Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Clasa: a V a
Obiectul: Educaţie muzicală
Subiectul: Gama Do major. Ton si semiton
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Scopul lecţiei: consolidarea deprinderilor de a cânta expresiv, corect, sesizând şi intonând
melodii care conţin sunete de durate şi înălţimi diferite, preluate din universul copiilor;
solfegii şi dictate ritmico-melodice.
Obiective operaţionale:
O1- să intoneze corect sunetele muzicale, să redea fragmentele ritmico-melodice din
exerciţiile muzicale pentru omogenizarea vocilor şi extensia ambitusului vocal;
O2- să cânte individual şi în grup cântece la unison sau cu elemente armonico-polifonice
simple, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii şi dicţii corecte;
O3- să recunoască duratele şi înălţimile sunetelor muzicale în dictatele ritmico-melodice;
O4- să-şi însuşească noţiunile de gamă, ton şi semiton;
O5- să interpreteze individual sau cu corul cântece pentru copii;
O6- să participe activ la oră, manifestând bună dispoziţie şi interes pentru lecţie.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, dialogul muzical, audiţie muzicală, cântare în cor, pe
grupe
Mijloace de învăţământ: planşă cu exerciţii muzicale de dicţie; Culegere de cântece; Manual de
Educaţie muzicală; Casete audio; Casetofon; ;

Etapele Activitatea Activitatea Strategii


lecţiei învăţătorului elevului didactice
1.Organizarea
colectivului de Voi asigura climatul de linişte şi  Elevii se mobilizează
elevi. disciplină necesar desfăşurării în pentru lecţie. exercitiul
condiţii normale a lecţiei şi buna Cerinţe:
dispoziţie în scopul participării Să stăm cu spatele drept;
elevilor cu multă plăcere la oră. Să respirăm profund înainte de
a începe cântecul;
Să intonăm sunetele curat, cu
gura rotundă;
Să pronunţăm silabele clar;

2.Exerciţii de a. Exerciţii de respiraţie. Elevii vor executa exerciţii de


tehnică vocală.  Copiii se ridică în picioare la extensie, acordaj, dicţie şi
marginea băncii şi le voi tactare ritmică întocmai cu
spune: sarcinile primite.
 Inspirăm adânc pe nas cu gura Explicaţia
închisă şi expirăm
 Ne-au îngheţat mâinile şi Elevii execută exerciţiile de
suflăm în pumni; respiraţie în mod cât mai Demonstr
 Bate vântul tare: vâjjj! Vâjjj! corect posibil aţia
 Umflăm balonul!
 Mirosim o floare!
 Exerciţii de omogenizare a Elevii solfegiază celulele
vocii: melodice şi sunetele indicate Exerciţiul
 Le voi scrie o celulă melodică pentru a-şi încălzi vocile
pe tablă pe care o vor învăţa
bine să o solfegieze apoi le voi conversaţi
indica pe sărite sunete . a
muzicale din această celulă pe
care vor trebui să le intoneze
 După ce au învăţat bine acest
fragment muzical vor cânta
cu:bam, bem, bum şi boni-bon;
 Exerciţii de dicţie:
 „Unica, doica, treica, paica.” -rostesc cât mai corect posibil
 „Nu se poate măi nepoate”. versurile indicate scrise pe planşă
 „Cri, cri, cri, toamnă gri, planşă
 Nu credeam c-o să mai vii”.
 Toate aceste versuri se vor exerciţiul
rosti cu voce tare, apoi şoptit
cu toată clasa
3.Reactualiza Ce aţi avut de pregătit pentru cântecul „Dogarul”
rea astăzi la muzică?
cunoştinţelor Le voi da tonul (prima măsură) şi
învăţate voi cânta cu toată clasa cântecul cu
anterior solfegiu trecând apoi direct la text;
Se încearcă apoi diferite modalităţi
de cântare: elevii interpretează cântecul ce
Voi alege 4 elevi care vor cânta cu l-au avut de pregătit prin
solfegiu cântecul în felul următor: diferite modalităţi de cântare exerciţiul
Primul va cânta primele 4 măsuri ,
al II-lea următoarele 4 măsuri, al
III-lea următoarele 4 măsuri, al IV-
lea următoarele 4 măsuri. Apoi voi
solicita încă 4 elevi să cânte tot în
acest fel dar cu text. Astfel, pot
verifica 8 elevi.
4.Anunţarea  Astăzi vom învăţa câteva
subiectului cunoştinţe despre Gama Do
lecţiei şi a major cu tonurile şi
obiectivelor semitonurile sale apoi vom
învăţa un cântec nou care se
numeşte „Cântecul gamei ”.

5.Dirijarea Verificarea cunoştinţelor teoretice: Este reprezentarea grafică a conversaţi


învăţării  Ce este nota muzicală? sunetului muzical; a

 Ce este durata? Este însuşirea sunetelor de a fi


mai lungi sau mai scurte; explicaţia

 Ce durate ale notelor muzicale Durata de un timp-pătrime;

2
cunoaşteţi? Durata de doi timpi-doime;
Durata de jumătate-optime de exemplul
timp;
Durata de un sfert de timp-
şaisprezecime;

Haideţi să cântăn cu toţii toate


sunetele muzicale pe care noi le- exerciţiul
am învăţat.(acestea vor fi scrise pe
portativ pe tablă. Ele vor alcătui Elevii cântă sunetele gamei Do
tocmai gama Do major). Mai întâi major
le voi cânta model toată gama Do
major.
După mai multe repetiţii cu elevii exerciţiul
le voi spune că aceste sunete demonstra
aşezate astfel formează Gama Do ţia
major.
Le voi da şi definiţia Gamei Do repetiţia
major pe care o voi scrie la tablă
„Succesiunea treptată, ascendentă
şi descendentă, a celor şapte note Elevii notează pe portativ în explicaţia
muzicale, începând co Do şi caiete sunetele gamei Do
terminând cu repetarea lui pe major şi scriu şi definiţia
ultima treaptă a portativului, acesteia
formează Gama Do major.”
Observaţi că între treptele gamei Elevii sunt atenţi la explicaţiile explicaţia
există diferenţe de înălţime. învăţătoarei
Înălţimile mai mari se numesc
tonuri iar cele mai mici se numesc
semitonuri.Semitonurile se află demonstra
între:MI-FA(III-IV) şi SI- ţia
DO(VII-VIII). Se va nota şi pe Elevii notează în caiete ceea ce
portativ în gama. Semitonurile se le-a fost explicat
notează prescurtat st.iar tonurile cu
t.Demonstrează învăţătoarea.
Se fac exerciţii melodice pe gamă.
Se va trece la învăţarea cântecului.
Le voi spune despre ce este vorba
în cântec, le voi pune caseta audio Elevii ascultă caseta audio. audiţia
să audieze căntecul model şi apoi Elevii sunt atenţi la muzicală
le voi cânta cântecul model atât cu interpretarea model a
solfegiu cât şi cu text. cântecului de către învăţătoare demonstra
După ce şi-au însuşit cântecul voi ţia
încerca diferite modalităţi de
cântare:
-cântarea cu voce tare cu text a  Elevii vor învăţa „Cântecul
câte 2 măsuri alternând cu solfegiu gamei”
tot câte duoă măsuri; DO - e prima notă-n gamă
- încep cu solfegiu primele 2 RE - urmează după ea
măsuri iar următoarele 2 MI - a treia în solfegiu Exerciţiul
măsurile vor cânta în gând FA - la mijloc, hai şi ea!
bătând cu creionul în SO L- a cincea treaptă sus

3
bancă; La - un ton mai sus s-a dus
În acest timp voi corecta unele SI - e nota de sfârşit
greşeli făcute de către elevi. Şi la DO iar am venit.
DO RE MI FA SOL LA SI DO
DO SI LA SOL FA MI RE DO
Elevii încearcă diferite
modalităţi de cântare
6.Obţinerea Despre ce am învăţat noi astăzi?
performanţei. Gama Do major Exercitiul
 Ce este gama?
 Succesiunea treptată în
urcare şi în coborâre a opt Conversaţi
sunete muzicale, aşezate în a
ordinea înălţimii, se
 De ce această gamă se numeşte numeşte gamă;
gama „Do”?  Ea începe şi se termină cu
„Do”. Explicaţia

Ce este tonul?  Intervalul mare dintre două


sunete muzicale succesive
se numeşte „Ton”.
Ce este semitonul?  Intervalul mic-semiton.

Unde se află tonurile şi  În gama DO semitonuri-


semitonurile în Gama Do major? le se află între notele MI-FA şi
SI-DO, iar tonurile între
7.Evaluarea Se realizează diferite exerciţii celelalte sunete.
performanţei muzicale:
1.Intonaţi gama Do în suire şi
coborâre Execută cerinţele primite
2.Executaţi exerciţii de intonaţie şi Exercitiul
recunoaştere a tonului şi
semitonului
3.Ştafetă muzicală
Cântecul se va cânta sub formă
de ştafetă muzicală.
8. Aprecieri Voi aprecia elevii care au intonat
finale. corect şi au respectat ritmul stafeta
melodic, care s-au dovedit activi şi Elevii ascultă aprecierile făcute
atenţi în cadrul lecţiei, dar îi voi de învăţătoare
stimula şi pe ceilalţi.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE

- Marchează corect duratele prin tactarea măsurii;


- Solfegiază independent orice cântec studiat, folosind interpretarea în tempoul şi nuanţa
adecvată;

4
- Cântă vocal şi cu acompaniament cântecele studiate;
- Defineşte corect toate noţiunile teoretice însuşite;

BINE

- Marchează cu unele erori duratele;


- Solfegiază independent cântecele simple tactând corect măsura 2 / 4 cu duratele
învăţate;
- Cântă vocal corect cu unele erori la acompaniament;
- Defineşte o parte din noţiunile teoretice studiate;

SUFICIENT

- Marchează cu ajutor duratele;


- Solfegiază cu ajutor din partea învăţătorului numai cântecele simple;
- Cântă cu sprijin vocal;
- Defineşte doar câteva din noţiunile teoretice;