Sunteți pe pagina 1din 3

INTRODUCERE

Adesea comerțțul esțe descris, îîn mod eronaț, ca un joc cu sumaă nulaă ; îîn fapț, comerțțul
acoperaă țranzacțții de țip win-win îîn care ambele paă rțți caî sț țigaă (alțfel nu s-ar implica îîn schimburi
volunțare). Acesț concepț de bazaă se aplicaă ațaî ț schimburilor îînțre indivizi, caî ț sț i comerțțului
îînțre regiuni/națțiuni. Desigur, indiferenț caî ț de imporțanțe sunț avanțajele, exisțaă îînțoțdeauna sț i
dezavanțaje; nici o polițicaă nu esțe suficienț de bunaă pențru ca țoațe paă rțțile implicațe saă caî sț țige
sț i, de asemenea, nici o polițicaă nu esțe ațaî ț de rea asțfel îîncaî ț țoațe paă rțțile saă piardaă .
Rațționalițațea economicaă impune indivizilor saă evalueze cosțurile sț i beneficiile unei
acțțiuni îînaințe de a lua o decizie. Concepțul de avantaj comparativ reprezințaă rațțiunea
schimburilor comerciale volunțare îînțre indivizi, dar sț i fundamențul comerțțului ințernațțional.

CONCEPTE

1. Idențificațți sț i explicațți diferențța dințre avantajul absolut sț i avantajul comparativ îîn


comerțțul ințernațțional.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Explicațți îîn ce consțaă diviziunea mondială a muncii sț i care sunț factorii ce influențează
specializarea internațională a economiilor naționale îîn conțexțul accențuaă rii
ințerdependențțelor economice mondiale.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMERȚ LIBER vs COMERȚ RESTRICȚIONAT

SUA produce auțomobile dar, îîn acelasț i țimp, imporțaă auțomobile din alțe țțaări prințre
care sț i Japonia.
Avaî nd îîn vedere avanțajele sț i dezavanțajele liberului schimb sț i respecțiv ale
proțecțționismului (abordațe îîn Capițolul 2, Tranzacții comerciale internaționale, Polirom, 2010)
evaluațți avanțajele sț i dezavanțajele acesțor schimburi comerciale ațaî ț îîn conțexțul liberului
schimb, caî ț sț i îîn sițuațția îîn care SUA impune resțricțții la țarifare sț i nețarifare la imporțul de
auțomobile din Japonia.
1. Liber schimb
Presupunând că SUA nu impune taxe vamale și/sau restricții cantitative la
importul de automobile din Japonia, argumentați:

 Care sunț americanii caă rora le revin avanțajele? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Care sunț americanii caă rora le revin dezavanțajele? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Care sunț japonezii avanțajațți îîn aceasțaă sițuațție? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….
• Care sunț japonezii dezavanțajațți îîn aceasțaă sițuațție? De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Comerț restricționat
Presupunând că SUA impune taxe vamale la importul de automobile din Japonia și,
în același timp, limitează și volumul acestor importuri, argumentați:

 Care sunț americanii avanțajațți? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Care sunț americanii dezavanțajațți? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Care sunț japonezii avanțajațți? De ce?


…………………………………………………………………………………………………………………………….
• Care sunț japonezii dezavanțajațți? De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………………….