Sunteți pe pagina 1din 173

Legislaţie primară

Legislaţie secundară
Chestionar ID

Chestionar IID
Piață de gaze - sisteme
2012 Chestionar IIID

Problema
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Legislaţie primară

Legea gazelor nr. 123/2012,


publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu
modificările şi completările ulterioare

Regulamentul pentru acordarea


autorizaţiilor şi licenţelor în
sectorul gazelor naturale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în
Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările
ulterioare

Regulamentul privind accesul


la sistemele de distribuţie a
gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul
Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi
completările ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie primară

Legea gazelor nr. 123/2012,


publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu
modificările şi completările ulterioare

Regulamentul pentru acordarea


autorizaţiilor şi licenţelor în
sectorul gazelor naturale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în
Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările
ulterioare

Regulamentul privind accesul


la sistemele de distribuţie a
gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul
Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi
completările ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie primară

Legea gazelor nr. 123/2012


publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu
modificările şi completările ulterioare

Regulamentul pentru acordarea


autorizaţiilor şi licenţelor în
sectorul gazelor naturale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în
Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările
ulterioare

Regulamentul privind accesul


la sistemele de distribuţie a
gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea
de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul
Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi
completările ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Legea Gazelor stabileşte cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice
sectorului gazelor naturale.

Obiectivele principale ale acestei legi sunt:


 siguranţa şi continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;
 eficienţa economică, în general şi eficienţa energetică, în special;

 protecţia mediului;
 protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

 promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa de gaze naturale;


 armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniu, cu respectarea
principiului subsidiarităţii;

 transparenţa preţurilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale;


 dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică şi
protecţia mediului;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
( continuare )

asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;


 interconectarea sistemului naţional de transport de gaze naturale la sistemele europene;

 asigurarea condiţiilor necesare pentru continuarea liberalizării pieţei gazelor naturale şi a


accesului nediscriminatoriu al terţilor la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare,
sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
 operarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă din câmpurile de producţie, a depozitelor de
înmagazinare, a sistemelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de
siguranţă şi eficienţă;

 asigurarea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât şi pentru cele
strategice;
 trecerea la măsurarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi de energie în scopul
facturării în funcţie de energia conţinută de gazele naturale

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții

1) acces la depozite de inmagazinare - dreptul unui producator, furnizor, transportator, consumator


eligibil si/sau al persoanelor juridice straine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul Romaniei de a
utiliza depozitele;
2) acces la sistemul de distributie - dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de
distributie;
3) acces la sistemul de transport - dreptul unui producator, distribuitor, operator de inmagazinare,
furnizor, consumator si/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;
4) acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala, aprobat de
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE;
5) agent economic din sectorul gazelor naturale - persoana juridica care desfasoara cel putin una
dintre urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare de gaze
naturale, precum si activitati de proiectare si executie, aferente acestora;
6) aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume gaze naturale (combustibil sau materie
prima), cu indeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componenta a instalatiei de
utilizare a gazelor naturale;
7) autorizatie - actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice/juridice;
8) aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizatii, emis de catre operatorul de sistem in
urma analizei unei documentatii de proiectare, care atesta respectarea conditiilor impuse de
prescriptiile tehnice si de legislatia in vigoare;
9) bunuri proprietate a tertilor - obiective componente ale Sistemului national de transport sau ale
sistemelor de distributie, puse in functiune pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, utilizate
de catre operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor publice de interes national de transport sau
de distributie, bunuri neincluse in patrimoniul acestora;
10) capacitate disponibila - capacitatea utilizabila de transport, de distributie sau a depozitului de
inmagazinare, determinata in conditiile reglementarilor specifice, pe care operatorul sistemului o
poate pune la dispozitie utilizatorilor sau consumatorilor;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare

1) cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competenta, prin
care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor
naturale;
2) conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile
aferente, prin care se asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de
productie/inmagazinare pana la sistemul de transport/distributie;
3) conducta de interconectare - conducta de transport care traverseaza o frontiera dintre state pentru
unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state;
4) conducta magistrala - conducta care functioneaza in regim de inalta presiune, mai mare de 6 bari,
inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul gazelor
naturale intre punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii
distribuitori/furnizori si, respectiv, tranzitul intre punctele de intrare si punctele de iesire in/din tara;
5) conducta magistrala dedicata - conducta magistrala, incluzand instalatiile, echipamentele si
dotarile aferente, prin care se asigura, in exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;
6) consumator - persoana fizica sau juridica care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu;
7) consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege
furnizorul;
8) consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleaga furnizorul si care are acces la sistem in
conditiile mentionate in prezenta lege;
9) consumator casnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale pentru consumul casnic
propriu;
10) consumator noncasnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate
consumului casnic propriu;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare
1) depozit de inmagazinare subterana - spatiul din scoarta terestra avand calitati naturale sau
dobandite ca urmare a unor operatiuni petroliere sau activitati miniere anterioare, proprii pentru
injectarea, stocarea si extragerea unor volume de gaze naturale;
2) dispecerizare - activitatea specifica de corelare si echilibrare permanenta si operativa, la nivelul
sistemelor, a cantitatilor de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din
obligatiile de livrare, precum si luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum
ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore si altele asemenea, prin folosirea
de mijloace specifice;
3) distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de
distributie in regim de presiuni de pana la 6 bari inclusiv;
4) furnizarea gazelor naturale - activitatea comerciala de vanzare-cumparare a gazelor naturale,
desfasurata de o persoana juridica, in baza licentei de furnizare, in conditiile prezentei legi;
5) furnizor - persoana juridica titulara a licentei de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, in
baza unui contract de furnizare;
6) gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul
de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea
hidrocarburilor lichide;
7) gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat in butelii, prin comprimare
la peste 200 de bari, in scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
8) gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, in urma unor procese specifice, este adus in stare
lichida si stocat in recipiente speciale;
9) gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu continut de peste 90% in volum al unei
hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decat etilena si propilena sau unul dintre izomerii lor izolati;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare
• instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de
evacuare a gazelor de ardere, situat dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului,
dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;
• instalatie tehnologica de suprafata aferenta inmagazinarii gazelor naturale - instalatia utilizata
pentru inmagazinarea gazelor naturale si care este exploatata de un titular de licenta de inmagazinare
a gazelor naturale, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare;
• înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de titularul
licentei de inmagazinare pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare in depozitele
subterane si pentru injectia, depozitarea si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate
de gaze naturale;
• intreprindere integrata pe verticala - intreprindere sau un grup de intreprinderi din sectorul gazelor
naturale care indeplineste cel putin una dintre activitatile reglementate de transport, distributie,
GNL sau depozitare si cel putin una dintre activitatile de productie ori de furnizare a gazelor
naturale;
• intreprindere integrata pe orizontala - intreprindere din sectorul gazelor naturale care desfasoara
cel putin una dintre activitatile de productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare a gazelor
naturale, precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale;
• licenta - actul administrativ individual emis de ANRE, care confera titularului, persoana juridica,
dreptul de a desfasura activitati comerciale si/sau de prestari de servicii in legatura cu una sau mai
multe dintre activitatile de furnizare, inmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare si distributie a
gazelor naturale;
• licenta provizorie - actul administrativ individual emis de ANRE, care confera titularului dreptul de
a participa la o licitatie publica in vederea obtinerii concesiunii serviciilor publice de distributie a
gazelor naturale;
1) magistrala directa - conducta de gaze naturale complementara sistemului interconectat, pentru
alimentarea unui consumator elibigil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare
• monopol natural in domeniul gazelor naturale - situatie in care serviciile de transport,
inmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigura de catre un singur operator pentru o zona
determinata;
• operator de inmagazinare - persoana juridica titulara a licentei de inmagazinare;
• operator de distributie (distribuitor) - persoana juridica titulara a licentei de distributie, in
conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai
multe zone delimitate;
• operator de transport (transportator) - persoana juridica titulara a licentei de transport, in
conditiile prezentei legi, avand ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;
• pret reglementat - pretul la care este realizata furnizarea catre consumator, in baza unui contract-
cadru, in conditiile stabilite de ANRE;
• racord - conducta de legatura intre o ramura principala (conducta din amonte, conducta de transport,
conducta de distributie a gazelor naturale) si o statie de masurare sau o statie de reglare, masurare,
predare a gazelor naturale, care alimenteaza un sistem de distributie, un consumator sau un grup de
consumatori;
• retea de transport si/sau de distributie - ansamblul de conducte conectate intre ele, inclusiv
instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale in regim de presiune,
conform reglementarilor tehnice specifice;
• rezervare de capacitate - mentinerea unei parti din capacitatea disponibila de
transport/distributie/inmagazinare la dispozitia utilizatorilor in vederea transportului/distributiei/
inmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;
• sectorul gazelor naturale - ansamblul instalatiilor si activitatilor desfasurate de agentii economici
pentru productia, transportul, tranzitul, inmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor
naturale, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare

1) securitatea si continuitatea alimentarii - totalitatea masurilor luate de catre operatorii licentiati in


scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor si al asigurarii
livrarilor catre clienti in conditii de siguranta; servicii auxiliare - ansamblul de activitati si
operatiuni desfasurate de operatorul de transport/operatorul de distributie/operatorul de
inmagazinare pentru si in legatura cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distributie,
dupa caz, dispecerizarea cantitatilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;
2) serviciul public in sectorul gazelor naturale - obligatia care consta in activitatea organizata si/sau
autorizata de stat in vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
3) siguranta - asigurarea continuitatii in furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de functionare
si securitatea tehnica a obiectivelor;
4) sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de
reglare-masurare, aparate si accesorii, care functioneaza la presiunea de lucru de pana la 6 bari
inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;
5) Sistem de transport/sistem naţional de transport (SNT)- reţea de transport al gazelor naturale,
respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările
aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea
gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul
acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi
către beneficiarii din terţe ţări;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legea Gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Definiții – continuare

1) stocare in conducta - stocarea gazelor prin compresie in sistemele de transport si distributie a


gazelor, dar excluzand instalatiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care isi
realizeaza activitatile proprii;
2) transportul gazelor naturale - activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin
SNT sau prin alte sisteme de transport;
3) zona de protectie - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu,
in care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activitatilor si al
constructiilor, stabilite prin norme tehnice;
4) zona de siguranta - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa in spatiu,
in care se instituie restrictii si interdictii, in scopul asigurarii functionarii normale si pentru
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilite prin norme tehnice; zona
de siguranta cuprinde si zona de protectie.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Obligații comune ale titularilor de licențe în sectorul gazelor naturale

a) sa intocmeasca, sa prezinte spre verificare ANRE si sa publice rapoarte contabile


anuale, in conformitate cu legislatia in vigoare; in sistemul de contabilitate interna a
acestora se vor tine conturi separate pentru activitatile de inmagazinare, productie,
transport, distributie si furnizare a gazelor naturale, in vederea evitarii discriminarii,
subventionarii incrucisate si denaturarii concurentei;

b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;

c) sa furnizeze informatii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalti operatori


licentiati si solicitantilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;

d) sa detina toate autorizatiile si licentele prevazute de legislatia in vigoare;

e) sa respecte conditiile de valabilitate asociate autorizatiilor si licentelor emise de


ANRE;

f) sa avizeze proiectele si sa urmareasca executia lucrarilor in sectorul gn, in limitele


drepturilor conferite prin licenta;

g) sa asigure operarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de


suprafata aferente extractiei, tratarii, comprimarii si masurarii gazelor naturale in conditii
de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Distribuția gazelor naturale

Constituie serviciu public de interes national


(1) Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneaza conform
prevederilor legale in vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate - unitati
administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).

(1^1) Pentru consumatorul sau consumatorii de gaze naturale care se află în alte zone
decât cele prevăzute la alin. (1), concedentul va stabili prin ordin emis de ministrul de
resort condiţiile alimentării cu gaze naturale a acestora.

(2) Concedentul serviciului de distributie, in conditii justificate, poate decide


organizarea licitatiei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale
pentru una sau mai multe localitati aferente unei unitati administrativ-teritoriale, din
cadrul careia, pentru cel putin o localitate, serviciul de distributie a fost deja concesionat.

(3) Participantii la licitatia de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale


trebuie sa detina licenta provizorie in sectorul gazelor naturale emisa de ANRE.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Obligații ale distribuitorilor de gaze naturale
a) sa opereze, sa intretina, sa repare, sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de distributie in conditii de
siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului, activitatile urmand a fi desfasurate in baza
autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar
operarea urmand a se desfasura in baza licentei de distributie;
b) sa asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor in vigoare, in baza
contractelor de prestari de servicii incheiate cu operatorul SNT;
c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, dupa caz, si sa asigure capacitatea sistemului de distributie
pe termen lung;
d) sa asigure accesul tertilor la sistemele de distributie, in conditii nediscriminatorii, in limitele
capacitatilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice
elaborate de ANRE;
e) sa intocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemul propriu;
f) sa evite subventia incrucisata intre categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor
pentru rezervarea capacitatii de distributie;
g) sa preia pentru o perioada determinata, la solicitarea si conform reglementarilor ANRE, operarea unui
sistem de distributie al carui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie;
h) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
i) sa asigure conditiile de securitate in alimentarea cu gaze naturale.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Furnizarea gazelor naturale
Obligații ale furnizorilor de gaze naturale
a) sa desfasoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale, cu
precizarea ca pentru piata reglementata contractele se incheie cu respectarea prevederilor
contractelor-cadru;

b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de furnizare;


c) sa asigure, in baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementata,
furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situati in zonele pentru care furnizorul detine
si licenta de distributie a gazelor naturale;
d) sa asigure continuitatea si siguranta in furnizarea gazelor naturale contractate.

Drepturi ale furnizorilor de gaze naturale


a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor incheiate cu consumatorii
eligibili, operatorii de sistem si/sau cu alti furnizori;
b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate in regim reglementat, conform preturilor
stabilite de ANRE si prevederilor contractelor-cadru;
c) sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem si/sau alti
furnizori, in conditiile specificate in contracte.
Consumatorul nu are dreptul sa vanda gazele naturale achizitionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Piaţa internă
• SEGMENTUL CONCURENŢIAL: comercializarea g.n. între furnizori şi consumatori eligibili. Preţurile
se formează liber, pe baza cererii şi ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale.
• SEGMENTUL REGLEMENTAT: cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural şi furnizarea la
preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru. Sistemul de preţuri şi tarife se stabilesc la ANRE pe
baza metodologiilor proprii elaborate în acest sens.

IMPORT
ÎNMAGAZINARE

Consumatori
Casnici

TRANSPORT DISTRIBUŢIE
Consumatori
industriali

PRODUCŢIE
INTERNĂ
CONSUMATORI
CONECTAŢI LA SNT

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi
licenţelor în sectorul gazelor naturale

Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial


nr. 160/13.03.2003 cu modificările ulterioare

Acordarea de licenţe şi autorizaţii

condiţii generale ale licenţelor

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DARAGN

DLAG

Serviciul Autorizaţii Serviciul Licenţe

Autorizarea persoanelor Autorizaţii / Licenţe Licenţe


fizice acordate solicitanţilor, provizorii
operatori economici
Autorizarea operatorilor
Temei legal: Decizia
economici ANRGN nr. 387/2004, cu
Temei legal: H.G. nr. 784/2000, modificările şi
Temei legal: Ordin ANRE nr. 89/2009,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu modificările ulterioare
completările ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


AUTORIZAŢII ŞI LICENŢE

AUTORIZAŢII LICENŢE

Înfiinţare Funcţionare Modificare Transport

Înmagazinare
OBIECTIVE Tranzit

Capacităţi de producţie a gazelor naturale Dispecerizare


Sisteme de transport al gazelor naturale
Capacităţi de înmagazinare a gazelor naturale Distribuţie
Capacităţi de dispecerizare a gazelor naturale Furnizare
Sisteme de distribuţie a gazelor naturale

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Ministerul Economiei

ANRE Licenţă provizorie Comisia de concesionare

Licitaţia de
concesionare a serviciului
public de distribuţie a
gazelor naturale

Contract de concesiune
Obiective Obiective
(sisteme de distribuţie) (capaciţăţi aferente producţiei, înmagazinării
şi transportului)

Autorizaţie de înfiinţare Autorizaţie de înfiinţare


ANRM
Autorizaţie de funcţionare Autorizaţie de funcţionare
Acord de
Licenţă de înmagazinare concesiune
Licenţă de distribuţie
Licenţă de transport
Licenţă de furnizare
Licenţă de furnizare
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
PREVEDERI PRINCIPALELE CONŢINUTE ÎN
AUTORIZAŢII/LICENŢE
drepturile conferite de autorizaţie/licenţă;
condiţionări, limitări şi restricţii privind continuitatea şi nivelurile de funcţionare a obiectivelor
autorizate;
interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului
înconjurător, afectarea unor activităţi de interes public;
conţinutul servituţii, conform prevederilor Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
datele tehnice privind obiectivul autorizat;
asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor şi evitarea oricăror discriminări;
prezervarea unui mediu concurenţial normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piaţă
şi a practicilor anticoncurenţiale;
obligativitatea pentru titularii de licenţe specifice de a asigura accesul tuturor producătorilor şi
consumatorilor la sistemul de transport, de înmagazinare/stocare şi de distribuţie, după caz;
obligativitatea pentru titularii de licenţe de a respecta standardele de performanţă şi de a
prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerinţelor specificate în standardele de
performanţă;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


TIPURI DE AUTORIZAŢII ŞI LICENŢE
Autorizaţiile pot fi:

Autorizaţii de înfiinţare - sunt destinate realizării de capacităţi de producţie, transport,


înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale;

sunt valabile pe
Autorizaţiile de modificare - au ca obiect: durata executării
lucrărilor aferente,
obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale;
cuprinse în studiul de
obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; fezabilitate sau din
obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor contractul de
naturale; concesiune
obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale

Autorizaţii de funcţionare – au ca obiect:


obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale; sunt valabile pentru o
obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; perioada de maximum
30 de ani
obiectivele/sistemele de înmagazinare/stocare a gazelor
naturale;
obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


TIPURI DE AUTORIZAŢII ŞI LICENŢE

Licenţele pot fi:

licenţa de furnizare a gazelor naturale sunt valabile pentru o


perioada de maximum
30 de ani

licenţa de înmagazinare/stocare a gazelor naturale

licenţa de transport al gazelor naturale

sunt valabile pentru o


licenţa de dispecerizare a gazelor naturale perioada de maximum
15 de ani

licenţa de distribuţie a gazelor naturale

este valabila pe durata


licenţa de tranzit al gazelor naturale acordului încheiat între
părţi

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


CONDIŢII DE ACORDARE

 autorizaţiile/licenţele se acordă persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectorul


gazelor naturale;
 solicitantul trebuie să fie persoana juridică cu sediul în România;
solicitantul, persoana juridica străina, care nu deţine un sediu stabil în România, poate să
stabilească şi să menţină, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a
autorizării şi/sau a licenţierii;
nu pot primi autorizaţie/licenţă solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a
falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie/licenţă într-o
perioada de 5 ani anteriori înregistrării cererii, în acelaşi domeniu.

Criterii obligatorii prin care se motivează acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei

caracterul complet al documentaţiei prezentate;


existenţa unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea condiţiilor prevăzute
în autorizaţii şi în licenţe;
asigurarea resurselor financiare;
asigurarea cu personal calificat şi competent;
calitatea serviciilor asigurate clienţilor;
calitatea manageriala - experienţa profesională şi de conducere;
asigurarea sănătăţii şi securităţii personalului;
protecţia mediului;
eficienţa energetica a capacităţilor pentru activităţile cu caracter de monopol supuse
autorizării
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
ACCESUL REGLEMENTAT AL
TERŢILOR
CONDUCTELE DIN AMONTE

SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT

DEPOZITELE DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ

SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


PRINCIPII GENERALE
Criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru
asigurarea accesului terţilor la:

Conductele din amonte

Depozitele de înmagazinare

Sistemul naţional de transport

Sistemele de distribuţie a gazelor naturale


Accesul la sisteme reprezintă
rezervare de capacitate + racordarea la sisteme
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

I SCOP:

STABILEŞTE

CONDIŢIILE DE REZERVARE A CAPACITĂŢII ÎN SISTEMELE DE


DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

CONDIŢIILE DE RACORDARE LA SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE


A GAZELOR NATURALE

METODOLOGIA DE CALCUL A TARIFELOR DE RACORDARE ŞI


DE ACCES LA SISTEMELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR
NATURALE

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

II DOMENIU DE APLICARE:
În relaţiile dintre operatorii licenţiaţi de distribuţie (OSD) şi:

SOLICITANŢI

o nouă instalaţie de racordare

UTILIZATORI care doresc :


modificarea unei instalaţii de racordare
existentă

UTILIZATORI când modifică elemente de natură administrativă

- viitori consumatori
SOLICITANŢII /UTILIZATORII pot fi
- consumatori
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

Obligaţiile operatoriilor licenţiaţi de distribuţie:

Executarea lucrărilor, respectiv, conductele stradale de distribuţie, conform


clauzelor şi condiţiilor stipulate în contractul de concesiune

elaborarea Programului propriu de dezvoltare al sistemului de distribuţie


al gazelor naturale

Informaţii publice
pot fi consultate la sediul operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

III TIPURI DE SOLICITĂRI PRIVIND ACCESUL LA SISTEMUL DE


DISTRIBUŢIE:
Solicitarea accesului la sistemul de distribuţie se face atunci când se
doreşte:

o nouă instalaţie de racordare (branşament nou, reamplasarea, redimensionare);


modificarea unor elemente de natură tehnică, cum ar fi:
suplimentarea debitului instalat;
separarea unor consumatori existenţi, schimbarea tipului aparatelor de utilizare
fără depăşirea debitului aprobat;
modificări de natură administrativă:
schimbare denumire utilizator;
preluarea clădirii; documentul anterior se actualizează
modificarea încadrării consumatorului;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie
III ETAPELE PROCESULUI DE ACORDARE/REFUZ A ACCESULUI LA
SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE:

1. Rezervarea de capacitate pentru solicitant/utilizator

În baza: Se adresează:
- Cererii pentru acces operatorului
solicitanţii
la sistemul de distribuţie; licenţiat al
sau
+ sistemului de
utilizatorii
- Tariful pentru analiză şi distribuţie din
elaborarea acordului de zona.
acces; Analizează
şi răspunde
solicitării
în termen
de 30 zile
Răspunsul poate fi:
- favorabil  acordul de acces la sistemul de distribuţie

- refuz justificat (conform prevederilor legale)

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

1. Rezervarea de capacitate pentru solicitant/utilizator (continuare)

ACORDUL DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE:

Conţine următoarele date sau caracteristici:

valabil 12 luni (cu posibilitatea prelungirii cu încă 12 luni);

rezervarea de capacitate pentru aparatele de utilizare enumerate;

soluţia de alimentare, caracteristicile tehnice ale instalaţiei de racordare şi schiţa;

termenul limită pentru depunerea cererii de racordare:


(cu cel puţin 60 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului
trebuie depusă cererea de racordare).

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

2. Racordarea la sistemul de distribuţie


Presupune parcurgerea următoarelor etape:
 cerere de racordare în termenul prevăzut în
acordul de acces;
Operatorul sistemului de distribuţie
 încheierea contractului de racordare cu are obligaţia de a pune la dispoziţia
operatorul sistemului de distribuţie; solicitantului contractul de racordare
în termen de maxim 30 zile
 achitarea de către solicitant a tarifului de
racordare

 după achitarea tarifului de racordare  etapa de


proiectare şi execuţie a instalaţiei de către
operatorul de distribuţie sau agenţi economici
autorizaţi aleşi de operatorul sistemului de
distribuţie în regim concurenţial

 Punerea în funcţiunea instalaţiei de racordare.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

! ELEMENTE DE NOUTATE:

1. Există proceduri proprii operatorului


sistemului de distribuţie pentru
fiecare etapă a procesului de
racordare

2. Sumele rezultate din tarifele de racordare vor


fi utilizate cu destinaţia pentru care au fost
percepute.

3. Refuzul de acces este posibil numai


în condiţii justificate, conform
prevederilor Legii Gazelor nr.
123/2012, acestea sunt în
concordanţă cu principiile
Directivelor Europene.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie

CONCLUZII:

Racordarea la sistemele de distribuţie a gazelor naturale este bazată pe tarife


reglementate

Instalaţiile de racordare sunt incluse în patrimoniul operatorului de distribuţie – apare


posibilitatea de recunoaştere a costurilor operaţionale efectuate de către acesta
folosind aceste bunuri.

Refuzul de acces este posibil numai în condiţii justificate, conform prevederilor Legii
Gazelor nr. 123/2012, acestea sunt în concordanţă cu principiile Directivei Europene
2003/55/EC.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Operatorul SD comunică în scris motivele refuzului de acces

Operatorul SD:
Lipsă de capacitate - întreprinde măsuri pentru disponibilizarea capacităţii;
- precizează termenul în care poate asigura accesul la SD

REFUZ
DE
ACCES

Lipsa obiectivelor/conductelor Operatorul SD are obligaţia de a realiza un studiu de fezabilitate:


sau
Capacitate insuficientă STUDIUL DE FEZABILITATE trebuie să ţină seama de:
- realizarea cu prioritate a investiţiilor prevăzute în CC;
- programul propriu de dezvoltare al operatorului SD (suplimentar
faţă de CC);
- evoluţia numărului de consumatori şi a consumului de gaze
naturale al zonei;
- evaluarea impactului asupra venitului unitar reglementat pentru
prestarea serviciului de distribuţie;
- evaluarea investiţiei ţinând cont de costurile curente practicate
pe piaţă, de duratele de amortizare a acesteia, cu respectarea
regulilor şi principiilor din metodologiile de calcul a tarifelor
Rezultatele studiului de fezabilitate  solicitantului reglementate.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
de proiectare, execuţie şi exploatare în
Regulamentul de măsurare a cantităţilor de
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al
gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei şi al gazelor Normele tehnice pentru proiectarea,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 executarea şi exploatarea sistemelor de
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
900/2007 aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
de proiectare, execuţie şi exploatare în
Regulamentul de măsurare a cantităţilor de
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al
gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei şi al gazelor Normele tehnice pentru proiectarea,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 executarea şi exploatarea sistemelor de
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
900/2007 aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
de proiectare, execuţie şi exploatare în
Regulamentul de măsurare a cantităţilor de
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al
gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei şi al gazelor Normele tehnice pentru proiectarea,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 executarea şi exploatarea sistemelor de
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
900/2007 aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
de proiectare, execuţie şi exploatare în
Regulamentul de măsurare a cantităţilor de
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al
gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei şi al gazelor Normele tehnice pentru proiectarea,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 executarea şi exploatarea sistemelor de
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
900/2007 aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
de proiectare, execuţie şi exploatare în
Regulamentul de măsurare a cantităţilor de
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al
gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009
Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei şi al gazelor Normele tehnice pentru proiectarea,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 executarea şi exploatarea sistemelor de
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
900/2007 aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
ulterioare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Legislaţie secundară
Regulament pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în sectorul gazelor naturale, Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
804/25.11.2009 438/24.06.2002

Regulament pentru autorizarea şi verificarea Regulamentul de măsurare a cantităţilor de


persoanelor fizice care desfăşoară activităţi gaze naturale tranzacţionate în România,
de proiectare, execuţie şi exploatare în aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi
ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al completările ulterioare
României, Partea I, nr. 804/25.11.2009

Normele tehnice pentru proiectarea,


Regulamentul de constatare, notificare şi executarea şi exploatarea sistemelor de
sancţionare a abaterilor de la reglementările alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009),
emise în domeniul energiei şi al gazelor aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009,
naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările
900/2007 ulterioare

Proiectarea Executia Exploatarea


Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Regulament pentru autorizarea şi verificarea operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de proiectare,
execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

Generalităţi

• Regulamentul se aplică operatorilor economici care solicită


autorizarea în vederea proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor
tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi/sau
înmagazinarea subterană a gazelor naturale, a sistemelor de
transport, a sistemelor de distribuţie sau a instalaţiilor de utilizare a
gazelor naturale.
• Obiectivele/sistemele din domeniul gazelor naturale sunt proiectate,
executate şi exploatate numai de operatori economici autorizaţi de
ANRE în condiţiile Regulamentului, prin personal propriu autorizat.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Categorii de lucrări

• instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie


şi/sau înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare,
staţii de reglare-măsurare, racorduri şi conducte din amonte);

• conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare


aferente SNT;

• racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente


SNT;

• sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

• instalaţii de utilizare a gazelor naturale.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Documente generale
• actul constitutiv al operatorului economic;
• certificatul constatator în care să fie menţionate cel puţin următoarele date: datele de identificare ale operatorului
economic, asociaţi/acţionari, persoana/persoanele împuternicite, obiectele de activitate, capitalul social,
sucursale/sedii secundare/puncte de lucru, rubrica de menţiuni aflate pe rol ;
• certificatul de înregistrare;
• situaţiile financiare ale operatorului economic (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, precum şi formularul
de date informative) vizate de organul financiar competent, în a cărui rază teritorială îşi are sediul; pentru un
operator economic nou înfiinţat, reprezentantul legal al acestuia prezintă o declaraţie scrisă pe propria
răspundere din care să rezulte că nu au fost efectuate activităţi financiare până la data depunerii dosarului de
autorizare, vizată de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic;
• curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului economic ;
• lista principalelor lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare, avizată de operatorii licenţiaţi; pentru societăţile
care nu au fost autorizate pentru lucrări în domeniul gazelor naturale, reprezentantul legal al societăţii prezintă o
declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că societatea nu a executat astfel de lucrări;
• lista cuprinzând dotarea tehnică care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăşura lucrările pentru care
solicită autorizarea;
• organigrama în care să fie precizate compartimentele responsabile pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul
pentru care solicită autorizarea, semnată şi stampilată de reprezentantul legal al societăţii;
• structura de personal a societăţii care să cuprindă repartizarea pe specialităţi a personalului care desfăşoară
activităţile pentru care se solicită autorizarea, semnată şi stampilată de reprezentantul legal al societăţii;
• cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, în original şi în termen de valabilitate;
• certificatul de atestare fiscală, în original şi în termen de valabilitate;
• declaraţiile scrise ale instalatorilor şi sudorilor autorizaţi, conform modelului din Anexa nr. 3 la Regulament, în
original;
• dovada achitării sumei reprezentând 15% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu
prevederile Anexei nr. 2 la Regulament.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Autorizatii pentru
proiectare

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Autorizaţiile destinate proiectării obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă
aferente activităţii de producţie şi/sau înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare,
racorduri, staţii de reglare-măsurare şi conducte din amonte), tip PP
• actele generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la verificarea
documentaţiei de proiectare a obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente
activităţii de producţie şi/sau înmagazinare a gazelor naturale de către un inginer specialist în
automatizări;
• actul de certificare a sistemului de management al calităţii, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Proiectarea staţiilor de comprimare, a conductelor, racordurilor şi staţiilor de reglare măsurare


aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip PCTRI
• actele generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la verificarea
documentaţiei de proiectare a staţiilor de comprimare, a conductelor, racordurilor şi a staţiilor de
reglare măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, de către un
inginer specialist în automatizări;
• actul de certificare a unui sistem de management al calităţii, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS

• acte generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I D, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• actul de certificare a sistemului de management al calităţii, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai
mică sau egală cu 6 bar, tip PDI

• acte generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I D, prezentate
în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi/sau instrucţiunile de lucru, în
copie.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Autorizații pentru
execuție

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Execuţia obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie
şi/sau înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, staţii de reglare-măsurare,
racorduri şi conducte din amonte), tip EP

• actele generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la
verificarea documentaţiei de execuţie a obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă
aferente activităţii de producţie şi/sau înmagazinare a gazelor naturale, dacă acestea conţin
elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări ;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă, vizat de
Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către un
organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare, prezentat în copie semnată şi ştampilată de
către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă, vizate de
Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul
abilitat, conform reglementărilor în vigoare, prezentate în copie semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea
laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor
autorizate;
• actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate – mediu, în copie sau extras
din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Execuţia execuţiei staţiilor de comprimare şi a conductelor aferente sistemelor de
transport al gazelor naturale, tip ETC

• actele generale;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T, prezentate în copie semnată
şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T, prezentate în copie semnată
şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu privire la verificarea
documentaţiei de execuţie a racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al
gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai
mare de 6 bar, dacă acestea conţin elemente de automatizare, de către un inginer specialist în automatizări ;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă, vizat de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către un organism abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentat în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă, vizate de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentate în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;
• actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate – mediu, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Execuţia racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor
naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de
lucru mai mare de 6 bar, tip ETRI
• acte generale;

• contractele individuale de muncă pentru minimum 2 instalatori autorizaţi, gradul I T, prezentate în copie semnată
şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;

• contractele individuale de muncă pentru minimum 4 instalatori autorizaţi, gradul II T, prezentate în copie semnată
şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;

• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la verificarea documentaţiei de


execuţie a racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale,
precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, de
către un inginer specialist în automatizări;

• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractul individual de muncă, vizat de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către un organism abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentat în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;

• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă, vizate de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentate în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;

• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea laboratoarelor


autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;

• actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate – mediu, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS

• acte generale;
• contractul individual de muncă pentru minim 1 instalator autorizat, gradul I D, prezentat în copie semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• contractul individual de muncă pentru minim 1 instalator autorizat, gradul II D, prezentat în copie semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• contractele individuale de muncă pentru minim 4 instalatori autorizaţi, gradul III D, prezentate în copie semnată
şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la verificarea documentaţiilor de
execuţie a obiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale de către un inginer specialist în automatizări;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractule individuale de muncă, vizate de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru minimum 2 sudori autorizaţi în oţel de către organismul abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentate în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;
• documente care să ateste pregătirea profesională şi contractele individuale de muncă, vizate de Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pentru minimum 2 sudori autorizaţi în polietilenă de către organismul abilitat, conform
reglementărilor în vigoare, prezentate în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii
pentru atestarea conformităţii;
• documente care să ateste dreptul de proprietate/folosinţă a aparatelor de sudură pentru conducte din polietilenă
(atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât şi prin electrofuziune) de către solicitant; aparatele de sudare
trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi să deţină verificarea
tehnică periodică în termen de valabilitate;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea laboratoarelor
autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate;
• actul de certificare a unui sistem de management integrat calitate – mediu, în copie sau extras din manualul
calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Execuţia, verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune
de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI

• acte generale;
• contractul individual de muncă pentru minim 1 instalator autorizat, gradul I D sau II D, prezentat
în copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• contractele individuale de muncă pentru minim 3 instalatori autorizaţi, gradul III D, prezentate în
copie semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al societăţii pentru atestarea
conformităţii;
• declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la executarea
îmbinărilor nedemontabile numai de către sudori autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare,
precum şi folosirea echipamentelor de sudare specifice tipului de material tubular utilizat;
echipamentele utilizate trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei
în vigoare, şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;
• extras din manualul calităţii, respectiv procedurile operaţionale şi/sau instrucţiunile de lucru, în
copie.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice
care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare
în sectorul gazelor naturale

Generalităţi

Regulamentul are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de


suspendare şi de retragere a legitimaţiilor care atestă calitatea de instalator autorizat
pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare
pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau
înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente
transportului, distribuţiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale .

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Tipuri de legitimaţii
• proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de
suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, a obiectivelor
aferente transportului gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe
următoarele grade: gradul I T, respectiv gradul II T.
• proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau
egală cu 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II D şi
gradul III D.
Documente necesare înscrierii la examen
Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.

Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:


• cerere-tip;
• copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport pentru
persoanele fizice străine);
• copia actelor de pregătire profesională în domeniu, precum şi dovada recunoaşterii acestora pe
teritoriul României pentru persoanele fizice străine;
• adeverinţă eliberată de angajator sau copie a carnetului de muncă care să ateste vechimea şi să
confirme experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de
autorizare solicitat; pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor emise în alte state
întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar experienţa dobândită în domeniul
gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat;
• fotografie format ¾ pe hârtie sau format electronic;
• dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării;
• dovada urmării unui curs de specializare, după caz.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Condiţiile de studii şi practică în domeniul gazelor naturale

• A. pentru gradul I T:
• ingineri şi subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale
sau politehnic, care au obţinut gradul II T şi au o vechime în acest grad de minimum 6 ani;
• B. pentru gradul II T:
• ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic,
indiferent de vechimea în domeniu;
• subingineri, tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi
industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 1 an;
• muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic,
electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum 2 ani.
• C. pentru gradul I D:
• ingineri, subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale
sau politehnic, care au obţinut gradul II D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;
• D. pentru gradul II D :
• ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic,
indiferent de vechimea în domeniu;
• subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau
politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 2 ani;
• tehnicieni, maiştri, care au obţinut gradul III D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani.
• E. pentru gradul III D:
• ingineri, subingineri, tehnicieni, maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii
civile şi industriale sau politehnic, indiferent de vechimea în domeniu;
• lucrători calificaţi, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale,
mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie care au o practică în domeniu de minimum 1 an.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Proceduri şi termene

• Organizarea examinării se face în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea


examenului de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Decizie a preşedintelui Autorităţii
competente şi publicat pe pagina proprie de internet la data publicării anunţului de examinare.
• Examinarea personalului se face de către comisii numite prin Decizie a preşedintelui Autorităţii
competente.
• Comisia de examinare, pentru fiecare centru de susţinere a examenului, are în componenţă
reprezentanţi ai Autorităţii competente şi un reprezentant, cadru didactic de specialitate, din cadrul
facultăţilor care au următoarele profiluri: petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau
politehnic.
• Candidatul declarat admis în urma examinării dobândeşte calitatea de instalator autorizat, atestată
prin legitimaţie.
• În termen de 90 de zile calendaristice de la afişarea rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii
competente, persoanele declarate admise ridică legitimaţiile de la sediul autorităţii.
• Termenul de valabilitate al legitimaţiilor este de 3 ani de la data promovării examenului.
• Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Competenţele instalatorilor autorizaţi

• pentru gradul I T - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor în vederea execuţiei,


coordonarea lucrărilor de execuţie şi de exploatare, recepţia şi punerea în funcţiune a
acestor obiective;
• pentru gradul II T - execuţia, exploatarea şi/sau coordonarea lucrărilor aferente
acestor obiective.
• pentru gradul I D - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor, precum şi coordonarea
lucrărilor de execuţie, exploatare, recepţie şi punere în funcţiune a acestor obiective;
• pentru gradul II D - execuţia şi exploatarea acestor obiective; după 3 ani de vechime
în acest grad instalatorii au competenţa de coordonare a lucrărilor de execuţie,
recepţie şi punere în funcţiune a acestor obiective;
• pentru gradul III D – execuţia şi exploatarea lucrărilor aferente acestor obiective.

Notă
• Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimaţiei numai ca salariat sau
administrator al operatorului economic autorizat
• Instalatorul autorizat are obligaţia să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia unui singur
operator economic, la care este salariat/administrator
• Instalatorul autorizat are obligaţia să semneze documentaţiile sau documentele pentru lucrările
pe care le proiectează, execută, recepţionează, pune în funcţiune, exploatează sau
supraveghează direct, în limita gradului obţinut şi numai pentru operatorul economic în cadrul
căruia îşi desfăşoară activitatea

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Răspunderi şi sancţiuni

• Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică, în


condiţiile legii.
• Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face potrivit prevederilor Legii
gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
• Nerespectarea de către instalatorii autorizaţi a prevederilor legale, specifice domeniului
gazelor naturale, în funcţie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către Autoritatea
competentă a următoarelor măsuri:
– avertisment scris;
– amendă contravenţională;
– suspendarea calităţii de instalator autorizat pe o perioadă determinată;
– retragerea calităţii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o nouă
examinare;
– retragerea calităţii de instalator autorizat, fără drept de prezentare la o nouă
examinare.
• Sancţiunile se vor consemna în registrul de evidenţă a legitimaţiilor, întocmit de
departamentul de resort din cadrul Autorităţii competente; aceste informaţii sunt publice
şi pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii.
• Suspendarea calităţii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului de
valabilitate a legitimaţiei de instalator cu perioada suspendată.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Nu poate primi autorizaţie
• operatorul economic aflat în procedura de insolvenţă;
• operatorul economic căruia Autoritatea competentă i-a retras o
autorizaţie similară în ultimii 3 ani, anterior înregistrării cererii;
• operatorul economic care nu a îndeplinit obligaţiile exigibile de
plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi
bugetul local.

Condiţii de valabilitate
• Durata de valabilitate a autorizaţiilor este de 3 ani.
• Autorizaţiile vor fi însoţite de condiţiile de valabilitate precizate de
Autoritatea competentă

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Dispoziţii tranzitorii şi finale

• Legitimaţiile de instalator autorizat, obţinute până la intrarea în vigoare a prezentului


Regulament, rămân valabile până la expirarea acestora, urmând ca pentru
continuarea activităţii în domeniul gazelor naturale solicitanţii să se prezinte la un nou
examen.
• Autoritatea competentă poate acorda, în situaţii temeinic justificate, calitatea de
instalator autorizat personalului angajat al Autorităţii competente, în departamentele
tehnice de reglementare în domeniul gazelor naturale sau de control, cu respectarea
condiţiilor de studii şi vechime din Regulament.
• Comitetul de reglementare al Autorităţii competente poate aproba, la cerere,
autorizarea pentru gradele IT şi/sau ID, fără examen, a cadrelor didactice de
specialitate din cadrul facultăţilor de profil petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi
industriale sau politehnic, dacă acestea au o experienţă profesională în domeniu de
minimum 10 ani; cererea de autorizare este însoţită de un CV şi de documentele
prevăzute Regulament.
• La data intrării în vigoare a Regulamentului, legitimaţiile aferente gradelor III T, II DA şi
II DB, acordate persoanelor fizice, sunt asimilate gradelor corespunzătoare, după cum
urmează:
• gradul III T este corespunzător gradului II T;
• gradele II DA şi II DB sunt corespunzătoare gradului II D;
• Instalatorii autorizaţi gradul IIDA, IIDB şi IIIT îşi păstrează competenţele obţinute în
urma susţinerii examenului de autorizare până la expirarea valabilităţii legitimaţiilor.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regulament de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările
emise în domeniul energiei electrice şi al
gazelor naturale

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 56/2007

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Temei legal
• Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Scop
• Stabileşte modul de :
» constatare
» notificare
» sancţionare

a abaterilor de natură contravenţională de la reglementările


emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor
naturale, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Domeniu de aplicare
Se aplică:
• persoanelor fizice/juridice, titulare de licenţe, atestate, autorizaţii, etc,
acordate de ANRE în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor
naturale;
• persoanelor fizice/juridice care săvârşesc abateri de la reglementările emise
în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
• consumatorilor de energie electrică şi/sau gaze naturale.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

activitatea de control desfăşurată de ANRE:

» INSPECŢIE
Mandat de control
» VERIFICARE
» SUPRAVEGHERE

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

• de către agenţi constatatori ANRE

proces-verbal de constatare şi
• prin sancţionare a contravenţiilor

datelor şi informaţiilor din raportul


de inspecţie/verificare sau a datelor
• pe baza şi informaţiilor din nota de sesizare
întocmită de compartimentul din
cadrul ANRE care a efectuat
supravegherea
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Sancţiuni complementare
• Departamentul Control şi Protecţia
Consumatorilor poate înainta preşedintelui
ANRE un referat de sancţionare, vizat de
vicepreşedintele ANRE responsabil cu
activitatea de control, prin care va propune :

– suspendarea;
– retragerea;

– legitimaţiei /autorizaţiei /licenţei contravenientului.


Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Agenţii Constatatori
• să efectueze inspecţii şi verificări la persoane
juridice/fizice, în conformitate cu prevederile
Competenţe

reglementărilor;
• să solicite persoanelor juridice/fizice supuse controlului,
documentele, datele şi informaţiile necesare îndeplinirii
sarcinilor primite;
• să aplice măsurile corespunzătoare când sunt constatate
contravenţii, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare
• să se legitimeze în faţa persoanei juridice/fizice ce
urmează a fi controlată;
Obligaţii

• să păstreze secretul informaţiilor cu caracter


confidenţial obţinute ca urmare a activităţii de control
desfăşurate şi să nu le facă publice decât în cazurile
expres prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Persoana juridică/ fizică controlată
• să permită accesul echipei de control la obiective, în condiţiile legii;
• să pună la dispoziţia echipei de control documentele şi actele
specifice activităţii lor, în original, permiţând preluarea acestora în
Obligaţii

copie;
• să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• să pună în aplicare măsurile de conformare stabilite în urma acţiunii
de control

• să solicite echipei de control prezentarea documentelor în baza


cărora se efectuează acţiunea de control;
Drepturi

• să solicite înregistrarea acţiunii de control în registrul unic de


control;
• să fie reprezentată pe parcursul acţiunii de control de o persoană
împuternicită;
• să solicite explicaţii suplimentare cu privire la aspectele
consemnate în documentele întocmite de echipa de control.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale
Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002

Cuprins
1. Scop şi obiective. Domeniu de aplicare.
2. Servicii şi activităţi reglementate în domeniul gazelor naturale
3. Cerinţe impuse activităţilor de proiectare, construcţie şi exploatare din sectorul gazelor naturale
4. Calitatea gazelor naturale
5. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale
6. Materiale şi echipamente utilizate în sectorul gazelor naturale
7. Dezvoltarea sistemelor de distribuţie, transport şi a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor
naturale
8. Evidenţe obligatorii în sectorul gazelor naturale
9. Cerinţe tehnice de racordare la sistemul de transport sau la sistemele de distribuţie
10. Controlul şi inspecţia în sectorul gazelor naturale
11. Schimbul şi transmiterea de informaţii
12. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Anexe

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Scop
Codul Tehnic al Sectorului Gazelor Naturale are ca scop impunerea şi promovarea cerinţelor
tehnice minime specifice sectorului gazelor naturale, cu caracter general, atât cele prevăzute în legislaţia
primară şi secundară, în normativele şi standardele în vigoare, cât şi cele ce necesită a fi detaliate prin
norme tehnice de către operatorii licenţiaţi. Aceste cerinţe tehnice sunt menite să asigure funcţionarea în
condiţii de siguranţă, stabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii din sectorul gazelor naturale care
reprezintă suportul fizic pentru furnizarea continuă şi sigură a gazelor naturale.
Codul Tehnic este elaborat de ANRE.

Obiective
a) stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază, legate de infrastructura din sectorul gazelor
naturale, respectiv proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea;
b) stabilirea condiţiilor generale de calitate a gazelor;
c) responsabilităţile operatorilor licenţiaţi şi ale utilizatorilor sistemului de transport şi/sau a sistemului de
înmagazinare şi/sau a sistemelor de distribuţie;
d) stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea sistemelor de transport, înmagazinare şi de distribuţie;
e) stabilirea cerinţelor tehnice de racordare la sistemele de transport şi de distribuţie;
f) transmiterea fluxurilor informaţionale între titularii de licenţe şi/sau autorizaţii şi între aceştia şi ANRE;
g) stabilirea evidenţelor obligatorii în sectorul gazelor naturale;
h) modalităţi de exercitare a controlului şi a inspecţiilor în sectorul gazelor naturale.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Domeniul de aplicare
Respectarea prevederilor Codului Tehnic este obligatorie pentru toţi participanţii la piaţa
gazelor naturale, respectiv, titularii licenţelor de furnizare, transport, tranzit, înmagazinare, distribuţie,
dispecerizare gaze naturale, agenţilor economici autorizaţi precum şi consumatorilor.
Prevederile din Codul Tehnic se aplică la proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea
obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.
Obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale care alcătuiesc infrastructura aferentă
producţiei, transportului, înmagazinării, distribuţiei şi utilizării gazelor naturale, de la capul de erupţie al
sondei până la coşul de evacuare al gazelor arse din aparatele de utilizare, pot fi grupate după cum
urmează:
a) instalaţiile tehnologice de suprafaţă, staţii de comprimare şi conducte de colectare aferente activităţilor
de producţie şi de înmagazinare/stocare a gazelor naturale;
b) Conducte de transport şi staţii de comprimare aferente SNT;
c) Racorduri şi staţii de reglare măsurare a gazelor aferente SNT:
d) Sisteme de distribuţie a gazelor naturale;
e) Instalaţii de utilizare, industriale şi neindustriale, a gazelor naturale.
Codul Tehnic vine în sprijinul investitorilor români sau străini pentru a le facilita informarea
prin un singur document asupra reglementărilor tehnice aplicabile obiectivelor/sistemelor din sectorul
gazelor naturale.

Codul Tehnic nu se aplică activităţilor legate de producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi utilizarea GPL, GNL, GNCV.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Cerinţe impuse activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare din sectorul gazelor naturale

Permisiunea de a desfăşura activitatea de proiectare pentru obiectivele/sistemele din sectorul


gazelor naturale se acordă pe bază de autorizaţie emisă de ANRE. Autorizaţia de proiectare se solicită
numai de către operatori economici, pe bază de cerere pentru una sau mai multe grupe de
obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, conform Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin ordin a preşedintelui ANRE.
Sistemul Naţional de Transport
Acorduri de acces: Sistemul de distribuţie
Conductele colectoare din amonte
Proiectarea este precedată de obţinerea avizelor şi aprobărilor
necesare, după cum urmează:
Alte aprobări prevăzute de legislaţia în vigoare,
după caz .

Activitatea de proiectare se realizează cu respectarea normelor tehnice în vigoare, precum şi a


standardelor naţionale, europene şi internaţionale impuse prin normele de proiectare.

- Rezistenţă şi stabilitate în raport cu condiţiile de


amplasament şi de funcţionare;
Prin proiectare se va asigura calitatea la
- Facilităţi de operare în condiţii de siguranţă maximă;
nivel corespunzător, impusă de legislaţia
- Siguranţă la incendii;
în vigoare, în special referitoare la: - Sănătatea publică;
- Protecţia mediului.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Cerinţe impuse activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare din sectorul gazelor naturale - continuare

Permisiunea de a executa obiective/sisteme în sectorul gazelor naturale se acordă pe bază de


autorizaţie emisă de ANRE. Autorizaţia de executare se solicită numai de către operatori economici, pe
bază de cerere pentru una sau mai multe grupe de obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, conform
Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin a preşedintelui ANRE.

Execuţia obiectivelor/sistemelor se realizează conform proiectelor avizate de către operatorul


licenţiat pentru exploatare în domeniul care face obiectul construcţiei.

Pentru toate construcţiile de conducte, instalaţii tehnologice, staţii de comprimare, staţii de


reglare măsurare, instalaţii de utilizare a gazelor naturale, executantul va respecta prevederile legislaţiei,
normelor tehnice în vigoare şi ale standardelor impuse prin acestea.

Operatorul licenţiat pentru exploatarea obiectivelor/sistemelor la care se execută lucrări are


obligaţia de a controla în timpul execuţiei, calitatea lucrărilor sub aspectele pe care le consideră necesare,
având dreptul de a cere constructorului efectuarea verificării sudurilor prin oricare din metodele precizate
în normele tehnice în vigoare. În cazul în care calitatea lucrărilor nu corespunde prevederilor normelor
tehnice, a standardelor şi procedeelor aplicabile, operatorul licenţiat care controlează calitatea lucrărilor
are dreptul de a solicita constructorului pe cheltuiala acestuia, refacerea lucrărilor la nivelul de calitate
corespunzător.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Cerinţe impuse activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare din sectorul gazelor naturale - continuare

Terminarea lucrărilor de execuţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale este


condiţionată de efectuarea verificărilor, a probelor de presiune şi de etanşeitate conform proiectului,
normelor tehnice şi a standardelor aplicabile în vigoare.

Rezultatele verificărilor se consemnează, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în procese


verbale.

Constructorul are obligaţia de a întocmi cartea construcţiei în conformitate cu prevederile


legislaţiei în vigoare şi de a o preda beneficiarului lucrării cu ocazia recepţiei preliminare a lucrărilor. În
perioada cuprinsă între recepţia preliminară şi cea finală, constructorul are obligaţia de a remedia pe
cheltuială proprie, toate defecţiunile apărute în exploatare şi care se dovedesc a fi din vina sa.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Cerinţe impuse activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare din sectorul gazelor naturale - continuare

Exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale este permisă în baza licenţelor
emise de ANRE pentru a desfăşura activităţi de înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare şi
distribuţie a gazelor naturale.

Exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale reprezintă ansamblul


activităţilor de operare, întreţinere, reparaţii planificate, revizii şi intervenţii precum şi dezvoltarea,
modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea acestora, în scopul asigurării funcţionarii sistemelor de
transport, înmagazinare subterană, distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă şi de continuitate
a furnizării de gaze naturale.

Exploatarea sistemelor de distribuţie se realizează cu respectarea prevederilor din normele


tehnice de exploatare în vigoare.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Regimuri de presiune

Conductele din amonte şi Sistemul de distribuţie a gazelor naturale


Sistemul de transport gaze naturale
presiune medie: între 6,00 şi 2,00 bar
presiune înaltă (mai mare de 6 bar) presiune redusă: între 2,00 şi 0,05 bar
presiune joasă: sub 0,05 bar

presiunea gazelor naturale - diferenţa dintre presiunea absolută a gazelor naturale şi presiunea atmosferică.
Presiunea se exprimă în bar sau Mpa
presiune minimă tehnologică - presiunea minimă necesară, în regim de limitare la consumator, pentru
menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru
a evita pierderi de producţie irecuperabile
presiunea de lucru - presiunea fluidului din conductă în condiţii de exploatare normală şi nu trebuie să
depăşească presiunea maximă de regim
Definiţii presiunea de probă - presiunea interioară la care este supusă conducta, executată cu un fluid de probă; acesta
presiune se stabileşte prin proiect
presiunea de proiectare, de calcul a conductei - presiunea folosită la calculul elementelor conductei pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă, în orice punct al ei, pe baza căreia se stabileşte prin proiect: categoria de
traseu, materialele şi tehnologia de execuţie
presiunea maximă de regim - presiunea maximă de funcţionare, în orice punct al conductei, corespunzătoare
materialelor, categoriei de traseu şi tehnologiei cu care a fost realizată şi pentru care a fost probată conducta, după
montarea ei

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Consideraţii generale

cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale

în unităţi de energie

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


LEGISLAŢIA PRIMARĂ

Facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi de energie a fost


determinată în primul rând de prevederile Legii gazelor nr.123/2012
cu modificările şi completările ulterioare

„..de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantităţilor de


gaze naturale se va face în unităţi de energie”

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


LEGISLAŢIA SECUNDARĂ

ANRE a elaborat o metodologie prin care să fie îndeplinite


cerinţele impuse de legiuitor

Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze


naturale tranzacţionate în România
aprobat prin Ordinul 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
489/01.07.2008 (afişat şi pe pagina de internet a ANRE), cu modificările şi
completările ulterioare;

Noul mod de calcul permite o facturare echitabilă a consumatorilor, care


ţine cont atât de cantitatea gazelor consumate cât şi de calitatea
acestora.

Facturarea consumului de gaze naturale face ţinând cont de puterea calorifică superioară
a gazelor naturale din zona respectivă şi nu de media existentă la nivel naţional, astfel
încât fiecare consumator plăteşte calitatea gazului natural efectiv consumat.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Ce presupune măsurarea în unităţi de energie a cantităţilor de
gaze naturale
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie

E=Vb x Hs MWh

unde: Vb  volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) – m3C;


Hs  puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15C – kWh/m3C
în situaţia când se utilizează altă temp.  SR ISO 13443 sau SR ISO 6976+C2

Determinarea PCS este obligaţia operatorului economic care predă gazele naturale, în
punctele de intrare în ZCG.

Zona de calitate gaze (ZCG) reprezintă zona pentru care calitatea gazelor naturale se
consideră omogenă şi constantă pentru o perioadă determinată de timp, alimentată prin una
sau mai multe SRM-uri, noduri tehnologice sau panouri de măsurare, prin SNT sau de la
producători.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Cerinţe generale pentru măsurare

Pentru gazele naturale măsurate este obligatorie conversia volumelor măsurate în


condiţii de lucru la condiţii de bază (standard t=15°C ; p=1,01325 bar) şi temperatura
de combustie pentru determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale de 250C.

Trecerea la alte condiţii de bază pentru conversia volumelor măsurate în condiţii de


lucru, respectiv p=1,01325 bar, T=273,15 K şi temperatura de combustie pentru
determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale de 250C se va face ulterior, la
un termen precizat de către ANRE în urma consultărilor cu operatorii din sectorul
gazelor naturale.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Putere Calorifica Superioară vs. Putere Calorifică Inferioară

- din punct de vedere al valorii facturii la consumatorul final, aceasta rezultă prin înmulţirea
preţului gazelor naturale (exprimat în lei/MWh) cu cantităţile de energie consumată

- transformarea preţului din lei/1000 mc în lei/MWh s-a făcut în baza puterii calorifice
superioare a gazelor naturale (PCS) şi în consecinţă preţul obţinut este strict dependent
de această valoare (PreţPCSMWh). Dacă transformarea ar fi ţinut cont de puterea
calorifică inferioară (PCI) atunci s-ar fi obţinut alt preţ unitar aferent acestei puteri
calorifice (PreţPCIMWh).

Valoarea facturii = Vmc x (PCI x PreţPCIMWh) = Vmc x (PCS x PreţPCSMWh)

Se produce des confuzia că dacă se înmulţeşte preţul actual PreţPCSMWh cu PCI s-ar
obţine o reducere a valorii gazului cu 11% (deoarece PCS=1,11xPCI), fără să se ţină
cont că este vorba de un alt preţ (PreţPCIMWh) cu care trebuie înmulţit PCI.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Condiţii de bază utilizate la măsurarea gazelor naturale

ANRE nu a modificat condiţiile de baza.


În România acestea sunt de zeci de ani neschimbate, respectiv :

p=1,01325 bar T=288,15 K


temperatura de combustie - determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale de 150C.

ANRE, prin Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în


România a creat cadrul legislativ pentru schimbarea condiţiilor de bază, respectiv la :

p=1,01325 bar T=273,15 K


temperatura de combustie - determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale de 250C.

De ce vor trebui modificate condiţiile de bază ?

majoritatea ţărilor din cadrul Uniunii Europene utilizează aceste condiţii de


bază (excepţii Marea Britanie, Irlanda, Scoţia,..)
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Armonizarea unităţilor de măsură
EASEE-gas European Association for Streamlining of Energy Exchange-gas

a propus şi realizat Ghidul de bună practică (CBP – Common Business Practice) în


vederea armonizării unităţiilor de măsură (cu începere 01-10-2005), în sensul
utilizării de către toţi operatorii din sectorul gazelor naturale, în punctele de
predare/preluare comercială a gazelor naturale , a următoarelor unităţi de măsură:

 Presiune: bar;
 Energie: kWh (la temperatura de combustie de 25 0C)
 Volum: m3 (la 0 0C şi 1,01325 bar) – normal m3
 Puterea calorifică superioară: kWh/m3 (normal m3) la temperatura de combustie de 25 0C.

•La a 8-a întrunire a Forumului de la Madrid a Grupului European al Autorităţilor de


Reglementare în Domeniul Energiei, ERGEG – a fost aprobat CBP pentru a fi utilizat în
tranzacţiile comerciale, efectuate în punctele de predare/preluare comercială a gazelor
naturale, pentru statele membre UE.
•Pentru acest lucru fiecare operator va elabora un plan de implementare a CBS-ului, în
scopul identiifcării eventualelor “bariere” sau disfuncţionalităţi în tranzacţiile efectuate.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Stadiul implementarii
Ghidului de buna practică
2007

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Schimbarea condiţiilor de bază nu induce modificări ale valorii facturii de gaze naturale la
consumatorii care au contoare cu corector

Valoare factură = Pret x Volum (150 C) X PCS (150 C) (F1)

P1V1 P2V2

T1 T2 T1 288,15
p1=p2=1,01325 bar V1  V2 x  V2 x  V2 x1,05491
T2 273,15
T1=288.15K
T2=273,15K
Volum(150 C) = Volum(00C) x 1, 05491 (F2)

PCS (150 C)= PCS (250 C) x 0,9486 (F3)


(conform standardelor SR ISO 6976+C2 şi SR ISO 13443/A99)

Valoare factură
Pret x Volum (150C) X PCS (150C) = Pret x V(00C) x PCS(250C)

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


De ce nu au fost modificate condiţiile de bază la 1 iulie 2008 :

Implicaţii foarte mari pentru operatori în ceea ce privesc


modificările aparatelor de măsură, respectiv reprogramarea a
sute de mii de contoare care au corector electronic.

Suprapunerea cu modificarea măsurării din metri cubi în unităţi


de energie şi cu creşterea preţului de 12,5% datorată în special
creşterii valorii gazelor importate ar fi generat o şi mai mare
confuzie pe piaţă. Acest aspect a dus la concluzia că
modificarea condiţiilor de bază trebuie să fie o acţiune distinctă
cu pregătirea pieţii şi cu informarile necesare.

Nu există o cerinţă internaţională ci numai o recomandare


în acest sens.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Aparate utilizate pentru determinarea Puterii Calorifice

Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia agentului economic care predă
gazele naturale, în punctele de intrare în Zona de Calitate Gaze (ZCG).

Determinarea puterii calorifice superioare se face cu următoarele aparate:

Transgaz 45 aparate
cu cromatografe on-line 153 aparate: Romgaz 74 aparate
Petrom 36 aparate

Transgaz 1 aparat
cu cromatografe de laborator 9 aparate: Romgaz 5 aparate
Petrom 3 aparate

Distrigaz Sud 2 aparate mobile


5 aparate mobile deţinute de către : Romgaz 2 aparate mobile
EoN Distribuţie 1 aparat mobil
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Zone de calitate a gazelor

Gazele naturale intrate în Sistemul Naţional de Transport (SNT) din producţia internă şi
din import se amestecă în conductele de transport, astfel încât la ieşirea din SNT
acestea pot avea puteri calorifice diferite de cea a surselor. Totodată, în anumite cazuri,
sistemele de distribuţie a gazelor naturale pot fi alimentate din surse multiple cu puteri
calorifice diferite.

Variaţia puterii calorifice superioare în cadrul unei ZCG nu poate fi mai mare de ±2%.

Prin intermediul ZCG se evită costuri nejustificate pentru achiziţionarea de


cromatografe on line pentru toate categoriile de consumatori, costuri care în final ar fi
suportate de consumator prin introducerea acestora în cadrul tarifului de distribuţie
(valoarea unui aparat gazcromatograf este de ~ 30.000 euro);

La acest moment în România sunt definite 210 zone de calitate iar PCS-ul aferent
acestora variază între ~9,7 kWh şi ~11,6 kWh.

`
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
`
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
NORME TEHNICE PENTRU
PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI
EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


OBIECT, DOMENIU DE APLICARE

• Obiectul normelor tehnice este proiectarea, executarea şi


exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemelor de alimentare cu
gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de
6·105 Pa (6 bar), aflate în aval de staţiile de reglare – măsurare -
predare ale operatorului Sistemului Naţional de Transport (SNT).

• Domeniul de aplicare al normelor tehnice îl constituie sistemele


de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din
sistemele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare, destinate să
asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din clădiri
civile, industriale şi din alte amenajări din intravilan şi extravilan.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


OBIECT, DOMENIU DE APLICARE - continuare

Normele tehnice se aplică la:


a) proiectarea şi /sau executarea lucrărilor din sistemele de
alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate după
intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea şi reparaţiile
capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale
existente;
c) exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale în
funcţiune;
d) construcţiile şi instalaţiile care afectează sistemul de
alimentare cu gaze naturale.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


TERMINOLOGIE
Acord de acces
Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate cu
Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte,
Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor
naturale şi Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie, după caz, care
conferă unui producător, furnizor şi /sau consumator final dreptul de a utiliza
sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia.

Inspector C.Q.
Persoană fizică, angajată a operatorului licenţiat de distribuţie a gazelor naturale,
care deţine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale, autorizată
de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, prin Inspectoratul de
Stat în Construcţii, desemnată de către operatorul licenţiat să verifice controlul
tehnic de calitate al lucrărilor.

Responsabil A.Q.
Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizată de
ANRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, desemnată de către constructor să
asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerinţelor.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


TERMINOLOGIE - continuare

Reţea de distribuţie
Ansamblul compus din conducte şi accesorii, cuprins între
staţiile de reglare-măsurare-predare şi staţiile de reglare /reglare-
măsurare de sector, respectiv între staţiile de reglare /reglare-
măsurare de sector şi robinetele de branşament.

Aparat consumator de combustibili gazoşi


Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale
combustibile, în condiţii igienice, economice şi de siguranţă

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


GENERALITATI

Proiectarea şi /sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor


de alimentare cu gaze naturale se face numai de către operatori
economici autorizaţi de ANRE, după obţinerea:

a) acordului de acces, după caz, la:


i) conductele de alimentare din amonte (CA);
ii) sistemul naţional de transport (SNT);
iii) sistemul de distribuţie (SD);
b) certificatului de urbanism, după caz;
c) altor avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare.

Acordul de acces se eliberează, după caz, de:


a) operatorul CA;
b) operatorul SNT;
c) operatorul SD.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Treptele de presiune din sistemul de
alimentare cu gaze naturale

a) presiune joasă (PJ), sub 0,05·105 Pa (0,05 bar);


b) presiune redusă (PR), între 2·105 Pa (2 bar) şi
0,05·105 Pa (0,05 bar);
c) presiune medie (PM), între 6·105 Pa (6 bar) şi 2·105
Pa (2 bar);
d) presiune înaltă (PI), în staţiile de comprimare din
instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai
mare de 6·105 Pa (6 bar).

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Proiectarea

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


MATERIALE UTILIZATE
a) oţel şi polietilenă PEHD 100 SDR 11 pentru orice treaptă
de presiune;
b) polietilenă PEHD 80 SDR 11 până la presiunea maximă
de 4·105 Pa (4 bar);
c) alte materiale, cu respectarea următoarelor condiţii:

(1) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizează


numai echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee
care îndeplinesc una din condiţiile:
a) poartă marcajul european de conformitate CE;
b) sunt agrementate /certificate tehnic de către un organism abilitat.
(2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza şi
alte echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee
decât cele prezentate în normele tehnice, cu respectarea alin.
(1).
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR TEHNICE

A. Piese scrise:
Date generale:
a) denumirea obiectivului de investiţii;
b) amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
c) titularul investiţiei;
d) beneficiarul investiţiei;
e) datele de identificare ale proiectantului şi instalatorului său
autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă;
f) datele de identificare ale executantului şi instalatorului său
autorizat ANRE, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR TEHNICE
- continuare

Date tehnice ale investiţiei:

g) memoriul tehnic care să conţină descrierea lucrărilor, cu referiri la


amplasament, studiu geotehnic, seismicitate, categoria de importanţă a
lucrărilor, măsuri de evitare a pătrunderii infiltraţiilor de gaze in clădiri şi de
evacuare a eventualelor infiltraţii de gaze din clădiri etc.;
h) memoriul pe specialităţi care să conţină procedurile specifice de execuţie a
lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, caracteristicile şi
calităţile materialelor folosite, verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate
la presiune, măsuri de protecţia muncii, protecţia mediului, apărare împotriva
incendiilor etc.;
i) breviarul de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalaţii şi de
construcţii;
Costurile estimative ale investiţiei:
j) lista cantităţilor de lucrări;
k) devizul general al lucrărilor;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR TEHNICE
- continuare

Avize şi acorduri
l) acordul de acces la CA, la SNT sau la SD, după caz, în original;
m) certificatul de urbanism cu avizele şi acordurile cerute prin acesta;
n) referatul de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare
privind calitatea în construcţii;
o) autorizaţia de construire.

B Piese desenate:
p) planul de amplasare în zonă, întocmit la scara: 1:10000, 1: 5000, 1:2000,
1:1000 sau 1:500, după caz;
q) planul lucrărilor, cu toate elementele necesare executării acestora, cu
indicarea instalaţiilor proiectate şi existente, întocmit la scara: 1:1000, 1:500,
1:100, 1:50, după caz;
r) schema de calcul şi /sau schema izometrică;
s) profiluri /secţiuni cu indicarea instalaţiilor proiectate şi existente.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR TEHNICE
- continuare

Documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor în


SD se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte
atestaţi, conform legislaţiei în vigoare.

Documentaţia tehnică avizată se semnează şi se


ştampilează, obligatoriu de către operatorul SD, pe
fiecare planşă desenată.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


PRESIUNI DIN INSTALATIILE DE UTILIZARE

În instalaţiile de utilizare industriale se admit toate treptele de presiune în funcţie


de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

În instalaţiile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile, inclusiv clădiri


de locuit, se admit următoarele trepte de presiune:
a) în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi / sau joasă;
b) în instalaţiile interioare: presiune joasă.

(3) Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. (2), litera b), centralele termice
montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalaţii de ardere care
funcţionează la presiune redusă, pentru care se admite utilizarea presiunii de
maxim 0,5·105 Pa (0,5 bar) în instalaţiile interioare de utilizare, cu condiţia
intrării conductei instalaţiei de utilizare din exterior direct în încăperea în care
se amplasează cazanele centralelor termice.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE
DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII

Distanţa minimă de la conducta Distanţa minimă de la conducta


Nr. de gaze din PE, în m: de gaze din OL, în m:
Instalaţia, construcţia sau obstacolul
crt.
PJ PR PM PJ PR PM
1 Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile
1 1 2 2 2 3
de a fi construite
2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2
3 Canale pentru reţele termice,
0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2
canale pentru instalaţii telefonice, televiziune etc.
4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5
5 Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice
montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
instalaţii
6 Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare sau
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
alte cămine subterane
7 Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată 0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2
8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
9 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi
incinte industriale:
- în rambleu 1,5* 1,5* 1,5* 2* 2* 2*
- în debleu, la nivelul terenului 3,0** 3,0** 3,0** 5,5** 5,5** 5,5**

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE
DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII

1. Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele


exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.
1. *) De la piciorul taluzului
2. **) Din axul liniei de cale ferată
2. Distanţele dintre reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale
montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile, depozitele de
carburanţi, staţiile de distribuţie carburanţi, staţiile de îmbuteliere GPL etc. se
stabilesc conform reglementărilor şi prescripţiilor tehnice specifice.
3. Distanţa minimă între reţelele de distribuţie din oţel supraterane şi căile ferate
electrificate este de 20 m, măsurată în proiecţie orizontală de la şina cea mai
apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale.
4. La stabilirea distanţelor între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare din
oţel supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă
tensiune se respectă prevederile din legislaţia în vigoare
5. Reţelele de distribuţie din oţel montate în zona de influenţă a căilor ferate
electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se
protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de
specialitate.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE
DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE
NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII

6. Distanţa între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi liniile
de cale ferată în staţii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor
acestora.

7. Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în tabelul anterior, acestea pot fi
reduse cu 20% pentru poziţiile 1...6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se
prevadă următoarele soluţii tehnice:
montarea ţevii în tub de protecţie;
răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze,
montate la capetele tubului de protecţie.

8. Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele


la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a
conductelor, mai mică de 0,5 m; se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai
mare decât 1,5 · (D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale
conductelor respective.
9. În situaţia prevăzută la alin. 8, conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE REGLARE SAU
REGLARE-MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII
Distanţele de securitate, în m, pentru staţii de capacitate:
până la 6000, 6000...30000, peste 30000,
în m3/h în m3/h în m3/h
Destinaţia
Nr.
construcţiilor Presiunea la intrare, în Pa şi în bar
crt.
învecinate
2•105 2•105 6•105 2•105 2•105 6•105 6•105 6•105
..6•105 ..0,6•105
(2) (2..6) (6) (2) (2..6) (6) (6) (6)
1. Clădiri industriale şi depozite de materiale
combustibile cu:

- risc foarte ridicat de incendiu, asociat


7 10 12 11 13 18 22 27
pericolului de explozie
- rezistenţă redusă la foc 7 10 15 12 15 20 25 30
- risc mediu sau redus de incendiu 7* 10 12 10 12 15 20 25
2. Instalaţii industriale în aer liber 7 10 13 11 13 18 18 27
3. Clădiri civile (inclusiv cele administrative de
pe teritoriul unităţilor industriale) 7* 10 12 10 12 15 20 25
- rezistenţă mică la foc
- rezistenţă mare la foc 7 12 15 12 15 20 25 30
4. Linii de cale ferată:
20 20 20 20 20 20 25 30
- curentă
- de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25
5. Marginea drumurilor carosabile 4** 5 8 4 6 10 6 10
6. Linii electrice de înaltă tensiune 20 instalatorilor
Pregătire pentru autorizarea 20 20 naturale
de gaze 20 – curs 20
teoretic 20 20 40
MĂSURAREA CONSUMULUI DE GAZE
NATURALE
• Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de
gaze naturale tranzacţionate în România.
• În instalaţiile de utilizare se pot monta contoare pasante cu
respectarea următoarelor condiţii:
• elaborarea unei documentaţii tehnice de către un operator economic autorizat
ANRE;
• avizarea documentaţiei tehnice de către operatorul SD;
• executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE;
• respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.
• Contoarele pasante nu pot fi utilizate pentru decontări fiscale.
• Contoarele pasante fac parte din instalaţia de utilizare a
consumatorului, iar exploatarea acestora precum şi toate
costurile aferente sunt în responsabilitatea acestuia.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Debite de calcul

Debitele de calcul se determină în funcţie de debitul nominal al


aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi de factorii de
simultaneitate specifici, după cum urmează:

a) pentru conductele de distribuţie se prevede debitul pentru o etapă de


perspectivă, în funcţie de:
- dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism;
- eventuala modificare a densităţii consumatorilor;
- schimbările de amplasament ale unor consumatori importanţi;
- realizarea de noi construcţii în zonă;
- schimbarea destinaţiei unor construcţii.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

b) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale operatorilor economici,


societăţilor şi instituţiilor social-culturale, se prevede debitul nominal şi debitul ce
poate fi utilizat în perspectivă în instalaţiile de utilizare;
c) pentru branşamentele şi instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici se
prevede debitul nominal, simultan, al tuturor aparatelor consumatoare de
combustibili gazoşi din instalaţiile de utilizare;
d) valoarea coeficienţilor de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de
combustibili gazoşi, destinate preparării hranei, este dată în tabelul 3;
e) coeficientul de simultaneitate pentru aparatele consumatoare de combustibili
gazoşi, destinate încălzirii centrale sau locale, este 1.
f) valoarea coeficienţilor de simultaneitate se aplică la suma debitelor nominale ale
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi


este cel indicat de producător.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

Căderile de presiune

Căderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabileşte cu relaţia:


P = P1 - P2
în care:
P1 - presiunea minimă disponibilă la intrarea în conductă, în Pa sau în bar;
P2 - presiunea minimă necesară la ieşirea din conductă, majorată cu 10% pentru
compensarea unor factori imprevizibili, în Pa sau în bar.

Pentru reţelele de distribuţie existente, presiunea disponibilă P1 se precizează de


operatorul SD.

În cazul unor extinderi ale reţelelor de distribuţie de presiune joasă care alimentează
aparate consumatoare de combustibili gazoşi cu presiunea nominală de 20 mbar, căderea
totală de presiune pentru dimensionarea reţelei de distribuţie şi a instalaţiei de utilizare
este de 10 mbar, cu condiţia ca la ieşirea din staţia sau postul de reglare să se menţină
presiunea de 30 mbar.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

Pentru reţeaua de distribuţie care funcţionează la presiune joasă, inclusiv


branşamentul, se consideră căderea de presiune de 5 mbar, diferenţa de 5 mbar
fiind necesară dimensionării conductelor instalaţiei de utilizare şi acoperirii
pierderii de presiune din contor.

În instalaţiile de utilizare cu presiune joasă, pentru dimensionarea conductelor


montante se are în vedere creşterea disponibilului de presiune datorită forţei
ascensionale a gazelor naturale.

Disponibilul de presiune produs de forţa ascensională se obţine calculând


produsul între valoarea indicată în tabelul 4 din Norme şi înălţimea la care se
montează punctul de consum, măsurată de la nivelul regulatorului de presiune.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

Diametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusă se calculează cu relaţia:


0,2
2 TL
Qcs  Q2 TL 
 
D  0,56  5 sau D  0,56 cs 
P12  P22  P2  P2 
 1 2 
unde:
D - diametrul interior al conductei, în cm;
QCS - debitul de calcul la P=101325 Pa (1,013 bar) şi T=288, 15 K; în m3/h;
P1 - presiunea absolută la începutul tronsonului, în bar;
P2 - presiunea absolută la capătul tronsonului, în bar;
T - temperatura gazelor, în K;
L - lungimea tronsonului respectiv, în km;
 = 0.554, densitatea relativă a gazelor faţă de densitatea aerului;
 - coeficientul de pierdere liniară de sarcină (adimensional), ce se determină în funcţie de
Re şi k/D;
k - rugozitatea conductelor;

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

wD
Re - numărul Reynolds (adimensional), calculat cu relaţiile: Re 

Q
sau Re  2230 cs
D
unde :
w - viteza gazului în conductă, în m/s;
D – diametrul interior al conductei, în m;
ν – coeficientul de vâscozitate cinematică, în m2/s;
QCS – debitul de calcul în m3/h la P=101325 Pa (1,013 bar) şi T=288,15 K, în m3/h;
Valoarea coeficientului  este: 64 pentru Re<2300

Re
1

 
 2 lg Re   0,8 pentru 2300<Re<23D/k

1  2 ,51 k  pentru 23D/k <Re<560D/k


 2 lg   
  Re  3 ,71 D 

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

1 k
pentru Re>560D/k  1,14  2 lg  
  D

Viteza medie a gazelor într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la


presiuni medii sau reduse, cu destindere izotermă se calculează cu relaţia:
5,375QCS
w

 P 2 
D 2  P1  2 
 P1  P2 
 

unde w, D, QCS, P1şi P2 au semnificaţiile şi unităţile de măsură de mai sus.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - continuare

Diametrul conductelor de presiune joasă, în cm, se calculează cu relaţia:


0,2
 Q 2TL 
D  0,49 
 P 
 
unde :
- L este lungimea de calcul a conductei, în m, care cuprinde lungimea fizică a tronsonului considerat la care
se adaugă lungimile echivalente ale rezistenţelor locale;
- P este căderea de presiune disponibilă, în mbar, pe tronsonul considerat.

Pentru instalaţiile din clădirile de locuit, lungimea de calcul se poate considera:


Lc= (1,1 ... 1,2)·Lf, unde Lf este lungimea fizică a conductei.

Lungimile echivalente ale rezistenţelor locale pentru dimensionarea conductelor de distribuţie gaze naturale
la presiune joasă se obţin din tabelul 5 din Norme

Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind relaţiile indicate mai sus

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

• (1) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în reţelele de distribuţie şi în


instalaţiile de utilizare este:
– 20 m/s pentru conducte supraterane;
– 40 m/s pentru conducte subterane.
• (2) Viteza maximă admisă a gazelor naturale în conductele staţiilor şi posturilor de
reglare sau reglare-măsurare este:
– 30 m/s, în amonte de elementul de reglare;
– 20 m/s, în aval de elementul de reglare.
• (3) Fac excepţie de la alin. (2):
– conductele situate în amonte / aval de elementul deprimogen sau de contor, prin care,
indiferent dacă se află înainte sau după elementul de reglare a presiunii, viteza se
limitează la 20 m/s;
– conductele situate în amonte / aval de contoarele cu ultrasunete, în care se acceptă
viteze de curgere mai mari, în conformitate cu recomandările producătorului.
• Diametrele minime admise pentru conducte subterane:
– branşamente şi instalaţii de utilizare, minim 1" pentru conducte din oţel, respectiv Dn 32
mm pentru conducte din polietilenă;
– conducte ale reţelei de distribuţie, de regulă, minim 2" pentru conducte din oţel, respectiv
Dn 40 mm pentru conducte din polietilenă.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
(1) Traseele reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare exterioare sunt,
pe cât posibil, rectilinii.

(2) La stabilirea traseelor reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare se


acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă.

(3) Conductele reţelelor de distribuţie se montează subteran.

(4) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, conductele


reţelelor de distribuţie din oţel se pot monta suprateran, în condiţii
justificate de către proiectant şi înscrise în certificatul de urbanism.

(5) În cazul în care nu există condiţii de montare subterană, tronsoane ale


reţelelor de distribuţie din polietilenă se pot monta suprateran în tuburi
de protecţie sau se intercalează un tronson de conductă din oţel.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
- continuare

(6) Conductele instalaţiilor de utilizare exterioare se montează:


- din oţel, suprateran / subteran;
- din polietilenă, subteran.
(7) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie şi ale instalaţiilor de
utilizare exterioare se pot monta, în funcţie de condiţiile locale, pe :
pereţii exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton;
garduri stabile din cărămidă sau beton;
stâlpi metalici sau din beton şi estacade.
(8) Conductele supraterane ale reţelelor de distribuţie se pot monta, cu
respectarea alin.(1), la înălţimi de până la 6 m de la suprafaţa solului.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
- continuare

• Se interzice:
– a) montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu
produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea;
– b) vehicularea prin reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale
care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.
• (1) Intrarea în clădiri a branşamentelor sau a instalaţiilor de utilizare se realizează suprateran, prin
traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub
pardoseala clădirilor.
• (2) În cazuri excepţionale, pentru clădiri la care nu se poate realiza soluţia supraterană, intrarea
branşamentelor sau instalaţiilor de utilizare în clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de
aerisire în care se montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu, după caz.
• (3) Robinetele montate în cămine sunt cu tija înaltă pentru ca manevrarea să se poată face de la
suprafaţa solului, iar căminele sunt acoperite cu grătare şi au asigurată evacuarea permanentă a
apelor infiltrate.
• (4) Soluţia prevăzută la alin. (2) se permite cu condiţia avizării de către operatorul SD a tuturor
măsurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă,
inclusiv montarea în încăperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a
gazelor naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer şi care acţionează automat
asupra robinetului de închidere (electroventil) a alimentării cu gaze naturale.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
- continuare

(5) Montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de


modul de pozare:
în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări etc.;
sub construcţii de orice categorie;
în tunele şi galerii;
în canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri;
la nivel inferior fundaţiei clădirilor învecinate, situate la distanţe de până la 2 m;
sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanţă, măsurată în proiecţie
orizontală, mai mică decât cea prevăzută în Cap. 3, tabelul 1 din Norme.
(6) Este interzisă montarea branşamentelor înzidite în elemente de construcţie.
(7) Este interzisă intrarea instalaţiilor de utilizare din firidele de branşament direct în interiorul
clădirilor.
Notă
Pentru alimentarea posturilor de reglare situate în firide, branşamentele se pot executa cu
ieşire directă în firide.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
- continuare

• (1) În localităţi, reţelele de distribuţie se montează numai în domeniul public.


• (2) Reţelele de distribuţie subterane se montează pe trasee mai puţin aglomerate
cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă:
– zone verzi;
– trotuare;
– alei pietonale;
– carosabil.
• (3) Se evită terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu acţiuni puternic
corozive şi cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite în care nu este
posibilă evitarea amplasării în terenurile menţionate, se prevăd măsuri speciale de
protecţie.
• (4) Pentru situaţiile de excepţie (căi de acces private), soluţiile de alimentare se
stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se
acordă operatorului SD dreptul de uz şi servitute pentru reţelele amplasate pe
proprietatea lor.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea conductelor
de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare exterioare
- continuare

• (1) Reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare subterane se montează la


adâncimea minimă de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioară a acestora
sau a tubului de protecţie, după caz.
• (2) La capătul branşamentului, adâncimea minimă de montare este de 0,5 m.
• (3) La stabilirea adâncimii de montare se are în vedere că temperatura de îngheţ a
solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilenă.
• (4) În cazul în care prevederile de la alin. (1) şi (2) nu pot fi respectate, proiectantul
poate reduce adâncimea de montare, cu acordul operatorului SD şi cu prevederea
unor măsuri de protecţie suplimentare.
• (5) Se interzice montarea reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din
polietilenă în zone în care temperatura degajată depăşeşte temperatura pentru
care producătorul ţevii din polietilenă garantează funcţionarea în condiţii de
securitate.
• (6) Dacă nu se pot evita zonele prevăzute la alin. (5), se intercalează un tronson
de conductă din oţel.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea
branşamentelor

• Criteriile de alegere a soluţiilor de alimentare sunt:


– alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire se face de preferinţă din
conducta de distribuţie de pe strada pe care este amplasată clădirea;
– alimentarea instalaţiilor de utilizare din clădirile situate la intersecţia străzilor se
face din oricare dintre conductele de distribuţie amplasate pe străzile
respective;
– alimentarea instalaţiilor de utilizare dintr-o clădire sau grup de clădiri situate pe
aceeaşi proprietate se face printr-un singur branşament, indiferent de numărul
străzilor cu care se mărgineşte proprietatea;
– capătul de branşament se pozează la limita de proprietate a consumatorului,
cu excepţia situaţiilor excepţionale, pentru clădiri la care nu se poate realiza
soluţia supraterană, intrarea branşamentelor sau instalaţiilor de utilizare în
clădiri se realizează prin intermediul unui cămin de aerisire în care se
montează robinetul de branşament şi/sau de incendiu, după caz

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea
branşamentelor

• (1) Branşamentele utilizate în sistemele de distribuţie pentru alimentarea instalaţiei


de utilizare sunt:
– a) branşamente individuale pentru fiecare clădire;
– b) branşamente comune pentru cel mult două clădiri vecine, în următoarele cazuri:
• clădirile sunt situate pe aceeaşi stradă şi au curţile alăturate;
• clădirile nu sunt situate pe aceeaşi stradă, dar fac parte dintr-un singur corp de clădire, au curte
comună şi o intrare comună din strada pe care este pozată conducta de distribuţie;
• c) branşamente ramificate:
– în cazul clădirilor cu mai multe tronsoane (case de scară), (Anexa 25, fig. 11 c);
– pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor clădiri, în scopul reducerii numărului de
traversări a unei artere importantă de circulaţie, (Anexa 25, fig. 11 d).
• (2) În cazul prevederilor de la alin. (1), lit. b) se respectă următoarele condiţii
tehnice:
• branşamentul comun asigură debitul total şi presiunea;
• regulatorul de presiune este corespunzător debitului total;
• instalaţiile de utilizare exterioare se execută astfel încât să existe posibilităţi de
acces rapid la robinetele de incendiu.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


EXECUŢIA

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Manipularea, transportul, depozitarea şi
conservarea produselor

• Executantul asigură manipularea, transportul, depozitarea şi


conservarea produselor astfel încât să nu se producă deteriorări
ale acestora, în conformitate cu instrucţiunile impuse de
producător.
• Conductele şi fitingurile din polietilenă se depozitează în magazii
închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de
acţiunea directă a radiaţiilor solare şi a intemperiilor, la cel puţin 2
m distanţă de orice sursă de căldură.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Şanţuri pentru conducte subterane
• Adâncimea minimă a şanţului se stabileşte în conformitate cu prevederile din
Norme.
• Lăţimea şanţului pentru conducte (ls), se stabileşte în funcţie de diametrul
conductei Dn:
– pentru Dn< 100mm, ls = 0,4 m;
– pentru Dn 100 mm, ls = 0,4 m + Dn.
• Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se
realizează cu următoarele dimensiuni:
– lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m;
– lungimea = 1,2 m;
– adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei.
• Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la
caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Şanţuri pentru conducte subterane -
continuare
Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura
terenului şi adâncimea de pozare.

Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (ld),


este în funcţie de natura acestora:
- pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, ld =15 cm;
- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea


conductelor.

Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar


pereţii se execută fără asperităţi.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Şanţuri pentru conducte subterane -
continuare
Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulaţie 0,3…0,8 mm.

Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzătoare a


îmbinărilor sudate.

Conductele din polietilenă se aşează şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de


minimum 10 cm.

După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subţiri, cu
pământ mărunţit, prin compactare după fiecare strat.

Conductele din oţel se aşează în şanţ astfel încât să nu se deterioreze izolaţia.

Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărunţit
sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale şi conform
prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Şanţuri pentru conducte subterane -
continuare
Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului
minim de protecţie a conductei, care se stabileşte în funcţie de adâncimea de acţionare a
utilajului la gradul de compactare maximă.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă


mai răcoroasă a zilei, pe zone de 20…30 m, avansând într-o singură direcţie, pe cât posibil în
urcare.

Se poate folosi forajul dirijat în cazul subtraversărilor căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor
naţionale şi altele asemenea.

În dreptul răsuflătorilor, peste conducta din polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea
cu un strat de nisip gros de 10…15 cm, se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm,
peste care se aşează calota răsuflătorii.

În dreptul răsuflătorilor pentru conducte din oţel, conducta se înconjoară pe o lungime de 50


cm cu un strat de nisip gros de 5…10 cm peste care se adaugă un strat de piatră de râu cu
granulaţia 5…8 mm, gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Montarea conductelor

Pregătirea ţevilor în vederea executării conductelor:


- ţevile se curăţă la interior şi exterior;
- capetele ţevilor se protejează cu capace împotriva pătrunderii de corpuri străine.

Executantul lucrării are obligaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1).

Conductele şi branşamentele din polietilenă sunt însoţite pe întreg traseul de un fir trasor,
în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora.

Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la
distanţe de maxim 4m, cu bandă adezivă.

Montarea conductelor se face astfel încât să nu se


producă tensionarea mecanică a acestora.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Realizarea schimbărilor de direcţie,
ramificaţiilor şi modificărilor
Conducte din oţel:
- fitinguri filetate, numai la instalaţii supraterane cu Dn până la 90 mm;
- curbe, coturi, teuri forjate;
- curbe din ţeavă trasă la cald, pentru sudare:
- curbate la rece pe maşini speciale, pentru Dn până la 100 mm;
- curbate la cald, pentru Dn până la 500 mm:
- curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm, controlate integral prin
metode nedistructive.
- ramificaţii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu Dn de cel puţin 40
mm;
- ramificaţii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn
mai mic sau egal decât conducta;
- reducţii.

Conducte din polietilenă :


- fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) realizate prin injecţie;
- fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reducţii etc.) cu etanşare pe peretele exterior al
ţevii;
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Verificarea şi controlul în timpul
executării lucrărilor
Operatorul SD are obligaţia de a controla, în timpul executării, calitatea lucrărilor pentru
reţelele de distribuţie, sub aspectele pe care le consideră necesare.
Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului şi ale reglementărilor în vigoare şi
să efectueze toate verificările impuse de acestea.

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse care


se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar şi operatorul SD,
pentru cel puţin următoarele operaţiuni:
- realizarea sudurilor;
- tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive;
- verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ
(verificare pentru care se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii
izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat);
- respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii;
- traversarea traseelor altor instalaţii;
- adâncimea de pozare a conductelor.

Stadiul fizic al unei lucrări care se poate proba independent şi care nu mai poate continua
fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului, constituie fază
determinată şi se supune verificării potrivit legii.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
PROTECŢIA ECHIPAMENTELOR ŞI A CONDUCTELOR
DIN OŢEL ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Toate echipamentele şi conductele metalice se protejează împotriva coroziunii


în funcţie de modul de montare subteran sau suprateran.

Alegerea tipului şi calităţii protecţiei conductelor subterane din oţel se face


în funcţie de: rezistivitatea solului (agresivitatea solului), prezenţa curenţilor
de dispersie în zona în care se montează conducta (respectiv valorile
acestora), potenţialul conductă / sol, rezultate din determinări specifice
efectuate de un laborator autorizat, cu respectarea prescripţiilor tehnice
specifice

Pentru asigurarea electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente şi


pentru efectuarea determinărilor privind starea de coroziune, conductele din
oţel aparţinând SD şi, după caz, instalaţiile exterioare de utilizare din oţel, se
prevăd cu:
- posturi de măsurare a parametrilor specifici (potenţial, curent, rezistenţă
etc.);
- piese electroizolante.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
VERIFICĂRI ŞI PROBE DE REZISTENŢĂ ŞI ETANŞElTATE LA
PRESIUNE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Verificările de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare


se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor

Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a SD şi a instalaţiilor de utilizare se


efectuează de către executant, în prezenţa delegatului operatorului SD, la
terminarea lucrărilor în vederea recepţiei

Pentru conductele din oţel care se montează subteran se recomandă efectuarea


verificărilor înainte de coborârea acestora în şanţ

Efectuarea verificărilor şi probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a reţelelor


de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare din polietilenă se efectuează după răcirea,
la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv

Este interzisă remedierea defectelor la conducte şi branşamente


în timpul efectuării probelor.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
EXPLOATAREA

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, se efectuează
prin personal autorizat, de către operatori economici titulari ai licenţei de
distribuţie a gazelor naturale acordată de către ANRE

Exploatarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând


consumatorilor noncasnici poate fi efectuată de către:
- personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii şi
autorizat de către ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze
verificări şi revizii tehnice periodice;
- operatori economici autorizaţi de către ANRE;
- operatori SD

Exploatarea instalaţiilor de utilizare aparţinând consumatorilor casnici,


cu excepţia verificării şi a reviziei tehnice periodice, poate fi efectuată de
aceştia şi, după caz, de fochişti autorizaţi pentru exploatarea centralelor
termice

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi
consumatorii

Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un


operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza


documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de
operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator

Operatorul SD completează la zi documentele necesare exploatării sistemului de alimentare


cu gaze naturale

Operatorul SD este obligat să deţină un exemplar din cartea construcţiei pentru SD /alte
obiective pentru care are licenţa de distribuţie a gazelor naturale şi să o completeze la zi;
pentru cazul în care nu există cartea tehnică a construcţiei, se va elabora releveul construcţiei

Pentru toţi consumatorii, operatorul SD ţine la zi evidenţa debitelor aprobate şi a debitelor


puse în funcţiune

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


EXPLOATAREA
Sistemului de distributie

Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor


şi branşamentelor

Verificarea tehnică a conductelor şi branşamentelor, în vederea depistării


eventualelor scăpări de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, si se
efectuează de către operatorul SD

Verificarea tehnică periodică a conductelor şi branşamentelor se execută la intervale


de timp precizate în Anexa 17

Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator


autorizat ANRE

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


PERIODICITATEA EFECTUĂRII VERIFICĂRILOR TEHNICE
A CONDUCTELOR ŞI BRANŞAMENTELOR

Tipul Conducte din oţel Conducte din PE


conductei
subterane supraterane

Nr. de defecte x<0,025 0,025< x < 0,25 0,25< x < 1 x >1 indiferent de cu vechime < cu vechime>
constatate vechimea de 2 ani de 2 ani
/km /an conductei
precedent,
„x”

Interval de 1 verificare 1 verificare la 6 1 verificare la 3 1 verificare 1 verificare pe 1 verificare la 6 1


timp pe an luni luni pe lună an luni verificare
pe an

Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt maximale; operatorii SD pot reduce intervale de timp
pentru efectuarea verificărilor tehnice, în funcţie de starea tehnică a conductelor şi branşamentelor
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Exploatarea staţiilor şi posturilor de reglare
sau reglare-măsurare

Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare de la consumatori funcţionează, de


regulă, fără supraveghere, cu excepţia celor pentru care operatorul SD împreună cu
consumatorul, stabilesc, funcţie de importanţa obiectivului sau de necesităţile tehnologice,
pentru o perioadă limitată de timp, necesitatea existenţei personalului de supraveghere

Obligaţiile personalului responsabil cu supravegherea staţiilor şi posturilor de reglare sau


reglare-măsurare se stabilesc de operatorul SD

Staţiile şi posturile de reglare sau reglare–măsurare, indiferent de capacitate, se revizuiesc


pe bază de program aprobat prin grafic, la intervalul de timp recomandat de producător /
proiectant, după caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani

Operaţiile de revizie a staţiilor şi posturile de reglare sau reglare–măsurare încep după


anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu
cel puţin 48 ore înainte

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE

Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor


de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare

Consumatorii, persoane juridice, sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile:


- instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de
combustibili gazoşi;
- numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD.

Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea


consumatorului prin unităţi specializate

Consumatorii, persoane juridice, ce deţin instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale,


efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică
periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:
- să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice
periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice;
- să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor
tehnice periodice, completate, semnate şi stampilate.

Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se


păstrează, în câte un exemplar, la:
- consumator;
- operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;
- operatorul SD;
-furnizorul de gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi


înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se
realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe
cheltuiala consumatorului
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Întrebări şi note

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


APLICAŢII PRACTICE
PLAN PARTER Abrevieri si simboluri:
SCARA: 1:100
ST - soba de teracota;

MG- masina de gatit tip aragaz;

M.G CT- centrala termica cu tiraj


0, 81mc/h fortat;

BUCATARIE IA- aparat pentru prepararea instantanee a apei


calde;
R.I. C.T. IA- aparat pentru prepararea instantanee a apei
2,4 mc/h calde;
-0,60 m Nota:
Imobilul din figura alaturata are
urmatoarele caracteristici:
I. A. - Înaltimea încaperilor este H= 2,5 m;
2,10 mc/h - ST si IA sunt racordate la cos de fum;
±0,00 m - Nu se fac modificari la constructie
BAIE ( pereti, ferestre, prize aer, orificii
evacuare gaze arse);
- Bucataria este prevazuta cu grila de
CAMERA DE ZI ventilatie.
- Cladirea este construita din
caramida.

-0,60 m HOL 1. Sa se precizeze prin DA sau Nu ( prin scrierea pe


±0,00 m schema imobilului) daca aparatele de utilizare, asa cum
sunt amplasate pe schema, îndeplinesc conditiile tehnice
pentru functionarea în conditii de siguranta;
Curte acoperitã

±0,00 m 2. Sa se reprezinte traseul bransamentului de gaze


naturale, sa se pozitioneze postul de reglare, contorul si
ST
(ventilatã)

Imobil învecinat sa se traseze instalatia de utilizare;


2, 0 mc/h 3. Sa se dimensioneze bransamentul ( presiunea în
DORMITOR 1 punctul de racord este P1= 0,5 bari), postul de reglare si
instalatia de utilizare completând tabelul alaturat;
DORMITOR 2 4. Sa se traseze schema izometrica a bransamentului si a
a instalatiei de utilizare.

trotuar Tronson Debit Lf Lf Hreal Hreal x Lc D


mc/h m m mbar/m mbar inch
carosabil Conducta gaze naturale presiune redusa existenta, PE 100
SDR 11

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


SCHEMA IZOMETRICĂ

Tronson 3-4: 8,5 m;


Qn= 0,81 mc/h
Ø 1/2 "

R.I.
Tronson 2-3: 21,5 m;
Ø 3/4 " Qn= 3,21 mc/h Ø 3/4 " = 1,3 m
M.G.
Q= 0,81 mc/h

C.T.
Q= 2,4 mc/h

Tronson 1-2: 0,9 m;


Qn= 3,21 mc/h Ø 1''
Contor volumetric
2
Qn 4 mc/h

firida post reglare- masurare

Bransament gaz presiune


redusa proiectat
L= 1,7 m (teava PE + riser);
Qn= 3,21 mc/h

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONARE BRANŞAMENT ŞI INSTALAŢIE DE UTILIZARE

• Rezolvare problemă
• Dimensionare branşament
• Debit de calcul Qn = 3,21 mc/h
• Pi = 0, 5 bar
• Pf = 0,35 bar
• ΔP= Pi- Pf = 0, 5 bar- 0,35 bar=0,15 bar, L= 1, 7 m
• Din nomogramă se alege diametrul Dn 32, ţeavă PE
• Dimensionare instalaţie de utilizare
• Dormitor 3
• V=4,0 * 4,0* 2,5 = 40 mc Q= 2 mc
• Sv= 1,8*1,2= 2,16 mp
• Sv nec= 0,05* 28,6= 1,43 mp
• V/Q = 40/2= 20 , mai mic decât 30
• Nu îndeplineşte condiţia de volum
• Baie
• Interzisă instalarea aparatelor pentru prepararea instantanee a apei
calde
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONARE BRANŞAMENT ŞI INSTALAŢIE DE UTILIZARE

• Bucătărie
• V= 5*2,9*2,5- 2*(0,6*0,4*2,5) =35,65 mc
• Q MG= 0,81 mc
• QCT= 2,4 mc/h
ΔH mai mic decât 5
• Sv= 1,3*1,2+ 0,9*1,2= 2,64 mp
mbar
• Sv nec= 0,05* 35,65= 1,78 mc
• V/Q = 35,65/0,81= 44 , mai mare decât 30
• Îndeplineşte condiţiile tehnice
Tronson Debit ΔHreal ΔHxLc
mc/h Lf Lc mbar/m mbar D inch
1 2 3,21 0,9 1,08 0,02 0,0216 1
contor 1,5
2 3 3,21 21,5 25,8 0,065 1,677 3,/4
3 4 0,81 8,5 10,2 0,018 0,1836 1,/2
TotalΔH 3,3822

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DETERMINAREA DIAMETRELOR CONDUCTELOR
CONDUCTE OL – tabelul 4.1. ( volumul gaz = constant)

D ebitul de calcul Q C S , [m 3 /h] pentru conducte din otel, pentru gaze de joasă presiune
( T =288,15 K ;  = 0,554 ) Tabel 4.1
 H 12,5 15,75 21,25 27 35,7 41,2 52,5 68 80,5 104 131 152
[m bar/m ] 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4
1 1/2
2 2 1/2
3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,001 0,02 0,05 0,16 0,41 1,26 2,24 4,2 7,9 12,7 25,5 47,9 71,7
0,002 0,04 0,10 0,38 0,83 2,53 2,94 5,7 11,7 18,6 37,4 70,0 104
0,003 0,06 0,14 0,42 1,24 2,82 3,04 7,2 14,7 23,9 46,7 87,1 138
0,004 0,08 0,19 0,63 1,65 3,11 4,34 8,5 17,2 27,2 54,5 101 151
0,005 0,09 0,24 0,77 2,07 3,40 4,92 9,6 19,4 30,7 61,5 114 170
0,006 0,11 0,29 0,95 2,48 3,69 5,44 10,6 21,4 33,9 67,8 126 188
0,007 0,13 0,33 1,11 2,54 3,99 5,92 12,3 23,3 36,8 73,6 136 203
0,008 0,15 0,38 1,27 2,60 4,30 6,38 12,4 25,0 39,6 79,0 146 218
0,009 0,17 0,43 1,43 2,66 4,59 6,80 13,2 26,7 42,1 84,1 155 232
0,01 0,19 0,48 1,59 2,72 4,86 7,20 14,0 28,2 44,6 88,4 165 245
0,02 0,38 0,96 1,80 3,29 7,09 10,48 20,3 40,8 64,3 127 237 352
0,03 0,57 1,44 2,19 4,10 8,91 13,01 25,1 50,5 79,5 158 292 435
0,04 0,76 1,48 2,48 4,79 10,27 15,16 29,2 58,7 92,3 183 339 504
0,05 0,95 1,52 2,79 5,39 11,55 17,05 32,8 65,9 103 205 380 565
0,06 1,14 1,56 3,08 5,94 12,72 18,78 36,1 72,5 113 226 416 620
0,07 1,15 1,60 3,35 6,45 13,79 20,34 39,1 78,5 123 244 452 671
0,08 1,17 1,64 3,59 6,92 14,79 21,81 41,9 81,1 132 251 484 719
0,09 1,19 1,68 3,82 7,36 15,73 23,19 44,6 89,3 140 278 514 763
0,10 1,20 1,77 4,04 7,78 16,61 24,49 47,1 94,3 148 293 542 805
0,12 1,23 1,96 4,45 8,56 18,24 26,92 51,7 103 162 322 595 884
0,14 1,26 2,12 4,83 9,28 19,80 29,43 56,0 112 176 348 644 959
0,16 1,29 2,28 5,18 9,95 21,22 31,24 60,0 120 188 373 689 1023
0,18 1,32 2,42 5,51 10,58 22,25 33,20 63,7 127 200 396 732 1088
0,20 1,35 2,58 5,82 11,17 23,91 35,05 67,3 134 211 418 772 1145
0,22 1,43 2,69 6,12 11,74 25,01 36,61 70,6 141 221 438 810 1202
0,24 1,49 2,82 6,46 12,28 26,16 38,50 73,9 147 231 458 846 1258
0,26 1,56 2,94 6,67 12,80 27,26 40,11 76,9 153 241 477 892 1303
0,28 1 62 3,06 6,96 13,30 28,32 41,68 79,9 159 250 496 916 1358
0,30 1 68 3,17 7,19 13,78 29,34 43,85 82,8 165 259 513 940 1408

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DETERMINAREA DIAMETRELOR CONDUCTELOR
CONDUCTE OL – continuare tabelul 4.1. ( volumul gaz = constant)

H 203 253 305 353 402 502 600 Di[mm]


mbar/m 8 10 12 14 16 20 24 Dn [in]
1 14 16 17 18 19 20 21
0,001 157 284 468 692 979 1770 2843
0,002 228 411 577 1000 1413 2548 4087
0,003 273 509 839 1237 1747 3149 5046
0,004 329 593 975 1438 2030 3655 5856
0,005 370 666 1096 1615 2279 4103 6570
0,006 408 733 1205 1775 2505 4507 7216
0,007 442 794 1305 1923 2713 4880 7810
0,008 474 851 1399 2060 2906 5226 8364
0,009 504 905 1486 2189 3088 5552 8884
0,01 532 956 1570 2312 3260 5860 9376
0,02 762 1362 2242 3299 4649 8350 13350
0,03 938 1682 2758 4057 5717 10262 16402
0,04 1087 1948 3194 4697 6617 11875 18975
0,05 1219 2183 3578 5261 7410 13295 21243
0,06 1338 2395 3925 5771 8127 14580 23393
0,07 1447 2591 4244 6239 8787 15762 25179
0,08 1589 2772 4541 6876 9401 16862 26934
0,09 1644 2943 4820 7086 9978 17895 28582
0,10 1734 3104 5084 7473 10523 18872 30141
0,12 1903 3405 5575 8195 11538 20689 33042
0,14 2057 3881 6027 8858 12471 22361 35709
0,16 2201 3938 6448 9475 13340 23916 38191
0,18 2336 4179 6842 10055 14155 25378 40523
0,20 2464 4408 7216 10604 14927 26760 42728
0,22 2586 4625 7571 11125 15661 28074 44825
0,24 2702 4833 7911 11624 16362 29330 47093
0,26 2813 5032 8236 12102 17035 30335 49016
0,28 2921 5223 8550 12562 17682 31879 50867
0,30 3024 5408 8852 13006 18307 32997 52652
LEG ENDA:
R egim lam in ar R eg im tu rb u len t p repă tratic
R eg im R eg im tu rb u len t ru g os
in sta b il
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE
Se considera reteaua de distributie a gazelor naturale reprezentata în figura de mai jos.
Presiunea minima de iesire din S.R.S., presiunile minime la capetele retelei precum si debitele de calcul
ale fiecarui tronson sunt cele mentionate în desen.
Considerând ca pierderea de presiune pe traseul cel mai defavorizat este liniara, sa se
dimensioneze reteua de distributie prezentata, realizata din conducta PE 100 SDR 11.
Debitul de gaz, în conditiile t = 15° C, p= 1, 01325 bar, reprezinta debitul local pe fiecare tronson.
Rezultatele dimensionarii (diametrele nominale Dn) se vor înscrie pe schema în dreptul
fiecarui tronson de conducta.
Relatiile de calcul, inclusiv cele cu valori numerice si unitatile de masura, se vor înscrie
în ordinea logica a rezolvarii
problemei pe foile de ciorna stampilate de ANRE.

Legenda: PC = 0, 5 bar

SRS - Statie de reglare de sector


PF = 0, 5 bar
Dn = mm
Dn = mm C QD - F= 500 mc/h
QB - C = 650 mc/h LD - F = 7 Km
LB - C = 5, 5 Km
F
PA= 1, 7 bar
Dn = mm
QA - B = 0 mc/h
A LA - B = 5 Km D E

B Dn = mm Dn = mm
SRS QB - D = 420 mc/h QD - E = 330 mc/h
LB - D = 4 Km LA - B = 4, 5 Km

PE = 0, 7 bar
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
DIMENSIONARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE

• REZOLVARE
• Pierderea de presiune fiind liniară, rezultă că:
• Δ P=Piniţială - Pfinală
• Pierderea de presiune unitară ( pe Km) este pe traseul cel mai defavorizat A-
F:

• Tronson A-B
• PB= PA – p’* LAB = 1,7 – 0,075 * 5 = 1,325 bar
• QAB = 0+650+420+500+330=1900 mc/h ;
• LAB = 5 km , PA = 1,7 bari; PB = 1,325 bari; PA – PB = 0,375 bar

• Conform Nomogramei din Normele Tehnice 2009 (conducte polietilenă),
rezultă diametrul cuprins între 200 mm şi 225 mm. Se alege DAB = 225 mm.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE

• Tot conform aceleiaşi Nomograme pentru DAB = 225 mm rezultă:


• PA – PB real = 0,375 bar deci PB real = PB = 1,325 bar;

• Tronson B-C
• PBreal- PC= 1,325-0,5= 0,825 bar, LBC= 5,5 Km, QBC= 650 mc /h
• Conform Nomogramei din Normele Tehnice 2009 (conducte polietilenă),
rezultă diametrul cuprins între 110 mm şi 125 mm. Se alege DBC = 125
mm.

• Tronson B-D
• PD = PB – p’ * LBD = 1,325 – 0,075 * 4 = 1,025 bar
• QBD = 420+500+330=1250 mc/h; LBD = 4 km
• PB = 1,325 bar ; PD = 1,025 bar ; PB – PD = 0,30 bar

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


DIMENSIONARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE

• Conform Nomogramei din Normele Tehnice 2009 (conducte polietilenă),


rezultă diametrul cuprins între 160 mm şi 180 mm. Se alege DBD = 180 mm.
• Tot conform aceleiaşi Nomograme pentru DBD = 180 mm rezultă:
• PB – PD real = 0,38 bar deci PD real =1,325 - 0,38 =0,945 bar;

• Tronson D-E
• PDreal- PE= 0,945- 0,7= 0,245 bar, LDE= 4,5 Km, QDE= 330 mc /h
• Conform Nomogramei din Normele Tehnice 2009 (conducte polietilenă),
rezultă diametrul cuprins între 90 mm şi 110 mm. Se alege DDE = 110 mm.

• Tronson D-F
• PDreal- PF= 0,945- 0,5= 0,445 bar, LDF= 7 Km, QDF= 500 mc /h
• Conform Nomogramei din Normele Tehnice 2009 (conducte polietilenă),
rezultă diametrul cuprins între 125 mm şi 140 mm. Se alege DDE = 140 mm.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Chestionar - model
Constituie contravenţii la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale, conform
Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele fapte:
a) avizarea proiectelor de executie ale caror soluţii tehnice nu se încadrează în prevederile şi reglementările
tehnice din sectorul gazelor naturale;
b)executarea sau modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale fără avizarea documentaţiei tehnice de
execuţie de către ANRE;
c)racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fără acordul scris al operatorului licenţiat.

Pot participa la examenul de autorizare pentru gradul I D, în conformitate cu prevederile Regulamentului


pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi
exploatare în domeniul gazelor naturale:
a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechimea în domeniu;
b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca
instalatori autorizaţi gradul II D minimum 3 ani.
c) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, care au lucrat ca instalatori autorizaţi
gradul II DA minim 1 an.

Conform Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de distribuţie a
gazelor naturale se defineşte ca fiind:
a) activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie, indiferent de regimul de presiune;
b) activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiune de peste 6 bar;
c) activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiune de până la 6 bar
inclusiv.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici
care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, ANRE poate
decide suspendarea unei autorizaţii:
a) la solicitarea titularului de autorizaţie;
b) nu poate suspenda autorizaţiile;
c) în cazul în care operatorul economic este cercetat ca urmare a producerii unor accidente soldate cu victime
umane şi/sau pagube materiale.

Autorizaţiile de înfiinţare şi de modificare ale obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale sunt
valabile, conform Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin H.G. 784/2000 republicată:
a) pe durata executării lucrărilor aferente, cuprinse în studiul de fezabilitate;
b) pentru o perioadă de maxim 5 ani;
c) pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării lucrărilor aferente.

În conformitate cu prevederile Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la


reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 56/2007, persoana juridică/fizică supusă unei acţiuni de control are următoarele
drepturi:
a) să solicite echipei de control prezentarea documentelor în baza cărora se efectuează acţiunea de control;
b) să refuze accesul echipei de control în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, până la receptoarele de
energie, în vederea efectuării de măsurători şi determinări;
c) să fie reprezentată pe parcursul acţiunii de control de o persoană împuternicită.

Codul tehnic al sectorului gazelor naturale are ca scop:


a) impunerea şi promovarea cerinţelor comerciale minime specifice sectorului gazelor naturale;
b) impunerea şi promovarea cerinţelor tehnice minime specifice sectorului gazelor naturale;
c) impunerea şi promovarea cerinţelor economice minime specifice sectorului gazelor naturale.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Printre obiectivele Codului tehnic al sectorului gazelor naturale se regăseşte:
a) stabilirea cerinţelor comerciale din sectorul gazelor naturale;
b) stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de bază, legate de infrastructura din sectorul gazelor naturale,
respectiv proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea;
c) stabilirea condiţiilor de valabilitate a autorizaţiilor şi licenţelor pentru activităţile de bază, legate de
infrastructura din sectorul gazelor naturale, respectiv proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea.

Măsurarea comercială a gazelor naturale se realizează prin intermediul sistemelor de măsurare sau
mijloacelor de măsurare montate:
a) în punctele de predare – preluare comercială;
b) în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
c) după aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor


naturale, aprobat prin H.G. nr. 1043/2004, constituie contravenţie:
a) practicarea de către operatorul SD a unor tarife mai mari decât cele aprobate;
b) proiectarea şi/sau execuţia de lucrări pentru înfiinţarea/modificarea unor instalaţii de racordare cu existenţa
acordului de acces, dar fără încheierea contractului de racordare;
c) încheierea contractului de racordare pe baza unui acord de acces expirat.

Treapta de presiune joasă din sistemul de alimentare cu gaze naturale este delimitată astfel:
a) între 2·105 Pa (2 bar) şi 0,05·105 Pa (0,05 bar);
b) sub 0,05·105 Pa (0,05 bar);
c) peste 6·105 Pa (6 bar).

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


În instalaţiile de utilizare exterioare, neindustriale, ce alimentează clădiri civile, inclusiv clădiri de locuit,
se admit următoarele trepte de presiune:
a) numai presiune joasă;
b) presiune medie şi/sau redusă;
c) presiune redusă şi/sau joasă.

Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa
solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a
conductei şi este de:
a) 5,0 m;
b) 0,5 m;
c) 3,0 m.

În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a:


a) ANRE;
b) operatorului SD;
c) ISCIR.

Distanţa minimă între reţelele de distribuţie din oţel supraterane şi căile ferate electrificate, măsurată în
proiecţie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale,
este de:
a) 20 m;
b) 50 m;
c) 2 m.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Viteza maximă admisă a gazelor naturale în reţelele de distribuţie şi în instalaţiile de utilizare, pentru
conducte supraterane, este de:
a) 40 m/s;
b) 140 m/s;
c) 20 m/s.

Starea de referinţă (standard), conform Codului tehnic al sectorului gazelor naturale, este starea
termodinamică definită prin condiţiile:
a) T=273,15 K şi P=1,01325 bar absolut;
b) T=273,15 K şi P=10,1325 bar absolut;
c) T=288,15 K şi P=1,01325 bar absolut.

Prevederile „Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, se aplică la:
a) proiectarea şi executarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
b) modernizarea, reabilitarea, modificarea şi reparaţiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale
existente;
c) construcţiile şi instalaţiile care afectează sistemul de alimentare cu gaze naturale.

În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite ţevi din:


a) oţel şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune până la 6·105 Pa (6 bar);
b) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 6·105 Pa (6 bar);
c) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar).

Staţiile şi posturile de reglare a presiunii se dotează cu echipament de securitate care să prevină:


a) creşterea presiunii la ieşirea din regulator până la nivelul maxim al treptei de presiune;
b) scăderea presiunii până la nivelul minim de funcţionare al aparatelor consumatoare de combustibili
gazoşi ale consumatorului;
c) creşterea presiunii peste nivelul admis la consumator.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Se consideră suprafeţe vitrate panourile care conform specificaţiei tehnice date de producători
cedează la presiuni de cel puţin:
a) 80Pa;
b) 1180 Pa;
c) 180 Pa.

Raza minimă de curbură pentru ţevile din PE SDR 11 este de:


a) 350 Dn;
b) 30 Dn;
c) 1,5 Dn.

Proba de etanşeitate în cazul reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare realizate din PE 80 se


face la:
a) 4 bar;
b) 10 bar;
c) 6 bar.

Conductele din polietilenă ale instalaţiilor de utilizare exterioare se montează:


a) suprateran;
b) suprateran/subteran;
c) subteran.

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


GRADUL II D
Competenţele instalatorilor autorizaţi, gradul II D, sunt:
a) executarea şi exploatarea sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare
a gazelor naturale, iar după 3 ani vechime în acest grad instalatorii au
competenţa de coordonare a lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în
funcţiune a acestor obiective;
b) executarea, exploatarea şi avizarea proiectelor sistemelor de distribuţie şi
instalaţiilor de utilizare, a gazelor naturale;
c) exploatarea şi avizarea proiectelor aferente sistemelor de alimentare a
gazelor naturale.
Legitimaţia de instalator autorizat este:
a) nominală, netransmisibilă şi valabilă pe întreg teritoriul ţării;
b) nominală, netransmisibilă şi valabilă pe întreg teritoriul tării şi în străinătate;
c) nominală, netransmisibilă şi valabilă pe aria de activitate a operatorului
licenţiat.
Instalatorii autorizaţi au obligaţia de a semna documentele pentru lucrările
executat:
a) în limita gradului obţinut şi pentru toţi operatorii economici indiferent dacă
sunt autorizaţi sau nu sunt autorizaţi;
b) indiferent dacă este sau nu salariat/administrator al unui operator
economic;
c) în limita gradului obţinut şi numai pentru operatorul economic în cadrul
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Instalatorii autorizaţi au dreptul să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia:
a) minim doi operatori economici;
b) unui singur operator economic;
c) maxim doi operatori economici.
Conform prevederilor Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, sistemul de distribuţie se defineşte ca:
a) reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-
măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru mai mare de 6
bari, cu excepţia instalaţiei de utilizare;
b) reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-
măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de pana la 6 bari
inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare;
c) reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-
măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de pana la 6 bari
inclusiv instalaţia de utilizare.
Conform prevederilor Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, instalaţia de utilizare a gazelor naturale se defineşte ca:
a) ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a
gazelor de ardere, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului;
b) ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, exclusiv focarul şi coşul de evacuare a
gazelor de ardere, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului;
c) ansamblul de conducte situat înainte de staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare
a debitului la consumator.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
În conformitate cu prevederile Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a
abaterilor de la reglementările în domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale, agentul
constatator reprezintă:
a) persoană împuternicită de ANRE şi de către BRML în vederea constatării contravenţiilor şi
aplicării sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice şi/sau în
domeniul gazelor naturale;
b) persoană împuternicită de ANRE în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor
prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul gazelor naturale;
c) persoană împuternicită de ANRE şi de către ISCIR în vederea constatării contravenţiilor şi
aplicării sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei electrice şi/sau în
domeniul gazelor naturale;
Constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale:
a) proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea de lucrări noi,
modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice
sau juridice neautorizate;
b) proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea de lucrări noi,
modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice
sau juridice autorizate;
c) proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau exploatarea de lucrări noi,
modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice
sau juridice indiferent dacă acestea deţin autorizaţie sau nu.
În localităţi, reţelele de distribuţie se montează:
a) numai în domeniu privat;
b) numai în domeniu public;
c) indiferent de forma de proprietate.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
Adâncimea minimă de montaj pentru reţelele de distribuţie şi
instalaţiile de utilizare subterane, este:
a) 0,7 de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de
protecţie;
b) 1,0 de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de
protecţie;
c) 0,9 de la generatoarea superioară a acestora sau a tubului de
protecţie.
Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate
aparate consumatoare de combustibili gazoşi, se închid cu dopuri din
fontă sau oţel:
a) nu este obligatoriu;
b) în funcţie de situaţia din teren;
c) în mod obligatoriu.
Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la
conducta de distribuţie fără regulator de presiune:
a) este interzisă;
b) este permisă;
c) în funcţie de condiţiile din teren.
Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA
ACORDATĂ!

Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic


Pregătire pentru autorizarea instalatorilor de gaze naturale – curs teoretic