Sunteți pe pagina 1din 8

Brevete de inventie obţinute şi Certificate privind înregistrarea soiului/hibridului creat

Nr. Nr. Brevet obţinut / Tipul brevetului Hibrid / Soi Soi de Plante
crt anul
1. Nr. 00062 / 2004 brevet naţional TURDA 165 Porumb
2. Nr. 00063 / 2004 brevet naţional TURDA 201 Porumb
3. Nr. 00066 / 2004 brevet naţional DUMBRAVA Grâu de toamnă
4. Nr. 00072 / 2004 brevet naţional TURDA 2000 Grâu de toamnă
5. Nr. 00353 / 2013 brevet naţional ANDRADA Grâu de toamnă
6. Nr. 00067 / 2004 brevet naţional DACIANA Orz de primăvară
7. Nr. 00068 / 2004 brevet naţional JUBILEU Orz de primăvară
8. Nr. 00070 / 2004 brevet naţional ONIX Soia
9. Nr. 00077 / 2005 brevet naţional CAPRIANA Orz de primăvară
10. Nr. 00179 / 2009 brevet naţional ROMANITA Orz de primăvară
11. Nr. 00086 / 2010 brevet naţional TURDA Porumb
FAVORIT
12. Nr. 00352 / 2013 brevet naţional TURDA 248 Porumb
13. Nr.00091 / 2010 brevet naţional EUGEN Soia
14. Nr. 00349 / 2013 brevet naţional DARINA TD Soia
15. Nr. 00350 / 2013 brevet naţional CRISTINA TD Soia
16. Nr. 00351 / 2013 brevet naţional MĂLINA TD Soia
17. Certif. înregistrarea În curs de brevetare MUREŞANA Ovăz de
soiului Nr.10018 (s-a depus doc în primăvară
/05.12. 2014 2014)
18. Certif.înregistrarea În curs de brevetare MARIUS TD Porumb
soiului Nr.9994 (s-a depus doc în
/05.12.2014 2014)
19. Certif. înregistrarea În curs de brevetare TURDA 332 Porumb
soiului (s-a depus doc în
Nr.10203/10.12. 2014)
2014
20. Certif.înregistrarea În curs de brevetare CARLA TD Soia
soiului Nr.9997 (s-a depus doc.în
/05.12.2014 2014)
21. Certif.înregistrarea În curs de brevetare LARISA Soia
soiului (s-a depus doc în
Nr.9996/05.12. 2014 2014)
Soiuri şi hibrizi creaţi la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda,
care se cultivă în prezent:

Nr. Soiuri/hibri Particularităţile lor esenţiale Arealul de cultură al


crt. zi soiurilor/hibrizilor

Grâu de toamnă

- soi precoce, productiv, bobul  Zona centrală şi de nord a ţării,


mare, capacitatea de înfrăţire partea de nord şi centru a
2.5 fraţi/plantă; rezistenţa bună Moldovei;
la iernare şi cădere; spicul  ponderea din suprafaţa cultivată cu
aristat roşu, lungimea 8.4 cm; acest soi de grâu în România este
MMB50-55g; de aproape 3%, ceea ce
1. Arieşan - calitatea de panificaţie, înseamnă că se cultivă anual în
conţinut ridicat de proteină 12- ţara noastră pe o suprafaţă de
15 %, gluten umed 28-35%; 60.000 hectare.
perioada de vegetaţie 260-270 Zonele de favorabilitate:
zile, înspică în zona centrală şi  Transilvania, centrul, Nordul,
de nord în intervalul 15-23 mai; vestul ţării, toată Câmpia de Vest,
producţie între 5.500-10.500 nordul şi centrul Moldovei.
kg/ha.
- calitate superioară de  Transilvania, Moldova, în toate
panificaţie; zonele umede şi mai reci din ţară,
- capacitatea de înfrăţire foarte în zonele mai puţin favorabile
bună 3.4 fraţi/plantă; foarte culturii grâului.
bună rezistenţă la ger şi o Zonele de favorabilitate:
2. Apullum foarte bună capacitate de  CâmpiaTransilvaniei, centrul ţării
înfrăţire, preferat de cultivatorii pe toate solurile din zonele reci şi
din zonele umede şi reci; spicul umede cu fertilitate mai redusă
aristat alb; MMB 44-48 g;
perioada de vegetaţie: 265-275
zile, înspică în zona centrală şi
de nord în intervalul 23 mai-2
iunie; producţie între 5.720-
9.200 kg/ha.
- soi rezistent la iernare,  Centrul ţării (Braşov, Tg. Mureş,
rezistenţă foarte bună la Cluj, Alba etc.); nordul ţării (Satu-
cădere; tolerant la Mare, Livada etc.)
fuzarioză; capacitatea de Zonele de favorabilitate:
înfrăţire bună 2.5 fraţi/plantă;  Zona centrală şi zona de nord a
spicul aristat alb; MB 45-50 g; ţării
3. Dumbrava calitatea de morărit şi
panificaţie bună, conţinutul de
gluten umed poate ajunge la
32.5%; perioada de vegetaţie:
270-280 zile, înspică în zona
centrală şi de nord 26 mai-2
iunie; producţie între 5.600-
10.820 kg/ha.
- soi productiv cu o foarte bună  Câmpia Transilvaniei, centrul,
calitate de panificaţie; nordul, nord-vestul ţării, Podişul
capacitatea de înfrăţire bună Moldovei; satisface preferinţele
2.8 fraţi/plantă; spicul aristat cultivatorilor de grâu pentrucă
4. Turda 2000 alb; MMB 49-54 g; rezistenţă are bobul mare de tipul soiului
bună la făinare; perioada de Arieşan.
vegetaţie: 270-275 zile, înspică Zonele de favorabilitate:
în zona centrală şi de nord 26  Zonele din centrul, nordul, nord-
mai-4 iunie; producţie între vestul ţării şi zonele din Podişul
6.100-10.100 kg/ha. Moldovei
- soi intensiv, rezistent la  Toate zonele agricole din
iernare, rezistenţă foarte bună Câmpia Transilvaniei, din partea
la cădere, rezistenţă bună la de nord a ţării.
5. Andrada încolţirea boabelor în spic; Zonele de favorabilitate:
spicul aristat roşu; bobul mare,  Zona centrală şi de nord a ţării
oval, roşu; MMB 46-50 g;
capacitatea de înfrăţire mijlocie
1,5-2 fraţi/plantă; conţinutul de
proteină de 12,73 %, gluten de
o calitate deosebită indicat de
valoarea indicelui glutenic;
producţie medie între 7.100-
9.300kg/ha.

Grâu de primăvară

- soi extensiv cu potenţial de  Zonele agricole mai puţin


producţie mijlociu; spicul aristat favorabile grâului de toamnă din
roşu; MMB 29-38 g; nordul ţării, centrul Transilvaniei şi
capacitatea de înfrăţire mijlocie Podişul Moldovei.
1.5-2 fraţi/plantă; rezistenţă Zonele de favorabilitate:
bună la încolţirea boabelor în  Toate zonele mai puţin favorabile
6. Pădureni spic; perioada de vegetaţie grâului de toamnă.
113-130 zile; calitatea de
panificaţie şi morărit bună;
conţinutul în proteină 14,2%,
gluten uscat 9.1% şi gluten
umed 29.1%; producţie
obţinută 3.910 - 5.630 kg/ha

Ovăz de primăvară

- soi precoce cu perioadă de  Zonele de cultură a ovăzului de


vegetaţie mijlocie, de 110 zile; primăvară din România
bună rezistenţă la cădere şi o Zonele de favorabilitate:
rezistenţă foarte bună la rugina  Toate zonele de cultură a ovăzului
coronată, arsura bacteriană şi de primăvară
7. Mureşana tăciune; numărul de zile de la
răsărit la înspicat este de 56
de zile şi de la înspicat la
maturitate de 35 zile; MMB
este în medie de 35 grame;
producţii cuprinse între 4.000 şi
7.000 kg/ha.

Triticale de primăvară

- soi cu talia plantelor 100-120  Zonele din nordul,centrul ţării


cm; spicul aristat alb; bobul şi Podişul Moldovei
mare, ovoidal, roşu deschis; Zonele de favorabilitate:
8. Ţebea MMB 44-50 g; capacitatea de  Zonele favorabile grâului de
înfrăţire bună 3.8 fraţi/plantă; primăvară.
rezistenţă bună la făinare,
rugini, septorioză, mijlocie la
cădere; producţii cuprinse între
4.400 şi 5.980 kg/ha.

Orzoaică de primăvară

- soi precoce, intensiv,  Toate zonele de favorabilitate a


perioadă de vegetaţie de 70-72 orzului de primăvară cu două
zile; bună capacitate de rânduri şi anume în centrul, nordul,
producţie şi o foarte bună nord-vestul ţării, şi partea de nord a
adaptabilitate ecologică; a Moldovei, zonele cu un climat mai
9. Daciana realizat în medie pe trei ani, în umed şi mai răcoros; din totalul
Transilvania şi Moldova soiurilor de orz de primăvară
producţii de 4.000 kg/ha; cultivate în România, Daciana are o
- ritm rapid de creştere în pondere de aproximativ 3% fiind
primele faze de vegetaţie; foarte răspândit în Transilvania.
spicul este lung de 12cm, Zonele de favorabilitate:
foarte dens; talia plantelor este  Zonele colinare şi precolinare,
scundă, fiind cuprinsă între 68- precum şi zona premontană din
75 cm; are o foarte bună Transilvania, Moldova şi sudul
rezistenţă la cădere; conţinut Banatului.
scăzut în proteine între 10,5-
11,5%; conţinut ridicat de
amidon în jur de 63%; soi cu o
bună pretabilitate pentru bere.
- soi precoce mai tardiv cu 2-3  Acelaşi areal de cultură ca şi soiul
zile decât soiul Daciana, având Daciana valorificând foarte bine şi
o perioadă de vegetaţie de 74- solurile cu fertilitate mai scăzută; în
75 zile; foarte bună capacitate ceea ce priveşte ponderea din
10. Romaniţa de producţie, fiind superior totalul soiurilor de orz de
soiului Daciana; foarte bună primăvară cultivate în România,
rezistenţă la cădere; spicul este soiul Romaniţa ocupă aproximativ
lat şi foarte lung de aproximativ 2,5% şi este în extindere.
14cm, uşor curbat; tolerant la Zonele de favorabilitate:
principalele boli foliare şi ale  Zonele colinare şi precolinare,
spicului; conţinut scăzut de zona premontană din Transilvania,
proteine în medie de 12,2% şi Moldova şi sudul Banatului.
ridicat de amidon de
aproximativ 64%;

Hibrizi de porumb

- hibrid triliniar, timpuriu, grupa  Se recomandă a se cultiva în zona


FAO 270, bob dentat, talia a-II-a şi a III-a de favorabilitate:
plantei medie înaltă; rezistenţă Câmpia Transilvaniei, centrul şi
1. Turda 165 bună la căderea plantelor; nord-estul Moldovei, zonele
potenţial de producţie 10,7- colinare din estul şi sudul
13,7t/ha. Carpaţilor, precum şi cele din
vestul ţării.
- hibrid dublu, timpuriu, grupa  Se recomandă a se cultiva în zona
FAO 290, bob dentat, a-II-a şi a III-a de favorabilitate
potenţialul mediu de producţie din Transilvania, Moldova şi vestul
cel mai ridicat a fost de 10600 ţării, zonele colinare din estul şi
kg/ha (jud. Sibiu, jud. Braşov); sudul Carpaţilor, la o densitate de
se remarcă prin adaptabilitate 55-60.000 plante/ha.
la o gamă largă de condiţii
2. Turda 200 ecologice şi tehnologice, prin
posibilităţi de valorificare a
condiţiilor tehnologice
intensive, cât şi prin rezultatele
de producţie bune şi stabile pe
durata celor peste 30 de ani de
utilizare în cultură (1976-2010).
- hibrid triliniar, timpuriu, grupa  Se recomandă a se cultiva în zona
FAO 290, bob dentat; a-II-a şi a –III-a de favorabilitate
3. Turda Mold rezistenţă foarte bună din prima din Transilvania, Moldova şi vestul
188 parte a perioadei de vegetație; ţării, zonele colinare din estul şi
rezistenţă foarte bună la sudul Carpaţiilor la o densitate de
căderea plantelor la maturitate; 55-65.000 plante/ha.
toleranţă bună la secetă, arşiţă
şi şiştăvirea boabelor; producţie
9,9-11,5 t/ha.
- hibrid triliniar, semitimpuriu,  Se recomandă a se cultiva în zona
grupa FAO 340, bob dentat, a-I-a şi a –II-a de favorabilitate
4. Turda 201 rezistenţă bună la boli din Transilvania, Moldova şi vestul
criptogamice şi dăunători şi ţării, la o densitate de 65-70000
căderea plantelor; potenţial de plante/ha.
producţie realizat 13,6 t/ha.
- hibrid simplu, semitimpuriu,  Se recomandă a se cultiva în zona
grupa FAO 380, bob dentat, a-I-a şi a –II-a de favorabilitate:
5. Turda rezistenţă foarte bună la Câmpia Transilvaniei, podişurile
Favorit căderea şi frângerea tulpinilor, limitrofe, luncile râurilor Mureş,
rezistenţă bună la boli şi Someş şi Târnave, centrul şi nord-
dăunători; potenţial de estul Moldovei, precum şi în
producţie ridicat 13,5 t/ha la un zonele colinare din vestul ţării ,în
nivel de fertilizare N150P100. microzone cu regim termic cel mai
favorabil, la o densitate de 50-
60.000 plante/ha.
- hibrid triliniar, semitimpuriu,  Se recomandă a se cultiva în zona
grupa FAO 370, bob dentat, a-I-a şi a –II-a de favorabilitate
rezistenţă bună la temperaturile din Transilvania, Moldova şi vestul
scăzute din prima parte a ţării, în microzonele cu regim
6. Turda Star perioadei de vegetaţie, la termic cel mai favorabil, la o
cădere şi frângere, secetă, densitate densitate de 60-65000
arşiţă şi ştăvirea boabelor, la plante/ha.
boli şi dăunători; potenţial
ridicat de producţie: 11,9-12,3
t/ha.

Porumb zaharat

- hibrid zaharat simplu, grupa de precocitate „foarte timpurie” (75-80


1. Prima zile de la semănat la maturitatea tehnică), randament boabe crude:
69%, potenţial de prod. ştiuleţi: 17,8 t/ha.
- hibrid zaharat simplu, grupa de precocitate „foarte timpurie” (80-90
zile de la semanat la maturitatea tehnică), randament boabe crude:
2. Deliciul 65%, cu un potenţial de producţie de 16-20 t/ha ştiuleţi; acest hibrid s-a
Verii remarcat prin conţinutul ridicat de zaharuri în boabe, precum şi prin
capacitatea de păstrare a calităţilor gustative după recoltare (3-4 zile la
temperatura de 40C).
- hibrid zaharat triliniar, grupa de precocitate „foarte timpurie” (80-85
3. Estival zile de la semanat la maturitatea tehnică), randament boabe crude:
62%, potenţial de prod. ştiuleţi: 11,4-19,7 t/ha; rezistenţa la temperaturi
scăzute şi la cădere este mijlocie etc.

Soiuri Soia

- soi timpuriu, talie înaltă,bobul cu hilul deschis, potenţialul de


producţie 3600kg/ha, rezistenţă foarte bună la cădere şi scuturare,
1. Eugen înalţime de inserţie a păstailor bazal în medie de 16 cm, perioada de
vegetaţie: 124 zile, proteine: 38,8%, grăsimi: 20,6%.
- soi timpuriu cu pretabilitate foarte bună la recoltatul mecanizat şi
2. Onix însuşiri de calitate superioare: proteine: 40,1%,grăsimi: 21,0%,
potențial de prod. 3.900kg/ha, per. vegetaţie: 123 zile.
- soi timpuriu cu pretabilitate bună la recoltatul mecanizat, proteine:
3. Felix 41,5%, grăsimi: 20,2 %, bob cu hilul deschis la culoare, perioada de
vegetaţie: 122 zile, potenţial de producţie 4.100 kg/ha.
- soi timpuriu, cu pretabilitate foarte bună la recoltatul mecanizat, bob
cu hilul deschis la culoare, perioada de vegetaţie: 123 zile, însuşiri de
4. Darina TD calitate deosebită - proteine: 40,9 %, grăsimi: 21,0 %, potenţial de
producţie: 4.680 kg/ha.
- soi timpuriu cu un potenţial de producție ridicat, pretabilitate foarte
5. Cristina TD bună la recoltatul mecanizat , hilul de culoare galbenă, rezistenţă
foarte bună la cădere şi scuturare, boli; proteine 41,3 %, grăsimi
20,4%, producţie 4.930 kg/ha.
- soi timpuriu, 124 zile, pretabilitate bună la recoltatul mecanizat,
6. Mălina TD înălţime de inserţie a păstăilor bazale în medie de 17 cm, potenţial de
producţie: 4.860 kg/ha, conţinut ridicat în proteine: 41,2 %, rezistenţă
foarte bună la cădere şi scuturare, boli.

Oferta SCDA TURDA se compune din :

 Soiuri de grâu de toamnă, orz de primăvară, triticale de toamnă, ovăz, create la SCDA
Turda, cu însuşiri de calitate, pentru agricultura din Transilvania şi din alte zone ale
ţării;
 Hibrizi de porumb, porumb zaharat, timpurii şi foarte timpurii, creaţi la SCDA Turda, cu
calităţi remarcabile, pretabili pentru zonele din Transilvania şi diferite zone ale ţării;
 Soiuri de soia timpurii şi foarte timpurii, pretabile la recoltatul mecanizat, create la
SCDA Turda, adaptate la condiţiile din Transilvania şi nu numai;
 Sămânţă din categorii biologice superioare la: grâu de toamnă, triticale de toamnă,
grâu de primăvară, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb, porumb zaharat, soia,
lucernă;
 Tehnologii de cultivare specifice zonei la: cereale păioase, porumb, porumb zaharat,
soia;
 Prestări servicii de prelucrare a seminţelor: uscare-condiţionare-calibrare-tratare-
ambalare;
 Consultanță
 Material de prăsilă
- tineret de suine din rasa Bazna şi Mangaliţa - varietatea roşie;
- tineret de ovine din rasa Ţigaie ruginie.

Creaţii biologice (soiuri, hibrizi):

 În domeniul ameliorării porumbului, au fost creaţi şi înregistraţi (omologaţi) 24 de hibrizi


de porumb: Turda 160, Turda 200, Turda 260, Elan, Saturn, Doina, Prima, Turda 200
Plus, Turda Super, Turda167, Turda SU 181,Turda SU 182,Turda 210, Turda Mold 188,
Turda Favorit, Turda 165, Turda 201, Estival, Turda 145, Deliciul Verii, Turda Star,
Turda 248, Marius TD,Turda 332;
 În domeniul ameliorării cerealelor păioase, au fost create şi înregistrate 6 soiuri de grâu
de toamnă (Apullum, Arieşan, Turda 95, Dumbrava, Turda 2000, Andrada), un soi de
grâu de primăvară (Pădureni), un soi de ovăz de primăvară (Mureşana) şi un soi de
triticale de primăvară (Ţebea), 6 soiuri de orzoaică de primăvară (Turdeana, Aura,
Daciana, Capriana, Jubileu şi Romaniţa);
 În domeniul ameliorării soiei, au fost create 12 soiuri de soia: Perla, Diamant, Granat,
Safir, Eugen ,Onix, Felix, Darina TD, Cristina TD, Mălina TD, Carla TD, Larisa;
 În domeniul protecţiei plantelor-entomologie, SCDA Turda s-a evidențiat ca fiind prima şi
singura unitate în care s-a stabilit tehnologia de combatere biologică a sfredelitorului
porumbului (Ostrinia nubilalis) cu ajutorul entomofagului Trichogramma spp.

SCDA Turda produce sămânţă la grâul de toamnă (Arieşan, Andrada, Dumbrava), orzoaică de
primăvară (Romaniţa, Daciana), porumb (Turda Star, Turda 165, Turda 200,Turda 201,Turda
Favorit,Turda 248), porumb zaharat (Estival, Deliciul Verii), soia (Onix, Felix, Cristina TD).
SCDA Turda furnizează în fiecare an, în medie aproximativ 1.000 tone seminţe de grâu de
toamnă, 150 de tone de seminţe de orz de primăvară, 30-50 de tone de seminţe grâu de
primăvară, 200 tone de seminţe de soia, 250 de tone de seminţe de porumb.