Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ:
Data:
Disciplina: Religie, cultul ortodox
Clasa: a IV-a
Profesor:
Unitatea de învăţare: Sfinţenia, cale spre Dumnezeu
Titlul lecţiei: Sfinţi români şi creştinismul pe teritoriul ţării noastre
Tipul lecţiei: lecţie de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre sfinţi români, pentru a le aduce cinstea cuvenită şi pentru a le urma exemplul

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor demonstra dobândirea următoarelor competenţe:
CD1 – prezentarea modalităţii specifice de încreştinare a poporului român
CD2 – prezentarea modalităţilor de cinstire ale sfinţilor
CD3 – identificarea virtuţilor morale ale sfinţilor
CD4 – dezvoltarea sentimentului de respect față de sfinți în general și sfinți români, în special
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, lectura
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi de grup.

Resurse:
1.Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IV-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: Sfinţenia, cale spre Dumnezeu

2. Temporale: număr de lecţii: 1


durata: 50’

3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006;
2. Cucoş Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998;
3. Muha Camelia, Religie creştin ortodoxă, caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, clasa a IV-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2016;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian; Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
5. Achim, Mihaela; Daiu, Anişoara; Ioniţă, D.; Moldoveanu, Maria; Niculina, Florentina, Religie – cultul ortodox, manual pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea,
Editura Corint Educaţional, 2015

1
Scenariul didactic:

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Ob.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


Momentul - notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii didactice
organizatoric 2' care urmează să se desfăşoare; Exerciţiul Activitate
1. frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii
didactice;

Pentru a-i pregăti pe elevi pentru noua lecţie, profesorul le spune câteva ghicitori:
Pregătirea Hristos le-a fost învăţător / La-nălţare zis-a lor/ Să vestească-ntregii lumi,/ Să-i boteze pe
pentru păgâni.(Apostolii) Conver- Aprecieri
2. receptarea saţia Activitate verbale
Au plecat în patru zări/ Au bătut multe cărări/ Învăţând pe toţi mereu/ Dragostea de
noilor 3' Dumnezeu. frontală
cunoştinţe Pescar simplu, ne-nvăţat,/ Chemat la apostolat/ În Dobrogea a venit,/ Creştinismul a vestit

Anunţarea Profesorul anunţă titlul lecţiei noi Sfinţi români şi creştinismul pe teritoriul ţării noastre
3. titlului şi a 2' şi prezintă competenţele urmărite. Explicaţia Activitate
obiectivelor - elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete; frontală
lecţiei - ascultă explicaţiile profesorului;

Profesorul solicită elevii să citească lecţia din manual.

Citirea textului lecției este făcută de către elevi.


Comunicarea / -elevii citesc câte o propoziție din text. Lectura Activitate Aprecieri
însuşirea -profesorul explică cuvintele necunoscute în cazul existenței lor. frontală verbale
noilor C1 10'
4. cunoştinţe Profesorul le prezintă elevilor o prezentare ppt cu elemente semnificative din viata Sf.
Apostol Andrei, a Sf. Teodora, a Sf. Voievod Stefan cel Mare.

2
Pecizare
Sfinţii români si sfinţii ale căror sfinte moaşte se află pe teritoriul ţării noastre sunt trecuţi in Activitate
calendar cu culoarea albastră. frontală
Poporul român a avut dintotdeauna evlavie la sfinţi. Românii îşi cinstesc cu pioşenie sfinţii,
care se roagă necontenit pentru mântuirea neamului din care s-au născut.

*Profesorul va împărţi elevii în trei echipe. Fiecare echipă îşi alege un lider.
Activitate Aprecieri
Pentru consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare lasfinţi români şi sfinţi Explicaţia frontală verbale
ale căror moaşte se află pe teritoriul ţării noastre, liderii vor veni la catedră pentru a
Fixarea şi extrage câte o fişă de lucru pentru echipă.
sistematizarea Fişe de lucru
cunoştinţelor Observaţie: Activitate in
C1 Pe fişele fiecărei echipe se găseşte una dintre iconiţele: Sf. Teodora de la Sihla, Sf. Andrei, grup
Sf. Voievod Stefan cel Mare

 Se cere prezentarea rezolvării sarcinii nr.1 din fişa de lucru


Liderii echipelor prezintă rezolvarea sarcinii nr. 1
Profesorul scrie pe tablă, unele sub altele, numele sfinţilor identificaţi

23'  Se cere prezentarea rezolvării sarcinii nr.2 din fişa de lucru


Liderii echipelor rezumă, în câte o frază, aspectele semnificative din viaţa
sfântului identificat în fişă
5. Activitate
C3  Se cere prezentarea rezolvării sarcinii nr.3 din fişa de lucru frontală
Liderii echipelor numesc virtuţile sfânţilor identificaţi imagini
 Profesorul notează pe tablă în dreptul numelor sfinţilor, virtuţile sfinţilor
C4  Se evidenţiază faptul că multe dintre însuşiri sunt comune tuturor sfinţilor Aprecieri
verbale
Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul poate interveni, dacă este nevoie, cu
unele completări.

Profesorul le reaminteşte elevilor definiţia virtuţii: virtutea este năzuinţa continuă a Explicaţia Activitate
credinciosului spre împlinirea faptelor bune, ajutată de harul Duhului Sfânt (de frontală
puterea şi de lucrarea dumnezeiască).
C2 Precizare
Cinstirea sfinţilor se face prin; alegerea numelui acestora pentru copiii care se

3
boteazǎ, luarea ca ocrotitori ai familiilor creştine şi a instituţiilor, zidirea de biserici
în cinstea lor; pictarea chipurilor sau a faptelor din viaţa lor în icoane sau pe pereţii
bisericilor, cinstirea moaştelor, alcǎtuirea unor cântǎri şi rugǎciuni speciale cum
sunt acatistele, etc.
Creştinii ortodocşi cinstesc atât icoanele, cât şi moaştele sfinţilor, cǎci dupǎ
moartea lor trupeascǎ, ei nu au rupt legǎtura cu trupul în care s-au sfinţit şi care s-a
sfinţit el însuşi, primind puteri deosebite.

6.
Aprecierea 1' - profesorul va face aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor
activităţii pentru lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe. Explicaţia Activitate Aprecieri
elevilor - notează elevii care au participat la lecţie; aceştia ascultă aprecierile profesorului frontală verbale

7. Încheierea 2' - profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; Activitate
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

4
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

Data 23 .02.2017

Sfinţi români şi creştinismul pe teritoriul ţării noastre

Să-i cinstim pe sfinţi!


Să păstrăm valorile ţării noastre!