Sunteți pe pagina 1din 1

1)Can you identify the SAY IT sentence? 1)Puteți identifica propoziția "SAY IT"?

The Great Lakes, Lakes Superior, Michigan, Huron Marea Lacuri, Lacurile Superior, Michigan,
(or Michigan–Huron), Erie, and Ontario, deserve Huron (sau Michigan-Huron), Erie și Ontario
the name“Great.” These five lakes on the merită numele"Mare" Aceste cinci lacuri de pe
Canadian-United States border are so large they granița canadian-americană sunt atât de mari,
are sometimes called inland seas. încât sunt uneori numite mări interioare.

2. What is the EXPLAIN IT sentence? 2. Ce este propoziția EXPLAIN IT?


The section in bold, the EXPLAIN IT sentence, Secțiunea boldată, propoziția EXPLAIN IT, explică
explains the WHY? of the SAY IT. It connects the DE CE? din SAY IT. Conectează propoziția SAAS
SAY IT sentence to the EVIDENCE or EXAMPLES. la EVIDENCE sau EXAMPLES. Câteodată SAY IT și
Sometimes SAY IT and EXPLAIN IT can be part of EXPLAIN IT pot face parte din aceeași propoziție
the same sentence joined by using “because”. As prin utilizarea "pentru că". Atâta timp cât ideile
long as the ideas are both there, it is fine as one sunt ambele acolo, este bine ca o propoziție.
sentence.

3. How many pieces of evidence in this paragraph 3. Câte dovezi în acest paragraf susțin ideea în
support the idea in the SAY IT sentence? propoziția SAU-TE?
They have rolling waves, sustained winds, strong Ele au valuri de rulare, vânturi susținute, curenți
currents, great depths and distant horizons. They puternici, adâncimi mari și orizonturi îndepărtate.
form the largest group of freshwater lakes on Ele formează cea mai mare grup de lacuri de apă
Earth. They contain 21% of the world’s fresh water dulce de pe Pământ. Acestea conțin 21% din
by volume. The total surface is 94, 250 square volumul de apă dulce din lume. Suprafața totală
miles (244, 106 km2). este de 94, 250 de kilometri pătrați (244, 106
km2).

4. Is everything in the paragraph about the SAY IT 4. Este totul în paragraful cu privire la propoziția
sentence? Are you convinced it is true? SAU că? Sunteți convins că este adevărat?
my opinion is that everything is in the paragraph parerea mea este ca Este totul în paragraful
about the SAY IT sentence, the propositions are despre propoziția SAU, propozitile găsi adevărate
true because they are some scientific data. deoarece sunt date științifice.