Sunteți pe pagina 1din 85

PROIECT DE EXECUȚIE

DOCUMENTAȚIE
TEHNICO-ECONOMICĂ DE ÎNFIINȚARE
PLANTAȚIE POMICOLĂ DE MĂR
ÎN DOLJ

Beneficiar: FUNDAȚIA FAMILIEI R. Ș. DOBRESCU


FERMA DOBRESCU-COJOCARU
CALAFAT – DOLJ

Suprafața plantației. 18,0 ha


Investiție totală: 3.109.812 Lei

2017

Page 1
OPIS

1. Adresă de înaintare proiect


2. Avizare proiect unitate de cercetare
3. Date generale de prezrentare proiect tehnic – execuție
4. Obiectivul investiției
5. Categoriile de folosință ale terenului
6. Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului
7. Indicatorii tehnoico-economici ai investiției
8. Memoriu justificativ
9. Materialul biologic (soiuri și portaltoii) și lucrările tehnologice
10. Ponderea soiurilor și structura în plantație
11. Nota de calcul la materialul săditor
12. Analiza specială nr. 1
13. Tratamente fitosanitare
14. Deviz general de cheltuieli eligibili și neeligibili
15. Devize pe obiective
16. Antemăsurători și devize pe categorii de lucrări
17. Schițe și anexe
18. Hărți ale terenului – dispoziție specii și orientare rânduri
19. Studiu pedologic – dosar anexă (....... file)

Page 2
Date Generale de Prezentare Proiect Tehnic de Execuție – PLANTAȚIE
POMICOLĂ (MĂR SUPERINTESIV)

1.1. Denumirea solicitantului


FUNDAȚIA Familiei R. Ș. DOBRESCU
FERMA DOBRESCU-COJOCARU
LOCALITATEA CALAFAT – Județul DOLJ
CIF. RO 465497
N.C. 128/18.12.2013
Administrator. Ing. Gavrilescu Viorel

1.2. Denumirea investiției.


Înființarea plantației pomicolă de măr superintensiv
Localitatea: Calafat, Jud. Dolj
Punctul: Ferma DOBRESCU-COJOCARU

1.3. ELABORATOR DE PROIECT DE EXCUȚIE:


Univ. Din Craiova – S.C.D.P. Vâlcea
Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 464
Reprezentant legal: dr. Ing. Silvia Preda – director

Data elaborării proiectului tehnic de execuție: 2017

1.4. AMPLASAMENT:
România, Regiunea SV- Oltenia
Localitatea Calafat , județul Dolj

Page 3
1.5. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Înființarea și explorarea unei plantații superintesive de măr în localitatea


Calafat, județul Dolj, reprezintă o necesitate obiectivă, de importanță economică și
o oportunitate socială pentru întreaga zonă agricolă din cadrul regiunii SV
Olteniei, cu condiții ecologice din cele mai favorabile pentru pomicultură.

Valoarea alimentară a merelor este deosebit de importantă pentru zona


aferentă și pentru întreaga țară. Pe de o parte, zona ecologică deosebit de favorabilă
acestei specii pomicole va fi întregită cu această plantație și va asigura o valoare
economică însemnată pentru societatea comercială și pentru localitatea în care este
situată.

Pe de altă parte, se creează un microclimat pomicol, care va ajuta nemijlocit


la asigurarea unui echilibru al mediului înconjurător, factor de impact și interes
major.

Mărul este specia care se pretează cel mai bine în zonă din punct de vedere
al productivității și al calității fructelor, al interesului alimentar și al eficienței
economice.

Oportunitatea realizării proiectului de înființare a plantațiilor pomicole în


localitatea Calafat, județul Dolj se bazează pe condițiile favorabile ale zonei pentru
cultura acestei specii, pe necesitățile de dezvoltare ale societății comerciale
beneficiare și pe cerințele societății pentru fructe.
FUNDAȚIA FAMILIEI R. Ș. DOBRESCU dispune de terenul necesar
înființării plantației, de baza materială adecvată, de condiții tehnologice dintre cele
mai bune și de un management corespunzător și capabil de a realiza producțiile
scontate la unitatea de suprafață și de caltatea superioară, competitive pe piețele de
fructe, inclusiv cele internaționale.

1.6. CONDIȚII DE ELABORARE ALE PROIECTULUI

Proiectantul elaborează lucrarea ”Proiect tehnic de execuție pentru înființarea


unei plantații superintensive de măr în suprafața totală de 18,0 ha”, în următoarele
condiții:

Page 4
a. Proiectul este elaborat pentru înființarea plantațiilor:
- Măr superintesiv 18,0 ha
TOTAL GENERAL 18,0 ha
(EFECTIV PLANTAȚIE)

TOTAL GENERAL 18,0 ha

Plantațiile se înființează în Bazinul pomicol CALAFAT, care cuprinde un


teren plan, uniform, cu expoziție S, SE, SV. foarte favorabil culturii mărului.

b. Studiul se realizează în conformitate cu normele de conținut din LEGEA


POMICULTURII 348/2003.

c. Elaborarea soluțiilor tehnice de înființare a plantației are în vedere


următoarele acte normative:

- Legea Pomiculturii nr. 348/2003 și modificările ulterioare;


- Legea protecției mediukui nr. 137/1995;
- Directivele Europene 97/11/EC; 85/337/EC; 92/34 CEE; 2003/61/CE;
93/64/CEE;
- STAS – uri și normative de proiectare și execuție specifice lucrărilor de
proiectare (NTM/1992, NPC/1978, etc.

Antemăsurătorile și devizele pe categorii de lucrări sunt elaborate prin


înscrierea lucrărilor tehnologice în ordinea executării lor, dimensionate cantitativ
pentru întreaga suprafață de plantat și exprimate în unități fizice astfel:

- Lucrările manuale, în zile om (O. Z.), conform NTM/1992 al MADR;


- Lucrările mecance la hectare;
- Transporturile în tone/km (t/km)

Valoarea tarifelor practicate pe piața forței de muncă din zona aferentă se


raportează la suprafața de 1 ha, după care se calculează la suprafața care suportă
lucrarea.

Prețurile la insectofungicide, erbicide, îngrășăminte organice și chimice, la


alte materiale necesare sunt prețuri de aprovizionare preluate de la furnizori,
beneficiari, rețeaua comercială, etc. și sunt înscrise în centralizatorul de materiale.

Page 5
Centralizatorul costurilor directe de investigații cuprinde volumele de lucrări
și valorile lor care se raportează la suprafața destinată plantației.

Datele tehnice de lucrări care privescpregătirea terenului, înființarea


plantației și întreținerea până la intrarea pe rod sunt prezentate în detaliu, în proiect
și acestea reflectă rezultatele cercetării pomicole românești și străine obținute până
în prezent.

1.7. AMPLASAMENTUL

Organizarea, înființarea și întreținerea plantației de măr, se face în Calafat-


Dolj, la cca 200-300 m de DE 92 Calafat-Craiova.

Coordonatele geografice ale plantației sunt următoarele:


- 43˚, 58΄ și 14˝ latitudine nordică
- 22˚, 56΄ și 40˝ longitudine estică
- Altitudine mai mică de 200 m

1.8. DATELE TEHNICE ALE LUCRĂRII

1.8.1. Suprafața destinată plantației și situația juridică a terenului

Suprafața de teren destinată plantației de mărsuperintesiv, este de 18,0 ha și


se găsește în localitatea CALAFAT.
Terenul pe care va fi amplasată investiția ”Plantația de măr superintensiv”
este proprietatea Fundației R. Ș. DOBRESCU, Ferma DOBRESCU-COJOCARU.
Plantația de pomi, în suprafață de 18, ha, care va fi realizată aparține
beneficiarului Fundației R. Ș. DOBRESCU, Ferma DOBRESCU-COJOCARU.

1.8.2. Obiectivul investigației


În conformitate cu obiectivul de ”Modernizarea exploatațiilor agricole”,
< Înființarea Plantației superintensive de măr> de la Ferma DOBRESCU-
COJOCARU, se încadrează în Axa 1 – ”Creșterea competitivității sectorului
agricol și silvic”, cu obiectivele:
- introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea
producției, a nivelului și calității producției, ajustarea profilului
societății, obținerea de fructe conform cerințelor piețelor și societății;
- adaptarea exploatațiilor pomicole românești la standardele comunitare;

Page 6
- creșterea producției și a veniturilor în exploatațiile pomicole care
primesc sprijin;
- acordarea de sprijin producătorilor în vederea încurajării fenomenului de
asociere.

1.8.3. Caracteristicile geografice ale amplasamentului

În conformitate cu coordonatele geografice ale locului de amplasare a


investiției (plantație pomicolă), acestea se situează la latitudine nordică 43˚, 58΄ și
14˝ și longitudine estică 22˚, 56΄ și 40˝.

Localitatea CALAFAT este situată în extremitatea sud–vestică a județului


Dolj, pe malul stâng al Dunării, la aproximativ 90 km de Craiova și la o depărtare
de 14 km de comuna Poiana Mare.
Suprafața de teren destinată plantării cu măr este în lunca Dunării.
Nivelul apei freatice este de 15-20 m.
Solurile sunt afectate foarte puțin de gleizare, la diferite intensități. Texturile
frecvente sunt cele de natură nisipoasă și luto-nisipoasă. În profunzime textura,
structura și drenajul sunt favorabile mărului.
Fertilitatea naturală a solului este relativ redusă și de aceea este necesară o
fertilizare organo-minerală consistentă.
Expoziția terenului este sudică, sud-estică deoarece terenul este plan.
Regimul termic și mai puțin cel al precipitațiilor sunr la nivel acceptabil
pentru speciile pomicole și în special măr.

1.8.4. Caracteristici climatice

Întreg teritoriul Calafatului se încadrează in zona cu climat continental, cu


influenţe submediteraniene, care se caracterizează prin:
• Temperatura medie anuală de 11,7°C. Media lunii celei mai calde –iulie
este de 23,4 grade C.
• Temperatura minimă absolută de – 29,2°C, inregistrată in anul 1952.
Numarul mediu anual al zilelor de inghet este de 83,5.
• Temperatura maximă absolută de 41,5°C (28 august 1945);
• Cantitatea medie anuala a precipitaţilor este de 579mm/an, valoare crescuta
datorita apropierii de zona muntoasa de la V si S de Dunare. Cantitatea
maxima scazuta in 24 de ore s-a inregistrat in 4 iunie 1940 – 194 mm.
Stratul de zapada prezinta discontinuitati in timp si in spatiu, durata medie
anuala fiind de cca 40 de zile cu grosimi medii variind intre 6-11 cm in

Page 7
lunile ianuarie si februarie.
• Circulatia atmosferei este influentata intr- masura mare de relief atat in
ceea ce priveste frecventa , directia cat si viteza.Vanturile predominante au
direcţia SE (20,1%) urmate de cele din V (14,1%) din NV (12,5%) si din SV
(12,3%). Frecventa medie anuala a calmului este de 15,7%, iar viteza medie
anuala oscileaza intre 1,2 si 4m/s.
Circulatia generala a atmosferei are ca elemente caracteristice advectiile
frecvente de aer temperat-oceanic din V, temperat continental din E, tropical din S
si SV, si mai rar –arctic din N.
Din punct de vedere climatic, perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin
importante modificări ale parametrilor hidrometeorologici şi geo-climatici in
majoritatea zonelor geografice ale planetei, inclusiv in judeţul Dolj.
Clima zonei este favorabilă cultivării speciei pomicole de măr, care face
obiectul investiției, dar și altor specii (piersic, nuc, prun, etc.).

1.8.5. Amplasarea față de rutele de transport

Investiția ”Înființarea plantației superintensivă de măr” este deservită de


șoseaua principală CALAFAT-CRAIOVA și artera sa care intră direct în fermă.
Rețeaua de deservire este asfaltată sau pitruită (exteriorul plantației).
În cadrul fermei există drumuri de expoatare principale și drumuri
secundare, alei pentru fiecare dintre parcelele destinate plantării.

1.8.6. Solurile

Potrivit noului Sistem Român de Taxonomie a solurilor au fost identificate


mai multe clase și tipuri de soluri în parcele destinate plantației.
Întreaga suprafață destinată noii plantații este prezentată din punct de vedere
pedologic și chimic în ”Studiul pedologic”, anexă la prezentul proiect.
Unitățile de sol care alcătuiesc suprafața de 18.0 ha sunt favorabile plantării
superintensive cu specia pomicolă măr, fiind forme de soluri de tip Aluviosoluri,
ca depozite fluviatile, cu apă freatică la 3-5 m adâncime, cantitatea de argilă sub
30%, pH=5.6-7.8 carbonați sub 1,2%, azot și fosfor în cantități foarte reduse.
Odată cu amenajarea și fertilizarea terenului favorabilitatea pentru cultura acestei
plante ponicole crește.

Page 8
1.9. FORȚA DE MUNCĂ ANGAJATĂ ÎN TIMPUL REALIZĂRII
PROIECTULUI ȘI ÎN FAZA ÎNTREȚINERII PÂNĂ LA
INTRAREA PE ROD

Proiectarea, organizarea și realizarea exploatației pomicole de măr ( măr


superintensiv) cuprinde o perioadă de maxim 4 ani ( martie 2018-decembrie 2020).
Perioada respectivă cuprinde inclusiv întreținerea plantației până la intrarea
pe rod și este susținută în totalitate cu fonduri de investiții:

a1 – proiectare și finanțare;
a2 – pregătire teren pentru plantare;
a3 – înființarea plantației;
a4 – realizare sistem de susținere șpalier și protecție antigrindină;
a5 – întreținerea plantației an 1 (măr);
a6 – întreținere plantație an II (măr);
a7 – întreținere plantație an Iii (măr),

În perioada de realizare a investiției se creează 36 de locuri de muncă


temporare și 9 locuri de muncă permanent. Odată cu mecanizarea mai multor
lucrări tehnologice se poate reduce forța de muncă necesară.
Personalul operațional de coordonare este format dintr-un inginer horticultor
(agronom) și un economist.

Page 9
2. OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Înființarea unei plantații pomicole de măr superintensive, la Fundația


FAMILIEI – R.Ș. DOBRESCU- FERMA DOBRESCU-COJOCARU-CALAFAT,
Dolj se încadrează în obiectivele: ”Modernizarea exploatațiilor agricole”, în
Azxa I – ”Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic”.

Obiectivele specifice acestei investiții se referă la:

- Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificate


producției, a nivelului și calității producției de fructe conform cererii piețelor și
ajustarea profitului societății;

- Adaptarea exploatațiilor pomicole românești la standardele comunitare;

- Creșterea producției și a veniturilor în exploatațiile pomicole care


primesc sprijin;

- Acordarea sprijinului producătorilor în vederea încurajării fenomenului


de asociere.

Investiția de la FERMA DOBRESCU-COJOCARU, județul Dolj constă în


înființarea unei plantații pomicole de 18,0 ha în localitatea CALAFAT și are
următoarea structură de specii:

 Măr superintensiv 18,0 ha

Total măr 18,0 ha

TOTAL PLANTAȚIE = 18,0 ha

Principalele elemente ale investiției sunt alcătuite din:

- Pregătirea și amenajarea terenului;


- Înființarea plantației pomicole;
- Realizarea sistemului de susținere din șpalier beton și protecție
antigrindină;
- Întreținerea plantației până la intrarea în fructificare;
 Măr superintensiv anii I, II, III.

Page
10
2.1. AMENAJAREA TERENULUI

Amenajarea terenului destinat plantației constă în:


- Desființarea culturiloer agricole existente, curățirea de vegetație
lemnoasă( esențe silvice sau arbuști sălbatici), pietre și resturi vegetale și
îndepărtarea acestora din amplasament;
- Modelarea terenului din zonele cu orografie care nu permite executarea
lucrărilor mecanice și/sau expuse băltirilor.
- Parcelarea terenului și amenajarea prin nivelare.
După noua organizare a teritorului rezultă un mod de folosință al
terenului conform Tab 1.
Terenul destinat înființării plantației este împrejmuit cu gard de plasă de
sârmă, precum și sârmă ghimpată, cu susținere pe spalier în toată ferma.

Categoriile de folosință existente ale terenului și schimbarea acestora conform


investiției realizate

Tabelul 1
Nr. Situația actuală a terenului Situația organizării terenului prin investiția
Crt. nouă
Categoria Cod Nr. Suprafața Categoria Cod Nr. Suprafața
de parcelă topografie (ha) de parcelă topografie (ha)
folosință Bloc 1 Folosință Bloc F
1. Arabil 32 18,0 LIVADĂ MĂR 32 18,0
SUPERINTENSIV

TOTAL - - 18,0 - - 18,0

Ferma DOBRESCU-COJOCARU din localitatea CALAFAT va întreprinde


diligențele:

- Privind ”schimbarea categoriei de folosință a celor 18,0 ha teren arabil


și trecerea la plantații ppomicole„;
- Aprobarea pentru executarea plantării,

Pentru obținerea aprobărilor respective se va apela la:

- Agenția de Cadastru a județului Dolj;


- Primăria localității Calafat-Dolj;
- Direcția Agricolă și Dezvoltare Rurală-Dolj.

Page
11
2.2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIȚIEI

A. Valoarea totală a proiectului (Conform Devizului General)

A1 – Valoarea eligibilă a proiectului = 2.970.612 Lei

B. Eșalonarea investiției:
 Anul I (2018):
- Pregătirea și amenajarea terenului 18,0 ha.
- Înființarea plantației pomicole 18,0 ha.
- Realizarea sistemului de susținere și protecție antigrindină 18,0 ha.

 Anul II (2018):
- Întreținerea plantației anul I
Total 18,0 ha.
din care:
- măr superintensiv 18, ha.

 Anul III (2019):


- Întreținerea plantației anul II
Total 18,0 ha.

din care:
- măr superintensiv 18,0 ha.

 Anul IV ( 2020):
- Întreținerea plantației anul III
Total: 18,0 ha.

din care:
- măr superintensiv 18,0 ha.

Page
12
C. Durata de realizare a investiției:

- Perioada octombrie 2018- decembrie 2020.

D. Producția de fructe estimată la noua plantație (t) :

Specie/ Supr. ANUL DE LA INTRAREA ÎN FRUCTIFICARE


Sistem de plan- Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3038
cultură tație Prod.
(ha) de fructe IV V VI VII VIII IX X XI
Măr Medie/ha 10 20 25 30 35 35 35 35
superintensiv 18,0 Totală 20 40 50 60 70 70 70 70

Producția medie estimată de mere livrare = 35.000 kg/ha

Producție medie, totală și marfă

a. Înainte de organizarea teritoriului:

- Suprafață totală 18,0 ha


din care:
a) cultivat agricol 18 ha

- Producție medie, porumb boabe = 2.500 kg/ha

Calculul producției:

18,0 ha x 2.500 kg/ha = 45,0 t porumb boabe

Valorificarea producției:

-Porumb boabe = 45,0 t x 700lei/t = 31.300 lei

Page
13
Total valoare producție = 31.300 lei/an

b. După organizarea teritoriului cu plantația superintensivă de


măr:

Producție medie = 35.000 kg/ha

Calculul producției:

18,0 x 35.000 kg/ha = 630 t/ha

Valoarea producției:

630t/ha x 1.200 lei/t = 756.000 lei/an

o Cheltuieli anuale de exploatare:

- Amortisment total =3.109.812 lei/18,0 ha = 172.768 ei/ha

- Revine la 20 ani exploatare = 172.768 lei/20 ani = 8.639 lei/ha

- Cheltuieli de întreținere + recoltare = 27.508 lei/an/ha

- Total an cheltuieli = 27.508 + 8.639 = 36.147 lei/ha

Page
14
INDICATORI TEHNICO_ECONOMICI AI PLANTAȚIEI

ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE POMI MĂR 18,0 ha


SUPERINTENSIV
PROFILUL PRODUCȚIEI POMICOL
VALOAREA TOtALĂ A INVESTIȚIEI 3.109.812
din care: a) Valoarea eligibilă a proiectului TOTAL 3.109.812
Din care: Valoarea eligibilă cu fonduri FEADR -
Valoarea eligibilă cu susținere proprie ( cofinanțare) -
b) Valoarea neeligibilă a proiectului -
c) Construcții+Montaj -
INVESTIȚIE SPECIFICĂ: TOTAL 3.109.812
din care pentru plantație/ha 172.768
TERMEN DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 3 ani
VALOAREA ANUALĂ A PRODUCȚIEI GLOBALE 756.000
VALOAREA ANUALĂ A PRODUCȚIEI MARFĂ 733.500
COST DE PRODUCȚIE MĂR SUPERINTENSIV 1.200
(Lei/t)
CHELTUIELI LA 1.000 LEI PRODUCȚIE MARFĂ
PROFIT (beneficii)
RENTABILITATE
Durata până la punerea în funcțiune a primei capacități 3 ani
Durata până la punerea în funcțiune totală 3 ani
De la PIF la atingerea parametrilor maximi 6 ani
Durata de recuperare a investiției 6 ani
Total personal muncitor 9
din care: muncitori 9
Gradul de folosință al terenului 100%
Suprafața amenajată 18.0 ha
Suprafața efectiv plantată 18,0 ha

Page
15
MEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND ÎNFIINȚAREA ”PLANTAȚIEI POMICOLE SUPERINTENSIVE


DE MĂR” LA FUNDAȚIA FAMILIEI R. Ș. DOBRESCU (Ferma
DOBRESCU-COJOCARU, DIN LOCALITATEA CALAFAT)

 Necesitatea și oportunitatea înființării plantației

Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea

producției, a nivelului și calității producției de fructe conform cu cerințele


pieței și ajustarea profitului societății.

Pomicultura are tradiție istorică în Oltenia. Aici s-au cultivat specii pomicole
cunoscute.
Condițiile ecologice sunt printre cele mai favorabile pentru cultura plantelor
pomicole și permit folosirea unor tehnologii moderne care conduc la îmbunătățirea
parametrilor cantitativi și calitativi ai producției de fructe.
Pomicultura acestui bazin pomicol are nevoie de modernizare deoarece,
vechile plantații au dispărut în majoritate și dispuneau de sortimente vechi și
tehnologii care nu corespund actualelor cerințe de dezvoltare și este nevoie de noi
plantații cu potențial productiv ridicat.
Pomicultura modernă, competitivă și reficientă economic presupune sisteme
de cultură superintensive, tehnologii noi, sortimente de soiuri solicitate pe diverse
piețe, fie pentru consum direct, fie pentru prelucrare industrială.
O astfel de pomicultură permite creșterea productivității la peste 35.000
kg/ha fructe, concomitent cu îmunătățirea radicală a calității fructelor, astfel încât
să satisfacă și pe cei mai severi consumatori din țară și din străinătate.
Ponderea valorii pomiculturii va crește substanțial și va determina ajustara
profitului societății.
Cu ajutorul ptroiectului tehnic sunt promovate tehnologii și verigi
tehnologice performante:
 Sistemul de cultură superintensiv la măr
 Sortimente de soiuri și portaltoi moderne, similare cu cele folosite în țările
avansate și cu condiții similare ale U. E. ;

Page
16
 Sisteme de întreținere a solului , cu efecte economice și asupra mediului
dintre cele mai pozitive;
 Materialul săditor pomicol certificat și de calitate;
 Sisteme de combatere a bolilor și dăunătorilor în acord cu păstrarea unui
mediu sănătos și echilibrat.

 Adaptarea exploatațiilor pomicole la standardele comunitare

Pomicultura românească se află într-un proces de restructurare, reorientare și


adaptare la standardele comunitare.
Acest proces profund de transformare se poate realiza cu sprijinul fondurilor
”Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală”, care reprezintă
instrumentul pentru impleementarea Politicii Agricole Comune.
Ferma Dobrescu –Cojocaru și-a propus să-și extindă patrimoniul pomicol în
câțiva ani, să-și adapteze exploatațiile pomicole ( fermele) la standardele
comunitare, în așa fel încât să crescă profitul obținut pe seama creșterilor
cantitative și în special pe seama creșterii calității fructelor și a obținerii de
fructe sănătoase.
Cu ajutorul noii invstiții, produsele pomicole obținute în această exploatație
pomicolă realizată la standarde europene, devin competitive pe piețele din
România și alte țări și răspund gusturulor și necesităților umane.

 Creșterea producției și a veniturilor în exploatațiile pomicole

Plantația pomicolă superintensivă nou înființată de măr, asigură o creștere


substanțială a producției de fructe la unitatea de suprafață ( cu 1125% față de
actuala producție).
Valoarea producției globale, la nivel de fructificare normal ajunge la
756.000, mai mare cu 2343% față de cea actuală. Această creștere mare se
datorează atât nivelului ridicat al producției (35.000 kg/ha), cât și al calității
acesteia (prețul de livrare 1,20 lei/kg, comparativ cu 0,71 lei/kg, la plantele
agricole cultivate).
Creștertea veniturilor exploatației pomicole va conduce la creșterea
profitului, a nivelului de dotare, a salariilor etc. și va asigura și fonduri
suplimentare de reinvestire în producția agricolă.

Page
17
 Organizarea terenului

Locația și organizarea

Plantația de măr superintensivă se înființează în localitatea CALAFAT,


DOLJ punctul Ferma DOBRESCU-COJOCARU, la distanța de 1,5 km S de
localitatea CALAFAT, lateral de ruta CRAIOVA-CALAFAT. Locația se
încadrează din punct de vedere geomorfologic în lunca DUNĂRII, (malul stâng).

o La nord: Drum de serviciu și terenuri proprietatea Fundației și pădure;


o La est: Drum de serviciu interior fermă;
o La vest: Terenuri proprietatea Fundației;
o La sud: terenuri proprietate Fundație, locul și C.C.

Zona destinată noii plantații cuprinde Ferma DOBRESCU-COJOCARU


amplasată pe teren plan în lunca DUNĂRII , cu excepția S, SE. Întregul trup al
fermei actualmente este ocupat în întregim cu plante agricole și pepinieră.
Diferența maximă de altitudine este de 5-6 m, cu o pantă a terenului de 0,1-0,6%.
La finalizarea proiectului se realizează o exploatație pomicolă modernă cu
18 ha, alcătuită din:
 Măr superintensiv 18 ha:
Suprafața efectivă a plantației este de 18,0 ha.
Exploatația pomicolă aparține Fermei DOBRESCU-COJOCARU, loc.
CALAFAT-Dolj și este delimitată de restul proprietăților șși drumurilor de acces
printr-un gard de protecție, care înconjoară toată Ferma, conform cu schițele anexe
și cu înțelegerea prealabilă cu reprezentanții beneficiarului.
Exploatația este legată de centrul plantației și drumul de acces prin drum-
intern cu lățimea de 6-8 m, care deservește întregul dispozitiv de parcele (conform
schiței anexate).
De la Ferma DOBRESCU-COJOCARU legătura se face prin drum pietruit
și drum asfaltat până la drumul Calafat- Craiova.
Aleile de întoarcere la capetele de rândurile au 6-8 m lățime și sunt
obligatorii.
Aleile de întoarcere vor fi menționate permanent înierbate cu ierburi perene
pentru evitarea dificultăților de aplicare a lucrărilor tehnologice.

Page
18
 Amenajarea terenului și pregătirea pentru plantare

Amenajarea terenului și pregătirea pentru plantare cuprind lucrări


indisensabile acțiunii de înființare a unor plantații de măr superintensive, de mare
productivitate și în funcție de stare actuală a orografiei terenului și de tipul de sol.

 Defrișarea speciilor lemnoase și ierboase

Pe terenul destinat noii plantații se găsesc plante izolate ierboase sau în unele
cazuri, grupuri noi formate din specii forestiere ( de mici dimensiuni.
Defrișarea tuturor plantelor existente pe acest teren este obligatorie și se face
mecanic și manual. Condiția de bază pentru realizarea unei bune defrișări fără
urmări negative în anii următori este de a elibera resturile lemnoase (rădăcinile)
până la adncimea de 6 cm.
Lucrarea manuală constă în degajarea sistemului radicular al plantelor,
scoaterea, adunarea și evacuarea lor. În acest fel se va evita apariția drajonilor de la
plantele defrișate.
De modul și calitatea lucrării de defrișare depind toate celelate lucrări
tehnologice de plantație.

 Modelarea terenului

Complexul de lucrări pentru modelarea terenului cuprinde o gamă foarte


difernțiată de lucrări în funcție de starea terenului.
Terenul destinat plantației este situat în pantpă ( 0,1- 0,6%), majioritatea
suprafeței având pantă de 0,4-0,5%.
Deoarece terenul este plan nu ridică probleme de modelare îmn sensul
combaterii eroziunii solului.
Problema principală constă în asigurarea unei modelări astfel încât să se
evite stagnările de apă care conduc la asfixia sistemului radical de meri. Îbn acest
sens, pe lângă ușoara modelare cu lama de buldozer se impune ridicarea nivelului (
în porțiuni mici de teren solului și asigurarea unei ușoare pante care să asigure
scurgerea apei în exces și orientarea către canalul care se execută în partea de sud a
plantației, în terenul cu cea mai mică cotă.

 Mobilizarea solului

Page
19
Mobilizarea solului în vedertea plantării este o lucrare obligatorie în
terenurile destinate înființării plantațiilor pomicole și în special pentru cele
superintensive.
În situația terenului destinat pentru cultivarea superintensivă a mărului, din
cauza condițiilor hidro-chimice specifice solului din diferite parcele se
recomandă o mobilizare a solului la adâncimea de 40-50 cm prin desfundare.
Lucrarea se va face pe direcția N-S pe astfel de terenuri se poate practica și
lucrarea de sacrificare a solului, dar în cazul de față este de preferat desfundarea
având în vedere că este necesară fertilizarea diferențiat, în funcție de peticele de
teren cu nisip care sunt sărace.
Concomitent cu lucrarea de desfundare se face și fertilizarea de bază cu
gunoi de grajd și îngrășăminte chimice și lucrarea de combatere a dăunătorilor din
sol.
La circa 2-4 săptămâni de la desfundare se execută o arătură adâncă de 28-
30 cm. Lucrarea se face obligatoriu de-a latul brazdelor de la desfundarea terenului
(perpendicular pe brazdele de la desfundare).
Înainte de plantare cu 1-2 săptămâni, terenul va fi discuit prin două treceri
succesive, perpendiculare una cu cealaltă. Odată cu discuirea se face o ușoară
nivelare cu ajutorul unei bare grea de fier care se atașază de disc.

 Combaterea dăunătorilor din sol

Odată cu mobilizarea solului se execută obligatoriu și combaterea


dăunătorilor din sol. Plantația se înființează după o cultură agricolă și se află în
vecinătatea unor terenuri infestate, acești factori permit dezvoltarea în sol a
diverselor larve de insecte nematozi. Fără combaterea dăunătorilor din sol există
riscul pierderii a peste 40-60 % din pomii plantați în primii 3 ani.
Pentru evitarea unor atacuri puternice ale larvelor de Melolontha melolontha
și a altor dăunători se vor aplica produse pesticide Sinolintox 50-100 kg/ha sau
Endosin 20-100 kg/ha.
Substanțele de combatere se aplică la suprafața solului înainte de
lucrărilesolului pentru a fi imediat încorporate cât mai adânc în sol.
Ele mai pot fi aplicate și pe brazdă la arătură sau în gropile de plantare.
Indiferent când se aplică, trebuie respectate normele de protecția muncii pentru
evitarea intoxicărilor la om.

Page
20
 Fertilizarea de bază a terenului

Cea mai eficientă fertilizare datorită efectului pe care-l produce asupra


plantelor este fertilizarea de bază ( sau de fond). Aceasta se face înainte de
plantare, cu îngrășăminte organice și chimice, adică odată cu desfundarea.
Plantele pomicole au un ciclu de creștere și fructificare de 20-25 de ani, timp
în care rămân pe loc în aceeași poziție. O fertilizare profundă la 40-50 cm, așa cum
se face la înființarea plantației nu mai este posibilă după plantare, în următorii 25-
30 de ani.
Acum este momentul favorabil să plasăm aceste îngrășăminte exact la
nivelul sistemului radicular care se va dezvolta în anii următori.
Fertilizarea de bază trebuie să fie cât mai complexă ( în privința compoziției
chimice) și cât mai completă (efectele să dureze cât mai mulți ani).
Fără excepție, cele mai bune rezultate s-au obținut când s-au administrat
îngrășăminte organice (gunoi de grajd) în amestec cu cele chimice.
Cantitățile de îngrășămine organice și minerale nu ajung la nivelul maxim,
reieșit din studiul pedologic având în vedere favorizarea proceselor de creștere și
fructificare la pomi, fără a realiza excese cu efecte directe asupra fructelor și a
sănătății consumatorilor.
Pentru condițiile de la Ferma DOBRESCU-COJOCARU, se impune o
fertilizare minimă cu 40 t/ha gunoi de grajd, la care se adaugă 400 kg/ha
superfosfat și 100-200 kg/ha sare potasică.
Aceste îngrășăminte se aplică pe toată suprafața solului și apoi se
încorporează prin desfundare și arătură adâncă. Cu cât aceste îngrășăminte se vor
aplica la adâncime mai mare (40-50 cm ), cu atât vor fi mai eficiente în următorii
ani pentru creșterea și fructificarea pomilor.
Lucrarea de fertilizare de bază ( de fond) se completează cu fertilizarea la
fiecare groapă. La fundul fiecărei gropi se administrează în amestec pământ, cel
puțin 20 kg gunoi de grajd bine fermentat.
Cu acest mod de fertilizare se suplimentează fertilizarea de bază astfel:

- plantație superintensivă de măr:

2.500 gropi/ha x 20 kg/groapă = 50 t/ha gunoi de grajd

TOTAL: 40 t + 50 t = 90 t/ha

Fertilizarea de bază (înainte de desfundare) și cea de la groapă se pot contopi


și aplica o dată , dacă plantarea se face pe rigole, o dată cu fertilizarea.

Page
21
În anii I-III de la plantare și până la intrarea pe rod plantațiile se fertilizează
anual cu îngrășăminte de tip NPK în doze de minim N 100 kg, K 80 kg/ha.

 Sistemul de cultură

Sistemul pomicol, în general, este un complex de relații alcătuit din


ansamblul sectoarelor cultivate, specii de cultură, sortimente de soiuri,
metode și instrumente tehnologice prin care se realizează acesta utilizând
solul ca principală sursă de producție.
În cazul de față este vorba despre un sistem tehnologic pomicol
format dintr-o specie pomicolă (măr). Acest sistem este parte componentă a
unui sistem antropogen pomicol dotat cu trăsături fundamentale specifice și
dispune de un habitat bine delimitat prin fondul funciar real (situl și
suprafața).
Pentru situl, punctul Ferma DOBRESCU-COJOCARU, există
posibilitatea certă de alegere a :
- sistemului pomicol convențional și durabil pentru:
 Măr superintensiv
Un astfel de sistem pomicol poate fi transformat în decurs de 1-3 ani
în sistem pomicol biologic (ecologic sau organic) la dorința beneficiarului.
Sistemul pomicol convențional sau modern este foarte cunoscut și
folosit la nivel mondial și național. Sistemul pomicol convențional mai este
cunoscut și sub numele de pomicultură în sistemul industrial.
Producția și calitatea axesteia reprezintă priorități, iar cultura este
specializată pentru consumul de fructe de masă.
Fiind vorba de producții mari la unitatea de suprafață în acest
sistem se folosesc cantități relativ mari de îngrășăminte chimice, pesticide și
erbicide.
Dacă nu se respectă cu strictețe unele limite legale privind utilizarea
acestor substanțe chimice, impactul acestui sistem convențional cu mediul
poate fi negativ, cu mari reecursiuni în viitor.
Monitorizarea eficientă a tipului de substanțe chimice, a dozelor, a
momentului și modului de aplicare conduce la diminuarea efectului negativ
al acestora.
În situația de față s-a optat pentru sistemul de cultură superintensivă
având în vedere avantajele oferite ( productivitate înaltă, calitate ridicată,
eficiență economică, protecție antigrindină, etc. ).

Page
22
MATERIALUL BIOLOGIC

Materialul biologic cuprinde soiurile și portaltoii folosiți la înfiinșarea


plantației de la Ferma DOBRESCU-COJOCARU_CALAFAT, pentru locația
CALAFAt-Dolj.
Merele sunt fructe folosite pentru consum în stare proaspătă sau prelucrată.
Aceste fructe prezintă valoare nutritivă ridicată datorită compoziției chimice
complexe.
Cerințele piețelor pentru fructe sunt mari, dar competitive pe piețele interne
și internaționale este ridicată.
Extinderea culturii acestei specii se face cu prioritate în zonele ecologice
cele mai favorabile acestei culturi pentru a ridica substanțial calitatea fructelor și a
face față concurenței.
Pe de altă parte, calitatea fructelor este dependentă în mod deosebit de
sortimentul de soiuri.
La măr este cunoscut un număr mare de soiuri. Pe plan mondial se cultivă
preponderent circa 1-2 de soiuri pe care le solicită piața în cantități mari. Din
această cauză alegerea soiurilor pentru formarea unui sortiment sau înființarea unei
plantații trebuie să se facă în cunoștință de cauză și pe baza unor principii
științifice.
În prezent multe țări folosesc soiuri cu rezistență genetică de rapăn, dar și
soiuri fără rezistență genetică, care însă au fructe de calitate foarte bună. Tendința
de a cultiva în exclusivitate soiuri rezistente la rapăn ridică semne de întrebare
având în vedere cerințele consumatorilor care nu se pot mulțumi cu 1-2 soiuri din
această categorie. Într-o plantație se impune cultivarea a cel puțin 4-5 soiuri atunci
când se pune prolema obținerii unor cantități mari de fructe.
Se are în vedere și gruparea acestor soiuri pentru a realiza o bună polenizare
intersoiuri.
În cazul acestei specii pomicole vom ține seama ca soiurile recomnadate să
fi fost studiate în condiții similare în țara noastră și să fie recomandate în Catalogul
Oficial al soiurilor admise de cultură în România. Nu este suficient să fie
recomandate numai soiurile, la acestea se vor adăuga și portaltoii. Soiurile sunt
altoite pe diferiți portaltoi, care la rândul lor prezintă o anumită comportare în
funcție de sol, climă, sistem de cultură, etc. (cazul mărului și prunului).
În plantația de față se vor folosi următorii portaltoi:

La măr:
- pentru cultura superintensivă ( 2.500 plante/ha) – portaltoi M9
Principalele soiuri de măr, propuse la înființarea plantației de la Ferma
DOBRESCU-COJOCARU:

Page
23
Măr:

- Romus 3 – Soi omologat în anul 1983 ca rezultat al cooperării dintre


Universitatea Rutgers (SUA) și ICPP Pitești – Mărăcineni.
Pomul are vigoare mijlocie, fructifică predominant cu țepușe. Are rezistență
genetică de rapăn, însă este destul de sensibil la făinare. Fructifică precoce și
produce constant.
Fructele au dimensiuni medii ( 125-135 g) și prezintă formă sfero-conoică
alungită. Pielița este potrivit de groasă, are culoare galbenă și este acoperită pe 2/3
din suprafață cu roșu aprins, Fructele sunt acoperite de pruină abundentă. Pulpa
este de culoare albă, fină, potrivit de consistentă, suculentă, dulce – acidulată de
calitate bună pentru consum în stare proaspătă. Este soiul considerat cel mai
valoros din grupa soiurilor de vară.
Maturitatea de recoltare are loc în primele decade ale lunii august. Fructele
pot fi depozitate în depozite 1-2 săptămâni.
Fiind un soi de vară, fructele sale nu sunt atât de mult solicitate pe piața
românească și, în consecință, acesta nu va avea prioritate în sortiment. El se va
regăsi în categoria ”alte soiuri”.
- Florina (sin. Querina) – soi francez, obținut prin încrucișarea soiului
Jonathan cu un hibrid complex (621 – 1) rezistent la rapăn și ( posedă gena Vf
moștenită de la Malus floribunda 821). Este rezistent la rapăn, însă are o ușoară
sensibilitate la făinare.
Pomul are vigoare mare, fructifică pe ramuri lungi ( nielușe și mlădițe), care
se arcuiesc, ste productiv și constant. Înflorirea este semitardivă. Calitatea recoltei
crește când se folosește portaltoiul M9.
Fructele sunt mari (150-180 g), tronconice, cu 5 coaste și creste evidente.
Pielița este groasă, acoperită cu pruină. Culoarea de bază a pieliței este galbenă, iar
culoarea acoperitoare pe 2/3 din suprafață este oranj. Pielița prezintă lenticele
albicioase pe toată suprafața fructului. Cavitatea pedunculară este mare, adâncă și
largă, iar cea calicială are pereți cutați și este mare. Pulpa are culoare crem, ste
consistentă, suculentă, granulată, potrivit de dulce și slab acidulată. Pulpa este
plăcut aromată și de calitate foarte bună pentru masă. La supracoacere, pulpa
devine făinoasă.
Maturitatea de recoltare este la începutul lunii octombrie, iar perioada de
consum este aprilie-noiembrie.

- Generos – soi bținut la SCPP Voinești prin încrucișări complexe:


( Parmen auriu x Malus Kaido) x ( Jonathan x H53-2 x Frumos de Voinești. Soiul a
fost omologat în anul 1983.

Page
24
Pomul este mediu viguros, cu coroană conic-răsturnată și fructifică pe
ramuri fructifere scurte (țepușe), productiv și precoce. Prezintă rezistență la rapăn
de tip poligenic.
Fructul este sferic sau sferic turtit, ușor asimetric, de mărime medie (160-
180 g). Cavitatea calicială este superficială, cu pereți cutați: Pielița este netedă,
ușor ceroasă, de culoare roșu deschis, pe circa 2/3 din suprafață, culoarea de bază
fiind verde-gălbui. Pulpa are culoare galbenă, prezintă textură fină, este suculentă
și crocantă, are gust plăcut și aromă fină.
Maturitatea de recoltare este sfârșitul lunii septembrie, iar perioada de
consum este noiembrie-martie.

- Golden Delicious – Soi originar din S.U.A., foarte răspândit și în


Europa. Acesta este format din numeroase clone și hibrizi, toate valoroase (
Goldrush, Goldenspur, Reiders, clona B, etc.).
Pomul are vigoare mijlocie, ste precoce și productiv, sensibil la rapăn. Este
un foarte bun polenizator.
Fructele sunt mijlocii sau mari, sfero-conice, ușor asimetrice, cu 5 coaste și
creste puțin pronunțate. Pielița are culoare galben-pai, prezintă puncte de rugină și
uneori formează o plasă de rugină. Are camera axială mare care comunică cu lojile
seminale. Pulpa este gălbuie, crocantă, suculentă, dulce, slab acidulată cu aromă
discretă, de calitate foarte bună pentru masă.
Maturitatea de recoltare este la începutul lunii octombrie, iar fructele se
consumă până în martie-aprilie.
Este un soi cu pondere pe plan mondial, deși tehnologia de întreținere este
destul de dificilă.
Tot din această grupă, dar cu fructe mai mari face parte și soiul Mutzu. Este
un soi japonez, obținut din Golden Delicious, dar cu producție mai mare.

- Starkrimson – soi originar din S.U.A., foarte răspândit în cultură, face


parte din grupa soiurilor de tip Red Delicious.
Pomul are vigoare destul de micăunii ani are tendința de supraîncărcare,
friuctifică pe țepușe (șpur). În unii ani are tendința de supraîncărcare cu fructe,
situație în care acestea rămân mici, dacă nu se face rărire. Este sensibil la rapăn.
Fructele sunt tronconice alungite, crestate și cu coaste larg rotunjite.
Culoarea pieliței este roșu bordo, cu puncte subcutanate gălbui, destul de rare.
Pulpa este dulce, puternic aromată. Pulpa la supracoacere devine făinoasă.
Maturitatea de recoltare este sfârșitul lunii septembrie, iar fructele se pot
păstra până în martie.

Page
25
- Jonathan (cu clonele sale) – soi de origine americană, foarte răspândit
în livezile din România.
Pomul are vigoare mare, rodește preponderent pe ramuri largi. Soiul este un
foarte bun polenizator.
Fructele sunt sferice, de mărime mijlocie, cu pieliță subțire, creată. De
culoare galben-aurie, acoperită aproape în întregime cu roșu aprins. Pulpa este de
culoare albă, crocantă, suculentă, dulce și armonios acidulată, cu aromă intensă,
caracteristică. Este , cu aromă intensă, caracteristică. Este un soi de calitate
excelentă pentru masă.
Maturitatea de recoltare se realizează la sfârșitul lunii septembrie, începutul
lunii octombrie, iar fructele pot fi păstrate până în luna aprilie.

- Idared – Soi creat în S.U.A., prin încrucișarea soiurilor Jonathan x


Wagener și introdus în cultură în țară de origine în anul 1979.
Pomul are vigoare mijlocie, cu port ramificat, înflorește timpuriu dar
eșalonat, este un soi productiv și constant. Este sensibil la rapăn, făinoase și focul
bacterian.
Fructul este mijlociu spre mare (160-180 g), sferic, turtit, cu pieliță subțire,
de culoare galbenă. Culoarea acoperitoare este roșie-zmeurie și ocupă mai mult de
2/2 din suprafața fructului. Pulpa este alb-gălbuie, fină, crocantă, suculentă,
acidulată și dulce, cu aromă intensă, de calitate foarte bună pentru masă.
Maturitatea de recoltare este la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii
octombrie. Fructele se pot consuma în intervalul noiembrie-aprilie.

PORTALTOI:
Măr:
M9 – Este un portaltoi folosit pe scară argă în marea majoritate a
țărilor cultivatoare. Tendința generală este de a spori ca pondere în plantații
superintensive datorită avantajelor certe pe care le induce soiurilor (intrarea rapidă
în fructificare, vigoare foarte redusă, fructe mari și colorate, producție mare și
constantă). Formează peste 85% din actualele plantații de măr din Europa de Vest.
Portaltoiul prezintă vigoare redusă la soiurile altoite, dar are un ancoraj slab
în sol deoarece are un sistem radicular puțin dezvoltat. Din această cauză necesită
sistem de susținere a plantelor. Se comportă foarte bine pe solurile fertile, bine
drenate și irigate. Pe terenurile grele și zonele foarte reci iarna suferă de ger.
Se recomandă pentru plantațiile superintensive cu densități cuprinse între 19
și 10.000 de plante/ha (dar acestea sunt în funcție de vigoarea soiurilor altoite).
Are compatibilitate bună cu soiurile altoite. Prezintă rezistență bună la
cancerul rădăcinilor, dar este sensibil la arsura bacteriană.

Page
26
Intră în fructificare în anul al III lea și produce foarte bine. Se cultivă în
toată țara, dar se evită terenurile foarte argiloase, cu drenaj slab și sărace în
elemente nutritive.

Plantarea pomilor
Materialul bioloic săditor destinat înființării unei plaantații de măr, poate
avea diferite proveniențe și de aceea are și caracteristici morfologice diferite.
Acesta provine din diferite pepiniere și se prezintă sub forma de plante altoite sub
formă de verigi (plantele din câmpul II al pepinierei sau sub formă de plante cu
coroană, adică cu 3-4 ramuri anuale (plante din câmpul II sau III al pepinierei.
Indiferent cum se prezintă acești pomi destinați plantării, ei trebuie să fie plante
bine formate, de dimensiuni corespunzătoare, plante autentice, cu sistem radicular
bine format, fără lovituri mecanice, cu stare fiziologică normală (viabile),
sănătoase, etc.
Materialul săditor poate proveni din pepinierele din România sau pepinierele
din țările U.E., cu condiția îndeplinirii cerințelor legislației românești și a
condițiilor impuse de lege, pentru accesarea fondurilor de investiții.
Soiurile provenite din U.E. trebuie să fie cuprinse în Cataloagele oficiale ale
țărilor respective și să îndeplinească condițiile de calitate și sănătate.
Materialul săditor destinat plantării trebuie să fie din categoria biologică
”Certificat” sau C.A.C. (conform U.E.). Cu astfel de plante se realizează procente
superioare de prindere la plantare (peste 95%) și ulterior acestea prezintă o
creștere normală.

Transportul plantelor

De la pepiniere la sediul fermei care plantează se va face în condiții de


maximă siguranță și protecție. Ambalarea plantelor se face în camioane închise,
fără provocarea de răni și cu asigurarea protecției contra deshidratării. Nu este
admis ca transportul să se facă cu mașini închise sau acoperite cu prelată de pânză.
Pe timp cu soare și temperaturi mai ridicate pomii se stropesc cu apă la 2-3 ore de
transport. Se evită în acest fel pierderile provocate la materialul biologic înainte de
plantare.
Materialul săditor este însoțit în mod obligatoriu de următoarele acte, iar
atunci când este adus din străinătate se face obligatoriu act de constatare împreună
cu Inspecția Județeană de Controlul Calității Semințelor (recepția):
Buletin de liberă circulație (Certificat fitosanitar);
Certificat de calitate ;
Proces verbal de recepție ( ALDR)
Factură

Page
27
Epoca de plantare

A mărului, începe toamna la căderea frunzelor și se termină în momentul


când în sol sunt temperaturi de 0-1°C. Când apar temperature negative scăzute în
decembrie, ianuarie, februarie și conduc la înghețarea solului, nu se mai face
plantarea. Plantarea poate continua în primăvară până în momentul apariției
frunzelor pe pomi, moment care coincide în condițiile noastre cu perioada 5-10
aprilie.
Plantarea de toamnă-iarnă prezintă multiple avantaje comparative cu
plantarea de primăvară. După plantarea din toamnă, pomii au posibilitatea ca
atunci când temperaturile din sol sunt positive să-și refacă o mare parte din
rădăcini. Cu alte cuvinte, rădăcinile încep să crescă în sol și să devină funcționale.
În primăvară planta are șansele realizării unui echilibru normal între partea aeriană
și cea subterană. Ca urmare a posibilităților ca rădăcinile să poată folosi apa din sol
și chiar o parte din elementele nutritive.
La plantarea din primăvară formarea noilor rădăcini se produce cu întârziere,
după 30-40 de zile de la plantare, iar funcționarea lor începe mai târziu, în mai sau
începutul lui iunie. În acest caz, dezechikibrul dintre partea aeriană și cea subterană
continuă și în perioadele mai secetoase și cu temperature ridicate, când partea
aeriană este supusă deshidratării și deficitului hidric din plantă care este greu de
înlăturat.
Din cele prezentate reiese cu claritate că plantarea de toamnă este mai
avantajoasă decât cea de primăvară. Cu toate acestea, la plantarea de toamnă nu se
poate trece decât în condițiile în care locul de plantare este protejat cu plasă de
sârmă (sau cu alte material) contra animalelor rozătoare (iepuri, căprioare, animale
domestic).

Pichetarea

Reprezintă operația de marcare pe teren a parcelelor și a locului în care se va


planta fiecare pom. Aceasta se execută separate pe fiecare parcelă. Pentru
executarea acestei operațiuni este necesar să se cunoască cu precizie: sistemul de
cultură, soiul, portaltoiul și distanța de plantare.
În cazul plantației de măr superintensive se vor face două tipuri de pichetaj:
- Pentru parcele destinate sistemului superintensiv, pichetajul se face cu
direcția rândurilor N – S, sau apropiată acestei direcții, deoarece este un
teren aproape pla, dar cu dispoziție obligatory din cauza canalelor, cu
distanțele de plantarede 4/1 m ( pichetajul se face după sistemul classic,
cu înciderea parcelelor).țărilor (obligatoriuy

Page
28
- Cu ajutorul conducerii Fermei DOBRESCU – COJOCARU se poate
proceda la pichetarea capetelor de rânduri, iar plantarea se poate face
prin deschiderea de rigole cu plugul la 30-40 cm adâncime (metoda
S.C.D.P. Vâlcea), metodă folosită în majoritatea țărilor (obligatoriu în
prezența unui specialist).

Confecționarea gropilor

Gropile se execută cu 2-3 săptămâni înainte de plantare, manual și dacă


sunt posibilități și mecanizat (dacă terenul permite și există utilaje specific).
Dimensiunile gropilor în teren mobilizat sunt de 60/60/60 cm, iar în teren
nemobilizat mai mari cu 10-15% ca dimensiuni. La fiecare groapă se administrează
câte 20 kg gunoi de grajd bine fermentat. Gunoiul de grajd amplasat pe fundul
gropii se amestecă puțin cu sol și apoi setrage pământul până la ½ din înălțimea
gropii, să poată fi ușor aliniați. după adăugarea solului, pământul se tasează ușor pe
groapă cu piciorul.
În cazul plantării pe rigole se procedează astfel: se deschide un șanț cu o
singură brazdă de plug (dus-întors), cu brazdele revărsate lateral.
Șanțul se deschide pe rândul de pomi, correct pichetat la adâncimea de 30-40
cm, după care se face fertilizarea pe fundul rigolei și apoi urmează plantarea pe
sârmă. Solul se tasează bine cu piciorul lângă pom și pe toată lungimea rigolei.
Metoda este de preferat pe soluri unede sau cele cu condiții de irigare.

Depozitarea materialului săditor în plantație

În situația că pomii aduși din pepinieră au fost depozitați pentru păstrare la


distanțe mari de locul de plantare se impune ca ntr-un loc ct mai centralizat în
incintă să se stratifice pomii în vederea păstrării 2-5 zile pnă la plantare.
Înainte ca pomii să fie aduși în această incintă (viitoarea plantație) se sapă
șanțuri pentru stratificare cu dimensiunea de 50/50 cm și cu lungimea necesară
pentru a sratifica toți pomii destinați plantării.
În ,momentul în care pomii se stratifică în șanțuri este necesar ca pământul
să fie umed sau se va uda cu apă din cisternă pentru a nu se deshidrata sistemul
radicular.
Solul se introduce bine printre rădăcini pentru a nu rămâne spații goale cu
aer în care rădăcinile se usucă sau mucegăiesc. Pomii se introduc în șanțuri și se
acoperă până la punctul de altoire (3-4 cm pentru rădăcinile superioare), astfel
încât să fie acoperite tate rădăcinile.

Page
29
Stratificarea în șanțuri se face separat pentru fiecare soi avnd grijă să nu se
amestece soiurile între ele.
Pe măsură ce se execută plantarea, pomii vor fi scoși de la stratificare în
funcție de soiul necesar a fi plantat.

Fasonarea pomilor

În momentul în care începe operațiunea de plantare pomii sunt scoși de la


stratificare și pregătiți pentru operațiunea de fasonare.
Fasonarea constă în împrospătarea tăieturilor la rădăcinile groase (peste 3
mm Ø), înlăturarea rădăcinilor rupte sau zdrobite, scurtarea rădăcinilor subțiri la
lungimea de 1-2 cm. Se înlătură și eventualii drajoni. Se scoate ciotul rămas de la
cep. Nu se scurtează axul pomului sau alte creșteri anuale, cu excepția celor care
sunt rupte. Fasonarea se face de un muncitor cu foarfece ascuțite și care urmărește
ca soiurile să nu se amestece.

Mocirlirea

După fasonare urmează operațiunea de mocirlire. Aceasta presupune săparea


unei gropi cu dimensiunile de 1,0/1,0/0,3m în care se toarnă apă, se adaugă balegă
proaspătă de bovine și pământ în proporții egale. Mocirla se amestecă pnă devine
consistent ca smântâna și este capabilă să se prindă de rădăcini în momentul în care
intră în contact cu acestea.
Fiecare pom se trece cu rădăcina prin mocirlă astfel ca toate rădăcinile să
vină în contact cu acest amestec. Apoi pomii se transportă de muncitori și se așează
câte unul în fiecare groapă. Și aici este nevoie de atenție pentru a nu se amesteca
soiurile. Nu se mocirlesc mai mulți pomi decât pot să planteze echipele de plantare
înainte ca mocirla să se usuce pe rădăcini. Această mocirlă sre rolul de a realize un
contact intim între rădăcini și pământul din groapă și de a stimuli emiterea unor noi
rădăcini.
După mocirlirea unui număr de pomi, mocirla se îngroașă și de aceea se va
adăuga apă. Când se termină mocirla, aceasta se reface după aceleași principii.

Plantarea propriu-zisă

Plantarea se face în echipă de 2 muncitori. Se fixează pomiul în groapă pe


sârmă sau aliniat de altă echipă pentru ca acesta să corespundă aliniamentului cu
ceilalți pomi.
Adâncimea de plantare este până la nivelul punctului de altoire, dar în cazul
solurilor de aici este de preferat o plantare mai adâncă a punctului de altoi, cu 3-4

Page
30
cm – sub nivelul solului. Invers, dacă punctual de altoire să nu fie în sol (vezi scița
de plantare).
Un muncitor ține pomul în poziție corectă, fără a lua mâna de pe el, celălalt
muncitor adaugă cu lopata pământ mărunțit și umed de jurîmprejurul rădăcinilor.
După 1-2 lopeți de pământ, acesta se calcă cu piciorul ( muncitorul trebuie să fie
încălțat în cizme de cauciuc) în așa fel încât să nu se rănească rădăcinile. Se
continuă cu adăugatul pământului și se joacă di nou. De regulă, se joacă de 3 ori,
iar după completarea gropii se trage de pom pentru a stabili dacă acesta este în
contact strâns cu pământul/
Dacă sezonul de plantare este sectos și solul nu are suficientă umiditate,
plantele se udă sau se irigă. Udarea se face mai ușor și necesită un efort energetic
redus. La fiecare plantă se administrează cel puțin 20 l apă, în funcție de necesități.
Înainte de udare se face un mic lighenaș în jurul pomului pentru ca apa să fie
drenată către sistemul radicular al acestuia. Udarea sau irigarea se referă dacă este
nevoie la 15-20 zile până când plantele sunt capabile să-și formeze sistemul
radicular.
Plantarea de toamnă sau iarnă este urmată de mușuroirea plantelor pe o
porțiune de 15-20 cm. Lucrarea constituie o măsură de protecție față de
temperaturile scăzute din timpul iernii care pot afecta plantele tinere. Primăvara,
mușuroiul se desface înainte de pornirea plantei în vegetație.
Plantarea corectă, cu respectarea tuturor indicațiilor tehnologice, favorizează
o prindere în proporție de 94-95% și contribuie la realizarea ubei plantații
unformed și de mare productivitate.

Specificul întreținerii plantațiilor superintensive de măr până la


intrarea pe rod ( în exploatare)

Plantațiile de măr necesită o perioadă de întreținere până la intrarea pe rod în


nfuncție de specificul biologic al acestor plante și de sistemul de cultură.
Plantațiile de măr superintensiv au o perioadă de 3 ani până la intrarea în
exploatare. În acest timp cheltuielile fac parte din investiții. Lucrările sunt specific
acestui sisten de cultură.
Se consider intrare economic în fructificare anul în care plantația reușește să
producă venituri care să acopere cheltuilile cu exploatarea din acel an plus cota
parte care revine anului din cheltuielile anterioare la investiții. În general, se pot
obține producții de mere și în anii II și în special III.
Anii de intrare în fructificare economic sunt dependenți de calitatea
lucrărilor tehnologice aplicate în această perioadă. Acestea pot să scurteze și, mai
ales, să prelungească perioada de intrare în fructificare normală.

Page
31
Tăierea de formare a pomilor

Tăierile la pom prezintă un sistem complex de lucrări care se efectuează în


mod obligatoriu asupra plantelor cu scopul de a influența procesele de creștere și
fructificare în sensul dorit de beneficiarul producției.
Tăierile se execută începând din vara anului I, iar efectul lor are implicații
profunde pe toată perioada de viață a plantelor. În primii ani tăierile se fac cu
scopul de a realize o anumită formă a coroanei dorite, astfel încât exploatarea
plantației să se facă ușor. Odată cu formarea coroanei se va asigura și formarea
ramurilor fructifere pentru ca plantele să fie gata să rodească cât mai repede și mai
mult. Dacă nu se intervine cu tăieri, plantele au tendința să crească cu o coroană
deasă, cu multe ramuri care se umbresc și cu o fructificare inconstant de la un an la
altul. Pentru realizarea unor plantații reușite este necesar să se aleagă o anumită
formă de conducere care corespunde sistemului de cultură și specie, iar volumul
tăierilor să fie în concordanță cu caracteristicile de creștere și fructificare ale
plantelor. Forma de conducere la plantele pomicole și sitemele alese în această
plantație sunt de importanță hotărâtoare în reușita economic și tehnică a tipului de
plantație.
În cultura superintensivă de măr se allege forma de coroană, fus subțire
(grad fructifer, la care se practică tăieri de formare și fructificare atât în verde
(iunie) cât și în uscat (februarie-martie, în primii ani).

Mărul superintensiv

Fusul subțire sau fusul zvelt este cea mai cunoscută și utilizată formă de
conducere a plantațiilor superintensive de măr. Acesta se caracterizează printr-o
structură primară redusă la un singur element central, care este axul în jurul căruia
sunt dispuse ramurile de semischelet și formațiunile fructifere. Pomii au un trunchi
cu înălțimea de 30-50 cm care se continuă cu un ax care se formează în zig—zag,
deoarece axul se transfer în fiecare an pe o ramură concurentă situată sub ax, de
obicei, fără a se scurta.
Pomii care se plantează sunt de tip vargă sau 3-4 ramuri anuale și cu ax.
În primul caz, pomii se scurtează la 60-65 cm de la sol și nu se lasă să
crească pe el ramuri mai joase de 4 cm de sol. Dacă pomii sunt cu ramuri laterale,
mai sus de 40 cm de sol, acesta nu se taie, ci se lasă pe pom și se vor înclina lateral
(1-2 ramuri), iar celelate se lasă libere. Axul se scurtează la 50-60 cm de la primele
două ramuri rămase.
În cazul pomilor din U.E. care pe ax prezintă 4-6 lăstari anticipați, aceeștia
se lasă pe plantă fără a fi scurtați. În anul următor vor fi apți să formeze fructe. La

Page
32
aceste plante se vor face operațiuni în verde în luna iunie, moment în care se vor
face răriri, dar fără scurtări.
Pentru executarea acestor operațiuni este nevoiie de muncitori calificați în
domeniu.
Începând cu anul al II-le se formează alte ramuri pe ax și chiar formațiuni de
semischelet și de fructificare. În toate cazurile se evită scurtarea ramurilor . Se
procedează în schimb la rărirea celor dese și la aducerea unora în poziție cât mai
apropiartă de orizontală. Ramurile de semischelet nu trebuie să depășească
lungimea de 70-80 cm pentru a nu se întrepătrunde cu ramurile pomului vecin și
umbri.
După plantare și până la sfârșitul anului I de plantare se impune instalarea
spalierului și legarea imediată a axului de prima sârmă pentru a se evita căderile de
pomi. Learea se face în mod obligatoriu cu fir de plastic (se interzice legarea cu
sfoară, ață sau sârmă).
În anul III, rareori în anul IV de la plantare axul se suprimă la înălțimea de
2,2-2,4 m, înălțime la care rămâne ardul fructifer. La intrarea în fructificare,
plantația se prezintă cu rânduri sub formă de ard fructifer continuu, cu lățimea de
1,0-1,2 m și înălțimea de 2,2-2,4 m, garnisit cu formațiuni fructifere.
Orizontalizarea unor ramuri prin legare pe sârmă și înlăturarea vara a lăstarilor cu
creștere verticală și ciupirea celor care nu se leagă și au tendința de creștere
puternică vor conduce la o fructificare precoce și puternică.

Îndepărtarea drajonilor

Drajonii emiși din zona coletului plantei sau de pe rădăcini se prezintă sub
formă de lăstari care concurează în creștere în partea aeriană a plantei conducând la
întârzierea intrării în fructificare.
Drajonii produc în plus greutăți în modul de întreținere al plantei și solului.
Dacă se lasă pe plantă au tendința de a creșt repede și a depăși chiar dimensiunile
plantei.
Drajonii se taie ori de câte ori apar în plantație. Aceștia nu apar la toate
plantele în același timp și de aceea se impune un contro permanent. Pentru
îndepărtarea lor se folosește tăierea manual care se execută cu mare atenție și
constă în scoaterea la inel a lăstarului din locul în care s-a format pe rădăcină. Dacă
se taie mai sus (de obicei la nivelul solului, vor rămâne segmente de drajoni de 2-5
cm, cu muguri adventivi care vor da naștere la mai mulți lăstari în anul următor.
Pentru executare unei operații corecte se îndepărtează solul din zona
drajonului cu ajutorul unei sape, apoi cu foarfece ascuțite se pătrunde până la

Page
33
rădăcină și se taie drajonul de la inel. Imediat se trae pământ pentru a acoperi
rădăcinile fără a forma mușuroi.

Întreținerea solului

Întreținerea solului constituie una dintre cele mai importante problem de


tehnologie pomicolă. La această plantație avem în vedere nivelul de precipitații,
fertilitatea terenului și nevoile plantelor cultivate. Alegerea sistemului de
întreținere se face cu mare rijă.
La plantația superintensivă de măr se va lucre în primul an solul ca ogor
negru. În acest system se va lucre cu grape și discuri, plugul cizel, freze pentru a
distruge resturile de vegetație lemnoasă și ierboasă.
Din anul al II lea terenul se pregătește pentru înierbarea în permanență (2/3
din suprafață(. Cele mai indicate plante sunt: Agrostis, Phleum, Lolium, Festuca,
iar înierbarea se va executa conform fig. anexă. Banda înierbată are lățimea de 2,5
m, iar banda lucrată 1,2 m pe rândul de pomi.
La plantația superintensivă de măr amplasată pe teren plan, benzile înierbate
au lățimea de 2,3 m și sunt prezente pe toate intervalele dintre rânduri, iar banda
lucrată ca ogor negru are lățimea de 1,2 m (o,6 m de-o parte și alta a rândului).
Banda lucrată poate fi mărită în funcție de modul de creștere al pomilor. Banda ca
ogor negru poate fi lucrată manual, cu sapa, sau erbicidată de câte ori este necesar.
Iarba de pe intervale se cosește de 2-3 ori pe an și se folosește ca furaj sau ca
mulci pe rândul alăturat. Trebuie însă atenție pentru că mulciul de iarbă favorizază
înmulțirea și răspândirea rozătoarelor cu repercursiuni negative asupra plantelor
pomicole.

Fertilizarea plantațiilor până la intrarea pe rod

Intensivizarea producției pomicole este strâns legată de fertilizarea rațională


a plantațiilor.
Speciile pomicole cultivate în system superintensiv solicit terenuri bogate în
materie organic, oxygenate, cu umiditate suficientă și drenaj bun, terenuri care
convin unei flore microbiene specifice mărului.
Între elementele nutritive cu reacție evident asupra creșterii și fructficării
mărului se disting: azotul, fosforul, potasiul, calciul, la care, se adauă și alte
microelemente necesare.
În conformitate cu aprecierea stării de fertilizare și analizele fizicochimice
ale solului dat și cu starea plantațiilor vechi existente în zonă se impune o

Page
34
fertilizare anuală a livezilor nou înfiinșțate în afara fertilizării de bază de la
plantare ( în conformitate cu studiul pedologic).

Primul an de plantare
- Se completează fertilizarea de bază cu îngrășăminte cu azot, fosfor și
potasiu cu aplicare pe toată suprafața plantației. Această fertilizare se face la finele
lunii mai, începutul lunii iunie, nu mai târziu de 15 iunie și se execută manual cu
cantități de 30 k amoniu/ha.
La un hectar revin următoarele cantități:
-La mărul superintensiv:
- 300 kg azotat de amoniu/ha (cca. 100 kg N /ha
- 400 kg superfosfat/ha (cca. 80 kg P/ha)
- 200 kg sare potasică/ha (cca. 80 kg K /ha).

Anul al II-lea de la plantare


Măr superintensiv:
-300 kg/ha azotat de amoniu (100 kg N)
-400 kg/ha superfosfat (80 kg P)
-200 kg/ha sare potasică (80 kg K)
Superfosfat și sare potasică se administrează în toamnă, la căderea frunzelor,
iar azotatul 1/3 toamna și 2/3 în martiie.

Anul al III-lea de la plantare:


Măr superintensiv:
-400 kg/ha azotat de amoniu (120 kg N)
-500 kg/ha superfosfat (100 kg P)
-300 kg/ha sare potasică (120 kg K)
Dozele de înrășăminte sunt minime și au în vedere fertilizarea de bază cu
îngrășăminte organice. În caz că nu se face fertilizarea de bază la dozele stabilite
de proiect, atunci dozele anuale la toate îngrășămintele vor crește cu 10-15%.
De asemenea, dozele minime de îngrășăminte au în vedere și tendința de a
diminua efectul acestora față de consumatorul om.

Irigarea plantației

În condițiile specifice locației de la Ferma DOBRESCU-COJOCARU


Calafat, a plantației superintensive de măr, unde cantitatea medie anuală de
precipitații nu acoperă necesarul de consum al unei producții și creșterii ridicate și
nici a evapotranspirației accentuate din perioada vegetației, se impune în mod
obligatoriu irigarea plantației pentru completarea deficitului de apă din sol.

Page
35
Plantația de măr are nevoie de un system de irigare fix, iar cel mai des
folosit pe plan mondial este cel de tip ”pic - a –pic” sau ”cu picătura”. Avantajul
acestuia constă în faptul că:
- folosește cantități de apă reduse la ha;
-folosirea este necesară atât pentru irigare cât și pentru fertilizare
(fertirigație);
- este ușor de manipulate și puțin costisitor în manipulare.
Dintre dezavantaje amintim: costul destul de ridicat al investiției și desele
operații de reparare.
Irigarea manual pentru această locație și tip de plantație necesită
minim 3 udări, a cel puțin 100-200 m³ apă/ha la fiecare udare.
Udările prin picurare folosesc cantități de apă mult mai reduse (100-
200 m³ apă/ha) în cele mai utile perioade (iunie, iulie, august), dar care pot fi ușor
extinse și la alte perioade, dacă este nevoie. Udările prin picurare sunt de tip
”localizat”, adică sunt direcționate strict pe sistemul raducular al fiecărui pom și se
impugn a fi aplicate când nivelul apei din sol ajunge sub 70-75% din capacitatea de
apă pentru camp.
Instalația de irigare prin picurare cuprinde: sursa de apă, conducta de
transport, frontal, instalația de punere sub presiune, filtrul de curățire a apei și
dispozitivul de alimentare cu îngrășăminte, conducte de transport apă la fiecare
rând din P.V.C. (diametrul de 30-90 mm), conducte de udare pe rând (diametru de
12-20 mm) și lungimea de 100-200 m, dispositive de picurare la fiecare pom.
Picurătoarele sunt din material plastic cu orificii de 0,8-2,0 mm.
Udările se fac la 2-8 zile, cu debite mici, dar constant și localizat pe
un spațiu restrâns.

Combaterea bolilor și dăunătorilor

Mărul este atacat de o mulțime de dăunători și boli care diminuează


producția și calitatea acesteia. Combaterea începe odată cu mobilizarea solului
pentru plantare, când se face un tratament împotriva bolilor și dăunătorilor din sol
(acțiune descrisă anterior).
Deoarece în zona acestei plantații s-a semnalat atac puternic de
rozătoare (șoareci, șobolani) asupra sistemului radicular al plantelor tinere, se
impune de2-3 ori pe an să se facă controale și să se acționeze ce cele mai eficiente
substanțe chimice (Baraki, Storm și altele) pentru reducerea efectului negative
asupra plantelor și pentru diminuarea populațiilor de dăunători.
În ceea ce privește combaterea bolilor și dăunătorilor la pomi
începând cu anul I de la plantare se va prezenta o ” analiză specială” care va fi

Page
36
anexată proiectului. Respectarea acesteia și, în mod special, a ”avertizărilor”
primate de la Inspectoratul de Protecție și Carantină Fitosanitară a județului Dolj
sunt obligatorii pentru beneficiarul plantației.

Page
37
NOTĂ DE CALCUL
NECESR MATERIAL SĂDITOR POMICOL
FERMA DOBRESCU-COJOCARU-CALAFAT

1. Plantația superintensivă de măr (portaltoi M9)


- Suprafață efectivă = 18,0 ha
- Distanța de plantare = 4,0 x 1,0 m = 4 m² ⇒ 2.500 buc.
- Densitatea = 2.500 pomi/ha
- Necesar plantare + 3% = 45.000 + 1.350 = 46.350 bucăți
- Goluri de plantare (an I-II) = 4.040 pomi

TOTAL NECESAR MERI = 50.390 BUCĂȚI

Sortimentul de soiuri indicat pentru plantare:


- Florina – 45% = 22.675 buc/M9
- Generos - 24% = 12.094 buc/M9
- Jonathan – 24% = 12.094 buc/M9
- Alte soiuri – 7% = 3.527 buc/M9
100% - 50.390

Page
38
ANALIZĂ SPECIALĂ NR. 1

Combaterea bolilor și dăunătorilor la măr superintensiv


(primii ani de plantare)

Tratament la sol pentru măr superintensiv

Dăunători Produs pesticid Cantitate


kg/ha
Melolontha melolontha Sinolitox 50,0
Cărăbușul de mai sau
Endosin 20,0
Șoareci de camp, de apă și Baraki, Storm, etc. 1,0
șobolani

Page
39
Tratamente fitosanitare la măr

Nr. Fenofază Patogeni Produse pesticide de


crt. combatere
1. Repaus vegetativ Forme hibernate de Confidor oil sc 004-1,5%
(decembrie-martie) dăunători sau
(păduchele de San Jose, Emerit oil sc 1,5%
acarieni, afide, cotari, etc.)
2. Începutul Făinare Ulei horticol 0,2%
dezmuguritului Sulf muiabil 0,7%
Bumper 250 EC 0,03%

3. Începutul înfrunzirii Rapăn, făinare, monolioze, Zeamă bordeleză 0, 5% sau


foc bacterian, acarieni Funguran OH 50 WP 0,3%
CHAMPION 50 WP 0,3%
CURZATE MANOX 0,5%
BRAVO 500 SC 0, 15%
DITHANE M 45 0,2%
SHAVIT 72 WP 0,2%
RELDAN 40 EC 0,1%
DECIS 2,5 EC 0,2%
4. Începutul Rapăn, făinare, omizi Curzate manox 0,25%
înfloritului, defoliatoare Ridomil mz gold 0,25%
răsfirarea butonilor Calypso 480 SC 0,02% sau
din inflorescență ACTARA 25 WG 0,15%
Clarinet 0,1% + Mospilan
0,003%
VERTIMEC 0,1%
5. După scuturarea Rapăn, făinare,afide, omizi Systane (fungicid) 0,1 –
plantelor defoliatoare, minatoare, 0,125 %
acarieni Reldan (insecticid) 0,125%
Calypso (insecticid) 0,02%
6. Când fructele au 6-8 Rapăn, făinare,afide, omizi Merpan 50 WP 0,2%
mm în diametru defoliatoare, acarieni Karate Zeon 50 CS 0,015%
7. Fructe în creștere Rapăn, făinare, păduchele di Topsin 500 SC 0,2%
(10-20 iunie) San Jose, păduchele lânos, Dithan M45 0,2%
acarieni Calypso 480 SC 0,03%
Merpan 50 WP 0,25%
Score 25EC 0,1%

Page
40
Mospilan 20 SG 0,02%
8. Fructe în creștere Rapăn, făinare, păduchele Merpan 50 WP 0,25 %
(1-15 iunie) din San Jose, păduchele Fastac 10 EC 0,03%
lânos, acarieni Envidor 240 SC 0,02%
Folicur solo 250 EW 0,05%
Score 250 EC 0,1%
Mospilan 20 SG 0,02%
9. Sfârșitul lui august Rapăn, făinare Topsin 500SC 0,1
începutul lui Actara 25 WG 0,01%
septembrie
10. Îngălbenirea și Ciuperci și bacteria diferite Champion 3% sau
începutul căderii Zeamă bordeleză 1%
frunzelor

Page
41
BENEFICIAR- FERMA DOBRESCU-COJOCARU
CALAFAT

DEVIZ CENTRALIZATOR
PLANTAȚIE MĂR SUPERINTENSIV ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18,0 HA
Nr. Specificare U/M CHELTUIELI INVESTIȚIE (LEI) TOTAL
crt. ha MATERIALE MANOPERĂ + UTILAJE TOTAL GENERAL FĂRĂ
CHELTUIELI GENERAL CU ANTIGRINDINĂ
PERSONAL ANTIGRINDINĂ
DIRECTE
1. Amenajare și pregătire 18,0 86.220 22.013 62.865 171.089 171.089
teren pentru plantare
2. Înființare plantație măr 18,0 770.850 167.691 44.735 983.276 983.276
3. Întreținere plantație an 18,0 125.240 53.253 42.084 220.577 220.577
I
4. Întreținere plantație an 18,0 128.136 79.770 39.786 247.692 247.692
II
5. Întreținere plantație an 18,0 170.448 73.794 44.262 288.504 284.245
III
6. Instalare spalieri 18,0 894.314 106.171 198.189 1.198.674 360.381
susținere și protecție
antirindină
TOTAL INVESTIȚIE 2.175.208 502.692 431.912 3.109.812 2.267.260
TOTAL INVESTIȚIE = 3.109.812 lei = 691.067 € Inv./ha = 125.959 lei
= 27.991 €
(Fără sistem antigrindină)
DIN CARE: - INVESTIȚIE la ha =172.768 lei = 38.993 € (TOTAL)
-INVESTIȚIE CU PLANTAȚIA = 106.175 lei/ha = 23.595 €
-INVESTIȚIA SIST. SUSȚINERE ȘI PROTECȚIE ANTIRINDINĂ = 66.593 le/ha = 14.780 €

Page
42
BENEFICIAR: F. DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)
S.C. …….. SRL

Antemăsurătoare nr. 1

pentru executarea lucrărilor de pregătire și amenajare a terenului în


vederea înființării unei plantații pomicole de MĂR – SUPERINTENSIV
cu densitatea de 2.500 pomi/ha și suprafață de 18,0 ha

Nr. Simbol Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate


crt. (Cod) articol
1 2 3 4 5
1. Ts. E. O4. B1 -Modelat porțiuni de teren și zonele de ha 18,0
întoarcere pentru evitarea băltirilor și
trecerea ușoară cu utilajele.
Cantit. = 18,0 ha
2. TRA O3 A15 -Transportat îngrășăminte organice la t 720
distanța de 20 km
Cantit. = 18,0 ha x40 t/ha =720 t
3. NTM/92 -Încărcat și descărcat gunoi de rajd t 1.440
3.226 direct din remorcă în câmp
Cantit. = 18,0 x 40 t/ha x 2 ori =1.440
4. NTM/92 -Aplicat îngrășăminte organice din t 720
8.354 remorcă direct pe șanțul de plantare sau
pe toată suprafața.
Cantiti. = 18,0 ha x 40 t/ha = 720 t
5. TRA. O3 – A150 -Transport îngrășăminte chimice t 12,6
complexe cu fosfor și potasiu ( P = 500
kg/ha; K =200 kg/ha
Cantit. = 18,0 ha x 700 kg complexe =
12,6 t
6. MAAP/92 – 18 -Administrat îngrășăminte chimice cu ha/t 18,0/12,6
MIC, pe toată suprafața, înainte de
arătură.
Cantit. = 18,0 ha x 700kg/ha = 12,6 t
7. MAAP/92 - 32 -Administrat insecticide contra kg 900
dăunătorilor (Melolontha melolontha).
Cantit. = 18,0 ha x 50 kg/ha = 900 kg
Sinolintox
8. IFF2OB2 -Desfundat terenul sau sacrificat (în ha 18,0
două sensuri) la adâncimea de minim 5
cm.
Cantit. = 18,0 ha
9. NTM -82 -46 -Executat arătură la 30 cm, după ha 18,0

Page
43
desfundat sau sacrificat, pe toată
suprafața.
Cantit. = 18,0 ha
10. OM/82 - 64 -Discuit arătură de 2 ori înainte de ha 36,0
plantarea pomilor (în sens
perpendicular)
Cantit. = 18,0 x 2 ori = 36, ha
11. NTM/92 -Grăpat și adunat resturile vegetale de ha 18,0
pe teren înainte sau după discuire și
distruerea lor.
Cantit. =18,0 ha

Page
44
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU
(Obiectivul 1)

Deviz pe categorii de lucrări nr. 1


pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei
plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de
plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod Denumirea Preț Valoare RON


crt. lucrare lucrărilor și a unitar lei Materiale Manoperă Utilaje Total
normativ materialelor RON
folosite
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ts. E. O4 -Modelat porțiuni -
B1 de teren și zonele - - - 4.500 4.500
de întoarcere 0,8/100
pentru evitarea
băltirilor și
trecerea ușoară cu
utilajele.
Cantit. = 4,5 ha
2. TRA -Transportat 1,0t/50
O3A150 îngrășăminte - 36.000 - 19.197 55.197
organice la distanța 30 t/80
de 20 km.
Cantit. =18,0 ha x
40 t/ha =720 t/ha
3. NTM/92 -Încărcat și - - 10.368 - 10.368
3.226 descărcat gunoi de 5t/36
grajd direct din
remorcă în camp.
Cantit. =720 t x 2
ori =1.440 t
4. NTM/92 -Aplicat -
8.354 îngrășăminte 5t/36 - 5.184 - 5.184
organice din
remorcă direct pe
șanțul de plantare,
din mersul
tractorului
Cantit. = 720 t
5. TRA. O3 – -Transport 1t/2.2..
A150 îngrășăminte - 27.720 - 1.008 28.728
chimice complexe 1t/1km/4

Page
45
cu fosfor și potasiu
) P = 500 kg/ha; K
= 200 kg/ha subs.
Brută), la 20 km.
Cantit. 18,0 ha x
700 kg/ha =12,6 t
6. MAAP/92 -Administrat -
- 18 îngrășăminte 5t/36 - 90 1.890 1.980
chimice cu MIC, 1t/150
pe toată suprafața,
înainte de arătură.
Cantit. = 2,0 ha x
700 kg/ha = 12,6 t
7. MAAP/92 -Administrat
-32 insecticide contra 1kg/25 22.500 324 - 22.824
dăunătorilor dim 2ha/36
(Melolontha
melolontha).
Cantit. = 18,0 ha x
50 kg/ha = 900 kg
Sinolintox
8. IFF2OB2 -Desfundat terenul -
sau sacrificat (în - - - 21.600 21.600
două sensuri) la 1ha/1.200
adâncimea de
minim 5 cm.
Cantit. = 18,0 ha
9. NTM -82 - -Executat arătură -
46 la 30 cm, după - - - 8.100 8.100
desfundat sau 1ha/450
sacrificat, pe toată
suprafața.
Cantit. = 18,0 ha
10. OM/82 - -Discuit arătură de -
64 2 ori înainte de - - - 5.400 5.400
plantarea pomilor 1ha/150
(în sens
perpendicular)
Cantit. = 18,0 x 2
ori = 36,0 ha
11. NTM/92 -Grăpat și adunat
resturile vegetale - - 1.296 1.170 2.466
de pe teren înainte 0,5ha/36
sau după discuire 20t/650
și distruerea lor.
Cantit. =18,0 ha x

Page
46
2,0 t/ha= 36 t
TOTAL VALOARE 86.220 17.262 62.865 166.347
LUCRĂRI I
Cheltuieli directe cu - 4.751 - 4.751
manopera (27, 523%)
TOTAL GENERAL II 86.220 22.013 62.865 171.098

Page
47
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)

Antemăsurătoare nr. 2
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei
plantații SUPERINTENSIVE DE MĂR cu densitatea de 2.500 pomi/ha și
suprafața de 18,0 ha

Dist de plantare = 4,0 m x 1,0 m (2.500 pomi)


Nr. Simbol (Cod) Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate
crt. articol
1 2 3 4 5
1. NTM/92-1860 -Pichetat terenul în vederea plantării cu pomi buc. 45.000
Cantit. =18,0 ha x 2.500 pomi/ha = 45.000 pomi
2. NTM/92-1819 -Confecționat picheți cu lungimea de 0,5 m și buc. 45.000
grosimea de 3,5 cm (se ascut la un capăt).
Cantit. =18,0 ha x 2.500 buc/ha = 45.000 picheți
3. NTM/92-1863 -Săpat gropi pentru plantat pomi, cu dimensiunea de buc. 45.000
0,6/0,6/0,6 m.
Cantit. = 18,0 ha x2.500 buc/ha = 45.000 gropi
4. NTM/92-1896 -Transportat gunoi de grajd pentru fertilizarea la t 450
groapă sau după plantare în jurul pomului, dacă s-a
plantat pe șanț ( 10 kg/plantă)
Cantit. =45.000 pomi x 10 k/pom =450 t
5. NTM/92-1774 -Făcut șanțuri pentru stratificarea pomilor până la m.l 900
plantare, de 0,5/0,5 m
Cantit. = 45.000 pomi: 50 pomi/m.l = 900 m.l
6. Preț factură -Achiziționat meri/M9, diferite soiuri în vederea buc. 46.350
plantării.
Cantit. =45.000 pomi +3% completare goluri =
46.350 plante
7. TRA O3-A150 -Transport pomi de la pepinieră la locul de plantare, t/km 18.070
distanța de 130 km și descărcat.
Cantit. 46.350 buc x 3 kg/buc = 139 x 130 km =
18.070 t/km
8. NTM/92-1775 -Stratificat pomi aduși din pepinieră în șanțuri gata buc. 46.350
făcute.
Cantit. =46.350 meri/76,2 m.l
9. NTM/92-1842 -Tragerea a ½ pământ în groapa de plantare peste buc. 45.000
gunoiul de grajd și tasat.
Cantit. = 45.000 gropi
10. NTM/92- -Fasonat rădăcinile și partea aeriană și mocirlit în buc. 45.000
1843+1841 vederea plantării (lucrare completă)
Cantit. = 45.000 pomi
11. NTM/92-1845 -Repartizat manual pomi la fiecare groapă în buc. 45.000

Page
48
vederea plantării (distanța 5-10 m)
Cantit. =45.000 pomi
12. NTM/92-1846 -Transportat gunoi de grajd fermentat la fiecare t 450
groapă cu targa sau găleata, 10 kg/groapă, la 50-100
m
Cantit. =45.000 x 10 kg/gr. =400,5 t
13. NTM/92-1866 -Plantat pomi, lucrare completă, în formație de 2 buc. 45.000
persoane.
Cantit. =2.500 buc/ha x 18, ha = 45.00 pomi
14. NTM/92-1851 -Făcut cu sapa mușuroi de pământ în jurul pomului buc. 45.000
(toamna) sau un mic lighenuș pentru reținerea apei
(primăvara.
Cantit =45.00 pomi
15. NTM/92-1850 -Udat pomii după plantarea, cu cistern, 20l/pom, de t 180
2 ori sau irigat de câte ori este nevoie.
Cantit. = 45.000 pomi x 20l/pom x 2 = 180 t apă
16. NTM/82 – 46 -Arat interval dintre rânduri de pomi la 18-20 cm ha 12
adâncime, după plantare (2/3 din suprafață).
Cantit. = 18,0 ha x 2/3 = 12 ha
17. OM/82 - 64 -Discuit arătura dintre rândurile de pomi, după ha 12
plantare, pe 2/3 suprafață.
Cantit. = 18,0 ha x 2/3 = 12 ha

Page
49
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU
(Obiectivul 1)

Deviz pe categorii de lucrări nr. 2


pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei
plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de
plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod Denumirea Preț Valoare RON


crt. lucrare lucrărilor și a unitar lei Materiale Manoperă Utilaje Total
normativ materialelor RON
folosite
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92- -Pichetat terenul 1000
1860 în vederea buc/150 6.750 1.296 - 8.046
plantării cu pomi 18,0
Cantit. =18,0 ha x ha/1296
2.500 pomi/ha = -
45.000 picheți
2. NTM/92- -Confecționat -
1819 picheți cu 1,5 mii/50 - 1.500 - 1.500
lungimea de 0,5 -
m și grosimea de
3,5 cm (se ascut
la un capăt).
Cantit. =18,0 ha x
2.500 buc/ha =
45.000 picheți
3. NTM/92- -Săpat gropi -
1863 pentru plantat 80/500 - 28.125 - 28.125
pomi, cu -
dimensiunea de
0,6/0,6/0,6 m.
Cantit. = 18,0 ha
x2.500 buc/ha =
45.000 gropi
4. NTM/92- -Transportat 1 t/50
1896 gunoi de grajd - 22.500 - 14.400 36.900
pentru fertilizarea 20/640
la groapă sau
după plantare în
jurul pomului,
dacă s-a plantat
pe șanț ( 10

Page
50
kg/plantă)
Cantit. =45.000
pomi x 10 k/pom
=450 t
5. NTM/92- -Făcut șanțuri -
1774 pentru 20/4 - 9.000 - 9.000
stratificarea -
pomilor până la
plantare, de
0,5/0,5 m
Cantit. = 45.000
pomi: 50
pomi/m.l = 900
m.l
6. Preț factură -Achiziționat
meri/M9, diferite 1 buc/16 741.600 - - 741.600
soiuri în vederea
plantării.
Cantit. =45.0500
pomi +3%
completare goluri
= 46.350 plante
7. TRA O3- -Transport pomi -
A150 de la pepinieră la 1,9t/40 - 283 17.375 17.658
locul de plantare, 4t/500
distanța de 130
km și descărcat.
Cantit. 46.350 buc
x 3 kg/buc = 139 t
x 130 km =
18.070 t/km
8. NTM/92- -Stratificat pomi
1775 aduși din 1,1 mii/40 - 1.685 - 1.685
pepinieră în
șanțuri gata
făcute.
Cantit. =46.350
meri/76,2 m.l șanț
9. NTM/92- -Tragerea a ½
1842 pământ în groapa 1.000g/36 - 16.200 - 16.200
de plantare peste
gunoiul de grajd
și tasat.
Cantit. = 45.000
gropi
10. NTM/92- -Fasonat

Page
51
1843+1841 rădăcinile și 1,0 mii - 3.150 - 3.150
partea aeriană și b/70
mocirlit în
vederea plantării
(lucrare completă)
Cantit. = 45.000
pomi
11. NTM/92- -Repartizat
1845 manual pomi la 320b/40 - 5.625 - 5.625
fiecare groapă în
vederea plantării
(distanța 5-10 m)
Cantit. =45.000
pomi
12. NTM/92- -Transportat
1846 gunoi de grajd 125b/40 - 14.400 - 14.400
fermentat la
fiecare groapă cu
targa sau găleata,
10 kg/groapă, la
50-100 m
Cantit. =45.000 x
10 kg/gr. =450 t
13. NTM/92- -Plantat pomi, -
1866 lucrare completă, 98/80 - 36.735 - 36.735
în formație de 2
persoane.
Cantit. =2.500
buc/ha x 18, ha =
45.000 pomi
14. NTM/92- -Făcut cu sapa -
1851 mușuroi de 0,4 mii - 4.500 - 4.500
pământ în jurul b/40
pomului (toamna)
sau un mic
lighenuș pentru
reținerea apei
(primăvara.
Cantit =45.000
pomi
15. NTM/92- -Udat pomii după -
1850 plantarea, cu 200b/40 - 9.000 5.760 14.760
cistern, 20l/pom, 20t/640
de 2 ori sau irigat
de câte ori este
nevoie.

Page
52
Cantit. = 45.000
pomi x 20l/pom x
2 = 180 t apă
16. NTM/82 – -Arat interval -
46 dintre rânduri de - - - 5.400 5.400
pomi la 18-20 cm 1ha/450
adâncime, după
plantare (2/3 din
suprafață).
Cantit. = 18,0 ha
x 2/3 = 12 ha
17. OM/82 - 64 -Discuit arătura -
dintre rândurile de - - - 1.800 1.800
pomi, după 1ha/150
plantare, pe 2/3
suprafață.
Cantit. = 18,0 ha
x 2/3 = 12 ha
TOTAL VALOAREA 770.850 131.499 44.735 947.084
LUCRĂRI I
Cheltuieli directe cu - 36.192 - 36.192
manopera (27, 523%)
TOTAL GENERAL II 770.850 167.691 44.735 983.276

Page
53
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)

Antemăsurătoare nr. 3
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei
plantații SUPERINTENSIVE DE MĂR cu densitatea de 1.905 pomi/ha și
suprafața de 16,0 ha

Dist de plantare = 3.5 m x 1,5 (1.905 pomi)


Nr. Simbol (Cod) Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate
crt. articol
1 2 3 4 5
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi pe 30% din m.p. 60.000
suprafața plantației (toamna sau primăvara).
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de pomi de 4 ori pe m.p. 240.000
an, pe 30% din suprafață.
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori = 24 ha

3. NTM/92-1835 - Săpat gropi pentru completarea golurilor din anul I, buc. 2.700
6% (gropi de 0,6x0,6x0,6m).
Cantit. = 45.000 pomi x 6% = 2.700 gropi

4. NTM/92-1866 -Plantat pomi în goluri, lucrare completă. buc. 2.700


Cantit. =2.700 pomi

5. MAAP/92-18 -Administrat îngrășăminte chimice: t 16,2


-Azotat de amoniu – 300 k/ha (apr. –iunie)
-Îngr. cu fosfor (complexe) = 400 kg/ha (toamna)
-îngr. cu potasiu (complexe) =200 kg/ha (toamna)

6. TRA O3 A150 -Transportat îngrășăminte chimice cu mașina de la t/km 1,8/36


20 km.
-azotat de amoniu – 0,6 t îngr. cu fosfor =0,8 t și
îngr. cu potasiu – 0,4 t;
Total 1,8 t x 20 km = 36

7. OM. 46/82 -Arat interval dintre rânduri la 18 cm adâncime, pe ha 12


2/3 din suprafață/
Cantit. = 18,0 ha x 2/3 =12 ha

8. NTM/83-1985 - -Transport apă și pregătit soluție pentru 5 tratamente t 54


2809 fitosanitare (mai – octombrie).
Cantit. 18,0 ha x 5 ori = 900 ha x 600 l/ha = 54 t
9. NTM/92-3157 -Executat tratamente fitosanitare la avertizare, de 5 t 54
ori , cu pompă tractată de tractor.

Page
54
Cantit. = 18 ha x 5 ori = 90 ha x 600 l/ha = 54 t

10. NTM/92 -Executat iriarea pomilor de 2-3 ori pe an (sistem de ha 54


irigare cu picătura) în funcție de precipitații (norma
de udare = 60-100 m.c.)
Cantit.= 18 ha x 3 ori = 54 ha

11. NTM/92-1872 -Legat pomii și palisat ramurile cu rafie tubular de buc. 45.000
sârmele sșpalierului de susținere (1-2 legături/pom)
Cantit. = 45.000 pomi

Page
55
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU (Obiectivul 1)
CALAFAT
Deviz pe categorii de lucrări nr. 3
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod lucrare Denumirea lucrărilor și a materialelor Preț Valoare RON


crt. normativ folosite unitar lei Materiale Manoperă Utilaje Total
RON
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi -
pe 30% din suprafața plantației (toamna 180 mp/40 - 13.333 - 13.333
sau primăvara). -
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha =60.000
m.p.
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de
pomi de 4 ori pe an, pe 30% din -
suprafață. 780 mp/40 - 12.308 - 12.308
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori =
24 ha = 240.000 m.p.

3. NTM/92-1835 - Săpat gropi pentru completarea


golurilor din anul I, 6% (gropi de - - -
0,6x0,6x0,6m). 80 buc/40 1.350 1.350
Cantit. = 45.000 pomi x 6% = 2.700 -
gropi

4. NTM/92-1866 -Plantat pomi în goluri, lucrare 1 buc/16


completă. 98buc/80 43.200 2.117 - 45.317
Cantit. =2.700 pomi

5. MAAP/92-18 -Administrat îngrășăminte chimice: 1t/2.200

Page
56
-Azotat de amoniu – 300 k/ha (apr. – 5t/40
iunie) 18 ha x 300 kg/ha = 5,4 t 1t/20 33.440 122 3040 36.602
-Îngr. cu fosfor (complexe) = 400 kg/ha
(toamna) 18 ha x 400 kg/ha = 7,2 t
-îngr. cu potasiu (complexe) =200 kg/ha
(toamna) 18 ha x 200 kg/ha = 3,6 t
Total = 15,2 t

6. TRA O3 A150 -Transportat îngrășăminte chimice cu


mașina de la 20 km. -
-azotat de amoniu – 0,6 t îngr. cu fosfor - - - 144 144
=0,8 t și îngr. cu potasiu – 0,4 t; 1t/km/4
Total 1,8 t x 20 km = 36 t/km

7. OM. 46/82 -Arat interval dintre rânduri la 18 cm -


adâncime, pe 2/3 din suprafață/ - - - 5.400 5.400
Cantit. = 18,0 ha x 2/3 =12 ha 1 ha/450

8. NTM/83-1985 - -Transport apă și pregătit soluție pentru 1 l/200


2809 5 tratamente fitosanitare (mai – 5 t/50 32.400 540 1.775 34.695
octombrie). Insect. Fungicide 0,3% = 20 t/650
162 l
Cantit. 18,0 ha x 5 ori = 900 ha x 600
l/ha = 54 t
9. NTM/92-3157 -Executat tratamente fitosanitare la -
avertizare, de 5 ori , cu pompă tractată - - - 10.125 10.125
de tractor. 8 ha/900
Cantit. = 18 ha x 5 ori = 90 ha

10. NTM/92 -Executat iriarea pomilor de 2-3 ori pe -


an (sistem de irigare cu picătura) în 2 ha/40 - 1.080 21.600 22.680
funcție de precipitații (norma de udare = 1 mc/4
60-100 m.c.)

Page
57
Cantit.= 18 ha x 3 ori = 54 ha x 100
m.c. = 5.400 m.c. apă

11. NTM/92-1872 -Legat pomii și palisat ramurile cu rafie


tubular de sârmele sșpalierului de 1 kg/12 16.200 10.909 - 27.109
susținere (2 legături/pom) 165buc/40
Cantit. = 45.000 pomi x 0,03 kg/pom = -
1.350 kg rafie

TOTAL VALOAREA LUCRĂRI I 125.240 41.759 42.084 209.083


Cheltuieli directe cu manopera (27, 523%) - 11.494 - 11.494
TOTAL GENERAL II 125.240 53.253 42.084 220.577

Page
58
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)

Antemăsurătoare nr. 4
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații SUPERINTENSIVE DE
MĂR cu densitatea de 2.500 pomi/ha și suprafața de 18,0 ha

Dist de plantare = 4,0 m x 1,0 m (2.225 pomi)


Nr. Simbol (Cod) Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate
crt. articol
1 2 3 4 5
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi pe 30% din
suprafața plantației (toamna sau primăvara). m.p. 60.000
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha =60.000 m.p.
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de pomi de 4 ori pe
an, pe 30% din suprafață. m.p. 240.000
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori = 24 ha =
240.000 m.p.

3. NTM/92-2813 - Erbicidat mechanic de 2 ori pe an, pe rândul de


pomi, cu pâlnie protectoare pe suprafața de 30%. ha/l 48
Erbicid de contact (Folar, etc.)
Cantit. =18 ha x 1/3 = 6 ha x 2 ori = 12 ha x 4 l/ha =
48 l

4. NTM/92-2799 -Combaterea șoarecilor prin aplicarea de momeli


otrăvitoare la rădăcinile pomilor, de 2 ori pe an ( 1,5 ha/kg 54
kg/ha – Baraki/Storm)
Cantit. 18 ha x 2 ori = 36 ha x 1.5kg/ha = 54 kg
5. NTM/92-1835 - Săpat gropi pentru completarea de goluri în anul II,
3% (gropi de 0,6 x 0,6 x 0,6 m) buc. 1.350
Cantit. =45.000 pomi x 3% = 1.350 gropi
6. NTM/92-1866 -Plantat pomi în goluri, lucrare completă ( 3%

Page
59
goluri) buc. 1.350
Cantit. = 1.350 pomi
7. MAAP/92 - 18 -Administrat îngrășăminte chimice:
-azotat de amoniu, 300 kg/ha x 18 ha = 5,4 t t 16,2
-îngr. cu fosfor, 400 kg/ha x 18 ha = 7,2
-îngr. cu potasiu, 20 kg/ha x 18 ha = 3,6 t
TOTAL = 16,2 t
8. TRA O3 - A150 -Transport îngrășăminte chimice cu mașina la 20
km. t/km 324
Cantit. = 16,2 t x 20 km =324 t/km
9. OM. 46/82 -Arat interval dintre rânduri la adâncimea de 18 cm, ha 12
în vederea semănării cu ierburi perene (2/3 din
suprafață.
Cantit. = 18 ha x 2/3 = 12 ha

10. OM. 46/82 -Discuit de 2 ori intervalele dintre rândurile de pomi


pentru înierbarea cu ierburi perene (2/3 din suprafață ha 24
Cantit.= 18 ha x 2/3 = 12 ha x 2 ori = 24 ha

11. F.H. 14 -Semănat ierburi perene pe intervalele dintre


rânduri, pea lei și zonele de întorcere. ha 12
Cantit. = 12 ha

12. NTM/83 – 1985 -Transportat apă și pregătit soluție pentru 10


- 2809 tratamente fitosanitare. t 180
Cantit. = 18 ha x 10 ori x 1.000 l/ha = 180 t apă
13. NTM/92 - 3157 -Executat tratamente fitosanitare de avertizare, de 10
ori, cu pompa tractată de tractor. ha 180
Cantit. = 18 ha x 10 ori = 180 ha
14. NTM/92 -Executat irigarea pomilor de 3 ori pe an (sistem de
irigare prin picurătură și norma de udare de 1 ha 54
m.c./ha)
Cantit. = 18 ha x 3 ori =54 ha

Page
60
15. NTM/92 - 1872 -Legat pomi și palisat ramurile cu rafie tubular,
(legăturile se fac de sârmele șpalierului-6 buc. 45.000
legături/pom)
Cantit. =45.000 pomi
16. NTM/92 -Efectuat controale săptămânale în nov. – martie, la
gardul de protecție pentru evitarea pagubelor nr. 180
produse de rozătoare (cu reparare gard protecție) ZO
Cantit. =180 Z.O.
17. NTM/92 - 2007 -Executat tăieri de formare și fructificare la coroana nr. 45.000
merilor. pomi
Cantit. =45.000 pomi
18. NTM/92 - 1872 -Strâns ramuri tăiate din plantațiile de meri și scos la
marginea pardelei. ha 18
Cantit. 18 ha
19. NTM/92 - 1909 -Tăiere drajoni de pe portaltoi cu foarfeca și săpăliga
(20% din total pomi) buc. 9.000
Cantit. = 45.000 pomi x 20% = 9.000 pomi

Page
61
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU (Obiectivul 1)
CALAFAT
Deviz pe categorii de lucrări nr. 4
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod lucrare Denumirea lucrărilor și a materialelor Preț Valoare RON


crt. normativ folosite unitar lei Materiale Manoperă Utilaje Total
RON
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi -
pe 30% din suprafața plantației (toamna 380 mp/40 - 6.316 - 6.316
sau primăvara). -
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha =60.000
m.p.
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de -
pomi de 4 ori pe an, pe 30% din 780/40 - 12.308 - 12.308
suprafață. -
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori =
24 ha = 240.000 m.p.

3. NTM/92-2813 - Erbicidat mechanic de 2 ori pe an, pe


rândul de pomi, cu pâlnie protectoare pe 1 l/32
suprafața de 30%. 1,5 ha/40 1.536 320 1.800 3.656
Erbicid de contact (Folar, etc.) 1 ha/150
Cantit. =18 ha x 1/3 = 6 ha x 2 ori = 12
ha x 4 l/ha = 48 l

4. NTM/92-2799 -Combaterea șoarecilor prin aplicarea de


momeli otrăvitoare la rădăcinile pomilor, 1 kg/30 1.620 1.440 - 3.060
de 2 ori pe an ( 1,5 kg/ha – 1,5 ha/60
Baraki/Storm)

Page
62
Cantit. 18 ha x 2 ori = 36 ha x 1.5kg/ha
= 54 kg
5. NTM/92-1835 - Săpat gropi pentru completarea de -
goluri în anul II, 3% (gropi de 0,6 x 0,6 80 buc/40 - 675 - 675
x 0,6 m) -
Cantit. =45.000 pomi x 3% = 1.350
gropi
6. NTM/92-1866 -Plantat pomi în goluri, lucrare completă 1 buc/16 -
( 3% goluri) 98 buc/80 21.600 1.059 22.659
Cantit. = 1.350 pomi
7. MAAP/92 - 18 -Administrat îngrășăminte chimice:
-azotat de amoniu, 300 kg/ha x 18 ha = 1 t/2.200 11.880 58 540 12.478
5,4 t 5 t/40
-îngr. cu fosfor, 400 kg/ha x 18 ha = 7,2 1 t/150
-îngr. cu potasiu, 20 kg/ha x 18 ha = 3,6
t
TOTAL = 16,2 t
8. TRA O3 - A150 -Transport îngrășăminte chimice cu -
mașina la 20 km. - - - 1.296 1.296
Cantit. = 16,2 t x 20 km =324 t/km 1 t/km/4
9. OM. 46/82 -Arat interval dintre rânduri la -
adâncimea de 18 cm, în vederea - - - 5.400 5.400
semănării cu ierburi perene (2/3 din 1 ha/450
suprafață.
Cantit. = 18 ha x 2/3 = 12 ha

10. OM. 46/82 -Discuit de 2 ori intervalele dintre -


rândurile de pomi pentru înierbarea cu - - - 3.600 3.600
ierburi perene (2/3 din suprafață 1 ha/150
Cantit.= 18 ha x 2/3 = 12 ha x 2 ori =
24 ha

11. F.H. 14 -Semănat ierburi perene pe intervalele 1 kg/22

Page
63
dintre rânduri, pea lei și zonele de 1,44/40
întorcere. 1 ha/175 3.300 346 1.050 4.696
Cantit. = 18 ha x 1/3 = 6 ha x 25 kg/ha
= 150 kg Lolium perene

12. NTM/83 – 1985 -Transportat apă și pregătit soluție 1 l/200


- 2809 pentru 10 tratamente fitosanitare. 5 t/50 72.000 1.800 5.850 79.650
Cantit. = 18 ha x 10 ori x 1.000 l/ha = 20 t/650
180 t apă
Dif. Pesticide 0,2% = 360 l
13. NTM/92 - 3157 -Executat tratamente fitosanitare de -
avertizare, de 10 ori, cu pompa tractată - - - 20.250 20.250
de tractor. 8 /ha900
Cantit. = 18 ha x 10 ori = 180 ha
14. NTM/92 -Executat irigarea pomilor de 3 ori pe an -
(sistem de irigare prin picurătură și 1 ha/50 - 9.000 - 9.000
norma de udare de 100 m.c./ha) -
Cantit. = 180 Z.O. pentru supraveghere
udare uniforma
15. NTM/92 - 1872 -Legat pomi și palisat ramurile cu rafie 1 kg/12
tubular, (legăturile se fac de sârmele 165 buc/40 16.200 10.909 - 27.109
șpalierului-6 legături/pom)
Cantit. =45.000 pomi x 0,03 kg/pom
=1.350 kg rafie
16. NTM/92 -Efectuat controale săptămânale în nov. -
– martie, la gardul de protecție pentru 1 contr./40 - 7.200 - 7.200
evitarea pagubelor produse de rozătoare -
(cu reparare gard protecție)
Cantit. =180 Z.O.
17. NTM/92 - 2007 -Executat tăieri de formare și fructificare -
la coroana merilor. 386 buc/60 - 6.995 6.995
Cantit. =45.000 pomi -
18. NTM/92 - 1872 -Strâns ramuri tăiate din plantațiile de -

Page
64
meri și scos la marginea pardelei. 0,274 - 2.627 - 2.627
Cantit. 18 ha ha/40
19. NTM/92 - 1909 -Tăiere drajoni de pe portaltoi cu -
foarfeca și săpăliga (20% din total pomi) 300 b/50 - 1.500 - 1.500
Cantit. = 45.000 pomi x 20% = 9.000
pomi
TOTAL VALOAREA LUCRĂRI I 128.136 62.553 39.786 230.475
Cheltuieli directe cu manopera (27, 523%) - 17.217 - 17.217
TOTAL GENERAL II 128.136 79.770 39.786 247.692

Page
65
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)

Antemăsurătoare nr. 5
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații SUPERINTENSIVE DE
MĂR cu densitatea de 2.500 pomi/ha și suprafața de 18,0 ha

Dist de plantare = 4,0 m x 1,0 m (2.225 pomi)


Nr. Simbol (Cod) Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate
crt. articol
1 2 3 4 5
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi pe 30% din
suprafața plantației (toamna sau primăvara). m.p. 60.000
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha =60.000 m.p.
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de pomi de 4 ori pe
an, pe 30% din suprafață. m.p. 240.000
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori = 24 ha =
240.000 m.p.
3. NTM/92-2813 - Erbicidat mechanic de 2 ori pe an, pe rândul de
pomi, cu pâlnie protectoare pe suprafața de 30%. ha/l 48
Erbicid de contact (Folar, etc.)
Cantit. =18 ha x 1/3 = 6 ha x 2 ori = 12 ha x 4 l/ha =
48 l
4. NTM/92-2799 -Combaterea șoarecilor prin aplicarea de momeli
otrăvitoare la rădăcinile pomilor, de 2 ori pe an ( 1,5 ha/kg 54
kg/ha – Baraki/Storm)
Cantit. 18 ha x 2 ori = 36 ha x 1.5kg/ha = 54 kg
5. MAAP/92 -18 -Administrat îngrășăminte chimice:
-azotat de amoniu, 300 kg/ha x 18 ha = 5,4 t t 16,2
-îngr. cu fosfor, 400 kg/ha x 18 ha = 7,2
-îngr. cu potasiu, 20 kg/ha x 18 ha = 3,6 t
TOTAL = 16,2 t
6. TRA O3 - A150 -Transport îngrășăminte chimice cu mașina la 20

Page
66
km. t/km 324
Cantit. = 16,2 t x 20 km =324 t/km
7. NTM/92 – 1985 -Transport apă și pregătit soluție pentru 12
- 2809 tratamente fitosanitare. t 324
Cantit. = 18 ha x12 trat. X 1.500 l/ha = 324 t apă
8. NTM/92 - 3157 -Executat tratamente fitosanitare cu pompă de stropit
tractată de tractor. ha 216
Subst. fitosant. dif. 0,3 % =108 l
Cantit. 18 ha x 12 trat. =216 ha
9. NTM/92 - 2021 -Executat tăieri de formare și fructificare la meri ( în ha 12
repaus vegetative)
Cantit. = 18 ha x 2/3 = 12 ha

Page
67
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU (Obiectivul 1)
CALAFAT
Deviz pe categorii de lucrări nr. 5
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod lucrare Denumirea lucrărilor și a materialelor Preț Valoare RON


crt. normativ folosite unitar lei Materiale Manoperă Utilaje Total
RON
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92-1886 -Executat sapa mare pe rândul de pomi -
pe 30% din suprafața plantației (toamna 380 mp/40 - 6.316 - 6.316
sau primăvara). -
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha =60.000
m.p.
2. NTM/92-1907 -Prășit manual cu sap ape rândul de
pomi de 4 ori pe an, pe 30% din - -
suprafață. 780 mp/40 12.308 - 12.308
Cantit. = 18,0 ha x 1/3 = 6 ha x 4 ori = -
24 ha = 240.000 m.p.

3. NTM/92-2813 - Erbicidat mechanic de 2 ori pe an, pe


rândul de pomi, cu pâlnie protectoare pe 1 l/32
suprafața de 30%. 1,5 ha/40 1.536 320 1.800 3.656
Erbicid de contact (Folar, etc.) 1 ha/150
Cantit. =18 ha x 1/3 = 6 ha x 2 ori = 12
ha x 4 l/ha = 48 l

4. NTM/92-2799 -Combaterea șoarecilor prin aplicarea de


momeli otrăvitoare la rădăcinile 1 kg/3 16.200 1.440 - 3.060
pomilor, de 2 ori pe an ( 1,5 kg/ha – 1,5 ha /60

Page
68
Baraki/Storm)
Cantit. 18 ha x 2 ori = 36 ha x 1.5kg/ha
= 54 kg
5. MAAP/92 - 18 -Administrat îngrășăminte chimice: 1 t/2,2.
-azotat de amoniu, 300 kg/ha x 18 ha = 5 t/40 11.880 58 540 12.478
5,4 t 1 t/150
-îngr. cu fosfor, 400 kg/ha x 18 ha = 7,2
-îngr. cu potasiu, 20 kg/ha x 18 ha = 3,6
t
TOTAL = 16,2 t
6. TRA O3 - A150 -Transport îngrășăminte chimice cu -
mașina la 20 km. - - - 1.296 1.296
Cantit. = 16,2 t x 20 km =324 t/km 1 t/km/4
7. NTM/92 -1985- -Transport apă și pregătit soluție 12
2809 tratamente fitosanitare. Subst. pesticide 1 l/200 129.600 3.240 10.530 28.170
dif. 0,2% = 648 l 5 t/50
Cantit. 18 ha x 12 trat. X 1.500 l/ha = 20 t/650
324 t apă
8. NTM/92 - 3157 -Executat tratamente fitosanitare cu -
pompa tractată de tractor. - - - 24.300 24.300
Cantit. =18 ha x 12 trat. =216 ha – subst. 8 ha/900
pest. 972 l

9. NTM/92 - 2021 -executat tăieri de formare și fructificare -


(repaus vegetative). 290 buc/60 - 9.311 - 9.311
Cantit. = 45.000 pomi -
10. NTM/92 - 2037 -Strâns ramuri tăiate și scos la marginea -
parcelei. 0,274ha/40 - 2.628 - 2.628
Cantit. =18 ha -
11. NTM/92 – 1872 -Legat pomii și palisat ramuri de măr pe 1 kg/12
sârmele șpalierului cu rafie tubular. ( 2-3 165buc/40 10.800 10.909 - 29.709
legături pom) -
Cantit. = 45.000 pomi x 0,020 kg/pom =

Page
69
900 kg rafie
12. NTM/83 – 219 -Cosit iarbă mechanic între rânduri ( -
70% din suprafață) de 2 ori pe an. 3,5 ha/60 - 857 5.040 5.897
Cantit. =12,6 ha x 2 ori =25,2 ha 1 ha/200

13. MAAP/92 - 313 -Strâns iarba cosită de 2 ori din plantație -


și transportată la 2 km. 1 ha/40 - 1.008 756 1.764
Cantit. = 12,6 ha x 2 ori = 25,2 ha x 2 1 t/km/15
t/ha = 50,4 t

14. NTM/92 - 1909 -Tăiere drajoni de pe portaltoi cu -


foarfeca și săpăliga (20% din total pomi) 300b/50 - 1.500 - 1.500
Cantit. = 45.000 pomi x 20% = 9.000 -
pomi
15. NTM/92 -Executat irigarea pomilor de 3 ori pe an -
( sitem de irigare prin picătură cu norma 1 ha/50 - 2.700 - 2.700
de udare de 100 m.c./ha) -
Cantit. =18 ha x 3ori = 54 ha
16. NTM -Fixat plasă antigrindină (aprilie) pe
instalația fixă de stâlpi și strâns plasă 1 kg/12 432 5.272 - 5.704
antigrindină toamna (octombrie) pentru 300m.l./68
protejare (M.L. = 23.256) -
Cantit. =18 ha x 2 ori =36 ha;
Rafie tubulară 1 kg/ha

TOTAL VALOAREA LUCRĂRI I 170.448 57.867 44.262 272.577


Cheltuieli directe cu manopera (27, 523%) - 15.927 - 15.927
TOTAL GENERAL II 170.448 73.794 44.262 288.504

Page
70
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU-COJOCARU (Obiectivul 1)

Antemăsurătoare nr. 6
Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei
plantații SUPERINTENSIVE DE MĂR cu densitatea de 2.500 pomi/ha și
suprafața de 18,0 ha

Dist de plantare = 4,0 m x 1,0 m (2.225 pomi)


Nr. Simbol (Cod) Elemente de calcul, cantitate U/M Cantitate
crt. articol
1 2 3 4 5
1. NTM/92-1853 -Pichetat terenul în nvederea instalării sistemului de
susținere a pomilor și a siostemului antiogrindină. ha 18
Cantit. = 18 ha
2. TRA O3 - A150 -Transportat stâlpi de beton cu L = 4,5 – 5,0 m la
distanța de 600 km. t/km 52,4
Cantit. Stâlpi mari : 92 buc + 3% = 95 buc. X 100
kg =9,5 t
Cantit stâlpi mici : 520 buc. +3% = 520 buc. + 16 =
536 x 80 kg = 42, 9 t
3. NTM/92-1854 - Încărcat și decărcat stâlpi de beton în plantație, cu St. mari 95
lungimea de 4,5 – 5 m St. mici 536
Stâlpi mari ( 9 x 12 cm) = 95 buc.
Stlpi mici (7 x8 cm) = 536 buc
4. Preț factură -Stâlpi mari (L = 4,5 – 5,0 m; 9 x 12 cm și 8 fire de buc. 95
fier)
Cantit. =92 x 3% pierderi = 95 buc.
5. Preț factură Stâlpi beton mici (L = 4,5 – 5,0 m; 7 x 8 cm și 4 fire buc. 536
de fier)
Cantit. = 520 buc. X 3% pierderi = 536 buc.
6. NTM/92 - 1855 -Săpat manual gropi 20/20/80 cm pentru instalarea buc. 5.508
stâlpilor de beton, la distanța de 9 m între ei, pe
rândul de pomi și pentru cei frontali.
Cantit. =18 ha x 306 buc/ha = 5.508 gropi
7. NTM/92 - 1856 -Aliniat și fixat stlpi de beton în gropi gata făcute buc. 612
(din 9 în 9 m), iar frontali 92 buc.
Cantit. =92 buc. + 520 buc. =612 gropi
8. NTM/092 - 1857 -Ancorat stâlpii de beton la capete de rânduri cu buc. 92
ancore de 1.800/245/6
Cantit. =92 ancore la 92 stâlpi
9. Preț factură -Ancore pentru stâlpi frontali de 1.800/245/6 pentru buc. 95
soluri lutoase, cu plăci antiscufundare.
Cantit. =92 + 3 ancore rezervă = 95 ancore
10. NTM/92 -Modelat capace de plastic pe capetele stâlpilor de Buc. 95/520

Page
71
beton. /S.m/S.
Capace pentru stâlpi de 9 x 12 cm diam. = 92 buc. mic
Capace pentru stâlpi de 7 x 8 cm diam. =520 buc.
11. NTM/92-1858 -Întins și legat cabluri de oțel galvanizat de diam. 6 kg 1.789/1.590
mm ( transversal și longitudinal pe capetele
rndurilor):
Cantit. Transversal = 25 rând. X 4,0 m x 322 m; (1
kg = 18,0 m) –Total =1.789 kg
Cantit. Longitudinal = 89 rând x 1,0 x 322 = 1.592
kg
12. Preț factură -Cablu de oțel galvanizat (diam. =6 mm) pentru kg 98,4
fixarea stlpilor transversal și longitudinal.
Cantit. =1.789 m.l. x 0, 055 kg/m.l. = 98, 4 kg
13. NTM/92-1858 -Întins și legat 3 rânduri de sârmă cu diam. 2,5 mm, kg 3.150
între șpalieri pentru fixat pomii (sârmele se fixează
la ,6m/1,2m/1,8m de sol)
Cantit. 25 rânduri x 120 x 3 rânduri m.l. =9.000 m x
100 m cap = 90.000 m x 0, 035 kg/m.l. =3.150 kg
14. Preț factură -Sârmă galvanizată pentru fixat pomii pe șpalieri, cu kg 3.150
diam. = 2,5 mm
Cantit. =3.150 kg
15. Preț factură -Tensiometre pentru întins sârme și cabluri, inclusiv buc. 46
dispositive de întins sârma.
Cantit. = 414 buc.
16. NTM/92 -Montat tensiometre și dispositive pe rândurile de buc. 46
sârmă.
Cantit. =414 buc.
17. NTM/92-1858 -Întins și legat sârma galvanizată cu diam. 4 mm, kg 53,2
pentru susținere transversal a stâlpilor și a plasei
antigrindină.
Cantit. =25 r x 4,0 m x13,3 st. p.r. = 1.330 m.l. x 0,
040 kg/m.l. =53,2 kg
18. NTM/92-1858 -Întins și legat sârma galvanizată cu diam. = 2,2 mm kg 30019
între stâlpăi, transversal din 2 în 2 m (4 legături).
Cantit. =161 m.l. transv. X13,3 interv. X 4 ori =
8.565 m.l. x 0 ,035 kg/m =300 kg sârmă
19. NTM/92 -Fixarea plantei antigrindină după întindere pe Kg 11.340
cabluri cu pachete univ. la 1,5 m. buc. 15.417
Cantit. = 18 ha x 5% = 189.000 x 60 g/m.p. =11.340
kg
Cant. Plachete = 8.565 m.l. : 5,0 m.l = 1.713
plachet x 9 = 15.417 plachet
20. Preț factură -Plasă antigrindină de culoare verde cu ochiuri de kg 1.260
2,8 x 8,0 mm, rezistentă la temperature extreme (
+/-120 °C -40 °C)
Cantit. = 21.000 m.p. x 0,06 g/m.p. = 1,260 kg

Page
72
21. Preț factură -Plachete universal diferite pentru fixat plasa buc. 15.417
antigrindină
Cantit. = 15. 417 buc.
22. NTM/92 -Montat inele, plipsuri și agrafe pentru fixarea buc. 12.384
plasei antigrindină.
Inele cu diam. 9 mm = 414 buc.
Inele cu diam. 5 mm = 2.070 buc.
Clipsuri diferite = 5.400 buc.
Agrafe = 4.500 buc
23. Preț factură -Inele prins plasă antigrindină cu diam. 9 mm = 414 buc. 12.384
buc.
Inele cu diam. 5 mm = 2.070 buc.
Clipsuri diferite = 5.400 buc.
Agrafe = 4.500 buc
24. NTM/92 -Stârngerea plasei antigrindină și legarea cu bandă buc./leg. 54/665
plastic (18,0 ha).
Cantit. = 25 rânduri x 13,3 legături = 332,5 x 2 =
665 legături
Cantit. Bandă plastic = 18,0 x 3 buc = 54 buc.
25. TRA O3 - A150 -Transportat cabluri, sârmă dif. , plasă antigrindină t/km 10.800
și alte material auxiliare.
Cantit. 18,0 t x 600km = 10.800 t/km

Page
73
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU (Obiectivul 1)
CALAFAT
Deviz pe categorii de lucrări nr. 6
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod lucrare Denumirea lucrărilor și a Preț unitar Valoare RON


crt. normativ materialelor folosite lei Materiale Manoperă Utilaje Total
RON
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92-1853 -Pichetat terenul în nvederea instalării 1.000buc/200
sistemului de susținere a pomilor și a 3 ha/800x3 1.440 1.440 - 2.880
siostemului antiogrindină.
Cantit. = 18 ha; picheți = 7.200
2. TRA O3 - A150 -Transportat stâlpi de beton cu L = 4,5
– 5,0 m la distanța de 600 km.
Cantit. Stâlpi mari : 828 buc + 3% = - - - 113.184 113.184
853 buc. X 100 kg =85,3 t -
Cantit stâlpi mici : 4.680 buc. +3% = 10 t/km/4
4.680 buc. + 140 = 4.820 x 80 kg =
385,6 t
3. NTM/92-1854 - Încărcat și decărcat stâlpi de beton în -
plantație, cu lungimea de 4,5 – 5 m 125buc/60x2 - 5.288 30.695 35.983
Stâlpi mari ( 9 x 12 cm) = 828 buc. 10 t/700
Stlpi mici (7 x8 cm) = 4680buc
Total greutate =438,5 t
4. Preț factură -Stâlpi mari (L = 4,5 – 5,0 m; 9 x 12 1buc/60
cm și 8 fire de fier) - 51.180 - - 51.180
Cantit. =828 +3% pierderi = 853 buc. -

5. Preț factură Stâlpi beton mici (L = 4,5 – 5,0 m; 7 x 1buc/50


8 cm și 4 fire de fier) - 241.000 - - 241.000

Page
74
Cantit. = 4680 buc. X 3% pierderi = -
4.820 buc.
6. NTM/92 - 1855 -Săpat manual gropi 20/20/80 cm -
pentru instalarea stâlpilor de beton, la 80 buc/60 - 4.131 - 4.131
distanța de 9 m între ei, pe rândul de -
pomi și pentru cei frontali.
Cantit. =18 ha x 306 buc/ha = 5.508
gropi
7. NTM/92 - 1856 -Aliniat și fixat stlpi de beton în gropi -
gata făcute (din 9 în 9 m), iar frontali 80 buc/80x2 - 11.016 - 11.016
828 buc. -
Cantit. =828 buc. + 4.680 buc. =5.508
gropi
8. NTM/092 - -Ancorat stâlpii de beton la capete de -
1857 rânduri cu ancore de 1.800/245/6 34buc/80 - 1.948 - 1.948
Cantit. =828 ancore la 828 stâlpi -
9. Preț factură -Ancore pentru stâlpi frontali de 1buc/60
1.800/245/6 pentru soluri lutoase, cu - 51.180 - - 51.180
plăci antiscufundare. -
Cantit. =828 + 3% ancore rezervă =
853 ancore
10. NTM/92 -Modelat capace de plastic pe capetele 1buc/12
stâlpilor de beton. - 56.160 - - 56.160
Capace pentru stâlpi de 9 x 12 cm -
diam. = 828 buc.
Capace pentru stâlpi de 7 x 8 cm diam.
=4.680 buc.
11. NTM/92-1858 -Întins și legat cabluri de oțel -
galvanizat de diam. 6 mm ( transversal 1 mie - 695 112 807
și longitudinal pe capetele rndurilor): m.l/60x2
Cantit. Transversal = 25 rând. X 4,0 10 t/700
mx2 = 200 m + 5.520; (1 kg = 18,0 m)
–Total = 5.720 m.l

Page
75
Cantit. Longitudinal = 89 rând x 1,0 x
322 = 1.592 kg
12. Preț factură -Cablu de oțel galvanizat (diam. =6 1kg/8
mm) pentru fixarea stlpilor transversal - 7.085 - - 7.085
și longitudinal. -
Cantit. =16,101 m.l. x 0, 055 kg/m.l. =
885,5 kg
13. NTM/92-1858 -Întins și legat 3 rânduri de sârmă cu -
diam. 2,5 mm, între șpalieri pentru 1,5 mii - 12.006 369 12.375
fixat pomii (sârmele se fixează la m.l/60x2
,6m/1,2m/1,8m de sol) 10/700
Cantit. 25 rânduri x 120 x 3 rânduri
m.l. =9.000 m x 100 m cap = 90.000 m
x 0, 035 kg/m.l. =3.150 kg
14. Preț factură -Sârmă galvanizată pentru fixat pomii 1 kg/4,6
pe șpalieri, cu diam. = 2,5 mm - 14.490 - - 14.490
Cantit. =3.150 kg -
15. Preț factură -Tensiometre pentru întins sârme și 1 buc/35
cabluri, inclusiv dispositive de întins - 14.490 - - 14.490
sârma. -
Cantit. = 414 buc.
16. NTM/92 -Montat tensiometre și dispositive pe -
rândurile de sârmă. 30 buc/80 - 1.104 - 1.104
Cantit. =414 buc. -
17. NTM/92-1858 -Întins și legat sârma galvanizată cu 1 kg/7,0
diam. 4 mm, pentru susținere 1 mie 4.311 1437 - 5.748
transversal a stâlpilor și a plasei m.l/60x2
antigrindină. -
Cantit. =25 r x 4,0 m x119,7 st. p.r. =
11.970 m.l. x 0, 040 kg/m.l. =479 kg
18. NTM/92-1858 -Întins și legat sârma galvanizată cu 1 kg/4,5
diam. = 2,2 mm între stâlpăi, 1,5 mii 12.150 6.165 189 18.504
transversal din 2 în 2 m (4 legături). m.l/60x2

Page
76
Cantit. =161 m.l. transv. X13,3 interv. 10 t/700
X 4 ori = 8.565 m.l. x 0 ,035 kg/m
=2.700 kg sârmă
19. NTM/92 -Fixarea plantei antigrindină după -
întindere pe cabluri cu pachete univ. la 1mie - 30.240 45.000 75.240
1,5 m. m.p/80x2
Cantit. = 18 ha x 5% = 189.000 x 60 8 ore/400
g/m.p. =11.340 kg
Cant. Plachete = 8.565 m.l. : 5,0 m.l =
1.713 plachet x 9 = 15.417 plachet
20. Preț factură -Plasă antigrindină de culoare verde cu
ochiuri de 2,8 x 8,0 mm, rezistentă la 1 m.p/2,0 398.000 - - 398.000
temperature extreme ( +/-120 °C -40 -
°C) -
Cantit. = 189.000 m.p. x 0,06 g/m.p. =
11.340 kg
21. Preț factură -Plachete universal diferite pentru fixat 1 buc/2,2
plasa antigrindină - 33.918 - - 33.918
Cantit. = 15. 417 buc. -
22. NTM/92 -Montat inele, plipsuri și agrafe pentru -
fixarea plasei antigrindină. 300 buc/80 - 1.200 - 1.200
Inele cu diam. 9 mm = 414 buc. -
Inele cu diam. 5 mm = 2.070 buc.
Clipsuri diferite = 5.400 buc.
Agrafe = 4.500 buc
23. Preț factură -Inele prins plasă antigrindină cu diam. 1 buc/1,5
9 mm = 414 buc. - 6.750 - - 6.750
Inele cu diam. 5 mm = 2.070 buc. -
Clipsuri diferite = 5.400 buc.
Agrafe = 4.500 buc
24. NTM/92 -Stârngerea plasei antigrindină și 1 buc/40
legarea cu bandă plastic (18,0 ha). 100 leg/60 2.160 6.606 - 8.766
Cantit. = 25 rânduri x 119,7 legături = -

Page
77
2992,5 x 2 = 59.850 legături
Cantit. Bandă plastic = 18,0 x 3 buc =
54 buc.
25. TRA O3 - A150 -Transportat cabluri, sârmă dif. , plasă -
antigrindină și alte material auxiliare. - - - 8.640 8.640
Cantit. 18,0 t x 600km = 10.800 t/km 5 t/km/4

TOTAL VALOAREA LUCRĂRI I 894.314 83.256 198.189 1.175.759


Cheltuieli directe cu manopera (27, 523%) - 22.915 - 22.915
TOTAL GENERAL II 894.314 106.171 198.189 1.198.674

Page
78
BENEFICIAR: S.C. FERMA DOBRESCU –COJOCARU (Obiectivul 1)
CALAFAT
Deviz pe categorii de lucrări nr. 7
pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înființării unei plantații superintensive de măr
(S = 18,0 ha) Dist. de plantare 4,0 x 1,0 m

Nr. Cod lucrare Denumirea lucrărilor și a Preț unitar Valoare RON


crt. normativ materialelor folosite lei Materiale Manoperă Utilaje Total
RON
1 2 3 4 5 6 7 8
1. NTM/92-1853 -Pichetat terenul în nvederea instalării 1.000buc/20
sistemului de susținere a pomilor și a 3 ha/80x3 1.440 1.440 - 2.880
siostemului antiogrindină. -
Cantit. = 18 ha = 7.200 picheți

2. TRA O3 - A150 -Transportat stâlpi de beton cu L = 4,5


– 5,0 m la distanța de 600 km.
Cantit. Stâlpi mari : 828 buc + 3% = - - - 113.184 113.184
853 buc. X 100 kg =85,3 t -
Cantit stâlpi mici : 4.680 buc. +3% = 10 t/km/4
4.680 buc. + 140 = 4.820 x 80 kg =
385,6 t
3. NTM/92-1854 - Încărcat și decărcat stâlpi de beton în -
plantație, cu lungimea de 4,5 – 5 m 125buc/60x2 - 5.288 30.695 35.983
Stâlpi mari ( 9 x 12 cm) = 828 buc. 10 t/700
Stlpi mici (7 x8 cm) = 4680buc
Total greutate =438,5 t
4. Preț factură -Stâlpii cu L = 2,4 – 2,5 m și 4 fire de
oțel beton. 1 buc/28,0 170.800 - - 170.800
Cantit =5.992 st. + 3% = 6.100 stâlpi -
-
5. NTM/92 - 1855 -Săpat manual gropi 20/20/80 cm

Page
79
pentru instalarea stâlpilor de beton, la
distanța de 9 m între ei.
Cantit. = 658 stâlpi = 658 gropi
6. NTM/92 - 1856 -Aliniat și fixat stlpi de beton în gropi -
gata făcute (din 9 în 9 m), iar frontali 80 buc/80x2 - 11.016 - 11.016
828 buc. -
Cantit. =828 buc. + 4.680 buc. =5.508
gropi
7. NTM/92 - 1858 -Întins și legat sârma galvanizată cu 1 kg/7,0
diam. 4 mm, pentru susținere 1 mie 4.311 1437 - 5.748
transversal a stâlpilor și a plasei m.l/60x2
antigrindină. -
Cantit. =25 r x 4,0 m x119,7 st. p.r. =
11.970 m.l. x 0, 040 kg/m.l. =479 kg
8. Preț factură -Sârmă galvanizată pentru fixat pomii 1 kg/4,6
pe șpalieri, cu diam. = 2,5 mm - 14.490 - - 14.490
Cantit. =3.150 kg -
TOTAL VALOAREA LUCRĂRI I 191.041 19.181 144.879 355.101
Cheltuieli directe cu manopera (27, 523%) - 5.280 - 5.280
TOTAL GENERAL II 191.041 24.461 144.879 360.381

Page
80
BENEFICIAR: S. C. FERMA DOBRESCU – COJOCARU
CALAFAT - DOLJ

OBIECTIVUL nr. 1
MĂR PLANTAȚIE SUPERINTENSIVĂ – 18,0 ha
CENTRALIZATOR
LISTĂ DE MATERII ȘI MATERIALE

1. Îngrășăminte organice ( gunoi de grajd fermentat) = 720 t


2. Îngrășăminte chimice:
-azotat de amoniu = 16,2 t
-îngrășăminte cu fosfor = 21,6 t
-îngrășăminte cu potasiu = 10,8 t
3. Îngrășăminte complexe ( NPK) = 12,6 t
4. Sinolintox = 900 kg
5. Picheți de lemn ( L = 0,5 m; l = 3,5/3,5 m) =41.490 buc.
6. Meri soiuri diferite/M9 =42.485buc.
7. Pesticide diferite pentru tratamente fitosanitare = 1.170 l
8. Rafie tubulară = 2.781 kg
9. Ierbicid de contact (Glifost/Folar) = 100,8 l
10. Rodendicide ( Barak/Storm) = 108 kg
11. Sămânță Lolium perene = 292,5 kg
12. Stâlpi de beton mari (L = 4,5–5,0 m; l = 9 x 12 cm, 6 fire oțel) =855 buc.
13. Stâlpi de beton mici ( L – 4,5-5,0; l= 7 x 8 cm, 4 fire oțel) = 4.824 buc.
14. Ancore pentru fixare stâlpi frontali ( 1 800/245/6 = 855 buc.
15. Capace plastic pentru stâlpi mari ( 9 x 12 cm) = 855 buc.
16. Capace plastic pentru stâlpi mici ( 7 x 8 cm) = 4.680 buc.
17. Cablu oțel galvanizat dens. = 6 mm = 2.916 kg
18. Sârmă oțel galvanizată diam. =2,5 mm = 7.947 kg
19. Tensiometre pentru întins cabluri și sârmă = 414 buc.
20. Cablu oțel galvanizat diam. = 4 mm = 53,2 kg
21. Plasă antigridină (verde/albă) cu ochiuri 2,8/8 mm) = 22.340 kg
22. Plachete universale dif. pt. fixat plasa antigridină = 15.417 buc.
23. Inele de diam. = 9 mm pentru fixat plasa antigrindină = 414 buc.
24. Inele de diam. = 5 mm pentru fixat plasa antigrindină = 2070 buc.
25.Clipsuri diferite pentru fixat plasa antigrindină = 5.400 buc.
26. Agrafe diferite = 4.500 buc.
27. Benzi plastic pentru legat toamna plasa antigrindină = 54 buc.

Page
81
BENEFICIAR: S. C. FERMA DOBRESCU – COJOCARU
CALAFAT - DOLJ

OBIECTIVUL nr. 1
MĂR PLANTAȚIE SUPERINTENSIVĂ – 18,0 ha
Antemăsurătoare nr. 1

Lista
Materiilor și materialelor necesare

1. Îngrășăminte organice ( gunoi de grajd fermentat) = 720 t


2. Îngrășăminte chimice NPK) = 12,6 t
3. Sinolintox ( contra cărăbușului de mai) = 900 kg

Antemăsurătoare nr. 2

1. Picheți de lemn ( L = 0,5 m; l = 3,5/3,5 cm) = 41.490 buc.


2. Meri soiuri diferite/M9 = 42.485 buc.

Antemăsurătoare nr. 3

1. Meri soiuri diferite/M9 ( pentru goluri 6%) =2.402 buc.


2. Îngrășăminte chimice
-azotat de amoniu = 5,4 t
-îngr. cu fosfor = 7,2
-îngr. cu potasiu = 3,6 t
3. Pesticide diferite pentru tratamente fitosanitare = 162 l
4. Rafie tubulară = 2.781 kg

Antemăsurătoare nr. 4

1. Ierbicid de contact (Glifost, Folar) = 100,8 l


2. Rodendicide (Baraki, Storm) = 54 kg
3. Meri soiuri diferite/M9 ( completări goluri 3%) = 1.201 buc.

Page
82
4. Îngrășăminte chimice
-azotat de amoniu = 5,4 t
-îngr. cu fosfor = 7,2
-îngr. cu potasiu = 3,6 t
5. Sămânță de Lolium perene = 292,5 kg
6. Pesticide diferite pentru tratamente fitosanitare = 360 l
7. Rafie tubulară plastic = 1.890 kg

Antemăsurătoare nr. 5

1. Ierbicid de contact (Glifost, Folar) = 50,4 l


2. Rodendicide (Baraki, Storm) = 54 kg
3. Îngrășăminte chimice
-azotat de amoniu = 5,4 t
-îngr. cu fosfor = 7,2
-îngr. cu potasiu = 3,6 t
4. Pesticide diferite pentru tratamente fitosanitare = 648 l
5. Rafie tubulară plastic = 693 kg

Antemăsurătoare nr.6

1. Picheți de lemn ( L = 0,5 m; l = 3,5/3,5 m) = 7.200 buc.


2. Stâlpi de beton mari (L = 4,5–5,0 m; l = 9 x 12 cm, 6 fire oțel) =855 buc.
3. Stâlpi de beton mici ( L – 4,5-5,0; l= 7 x 8 cm, 4 fire oțel) = 4.824 buc.
4. Ancore pentru fixare stâlpi frontali ( 1 800/245/6 = 855 buc.
5. Capace plastic pentru stâlpi mari ( 9 x 12 cm) = 855 buc.
6. Capace plastic pentru stâlpi mici ( 7 x 8 cm) = 4.680 buc.
7. Cablu oțel galvanizat dens. = 6 mm = 2.916 kg
8. Sârmă oțel galvanizată diam. =2,5 mm = 7.947 kg
9. Tensiometre pentru întins cabluri și sârmă = 414 buc.
10. Cablu oțel galvanizat diam. = 4 mm = 53,2 kg
11. Plasă antigridină (verde/albă) cu ochiuri 2,8/8 mm) = 22.340 kg
12. Plachete universale dif. pt. fixat plasa antigridină = 15.417 buc.
13. Inele de diam. = 9 mm pentru fixat plasa antigrindină = 414 buc.
14. Inele de diam. = 5 mm pentru fixat plasa antigrindină = 2070 buc.

Page
83
15.Clipsuri diferite pentru fixat plasa antigrindină = 5.400 buc.
16. Agrafe diferite = 4.500 buc.
17. Benzi plastic pentru legat toamna plasa antigrindină = 54 buc.

Antemăsurătoare nr.7 și Devizul nr. 7


( Se va folosi numai dacă se renunță la sistemul antigrindină. În axeastă situație se
anulează antemăsurătoarea și Devizul nr. 6. Nu recomandăm acest lucru.)

1. Picheți de lemn ( L = 0,5 m; l = 3,5/3,5 m) = 7.200 buc.


2. Stâlpi de beton ( L = 2,4 – 2,5 m și 4 fire oțel beton) = 6.100 buc.
3. Sârmă oțel galvanizată diametru = 2,5 mm = 1.369 kg

Page
84
Page
85