Sunteți pe pagina 1din 18

 

 
 
TABEL  COMPARATIV  
Lege  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  tinerilor  nr.  350/2006  şi  abrogarea  unor  acte  normative  în  domeniul  tineretului  
 
I   Prevederi  în  vigoare   Propunere  de  modificare  MTS  
1. Titlul  
  legii:   Titlul  legii:  
Legea  tinerilor   Legea  tineretului  
Parlamentul  României  adoptă  prezenta  lege.  
2. Art.  
  1.   -­‐   Prezenta   lege   reglementează   cadrul   juridic   necesar   asigurării   de   condiţii   Art.   1.   -­‐   Prezenta   lege   reglementează   cadrul   juridic   necesar   asigurării  
adecvate   integrării   socioprofesionale   a   tinerilor,   conform   necesităţilor   şi   participării   active   şi   incluzive   a   tinerilor   la   viața   societății,   în   domeniile   de  
aspiraţiilor  acestora.     interes  pentru  aceştia.  
 
3. Art.  
  2.  –   Art.  2.  -­‐  Statul  asigură  un  regim  special  de  protecţie  şi  de  asistenţă  tinerilor,  
(1)   Statul   asigură,   cu   respectarea   principiului   transparenţei,   un   regim   special   de   cu   respectarea   principiului   transparenţei   și   consultării   publice,   pentru  
protecţie  şi  de  asistenţă  tinerilor  pentru  realizarea  drepturilor  acestora.     exercitarea  drepturilor  acestora.  
(2)   În   sensul   prezentei   legi,   termenul   şi   expresia   de   mai   jos   au   următoarele  
semnificaţii:    
a)  tineri  -­‐  cetăţenii  cu  vârsta  cuprinsă  între  14  şi  35  de  ani;    
b)  activitate  de  tineret  -­‐  orice  formă  de  acţiune  organizată  în  scopul  îmbunătăţirii  
condiţiilor  necesare  integrării  socioprofesionale  a  tinerilor,  conform  necesităţilor  şi  
aspiraţiilor  acestora.    
4.     Art.   21   -­‐   În   sensul   prezentei   legi,   termenii   şi   expresiile   de   mai   jos   au  
următoarele  semnificaţii:    
a) activitate  de  tineret  -­‐  orice  activitate  cu  şi  pentru  tineri,  al  cărei  scop  
este   asigurarea   participării   active   şi   incluzive   a   tinerilor   la   viața  
societății,   în   domeniile   de   interes   pentru   aceştia,   cu   excepția  
activităților  de  propagandă  politică;  
b) centru   de   tineret   –   structură   cu   sau   fără   personalitate   juridică,   de  
drept   public   sau   de   drept   privat,   înființată   în   vederea   organizării   și  
desfășurării   activităților   de   tineret   și   furnizării   de   servicii   pentru  
tineri,  ca  activitate  principală  și  neîntreruptă.  Printre  aceste  activități  
și   servicii   se   află:   facilitarea   învățării   nonformale;   servicii   de  
informare   și   consiliere   pentru   tineri,   inclusiv   consiliere   în   domeniul  
carierei   și   antreprenoriatului;   asistență   pentru   prevenirea   și  

1
reducerea  efectelor  comportamentelor  de  risc,  cum  sunt  consumul  de  
substanțe:  tutun,  alcool,  droguri,  prostituție,  trafic  de  persoane  etc.;  
servicii  de  consiliere  pentru  tineri  și  părinți;  promovarea  activitățiilor  
de   voluntariat   și   participare   activă   a   tinerilor   la   viața   comunității;  
facilități   pentru   petrecerea   timpului   liber   și   activități   sportive   și  
culturale,   servicii   de   consiliere   pentru   structurile   neguvernamentale  
pentru  tineret.  
c) consiliu  consultativ  pentru  tineret  –  structură  consultativă,  constituită  
pe   lângă   autoritățile   administrației   publice,   cu   scopul   de   a   furniza  
acestora  expertiză  în  domeniul  tineretului;  
d) familie   tânără   –   familia   în   care   soți   sunt   tineri,   în   sensul   prezentei  
legi;    
e) grup   informal   de   tineri   –   ansamblu   de   minim   3   tineri   care   inițiază   şi  
realizează  împreună  activități  de  tineret;  
f) organizații   neguvernamentale   de   tineret   –   persoanele   juridice   de  
drept   privat   şi   fără   scop   lucrativ,   care   funcţionează   conform  
Ordonanței   Guvernului   nr.   26/2000   cu   privire   la   asociații   și   fundații,  
cu   modificările   și   completările   ulterioare,   în   care   cel   puțin   jumătate  
plus   unu   din   numărul   total   al   membrilor   sunt   tineri   şi   care   au   în  
structurile   de   conducere   şi   de   administrare   persoane   tinere.  
Asociațiile,   fundațiile   şi   federațiile   de   elevi   şi   cele   studențeşti   sunt  
asimilate  organizațiilor  neguvernamentale  de  tineret;    
g) organizații  neguvernamentale  pentru  tineret  –  persoanele  juridice  de  
drept   privat   şi   fără   scop   lucrativ,   care   funcţionează   conform  
Ordonanței   Guvernului   nr.   26/2000   cu   privire   la   asociații   și   fundații,  
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  şi  al  căror  scop,  prevăzut  în  
statut,   vizează   direct   domeniul   tineretului,   iar   pentru   realizarea  
acestuia   majoritatea   obiectivelor   asumate   sunt   adresate   tinerilor.  
Fundațiile  pentru  Tineret  ce  funcționează  conform  Legii  nr.  146/2002  
privind   regimul   juridic   al   fundațiilor   județene   pentru   tineret   și   a  
municipiului  București,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  sunt  
asimilate  organizațiilor  neguvernamentale  pentru  tineret;    
h) politici  de  tineret  –  ansamblul  principiilor,  obiectivelor  și  activităților  
desfășurate   de   autoritățile   administrației   publice   și   prin   care   se  
urmăreşte   îmbunătățirea   condițiilor   de   trai,   de   dezvoltare   personală  

2
şi  profesională  pentru  tineri;  
i) Politica   Națională   de   Tineret   –   angajamentul   şi   practicile   privind  
asigurarea   implementării,   la   nivel   național,   a   politicilor   de   tineret,  
asumate   de   Guvernul   României,   prin   programul   său.   Politica  
Naţională   de   Tineret   se   bazează   pe   Strategia   naţională   de   tineret,  
precum  şi  pe  strategii  sectoriale  ale  Guvernului.  Politica  Naţională  de  
Tineret   include   intervenții   timpurii,   pentru   a   asigura   participarea  
tinerilor   la   viața   societății   în   general,   și   este   corelată   cu   politica  
națională  pentru  protectia  drepturilor  copilului.  Politica  Națională  de  
Tineret   se   completează   şi   se   actualizează   cu   politicile   propuse   de  
către  Ministerul  Tineretului  și  Sportului,  fundamentate  pe  rezultatele  
rapoartelor   periodice   cu   privire   la   starea   tinerilor   de   pe   teritoriul  
României;  
j) responsabil   de   tineret   –   lucrător   de   tineret,   consilier   pentru   tineret  
sau   altă   persoană   ce   deține   competențe   în   domeniul   activității   de  
tineret,   dobândite   fie   prin   stagii   de   formare   profesională,   fie   prin  
experiență   profesională,   certificată   prin   fișe   de   post   sau   alte  
documente  similare;    
k) structuri   neguvernamentale   pentru   tineret   –   organizațiile  
neguvernamentale  de  și  pentru  tineret,  grupurile  informale  de  tineri,  
precum   şi   organizaţiile   de   tineret   din   cadrul   partidelor   politice,  
structurile   de   tineret   din   cadrul   sindicatelor   şi   confederaţiilor  
naţionale   sindicale,     structurile   de   tineret   ale   patronatelor   şi  
confederațiilor  naționale  patronale,  structurile  Consiliului  Național  al  
Elevilor   și   alte   organizații   neguvernamentale   care   reprezintă   tinerii  
și/sau  interesele  acestora;    
l) tânăr  –  cetățean  român,  străin  sau  apatrid,  cu  vârsta  cuprinsă  între  14  
şi  35  de  ani;  
m) tânăr   aparținând   grupurilor   vulnerabile   –   desemnează   persoana  
tânără   sau   familia   tânără   care   este   în   risc   de   a-­‐şi   pierde   capacitatea  
de   satisfacere   a   nevoilor   zilnice   de   trai   din   cauza   unor   situaţii   de  
boală,  dizabilitate,  sărăcie,  dependenţă  de  droguri  sau  de  alcool  ori  a  
altor   situaţii   care   conduc   la   vulnerabilitate   economică   şi   socială.   Din  
această   categorie   fac   parte:   persoane   tinere   cu   dizabilităţi,   tineri  
victime   ale   violenţei   în   familie,   persoane   tinere   fără   adăpost,  

3
persoane   tinere   cu   diferite   adicţii,   respectiv   consum   de   alcool,  
droguri,   alte   substanţe   toxice,   internet,   jocuri   de   noroc   etc.,   tineri  
victime   ale   traficului   de   persoane,   persoane   tinere   private   de  
libertate,   persoane   tinere   sancţionate   cu   măsură   educativă   sau  
pedeapsă   neprivativă   de   libertate   aflate   în   supravegherea   serviciilor  
de   probaţiune,   persoane   tinere   cu   afecţiuni   psihice,   persoanelor  
tinere   din   comunităţi   isolate,   tineri   şomeri   de   lungă   durată,   tineri  
refugiați   sau   imigranți,   mamele   adolescente,   tinerii   care   părăsesc  
sistemul  de  protecție  al  copilului.  
5. Art.  
  3.   -­‐   Autorităţile   administraţiei   publice   centrale   şi   locale,   unităţile,   instituţiile   şi   Art.   3   -­‐   (1)   Autorităţile   administraţiei   publice   centrale   şi   locale,   unităţile,  
serviciile   publice   subordonate   acestora   au   obligaţia   să   sprijine   activitatea   de   instituţiile   şi   serviciile   publice   subordonate   acestora,   cu   atribuții   privind  
tineret   şi   să   asigure   cadrul   adecvat   de   desfăşurare   a   acesteia   la   nivel   naţional   şi   activitatea   de   tineret,   au   obligaţia   să   sprijine   activitatea   de   tineret   şi   să  
local,  în  condiţiile  legii.     asigure   cadrul   adecvat   de   desfăşurare   a   acesteia,   în   limitele   atribuțiilor  
generale  şi  specifice,  în  condiţiile  legii.    
(2)   Pentru   buna   desfăşurare   a   activității   de   tineret,   autorităţile  
administraţiei   publice   centrale   şi   locale,   unităţile,   instituţiile   şi   serviciile  
publice   subordonate   acestora,   cu   atribuții   privind   activitatea   de   tineret,  
au  obligaţia  de  a  avea  angajat  cel  puțin  un  responsabil  de  tineret,  potrivit  
normativelor   de   personal   și   cu   încadrare   în   numărul   total   de   posturi  
aprobat  potrivit  legii.  
6. Art.  
  4.  -­‐  Politicile  în  domeniul  tineretului  au  la  bază  următoarele  principii  generale:     Art.  4.  –  Politicile   de   tineret  au  la  bază  următoarele  principii  și  caracteristici  
a)   elaborarea   şi   promovarea   unor   strategii   globale   şi   integrate   şi   fundamentarea   generale:    
acestora  în  baza  rezultatelor  cercetărilor  sociale  actuale;     a) fundamentarea  politicilor  pe  cunoaştere  și  cercetare;  
b)  asigurarea  participării  tinerilor  la  deciziile  care  îi  vizează,  inclusiv  la  elaborarea,   b) participarea   tinerilor   la   viața   societății,   inclusiv   la   luarea   deciziilor  
promovarea   şi   realizarea   politicilor   în   domeniul   tineretului,   în   special   prin  
care  îi  privesc;  
intermediul  structurilor  neguvernamentale  de  tineret  şi  pentru  tineret;    
c)  sporirea  gradului  de  participare  a  tinerilor  la  viaţa  publică  şi  încurajarea  acestora  
c) consultarea  tinerilor;  
în  vederea  asumării  responsabilităţilor  individuale  sau  de  grup;     d) transparența;  
d)   sprijinirea   şi   îndrumarea   tinerilor   în   vederea   participării   active   a   acestora   la   e) tratamentul  egal  și  nediscriminarea;  
viaţa  economică,  educaţională  şi  culturală  a  ţării;     f) solidaritatea;  
e)   stimularea   cooperării   autorităţilor   şi   instituţiilor   publice   centrale   şi   locale   cu   g) dialogul   intercultural   şi   combaterea   rasismului,   xenofobiei   şi  
structurile   neguvernamentale   de   tineret   şi   pentru   tineret,   prin   înfiinţarea   de   intoleranţei  în  rândul  tinerilor;  
consilii   consultative   constituite   din   organizaţiile   neguvernamentale   de   şi   pentru   h) abordarea  globală  și  integrată  a  politicilor  de  tineret;  
tineret  de  pe  lângă  fiecare  autoritate  sau  instituţie  publică  centrală  ori  locală  care   i) cooperarea  și  parteneriatul  în  politicile  și  activitățile  de  tineret;  
gestionează  fonduri  destinate  tineretului;     j) continuitatea  și  coordonarea  în  politicile  și  activitățile  de  tineret;  
f)  garantarea  dreptului  la  educaţie,  instruire  şi  specializare  profesională;    
k) intervenția  timpurie;  
g)  stimularea  accesului  tinerilor  la  informaţie  şi  tehnologii  informaţionale;    

4
h)  stimularea  mobilităţii  în  rândul  tinerilor;     l) garantarea   dreptului   la   educaţie,   formare   şi   specializare  
i)  stimularea  voluntariatului  în  rândul  tinerilor;     profesională;  
j)   promovarea   dialogului   intercultural   şi   combaterea   rasismului,   xenofobiei   şi   m) stimularea  voluntariatului  în  rândul  tinerilor;  
intoleranţei  în  rândul  tinerilor.     n) stimularea  mobilității  în  rândul  tinerilor;  
 
o) stimularea   participării   tinerilor   la   educație   și   învățare   în   contexte  
non-­‐formale;  
p) asigurarea   accesului   tinerilor   la   informație   şi   tehnologii  
informaţionale;  
q) subsidiaritatea   politicilor   de   tineret   la   diferite   niveluri  
administrative:   european,   național   și   local   și   adiționalitatea  
fondurilor   alocate   la   fiecare   nivel   în   raport   cu   finanțarea  
descentralizată.  
 
7.     Art.  41  –  Activitatea  de  tineret  are  următoarele  principii  generale:  
a)   protecția   tinerilor   prin   desfăşurarea   acesteia   într-­‐un   climat   de  
siguranță  emoțională,  mentală,  fizică  şi  spirituală;  
b)  accesibilitate  prin  luarea  în  considerare,  încă  din  faza  de  proiectare,  în  
toate   politicile,   programele,   serviciile,   produsele   şi   resursele   din  
comunitate   destinate   tinerilor   cu   oportunități   reduse,   inclusiv   tinerilor   cu  
dizabilități,   a   aspectelor   referitoare   la   cost,   disponibilitate,   adaptare,  
proximitate,   pentru   a   preîntâmpina   crearea   de   noi   bariere   precum   şi  
identificarea   şi   eliminarea   barierelor   existente   care   limitează   accesul  
tinerilor  cu  dizabilităţi  la  toate  domeniile  vieţii;  
c)  răspunde  nevoilor  şi  aspirațiilor  tinerilor;  
d)  asigură  participarea  liberă  şi  activă  a  tinerilor;  
e)   contribuie   la   dezvoltarea   personală,   profesională   sau   socială,   prin  
contribuție   la   îmbunătățirea   abilităţilor   de   viaţă   şi   a   comportamentelor  
proactive  ale  tinerilor;  
f)   asigură   protecția   socială   și   accesul   la   oportunități   în   rândul   tinerilor  
aparținând  grupurilor  vulnerabile;  
g)   respectarea   demnităţii   umane,   potrivit   căreia   fiecărui   tânăr   îi   este  
garantată  dezvoltarea  liberă  şi  deplină  a  personalităţii,  îi  sunt  respectate  
statutul   individual   şi   social   şi   dreptul   la   intimitate   şi   protecţie   împotriva  
oricărui  abuz  fizic,  psihic,  intelectual,  politic  sau  economic.  
 

5
Art.   42   –   Activitatea   de   tineret   are   cel   puțin   una   dintre   următoarele  
caracteristici:  
a)  dezvoltă  imaginația,  implicarea  şi  aspirațiile  tinerilor;  
b)  sprijină  integrarea  şi  inițiativele  tinerilor;  
c)  este  centrată  pe  experiențele  şi  contribuția  tinerilor;  
d)  stimulează  viața  asociativă  şi  cooperarea  în  rândul  tinerilor;  
e)  facilitează  participarea  tinerilor  la  viaţa  comunităţii;  
f)   se   desfăşoară   într-­‐un   context   extracurricular,   dedicată   tinerilor,   fiind  
bazată  pe  procese  de  învațare  de  tip  nonformal  sau  informal;  
g)  asigură  incluziunea  socială  a  tinerilor.  
 
8. SECŢIUNEA  
  1   SECŢIUNEA  1  
Autoritatea  Naţională  pentru  Sport  şi  Tineret   Ministerul  Tineretului  și  Sportului  
9. Art.  
  5.   –   (1)   Autoritatea   Naţională   pentru   Tineret   este   organul   de   specialitate   al   Art.  5.   –   (1)   Elaborarea,   reglementarea   şi   coordonarea   Politicii   Naționale  
administraţiei   publice   centrale   care   elaborează   politicile   guvernamentale   în   de   Tineret   şi   asigurarea   bunei   funcționări   a   serviciilor   publice   în   domeniul  
domeniul  tineretului  şi  coordonează  aplicarea  acestora.     tineretului   se   realizează   de   către   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   ca  
(2)   Modul   de   organizare   şi   funcţionare,   precum   şi   atribuţiile   specifice   ale   autoritate  de  specialitate  în  domeniul  tineretului  a  administraţiei  publice  
Autorităţii  Naţionale  pentru  Tineret  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului.    
centrale,  în  subordinea  Guvernului.  
 
 
(2)  Implementarea  Politicii  Naționale  de  Tineret  la  nivel  local  se  realizează  
de   către   Direcțiile   Județene   pentru   Sport   și   Tineret,   respectiv   Direcția  
pentru  Sport  și  Tineret  a  Municipiului  Bucureșit.  
(3)   Modul   de   organizare   şi   funcţionare,   precum   şi   atribuţiile   generale   şi  
specifice  ale  Ministerului  Tineretului  și  Sportului  se  stabilesc  prin  hotărâre  
a  Guvernului.  
10. SECŢIUNEA  
  a  2-­‐a   SECŢIUNEA  a  2-­‐a  
Consiliul   interministerial   pentru   educaţie,   cultură,   cercetare,   tineret,   sport   şi   Consiliul  interministerial  pentru  tineret  
minorităţi    
11. Art.  
  6.   –   (1)   Consiliul   interministerial   pentru   educaţie,   cultură,   cercetare,   tineret,   Art.  6.  –  (1)   Pentru   armonizarea   inițiativelor   de   politici   publice   incidente  
sport  şi  minorităţi  se  constituie  prin  hotărâre  a  Guvernului.   domeniului   tineretului   ale   organelor   de   specialitate   ale   administraţiei  
(2)   Modul   de   organizare   şi   funcţionare,   precum   şi   atribuţiile   specifice   ale   publice  centrale,  se  înființează  Consiliul  interministerial  pentru  tineret.    
Consiliului   interministerial   pentru   educaţie,   cultură,   cercetare,   tineret,   sport   şi   (2)   Consiliul   interministerial   prevăzut   la   alin.   (1)   este   format   din  
minorităţi  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului.    
reprezentanți   ai   autorităţilor   administraţiei   publice   centrale,   relevante  
pentru  Politica  Națională  de  Tineret,  la  nivel  de  secretar  de  stat.  
(3)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   coordonează   activitatea   Consiliului  
interministerial  pentru  tineret  şi  asigură  secretariatul  acestuia.  

6
(4)  Organizarea  și  funcționarea  Consiliul  interministerial  pentru  tineret  se  
realizează  prin  Hotărâre  a  Guvernului.  
12. SECŢIUNEA  
  a  5-­‐a   Secțiunea  a  5-­‐a  a  capitolului  II  și  articolul  9  se  abrogă.  
Centre  de  informare  şi  consiliere  pentru  tineri      
Art.  9.  –    
(1)   Autoritatea   Naţională   pentru   Tineret   poate   constitui   centre   naţionale   de  
informare   şi   consiliere   pentru   tineri   ca   unităţi   cu   personalitate   juridică,   care  
funcţionează  în  subordinea  sa,  sau  centre  locale  de  informare  şi  consiliere  pentru  
tineri,  fără  personalitate  juridică,  ce  funcţionează  în  subordinea  direcţiilor  pentru  
tineret   judeţene,   respectiv   a   municipiului   Bucureşti,   sau   în   parteneriat   cu   structuri  
neguvernamentale   de   tineret   şi   pentru   tineret   ori   cu   organe   ale   autorităţilor  
publice  locale,  în  condiţiile  legii.    
(2)   Alte   prevederi   privind   centrele   de   informare   şi   consiliere   pentru   tineri   se  
stabilesc  prin  lege.  
13. Art.  
  10.   –   (1)   Autorităţile   administraţiei   publice   locale   şi   judeţene   asigură   cadrul   Art.  10.  –  (1)  Politicile  de  tineret  cu  incidență  la  nivel  local  şi  județean  se  
instituţional  şi  condiţiile  necesare  pentru  participarea  tinerilor  la  luarea  deciziilor   află   în   responsabilitatea   autorităţilor   administraţiei   publice   locale,  
din  domeniul  tineretului.     respectiv,  județene.  
(2)   În   toate   problemele   ce   vizează   tineretul,   consiliile   locale   ale   comunelor   şi   (2)   Autorităţile   administraţiei   publice   locale   şi   judeţene   asigură   cadrul  
oraşelor   au   obligaţia   de   a   organiza   proceduri   de   consultare   cu   organizaţiile  
instituţional   şi   condiţiile   necesare   pentru   participarea   tinerilor   la   luarea  
neguvernamentale   de   tineret   şi   pentru   tineret,   constituite   la   nivelul   respectivei  
unităţi  administrativ-­‐teritoriale.    
deciziilor  din  domeniul  tineretului.  
(3)   În   toate   problemele   ce   vizează   tineretul,   consiliile   locale   ale   municipiilor   (3)   În   limita   atribuțiilor   lor,   consiliile   județene,   consiliul   General   al  
reşedinţă   de   judeţ   şi   ale   sectoarelor   municipiului   Bucureşti,   Consiliul   General   al   Municipiului   Bucureşti   şi   consiliile   locale   ale   municipiilor   adoptă,   în  
Municipiului   Bucureşti,   precum   şi   consiliile   judeţene   au   obligaţia   de   a   organiza   termen  de  6  luni  de  la  data  constituirii,  un  plan  multianual  de  măsuri  în  
proceduri   de   consultare   cu   fundaţiile   judeţene   pentru   tineret,   respectiv   a   domeniul   tineretului   pentru   perioada   mandatului   lor.   Acest   plan   de  
municipiului  Bucureşti,  precum  şi  cu  organizaţiile  neguvernamentale  de  tineret  şi   măsuri   trebuie   să   fie   corelat   cu   politicile   de   tineret   la   nivel   național,  
pentru  tineret,  constituite  la  nivelul  respectivei  unităţi  administrativ-­‐teritoriale.   regional  şi  local  şi  adoptat  după  consultare  publică.  
(4)   Pentru   implementarea   planului   de   măsuri   în   domeniul   tineretului,  
Consiliile   județene   şi   Consiliul   General   al   Municipiului   Bucureşti   se  
consultă   trimestrial   cu   serviciile   deconcentrate   cu   atribuții   în   domeniul  
tineretului  de  pe  raza  lor  teritorială.  

7
14. SECŢIUNEA  
  1   Secțiunea  1  din  capitolul  III,  articolele  11  și  12  se  abrogă.  
Organizaţii  neguvernamentale  de  tineret  şi  pentru  tineret      
Art.   11.   –   (1)   În   sensul   prezentei   legi,   organizaţiile   neguvernamentale   de   tineret  
sunt  persoanele  juridice  de  drept  privat  şi  fără  scop  patrimonial,  care  funcţionează  
în   condiţiile   Ordonanţei   Guvernului   nr.   26/2000   cu   privire   la   asociaţii   şi   fundaţii,  
aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  246/2005,  şi  care  îndeplinesc,  
cumulativ,  următoarele  criterii:    
a)   scopul   prevăzut   în   statut   vizează   direct   domeniul   tineretului,   iar   pentru  
realizarea  acestuia  majoritatea  obiectivelor  asumate  sunt  adresate  tinerilor;    
b)  cel  puţin  două  treimi  din  numărul  total  al  membrilor  sunt  tineri.    
(2)   Sunt   asimilate   organizaţiilor   neguvernamentale   de   tineret   federaţiile   care  
funcţionează   în   condiţiile   Ordonanţei   Guvernului   nr.26/2000,   aprobată   cu  
modificări   şi   completări   prin   Legea   nr.   246/2005,   şi   care   îndeplinesc,   cumulativ,  
următoarele  criterii:    
a)   scopul   prevăzut   în   statut   vizează   direct   domeniul   tineretului,   iar   pentru  
realizarea  acestuia  majoritatea  obiectivelor  asumate  sunt  adresate  tinerilor;    
b)   cel   puţin   două   treimi   din   numărul   total   al   persoanelor   fizice   din   cadrul  
structurilor  constitutive  membre  sunt  tineri.  
Art.   12.   -­‐   În   sensul   prezentei   legi,   organizaţiile   neguvernamentale   pentru   tineret  
sunt  persoanele  juridice  de  drept  privat  şi  fără  scop  patrimonial,  care  funcţionează  
în   condiţiile   OrdonanţeiGuvernului   nr.   26/2000,   aprobată   cu   modificări   şi  
completări  prin  Legea  nr.  246/2005,  şi  care  îndeplinesc  numai  condiţia  prevăzută  
la  art.  11  alin.  (1)  lit.  a),  respectiv  la  art.  11  alin.  (2)  lit.  a).  
15. SECŢIUNEA  
  a  3-­‐a   SECŢIUNEA  a  3-­‐a  
Consiliul  Naţional  al  Tineretului     Consultarea  și  participarea  publică  a  tinerilor  
16. Art.  
  15.  –  (1)  Consiliul  Naţional  al  Tineretului  este  persoană  juridică  de  drept  privat   Art.  15  se  abrogă.  
şi  fără  scop  patrimonial,  de  utilitate  publică,  neguvernamentală  şi  autonomă.    
(2)   Consiliul   Naţional   al   Tineretului   îşi   desfăşoară   activitatea   în   baza   prevederilor  
statutului  propriu  şi  a  legislaţiei  în  vigoare.    
(3)   Consiliul   Naţional   al   Tineretului   este   forul   naţional   care   reprezintă   principalul  
partener   neguvernamental   în   raport   cu   autorităţile   şi   instituţiile   administraţiei  
publice   centrale   abilitate   în   domeniul   politicii   de   tineret,   în   conformitate   cu  
legislaţia  în  vigoare.  
17. Art.  
  16.   –   (1)   La   elaborarea   politicilor   proprii   în   domeniul   tineretului,   Guvernul,   Art.   16.   –   (1)   La   elaborarea   politicilor   proprii   în   domeniul   tineretului,  
prin   instituţiile   sale   specializate,   are   obligaţia   de   a   consulta   Consiliul   Naţional   al   Guvernul,   prin   Ministerul   Tineretului   și   Sportului,   și/sau   autoritățile  
Tineretului.     administrației   publice   locale   la   nivel   județean,   la   nivel   de   municipiu  
(2)  În  cadrul  Consiliului  Economic  şi  Social  participă,  cu  vot  consultativ,  un  delegat   reședință   de   județ   și   la   nivelul   Municipiului   București,   au   obligaţia   de   a  
desemnat  de  Consiliul  Naţional  al  Tineretului.    
consulta  Consilii  Consultative  pentru  Tineret.    

8
(2)   Orice   obligație   legată   de   consultarea   consiliilor   consultative   este  
complementară   cu   aplicarea   Legii   nr.   52/2003   privind   transparența  
decizională   în   administrația   publică,   cu   modificările   și   completările  
ulterioare.  
18.     Art.  16¹  –  (1)  Tinerii  au  dreptul  garantat  la  participare  publică,  au  dreptul  
de   a   fi   incluşi   în   luarea   deciziilor   care   îi   vizează,   de   a-­‐şi   asuma  
responsabilități  şi  de  a-­‐și  determina  în  mod  liber  cursul  vieții.  
(2)  Statul  stimulează,  prin  politicile  sale,  participarea  publică  a  tinerilor,  în  
general,  şi  a  tinerilor  vulnerabili,  inclusiv  a  tinerilor  cu  dizabilități,  a  celor  
aparținând   comunităților   minoritare,   a   tinerilor   imigranți   și   celor   din  
mediul  rural,  în  special.  
(3)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale   facilitează  
oportunități   şi   programe   de   consultare   şi   participare   a   tinerilor   din  
cartiere  sau  zone  dezavantajate.  
(4)   Autoritățile   administrației   publice   locale   stimulează   participarea  
publică   a   tinerilor   la   deciziile   care   îi   vizează,   inclusiv   a   celor   aparținând  
comunităților   minoritare   și   a   tinerilor   cu   dizabilități   şi   creează  
oportunități   şi   programe   de   consultare   şi   participare   a   tinerilor   din  
cartiere   sau   zone   dezavantajate,   definite   în   acord   cu   recomandările  
Consiliului  Europei.  
 
Art.   162   –   (1)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului,   precum   și   autoritățile  
administrației   publice   locale   la   nivel   județelor,   municipiilor   reședință   de  
județ,   respectiv   de   la   nivelul   Municipiului   București   și   sectoarelor  
Municipiului   București,   înființează   consilii   consultative   pentru   tineret   ca  
entități   consultative   fără   personalitate   juridică,   prin   ordin   de   ministru,  
respectiv  hotărâri  de  consiliu.    
(2)  Autoritățile  administrației  publice  au  obligația  de  a  convoca  consiliile  
consultative   pe   care   le-­‐au   constituit   cel   puțin   trimestrial,   pentru   a   implica  
aceste   consilii   în   procesul   de   elaborare,   evaluare,   monitorizare   şi  
implementare   a   politicilor   și   activităților   de   tineret,   inclusiv   a   bugetelor  
dedicate  acestora.  Convocarea  se  face  prin  publicarea  unui  anunț  pe  site-­‐
ul  propriu  al  autorităților  administrației  publice.    
(3)   Consiliile   consultative   funcționează   în   baza   unui   regulament   de  
organizare   și   funcționare,   în   conformitate   cu   principiile   drepturilor  

9
omului,   statului   de   drept   şi   ale   democrației.   Raporturile   dintre   membrii  
consiliilor   consultative   au   la   bază   principiile   autonomiei,   legalităţii,  
responsabilităţii,  cooperării  şi  solidarităţii.  
(4)  Participarea  la  consiliile  consultative  este  permisă  tuturor  structurilor  
neguvernamentale   pentru   tineret   care   respectă   principiile   formulate   la  
alin  (3).    
(5)  Autoritățile  administrației  publice  responsabile  pentru  constituirea  și  
convocarea   consiliilor   consultative   pentru   tineret   se   vor   asigura   că   la  
acestea   participă   și   organizațiile   neguvernamentale   care   realizează  
activități   având   ca   beneficiari   tineri   cu   oportunități   reduse   (tineri   cu  
dizabilități,   tineri   care   părăsesc   sistemul   de   protecție   a   copilului,   tineri  
care   aparțin   etniei   roma,   tineri   care   aparțin   minorităților   sexuale,   tineri  
care   nu   lucrează   și   nu   urmează   niciun   program   educațional   sau   de  
formare  (NEET),  tineri  imigranți,  etc.).    
(6)   În   cadrul   consiliilor   consultative   pentru   tineret   se   pot   organiza   grupuri  
de   lucru,   în   funcție   de   nevoile   identificate,   iar   la   întrunirile   consiliilor  
consultative   sau   ale   grupurilor   de   lucru   pot   fi   invitate   autorități   și  
instituții  publice  cu  atribuții  în  domeniul  politicilor  de  tineret  și  experți  în  
domeniul  tineretului.  
 
Art.   163   –   (1)   Pentru   respectarea   obligației   de   la   art.   10   alin   (2),   la   nivel  
local,  Consiliile  Locale  pot  constitui  consilii  consultative  pentru  tineret.  
19. Art.  
  17.   –   (1)   Statul   stimulează   iniţiativele   antreprenoriale   ale   tinerilor,   susţinând   Art.   17.   Se   introduce   alin.   (51)   Statul,   prin   autoritățile   administrației    
prin   alocaţii   financiare   nerambursabile   accesul   acestora   la   servicii   de   consultanţă   publice   centrale   cu   atribuții   în   domeniul   antreprenoriatului,   susține  
specifice  demarării  unei  afaceri.     înființarea   de   incubatoare   de   afaceri,   care   să   dezvolte   și   programe   de  
(2)  Statul  acordă  sprijin  tinerilor  pentru  înfiinţarea  de  întreprinderi  mici  şi  mijlocii  şi   stimulare  antreprenorială  accesibile  tuturor  tinerilor  dornici  să  înființeze  
pentru   realizarea   de   investiţii,   prin   programe   de   creditare   preferenţială,   cu  
o  afacere.    
prioritate   în   mediul   rural   şi   în   zonele   geografice   cu   nivel   economic   scăzut,   conform  
legii.    
(3)   Statul   acordă   facilităţi   sub   formă   de   reduceri   de   taxe   şi   impozite,   pentru   o  
perioadă  de  cel  puţin  un  an  calendaristic,  pentru  societăţi  comerciale  înfiinţate  de  
tinerii  absolvenţi,  indiferent  de  nivelul  studiilor  acestora.    
(4)   Statul   sprijină   formarea   tinerilor   ca   viitori   întreprinzători   şi   manageri   prin  
organizarea  de  cursuri  de  iniţiere  gratuite  în  domeniul  managementului  şi  în  cel  al  
administrării  afacerilor.    
(5)   Prevederile   alin.   (1)-­‐(3)   se   aplică   tinerilor   cu   vârsta   cuprinsă   între   18   şi   35   de  
ani.    

10
(6)   În   termen   de   60   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,   Guvernul  
elaborează   şi   aprobă,   prin   hotărâre,   normele   de   aplicare   a   prevederilor   alin.   (1)-­‐
(5).    
20.     Art.  171  –  (1)  În  vederea  cunoașterii  drepturilor,  libertăților  și  obligațiilor  
pe  care  tinerii  le  au  în  societate,  statul  asigură  accesul  gratuit  al  acestora  
la  programe  de  educație  civică  și  juridică.  
(2)  În  vederea  îmbunătățirii  protecției  drepturilor  tinerilor,  instituțiile  de  
învățământ   preuniversitar   și   universitar,   centrele   de   plasament   și   alte  
insituții   publice   ale   căror   beneficiari   sunt   în   majoritate   tineri   au  
următoarele  obligații:  
a)  adoptarea  unui  sistem  intern  de  avertizare  pentru  protecția  drepturilor  
tinerilor  care  să  permită  sesizarea  neregulilor  constatate  de  către  tineri;  
b)   comunicarea   unui   pachet   de   informații   referitor   la   drepturile   și  
obligațiile  tânărului  în  raport  cu  instituția,  inclusiv  mijloace  de  raportare  a  
abuzurilor.  
21. Art.  
  18.   –   (1)   Tinerii   beneficiază   de   acces   gratuit   la   fondul   de   carte   şi   la   sursele   de   Art.   18.   –   (1)   Tinerii   beneficiază   de   acces   gratuit   la   fondul   de   carte   şi   la  
informare  administrate  de  bibliotecile  publice.     sursele  de  informare  administrate  de  bibliotecile  publice  și  de  alte  facilități  
(2)  Tinerii  proveniţi  din  centre  de  plasament  sau  din  familii  cu  posibilităţi  materiale   pentru  încurajarea  accesului  la  cultură  pentru  tineri.  
reduse   şi   care   doresc   să   urmeze   cursurile   uneia   dintre   formele   de   învăţământ   (2)   Tinerii   proveniţi   din   centre   de   plasament   ori   din   familii   cu   posibilităţi  
superior  din  sistemul  de  stat  beneficiază  de  gratuitate  privind  taxele  de  admitere  şi  
materiale   reduse   sau   tinerii   cu   dizabilități   şi   care   doresc   să   urmeze   una  
de   şcolarizare,   acestea   fiind   suportate   din   bugetul   aprobat   pentru   Ministerul  
Educaţiei  şi  Cercetării,  conform  legii.    
dintre   formele   de   învăţământ   superior   din   sistemul   public   beneficiază   de  
gratuitate   privind   taxele   de   admitere   şi   de   şcolarizare,   acestea   fiind  
suportate   din   bugetul   aprobat   pentru   Ministerul   Educației   Naționale   și  
Cercetării  Științifice.  
(3)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale,   prin   programele  
lor,   facilitează   accesul   tinerilor   la   activități   de   învățare   în   contexte   non-­‐
formale   şi   informale,   în   vederea   încurajării   învățării   în   afara   sistemului  
formal   de   educație,   inclusiv   prin   măsuri   de   asistență   și   sprijin   adecvat  
pentru  tinerii  cu  dizabilități.  
(4)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale   încurajează  
activități   de   promovare   a   tuturor   culturilor   reprezentate   de   tinerii   dintr-­‐o  
comunitate.  
(5)   Autoritățile   administrației   publice   centrale   și   locale   încurajează  
crearea   unor   spații   de   dialog   intercultural   pentru   tineri,   la   nivelul  
comunităților  locale.  

11
22. Art.  
  20.   -­‐   Statul,   prin   instituţiile   sale   cu   responsabilităţi   în   domeniu,   încurajează   Art.   20.   -­‐   Statul,   prin   instituţiile   sale   cu   responsabilităţi   în   domeniu,  
activitatea  de  voluntariat  în  rândul  tinerilor  prin:     încurajează  activitatea  de  voluntariat  în  rândul  tinerilor  prin:    
a)   sprijinirea   structurilor   neguvernamentale   de   şi   pentru   tineret,   care   asigură   a)   sprijinirea   structurilor   neguvernamentale   de   şi   pentru   tineret,   care  
condiţii  pentru  participarea  tinerilor  la  acţiuni  de  voluntariat  în  domenii  de  interes   asigură   condiţii   pentru   participarea   tinerilor   la   acţiuni   de   voluntariat   în  
public,  conform  legii;    
domenii   de   interes   public,   conform   legislației   în   vigoare   privind  
b)   completarea   cadrului   legal   pentru   exercitarea   şi   recunoaşterea   activităţilor   de  
voluntariat   pentru   tineri,   deopotrivă   pentru   cetăţenii   români   sau   străini,   atât   pe  
reglementarea  activităţii  de  voluntariat  în  România;    
teritoriul   României,   cât   şi   pe   teritoriul   altor   state,   în   conformitate   cu   convenţiile   b)  recunoaşterea   activităţilor   de   voluntariat   pentru   tineri,   efectuate   atât  
internaţionale  la  care  România  este  parte.     pe   teritoriul   României,   cât   şi   pe   teritoriul   altor   state   şi   recunoaşterea  
abilităților   dezvoltate   prin   voluntariat,   deopotrivă   pentru   cetăţenii  
români,   străini   sau   apatrizi   în   conformitate   cu   convenţiile   internaţionale  
la   care   România   este   parte,   ca   urmare   a   evaluării   și   certificării  
competențelor   profesionale   obținute   pe   alte   căi   decât   cele   formale,   în  
centre   de   evaluare   a   competențelor   profesionale,   conform   Ordonanței  
Guvernului   nr.   129/2000   privind   formarea   profesională   a   adulților   cu  
modificările  și  completările  ulterioare.  
23. Art.  
  22   Statul,   prin   instituţiile   sale   cu   responsabilităţi   în   domeniu,   are   obligaţia   de   Art.   22.   –   (1)   Pentru   prevenirea   şi   combaterea   sărăciei   şi   a   riscului   de  
a   adopta   şi   de   a   aplica   măsuri   de   prevenire,   atenuare   şi   înlăturare   a   efectelor   excluziune  socială  a  tinerilor,  prin  politicile  publice  iniţiate,  statul:  
factorilor   de   risc   specifici   de   natură   socioprofesională   asupra   tinerilor   aflaţi   în   a)   asigură   accesul   persoanelor   vulnerabile   tinere   la   unele   drepturi  
procesul  de  formare  şi  integrare  în  societate   fundamentale,   cum   ar   fi:   dreptul   la   locuinţă,   la   asistenţă   socială   şi  
medicală,  la  educaţie  şi  la  loc  de  muncă;  
b)  instituie  măsuri  de  sprijin  conform  nevoilor  particulare  ale  persoanelor,  
familiilor  şi  grupurilor  defavorizate.  
(2)   Tinerii   singuri   şi   familiile   tinere   care   nu   dispun   de   resursele   necesare  
pentru   satisfacerea   unui   nivel   de   trai   minimal   au   dreptul   la   servicii   și  
beneficii  sociale,  în  vederea  depășirii  situațiilor  de  dificultate,  prevenirii  și  
combaterii  riscului  de  excluziune  socială.  
24. Art.  
  23.  -­‐  În  domeniul  facilitării  şi  stimulării  inserţiei  profesionale  a  tinerilor  statul  are   Art.   23.   -­‐   În   domeniul   facilitării   şi   stimulării   inserției   socio-­‐profesionale   a  
următoarele  obligaţii:     tinerilor,  statul  are  următoarele  obligaţii:    
a)  asigură  crearea  şi  funcţionarea  unui  sistem  de  consiliere  privind  alegerea  carierei   a)  asigură  crearea  şi  funcţionarea  unui  sistem  de  consiliere  privind  alegerea  
profesionale  pentru  tineri;     carierei  profesionale  pentru  tineri;    
b)   asigură   condiţii   corespunzătoare   pentru   integrarea   profesională   a   tinerilor   cu  
b)  asigură  condiţii  corespunzătoare  pentru  integrarea  socioprofesională  a  
dizabilităţi  fizice;    
c)   promovează   politici   nediscriminatorii   în   vederea   ocupării   unui   loc   de   muncă  
tinerilor  aparținând  grupurilor  vulnerabile,  inclusiv  a  tinerilor  care  aparțin  
pentru  tinerele  femei,  cu  prioritate  pentru  tinerele  mame;     etniei  roma  și  altor  minorități  naționale,  tineri  care  pot  fi  discriminați  pe  
d)  facilitează  accesul  tinerilor  pe  piaţa  muncii,  prin  stimularea  persoanelor  fizice  sau   criteriul   orientării   sexuale,   tineri   care   nu   lucrează   și   nu   urmează   niciun  
juridice   care   încadrează   în   muncă,   cu   prioritate,   personal   tânăr,   potrivit   program  educațional  sau  de  formare  (NEET),  tineri  imigranți;  

12
reglementărilor  în  vigoare;     c)   promovează   politici   incluzive   și   nediscriminatorii   în   vederea   ocupării  
e)  asigură  condiţiile  necesare  recalificării  şi  reconversiei  profesionale  a  tinerilor  aflaţi   unui  loc  de  muncă  de  către  tineri,  cu  prioritate  pentru  tinerii  părinţi;  
temporar  în  afara  pieţei  muncii.     d)  facilitează  accesul  tinerilor  pe  piaţa  muncii,  prin  stimularea  persoanelor  
fizice   sau   juridice   care   încadrează   în   muncă,   cu   prioritate,   personal   tânăr,  
potrivit  reglementărilor  în  vigoare;    
e)   asigură   condiţiile   necesare   recalificării   şi   reconversiei   profesionale   a  
tinerilor  aflaţi  temporar  în  afara  pieţei  muncii;  
f)   facilități   oferite   tinerilor   care   sunt   activi   pe   piața   muncii   pentru  
asigurarea   păstrării   locului   de   muncă   și   echilibrului   dintre   viața  
profesională  și  cea  personală.  
25. Art.  
  26.   -­‐   Alte   măsuri   pe   care   statul   are   obligaţia   să   le   adopte   în   vederea   atenuării   Art.   26.   -­‐   Alte   măsuri   pe   care   statul   are   obligaţia   să   le   adopte   în   vederea  
impactului  factorilor  de  risc  specifici  asupra  tinerilor  sunt  următoarele:     atenuării   impactului   factorilor   de   risc   specifici   asupra   tinerilor   sunt  
a)   dezvoltă   programe   specifice   pentru   prevenirea   şi   combaterea   consumului   de   următoarele:    
alcool,  tutun,  droguri  şi  de  alte  substanţe  nocive,  precum  şi  a  delincvenţei  în  rândul   a)   dezvoltă   programe   specifice   pentru   prevenirea   şi   combaterea  
tinerilor;    
consumului  de  alcool,  tutun,  droguri  şi  de  alte  substanţe  nocive,  precum  şi  
b)   asigură   tratament   medical   gratuit   şi   promovează   măsuri   pentru   reintegrarea  
socială  a  tinerilor  dependenţi  de  alcool,  tutun,  droguri  sau  de  alte  substanţe  nocive;    
a  delincvenţei  în  rândul  tinerilor;    
c)  acordă  asistenţă  medicală  gratuită  tinerilor  care  urmează  o  formă  de  învăţământ   b)  asigură  tratament  medical  gratuit  conform   dispozițiilor   legale   în   vigoare  
autorizată  sau  acreditată,  conform  legii;     şi  promovează  măsuri  pentru  reintegrarea  socială  a  tinerilor  dependenţi  de  
d)  asigură  tratamentul  medical  gratuit  pentru  tinerii  suferinzi  de  boli  cronice;     alcool,  tutun,  droguri  sau  de  alte  substanţe  nocive;    
e)  acţionează  pentru  reintegrarea  socioprofesională  a  tinerilor  delincvenţi  proveniţi   c)   acordă   în   condițiile   legii   servicii   medicale,   medicamente   și   dispozitive  
din  penitenciare,  centre  de  reeducare  şi  institute  medical-­‐educative;     medicale   în   sistemul   de   asigurări   sociale   de   sănătate,   tinerilor   care  
f)  asigură  accesul  gratuit  al  tinerilor  la  programele  de  educaţie  pentru  sănătate.     urmează  o  formă  de  învăţământ  autorizată  sau  acreditată;    
d)   asigură   tratamentul   medical   suportat   din   Fondul   național   unic   de  
asigurări   sociale   de   sănătate   pentru   tinerii   suferinzi   de   boli   cronice,   în  
condițiile   legii,   ale   Contractului-­‐cadru   care   reglementează   condițiile  
acordării  asistenței  medicale  și  ale  normelor  de  aplicare  a  acestora;    
e)   acţionează   pentru   reintegrarea   socioprofesională   a   tinerilor   delincvenţi  
proveniţi   din   penitenciare,   centre   de   reeducare   şi   institute   medical-­‐
educative;    
f)   asigură   accesul   gratuit   al   tinerilor   la   programele   de   educaţie   pentru  
sănătate;  
g)   asigură   îmbunătățirea   condițiilor   de   viață   ale   tinerilor   din   cartierele   şi  
zonele  defavorizate  prin  facilitarea  accesului  la  servicii  publice;  
h)  asigură  consiliere  și  alte  programe  de  planificare  familială;  
i)   pune   în   aplicare   măsuri   concrete   pentru   a   descuraja   segregarea  

13
grupurilor  de  tineri  şi  izolarea  tinerilor  care  afectează  negativ  cartierele  şi  
zonele  defavorizate,  indiferent  de  localizarea  lor.  
26.     CAPITOLUL  IV1  
Centre  de  Tineret  
Art.   26¹   -­‐   (1)   Centrele   de   tineret   oferă   servicii   pentru   tineri   și   resurse  
informaționale   și   educaționale   pentru   organizarea   și   furnizarea   acestor  
servicii.    
(2)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului  
standarde  de  calitate  pentru  activitatea  centrelor  de  tineret.  
(3)   Pe   baza   standardelor   de   calitate   prevăzute   la   alin   (2),   Ministerul  
Tineretului   și   Sportului,   prin   Direcțiile   Județene   pentru   Sport   și   Tineret,  
respectiv   Direcția   pentru   Sport   și   Tineret   a   Municipiului   București,  
acreditează   centrele   de   tineret,   cu   excepția   celor   prevăzute   la   alin.   (5)   din  
prezentul  articol.  
(4)   Acreditarea   centrelor   de   tineret   se   va   realiza   pe   baza   unei   metodologii  
de  acreditare  adoptată  prin  ordin  al  Ministrului  Tineretului  și  Sportului.  
(5)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   înființează   centre   naționale   de  
tineret   cu   personalitate   juridică,   instituții   publice   care   funcţionează   în  
subordinea   sa   și   centre   locale   de   tineret   în   fiecare   județ,   fără  
personalitate   juridică,   ce   funcţionează   în   subordinea   Direcţiilor   Judeţene  
pentru   Sport   și   Tineret,   respectiv   a   Direcției   pentru   Sport   și   Tineret   a  
Municipiului  București.    
(6)  Centrele  de  tineret  din  subordinea  Direcțiilor  Județene  pentru  Sport  și  
Tineret,   respectiv   Direcției   pentru   Sport   și   Tineret   a   Municipiului  
București  pot  fi  înființate  în  parteneriat  cu  structurile  neguvernamentale  
pentru   tineret,   cu   excepția   grupurilor   informale   și   a   structurilor   de   tineret  
ale  partidelor  politice,  ori  cu  autorități  ale  administrației  publice  locale.  
(7)  Centrele  de  tineret  din  subordinea  Direcțiilor  Județene  pentru  Sport  și  
Tineret   vor   fi   înfiinţate   în   municipii   reşedinţă   de   judeţ   sau   în   alte  
localităţi,  în  funcție  de  nevoile  tinerilor.  
(8)   Consiliile   județene   și   consiliile   locale   ale   municipiilor   reședință   de  
județ,   Consiliul   General   al   Municipiului   București   și   consiliile   locale   ale  
sectoarelor   municipiului   București,   precum   și   structurile  
neguvernamentale   pentru   tineret,   cu   excepția   grupurilor   informale   și   a  
structurilor   de   tineret   ale   partidelor   politice,   pot   înființa   centre   de   tineret  

14
locale.  
(9)   Centrele   de   tineret   acreditate,   în   conformitate   cu   alin.   (3),   pot   fi  
finanțate   de   la   bugetul   de   stat   sau   bugetele   locale   în   cadrul   unor  
programe   de   finanțare,   pe   bază   de   concurs,   cu   respectarea  
reglementărilor   prezentei   legi   și   ale   Legii   nr.   350/2005   privind   regimul  
finanţărilor   nerambursabile   din   fonduri   publice   alocate   pentru   activităţi  
nonprofit  de  interes  general,  în  limita  prevederilor  bugetare  aprobate  cu  
această  destinație.  
(10)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   constituie   Registrul   Național   al  
Centrelor   pentru   Tineret.   Registrul   Național   al   Centrelor   pentru   Tineret  
are   caracter   public,   în   scopul   evidenței   centralizate   a   acestora   și   se  
organizează   şi   funcționează   în   baza   unui   regulament   aprobat   prin   ordin   al  
Ministrului  Tineretului  și  Sportului    
(11)   Ministerul   Tineretului   și   Sportului   are   obligaţia   de   a   elabora   strategia  
naţională  anuală  cu  privire  la  informarea  şi  consilierea  tinerilor,  strategie  
ce  va  fi  implementată  la  nivel  local  de  către  fiecare  centru  de  tineret.  
27. Art.  
  28.   –   (1)   Consiliile   judeţene   şi   Consiliul   General   al   Municipiului   Bucureşti,   Art.   28.   –   (1)   Județele,   Municipiul   Bucureşti,   precum   şi   municipiile  
precum   şi   consiliile   locale   ale   municipiilor   reşedinţă   de   judeţ   constituie   anual,   în   reşedinţă   de   judeţ   și   sectoarele   Municipiului   București   alocă   anual,   în  
cadrul  bugetelor  proprii,  Fondul  destinat  activităţilor  de  tineret.     cadrul  bugetelor  proprii,  fonduri  destinate  activităţilor  de  tineret.  
(2)  Fondul  destinat  activităţilor  de  tineret  prevăzut  la  alin.  (1)  se  utilizează  pentru   (11)  Minim  25%  din  fondurile  județene  destinate  activității  de  tineret  vor  
finanţarea   activităţii   de   tineret   a   structurilor   neguvernamentale   de   utilitate  
fi   utilizate   pentru   programe   adresate   mediului   rural,   pentru   a   încuraja  
publică  de  şi  pentru  tineret,  precum  şi  a  unor  activităţi  de  tineret  de  interes  local,  
stabilite   prin   consultarea   fundaţiilor   judeţene   pentru   tineret,   respectiv   a  
dezvoltarea   tinerilor   din   zone   defavorizate.   În   cazul   în   care   nu   există  
municipiului   Bucureşti,   precum   şi   a   organizaţiilor   neguvernamentale   de   tineret   şi   inițiative   de   activități   de   tineret   în   mediul   rural,   sumele   se   realocă   celor  
pentru  tineret  de  pe  raza  unităţii  administrativ-­‐teritoriale  respective.     din  mediul  urban.  
(2)  Fondul  destinat  activităţilor  de  tineret  prevăzut  la  alin.  (1)  se  utilizează  
pentru  finanțarea:  
a)   activităților   de   tineret,   prin   concursuri   de   proiecte   realizate   conform  
legii   în   baza   priorităților   stabilite   prin   politici   de   tineret.   Sumele   alocate  
pentru  aceste  activități  vor  avea  un  cuantum  de  cel  puțin  50%  din  fondul  
menționat  la  aliniatul  (1);  
b)  activităţilor  de  tineret  de  interes  județean  stabilite  prin  procedurile  de  
consultare  publică;  
c)  cheltuielilor  de  funcționare  şi  de  susținere  a  activităților  din  centrele  de  
tineret  înființate  conform  Art.  26¹  alin  (8);  
d)   cheltuielilor   cu   remunerația   responsabilului   în   domeniul   tineretului  

15
angajat  conform  art.  3  alin.  (2).  
(3)   Sumele   alocate   pentru   activitățile   prevăzute   la   alin.   (2)   lit.   a   vor   fi  
cheltuite   în   baza   unei   metodologii   transparente   în   acord   cu   Legea   nr.  
350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fonduri  publice  
alocate   pentru   activităţi   nonprofit   de   interes   general,   cu   modificările   și  
completările  ulterioare.    
28.     Art.   291   -­‐   (1)   Organizațiile   neguvernamentale   de   și   pentru   tineret   și  
grupurile   informale   de   tineri   pot   beneficia   de   finanțare   din   fonduri  
publice  pe  bază  de  concursuri  pentru  proiecte  de  tineret.    
(2)  Metodologia  pentru  concursurile  organizate  de  Ministerul  Tineretului  
și  Sportului  va  fi  adoptată  prin  ordin  de  ministru.    
(3)   Prin   derogare   de   la   Legea   nr.   350/2005   privind   regimul   finanţărilor  
nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  
interes  general,  acordarea  de  finanţări  nerambursabile  este  condiţionată  
de   contribuția   beneficiarilor   finanțărilor,   din   surse   proprii   sau   atrase,   de  
cel  puțin  2%  din  bugetul  fiecărui  program,  proiect  și  al  fiecărei  acțiuni  de  
tineret  pentru  care  primesc  finanțare  în  condiţiile  prezentei  legi.  
(4)  Prima  tranşă  se  acordă  la  semnarea  contractului  de  finanţare  și  poate  
fi  de  maxim  30%  din  bugetul  fiecărui  program,  proiect  și   al  fiecărei  acțiuni  
de  tineret  finanțate.  Următoarele  tranşe  se  acordă  în  baza  documentelor  
justificative   în   vederea   rambursării,   prezentate   de   beneficiarul   finanţării  
nerambursabile.    
(5)   Sumele   din   avans   necheltuite   sau   nejustificate   se   restituie   în   condițiile  
Legii   Finanțelor   Publice   nr.   500/2002,   cu   modificările   și   completările  
ulterioare.  
29.     Art.  301  -­‐  (1)  Se  instituie  ziua  de  12  august  ca  Ziua  Tineretului.  
(2)   Cu   prilejul   Zilei   Tineretului   se   organizează   activităţi   sociale,   culturale,  
artistice,  sportive  și  turistice  şi  se  difuzează,  prin  mijloacele  de  informare  
în  masă,  materiale  care  vizează  domeniile  de  interes  ale  tineretului.  
(3)  Autorităţile  administrației  publice  centrale  şi  locale,  inclusiv  instituţiile  
şi   serviciile   publice   deconcentrate,   cu   atribuţii   în   domeniul   tineretului,  
educaţiei,   culturii,   sportului,   cercetării,   turismului,   protecţiei   mediului,  
sănătăţii   şi   finanţelor,   pot   acorda   sprijin   material,   financiar   şi  
organizatoric  sărbătoririi  Zilei  Tineretului,  în  limita  și  potrivit  destinațiilor  
stabilite  prin  bugetele  proprii.  

16
II.     În   termen   de   30   de   zile   de   la   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   legi,   Legea  
tinerilor   nr.   350/2006,   publicată   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.   648   din  
27/07/2006,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,   precum   şi   cu  
modificările   şi   completările   aduse   prin   prezenta   lege,   se   va   republica   în  
Monitorul   Oficial   al   României,   Partea   I,   dându-­‐se   textelor   o   nouă  
numerotare.  
III.     La   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   legi   se   abrogă   Legea   nr.   333/2006  
privind  înfiinţarea  centrelor  de  informare  şi  consiliere  pentru  tineri,  Legea  nr.  
351/2006  privind  înființarea,  organizarea  și  funcționarea  Consiliului  Național  
al   Tineretului   din   România   şi   Legea   nr.   425/2004   privind   instituirea   Zilei  
Naţionale  a  Tineretului.  
IV     La   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   legi,   centrele   de   tineret   preiau   toate  
funcțiile   centrelor   de   informare   și   consiliere   pentru   tineret   existente   la  
momentul  adoptării  prezentei  legi.  
V     Măsurile  de  punere  în  aplicare  a  prezentei  legi  vor  fi  adoptate  astfel:  
a) în   termen   de   60   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,  
Ministerul   Tineretului   și   Sportului,   precum   și   autoritățile  
administrației   publice   locale   la   nivel   județelor,   municipiilor   reședință  
de  județ,  respectiv  de  la  nivelul  Municipiului  București  și  sectoarelor  
Municipiului  București,  înființează  consilii  consultative  pentru  tineret  
ca   entități   consultative   fără   personalitate   juridică,   prin   ordin   de  
ministru,  respectiv  hotărâri  de  consiliu;  
b) în   termen   de   90   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,  
Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului  
standarde  de  calitate  pentru  activitatea  centrelor  de  tineret;  
c) în   termen   de   90   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,  
Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului  
metodologia  de  acreditare  a  Centrelor  de  Tineret;  
d) în   termen   de   90   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,  
Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului  
regulamentul   de   funcționare   al   Registrului   Național   al   Centrelor   de  
Tineret;  
e) în   termen   de   90   de   zile   de   la   intrarea   în   vigoare   a   prezentei   legi,  
Ministerul   Tineretului   și   Sportului   adoptă   prin   ordin   al   ministrului  
metodologia  pentru  concursurile  de  proiecte  organizate  de  minister  

17
conform  art.  291.  
VI     În   termen   de   90   de   zile   de   la   data   publicării   prezentei   legi,   în   Monitorul  
Oficial   al   României,   Partea   I,   Ministerul   Tineretului   şi   Sportului   va   elabora  
norme  de  aplicare,  care  vor  fi  adoptate  prin  Hotărâre  de  Guvern.  

18