Sunteți pe pagina 1din 20

NCS / MIDAS

aparate de aer condi\ionat pentru uz reziden\ial

AM PM

ON/OFF

HR. MIN.

CLOCK RESET

MANUAL DE UTILIZARE
Stimate client,

V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e
de mai mul\i ani ;i al unor studii am[nun\ite de proiectare. A fost fabricat cu materiale de calitate ;i cu tehnologii
foarte avansate. Marca CE garanteaz[, de asemenea, c[ aparatele corespund cerin\elor Directivei Europene de Ma;ini
`n materie de securitate. Nivelul calitativ este sub control continuu, iar produsele FERROLI sunt sinonime cu ideea de
Securitate, Calitate ;i Fiabilitate. ~n cazul `n care nu o cunoa;te\i, pute\i solicita concesionarului de la care a\i
achizi\ionat aparatul adresa unit[\ii de service cea mai apropiat[, sau o pute\i reg[si `n Pagini Aurii la sec\iunea
Climatizare sau Cazane pe gaz. Datele con\inute de acest manual pot suferi modific[ri, dac[ acestea sunt considerate
necesare pentru `mbun[t[\irea produsului.

~nc[ o dat[, v[ mul\umim.


FERROLI S.p.A.
NCS / MIDAS

CUPRINS

CARACTERISTICI GENERALE ......................................................................................................................................................4


RECEP|IA APARATULUI..........................................................................................................................................4
CONSIDERA|II PRELIMINARE
PREZENTAREA UNIT{|ILOR PENTRU PODEA/PLAFON......................................................................................4
PREZENTAREA UNIT{|ILOR TIP CASET{.............................................................................................................4
PREZENTAREA UNIT{|ILOR TIP DUCT.................................................................................................................4
DECLARA|IE DE CONFORMITATE .........................................................................................................................4
COMPONENTELE UNIT{|II EXTERIOARE.............................................................................................................5
COMPONENTELE UNIT{|II INTERIOARE ..............................................................................................................5
TELECOMAND{ .......................................................................................................................................................6

PUNEREA ~N FUNC|IUNE .............................................................................................................................................................7


INDICA|II CU PRIVIRE LA UTILIZAREA TELECOMENZII......................................................................................7
INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR.........................................................................................................7
PORNIREA APARATULUI DE AER CONDI|IONAT.................................................................................................8
SELECTAREA MODULUI DE FUNC|IONARE ........................................................................................................8
DESCRIEREA MODURILOR DE FUNC|IONARE ...................................................................................................9
CONTROLUL TEMPERATURII ÎN MODUL DE FUNC|IONARE AUTOMAT{.........................................................9
REGLAREA FLUXULUI DE AER ............................................................................................................................10
SETAREA OREI PE TELECOMAND{ ....................................................................................................................10
PROGRAMAREA TEMPORIZATORULUI ...............................................................................................................10
INDICATORII LED AI UNIT{|II INTERIOARE ........................................................................................................12
TASTA DE URGEN|{ A UNIT{|II INTERIOARE ...................................................................................................13
RESETAREA AUTOMAT{.......................................................................................................................................13
OPRIREA :I SCOATEREA DIN FUNC|IUNE ........................................................................................................13

ÎNTRE|INEREA OBI:NUIT{ ........................................................................................................................................................14


CUR{|AREA FILTRELOR UNIT{|II INTERIOARE ................................................................................................14
CUR{|AREA UNIT{|II INTERIOARE.....................................................................................................................15
CUR{|AREA UNIT{|II EXTERIOARE ...................................................................................................................15

SIGURAN|{ :I POLUARE ...........................................................................................................................................................16


CONSIDERA|II GENERALE...................................................................................................................................16

ASISTEN|{ TEHNIC{ :I PIESE DE SCHIMB.............................................................................................................................17


ÎNDRUMAR DE DEPANARE A DEFEC|IUNILOR .................................................................................................17

NORME DE SIGURAN|{..............................................................................................................................................................18

3
NCS / MIDAS

CARACTERISTICI GENERALE

RECEP|IA APARATULUI

~n momentul recep\iei unit[\ii, este esen\ial s[ v[ asigura\i c[ au fost


primite toate materialele comandate ;i c[ acestea nu au fost deteriorate
`n niciun fel `n timpul transportului. ~n cazul `n care este descoperit[ o
deteriorare a echipamentului, `n;tiin\a\i imediat transportatorul contractat
;i informa\i `n acela;i timp departamentul nostru de rela\ii cu clien\ii.
Doar proced]nd `n aceast[ manier[ ;i cu promptitudine ve\i avea posi-
bilitatea s[ ob\ine\i materialele lips[ ;i rambursarea daunelor.

CONSIDERA|II PRELIMINARE

Aceast[ unitate a fost proiectat[ ;i fabricat[ exclusiv pentru a func\iona


ca un aparat de aer condi\ionat ;i trebuie utilizat[ doar `n acest scop.
Aparatul poate func\iona `n bune condi\ii ;i poate fi utilizat `n mod efi-
cient doar dac[ este utilizat corect ;i este men\inut `n condi\ii adecvate.
V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie acest manual de instruc\iuni ;i s[ `l consul-
ta\i ori de c]te ori apar dificult[\i pe parcursul perioadei utilizare a
aparatului. ~n cazul `n care este necesar, nu uita\i c[ serviciul nostru de
asisten\[, organizat `n colaborare cu concesionarii no;tri, este `ntotdeau-
na la dispozi\ia dumneavoastr[ pentru eventualitatea `n care v[ sunt
necesare explica\ii suplimentare sau aparatul necesit[ repara\ii.

PREZENTAREA UNIT{|ILOR PENTRU PODEA/PLAFON

Unit[\ile pentru podea/plafon sunt aparate de aer condi\ionat/aparate de aer condi\ionat sistem split, formate dintr-o unitate
interioar[ ;i una exterioar[.
Unit[\ile interioare pot fi instalate fie pe podea, fie pe plafon.

PREZENTAREA UNIT{|ILOR TIP CASET{

Unit[\ile caset[ sunt aparate de aer condi\ionat/aparate de aer condi\ionat sistem split, formate dintr-o unitate interioar[ ;i una
exterioar[.

PREZENTAREA UNIT{|ILOR TIP DUCT

Unit[\ile tip duct sunt aparate de aer condi\ionat/aparate de aer condi\ionat sistem split, formate dintr-o unitate interioar[ ;i una
exterioar[, care pot fi conectate prin racorduri frigorifice cu man;on, pentru o conexiune mai rapid[.

DECLARA|IE DE CONFORMITATE

Compania declar[ c[ aparatele `n chestiune sunt conforme prescrip\iilor urm[toarelor directive ;i modific[rilor lor ulterioare>

O Directiva 98/37 CEE cu privire la ma;ini industriale<

O Directiva 73/23 CEE privind echipamentele de joas[ tensiune ;i Directiva modificatoare 93/68 CEE<

O Directiva 89/336 CEE privind compatibilitatea electromagnetic[<

O Directiva 2002/31/CE privind eficien\a energetic[<

O Directiva 2002/96/CE WEE<

O Directiva 2002/95/CE RoHS.

4
NCS / MIDAS

CARACTERISTICI GENERALE

COMPONENTELE UNIT{|II EXTERIOARE

1. CARCASA
Carcasa de acoperire a unit[\ii exterioare este realizat[ din tabl[ zincat[ l[cuit[ la cald cu pulberi de poliester dup[ un trata-
ment de pasivare. Acest tratament confer[ unit[\ii rezisten\[ la agen\i atmosferici. Structura portant[ este realizat[ din tabl[
zincat[ cu grosime mare, prelucrat[ prin presare, care `i asigur[ o bun[ rigiditate ;i `mpiedic[ propagarea vibra\iilor.

2. COMPRESORUL
Compresorul este de tip ermetic sau spiralat sau, `n func\ie de modelul `n discu\ie, rotativ, de o `nalt[ eficien\[ ;i silen\ios,
prev[zut cu sisteme de protec\ie `mpotriva suprasarcinilor termice sau electrice. Este montat pe suporturi de cauciuc pentru a
elimina fenomenele cauzate de vibra\ii.

3. GRUPUL DE VENTILA|IE
Unitatea exterioar[ dispune de un ventilator elicoidal cu palete de dimensiuni mari, ac\ionat de un motor cu vitez[ redus[, pen-
tru a asigura o func\ionare silen\ioas[.

4. BATERIA DE SCHIMB TERMIC


Bateria de schimb termic este construit[ din tuburi de cupru ;i aripioare str]nse `n pachet continuu din tabl[ de aluminiu.
Aripile sunt blocate `n mod direct, prin expansiunea mecanic[ a tubului de cupru, pentru ob\inerea unei transmisiuni de c[ldur[
ridicate.

5. CIRCUITUL FRIGORIFIC
Este construit din tuburi de cupru cu `mbin[ri perfect etan;e.

COMPONENTELE UNIT{|II INTERIOARE

1. DE PODEA/PLAFON
Carcasa este compus[ din dou[ panouri, anterior ;i posterior, fabricate din material plastic ABS ;i respectiv din tabl[ zincat[
l[cuit[. Grupul de ventila\ie este de tip centrifugal echilibrat static ;i dinamic. Bateria de schimb termic este fabricat[ din tuburi
de cupru cu aripioare str]nse `n pachet continuu din tabl[ de aluminiu.

2. TIP CASET{
Unitatea este compus[ dintr-un modul ce con\ine un schimb[tor de c[ldur[ cu aripioare, grupul de ventila\ie format dintr-un
motor cu trei viteze ;i un ventilator axial centrifugal, plus o t[vi\[ pentru colectarea condensului echipat[ cu o pomp[ pentru
drenarea acestuia. Unitatea dispune de asemenea de o gril[ construit[ din material termoplastic ;i format[ dintr-un cadru ce
ad[poste;te filtrul ;i aripioarele de direc\ionare a fluxului de aer plus o gril[ de aspira\ie ;i, nu `n ultimul r]nd, dispune de un
tablou electric `n care sunt realizate toate conexiunile electrice necesare.
Prev[zut[ cu suporturi pentru fixarea pe plafon, aceasta este compus[ dintr-un cadru ;i o gril[ fabricate din material termo-
plastic, grila ad[postind filtrul ;i aripioarele de deviere.

3. TIP DUCT
Unitatea este furnizat[ `mpreun[ cu toate suporturile de fixare necesare ;i panou de control la distan\[ (cu ajutorul telecomen-
zii). Poate fi instalat[ `n pozi\ie orizontal[. Carcasa de acoperire este fabricat[ `n `ntregime din tabl[ de o\el zincat cu izolare
complet[ acustic[ ;i termic[ pe partea interioar[, pentru a preveni formarea condensului pe suprafa\a superioar[. Aceasta
ad[poste;te bateria cu suprafe\e extinse fabricate din tuburi de cupru ;i aripioare din aluminiu (tuburile sunt compactate prin
intermediul procesului de expansiune mecanic[) ;i grupul de ventila\ie, care este compus din dou[ sau trei turbine (`n func\ie
de modelul avut `n vedere) cuplate direct la motor.

4. SEC|IUNEA DE FILTRARE
Sec\iunea de filtrare din cadrul unit[\ii interioare este fabricat[ din material sintetic cu o mare capacitate de filtrare. Acesta
poate fi cur[\at prin supunerea la jeturi de aer sau prin sp[lare.

TELECOMAND{
Aparatele de aer condi\ionat din aceast[ serie sunt prev[zute cu o telecomand[ cu infraro;u. Aceasta permite utilizatorului s[
foloseasc[ sistemul de aer condi\ionat cu u;urin\[ ;i s[ men\in[ sub control to\i parametrii de func\ionare.

5
NCS / MIDAS

CARACTERISTICI GENERALE

TELECOMAND{

Telecomanda dispune de un set de taste ;i de un afi;aj care indic[ toate func\iile activate ;i diver;ii parametri necesari utiliza-
torului ;i instalatorului pentru o utilizare corect[ a aparatului.

1. Tasta ON/OFF> pentru activarea/dezactivarea aparatului Fig.1


de aer condi\ionat.
2. Butonul > pentru selectarea modului de
func\ionare dorit> AUTO (AUTOMAT) -COOL (RECE) -
DRY (DEZUMIDIFICARE) - HEAT (CALD).
3. Tasta pentru setare „TEMPERATUR{”, utilizat[ pentru
setarea temperaturii camerei> (V) pentru a cre;te tem- 1
peratura, (W) pentru a reduce temperatura.
4. Tasta > utilizat[ pentru setarea unei noi secven\e de
vitez[ a ventilatorului, `n urm[toarea secven\[> AUTO 4 AM PM 5
(AUTOMAT{), LOW (MIC{), MED (MEDIE), HIGH
(MARE) ;i `napoi la AUTO.
5. Tasta > (doar `n cazul unit[\ilor echipate cu clapete ON/OFF
reglabile> podea/plafon ;i casete) pentru modificarea
unghiului clapetei verticale.
6. Tasta > (doar `n cazul unit[\ilor echipate cu clapete
reglabile> podea/tavan ;i suport) pentru a determina
mi;carea automat[ a clapetei verticale, modific]nd flux- 2 5
ul de aer vertical. 3
7. Tasta pentru regim de noapte , utilizat[ pentru
setarea/anularea modului Sleep, indiferent de modul de
func\ionare curent al aparatului de aer condi\ionat. 8 HR. MIN. 7
8. Tasta > activeaz[ func\ia temporizatorului.
9. Tasta > dezactiveaz[ func\ia temporizatorului. CLOCK RESET
10. Tasta HR> seteaz[ ora temporizatorului.
11. Tasta MIN> seteaz[ minutele temporizatorului. 9 11
12. Tasta CLOCK (Ceas)> pentru setarea programului tem-
porizatorului.
13. Tasta RESET (Resetare)> ap[sa\i tasta RESET pentru
a ;terge toate set[rile curente ;i pentru a reveni la
set[rile din fabric[. 12 10 13

Descrierea simbolurilor LED de pe afi;aj (Figura 2)>

1. Indicator de mod AUTO (AUTOMAT) activ. SIMBOLURI PE AFI:AJ Fig.2


2. Indicator de mod SLEEP activ.
3. Indicator de mod COOL (R{CIRE) activ.
4. Indicator de mod DEZUMIDIFICARE activ.
1 2 8
5. Indicator de mod ~NC{LZIRE activ.
6. Indicator de mod ventilator AUTO (AUTOMAT) activ. 4
7. Indicator de mod ventilator activ. 9
8. Indicator de mod TEMPERATURA SET POINT
(VALOAREA DE REFERIN|{ A TEMPERATURII) (nu 3
este activ `n modul AUTO (AUTOMAT)). 5
9. Indicator TEMPERATUR{ (nu este activ `n modul 6 12
AUTO (AUTOMAT)).
10. Indicator ora de activ are TIMER (TEMPORIZATOR). 7
11. Indicator ora de oprire TIMER (TEMPORIZATOR).
12. Indicator mi;care clapet[.
AM PM
10 11

6
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

INDICA|II CU PRIVIRE LA UTILIZAREA TELECOMENZII

Pentru utilizarea corespunz[toare a telecomenzii, v[ rug[m s[ \ine\i cont de urm[toarele>


1. Scoate\i bateria `n cazul `n care telecomanda nu va fi folosit[ pentru o perioad[ mai `ndelungat[ de timp.
2. ~n momentul `n care utiliza\i telecomanda, orienta\i-o c[tre receptorul de semnal din cadrul unit[\ii interioare (1).
3. Semnalul telecomenzii este recep\ionat pe o raz[ de 7 metri.
4. Semnalul emis nu trebuie obstruc\ionat `n niciun fel.
5. Manipula\i cu aten\ie telecomanda.
6. Semnalul emis poate fi perturbat de o lamp[ cu aprindere rapid[, de o lamp[ fluorescent[ de tip inverter sau de un telefon
mobil.
7. Telecomanda nu trebuie expus[ direct la lumina solar[, l]ng[ un dispozitiv de `nc[lzire sau l]ng[ orice surs[ de c[ldur[.

Not[> Bateriile (vezi punctul 1) trebuie depozitate `ntr-un loc sigur, care nu este la `ndem]na copiilor.

INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR Fig.1

La introducerea/`nlocuirea bateriilor, trebuie s[ respecta\i urm[toarele indi-


ca\ii>

1. ~nl[tura\i capacul (1).

2. Scoate\i bateriile desc[rcate ;i introduce\i-le pe cele noi (2),


asigur]ndu-v[ c[ acestea sunt pozi\ionate dup[ cum este indicat `n
schema din interiorul compartimentului.

3. Pune\i la loc capacul (3).


Fig.2
La `nlocuirea bateriilor, telecomanda p[streaz[ set[rile efectuate anterior
`nlocuirii, cu condi\ia ca aceasta s[ nu dureze mai mult de un minut. ~n
caz contrar, va trebui s[ reseta\i temporizatorul.

Not[> C]nd aparatul de aer condi\ionat nu este utilizat perioade lungi de


timp, scoate\i bateriile din telecomand[ ;i depozita\i-le `ntr-un loc situat `n
afara accesului copiilor.

Pentru a proteja mediul `nconjur[tor ;i a garanta siguran\a persoanelor,


bateriile `nlocuite trebuie `ndep[rtate `n recipiente speciale.
Fig.3

7
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

PORNIREA APARATULUI DE AER CONDI|IONAT


Fig.1
Pentru pornirea aparatului de aer condi\ionat, ap[sa\i tasta ON/OFF
(Activare/Dezactivare) (Figura 1).

ON/OFF
Se va aprinde ledul indicator verde al aparatului,, ar[t]nd c[ acesta a fost
pornit. Re\ine\i c[ ecranul cu cristale lichide va indica `ntotdeauna ultimul
mod de func\ionare, precum ;i func\iile utilizate anterior. Respecta\i
instruc\iunile `n cazul `n care dori\i s[ modifica\i modul de func\ionare a
sistemului.

SELECTAREA MODULUI DE FUNC|IONARE


Fig.2
Prin ap[sarea tastei (Figura 2) sunt selectate diversele moduri de
func\ionare>

1. Func\ionare `n modul AUTO (Automat)> aparatul va selecta automat


modul de func\ionare, cel mai potrivit, `n func\ie de temperatura
ambiant[.

2. Func\ionare `n modul COOL (R[cire), `n cazul `n care dori\i s[ r[ci\i


aerul din camer[.

3. Func\ionare `n modul DRY (Dezumidificare), `n cazul `n care dori\i s[


reduce\i gradul de umiditate a aerului din camer[. Fig.3

4. Func\ionare `n modul HEAT (~nc[lzire), `n cazul `n care dori\i s[


`nc[lzi\i camera.

Prin ap[sarea tastei (Figura 3) este selectat modul de func\ionare


SLEEP (Temporizator oprire automat[), `n cazul `n care dori\i s[ seta\i
func\ionarea pe timp de noapte.

8
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

DESCRIEREA MODURILOR DE FUNC|IONARE

Func\iile disponibile sunt structurate dup[ cum urmeaz[>

Func\ionarea `n regim de r[cire > func\ia de r[cire este activat[ prin ap[sarea tastei p]n[ la afi;area simbolului
corespunz[tor . Aparatul intr[ `n func\iune `n cazul `n care temperatura setat[ este mai mare dec]t temperatura ambiant[.
Intervalul de setare a temperaturii este de> 16 - 31°C.

Func\ionarea `n regim de dezumidificare > func\ia de dezumidificare este activat[ prin ap[sarea tastei p]n[ la
afi;area simbolului corespunz[tor . Aparatul `ncepe s[ func\ioneze `n regim de r[cire, ca ;i `n cazul func\iei de „r[cire”, ;i
ajunge `n scurt timp aproape de temperatura ambiant[ dorit[< `n momentul `n care temperatura este cu dou[ grade Celsius
mai mare dec]t valoarea setat[, ventilatorul trece automat la o tura\ie sc[zut[ ;i o func\ionare intermitent[, care ajut[ la
sc[derea gradului de umiditate a aerului. ~n cazul `n care func\ia de „dezumidificare” este utilizat[ o perioad[ lung[ de timp,
exist[ riscul form[rii de condens la gura de evacuare.

Func\ionarea `n regim de `nc[lzire > func\ia de `nc[lzire este activat[ prin ap[sarea tastei p]n[ la afi;area sim-
bolului corespunz[tor . Aparatul `ncepe s[ func\ioneze `n cazul `n care temperatura setat[ este mai mic[ dec]t cea
ambiant[.
Ventilatorul unit[\ii interioare porne;te doar `n momentul `n care bateria de schimb termic a atins o anumit[ temperatur[. La
trecerea de la func\ia de “r[cire” la cea de “`nc[lzire” ;i invers, aparatul se opre;te timp de aproximativ trei minute. Intervalul
de setare a temperaturii este de> 16 - 31°C.

Func\ionarea `n modul SLEEP (Temporizator oprire automat[) > prin ap[sarea tastei se selecteaz[ modul de
func\ionare pe timp de noapte, indicat prin simbolul corespunz[tor de pe afi;aj. Temperatura cre;te (func\ionare `n regim de
r[cire) sau scade (func\ionare `n regim de `nc[lzire) cu 1°C la fiecare or[ de func\ionare, p]n[ la maxim 2°C. Dup[ ce atinge
acest interval, aparatul men\ine temperatura de func\ionare constant[.

CONTROLUL TEMPERATURII ÎN MODUL DE FUNC|IONARE AUTOMAT{

Func\ionarea `n modul AUTO (Automat) > `n momentul `n care selecta\i modul AUTO, aparatul seteaz[ automat valoarea
de referin\[ la 24°C. ~n func\ie de temperatura ambiant[, aparatul va func\iona fie `n regim de `nc[lzire, fie de r[cire, cu scopul
de a p[stra aceast[ setare. Valoarea de referin\[ nu este indicat[ pe afi;aj ;i poate fi modificat[ prin intermediul tastei .
Aceast[ modificare este indicat[ pe afi;aj prin simbolul .

9
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

REGLAREA FLUXULUI DE AER


Fig.1
Doar `n cazul unit[\ilor de podea/plafon ;i a celor de tip duct
La pornirea aparatului, deflectorul adopt[ o pozi\ie prestabilit[. Pentru a
regla direc\ia fluxului de aer care iese din unitatea interioar[, ap[sa\i tasta
(Figura 1). La ap[sarea tastei , deflectorul `;i va modifica pozi\ia
p]n[ revine `n pozi\ia setat[.
Fig.2
La ap[sarea tastei , deflectorul va continua s[ se mi;te amestec]nd
aerul din camer[. La a doua ap[sare a tastei , deflectorul se
blocheaz[.

SETAREA OREI PE TELECOMAND{ Fig.3

La introducerea bateriilor, ora este setat[ automat la 00>00. Pentru a modi- AM PM

fica ora curent[> ON/OFF


1. ap[sa\i tasta CLOCK (Ceas) cu ajutorul unui pix (Figura 3)
2. utiliza\i tastele “HR” ;i “MIN” pentru a seta ora ;i minutele
3. confirma\i ora introdus[ ap[s]nd tasta CLOCK.

HR. MIN.

CLOCK RESET

PROGRAMAREA TEMPORIZATORULUI

Tastele ;i sunt utilizate pentru setarea a dou[ intervale de timp


Fig.1
pentru programare> primul este pentru pornirea aparatului de aer
condi\ionat ;i cel de-al doilea pentru oprirea acestuia.
~n momentul program[rii orei, coloana afi;at[ pe ceas va lumina intermi-
tent.
Pentru a realiza programarea, urma\i urm[toarele instruc\iuni>
HR. MIN.
1- Ap[sa\i tasta sau , `n func\ie de intervalul de timp pe care dori\i
s[ `l programa\i pentru activarea sau dezactivarea sistemului.
2- Ap[sa\i tasta HR / MIN pentru a seta orele ;i minutele dorite. CLOCK RESET
3- Pentru a confirma ora setat[, a;tepta\i 60 de secunde.

Ledul indicator TIMER (Temporizator) de pe afi;ajul unit[\ii interioare tre- Fig.2


buie s[ fie aprins.

Pentru a dezactiva setarea orei, ap[sa\i tasta ON/OFF.


Pentru a modifica setarea curent[, respecta\i instruc\iunile de la punctele
2 ;i 3. AM PM
AVERTISMENTE
~n cazul `n care seta\i un interval de programare, telecomanda va trans-
mite automat semnalul de pornire sau oprire a unit[\ii interioare la orele
setate.
De aceea, men\ine\i telecomanda `ntr-o pozi\ie corespunz[toare, de unde
s[ poat[ transmite corect semnalul. Intervalul de programare este limitat
la 24 de ore.

10
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

Programarea orei de oprire a aparatului> TEMPORIZATOR DEZACTIVAT Fig.3


Func\ia TIMER OFF (Dezactivare temporizator) este util[ `n momentul
`n care dori\i s[ merge\i la culcare. Aparatul de aer condi\ionat se opre;te
automat la ora setat[.
Exemplu> Pentru a opri aparatul de aer condi\ionat la ora 23>00.
1) Ap[sa\i tasta
2) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 23>00 pe indicatorul TIMER OFF de
pe telecomand[.
3) A;tepta\i 60 de secunde pentru confirmarea opera\iei.

Programarea orei de pornire a aparatului> TEMPORIZATOR ACTIVAT


Func\ia TIMER ON (Activare temporizator) este util[ `n momentul `n care v[
trezi\i diminea\a sau v[ `ntoarce\i acas[. Fig.4
Aparatul de aer condi\ionat porne;te automat la ora setat[.
Exemplu> Pentru a porni aparatul de aer condi\ionat la ora 06>00.
1) Ap[sa\i tasta
2) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 06>00 pe indicatorul TIMER ON de
pe telecomand[.
3) A;tepta\i 60 de secunde pentru confirmarea opera\iei.

Programare combinat[ pentru oprirea ;i pornirea aparatului. Fig.5


Aceast[ func\ie este util[ `n momentul `n care dori\i s[ opri\i aparatul de
aer condi\ionat dup[ ce v[ culca\i ;i s[-l porni\i atunci c]nd v[ trezi\i
diminea\a sau ajunge\i acas[.
Aparatul de aer condi\ionat se opre;te ;i porne;te automat la orele setate.
Exemplu> Pentru a opri aparatul de aer condi\ionat la ora 23>00 ;i a-l acti-
va `n ziua urm[toare la ora 06>00.
1) Ap[sa\i tasta TIMER OFF
2) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 23>00 pe indicatorul TIMER
OFF de pe telecomand[.
3) Ap[sa\i tasta TIMER ON
4) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 06>00 pe indicatorul TIMER
ON de pe telecomand[.
5) A;tepta\i 60 de secunde pentru confirmarea opera\iei.

Programare combinat[ pentru pornirea ;i oprirea aparatului.


Aceast[ func\ie este util[ `n momentul `n care dori\i s[ porni\i aparatul de
aer condi\ionat atunci c]nd v[ trezi\i diminea\a ;i s[ `l opri\i atunci c]nd
pleca\i de acas[.
Fig.6
Aparatul de aer condi\ionat porne;te ;i se opre;te automat la orele setate.
Exemplu> Pentru a porni aparatul de aer condi\ionat `n ziua urm[toare la
ora 06>00 ;i a-l opri la ora 08>00.
1) Ap[sa\i tasta TIMER ON
2) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 06>00 pe indicatorul TIMER
ON de pe telecomand[.
3) Ap[sa\i tasta TIMER OFF
4) Utiliza\i tastele HR / MIN pentru a afi;a ora 08>00 pe indicatorul TIMER
OFF de pe telecomand[.
5) A;tepta\i 60 de secunde pentru confirmarea opera\iei.

AVERTISMENTE> este activat[ mai `nt]i func\ia de programare a orei (TIMER ON, TIMER OFF) cea mai apropiat[ de cea
curent[.
~n cazul `n care se seteaz[ aceea;i or[ at]t pentru pornirea (TIMER ON), c]t ;i pentru oprirea (TIMER OFF) aparatului de aer
condi\ionat, nicio opera\ie nu va putea fi efectuat[. Este posibil ca `n aceast[ situa\ie aparatul de aer condi\ionat s[ se
opreasc[.

11
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

INDICATORII LED AI UNIT{|II INTERIOARE

~n cele ce urmeaz[ v[ vom explica semnifica\ia fiec[rui LED al unit[\ii interioare.

(Figura 1, pentru unit[\ile tip duct) Fig.1


1. INDICATOR OPERATION (FUNC|IONARE)> LED-ul `ncepe s[ lumineze
intermitent cu o frecven\[ de 1 Hz la conectarea aparatului de aer
condi\ionat la sursa de alimentare cu energie electric[.
6 5
LED-ul este aprins atunci c]nd aparatul de aer condi\ionat este `n
func\iune. 1 2 3 4A
Manual
LED-ul se stinge la oprirea aparatului.
2. INDICATOR TIMER (TEMPORIZATOR) – LED-ul este aprins `n cazul
program[rii temporizatorului. OPERATION TIMER PRE.-DEF ALARM
3. INDICATOR PRE.-DEF (PRE-DEFINIRE) – ~n cazul aparatelor de aer
condi\ionat ce dispun de pomp[ de c[ldur[, LED-ul este aprins la decon-
gelarea aparatului de aer condi\ionat sau atunci c]nd acesta `mpiedic[
distribuirea aerului rece `n camer[.
4. INDICATOR ALARM (ALARM{) – LED-ul se aprinde `n momentul `n
care aparatul semnaleaz[ o defec\iune.
5. INDICATOR MANUAL (MANUAL) – Tast[ de urgen\[ pentru activarea
opera\iilor temporare.
6. Dispozitiv de recep\ie a semnalului infraro;u.

(Figura 2, pentru unit[\ile caset[) Fig.2


1. Dispozitiv de recep\ie a semnalului infraro;u
2. INDICATOR TIMER (TEMPORIZATOR) – LED-ul este aprins `n cazul
MANUAL
program[rii temporizatorului.
3. INDICATOR OPERATION (OPERARE) – LED-ul `ncepe s[ lumineze TIMER OPERATION PRE-DEF PUMP
INDICATOR INDICATOR INDICATOR INDICATOR
intermitent cu o frecven\[ de 1 Hz la conectarea aparatului de aer
condi\ionat la sursa de alimentare cu energie electric[.
LED-ul este aprins atunci c]nd aparatul de aer condi\ionat este `n
func\iune.
LED-ul se stinge la oprirea aparatului.
1 2 3 4 5 6
4. INDICATOR MANUAL (MANUAL) – Tast[ de urgen\[ pentru activarea
opera\iilor temporare.
5. INDICATOR PRE.-DEF (PRE-DEFINIRE) – ~n cazul aparatelor de aer
condi\ionat ce dispun de pomp[ de c[ldur[, LED-ul este aprins la decon-
gelarea aparatului de aer condi\ionat sau atunci c]nd acesta `mpiedic[
distribuirea aerului rece `n camer[.
6. INDICATOR PUMP (POMP{) – Indicator de pornire a pompei de elimi-
nare a condensului.
Fig.3
(Figura 3, pentru unit[\ile de podea/plafon)
1. INDICATOR ALARM (ALARM{) – LED-ul se aprinde `n momentul `n ALARM PRE.-DEF TIMER RUN
care aparatul semnaleaz[ o defec\iune.
2. INDICATOR PRE.-DEF (PRE-DEFINIRE) – ~n cazul aparatelor de aer
Manual
condi\ionat ce dispun de pomp[ de c[ldur[, LED-ul este aprins la decon-
gelarea aparatului de aer condi\ionat sau atunci c]nd acesta `mpiedic[
1 2 4 5
distribuirea aerului rece `n camer[.
3. INDICATOR MANUAL (MANUAL) – Tast[ de urgen\[ pentru activarea 3 6
opera\iilor temporare.
4. INDICATOR TIMER (TEMPORIZATOR) – LED-ul este aprins `n cazul
program[rii temporizatorului.

5. INDICATOR RUN (FUNC|IONARE) – LED-ul `ncepe s[ lumineze inter-


mitent cu o frecven\[ de 1 Hz la conectarea aparatului de aer condi\ionat
la sursa de alimentare cu energie electric[.
LED-ul este aprins atunci c]nd aparatul de aer condi\ionat este `n func\iune.
LED-ul se stinge la oprirea aparatului.
6. Dispozitiv de recep\ie a semnalului infraro;u.

12
NCS / MIDAS

PUNEREA ÎN FUNC|IUNE

TASTA DE URGEN|{ A UNIT{|II INTERIOARE


Fig.2
Tasta de urgen\[ ON/OFF (Figurile 1 ;i 2) este situat[ pe partea frontal[ a
unit[\ii interioare. UNITATE DUCT
Este utilizat[ pentru activarea/dezactivarea aparatului `n cazul `n care apar
probleme cu telecomanda. 1
La pornirea aparatului, modul de func\ionare ;i temperatura presetat[ sunt MANUAL

reglate automat `n func\ie de temperatura ambiant[.


OPERATION TIMER PRE.-DEF ALARM

Not[> Func\ionarea de urgen\[ trebuie utilizat[ temporar, atunci c]nd teleco-


manda este defect[ sau a fost pierdut[.
UNITATE CASET{

MANUAL
1
TIMER OPERATION PRE-DEF PUMP
INDICATOR INDICATOR INDICATOR INDICATOR
RESETAREA AUTOMAT{

Dac[ `n timpul func\ion[rii aparatului are loc o c[dere de tensiune, la relu-


area aliment[rii cu energie aparatul va porni p[str]nd acela;i program ca
`nainte de `ntrerupere. UNITATE DE PODEA / PLAFON

ALARM PRE.-DEF TIMER RUN

MANUAL

OPRIREA :I SCOATEREA DIN FUNC|IUNE


Fig.3
Pentru oprirea aparatului de aer condi\ionat, ap[sa\i tasta “ON/OFF”
(Activare/Dezactivare) de pe telecomand[. ~n momentul `n care este pornit
sau atunci c]nd este oprit ;i repornit, compresorul aparatului nu `ncepe s[
func\ioneze imediat, ci dup[ trei minute, `n scopul protej[rii sistemului. La
finalul sezonului, `nainte de oprirea aparatului pentru o perioad[ mai lung[
ON/OFF
de timp, se recomand[ s[ `l l[sa\i `n func\iune timp de 2 sau 3 ore `n regim
de r[cire, cu temperatura setat[ la 30°C. Dup[ ce opri\i alimentarea cu
energie electric[, v[ recomand[m s[ cur[\a\i filtrele ;i s[ scoate\i bateriile
din telecomand[.

13
NCS / MIDAS

ÎNTRE|INEREA OBI:NUIT{

CUR{|AREA FILTRELOR UNIT{|II INTERIOARE

Pentru func\ionarea corespunz[toare a aparatului, filtrul de aer trebuie verificat ;i cur[\at periodic.

NOT{> aceast[ opera\ie trebuie s[ fie efectuat[ cel pu\in o dat[ pe lun[ (frecven\a interven\iilor de cur[\are a filtrului variaz[ `n
func\ie de caracteristicile camerei ;i de praful existent `n `nc[perea `n care este instalat aparatul de aer condi\ionat) sau `n
momentul `n care indicatorul filtrului se aprinde. Proceda\i `n maniera descris[ mai jos>

Unit[\ile de PODEA/PLAFON
1. Scoate\i ;techerul din priz[.
2. Deschide\i grila ap[s]nd pe p[r\ile laterale ;i tr[g]nd-o `n afar[, a;a cum este ilustrat `n Figura 1.
3. Filtrele sunt situate `n partea din spate a grilei.
4. Scoate\i filtrele din carcasele acestora, a;a cum este ilustrat `n Figura 2.
5. Sp[la\i-le cu ap[ sau cur[\a\i-le cu ajutorul unui aspirator.
6. Reasambla\i toate componentele `n pozi\iile ini\iale.

Fig.1 Fig.2

Unitatea INTERIOAR{ TIP CASET{

1. ~mpinge\i clemele de prindere `nspre centru, a;a cum este ilustrat `n Figura 3-A, pentru a deschide grila.
2. Cobor]\i grila.
3. Scoate\i filtrul din cadrul grilei.
4. Sp[la\i-l cu ap[ sau cur[\a\i-l cu ajutorul unui aspirator.
5. Reasambla\i toate componentele `n pozi\iile ini\iale.

Deconecta\i cablurile electrice de la gril[ `nainte de a efectua opera\iile descrise mai sus.

NOT{> pentru a putea fi cur[\at[, grila trebuie scoas[ complet> deschide\i grila la un unghi de 45° ;i scoate\i-o din clemele de
prindere (Figura 3-B).
AVERTISMENT> deconecta\i cablurile electrice de la gril[ `nainte de a efectua opera\iile descrise mai sus.

Fig.3

14
NCS / MIDAS

ÎNTRE|INEREA OBI:NUIT{

CUR{|AREA UNIT{|II INTERIOARE


Fig.1
Pentru cur[\area unit[\ii interioare, proceda\i `n maniera descris[ mai jos
(Figura 1) >

1. Cur[\a\i cu o lavet[ umed[.


2. Pentru a evita deteriorarea componentelor electrice, evita\i cur[\area
unit[\ii cu jet de ap[.
3. Nu utiliza\i niciodat[ alcool sau alte substan\e corozive la cur[\area
unit[\ii.

CUR{|AREA UNIT{|II EXTERIOARE


Fig.2
O Unitatea exterioar[ (Figura 2) trebuie cur[\at[ periodic ;i la
`nceputul sezonului pe parcursul c[ruia aparatul de aer
condi\ionat urmeaz[ s[ fie utilizat.
O Cur[\a\i grilele de aspira\ie ;i refulare. ~ndep[rta\i orice fel de cor-
puri str[ine ce ar putea `mpiedica libera circula\ie a aerului.
Opera\ia trebuie efectuat[ cu aten\ie pentru a nu `ndoi aripioarele
bateriilor de condensare.

NOT{> cur[\a\i cu aten\ie grila din spate, pentru a nu v[ t[ia `n aripioarele


bateriilor de condensare.

15
NCS / MIDAS

SIGURAN|{ :I POLUARE

CONSIDERA|II GENERALE

Aparatul a fost proiectat pentru reducerea la minimum a riscurilor la care ar putea fi supuse persoanele ;i mediul `n care aces-
ta este instalat. De aceea, pentru prevenirea accidentelor care ar putea duce la r[niri ;i/sau daune materiale, este necesar s[
v[ familiariza\i c]t mai bine posibil cu aparatul.

Pentru informa\ii detaliate cu privire la caracteristicile agentului frigorific, consulta\i fi;ele tehnice puse la dispozi\ie
de produc[torii de refrigeren\i.

16
NCS / MIDAS

ASISTEN|{ TEHNIC{ :I PIESE DE SCHIMB

~n cazul `n care nu cunoa;te\i adresa celui mai apropriat service de asisten\[ tehnic[, apela\i la distribuitorul de la care a\i
cump[rat aparatul sau consulta\i rubricile „Aparate de aer condi\ionat” sau „Cazane pe gaz” `n Pagini Aurii.

ÎNDRUMAR DE DEPANARE A DEFEC|IUNILOR

Urm[torul tabel explic[ unele defec\iuni pe care sistemul electronic le-ar putea detecta ;i comunica utilizatorului.

PROBLEM{ CAUZE REMEDII

Aparatul nu porne;te. Lipsa aliment[rii cu energie electric[. Asigura\i-v[ c[ ;techerul cablului de ali-
mentare a fost corect introdus `n priz[.
Asigura\i-v[ c[ exist[ tensiune la priz[.
~n cazul `n care defec\iunea persist[,
apela\i la un service de asisten\[.

Unitatea interioar[ este func\ional[, `n Unitatea exterioar[ nu este alimentat[ Apela\i la un service de asisten\[.
timp ce unitatea exterioar[ r[m]ne cu energie electric[.
complet oprit[.

Aparatul func\ioneaz[, dar nu r[ce;te. Agentul frigorific este insuficient. Apela\i la un service de asisten\[.
Electrovalva poate fi deteriorat[.

Compresorul func\ioneaz[ pentru Aparatul este par\ial desc[rcat. Cur[\a\i schimb[torul conform
scurte perioade de timp ;i r[m]ne oprit Schimb[torul unit[\ii exterioare este indica\iilor din sec\iunea „Cur[\area
timp de c]teva minute. `nfundat cu frunze, buc[\i de h]rtie etc. unit[\ii exterioare” din acest manual.

Unitatea interioar[ prezint[ scurgeri de Apa de condens se scurge din tava de Asigura\i-v[ c[ unitatea interioar[ este
ap[. colectare. echilibrat[ perfect sau este `nclinat[
u;or `nspre dreapta (maxim 1 cm).
Asigura\i-v[ c[ tubul de evacuare a
condensului nu este `nfundat ;i are o
`nclina\ie corespunz[toare.

17
NCS / MIDAS

NORME DE SIGURAN|{

Pentru a evita r[nirea operatorului sau deteriorarea aparatului, respecta\i cu stricte\e urm[toarele reguli.

O Aparatul trebuie instalat `n conformitate cu legile ;i normele `n vigoare `n statul `n care este utilizat.
O Acest manual de instalare, instruc\iunile de utilizare ;i schemele conexiunilor electrice constituie p[r\i integrante ale
aparatului. Acestea trebuie p[strate cu grij[ pentru a fi consultate oric]nd este necesar.
O Nerespectarea instruc\iunilor prezente `n acest manual ;i instalarea necorespunz[toare a aparatului de aer
condi\ionat pot duce la anularea garan\iei. De asemenea, produc[torul nu `;i asum[ nicio responsabilitate pentru
eventualele daune directe ;i/sau indirecte cauzate de instalarea incorect[.
O Toate opera\iile suplimentare de `ntre\inere trebuie efectuate de c[tre personal specializat ;i autorizat `n acest scop.
O La instalarea aparatului, lucra\i `ntr-un mediu curat ;i ordonat.
O Este absolut interzis[ atingerea p[r\ilor mobile sau introducerea m]inilor `ntre acestea.
O ~nainte de a porni aparatul de aer condi\ionat, asigura\i-v[ c[ diferitele componente ;i aparatul `n sine sunt `n per-
fect[ stare de func\ionare ;i prezint[ siguran\[.
O Efectua\i toate opera\iile de `ntre\inere obi;nuit[, conform instruc\iunilor.
O ~n cazul `n care este necesar[ `nlocuirea unor componente, folosi\i doar piese de schimb originale. Nerespectarea
acestei condi\ii va duce la anularea garan\iei.
O Nu `ndep[rta\i ;i nu modifica\i dispozitivele de siguran\[.
O ~nainte de efectuarea oric[rei lucr[ri asupra aparatului, deconecta\i-l de la sursa de alimentare cu energie electric[.
O Nu amplasa\i niciun fel de obiect deasupra unit[\ilor.
O Nu introduce\i obiecte prin grilele de protec\ie a ventilatoarelor.
O Suprafa\a bateriei este t[ioas[. Nu o atinge\i f[r[ a purta m]nu;i de protec\ie.
O Citi\i cu aten\ie etichetele ata;ate pe aparat. Nu le acoperi\i sub niciun motiv. ~n cazul `n care sunt deteriorate,
`nlocui\i-le imediat.
O Nu utiliza\i aparatul `ntr-o atmosfer[ exploziv[.
O Linia de alimentare cu energie electric[ trebuie prev[zut[ cu `mp[m]ntare conform reglement[rilor.
O ~n cazul deterior[rii cablului de alimentare, opri\i aparatul dac[ acesta este `n func\iune ;i apela\i la un electrician
autorizat pentru `nlocuirea imediat[ a acestuia.
O Aparatul trebuie depozitat la o temperatur[ situat[ `ntre -25°C ;i 55°C.
O Utiliza\i un extinctor cu pulbere `n eventualitatea izbucnirii unui incendiu. Nu utiliza\i ap[.
O ~n cazul `n care aparatul func\ioneaz[ `n mod necorespunz[tor, asigura\i-v[ c[ aceasta nu se `nt]mpl[ din cauza
ne`ndeplinirii opera\iilor de `ntre\inere obi;nuit[. ~n cazul `n care nu aceasta este cauza, apela\i la un tehnician autor-
izat pentru verificarea aparatului.
O Toate opera\iile suplimentare de `ntre\inere trebuie s[ fie efectuate de c[tre personal specializat ;i autorizat `n acest
scop.
O Aparatul uzat nu trebuie `ndep[rtat `mpreun[ cu de;eurile menajere, deoarece con\ine materiale ce trebuie reciclate
;i eliminate de c[tre centre autorizate `n acest sens.
O Nu sp[la\i aparatul cu jeturi de ap[ directe sau sub presiune ;i nu-l cur[\a\i cu substan\e corozive.

Produc[torul ;i re\eaua sa de asisten\[ v[ stau la dispozi\ie, oferindu-v[ asisten\[ tehnic[ prompt[ ;i precis[, precum
;i orice altceva v[ poate fi necesar pentru o func\ionare `n cele mai bune condi\ii ;i o exploatare optim[ a aparatului.

18
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.