Sunteți pe pagina 1din 3

1) Brother Cadfael's SHREWSBURY 1) SHREWSBURY, orașul fratelui

Cadfael

2) Ways To Explore Brother Cadfael's 2) Cum să explorați orașul fratelui


Shrewsbury … Cadfael...
3) Shrewsbury in the twelfth century 3) Orașul Shrewsbury, așa cum arăta în
provides the setting and inspiration for the secolul al XII- lea, a oferit cadrul și sursa de
best-selling Chronicles of Brother Cadfael. inspirație pentru bestseller-ul Cronicile
The author Ellis Peters whose real name is călugărului Cadfeal. Autoarea Ellis Peters, al
Edith Pargeter sadly died in October 1995. cărei nume real era Edith Pargeter, a murit în
She had lived most of her life in Shropshire octombrie 1995. A trăit cea mai mare parte a
and her love of the country and deep vieții sale în ținutul Shropshire, iar dragostea
knowledge of history are reflected in the ei pentru țară și profunda înțelegere a istoriei
Cadfael stories, now also made into a se reflectă în poveștile lui Cadfael, adaptate
television series starring Derek Jacobi as the acum într-un serial de televiziune cu Derek
'detective monk'. Jacobi în rolul „călugărului detectiv”.

4) Visits 4) Obiective turistice


Shrewsbury Abbey Abația Shrewsbury
The heart of the Cadfael stories, Shrewsbury În centrul poveștilor lui Cadfael se află
Abbey was founded in 1083 and became a Abația Shrewsbury, care a fost fondată în
large and powerful Benedictine monastery. 1083 și a devenit o mânăstire benedictină
Much of the Abbey church survived the impresionantă și puternică. Biserica Abației a
dissolution and is still a place of worship. It supraviețuit decretului de dizolvare a
is open to visitors every day and displays mânăstirilor catolice și servește în continuare
illustrate its interesting history. ca loc de rugăciune. Puteți afla mai multe
detalii deaoarece există panouri care
ilustrează istoria tumultoasă a acesteea, iar
abația este deschisă zilnic pentru public.

5) The Shrewsbury Quest 5) Căutarea din Shrewsbury


Live the history and solve the mystery within Trăiți istoria și rezolvați misterul acestei
this medieval attraction recreated on part of atracții medievale recreate pe o parte a
the original grounds of Shrewsbury Abbey. terenului original al Abației Shrewsbury.
Explore Cadfael's workshop as described in Descoperiți atelierul lui Cadfael și grădina cu
the books and his herb garden of 12th century plantele secolului XII, așa cum au fost
plants. Discover more about Ellis Peters descrise în cărți. Aflați mai multe despre
within her study. Solve the mysteries to win Ellis Peters prin intermediul studiului ei.
prizes, play medieval games, create your own Rezolvați misterele pentru a câștiga premii,
illuminated manuscript and learn the art of bucurați-vă de jocurile medievale, creați-vă
calligraphy. The Shrewsbury Quest is a great propriul manuscris și învățați arta caligrafiei.
day out for all the family. Căutarea din Shrewsbury este potrivită
pentru întreaga familie.
6) Sites which feature in the Chronicles can 6) Locurile descrise în Cronici, precum
be discovered all around Shrewsbury – like Castelul Shrewsbury și Biserica Sf. Mary se
Shrewsbury Castle and St. Mary's Church. pot întâlni peste tot în Shrewsbury. Galeria
The Medieval Gallery at Rowley's House medievală de la muzeul Casa Rowley oferă o
Museum offers another insight into Cadfael's altă perspectivă asupra perioadei în care a
era. trăit Cadfael.

7)Tours and Trails 7) Tururi și trasee


In the footsteps of Brother Cadfael – 99p Pe urmele fratelui Cadfael – doar 99 p
Three trails around the Abbey and town Trei trasee în jurul Abației și al orașului fac
linking the real sites and historical events legătura între locațiile reale și evenimentele
which inspire the Cadfael stories. 'Cadfael' istorice care au inspirat poveștile lui Cadfael.
sites in Shrewsbury are marked by a silver Locațiile „Cadfael” din Shrewsbury sunt
footprint set into the pavement. marcate cu o urmă argintie în pavaj.

8) Brother Cadfael Guided Tours 8)Tururile cu ghid ale fratelui Cadfael


‘Cadfael’ Guided Walking tours take place in Tururile pe jos au loc în lunile de vară și sunt
the summer months. The guides are ‘Cadfael’ conduse de ghizii oficiali ai orașului
experts and enthusiasts and are also official Shrewsbury. Aceștia sunt experți pasionați de
Shrewsbury Town Guides. poveștile lui Cadfael.

9) Mystery Car Trails - £1.99 9)Trasee misterioase cu mașina – 1.99£


Brother Cadfael had to travel by foot or mule. Fratele Cadfael era nevoit să călătorească pe
But if you have a car you may like to follow jos sau cu catârul, dar dacă dețineți o mașină,
some of his travels through the stunning îl puteți urma în călătoriile sale, admirând
countryside of Shropshire. Use the clue cards uimitoarele priveliști ale ținutului
to solve the mystery as you go. Shropshire. Folosiți cărțile cu indicii pentru a
rezolva misterul pe măsură ce înaintați.