Sunteți pe pagina 1din 2

Why Wolves Are Forever Wild, but Dogs Morivul pentru care lupii rămân

Can Be Tamed sălbatici, iar câinii pot fi dresați

1. Dogs and wolves are genetically so Câinii și lupii se aseamănă atât de mult, din
similar, it's been difficult for biologists to punct de vedere genetic, încât biologilor le
understand why wolves remain fiercely este greu să înțeleagă cum lupii rămân
wild, while dogs can gladly become aproape imposibil de îmblânzit, iar câinii au
"man's best friend." Now, doctoral devenit cu ușurință „cei mai buni prieteni ai
research by evolutionary biologist omului”. În prezent, biologul evoluționist
Kathryn Lord at the University of Kathryn Lord, de la Universitatea
Massachusetts Amherst suggests the Massachusetts Amherst, sugerează în
different behaviors are related to the lucrarea ei de doctorat că tipurile diferite de
animals' earliest sensory experiences and comportament sunt influențate de primele
the critical period of socialization. Details experiențe senzoriale ale animalelor și de
appear in the current issue of Ethology. perioada critică de socializare. Puteți citi mai
multe detalii despre acest subiect in numărul
curent al jurnalului Ethology.
2. Until now, little was known about Lord explică faptul că până acum s-au știut
sensory development in wolf pups, and foarte puține despre dezvoltarea senzorială la
assumptions were usually extrapolated puii de lup, iar ipotezele au fost făcute, de
from what is known for dogs, Lord cele mai multe ori, pe baza informațiilor
explains. This would be reasonable, știute despre câini. Acestea ar părea
except scientists already know there are întemeiate, dacă oamenii de știință nu ar fi
significant differences in early descoperit deja că există diferențe
development between wolf and dog pups, semnificative între dezvoltarea timpurie a
chief among them timing of the ability to puilor de lup și a puilor de câine, cea mai
walk, she adds. importantă fiind perioada în care își dezvoltă
capacitatea de a merge, a mai adăugat ea.

3. To address this knowledge gap, she Pentru a acoperi lipsa de cunoștințe în


studied responses of seven wolf pups and domeniu, Kathryn Lord a testat săptămânal
43 dogs to both familiar and new smells, șapte pui de lup și 43 de pui de câine și a
sounds and visual stimuli, tested them studiat modul în care aceștia au reacționat la
weekly, and found they did develop their stimuli olfactivi, auditivi și vizuali, cunoscuți
senses at the same time. But her study și necunoscuți, și a constatat că și-au
also revealed new information about how dezvoltat simțurile în același timp. Studiul ei
the two subspecies of Canis lupus a dezvăluit, de asemenea, informații noi
experience their environment during a privitoare la modul în care cele două
four-week developmental window called subspecii de Canis lupus își percep mediul pe
the critical period of socialization, and durata unei faze de dezvoltare de patru
the new facts may significantly change săptămâni, numită perioadă critică a
understanding of wolf and dog socializării, iar noile informații ar putea
development. schimba semnificativ modul în care
înțelegem dezvoltarea lupilor și a câinilor.
4. Lord reports for the first time that wolf Kathryn Lord este prima care afirmă că puii
pups are still blind and deaf when they de lup sunt încă orbi și surzi la vârsta de 2
begin to walk and explore their săptămâni, când încep să meargă și să-și
environment at age two weeks. "No one exploreze mediul. "Faptul că nimeni nu știa
knew this about wolves, that when they acest lucru despre lupi, că sunt orbi și surzi
begin exploring they're blind and deaf atunci când încep să exploreze și că în această
and rely primarily on smell at this stage, etapă se bazează în primul rând pe miros, este
so this is very exciting," she notes. fascinant", notează biologul.
5. She adds, "When wolf pups first start to Mai precizează că „atunci când încep să audă
hear, they are frightened of the new și să vadă pentru prima dată, puii de lup sunt
sounds initially, and when they first start inițial înspăimântați de noii stimuli auditivi și
to see they are also initially afraid of new vizuali. Pe măsură ce fiecare simț se
visual stimuli. As each sense engages, activează, puii de lup experimentează o nouă
wolf pups experience a new round of rundă de șocuri senzoriale, lucru care nu li se
sensory shocks that dog puppies do not." întâmplă puilor de câine.”
6. Her experiments analyzed the behavior of În experimentele ei, Lord a analizat
three groups of young animals: 11 wolves comportamentul a trei grupuri de animale
from three litters and 43 dogs total. Of the tinere: 11 lupi din trei generații și 43 de câini
dogs, 33 border collies and German în total. Dintre câini, 33 de Border Collie și
shepherds were raised by their mothers Ciobănești germani au fost crescuți de
and a control group of 10 German mamele lor, iar un grup controlat de 10 pui de
shepherd pups were hand-raised, Ciobănesc german a fost crescut de om, adică
meaning a human was introduced soon le-a fost introdusă o persoană la scurt timp
after birth. după naștere.
7. The experiments helped to explain why, În urma experimentelor s-a ajuns la concluzia
if you want to socialize a dog with a că tot ce trebuie să faci, dacă vrei să înveți un
human or a horse, all you need is 90 câine să socializeze cu un om sau un cal, este
minutes to introduce them between the să îl pui în prezența lor, între vârstele de 4 și
ages of four and eight weeks. After that, 8 săptămâni, timp de 90 de minute. Astfel, un
a dog will not be afraid of humans or câine nu se va mai teme de oameni sau de
whatever else you introduced. Of course, orice altă ființă cu care a intrat în contact.
to build a real relationship takes more Bineînțeles, pentru a construi o relație
time. But with a wolf pup, achieving even adevărată este nevoie de mai mult timp.
close to the same fear reduction requires Pentru a ajunge la același nivel de socializare,
24-hour contact starting before age three un pui de lup necesită contact de 24 de ore,
weeks, and even then you won't get the înaintea vârstei de 3 săptămâni, dar nici
same attachment or lack of fear." atunci nu se obține același atașament sau
dezinvoltură.”