Sunteți pe pagina 1din 6

LAKELAND INSTRUCTION LAKELAND

BOOKLET MANUAL DE UTILIZARE


Hand Mixer Set MODEL 13653 BLENDER DE MÂNĂ MODEL 13653

INTRODUCTION INTRODUCERE
Thank you for choosing this stainless steel Vă mulțumim pentru alegerea acestui mixer
stick blender, complete with a range of din oțel inoxidabil, însoțit de o gamă de
accessories for blending, chopping and accesorii pentru amestecare și tăiere. Acest
whisking. This powerful kitchen helper takes ajutor puternic vă va scuti de mult efort în
the time and effort out of many bucătărie și vine cu o geantă de depozitare la
culinary tasks, and comes with a handy îndemână. Vă rugăm ca, înainte să utilizați
storage bag. Please take a few moments to blenderul pentru prima dată, să acordați
read these instructions before using your câteva momente citirii acestor instrucțiuni și
blender for the first time, and keep them in a să le păstrați pentru consultări ulterioare.
safe place for future reference.

FEATURES PREZENTARE GENERALĂ


1. Balloon whisk 1. Tel
2. Chopping blade 2. Lamă pentru mărunțit
3. Chopping bowl lid 3. Capacul bolului pentru mărunțit
4. 800ml blending beaker 4. Pahar pentru amestecat 800 ml
5. Beaker base/cover 5. Baza/ capacul paharului
6. Storage bag 6. Geantă de depozitare
7. 500ml chopping bowl 7. Castron tocător 500 ml
8. Whisk collar 8. Unitate de cuplare tel
9. Blender stick 9. Picior blender
10. Release buttons 10. Butoane de eliberare
11. TURBO button 11. Buton TURBO
12. ON button 12. Buton de pornire ON
13. Speed selector 13. Buton de reglare a vitezei
14. Power handle 14. Unitate motor

Power: 800W Putere: 800 W


Operating voltage: 220-240V~50/60Hz Tensiune de lucru: 220- 240 V/ 50/60 Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS MĂSURI DE SIGURANȚĂ


When using this stick blender set, please IMPORTANTE
follow these basic safety precautions. Înainte să utilizați blenderul, vă rugăm să
urmați aceste măsuri de bază.
1. Please read all instructions before using. 1. Citiți toate instrucțiunile înaintea utilizării.
2. Make sure your electricity supply matches 2. Asigurați-vă că tensiunea rețelei dumnea-
the voltage shown on the appliance. voastră este compatibilă cu tensiunea înscrisă
pe eticheta aparatului.
3. This blender is for household use only. It 3. Acest aparat este destinat exclusiv uzului
is not suitable for commercial use, or for use casnic. Nu se recomandă folosirea în scopuri
outdoors. It must only be used for its intended comerciale sau în aer liber. Nu utilizați în alte
purpose. scopuri decât cel pentru care a fost creat.
4. Do not let the power cord hang over the 4. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne
edge of the worktop or table, or touch hot peste marginea blatului de lucru sau a mesei
surfaces, such as stovetops. sau să atingă suprafețe fierbinți, precum
plitele.
5. To avoid electric shock, do not immerse 5. Pentru a preveni pericolul de electrocutare,
the power handle, cord or plug in water or nu introduceți unitatea motor, cablul de
any liquid. Please do not operate with wet alimentare sau ștechărul în apă sau alte
hands, and never allow the cord or plug to get lichide. Nu utilizați blenderul cu mâinile ude
wet. și nu permiteți cablului sau ștechărului să se
ude.
6. Handle the blender stick and chopping 6. Manevrați cu atenție piciorul blenderului și
blade with care when assembling, emptying lama pentru mărunțit atunci când le montați,
the bowl, and cleaning. Their blades are very goliți bolul și curățați. Lamele sunt foarte
sharp; never touch them when the blender is ascuțite; nu le atingeți în timp ce blenderul
plugged in. este în priză.
7. Make sure all parts are locked into place 7. Asigurați-vă că toate piesele sunt bine
before switching on. fixate în poziție înainte de pornire.
8. To prevent injury, keep fingers, hair, 8. Pentru a evita accidentările, nu apropiați
clothing and utensils well away from the degetele, părul, îmbrăcămintea sau
blender stick during use. Never place your ustensilele de piciorul blenderului în timpul
hands or any utensils inside the chopping funcționării. Nu introduceți niciodată mâinile
bowl during use. If you need to sau ustensilele în interiorul castronului
scrape out the bowl, switch off and unplug tocător în timp ce dispozitivul este în
the blender. funcțiune. Dacă doriți să goliți recipientul,
scoateți blenderul din funcțiune.
9. Let hot foods such as soup etc. cool to 9. Lăsați alimentele fierbinți, cum ar fi supa,
room temperature before blending. etc., să se răcească la temperatura camerei
înainte de procesarea cu ajutorul blenderului.
10. To avoid overheating, run the blender for 10. Pentru a evita supraîncălzirea, nu utilizați
up to 1 minute at a time when preparing soft aparatul mai mult de 1 minut fără întrerupere,
ingredients, or 10 seconds for hard foods. în cazul alimentelor moi, sau 10 secunde în
cazul alimentelor consistente.
11. Always switch off and unplug the blender 11. Întotdeauna opriți și deconectați
before adding or removing parts, after use blenderul înainte de montarea sau detașarea
and before cleaning. pieselor, înainte de curățare și după utilizare.
12. Using attachments not supplied by the 12. Utilizarea altor accesorii decât cele
manufacturer may lead to electric shock, fire recomandate de producător poate duce la
or injury, and should be avoided. deterioararea aparatului sau accidentare și
trebuie evitată.
13. The blender is not intended for use by 13. Blenderul nu este destinat utilizării de
children or infirm people unless they have către copii sau persoane cu dizabilități, decât
been adequately supervised by a responsible dacă sunt supravegheate în mod
person to ensure they can use it safely. corespunzător de o persoană responsabilă
Children should be supervised to ensure they care să se asigure că aceștia îl pot folosi în
do not play with the blender. It must not be siguranță. Nu lăsați aparatul la îndemâna
left unattended during use. copiilor. Nu-l lăsați nesupravegheat cât timp
este în priză.
14. Do not use the blender if the power cord 14. Nu utilizați blenderul în cazul în care
or plug show any signs of damage, or if the cablul de alimentare sau ștechărul prezintă
appliance is dropped, damaged or working semne de deteriorare sau dacă aparatul este
incorrectly. Call the helpline on 015394 scăpat, deteriorat sau funcționează incorect.
88100 to arrange a repair by an authorised Pentru ajutor specializat, apelați linia de
repairer, or a replacement. Never try to repair asistență la 01539488100. Nu reparați
the blender yourself as this may cause blenderul voi înșivă, întrucât există pericolul
electric shock. de electrocutare.

BEFORE USING FOR THE FIRST ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


TIME Despachetați cu grijă blenderul și accesoriile,
Carefully unpack the blender and înlăturând fiecare ambalaj. Manevrați cu
accessories, and remove any packaging. Take atenție piciorul blenderului și lama pentru
great care when handling the blender stick mărunțit; folosiți-vă de axul de plastic al
and chopping blade; always hold the acesteia pentru a o manevra. Ștergeți unitatea
chopping blade by its plastic spindle. Wipe motor și capacul castronului tocător cu o
the power handle and chopping bowl lid with lavetă umedă, apoi uscați. Nu le scufundați în
a damp cloth, then dry. Do not immerse in apă. Toate celelalte componente pot fi
water. All other parts can be cleaned in warm, curățate cu apă caldă și detergent sau în
soapy water, or in the dishwasher. mașina de spălat vase.

BLENDING UTILIZARE BLENDERULUI


Soups, sauces, dips, mayonnaise, milkshakes Supele, sosurile, maioneza, milkshake-urile,
and baby food can be blended in moments. mâncarea pentru bebeluși pot fi preparate în
Use the blending beaker, your own mixing câteva momente, fie că utilizați paharul
bowl, or blend directly in a saucepan (take the pentru amestecat, propriul bol sau amestecați
pan off the heat and allow to cool first). direct în tigaie (caz în care luați tigaia de pe
To prevent splashing, do not fill the blending foc și lăsați să se răcească mai întâi).
beaker above 800ml. The beaker is supplied Pentru a evita stropirea, nu depășiți marcajul
with an antislip base to help keep it steady on de 800 ml al paharului pentru amestecat.
your worktop. Always keep a firm hold of the Paharul este prevăzut cu o bază anti-
beaker, bowl or saucepan as you blend. We alunecare care îl ajută să-și mențină poziția
recommend that you begin blending at low pe blatul de lucru. Păstrați întotdeauna o
speed, and gradually increase the speed as poziție fermă a paharului, castronului sau
required. tigăii în timp ce amestecați. Vă recomandăm
să începeți amestecarea la viteză mică și să
măriți treptat viteza, după caz.
CAUTION: before preparing baby food, ATENȚIE: înainte de a pregăti mâncarea
always ensure the blender stick is thoroughly pentru bebeluși, asigurați-vă că piciorul
sterilised. blenderului este complet sterilizat.
1. Making sure the blender is unplugged, 1. Asigurați-vă că blenderul nu este în priză,
push the blender stick onto the power handle; plasați piciorul blenderului în unitatea motor
it will click into place. Plug into the mains și fixați. Introduceți ștechărul în priză.
socket.
2. Lower the blender into the food before you 2. Pentru a preveni stropirea, introduceți
begin blending, to prevent splashing. Press blenderul în ingrediente înainte de a începe
and hold the ON button to start blending and amestecarea. Apăsați butonul ON pentru a
use the speed selector dial to turn the speed începe amestecarea și folosiți butonul de
up (+) or down (-). Keep a firm hold of the reglare pentru a mări sau micșora viteza.
beaker, bowl or saucepan handle as you Păstrați o poziție fermă a recipientului în timp
blend. ce amestecați.
3. For maximum blending power, release the 3. Pentru putere maximă, eliberați butonul
ON button, then press and hold the TURBO ON și apăsați butonul TURBO.
button.
4. Keep the blender upright and do not let any 4. Mențineți blenderul în poziție verticală și
liquid reach the power handle. Release the nu lăsați nici un lichid să atingă unitatea
ON or TURBO button at any time to stop motor. Pentru a opri amestecarea, eliberați
blending. butonul ON sau TURBO.
PLEASE NOTE: the blender should be used ATENȚIE: nu utilizați blenderul pentru mai
for no longer than 1 minute at a time, or 10 mult de 1 minut fără întrerupere sau 10
seconds for hard ingredients. Never blend dry secunde pentru ingredientele consistente. Nu
ingredients without adding some liquid. amestecați niciodată ingrediente uscate fără a
adăuga un lichid.
5. Unplug the blender. To detach the blender 5. Scoateți ștechărul din priză. Pentru a detașa
stick for cleaning, press the two release și curăța piciorul blenderului, apăsați cele
buttons and remove the blender stick, două butoane de eliberare și scoateți-l, cu
keeping your hands well away from the grijă, din unitatea motor. A se vedea
blades. See CARE AND CLEANING. secțiunea Întreținere și Curățare.

WHISKING UTILIZAREA TELULUI


The balloon whisk is suitable for whipping Telul este potrivit pentru prepararea
cream, egg whites, light sponge mixes and cremelor, albușurilor de ou, blaturilor pentru
instant desserts. We recommend that you prăjituri și deserturilor instant. Vă
begin whisking at low speed, and gradually recomandăm să începeți la viteză mică și să
increase the speed as required. măriți treptat viteza, după caz.

1. Firstly, assemble the whisk attachment by 1. Începeți prin a fixa telul în unitatea de
pushing the balloon whisk onto the whisk cuplare.
collar.
2. Making sure the blender is unplugged, 2. Asigurați-vă că blenderul nu este în priză.
push the assembled whisk onto the power Introduceți ansamblul tel în unitatea motor și
handle; it will click into place. Plug into the fixați-l în poziție. Introduceți ștechărul în
mains socket. priză.
3. To prevent splashing, lower the whisk into 3. Pentru a preveni stropirea, porniți aparatul
the food before you begin whisking. Press numai după ce ați scufundat telul în
and hold the ON button to start whisking and ingrediente. Apăsați butonul ON pentru a
use the speed selector dial to turn the speed începe să bateți și folosiți butonul de reglare
up (+) or down (-). Keep a firm hold of the pentru a mări sau micșora viteza. Mențineți o
beaker or bowl as you whisk. poziție fermă a vasului în timp ce bateți.
4. For maximum whisking power, release the 4. Pentru o viteză mai mare, eliberați butonul
ON button, then press and hold the TURBO ON și apăsați butonul TURBO.
button.
5. Keep the whisk upright and do not let 5. Păstrați telul în poziție verticală și nu
liquid reach the whisk collar. Release the ON permiteți lichidului să atingă unitatea de
or TURBO button at any time to stop cuplare a telului. Eliberați butonul ON sau
whisking. PLEASE NOTE: the whisk should TURBO pentru a înceta utilizarea telului.
be used for no longer than 2 minutes ATENȚIE: telul nu trebuie să funcționeze
at a time. mai mult de 2 minute fără întrerupere.
6. Unplug the blender. To detach the whisk 6. Scoateți blenderul din priză. Apăsați cele
for cleaning, press the two release buttons două butoane de eliberare pentru a detașa și
and remove the whisk. See CARE AND curăța telul. A se vedea secțiunea Întreținere
CLEANING. și Curățare.

CHOPPING UTILIZAREA TOCĂTORULUI


Meat, cheese, onion, fresh herbs, garlic and Carnea, brânza, ceapa, verdețurile, usturoiul,
nuts can all be successfully chopped using the nucile, toate pot fi preparate cu succes
chopping bowl and blade. However, hard folosind castronul și lama pentru mărunțit.
foods such as coffee beans, ice cubes, nutmeg Evitați să tocați ingrediente tari precum
and spices will damage the blade and should boabe de cafea, cuburi de gheață, nucșoară și
be avoided. alte condimente, întrucât acestea pot
deterioara lama.
1. Holding the chopping blade by its plastic 1. Poziționați lama pe axul din interiorul
spindle, slot the blade onto the pin in the castronului tocător, manevrând-o cu ajutorul
chopping bowl. Keep fingers well away from axului de plastic. Lamele sunt ascuțite!
the sharp blades.
2. Cut your ingredients into small pieces (up 2. Tăiați ingredientele în bucăți mici (până la
to 1”/2.5cm) and add to the chopping bowl. 2.5 cm) și introduceți-le în castronul tocător.
3. Push the lid onto the chopping bowl, 3. Fixați capacul pe castronul tocător
turning it clockwise to click into place. Sit the întorcându-l în sensul acelor de ceasornic.
bowl on its antislip base to help keep it steady Așezați vasul pe baza anti-alunecare pentru
on your worktop. a-l menține stabil pe blatul de lucru.
4. Fit the power handle into the lid. 4. Introduceți unitatea motor în capac.
5. Plug the blender into a mains socket. Take 5. Puneți ștechărul în priză. Țineți strâns
a firm hold of the chopping bowl, then press castronul tocător și apăsați butonul ON.
and hold the ON button to start chopping. Use Folosiți butonul de reglare pentru a mări sau
the speed selector to turn the chopping speed micșora viteza de tăiere.
up (+) or down (-).
6. For maximum chopping power, press and 6. Pentru o putere de tocare mai mare, apăsați
hold the TURBO button. butonul TURBO.
7. Release the ON or TURBO button at any 7. Eliberați butonul ON sau TURBO pentru a
time to stop chopping. PLEASE NOTE: the opri tocarea. ATENȚIE: lama pentru tocat
chopping blade should be used for no longer trebuie folosită cel mult 10 secunde fără
than 10 seconds at a time when chopping întrerupere, în timpul procesării
hard ingredients. ingredientelor tari.
8. When you have finished chopping, unplug 8. Când ați terminat, scoateți blenderul din
the blender. Press the release buttons to priză. Apăsați butoanele de eliberare pentru a
detach the power handle from the lid. Be sure detașa unitatea motor de capac. Asigurați-vă
the blade has completely stopped before că lama s-a oprit complet înainte de a
removing the lid; turn the lid anticlockwise to îndepărta capacul; întoarceți capacul în
unlock. Carefully lift out the blade, then sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l
empty the bowl. See CARE AND debloca. Scoateți cu atenție lama, apoi goliți
CLEANING. vasul. A se vedea secțiunea Îngrijire și
Curățare.
CHOPPING GUIDE GHID PENTRU TOCAT

FOOD MAXIMUM APPROX. INGRE- CANT. TIMP


QUANTITY TIME DIENTE MAX. NECESAR
Meat 250 g 8 secs Carne 250 g 8 sec
Fresh herbs 50 g 8 secs Verdețuri 50 g 8 sec
Walnuts 100 g 8 secs Nuci 100 g 8 sec
Cheese 100 g 5 secs Brânză 100 g 5 sec
Bread 80 g 5 secs Pâine 80 g 5 sec
Onion 150 g 8 secs Ceapă 150 g 8 sec
Biscuits 150 g 6 secs Biscuiți 150 g 6 sec
Soft fruit 200 g 6 secs Fructe moi 200 g 6 sec

CARE AND CLEANING ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Always unplug the blender before cleaning. Scoateți întotdeauna ștechărul din priză
Wipe the power handle and chopping bowl înainte de a curăța blenderul. Ștergeți cu o
lid with a damp cloth, then dry. Do not lavetă umedă unitatea motor și capacul
immerse in water or any liquid. castronului tocător, apoi uscați. Nu le
All other parts can be washed in warm, soapy scufundați în apă sau în orice alt lichid.
water, or in the dishwasher. Take care not to Toate celelalte componente pot fi curățate în
touch the sharp blades. If carrots etc. have apă caldă, cu detergent sau în mașina de vase.
discoloured the chopping bowl or blending Manevrați cu atenție lamele ascuțite. Dacă
beaker, rub with a cloth dipped in vegetable morcovii sau alte legume au colorat bolul
oil, then wash as normal. pentru mărunțit sau paharul blenderului,
Do not use abrasive cleaners or metal frecați cu o cârpă înmuiată în ulei vegetal,
scourers as they will damage the product. apoi spălați ca de obicei.
PLEASE NOTE: it is best to rinse the blades Nu folosiți pentru curățare soluții abrazive
straight away after processing very salty sau perii de sârmă, care ar putea deterioara
food. produsul.
CAUTION: the blending beaker and ATENȚIE: cel mai bine este să clătiți lama
chopping bowl are not microwave-safe. imediat după ce ați procesat ingrediente
foarte sărate.
ATENȚIE: paharul blenderului și bolul
pentru mărunțit nu sunt potrivite pentru
cuptorul cu microunde.