Sunteți pe pagina 1din 20

CAPITOLUL I: DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTIȚIE

1.1. Descrierea societății în care se implementează investiția

 Datele de identificare ale societății:


Ghidul solicitantului => Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri
nerambursabile:
- Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
- Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
- Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
- Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
- Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare);
- Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare);
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu
modificările şi completările ulterioare);
- Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-
dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și
didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea
acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în
baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi
în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de
producție agricolă înregistrate la APIA.
- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările
ulterioare);
- Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri
care au calitatea de fermieri;
- Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea
grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu
completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea
de fermieri.
 Firma ........... SRL dorește accesarea de fonduri pentru înființarea .../modernizarea....
 Denumire solicitant: ....
 Sediul social: Județul ...., Comuna ..., Strada ....
 Cod poştal: ....
 CUI: ....

 Cod CAEN: .... - „Cultivarea /Creşterea ....” - se caută pe net „Cod CAEN rev 2”
https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen
 Coduri CAEN, Actualizate in 2016 si Explicate pentru PFA, II, SRL, SC , etc:
coduricaen.net/
 Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: Jud. ...: J../../.. (investiție nouă=cod nou)
 Scurt istoric

ALTE INFORMAȚII relevante în momentul elaborării proiectului, dar care nu se cer în


acest proiect:
 Cod bancar
 Nr unic de înregistrare la Registrul Fermierilor APIA: RUI
http://www.apia.org.ro/ro/inregistrare-in-registrul-unic

VARIANTE:

a) Societate nou înființată:


 Anul înființării societății
 Structură asociați
 Nivelul de calificare în domeniul agricol (Studii ale reprezentantului legal)
 Mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului:
i) Resurse funciare (teren - cu precizarea regimului proprietății) – TABEL
Amplasare Suprafață Valoare Regim juridic
Proprietate /
Arendă 20% /
Comuna ... .... mp .... LEI
Chirie /
Concesiune

 Calcul S.O.-uri = coeficienți producție standard (Anexa 1 – Cerere de finanţare, anexă


la Ghidul solicitantului pentru fiecare submăsură – pag. 23)

Recomandabil: Tabel cu Coeficientul specific rasei/culturii + Numărul de


capete/hectare + Dimensiunea economică a exploataţiei (Coef. S.O. * Nr. Capete/Ha)
Încadrarea investiţiei în coef. de prod. standard: pt. a fi un beneficiar eligibil,
dimensiunea economică trebuie să fie de minim 8.000 SO.

Dimensiunea economică a exploataţiei: 8.000 - 11.999 SO (fermă mică)


12.000 – 249.999 SO (fermă medie)
> 250.000 SO (fermă mare)
b) Societate existentă:
 Producția + Indicatorii din Contul de venit și pierdere (CA, total venituri, total
cheltuieli, profit brut, profit net) – PE ULTIMII 3 ANI
 Anul înființării societății
 Structură asociați
 Nivelul de calificare în domeniul agricol (Studii ale reprezentantului legal)
 Mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului:
i) Resurse funciare (teren - cu precizarea regimului proprietății) – TABEL
Amplasare Suprafață Valoare Regim juridic
Proprietate /
Arendă 20% /
Comuna ... .... mp .... LEI
Chirie /
Concesiune

ii) Constructii, utilaje, echipamente, animale etc. – TABEL


Valoare Valoare Valoare rămasă
Nr. An
Produs achiziţie amortizată de amortizat
Crt. Achiziţie
(LEI) (LEI) (LEI)
1
2
Pentru societatea existentă valoarea netă a echipamentelor la ultimul bilanț și anul de achiziție
în vederea calculării valorii rămase de amortizat a echipamentelor. Valoarea amortizării se va
calcula în baza unei durate de utilizare a echipamentelor/utilajelor de 5 ani!

iii) Număr salariați – TABEL


An 2015 An 2016 An 2017

 Calcul S.O.-uri = coeficienți producție standard (Anexa 1 – Cerere de finanţare, anexă


la Ghidul solicitantului pentru fiecare submăsură – pag. 23)

Recomandabil: Tabel cu Coeficientul specific rasei/culturii + Numărul de


capete/hectare + Dimensiunea economică a exploataţiei (Coef. S.O. * Nr. Capete/Ha)
Încadrarea investiţiei în coef. de prod. standard: pt. a fi un beneficiar eligibil,
dimensiunea economică trebuie să fie de minim 8.000 SO.

Dimensiunea economică a exploataţiei: 8.000 - 11.999 SO (fermă mică)


12.000 – 249.999 SO (fermă medie)
> 250.000 SO (fermă mare)
1.2. Descrierea investiției

I. Investiția în înființarea ……………/modernizarea……………. se încadrează în


categoria investiții eligibile în cadrul Măsurii 4 -Investiții în active fizice, Submăsura ... -
Investiții în ...................., având următoarele obiective:

(Se extrage ceeea ce face referire la obiectul de investiție – site AFIR – ghidul solicitantului
-Obiective!!)
EX.:
 Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor
obținute şi îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor;
 Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel
fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii şi utilizării energiei
din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie;
 Crearea de noi locuri de muncă
 Introducerea de tehnologii moderne etc…

II. În urma calculului S.O. se constată faptul că exploataţia este una de dimensiune
Mică/Medie/Mare şi conform ghidului solicitantului pentru submăsura ......, investiţia va obţine:
 Intensitatea sprijinului nerambursabil - …..% (pe care îl primesc în funcție de
categoria de beneficiar, zona în care este amplasat proiectul – defavorizată, tipul culturii -
convențional sau ecologic)
 Valoarea maximă a ajutorului - ……… EURO - diferă în funcție de investiție – în
ghidul solicitantului

III. Prin investiția propusă, solicitantul dorește înființarea/modernizarea unei


plantații/livezi/ferme zootehnice/fabrici de ........................, prin următoarele activități:
EX.:
- achiziționarea puieților de ............... și inființarea plantației pe o suprafață de ...... ha
(RECONVERSIE)
- achiziţie picheţi
- modernizare construcției existente în vederea transformării acesteia într-un depozit (de
fructe cu atm. controlată)
- achiziția echipamentelor și utilajelor necesare, în vederea întreținerii plantației: (tractor,
remorcă, foarfecă profesională, tocătoare pomicolă, mașină de stropit, freză pentru gropi etc.)
- căi de acces
- împrejmuire - gard
- utilități: apă, energ el, etc.

+ DESCRIEREA SUCCINTĂ A MODULUI DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR/


UTILAJELOR/CLĂDIRILOR MENŢIONATE

Subcap. 1.2 (III) = Subcap. 2.4 = Subcap. 2.6 = Subcap. 3.1


CAPITOLUL II: DATELE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

2.1. Amplasament

 Încadrare în regiunea de dezvoltare, județ, localitate


Harta macroregiunii / regiunii de dezvoltare - cu încadrarea județului, plan de încadrare al
terenului în cadrul localității, planul cu amenajarea

Vecinii !!! N, S, E , V

Exemplu:

Fig. 1.1.: Harta României pe macroregiuni

Sursa: …………..

HALA

DEPOZIT

PARCARE
 Se menţionează potențialul agricol al zonei:
o Anexa nr. 7 - Submăsura 4.1.A (Areale subprogramul tematic pomicol)
o Anexa nr.5 - Submăsura 4.1 (Potențial producție vegetală / zootehnică)
o cu zone defavorizate Anexa nr. 3 - Lista UAT din zone cu constrângeri
semnificative - Submăsura 4.1
o Anexa 9 - Submăsura 6.4 – Lista localități cu potențial turistic ridicat
o Anexa 10 - Submăsura 6.4 – Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice

 Condiții pedo-climatice (temperaturi, precipitații, tip de sol) cu referire strictă la cultura


mea /activitatea mea + menţionare influenţă condiţii pedo-climatice asupra
culturii/activităţii din exploataţie

2.2. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența

Potențiali clienți: - TABEL


Nr.
Denumire client Adresă client Procentaj vânzări
Crt.
1 S.C. ALEX-STAR 20 %
2 S.C Conserv Buftea S.A Str. Republicii, Buftea 40%
3 Piată locală 20 %
4 Târguri de profil 20 %

Furnizori: - TABEL
Nr.
Denumire furnizor Adresă furnizor Achiziţii
Crt.
1 LUKOIL Mihăilești Benzină/Motorină
2 SC APA NOVA S. A Apă
3 ELECTRICA S.A. Curent electric
Îngrășăminte
Erbicide
4 AGROFARM SERV
Fungicide
Insecticide

- Materiale de construcţie, materii prime, seminţe, butaşi/puieţi, ambalaje (lădiţe, pungi, etc.),
unelte, sfoară, etc

Concurența: - TABEL
Nr. Produse Preţ produs
Denumire concurent Adresă concurent
Crt. comercializate (LEI)
1
2

-Livada “La Moşie”- Adunații Copăceni (înființată în anul 2010), 5 ha cireş


2.3. Descrierea fluxului tehnologic

FLUX TEHNOLOGIC = CEEA CE ȚINE DE UTILAJE/DOTARE CLĂDIRE, CONSTRUCȚIE

 Flux tehnologic pensiune AGROTURISTICĂ (fcţ. de nr. margarete – clasificarea!!):


1. CAZARE: sezonalitate, grad de ocupare
- Rezervare (telefonic, on-line, direct la sediu)
- Cazare (completare registru…)
- Întreținere camere (curățenie, schimb prosoape, lenjerie pat)
- Eliberarea camerei (Ore check-in şi check-out)
2. SERVIRE MESE: aprovizionarea cu mat.prime, depozitare, preparare, servire
3. SERVICII DE AGREMENT: închiriere terenuri de sport, piscină, ATV-uri…
4. Flux activitate microfermă →…

 Flux tehnologic plantații (tehnologia de cultură) :


 Descrierea soiului de plante – poză
(http://istis.ro/image/data/download/catalog-oficial/CATALOG_2016.pdf)
 Organizarea și amenajarea terenului
 Pregătirea terenului
 Stabilirea distanţelor de plantare, sistemul de cultură → Densitate puieţi/ha
→ norma de sămânță/ha la înfiinţarea culturii (grâu, porumb etc.)
 Pichetarea
 Plantarea pomilor, arbuștilor
 Întreținerea și lucrările solului în plantații
 Fertilizarea plantațiilor
 Combaterea integrată a buruienilor, bolilor și dăunătorilor – Nr. Tratamente / an +
DOZAJE!
 Producția obținută
 Asolament/rotația culturii pentru 5 ani – pentru cultura mare
 Plan de cultură – pentru sere, solarii, legume în câmp
Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)

 Flux tehnologie de creștere a animalelor :


 Descrierea speciei de animale – poză
 Perioada de călduri
 Montă
 Gestaţie
 Fătări
 Adăpare
 Furajare
 Eliminare dejecţii
 Tratamente + DOZAJE!
 Spor de greutate + greutate optimă şi vârsta de atingere a greutăţii optime
Stimulare creștere rase de animale autohtone: ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene) –
www.afir.info
www.afir.info >> Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> PNDR 2014 – 2020 >>
STANDARDE DE FERMĂ - PROIECTE BM MAKIS
2.4. Datele tehnice ale investiției:

Identificarea achizițiilor în baza de date a AFIR:


https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_preturi_de_referinta_bd_preturi_de_referinta_pndr

Exemplu:

ÎMPREJMUIRE PT UTILAJE

TRACTOR - BCS VIVID 400 - Roți viratoare - cabinat - 35 CP


- Dotări: motor diesel 4 cilindri Lombardini ldw 1404; 25,5 kw/35 hp
- Cutie de viteze sincronizată 24 viteze: 12 înainte, 12 în revers cu
inversor sincronizat
- Priză de forță posterioară la 540 rot/min. independentă și sincronizată
cu cutia de viteze
- Frâne de serviciu multidisc în baie de ulei

SEMĂNĂTOARE – lucrează în agregat cu tractor de …CP

ATENŢIE!!!!!
Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini
agricole prin PNDR !!!!!!
Notă: fără prețuri !!!

OBLIGATORIU !!!! CONSUMUL DE MOTORINĂ PT LUCRĂRILE AGRICOLE !!!

PENSIUNE:
CONSTRUCŢIA:
 AMPRENTĂ LA SOL...MP
 ARIA DESFĂŞURATĂ ...MP
 SUPRAFAŢĂ PE CAMERE ŞI SPAŢII COMUNE (HOL, RESTAURANT, TERASĂ...)
 INSTALAŢII : EL, SANITARE ..., CLIMATIZARE, ÎNCĂLZIRE
 DOTĂRI CAMERE ŞI SPAŢII COMUNE
o PAT
o NOPTIERĂ
o LENJERIE PAT
o VESELĂ……..
o …….
 AMENAJĂRI EXTERIOARE: PARCAREA, LOC DE JOACĂ, PISCINĂ…
GARD
PUŢ cu HIDROFOR - pt sere
SIST. DE IRIGAŢII pt situaţia de favorabilitate potenţată!!!
2.5. Descrierea fluxului de producție

FLUX DE PRODUCȚIE = REȚETAR, CONSUMURI PTR REȚETE, AMBALARE,


TRANSPORT, LIVRARE

 Recoltarea fructelor/cerealelor – momentul optim, cum se face manual, mecanizat


 Capacitatea de producție (eventuale pierderi în timpul recoltării / sortării / transportului /
păstrării) = corelat cu veniturile - Cap 4.1.1
 Sortare
 Transport
 Depozitare (temperatură, umiditate, perioadă)
 Livrare

2.6. Durata de realizare a investiției – 1/2 ANI


- plantații pomicole /viticole, cultura mare 1 an
- construcții, sere, solarii - 2 ani
- ferme de animale – 2 ani

AN I
Nr.crt. Achizitii Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Puieţi soi Tuleu
gras √
1
(Construcţie) √ √ √ √ √ √
Puieţi soi Stanley √
2
(Instalaţii) √ √
3 Picheţi √
4 Tractor √ √
5 Remorcă √
6 Foarfecă √
7 Maşină de stropit √
8 Tocătoare √
9 Freză √
10 Aer condiţionat √
11 Burghiu pt gropi √ √
12 Irigaţii √

An II
Nr.crt. Achizitii Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
1 (Dotări) √ √ √
2 (Amenaj ext) √ √ √
CAP III: BUGETUL INVESTIŢIEI
Curs Euro-RON de la Banca Central Europeană din data de ………………….

3.1. Resurse necesare pentru investiţie:

Valoare Valoare
Preţ unitar Valoare
TOTALĂ fără TOTALĂ (TVA
Cant

Nr. Denumire TVA / UM


UM fără TVA TOTALĂ TVA
Crt. coloana nr 2 TVA inclus)
Euro Lei Euro Lei Euro Lei Eur Lei Euro Lei
1. Tractor 3 buc 35.000 150.000 7.000 8.000 105.000 450.000 21.000 24.000 126.000 465.000
Combină,
Semanatoare
2. Inst. de muls 1 buc 70.000 300.000 14.000 60.000 70.000 300.000 70.000 60.000 84.000 360.000
Motocultor
Ap. de aer c.
3. TV 8 buc 300 57 300*8 57*8 (300+57)*8
4. ..............

X ->
≥ tabel
TOTAL 50.000 4.1.4
€ &
4.2.1
!!! Tot ce este notat în coloana nr. 2 se regăseşte şi în subcap. 1.2(III), subcap. 2.4 şi subcap. 2.6 !!!

!!! https://www.avocatnet.ro/articol_44628/Cote-TVA-aplicabile-2017.html !!!

3.2. Resurse necesare procesului tehnologic

a) Cheltuieli pentru un ciclu de producţie

(pt fermele de animale)


(pt fermele vegetale – tabele cu cheltuieli pt fiecare cultură în parte: legume, grâu,
porumb, orz……..pt 1 an)
Preţ Valoare Valoare
unitar TVA / totală Valoare totală
Nr. Consum/
Specificaţie Cantitate UM fără UM fără TVA cu TVA
Crt. Total
TVA (Lei) TVA (Lei) inclus
(Lei) (Lei) (Lei)
1 Motorină 100.000 l/ha
2 …
TOTAL
- apă,
- energie electrică (funcţionare utilaje/echipamente + iluminat),
- ambalaje (lădiţe, sticle, pungi,etc),
- insecticide, fungicide, erbicide, îngrăşăminte, tratamente în depozit,
- sfoară, unelte,
- echipamente de protecţie (halat, cizme, mânuşi, etc),
- consumabile utilaje (uleiuri, lubrefianţi, revizii, reparaţii,)
- ….. etc.
b) Cheltuieli salariale
Contribuţii
Salariul brut angajator
Total
Nr. Categorie de Nr. (lei) (lei) –
Crt personal persoane Coloana 4 22,759% (Col. 4 + Col. 5)
Coloana 5
Lunar Anual Lunar Anual LUNAR ANUAL
1 Contabil 1 1.500 18.000 346 4.152 1.846 22.152
2 Îngrijitori 3
3 Zilieri 4
TOTAL

http://www.calculatorsalariu.ro/?action=calcs

!!! Pentru cei care au teren luat in arendă ―›


c) Cheltuieli cu arenda (menționată în tabelul cu mijl. fixe de la subcap. 1.1)
contract de arendare pe minim 10 ani!!
Nr. Valoare arendă: (20 %) LEI /An din
Suprafaţă
crt. val. prod. realiz./ ha
1 ….ha
2
TOTAL

d) Cheltuieli cu amortizarea
Valoare utilaj / Durata de utilizare (5 ani / 60 luni)

e) Total cheltuieli cu ciclul de producţie

[ Tabele a (centralizator pt fermele vegetale) + b +c +d]

Nr. Crt. Specificaţie Valoare cheltuieli


1 Cheltuieli de producţie
2 Cheltuieli salariale
3 Cheltuieli cu arenda
4 Cheltuieli cu amortizarea
TOTAL
CAPITOLUL IV: PLANUL DE AFACERI

4.1. Estimarea pe 5 (8) ani de exploatare a veniturilor şi a cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 / 8 ani

!!! LUAȚI ÎN CALCUL INFLAȚIA !!!

a) Estimare venituri din activitatea/producţia principală:

(Câte un tabel pt. fiecare cultură de câmp, specie de animale !!!)


Preţ de Venituri totale producţie principală
Producţie/ha Nr. Ha /
AN UM vânzare (LEI)
/ cap animal Animale
(lei/kg) (Producţie * Nr. Ha/Animale * PV)
1 Kg, l -
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

b) Estimare venituri din producţia secundară:


(Câte un tabel pt. fiecare producţie secundară !!!)

Ex.: – paie, şroturi, coceni, gunoi de grajd, ramuri, iarbă,


restaurant, servicii de agreement (pt. pensiune)
Preţ de Venituri totale producţie secundară
Producţie/ha Nr. Ha /
AN UM vânzare (LEI)
/ cap animal Animale
(lei/kg) (Producţie * Nr. Ha/Animale * PV)
1 Kg, l -
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
c) Estimare venituri din prestări servicii:

- Valoare chirie utilaje proprii care prestează servicii la terţi – alte ferme (arat,
semănat, etc)
- Preţ pe lucrarea executată la terţi)

d) Estimare venituri din subvenţii:

http://www.apia.org.ro/ro/

Valoare Subvenţie/ha Venituri totale subvenţie


AN / cap animal / 100 ha / 200 animale
… (alte subvenţii) (LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

e) Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare (Tabele a+b+c+d)

Venituri Venituri Venituri Venituri


totale totale totale totale
Total
AN producţie producţie prestări subvenţie
venituri
principală secundară servicii (LEI)
(LEI) (LEI) (LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de producţie pentru 5 ani

!!! LUAȚI ÎN CALCUL INFLAȚIA !!!

A) Estimarea cheltuielilor de producţie pe 5 (8) ani:


(centralizator pe 1 an pentru cei care au mai multe cicluri de prod/an şi pentru toate culturile din
fermele vegetale)

Tabel subcap. 3.2. (pt fermele vegetale) * 2/3 cicluri de prod


An I
Valoare
Preţ
Valoare totală Valoare totală
Nr Consum unitar TVA
Specificaţie UM fără TVA TVA cu TVA
Crt Total fără TVA (Lei)
(Lei) (Lei) inclus
(Lei)
(Lei)
1 Motorină
2 …
…………
…………
An VII
Valoare
Preţ
Valoare totală Valoare totală
Nr Consum unitar TVA
Specificaţie UM fără TVA TVA cu TVA
Crt Total fără TVA (Lei)
(Lei) (Lei) inclus
(Lei)
(Lei)
1 Motorină
2 …

Total 5 / 8 tabele – ptr. cei 5 (8) ani de producţie !!!!

Se modifică preţurile unitare şi consumul total !!!

Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 5 (8) ani de producţie

An Valoare totală cheltuieli de


producţie (LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
B) Estimarea cheltuielilor salariale pe 5 ani(8) ani:
Contribuţii
Salariul brut Valoare cheltuieli totale salarii
An angajator
(Lei) (coresp. subcap. 3.2.b – Col Total)
(Lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

C) Cheltuieli cu arenda pe 5 (8) ani: ( !!! Pentru cei care au teren luat în arendă !!! )
Valoare arendă - 20 %
ANUL Suprafaţă (Ha)
(LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

D) Cheltuieli cu amortizarea pe 5 ani:


Valoare amortizare
ANUL
(LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
E) Centralizator total cheltuieli (A + B + C+D)

Valoare totală Valoare


Valoare Valoare
cheltuieli de cheltuieli Valoare (Lei)
AN arendă amortizare
producţie totale salarii Total A+B+C + D
(LEI) (LEI) (LEI)
(LEI)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

4.1.3. Estimarea rezultatului financiar

Venituri Cheltuieli
Rez financiar Rez financiar
An totale totale
(Lei) (Euro)
(Lei) (Lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de


finanţare

a) Finanţarea din alte surse, altele decât ajutorul public:


Nr. crt. Sursele de finanţare Valoare (Lei) Valoare (Euro)
Sprijin nerambursabil (conform
1
submăsurii aferente – X %)
2 Autofinanţare – Y%
3 Împrumuturi – Z%
TOTAL (Val FTVA în LEI - Cap. 3.1.)
!!! Pentru cei care au imprumuturi la bănci şi/sau autofinanţare ―›
Creditul se face pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă de ...% (suma totală rambursată
este de ......... ).
Rata lunară este de .........

b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adaugă plata ratelor:


Cheltuieli
RAMBURSARE Cheluieli cu Cheltuieli
(Centralizator
An rată dobânda totale
subcap 4.1.2.E)
Lei Lei Lei Lei
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
4.2.1. Indicatorii financiari

Încadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.F.I.R. se va evalua pentru anii 2, 3, 4


si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente sub -
masurii 4.1. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in
care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

1. Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totală a proiectului fără TVA; se preia din bugetul
poiectului (tabel subcap. 3.1 notat X)

2. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) - trebuie să fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprimă durata de recuperare a investiţiei (exprimat în ani).

Se calculează astfel :

VI
Dr  5 12
( Flux _ net _ actualizat   Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12
1 6

Dr= VI / [(Disponibil de numerar la sf. Perioadei actualizat = Rând6 – anii 1-12) /


12]

Unde:
Se consideră că în anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din
anul 5.
Fluxurile de numerar:încasări/plăţi aferente activităţii agricole,productiv,prestări servicii=cash flow (în lb.
engl.)

Adică:
Dr = Valoarea investiţiei fără TVA / (Suma Fluxului de numerar actualizat pe anii 1-5 +
Suma Fluxului din exploatare actualizat pe anii 6-12) : 12
Dr = Valoarea investiţiei fără TVA / ((Rândul 6 din graficul încasări - plăţi) : 12)

3. Rata de actualizare – este de 8%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar


viitoare.

Unde:
r este rata de actualizare egală cu 8%
r = rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) - evaluată de
către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiţiile pieţei
monetare europene se schimbă
4. Valoarea actualizată netă (VAN) – trebuie să fie pozitivă;

Este calculată astfel:

5 12
FN i FN i exp lt
VAN     VI
i 1 1  r  i
i 6 (1  r ) i

FNi = flux de lichidităţi net din anul i;


FNi explt = flux de lichidităţi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiţiei ;

Adică:
VAN = FN1/(1+r1)1 +... +FN5/(1+r5)5 + FN6 exp/(1+r6)6 +... +FN12 exp/(1+r12)12 – Valoarea
investiţiei fără TVA
VAN = AN I Rând5 / (1+ 8%)1+ AN II Rând5 / (1+ 8%)2+..+ AN XII Rând5 / (1+ 8%)12 –
VI
VAN = AN I Rând5 / (1+ 0,08)1+.... + AN XII Rând5 / (1+ 0,08)12 – VI
VAN = AN I Rând5 / 1,08 + AN II Rând 5 / 1,16 + ... + AN XII Rând5 / 2,52 – VI
VAN = (Rândul 6 din graficul încasări - plăţi) – VI

5. Disponibilul de numerar la sfârşitul perioadei (trebuie să fie pozitiv în anii de


previzionare evaluaţi) (Total An1,… , Total An 5).

Total Total Total Total Total


Anul
UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr. Crt. Specificaţie Valoare
X
1 Valoarea investiţiei (VI) = CAP.3.1 LEI
Valoare fără TVA – LEI !!!
Durata de recuperare a investiţiei
2 ANI
(Dr)
3 Rata de actualizare (r) 8%
Valoarea actualizată netă (VAN) –
4 LEI
trebuie să fie pozitivă
Disponibilul de numerar la sfârşitul
perioadei - trebuie să fie pozitiv
5 LEI
(Randul 5 din graficul încasări –
plăţi – Primii 5 ani !)
4.2.2 Tabel încasări – plăţi

!!! În cazul investiţiilor privind înfiinţarea de plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, viţă de vie, etc.
previziunile se vor face din anul în care se obţin producţii/venituri, conform tehnologiilor de
producţie şi a specificului proiectului !!!
Valoare LEI / AN
Specificaţie
An I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Incasări (total/an):
- plăţile de la AFIR
(valoarea se ia din tabelul
4.1.4 a) – Rând 1 !!!)
(plăţile se fac în 5 tranşe,
corespunzător grupelor de
achiziţii);
- venituri din producţia
principală 50
- venituri din producţia
secundară
- venituri din prestări
servicii
- venituri din subvenţii
- împrumut de la Bancă
(valoarea se ia din tabelul
4.1.4 a) – Rând 3 !!!)
2.Plăţi (total/an):
- cheltuieli de producţie
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu arenda
- cheltuieli cu
amortizarea
- dobânda pt împrumutul
30
de la Bancă
(valoarea se ia din tabelul
4.1.4 b) – Coloana
Cheluieli cu dobânda –
calculate pe 5 ani !!!)
3. Excedent / deficit: 20
Rând1 - Rând2
4. Disponibil perioada - 20 A B C
precedentă:
(Doar cei cu proiect de
modernizare completează
în anul I !!!)
5.Disponibil de
numerar la sfârşitul A B C D
20 D D D D D D D
perioadei actuale: (R3+R4) (A+R3) (B+R3) (C+R3)
Rând3 + Rând4
6. Actualizare de cash- 20/ A/ B/ C/ D/ D/
flow 2 3 4 5 12
(1+8%) (1+0.08) (1.08) (1.08) (1.08) (1.08)
Rând5/Act. anuală de numerar
!!! Pentru cei care au proiect pe Modernizare de societate, trebuie menţionate înainte de începerea
tabelului anterior:
- Încasări
- Plăţi pt anul anterior implementării
- Excedentul
- Disponibil per. precedentă
TVA – chelt. neeligibilă, nu se regăseşte în graficul de rambursare!!!