Sunteți pe pagina 1din 8

 

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 şi abrogarea unor acte normative în
domeniul tineretului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art.   I.  -­‐  Legea  tinerilor  nr.  350/2006,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  648  din  27  iulie  
2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  modifică  şi  se  completează  după  cum  urmează:  
 
1.  Titlul  legii  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Legea  Tineretului”  
 
2.  Articolul  1  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.  1.  -­‐  Prezenta  lege  reglementează  cadrul  juridic  necesar  asigurării  participării  active  şi  incluzive  a  tinerilor  
la  viața  societății,  în  domeniile  de  interes  pentru  aceştia.”  
 
3.  Articolul  2  se  modifică,  se  abrogă  alin.  (2),  iar  alin  (1)  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.   2.   -­‐   Statul   asigură   un   regim   special   de   protecţie   şi   de   asistenţă   tinerilor,   cu   respectarea   principiului  
transparenţei  și  consultării  publice,  pentru  exercitarea  drepturilor  acestora.”  
 
4.  După  articolul  2  se  introduce  un  nou  articol,  articolul  21,  cu  următorul  cuprins:  
„Art.  21  -­‐  În  sensul  prezentei  legi,  termenii  şi  expresiile  de  mai  jos  au  următoarele  semnificaţii:    
a) activitate  de  tineret  –  orice  activitate  cu  şi  pentru  tineri,  al  cărei  scop  este  asigurarea   participării  active  
şi  incluzive  a  tinerilor  la  viața  societății,  în  domeniile  de  interes  pentru  aceştia,  cu  excepția  activităților  
de  propagandă  politică;  
b) centru   de   tineret   –   structură   cu   sau   fără   personalitate   juridică,   de   drept   public   sau   de   drept   privat,  
înființată  în  vederea  organizării  și  desfășurării  activităților  de  tineret  și  furnizării  de  servicii  pentru  tineri,  
ca   activitate   principală   și   neîntreruptă.   Printre   aceste   activități   și   servicii   se   află:   facilitarea   învățării  
nonformale;   servicii   de   informare   și   consiliere   pentru   tineri,   inclusiv   consiliere   în   domeniul   carierei   și  
antreprenoriatului;  asistență  pentru  prevenirea  și  reducerea  efectelor  comportamentelor  de  risc,  cum  
sunt   consumul   de   substanțe:   tutun,   alcool,   droguri,   prostituție,   trafic   de   persoane   etc.;   servicii   de  
consiliere   pentru   tineri   și   părinți;   promovarea   activitățiilor   de   voluntariat   și   participare   activă   a   tinerilor  
la  viața  comunității;  facilități  pentru  petrecerea  timpului  liber  și  activități  sportive  și  culturale,  servicii  de  
consiliere  pentru  structurile  neguvernamentale  pentru  tineret.    
c) consiliu   consultativ   pentru   tineret   –   structură   consultativă,   constituită   pe   lângă   autoritățile  
administrației  publice,  cu  scopul  de  a  furniza  acestora  expertiză  în  domeniul  tineretului;  
d) familie  tânără  –  familia  în  care  soți  sunt  tineri,  în  sensul  prezentei  legi;    
e) grup   informal   de   tineri   –   ansamblu   de   minim   3   tineri   care   inițiază   şi   realizează   împreună   activități   de  
tineret;  
f) organizații  neguvernamentale  de  tineret  –  persoanele  juridice  de  drept  privat  şi  fără  scop  lucrativ,  care  
funcţionează   conform   Ordonanței   Guvernului   nr.   26/2000   cu   privire   la   asociații   și   fundații,   cu  
modificările   și   completările   ulterioare,   în   care   cel   puțin   jumătate   plus   unu   din   numărul   total   al  
membrilor   sunt   tineri   şi   care   au   în   structurile   de   conducere   şi   de   administrare   persoane   tinere.  
Asociațiile,   fundațiile   şi   federațiile   de   elevi   şi   cele   studențeşti   sunt   asimilate   organizațiilor  
neguvernamentale  de  tineret;  
g) organizații  neguvernamentale  pentru  tineret  –  persoanele  juridice  de  drept  privat  şi  fără  scop  lucrativ,  
care   funcţionează   conform   Ordonanței   Guvernului   nr.   26/2000   cu   privire   la   asociații   și   fundații,   cu  
modificările   și   completările   ulterioare,   şi   al   căror   scop,   prevăzut   în   statut,   vizează   direct   domeniul  
tineretului,   iar   pentru   realizarea   acestuia   majoritatea   obiectivelor   asumate   sunt   adresate   tinerilor.  
Fundațiile   pentru   Tineret   ce   funcționează   conform   Legii   nr.   146/2002   privind   regimul   juridic   al  
fundațiilor   județene   pentru   tineret   și   a   municipiului   București,   cu   modificările   și   completările   ulterioare  
sunt  asimilate  organizațiilor  neguvernamentale  pentru  tineret;    

1
h) politici   de   tineret   –   ansamblul   principiilor,   obiectivelor   și   activităților   desfășurate   de   autoritățile  
administrației   publice   și   prin   care   se   urmăreşte   îmbunătățirea   condițiilor   de   trai,   de   dezvoltare  
personală  şi  profesională  pentru  tineri;  
i) Politica   Națională   de   Tineret   –   angajamentul   şi   practicile   privind   asigurarea   implementării,   la   nivel  
național,  a  politicilor  de  tineret,  asumate  de  Guvernul  României,  prin  programul  său.  Politica  Naţională  
de  Tineret  se  bazează  pe  Strategia  naţională  de  tineret,  precum  şi  pe  strategii  sectoriale  ale  Guvernului.  
Politica  Naţională  de  Tineret  include  intervenții  timpurii,  pentru  a  asigura  participarea  tinerilor  la  viața  
societății  în  general,  și  este  corelată  cu  politica  națională  pentru  protectia  drepturilor  copilului.  Politica  
Națională   de   Tineret   se   completează   şi   se   actualizează   cu   politicile   propuse   de   către   Ministerul  
Tineretului  și  Sportului,  fundamentate  pe  rezultatele  rapoartelor  periodice  cu  privire  la  starea  tinerilor  
de  pe  teritoriul  României;  
j) responsabil   de   tineret   –   lucrător   de   tineret,   consilier   pentru   tineret   sau   altă   persoană   ce   deține  
competențe   în   domeniul   activității   de   tineret,   dobândite   fie   prin   stagii   de   formare   profesională,   fie   prin  
experiență  profesională,  certificată  prin  fișe  de  post  sau  alte  documente  similare;    
k) structuri   neguvernamentale   pentru   tineret   –   organizațiile   neguvernamentale   de   și   pentru   tineret,  
grupurile   informale   de   tineri,   precum   şi   organizaţiile   de   tineret   din   cadrul   partidelor   politice,   structurile  
de   tineret   din   cadrul   sindicatelor   şi   confederaţiilor   naţionale   sindicale,     structurile   de   tineret   ale  
patronatelor   şi   confederațiilor   naționale   patronale,   structurile   Consiliului   Național   al   Elevilor   și   alte  
organizații  neguvernamentale  care  reprezintă  tinerii  și/sau  interesele  acestora;    
l) tânăr  –  cetățean  român,  străin  sau  apatrid,  cu  vârsta  cuprinsă  între  14  şi  35  de  ani.  
m) tânăr  aparținând  grupurilor  vulnerabile  –  desemnează  persoana  tânără  sau  familia  tânără  care  este  în  
risc  de  a-­‐şi  pierde  capacitatea  de  satisfacere  a  nevoilor  zilnice  de  trai  din  cauza  unor  situaţii  de  boală,  
dizabilitate,   sărăcie,   dependenţă   de   droguri   sau   de   alcool   ori   a   altor   situaţii   care   conduc   la  
vulnerabilitate   economică   şi   socială.   Din   această   categorie   fac   parte:   persoane   tinere   cu   dizabilităţi,  
tineri  victime  ale  violenţei  în  familie,  persoane  tinere  fără  adăpost,  persoane  tinere  cu  diferite  adicţii,  
respectiv  consum  de  alcool,  droguri,  alte  substanţe  toxice,  internet,  jocuri  de  noroc  etc.,  tineri  victime  
ale  traficului  de  persoane,  persoane  tinere  private  de  libertate,  persoane  tinere  sancţionate  cu  măsură  
educativă   sau   pedeapsă   neprivativă   de   libertate   aflate   în   supravegherea   serviciilor   de   probaţiune,  
persoane   tinere   cu   afecţiuni   psihice,   persoanelor   tinere   din   comunităţi   isolate,   tineri   şomeri   de   lungă  
durată,   tineri   refugiați   sau   imigranți,   mamele   adolescente,   tinerii   care   părăsesc   sistemul   de   protecție   al  
copilului.”  
 
5.  Articolul  3  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.   3   -­‐   (1)   Autorităţile   administraţiei   publice   centrale   şi   locale,   unităţile,   instituţiile   şi   serviciile   publice  
subordonate  acestora,  cu  atribuții  privind  activitatea  de  tineret,  au  obligaţia  să  sprijine  activitatea  de  tineret  
şi  să  asigure  cadrul  adecvat  de  desfăşurare  a  acesteia,  în  limitele  atribuțiilor  generale  şi  specifice,  în  condiţiile  
legii.    
(2)   Pentru   buna   desfăşurare   a   activității   de   tineret,   autorităţile   administraţiei   publice   centrale   şi   locale,  
unităţile,   instituţiile   şi   serviciile   publice   subordonate   acestora,   cu   atribuții   privind   activitatea   de   tineret,   au  
obligaţia   de   a   avea   angajat   cel   puțin   un   responsabil   de   tineret,   potrivit   normativelor   de   personal   și   cu  
încadrare  în  numărul  total  de  posturi  aprobat  potrivit  legii.”  
 
6.  Articolul  4  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.  4.  –  Politicile  de  tineret  au  la  bază  următoarele  principii  și  caracteristici  generale:    
a) fundamentarea  politicilor  pe  cunoaştere  și  cercetare;  
b) participarea  tinerilor  la  viața  societății,  inclusiv  la  luarea  deciziilor  care  îi  privesc;  
c) consultarea  tinerilor;  
d) transparența;  
e) tratamentul  egal  și  nediscriminarea;  
f) solidaritatea;  
g) dialogul  intercultural  şi  combaterea  rasismului,  xenofobiei  şi  intoleranţei  în  rândul  tinerilor;  
h) abordarea  globală  și  integrată  a  politicilor  de  tineret;  
i) cooperarea  și  parteneriatul  în  politicile  și  activitățile  de  tineret;  
j) continuitatea  și  coordonarea  în  politicile  și  activitățile  de  tineret;  
k) intervenția  timpurie;  

2
l) garantarea  dreptului  la  educaţie,  formare  şi  specializare  profesională;  
m) stimularea  voluntariatului  în  rândul  tinerilor;  
n) stimularea  mobilității  în  rândul  tinerilor;  
o) stimularea  participării  tinerilor  la  educație  și  învățare  în  contexte  non-­‐formale;  
p) asigurarea  accesului  tinerilor  la  informație  şi  tehnologii  informaţionale;  
q) subsidiaritatea   politicilor   de   tineret   la   diferite   niveluri   administrative:   european,   național   și   local   și  
adiționalitatea  fondurilor  alocate  la  fiecare  nivel  în  raport  cu  finanțarea  descentralizată.”  
 
7.  După  articolul  4  se  introduc  două  noi  articole,  articolele  41  şi  42,  cu  următorul  cuprins:  
„Art.  41  –  Activitatea  de  tineret  are  următoarele  principii  generale:  
a) protecția   tinerilor   prin   desfăşurarea   acesteia   într-­‐un   climat   de   siguranță   emoțională,   mentală,   fizică   şi  
spirituală;  
b) accesibilitate   prin   luarea   în   considerare,   încă   din   faza   de   proiectare,   în   toate   politicile,   programele,  
serviciile,   produsele   şi   resursele   din   comunitate   destinate   tinerilor   cu   oportunități   reduse,   inclusiv  
tinerilor   cu   dizabilități,   a   aspectelor   referitoare   la   cost,   disponibilitate,   adaptare,   proximitate,   pentru   a  
preîntâmpina   crearea   de   noi   bariere   precum   şi   identificarea   şi   eliminarea   barierelor   existente   care  
limitează  accesul  tinerilor  cu  dizabilităţi  la  toate  domeniile  vieţii;  
c) răspunde  nevoilor  şi  aspirațiilor  tinerilor;  
d) asigură  participarea  liberă  şi  activă  a  tinerilor;  
e) contribuie   la   dezvoltarea   personală,   profesională   sau   socială,   prin   contribuție   la   îmbunătățirea  
abilităţilor  de  viaţă  şi  a  comportamentelor  proactive  ale  tinerilor;  
f) asigură  protecția  socială  și  accesul  la  oportunități  în  rândul  tinerilor  aparținând  grupurilor  vulnerabile;  
g) respectarea   demnităţii   umane,   potrivit   căreia   fiecărui   tânăr   îi   este   garantată   dezvoltarea   liberă   şi  
deplină  a  personalităţii,  îi  sunt  respectate  statutul  individual  şi  social  şi  dreptul  la  intimitate  şi  protecţie  
împotriva  oricărui  abuz  fizic,  psihic,  intelectual,  politic  sau  economic.  
Art.  42  –  Activitatea  de  tineret  are  cel  puțin  una  dintre  următoarele  caracteristici:  
a) dezvoltă  imaginația,  implicarea  şi  aspirațiile  tinerilor;  
b) sprijină  integrarea  şi  inițiativele  tinerilor;  
c) este  centrată  pe  experiențele  şi  contribuția  tinerilor;  
d) stimulează  viața  asociativă  şi  cooperarea  în  rândul  tinerilor;  
e) facilitează  participarea  tinerilor  la  viaţa  comunităţii;  
f) se  desfăşoară  într-­‐un  context  extracurricular,  dedicată  tinerilor,  fiind  bazată  pe  procese  de  învațare  de  
tip  nonformal  sau  informal;  
g) asigură  incluziunea  socială  a  tinerilor.”  
 
8.  Titlul  secțiunii  1  al  capitolului  II  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„SECŢIUNEA  1  
Ministerul  Tineretului  și  Sportului”.  
 
9.  Articolul  5  se  modifică  având  următorul  cuprins:  
„Art.   5.   (1)   Elaborarea,   reglementarea   şi   coordonarea   Politicii   Naționale   de   Tineret   şi   asigurarea   bunei  
funcționări   a   serviciilor   publice   în   domeniul   tineretului   se   realizează   de   către   Ministerul   Tineretului   și  
Sportului,  ca  autoritate  de  specialitate  în  domeniul  tineretului  a  administraţiei  publice  centrale,  în  subordinea  
Guvernului.  
(2)  Implementarea  Politicii  Naționale  de  Tineret  la  nivel  local  se  realizează  de  către  Direcțiile  Județene  pentru  
Sport  și  Tineret,  respectiv  Direcția  pentru  Sport  și  Tineret  a  Municipiului  Bucureșit.  
(3)  Modul  de  organizare  şi  funcţionare,  precum  şi  atribuţiile  generale  şi  specifice  ale  Ministerului  Tineretului  
și  Sportului  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului.”  
 
10.  Titlul  secțiunii  a  2-­‐a  a  capitolului  II  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„SECŢIUNEA  a  2-­‐a  
Consiliul  interministerial  pentru  tineret”.  
 
11.  Articolul  6  se  modifică  având  următorul  conținut:  
„Art.   6.   –   (1)   Pentru   armonizarea   inițiativelor   de   politici   publice   incidente   domeniului   tineretului   ale  

3
organelor   de   specialitate   ale   administraţiei   publice   centrale,   se   înființează   Consiliul   interministerial   pentru  
tineret.    
(2)  Consiliul  interministerial  prevăzut  la  alin.  (1)  este  format  din  reprezentanți  ai  autorităţilor  administraţiei  
publice  centrale,  relevante  pentru  Politica  Națională  de  Tineret,  la  nivel  de  secretar  de  stat.  
(3)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   coordonează   activitatea   Consiliului   interministerial   pentru   tineret   şi  
asigură  secretariatul  acestuia.  
(4)   Organizarea   și   funcționarea   Consiliul   interministerial   pentru   tineret   se   realizează   prin   Hotărâre   a  
Guvernului.”  
 
12.  Secțiunea  a  5-­‐a  a  capitolului  II  și  articolul  9  se  abrogă.  
 
13.  Articolul  10  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.   10.   –   (1)   Politicile   de   tineret   cu   incidență   la   nivel   local   şi   județean   se   află   în   responsabilitatea  
autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  respectiv,  județene.  
(2)   Autorităţile   administraţiei   publice   locale   şi   judeţene   asigură   cadrul   instituţional   şi   condiţiile   necesare  
pentru  participarea  tinerilor  la  luarea  deciziilor  din  domeniul  tineretului.  
(3)  În  limita  atribuțiilor  lor,  consiliile  județene,  consiliul  General  al  Municipiului  Bucureşti  şi  consiliile  locale  
ale   municipiilor   adoptă,   în   termen   de   6   luni   de   la   data   constituirii,   un   plan   multianual   de   măsuri   în   domeniul  
tineretului  pentru  perioada  mandatului  lor.  Acest  plan  de  măsuri  trebuie  să  fie  corelat  cu  politicile  de  tineret  
la  nivel  național,  regional  şi  local  şi  adoptat  după  consultare  publică.  
(4)  Pentru  implementarea  planului  de  măsuri  în  domeniul  tineretului,  Consiliile  județene  şi  Consiliul  General  
al   Municipiului   Bucureşti   se   consultă   trimestrial   cu   serviciile   deconcentrate   cu   atribuții   în   domeniul  
tineretului  de  pe  raza  lor  teritorială.”  
 
14.  Secțiunea  1  din  capitolul  III,  articolele  11  și  12  se  abrogă.  
 
15.  Titlul  secțiunii  a  3-­‐a  din  capitolul  III  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„SECŢIUNEA  a  3-­‐a  
Consultarea  și  participarea  publică  a  tinerilor”.  
 
16.  Articolul  15  se  abrogă.  
 
17.  Articolul  16  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.  16.  –  (1)  La  elaborarea  politicilor  proprii  în  domeniul  tineretului,  Guvernul,  prin  Ministerul  Tineretului  și  
Sportului,  și/sau  autoritățile  administrației  publice  locale  la  nivel  județean,  la  nivel  de  municipiu  reședință  de  
județ  și  la  nivelul  Municipiului  București,  au  obligaţia  de  a  consulta  Consilii  Consultative  pentru  Tineret.    
(2)   Orice   obligație   legată   de   consultarea   consiliilor   consultative   este   complementară   cu   aplicarea   Legii   nr.  
52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.”  
 
18.  La  cap.  III,  după  articolul  16  se  va  introduc  articolele.  161,  162  și  163    care  vor  avea  următorul  cuprins:  
 „Art.  16¹  –  (1)  Tinerii  au  dreptul  garantat  la  participare  publică,  au  dreptul  de  a  fi  incluşi  în  luarea  deciziilor  
care  îi  vizează,  de  a-­‐şi  asuma  responsabilități  şi  de  a-­‐și  determina  în  mod  liber  cursul  vieții.  
(2)  Statul  stimulează,  prin  politicile  sale,  participarea  publică  a  tinerilor,  în  general,  şi  a  tinerilor  vulnerabili,  
inclusiv   a   tinerilor   cu   dizabilități,   a   celor   aparținând   comunităților   minoritare,   a   tinerilor   imigranți   și   celor   din  
mediul  rural,  în  special.  
(3)  Autoritățile  administrației  publice  centrale  și  locale  facilitează  oportunități  şi  programe  de  consultare  şi  
participare  a  tinerilor  din  cartiere  sau  zone  dezavantajate.  
(4)   Autoritățile   administrației   publice   locale   stimulează   participarea   publică   a   tinerilor   la   deciziile   care   îi  
vizează,   inclusiv   a   celor   aparținând   comunităților   minoritare   și   a   tinerilor   cu   dizabilități   şi   creează  
oportunități  şi  programe  de  consultare  şi  participare  a  tinerilor  din  cartiere  sau  zone  dezavantajate,  definite  
în  acord  cu  recomandările  Consiliului  Europei.  
Art.   162  –   (1)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului,   precum   și   autoritățile   administrației   publice   locale   la   nivel  
județelor,   municipiilor   reședință   de   județ,   respectiv   de   la   nivelul   Municipiului   București   și   sectoarelor  
Municipiului   București,   înființează   consilii   consultative   pentru   tineret   ca   entități   consultative   fără  
personalitate  juridică,  prin  ordin  de  ministru,  respectiv  hotărâri  de  consiliu..    

4
(2)  Autoritățile  administrației  publice  au  obligația  de  a  convoca  consiliile  consultative  pe  care  le-­‐au  constituit  
cel   puțin   trimestrial,   pentru   a   implica   aceste   consilii   în   procesul   de   elaborare,   evaluare,   monitorizare   şi  
implementare   a   politicilor   și   activităților   de   tineret,   inclusiv   a   bugetelor   dedicate   acestora.   Convocarea   se  
face  prin  publicarea  unui  anunț  pe  site-­‐ul  propriu  al  autorităților  administrației  publice.    
(3)  Consiliile  consultative   funcționează  în  baza  unui  regulament  de  organizare  și  funcționare,  în  conformitate  
cu   principiile   drepturilor   omului,   statului   de   drept   şi   ale   democrației.   Raporturile   dintre   membrii   consiliilor  
consultative  au  la  bază  principiile  autonomiei,  legalităţii,  responsabilităţii,  cooperării  şi  solidarităţii.    
(4)  Participarea  la  consiliile  consultative  este  permisă  tuturor  structurilor  neguvernamentale  pentru  tineret  
care  respectă  principiile  formulate  la  alin  (3).    
(5)  Autoritățile  administrației  publice  responsabile  pentru  constituirea  și  convocarea  consiliilor  consultative  
pentru   tineret   se   vor   asigura   că   la   acestea   participă   și   organizațiile   neguvernamentale   care   realizează  
activități   având   ca   beneficiari   tineri   cu   oportunități   reduse   (tineri   cu   dizabilități,   tineri   care   părăsesc   sistemul  
de  protecție  a  copilului,  tineri  care  aparțin  etniei  roma,  tineri  care  aparțin  minorităților  sexuale,  tineri  care  nu  
lucrează  și  nu  urmează  niciun  program  educațional  sau  de  formare  (NEET),  tineri  imigranți,  etc.).    
(6)   În   cadrul   consiliilor   consultative   pentru   tineret   se   pot   organiza   grupuri   de   lucru,   în   funcție   de   nevoile  
identificate,   iar   la   întrunirile   consiliilor   consultative   sau   ale   grupurilor   de   lucru   pot   fi   invitate   autorități   și  
instituții  publice  cu  atribuții  în  domeniul  politicilor  de  tineret  și  experți  în  domeniul  tineretului.  
Art.  163  –  (1)  Pentru  respectarea  obligației  de  la  art.  10  alin  (2),  la  nivel  local,  Consiliile  Locale  pot  constitui  
consilii  consultative  pentru  tineret.”  
 
19.  La  art.  17,  după  alin.  (5)  se  introduce  alin  (51)  care  va  avea  următorul  cuprins:  
„...............  
(51)  Statul,  prin  autoritățile  administrației  publice  centrale  cu  atribuții  în  domeniul  antreprenoriatului,  susține  
înființarea   de   incubatoare   de   afaceri,   care   să   dezvolte   și   programe   de   stimulare   antreprenorială   accesibile  
tuturor  tinerilor  dornici  să  înființeze  o  afacere.”  
 
20.  După  art.  17  se  introduce  art.  171  cu  următorul  cuprins:  
„Art.  171  –  (1)  În  vederea  cunoașterii  drepturilor,  libertăților  și  obligațiilor  pe  care  tinerii  le  au  în  societate,  
statul  asigură  accesul  gratuit  al  acestora  la  programe  de  educație  civică  și  juridică.  
(2)   În   vederea   îmbunătățirii   protecției   drepturilor   tinerilor,   instituțiile   de   învățământ   preuniversitar   și  
universitar,   centrele   de   plasament   și   alte   insituții   publice   ale   căror   beneficiari   sunt   în   majoritate   tineri   au  
următoarele  obligații:  
a) adoptarea   unui   sistem   intern   de   avertizare   pentru   protecția   drepturilor   tinerilor   care   să   permită  
sesizarea  neregulilor  constatate  de  către  tineri;  
b) comunicarea  unui  pachet  de  informații  referitor  la  drepturile  și  obligațiile  tânărului  în  raport  cu  instituția,  
inclusiv  mijloace  de  raportare  a  abuzurilor.”  
 
21.  Articolul  18  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.  18.  –  (1)  Tinerii  beneficiază  de  acces  gratuit  la  fondul  de  carte  şi  la  sursele  de  informare  administrate  de  
bibliotecile  publice  și  de  alte  facilități  pentru  încurajarea  accesului  la  cultură  pentru  tineri.  
(2)   Tinerii   proveniţi   din   centre   de   plasament   ori   din   familii   cu   posibilităţi   materiale   reduse   sau   tinerii   cu  
dizabilități  care  doresc  să  urmeze  una  dintre  formele  de  învăţământ  superior  din  sistemul  public  beneficiază  
de  gratuitate  privind  taxele  de  admitere  şi  de  şcolarizare,  acestea  fiind  suportate  din  bugetul  aprobat  pentru  
Ministerul  Educației  Naționale  și  Cercetării  Științifice.  
(3)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale,   prin   programele   lor,   facilitează   accesul   tinerilor   la  
activități  de  învățare  în  contexte  non-­‐formale  şi  informale,  în  vederea  încurajării  învățării  în  afara  sistemului  
formal  de  educație,  inclusiv  prin  măsuri  de  asistență  și  sprijin  adecvat  pentru  tinerii  cu  dizabilități.  
(4)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale   încurajează   activități   de   promovare   a   tuturor  
culturilor  reprezentate  de  tinerii  dintr-­‐o  comunitate.  
(5)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale   încurajează   crearea   unor   spații   de   dialog   intercultural  
pentru  tineri,  la  nivelul  comunităților  locale.”  
 
22.  Articolul  20  se  modifică  şi  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.  20.  -­‐  Statul,  prin  instituţiile  sale  cu  responsabilităţi  în  domeniu,  încurajează  activitatea  de  voluntariat  în  
rândul  tinerilor  prin:    

5
a) sprijinirea  structurilor  neguvernamentale  de  şi  pentru  tineret,  care  asigură  condiţii  pentru  participarea  
tinerilor   la   acţiuni   de   voluntariat   în   domenii   de   interes   public,   conform   legislației   în   vigoare   privind  
reglementarea  activităţii  de  voluntariat  în  România;  
b) recunoaşterea   activităţilor   de   voluntariat   pentru   tineri,   efectuate   atât   pe   teritoriul   României,   cât   şi   pe  
teritoriul  altor  state  şi  recunoaşterea  abilităților  dezvoltate  prin  voluntariat,   deopotrivă  pentru  cetăţenii  
români,  străini  sau  apatrizi,  în  conformitate  cu  convenţiile  internaţionale  la  care  România  este  parte,  ca  
urmare  a  evaluării  și  certificării  competențelor  profesionale  obținute  pe  alte  căi  decât  cele  formale,  în  
centre  de  evaluare  a  competențelor  profesionale,  conform  Ordonanței  Guvernului  nr.  129/2000  privind  
formarea  profesională  a  adulților  cu  modificările  și  completările  ulterioare.”  
 
23.  Articolul  22  se  modifică  și  va  avea  următorul  cuprins:  
„Art.   22.   -­‐   (1)   Pentru   prevenirea   şi   combaterea   sărăciei   şi   a   riscului   de   excluziune   socială   a   tinerilor,   prin  
politicile  publice  iniţiate,  statul:  
a)   asigură   accesul   persoanelor   vulnerabile   tinere   la   unele   drepturi   fundamentale,   cum   ar   fi:   dreptul   la  
locuinţă,  la  asistenţă  socială  şi  medicală,  la  educaţie  şi  la  loc  de  muncă;  
b) instituie   măsuri   de   sprijin   conform   nevoilor   particulare   ale   persoanelor,   familiilor   şi   grupurilor  
defavorizate.  
(2)  Tinerii  singuri  şi  familiile  tinere  care  nu  dispun  de  resursele  necesare  pentru  satisfacerea  unui  nivel  de  trai  
minimal   au   dreptul   la   servicii   și   beneficii   sociale,   în   vederea   depășirii   situațiilor   de   dificultate,   prevenirii   și  
combaterii  riscului  de  excluziune  socială.”  
 
24.  La  articolul  23  se  modifică  literele  b  și  c  și  se  introduce  o  nouă  literă,  litera  f,  cu  următorul  cuprins:  
„Art.   23.   -­‐   În   domeniul   facilitării   şi   stimulării   inserției   socio-­‐profesională   profesionale   a   tinerilor,   statul   are  
următoarele  obligaţii:    
b) asigură   condiţii   corespunzătoare   pentru   integrarea   sociopro-­‐fesională   a   tinerilor   aparținând   grupurilor  
vulnerabile,   inclusiv   a   tinerilor   care   aparțin   etniei   roma   și   altor   minorități   naționale,   tineri   care   pot   fi  
discriminați   pe   criteriul   orientării   sexuale,   tineri   care   nu   lucrează   și   nu   urmează   niciun   program  
educațional  sau  de  formare  (NEET),  tineri  imigranți;  
c) promovează  politici  incluzive  și  nediscriminatorii  în  vederea  ocupării  unui  loc  de  muncă  de  către  tineri,  
cu  prioritate  pentru  tinerii  părinţi;  
...  
f) facilități  oferite  tinerilor  care  sunt  activi  pe  piața  muncii  pentru  asigurarea  păstrării  locului  de  muncă  și  
echilibrului  dintre  viața  profesională  și  cea  personală.”  
 
25.   La   articolul   26   se   modifică   literele   b,   c   și   d   și   se   introduc   trei   noi   litere,   literele   g,   h   și   i,   cu   următorul  
cuprins:  
„Art.  26.  ...  
b)   asigură   tratament   medical   gratuit   conform   dispozițiilor   legale   în   vigoare   şi   promovează   măsuri   pentru  
reintegrarea  socială  a  tinerilor  dependenţi  de  alcool,  tutun,  droguri  sau  de  alte  substanţe  nocive;    
c)   acordă   în   condițiile   legii   servicii   medicale,   medicamente   și   dispozitive   medicale   în   sistemul   de   asigurări  
sociale  de  sănătate,  tinerilor  care  urmează  o  formă  de  învăţământ  autorizată  sau  acreditată;    
d)   asigură   tratamentul   medical   suportat   din   Fondul   național   unic   de   asigurări   sociale   de   sănătate   pentru  
tinerii   suferinzi   de   boli   cronice,   în   condițiile   legii,   ale   Contractului-­‐cadru   care   reglementează   condițiile  
acordării  asistenței  medicale  și  ale  normelor  de  aplicare  a  acestora;  
...  
g)  asigură  îmbunătățirea  condițiilor  de  viață  ale  tinerilor  din  cartierele  şi  zonele  defavorizate  prin  facilitarea  
accesului  la  servicii  publice;  
h)  asigură  consiliere  și  alte  programe  de  planificare  familială;  
i)  pune  în  aplicare  măsuri  concrete  pentru  a  descuraja  segregarea  grupurilor  de  tineri  şi  izolarea  tinerilor  care  
afectează  negativ  cartierele  şi  zonele  defavorizate,  indiferent  de  localizarea  lor.”  
 
26.   După   Capitolul   IV,   se   introduce   Capitolul   IV1   cu   titlul:   „Centre   de   Tineret”   iar   după   articolul   26   se   va  
introduce  un  nou  articol,  art.  26¹,  cu  următorul  cuprins:  
„Art.  26¹  -­‐  (1)  Centrele  de  tineret  oferă  servicii  pentru  tineri  și  resurse  informaționale  și  educaționale  pentru  
organizarea  și  furnizarea  acestor  servicii.    

6
(2)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului   standarde   de   calitate   pentru   activitatea  
centrelor  de  tineret.  
(3)   Pe   baza   standardelor   de   calitate   prevăzute   la   alin   (2),   Ministerul   Tineretului   și   Sportului,   prin   Direcțiile  
Județene   pentru   Sport   și   Tineret,   respectiv   Direcția   pentru   Sport   și   Tineret   a   Municipiului   București,  
acreditează  centrele  de  tineret,  cu  excepția  celor  prevăzute  la  alin.  (5)  din  prezentul  articol.  
(4)  Acreditarea  centrelor  de  tineret  se  va  realiza  pe  baza  unei  metodologii  de  acreditare  adoptată  prin  ordin  
al  Ministrului  Tineretului  și  Sportului.  
(5)  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  înființează  centre  naționale  de  tineret  cu  personalitate  juridică,  instituții  
publice   care   funcţionează   în   subordinea   sa   și   centre   locale   de   tineret   în   fiecare   județ,   fără   personalitate  
juridică,   ce   funcţionează   în   subordinea   Direcţiilor   Judeţene   pentru   Sport   și   Tineret,   respectiv   a   Direcției  
pentru  Sport  și  Tineret  a  Municipiului  București.    
(6)  Centrele  de  tineret  din  subordinea  Direcțiilor  Județene  pentru  Sport  și  Tineret,  respectiv  Direcției  pentru  
Sport   și   Tineret   a   Municipiului   București   pot   fi   înființate   în   parteneriat   cu   structurile   neguvernamentale  
pentru   tineret,   cu   excepția   grupurilor   informale   și   a   structurilor   de   tineret   ale   partidelor   politice,   ori   cu  
autorități  ale  administrației  publice  locale.  
(7)  Centrele  de  tineret  din  subordinea   Direcțiilor  Județene  pentru  Sport  și  Tineret  vor  fi  înfiinţate  în  municipii  
reşedinţă  de  judeţ  sau  în  alte  localităţi,  în  funcție  de  nevoile  tinerilor.  
(8)  Consiliile  județene  și  consiliile  locale  ale  municipiilor  reședință  de  județ,  Consiliul  General  al  Municipiului  
București   și   consiliile   locale   ale   sectoarelor   municipiului   București,   precum   și   structurile   neguvernamentale  
pentru  tineret,  cu  excepția  grupurilor  informale  și  a  structurilor  de  tineret  ale  partidelor  politice,  pot  înființa  
centre  de  tineret  locale.  
(9)   Centrele   de   tineret   acreditate,   în   conformitate   cu   alin.   (3),   pot   fi   finanțate   de   la   bugetul   de   stat   sau  
bugetele   locale   în   cadrul   unor   programe   de   finanțare,   pe   bază   de   concurs,   cu   respectarea   reglementărilor  
prezentei  legi  și  ale  Legii  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate  
pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general,  în  limita  prevederilor  bugetare  aprobate  cu  această  destinație.  
(10)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   constituie   Registrul   Național   al   Centrelor   pentru   Tineret.   Registrul  
Național   al   Centrelor   pentru   Tineret   are   caracter   public,   în   scopul   evidenței   centralizate   a   acestora   și   se  
organizează  şi  funcționează  în  baza  unui  regulament  aprobat  prin  ordin  al  Ministrului  Tineretului  și  Sportului.  
(11)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   are   obligaţia   de   a   elabora   strategia   naţională   anuală   cu   privire   la  
informarea   şi   consilierea   tinerilor,   strategie   ce   va   fi   implementată   la   nivel   local   de   către   fiecare   centru   de  
tineret.”  
 
27.  Articolul  28  se  modifică  și  după  aliniatul  1  se  introduce  un  nou  aliniat,  aliniatul  (11)  ,cu  următorul  cuprins:  
„Art.   28.   –   (1)   Județele,   Municipiul   Bucureşti,   precum   şi   municipiile   reşedinţă   de   judeţ   și   sectoarele  
Municipiului  București  alocă  anual,  în  cadrul  bugetelor  proprii,  fonduri  destinate  activităţilor  de  tineret.  
(11)   Minim   25%   din   fondurile   județene   destinate   activității   de   tineret   vor   fi   utilizate   pentru   programe  
adresate   mediului   rural,   pentru   a   încuraja   dezvoltarea   tinerilor   din   zone   defavorizate.   În   cazul   în   care   nu  
există  inițiative  de  activități  de  tineret  în  mediul  rural,  sumele  se  realocă  celor  din  mediul  urban.  
(2)  Fondul  destinat  activităţilor  de  tineret  prevăzut  la  alin.  (1)  se  utilizează  pentru  finanțarea:  
a) activităților   de   tineret,   prin   concursuri   de   proiecte   realizate   conform   legii   în   baza   priorităților   stabilite  
prin   politici   de   tineret.   Sumele   alocate   pentru   aceste   activități   vor   avea   un   cuantum   de   cel   puțin   50%   din  
fondul  menționat  la  aliniatul  (1);  
b) activităţilor  de  tineret  de  interes  județean  stabilite  prin  procedurile  de  consultare  publică;  
c) cheltuielilor  de  funcționare  şi  de  susținere  a  activităților  din  centrele  de  tineret  înființate  conform  Art.  26¹  
alin  (8);  
d) cheltuielilor  cu  remunerația  responsabilului  în  domeniul  tineretului  angajat  conform  art.  3  alin.  (2).  
(3)   Sumele   alocate   pentru   activitățile   prevăzute   la   alin.   (2)   lit.   a   vor   fi   cheltuite   în   baza   unei   metodologii  
transparente  în  acord  cu  Legea  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fonduri  publice  
alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.”  
 
28.  După  articolul  29  se  introduce  articolul  291  cu  următorul  cuprins:  
„Art.   291   -­‐   (1)   Organizațiile   neguvernamentale   de   și   pentru   tineret   și   grupurile   informale   de   tineri   pot  
beneficia  de  finanțare  din  fonduri  publice  pe  bază  de  concursuri  pentru  proiecte  de  tineret.    
(2)  Metodologia  pentru  concursurile  organizate  de  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  va  fi  adoptată  prin  ordin  
de  ministru.    

7
(3)   Prin   derogare   de   la   Legea   nr.   350/2005   privind   regimul   finanţărilor   nerambursabile   din   fonduri   publice  
alocate   pentru   activităţi   nonprofit   de   interes   general,   acordarea   de   finanţări   nerambursabile   este  
condiţionată   de   contribuția   beneficiarilor   finanțărilor,   din   surse   proprii   sau   atrase,   de   cel   puțin   2%   din  
bugetul   fiecărui   program,   proiect   și   al   fiecărei   acțiuni   de   tineret   pentru   care   primesc   finanțare   în   condiţiile  
prezentei  legi.  
(4)   Prima   tranşă   se   acordă   la   semnarea   contractului   de   finanţare   și   poate   fi   de   maxim   30%   din   bugetul  
fiecărui   program,   proiect   și   fiecărei   acțiuni   de   tineret   finanțate.   Următoarele   tranşe   se   acordă   în   baza  
documentelor  justificative  în  vederea  rambursării,  prezentate  de  beneficiarul  finanţării  nerambursabile.    
(5)   Sumele   din   avans   necheltuite   sau   nejustificate   se   restituie   în   condițiile   Legii   Finanțelor   Publice   nr.  
500/2002,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.”    
 
29.  După  Capitolul  VI  se  introduce  Capitolul  VI1    cu  titlul:  „Ziua  Națională  a  Tineretului”,  iar  după    articolul  30  se  
va  introduce  un  nou  articol,  art.  301  cu  următorul  cuprins:  
„Art.  301  -­‐  (1)  Se  instituie  ziua  de  12  august  ca  Ziua  Tineretului.  
(2)   Cu   prilejul   Zilei   Tineretului   se   organizează   activităţi   sociale,   culturale,   artistice,   sportive   și   turistice   şi   se  
difuzează,  prin  mijloacele  de  informare  în  masă,  materiale  care  vizează  domeniile  de  interes  ale  tineretului.  
(3)   Autorităţile   administrației   publice   centrale   şi   locale,   inclusiv   instituţiile   şi   serviciile   publice   deconcentrate,  
cu   atribuţii   în   domeniul   tineretului,   educaţiei,   culturii,   sportului,   cercetării,   turismului,   protecţiei   mediului,  
sănătăţii   şi   finanţelor,   pot   acorda   sprijin   material,   financiar   şi   organizatoric   sărbătoririi   Zilei   Tineretului,   în  
limita  și  potrivit  destinațiilor  stabilite  prin  bugetele  proprii.”  
 
Art.   II.  –  În  termen  de  30  de  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Legea  tinerilor  nr.  350/2006  
publicată   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.   648   din   27/07/2006,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,  
precum   şi   cu   modificările   şi   completările   aduse   prin   prezenta   lege,   se   va   republica   în   Monitorul   Oficial   al  
României,  Partea  I,  dându-­‐se  textelor  o  nouă  numerotare.  
 
Art.  III.   -­‐   La   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   legi   se   abrogă   Legea   nr.   333/2006   privind   înfiinţarea   centrelor  
de   informare   şi   consiliere   pentru   tineri,   Legea   nr.   351/2006   privind   înființarea,   organizarea   și   funcționarea  
Consiliului   Național   al   Tineretului   din   România   şi   Legea   nr.   425/2004   privind   instituirea   Zilei   Naţionale   a  
Tineretului.  
 
Art.   IV.   -­‐   La   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   legi,   centrele   de   tineret   preiau   toate   funcțiile   centrelor   de  
informare  și  consiliere  pentru  tineret  existente  la  momentul  adoptării  prezentei  legi.  
 
Art.  V.  Măsurile  de  punere  în  aplicare  a  prezentei  legi  vor  fi  adoptate  astfel:  
a) în  termen  de  60  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului,  
precum  și  autoritățile  administrației  publice  locale  la  nivel  județelor,   municipiilor  reședință  de  județ,  
respectiv   de   la   nivelul   Municipiului   București   și   sectoarelor   Municipiului   București,   înființează   consilii  
consultative  pentru  tineret  ca  entități  consultative  fără  personalitate  juridică,  prin  ordin  de  ministru,  
respectiv  hotărâri  de  consiliu;  
b) în  termen  de  90  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  
adoptă  prin  ordin  al  ministrului  standarde  de  calitate  pentru  activitatea  centrelor  de  tineret;  
c) în  termen  de  90  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  
adoptă  prin  ordin  al  ministrului  metodologia  de  acreditare  a  Centrelor  de  Tineret;  
d) în  termen  de  90  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  
adoptă   prin   ordin   al   ministrului   regulamentul   de   funcționare   al   Registrului   Național   al   Centrelor   de  
Tineret;  
e) în  termen  de  90  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  
adoptă  prin  ordin  al  ministrului  metodologia  pentru  concursurile  de  proiecte  organizate  de  minister  
conform  art.  291.  
 
Art.   VI.  –  În  termen  de  90  de  zile  de  la  data  publicării  prezentei  legi,  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  
Ministerul   Tineretului   şi   Sportului   va   elabora   norme   de   aplicare,   care   vor   fi   adoptate   prin   Hotărâre   a  
Guvernului.