǎ presat în locaşuri, ceea ce presupune o presiune iniţialǎ de strângere p i,
asigurând etanşarea în stare staticǎ. Sub presiunea fluidului care acţioneazǎ pe o parte
a etanşǎrii, inelul se deformeazǎ, mǎrind presiunea de strângere, iar în condiţii
dinamice presiunea efectivǎ este pi + p, ceea ce asigurǎ etanşarea fluidului cu
presiunea p.
A doua grupǎ de etanşare dinamicǎ prin presiune utilizeazǎ secţiuni tubulare cu
margini flexibile. Presiunea de strângere totalǎ rezultǎ la fel ca la prima grupǎ.
Secţiunile tipice sunt inelele U, V şi variantele lor. Etanşǎrile de acest tip sunt cu
simplu efect, adicǎ etanşarea este eficientǎ numai într-un singur sens.
Existǎ de asemenea, etanşǎri cu inele de tip arbore sau tip alezaj. Tot etanşare
dinamicǎ este şi etanşarea realizatǎ pe suprafeţe perpendiculare pe axa de rotaţie
numitǎ etanşare frontalǎ sau radialǎ. Şi aici etanşarea este realizatǎ prin presiunea
unui element elastic, care acţioneazǎ asupra unui inel, care poate fi fix sau mobil.
Având în vedere marea diveristate a etanşǎrilor, se pune problema alegerii lor.
Întrucât parametrii care determinǎ o etanşare sunt diverşi, în funcţie de locul şi modul
de utilizare, în figura 2 este prezentat un ghid de utilizare a etanşǎrilor.

4
Fig.2. Limitele folosirii etanşărilor:
a – după viteză şi presiune; b – după debitul de pierderi; c – după temperatură;
1 – inele “O” din elastomeri; 2 – manşete din elastomeri;
3 – manşete din cauciuc; 4 - manşete din cauciuc armat cu inel de protecţie;
5 – segmenţi metalici; 6 - etanşări din materiale moi; 7 – etanşări frontale.

5
Criteriile de clasificare nu sunt limitative şi de aceea se pot face delimitǎri
categorice între diferite dispozitive de etanşare din literatura de specialitate şi norme
ale unor întreprinderi constructoare de etanşǎri. În multe situaţii încadrarea într-o
grupǎ sau alta se face dupǎ caracterul predominant al unor parametrii constructivi,
funcţionali sau dupǎ destinaţie.

1.3. Proprietǎţile etanşǎrilor

În funcţie de scopul etanşǎrilor, la aprecierea lor se pune accentul pe una sau mai
multe proprietǎţi:
a) Etanşeitatea. Este o proprietate necesarǎ din mai multe motive:
- Evitarea pierderilor de mediu etanşat; aceste pierderi produc
urmǎtoarele efecte: distrugerea etanşǎrii prin efectul de eroziune şi
coroziune al mediului tehnologic, periclitarea mediului înconjurǎtor
prin otrǎvire sau incendiu al fluidului etanşat;
- Evitarea amestecului de medii diferite;
- Evitarea unei uzuri mari a etanşǎrii şi a elemenetelor în contact cu
etanşarea, ca urmare a pǎtrunderii prafului;
b) Durabilitatea. Pentru apreciere se considerǎ douǎ puncte de vedere şi
anume:
- faţǎ de solicitǎrile din partea mediului etanşat şi faţǎ de condiţiile de
expoloatare: rezistenţǎ chimicǎ, rezistenţa la uzurǎ şi stabilitate la
temperaturi înalte a materialului de etanşare;
- capacitatea de a rezista ca formǎ şi proprietǎţi la demontǎri repetate;
aceasta depinde de deformǎrile suportate în procesul de etanşare şi
din acest punct de vedere, este de preferat sǎ fie deformǎri elastice.
c) Siguranţa în exploatare. Aceastǎ cerinţǎ este de prim ordin, deoarece prin
defectarea etanşǎrii se pot provoca pagube mari şi mai ales întreruperea
funcţionǎrii instalaţiei. În aceastǎ privinţǎ se va face deosebirea dacǎ
distrugerea etanşǎrii este totalǎ sau este doar o neetanşeitate. Aceastǎ cerinţǎ
trebuie corelatǎ cu importanţa pe care o are etanşarea pentru instalaţia unde
este utilizatǎ.

6
d) Posibilitatea de montare – demontare. Se deosebesc etanşǎri demontabile,
nedemontabile sau limitat demontabile, când de cele mai multe ori este
necesar la demontare şi distrugerea unei piese a îmbinǎrii de etanşare.În
general, se vor prefera etanşǎrile nedemontabile, mai ales la aplicaţiile care
prevǎd o demontare foarte rarǎ.
e) Pierderi minime de putere. Aceste pierderi sunt cauzate de frecarea dintre
etanşare şi piesa etanşatǎ.
f) Conductivitatea termicǎ a materialului de etanşare. Conductivitatea
termicǎ a materialului de etanşare este importantǎ mai ales pentru evacuarea
cǎldurii spre mediul etansat sau spre alte elemente ale dispozitivului de
etanşare.
g) Compatibilitatea cu mediul etanşat, ceea ce presupune ca elementele
etanşǎrii sǎ nu fie atacate de mediu sau ca materialele sǎ nu prezinte asupra
mediului efecte de contaminare prin desprinderi de particule cu efecte
asupra compoziţiei, culorii, mirosului sau proprietǎţilor de ungere.
1.4. Aplicaţii ale metodelor de verificare a etanşeitǎţii

În ultimii ani s-au efectuat teste de etanşeitate şi debite pentru toate tipurile de
produse, de la boilere la motoare şi aragaze, din cele mai diverse domenii: industria
auto, domeniul medical, uz casnic, turnǎtorie, ambalaje, electronice, gaze, construcţii,
ventile, industria aerospaţialǎ. Principalele aplicaţii sunt prezentate în tabelul de mai
jos.

Testare etanşeitate

7
Rulmenţi Rezervor gaz Rezervor petrol
Etanşare prin burduf de Cutie de viteză,Cot Cric pneumatic,
cauciuc Far auto, Schimbător Arc pneumatic
Tub flexibil frână de căldură Transmisie pneumatică
Tobă eşapament cu Miez încălzire, Claxon Cap braţ oscilant
catalizator Transmisie hidraulică Furtun flexibil
Carcasă ambreiaj Piston de injecţie Rezervor hidraulic cu
Bloc cilindru, Chiulasă, Colector de admisie absorbitor
Cămaşă cilindru, Delco Supapă de admisie Ventil absorbitor de şoc
Transmisie diferenţială Bidon/Canistră de Amortizor de zgomot
Bloc motor, Simering benzină Schimbător de nivel
Cot de eşapare, Ţeavă Flanşă de etanşare Regulator de viteză
de eşapare Conducta de ulei Material de etanşare pentru
Dop combustibil, Filtru Indicator de ulei chiulasă, pentru motor
combustibil Încălzitor de ulei Turbo compresor
Rezervor combustibil Circuit apă, Plutitor,
Pompa de apă
Verificarea etanşeităţii şi debitelor
Circuit frână ABS Filtru diesel Pompa hidraulică
Cap arbore cu came Nivelul de Circuitul de joasă
Carburator, Piese turnate combustibil presiune a
Circuitul complet de Jetul de combustibil combustibilului
combustibil Ţevile de Circuitul de ulei
combustibil Filtrul de ulei, Termostat
Pompa de
combustibil
Domeniul Testare etanşeitate Verificarea Verificare
Cathete etanşeităţii Etanşeitate&
medical Ambalaje farmaceutice din şi debitelor Debite& Volum
sticlă Pompe aerosol pentru
Conectori hidraulici Echipament de farmaceutice
Ambalaje din plastic dializă Valve aerosol pentru
Cutii farmaceutice din Picurător intravenos farmaceutice
plastic Inhalator Seringi
Conectori pneumatici Tuburui flexibile Verificare
Flacoane pentru spray-uri Robineţi din plastic Etanşeitate& Presiune
Mânuşi chirurgicale Regulator de Presostat, Termostat
Îndulcitori de apă presiune
Aplicaţii uz Verificare Etanşeitate& Testare etanşeitate Verificare
Teste electrice Monitor calculator Etanşeitate& Debite&
casnic Râşniţă de cafea Îndulcitor de apă Multi teste
Maşină de spălat vase Teste electrice
Fier de călcat, Calculator Circuit frigorific
Boiler Jocuri Verificare debite
Bulb lumină, Stilou
Set televizor

Aplicaţii Testare etanşeitate


Carcasa robinetului cu bilă Carcasa schimbătorului de viteză
turnǎtorie Calibru frână, Cilindru frână Schimbător de viteză,

8
Înveliş arbore cu camă Colector de admisie
Radiator turnat, Baia de ulei, Carcasa pompei
Carcasă ambreiaj Turbo compresor,
Chiulasă, Bloc motor, Anvelope
Cot eşapament
Aplicaţii Testare etanşeitate Verificarea etanşeităţii Verificare
Pompă aerosol, Ventil şi debitelor Etanşeitate& Volum
ambalaje aerosol Generator spray Cartuşe de cerneală
Deodorant cu bilă
Ambalaje din plastic
Flacoane din plastic
Ambalaj spray
Ambalaj din sticlă
Testare etanşeitate
Conector din aluminiu Conectori pneumatici Conector pompă
Aplicaţii Plutitor Cric pneumatic Ventil de reglare
Conector încălzire Arc pneumatic Valvă termică
ventile
Conector hidraulic Transmisie pneumatică Valvă termostatică
Valvă hidraulică Ventil pneumatică
Verificare Verificare Etanşeitate Verificare etanşeitate&
Etanşeitate& Presiune & Debite & Teste de Multi test
Contact presiune presiune
Valvă de reducere Presostat
presiune Furtun flexibil Monitorizare presiune
Regulator presiune
Valvă presiune
Regulator,Termostat
Cilindru principal
Aplicaţii gaze Testare etanşeitate
Contor gaz
Schimbător de căldură pentru boilere
Regulator
Verificarea etanşeităţii Verificare debite Verificare etanşeitate
şi debitelor Arzător & debite & teste
Rampa boiler, Rampa Injector electrice
aragaz Brichetă Maşină de gătit
Dop Boilere
Aplicaţii Testare etanşeitate
electronice Componente electronice pentru aeronave
Monitoare TV şi calculator
Aparate foto
Hard discuri
Ceasuri
Aplicaţii Testare etanşeitate Verificarea etanşeităţii Verificare debite
Sisteme de închidere şi debitelor Fiola
construcţii centralizată Lampă de gaz
Contor gaz Ventil de reglare Verificare etanşeitate
Valvă hidraulică Apometru & debite & teste
Ţevi din plastic electrice
Rezervor din plastic
Ţevi din oţel Pompă submersibilă
9
Conector robineţi
Contor gaz, Plutitor

Aplicaţii Testare etanşeitate Verificare Etanşeitate& Debite&


Teste de presiune
Muniţie, Radare
Componente ale motorului navei Echipamente pentru piloţi
spaţiale
Componente electronice
aerospaţiale

10

S-ar putea să vă placă și