Sunteți pe pagina 1din 4

Precizări cu privire la activitate specifică funcției de diriginte

Coordonarea activităților formațiunilor de studiu grupe, clase sau ani de studiu în învățământul
preuniversitar de stat și particular autorizat/acreditat (preșcolar, primar, gimnazial, profesional,
postliceal, învățământ special), se realizează de către profesorul pentru învățământ preșcolar,
profesorul pentru învățământ primar, profesorul de psihopedagogie specială și diriginte.

1. Activitatea de dirigenție cuprinde activitatea la clasă, desfășurată conform programelor școlare


pentru aria curriculară Consiliere și Orientare, pentru clasele c.p., I-XII, și atribuțiile prevăzute în
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar - OMECI nr.
5132/10.09.2009
- în învățământul preșcolar, activitatea de consiliere și orientare se derulează în mod
continuu, pe durata întregului program școlar, în cadrul activităților pe domenii experiențiale, a
activităților integrate, a activităților de dezvoltarea personală, a jocurilor și activităților alese și a
activităților extrașcolare – adresa MECTS nr. 46267/2010;
- în învățământul primar pentru și clasele III-IV activitatea de consiliere și orientare va urmări
dezvoltarea dimensiunilor atitudinale și valorice ale personalității elevului, cultivarea respectului și a
încrederii în sine și în ceilalți, valorizarea relațiilor interpersonale, responsabilitatea în luarea deciziilor,
empatia față de nevoile celorlalți, prin abordare transdisciplinară, în timpul orelor de curs, dar și pe
durata pauzelor și în timpul activităților extrașcolare. Pentru clasele pregătitoare-I-II se vor urmări
competențele din programele școlare de Consiliere și dezvoltare personală – adresa MECTS nr.
44366/2010
- în învățământul gimnazial, liceal (inclusiv filiera vocațională și tehnologică),învățământ
profesional, Program ”A doua șansă”, activitate de dirigenție este formată din activități de suport
educațional, consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală și sunt desfășurate de profesorul
diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală, conform
programelor școlare pentru Aria curriculară ”Consiliere și orientare” și programelor din ”A doua
șansă”, sau în afara orelor de curs, după caz - notificarea MENCS nr. 43634/2016, - Dirigenția și
Consilierea și orientarea la invatamantul profesional cu durata de 3 ani se desfășoară separat;

2. Numirea profesorului diriginte, coordonarea, monitorizarea și desfășurarea atribuțiilor ce ii


revin se fac în conformitate cu în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului
preuniversitar, cu prevederile metodologiei-cadru de mișcare a personalului didactic, prevederile
Ordinului 5132/2009 si alte notificări și adrese MEN;
Pentru numirea profesorilor diriginți la clasă, directorul unității de învățământ poate elabora
criterii suplimentare, aprobate de CA, pentru nominalizarea acestora, după consultarea cu șefii
catedrelor/ai comisiilor metodice, cu șeful comisiei diriginților cu coordonatorul pentru proiecte si
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 405 62 21, Fax: +40 21 313 55 47
www.edu.ro
programe educative școlare și extrașcolare. De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic
titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care
predă la clasa respectivă. Nu se atribuie funcția de diriginte personalului didactic de conducere,
îndrumare și control.
Funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate, pentru forma de învățământ cu frecvență (de zi sau seral) sau cu frecvență redusă.
Orele de consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală sunt obligatorii și se desfășoară, de
către diriginte, în cadrul unei ore săptămânale, consemnate în condică.
Nu se permite desfășurarea altor activități la clasă de către diriginte în cadrul orelor de
consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală, orientare și consiliere vocațională pentru filiera
tehnologică. Din timpul de desfășurare al orei de consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare
personală, maxim 10 minute pot fi alocate managementului clasei.
3. Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului
cadrului didactic de predare si de instruire practică investit cu această responsabilitate. Activitatea
dirigintelui este compusă din: o oră pe săptămână, la clasă, conform programelor școlare, pentru aria
curriculară Consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală în vigoare, consemnată în condică,
activități de management al clasei, activități extracurriculare și extrașcolare și activități de
consiliere și suport educațional pentru elevi și părinți.
Activitățile de suport educațional, consiliere si orientare/ dezvoltare personală pentru elevii clasei
pe care o coordonează, sunt desfășurate de diriginte, în funcție de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) în cadrul orei de consiliere și dezvoltare personală din aria curriculară Consiliere și orientare, dacă
aceasta este prevăzută în planul – cadru;
b) o oră pe săptămână, inclusă pe parcursul orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este
prevăzută ora de consiliere și orientare. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu
aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a
cadrelor didactice și se realizează pe baza programelor școlare de consiliere și orientare pentru liceu.
c) o oră pe săptămână, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare
pentru învățământul postliceal, unde dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar
în care acesta va fi la dispoziție acestora, pentru desfășurarea activităților de suport educațional,
consiliere si orientare profesională, cu aprobarea directorului școlii;
d) în cadrul orei de consiliere și orientare din planul cadrul al Programului A doua șansă pentru
învățământ primar și pentru învățământul secundar inferior, unde dirigintele va pune un accent special pe
orientare și consiliere vocațională.

- Planificarea activităților curriculare ale dirigintelui (inclusiv a profesorului pentru învățământ preșcolar
și primar, cu atribuții de diriginte) se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către
directorul adjunct sau directorul unității de învățământ.

- Activitățile de suport educațional sunt în concordanță cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările


elevilor, iar profesorul diriginte poate aborda, totodată, teme privind educația pentru sănătate, educație
privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă, educația rutieră, educația si pregătirea antiinfracțională

Pagina 2 din 4
a elevilor, protecția civilă, antidrog, împotriva traficului de persoane, toleranță și nondiscrimare, de
siguranță online etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naționale, precum
si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu alte ministere,
instituții si organizații. După caz, în realizarea activitățile de suport educațional, consiliere si orientare/
dezvoltare personală pentru elevii clasei pe care o coordonează, profesorul diriginte colaborează cu
consilierul școlar. Consilierul școlar poate îndeplini și atribuțiile de diriginte.

- Dirigintele desfășoară si activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după


consultarea elevilor si în concordanță cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul
respectiv de elevi. Planificarea activităților extrașcolare, se realizează semestrial și anual și va conține
minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezență a cadrelor
didactice.

- Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părinții, dirigintele realizează


activități de suport educațional si consiliere pentru părinți. Planificarea activităților dirigintelui cu
părinții și tutorii sau susținătorii legali, se realizează semestrial și va conține o oră pe săptămână
destinată asigurăriide suport educațional si consiliere pentru aceștia (Intervalul orar în care se desfășoară
aceste activități va fi aprobat de directorul unității de învățământ si va fi anunțat părinților, elevilor si
cadrelor didactice), iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice precum
și planificarea ședințelor semestriale/ocazionale cu părinți/tutorii/reprezentanți legali.
- Profesorul diriginte are si atribuții și responsabilități în organizare și coordonare a colectivului clasei,
de monitorizare, de colaborarea și de informare în conformitate cu prevederile Regulamentul –cadru de
organizare și funcționare a învățământului preuniversitar:
4. Atribuțiile dirigintelui sunt valabile pentru tot învățământul preuniversitar de
stat/particular acreditat (învățământul special, postliceal, centrele educative de minori și tineri,
centrele de detenție și penitenciare, programul A doua șansă).
5. La nivelul unității de învățământ comisia diriginților funcționează cu caracter
permanent, și face parte din comisia pentru curriculum.
6. La disciplina Consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală nu se pun
note, absențele se trecute în catalog la rubrica dirigenție/consiliere și orientare/dezvoltare personală.
7. Orele de consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală se distribuie în
orar pe tot parcursul zilei/saptamanii, inclusiv la învățământul liceal
8. Competențele profesorului diriginte sunt asigurate prin: prin formarea inițială și
formare continuă. În formare continuă a cadrelor didactice, profesorul diriginte are obligația de a se
perfecționa prin cursuri de formare acreditate în domeniul consiliere și orientare/consiliere și
dezvoltare personală, sau cursuri de abilitare curriculară cu modul de consiliere și dezvoltare
personală organizate de către MEN și/sau CCD-uri. Participarea la aceste cursuri dovedite prin
certificat recunoscut de MEN, pot devin criterii de numire a diriginților.
9. Evaluarea activității dirigintelui se face de către:
a. Directorul unității de învățământ care controlează cu sprijinul șefilor de catedră și
responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea

Pagina 3 din 4
documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și
extrașcolare ale profesorului diriginte;
b. ISJ-uri/ISMB/MEN prin inspecția de specialitate curentă (pentru ora consemnată săptămânal în
condică), prin inspecție tematică etc.
10. Inspectoratele școlare județene, prin inspectorul cu atributii in domeniul activitatii educative, prin
consiliul consultativ constituit la nivel de județ/municipiu București și cu sprijinul profesorilor metodiști,
realizează inspecții de specialitate și tematice, consiliază și monitorizează activitatea de dirigenție la
nivelul unităților de învățământ de pe raza județului/municipiului București, asigurând bună desfășurare a
acestei activități.
11. În anul școlar 2017-2018, întră în vigoare noul plan cadru aprobat prin OMEN nr 3590/2016. În
anul școlar 2017-2018, la clasa a V-a, disciplina din aria curriculară Consiliere și orientare este
Consiliere și dezvoltare personală.
12. Profesorul diriginte poate avea și alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ,
în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului.

Pagina 4 din 4