Sunteți pe pagina 1din 315

KATE DOUGLAS

O licita]ie
neobi[nuit`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de:
CORNEL ROMO{AN

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Helena, Montana, Ianuarie 1889

Valerie Steward fu prima care-l v`zu când intr` \n salonul


de muzic`. F`cu ochii mari. Trey Braddock-Black s` asiste la
un recital de pian… era o noutate..
Tres`rirea ei de surprindere declan[` o reac]ie \n lan]: ca
\ntr-un balet bine pus la punct, capetele se \ntoarser` unul
dup` altul [i Erik Satie, ultima descoperire a Estherei
Peabody, nu mai fu pentru o clip` \n aten]ia auditoriului.
Celibatarul cel mai râvnit din Montana se sprijini cu
spatele de perete, cu bra]ele \ncruci[ate la piept [i un
zâmbet lene[ pe buze. Era obi[nuit s` se uite toat` lumea la
6 KATE DOUGLAS

el… Din cauza scandaloasei lui reputa]ii, a farmecului s`u


de metis sau poate a averii considerabile a familiei, Trey
Braddock-Black atr`gea aten]ia tuturor.
|n chip de salut al adun`rii, fiul lui Hazard Black abia
cl`tin` din cap, cu p`rul negru [i lung fluturându-i pe
umeri. Dup` câteva clipe, parc` trezindu-se la realitate,
capetele auditorilor se \ntoarser` spre tân`rul cu barb` [i
pince-nez, care cânta la pianul cu coad` ultima sa lucrare. |n
urm`toarele dou`zeci de minute, invita]ii Esterei evitar`
privirile lui Trey, care trecea \n revist` toate femeile
prezente. F`r` \ndoial`, apari]ia lui nea[teptat` se datora
uneia dintre ele.
Salonul de muzic` al Estherei era spa]ios, pere]ii albi
acoperi]i cu frize delicate; parchetul elegant fusese montat
de ni[te artizani italieni care redecoraser` palatul ]arului.
Banchete delicate acoperite cu m`tase galben` ornat` cu
trandafiri erau r`spândite peste tot.
Nenum`rate tinere elegante, superb \mbr`cate de
mamele lor din banii ta]ilor, st`teau pe banchete, cu jupele
lungi formând pliuri multicolore, cu bonete cu panglici [i
dantele. |n timp ce \n \nc`pere r`suna muzica delicat` a lui
Satie, aceea[i \ntrebare fr`mânta min]ile tuturor: pe cine
venise s` vad` Trey?
Astfel \ncât, dup` ce Satie se opri, dup` ce aplauzele de
conjunctur` \ncetar`, fiecare a[tept` s` vad` cine era fericita
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 7

aleas`.
|n momentul acela, Valerie Steward, \mbr`cat` cu o
rochie superb` de velur lila [i purtând pe cap o bonet` de
m`tase, se apropie de Trey.
– Bun` ziua, dragul meu. Pari a fi…
|i privi cu insolen]` provocatoare trupul \nalt, bine f`cut,
\mbr`cat de cel mai bun croitor de la Saville Row.
– … \n cea mai bun` form`, \ncheie cu glas mângâietor.
– Mul]umesc, \i r`spunse, zâmbitor. E[ti \ncânt`toare ca
totdeauna, Valerie. }i-a pl`cut compozi]ia lui Erik?
Cu mâna \nm`nu[at`, ea schi]` un gest dispre]uitor.
– Toate sunt la fel, nu?
Pentru Valerie, arta \nsemna s` fie v`zut` la recep]iile
muzicale [i a-i fi recunoscut` valoarea unei bijuterii.
– Nu, draga mea, replic` Trey cu glas profund. Piesele au
fost cât se poate de diferite.
Femeia \[i l`s` capul \n jos [i, acoperindu-[i pe jum`tate
ochii cu genele lungi, \l privi cu interes deosebit… Se
\ntoarse la subiectul ei de discu]ie preferat: ea \ns`[i.
– Mi-ai sim]it lipsa? \i [opti, seduc`toare.
– Bine\n]eles…
Sprijinindu-se de perete, Trey contempla mul]imea de
bonete care-l \nconjurau pe Satie la pian.
– Când am s` te mai v`d, dragul meu?
Se apropiase [i mai mult de el.
8 KATE DOUGLAS

– Curând… r`spunse Trey, evaziv.


Venise aici s`-[i vad` prietenul, nu s` flirteze. |ncerc`
s`-i dea ocol, dar Valerie \i bar` trecerea cu evantaiul.
– Cât de curând? insist` ea cu o expresie plin` de
sub\n]elesuri.
– Valerie, draga mea, ai o mutri]` foarte frumoas` când
glume[ti, dar am venit s`-l v`d pe Erik. Vino cu mine,
ad`ug` politicos. O s` i te prezint.
– Nu e decât un pianist de duzin` care cânt` \n barurile
din Paris, replic` femeia cu dispre]. Un boem pletos… De
ce-a[ vrea s`-i fiu prezentat`?
– Este de asemenea [i un mare compozitor. Acum, te rog
s` m` ier]i…
Se \ndep`rt` discret.

***

Trey \l \ntâlnise pe Erik Satie la Chat Noir, la Paris, anul


trecut. Dup` ce-i spusese c` era \ncântat de virtuozitatea lui,
cei doi b`rba]i descoperiser` c` aveau multe lucruri \n
comun. N`scu]i la o diferen]` de câteva luni, amândoi
adorau pianul, \l detestau pe Wagner, \l iubeau pe Chopin
[i nu erau de acord cu metodele clasice de \nv`]are. Pianist
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 9

autodidact, Trey fusese imediat atras de tân`rul muzician


excentric, care se \mbr`ca boem. De fiecare dat` când se
\ntâlneau la Paris, colindau \mpreun` prin cluburi, unde-i
apuca diminea]a, ame]i]i de coniac sau absint. Datorit`
insisten]ei entuziaste a lui Trey, Esther Peabody, regina
ne\ncoronat` de la Helena, \l invitase pe tân`rul
compozitor.
|nalt` [i ne\nduplecat`, Esther se exprima \ntr-un stil
telegrafic prin fraze seci, mu[c`toare, dar era \ndr`gostit`
de muzic` [i era prietena lui Trey din copil`rie.
– Ah, ai sc`pat \n sfâr[it din ghearele ei! morm`i când
veni s-o salute. Ai \ntârziat.
– Sunt deja dou` repro[uri, remarc` el ca un adolescent
mali]ios. La care trebuie s` r`spund mai \ntâi?
– Niciunuia, veni imediat replica. N-o suport pe Valerie,
nu-mi plac cei care \ntârzie [i nu-mi plac deloc scuzele. Nu
\ncerca s` m` duci cu zâmbetul t`u fermec`tor…
P`streaz`-l pentru miss Steward. E bun, spuse deodat`
cl`tinând din cap, ca [i cum s-ar fi preg`tit s`-l cumpere pe
Satie la licita]ie. Al naibii de bun.
– Doar ]i-am spus, declar` el, amuzat.
Esther fusese la \nceput re]inut`, când i-l propusese pe
Satie pentru recitalul anual, g`sindu-l un personaj prea
libertin.
– Poate [tii ceva despre muzic`, pu[tiule, dar \nc` ai ca[
10 KATE DOUGLAS

la gur`…
– {tiu destul ca s` nu-mi plac` Wagner, r`spunse
interlocutorul, lini[tit.
Ca de fiecare dat` când aducea vorba despre Wagner,
Esther devenea palid` de furie.
– De unde ]i se trage interesul pentru Erik? Lucr`rile lui
sunt foarte interesante… Surprinz`tor cât este de simplu…
[i \ndr`zne], remarc` ea. Ascultând disonan]ele astea, ai
impresia c` ai fost transportat \ntr-un alt timp. Cum i se
\ntâmpl`?
– |n primul rând, datorit` absintului, r`spunse Trey,
pozna[.
|l lovi \n joac` peste mân` cu evantaiul, \nainte de a
continua:
– Ar trebui s` termini odat` cu via]a asta destr`b`lat`.
Ochii mari, c`prui [i severi erau plini de afec]iune.
– Am s-o fac, \ncepând chiar de mâine. Vino, vreau s`-i
spui tu c` cele ce ai auzit merit` din plin cinci mii de dolari
\n plus.
– |l pl`tesc deja mai mult ca pe Liapunov, protest` Esther
\n timp ce-i evitau pe guvernator [i pe so]ia lui, cu un
zâmbet curtenitor.
– N-ar accepta nimic de la mine. De altfel, frumoasa mea,
doar n-o s` iei banii cu tine \n paradis, nu-i a[a?
Deloc ofensat` de aceast` remarc`, \[i privi tân`rul
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 11

\nso]itor, [tiind deja c`-i va accepta cererea.


– Fir-ai s` fii, e[ti prea dr`gu]… Femeile nu pot s`-]i
reziste. La fel ca taic`-tu'. L-am cunoscut \nainte de a se
\ntâlni cu maic`-ta, [tii bine. La vremea aceea, habotnicele
din Virginia hot`râser` c` era de bonton s` invi]i la cin` un
indian.
– |l invitau pentru c` era frumos [i bogat.
– Exact asta spuneam: era ca tine.
– Esther, draga mea, ai vrea s` te m`ri]i cu mine? {tiu
bine c` l-ai prefera pe tata, dar din p`cate…
– Nu râde de o mâr]oag` b`trân` ca mine. |ntr-o zi, o s`
\ntâlne[ti una cu care \ntr-adev`r, o s` vrei s` te \nsori.
Trey ridic` din umeri, aparent nep`s`tor. C`s`toria era
ultimul lucru la care se gândea.

***

– |l v`d cât de curând, o anun]` Valerie Steward pe


Cyrilla Shoreham luând o can` cu ceai.
– Chiar te duci la el?! exclam` Cyrilla, fascinat`.
– El m-a invitat. Suntem cât se poate de apropia]i,
ad`ug`, ar`tându-[i din]ii perfec]i. Credeam c` [tii. De
fapt… f`cu o pauz` teatral`… cred c` nu va \ntârzia s`-mi
12 KATE DOUGLAS

cear` mâna.
– Nu se poate! exclam` Cyrilla cu glas strident.
Mai multe capete se \ntoarser` spre ele.
– Nu te cred! repet` ea.
Acum, cuvintele nu mai exprimau doar \ndoiala [i
invidia, dar [i o adev`rat` stupefac]ie.
– Ar trebui, [opti Valerie \n`l]ându-[i delicat umerii. E
nebun dup` mine.
Obiectul acestei conversa]ii fu profund dezorientat
atunci când, intrând \n apartamentul lui din ora[ \mpreun`
cu Erik Satie câteva minute mai târziu, o g`si acolo pe
Valerie.
– Cum ai intrat? \ntreb` Trey cu un calm care nu
prevestea nimic bun pentru portar.
– Mul]umit` lui Harris.
Zâmbetul gra]ios, poza studiat`, totul p`rea s` arate c`
Valerie ajungea \n fiecare zi pe divanul confortabil al lui
Trey. De fapt, f`cuse asta foarte des … \n pielea goal`… \n
mintea ei.
Dar Trey nu umbla mult timp cu aceea[i femeie,
temându-se de tendin]ele posesive pe care le atribuia
genului.
– Erik, \mi dai voie s` ]i-o prezint pe Valerie Steward?
spuse el mieros. Valerie, Erik Satie.
Nimic din glasul lui nu tr`da iritarea de a-[i vedea violat
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 13

spa]iul intim.
Satie se \nclin`. Valerie \i adres` o vag` \nclinare din cap,
care contrasta cu zâmbetul provocator pe care i-l oferi dup`
aceea lui Trey.
– Stai mult? \ntreb` femeia.
Pentru o clip`, Trey vru s` dea dovad` de aceea[i
grosol`nie, dar se ab]inu.
– Dac` aveai alte planuri… \ncepu Erik.
– Nu, r`spunse imediat prietenul s`u. |i ar`t` dulapul
din perete cu b`uturi. E ni[te absint \n`untru. Putem s`
vorbim \ntre patru ochi? continu` el oferindu-i bra]ul
Valeriei.
Discu]ia lor din anticamer` nu dur` mult.
– Erik nu r`mâne decât o zi, dou`.
– Dar mi-ai spus c` o s` ne vedem!
– |mi pare r`u, dar n-ai \n]eles bine. O s` studiem una
dintre noile lui piese.
– Când o s` te mai v`d?
Parc` sim]ea nevoia… s-o… trimit` la naiba.
– Ce-ar fi dac` te-ai duce s`-]i iei ceva de la Westcott, care
s`-]i \ndulceasc` a[teptarea? \i propuse, totu[i.
Westcott era unul dintre cei mai faimo[i bijutieri din
ora[. Ochii Valeriei se luminar` [i Trey oft` u[urat. Nu-i
pl`ceau deloc scenele.
Gândindu-se deja la partiturile care-i a[teptau, o mângâie
14 KATE DOUGLAS

cu un deget pe obraz.
– Alege-]i ce vrei. Am s`-l sun pe Westcott, s`-l anun].
Ridicându-se pe vârfuri, femeia \i fur` un s`rut.
– E[ti un dr`gu], spuse, dându-se \napoi, fericit`.
– Mul]umesc.

***

Dup` trei zile, Erik plecase, iar Trey [i cei doi veri ai lui
st`teau a[eza]i confortabil \n budoarul de la Lily, cea mai
luxoas` cas` de rendez-vous a Helenei. Trei dame frumoase
[i o a doua sticl` de coniac le ]ineau companie, \n timp ce
afar` se \ngr`m`deau nori grei pe cer.
– Vântul s-a schimbat, remarc` Blue. O s` fie furtun`. Ar
fi bine s` plec`m.
– De ce s` nu r`mânem aici? propuse Trey, mai luând un
pahar.
Blue [i Fox se uitar` unul la altul. {tiau de ce v`rul lor
nici nu se gândea s` se \ntoarc` acas`. Printre invita]ii la
serata dat` de p`rin]i, era [i Arabella McGinnis, o alt` femeie
care vroia s` pun` gheara pe el. ~sta era motivul pentru care
se aflau acum la Lily.
– Chiar vre]i s` petrece]i seara dansând cu ni[te tinere pe
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 15

cât de fermec`toare pe atât de plictisitoare? Hai, fi]i sinceri,


mama nu-i acolo.
– Atunci, mâine o s` ne oferi o scuz`, spuse Blue.
– Nicio problem`. Mama [tie cât de insuportabil` poate
fi Arabella… [i n-a[ putea suporta avansurile idioatei `steia.
– Credeam c` blondele trupe[e \]i plac.
– Da, dar dac` au [i ceva \n cap.
– De când? replicar` ceilal]i la unison.
Trey \[i ridic` sprâncenele. {tia ce reputa]ie avea [i nu-i
era ru[ine. Iubea femeile… care-i ofereau cea mai mare
pl`cere a vie]ii. {i, \n jocul `sta, inteligen]a nu folosea la
nimic.
– A]i marcat un punct, accept` el. Schimb`m subiectul?
– Se spune c` Arabella se \ntâlne[te cu judec`torul
Renquist.
Trey zâmbi. {i cu el? {tia, [i sim]ise pe pielea lui, c`
blonda voluptuoas` avea destul` energia cât s` fac` fa]`
unui batalion. S` fi renun]at la planurile matrimoniale cu el?
– E mar]i, [i afar` e o cea]` s-o tai cu cu]itul, spuse ca s`
schimbe subiectul discu]iei.
Cum se f`cea c` la Lily erau atâ]ia bog`ta[i b`trâni?
– Ast`-sear` or s` se vând` dou` chinezoaice, anun]`
Blue.
– Iat` de ce este atâta lume, cu tot timpul neprielnic.
– Ai asistat la vreo asemenea licita]ie?
16 KATE DOUGLAS

– Nu. Dar tu?


– Nici eu.
– Vrei s` faci o ofert`, Trey, dragul meu? \ntreb` bruneta
frumoas`, strâns lipit` de el.
– Bine\n]eles c` nu, r`spunse luând o \nghi]itur`
zdrav`n` de coniac.
– Ah, [tiam eu c` nu-]i plac asiaticele, mieun` femeia.
B`rbatul pufni \n râs, privindu-[i \nso]itoarea.
– Nu cu mine trebuie s` vorbe[ti despre culoarea pielii,
draga mea Flo.
Trey era mândru de str`bunii lui, indieni absaroke. Nu
cu mult timp \n urm`, Montana apar]inea poporului s`u.
Mai aveau \nc` o mare parte din prima min` a tat`lui [i
recent descoperitele rezerve de cupru. Pe de alt` parte, era
averea mamei, [i clanul absaroke, "familia" lui, care putea,
dac` era nevoie, s` se transforme \ntr-o gheril` privat`…
Toate astea contribuiau s`-i confere tân`rului o oarecare
arogan]`. Dup` cinci ani de studiu la o universitate celebr`
de pe coasta de est, se \ntorsese s` preia frâiele acestui
imperiu…
Dup`-amiaza se desf`[ur` lini[tit, cu discu]ii \nso]ite de
câteva sticle cu coniac fran]uzesc. Stabilimentul lui Lily
punea la dispozi]ia b`rba]ilor foarte boga]i pl`cerile cele
mai nebune[ti. Era un loc confortabil, decorat cu mobil`
rococo veritabil` [i petale de trandafiri… nu chiar atât de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 17

rafinat ca micul "Trianon" al doamnei de Pompadour,


bine\n]eles, dar pentru câmpiile din Montana, copia era
acceptabil`.
Instalat confortabil, lui Trey nici nu-i p`sa ce se-ntâmpla
\n jurul lui. De[i era metis, avea frumuse]ea clasic` a tat`lui
s`u de indian adev`rat; un nas fin [i drept, un chip aspru,
care l-ar fi f`cut pe Michelangelo s` [i-l doreasc` model,
ni[te sprâncene negre arcuite deasupra ochilor, remarcabili
prin culoarea [i sclipirea lor argintie. Cu toat` elegan]a,
silueta lui d`dea o impresie formidabil` de putere.
B`rbatul acesta frumos – prea frumos, spuneau
unii– ap`rea uneori \n lumea bun` [i tinerele femei \l
vedeau \n el pe F`t-Frumos. Avea o putere de seduc]ie de
care [tia s` se foloseasc`, \ns` Trey ajungea \n prea multe
dormitoare ca s` plac` ta]ilor domni[oarelor. Cât despre
mame, ele \l g`seau pe gustul lor. Ginerii milionari sunt \n
general bine v`zu]i…
El prefera compania de la Lily \n locul cercurilor
mondene. Aprecia prietenia ei f`r` fasoane [i, cu
frumuse]ea lui sumbr`, \ndr`zneala, \ndemânarea [i poten]a
lui, era favoritul femeilor de moravuri u[oare.
– Fir-ar s` fie, Lily! s`ri deodat` \n sus un b`rbat \n vârst`,
un cresc`tor bogat de vite. Ai spus c` vânzarea va \ncepe la
unsprezece. E deja unsprezece [i jum`tate…
– Fii calm, Jess, replic` Lily aranjându-[i lini[tit`
18 KATE DOUGLAS

diamantul pe care-l purta \n ureche. E o mic` \ntârziere,


atâta tot… O s` vin`. De altfel, iubi]elule, este un serviciu
pe care-l fac doar ca s`-mi mul]umesc clien]ii. Nu câ[tig
nimic din asta, [i am`nuntele nu m` intereseaz`.
Vânzarea tinerelor chinezoaice era un lucru obi[nuit pe
Aleea Chinezeasc`. Asemenea licita]ii erau \ng`duite [i
\ncurajate de vechea lor tradi]ie. Cu toate astea, Lily nu
accepta de multe ori a[a ceva. Fusese nevoie de insisten]ele
câtorva clien]i influen]i ca s-o conving`.
Trey auzise vorbindu-se despre asemenea vânz`ri, dar nu
participase niciodat` la a[a ceva. Nu-l tentau deloc.
|n seara asta, \ntâmplarea \i oferea ocazia s` asiste pentru
prima oar`.
Câteva minute mai târziu, u[ile largi se deschiser` [i Trey
v`zu dou` chinezoaice intrând \n salonul ar`tos. Erau
scunde, delicate, \mbr`cate \n m`tase [i st`teau cu ochii
pironi]i \n p`mânt.
Vânzarea \ncepu repede, cu \nsufle]ire.
Trey sim]i o repulsie, cu toate c` alcoolul \i toropea
ra]iunea. Pe urm` ridic` din umeri; \n definitiv, via]a la
ranchul lui Jess Alveen sau \n locuin]a splendid` a lui Stuart
Langly ar fi fost mult mai u[oar` decât pe str`du]ele sordide
din cartierul chinezesc.
Cu toate astea, nu reu[i s`-[i alunge stânjeneala. |n
momentul \n care se desf`[ura efectiv plata, o ridic` pe Flo,
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 19

a[ezat` \n bra]ele lui [i plec` de pe sofa, spunând:


– M` \ntorc imediat.
Trecând pe lâng` masa unde se g`seau cei doi oameni
de afaceri, se duse \n sufrageria al`turat`. Verii lui \l
urm`rir` cu privirile. Blue [i Fox nu erau doar rude [i
prieteni, erau de asemenea [i g`rzile lui de corp. Hazard
Black avea mul]i du[mani, pe care fiul lui \i mo[tenise. Mul]i
oameni influen]i \l invidiau pentru puterea [i autoritatea de
care se bucura \n Montana [i cei mai mul]i n-ar fi v`zut cu
ochi r`i dispari]ia lui Trey. Cu condi]ia s` se \ntâmple… f`r`
martori. Pentru el, era o stânjeneal`. Pentru mama lui, o
necesitate, pentru c` Trey era singurul copil care
supravie]uise, ceilal]i odihnindu-se acum \n cimitirul
familiei.
Se uita pe fereastr` la fulgii mari de z`pad` care c`deau
ne\ncetat din cerul plumburiu, \n vreme ce Chu, Alveen [i
Langly se ocupau de afacerea lor. Dup` ce se termin`
negocierea, \[i scutur` capul \ncercând s` risipeasc` aburii
coniacului. Se \ntoarse \n salon.
O auzi \nainte s-o vad`. Vorbea \n fraze scurte [i reci, [i
glasul ei avea un u[or accent, care nu era chinezesc.
– Vreau s` fie clar de la bun \nceput... Doar trei
s`pt`mâni... Un fel de contract temporar... Nimic mai mult.
Dup` ce f`cu aceast` declara]ie stranie, \i privi pe cei care
erau de fa]`, hot`rât`, inflexibil`. Trey \naint` s-o vad` pe
20 KATE DOUGLAS

tân`ra care-i trezise curiozitatea.


Avea suple]ea [i sub]irimea unei s`lcii [i era \mbr`cat` ca
un b`rbat, cu ni[te pantaloni de lân`, o c`ma[` de flanel` [i
ghete uzate. Avea o coam` de leu [i ochi verzi ca prim`vara.
P`rea foarte tân`r`. Dac` ar fi avut p`rul prins cu o panglic`,
nu i-ar fi dat mai mult de paisprezece ani. |n ciuda ]inutei
de cow-boy, avea ceva foarte atr`g`tor.
– Ne-am \n]eles? ad`ug` ea, ridicând b`rbia.
Trey sim]i exaltarea care cuprindea asisten]a. Niciodat`
nu se mai vânduse o femeie alb` la licita]ie. Chiar aici \n
Montana, unde lucrurile erau privite cu mai mult`
\ng`duin]`, ar fi p`rut indecent. Dar s` instalezi o femeie
frumoas` pentru trei s`pt`mâni \ntr-un hotel discret… Ei
bine, \n definitiv, nu avea de ce s`-i par` r`u.
Blue, v`rul lui, veni lâng` Trey.
– Ce zici de asta? \ntreb` el ar`tând spre tân`ra
necunoscut`.
– Foarte dr`gu]`, r`spunse lini[tit Trey, f`r` s-o scape din
ochi..
– E uimitoare.
– … [i licita]ia va fi la fel, remarc` el privind asisten]a.
To]i p`reau s` fi descoperit a opta minune a lumii.
Era disperat`, de asta se afla aici, \n acest lupanar de lux,
sub privirile atâtor b`rba]i, cu inima b`tându-i ca o tob`.
Rezervele de mâncare nu ajunseser` decât [ase luni dup`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 21

moartea p`rin]ilor [i trebuia s` asigure traiul fra]ilor [i


surorilor mai mici. |i l`sase singuri, cu trei zile \n urm`,
promi]ându-le s` se \ntoarc` acas` cu provizii [i cu bani.
Fiind cea mai mare, trebuia s` aib` grij` de ei. Venise deci la
Helena s` vând` singurul lucru de valoare pe care-l avea: pe
ea \ns`[i.
Iat` de ce era acolo, sperând s` câ[tige destui bani ca
s`-[i hr`neasc` fra]ii [i surorile pân` \n var`. Avea de
a[teptat câteva luni… |[i strânse pumnii ca s` alunge teama.
Doamne, te rog, f` \n a[a fel \ncât s` m` vrea…
Jess Alveen, aparent foarte binevoitor, \ncepu licita]ia cu
cinci mii de dolari… de dou` ori mai mult decât pl`tise
pentru chinezoaic`.
|n picioare \n mijlocul unei mici platforme, fata f`cu
ochii mari, dar \[i st`pâni imediat surprinderea, astfel \ncât
Trey se \ntreb` dac` nu-[i \nchipuise.
Ofertele urcar` cu câte o mie de dolari pân` când Jess
Alveen [i Jake Poltrain se trezir` singurii ofertan]i. Pân` la
urm`, Jake Poltrain f`cu o ofert` extravagant` [i Jess se
retrase. O t`cere stânjenitoare cuprinse \nc`perea, pentru
c` toat` lumea [tia cum se purta Jake cu femeile. Se spunea
c` alcoolul [i opiul \l f`cuser` impotent [i doar cruzimea \i
trezea ardoarea.
Privirea scrut`toare a lui Chu se plimba peste asisten]`.
– Dou`zeci [i cinci de mii de dolari, domnilor. O dat`…
22 KATE DOUGLAS

A[tept` câteva secunde.


– De dou` ori…
Se preg`tea s` spun` vândut, Jake Poltrain se preg`tea
deja s` se apropie… \ns` Trey trecu pragul \nc`perii [i
spuse:
– Cincizeci de mii!
R`sun` o exclama]ie general` de surprindere. To]i
\ntoarser` privirile spre fiul lui Hazard Black. Trey avea
reputa]ia de extravagant, dar interven]ia asta dep`[ea cu
mult toate a[tept`rile.
A[tepta, cât se poate de lini[tit. To]i b`rba]ii de acolo,
care-l cuno[teau din copil`rie, recunoscur` sângele-rece al
str`mo[ilor lui… [i arogan]a.
– Am o ofert` de cincizeci de mii de dolari, anun]` Chu
cu un zâmbet mul]umit. Domnule Poltrain, vre]i s`
supralicita]i?
O t`cere grea de amenin]are [i sfidare plana \n \nc`pere.
Poltrain \ncerca s`-[i st`pâneasc` furia. {tia bine c` nu se
putea pune cu fiul lui Hazard Black. Era mai bine s` a[tepte:
r`zbunarea este un fel de mâncare ce se serve[te rece…
Ridic` din umeri [i spuse scurt:
– Nu…
– Foarte bine, relu` Chu, ca [i cum i s-ar fi \ntâmplat \n
fiecare zi s` fac` o asemenea vânzare. Fata e a
dumneavoastr` domnule Braddock-Black, pentru cincizeci
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 23

de mii de dolari.
Stânjeneala disp`ruse acum, dup` ce Jake Poltrain se
declarase \nvins. Nimeni n-ar fi vrut s-o vad` pe nefericit`
c`zând \n mâinile lui, chiar dac` numai pentru trei
s`pt`mâni. Pe urm`, gândurile tuturor se \ndreptar` spre
partea pl`cut` a situa]iei: cu o asemenea sum`, Trey \[i
putea permite orice pl`cere. To]i \[i \nchipuiau ce-ar fi f`cut
ei, [i unii nu se putur` st`pâni s`-[i exprime pl`cerea cu
voce tare:
– Trey, s-ar zice c` o s` fii foarte ocupat \n urm`toarele
trei s`pt`mâni! Dac` ai nevoie de ajutor, d`-mi de veste!
– Nu uita s` mai [i dormi din când \n când, dac` vrei s`
faci fa]`!
– Pare destul de pl`pând`…
– Pare mai degrab` un \ngera[! replic` Jess Alveen cu o
emfaz` care fu aprobat` de to]i.
Trey se \ncontrase instinctiv cu Jake Poltrain. V`zând-o
acum, \ncepea s`-[i pun` \ntreb`ri… de exemplu, dac` era
" experimentat` ". Deodat`, \i veni \n minte s` pun` cap`t
glumelor care continuau s` curg`.
– V` mul]umesc, domnilor, spuse râzând sardonic, dar
cred c-am s` fac fa]` situa]iei f`r` ajutorul vostru…
Abia atunci ajunse s-o priveasc` \n ochi: o privire cald`,
\n doi ochi incredibil de verzi.
– Nu sunt atât de sigur, morm`i printre din]i, dar ochii
24 KATE DOUGLAS

lui cenu[ii sclipir` amuza]i.


Trey Braddock-Black avea motive serioase s` cread` c`
era \n stare s` seduc` orice femeie, chiar una \mbr`cat` ca
un b`rbat.
– Ce-ar fi s` trecem \n sufragerie, ca s` punem lucrurile
la punct? propuse Chu.
– De acord, r`spunse Trey.
Imediat dup` ce se a[ezar` la mas`, chinezul lu`
cuvântul:
– Nu-i vorba despre o vânzare obi[nuit`. Doamna mi-a
cerut s-o servesc, cum s` spun… s` fiu intermediar.
Coeficientul meu este de dou`zeci la sut`. Restul sumei este
al ei.
Trey ceru ceva de scris [i Virginie \l observ` \n timp ce
completa cecul cerut de Chu. Era prima dat` când \l vedea
pe \nsu[i Trey Braddock-Black, [i prima impresie era c`
vedea cel mai frumos b`rbat. Nu numai c` era frumos, dar
avea [i mult farmec. Via]a l-a r`sf`]at, se gândi ciupindu-se
de obraz.
Dup` vreo zece minute, treaba fiind terminat`, Chu se
\nclin` politicos, gata s` plece.
Virginie se \ncord`, a[teptând s` vad` ce avea s` urmeze.
Nu scosese nicio vorb` cât durase tranzac]ia,
supraveghindu-l cu imen[ii ei ochi verzi. Trey o \ntreb` ce
socoteli \[i f`cea. |i d`du r`spunsul dup` plecarea lui Chu:
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 25

-Vreau partea mea, \n bani ghea]`.


B`rbatul r`mase mut pentru o clip`. S` g`seasc` atâ]ia
bani la ora asta din noapte, trebuia s` se gândeasc` bine, cu
toate c` b`use destul coniac.
– Ascult`, scumpete… \ncepu el.
– Nu sunt scumpetea ta…
Trey tres`ri, cuprins deodat` de un interes nea[teptat.
Mai trecur` câteva momente de t`cere, gândindu-se c` la
banii pe care i-i d`duse, putea s`-i spun` cum vroia.
– Scuz`-m`, \ncepu cu o not` ironic`. Ai deci un nume?
– Bine\n]eles, r`spunse ea cu acela[i glas autoritar pe
care-l folosise de când intrase.
O a[tept` r`bd`tor, examinând-o pe \ndelete. Tân`ra asta
nu p`rea dispus` s` piard` timpul \n dormitor. Parc` o [i
vedea f`când dragoste ca o leoaic`. Imaginea asta \i stârni
dorin]a. |n cursul numeroaselor experien]e, niciodat` nu-i
rezistase vreo femeie.
T`cerea se prelungea. La fel [i examinarea lui. |n cele din
urm`, ea rupse t`cerea :
– Virginie Jordan.
Mica frumuse]e era de bun` seam` plin` de surprize. |[i
rostise numele cu un accent fran]uzesc… aproape
aristocratic.
– Ei bine, Virginie, relu` el f`r` grab`, b`ncile sunt
\nchise la ora asta [i Lily nu are aici atâ]ia bani lichizi. Dar
26 KATE DOUGLAS

dac` prime[ti cecul meu ast`-sear`, mâine diminea]` la


prima or` mergem la banc` [i rezolv`m lucrurile. De acord?
Sunt perfect solvabil, po]i fi lini[tit`.
– Foarte bine… Accept cecul pân` mâine diminea]`.
– Mul]umesc, scumpete, pentru \ncrederea pe care mi-o
ar`]i…
De data asta, nu-l mai dojeni.
– Atunci, uite-l… spuse pu]in dup` aceea, \ntinzându-i
cecul.
Remarc` surprins` c` palmele lui erau b`t`torite ca ale
unui cow-boy.
Deodat`, el puse mâna pe mas` [i d`du s` se ridice.
– E[ti de acord? o \ntreb`, ar`tând scara care ducea la
etaj.
– Mda… da, foarte bine.
Cu un gest gr`bit, lu` cecul de pe mas` [i-l vâr\ \n
buzunarul de la piept.
Trey \nconjur` masa ca s`-i dea scaunul la o parte.
Deodat`, fata avu impresia c` era imens. El \i oferi bra]ul.
Cl`tinând din cap, ea \ntoarse privirea. Atunci, plin de tact,
propuse:
– De bun` seam` c` vrei s` urci singur`. E a doua u[` pe
partea dreapt`. O s`-]i trimit o femeie s`-]i preg`teasc` baia.
– O baie? \ntreb` Virginie \ncet.
|i sim]ea for]a prezen]ei, energia controlat`… [i nici
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 27

m`car n-o atinsese \nc`!


– {i o rochie... }inuta asta nu mi se pare potrivit`.
Virginie se ridic`, gata s`-i explice ce p`rere avea despre
]inuta proprie, dar se r`zgândi. Pân` la urm`, o pl`tise, [i
banii `[tia aveau s`-i salveze familia, restul nu mai conta.
– |ntârzii mult? \l \ntreb`, \ncercând s`-[i ascund`
nesiguran]a [i temerile.
– Nu-]i face griji, r`spunse t`ios. N-am s` te fac s` a[tep]i.
Capitolul 2

B`tu o singur` dat` la u[` \nainte de a intra \n camer`, cu


non[alan]`.
Abia ie[it` din cad`, Virginie se \nf`[ur` \ntr-un prosop
mare, pe care i-l ]inea camerista. Fl`c`rile din [emineu \i
puneau \n eviden]` silueta [i-i aruncau mii de reflexe aurii
\n p`r. Lui Trey i se t`iase r`suflarea. }es`tura alb` se lipea
de trupul sub]ire cu sâni voluptuo[i, de rotunjimile
provocatoare, de pielea m`t`soas`. Parc` era Venus ie[ind
din mare… Trey se considera pe bun` dreptate un b`rbat
cu experien]`, dar atâta perfec]iune \l \nm`rmurea.
Cu un gest, o trimise la plimbare pe camerist` f`r` s-o
scape o clip` din ochi pe tân`ra aproape dezbr`cat`, a c`rei
nevinov`]ie \l fermecase deja. |n ciuda coniacului, femeia
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 29

asta \l f`cea s` se gândeasc` la o copil`. Totu[i, trupul ei


n-avea nimic copil`resc \n el. |n realitate, era o femeie
des`vâr[it` [i… teribil de provocatoare. Nu, hot`r\ \n cele
din urm`. Ochii ei erau prea m`ri]i [i prea speria]i. Atunci
spuse f`r` s` se mai gândeasc`:
– Nu-]i fie fric`… N-am acelea[i gusturi ca Jake Poltrain.
Aceast` declara]ie n-o lini[tea deloc, \n]elese el imediat
v`zându-i degetele tremurând, \ns` ridic` b`rbia, hot`rât`.
Trey nu se \n[ela: [tia s` recunoasc` curajul acolo unde-l
vedea.
– N-am s`-]i fac niciun r`u, spuse cu blânde]e. Nu ri[ti
nimic.
Ea lu` un prosop care era ag`]at lâng` [emineu.
– Totul depinde de ce se \n]elege prin acest "ri[ti",
domnule Braddock-Black… Dar sunt curat` [i stau la
c`ldur`.
|nclinându-[i capul, \ncepu s` se [tearg`.
Str`b`tând din trei pa[i distan]a care-i separa, Trey \i lu`
prosopul.
– N-am s`-]i fac niciun r`u… sunt sincer când spun asta.
Era atât de \nalt, \ncât trebui s`-[i suceasc` gâtul ca s`-l
priveasc` \n ochi.
– {i ce-o s`-mi faci, domnule Braddock-Brad?
– Trey, o corect`.
– De fapt, ce-o s`-mi faci, Trey? repet` tân`ra cu o not`
30 KATE DOUGLAS

de arogan]`.
|i r`spunse pe un ton mali]ios:
– Tot ce-o s`-]i plac`, Virginie… scumpete.
O domina, \mbr`cat [i \nc`l]at, sumbru ca un Lucifer, [i
era perfect con[tient` de for]a [i de puterea lui.
– Tu o s` ]ii ritmul, continu` el mângâind-o cu un deget
pe um`rul gol. Dar nu te gr`bi.
Mâna lui \i ajunse pe ceaf` [i vocea \i cobor\ cu o octav`.
– Avem trei s`pt`mâni \n fa]`…
Pentru prima dat`, se bucura dinainte c` va petrece trei
s`pt`mâni cu o femeie, cu una singur`. Puse imediat
st`pânire pe gura ei. Instinctiv, ea se d`du \napoi, dar era
deja prea târziu: erau amândoi pe jar. Era \n acela[i timp
straniu [i minunat.
Bravo! \[i spuse Trey. Cât` subtilitate! La \nceput, gestul
de recul [i acum r`spunsul acesta firesc… Totul era mai
excitant ca gesturile provocatoare ale celei mai dibace
metrese. {i totu[i, interpreta un rol, la fel de eficient ca pe
scena mic` de jos, ca s`-i fac` pe b`rba]i s` m`reasc` miza
licita]iei.
|n orice caz, chemarea mâinilor calde a[ezate pe umerii
ei f`cea a[teptarea insuportabil`.
– Virginie, cred c` de data asta, tu o s` stabile[ti ritmul…
Cu o u[urin]` de ne\nchipuit, o lu` pe sus [i o duse \n
pat. O a[ez` pe cuvertura ro[ie de catifea, o scoase din
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 31

prosopul de baie [i o contempl`. |ntr-un abandon total,


asemenea unei nimfe, \l privi la rândul ei. Când ridic`
bra]ele spre el, b`rbatul nu fu \n stare s` se controleze. Nu
mai era deta[at, juc`u[, subtil, cum era de obicei când f`cea
dragoste. Se apropie de ea descheindu-se la pantaloni cu
degetele tremurând. Tân`ra tres`ri când catarama lui aurie
o atinse pe pântece, dar el o s`rut` s`-[i cear` iertare,
obsedat de ideea de a-i poseda trupul splendid. Deschise [i
ultimul nasture... |i desf`cu picioarele, dar ea gemu,
speriat`. |nnebunit de dorin]`, el se avânt` din nou. De data
asta, o auzi ]ipând.
– O Doamne, murmur`, uluit. Nu se poate! E[ti virgin`!
Evita virginele… De ani de zile nu mai avusese de-a face
cu a[a ceva.
– N-are nicio importan]`, r`spunse ea repede
\ncordându-se sub el.
– N-are nicio importan]`… repet` b`rbatul \ncet,
sim]indu-[i tâmplele zvâcnind…
Mai \ncerc` o dat`. }ip`tul ei gâtuit \l \mpietri, \n timp ce
se apleca s-o s`rute.
– Ah…
Sc`p` o \njur`tur` [i se retrase. Rezemat \n coate, r`mase
nemi[cat s-o priveasc`, nesigur.
– N-am s` mai ]ip, [opti fata, \ns` chipul ei tulburat \i
dezmin]ea vorbele. Te rog… \mi trebuie banii `[tia.
32 KATE DOUGLAS

Era ceva prea ciudat, prea brusc, prea nelalocul lui.


Fir-ar s` fie… s` necinsteasc` o virgin`, s-o fac` s` plâng` de
fric` [i de durere! Era o dilem` de care nu mai avusese parte
[i la care era nevoie s` g`seasc` un r`spuns imediat… [i nu
avea mintea prea limpede.
– Fir-ar s` fie…
|i trecu prin minte un gând de bun-sim].
– P`streaz` banii. Nu vreau… Se \ntrerupse, zâmbind. E
clar c` nu e cuvântul cel mai potrivit, dar nu vreau s`
necinstesc o fecioar`, spuse \n cele din urm`.
|n perioada care urmase dup` moartea p`rin]ilor,
Virginie descoperise c` avea ni[te resurse neb`nuite.
– Nu e vorba de moral`, ci despre o tranzac]ie
comercial`! replic` fata. |mi asum toate responsabilit`]ile!
|n fa]a acestui protest nea[teptat, el pufni \n râs.
– Iat`-m` refuzând s` fac dragoste cu o femeie– o virgin`
– care insist` s` fie a mea. Sunt nebun.
B`rbatul se l`s` pe spate [i strig`:
– Flo!
– Nu! exclam` Virginie aruncându-se asupra lui, \nainte
de a o l`sa singur`.
Era \nsp`imântat` la gândul c` diminea]`, cu mintea
limpede, trezindu-se \n bra]ele lui Flo, ar putea s` se
r`zgândeasc`. Patruzeci de mii de dolari erau o sum` prea
important` ca s-o piard` din cauza unui simplu capriciu sau
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 33

a unor scrupule ap`rute la momentul nepotrivit. Nu avea de


ales: trebuia s`-l conving` s` r`mân` cu ea ca s` p`streze
banii. Sau m`car s` \ncerce s`-i câ[tige.
F`r` s`-[i dea seama ce f`cea, Virginie \[i \nnod` mâinile
\n jurul gâtului lui Trey. Inima \i b`tea asemenea tobei unui
r`zboinic indian. Strecurându-[i degetele prin p`rul lui
lung, \i murmur` la ureche:
– Te rog, r`mâi cu mine...
Era o rug`minte simpl`. Pentru ea, era ultima [ans` de
a-[i salva familia.
– Spune-mi c` e[ti de acord. Spune-mi c` pot s`
r`mân…
Cum s` r`spund` unei asemenea solicit`ri timide? se
\ntreba Trey. De ce insista oare? |n momentul acela, \l
strânse \n bra]e \ntr-un gest instinctiv [i senzual. Era atât de
pl`cut la atingere, \ncât, asemenea unui copil care
descoper` o juc`rie nou`, \l mângâie \ncet. Trey sim]i un
nod \n gât. Acum nu mai vroia s` plece. Dup` câteva clipe,
când Flo b`tu la u[` [i-l chem`, Virginie ]ip`:
– Pleac` de-aici!
Flo insist` totu[i [i atunci se auzi glasul lui Trey :
– Cobor imediat.
Nu era mereu a[a de hot`rât! Virginie \[i aminti reac]ia
lui când \l s`rutase mai devreme. Era ferm hot`rât` s`-[i
foloseasc` aptitudinile lamentabile. Avea nevoie de banii
34 KATE DOUGLAS

`[tia. {i dac` asta trebuia s` asigure salvarea [i viitorul


\ntregii familii, virginitatea ei, nu era o mare pierdere \n
schimb.
– Bine, s` \ncepem din nou, [opti ea.
– Oh, nu…
– Spune-mi, dac` nu fac ce trebuie.
– Scumpete… murmur` b`rbatul f`când un efort
supraomenesc s` se st`pâneasc` \n timp ce o sim]ea
agitându-se \n mâinile lui. Faci exact ce trebuie.
– Trebuie s` m` \nve]i.
Cerule! Trey r`spunse cu pruden]`:
– Poate nu…
– Mai bine cu tine decât cu Jake… cum \l cheam`?
– Poltrain, r`spunse el oftând. E[ti hot`rât` deci?
Tân`ra femeie cl`tin` din cap [i p`rul ei \l mângâie pe
piept. O mângâie pe pielea m`t`soas` de pe spate.
– Po]i s`-mi ceri s` m` opresc oricând vrei, spuse el.
– Nu vreau s` te opre[ti din cauza mea…
B`rbatul trase adânc aer \n piept.
– |n cazul `sta, s`lbatic` mic`, ar fi mai bine s` m`
dezbrac. Lec]ia o s` dureze ceva.
– Las`-m` pe mine.
|i zâmbea, recunosc`toare. El \[i ridic` sprâncenele cu o
expresie \ntreb`toare. Nu \n]elesese bine?
– Las`-m` s` te dezbrac, explic` ea.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 35

La urma urmei, se gândea Trey, era un joc nou pentru ea


[i putea s` fie ne\ndemânatic`.
– N-am s`-]i fac nimic r`u, \i promise ea.
B`rbatul pufni \n râs.
– |n definitiv, de ce nu ? spuse amuzat.
|ns` nu era nici ne\ndemânatic`, nici timid`, [i din clipa
\n care mâinile ei apucar` centura, dorin]a lui se \nte]i
brutal. Se ridic` pu]in, ca s-o ajute. A[tept` urmarea, curios
[i ner`bd`tor. |ncepând s`-i descheie nasturii de la c`ma[`,
Virginie \i descoperi legat la gât un mic animal sculptat.
Parc` era o pum`… Nu-i era prea clar…
– O pum`? \ntreb` cu voce tare.
– E talismanul meu.
Ridic` ochii spre el.
– E minunat.
– La fel ca ce am eu \n fa]a ochilor, draga mea, murmur`
Trey.
Virginie se \nro[i \n fa]a unui asemenea compliment, \n
fa]a dorin]ei care se citea \n ochii lui cenu[ii. Nesigur`, reu[i
s`-i descheie pân` la urm` c`ma[a. Str`duindu-se s` r`sufle
calm, \[i aduse aminte motivul pentru care se g`sea aici,
sacrificiul pe care-l consim]ise [i ce era pe cale s` se
\ntâmple. |l dezbr`c` de c`ma[a de lân` [i-i scoase la iveal`
pectoralii superbi.
– E[ti foarte puternic.
36 KATE DOUGLAS

– {i tu e[ti foarte… |nghi]i cuvântul pe care se preg`tea


s`-l spun`… \nzestrat`. Nimeni nu m-a dezbr`cat vreodat`
a[a bine ca tine, ad`ug` cu un zâmbet lene[.
– Am un fr`]ior cu care m` antrenez, replic` fata pe un
ton ironic.
M`rturisirea \l n`uci o clip`. A[adar, fata avea o cas` [i o
familie? Greu de \nchipuit…
– Ai fra]i ? \ntreb` ea.
St`tea \ngenuncheat`, \n pielea goal` \n fa]a lui… [i-l
\ntreba dac` avea fra]i!
– Nu.
– Surori?
– Nici.
– Eu am [i fra]i [i surori… \]i place a[a?
O privea, neputând s`-[i dea seama dac` \[i b`tea joc de
el sau dac` era atât de nevinovat`.
– |mi place, \ncuviin]` el r`gu[it. Acum, vino aici, micu]`
Virginie, [i s` vedem ce-]i place [i ]ie.
Mâna lui o pip`i pe un sân \nainte s-o ia delicat \n bra]e
ca s-o apropie de el, apoi o s`rut`… cu delicate]e [i \n
acela[i timp cu patim`. |i remarc` respira]ia accelerându-se.
– E bine a[a? murmur` fata când buzele lui \i d`dur`
ocazia.
– O s` fie [i mai bine… |]i garantez.
Obi[nuia s` le fac` pl`cere femeilor [i [tia exact ce
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 37

trebuia s` fac`.
– E[ti \ntotdeauna la fel de sigur pe dumneata, domnule
Braddock-Black?
– Trey, o corect` delicat. {i r`spunsul este… da.
Avea palma lipit` de [oldul ei. Trebuia s` nu uite s-o ia
cu u[urelul pentru ca mai târziu s`-[i aduc` aminte cu
pl`cere de prima experien]`, nu cu durere.
– Cât` modestie!
– Da, aprob` el cu un zâmbet dezarmant. Sunt la fel de
modest cum e[ti tu de pudic`.
Era surprins; goliciunea n-o stânjenea deloc. Dar, \n
definitiv, nu [ov`ise s`-[i vând` propriul trup.
– Ai vrea s` fiu pudic`? \ntreb` Virginie cât se poate de
firesc. De fapt, nu prea [tiu ce s` fac. A[ putea s`-mi pun
rochia pe mine [i s` sting lumina.
Trey râse din nou.
– Lec]ia num`rul unu, micu]o: pudoarea n-are ce c`uta
\ntr-un dormitor.
– Ah, cu atât mai bine! Atunci, pot s` te s`rut \n
continuare?
Rostise cuvintele astea asemenea unui copil.
– Las`-m` mai \ntâi s`-mi scot pantalonii [i pantofii [i
po]i s` faci ce vrei.
– Nu [tiu ce s` fac.
A[ezat pe marginea patului, Trey \[i scoase pantofii.
38 KATE DOUGLAS

– Mâine diminea]`, o s` [tii.


|ncepu s-o s`rute f`r` grab`, din aproape \n aproape,
pl`cându-i foarte mult pielea delicat`. Dup` ce o s`rut` pe
tot corpul, fata avea impresia c` plute[te \n aer, asemenea
unui fum de ]igar`. Trey o mai s`rut` o dat` pe buze.
– Mi-e cald, murmur` Virginie.
– Cu atât mai bine, r`spunse el.
Mergea \nainte treptat, cu mult` aten]ie, con[tient de
responsabilitatea pe care o avea, impresionat de inocen]a
ei. Dragostea fusese totdeauna un joc pentru el, un joc pe
care-l f`cea f`r` grij`. Ast`-sear`, era altceva: se sim]ea…
r`spunz`tor, [i poate mai mult decât atât. Era impresionat
de curajul [i de generozitatea ei. Dintr-o dat`, jocul era cu
totul altul.
– E foarte… mare, [opti fata \n timp ce degetele-i
coborau pe pieptul lui . O s` doar` ?
Ridic` ochii spre el [i, pre] de o clip`, Trey nu g`si
cuvintele potrivite.
– Nu, r`spunse \n cele din urm`, \ntrebându-se dac` mai
târziu nu-i va repro[a minciuna asta. N-o s` doar`.
– Sunt mul]umit` c` e[ti tu, [opti fata.
– Te-am vrut mai mult decât to]i ceilal]i, murmur` Trey,
dându-[i deodat` seama c` `sta era adev`rul.
Ar fi mizat mai mult decât oricine altcineva, nu numai
fa]` de Jake Poltrain. Dar de ce?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 39

– Te doresc. A[a trebuie s` spun? \ntreb` fata cu


stâng`cie. |n clipa asta, parc` plutesc pe un noura[. E[ti
foarte gentil, ad`ug` \mbr`]i[ându-l.
– Fii atent`, drag` Virginie, [opti Trey, am s` vin lâng`
tine, pe noura[.
Era prea mult de când \ncepuse preg`tirile. Nu mai putea
s` a[tepte, nu mai avea r`bdare. Bunele lui inten]ii
disp`ruser`. O s`rut` cu o patim` s`lbatic` [i ea \i accept`
asaltul ca [i cum \l a[teptase de o via]`.
Pentru amândoi, nimic altceva nu mai conta decât s`
sting` focul care-i cuprinsese. Motivele [i \mprejur`rile
\ntâlnirii lor disp`ruser` dintr-o dat`, nu mai exista decât
bucuria extraordinar` care-i unea. Nu mai puteau s` dea
\napoi.
Mângâindu-i pielea catifelat` a coapselor, Trey i le
\ndep`rt` cu delicate]e. Virginie \[i re]inu r`suflarea \n timp
ce un val de senza]ii pl`cute o cople[ea.
– Mai mult, \l implor` ea f`r` s`-[i dea seama.
B`rbatul se supuse. Ea crezu c` va muri.
– Se poate muri de pl`cere? \i murmur` la ureche.
Cum…
Un icnet \ntrerupse \ntrebarea care urma.
– E[ti frumoas`, [opti Trey mângâind-o tandru. Nu pot
s` mai a[tept. Prime[te-m`, draga mea.
|[i sim]i partenera \ncordându-se [i r`mânând nemi[cat`,
40 KATE DOUGLAS

pân` durerea vie, arz`toare, s` se domoleasc`. |i cuprinse


fa]a \n palme, ca [i cum ar fi vrut s`-i alunge suferin]a. Când
\n cele din urm` o sim]i relaxându-se, se mi[c` pu]in,
c`utând ca durerea s` nu dep`[easc` pl`cerea. |i disp`ruse
frenezia, \nlocuit` de o infinit` delicate]e. O mângâie, \i
murmur` cuvinte de dragoste, pân` ce bra]ele Virginiei se
strânser` \n jurul lui [i [opti cel mai minunat cuvânt:
– Mai vreau…
El o ascult`, unduindu-se asemenea unui delfin. Ea \i
urm` ritmul care se accelera, strângându-l \n acela[i timp cu
o putere surprinz`toare. Dup` câtva timp, \nc` nesatisf`cut,
Trey o mai dorea… cu disperare. Dou` s`pt`mâni, [ase zile
[i dou`zeci [i trei de ore, \[i spunea aplecându-se s`-i s`rute
gura umed` [i dulce.
Niciodat` nu sim]ise o asemenea dorin]` pentru o
femeie. |[i g`sise jum`tatea. |mpins de un instinct primar,
dorea s` fie a lui, iar [i iar…
– Opre[te-te, f`cu Virginie la cap`tul puterilor dup` cea
de-a treia oar`, dându-[i la o parte din ochi p`rul ud de
sudoare.
Trey se opri [i o contempl` ca [i cum ar fi venit de pe o
alt` planet`. V`zu c` ochii i se schimbaser`: \[i rec`p`taser`
o sclipire de luciditate [i-l privea, frumoas` [i zâmbitoare.
– Nu e[ti obligat s` cheltuie[ti to]i cei cincizeci de mii de
dolari \ntr-o singur` noapte, spuse pu]in ironic proasp`t
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 41

devenita femeie.
– E[ti altfel, murmur` el.
Da, se schimbase. Sim]ea acest lucru cu o acuitate
surprinz`toare.
Ea nu-i spuse c` sim]ea acela[i lucru. |[i d`dea seama c`
se \ntâmplase ceva esen]ial. Aceast` noapte \i va r`mâne pe
veci \ntip`rit` \n minte. De acum, va exista … \nainte [i…
dup`. Era foarte straniu… ca [i cum s-ar fi trezit la via]` \n
seara asta, ca [i cum ar fi avut o putere imens` pe care o
ignorase, un secret pân` acum ascuns \n adâncul sufletului.
– Am s` fiu aici [i mâine diminea]`, continu` ea
mângâindu-i p`rul negru.
El zâmbi.
– |mi pare r`u. Ai dreptate. Sunt un caraghios egoist.
{i, dup` ce o s`rut` pe vârful nasului, se rostogoli pe
spate.
– N-are de ce s`-]i par` r`u, r`spunse Virginie
ridicându-se \ntr-un cot ca s`-i admire trupul viril.
– De fapt, nici nu prea-mi pare r`u, replic` el zâmbind.
Nu-mi pare r`u deloc. S` [tii c` e[ti incredibil`.
– Mul]umesc. Nu [tiam, de bun` seam`… n-aveam de
unde s` [tiu… chiar dac`, domnule…
– Trey.
– Trey, tu e[ti cu siguran]` cel c`ruia trebuie s`-i
mul]umesc. |mi \nchipui c` femeile trebuie s` te iubeasc`…
42 KATE DOUGLAS

Era suficient de inteligent` ca s` \n]eleag` c` nu to]i


b`rba]ii erau atât de pricepu]i, atât de tandri, nici atât de
gentili. Cu toate c` nu avea experien]`, \[i d`dea seama c`,
printr-o minune, picase \n mâinile cuiva ale c`rui for]` [i
sensibilitate se amestecau extrem de complicat.
– M` plac, uneori, declar` cu modesie, cu toat` reputa]ia
extraordinar` \n fa]a femeilor.
– Faci deseori asta ?
Era curioas`, copil`ros de curioas`.
Cel \ntrebat nu r`spunse imediat. Ce s`-i r`spund`, când
cu un ceas \n urm` era \nc` virgin`?
– A[ fi \ncântat s-o fac din nou, de câte ori vrei. Dac`
obosesc, o s` cer s` ni se aduc` de mâncare.
– Faci totul ca s`-mi fii pe plac, remarc` proasp`ta femeie
cu un zâmbet satisf`cut.
Luând-o de mân`, murmur`:
– Sunt \ncântat c` ai b`gat de seam`.
Ea \i lans` o privire nou` \n care se amestecau mole[eala
[i cochet`ria. O ]inea de mân`.
– E[ti obosit`?
– Nu, nu chiar. Dar n-am putea s` ne odihnim pu]in?
S-ar fi putut spune c` cerea o pauz` \n mijlocul unei
[edin]e de lucru! Trey \[i sprijini capul de t`blia patului, f`r`
s`-i lase mâna.
– Vorbe[te-mi despre tine.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 43

– Tu, mai \ntâi, r`spunse ea cu blânde]e.


Virginie prefera s` evite s` se dest`inuiasc`, de vreme ce
trebuia s` plece peste trei s`pt`mâni, preferând s` uite acest
episod.
|n]elegându-i re]inerea, el \ncepu s`-[i spun` povestea,
chiar dac` accentul lui fran]uzesc o intriga. A[ezat
confortabil al`turi de ea, Trey i-a vorbit despre clanul tat`lui
s`u [i despre obiceiurile absarokee când se auzi o b`taie \n
u[`. Se auzi glasul unui b`rbat:
– Pot s` intru, sunte]i \mbr`ca]i?
Trey r`spunse, amuzat:
– Nu suntem, dar intr` totu[i.
Virginie se ascunse imediat sub cuvertur` când Blue intr`
\n camer`.
– E timid`, explic` Trey.
– Adev`rat? \ntreb` ironic Blue care n-o g`sea atât de
timid` – era clar c` era dezbr`cat` \n pat. Jos, Poltrain
\ncepe s` vorbeasc` prostii. Din cauza b`uturii, bine\n]eles,
dar [tii cât ne ur`[te. Noaptea asta, Fox [i cu mine ar fi bine
s` st`m de paz` la u[a ta. {i-a ie[it din min]i c` ai licitat mai
mult ca el [i a spus c` ]i-o va pl`ti cu aceea[i moned`. Mai
spune [i alte chestii f`r` perdea.
– Nu-]i face griji, r`spunse calm Trey. N-o s` \ncerce s`
fac` nimic aici, la Lily. E beat, atâta tot. {tiu c` ai vrea s` te
duci la Kate. Atunci, nu-]i strica seara din pricina lui Jake. Ne
44 KATE DOUGLAS

vedem mâine diminea]`.


– E[ti sigur?
– Absolut. M` simt la fel de sigur aici, ca acas`.
Privirea lui Blue \ntârzie pu]in pe rotunjimile care se
profilau sub cuvertur`.
– {i restul, e cum trebuie?
– E bine. Foarte bine. Pe buzele lui Trey ap`ru un
zâmbet mul]umit. Cât se poate de bine.
– Bine, atunci, pe mâine diminea]`.
– Nu prea devreme…
Privirea lui Trey se opri asupra Virginiei.
– Dac` am spune mâine dup`-amiaz`? \ntreb` Blue,
zâmbind cu sub\n]eles.
– Da, mâine dup`-amiaz`, ar fi mult mai bine.
– Kandixina, tsitsetse, spuse ironic Blue."Nu uita s` te
odihne[ti."
– Ahu.ci.abihadwim co.bi.ceky, replic` Trey."O s` am tot
timpul dup` ce voi muri".
Trey d`du la o parte cuvertura imediat dup` ce disp`ru
Blue [i o lu` pe Virginie \n bra]e.
– Blue e ca un frate pentru mine. Data viitoare, va trebui
s`-l \ntâlne[ti. O s`-]i plac`.
|l privi, dezorientat`.
– Este pu]in jenant.
– Aici, nu e nimic "jenant". Blue [i Fox sunt aproape tot
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 45

timpul cu mine.
– Atunci, a[ face bine s` m` \ntâlnesc cu ei. Dar de ce
sunt mereu cu tine?
Parc` auzise ni[te zvonuri despre indieni [i Hazard
Black, \ns` nimic precis. Prea izolat` \n mun]i [i prea
preocupat` de supravie]uirea propriei familii, Virginie avea
prea pu]in timp ca s` se intereseze de problemele celor
boga]i.
– Sunt g`rzile mele de corp.
Ea \[i \n`l]` sprâncenele. A[adar, era adev`rat.
– Cine vrea s` te omoare?
– Ah, nu-i nimic, r`spunse dezinvolt cel \ntrebat, \ns`
reprezint interesele tat`lui meu [i multora nu le prea plac
indienii care n-au fost deposeda]i de p`mânturile lor…
Zâmbetul i se l`rgi. Sau care se cred egali cu albii. Ar trebui
s` r`mânem lini[ti]i \n rezerva]iile f`cute special pentru noi
[i s` tr`im din fondurile pe care le primim de la guvern. |n
orice caz, a[a cred tic`lo[ii de la Biroul pentru Problemele
Indienilor. Tat`l meu a f`cut altfel [i acum de]ine un
teritoriu vast pe care mul]i ar vrea s` pun` mâna. Ridic` din
umeri. Atunci, când lucrurile iau o \ntors`tur` nefavorabil`,
m` plimb \mpreun` cu g`rzile de corp. Uneori e nepl`cut,
dar…
– Ai avut vreodat` nevoie de ei? \ntreb` Virginie f`când
ochii mari.
46 KATE DOUGLAS

Trey se \ntreb` dac` venise de pu]in timp \n Montana;


p`rea s` nu aib` idee de intrigile [i stilul de justi]ie
operativ` care domnea pe aici.
– Uneori, r`spunse lini[tit, \ns` privirea lui \[i pierdu
deodat` c`ldura.
N-avea niciun chef s` continue, astfel \ncât schimb`
cursul discu]iei.
– De fapt, mâine o s` ne mut`m \n apartamentul meu.
Acolo, o s` fim mult mai lini[ti]i. O s` ai nevoie de haine.
– Am deja.
– Pe astea, o s` le punem pe foc! exclam` el vesel.
|n ciuda aparen]elor, \i aducea aminte brutal de pozi]ia
ingrat` pe care o avea.
– Tu e[ti st`pânul, din câte-mi dau seama, r`spunse,
jignit`… pentru trei s`pt`mâni.
Se ridic` \n capul oaselor, s`-l priveasc`, furioas`. El
zâmbi r`bd`tor. Ar`ta foarte bine când era furioas`!…
– Atunci, am s` m` bucur de toate privilegiile autorit`]ii
mele. Nu-mi aduc aminte s` mai fi fost st`pânul cuiva pân`
acum. O s` am nevoie de o crava[`?
– Nu te-a[ sf`tui, replic` Virginie cu glas mieros, dar cu o
privire \ncrâncenat`.
– Cu atât mai bine, am s` m` descurc f`r` a[a ceva.
Mul]umesc, draga mea, c` e[ti atât de \n]eleg`toare. Bine,
atunci s` spunem… câteva rochii de catifea, o cap` de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 47

ca[mir. E cam frig \n perioada asta. Ah da, câteva c`m`[i de


noapte de m`tase… |]i convine s` fie de m`tase sau preferi
lâna? Ochii tinerei femei aruncau fl`c`ri. {i un mantou de
blan` pentru ie[iri. |]i place s` te plimbi cu sania?
Ochii cenu[ii alunecar` f`r` grab` pe trupul gol al
Virginiei \nainte de a reveni s`-i \nfrunte privirea. O
\ncânt`toare imagine erotic` \l obseda deodat`: Virginie, \n
pielea goal`, \ntins` pe o blan`.
– N-are rost s` mai cheltuie[ti [i al]i bani pentru mine,
replic` femeia cu violen]`.
– Mi-ar pl`cea s` te v`d \mbr`cat` ca o femeie.
Ea nu-i r`spunse imediat, \ns` deveni cât se putea de
pragmatic`: n-avea cum s` i se \mpotriveasc` lui Trey
Braddock-Black.
– |n definitiv, sunt banii t`i.
– Exact. Preferi o anumit` blan`? Cred c` ai fi foarte
senzual` \mbr`cat` \n blan` de vizon negru…
– Credeam c` era vorba despre plimb`rile cu sania.
– Vom cump`ra una pentru sear`. Vorbe[te-mi despre
mânc`rurile care-]i plac, continu` el. O s` umplu casa cu
provizii. E[ti cam sl`bu]`.
Tân`ra femeie \i arunc` o privire furioas`. |n ochii lui
cenu[ii se citea o sclipire amuzat`.
– Ador femeile sub]irele... Acum, florile. Ce flori preferi?
– Flori?
48 KATE DOUGLAS

|n timp ce afar` b`tea vântul rece, i se p`rea nelalocul lui


s` se gândeasc` la flori. Trey [tia de mult timp c` putea s`
cumpere orice floare, indiferent de cât ar fi putut costa.
– Mda, flori… Care ]i-ar face pl`cere?
– N-ai putea niciodat` s` g`se[ti ce mi-ar pl`cea, \n
perioada asta a anului!
– Punem pariu?
– Nu. |mi plac foarte mult florile de forsi]ia, recunoscu
zâmbind.
Lucrurile n-ar fi trebuit s` se \ntâmple a[a, se gândi ea
deodat`. Se gândise la aceast` aventur` ca la un sacrificiu la
care va trebui s` se supun` strângând din din]i. Nu se
gândise c` va g`si fericirea \n bra]ele unui b`rb`t minunat.
Ar fi trebuit s` fie o \ncercare teribil` [i nu o \ncântare a
sim]urilor…
– Vino aici, spuse el cu un murmur melodios asemenea
sunetului unui flaut.
|i \ntinse mâinile [i femeia se lipi de el, \ncântat`. Dup`
câteva clipe, \n ad`postul bra]elor lui, ridic` ochii spre el.
– O asemenea extravagan]`… e ca un p`cat.
Pentru ea, aceast` remarc` n-avea nicio valoare moral`.
Pur [i simplu, situa]ia actual` era extrem de diferit` fa]` de
existen]a ei mizerabil` din ultimii câ]iva ani…
– Apropo de p`cat, murmur` Trey mângâind-o cu
degetele pe [ira spin`rii, e[ti al naibii de tentant`, \ntins`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 49

a[a… Te rog… schi]` un zâmbet fugar. Vreau s` spun, dac`


e[ti destul de odihnit`… e[ti nemaipomenit` [i sunt nebun
dup` tine.
Nu-[i putea explica ce se \ntâmpla cu el. Totdeauna,
pentru el, dragostea fusese un joc pl`cut, dar niciodat` nu
sim]ise o asemenea grab`. O dorea, f`r` nicio logic`… chiar
acum.
Câteva ceasuri mai târziu, somnoros, o ]inea \n bra]e.
Dup` ce adormise, o privise atent, mângâindu-i buclele
decolorate de soare, admirându-i genele lungi care erau
parc` ni[te fire de m`tase odihnindu-se pe obraji, [i,
judecând la rece, era cea mai frumoas` femeie pe care o
cunoscuse vreodat`. Era o judecat` obiectiv` a unui b`rbat
care v`zuse atâtea frumuse]i pe lumea asta… [i le v`zuse de
aproape. Acum \n]elegea de ce existau atâtea legende
despre virgine.
– Somn u[or, frumoasa mea, [opti cu tandre]e.
Cerule, nu mai fusese niciodat` atât de epuizat. Un
sentiment de lini[te deplin` \l cople[i [i adormi.
Capitolul 3

Dup` câteva clipe– cel pu]in a[a crezu– Trey sim]i c`-l
scutur` cineva. Cu toat` oboseala [i b`utura pe care o avea
\n cap, reu[i s`-[i dea seama unde se afla. Pe urm` deschise
ochii [i abia-[i st`pâni un geam`t.
|n fa]a lui st`tea Flo, cât se putea de real` \n rochia ei
]ip`toare, ]inând \n mân` o sticl` de [ampanie pe jum`tate
goal`. Intrusa spuse cu un glas care s-ar fi auzit de la un
kilometru pe timp de furtun`:
– Treze[te-te, Trey, dragul meu. Uite, am adus [ampanie!
B`rbatul arunc` o privire al`turi ca s` vad` dac` Virginie
mai dormea [i se lini[ti v`zând c` nu se trezise.
– E târziu, [opti el, [i sunt obosit. Ce-ar fi s-o l`s`m
pentru alt`dat`?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 51

– Ah nu! reac]ion` Flo cl`tinând din cap de câteva ori.


Nu vreau s` mai a[tept. Vreau s` beau pu]in` [ampanie cu
tine.
Ridic` sticla [i d`du pe gât o du[c` serioas`.
– }ine, e rândul t`u! \l \ndemn`, radioas`.
– Nu, mul]umesc, refuz` el politicos privind-o \ngrijorat
cum se cl`tina serios. Am b`ut prea mult coniac.
– {ampania este doctorie pentru mahmureal`, remarc`
femeia f`cându-i cu ochiul. E ca [i cu femeile: dou` sunt mai
bune decât una singur`. Dac` nu te mi[ti, o s` m` a[ez pe
ea.
Trey se rostogoli ca s-o ia pe Virginie \n bra]e… [i o salv`
s` nu fie strivit` de nou-venita.
– Ia te uit`! exclam` voioas` Flo ]op`ind pe pat \ntr-un
val de dantel` ro[ie. Aha, s-ar zice c` s-a trezit \n sfâr[it!
Treze[te-o pe doamna ca s` bem \mpreun`!
Oftând resemnat, Trey lu` sticla [i b`u o \nghi]itur`.
– D`-i [i ei, insist` cu amabilitate Flo cu glas molatic.
– Las-o s` doarm`.
– Nici nu m` gândesc! Vreau s` v`d ce face \n pat o târf`
de cincizeci de mii de dolari. N-am mai v`zut niciuna a[a de
scump`, dragul meu. Vreau s` v`d.
– E[ti beat`, Flo.
– {i tu.
Era [i el, probabil, dar nu ca ea. Era \nc` destul de lucid
52 KATE DOUGLAS

ca s` nu se certe.
– Bun` [ampanie, spuse Trey dându-i sticla \napoi.
– O treze[ti?
Trey, schi]ând un zâmbet, cl`tin` din cap \n semn de
nega]ie.
– De când refuzi o partid` \n trei, dragul meu?
– Fir-ai a naibii, Flo! exclam` el buimac. Opre[te-te un
pic.
– Nu e ca celelalte? \ntreb` Flo, \ncruntat`.
– Nu, da… \n sfâr[it, poate. Las-o balt`, Flo! \ncheie,
exasperat. Nu [tiu nimic.
– Nu [tii nimic? Mda, nu vrei s` [tii. Bine, dac` nu vrei
s-o treze[ti, am eu grij`!
|ns` el se ridic` [i plec` din pat cu Virginie \n bra]e,
\nainte ca Flo s` treac` la ac]iune. {tiind ce a[tepta s` aud`
el \i spuse:
– R`mâi aici, Flo. M` \ntorc imediat.
Dezbr`cat`, o duse pe Virginie \ntr-o \nc`pere al`turat`.
Cu mult` grij`, o a[ez` pe o sofa comod` [i o \nveli cu o
p`tur` pe care o g`si \ntr-un dulap. Mul]umit s-o vad` bine
a[ezat` [i dormind \n continuare, \nchise cu grij` u[a dintre
cele dou` camere [i \[i lu` pantalonii de pe jos. Abia dup`
ce se \mbr`c` se uit` spre Flo.
– Fir-ar a naibii de treab`!
N-avea s`-i fie u[or deloc, a[a se \ntâmpla mereu când \[i
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 53

punea [ampanie \n cap, \[i aduse aminte resemnat. Situa]ia


impunea mult tact pentru c`, \n timp ce o dusese pe
Virginie dincolo, Flo se dezbr`case. Acum, z`cea \n pat, \n
pielea goal` cu o expresie languroas`, asemenea unei zei]e.
– Vino [i s`rut`-m`, scumpul meu. Ast`-sear`, ]i-am
sim]it atât de mult lipsa.
Sticla disp`ruse, glasul \i era mângâietor [i-i zâmbea ca [i
cum ar fi f`cut asta de multe ori pân` atunci.
– Flo, draga mea… \ncepu el lini[tit r`mânând la
distan]`. Chestia e c`… eu… Blue o s` vin` … cu
siguran]`… s` m` trezeasc` diminea]` devreme. Fii bun` [i
pune-]i rochia pe tine. Oricum, nu ]i-a[ fi de folos. Nu mai
am pic de vlag` \n mine.
– |nseamn` c`-i o "arzoaic`"…
– Nu asta am vrut s` spun, interveni el imediat. E târziu,
atâta tot. Adunându-i rochia de pe jos, veni lâng` pat [i i-o
\ntinse. Ne cunoa[tem de mult timp, draga mea. Acum,
\mbrac`-te [i vorbim mâine diminea]`. Ce p`rere ai?
– Nu vreau a[a ceva, morm`i femeia.
– Las`-m` s` te \mbrac eu, propuse Trey.
– Aaa… a[a mai merge!
Avea s`-i pun` rochia pe ea, s-o duc` jos [i Lily o s-o bage
\n pat. Nu vroia s` vorbeasc` acum cu ea, aici. Era beat`. {i,
ciudat lucru, nu vroia ca Virginie Jordan s`-l g`seasc` stând
de vorb` cu o femeie dezbr`cat`. Nu, vroia cu orice pre] s`
54 KATE DOUGLAS

scape de Flo.
Era fa]` \n fa]` cu ea, [i nu v`zu u[a pe care ea o l`sase
cr`pat`, deschizându-se mai mult. Nu v`zu nici ]eava
pistolului… V`zu doar ochii lui Flo m`rindu-se de spaim`.
Se preg`tea s`-i spun` s` se calmeze, c` nu-i va face
niciun r`u, când instinctul \l puse \n gard` de un pericol
iminent. Prea târziu, din p`cate. |nainte s` poat` face vreun
gest, r`sun` detun`tura. |n aceea[i clip`, sim]i durerea \n
spate. O auzi pe Flo ]ipând isteric, apoi se cufund` \n
\ntuneric. |ncerc` o clip` s` scape, \n]elegând \n sfâr[it ce se
\ntâmplase. Se tr`sese. "Flo [i cu mine suntem r`ni]i". Se
str`dui s`-[i mi[te ochii, dar parc` era ca [i cum ar fi vrut s`
mute un munte din loc. Doamne, Flo a murit!
Era [i el gata s` moar`? S` nu afle mama, \[i spuse \n
sinea lui. {i \n sfâr[it, se cufund` \n \ntuneric deplin…
|mpu[c`tura [i ]ipetele treziser` toat` casa [i to]i se
gr`bir` s` ajung` \n camer`, dar Virginie fu cea care intr`
prima.
Stomacul i se d`du peste cap când descoperi scena.
Femeia murise. Glon]ul care trecuse prin spatele lui Trey i
se oprise \n craniu. Virginie \nchise ochii [i \ncerc` s`
r`sufle \nainte de a \ndr`zni s` se uite la Trey. "Doamne, te
rog s` ai mil` de el!" Deschizând ochii din nou, \[i strânse
cuvertura \n jurul umerilor [i alerg` pân` la pat. B`rbatul
z`cea cu fa]a \n cear[aful de m`tase p`tat de sânge, cu
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 55

spatele sfâ[iat, p`rul lung acoperindu-l ca un lin]oliu negru


[i ro[u.
|i ridic` un bra] greu, inert, [i-i c`ut` frenetic pulsul.
Degetele \i explorar` antebra]ul musculos. Nimic. Inima era
gata s`-i sparg` pieptul. "Nu intra \n panic`. |ncearc` din
nou", \[i spuse. De data asta, dup` un timp care i se p`ru o
eternitate, sim]i o mi[care u[oar`… o singur` dat`. Oare \[i
\nchipuise? A[tepta, nemi[cat`, parc` suspendat` \n afara
timpului. |n fine… \nc` o b`taie. Sim]i lacrimi ap`rându-i \n
ochi, [i murmur`:
– Mul]umesc…
Camera se umplu imediat de oameni, de zgomot [i de
confuzie. |ntr-un minut, Blue [i Fox o golir`.
– Trebuie s` ie[im de aici, declar` Blue.
Cu ajutorul lui Fox, \l \nf`[ur` pe Trey \ntr-o p`tur`, pe
urm` Fox se duse s` caute o piele de bivol.
Virginie fusese dat` brutal la o parte \nc` din clipa \n care
Blue intrase \n \nc`pere. Acum st`tea la picioarele patului,
privind \n timp ce-l acoperea pe Trey cu precau]ie.
– Unde-l duce]i?
Blue o privi scurt.
– Acas`.
– Nu se poate! exclam` femeia. Cu rana asta… o s`
piard` tot sângele, dac` voi…
– Nu, pe frigul `sta.
56 KATE DOUGLAS

– Vin cu voi. Pot s`-l ajut.


– Nu.
Nu o \ntreb` de ce nu era cu victima \n pat când se
\ntâmplase drama, de ce era alta \n locul ei. Nu se gândea
decât la Trey, nep`s`tor de cadavrul lui Flo. {tia doar c`
v`rul lui era \n pericol [i trebuia s` fie scos de aici.
– Ne ducem acas`, spuse \ncet, \n limba matern`, la
urechea lui Trey.
Nimeni altcineva nu-[i d`duse seama, dar Blue \l
supraveghea atent [i v`zu ochii lui Trey mi[cându-se pe sub
pleoapele \nchise. Mai repet` o dat` ce spusese [i,
adunându-[i toate for]ele, \l lu` pe Trey \n bra]e, un b`rbat
la fel de greu ca el, ca [i cum ar fi fost vorba despre un copil.
|l acoperir` cu pielea de bivol apoi, cu toate rug`min]ile
\ndârjite ale lui Lily, \l duser`. Matroana trimisese pe cineva
s`-l cheme pe doctorul McFadden, dar niciunul nici cel`lalt
n-aveau mare \ncredere \n doctorii albi.
Urca]i pe poneii lor zdraveni, pornir` spre nord, Blue
sprijinindu-l pe Trey [i Fox deschizând drumul prin z`pada
adânc` [i moale. Era un efort titanic pentru oameni [i
animale s` \nfrunte vântul rece, frigul polar [i muntele.
Luptând cu furtuna, \naintând cu greutate, n-o luau \n
seam` pe necunoscuta de la Lily, care \[i \mbr`case din nou
hainele de cow-boy [i se \nc`p`]âna s`-i urm`reasc` pe
micul ei ponei.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 57

|ns` ajun[i la ranch, ea fu cea care– micu]`, acoperit` de


z`pad` [i vân`t` de frig– ordon` cum s`-l duc` \n camera
lui. B`rba]ii l`sar` urme de z`pad` topit` pe covoarele
turce[ti de pe scara [i coridorul lung care ducea la camera
lui Trey.
– M` numesc Virginie Jordan, \i anun]` cu voce blând`
pe locuitorii \ngrozi]i ai casei.
Ace[tia nu \ntrebau nimic, dar priveau \ngrijora]i chipul
palid al lui Trey.
– Trey m-a cump`rat la Helena, ad`ug` cu calm, lucru
care avu darul s`-i n`uceasc`, dar gazdele n-aveau timp de
pierdut cu ea; st`pânul lor era \ntre via]` [i moarte. Cu toate
astea, dup` câteva ceasuri, când medicul chemat cl`tin` trist
din cap, foarte pesimist, tân`ra cu p`rul ro[u ie[i din umbra
culoarului [i spuse:
– {tiu ni[te leacuri pe care le-am \nv`]at de la mama [i
cred c`-l pot salva.
To]i ochii se \ndreptar` spre ea, cu expresii diferite:
[ocul, ne\ncrederea [i chiar vagi urme de speran]`. Tân`ra
femeie remarc` privirea disperat` a mamei pe care i-o
arunc` tat`lui [i scurta cl`tinare din cap a acestuia.
Blaze vorbi prima:
– E singurul nostru copil. Dac` po]i face ceva, orice…
Glasul i se frânse [i izbucni \n lacrimi. Se \ntoarse din
nou spre Hazard, care o lu` \n bra]e, pe urm` o privi pe
58 KATE DOUGLAS

Virginie drept \n ochi.


– Tot ce am e al t`u dac`-l salvezi, spuse el calm.
Tân`ra se apuc` imediat de treab`.
Doctorul nu credea c` Trey o s` apuce diminea]a.
– Am nevoie de saco[ele mele.
Un servitor se gr`bi s` plece s` le caute. Mai ceru ap`
fierbinte [i bandaje curate, ni[te vase \n care s`-[i
preg`teasc` leacurile [i, curios lucru, o duzin` de ou`
b`tute cu smântân` [i vanilie. Toate astea ap`rur` \n camera
lui Trey \ntr-o clipit`. Dându-[i jos haina [i sco]ându-[i
\nc`l]`rile ude, \ntreb` cât se putea de politicos dac` putea
s` fie l`sat` singur`.
Din nou, reac]iile fur` de toate felurile, \ns` Hazard [i
Blaze n-o lungir` prea mult [i f`cur` pe toat` lumea s` ias`
afar`. Trey parc` nu mai respira. Privindu-i atent pieptul, se
vedea o mi[care u[oar` la intervale mari de timp, ca [i cum
creierul lui le-ar fi adus aminte pl`mânilor c` avea nevoie de
aer.
Mân` \n mân`, Hazard [i Blaze, r`maser` la c`p`tâiul
fiului lor. Blaze ridic` ochii buim`ci]i spre b`rbatul ei.
F`când un efort, acesta \ncerc` s`-[i p`streze glasul lini[tit.
El fusese mereu ca o stânc` pe care femeia putea s` se
sprijine.
– O s` aib` grij` de Trey, o lini[ti el.
– Nu poate s` moar`, Jon. Spune-mi c` n-o s` moar`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 59

Hazard \[i privi \ndelung ultimul copil care mai tr`ia, pe


urm`, se \ntoarse spre so]ia lui [i decret`, cât se poate de
sigur pe el:
– N-o s` moar`.
|ns` avea impresia c` el \nsu[i va muri. Se \ntreba dac`
nu cumva moartea copiilor era pedeapsa care le fusese
menit`, pentru c` dobândiser` prea multe bunuri materiale.
Uneori \[i spunea c` fuseser` prea r`sf`]a]i de via]`, iar
dragostea lor, prea mare. Cinci copii frumo[i, puterea,
p`mântul [i bog`]ia. Pe urm`, unul dup` altul, copiii se
stinseser` din via]`. Primul, din cauza difteriei. Din aceea[i
cauz`, doi ani mai târziu, murise urm`torul, cu toate
rug`ciunile [i cu tot ajutorul medicilor veni]i din Chicago.
Dup` cinci ani, a fost rândul lui Chloe [i al Evei. Muriser`
\ntr-un interval de câteva ore dup` o pneumonie de care se
p`rea c` se vindecaser`. De data aceea, se temuse pentru
echilibrul mintal al Blazei. O ]inuse dou` zile \n bra]e,
temându-se s` n-o piard` [i pe ea, \ngrozit de golul dezolant
din ochii ei. Vorbise cu ea, o mângâiase, promi]ându-i
lumea \ntreag`, ascunzându-i c` cele dou` fete fuseser` deja
\ngropate.
|n cele din urm`, Trey fusese cel care \[i salvase mama s`
nu \nnebuneasc`. |n perioada aceea, \[i urma studiile \n Est.
Fusese chemat \nc` de la \nceputul bolii lui Chloe [i a Evei.
Când \l v`zuse intrând \n camer`, Blaze ridicase ochii
60 KATE DOUGLAS

\nl`crima]i. Fusese primul ei semn de via]` dup` dou`


zile…
– Sunt aici, mam`, spusese Trey \ntinzându-i bra]ele.
A[adar, exista un echilibru \n desf`[urarea fireasc` a
lucrurilor. Blaze [i Jon \[i pl`tiser` scump averea, [i dac`
Trey murea \n noaptea asta rece de iarn`, r`zbunarea lui ar
fi cumplit`. Jake Poltrain nu va supravie]ui.
Furia se amesteca \n el cu o teribil` neputin]`. Doctorul
\ntârziase prea mult când apelase la el [i Hazard v`zuse
destui oameni murind ca s`-[i dea seama c` nu mai era
sc`pare. Pentru b`iatul lui, speran]a de a supravie]ui era
aproape inexistent`. O conduse pe Blaze pân` la u[`.
– Suntem pe hol, dac` ai nevoie de ceva.
– Nu vreau s` plec, se r`zvr`ti deodat` Blaze. Pot s`-]i
dau o mân` de ajutor.
Virginie se gândi repede. Tân`ra femeie cu p`rul de foc
p`rea la prima vedere neserioas`, ca un flutura[, \ns`
hot`rârea din glasul ei o impresionase pe mam`.
– N-o s` fie prea pl`cut la privit, o preveni cu pruden]`.
– Am v`zut murindu-mi patru copii, r`spunse Blaze cu
glas calm. Nimic nu mai poate s` m` impresioneze.
Spune-mi ce trebuie s` fac. Ce trebuie s` facem, se corect`
pe un ton hot`rât, \ntorcându-se spre Hazard.
Acesta \i strânse mâna so]iei \nainte de a se uita la
Virginie.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 61

– El e tot ce avem, spuse tat`l cu blânde]e.


– Dac` r`mân cu Trey, explic` Blaze, e ca [i cum… Ochii
i se umplur` de lacrimi [i glasul \ncepu s`-i tremure ar [ti c`
suntem aici. Nu va vrea s` moar`.
Virginie \n]elegea. |nv`]ase de la mama [i de la bunica ei
c` dorin]a de a tr`i sau apropierea unei fiin]e dragi puteau,
uneori, s` fac` minuni…
– |n primul rând, spuse ea, trebuie s`-l facem s` se simt`
bine, pentru ca trupul s` \nceap` s` aib` grij` de el. Pute]i
s` m` ajuta]i. Spune-]i s` aduc` ni[te ghea]`, ca s` r`cim
ou`le. Cu a[a ceva o s`-l hr`nim noaptea asta.
Virginie amestec` ni[te r`d`cini \ntr-o mixtur` pe baz`
de ou`. Pe urm`, \ncercar` fiecare s`-l fac` pe Trey s`
\nghit` câte un pic, b`gându-i câte pu]in \n gur`. Reflexele
f`ceau restul.
Dup` o or`, \i fusese administrat un bol \ntreg.
– Acum c` s-a calmat, trebuie s`-i aplic`m o cataplasm`
peste r`ni, spuse Virginie.
Doctorul \i scosese pân` la urm` glon]ul. Opera]ia \l
sl`bise considerabil pe r`nit. Trey mai [i pierduse mult
sânge. Amestecând flori uscate de coada-[oricelului cu ap`
fiart`, Virginie f`cu o past` sub]ire. Hazard \l \ntoarse pe
Trey \n a[a fel \ncât s`-i poat` \ngriji r`nile, dup` care le
pans` cu grij`.
– Acum, o infuzie de coada-[oricelului.
62 KATE DOUGLAS

Blaze puse din nou ap` la fiert [i amândou` \ncercar`


s`-l fac` pe Trey s` bea, turnându-i câte o linguri]` \ntr-o
pâlnie pe care i-o b`gar` \n gur`. Trebuia s` fie foarte
atente, ca s` nu-l fac` s` se \nece. Continuar` s`-l \ngrijeasc`
toat` noaptea: infuzii, ca s`-[i recapete for]ele; fiertur` de
omag \n doze mici-pentru c` ar fi putut s` fie toxic`– s`-l
scape de febr`; [i iar`[i, amestecul de ou`.
– S` nu m` \ntreba]i ce se \ntâmpl`, le spuse Virginie, dar
mama a salvat un om chinuit de o cangren` cu amestecul
`sta de ou`, care reface carnea [i ]esuturile r`nite.
Din jum`tate \n jum`tate de or`, \i d`deau fiertur` de
coada [oricelului ca s`-i domoleasc` sângerarea, s`-l
calmeze [i s`-i atenueze durerea. Schimbar` de mai multe
ori cataplasma, folosind ulei de stamine, un antiseptic. {i
a[a mai departe. Lucrau \n t`cere, frân]i de oboseal`, dar
foarte hot`râ]i s`-l salveze pe Trey. Din când \n când,
Hazard murmura câteva cuvinte la urechea b`iatului s`u, o
melopee indian` care f`cu \n dou` rânduri s` tremure
pleoapele muribundului. To]i remarcar` aceast` reac]ie
imperceptibil` [i, de fiecare dat`, Hazard \n`l]` ochii spre
Blaze.
– E cântecul lui preferat, spuse tat`l cu triste]e.
Diminea]`, el se duse \n col]ul cel mai \ntunecat al
\nc`perii, se ghemui pe jos, \nchise ochii [i r`mase a[a mult
timp, f`r` s` fac` vreo mi[care.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 63

– Invoc` spiritele, [opti Blaze. Le vede [i le aude. Mi-ar


pl`cea s` am [i eu credin]a lui, care-i d` o putere infinit`.
Spune c` \ntotdeauna spiritul este cel care d` putere
omului.
Când se \ntoarse la c`p`tâiul fiului s`u, Hazard \[i scoase
de la gât un l`n]i[or de aur, de care era ag`]at` o pietricic`
având un aspect obi[nuit. O a[ez` cu grij` pe pieptul lui
Trey. Era lucrul cel mai important din via]a lui, talismanul
care ad`postea spiritul care-l ap`ra de toate. Acum, \n acest
moment crucial, i-l oferea b`iatului s`u. Pentru indienii
absaroke, gestul acesta avea valoarea unui sacrificiu.
– Tu care po]i face orice, e \n mâinile Tale, murmur`
b`rbatul \n limba matern`.
Virginie [i Blaze erau la cap`tul puterilor [i, la insis-
ten]ele lui Hazard, se \ntinser` pe banchetele aflate lâng`
pat. Hazard nu se culc`, ci se instal` pe un scaun la
c`p`tâiul patului, privind cu aten]ie mi[c`rile
imperceptibile [i neregulate ale pieptului r`nitului. F`cuse
tot ce putuse. Acum, nu mai putea decât s` se roage \n
lini[te pentru via]a fiului s`u.
Virginie se trezi prima dintr-un somn agitat, gândindu-se
ce mai putea \ncerca s`-l salveze. Trebuia s` tr`iasc`! Se
ridic` \n capul oaselor [i se uit` \n jur. Hazard se trezise
\naintea ei [i d`duse la o parte draperiile de la ferestrele de
est. Primele raze de soare mângâiau peisajul acoperit de
64 KATE DOUGLAS

z`pad`, sco]ând \n eviden]` orizontul palid.


– E diminea]`, anun]` el.
Glasul lui o trezi pe Blaze care veni imediat [i \[i sprijini
fruntea de um`rul lui solid. Virginie \[i repeta \n minte toate
cuvintele care \nsemnau speran]a. Fiecare dintre ei
considera lumina soarelui ca pe un semn de victorie. Trey
nu murise \n cursul nop]ii. Era un lucru extraordinar…
Foarte devreme, Blue [i Fox venir` s` le ia locul ca s`-i
lase s` se spele [i s` se schimbe. Virginie fu condus` \ntr-o
camer` mai mare decât cabana unde tr`ia \mpreun` cu cei
patru fra]i [i surori. {ifonierul era mai mare decât camera ei
[i oferea un spectacol dezolant cu singura ei ]inut` de
schimb [i rochia de m`tase pe care cineva o adusese pentru
ea. Vederea acestei \nc`peri luxoase \i trezi amintiri
melancolice pe care le respinse ferm. Nici m`car nu-[i d`du
osteneal` s` se [tearg` pe cap [i se duse la c`p`tâiul
bolnavului.
Seara, Trey era \n stare s` m`nânce ce i se d`dea cu
lingura. La miezul nop]ii, deschise ochii [i \[i chem` mama
care st`tea lâng` el. Apoi \ntoarse ochii spre tat`l lui: "Tat`",
apoi se uit` la Virginie [i f`cu ochii mari de surprindere.
– Salut, murmur` el. I-ai \ntâlnit pe p`rin]ii mei.
Virginie se \nro[i.
– Fata asta minunat` ]i-a salvat via]a, spuse Blaze,
radioas`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 65

– Eu cred, interveni Hazard cu c`ldur`, c` ar fi binevenit`


o sticl` de [ampanie.
Nu mult timp dup` aceea, \n camer` r`sun` un concert
de toasturi \n s`n`tatea lui Trey. Virginie fu cea care, cu un
politicos " v` rog frumos", \ncerc` s` pun` cap`t
entuziasmului. Trey nu se ref`cuse \nc`, mai era mult pân`
atunci.
Regimul cu ou` b`tute, cataplasme [i fierturi de plante se
repet` [i noaptea urm`toare, iar diminea]`, Virginie fu
sigur` c` nu mai exista riscul de infec]ie. Rana era curat`,
f`r` puroi. Trey nu avea febr` [i \[i bea con[tiincios ou`le
b`tute, chiar dac`, dup` un somn prelungit, se trezi cerând
mâncare adev`rat`.
– Nu \nc`, r`spunse Virginie care comand` o sup`
pentru masa de prânz.
|n cea de a treia zi, \n cas`, totul revenise la normal.
Hazard [i Blaze o ajutau pe Virginie \n camer` de \ndat` ce
avea nevoie, Blue [i Fox erau mereu prin apropiere [i to]i
servitorii din ranch vroiau s`-i ureze bolnavului \ns`n`to[ire
grabnic`. |ncepeau s` apar` [i vizitatorii care, sub ochii
vigilen]i ai Virginiei, fur` ]inu]i la distan]`.
– Mai ave]i r`bdare câteva zile, pân` se \ntremeaz`, le
explica intru[ilor.
Ea se odihnea tot pe bancheta de lâng` pat pentru cazul
\n care ar fi ap`rut vreo problem`, \ns` Trey, dormea de
66 KATE DOUGLAS

obicei ca un copil mic.


|n cea de a patra zi, spuse:
– Plec din patul `sta blestemat…
Se sim]ea \n deplin` form` dup` dou` zile de mâncare ca
lumea: friptur`, cartofi pr`ji]i [i delicioasele pl`cinte pe care
le f`cea Bessie.
– Nu \nc`!
– Pân` acum, am f`cut tot ce mi-ai spus, nu?
|ntâlnindu-i privirea, Virginie renun]` s`-l fac` s` se
r`zgândeasc`. |l ajut` s` fac` cei câ]iva pa[i pân` la fotoliul
de lâng` fereastr`. |[i mu[c` buzele ca s` nu exclame:
"Te-am prevenit doar!" când \l v`zu strâmbându-se de
durere când se a[ez` \ncet.
– E[ti un \nger, murmur` el dup` ce p`lise [i avea
fruntea asudat`.
Cum \[i \n`l]a sprâncenele, nedumerit`, \i explic`:
– Ai spus: "Te-am prevenit doar!"
Nu-[i pierduse deloc perspicacitatea!
– Nu te cunosc de prea mult timp, dar destul cât s` [tiu
când nu trebuie s` vorbesc cu tine.
– Aha, o femeie [ireat`! spuse b`rbatul zâmbind.
El se relaxa, rec`p`tându-[i culoarea \n obraji [i avea o
expresie de pu[ti pozna[. Ea \i zâmbi.
– |mi place s` cred c` a[a e.
Deodat`, \i p`ru incredibil de atr`g`tor, irezistibil. Cum
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 67

se putea a[a ceva? |n câteva secunde, de când se d`duse jos


din pat, se metamorfozase. Era impresionant, r`sf`]at de
natur`.
Cu toate astea, avea o sumedenie de du[mani, \[i aminti
tân`ra deodat`. |n orice paradis se afl` un [arpe…
– {i talentat`, ad`ug` el pe un ton cu mai multe
\n]elesuri.
Pe moment, tân`ra femeie nu [tiu la ce talent se referea.
Dar expresia lui era grav`.
– Se pare c` \]i datorez via]a, \ncepu din nou, privind-o.
– {i eu \]i datorez via]a, r`spunse ea cu sinceritate.
B`rbatul ridic` din umeri.
– Nu sunt decât ni[te bani.
– Foarte mul]i…
Prin ochii lui cenu[ii trecu o sclipire. Solemnitatea [i
scenele sentimentale \l stânjeniser` totdeauna.
– Trebuie s` mic[orez suma? \ntreb` cu un zâmbet [iret.
|l pl`cea când era ironic. Dup` [ase luni de disperare [i
de lupt` pentru supravie]uire, avea mare nevoie de o glum`
bun`.
– Ai putea \ncerca, râse ea b`tându-se peste buzunarul
de la piept, unde se g`sea cecul.
– E tentant, murmur` b`rbatul admirându-i rotunjimile
sânilor sub c`ma[a de flanel`. Foarte tentant.
Ea se \nro[i ca racul.
68 KATE DOUGLAS

– Ce zi e azi? \ntreb` el deodat`.


Virginie [tiu c` se gândeau la acela[i lucru.
– E a cincea zi, morm`i femeia.
Ar fi trebuit s` spun` "mar]i" sau "25 ianuarie", sau orice
altceva mai degrab` decât aceast` aluzie la cele trei
s`pt`mâni.
– N-ai haine de schimb, remarc` el.
– Nici n-am nevoie.
– Mama trebuie s` aib` ceva.
– Nu.
– Dac` i-a[ spune…
– |mi plac lucrurile mele.
– Nu por]i niciodat` rochie?
P`rea pur [i simplu curios.
– Câteodat`.
Nu putea s`-i spun` c`, de aproape un an, rochiile \i
deveniser` prea mici [i nu avea inim` s` le retu[eze pe cele
ale mamei.
– Ai putea totu[i s` \mprumu]i una, nu?
Tân`ra femeie vru s` protesteze, dar interlocutorul
ad`ug` imediat:
– Pentru vizitatori. Mama spune c` bat trotuarul de
câteva zile. Ar p`rea ciudat ca misterioasa infirmier` s` se
plimbe prin cas` \mbr`cat` ca un cow-boy, nu-i a[a?
Cu buzele tremurând, Virginie \i \ntoarse spatele ca s`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 69

nu-i vad` lacrimile ap`rându-i \n ochi. Ce-[i \nchipuia? C`-i


pl`cea s` arate ca o sperietoare? Dar adev`rul era c` Guy,
Emilie, Genevieve [i Edouard aveau [i ei nevoie de haine [i
nu avea destui bani.
– O, Cerule, mi se face r`u, spuse Trey ca o scuz`
prinzând-o de mân` [i tr`gând-o spre el. E[ti splendid`.
Doar mi-ai salvat via]a, ar trebui s` ar`]i ca un \nger.Zâmbi.
Cel de sus \mi spune de ani de zile c` de un \nger am
nevoie. Ce-ai zice dac` mama ]i-ar \mprumuta o rochie sau
dou` ca s`… nu dai na[tere la bârfe?
Ea \i arunc` o privire \ntreb`toare.
– Vei fi prezentat`, continu` el calm, ca infirmiera care
mi-a salvat via]a. Nimeni nu va \ndr`zni s` pun` vreo
\ntrebare.
– Lumea o s` [tie… despre licita]ie? \ntreb`, nelini[tit`.
Nu-i r`spunse imediat, cânt`rind cu grij` fiecare cuvânt.
– Nu e[ti de mult` vreme pe aici, nu-i a[a?
Ea \ncuviin]` cu un semn din cap.
– Mi-a[ fi adus aminte de tine dac` te-a[ mai fi \ntâlnit,
spuse ca pentru el \nsu[i. Aici, fiecare se cunoa[te cu
fiecare.
Ochii ei verzi r`maser` f`r` expresie.
– {i clientela de la Lily… Ei bine, mul]i dintre ei sunt
prieteni cu tata sau \n rela]ii de afaceri, oft` Trey. Cincizeci
de mii de dolari… e o sum` mai pu]in obi[nuit` pentru
70 KATE DOUGLAS

tranzac]iile pe care le face Chu. Asta ca s` spun…


Se \ntrerupse.
– Asta ca s` spui c` toat` lumea [tie! \ncheie Virginie,
retr`gându-[i mâna.
Nervos, Trey \[i trecu degetele prin p`r. Gestul \i smulse
o grimas` de durere.
– Oh, trebuie s` fie vreo doi-trei care s` nu [tie nimic.
Virginie \l privi, furioas`. El \i \nfrunt` privirea cu calm.
– Ce credeai? }i-ai dat seama de la bun \nceput c` n-a
fost o afacere obi[nuit`, nu?
– Atunci, de ce trebuie s` m` \ntâlnesc cu vreun vizitator?
Nu-i spuse c` era cu siguran]` \n centrul aten]iei tuturor.
Nu-i spuse nici c` nu avea de gând s-o lase s` plece dup`
cele trei s`pt`mâni. Nu-i spuse c` se gândea serios s` n-o
mai lase niciodat` s` plece…
– Vezi tu, cei din familia mea au o manie. Aceea de a se
purta ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat.
Declara]ia o l`s` perplex`.
– E un mijloc bun ca s` supravie]uie[ti scandalurilor,
explic` el.
Femeia \[i ridic` sprâncenele.
– Nu e[ti \nv`]at` cu scandalurile? o \ntreb` politicos.
– Bine\n]eles c` nu.
{i când te gânde[ti c` fusese vândut` la licita]ie, la Lily!
De necrezut!
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 71

– E un \nceput pentru orice, replic` el cu un zâmbet


mali]ios.
– Nu m-a[ preta la comedia asta, afirm` femeia.
Aici, se \n[ela.
– E prea târziu, scumpa mea, mult prea târziu. |n orice
caz, \ntr-un ora[ ca Helena… Dar Montana este un teritoriu
\ntins.
– Da? f`cu ea, pe un ton glacial.
– |mi \nchipui c` mi-ai putea da cecul \napoi [i am putea
s` spunem c` nu s-a \ntâmplat nimic… Cu toate c` rana din
spatele meu nu va disp`rea atât de curând.
Deodat`, ea se \nfurie:
– Ai o datorie fa]` de mine, la naiba!
Trey \[i d`du seama c` mersese prea departe.
– Ai perfect` dreptate. Mii de scuze, draga mea.
Pu]in \i p`sa de bani [i, Doamne, pu]in \i p`sa [i de
bârfele oamenilor. Dintr-un motiv de care nu-[i d`dea
seama, vroia pur [i simplu ca ea s` r`mân`. A[a \ncât f`cu tot
posibilul s-o lini[teasc` [i s-o bine dispun`. |nainte de
culcare, cu cuvinte tandre [i generoase, o convinse s`
probeze o rochie. Primul pas fusese f`cut.
|ns` \n ceea ce prive[te pasul al doilea, cuvintele nu mai
erau suficiente. Trebuia s`-[i recapete puterile, pentru c` nu
se mai gândea decât la un singur lucru: s-o primeasc` pe
Virginie \n patul lui.
Capitolul 4

Când Blue [i Fox ap`rur` câteva clipe mai târziu, Virginie


profit` de acest lucru ca s` coboare [i s` stea de vorb` cu
Hazard. Acum, când lui Trey \i era deja mai bine, vroia s`-[i
rezolve problema cu banii.
|n lipsa ei, Trey \[i \ntreb` verii \n leg`tur` cu Jake
Poltrain. Blue \i spuse c` Hazard \i ceruse [erifului s` fac` o
anchet` [i chiar angajase ni[te detectivi particulari.
– Sigur a fost Poltrain?
– Mai degrab` unul din oamenii lui, spuse Fox. Poltrain
nu face el \nsu[i o asemenea treab`.
– {i Flo?
– A fost \nmormântat` ieri.
– Vreau s` fac ceva pentru ea. Are familie?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 73

– Nimeni nu [tie.
– Lily trebuie s` [tie, \ntreab-o pe ea. |nchizând ochii,
Trey rev`zu scena sângeroas`. Dac-a[ fi fost \n locul ei…
Cl`tin` din cap.
– Asta e via]a, spuse Blue.
– Cel de sus vegheaz` asupra ta, fu de acord Fox.
To]i indienii [tiau c` Hazard [i Trey erau \nzestra]i cu o
putere care-i proteja.
– Din fericire, a fost doar un pistol [i nu o pu[c`. |n
curând, o s` \ncalec din nou.
– Femeia r`mâne? se interes` Blue.
Toat` lumea era foarte curioas` \n privin]a asta. Trey \i
d`du v`rului s`u un r`spuns b`rb`tesc:
– Doar am pl`tit, nu?

***

Virginie se a[ez` \n fa]a lui Hazard, de cealalt` parte a


biroului mare de stejar l`cuit. Biblioteca, mic` [i
confortabil`, avea un [emineu de piatr` [i rafturi din podea
pân` \n tavan. Cine s-ar fi gândit, acum cinci ani c` ea, fata
contelui Jean-Louis Charles Maximilien de Jordan, va sta de
vorb` despre pre]ul "loca]iei" \n mun]ii din Montana? Dar
74 KATE DOUGLAS

n-avea niciun rost s` \nceap` s` se plâng` de situa]ie, pentru


c` lucrul `sta n-ar fi adus mâncare pe mas` sau haine pentru
copii.
– Avem o datorie fa]` de tine, miss Jordan, \ncepu
Hazard. O datorie imens`. Vreau s` [tii de la bun \nceput c`
am fost foarte serios \n noaptea \n care Trey a fost adus aici,
când ]i-am spus c` dac`-mi salvezi b`iatul, tot ce-i al meu, va
fi al t`u.
Vroia s`-o lini[teasc`, dându-[i seama de \mprejur`rile
neobi[nuite \n care-l \ntâlnise pe fiul lui. Acum, a[tepta
r`spunsul. Cu mâinile crispate, Virginie se gândea cum era
mai bine s` fac`. Cum putea s` cear` ceva de la tat`l
b`rbatului care o cump`rase \ntr-o cas` de rendez-vous, cu
cincizece de mii de dolari \n aur?
– Pot s` fac ceva pentru tine? insist` Hazard.
Deodat`, \l cuprinse teama \n fa]a t`cerii ei.
– Sper m`car c` starea lui Trey n-a devenit mai rea, nu?
\ntreb` b`rbatul aplecându-se spre ea.
– |i e foarte bine, \l lini[ti imediat. De fapt, este cât se
poate de bine, dac` ]inem seama c` a trecut atât de pu]in
timp de când s-a \ntâmplat …
Femeia \[i trase sufletul o clip` [i continu`:
– Motivul pentru care vroiam s` vorbim, domnule Black,
este… ei bine… E vorba despre bani…
– Despre bani? interveni Hazard c`ruia \i era mil` de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 75

starea de nervozitate a tinerei.


– Da! Hm… vreau s` spun… Totul e cât se poate de
stânjenitor…
– Am auzit vorbindu-se despre o \n]elegere la Lily,
\ncepu Hazard, ca s` u[ureze lucrurile pentru aceast`
nefericit` care purta ni[te haine care nu erau potrivite nici
pentru cel mai s`rman servitor al lui. Mi s-a mai \ntâmplat
de câteva ori… \n fine… s`-mi ajut b`iatul s` ias` din
situa]ii asem`n`toare.
Fusese cât pe ce s` spun` "de multe ori" \ns` avusese
prezen]a de spirit s` spun` doar "de câteva ori".
– Vre]i s` spune]i c` a mai cump`rat [i alt`dat` femei?
exclam` Virginie.
Tr`s`turile fe]ei lui Hazard se luminar` [i \n]elese c` Trey
\i mo[tenise zâmbetul cuceritor.
– Nu, r`spunse b`rbatul, cu bun`voin]`. De fapt, tu e[ti
prima.
– S` nu crede]i c` sunt obi[nuit` cu asemenea lucruri,
spuse tân`ra dup` ce \nghi]i cu greutate.
– Miss Jordan, o \ntrerupse cu blânde]e, d`-mi voie s` te
asigur c` nimeni nu te condamn`. Nu [tiu de când locuie[ti
\n Montana, dar aici nu ]i se cere decât numele sub care vrei
s` fii cunoscut`. |n afar` de asta, nu e[ti obligat` s` dai
nim`nui vreo explica]ie.
Era un om cât se putea de \n]eleg`tor, \nzestrat cu
76 KATE DOUGLAS

aceea[i bun`voin]` care o frapase la Trey. |l privi drept \n


ochi, \ns` glasul \i mai tremura pu]in:
– N-a[ cere banii `[tia dac` n-a[ avea ni[te
responsabilit`]i… acolo de unde vin [i… nu [tiu când Trey
se va vindeca de tot, dar ar putea s` dureze mai mult
timp… [i a[ prefera s` am banii imediat, \ncheie \n grab`.
F`r` s` [ov`iasc`, f`r` nicio urm` de repro[, Hazard o
\ntreb` cu blânde]e:
– Câ]i bani vrei?
– Doar cât \mi datoreaz` Trey, domnule, r`spunse
sco]ând cecul din buzunar [i \ntinzându-i-l. E mai mult
decât suficient. De fapt, este vorba despre un gest foarte
generos, f`cut \n alte \mprejur`ri… Nu sunte]i obligat s`
pl`ti]i o asemenea sum`, dar…
Dintr-o dat`, o p`r`si \ndr`zneala de pân` atunci [i se
sim]i foarte singur` \n casa aceea, \n fa]a unui om pe care
abia \l cuno[tea. Sim]ea un nod \n gât [i-[i strânse pumnii
cu toate puterile, ca s` nu \nceap` s` plâng`.
Aruncând o privire pe bucata de hârtie, Hazard se gândi
c` era o sum` nes`buit` pentru a petrece câtva timp cu o
fat` frumoas`… [i un pre] derizoriu pentru via]a fiului s`u.
– }i-am propus mult mai mult decât atât, miss Jordan.
Nu fi lipsit` de \ndr`zneal`.
Tân`ra p`ru s` se mai lini[teasc`.
– Ar fi mai mult decât suficient, domnule Black. {i
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 77

imediat dup` ce Trey se va \nzdr`veni, continu` cu polite]ea


unui copil care-[i amintea lec]iile de cum trebuia procedat,
n-am s` v` mai deranjez.
– E absurd. So]ia mea [i cu mine, \]i oferim ospitalitate
cât vrei. L`s` pu]in ochii \n jos. Avem o datorie fa]` de tine,
de care nu ne vom putea achita niciodat`. Dac` \ntr-o zi o
s` ai nevoie de ceva, orice-ar fi, miss Jordan, va fi de-ajuns
s` ne ceri. Pentru noi, via]a lui Trey este nepre]uit`.
Virginie \n]elese imediat c` omul din fa]a ei era cât se
putea de sincer. Hazard tu[i s`-[i dreag` glasul [i re\ncepu,
cu emo]ie:
– O s` preg`tesc aurul imediat [i o s` ]i-l trimit \n
camer`. }i-ar conveni s` fie \n saco[e?
Virginie \ncuviin]` cl`tinând din cap.
– Da, mul]umesc mult.

***

Hazard [i Blaze st`tur` mai \ntâi de vorb` \ntre ei, pe


urm` se duser` s`-l caute pe Trey, dar \n cele din urm` o
l`sar` pe Virginie s` hot`rasc` dac` Trey putea s` primeasc`
vizite.
O ascultar` pe Blaze citind o list` interminabil` de
78 KATE DOUGLAS

oameni care veniser` deja la ranch. Trey reac]iona \n diverse


feluri, zâmbind la numele câte unui prieten sau morm`ind
de cele mai multe ori, la auzul numeroaselor dame din
Helena care vroiau s`-l vad`.
– N-a[ putea s` fac o selec]ie? propuse el, jovial. Multora
le-a[ t`ia pofta de a face o asemenea vizit`. Cât` vreme sunt
invalid, de bun` seam` c` am un tratament privilegiat.
– Cum a[a? \ntreb` Blaze.
– Ei bine, s-ar putea evita vizita tinerelor femei insipide,
care \mi trimit tot timpul batiste brodate. Fie-v` mil`!
– Nu [tiu, dragul meu, r`spunse f`r` grab` Blaze,
c`utând sprijinul b`rbatului ei. Cred mai degrab` c` ar
trebui s` prime[ti pe toat` lumea, chiar dac` foarte scurt sau
s` nu prime[ti pe nimeni.
Trey morm`i, ca un muribund.
– Nu-mi place povestea asta...
– Nu trebuie s` r`mân` prea mult timp… Au f`cut atâta
drum pân` aici degeaba?
– |n situa]ia \n care se afl`, Trey poate suporta o or` sau
dou` de vizite? o \ntreb` Hazard pe Virginie.
V`zându-l, diminea]`, cum se dusese pân` la fotoliu,
infirmiera era convins` c` era perfect capabil.
– Dac` n-o s` dureze prea mult, cred c` n-o s` aib` de
suferit…
– S` nu dureze prea mult, insist` Trey. Scuti]i-m` de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 79

Arabella McGinnis, de Fanny Dixon [i mai ales, de mamele


lor \n]epate!
– Nu vorbi a[a, Trey. Tat`l t`u [i cu mine suntem obliga]i
s` ne vedem cu oamenii `[tia.
Hazard f`cu o grimas`.
– Trebuie s` spun c` e ceva cu Miriam Dixon interveni
bolnavul. Drag` mam`, te-a[ ruga s`-i spui s`-[i mai
st`pâneasc` habotnicia.
– Face asta din cauz` c` simte ceva deosebit pentru tine,
dragul meu. Crede c` sufletul t`u merit` osteneala s` fie
salvat.
– Tat`, \]i dai seama ce trebuie s` \ndur? declar` Trey. |n
felul ei, Fanny este mai r`u decât maic`-sa.
– Tat`l t`u [tie foarte bine, Trey, [i [tia acest lucru
\nainte de na[terea ta, spuse calm Blaze. Dar ca s` facem
lucrurile mai u[oare pentru toat` lumea, s` zicem c` n-or s`
r`mân` prea mult. |]i convine?
– Pe cuvântul t`u? \ntreb` Trey cu regret.
– Pe cuvânt, r`spunse Blaze, vesel`.
– Atunci… sunt de acord… Nimeni nu se pricepe la
obliga]iile mondene mai bine decât mama, \i explic` Trey
Virginiei. Este \ntruchiparea polite]ei.
– Asta din cauz` c` a trebuit s` controlez atâ]ia ani
reac]iile tat`lui t`u, replic` Blaze cu o blând` \ndr`zneal`.
– E datoria mea, afirm` Hazard, amuzat, s` am grij` s` nu
80 KATE DOUGLAS

te las s` te plictise[ti niciodat`.


– Cât` amabilitate, murmur` Blaze, [i se uitar` afectuos
unul la cel`lalt.
– Fi]i aten]i, interveni Trey, nu uita]i c` Miriam Dixon nu
trebuie s` urce aici decât escortat`.
– Perfect de acord, spuse Blaze. Bine, ora zece v`
convine tuturor?
Se \ntoarse spre Virginie, ca s` ob]in` confirmarea.
– E perfect, fu de acord aceasta.

***

Duncan Stewart, ungându-[i meticulos felia de pâine cu


unt, \i spuse fiicei lui cu severitate:
– Dac` continui s` te \ntâlne[ti… f`cu o pauz` cu
sub\n]elesuri… cu b`rba]i cu care nu po]i s` te m`ri]i, \]i
propun s`-]i g`se[ti pe cineva destul de bogat ca s` te
\ntre]in`.
Deloc impresionat`, Valerie \i \nfrunt` privirea cu aceea[i
r`ceal` [i dispre]. |[i puse dou` linguri]e de zah`r \n ceai
\nainte de a-i r`spunde, nep`s`toare:
– Dar, tat`, ai bani destui pentru noi doi.
– Ah, e[ti la fel ca maic`-ta! exclam` exasperat. Nu te
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 81

pricepi deloc la bani.


– |n privin]a asta, sem`n mai mult cu tine, tat`. Mama
credea c` banii sunt ceva care vin \n fiecare lun` cu po[ta.
Nu sunt atât de naiv`. {tiu cum \i câ[tigi. |ntrebarea este,
]inând seama de proasta dispozi]ie din diminea]a asta: ai
dat gre[ \ntr-o afacere cu Biroul pentru problemele
indienilor?
Tân`ra frumoas` cu bucle negre, perfect aranjate \n jurul
fe]ei, \[i privi tat`l cu aten]ie. Ochii lui alba[tri– ca de pas`re
de prad`– r`mâneau de ghea]`. Era iritat, \l cuno[tea prea
bine ca s` nu-[i dea seama de acest lucru. Se hot`r\ s` fac`
un efort s`-l bine dispun`.
– Spune-mi, e cineva pe care l-a[ putea… seduce pentru
tine?
– Asta-i bun`… ce-]i veni? morm`i tat`l. Se vorbe[te
despre o anchet` de la Washington, fir-ar s` fie! Au murit
câ]iva indieni [i ai zice c` a fost asasinat` bunica
pre[edintelui.
– Tat`, nu-]i mai face atâtea griji. {tii bine c` toat`
tevatura asta se va lini[ti de la sine. Câteva titluri mari \n
ziare, câteva ]ipete de indignare [i totul va fi uitat. Ancheta
nu face altceva decât s` dea de lucru unor birocra]i.
Celorlal]i, pu]in le pas`.
Cu pu]in timp \nainte de moartea mamei, Valerie
devenise singura confident` a tat`lui ei. Priscilla Wyndham
82 KATE DOUGLAS

Stewart nu-[i \n]elesese niciodat` b`rbatul. El fusese unul


dintre tinerii colonei avansa]i \n timpul r`zboiului de
secesiune [i acest lucru o cucerise. Era uniforma, repeta ea
de multe ori. Tat`l ei, judec`torul Wyndham, nu fusese
niciodat` de acord cu aceast` leg`tur`, dar continuase
totu[i s`-i trimit` bani singurei sale fete timp de trei ani,
pân` când murise.
Duncan Stewart nu risipise banii so]iei, [i strânsese chiar
el o avere frumu[ic`, datorit` unor afaceri destul de
dubioase. Problema era c` banii nu-i ajungeau. Participa
uneori la câte o partid` de pocher la Montana Club, \ns`
nu-[i putea permite s` joace \n fiecare s`pt`mân` pe sume
alc`tuite din câte [ase cifre. Asta era explica]ia pentru care
nu era invitat la cele mai bune mese de joc.
Helena avea la vremea aceea cea mai mare concentrare
de milionari pe metru p`trat. Mai bine de cincizeci dintre ei
tr`iau \n ora[. Unii câ[tigau peste un milion de dolari pe
lun` de la câte o singur` min`. Ca s` sporeasc` pitorescul
locului, zeci de tineri englezi de familie bun`, alunga]i din
lumea lor din diverse motive, se instalaser` [i ei la Helena,
a[teptând s` vin` zile mai bune. Era o lume extrem de fluid`
[i extravagant`.
Duncan Stewart [i fata lui vroiau [i ei partea lor din felia
de tort, [i pentru asta ar fi fost \n stare s` fac` orice. Iat` de
ce se \n]elegeau atât de bine.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 83

– {i pentru c` vorbe[ti despre un so], mi-am ales deja


unul.
Tat`l \[i privi fata cu surprindere.
– |l cunosc?
Se temea de ce putea fi mai r`u, cunoscându-i gusturile
discutabile \n privin]a b`rba]ilor.
– Trey, spuse ea, pândindu-i reac]ia. Ce p`rere ai?
B`rbatul schi]` un zâmbet dispre]uitor.
– N-o s` vrea, \i spuse Duncan, verde \n fa]`. La club,
toat` lumea este \n stare s` parieze c` n-o s` se \nsoare
niciodat`. Orice femeie poate s` \mpart` patul cu un
arm`sar tân`r ca el, dar nu [i numele.
– O s`-l am.
– Cum asta? \ntreb` el, curios.
– O s` se \nsoare cu mine când va afla c`-i port copilul \n
pântece.
– Nu.
– O s` se \nsoare când o s` i-o spui.
– Nu. Nici \n fa]a pistolului lui Carl Moses nu s-a clintit.
Sau cel al lui Blair Williams. Cei din neamul lui nu se las` cu
una-cu dou`. Ei scot primii sabia. De altfel, lumea spune c`
fetele nici nu fuseser` cu el. I-au pl`tit pe Carl Moses [i pe
Blair Williams [i Dumnezeu [tie ce s-a mai \ntâmplat.
– {i dac`… Virginie f`cu o pauz` ca s` vad` mai bine
efectul vorbelor ei. {i dac` Hazard ar afla c` Gray Eagle [i
84 KATE DOUGLAS

Buffalo Hunter m-au violat? Dac` b`iatul lui nu vrea s` m`


ia de nevast`, cei doi or s` fie spânzura]i.
Duncan [ov`i o clip`, dar pân` la urm` cl`tin` negativ
din cap.
– Nu, n-ar fi de-ajuns. Nu cu Hazard… Chiar e[ti
\ns`rcinat` cu el? se nelini[ti b`rbatul \n cele din urm`.
– Nu.
– Slav` Domnului!
– Nu-i copilul lui.
– Cerule! Dar al cui?
Tân`ra ridic` din umeri.
– Nu sunt sigur`.
Tat`l trase doi pumni \n mas` [i izbucni:
– Cum po]i s` fii atât de nep`s`toare?
– Pentru c` sunt hot`rât` s` m` m`rit cu Trey, replic`,
sigur` de sine. Cu ajutorul t`u, bine\n]eles.
– }i-ar trebui mai mult decât ajutorul meu, morm`i tat`l.
Hazard Black nu obi[nuie[te s` se lase manevrat.
– Tat`, are numai de câ[tigat din povestea asta: mai \ntâi,
o nepo]ic` adorabil`; pe urm`, ar evita ca cei doi nepo]i ai
lui s` sfâr[easc` \n [treang.
– Ui]i un am`nunt. {i dac` Trey o s` moar` din cauza
r`nii?
– Dup` câte se spune, \[i revine perfect. {i mai ales, s`
nu-mi spui c` nu te-ar \ncânta o asemenea avere. F`r` s` mai
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 85

punem la socoteal` puterea lui politic`… Cunoa[te


jum`tate dintre membrii Congresului de la Washington. Se
poate \ntâmpla, tat`. Crede-m`.
Dup` ce cump`ni cu luare-aminte situa]ia, Duncan
spuse:
– {i când trebuie s` \nceap` toat` povestea asta? \ntreb`
el, zâmbind sardonic.
– Nu-i nicio grab`, tat`. S`-l mai l`s`m o s`pt`mân`, s` se
refac`. Sesiunea parlamentar` \ncepe s`pt`mâna viitoare,
oricum. Hazard va veni aici s` conduc` campania [i o s` ai
ocazia s` stai de vorb` cu el. N-ar fi r`u dac` te-ai apropia de
Livingstone, de la Mountain Daily. {tii ce pornit este
\mpotriva indienilor. Cred c-o s`-i mai fac o mic` vizit`.
– Cât despre mine, luând masa cu judec`torul Clancy,
am s` aduc vorba despre afacerea asta. De când Hazard i-a
concediat b`iatul de la Afacerile cu indieni, Joe Clancy \i
vrea pielea.
– Fii discret, tat`, \i atrase aten]ia Valerie. Hazard nu
trebuie s` b`nuiasc` nimic.
Tat`l oft`, ca [i cum [i-ar fi dat deodat` seama de
importan]a misiunii \n care se angajase.
– Nu m` intereseaz` dac` b`nuie[te ceva sau nu.
– Nu fi a[a ne\ncrez`tor! exclam` Valerie. Cu sprijinul lui
Livingstone [i al lui Clancy, avem toate [ansele.
Duncan mârâi, cum f`cea de fiecare dat` când lucrurile
86 KATE DOUGLAS

nu-i prea conveneau.


– {i dac` nu merge? Ce te gânde[ti s` faci cu copilul?
– O s` m` m`rit cu altcineva… L`s` \n jos ochii cu
sprâncene negre… poate. Sau mai degrab`, o s` iau o
vacan]` prelungit` [i o s` plec \n Europa. Pentru o sum`
derizorie, un ]`ran francez sau englez ar fi \ncântat s` aib`
grij` de un copil. Mai vrei un pic de cafea?
Capitolul 5

|n diminea]a aceea, Virginie nu se trezi decât atunci când


auzi un zgomot de glasuri venind din camera lui Trey.
Acum, dup` ce greul trecuse, ea dormea \n anticamer`, gata
s` intervin` \ns`, dac` se \ntâmpla ceva. Cu inima grea, \[i
aduse aminte c` ast`zi era prima zi de vizit`. Va putea oare
s` r`mân` aici, departe de curio[i? N-avea nici un chef s` se
lase studiat` de privirile curioase ale str`inilor.
Poate mâine, \[i spuse vârându-se sub p`tur`. Dar nu
reu[i s` adoarm` din nou. Aruncând o privire la ceas, v`zu
c` nu era decât ora nou`. Prea devreme pentru vizite. Se
ridic` din pat [i v`zu mai multe rochii etalate pe un fotoliu,
rochii simple, de toat` ziua, din lân` sau din velur. |ncepu
s` le examineze asemenea unui copil care nu \ndr`zne[te s`
88 KATE DOUGLAS

intre \ntr-un magazin cu bomboane. Mângâie \ndelung


catifeaua dup` care, neputând s` reziste tenta]iei, se duse \n
fa]a oglinzii a[ezându-[i o rochie pe ea.
V`zându-se \n oglind`, \[i aduse aminte de copil`rie,
când s` se \mbrace era un joc care-i ocupa ore \ntregi.
Rochia aceasta opulent` \i amintea de pl`cerea pe care o
sim]ea atunci când avea impresia c` se transforma \ntr-un
personaj dintr-o poveste.
Sco]ându-[i c`ma[a de noapte, \[i puse rochia pe ea,
]es`tura groas` c`ptu[it` cu m`tase mângâind-o pe pielea
goal`. Mirosea a parfum de trandafiri, acela[i pe care-l
folosea mama lui Trey. Vârându-[i mâinile prin mânecile
lungi, \[i aranj` fusta pe [olduri [i \ncepu s`-[i \ncheie
mul]imea de nasturi care porneau de la talie [i ajungeau la
gât. Din p`cate, nu putu s` se \ncheie pân` sus. Corsajul era
f`cut pentru o femeie mai sub]ire. Fusta era [i ea prea scurt`
dar, cu picioarele goale, nu se observa.
– Virginie! Virginie! Vino repede!
Glasul lui Trey era ciudat de agitat. O cuprinse panica.
Doamne, dac` era vorba de o hemoragie?
|ntr-un vârtej de catifea, tân`ra d`du buzna \n camera lui
Trey. Stânjenit` de rochie, \i ridic` poalele cu o mân`. O
\ntâmpinar` o exclama]ie \ngrozit` [i un mic smiorc`it. Cu
picioarele goale, sânii ie[ind aproape pe jum`tate din
corsaj, Virginie \mpietri. D`du drumul fustei [i \[i acoperi
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 89

pieptul cu mâinile, c`utând privirea lui Trey.


Era acolo… \n patul lui, p`rând a fi \n cea mai bun`
dispozi]ie, cu umerii la]i sprijini]i de mai multe perne. Nu
p`rea deloc gata s` moar`, remarc`, u[urat`. Se nelini[tise
degeaba, pentru c` ochii lui aveau aceea[i ardoare ca atunci,
\n noaptea de la Lily, când o v`zuse dup` ce ie[ise din baie.
|ntr-o frac]iune de secund`, dorin]a lui evident` \i trezi
senza]ii \ncânt`toare.
Pe urm`, \[i desprinse privirea de la Trey ca s`-i vad` mai
bine pe ceilal]i care se aflau \n camer`. O femeie corpolent`,
\mbr`cat` cu o rochie neagr`, o privea cu ochii mari. Mai era
[i o fat` m`run]ic`, \mbr`cat` \ntr-o culoare roz care-i scotea
\n eviden]` paloarea [i care p`rea gata s` le[ine.
Hazard, rezemat cu spatele de t`blia patului, \[i re]inea
un zâmbet \n vreme ce Blaze servea lini[tit` cafea, ca [i cum
nu s-ar fi \ntâmplat nimic. Aceasta din urm` rupse \n cele
din urm` t`cerea stânjenitoare:
– Virginie, draga mea, \ncepu ea cu o polite]e
des`vâr[it`, d`-mi voie s` ]i-o prezint pe doamna Bradford
Dixon [i pe fiica ei, Fanny.
Ro[ie ca racul, cu inima b`tându-i gata s`-i sparg`
pieptul, Virginie f`cu un pas \nainte. Dar privirea arz`toare
a doamnei Dixon \i trezi arogan]a a zece genera]ii de
Jordan. Cu b`rbia ridicat` [i cu picioarele goale, veni s` se
posteze la mai pu]in de un metru de femeia a[ezat`.
90 KATE DOUGLAS

– Miriam [i Fanny, iat-o pe Virginie Jordan, infirmiera


minunat` care i-a salvat via]a lui Trey, declar` Blaze ca [i
când ar fi prezentat-o pe regina Victoria \n persoan`. |i
suntem recunosc`tori peste m`sur`.
Miriam cl`tin` scurt din cap [i murmur`:
– Bun` ziua.
Ochii alarma]i ai lui Fanny \i c`utau frenetic pe cei ai
mamei [i reu[i pân` la urm` s` morm`ie un "bun` ziua"
jalnic.
– Rochia, remarc` Blaze cu un zâmbet radios, ar avea
nevoie de câteva retu[uri. Se \ntoarse spre cele dou`
musafire. Din p`cate, bagajele lui miss Jordan n-au venit
\nc` [i trebuie s` ne descurc`m cum putem.
Dar noaptea scandaloas` de la Lily f`cea de acum parte
din cronica popular` din Helena [i Miriam Dixon [tia toate
am`nuntele.
– C`l`toria pe timpul iernii poate s` fie \nso]it` de mici
probleme, spuse, perfid`. Presupun c` te gânde[ti s` pleci
cât mai repede, nu?
"Nu"-ul hot`rât al lui Trey acoperi "da"-ul timid al
Virginiei.
Trey era gata s` insiste când interveni tat`l s`u.
– Ar fi mai bine s` a[tept`m ca Trey s` fie \ntru totul
restabilit \nainte de a pleca miss Jordan. De altfel, e foarte
optimist` \n privin]a vindec`rii.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 91

Expresia lui Trey nu l`sa nicio \ndoial` \n privin]a asta.


Nu g`sea un superlativ pentru ea [i, dac` ar fi putut s`-i
conving` pe cei de fa]` s`-i lase singuri, ar fi fost imediat
dispus s` savureze minun`]iile lui miss Jordan.
– Vrei o cafea, draga mea? \ntreb` Blaze cu c`ldur`.
– Nu, mul]umesc.
– O pr`jitur`?
– Nu, mul]umesc.
Miriam Dixon parc` era gata s` explodeze, [i, când
deschise gura, Trey se hot`r\ s` pre\ntâmpine o eventual`
catastrof`.
– Oof! strig` destul de tare ca s` stârneasc` un ecou \n
camer`. M` doare!
Pe urm`, scoase un geam`t teatral strângându-[i mâinile
pe piept. Virginie r`mase cu gura c`scat`. |i \ntâlni privirea.
Ochii lui sclipeau r`ut`cio[i [i mai gemu o dat`.
Imediat, cu o expresie nep`s`toare, Blaze le spuse
invitatelor n`ucite c` lui Trey i se \ntâmpla de multe ori a[a
ceva.
– V` rog, scuza]i-ne \nc` o dat`, [i mul]umim pentru
vizit`.
Le conduse pân` la u[`, cople[indu-le cu cuvinte de
mul]umire. |nchizând u[a dup` ele, mama se sprijini cu
spatele de u[` [i spuse:
– Trey Braddock-Black, mi-e ru[ine cu tine.
92 KATE DOUGLAS

– E cel mai prost actor pe care l-am v`zut vreodat`,


complet` lini[tit tat`l lui.
– Dar pân` la urm` au plecat, nu? replic` Trey,
nevinovat.
– Miriam era gata s` fac` apoplexie, spuse Hazard \nainte
de a pufni \n râs.
Blaze ridic` din umeri, dup` care \ncepu, pe un ton
serios:
– M` \ntreb cum o s` ne descurc`m \ntr-o asemenea
situa]ie.
– Las`-ne pe tata [i pe mine, spuse Trey, sarcastic. Noi nu
avem scrupule, ca tine.
– Ah, nu! morm`i Blaze zâmbind. Mul]umesc, dar nu
vreau s` juc`m scena agoniei de trei ori pe zi.
To]i izbucnir` \n râs. Pentru o clip`, Virginie se sim]i
uitat` \n fa]a acestei complicit`]i care-i unea pe p`rin]i [i pe
fiu. Leg`tura lor avea ceva deosebit, solid [i pl`cut \n acela[i
timp. Blaze \i remarc` stânjeneala [i o f`cu p`rta[` la veselia
lor:
– Iart`-ne, draga mea, dar Miriam Dixon este o pacoste.
O toler`m din cauza s`rmanei Fanny. Bine, acum, trebuie s`
facem ceva cu rochiile pe care o s` le \mbraci. }i-o trimit pe
Mabel, ea o s` pun` totul la punct.
– Nu v` da]i atâta osteneal`, r`spunse Virginie, stânjenit`
[i strângându-[i brusc rochia la piept. Cu siguran]`, am s`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 93

g`sesc altele, care s` mi se potriveasc`.


– Mam`, de acum, interveni Trey, am putea s` amân`m
vizitele pân` când hainele Virginiei… vor fi puse la punct,
nu?
Aproape nu-[i dezlipise privirea de ea de când intrase.
– Nu vreau s` mai am nimic de-a face cu vizitele astea,
declar` Hazard cu tonul unui b`rbat pe care problemele de
etichet` nu-l intereseaz`. Las asta la aprecierea ta, iubita
mea. Virginie, e[ti senza]ional`. N-o lua \n seam` pe Miriam,
nu e decât o b`trân` \nfipt`. {i tu, s` nu abuzezi de
amabilitatea mamei tale, \i repro[` cu blânde]e fiului. Iapa
st` s` nasc`. S` nu m` mai bate]i la cap decât \n caz de criz`
la nivel na]ional!
Spunând acestea, ie[i din camer`, bine dispus.
– Mam`, m` simt foarte obosit, min]i cu tupeu Trey
imediat dup` plecarea tat`lui.
– Iart`-m`, dragul meu, se scuz` Blaze. N-ar fi trebuit s`
le chem pe Miriam [i pe Fanny a[a de repede. De acum,
vizitatorii or s` r`mân` jos. Tu odihne[te-te, [i eu o s` m`
ocup de ei.
– Mul]umesc, mam`, se smiorc`i Trey. Mabel ar putea s`
a[tepte? \ntreb` bolnavul vârându-se sub p`tur`.
Doamne, cât tupeu! oft` Virginie, exasperat`.
– Bine\n]eles, dragul meu, spuse mama venind lâng` el
s`-i pun` mâna pe frunte. Ai febr`?
94 KATE DOUGLAS

– Un pic, r`spunse abia [optit cel \ntrebat.


Da, avea febr`, era \n c`lduri!
– Virginie, despre ce e vorba, dup` p`rerea ta? \ntreb`
Blaze, nelini[tit`.
Un capriciu de copil r`sf`]at.
– Am s` preg`tesc ceva pentru febr`, se m`rgini s`
r`spund`.
– Ah, nu! reac]ion` imediat Trey, cu glasul redevenit
firesc. Nu mai vreau leacuri rele la gust.
– Vrei s` te vindeci, nu-i a[a? \ntreb` Virginie pe un ton
mieros.
– Nu vreau s` vomit micul dejun, morm`i bolnavul.
– Dac` ai febr`, ai nevoie de a[a ceva. Dragul meu, e
pentru binele t`u. Fii ascult`tor [i te las s` te odihne[ti.
Pe chipul lui Trey ap`ru un zâmbet larg.
– Ai dreptate, mam`. O siest` bun` o s` rezolve febra
asta, sunt sigur. Ai grij` ca nimeni s` nu m` deranjeze
\nainte de prânz.
|n fine, putea s` r`mân` singur cu Virginie.
– Ah, uite c` e mult mai \n]eleg`tor, declar` mama,
satisf`cut`. E un bolnav ascult`tor, nu-i a[a? spuse
\ntorcându-se spre tân`ra femeie, cu mândrie p`rinteasc`.
Nevinovat, Trey a[tepta r`spunsul Virginiei.
– Dac` Trey promite s` ia medicamentul pentru febr`,
r`spunse aceasta cu mali]iozitate, nu pot s`-i mai cer nimic
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 95

\n plus.
– Bine\n]eles c`-l va lua! Nu-i a[a, dragul meu?
– A[ face orice ca s-o satisfac pe Virginie.
Aceast` declara]ie ambigu` trezi totu[i suspiciunile lui
Blaze.
– |n cazul `sta, te las pe mâinile ei.
|l s`rut` repede [i disp`ru… |n camer` se l`s` o lini[te
grea. N-aveau s` fie deranja]i pân` la prânz. Ca un vân`tor
la pând`, Trey o examin` \ncet pe femeia drapat` \n velur ce
st`tea \n picioare \n fa]a lui. Avea ni[te sâni mari, care
trezeau instinctele.
– Vino aici, spuse el \ncet.
Era un ordin, e drept, pl`cut formulat, totu[i era un
ordin. Virginie se hot`r\ s` nu fac` nicio mi[care, dându-[i
seama de dorin]a din privirea lui. Inima \ncepu s`-i palpite.
Cum oare, cu o privire [i dou` cuvinte, putea s` trezeasc` \n
ea o asemenea reac]ie?
– Au plecat to]i, \ncepu din nou b`rbatul, cu un glas
lini[titor ca [i cum ar fi vorbit cu o puicu]` speriat`. Nu-i
nevoie s` te cramponezi a[a de rochie. De fapt, ad`ug` cu o
voce seduc`toare, e[ti minunat`…
Ridicându-se, se a[ez` drept \n pat. Nu mai avea nimic
din aspectul unui s`rman convalescent. C`uta \nainte de
orice s-o fac` s` se simt` \n largul ei [i nu putea s` nu-l
admire pentru asta. |n câte budoare mai jucase deja aceast`
96 KATE DOUGLAS

scen`? Câte femei fuseser` r`puse de farmecul lui irezistibil?


Manevra se dovedi eficace. De ce s` continue s` ascund`
ceea ce cunoscuse deja atât de bine, ceea ce-i oferise cu
atâta ardoare? Degetele d`dur` drumul velurului [i mâinile
\i c`zur` de-a lungul trupului.
Deodat`, Trey f`cu ochii mari. Decolteul nu mai
ascundea acum decât o mic` parte a pieptului generos. |[i
aminti de gustul sânilor ei, de felul cum gemuse când o
f`cuse s` i se \nt`reasc` sfârcurile.
– Nu e[ti \nc` destul de \n putere, [opti femeia \n lini[tea
adânc`.
– Sunt mai tare decât crezi.
Ea frem`t` [i avu impresia c` pieptul \i lua foc.
– Ai putea s`-]i faci r`u.
– Mi-e r`u deja. De asta vreau… T`cu o clip` ca s`-[i
aleag` cuvintele potrivite… s` vii aici, ca s` m` aju]i.
Ea nu reac]ion` imediat…
– De acord, cu condi]ia s`-]i iei \nainte leacul, spuse
tân`ra, devenit` din nou infirmier`.
– Hai mai repede.
Nu era sigur` c` `sta era r`spunsul pe care-l a[tepta.
– Chiar a[a?
El \ncuviin]` cl`tinând din cap.
F`r` rea-voin]`, ci numai vrându-i binele, Virginie \i
preg`ti un somnifer. Trey \[i revenea \ncet. Ceea ce avea de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 97

gând s` fac` putea s`-i fie d`un`tor s`n`t`]ii. {i dac` nu


vroia s` se gândeasc` la consecin]e, ea n-avea s` fac` acela[i
lucru. |i d`du licoarea \ntr-un p`h`ru] [i el zâmbi când i-l
lu` din mân`.
– N-ai vrea s` te dezbraci singur`? o \ntreb` cu blânde]e,
ca s` nu m` obosesc mai mult?
– Bea asta [i m` duc al`turi s`-mi dau rochia jos. Vrei s`
trag perdelele?
Spunând acestea, se duse la fereastr` [i trase cordonul
perdelei, gândindu-se c` ar dormi mai bine \n \ntuneric.
– Preferi s-o facem pe \ntuneric?
|ntorcându-se spre el, \i arunc` o privire furibund`.
– Nu ]i-a spus nimeni, niciodat`, c` e[ti un pu[ti prea
r`sf`]at?
– Ba da, tu! r`spunse vesel.
Smiorc`indu-se sup`rat`, Virginie trase perdelele de la
cealalt` fereastr`, f`când bezn` \n camer`.
– Haide, am a[teptat destul, draga mea. D`-]i jos rochia
[i vino la mine.
Tân`ra femeie verific` dac` paharul de pe noptier` era
gol, \nainte de a r`spunde:
– M` \ntorc imediat.
|ntorcându-se \n \nc`perea unde dormea, \nchise u[a [i
se uit` la ceasul de pe toalet`. Somniferul pe care-l preg`tise
avea s`-[i fac` efectul \n cinci minute. F`r` s` se gr`beasc`,
98 KATE DOUGLAS

a[ez` rochia \n locul de unde o luase, apoi \ncepu s`


cerceteze fiecare dulap. Era o garderob` minunat` [i-i lu`
mult timp s-o contemple pe \ndelete. Pân` la urm`,
descoperi ceva ce nu mai v`zuse niciodat`. Era o adev`rat`
oper` de art` [i Trey trebuia s` doarm` acum. Asta o f`cu s`
se hot`rasc`. Avea s-o \mbrace câteva clipe, dup` care s-o
pun` la loc \n [ifonier. Ridicând-o cu pruden]`, [i-o a[ez` pe
umeri.
Se \ntoarse s` se admire \n oglind` când auzi un glas
lini[tit \n spatele ei:
– Un colier din gheare de urs ]i s-ar potrivi perfect.
Se \ntoarse imediat. Trey era rezemat cu spatele de tocul
u[ii.
– Ar trebui… De ce nu… Ar trebui s` fi adormit.
Cu halatul lui de cas` de m`tase cenu[ie, \n
semiobscuritate, p`rea o n`luc`.
– N-aveam niciun chef s` dorm, r`spunse lini[tit,
schi]ând un zâmbet.
Acest zâmbet o surprindea totdeauna, [i o fermeca de
fiecare dat`. Virginiei i se t`iase r`suflarea.
– Medicamentul, [opti ea.
Bolnavul ridic` din umeri.
– M` tem c` l-am scuipat.
– }i-ai b`tut joc de mine!
– M-am \n[elat?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 99

Intr` \n camer`, \nchizând u[a \n urma lui. Virginie nu


f`cu nicio mi[care, gata s` se apere.
– Dac`-]i place, po]i s` p`strezi colierul. Pe tine, st` mai
bine decât pe mine.
– Nu pot… E mult prea valoros, replic` ea, stânjenit` de
faptul c` fusese descoperit` vârându-[i nasul prin lucrurile
lui.
– Ar trebui s` te pedepsesc, murmur` cu blânde]e.
Cum f`cea ochii mari de surprindere, ne[tiind ce s` mai
cread`, el \i explic`:
– Ai vrut s` m` p`c`le[ti. S` m` adormi.
– Era pentru binele t`u. E[ti prea sl`bit.
– Dac` le[in, declar` radios apropiindu-se \nc` un pic,
sun`-i pe servitori. Or s` m` duc` \n pat.
– Tot timpul e[ti la fel de \nc`p`]ânat, oricare ar fi
urm`rile?
– Rareori, \ncuviin]` cu sinceritate.
– N-a[ fi crezut. Pân` acum, totdeauna l-am v`zut pe Trey
Braddock-Black ob]inând tot ce-[i dorea.
B`rbatul ridic` sprâncenele.
– {i te deranjeaz`?
– Nu prea… Am cunoscut mul]i b`rba]i ca…
Se opri exact la timp. Nu trebuia s`-[i dezv`luie trecutul.
Fusese gata s` spun` c` v`rul ei Claude [i prietenii lui
c`utau acelea[i pl`ceri ale vie]ii, la fel de egoi[ti ca el. Dac`
100 KATE DOUGLAS

n-ar fi fost urm`rile duelului de acum [ase ani la care luase


parte tat`l ei, ar fi tr`it \n continuare \n lumea aceea
splendid`. |ns` tat`l f`cuse gre[eala s`-l omoare pe fiul unui
duce [i, de[i \n societate contele era puternic, ducele era [i
mai [i… Reu[ise s` ob]in` condamnarea lui [i via]a le fusese
dat` peste cap.
O veche rivalitate \l opusese mereu pe contele Jordan
unicului fiu al ducelui Rocheford. Acesta din urm` nu
acceptase niciodat` ideea c` mama Virginiei \l preferase pe
conte, [i \n acea zi, la curse, când \i jignise mama, tat`l ei nu
l`sase ofensa nepedepsit`.
Mama ei ajunsese la Paris cu câ]iva ani \nainte, \n
anturajul ambasadorului Marii Britanii. Logodit` cu fiul
acestuia, frumuse]ea ei uimitoare atr`sese aten]ia tuturor
b`rba]ilor din capital`. La balul dat de \mp`r`teasa Eugenie,
tat`l ei se \ndr`gostise… provocând scandalul anului.
Dezmo[tenit`, dizgra]iat` de familia ei, se refugiase
\mpreun` cu contele Jordan pe proprietatea lui de la
Chantilly [i tr`ise o via]` lini[tit` [i fericit`… pân` la duel.
Ochii lui Trey deveniser` dou` fante cenu[ii. R`spunsul
acesta neterminat \i stârnea curiozitatea.
– Spune-mi, câ]i b`rba]i ai cunoscut de fapt? \ntreb`
deodat` cu asprime.
{tia f`r` \ndoial` c` fusese virgin` \n noaptea aceea de la
Lily, dar atunci… |[i st`pâni furia amintindu-[i c` femeia
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 101

asta frumoas` cu p`rul ro[cat \i salvase via]a. |[i impuse s`


se dovedeasc` \n]eleg`tor. {i reu[i s-o fac` timp de câteva
secunde…
Convins` c` nu trebuia s`-i dea nicio explica]ie \n
leg`tur` cu trecutul ei [i jignit` de iritarea lui, Virginie
replic` sec:
– Nu te prive[te.
– Am pl`tit destul de scump ca s`-mi r`spunzi la
\ntreb`ri.
Deveni ro[ie ca racul.
– Banii t`i nu mi-au cump`rat trecutul. {i nici viitorul.
– Nu vrei s` r`spunzi?
– Nu.
– Atunci, va trebui s` descop`r singur ce ai \nv`]at cu
domnii `[tia, o amenin]`. N-am avut destul timp \n noaptea
de la Lily ca s` explorez… evit` un cuvânt vulgar pe care era
gata s`-l rosteasc`… \n ce const` experien]a ta. Iat` o
perspectiv` care m` \ncânt`.
– {i dac` asta te va ucide?
– Nu te [tiam atât de \nclinat` spre excese. |ncepem?
– E[ti nebun!
– Nu. Doar pu]in ner`bd`tor.
B`rbatul str`b`tu distan]a care-i desp`r]ea. Virginie se
d`du \napoi pân` când ajunse cu spatele lipit de oglind`.
– Ce impresionant, [opti el. Tân`ra femeie plin` de
102 KATE DOUGLAS

\ndr`zneal` care s-a vândut pe sine \ns`[i la Lily, face pe


mironosi]a speriat`. Ce actri]`! Cred c` ai avut mult succes
cu expresia asta tem`toare.
– Crezi ce vrei, dar nu sunt a ta.
– {tiu. Nu am din tine decât ceea ce pot s`-mi ofere
cincizeci de mii de dolari. Nu e[ti sclav`. Dar am pl`tit ca s`
m` folosesc de tine… timp de trei s`pt`mâni. Suntem de
acord cu asta?
Virginie tres`ri dar nu i se opuse, lipindu-se de trupul lui
atât de cald, atât de puternic.
– S` [tii c` te \n[eli, \i spuse privindu-l \n ochi.
– Cum? Nu e vorba de trei s`pt`mâni? Deja, se apropia
de gura ei. Vorbim mai târziu despre cifre.
{i puse st`pânire pe buzele ei. |l mu[c` violent. El gemu
de durere [i surprindere, dar se m`rgini s-o strâng` mai tare
\n bra]e. Pentru un r`nit, avea o putere formidabil`.
Ar fi o nebunie s` m` \mpotrivesc, \[i spuse ea. Inima \i
b`tea gata s`-i sparg` pieptul [i o cuprindea o c`ldur`
minunat`.
– Scoate-]i c`ma[a! \i porunci.
Se supuse, ascult`toare. Se dezbr`c` [i el de halatul de
cas`, cu o scurt` grimas` de durere. Nu putea s` ridice
bra]ele prea sus, s` se mi[te prea repede, nici s` se aplece.
|ns` avea deplin control asupra mâinilor [i era deja
preg`tit…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 103

Dup` câteva clipe, Virginie era goal` \n fa]a lui, cu obrajii


\mpurpura]i. Ochiul experimentat al lui Trey \i remarc`
respira]ia gâfâitoare. |i mângâie chipul cu vârful degetelor,
apoi cobor\ pe gât pân` \i cuprinse sânii \n palme. Cu
degetele mari, se juc` cu sfârcurile \nt`rite. S`rutând-o
tandru, murmur`:
– Vindec`-m`, s`lb`ticiune mic`.
Lipind-o de oglind`, \i dep`rt` genunchii ca s` poat`
p`trunde \n ea, f`r` niciun pic de opunere din partea ei, cu
un fream`t de pl`cere care-l cople[i cu totul. Dup` câteva
minute, se sim]i ridicat` de la p`mânt. O cuprinse nebunia.
Se prinse cu toate puterile de el. Având impresia c` el voia
s` se retrag`, femeia ]ip`:
– Nu!
Mâinile i se \nfipser` \n spatele lui Trey ca s`-l trag` spre
ea, ag`]ându-i pansamentul. |nchizând ochii, b`rbatul
scoase un morm`it surd de durere.
|n]elese imediat ce f`cuse.
– Oh, iart`-m`… iart`-m`! exclam` femeia luând mâna
de pe el ca [i cum s-ar fi ars. Of Doamne… te sim]i bine?
Ochii lui Trey se deschiser`. Cl`tin` din cap \n semn de
\ncuviin]are [i zâmbi.
– Nici nu m` gândesc s` le[in câteva minute, murmur`
luându-i mâinile [i a[ezându-i-le jos, pe spate. Aici, ]ine-m`
de aici, dragostea mea.
104 KATE DOUGLAS

{i dansul somptuos re\ncepu, antrenându-i \ntr-un vârtej


nest`pânit de pl`cere. |[i pierdeau capul.
Deodat`, \n aceast` explozie permanent` a sim]urilor, un
zgomot ciudat \i trezi:
– Trey, Trey… unde e[ti?
Era glasul mamei, care se g`sea \n dormitor.
– N-o lua \n seam`, murmur` el \n momentul suprem.
Speriat`, femeia \n]epeni \n bra]ele lui.
Se auzi o nou` chemare:
– Trey, e[ti \n`untru?
|ntors imediat la realitate, trase adânc aer \n piept [i
r`spunse cu un glas st`pânit:
– Vin imediat, mam`.
Virginie \i tremura \n bra]e, \nc` arzând de dorin]`. Trey
se retr`sese prea brutal [i \nc` mai avea nevoie de el.
– Nu te duce, \l rug`.
El [ov`i o clip` \nainte de a-[i lua de pe jos halatul de
cas`. O lu` \n bra]e, c`utându-i privirea [i promise:
– Nu face nicio mi[care. M` \ntorc imediat.
Se \mbr`c` repede [i ie[i din camer` \nchizând cu grij`
u[a \n urma lui. |i auzi glasul \n`bu[it:
– Virginie a adormit, mam`. A stat de veghe prea mult
zilele astea… Nu se simte bine. Am acoperit-o, atâta tot.
Nu, nu-i tot! \[i spuse oftând cu frustrare. Dup` dou`
minute, se \ntoarse. Virginie nu f`cuse nicio mi[care. Pentru
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 105

c`-i spusese acest lucru, dar [i pentru c`, pur [i simplu, nu


era \n stare.
– E[ti preg`tit`? \ntreb` Trey, cu glas r`gu[it.
St`tea lipit` de oglind`, cu bra]ele atârnând, abia
a[teptându-l.
– Iart`-m` c` te-am abandonat… prea repede, murmur`
venind \ncet spre ea.
Halatul lui de cas` form` o pat` de m`tase pe podea. |i
puse o mân` bronzat` pe un sân. Era bulversat s-o simt` a[a,
atât de aproape de pl`cerea suprem`.
– Prive[te, spuse el prinzând-o de b`rbie [i ar`tându-i
imaginea reflectat` \n oglind`. M` vrei? Da, continu` el, s-ar
zice c` m` vrei.
Cu ochii pierdu]i, c`ut` s`-[i adune gândurile.
– Nu-i drept, morm`i femeia abia [optit.
– E[ti obi[nuit` totu[i cu jocurile, draga mea, nu-i a[a?
Pân` la urm`, ai cunoscut atâ]ia b`rba]i, trebuie s` te fi jucat
cu ei. {i pentru c` ai fost virgin`… ar trebui s` fi fost ni[te
jocuri interesante, nu?
Acuza]ia era clar` [i avea o not` de dezgust.
– Te \n[eli, replic` Virginie, dar \n starea \n care era, nu
era capabil` s` se apere mai conving`tor.
– Spune-mi pân` la ce punct m` \n[el, ordon` el.
– Nu pot… Of, vino! Trebuie s-o fac.
Rostise ultimele cuvinte cu o autoritate surprinz`toare,
106 KATE DOUGLAS

autoritatea cuiva care era obi[nuit ca ceilal]i s` i se supun`.


Lucrul `sta \l opri pe Trey pentru o clip`: siguran]a ei era
dovada c` era vorba de ceva necuviincios. |i ridic` b`rbia cu
un gest imperios.
– {i dac` nu fac?
– Am s` \ncerc s` te conving, spuse ea.
El zâmbi cu blânde]e, \ncântat de rapiditatea cu care se
schimbaser` rolurile.
– Acum, dac` e[ti atent la mine, cred c` am putea s` ne
punem de acord repede. Nu suport s` mi se dea ordine.
Dac` tu faci jum`tate de drum, am s` te duc \n paradis…
– Grozav` propunere. Cum s` te refuz?
Se aplec` spre ea, oprindu-se la jum`tatea distan]ei,
ar`tându-i \n felul `sta c` accepta \n]elegerea. Buzele li se
\ntâlnir` exact la jum`tatea drumului. Nu mai era nici
unst`pân [i niciun sclav, era doar o armonie perfect` \ntre
dou` fiin]e mândre.
Se s`rutar` alene, l`sând pl`cerea s`-i cople[easc`. Cu
toate c` nu avea experien]`, Virginie \[i d`dea seama c` ceea
ce se \ntâmpla cu Trey era ceva deosebit.
– Vino.
Prinzându-i mâna, o conduse la sofa.
– E foarte depravant, remarc` femeia \n timp ce o
\ntindea \n mijlocul acestui labirint de oglinzi.
– |]i place depravarea?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 107

Ea cl`tin` din cap \n sens de nega]ie.


– Atunci…
Nu mai spuse nimic, mul]umindu-se s-o trag` peste el.
De data asta, ea fu cea care d`du caden]a. Deja satisf`cut,
Trey nu mai era atât de gr`bit. Se mul]umi s-o urmeze [i
s-o excite [i mai mult cu mângâieri [i s`rut`ri.
– Te rog, [opti ea.
– A[teapt`.
– Nu!
– Nu? o \ntreb` ironic.
– Blestemat s` fii! O s` te otr`vesc…
– Vai, vai, ce serioas` e[ti, replic` mimând alarmarea.
Poate acum o s` binevoie[ti s`-mi vorbe[ti despre to]i
b`rba]ii pe care i-ai cunoscut.
{antajul o f`cu s` [ov`iasc`, \ns` tortura era
insuportabil`.
– N-a fost nimeni, niciodat`.
– Atunci, de ce-ai spus…
– E v`rul meu, ce naiba! Vorbeam despre v`rul meu [i
prietenii lui. Am crescut \mpreun` cu ei [i i-am v`zut cum se
purtau.
– E[ti sigur`? insist` Trey mu[când-o de un sfârc.
Sim]i un frison str`b`tând-o.
– Te otr`vesc, [opti femeia.
O mai studie câteva clipe, [i ceea ce v`zu se pare c`-l
108 KATE DOUGLAS

lini[ti.
– N-o s` fie nevoie, s`lb`ticiune mic`. {i eu abia a[tept
ceea ce a[tep]i [i tu.
Nu min]ea când spunea asta. O l`s` jos \ncet. |ncet de
tot. Când se sim]i din nou \mplinit`, se cufund` \n bra]ele
lui cu un oftat de fericire.
– Mul]umesc, murmur` tân`ra femeie. Mul]umesc.
– Ai s`-mi mul]ume[ti mai târziu, spuse Trey vesel, dup`
ce o s` merit \ntr-adev`r.
O dorea \nc` [i era hot`rât s-o satisfac` pe aceast`
creatur` divin` \ntr-un mod mult mai pl`cut [i mai variat.
Dup` câteva clipe, femeia protest` când el \ncepu s` se
mi[te iar`[i:
– Oh Doamne! Nu iar… e prea repede… nu mai pot.
Se cuib`ri, tremurând, la pieptul lui bandajat.
– Nu e niciodat` prea repede, replic` b`rbatul.
Nu dur` prea mult s`-[i dea [i ea seama c` avea
dreptate. Urm` o or` extravagant`, excesiv`, delirant`. |n
domeniul amorului, reputa]ia lui Trey era binemeritat`, iar
Virginie era partenera ideal`. Imediat, ea vru s` se scuze,
dar o opri cu un zâmbet.
– Iubita mea, dac-a[ mai avea un pic de putere, ]i-a[
s`ruta picioarele.
{i o f`cu. Atunci, Virginie scoase un ]ip`t.
– Trey, Cerule, spatele t`u e plin de sânge!
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 109

– Nu-i nimic.
Dar femeia insist` s`-l panseze din nou [i s`-i opreasc`
hemoragia care \ncepuse. Mai târziu, \ntins pe spate cu
frumoasa lui infirmier` \n bra]e, Trey se \ntreb` dac` nu
cumva ajunsese \n rai.
– E[ti sigur c` totul e bine? \ntreb`, nesigur`.
– De bun` seam`.
– Nu te doare?
– Glume[ti? Niciodat` nu m-am sim]it atât de bine.
– Cred c-ar mai trebui s` stai \n pat câteva zile.
– E o idee de luat \n seam`, spuse el, amuzat.
– Vorbeam de repaos, nes`]iosule!
– Ai dreptate, accept`, pozna[. {tii, ai mei pleac` la
Helena mâine. |ncepe sesiunea parlamentar`. Au r`mas mai
mult timp aici pentru c`-[i f`ceau griji pentru mine. Atunci,
cred c-o s` pot s` m` odihnesc cum \mi place… cu tine.
Tân`ra femeie oft`, resemnat`.
– Cred c`-mi pierd timpul dac` \ncerc s` te fac s` te
r`zgânde[ti, nu?
– Exact.
– A[ putea s` te refuz.
– Ai putea s` \ncerci.
– Brut`!
– Po]i s` spui ce vrei! Cine m` va face s` m`nânc
mânc`rurile groaznice pe care le-am mâncat \n ultimele
110 KATE DOUGLAS

zile?
– Dar \]i fac bine.
– Ceea ce am eu \n minte, \mi va face cel mai bine.
|l ciupi de burt`. B`rbatul izbucni \n râs [i imediat se
r`zbun` la fel.
Capitolul 6

Hazard [i Blaze plecar` chiar a doua zi diminea]` la


Helena. Sesiunea parlamentar` nu era a[a de u[oar`. Era
nevoie de mult efort pentru convingerea celorlal]i… [i ceva
mit`. Hazard lua cu el de fiecare dat` o sum` important` de
bani ca s`-i influen]eze pe cei care puteau s`-l ajute.
De ani de zile, se \ncerca s` se mic[oreze rezerva]iile
indienilor [i, anul trecut, teritoriul Blackfoot fusese \mp`r]it
\n cinci, sub presiunea cresc`torilor de vite.
Anul acesta, ap`ruse o nou` mo]iune, care mai lua din
teritoriul indienilor, [i Hazard era hot`rât s` nu fie votat`.
Reu[ise deja s` fie respins` de trei ori, datorit` averii [i
rela]iilor lui. |n Montana, la fel ca \n tot Vestul, politica
n-avea nimic \n comun cu democra]ia; contau doar banii [i
112 KATE DOUGLAS

influen]ele. Cu bani se cump`rau voturile, teritoriile care


permiteau s` se stabileasc` ni[te frontiere sigure, cu bani se
cump`rau ac]iuni \n intreprinderi. {i aceste ac]iuni
confereau influen]`.
Blaze [i Hazard promiser` s` se \ntoarc` pân` \n
weekend.

***

Valerie se duse s`-l vad` pe Hiriam Livingstone \n


diminea]a aceea, sub pretextul s`-l anun]e despre picnicul
anual al parohiei. Cunoscându-i interesul pentru femei [i
dezinteresul pentru so]ia lui, ea avusese grij` s` se \mbrace
cu un taior violet cu blan` de hermin`.
Expresia lui Hiriam \i confirm` imediat c`-[i atinsese
scopul.
– Hermina asta te face s` ar`]i ca o regin`, draga mea, o
\ntâmpin` când intr` \n biroul s`u.
Ea \i mul]umi cu un zâmbet [i cu un glas de feti]`
inocent`, care-i punea pe jar pe interlocutorii trecu]i de
prima tinere]e. Vorbir` un timp despre picnic la o cea[c` de
ceai, dup` care se hot`r\ s` treac` la atac.
– E[ti un scump, r`spunse ea când i se oferi o pr`jitur`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 113

Hiriam Livingstone \[i spuse c` n-avea rost s` continue


discu]ia cu \ncânt`toarea miss Stewart. Cu toate c` trecuse
de [aizeci de ani, Hiriam era bine f`cut [i, la fel ca taic`-s`u,
era hot`rât s` tr`iasc` nou`zeci de ani. {i, la fel cum tat`l lui
avea un copil cu a treia so]ie dup` ce \mplinise [aptezeci de
ani, proprietarul [i redactorul-[ef al ziarului “Mountain
Daily” se bucura de un apetit sexual formidabil, care-l f`cea
uneori s` se duc` s` se "consoleze" la Lily…
– Draga mea, spuneai c` n-ai talent culinar [i n-ai fi \n
stare s` faci asemenea pr`jituri. Sincer s` fiu, nu [tiu de ce
te sim]i deranjat` de asta.
– O femeie tân`r` nu trebuie s` fie \n stare s` aib` grij`
de viitorul ei so]?
– Miss Stewart, sunt sigur c` un b`rbat adev`rat nu ]i-ar
cere s` fii talentat` \n domeniul culinar.
Ridicându-[i mâna cu o \ncetineal` teatral`, Valerie se
rezem` de sp`tarul scaunului [i schi]` un zâmbet candid.
– Mama spunea mereu c` p`strezi un b`rbat dac` ai grij`
de burta lui.
Hiriam \nghi]i cu greutate. Cuvântul "burt`" \i trezise \n
minte ni[te imagini care n-aveau nicio leg`tur` cu
mâncarea.
– Mamele nu \n]eleg totdeauna ce vor b`rba]ii.
– Cum adic`?
B`rbatul \[i drese glasul \nainte de a r`spunde:
114 KATE DOUGLAS

– Mai bine s` vorbim despre picnic… A[ putea s`-]i


cump`r co[ul.
Fiecare femeie din parohie preg`tea un co[ de picnic pe
care i-l cump`ra un b`rbat. Banii ob]inu]i \n felul `sta
treceau \n contul bisericii prezbiteriene. Cump`r`torul avea
\n schimb dreptul s` dejuneze cu cea de la care cump`rase.
– A[ fi \ncântat`, domnule Livingstone, [opti Valerie. Dar
ce p`rere ar avea doamna Livingstone?
– E vorba despre o cauz` nobil`, copila mea, o lini[ti
interlocutorul. De altfel, Abigail nu s-a sim]it bine \n ultimul
timp [i n-o s` participe la picnic.
– Ah! {i dumneata e[ti gata s` te sacrifici ca s` reprezin]i
familia. Ce gest frumos!
– E datoria mea de prezbiterian.
– Cât` generozitate!
– Consider` c` sunt \ntru totul la dispozi]ia dumitale,
draga mea.
– Domnule Livingstone, e[ti un gentleman [i asta m`
face s`-]i spun ceva ce mi s-a \ntâmplat recent. F`r` \ndoial`,
ai putea s`-mi dai un sfat \n]elept… De fapt, nu [tiu cui s`
m` adresez. L`s` ochii \n jos \nainte de a continua. M`
gândesc c` o s` fie teribil de stânjenitor. ( |[i ridic` b`rbia
f`când eforturi s` nu-i tremure buzele.) Dar a fost [i teribil
de \nsp`imânt`tor.
– Ce s-a \ntâmplat, copila mea? interveni el imediat. Dac`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 115

pot s` te ajut cumva…


– Ei bine, domnule… mergeam pe lâng` grajdurile din
Syracuza, când mi-a ap`rut un indian \n fa]`… Parc` a ie[it
din p`mânt… Deci, a ap`rut \n fa]a mea [i… [i m-a acostat.
Mi-a pus mâna aici…
Glasul i se frânse \n clipa \n care ar`t` sânul pe care
fusese atins`. Livingstone se \nro[i ca racul.
– O s`-l spânzur`m! L-ai recunoa[te?
– M` tem c` nu. Totul s-a \ntâmplat atât de repede…
Vreau s` spun… am ]ipat [i el a disp`rut. Am fugit imediat
[i eu, [i nu m-am oprit decât \n camera mea.
– Tat`l t`u trebuie s` vad` despre cine a fost vorba [i o
s` se fac` dreptate!
“Mountain Daily” era unul din multele ziare care
prevesteau "solu]ia final`" \n rela]iile cu indienii.
– Oh, nu, v` rog! N-am \ndr`znit s`-i spun tatei despre
incidentul `sta. El nu e de acord ca indienii s` fie l`sa]i s`
ias` din rezerva]ii…
– {i are dreptate. S`lbatici nemernici! exclam`
Livingstone, palid de furie. Trebuie pedepsit. Spânzurat!
Dac` n-o s` le d`m o lec]ie ustur`toare, jigodiile astea or s`
continue s` atace femei albe nevinovate!
– Ah, dar n-a[ vrea s` fac public scandalul `sta! Te rog,
Hiriam…
Auzindu-[i numele rostit de buzele c`rnoase ale femeii, \i
116 KATE DOUGLAS

ie[ir` ochii din cap.


– M-a[ sim]i foarte stânjenit` dac` s-ar afla \n ora[. Te
rog… a atins sânii mei, Hiriam…
Se \ntrerupse, l`sând fraza s` pluteasc` \ntre ei.
– Nelegiuitul trebuie s` pl`teasc`, morm`i b`rbatul.
Trebuie s` le d`m o lec]ie s` se \nve]e minte!
– Te rog, Hiriam, trebuie s`-mi promi]i c` n-o s` publici
povestea asta. |n ochi \i ap`ru o lacrim` nevinovat`. |mi…
pare r`u c` ]i-am spus… dar dumneata erai singurul c`ruia
puteam s` m` adresez…
|[i [terse lacrima cu degetul ca un copil mic, \nainte de
a-[i umezi buzele.
– Te rog…
Livingstone era impresionat de atâta nevinov`]ie.
– Fire[te, Valerie… Nu-]i face griji dac` vrei s` nu se afle
nimic.|i \ntinse batista lui. Sunt la dispozi]ia ta, draga mea.
– E[ti atât de \n]eleg`tor, murmur` [tergându-se la ochi.
Dup` câteva clipe, \ncepu s` zâmbeasc`.
– M` simt mult mai bine acum, dup` ce am vorbit cu
cineva. E atât de dezgust`tor… {i dumneata, care e[ti a[a
de amabil! Cred c` multe femei vin s`-]i plâng` pe um`r.
– Niciuna nu e a[a de fermec`toare ca tine, draga mea,
r`spunse galant, num`rând deja zilele care mai r`mâneau
pân` la picnic. Consider`-m` ap`r`torul t`u \n toate.
Saliva deja doar gândindu-se la ce avea s` urmeze: s-o
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 117

aduc` pe miss Stewart \n patul lui [i s`-i smulg` secretul


unui indian care urma s` fie spânzurat.
– Ce amabil e[ti! replic` ea adresându-i un zâmbet
fermec`tor. {i sunt ner`bd`toare s` \mpart cu dumneata
co[ul de picnic.
– A[ vrea s` fim deja acolo, draga mea.
Femeia \i accept` mâna, l`sându-se condus` pân` la u[a
principal` a imobilului. |ntorcându-se s`-l mai salute o dat`,
se asigur` c` \l cucerise deja…

***

Mai târziu, dup`-amiaz`, la un pahar cu sherry, Valerie [i


tat`l ei comparau rezultatele demersurilor pe care le
f`cuser`.
– Hiriam Livingstone e la picioarele mele, râse ea \n
hohote. S`-l fi v`zut, tat`, \i curgeau balele… {i nu numai
din cauza mea, ci [i la gândul c` avea s` spânzure un indian.
Duncan ridic` paharul \n s`n`tatea fetei lui. Planul
complicat pe care-l pusese ea la punct, nu i se p`rea a[a de
u[or realizabil. Acum, parc` avea \n fa]a ochilor mii de
indieni precum Hazard.
– Te felicit. Deci, e de partea noastr`.
118 KATE DOUGLAS

– Mai mult decât atât. E gata chiar s` preia ini]iativa.


Vroia deja s` publice un editorial despre s`rmanele femei
albe violate de s`lbatici. A trebuit s`-l implor s` n-o fac`,
pentru a-mi p`stra reputa]ia. Dar…
– Dar?
– Dar a[ putea, \n condi]ii extreme– ca de exemplu un
viol bestial comis de doi indieni– s` fiu convins` s` las
deoparte stânjeneala personal`, \n interesul tuturor, ca s`
nu se mai \ntâmple asemenea lucruri odioase. Iar Hiriam ar
fi acolo, \n avanposturi, conducând mul]imea pentru
lin[are!
Tat`l \[i \n`l]` sprâncenele.
– Ne spunem deja pe numele mic, tat`.
– Nu-i decât un b`trân vicios.
– Dar un vicios util… Ura lui fa]` de indieni o s` ne
foloseasc` mai mult decât am sperat.
– Fata mea, s` nu crezi c` Trey o s` fie atât de ascult`tor,
spuse Duncan, gânditor.
– Tat`, de problema asta m` ocup eu. {tiu exact cum s`
m` port cu dragul de Trey. Nu-]i face nicio grij` pentru el.
Mai bine spune-mi cum a fost dejunul cu judec`torul
Clancy. A fost la fel de benefic ca \ntrevederea mea cu
Livingstone?
– Din fericire pentru noi, Joe \i detest` pe indieni \n
general, [i mai cu seam` pe Hazard. B`iatul lui Clancy a
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 119

pierdut o slujb` foarte profitabil` din cauza lui. Dar asta nu


e tot: Hazard a câ[tigat mai multe procese \mpotriva lui.
– Atunci, ar fi gata s` lanseze o acuza]ie dac-ar fi nevoie?
Duncan se b`tu pe hain`, \n dreptul buzunarului
interior.
– A f`cut mai mult de atât. Mi-a dat dou` mandate de
arestare \n alb. |n cazul \n care cei doi b`rba]i la care te
gânde[ti or s` se ascund` \n mun]i… O s` g`sim al]i doi.
– Ingenios… ca un ordin semnat de pre[edinte.
– Dac` vrei s` spui a[a… dar este totu[i un mic
inconvenient: n-o s`-i putem ]ine \nchi[i la nesfâr[it.
– De ce crezi c` nu am putea? Doi indieni \n \nchisoare
pentru un viol? Glume[ti?
Femeia schi]` un zâmbet sadic: nu mai avea nevoie s`-i
aduc` aminte c` [apte indieni fuseser` lin[a]i luna trecut` la
Musselshell, f`r` niciun proces.
– Se pare, continu` ea, c` suntem \ntr-o postur` extrem
de favorabil`.
– S` zicem c` nu prea rea, o corect` tat`l.
Dac` era mai pu]in \ncrez`tor decât fiica, era pentru c`-l
\nfruntase deja pe Hazard. {i ca s` fie sincer, se temea
pentru via]a lui. |n tinere]e, Hazard avusese reputa]ia de a fi
violent.
– Nu prea rea? Tat`, suntem \ntr-o situa]ie ideal`. N-ai
decât s` vorbe[ti cu Hazard.
120 KATE DOUGLAS

– Tocmai asta e riscant.


Deodat`, parc`-l v`zu pe Hazard cu pistolul la tâmpla lui.
– Tat`, tat`… nu e niciun risc.
– E un uciga[, Valerie, replic` tat`l cu un glas sumbru. S`
nu ui]i asta niciodat`.

***

Pentru Trey [i Virginie, cele câteva zile care urmar` fur`


idilice. |ncet-\ncet el \[i recupera for]ele [i-[i consacra cu
bucurie toat` energia ca s-o fac` fericit`.
|ntr-o diminea]`, când se trezi, Virginie descoperi camera
plin` cu forsi]ia, parfumate ca prim`vara, flori mici [i
galbene ca soarele, care-i aduser` aminte de casa de la
Chantilly. |i ap`rur` lacrimi \n ochi [i se \ntoarse spre
b`rbatul splendid care o privea tandru.
– }i-ai adus aminte, murmur` ea.
– |]i plac?
– Ah, da…
Ar fi vrut s`-i vorbeasc` despre mama ei, c`reia \i pl`ceau
la fel de mult florile astea, despre plimb`rile pe care le
f`ceau \mpreun`.
– Mai sunt [i \n camera de al`turi.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 121

– Mul]umesc…
Era un gest extravagant, dar nimeni nu-i mai oferise
vreodat` un asemenea lux. Niciodat`.
– Cred c` cele din baie nu vor \ntârzia s` \nfloreasc`, o
tachin` el.
{i, ca un copila[, cum se sim]ea \n diminea]a aceea, s`ri
din pat [i o tuli \n \nc`perea al`turat`. Când se \ntoarse, \l
g`si trântit lene[ \n pat.
– Sunt minunate! exclam` ea.
– La fel ca tine.
– Cum ai f`cut? \ntreb`, mirat` s` vad` florile astea \n
mijlocul iernii.
– Un vagon \nchis, tone de rumegu[ [i un tren rapid,
r`spunse cel \ntrebat. Pentru ca mica mea s`lbatic` s` fie
fericit`.
– M` r`sfe]i.
– Asta [i vreau.

***

Cu toate instruc]iunile pe care Blaze i le d`duse lui


Mabel, aceasta nu avu deloc timp s`-i retu[eze rochiile. Trey
o prefera pe Virginie dezbr`cat`. Bine\n]eles c` servitorii
122 KATE DOUGLAS

bârfeau pe seama celor doi, care nu ie[eau niciodat` din


camer` [i cereau doar s` li se aduc` din când \n când
mâncare. Blue [i Fox \i \nso]iser` pe p`rin]ii
convalescentului la Helena, astfel \ncât aman]ii erau singuri
\n paradisul lor.
Un bilet de la Blaze \i inform` c` cei pleca]i aveau s`
revin` \n weekend. |n felul `sta, joi, Mabel fu chemat` s`
retu[eze câteva rochii pentru Virginie. Tol`nit \ntr-un
fotoliu, non[alant [i amuzat, Trey asista la probe. Virginie se
str`duia s` r`mân` nemi[cat` \n timp ce Mabel forfotea \n
jurul ei, prinzându-i materialul cu ace. Blaze avusese
prezen]a de spirit s` trimit` mai multe rochii noi pe m`sura
Virginiei. Erau suficiente doar câteva retu[uri.
Slav` Domnului, Trey se ab]inea s` fac` vreun
comentariu, dar \i f`cea mereu cu ochiul Virginiei, imediat
ce Mabel \i \ntorcea spatele. F`cu numai un comentariu
când Virginie \ncerc` o rochie de ca[mir cu un guler " à la
Peter Pan". P`rul lung \i atârna liber pe spate.
– Parc-ai avea treisprezece ani… sau cam a[a ceva,
coment` b`rbatul, privirea oprindu-i-se pe materialul \ntins
pe sânii opulen]i. Mabel, vrei s` te duci s` aduci cameea
mamei? A[ vrea s` v`d cum se potrive[te la rochia asta.
– Parc` e[ti \ntruchiparea inocen]ei… o [col`ri]`.
Dup` dou` zile de retu[uri, [col`ri]a era preg`tit` pentru
\ntâlnirea cu lumea. Petrecuser` o s`pt`mân` ca \n paradis.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 123

A doua zi dup`-amiaz`, casa \ncepu s` se umple de


invita]i. Trey cobor\ la cin`, \mbr`cat cu ni[te pantaloni
negri [i o c`ma[` confortabil` de m`tase neagr`. Virginie \l
\nso]ea, \mbr`cat` cu faimoasa rochie de culoarea
smaraldului, perfect retu[at`.
Se a[ezaser` unul lâng` cel`lalt, dar f`r` s` se ating`.
Sim]urile lor exaltate \n aceast` s`pt`mân` de extaz, se
trezeau la fiecare privire pe care o schimbau. Cu pu]in efort,
zâmbeau, st`teau de vorb` [i r`spundeau \ntreb`rilor de
care nu le p`sa deloc. To]i se minunau de rapida
\ns`n`to[ire a lui Trey [i Virginie trebui s` primeasc`
laudele tuturor. Nu cuno[tea pe niciuna dintre aceste
persoane [i nu [tia din ce cauz` se aflau aici. |n timpul
mesei, conversa]ia fu \n cea mai mare m`sur` pe teme de
politic`.
Se sim]i u[urat` când \l auzi pe Trey plângându-se de
oboseal` pe la ora zece. Blue [i Fox \l conduser` pân` pe
fotoliul lui de la etaj… Precau]ie inutil`, de vreme ce
mergea deja f`r` probleme, dar Blaze vroia s`-l scuteasc` de
orice efort suplimentar. Ea, fire[te, nu-i [tia resursele
neb`nuite: era \n stare s` fac` dragoste câteva ore \n fiecare
zi, [i s` urce scara n-ar fi fost nicio problem` pentru el. Dar,
nevrând s` dea asemenea explica]ii, Trey se conform`
spuselor ei.
Pe Virginie o cuprinse o gelozie cumplit`. Cele trei tinere
124 KATE DOUGLAS

care-[i \nso]eau p`rin]ii \n weekend nu \ncetaser` nicio


clip` s`-i fac` avansuri impertinente lui Trey. Virginie fiind
prezentat` ca infirmiera convalescentului [i zvonurile
cunoscute de toat` lumea c` ar avea o reputa]ie \ndoielnic`,
cele trei o considerau ca pe o cantitate neglijabil`. Toat`
seara, vorbiser` ca [i cum ea n-ar fi fost acolo [i, chiar dac`
Hazard [i Blaze se ar`taser` foarte binevoitori cu ea, dând
astfel exemplu invita]ilor, scorpiile nu d`dur` nicio
importan]` avertismentelor p`rin]ilor lor.
– Cu asemenea \n]epate \]i petreci timpul? izbucni
Virginie imediat dup` ce u[a se \nchise \n urma lui Blue [i a
lui Fox.
– Nu le lua \n seam`, r`spunse Trey neglijent,
descheindu-[i c`ma[a. Femei ca Arabella, Lucy [i Fanny nici
nu merit` s` le iei \n considera]ie.
– Au fost de-a dreptul necioplite!
– Adev`rat? reac]ion` cu surprindere Trey. |mi pare r`u,
nici nu le-am remarcat.
– Nu le-ai remarcat?! izbucni Virginie. Fir-ar ale naibii,
n-am mai v`zut asemenea snoabe!
– Sunt tinere, bogate [i r`sf`]ate. Pentru ele, e ceva
firesc.
Toate tinerele bogate [i r`sf`]ate pe care le cuno[tea se
purtau a[a, numai c` Trey nu [tia nimic despre trecutul
Virginiei.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 125

– Firesc! E firesc s` fie necioplite? Te \ntâlne[ti frecvent


cu asemenea femei?
– Cum adic`… " m` \ntâlnesc frecvent"? \ntreb` el
prudent.
|[i d`dea seama c` Virginie era furioas` [i nu prea
\n]elegea din ce cauz`.
– Vreau s` spun: ie[i cu ele la plimbare, le duci la bal, la
oper`?
Trey se lini[ti când auzi aceast` continuare. Obi[nuia " s`
se \ntâlneasc` frecvent" \ntr-un mod mult mai senzual [i mai
intim cu aceste persoane, [i n-avea de gând s` m`rturiseasc`
acest lucru.
– |ntâmpl`tor, r`spunse vag.
– Cum po]i s` le supor]i?
– Nu-i u[or deloc, r`spunse l`sând c`ma[a s` cad` jos [i
desf`cându-[i bra]ele. Vino aici, draga mea, uit` de ele…
n-au minte deloc.
U[urat` s` aud` a[a ceva, Virginie se apropie.
– Adev`rat? \ntreb` totu[i, nu deplin convins`.
– Pe cuvânt de onoare. Nu-mi plac deloc.
– |n orice caz, tu le placi, morm`i cuib`rindu-se la
pieptul lui.
Dintr-o dat`, se sim]i foarte singur` dup` \ntâlnirea cu o
sumedenie de necunoscu]i, \n casa asta splendid`. |[i aduse
aminte de cabana jalnic` \n care o a[teptau fra]ii ei. Acum,
126 KATE DOUGLAS

Trey sc`pase, nu mai era niciun pericol, dar \nc` nu


trecuser` cele trei s`pt`mâni. Era obligat` s` respecte
angajamentul pe care-l f`cuse, dar trebuia s` recunoasc`,
datorit` lui Trey, aceast` "obliga]ie" era o adev`rat`
\ncântare.
– N-are nicio importan]`, hai s` ne vedem de treaba
noastr`.
Fur` l`sa]i \n pace pân` a doua zi la ora ceaiului.
Trebuir` s` se prezinte \n salonul \n care Blaze oferea ceai
[i b`uturi tari domnilor. Bine\n]eles c` se discuta politic`.
– Trey, ce p`rere ai despre [ansele lui Carlyle de a fi ales
pe postul de procuror general?
Blaze \i veni imediat \n ajutor Virginiei [i, dup` un
compliment la adresa rochiei care-i punea \n valoare ochii
verzi, o lu` de bra] [i o duse la grupul femeilor care erau
a[ezate s` bea \n tihn` un ceai. Politicoas`, Virginie se
supuse [i b`u o can` de ceai ascultând discu]iile referitoare
la ultimele capricii ale modei. Uneori, Blaze \ncerca s-o fac`
s` participe la discu]ie, dar cele trei tinere nici n-o luau \n
seam`. Mamele lor, con[tiente de importan]a familiei
Braddock-Black \n comunitatea lor, f`cur` ceva eforturi,
v`dit ipocrite, s` stea de vorb` cu Virginie.
Gândindu-se s`-[i elibereze infirmiera din aceast`
situa]ie penibil`, Trey anun]` dup` vreo jum`tate de or` c`
trebuia s`-[i ia doctoriile. |n felul `sta, spera s` poat`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 127

disp`rea \mpreun` cu Virginie, dar Owen Farrel interveni:


– Fir-ar s` fie, las-o s`-]i aduc` doctoriile aici. O s` ne
apuc`m de un biliard [i n-o s` te oboseasc` dac` te ui]i la
noi!
– Am s` a[tept, spuse Trey, gândindu-se c` avea s`
dispar` cu Virginie, \nc` de la \nceputul partidei.
– Nu fi caraghios, b`iete, ai nevoie de medicamente. Hei,
domni[oar`! ]ip` Owen s`-l aud` toat` lumea.
Trey trase o \njur`tur` \n barb`. Toate femeile \ntoarser`
capetele spre ei [i Owen \[i agit` paharul cu whisky \n
direc]ia Virginiei.
– Hei, \ngera[ule, Trey al nostru are nevoie de doctorii.
Nu vrei s` te duci s` i le aduci?
Dup` dou` pahare cu b`utur`, Owen devenea parc` un
tren \n plin` vitez`, [i paharul cu care o desemn` pe Virginie
era al patrulea. Neg`sind nicio solu]ie, Trey \n`l]` din umeri
[i-i zâmbi resemnat Virginiei. Aceasta se hot`r\ s` profite de
ocazie ca s` dispar` câteva clipe.
– M` duc s` le preg`tesc chiar eu, anun]`, u[urat` c`
putea s` scape pentru o clip` de discu]iile din jurul ei. M`
\ntorc imediat, ad`ug` zâmbitoare, f`r` s` lase cuiva timp
s` protesteze.
St`tu \n camer` mai mult decât trebuia, deloc dornic` s`
le \ntâlneasc` din nou pe femeile \n compania c`rora
fusese. Când consider` c` trecuse destul timp, puse o
128 KATE DOUGLAS

doctorie \ntr-un pahar cu ap` [i, tr`gând adânc aer \n piept,


ie[i din camer`… dar \nghe]` imediat când auzi vocea [i
hohotul de râs care urm`.
– {[t, Arrabella! ai pute fi auzit`.
– Vezi-]i de treab`, Fanny. B`rba]ii joac` biliard [i
mamele noastre sunt la a treia cea[c` de ceai cu \n]epata de
Blaze.
– Cerule, Arrabella! se auzi un al treilea glas, e[ti
nesim]it`.
Prin eliminare, Virginie \[i d`du seama c` era Lucy.
– Tu vorbe[ti, Lucy Roberts? Tocmai tu, care ne-ai scos
din salon f`r` nicio explica]ie ca s`-]i admir`m noua rochie?
Parc` n-am [ti ce ai \n minte!
– Ei [i? {i tu vrei s`-l vezi.
– Cine va intra prima \n sala de biliard? \ntreb` Fanny,
trop`ind. Dac` m` vede, tata o s` se \mboln`veasc`.
– Am eu grij` de asta, ce naiba. Voi, fricoaselor, n-ave]i
decât s` veni]i dup` mine.
– Poate o s` ne spun` ceva, morm`i Lucy. Parc-ar avea
ochi numai pentru infirmiera lui.
Rostise ultimele cuvinte ca pe o insult`.
– Toat` lumea [tie c` Trey are \n permanen]` un harem
\n jurul lui. La ce te a[teptai? A pl`tit cincizeci de mii de
dolari [i bine\n]eles c` acum se ocup` de ea.
– Atunci, nu crezi c` e ceva serios, nu? O prive[te…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 129

hm… ca pe altceva.
– Nu spune asta, interveni Fanny cu glas timid. Am venit
aici [i s`pt`mâna trecut` [i am v`zut cum o privea. Mama a
spus c` o asemenea privire ar putea face s` fiarb` toate
cazanele cu mâncare din Montana!
– Maic`-ta n-a v`zut niciodat` cum se uit` Trey la femei.
Toat` lumea [tie ce ochi are. Trey nu se gânde[te decât s`
profite la maximum de cei cincizeci de mii de dolari pe care
i-a pl`tit pentru ea, atâta tot.
– A[a spune [i tata, fu de acord Lucy.
– Nu-i a[a, insist` Fanny cu \nc`p`]ânare. Dac` l-a]i fi
v`zut cum a privit-o…
– Taci din gur`, proasto. Când o s` cre[ti, o s`-]i dai
seama c` a[a se uit` to]i b`rba]ii la femeile cu care vor s` se
culce. Acum, vii cu noi sau preferi s`-]i pui \n continuare
\ntreb`ri despre viitorul unei prostituate?
– Dac` a]i termina s` v` certa]i pentru Trey, am putea \n
sfâr[it s` mergem s`-l vedem. N-are niciun rost s` v` gândi]i
la ce-o s`-i spune]i. Toat` lumea [tie c` singurul lucru pe
care-l a[teapt` de la o femeie este s`-i spun` da.
– Dac` bine\n]eles a remarcat-o…
– Am s`-i sar de gât! exclam` Fanny.
– N-ai fi prima. Se spune c` e \n stare de ni[te
performan]e uimitoare. De asta stau atâtea femei la u[a lui.
– O s` am un copil cu el, atunci se va \nsura cu mine [i
130 KATE DOUGLAS

vom tr`i ferici]i, vis` Fanny cu voce tare.


– |ntreab-o pe Charlotte Tangen sau pe Louisa sau pe
Mae sau pe toate cele care s-au m`ritat foarte repede \n
ultimii ani. Au fost pl`tite s` fac` asta, ca s` nu-l vâre pe Trey
\ntr-o situa]ie penibil`.
Arabellei pu]in \i p`sa cum st`teau lucrurile \n realitate.
Vroia \n primul rând s-o demoralizeze pe Fanny.
– Nu se poate! reac]ion` aceasta.
– Doamne, ce naiv` e[ti, Fanny ! Nu este b`rbatul care s`
se \nsoare.
– Atunci, dac` e[ti a[a de[teapt`, cum vrei s` faci? Alergi
dup` el de ani de zile…
– Tata a propus o afacere comercial` la momentul
potrivit. C`s`toria noastr` ar fi profitabil` pentru toat`
lumea. {tii bine cum se \ntâmpl` a[a ceva. Asta n-are nimic
\n comun cu dragostea, dr`gu]`. E vorba despre bani. {i tata
e aproape la fel de bogat ca tat`l lui Trey.
– Pân` atunci, spuse Lucy sarcastic, eu m` duc \n sala de
biliard.
Virginie era \mpietrit`. Ceea ce abia auzise nu era o
descoperire stupefiant`; nu era decât o confirmare a ceea ce
refuzase s` accepte pân` atunci. Bine\n]eles, fusese de la
\nceput con[tient` de ce avea s` urmeze. Pentru el, nu era
decât un joc cu care era obi[nuit… nu un miracol de
dragoste [i de pasiune.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 131

Primul impuls fu acela de a pleca imediat, dar ra]iunea o


f`cu s` mai z`boveasc` pu]in. |ncerc` s` fac` socoteala câte
zile mai r`mâneau ca s` respecte \n]elegerea pe care o
f`cuser`. Cinci? {ase? Mai pu]in? Dac` pleca acum, ce avea
s` se \ntâmple? O s` fie urm`rit`? De c`tre cine, [i ca s`-i fac`
ce?
|[i aduse aminte de scrupulele pentru banii pe care-i
luase [i pentru care nu respectase \n]elegerea, pe urm` \[i
aminti de oferta lui Hazard: \i propusese mult mai mult
decât atât. {i banii `[tia nu i-ar fi stricat. Odat` hot`rât`, \i
fu mai u[or s` intre \n sala de jocuri. Trey \[i b`u b`utura
\nt`ritoare, f`cându-i pozna[ cu ochiul.
– Trebuie s` mearg`, nu? murmur` el.
Tân`ra femeie \i r`spunse cu un zâmbet for]at dar, \n
h`rm`laia general` [i dup` o s`pt`mân` de tr`it ca \n
paradis, nu era niciun motiv s` aib` vreo \ndoial`. Virginie
\[i juc` con[tiincios rolul, prietenoas` când se vorbea cu ea
[i chiar spiritual` \n compania celor trei tinere femei. Era un
lucru pe care Trey \l privi satisf`cut.
Duminica se desf`[ur` cu o \ncetineal` dezgust`toare.
Masa de prânz [i ceaiul fur` o adev`rat` tortur`. Se sim]i \n
sfâr[it u[urat` când \i v`zu pe invita]i, apoi pe Hazard [i
Blaze plecând la Helena. O u[urare amestecat` cu nelini[te,
pentru c` acum era singur` cu el. Nu putea s` se mai
ascund` \n spatele cuiva. La cin`, \[i d`du pe fa]`
132 KATE DOUGLAS

nervozitatea r`spunzând unei \ntreb`ri nevinovate


referitoare la un fel de mâncare, cu un [uvoi de cuvinte
incoerente. Trey ridic` ochii [i o contempl` peste m`su]a
instalat` lâng` [emineul din camera lui.
– E ceva nelalocul lui?
– Nu, r`spunse prea repede cea \ntrebat`.
Imediat, o privi cu mai mult` aten]ie.
– E[ti sigur`? o \ntreb` grav. Nu trebuie s` te la[i
influen]at` de cei care au fost ast`zi aici. |]i cer scuze pentru
prostia femeilor `stora. Zâmbi. De trei ori. Dac` n-ar fi fost
sesiunea parlamentar`, [i rana asta, n-ar fi venit nicidecum
pe aici. Spune-mi c` \n]elegi.
– Oh, \n]eleg cât se poate de bine! Nici nu m` mai
gândeam la ele. Sincer, nu. Te asigur c` totul e bine. Cred
c-am b`ut prea mult vin. Nu sunt obi[nuit`. Vorbesc prea
mult, când beau. Crezi c` va ninge noaptea asta?
Trey r`spunse politicos, chiar dac` aceast` schimbare
brusc` a discu]iei \l puse pe gânduri. |[i spuse c` trebuia s`
fi fost un weekend prea lung. Dar, când o lu` \n bra]e mai
târziu, \nainte s` adoarm`, nu-i v`zu lacrimile care-i
curgeau pe obraz.
Capitolul 7

Virginie a[tept` miezul nop]ii ca s` se dea tiptil jos din


pat. Preg`tirile erau simple: dup` ce-[i puse pe ea vechile
haine, nu mai avea de luat decât saco[ele. Mergând pe scara
de serviciu, ie[i pe u[a de la buc`t`rie.
Frigul o lovi ca un zid de ghea]` când ie[i \n pridvor. Era
senin, o lun` plin` [i temperatura, bine sub zero grade. Din
fericire, nu b`tea vântul. Nevrând s` atrag` aten]ia
aprinzând o lantern`, r`mase mult timp \n \ntuneric ca s`-[i
obi[nuiasc` ochii. Clover fu \ncântat s-o revad`, frecându-[i
n`rile de ea \n timp ce-[i ag`]a saco[ele pe spatele calului.
Virginie [ov`i \nainte de a se urca pe un alt cal. Nu-l fura, ci
doar \l \mprumuta. Dac` vroia s` care proviziile pentru
iarn`, avea nevoie de un cal de povar`.
134 KATE DOUGLAS

Dup` zece minute, scoase cu grij` cei doi cai din grajd [i,
mai mult decât precaut`, merse pe jos aproape un
kilometru \nainte s` se hot`rasc` s` urce pe Clover. Merse
pe rând pe jos [i c`lare, ca s` nu-i \nghe]e picioarele.
Diminea]`, ajunse la magazinul lui Cresswell. Era cel mai
apropiat pentru fermierii care aleseser` s` se a[eze prin
locurile astea pitore[ti. Cabana lor era destul de departe, [i
Virginie nu avusese ocazia s`-[i \nso]easc` tat`l decât pân`
aici, dar \i ar`tase cum s` ajung` [i avea de gând s` cumpere
tot ce era nevoie pentru acas`: f`in`, zah`r, cafea, ceai,
cartofi [i lapte la cutie. {i \nc`l]`minte pentru copii, cât [i
haine. Mai vroia s` ia [i cadourile de care nu avuseser` parte
la s`rb`toarea Cr`ciunului.
Era \nc` \ntuneric când \l trezi pe Cresswell, b`tându-i la
u[`. El \i puse câteva \ntreb`ri tinerei necunoscute
\mbr`cate ca un b`rbat, care pl`tea cu aur [i care c`l`torise
toat` noaptea. Dar Virginie evit` s`-i r`spund`, iar Ed
Cresswell locuia \n acest col] \ndep`rtat de lume de
suficient timp ca s`-[i dea seama c` nu mai avea rost s`
insiste.
Marfa cump`rat` fu \nc`rcat` cu grij` pe cai, \n doi balo]i
bine strân[i de [ei. Virginie porni spre nord-est. Ed
Cresswell o urm`ri cu privirea pân` când disp`ru dincolo
de pinii de pe marginea râului. Când \[i d`du seama c`
ie[ise din raza vizual` a negustorului, Virginie trase brusc de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 135

frâul lui Clover [i porni spre nord-vest, \n direc]ia v`ii unde


locuia.

***

|n vreme ce Virginie p`r`sea magazinul lui Cresswell,


Trey \njura [i d`dea ordine celor din jur \n timp ce \mbr`ca
o c`ma[` groas` de lân`. Avea dou` perechi de ciorapi,
mocasini care-i ajungeau pân` la genunchi [i se preg`tea
s`-[i ia \n spate haina din piele de bivol. Stârnise panic` \n
toat` casa. Când, stând \n pat, \ntinsese mâna [i n-o g`sise
pe Virginie, r`cnise de trezise pe toat` lumea. Doar cei mai
temerari avuseser` curajul s` urce la etaj ca s` vad` despre
ce era vorba.
Nu fusese nevoie decât de dou`-trei \ntreb`ri [i s` fac` o
inspec]ie rapid` la grajd ca s`-[i dea seama ce se \ntâmplase.
Nimeni nu \ndr`zni s`-i spun` c` nu era suficient de ref`cut
fizic ca s` \nceap` o asemenea curs` periculoas` prin mun]i,
\n plin` iarn`, dar aveau de gând s` sune la Helena imediat
dup` plecare ca s`-l \ntrebe pe Hazard ce trebuia s` fac`.
Peste zece minute, Trey era c`lare, cu pistoalele la brâu
[i pu[ca a[ezat` la \ndemân` lâng` [a, cu o sclipire
primejdioas` \n ochi. Virginie avea un avans de câteva ore,
136 KATE DOUGLAS

\ns` urmele din z`pad` scânteiau \n lumina soarelui ca o


c`rare luminoas`.
Nu vroia s`-l \nso]easc` nimeni. Vroia s` fie singur când
avea s-o \ntâlneasc`. Era furios la culme. Plecase de lâng` el,
dar avea s-o \ntâlneasc` din nou! Nu vroia nici un martor la
aceast` \ntâlnire. La ora unu [i jum`tate, ajunsese la
Cresswell, dup` ce-l silise pe Rally s` fac` o curs` infernal`.
Avu grij` ca animalul s` fie hr`nit \n timp ce st`tea de vorb`
cu negustorul. Afl` la ce or` venise Virginie, ce cump`rase.
Trey \i d`du bani lui Cresswell pentru r`spunsurile pe care
le primise, f`r` s` dea nicio explica]ie. Pistoalele de la brâu
[i furia din glasul c`l`torului, t`iar` pr`v`lia[ului cheful de
orice \ntrebare.
Lui Trey nu-i trebuir` decât zece minute ca s` descopere
c` schimbase direc]ia de mers [i s` fac` [i el la fel.

***

Ajuns` la Elbow Pass, Virginie se mai uit` o dat` s` vad`


dac` p`pu[a Genevievei nu se sp`rsese \n pachetul mic
ag`]at de [a. Un zâmbet \i lumin` chipul \nghe]at. Copiii
aveau s` fie cât se poate de bucuro[i de cadourile pe care le
aducea. La opt ani, Genevieve nu avusese niciodat` o
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 137

p`pu[` adev`rat`. Virginie \[i aduse aminte de propria


colec]ie de p`pu[i de por]elan pe care trebuise s-o
abandoneze când familia p`r`sise castelul.
Tat`l \i fusese condamnat la \nchisoare pentru c`-l
omorâse pe b`iatul lui Rocheford. Plecaser` numai cu
strictul necesar: to]i banii pe care putuser` s`-i adune \n atât
de pu]in timp, câteva lucruri \mpachetate \n grab`,
bijuteriile mamei… Toate lucrurile astea disp`ruser` dup`
cinci ani de la fug`. |n primii doi ani, st`tuser` la Montreal
pân` când aflaser` c` emisarii ducelui de Rocheford
veniser` dup` ei. Atunci plecaser` spre vest, spre lumea
nou` [i necunoscut` \n care un om putea s` se ascund`
pentru totdeauna. Trecuser` frontiera Montanei [i, din
pu]inul pe care-l mai aveau, cump`raser` \n mun]i cabana
asta, acum doi ani. Locul era splendid, maiestuos, dar
niciunul dintre ei nu [tia s` lucreze p`mântul, nu se
pricepea deloc cum decurgea treaba la un ranch. {i, cu
toate eforturile lui, tat`l nu avusese niciodat` deprinderile
necesare…
Cu aurul din saco[e, acum avea cu ce s` cumpere caii de
care aveau nevoie ca s` munceasc` p`mântul la prim`var`.
– Mul]umesc, Trey, murmur` \n aerul glacial al dimine]ii.
Pentru tot, ad`ug` cu emo]ie.
Pe urm`, l`sând la o parte amintirile pl`cute, d`du
pinteni calului. Arunc` o privire spre norii care se adunau
138 KATE DOUGLAS

spre vest. Cu pu]in noroc, putea s` ajung` \nainte de a se


\nnopta.

***

O v`zuser` de \ndat` ce ap`ruse pe creasta muntelui.


Pentru c` Guy, la fel de meticulos ca tat`l lui, stabilise s`
\nceap` s` stea de gard` pe rând, de dou` zile. Toat` cabana
se umplu de strig`te de bucurie [i cele dou` ferestre care
d`deau spre vale se umplur` cu fe]e mici, radioase. Sora lor
mai mare se \ntorsese. Numai Guy ie[i s-o \ntâmpine. Purta
ghetele mari ale tat`lui s`u; era singura pereche pe care o
mai aveau acum. Iat` de ce ceilal]i se adunar` \n grup \n
pridvor, urlând:
– S-a \ntors Virginie! S-a \ntors Virginie!
Cu lacrimi \n ochi– cu toate c` n-a vrut niciodat` s`
recunoasc`– Guy puse mâna pe frâul lui Clover. Emilie [i
Genevieve ]ipau [i dansau \n vreme ce micul Eduard se
ag`]a de fustele Emiliei [i morm`ia vesel:
– Vi'ginie! Vi'ginie!
Alertate de izbucnirea general`, g`inile \ncepur` s`
cotcod`ceasc`. Virginie r`sufl` u[urat` când le auzi. Mai
aveau de mâncare. Le spusese s` le taie doar dac` nu mai
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 139

aveau ce mânca. Desc`lecând, \l strânse tare \n bra]e pe Guy


\nainte de a se duce \n pridvor ca s` le s`rute pe Emilie [i
pe Genevieve. Aceasta din urm` \ncepu s` plâng` cu lacrimi
fierbin]i:
– Nu ne-ai uitat…
Virginie \i cuprinse fe]i[oara \n mâini.
– Oh, draga mea, nu v-a[ uita niciodat`. O s` am mereu
grij` de voi. Uite, v-am adus cadouri.
I se mul]umi cu zâmbete radioase [i se aplec` s`-l ia pe
Eduard \n bra]e. {i ea plângea când pu[tiul b`tea din palme
[i-i ]ipa \n ureche:
– Cadou! Am [i eu cadou!
Atunci, pentru prima dat` de când \l p`r`sise pe Trey,
Virginie \[i d`du seama c` f`cuse bine ce f`cuse. Copiii
aveau nevoie de ea: sora cea mare care avea grij` de ei, \i
certa, dar \i iubea. Aveau nevoie de mâncarea pe care le-o
adusese. |nchise ochii, leg`nându-[i \n bra]e fr`]iorul. La
revedere, Trey, \[i spuse \n sinea ei. Nu mi-a fost u[or, dup`
toat` bucuria de care am avut parte. Un s`rut zgomotos o
trezi la realitate [i deschise ochii.
– Am cadouri! strig` nou-venita, declan[ând un [uvoi de
]ipete.
G`inile, parc` nevrând s` r`mân` mai prejos, \ncepur` s`
cotcod`ceasc` [i mai tare.
– Nu mai fac ou`, \i spuse Guy cu o expresie sumbr`,
140 KATE DOUGLAS

mereu \ngrijorat de pu]inele lor provizii.


– Las`-le \n pace, replic` Virginie, bine dispus`. Nu mai
are nicio importan]`. Am adus destule provizii.
Deodat`, se l`s` t`cerea asupra micului grup. S`
m`nânce, doar s` m`nânce, `sta devenise lucrul cel mai
important pentru ace[ti copii. Virginie se \ntoarse spre Guy.
– S` d`m jos de pe cai ce-am adus. Emilie, pune masa [i
scoate candelabrul mamei!
Acest candelabru de argint, ultima amintire a unor
vremuri trecute, era singurul obiect de valoare pe care nu-l
vânduser`. R`m`sese o relicv`, un simbol al zilelor bune pe
care sperau s` le tr`iasc` din nou. Numai micul Eduard era
prea tân`r ca s`-[i aduc` aminte de castelul Chantilly.
Virginie duse saco[ele \n caban` [i le ascunse sub pat,
\nainte de a-l ajuta pe Guy s` descarce restul. Pe urm`,
acesta duse caii \n grajd, ca s` le dea s` m`nânce. Virginie
desf`cu proviziile pe care le adusese. Copiii o ajutar` s`
a[eze cutiile [i pachetele pe etajere. Dup` aceea, mâncar`
\ntr-o h`rm`laie vesel`, fiecare \ncercând s`-i povesteasc`
surorii mai mari cum petrecuser` s`pt`mânile cât lipsise.
– Guy se consider` [ef, se plânse Genevieve, care se
gr`bi s` cear` imediat compot de mere.
Virginie \i zâmbi surioarei de opt ani, al c`rei p`r negru
sem`na mult cu cel al tat`lui lor.
– Ia cât vrei. Mai sunt [i portocale pentru desert [i…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 141

ciocolat`.
– Ciocolat`?! exclamar` to]i, stupefia]i.
– E o cutie cu panglic` ro[ie.
– Arat`-mi-o, ceru imediat Emilie care, cu p`rul ei blond,
sem`na cel mai mult cu Virginie.
– A]i mâncat destul?
Mai târziu, se a[ezar` \n cerc, ca s`-[i primeasc` fiecare
cadoul. Virginie adusese \nc`l]`minte pentru to]i, paltoane
noi [i m`nu[i de care aveau neap`rat nevoie. |[i [terse
repede o lacrim` care-i ap`ruse \n ochi auzindu-le strig`tele
\ncântate. Pe urm`, veni rândul cadourilor deosedite:
pentru Eduard, un clovn ale c`rui bra]e [i picioare se
mi[cau, o p`pu[` cu p`r adev`rat pentru Genevieve, o
oglind`, un pieptene [i o perie de argint pentru Emilie. Guy
nu-[i putu st`pâni lacrimile deschizând pachetul \n care se
g`sea un pistol. Colec]ia de arme a tat`lui lor fusese
abandonat` la Chantilly [i nu mai aveau decât o pu[c`, lucru
care era obligatoriu dac` locuiai \n vest.
– Mânerul este gravat, murmur` el atingându-l cu
degetele.
– Trebuie s`-mi promi]i c-o s` fii atent, \i ceru Virginie
fratelui, care n-avea decât [aisprezece ani.
– {tiu s` trag, se mul]umi el s` r`spund`.
Guy crescuse mult \n ultimul an [i acum era mai \nalt
decât Virginie. Venise timpul, \[i spuse \n sinea ei, realizând
142 KATE DOUGLAS

brusc asem`narea cu tat`l lor, s` se gândeasc` s` se \ntoarc`


\n Fran]a [i s`-l repun` \n drepturi pe Guy, ca s` reintre \n
posesia bunurilor familiei.
Din moment ce tat`l murise, nu mai exista amenin]area
cu \nchisoarea. Dac-ar fi avut bani, i-ar fi adunat pe to]i dup`
moartea p`rin]ilor. Cu aurul din saco[e, acum putea s` se
gândeasc` la a[a ceva. Sau poate era mai bine s` mai a[tepte
câ]iva ani, s`-l lase pe Guy s` devin` b`rbat, \n aceast` vale
lini[tit`…
– M` strâng, Virginie…
Nu suporta \nc`l]`mintea [i Virginie zâmbi când \[i v`zu
fratele mai mic care alergase toat` via]a cu picioarele goale,
spunându-[i c` ar fi f`cut mai bine dac` i-ar fi luat ni[te
mocasini. Ideea de mocasini o f`cu s` se gândeasc` la un
b`rbat cu p`rul negru [i lung… Se \ntoarse imediat spre
Emilie.
– Mai e ciocolat`?
Mult mai târziu, când cei mai mici se instalar` confortabil
\n paturi, strângându-[i cadourile \n bra]e, Guy [i Virginie se
a[ezar` \n fa]a [emineului. B`iatul trecuse ultima oar` pe la
animale, ca s` fie sigur c` aveau ap` [i mâncare pentru
noapte.
– O s` fie frig, spuse el. Cerul e senin, plin de stele. Sunt
cel pu]in minus dou`zeci de grade. {i mâine o s` fie [i mai
r`u.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 143

***

Dac` n-ar fi fost a[a de senin, Trey n-ar fi putut s`


g`seasc` urmele de pe z`pad`. Nu-[i luase nicio m`sur` de
prevedere, \n afar` de trecerea pe la Cresswell. Nu putea s`
piard` urma. Era frig [i nu b`tea vântul. Trey nu vroia s`
recunoasc`, dar era epuizat. Ranchiuna era mai puternic`
decât oboseala. Fugise \n miez de noapte, ca o hoa]`. De
bun` seam`, avea un motiv \ntemeiat s` fac` a[a ceva, dar de
ce nu-i spusese? Iar se repeta povestea: nu putea s` aib`
\ncredere \ntr-o femeie care se vindea \ntr-o cas` de pl`ceri
u[oare… imposibil s` aib` \ncredere \n ea… imposibil.
Rally se \mpiedic` [i Trey trase o \njur`tur`. Era nervos la
culme când ajunse pe culmea muntelui. Atunci, v`zu
luminile de la cabana din vale. Rally alunec` când \l trase
violent de frâu.
– Asta e, morm`i c`l`re]ul, mijindu-[i ochii.
Nu avea nicio \ndoial`; g`sise ce c`uta. |[i mângâie
arm`sarul \ntre urechi ca s`-[i cear` scuze pentru gestul
brutal.
– Am g`sit-o!
Ca un r`zboinic la pând`, supraveghe \ndelung locuin]a,
144 KATE DOUGLAS

ca s` vad` dac` nu era vorba despre ni[te b`rba]i \narma]i.


Sco]ându-[i pistoalele de la brâu, verific` butoia[ele. Se
asigur` de asemenea c` pu[ca era \nc`rcat`.

***

Guy abia o \ntrebase pe Virginie cum f`cuse rost de bani.


Era o \ntrebare pe care vrusese de o sut` de ori s` i-o pun`
pân` acum de când se \ntorsese [i, v`zând c` nu le d`dea
nicio explica]ie, \[i spusese c` era mai bine s` nu insiste.
Chiar dac` \[i preg`tise \ndelung r`spunsul \n timpul
c`l`toriei, Virginie \l examin` cu aten]ie \nainte de a-i
r`spunde.
– Vroiam s` m` angajez la Helena ca s` câ[tig ni[te bani,
r`spunse, min]ind pe jum`tate, când un b`rbat a fost r`nit.
A fost \mpu[cat. Din \ntâmplare, am fost acolo [i am putut
s`-i salvez via]a. Are o familie foarte bogat` [i mi-au dat
aurul `sta \n semn de mul]umire.
– Cum s-a \ntâmplat? A fost un duel?
Guy era \nc` la vârsta când certurile care se terminau cu
focuri de revolver \i fascinau pe b`ie]i.
– A fost \mpu[cat pe la spate, r`spunse Virginie.
– Ce mâr[`vie! izbucni Guy, revoltat. Sper c` l-au prins
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 145

pe nemernic [i l-au spânzurat, nu?


– Nu \nc`, Guy, dar au s`-l prind` mâine-poimâine.
– Cum po]i s` fii atât de sigur`? Dac` a fugit, nu-l vor mai
prinde niciodat`.
Virginie se gândi la discu]ia dintre Blue, Fox, Hazard [i
Trey, pe care o surprinsese \ntr-o diminea]`. Hot`râser` s`
lase justi]ia s` fac` dreptate pe c`ile legale contra lui Jake
Poltrain [i c`zuser` de acord asupra unui lucru: dac` justi]ia
albilor se va dovedi ineficient`, vor rezolva problema \n
felul lor, la momentul potrivit. Cu siguran]`, Jake Poltrain
avea s` pl`teasc`. Dorin]a lor de r`zbunare o [ocase pe
Virginie mai pu]in decât siguran]a lini[tit` cu care o
decretaser`. |n cele din urm`, Hazard declarase cât se poate
de calm:
– Nu cred \n justi]ia personal`, a[a c` vom l`sa o [ans`
legii s` ac]ioneze, doar tr`im \ntr-o ]ar` civilizat`. Dar dac`
tribunalul nu-l condamn` pe Poltrain la spânzur`toare…
Nu terminase fraza, dar concluzia era limpede.
– Tat`l acestei familii e indian, explic` Virginie fratelui ei.
{i [tiu s` urm`reasc` o pist`.
– Indieni! exclam` Guy, \ncântat. Crezi c`-l vor scalpa?
– Nu [tiu mare lucru despre indieni– [i tu \nc` [i mai
pu]in \n afar` de zvonurile care mai circul`. De atâ]ia ani, nu
ne-au dat b`taie de cap. De fapt, cred c` niciun indian nu
l-ar lua pe Clover.
146 KATE DOUGLAS

– {i cel`lalt cal pe care l-ai adus? \ntreb` Guy, a]â]at. E un


ponei indian? |l ai de la familia asta?
– Am s`-l duc \napoi. Aveam nevoie de el ca s` transport
proviziile.
– Când o s`-l duci \napoi, pot s` merg [i eu cu tine?
Da, ar fi fost frumos s` se \ntoarc` acolo \n prim`var`, ca
s` le mul]umeasc`. L-ar vedea din nou pe Trey… Dar se
terminase, nu se va mai \ntoarce niciodat`. De bun` seam`
c` Trey o va uita, dac` n-o f`cuse deja, \n bra]ele alteia.
– Nu [tiu, r`spunse pân` la urm`, dându-[i seama c`
fratele \i a[tepta r`spunsul. Cred c` n-am s`-l mai duc
\napoi.

***

– Logodnicul t`u a disp`rut, spuse Duncan Stewart


turnându-[i un pahar mare cu whisky.
B`u o \nghi]itur` zdrav`n` \nainte de a se \ntoarce spre
fata lui, care era \ntins` pe sofaua cenu[ie. Ea a[ez` lini[tit
cea[ca de ceai pe mas` dup` care \[i privi tat`l.
– Toat` lumea vorbe[te \n ora[.
– {i asta nu te deranjeaz`?
– Nu e nicio grab`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 147

– {i dac` crap` de frig acolo, sus, pe munte? De-abia [i-a


revenit dup` ce-a fost r`nit.
– Tat`, \]i faci griji de poman`. E pe jum`tate indian. {tie
s` supravie]uiasc`… " \n mijlocul naturii".
– Se zice c` o caut` pe femeia aia.
– Se mai zice c` ea s-a vândut la Lily. Chiar crezi c` ar
vrea s` se \nsoare cu o o târf`? Eu, nu. Nu este din lumea
lui, tat`. Fiind b`rbat, ar trebui s` \n]elegi.
El \ncuviin]` cl`tinând din cap [i tu[i s`-[i dreag` glasul,
\ntrebându-se cum putea fata lui s` fie atât de cinic`.
– |n orice caz, au plecat dup` ea. Vor s-o aduc` \napoi.
– {i au s-o aduc`, spuse lini[tit Valerie. Bine, ce-ai zice de
o discu]ie cu Hazard? S` zicem, s`pt`mâna viitoare? Trebuie
s`-i l`s`m timp pentru a se obi[nui cu propunerea noastr`.
Va face cercet`ri, bine\n]eles, \mpreun` cu Gray Eagle [i
Buffalo Hunter.
– Dac` Hazard n-ar fi atât de legat de clanul lui, planul
t`u n-ar avea nicio [ans` de izbând`.
– Dac` Hazard n-ar fi atât de legat de clanul lui, am fi
g`sit altceva, nu? Dar este. ~sta-i esen]ialul. {i a[ [ti foarte
bine s` joc rolul virginei batjocorite, \n fa]a Cur]ii. {tii bine
la ce pedepse se pot a[tepta indienii de pe aici. S`pt`mâna
trecut` au mai spânzurat \nc` patru la Musseshell. Pentru
ni[te vite, nu?
– Pentru ni[te cai.
148 KATE DOUGLAS

– Vezi cât ar fi de u[or, tat`?


Tân`ra ridic` paharul de [ampanie \n direc]ia b`rbatului.

***

Mai \ntâi, pâlpâi flac`ra l`mpii cu petrol. Pe urm`, ajunse


la ei un curent glacial. Virginie [i Guy se \ntoarser` \n acela[i
timp. Un val de z`pad` n`v`li \n \nc`pere [i o sumedenie de
fulgi ajunser` pe podea. Trey umplea intrarea, \nalt, masiv,
cu haina groas` din piele de bivol dându-i un aspect
formidabil.
Venise. De ce oare \ncerca sentimentul bulversant c`
via]a ei \ncepea din nou? F`r` s`-[i dea seama ce se
\ntâmpla, Virginie se ridic` s`-l \ntâmpine. B`rbatul intr`,
\mpingând u[a \n urm` cu un gest neglijent.
– |mi datorezi [ase zile.
Virginie \[i sim]ea inima b`tând gata s`-i sparg` pieptul.
– Cine e, Virginie? \ntreb` Guy, care se ridicase \n
picioare. Ce [ase zile?
Trey \l privi pe b`iat ca [i cum nu l-ar fi v`zut pân` atunci,
apoi privirea i se \ntoarse spre tân`ra femeie.
– Trebuie s`-i spun? amenin]` el cu blânde]e.
– Nu, se gr`bi femeia s` r`spund`, implorându-l cu
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 149

privirea. Guy, a[ vrea s` ]i-l prezint pe b`rbatul despre care


]i-am vorbit.
Trey f`cu ochii mari, ne[tiind ce s` cread`.
– B`rbatul c`ruia i-am salvat via]a, preciz` ea cu glas mai
hot`rât.
– Cu o m`iestrie de necrezut, interveni Trey.
– E b`rbatul a c`rui familie m-a r`spl`tit generos. Pentru
c` l-am salvat, ad`ug` cu emfaz`.
Trey zâmbi imediat. Deschise bra]ele cu un gest languros
[i \ncuviin]`, teatral:
– Pentru c` mi-a salvat trupul `sta nenorocit…
|l fulger` cu privirea. Obr`znicia lui dep`[ea orice limit`.
– Guy, iat`-l pe Trey Braddock-Black. Trey, el este fratele
meu, Guy.
Trey \i f`cu cu ochiul Virginiei \nainte de a pune mâna pe
um`rul b`iatului.
– |ncântat.
– Bun`… bun`… seara, domnule, spuse Guy care
r`m`sese cu gura c`scat` v`zându-l pe b`rbatul puternic cu
dou` pistoale la centur`. E[ti indian? \ntreb` stângaci.
Imediat se \nro[i ca racul [i \ncepu s` morm`ie ni[te
scuze.
– N-are niciun rost, Guy, i-o t`ie Trey amuzat. Sunt
obi[nuit cu asta.
– Virginie spune c` o s`-l urm`re[ti pe cel care te-a
150 KATE DOUGLAS

\mpu[cat pe la spate. O s`-l spânzuri sau o s`-l la[i s` fie


mâncat de furnicile ro[ii?
– Ideea cu furnicile \mi place, fu de acord Trey, cu un
zâmbet ironic. Ai fi de acord s`-mi dai o mân` de ajutor dac`
prind canalia?
Guy f`cu ochii mari [i sim]i c` i se pune un nod \n gât.
– Trey, ajunge! \i repro[` Virginie. {i tu, Guy, termin` cu
prostiile tale.
– Ce pistoale grozave ai. Mi le dai [i mie s` le \ncerc?
– Nu acum! exclam` Virginie exasperat`, \nainte de a i se
adresa din nou lui Trey. Ce vrei?
– Te roog! \l implor` Guy.
– Guy!
– Mai târziu, Guy, interveni calm Trey. O s` mergem
afar` mai târziu. Te rog s` ne scuzi o clip`, dar am ceva de
vorbit cu sora ta.
– Bine\n]eles, am s`-]i duc calul la ad`post \n grajd.
– E acolo deja, dar ai putea s`-i dai un pic de ov`z [i
s`-mi aduci p`tura. De asemenea, a[ mânca [i eu ceva, mai
spuse nou-venitul.
– O s` avem de mâncare imediat, nu-i a[a, Virginie?
r`spunse Guy. Sora mea o s` preg`teasc` ceva de mâncare
\n timp ce o s` m` ocup de cal. Eu m-am ocupat cu
mâncarea cât timp Virginie a fost plecat`. M-am descurcat,
dar bine c` s-a \ntors. }i-am ar`tat cizmele mele noi?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 151

Virginie crezu c-o s` moar` de ru[ine.


– Sunt sigur` c` pe domnul Braddock-Black nu-l
intereseaz` cizmele tale noi.
Prea târziu; Guy \[i suflecase deja pantalonii.
– Sunt foarte frumoase, spuse Trey, deodat` [ocat de
faptul c` pe el nu-l interesase niciodat` c` avea cizme noi.
– |nainte nu le aveam decât pe ale tatei, [i când toat`
lumea vroia s` ple… Guy se \ntrerupse când v`zu \n sfâr[it
privirea du[m`noas` a surorii lui. A[ face mai bine s` v`d de
cal, murmur` \nainte de a pleca.
– Vorbe[te prea mult, spuse Virginie ca s` rup` t`cerea
care se l`sase \n \nc`pere.
Trey zâmbi.
– Ca to]i copiii. ~sta e farmecul lor.
– Nu se mai consider` copil. Mi-e team` c` se crede deja
adult, dup`…
– Dup` moartea tat`lui vostru?
– Da.
– {i mama? \ntreb` Trey, v`zând o fotografie a celor doi
so]i, \nr`mat` deasupra [emineului.
– A murit la trei zile dup` tata.
– Când a fost asta?
– Ast`-var`.
– |mi pare r`u. De asta te-am g`sit la Lily?
Ea cl`tin` din cap [i spuse:
152 KATE DOUGLAS

– ~sta e motivul pentru care nu te-am l`sat s` revii


asupra \n]elegerii noastre.
– N-a[ fi f`cut-o. Puteai s` p`strezi banii.
– Nu eram sigur`…
– Dac` tot vorbim despre asta, s` vedem cum ai putea s`
te achi]i de datorie, cu Guy [i Eduard \mpreun` cu noi?
Furia \i disp`ruse acum, când o g`sise.
– Nu uita de Emilie [i de Genevieve, replic` ea ironic.
– Ah, da, bine\n]eles. |mi aduc aminte c` mi-ai spus c` ai
fra]i [i surori.
Nu era deloc obi[nuit cu copiii.
– Sunt patru \n total, explic` Virginie, mai sigur` pe ea
acum, când era pe teritoriul ei, \n universul ei. Cred c`
drumul pe care l-ai f`cut pân` aici n-a fost decât o pierdere
de timp.
Un fulger sclipi \n ochii lui cenu[ii.
– A fost cât pe ce s`-mi omor calul venind aici; atunci,
patru fra]i [i surori sau patruzeci… |[i deschise [uba
imens` cu un gest brusc, f`r` s`-[i termine fraza. E de-ajuns
s` g`sim un… s` facem o \n]elegere.
– Doamne, ce grea e [uba ta, exclam` femeia. E[ti mai
puternic decât credeam.
– {i tu e[ti mai firav`, r`spuse b`rbatul cu blânde]e,
punându-i mâinile pe [olduri. Dar ne potrivim, nu-i a[a,
draga mea ?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 153

Când ap`ruse \n u[`, avusese inexplicabila senza]ie c`


via]a ei o lua de la \nceput. Acum, prezen]a lui fizic` o
excita.
– S`rut`-m`, s`lbatic` mic`. Asta n-o s` fac` zgomot.
O ridic` de jos ca s-o s`rute.
– Nu! protest` când o l`s` jos. N-ar fi trebuit s` vii!
Dar cuvintele erau neputincioase s` \nl`ture dorin]a
care-i st`pânea deja.
– N-ar fi trebuit s` m` p`r`se[ti, spuse \ncet b`rbatul.
C`ma[a lui de un ro[u-aprins era atât de moale la pip`it,
\ncât trebuia s` fie de m`tase sau de ca[mir– amestecul cel
mai potrivit \mpotriva frigului. Se sim]ea atât de s`rac` \n
compara]ie cu el. Contrastul existen]elor lor era enorm.
Chiar veniturile de alt`dat` ale contelui Jordan nu se
comparau cu posibilit`]ile cu care era obi[nuit Trey. Mai
mult ca orice, siguran]a lui fundamentat` pe acest imperiu
era un obstacol \n rela]ia lor.
– Ba trebuia, r`spunse Virginie \ndep`rtându-se,
convins` c` nu va fi niciodat` al ei. Tu n-ar fi trebuit s` vii
dup` mine.
– Ba trebuia, spuse la rândul lui, \ncet, cu o voce grav`.
Mocasinii \i alunecar` pe podea \n vreme ce parcurgea
distan]a care-i desp`r]ea. Femeia se trezi deodat` cu spatele
sprijinit de perete. Mirosul lui \i mângâie n`rile când o
prinse zdrav`n de umeri. Se gândi c` nu-i spusese niciodat`
154 KATE DOUGLAS

nu. Dar era prea târziu, buzele li se \ntâlnir` [i se sim]i


\nvins`. Imediat, afar` se auzi fluieratul lui Guy, care se
\ntorcea. Virginie se eliber` repede din bra]ele lui. Era deja
\n buc`t`rie când fratele ei deschise u[a.
– Trey, cum \l cheam` pe calul t`u? E splendid!
Trey \[i \nghi]i saliva ca s`-[i recapete glasul [i s`-[i
lini[teasc` b`t`ile inimii.
– Rally. A câ[tigat toate cursele de la Helena la care a
participat de când a \mplinit un an. Ai putea s` \ncerci s`-l
\ncaleci, mâine…
– Iupii! Bine\n]eles! Unde vrei s` pun p`tura? Acum, o s`
tragem cu pistoalele?
Trey se mul]umi s` r`spund`:
– Ar fi mai bine dac` i-am da o mân` de ajutor surorii tale
la buc`t`rie. Am putea s` exers`m cu pistoalele mâine. Cred
c` am s` mai r`mân, dac` n-ai nimic \mpotriv`.
– Dac` n-am nimic \mpotriv`! repet` Guy, uimit. Ai auzit,
Virginie? Trey va r`mâne! O s` m` lase s` trag cu pistoalele
lui [i s`-i c`l`resc arm`sarul… Nemaipomenit, nu?
Tân`ra femeie nici nu \ndr`znise s` se gândeasc` la a[a
ceva. Parc` ajunsese \n paradis. Trey, zâmbind [i
atingând-o, s`rutând-o. Cel mai frumos b`rbat din lume o
dorea… {i asta avea s` \nsemne iadul, pentru c` nimic nu
se schimbase \n lumea real`. |n lumea adev`rat`, nu mai era
nevoie de ea. |n lumea asta, Trey se juca de-a dragostea.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 155

R`spunse, cu voce grav`:


– E nemaipomenit. Acum, ajut`-m` s` cur`] ni[te cartofi.
– Bine\n]eles! Bine\n]eles, fu de acord Guy, bucuros
nevoie mare. O s` vezi c` am devenit cel mai priceput
cur`]`tor de cartofi \n lipsa ta!
Virginie refuz` aparent cu acreal` ajutorul lui Trey, \n
timp ce \ncerca s`-[i reg`seasc` sângele -rece. Prezen]a unui
b`rbat \n cas` \l \ncânta pe Guy [i nu vroia pentru nimic \n
lume s`-i strice pl`cerea. Trey nu insist` când i se refuz`
ajutorul. A[tept` masa \ntr-un fotoliu a[ezat lâng` [emineu
[i dup` câteva minute adormi.
– {[t, f`cu Virginie spre Guy, care vorbea prea tare. S`-l
l`s`m s` doarm`.
Glasul \i era tandru. {tia bine ce efort f`cuse s-o
urm`reasc` pân` aici [i cu cât` \nc`p`]ânare \ndurase frigul
f`când un drum atât de lung, cu toate c` s`n`tatea lui era
precar`. Era sigur` c` ]inea la ea mai mult decât la oricare
dintre celelalte femei de la Lucy sau de la alte case de
toleran]`! |n duio[ia acestui moment, nimic nu mai conta \n
afar` de trupul care se odihnea \n fotoliul mamei sale. |l l`s`
s` doarm` o or`. Când deschise ochii [i o g`si aplecat`
asupra lui, zâmbi, apoi \[i frec` ochii ca un copil.
– Sunt mul]umit c` te-am g`sit, murmur` el, [i inima
Virginiei \ncepu s` bat` cu putere, gata s`-i sar` din piept.
La lumina l`mpii cu petrol, masa fu cât se poate de
156 KATE DOUGLAS

lini[tit`. Aveau impresia c` erau singuri pe lume, izola]i \n


mun]i. Virginie \l observa pe Trey care mânca metodic ca de
obicei [i radia de bucurie, la fel ca Guy, când f`cea
complimente mânc`rurilor. Mânc` dou` por]ii din fiecare.
|n timp ce Trey dormise, \[i prevenise fratele s` nu-l bat`
la cap pe invitatul lor; astfel c` acesta se mul]umi doar cu
vreo dou`zeci de \ntreb`ri legate de indieni, scalpuri, [i
sfânta r`zbunare. Trey r`spunse la toate grav [i sincer. Se
hot`r\ s` trag` la ]int` \n diminea]a urm`toare.
– Vântul rece cu z`pad` nu s-a potolit, anun]` Trey.
– A[a crezi? \ntreb` Virginie, surprins`. Cerul e atât de
senin.
– Dup` ce am v`zut pe drum venind, o s` ning`.
– Cu un pic de noroc, o s` r`mânem bloca]i!
– Tot ce se poate.
– Ah, nu! fu reac]ia Virginiei. Am fost bloca]i de z`pad`
dou` luni \n prima iarn` pe care am petrecut-o aici.
Gândul de a petrece atâta timp cu Trey o tulbura.
– Nu-i chiar a[a de grav, de data asta, Virginie, \i atrase
aten]ia Guy. Ai adus destule provizii.
– Dar… tu nu po]i s` r`mâi aici atâta timp, spuse femeia
\nainte de a-[i da seama c` era nepoliticoas`. Vreau s` spun
c`… familia ta se va \ngrijora.
– Oh, nu m` deranjeaz` deloc s` r`mân blocat cu voi!
spuse Trey cu un zâmbet radios \ntip`rit pe fa]`. {i familia
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 157

[tie unde sunt.


Le spusese servitorilor unde se ducea. {i chiar dac`
mama avea s` fie \ngrijorat`, tat`l \l [tia \n stare s` se
descurce singur.
– Ai auzit, Virginie? |i e indiferent! triumf` Guy. M` \nve]i
s` trag cu un arc [i s`ge]i? {i s` le fac?
– O s` facem o sumedenie de lucruri, r`spunse calm cel
\ntrebat. |n primul rând, dac` \ncepe furtuna, ne vor trebui
ni[te t`lpigi ca s` mergem pe z`pad`. Ave]i a[a ceva?
– Nu, r`spunse Virginie, \ngrijorat`. Tata a \ncercat o
dat` s` fac`, dar…
– Ei bine, o s` facem \ncepând chiar de mâine [i, \n felul
`sta, z`pada n-o s` mai fie o problem`. N-o s` mai fi]i
bloca]i.
Era atât de amabil, atât de binevoitor. Iat` de ce [ederea
lui risca s` fie un dezastru pentru ea. Trebuia s` stea de
vorb` cu el, \[i spuse Virginie. Mai târziu, când Guy o s` se
culce.
|ns`, sleit de oboseal`, Trey adormi lâng` foc chiar
\naintea lui Guy. Fratele [i sora nu \ntârziar` s` se culce [i
ei. Ea crezu c` n-avea s` reu[easc` s` adoarm`, dar era atât
de epuizat` de c`l`torie, de re\ntâlnire [i de venirea
nea[teptat` a lui Trey…
Capitolul 8

Diminea]`, Trey se trezi cam de[elat, dar odihnit. O v`zu


\n partea cealalt` a \nc`perii pe Virginie, care mai punea
ni[te lemne \n soba de fier din buc`t`rie.
– Bun` diminea]a, spuse \ncet.
Ea se \ntoarse [i zâmbi. Zâmbetul acesta \l f`cu s`-i bat`
inima mai repede. |mpreunându-[i mâinile dup` ceaf`, el se
sprijini confortabil pe fotoliu.
– Unde-ai dormit?
– Acolo, r`spunse ea ar`tând un p`tu] sub scar`, deja
strâns [i acoperit cu o cuvertur` colorat`.
Trey se \ntinse \ncet.
– La noapte, nu cred c-am s` dorm \n fotoliul `sta.
– Ai putea s` stai \n pat cu Guy. Ar`t` peretele opus. E
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 159

patul p`rin]ilor. E destul de mare pentru doi.


Dându-[i seama c` Guy dormea \nc` \ntr-un
talme[-balme[ de p`turi, Trey f`cu remarca:
– S-ar zice c` doarme bu[tean, nu?
Virginie se \ntoarse spre el. |mbr`cat` \n obi[nuitele
haine b`rb`te[ti, era la fel de proasp`t` [i de atr`g`toare ca
la prima lor \ntâlnire.
– Nu \ncepe s`-]i faci iluzii, Trey.
– Prea târziu, draga mea.
Ochii lui cenu[ii \i priveau atent formele trupului.
– Mai sunt \nc` patru persoane care tr`iesc \n cabana
asta mic`. {i to]i au ochii mari [i urechile ciulite. S` nu ui]i
asta.
– Promit s` fiu discret… Mi-ai lipsit atât de mult
– A[a le spui tuturor femeilor, replic` ea calm.
|n r`coarea dimine]ii, luase trei decizii: \n primul rând,
s` nu se lase hipnotizat` de frumuse]ea [i farmecul acestui
b`rbat; al doilea, s` \ncerce s` p`streze distan]a [i al treilea,
s`-l trimit` acas` cât se putea de repede.
– Niciodat`, spuse el cu glas aspru. Tu e[ti prima.
Se sim]i cuprins` de un fior [i toate planurile f`cute cu
grij` se evaporar`. |i trebuir` câteva clipe ca s`-[i revin`.
– Iart`-m`, dar nu-mi vine s` cred, spuse femeia.
Ocolind masa de lemn [i scaunele, veni spre ea.
– De ce nu-]i vine s` crezi, draga mea? Am fost sincer.
160 KATE DOUGLAS

Mi-ai lipsit.
Dar când vru s-o ating`, ea se \ndep`rt` imediat, punând
din nou masa \ntre ei. Trebuia s` fie tare. Mai fusese, [i
trebuia s` fie din nou; era sigur` de acest lucru, pentru c` la
moartea p`rin]ilor, [tiuse s` fac` fa]` responsabilit`]ilor,
astfel \ncât alese s`-i dea lui Trey un r`spuns neutru, care s`
nu-i tr`deze sentimentele:
– Fii \n]eleg`tor, nu suntem singuri.
|ns` emo]iile nu-i d`deau nici ei pace, pentru c` se trezi
ad`ugând f`r` s` vrea:
– {i tu mi-ai lipsit.
– O s` g`sesc o modalitate ca s` fim singuri, spuse Trey
admirându-i o ven` care-i pulsa pe gât. O s` fim singuri.
– Nu, protest` ea \nro[indu-se. Nu po]i.
– Oh ba da, murmur` b`rbatul cu blânde]e. Pot.
R`spunsul acesta avu acela[i efect de parc` ar fi
dezbr`cat-o pe loc. Se cutremur`. El schi]` un zâmbet
ironic.
– Nu vrei s` te ajut s` preg`te[ti micul dejun?
Lui Trey nu i se putu repro[a nimic \n ziua aceea, chiar
dac` ochii lui cenu[ii nu pierdeau nicio ocazie s` st`ruie
asupra sânilor ei, imediat ce copiii aveau altceva de f`cut. |n
momentele acelea, Virginie era sigur` c` b`t`ile inimii i se
auzeau pân` la Helena. Dar, altfel, totul fu perfect. {i asta
din prima clip` \n care copiii \l descoperir` pe acest
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 161

necunoscut \n casa lor. El anun]` c` aveau pr`jituri la micul


dejun, [i asta fu de-ajuns ca toat` lumea s`-l adore. Virginie
nu-[i \nchipuise niciodat` c` ar fi putut s` g`teasc` ceva.
De[i nu-l v`zuse ridicând m`car un deget la ranch, f`cuse
f`r` nicio ezitare ni[te pl`cint` cu mere. Dup` ce copiii
mâncar` bun`t`]i pe s`turate, Trey le propuse s` se \mbrace
bine ca s` se dea cu sania pe afar`. |n felul `sta, deveni
pentru to]i, b`ie]i [i fete, \n acela[i timp un model, un idol
[i cel mai bun prieten.
– Copiii sper s` accepte s` r`mân, \i spuse Virginiei
ironic, \n loc de r`mas-bun.
Abia \l scosese pe ultimul afar` [i se preg`tea s`-i urmeze.
– Vrei s`-]i arunc cu ceva \n cap?
– Te-am refuzat eu vreodat`, draga mea? spuse desf`când
bra]ele.
Dar reflexele lui erau ca de obicei excelente. Ceainicul
Virginiei lovi u[a \nchis`.
Pare s` se distreze la fel de mult ca ei, \[i spuse tân`ra
femeie privindu-i pe fereastr` cum se zbân]uiau \n z`pad`.
Mai târziu, o convinser` s` ias` [i ea afar` s` construiasc` un
castel de z`pad` [i, chiar dac` echipa lui Trey pierdu
\ntrecerea– le spuse lui Gay [i lui Eduard c` un gentleman
trebuia totdeauna s` lase femeile s` câ[tige. Spuse acest
lucru [i Virginiei la ureche [i primi un s`rut din partea
câ[tig`toarei. S`rutul acesta \i bulvers` pe amândoi.
162 KATE DOUGLAS

Dup`-amiaz`, \ncepur` s` fac` t`lpigi, ca s` poat` merge


pe z`pad`. Trey se dovedi un artizan remarcabil. Mâinile lui
cu degete lungi \ndoiau [i modelau lemnul uscat, t`iau
curelele de piele cu o u[urin]` formidabil`. Bine\n]eles,
trebuia s` vin` des \n ajutor tovar`[ilor lui mai
ne\ndemânatici. Dar reu[i s`-i fac` s` cread` c` fiecare \[i
f`cuse el \nsu[i perechea de t`lpigi.
Din când \n când, privirea lui o \ntâlnea pe cea a Virginiei
peste capetele copiilor [i \i zâmbea. Pe ea o str`b`tea de
fiecare dat` un fior, pentru c` [tia ce \nsemna zâmbetul lui
lene[.
{i când vântul \ncepu s` vâjâie la c`derea serii, Trey
anun]`:
– Iat` furtuna care se anun]a de noaptea trecut`.

***

Diminea]`, vântul rece b`tea \n continuare pe munte [i


oamenii clanului Trey, la o dep`rtare de [aizeci de
kilometri, fur` nevoi]i s` se \ntoarc`. Furtuna [tersese
urmele. Grupul pornit \n urm`rirea lui r`mase blocat trei
zile la Cresswell, a[teptând ca vremea s` se \ndrepte.
Ninsese un metru de z`pad` \n dou` zile [i, a treia zi, vântul
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 163

de dezl`n]uise.
|ntrebându-l pe Cresswell, Blue aflase c` Virginie [i Trey
trecuser` pe la el \ntr-un interval de câteva ore, cu o zi
\nainte de furtun`. Cunoscând dib`cia v`rului s`u, Blue era
sigur c` o g`sise. Acum, trebuia s` porneasc` din nou la
drum, ca s`-i g`seasc`. Fox se \ntoarse la ranch s` aduc`
provizii [i cai odihni]i \n timp ce Blue trecea pe la fermierii
din vecin`tatea lui Cresswell, ca s`-[i dea seama de direc]ia
pe care o apucase Trey. Nimeni nu-l v`zuse.

***

Jake Poltrain \[i petrecea aproape tot timpul la Palatul


Pl`cerilor lui Li Sing Koo, hr`nindu-[i cu opiu visurile de
r`zbunare \mpotriva clanului Braddock-Black. |n visurile lui
ame]itoare, nu era \nvins niciodat`. Izbândea mereu. De
asta-l interesa drogul pe care-l folosea; avea nevoie de
euforie [i sentimentul triumfului absolut pe care i-l d`dea.
|n visele lui, nu d`dea niciodat` \napoi. |n sfâr[it, \l dobora
pe Hazard Black. |n realitate, lucrurile nu st`teau a[a. Astfel,
când pusese bariere ca s`-[i protejeze râul pe care-l
considera al lui, blestematul Black venise \mpreun` cu fiul
[i armata personal`. Desc`lecase chiar sub nasul lui [i
164 KATE DOUGLAS

r`m`sese acolo, cu mâinile gata s` apuce pistoalele, sperând


s`-l vad` f`când un gest nesocotit. {tia bine c` nimeni nu
mânuia pistoalele mai repede decât el. Pe lâng` asta, mai
era [i b`iatul, o a[chie ce nu s`rise departe de trunchi, la fel
de neru[inat, la fel de sigur pe el [i despre care se spunea
c` era \nc` [i mai rapid.
– ~sta e p`mânt absarokee, spusese Hazard. Nu po]i s`
pui bariere pe p`mânturile str`mo[ilor no[tri. Toat` lumea
are dreptul s` ajung` la ap`…
Jake mai trase un fum din pipa cu opiu [i am`r`ciunea pe
care o sim]ea disp`ru numaidecât. Dup` \nc` un fum, reg`si
\ncânt`torul sentiment de triumf…
|l omorâse cu sânge-rece pe b`rbatul pe care-l pl`tise ca
s`-l \mpu[te pe Trey când se g`sea la Lily. Când texanul
venise la el s` ia restul de bani, Trey era mort pe jum`tate.
{i el, dar nu [tia. Jake nu vroia s` lase niciun martor.
Pumnalul ascuns \n m`nu[` fusese o surpriz` pentru
criminalul venit din Texas, care era \nv`]at s` nu aib`
\ncredere \n nimeni [i nimic. Trupul lui \nghe]at fusese g`sit
dup` o s`pt`mân`, \n apa unui râu.. Nimeni nu [tia cum \l
cheam`, de[i câ]iva angaja]i ai lui Poltrain, care petrecuser`
cu el câteva nop]i, spuneau c` \l chema Waco…

***
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 165

La o s`pt`mân` dup` plecarea lui Trey, Hazard [i


avocatul lui p`r`seau biroul [erifului din Helena.
– Nu sunt prea mari speran]e, spuse avocatul.
{eriful \i prevenise c` nu exista nicio dovad` direct`
\mpotriva lui Poltrain. Nimic destul de solid. Hazard
bomb`nise [i [eriful se gr`bise s` adauge:
– Dar continu`m ancheta.
– Ai tot interesul, morm`ise Hazard.
Pe sc`rile Palatului de Justi]ie, se opri s`-[i \ncheie
paltonul. De ce, se \ntreb` pentru a suta oar`, ]inea s`
respecte legile \n povestea asta? Un glon] \n capul lui
Poltrain ar fi rezolvat definitiv problema…
***
– Ascult ordinele tale, iubito.
Blaze \i zâmbi când o s`rut` pe gât. Ridic` ochii spre el,
spunându-[i c` era la fel de seduc`tor cum fusese
totdeauna. {tia c` sub hainele groase de iarn`, trupul lui era
\ntr-o form` excelent`. {i cuno[tea sclipirea asta din ochii
lui.
– Ordinele mele, poate, \ns` numai pentru c` [tiu s` m`
supun, \l lu` \n râs femeia.
Hazard \[i rezem` neglijent [oldul de biroul unde era
a[ezat`.
– {i tu e[ti singura care o po]i face. El \ntoarse capul [i
se uit` la pendul`. Avem timp… \nainte de cin`?
166 KATE DOUGLAS

So]ia \[i \n`l]` sprâncenele [i pufni \n râs.


– Nu, doar dac` nu vrei s` stabile[ti un record, [i [tii c`
nu mi-a pl`cut niciodat` s` fie foarte repede, spuse pe un
ton lasciv. Dup` ce sc`p`m de politicieni, am s` fiu
\ncântat` s`-mi petrec toat` noaptea \mpreun` cu tine.
– Cu perdelele trase, ca s` vedem stelele.
– Stelele noastre, ca la caban`.
|n fiecare an, Blaze [i Hazard se \ntorceau \n acea caban`
mic`, \n inima mun]ilor, unde se n`scuse Trey \n prima
iarn` dup` ce se c`s`toriser`. St`teau acolo cât de mult se
putea. Pentru ei, era un moment de lini[te, departe de
agita]ia lumii."Ce-ar fi dac` am r`mâne aici pentru
totdeauna?" \ntreba de fiecare dat` Blaze când trebuia s` se
preg`teasc` s` plece. De fiecare dat`, Hazard r`spundea
"da" [i o strângea \n bra]e. Era o minciun` care-i \ncânta pe
amândoi [i parc` erau doi copii care inventau o epopee
minunat`.
– N-a[ vrea la caban`, dar ce-ai zice de ora zece?
– O s` fie cea mai scurt` cin` de la Helena, draga mea.
Hazard avea uneori tendin]a de a nu lua \n seam`
convenien]ele.
– Drag`, [tiu s` fiu cuviincios. Ai timp pân` la zece [i
jum`tate ca s`-i sco]i pe u[`… cu ajutorul meu, bine\n]eles.
Pe urm`, nu mai garantez nimic.
– Jon, e[ti incorigibil, dar \mi plac asemenea b`rba]i.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 167

– Ah, nu-mi place pluralul `sta! |mi vine s` strâng de gât


câ]iva indivizi.
– Cerule, te rog s` nu omori pe nimeni. Cu tine al`turi,
cum a[ putea s` m` uit la alt b`rbat?
– M` bucur c` gânde[ti a[a.
– |n schimb, dac` te surprind vreodat` uitându-te la alt`
femeie, te omor eu.
– {tiu c` e[ti p`tima[` [i nu-mi asum un asemenea risc.
Era radios.
Pu]in dup` aceea, \n timp ce se preg`teau pentru cin`, fu
anun]at Fox [i primit imediat.
– L-a]i g`sit? \ntreb` Blaze, nelini[tit`.
Fox \i explic` de ce \ntrerupseser` pentru moment
c`ut`rile la Cresswell, discut` cu Hazard problema
\nt`ririlor [i a proviziilor suplimentare, apoi \i p`r`si ca s`
se odihneasc`; plec` \n zorii zilei, s`-l \ntâlneasc` pe Blue.
Blaze era evident mult mai nelini[tit` decât Hazard, care
avea deplin` \ncredere \n Trey. |ncerc` s-o lini[teasc`, dar
nu reu[i. Mamele, \[i spuse singur, au tendin]a s` nu ia \n
seam` unele am`nunte \n leg`tur` cu b`ie]ii lor. Trey
st`tuse retras toat` s`pt`mâna \n dormitor, \mpreun` cu
Virginie [i asta \nsemna de bun` seam` c` era spre
\ns`n`to[ire.
De aceea, Hazard nu era deloc \ngrijorat pentru
s`n`tatea b`iatului s`u.
168 KATE DOUGLAS

***

Cu elan [i vigoare, Trey \[i croia drum prin z`pad` pân`


la [ur`. Era trecut de miezul nop]ii [i luna scânteia dup`
furtun`. |n caban`, toat` lumea dormea adânc.
|n ultimele zile, se \n]elesese foarte bine cu copiii.
F`cuser` t`lpigi, arcuri [i s`ge]i. Acum, \mpreun` cu Guy,
adusese \n caban` multe g`le]i cu z`pad`, reu[iser` s`
\nc`lzeasc` apa pe sob` [i copiii f`cuser` baie. |n timpul
mesei de sear`, toate chipurile curate adunate \n jurul
mesei ofereau o imagine idilic`. Când Virginie \i murmurase
"mul]umesc" \nainte de a urca s`-i culce pe cei mai mici la
etaj, f`cuse un efort s` nu-i r`spund` "mi-a f`cut mare
pl`cere". Ar fi fost o ipocrizie din partea lui [i l-ar fi sim]it.
Suferea v`zând c` se distan]aser`. Era foarte diferit` de
Virginie cea spontan` pe care o cunoscuse alt`dat`, dar
atribuia aceast` atitudine stranie prezen]ei copiilor.
Iat` de ce, \n mijlocul nop]ii, d`dea la o parte z`pada, ca
s` fac` un drum pân` la [ur`. Vroia s` stea de vorb` cu ea,
\ntre patru ochi. F`cuse deja un pat primitor \n fân, cu dou`
p`turi groase.
Era un vis, un vis \ncânt`tor [i trândav, [i Virginie l`s`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 169

s`-i scape un murmur de mul]umire. F`r` s`-[i dea seama,


ridic` b`rbia ca s` ating` buzele frem`t`toare care se
aplecau spre ea. El o culc` delicat pe patul moale [i
parfumat, \i scoase c`ma[a de noapte [i o acoperi cu o
plapum` de puf. |l privi când se dezbr`c` repede, sco]ând
la iveal` trupul magnific.
– Trey… murmur` tân`ra femeie \n \ntuneric.
Nu era glasul unei femei care vroia s`-l evite. Devenise
din nou f`ptura seduc`toare pe care o \ntâlnise la Lily.
– Parc` sunt un pu[ti. Uite ce-mi faci. Zâmbi. E ceva nou.
Nu trebuie s` mai pleci de lâng` mine.
– Vino, trebuie s`-]i fie frig, [opti ea.
Era iarn` [i era dezbr`cat. Puse mâna pe el [i v`zu c` avea
pielea cald` [i se gândi: o s` m` ard`…
– }i-e frig, murmur` el. }i-e fric`?
– Nu.
O ap`s` u[or pe mân`.
– Uitasem cât e[ti de frumoas`. Dar… gata cu vorbele.
Pari \n cea mai bun` form`.
– Nu [tii ce te-a[teapt`, replic` femeia cu ochii miji]i.
Glasul aspru al lui Trey r`spunse:
– Nici tu nu [tii...
|n noaptea aceea, singuri \n [ur`, având ca martor doar
luna, f`cur` dragiste mult timp, dragoste furioas` [i delicat`
\n acela[i timp.
170 KATE DOUGLAS

Urm` o s`pt`mân` ca \n pove[ti. Copiii \l adorau pe Trey


[i parc` alc`tuiau o familie. Virginie nu-[i \nchipuise
niciodat` c` o s` mai fie atât de fericit`. To]i cei pe care-i
iubea erau al`turi de ea [i bucuria copiilor o \ncânta.
Vorbeau despre zilele [i s`pt`mânile care vor veni [i Virginie
\ndr`zni pentru prima oar` s` se gândeasc` la o leg`tur`
\ndelungat` cu Trey. |n fiecare noapte, \n cuibul lor moale,
\i spunea c` o iubea [i \n fiecare zi lucra la ranch,
ajutându-l pe Guy s` construiasc` [i s` repare.
– La prim`var`, spunea privind valea \nz`pezit`, o s`
aducem câ]iva cai… s` sem`n`m cum trebuie.
Inima Virginiei tres`rea de bucurie. Vorbea despre
viitor… despre viitorul lor.
– {i când o s` vin` prim`vara, ad`ug` cu glas mângâietor
strângând-o \n bra]e, am s`-]i ar`t unde r`sar primii
ghiocei…
Când Virginie \ncepu s` aib` febr`, n-o lu` \n seam`,
crezând c-o s` treac` de la sine. Dar seara ardea [i, când
\ncepu s` vomite, Trey intr` \n panic`. Diminea]`, starea ei,
\n loc s` se amelioreze, devenise [i mai proast`. Trey era
speriat. |n fiecare iarn`, se \ntâmpla s` moar` oameni de
febr`. Doctorul cel mai apropiat se afla la o dep`rtare de o
sut` de kilometri. Dac` starea Virginiei se \nr`ut`]ea [i mai
mult \n urm`toarele zile, poate va fi prea târziu.
Odat` hot`rârea luat`, \i trezi pe copii \n zori, \n timp ce
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 171

Virginie dormea un somn neobi[nuit. Le explic` copiilor c`


trebuia s` plece pe jos, cu t`lpigi \n picioare. Sora lor mai
mare trebuia s` ajung` la un doctor.
– Ne \ntoarcem la ranch, spuse b`rbatul când bolnava,
sl`bit`, \ncepu s` protesteze.
Era ro[ie la fa]`, ochii \i scânteiau [i o fric` teribil`,
d`inuind \nc` din copil`rie, se trezi \n Trey. {i dac` nu se
vindeca? Cu Virginie \n spate, porni la drum prin z`pada
afânat`. Aveau de str`b`tut aproape [aizeci de kilometri
pân` la cea mai apropiat` locuin]`. De acolo, Trey putea s`
trimit` pe cineva dup` ajutor. Drumul era greu de str`b`tut
[i aveau nevoie s` se opreasc` din când \n când, s`-[i mai
trag` sufletul. Dup`-amiaz`, opririle devenir` mai frecvente.
Copiii \ncercau s` p`streze ritmul, \ns` Trey trebuia s`
mearg` din ce \n ce mai \ncet. |l durea fiecare mu[chi [i
trebuia s` fac` eforturi supraomene[ti s` continue.
Nu peste mult` vreme, avea s` \nceap` s` se \ntunece [i
copiii erau deja epuiza]i. Genevieve nu avea decât opt ani [i,
de o bun` bucat` de drum, Guy o sus]inea, strângând din
din]i. Când fata \ncepuse s` plâng`, fratele ei o redusese
imediat la t`cere.
– Virginie e bolnav`, spusese Guy, [i trebuie s` mergem
\n continuare. Când n-o s` mai po]i, am s` te iau \n spate.
{i lui Trey \i venea s` plâng` gândindu-se la drumul pe
care-l mai aveau de str`b`tut. Dar n-ar fi folosit la nimic.
172 KATE DOUGLAS

Copiii nu puteau s` continue. Nu putea s`-i lase singuri \n


pustietatea \nghe]at`. Virginie nu se mai trezise de la ora
prânzului [i trebuia s` se opreasc` [i s` lase copiii s`
doarm` ca s` plece diminea]` devreme… rugându-se ca
Virginie s` mai tr`iasc` \nc`.
– Continu`m pân` se \nnopteaz`, anun]` b`rbatul. |nc`
vreun sfert de or`. E bine a[a?
Ca r`spuns, primi ni[te zâmbete for]ate [i un "da"
epuizat din partea lui Guy.
Un pâlc de cedri, sumbru \n lumina crepusculului, se
ridica \n fa]a lor. Poate era locul \n care va muri Virginie.
Neputin]a \l f`cea s`-i vin` s` urle.
Blue [i cei [ase \nso]itori ai lui ajunser` la cedri \naintând
cu greutate prin stratul gros de z`pad` moale. V`zând micul
grup, Blue d`du pinteni poneiului s`u. Trey r`mase
\nm`rmurit. Era un Dumnezeu acolo, sus, care avea grij` de
ei.
|n]elegând imediat prin ce trecuse v`rul s`u, Blue i-o lu`
pe Virginie din spate, \ns` când propuse s` r`mân` acolo
peste noapte, Trey refuz`. Epuizat, cu glas aspru, el spuse:
– R`mâi cu copiii. Eu o duc pe Virginie la un doctor.
|n starea \n care se g`sea, era greu de crezut c` va putea
face a[a ceva; o c`rase \n spate timp de zece ore! Astfel \ncât
toat` lumea \l \nso]i, Virginie cuib`rit` \n bra]ele lui Trey,
copiii instala]i \n bra]ele celorlal]i. Trey vorbea f`r`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 173

\ntrerupere \n timp ce o c`ra, dar ea nu-i r`spundea. Toat`


ziua se sim]ise din ce \n ce mai r`u. Nu mâncase nimic, doar
b`use un pic de ap`. Ultima oar` când \i r`spunsese, fusese
cu trei ore \n urm`, când murmurase: "Las`-m` s` dorm."
R`spunsul \l \ngrozise.
Ajunser` la ranchul Braddock-Black la dou` diminea]a.
Câ]iva plecaser` \nainte, ca s` anun]e pe toat` lumea. Casa
era gata s`-i primeasc`.
Trey d`du instruc]iuni s` se aib` grij` de copii, [i-l
prezent` pe Guy, singurul care mai era treaz. Eduard, Emilie
[i Genevieve dormeau, \nf`[ura]i \n bl`nuri, erau purta]i \n
bra]e de trei b`rba]i. |i duser` \n camera copiilor. Guy \l
urm` pe Trey la etaj, unde se aflau mai mul]i doctori.
Hazard [i Blaze se \ntorseser` repede la ranch când
auziser` vestea \ntoarcerii micului grup [i a[teptau de la
miezul nop]ii.
Imediat ce Virginie fu a[ezat` \ntr-un pat, \nconjurat` de
doctorii [i infirmierele aduse de la Helena, Trey \l ajut` pe
Guy s` se instaleze pentru noapte.
– Totul e bine acum, spuse. O s` scape.
S`rmanul b`iat era \ngrozit la gândul de a-[i pierde sora
[i Trey vroia s`-l lini[teasc`, de[i era [i el la fel de \ngrozit.
Era prea palid`, prea rigid` [i trebuia s` fac` apel la tot
sângele-rece ca s` nu apar` \ngrozit \n fa]a b`iatului.
Prima lui reac]ie fu s` ia un doctor de bra] ca s`-i cear`
174 KATE DOUGLAS

s-o vindece. A doua fusese s`-i amenin]e pe ceilal]i doctori:


"dac` moare, v` \mpu[c." Totu[i, nu-[i pierduse controlul [i
nu spusese nimic, dar apropia]ii \l cuno[teau bine; \l
sim]iser` c` era gata s` explodeze. Blue fu cel care-i deturn`
aten]ia.
– Guy e epuizat. O s` doarm` sus, Trey. Ar trebui s`-l
aju]i s` se bage-n pat.
Trey \i privise cu luare-aminte pe doctori, \nainte de a
spune:
– M` \ntorc…
Pe urm` le \ntorsese spatele, ca s`-l duc` pe Guy la
culcare.
Doctorii avur` grij` de ea toat` noaptea, lui Trey
netrecându-i prin minte s` se culce. R`mase tot timpul la
c`p`tâiul Virginiei, sus]inut de o sumedenie de c`ni cu
cafea. Medicii se \ndârjir` ceasuri \ntregi [i, cu pungi de
ghea]`, reu[ir` s` fac` s`-i scad` febra. Trey nu-i sc`pa din
ochi, asemenea unui \nger negru gata \n fiecare clip` s`
loveasc`. Virginie primi \n felul acesta \ngrijirile cele mai
atente [i, spre diminea]`, starea i se \mbun`t`]i. Febra
sc`zuse, respira]ia redevenise normal`. Trey adormi pe
scaunul lui, cu mâna pe cea a tinerei femei.

***
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 175

– Ce-o s` facem? \ntreb` Blaze, cuib`rit` \n bra]ele lui


Hazard. E clar c` Trey ]ine la Virginie. Blue spune c` i-a
amenin]at pe doctori. Cum poate Duncan s` fie sigur…
Se \ntrerupse, \ncurcat`. Faptul c` Valerie \l acuza pe
Trey c` era tat`l copilului, o tulbura atât de mult \ncât nici
nu putea s` se exprime.
– Nu conteaz` dac` este sau nu, draga mea.
Hazard se dusese imediat \n sat, s` verifice celelalte
afirma]ii ale lui Stewart: posibila acuzare de viol \mpotriva
lui Gray Eagle [i lui Buffalo Hunter, dac` fiul lui refuza s` se
\nsoare cu Valerie. Cei doi b`rba]i avuseser` raporturi
intime cu tân`ra femeie, nu puteau s` spun` nu, dar nu o
constrânseser` s` fac` asta. Ba dimpotriv`. Dar asta n-avea
nicio importan]` [i Hazard [tia acest lucru. Dac` o femeie
alb` acuza un indian de viol, nu mai era nicio [ans` de
sc`pare. Bine\n]eles, cei doi ar fi putut s` dispar`, \ns`
Duncan [i Valerie se gândiser` [i la varianta asta. Deloc
stânjenit, Duncan declarase c`, \n cazul `sta, Valerie va
acuza, pur [i simplu, al]i doi membri ai clanului.
– Nu te nelini[ti, draga mea, o s` g`sim un mijloc s`
rezolv`m problema.
Dar glasului s`u \i lipsea siguran]a [i \[i d`dea bine seama
de acest lucru.
Dup` o or`, Trey intr` \n camer`, bucuros ca un copil.
– Virginie a deschis ochii! Cred c` [tie unde se afl`. I-am
176 KATE DOUGLAS

spus de copii, c` dorm to]i, [i a zâmbit.


B`rbatul radia literalmente de fericire.
– Bine, continu` el, m` duc s` m` sp`l [i s` m` rad.
Le f`cu semn cu mâna [i fugi la scar`. P`rin]ii se privir`
cu sub\n]eles.
– E vorba de dragoste sau nu m` pricep eu, spuse
Hazard. B`iatul `sta avea [i el nevoie de un doctor acum
câteva ceasuri. Nu l-am mai v`zut niciodat` atât de epuizat.
{i acum… Zâmbetul \i disp`ru brusc. Cred c` avem o
problem`.
– Trebuie s` faci ceva, Jon. N-o s` accepte niciodat` s`
fac` ce spune Duncan. La fel a fost [i cu Carl. |]i aduci
aminte ce spunea Trey? N-a fost primul sau singurul.
Charlotte Tangen avea [i al]i aman]i. Copilul ar fi putut s`
fie al oricui. Vezi, o lu`m de la \nceput…
– Nu trebuie s` m` convingi. {tiu [i eu. Nu-]i face griji.
Am s` fac tot posibilul.
– Vreau s` fie fericit.
– Nu te mai fr`mânta pentru asta, draga mea. |[i caut`
r`bd`tor fericirea de câ]iva ani.
{tia cât de mult \nsemna Trey pentru ea. {i el \[i iubea
singurul fiu la fel de mult.
– Las`-m` pe mine s` m` ocup, re\ncepu b`rbatul
tandru, s`rutând-o. |n primul rând, Virginie trebuie s` se
\ns`n`to[easc`. Pe urm`, Trey se va putea ocupa de celelalte
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 177

probleme. Pot s`-l fac pe Stewart s` a[tepte câteva zile.


Nimeni nu [tie c` Trey s-a \ntors. Am s` poruncesc ca vestea
s` mai r`mân` un secret câtva timp.
Hazard nu-[i f`cea iluzii: \ntr-o cas` plin` \n care locuiau
zeci de persoane, secretul nu putea r`mâne ascuns prea
mult timp.
Capitolul 9

Copiii se purtar` irepro[abil \n timpul micului dejun,


dup` care toat` lumea urc` s-o vad` pe Virginie care, de[i
\nc` sl`bit`, se sim]ea mult mai bine. Nu mai avea febr` [i
putuse s` m`nânce pu]in` sup` de pui, dar era foarte
palid` [i p`rea \nc` [i mai firav` \n patul imens al lui Trey.
P`rin]ii acestuia erau \ncânta]i s-o revad` [i erau \ncânta]i de
asemenea s`-i cunoasc` familia. Impresionat` de primirea
care i se f`cuse, Virginie reveni repede cu picioarele pe
p`mânt atunci când Eduard \ncepu s` ridice \n sl`vi
sistemul de instala]ii al casei. |ncepu s` râd` gâlgâit \n timp
ce Genevieve se enerv`:
– Nu te mai copil`ri, Eduard!
Câteva minute mai târziu, una din cele trei infirmiere
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 179

\ncepu s` tu[easc` c` s`-[i dreag` glasul, privind insistent


orologiul. Blaze se oferi s`-i \nso]easc` pe copii \n camera
lor, \n timp ce Hazard anun]` c` acolo erau ni[te juc`rii.
Camera \n care se aflau se goli \n câteva clipe. Chiar Guy [i
Emilie, care se considerau deja adul]i, fuseser` frapa]i de
num`rul de juc`rii aranjate cu grij` pe etajere. Trey le
trimise pe infirmiere, f`cându-le semn cu capul.
– Sper c` nu te deranjeaz`, spuse tr`gând un scaun lâng`
pat. Vroiam s` fiu singur cu tine.
Virginie \i r`spunse cu un zâmbet. O ]inea de mân` ca [i
cum ar fi fost un por]elan extrem de delicat.
– S` [tii c` nu-mi rupi mâna… dac` m` ]ii a[a.
El o prinse de \ncheietur`.
– {tiu, draga mea, dar eram \ngrijorat.
– Cred c` ]i-am pricinuit o gr`mad` de necazuri. Dac`
n-ai fi fabricat t`lpigii `ia…
– Am fi g`sit altceva.
– Am o datorie fa]` de tine, recunoscu ea cu gravitate.
– |mi place s` te aud vorbind a[a! Rareori e[ti atât de
ascult`toare.
– Trebuie s` fie din cauza febrei.
Ochii verzi \i scânteiau veseli.
– Se poate, spuse Trey, din nou serios, dar sunt fericit c`
te sim]i mai bine. Nu m-am sim]it niciodat` atât de
neputincios. Nu [tiam ce s` fac.
180 KATE DOUGLAS

– Trebuia s` fii prudent [i tu. Nu te-ai vindecat de mult`


vreme.
Barbatul ridic` din umeri.
– Eu nu m` \mboln`vesc niciodat`.
– Da… A[a spuneam [i eu, [i uit`-te la mine!
– E[ti la cap`tul puterilor: m-ai vegheat la c`p`tâi zi [i
noapte, [i pe urm` a fost drumul epuizant pân` la tine. A
fost prea mult. Acum, nu mai trebuie decât s` m`nânci, s`
dormi [i s` te odihne[ti. Las`-m` s` m` ocup eu de copii. El
zâmbi. Cred c` ai remarcat c` ne \n]elegem destul de bine.
Trey cuno[tea acum originile aristocratice ale Virginiei. |i
vorbise despre duelul tat`lui s`u, despre fuga lor [i anii grei
petrecu]i \n Canada [i \n Montana. |[i d`dea seama c` nu
fusese niciodat` atât de fericit. Era con[tient de importan]a
considerabil` pe care o avea acum Virginie \n via]a lui. Nu
va putea uita niciodat` ce sim]ise când crezuse c` o va
pierde.
– Te-ai gândit deja… \ncepu el \nainte de a se opri brusc
dându-[i seama de ce vroia s` spun`.
Ceea ce evitase ani de zile s` spun`.
– Vreau s` spun… O nou` pauz`. Ne \n]elegem bine…
cât se poate de bine.
Avea o privire de om \ndr`gostit pân` \n vârful unghiilor.
– Da, \ncuviin]` Virginie ale c`rei gânduri nu urmau
chiar acela[i curs – experien]a de via]` pe care o tr`ia cu el
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 181

era atât de nou`, atât de senzual`.


– Ei bine, m` gândeam…
Se \ntrerupse. Femeia ar fi putut s` u[ureze lucrurile dar,
dac` se \n[ela, ar fi ajuns amândoi \ntr-o situa]ie imposibil`.
– Chiar ai nevoie de un ajutor \n rela]ia cu copiii, spuse
el.
Of… se \n[elase deci. Din fericire, nu-[i tr`dase
sentimentele. Trey nu era preg`tit s`-i schimbe via]a; nu era
pentru el decât o aventur` ca oricare alta. Vroia doar s`-i
ofere un sprijin material…
– Apreciez c` vrei s` m` aju]i, replic` politicos tân`ra
femeie.
– Nu asta vroiam s` spun.
|i d`du drumul la mân` [i se ridic` brusc. Traversând
\nc`perea, se post` \n fa]a ferestrei ca s` contemple peisajul
\nz`pezit.
– Apreciez tot ce-ai f`cut pentru familia mea, repet` calm
Virginie, dar nu trebuie s` te sim]i obligat. De \ndat` ce m`
simt bine, o s` ne \ntoarcem la noi acas`.
– Nu m` simt "obligat", replic` el pe un ton rigid.
– Cu atât mai bine. Peste pu]in timp am s` fiu pe
picioare. Nu vom abuza de ospitalitatea ta.
El se \ntoarse cu spatele la fereastr`.
– Fir-ar s` fie, nu sunt f`cut pentru a[a ceva, declar` sec.
Nici nu vroiam s` m` gândesc.
182 KATE DOUGLAS

Virginie nu vroia s` aud` mai mult. Orice-ar fi spus, ar fi


suferit.
– Trey, chiar nu trebuie….
– N-are nicio leg`tur` cu copiii, continu` f`r` s-o ia \n
seam`. Chiar \mi plac.
Deodat`, p`ru s` se trezeasc` dintr-un vis interior [i v`zu
panica \n ochii Virginiei. Imediat, se duse lâng` ea.
– Te sim]i bine? Vrei s` chem doctorii? }i-e cald?
– M` simt bine. Sunt pu]in obosit`, atâta tot.
– O s` am grij` de tine, promise Trey cu blânde]e,
mângâindu-i o [uvi]` de p`r de pe um`r.
– Nu e[ti obligat. Sincer vorbind, deja am abuzat destul
de tine.
Se gândea la suma enorm` pe care i-o d`duse, cum
avusese grij` de copii, cum \i adusese pe to]i \n siguran]`.
– Vreau s` am grij` de tine.
– Pot s` m` descurc singur`, replic` sec tân`ra. Acum,
dac` nu te deranjeaz`, a[ vrea s` m` odihnesc.
"{i s` plâng \n hohote", ad`ug` \n sinea ei.
– Vreau s`-]i pun o \ntrebare, continu` el f`r` s`-i ia \n
seam` indispozi]ia.
– Nu! Nu acum, m` doare capul.
– Vrei s` te m`ri]i cu mine?
Da! fu reac]ia imediat`… \n sinea ei.
– Ai luat febr` de la mine? \ntreb` ea cu glas tare.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 183

– R`spunde-mi, \i ceru Trey Bradock-Black, bogatul,


frumosul [i puternicul Trey Braddock-Black. R`spunde...
O prinse de \ncheietur`.
– E[ti sigur?
El [ov`i o clip` \nainte de a r`spunde:
– Da.
Niciun cuvânt de dragoste, nimic \n afara unei ezit`ri
când rostise simpla confirmare.
– M` iube[ti? \l \ntreb` atunci ea.
Trey o privi serios. |n mintea lui nu mai exista niciun pic
de \ndoial`.
– Te iubesc... Te iubesc enorm.
Virginie r`spunse zâmbetului s`u radios.
– Nu vrei s` [tii dac` te iubesc [i eu?
Nu se gândise nicio clip` la asta, obi[nuit fiind ca toate
femeile s`-l adore. Dar nu era chiar atât de arogant [i-[i ceru
scuze \nainte de a o \ntreba:
– Da, vreau s` [tiu dac` m` iube[ti.
– Te iubesc… mai mult decât pe Clover.
– Ce-[i poate dori mai mult un b`rbat? |i d`du drumul
brusc \ncheieturii. Mâine, e prea devreme, sau preferi o
nunt` mare?
– Mereu e[ti a[a de trufa[?
– M` antrenez de ani de zile.
– E urgent?
184 KATE DOUGLAS

– Nu, bine\n]eles c` nu.


"Da, este o urgen]`, \[i spuse \n sinea lui. Da, m`rit`-te
cu mine \nainte s` m` r`zgândesc. E prima oar` când fac
asta. Jurasem s` nu m` \nsor niciodat`. M`rit`-te cu mine
mâine, \nainte s` \ncep s` gândesc ca alt`dat`…"
– Atunci, mai a[tept pu]in. Vreau s` stau bine pe picioare
la c`s`toria mea.
– Te \n]eleg, spuse el cu glas surd. Vrei s` le spun eu
copiilor sau ai tu grij` de asta?
– S`-i anun]`m \mpreun`. Or s` \nnebuneasc` de
bucurie.
– Nu vor fi singurii.
Spusese ultimele cuvinte cu o asemenea spontaneitate,
cu o asemenea \ncântare, \ncât fu bulversat`. Era clar c` era
sincer.
– Atunci, \ncepu s` recapituleze pu]in ner`bd`tor,
s`pt`mâna viitoare ne c`s`torim, e[ti de acord? \ncheie
b`rbatul, diplomat.
Virginie schi]` un zâmbet.
– S`pt`mâna viitoare e perfect.
– Bine, spuse s`rutând-o u[or pe vârful nasului. M` duc
s`-i spun lui Mabel s` urce ca s` \nceap` s`-]i fac` rochia.
Trebuie s` se apuce de treab` imediat [i…
– Trey, \l \ntrerupse viitoarea mireas`, nu vreau o
c`s`torie mare. N-am nevoie de o rochie special`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 185

Vroia o ceremonie simpl`, intim`, nu un spectacol mare.


– Ridicol. E[ti regina mea. Meri]i s` fii \mbr`cat` ca o
regin`. Diamante… sau safire? Avem o min` la Black Lode
unde se g`sesc cele mai frumoase safire din lume.
"Regina" \l privi drept \n ochi.
– Trey, n-am nevoie de a[a ceva. N-am nevoie decât de
tine.
Imediat, o prinse de umeri [i se aplec` astfel \ncât ochii
lor s` ajung` la acela[i nivel.
– Virginie, iart`-m`… vom face cum vrei tu. Cât despre
mine, deja m-ai… [i pentru totdeauna.
– Te iubesc, murmur` ea, cu lacrimi \n ochi.
Palmele lui \i cuprinser` tandru obrajii.
– Nu plânge. O s` am grij` de tine… [i de copii. E[ti
via]a mea. |i mângâie buzele cu un s`rut u[or. Mai târziu,
când o s` te sim]i mai bine, o s` m` po]i s`ruta [i tu, ad`ug`
ironic.
– Am s-o fac, fii f`r` grij`!
B`rbatul lu` deodat` o expresie hot`rât`.
– Dac` vrei s`-i redai lui Guy titlul, o s` angaj`m cei mai
buni avoca]i din Fran]a. Dac` preferi s` r`mânem la munte,
o s` construim o cas` nou`, o s` plant`m orhidee. Sau dac`
vrei s` mergem s` tr`im sub un palmier \n Tahiti, o s`
mergem acolo. O s`-]i dau tot ce vrei.
Femeia nu r`spunse imediat, pentru c` era prea
186 KATE DOUGLAS

impresionat`.
– Nu trebuie s`-mi dai toate astea, murmur` pân` la
urm`, cu buzele tremur`toare.
– Vreau s`-]i dau totul. Vreau s`-]i dau toat` fericirea din
lume. Dar mai ales, te vreau pe tine.
– Aaa, da! r`spunse ea cu impresia c` i se deschideau
por]ile raiului. Dar dac` te iubesc, va trebui s` m` iube[ti [i
tu cel pu]in la fel de mult.
Trey pufni \n râs.
– Sunt gata s` te iubesc pân` vor seca m`rile.
– Cu atât mai bine, spuse Virginie, pentru c` sunt o
femeie care vrea s` i se arate c` este iubit`.
– A[a ziceam [i eu. Dup` ce te-am g`sit la Lily, dup` ce
era s`-mi omor calul urm`rindu-te pe munte, [tiu c` nu e[ti
femeia care s` a[tep]i lini[tit` \ntoarcerea so]ului acas`.
– Exact!
– Sunt la ordinele tale, contes`, murmur` Trey luând-o
\n bra]e.
O b`taie \n u[` le \ntrerupse momentul intim de
tandre]e. Trey sl`bi \mbr`]i[area.
– Pleac` de aici! strig` el.
– Tat`l vrea s`-]i vorbeasc`, domnule.
Trey \[i \n`l]` sprâncenele. Era glasul lui Timms,
majordomul. De ce era el? De obicei, nu se ocupa cu a[a
ceva.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 187

– Un ordin de la rege, spuse Trey ironic a[ezând-o cu


blânde]e pe Virginie pe perna lui.
– Nu te duce… Vreau s`-]i spun cât te iubesc, [opti
mângâindu-l pe obraz.
– O s` ai tot timpul s-o faci, dup` ce m` \ntorc, dragostea
mea. |i mângâie buzele cu un s`rut. Stai pe loc.
Când Trey deschise u[a, \l v`zu pe Timms a[teptându-l.
– E vorba despre vreo execu]ie? \ntreb` trimi]ând un
ultim s`rut \n direc]ia Virginiei.
– Nu [tiu nimic, domnule.
Hot`rât lucru, era ceva nelalocul lui. Avu confirmarea
când intr` \n bibliotec` [i constat` c` mama lui plânsese.

***

– Nici nu se pune problema! izbucni Trey, furios. Nici


vorb` despre a[a ceva!
Hazard \[i privi b`iatul care se ridicase de pe fotoliu [i
ajunsese lâng` biroul lui, cu venele ie[ite \n eviden]`. Blaze
\i l`sase singuri pe b`rba]i.
– Po]i s`-i spui curvei `steia s`-[i g`seasc` alt fraier! Ba
nu, mai bine i-o spun chiar eu.
– |i amenin]` pe Gray Eagle [i pe Buffalo Hunter sau pe
188 KATE DOUGLAS

oricare al]i doi indieni absaroke. Duncan a fost foarte


limpede \n privin]a asta, declar` Hazard disperat.
De dou` zile, \ncerca s` g`seasc` o solu]ie acestei
probleme, dar oricât le-ar fi oferit, cei doi Stewart ar fi cerut
o sum` [i mai mare. Odat` ce Valerie s-ar fi m`ritat cu Trey,
ar fi pus mâna pe toat` averea lui.
– Trebuie s` existe o solu]ie, ce naiba! Ea i-a atras!
– Este o femeie alb`.
Trey \ncepu s` se plimbe cu pa[i mari prin bibliotec`,
gândindu-se la ultimele cuvinte ale tat`lui s`u.
– Or s`-i spânzure f`r` niciun proces, nu-i a[a?
– La fel ca pe indienii de la Musselshell.
– N-ar accepta bani?
– Am \ncercat deja.
– Jigodia dracului! Poart` \n pântece copilul altuia, spuse
Trey dispre]uitor.
– E[ti sigur?
R`spunsul nu conta absolut deloc pentru Hazard, care
[i-ar fi sus]inut b`iatul \n orice condi]ii, dar era mai bine s`
[tie adev`rul… Trey se opri [i f`cu o strâmb`tur`.
– Ascult`, [tiu ce se vorbe[te despre mine \n rela]iile cu
femeile, dar \mi iau totdeauna m`surile de prevedere. {tiu
mereu unde sunt, cu cine [i ce fac… N-am fost cu Valerie
de vreo patru luni.
– |n privin]a asta, sunt de acord cu tine.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 189

Ab`tut, Trey se pr`bu[i pe un scaun \n fa]a tat`lui. |n cele


din urm`, ridic` ochii spre el:
– Tocmai i-am cerut Virginiei s` se m`rite cu mine.
Hazard avu imediat impresia c` se sufoc`. Trecu un timp
pân` s` poat` r`spunde.
– Mâine, m` duc s` m` \ntâlnesc cu judec`torii Henry [i
Perpperell. Poate o s`-i conving.
– M-ar mira s` reu[e[ti, replic` Trey. Au pierdut mult \n
povestea cu calea ferat`.
Cei doi investiser` bani serio[i \n construc]ia unei c`i
ferate, care trebuia s` traverseze teritoriul rezerva]iei.
Hazard pusese problema \n fa]a unei instan]e superioare [i
construc]ia c`ii ferate fusese oprit`.
– O s` \ncerc`m altceva.
– Jigodie nenorocit`! mârâi Trey, [tiind c` existau ni[te
limite \ntre care puteau s` \ncerce, [i c` Valerie [i tat`l ei le
cuno[teau.
Hazard lustrui nervos lemnul din care era f`cut biroul,
regretând c` trebuia s`-i pun` fiului s`u urm`toarea
\ntrebare. Oft` de dou` ori, \[i mu[c` buzele, apoi \ntreb`
cu o expresie scârbit`:
– Dac` nu exist` o alt` solu]ie, o s` te \nsori cu Valerie?
– {tii r`spunsul, spuse Trey cu aceea[i expresie.
Crescuse \mpreun` cu Gray Eagle [i Buffalo Hunter. |n
copil`rie, \nv`]aser` \mpreun` s` c`l`reasc` [i s` vâneze.
190 KATE DOUGLAS

Suflete[te, erau ca ni[te fra]i [i nici nu se punea problema


s`-i lase de izbeli[te.
– Cât timp ar trebui s` stau \nsurat cu ea? \ntreb`,
redevenind omul practic.
– Pân` se va na[te copilul. Nu mai mult.
– {i copilul?
– |mi \nchipui c` familia Stewart o s` negocieze
drepturile de mo[tenire.
– Dac` Valerie n-o s` accepte divor]ul? Nimic nu e sigur.
– Nimic, \n afar` de faptul c` Gray Eagle [i Buffalo
Hunter or s` fie spânzura]i, dac` n-o iei de nevast`. Dar mai
\ntâi o s` \ncerc`m cu judec`torii [i cu bani.
– M` duc s` vorbesc cu ea.
– N-are rost s` \ncerci.
– {i dac` ea [i taic`-s`u ar disp`rea… nu de tot– de[i ar
fi foarte tentant– ci pentru un lung voiaj \n Europa?
– S-ar fi putut, alt`dat`… Urm` o pauz` prelungit`. Ar fi
mai bine s` ne ocup`m de afacerea asta a[a cum fac albii,
dar \]i promit c` mariajul o s` fie pentru o perioad` scurt`.
– Dac` divor]ul n-o s` se poat` aranja prin bun`
\n]elegere?
– Atunci, la fel ca Jake Poltrain, o s` ne ocup`m de ei ca
ni[te indieni absaroke. |n]elege, continu` Hazard, c`
hot`rârea asta \]i apar]ine… Dar odat` ce-]i \ndepline[ti
treaba, \]i dau cuvântul meu de r`zboinic c` o s` te sc`p`m
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 191

de femeia pe care n-o vrei.


Tat`l lui nu-l silea s` se \nsoare cu Valerie, dar onoarea
cerea acest lucru. Erau \n joc ni[te vie]i.
– |nainte de a-i spune totul Virginiei, vreau s-o v`d chiar
eu pe Valerie. Mâine diminea]`… Poate o s` se
r`zgândeasc`.
– Sper din toat` inima, afirm` Hazard, f`r` s` cread`.

***

Primirea Valeriei, a doua zi diminea]`, când Trey


p`trunse \n salon, fu prietenoas`, ca [i cum nimic nu s-ar fi
\ntâmplat.
– Te-ai trezit devreme, spuse femeia cu glas mieros. Ai
mâncat? Vrei o cafea? Vrei ceva?
Trey st`tea rezemat de u[a pe care o \nchisese cu grij` \n
urm`.
– A[ vrea capul t`u pe tav`, Valerie. Po]i s`-mi faci
pl`cerea asta?
– Dragul meu, mereu ai avut un umor macabru. Vino
lâng` mine [i spune-mi ce s-a \ntâmplat? Se vede c` ]i-ai
revenit dup` micul incident de la Lily.
Sigur` pe ea, nu-i lu` \n seam` expresia amenin]`toare.
192 KATE DOUGLAS

C`r]ile erau \n mâna ei.


– Vino [i stai jos, repet` femeia b`tând u[or cu palma pe
cuvertura de damasc a sofalei.
Rochia ei, de culoarea piersicii, era [i mai frumoas` pe
]es`tura turcoaz. Avea dreptate; l`sa impresia c` era goal`.
Din p`cate, n-avea dispozi]ia s` aprecieze spectacolul
acesta. Lu` loc pe un scaun, \n fa]a ei.
– Cafea? \l \ntreb` din nou. Ceai? Sau poate ceva mai
tare?
Era mieroas` ca o pisic`. B`rbatului \i veni inima la loc:
o sarcin` de patru luni ar fi fost vizibil`.
– Nu, mul]umesc.
– Nimic?! Atunci, c`rui fapt datorez aceast` vizit`
matinal`?
– A trecut mult timp, Valerie. Am venit s` v`d… ce mai
faci.
– N-a trecut a[a mult timp, dragul meu, replic` lini[tit`.
|]i aminte[ti de luna noiembrie?
– |mi amintesc absolut tot. |mi amintesc \n primul rând
c` nu s-a \ntâmplat nimic.
– Cum po]i fi atât de sigur? }i-ai pierdut cuno[tin]a.
– Am adormit. Nu-i acela[i lucru. |mi aduc aminte
perfect ce s-a \ntâmplat– sau mai bine zis ce nu s-a
\ntâmplat. {i de atunci, nu te-am mai v`zut, Valerie. {tii la
fel de bine ca mine, c` nu este copilul meu.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 193

Femeii nu-i pieri zâmbetul de pe fa]` pentru atâta lucru.


– E cuvântul t`u \mpotriva cuvântului meu, nu-i a[a?
Toat` lumea \]i cunoa[te reputa]ia. Cât despre mine, eu
sunt, dimpotriv`, inocenta miss Stewart, care merge
duminica la biseric`, dragul meu.
|l privi de parc` ar fi fost \ntruchiparea inocen]ei.
– Mai e[ti [i cea care se culc` cu oricine. Buffalo Hunter,
Gray Eagle [i câ]i al]ii? Indienii te excit`, nu-i a[a? S-ar putea
face o list` cu aman]ii t`i, semnat` de fiecare.
– Nimeni nu i-ar crede, replic` lini[tit`. Sunt ni[te piei
ro[ii, care locuiesc \n colibe mizerabile.
– Dar sunt destul de buni ca s` te culci cu ei.
Femeia zâmbi.
– Nu sunt ca tine, dragul meu. Dar [tii asta, nu-i a[a?
– De ce eu, Valerie?
– Pentru c` te iubesc [i vreau s` m` m`rit cu tine, Trey.
E atât de simplu.
– Valerie, tu nici nu [tii ce \nseamn` dragostea. Vrei doar
s` devii doamna Braddock-Brad.
– Care e diferen]a?
Trey f`cu un efort s` nu-i trag` o palm`.
– Cât vrei, Valerie? \ntreb`, abia st`pânindu-se. Cât vrei
ca s` g`se[ti un alt tat` [i s`-]i petreci o vacan]` prelungit`?
Spune-mi pre]ul t`u.
F`meia adopt` o expresie jignit`.
194 KATE DOUGLAS

– Uneori e[ti grosolan, Trey. Vorbe[i ca un negustor.


– Sunt \nc` destul de politicos ca s` nu-]i spun cuvintele
pe care le-ai merita, Valerie. Nu vreau s` m` \nsor cu tine.
– Dar eu vreau.
– Po]i s` ai banii, f`r` s` m` ai pe mine.
– To]i banii? \ntreb` \ncet.
– Putregaiule, morm`i el, cu f`lcile \ncle[tate.
– … Cu care f`ceai alt`dat` partide uimitoare de
dragoste, s` nu ui]i asta.
– Dac` [tiam c` pre]ul va fi c`s`toria pe care mi-o ceri,
nu te-a[ fi atins niciodat`.
– Via]a a fost prea u[oar` pentru tine, dragul meu. Ai
avut mereu tot ce ]i-ai dorit. |l privi cu sub\n]eles. A[ vrea s`
v`d [i eu cum e. O s`-]i fiu so]ie.
– Ai un tupeu ceva de speriat, declar` sumbru. Dar am s`
evit s` ajungem \n situa]ia asta.
– Viseaz`, dragul meu, viseaz`. M-am gândit cu grij` la
tot, [i nu peste mult timp, o s` vezi c` n-ai sc`pare.
– Al cui e copilul? o \ntreb` deodat`.
– Nu ]i-a[ spune nici dac-a[ [ti. Oficial, e al t`u, fire[te.
– Nu se poate, morm`i Trey. Trebuie s` fie un co[mar.
– E[ti cel mai bogat [i cel mai seduc`tor b`rbat din
Montana, spuse Valerie, sigur` pe ea. Eu sunt cea mai
frumoas` femeie. E o unire perfect`.
Trey o contempl` [i nu v`zu deloc frumuse]ea la aceast`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 195

femeie, care se purta ca o hien`.


– Nu!
– Mi-ar pl`cea ca ceremonia s` aib` loc la Our Lady of
the Hill… \n, s` zicem, trei s`pt`mâni.
– Nici vorb`! izbucni Trey ridicându-se brusc.
{tiuse tot timpul c` era o femeie lipsit` de scrupule, dar
nici chiar a[a!
– Cu [ampanie fran]uzeasc`…
Fur` ultimele cuvinte pe care le auzi \nainte de a trânti
u[a budoarului. Nu mai fusese niciodat` atât de furios.

***

|ntâlnirea lui Hazard cu judec`torii nu se desf`[urase


bine deloc. Chiar dac` nu mai erau atât de afecta]i de
afacerea cu calea ferat`, nu erau de acord s`-[i asume un
risc pentru un caz de "viol". De fapt, amândurora le p`rea
r`u c` trebuise s` resping` oferta generoas` a lui Hazard,
dar dac` Valerie f`cea public` acuza]ia de viol, nicio
hot`râre judec`toreasc` n-ar fi putut s` se opun` unei
r`zbun`ri populare. Le p`rea r`u, dar nu puteau s` fac`
nimic.
Tat`l [i fiul luar` \mpreun` masa de prânz \ntr-un salon
196 KATE DOUGLAS

privat de la Montana Club [i \[i \mp`rt`[ir` e[ecurile.


– Era de a[teptat, recunoscu Trey, cople[it, \nainte de a
da peste cap un pahar cu whisky.
– Ar fi putut s` se descurce \mpotriva oric`rei alte
acuza]ii, dar nu \mpotriva unui viol, oft` Hazard.
– Pentru c` suntem indieni, ad`ug` cinic Trey.
– {i pentru c` e[ti bogat…
– {i pentru c` are o ambi]ie nem`surat`. Vorbe[te despre
o nunt` la Our Lady of the Hill, peste trei s`pt`mâni.
Hazard \[i privi \ngândurat fiul.
– {i Virginie?
– Trebuie s` \ncerc s`-i explic. Este realist` [i [tie c` Gray
Eagle [i Buffalo Hunter n-ar avea nicio [ans` s` scape.
– Am putea, spuse Hazard, gânditor, s`-i r`pim pe
Duncan [i pe Valerie [i s`-i ascundem undeva \n mun]i.
Dispari]ia lor ar provoca un scandal mare, mai ales dac`
altcineva ar fi la curent cu [antajul lor. |n felul `sta, am
câ[tiga timp sperând s` se r`zgândeasc`, dar niciunul dintre
ei nu pare un om rezonabil.
– Valerie nu [tie ce \nseamn` asta. Fii atent, mariajul `sta
va dura doar [ase luni. Trey \n`l]` din umeri. {ase luni trec
repede. Acum, tot ce am de f`cut este s`-i explic Virginiei
cum stau lucrurile. Se \ncovoie, cople[it pe scaunul lui. Am
nevoie de un pahar.
Tat`l i-l mai umplu o dat`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 197

– Peste [ase luni, spuse b`trânul, o s` chefuim pe cinste


ca s` s`rb`torim divor]ul.
Ironic, Trey ridic` paharul \n s`n`tatea lui.
– Cu condi]ia s` n-o strâng de gât pân` atunci. Bine, s`
\ncerc`m s` mai trecem \n revist` toate am`nuntele, pentru
ultima oar`, s` nu fi uitat ceva. Dac` tot clanul ar p`r`si
Montana câtva timp? \ntreb` \n glum`.
– Sunt sigur c` lucrul `sta ar fi bine primit \n toat`
America. Guvernul chiar recomand` amplasarea de ferme \n
de[ert.
– Dar dac` i-am \mpu[ca?
Era prima oar` când Trey o spunea pe fa]`.
– Duncan s-a gândit de bun` seam` la eventualitatea
asta, r`spunse Hazard. Trebuie s`-[i fi luat ni[te m`suri de
siguran]`. Asta ar fi chiar ultima solu]ie.
– Cum s` avem \ncredere \n ei? Cum s` fim siguri c` nu
ne vor mai amenin]a \n viitor?
– Am o declara]ie a lui semnat` \n trei exemplare, explic`
Hazard oftând. Un document care o s` ]in` \n fa]a Cur]ii
Supreme.
Trey \[i privi tat`l peste marginea paharului.
– Trebuie s` existe un "dar".
– E posdatat`..
– Când?
– |n opt luni, [i chiar pentru asta a trebuit s` negociez
198 KATE DOUGLAS

câteva ceasuri. Cereau cinci ani, la \nceput.


– Felicit`ri, spuse Trey laconic \nainte de a-[i goli
paharul.
– Am scos pistoalele de dou` ori, spuse tat`l cu un
zâmbet [iret. Ajut`.
– Duncan n-a fost niciodat` \ndr`zne], dar trebuie s`
recunosc c` putregaiul `la de fiic`-sa are curaj cât pentru
doi.
– Are o \ndr`zneal` nemaipomenit`, declar` sec Hazard.
Imediat ce taic`-s`u a ie[it din \nc`pere, a \nceput s`-mi fac`
avansuri.
– Nu m` mir` deloc.
– A p`rut jignit` când i-am spus c` e prea b`trân`, dup`
gustul meu.
Trey izbucni \n râs
– O nepolite]e care te va costa cu siguan]` un milion \n
plus.
– E drept c` a fost mult mai \nver[unat` \n negocierea
care a urmat.
– Bine, atunci, morm`i Trey, nu putem s`-i r`pim, nici
s`-i omorâm, nici s`-i respingem. To]i oamenii se nasc egali
\n drepturi, dar unii sunt "mai egali" decât al]ii.
|nh`]` automat sticla de whisky \nainte de a continua:
– Iat`-m` vândut pentru opt luni. Ridic` din nou paharul
spre tat`l lui. S` privim [i altfel lucrurile… ar putea s` fie [i
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 199

mai r`u. Chiar a[ putea s` fiu tat`l copilului.


– E[ti sigur c` nu e[ti tu? \ntreb` cu blânde]e Hazard.
– E singurul lucru, \n povestea asta dezgust`toare, de
care sunt sigur… [i care m` face s` nu \nnebunesc.
Capitolul 10

La venirea lui Trey, to]i copiii erau \n camera Virginiei.


St`tur` de vorb` pe \ndelete despre ce f`cuser` \n timpul
zilei [i ce planuri de viitor aveau, pentru c` Virginie \i
anun]ase deja despre c`s`toria cu Trey…
Sim]indu-i tensiunea, când entuziasmul copiilor se mai
potoli, tân`ra femeie \i trimise s` se preg`teasc` pentru
cin`. Nou-venitul \ncepu imediat s` se plimbe prin camer`
cu pa[i mari.
– C`l`toria la Helena s-a terminat cu bine?
– Se poate spune [i a[a, murmur` cel \ntrebat.
– Vrei s` vorbim despre asta?
– A[ prefera s` nu vorbim niciodat`.
– |mi pare r`u, se scuz` Virginie, descump`nit` de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 201

agita]ia lui neobi[nuit`. Nu vroiam s` m` amestec \n


treburile tale.
Trey o privi cu aten]ie pe femeia pe care o iubea. Singura
pe care o iubise vreodat`. Nu mai era palid`, avea obrajii
ro[ii, respira prospe]ime. P`rul auriu i se rev`rsa pe umeri.
C`ma[a de noapte de dantel` alb` \i sublinia puritatea.
Ochii verzi \i scânteiau \ncrez`tori. Contrastul cu Valerie era
frapant.
– Trebuie s`-]i spun… \ncepu el cu jen` \n glas, \nainte
de a ofta, ceea ce am de spus.
Degetele Virginiei se ag`]ar` imediat de cear[af.
– {tiam eu c` ceva nu este la locul lui.
– Nu e treaba ta, spuse Trey a[ezându-se pe un scaun de
lâng` pat. Nu e vina ta. Este \n parte a mea [i a Valeriei
Stewart. N-o cuno[ti… |nc` un oftat. Dar, din p`cate pentru
noi, eu am cunoscut-o.
Cu cât vorbea, cu atât mai mult se \ncovoia pe scaun,
parc` strivit de o povar` imens`.
– Spune-mi [i mie, spuse calm Virginie, care vroia s` [tie
unde aveau s` duc` toate astea, cu toate c` avea un
presentiment malefic.
– Ce-ai zice dac` nunta noastr` ar \ntârzia [ase luni?
– Atâta tot? exclam` tân`ra femeie, u[urat`. Mi-e
indiferent, continu` zâmbind. Nu fi \ngrijorat. Ar fi minunat
s` ne c`s`torim la var`. Putem s` ne schimb`m planurile. Te
202 KATE DOUGLAS

iubesc. Dac` m` m`rit cu tine s`pt`mâna asta sau peste [ase


luni, nu e deloc o catastrof`.
Trey nu zâmbea [i ea \n]elese c` nu-i spusese totul.
– Nu [tii ce-i mai r`u, o anun]` cu blânde]e. Trebuie s`
m` \nsor cu Valerie Stewart.
Era de o mie de ori mai r`u decât \[i \nchipuise.
Pr`bu[irea unui vis, distrugerea unei fericiri pe care \ncepea
timid s-o accepte. Trecu un timp pân` s` aib` puterea s`
\ntrebe:
– De ce?
– Ca s`-mi scap doi veri de spânzur`toare.
Virginie ascult` \ngrozit` povestea teribilei uneltiri, care
f`cea ca via]a ei al`turi de Trey s` dispar` \n neant. El era
cople[it, dar pân` la urm`, mult mai optimist decât ea.
Virginie intuia c` o femeie ca Valerie Stewart n-ar accepta
atât de u[or s` fie p`r`sit` \n câteva luni. Cineva destul de
viclean ca s` ]in` ostatic un Braddock-Black nu era chiar atât
de naiv.
– Nu [tiu ce s` fac… trase concluzia Trey, pe un ton
mâhnit.
Se sim]ea deprimat, abandonat de noroc.
– N-ai de ales. |nsoar`-te cu ea. Eu [i copiii o s` ne
\ntoarcem acas` [i ai putea s` vii pe la noi la var`. |ncerca
s`-[i p`streze calmul. Am s` le spun copiilor…
Glasul i se frânse, \nghi]i \n sec, apoi continu`, hot`rât`:
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 203

– Nu [tiu ce-am s` le spun. Cred c` te iubesc la fel de


mult ca mine.
Inima \i b`tea tare, gata s`-i sparg` pieptul. Trey se ridic`
\n clipa \n care-i v`zu lacrimile ap`rând \n ochi. O lu` \n
bra]e, o duse pe canapeaua de lâng` [emineu [i o ]inu lipit`
de el.
– Nu va dura decât câteva luni, \i murmur` la ureche.
– O s` vin` vara \nainte s` ne d`m seama, mai spuse
femeia cu obrajii plini de lacrimi.
– Nu plânge… nu plânge, o implor` Trey. Doamne! Nu
trebuie s` pleci, \i spuse tandru s`rutând-o. N-ai niciun
motiv.
Nu putea s` suporte gândul c` o va pierde, chiar [i numai
pentru [ase luni.
– Nu-mi cere s` r`mân. Nu sunt \n stare… Nu atâta timp
cât e[ti \nsurat cu alta.
– E doar o ceremonie… Nu o c`s`torie. N-o s` locuiesc
\mpreun` cu ea.
– Nu… nu pot s` r`mân, [opti Virginie. O s` ne
\ntoarcem de \ndat` ce o s` m` pot ]ine pe picioare.
– Cum vrei tu, fu de acord Trey care nu vroia s` discute
cu ea acum, dar n-o va l`sa s` plece.
|ntr-un fel sau altul, va g`si o solu]ie s-o fac` s` r`mân`.
|mprejur`rile \i venir` \n ajutor lui Trey, care nu mai trebui
s` fac` eforturi s-o conving`. Pe rând, to]i copiii se
204 KATE DOUGLAS

\mboln`vir` de febra pe care o avusese Virginie. Timpul


trecu pe nesim]ite.
Virginie abia b`g` de seam` ziua când Trey o l`s`
singur`… s` mearg` s` se \nsoare. Epuizat`, tân`ra femeie
adormise \n zori [i el se d`duse jos din pat f`r` s-o
trezeasc`. Abia dup`-amiaz`– infirmierele primiser` ordinul
s-o lase s` doarm`– ea \[i d`du seama c` \n cas` era o lini[te
neobi[nuit`. |n]elese imediat din ce cauz`. Seara plânse, cu
toate c` vroia s` se ab]in` [i, când Genevieve o \ntreb` ce se
\ntâmplase, se mul]umi s`-i r`spund`:
– Sunt obosit` [i vreau s` ne \ntoarcem acas`.
Virginie preferase s` nu le spun` copiilor despre
uneltirile diabolice ale Valeriei [i ale tat`lui ei. Le spusese c`
aveau s` se \ntoarc` atunci când to]i vor fi s`n`to[i [i c` Trey
va veni s`-i vad` la var`.

***

Biserica era arhiplin`, cu toate c` nu erau prea mul]i


invita]i din partea familiei Braddock-Black. |n schimb,
Valerie le trimisese invita]ii tuturor, [i nimeni nu vrusese s`
rateze evenimentul. Fuseser` adu[i o sumedenie de
trandafiri albi [i biserica p`rea un nor imaculat [i parfumat.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 205

Cele opt domni[oare de onoare alc`tuiau un contrast


izbitor cu tot albul, \n timp ce mireasa era foarte elegant` \n
rochia de dantel` de Vene]ia, plin` cu perle, care avea o
tren` de câ]iva metri. Trey se sim]ea ca un prizonier v`zând
toate astea.
Masa de nunt` fu de un lux grandios, cu zece buc`tari
francezi \ns`rcina]i cu bunul mers al lucrurilor. {ampania, [i
ea fran]uzeasc`, bine\n]eles, curgea \n valuri [i to]i invita]ii
remarcar` c` Trey cam abuza de ea. Imediat dup` antreuri,
orchestra \ncepu s` cânte dar, spre surpriza general`,
ginerele refuz` s` deschid` balul dansând cu mireasa.
Prefera s` bea, \n loc s` danseze.
P`rin]ii lui r`maser` exact cât s` salveze aparen]ele. Se
zvonea c` Hazard nu vedea cu ochi buni aceast` uniune.
Bârfele spuneau c` mireasa era \ns`rcinat` [i se for]ase
mâna tân`rului. Cu reputa]ia lui, era un lucru de \n]eles.
Avea \n sfâr[it s` se astâmpere? se \ntrebau, curioase,
numeroase femei care-i f`cur` avansuri \n timpul balului,
dar r`spunsul era cât se poate de clar c` nu. {i pe urm`,
bine\n]eles, avea o nou` cucerire care-l a[tepta lini[tit` la
ranchul familiei. Era un copil r`sf`]at.
Când cei doi proasp`t c`s`tori]i plecar` \n sfâr[it pentru
luna de miere, toat` lumea remarc` expresia amenin]`toare
a lui Trey. Unul dintre invita]i f`cu remarca:
-Valerie nu pare o fat` cu ca[ul la gur` ca s`-[i \nchipuie
206 KATE DOUGLAS

c` poate s`-l p`streze doar pentru ea.


Vecinul lui r`spunse:
– Da, minun`]ia aia mic` pe care a cump`rat-o de la Lily
trebuie deja s`-l a[tepte. Din fericire pentru cei doi, Trey
nu-i auzi.
Prost dispus, ginerele o \nso]i pe Valerie pân` la casa pe
care o cump`rase cu banii ei. |n ceea ce o privea pe jigodia
ipocrit` de Valerie, ea \[i jucase bine rolul, afi[ând expresia
radioas` a unei mirese inocente. Dup` ce-i trimise la
plimbare pe servitori, femeia se \ntoarse spre el \ntr-un
vârtej de tul.
– Dragul meu, scoate-]i paltonul [i f`-te comod.
O luase de nevast`, dar rolul lui se termina aici.
– Nu r`mân…
Nu avea niciun chef s-o ating` sau s`-i suporte prezen]a.
Valerie amu]i pentru o clip`. Nu se gândise la varianta asta.
Ajungând la sfâr[itul a ceea ce-[i propusese, se credea la
ad`post de orice surpriz` nepl`cut`.
– Bine\n]eles c` o s` r`mâi. Suntem c`s`tori]i. Aici e casa
noastr`.
– E casa ta, replic` Trey cu o cruzime f`]i[`. Nu-i a mea.
S`-mi spui când se va na[te copilul.
|i \ntoarse spatele. Femeia r`mase cu gura c`scat`. |n
prima clip`, \i veni s` urle, dar nu ajunsese pân` aici ca
s`-[i piard` sângele-rece tocmai acum.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 207

– Ce-o s` le spun oamenilor?


– S` fiu sincer, draga mea, pu]in \mi pas`, \i spuse din
pragul u[ii.

***

Trey se \ntoarse târziu la ranch. Furios, intr` \n camera


\ntunecat`. Pân` aici, reu[ise s` salveze aparen]ele, dar
deodat` se pr`bu[i pe un scaun de lâng` pat [i \ncepu s`
tremure. |ncet, ochii i se obi[nuir` cu \ntunericul [i o v`zu
pe Virginie, adormit`. |[i \ndeplinise ce-[i propusese.
V`zând-o pe femeia pe care o iubea, se sim]ea mai bine. Ea
se \ntinse. O v`zu deschizând \ncet ochii, pe urm`,
f`cându-i mari când \l v`zu. Se ridic` imediat.
– Trey! exclam`, vesel`.
Instinctiv, vru s`-l ia \n bra]e, apoi \[i aduse aminte de
unde venea. |ncremeni, \ntrebându-se ce c`uta acolo, [i
dac` putea s` pun` mâna pe el. Era \mbr`cat, cu paltonul
\ncheiat la to]i nasturii, e[arfa r`sucit` \n jurul gâtului ca [i
cum i-ar fi fost frig.
– E noaptea nun]ii mele, spuse b`rbatul cu glas de
ghea]`.
O lacrim` se rostogoli pe obrazul Virginiei, urmat`
208 KATE DOUGLAS

curând de o alta. Sunt prostituat` dac` iubesc un b`rbat


\nsurat? se \ntreb` \n sinea ei, dar \n clipa urm`toare, nu-i
mai p`sa. |[i deschise bra]ele.
– Mul]umesc, spuse cu blânde]e b`rbatul, venind spre
ea.
F`r` un cuvânt, o \mbr`]i[`, l`sându-se \nc`lzit de trupul
ei. Nici unul, nici cel`lalt nu mai rostir`i un cuvânt. Era
de-ajuns c` se \ntorsese [i ea \l primise.
|n diminea]a urm`toare, \n Helena ap`ru un zvon
persistent. Ginerele nu participase la noaptea nun]ii. Se
\ntorsese la ranch. De bun` seam`, Lily avea totdeauna
marf` proasp`t`! Majordomul lui Valerie [i câteva subrete
erau buni de gur`, ca [i al]i câ]iva angaja]i de la ranchul
Braddock-Black.
|nainte de ora prânzului, Valerie primi un telefon de la o
prieten` sincer` care vroia s-o ]in` la curent,"pentru binele
ei", cu ceea ce se spunea \n toate barurile, saloanele [i
cluburile din ora[. Având toat` noaptea la dispozi]ie s`
g`seasc` o explica]ie plauzibil`, Valerie r`spunse f`r` s`
clipeasc`. Spuse c` ap`ruse o situa]ie de urgen]` la ranch, [i
fusese nevoie de prezen]a lui Trey acolo. Nu, nu [tia când
avea s` se \ntoarc`. Depindea de ceea ce se \ntâmplase. Ce
se \ntâmplase? N-o mai interesase, \n momentul \n care Trey
\ncepuse s` vorbeasc` despre generatorul electric.
– Ei bine, da, continu` ea, nu era singurul \n m`sur` s`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 209

ia decizii \n problema ap`rut`, dar [tii cât se simte de


r`spunz`tor de \ndat` ce apare o problem` \n familie… Da,
bine\n]eles c` sunt fericit`, Eunice. Tu n-ai fi, dac` te-ai
m`rita cu Trey?
Valeriei nu-i trebuir` decât câteva ceasuri ca s` analizeze
situa]ia rivalei sale, [i \nc` o jum`tate de zi ca s` pun` la
punct un plan de ac]iune. Nu f`cuse atâtea lucruri ca s` se
trezeasc` acum cu un so] fantom`. Bine\n]eles, avea bani,
era doamna Braddock-Black, dar vroia [i un b`rbat, iar Trey
era– avea destul` experien]` ca s` spun` asta– cel mai bun
partener pe care-l avusese vreodat` [i nu suporta s`-l [tie \n
patul unei prostituate.
Valerie se considera o femeie frumoas`, inteligent`, [i
totdeauna ajunsese s` \nf`ptuiasc` ceea ce-[i propusese.
Chiar [i Trey trebuise s` se plece \n fa]a ei. Ar fi trebuit s`-[i
dea seama c` nu se va l`sa a[a u[or. Nu era la fel ca al]ii. Era
furioas` v`zând c`-i sc`pa printre degete. Oare din cauza
femeii `leia sau doar pentru c` nu-i pl`cea c`-l atr`sese \n
curs`? Se hot`r\ s` \nceap` s` se ocupe de intrus`. |n primul
rând, trebuia s` treac` la ac]iune la momentul potrivit. Vroia
s` se vad` cu ea \ntre patru ochi. Cum rivala ei nu p`r`sea
niciodat` ranchul, Valerie trebuia s-o g`seasc` \nainte ca
Trey [i p`rin]ii lui s` vin` \n ora[ pentru sesiunea
parlamentar`.
Trey ajunsese s-o conving` pe Virginie c` nu era nevoie
210 KATE DOUGLAS

s` se \ntoarc` la ea acas`. C`s`toria lui nu era decât o


ceremonie f`r` sens [i nu schimba cu nimic via]a lui
cotidian`. Printre altele, era periculos s` se \ntoarc` \n
mun]i, singur` cu copiii.
– Te rog s` r`mâi, o implorase.
{ov`ind \ntre \ndoial` [i speran]`, acceptase pân` la
urm`. Copiii avuseser` un rol determinant \n luarea
deciziei.
– E foarte bine aici! s`riser` to]i \n sus, bucuro[i. S` ne
\ntoarcem la noi? Pe frigul `sta?
Trey st`tea la distan]` de grupul copiilor. Deodat`, micul
Eduard venise \n fug` la el smiorc`indu-se.
– S`-l p`r`sim pe tata Trey?
Se ag`]ase atât de bine de el, \ncât acesta \l luase \n bra]e
pân` la urm`, ciufulindu-i p`rul negru. Pe urm` se \ntorsese
spre Virginie, cu un zâmbet timid.
– Atunci, s-a rezolvat?
Serile din s`pt`mâna aceea, la \ntoarcerea lui Trey din
ora[ fur` pline de voie bun`, iar atunci când copiii se
duceau s` se culce, pentru cei doi se deschideau por]ile
paradisului.

***
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 211

Era luni diminea]`, o zi frumoas` de iarn`, [i Virginie


contempla peisajul pe fereastr` cu impresia unei mari
satisfac]ii. Hazard [i Blaze \[i petrecuser` duminica
jucându-se cu copiii. |nc` o dat`, Trey remarcase ce
bucuro[i erau cei mici. Trey [i p`rin]ii plecaser` foarte
devreme. Dup`-amiaz` urma s` aib` loc un vot crucial [i ei
trebuia s` duc` toat` ziua o campanie \ndârjit` ca s`-i
conving` pe ultimii deputa]i nehot`râ]i.
Virginie [i copiii erau \nc` \n mica sufragerie când
Timms, vizibil stânjenit, o anun]` pe doamna
Braddock-Brad. B`trânul majordom o aprecia pe Virginie,
care se ar`ta atât de atent` cu so]ia lui bolnav` de arterit`.
|ncercase s-o opreasc` pe Valerie la u[`, dar nu reu[ise.
Aceasta, \nfoiat`, era gata de lupt`. Petrecuse o
s`pt`mân` cumplit`, \n cursul c`reia trebuise s` se poarte
frumos cu o sumedenie de curio[i care o vizitau [i o
\ntrebau indiscre]i despre so]ul ei. Fusese nevoit` s`
suporte ironiile [i rânjetele "prietenelor". Fusese un
adev`rat co[mar c`ruia se hot`râse s`-i pun` cap`t.
Timms nici nu terminase s`-i spun` numele c` Valerie
trecu pe lâng` el intrând \n \nc`pere. Ochii nou-venitei se
oprir` mai \ntâi asupra lui Guy.
– ~sta nu poate fi al lui Trey. E prea mare… |l v`zu pe
Eduard. Ah, brunetul micu] trebuie s` fie al lui Trey. O privi
pe Virginie. {i al t`u?
212 KATE DOUGLAS

Asta trebuia s` fie atrac]ia pentru ea, \[i spuse Valerie \n


sinea ei. Au un copil \mpreun`. Nu l-a[ fi crezut niciodat`
atât de ata[at de valorile familiei. Dar dac` un copil \nsemna
atât de mult pentru el, o s`-i fac` ea unul.
Virginie se \ntoarse spre Timms, \nlemnit \n pragul u[ii.
– Timms, te rog, vrei s`-i duci pe copii de aici?
Tonul imperios [i expresia trufa[` \ncepur` s` schimbe
ideile preconcepute ale Valeriei despre târfa b`rbatului ei.
Nu avea nimic \n comun cu pensionarele obi[nuite de la
Lily. Nu p`rea a fi nici prostituat`, nici ]`r`ncu]`. {i accentul
pe care-l avea o f`cea [i mai stranie.
Virginie se ridic` imediat dup` ce copiii ie[ir` din
camer`, punându-[i mâinile pe mas` ca s` nu-i mai tremure.
Parc` tr`ia un co[mar: st`tea fa]` \n fa]` cu so]ia lui Trey.
– Ce vrei?
Valerie o studie din cap p\n` \n picioare \nainte de a-i
r`spunde:
– Vroiam doar s` te v`d, draga mea. Nu te zbârli.
Amantele lui Trey se \ntâlnesc de multe ori. Am putea s` fim
prietene, trase concluzia ca o pisic` stând de vorb` cu o
pas`re r`nit`.
– Nu sunt interesat` de a[a ceva [i nu m` intereseaz`
trecutul lui Trey. Te rog s` pleci!
|ncerca s` p`streze un ton lini[tit \n fa]a siguran]ei
Valeriei, dar era greu. Femeia asta seduc`toare \l cuno[tea
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 213

pe Trey mai de mult [i-i amintea cu cruzime reputa]ia lui


\ndoielnic`.
– Nu sunt binevenit` \n casa so]ului meu? replic` Valerie.
|]i faci iluzii, draga mea. Sunt so]ia lui.
Se uit` drept \n ochii amfitrioanei [i ad`ug` cu blânde]e:
– |i port \n pântece copilul.
Cuvintele astea avur` un efect nimicitor asupra Virginiei.
– N-am chef s` stau de vorb` cu tine, iar Trey o s` se
\ntoarc` abia la cin`. Te rog s` m` la[i \n pace…
|ncepu s` dea ocol mesei, dar cuvintele teribile prin
simplitatea lor– \i port \n pântece copilul– i se \nvârteau \n
cap.
– Nu cred c` Trey o s` vin` ast`-sear`, declar` Valerie ca
[i cum abia se gândise la lucrul `sta. Mi-a cerut s`-l a[tept s`
cin`m \mpreun`.
Minciuna asta \ndr`znea]` era menit` s-o pun` pe jar pe
Virginie. |[i f`cu efectul.
– Imposibil. Nu vrea s` te vad`.
– Draga mea, cum po]i s` fii atât de naiv`? morm`i
Valerie. A[a spune el?
– ~sta-i adev`rul.
Roas` de \ndoiala care se strecura \n ea, nu rostise
cuvintele cu prea mult` hot`râre. Valerie se \ntoarse spre
fereastr`.
– Aici, la ]ar`, v`d c` poate s` te p`c`leasc` u[or.
214 KATE DOUGLAS

Batjocoritoare, o privi din nou. Trebuie s` [tii c` Trey a fost


mereu r`sf`]at \n dragoste. Situa]ia e simpl`: ne vrea pe
amândou`.
St`pânindu-[i impulsul de gelozie, Virginie r`spunse,
str`duindu-se s`-[i p`streze calmul:
– Nu te-a v`zut dup` c`s`torie.
Valerie cl`tin` din cap.
– S`raca de tine, lucrurile nu se petrec chiar a[a cum
crezi tu. Trece pe la mine \n fiecare zi.
Virginie l`s` s`-i scape un icnet, [i Valeriei \i pl`cu s`
r`suceasc` pumnalul \n ran`:
– {tii, bine\n]eles, c` via]a amoroas` a lui Trey a fost
mereu scandaloas`. |l cunosc de mult` vreme. Nicio rela]ie
a lui n-a durat prea mult. Trebuie s` fii realist`. Te felicit
pentru… durata leg`turii tale cu el. Este un record, sunt
sigur`!
Destul! \i venea Virginiei s` urle. Nu-i adev`rat!
– Trey nu poate s` te vad`, spuse ea, cu un nod \n gât.
|n fiecare zi e la sesiune cu p`rin]ii [i se \ntoarce aici \n
fiecare sear`.
Valerie arunc` ostentativ un zâmbet ne\ncrez`tor.
– Draga mea, p`rin]ii lui Trey sunt \n stare s` fac` orice
pentru el. Dac` le spune ceva, sunt imediat de acord, dar \n
loc s` participe la sesiune, trece \n fiecare zi pe la mine… [i
trebuie s` recunosc c` petrecem clipe foarte pl`cute.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 215

– Min]i!
Valerie \[i duse degetul ar`t`tor \n dreptul buzelor,
arborând o expresie gânditoare.
– Ia s` vedem, vineri, Trey a purtat un costum albastru
cu o c`ma[` gri raiat`. Joi, era \ntr-o ]inut` sport [i [i-a
petrecut câteva ceasuri cu Judd Parker, s` ia \mpreun` masa
de prânz…
Virginiei i se opri inima. Trey râsese de dejun [i
nepriceperea lui Judd la pocher. Trey \i spusese c`-i
propusese lui Parker s`-i dea câteva lec]ii. Femeile nu erau
acceptate la Montana Club, nu putuse s`-l vad` \ntâmpl`tor.
– Vrei s` mai auzi ceva? continu` Valerie, triumf`toare,
v`zându-[i interlocutoarea p`lind. Mar]i [i-a p`tat c`ma[a cu
sup`. Sau asta a fost miercuri… Servitoarea a fost imediat
mustrat`, po]i s` fii sigur`. |n ziua de azi nu se mai g`sesc
servitori buni.
Ce avea s`-i mai spun`? se \ntreb` Virginie, furioas`. |[i
petrecuser` timpul unul \n bra]ele celuilalt?
– {i dac` nu m` crezi, \ntreab`-l pe Trey… chiar dac`
ast`-sear` e mai greu, pentru c` o s` vin` la mine la cin`.
Valerie [tia, de la tat`l ei, c` un amendament de ultima
clip` va fi depus la camer`, târziu, ast`-sear`. Sesiunea risca
s` se prelungeasc`, a[a \ncât nu-[i asuma niciun risc
declarând c` Trey nu se va \ntoarce la cin`. {i mai avea \nc`
un atu \n mânec`.
216 KATE DOUGLAS

– De fapt, continu` femeia pe un ton neglijent, Trey a


uitat asta la mine.
Scoase o pereche de m`nu[i din buzunarul capei. Cu o
mi[care delicat` din \ncheietur`, le arunc` pe mas`.
Dac` pentru toate celelalte se putea g`si o explica]ie,
ultima dovad` nu putea fi pus` la \ndoial`. Trey le luase cu
el \n ziua \n care-[i pusese ]inuta sport. Virginie ridic` ochii
spre femeia superb \mbr`cat`, care era pe cale s`-i n`ruiasc`
via]a. So]ia lui Trey era mult mai frumoas` decât [i-o
\nchipuise. F`r` s` vrea, ochii Virginiei se \ntoarser` la
m`nu[ile indiene, care mai p`strau forma degetelor lui.
– Cred c` nu te gânde[ti c` o s` se \nsoare cu tine, spuse
Valerie cu superioritate. Dragostea, cuvintele \nfl`c`rate, nu
sunt decât un joc pentru el. S` nu crezi c` e[ti prima, dar nu
s-ar \nsura niciodat` cu tine.
Cu toate insinu`rile [i r`utatea Valeriei, primul impuls
era s`-l cread` pe Trey, dar nu-[i mai putea dezlipi privirea
de la m`nu[ile de pe mas`. Nu putea s` aib` \ncredere \n el.
Ru[inea, suferin]a [i furia se amestecau \ntr-un vârtej de
nest`pânit. Fusese atât de inocent`, atât de proast`. Trey
c`uta pl`cerea [i trecea de la o femeie la alta f`r` niciun
scrupul. Ce proast`! Ce proast` am fost ! Repeta la nesfâr[it
cuvintele astea [i nu se uita decât la perechea de m`nu[i [i
la buzele ro[ii ale Valeriei, care râdea de prostia ei. Brusc, \i
veni s` vomite [i, ca s` nu se fac de râs pân` la cap`t,
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 217

Virginie \[i lu` imediat t`lp`[i]a.


Valerie contempl` u[a pe unde disp`ruse gazda \nainte
de a murmura :
– La revedere, ]`r`ncu]o…
Virginie \ncuie u[a de la camer` [i se duse \n mijlocul ei,
unde se opri tremurând. |[i sim]ea pântecele durând-o. Nu
sim]ise de la bun \nceput c` fericirea era prea intens` ca s`
poat` dura? Nu [tiuse c` Trey nu vroia decât se se distreze?
O p`r`sise pentru Valerie… O p`r`sise. Nu putea s` nu
se \nfioare, nu era \n stare s` gândeasc` lini[tit`.
Nu se mi[case nici dup` câteva ceasuri.
– S-a terminat, [u[oti ea. Totul s-a terminat.
Trey nu s-a \ntors la cin`. Era cu Valerie…
Neavând niciun chef s` m`nânce, se duse totu[i la mas`,
ca s` fie cu copiii. Ace[tia, deja pu[i pe gânduri de vizita
Valeriei, o sim]ir` suferind [i aduser` vorba c` exista o
doamn` Braddock-Black. Le datora o explica]ie. Le povesti
pe scurt amenin]area \mpotriva verilor lui Trey [i admise c`
acesta se \nsurase cu femeia pe care o v`zuser`, dar
c`s`toria n-avea s` dureze mult, ad`ug`, f`r` prea mult`
convingere [i cu [i mai pu]in` speran]`. {i, pentru prima
oar` de când \l cuno[tea pe Trey, le spuse copiilor c`
puteau s` se \ntoarc` \n Fran]a, ca s` cear` mo[tenirea lui
Guy.
– C`s`toria asta vremelnic` ar putea fi momentul cel mai
218 KATE DOUGLAS

bun pentru a pune la punct problema succesiunii tatei,


declar` sora mai mare, pe un ton cât se poate de lini[tit, ca
[i cum un voiaj \n Fran]a ar fi fost o solu]ie rezonabil`.
Copiii nu spuser` nimic. Cei mici nu cunoscuser` decât
Lumea Nou`, iar Guy [i Emilie nu mai aveau decât vagi
amintiri despre ]ara unde se n`scuser`. Nimeni nu aduse
vorba despre Trey, dar el era acolo, prezent \n fiecare dintre
ei.
– Trebuie s` ne gândim, insist` Virginie \ntr-o lini[te
ap`s`toare.
Doar gândul `sta o f`cea s` nu-[i ias` din min]i. Acum,
datorit` lui Trey, avea destui bani s` se \ntoarc` \n Fran]a.
|ncepu s` se gândeasc`, asemenea unui copil care sper`
\ntr-un miracol; dac` o iubea \ntr-adev`r, dac` toate vorbele
pe care le auzise nu erau decât o ]es`tur` de minciuni
ticluite de Valerie, dac` totul nu era decât o gre[eal`
teribil`… atunci, se va \ntoarce la mine.
Dup` ce-i culc` pe copii, continu` s` se gândeasc` la
c`l`toria \n Fran]a. I se p`rea c` r`m`sese singura solu]ie
care-i mai r`m`sese.
Dac` Trey se \ntorcea acas` ast`-sear`, era hot`rât` s`-i
explice calm c` hot`râse, \mpreun` cu copiii, s` se \ntoarc`
\n Fran]a. Dar când veni \n sfâr[it, era foarte târziu [i lini[tea
\i fusese m`cinat` toat` seara de furie [i ranchiun`. {i-l
\nchipuise tot timpul \mpreun` cu Valerie.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 219

Trey se apropie de ea sco]ându-[i haina de piele, cu


magnificul zâmbet pe buze.
– }i-am sim]it lipsa, \i spuse \nainte de a o s`ruta u[or pe
obraz.
|ncerc` s`-i r`spund` cu un zâmbet, s` aib` o expresie
fireasc`, dar era mai mult decât putea s` fac`.
– E târziu, spuse cu glas ap`sat, de[i-i venea s` urle.
– Opozi]ia a depus un amendament la ora cinci, când
mult` lume plecase deja. Sperau s-o fac` s` treac` \mpreun`
cu partizanii lor care r`m`seser`. Din fericire, s-a putut face
o pauz` [i i-am adus \napoi pe ai no[tri. Au pierdut cu dou`
voturi. A fost un rezultat foarte strâns. A fost cât pe ce s`
pun` mâna pe cinci mii de acri din rezerva]ie.
|[i arunc` vesta pe scaunul cel mai apropiat \nainte de a
se lungi \n pat. Oft` din toat` inima. Uneori, lupta asta
permanent` pentru clanul lui \l extenua.
– I-am avut, spuse el \n b`taie de joc.
|ns` pentru Virginie aceste explica]ii p`reau mai mult
decât perfecte, ca [i cum ar fi fost repetate.
– Valerie a trecut ast`zi pe aici.
B`rbatul tres`ri violent.
– Ca s` fac` probleme, de bun` seam`, morm`i el.
– Mi-a spus ni[te lucruri interesante despre…
– S` nu crezi nimic din ce spune, o \ntrerupse Trey. E
cea mai mare mincinoas`.
220 KATE DOUGLAS

– A spus c`…Virginie se \ntrerupse, [ov`ind… c` ai fost


pe la ea.
Trey se \ncrunt`. Fir-ar s` fie! Valerie \ncepea s` fie o
adev`rat` belea. Chiar de mâine, o s` ia m`suri \mpotriva ei.
– {tii bine c` n-am mai v`zut-o de la c`s`torie.
– Ea nu spune acela[i lucru, ba dimpotriv`, replic`
Virginie, furioas`.
El tres`ri din nou, nelini[tit [i stupefiat de tonul [i de
cuvintele ei. Se ridic`.
– Vrei s` spui c` te \ndoie[ti de mine?
Rezemat de t`blia patului, o privea atent. Virginie oft`.
– Povestea ei st` \n picioare. L`s` ochii \n jos \n fa]a
expresiei lui acuzatoare. Mi-a spus despre dejunul t`u cu
Judd Parker… [i despre pata de sup` de pe c`ma[`. A adus
[i astea…
|i ar`t` m`nu[ile care o chinuiser` toat` ziua, privind
chipul lui Trey.
– Fir-ar s` fie! exclam` el.
Pentru Virginie, asta suna ca o m`rturisire. B`rbatul se
duse pân` la mas` ca s` ating` m`nu[ile negre de piele. |l
\ngre]o[a gândul c` Valerie pusese mâinile pe talismanul
lui.
– Cel pu]in, jigodia asta le-a g`sit. Trebuie s` fi pus pe
cineva s` m` urm`reasc`.
– Pare a fi ceva machiavelic, nu?
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 221

Doamne, \i venea s` ]ipe, nu po]i s` g`se[ti altceva mai


bun? Te urm`re[te?
– Nimic nu e prea machiavelic pentru Valerie. N-are
scrupule deloc. Mi-am pierdut m`nu[ile astea s`pt`mâna
trecut`. N-am mai v`zut-o pe Valerie dup` nunt`.
|[i lu` m`nu[ile [i se duse spre anticamer`, s` le pun` la
loc. Uite cum pune cap`t discu]iei, \[i spuse Virginie cu
am`r`ciune. Subiectul este \nchis. Furioas`, se ridic` la
rândul ei [i-l urm`.
– De fapt, n-are importan]` unde-ai l`sat m`nu[ile.
El se \ntoarse brusc.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` cu mult` blânde]e.
– De câteva s`pt`mâni, \ncerc s`-]i explic c` m` simt
stânjenit` aici. Vizita nevestei tale [i povestea ei despre
aventurile tale amoroase m-au silit s` recunosc cât de
mult…
– N-am avut nicio clip` impresia c` e[ti strânjenit`,
replic` b`rbatul cu sarcasm, dar se poate s` m` fi \n[elat. {i
n-am nevast`, e doar o asigurare pe [ase luni c` verii mei
n-or s` fie lin[a]i. Nu vreau s` m` cert cu tine. Vezi, ea chiar
asta vrea… S` nu ne cert`m. Tot ce am de f`cut este s` mai
a[tept câteva luni, pân` scap de ea.
Deodat`, cuvintele astea p`reau reci [i egoiste, ca [i cum
nimic n-ar mai fi contat pentru el \n afar` de propriile
sentimente. Virginie se \ntreb` atunci dac` nu va spune [i
222 KATE DOUGLAS

despre ea acela[i lucru peste câtva timp. La urma urmei, cu


[ase luni \nainte, cu siguran]` c`-i jurase Valeriei c` o adora.
– Cred c` eu [i copiii o s` plec`m pentru câtva timp.
– Nu vreau.
– Dar eu vreau!
Furia ei \l surprinse
– N-o l`sa s` fac` asta, spuse el pe un ton grav. Te rog,
n-o l`sa. Tocmai asta \[i dore[te.
Tân`ra femeie [i-o aminti pe Valerie, care spusese c` le
vroia pe amândou`. |l iubea, dar nu era singura. |[i mai
aduse aminte [i de discu]ia pe care o surprinsese la ranch
\ntre cele trei tinere. Trey era un b`rbat cu succes la femei,
la prea multe femei.
– Vreau s` plec, repet` ea având impresia c` se va n`rui
pe loc.
– Asta vrei? \ntreb` el cu glas neutru.
Virginie [ov`i, [i aceast` scurt` ezitare \l f`cu pe Trey
s`-[i piard` sângele-rece. Toat` povestea cu Valerie,
renun]area la propria libertate ca s`-[i salveze verii, cele
[ase luni de captivitate la care consim]ise fa]` de "draga lui
so]ie" ca s` \nceteze [antajul, impresia c` se l`sase prins
\ntr-o capcan`… toate astea r`bufnir` deodat`.
– Nu [tiu ce s` cred, spuse Virginie, cu sinceritate.
– Bine, spuse el sec. Atunci, crede-o pe o str`in` pe care
n-ai v`zut-o niciodat`, despre care [tii c` e o mincinoas`.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 223

Crede-o pe ea, nu pe mine. |n orice caz, \]i mul]umesc c`


e[ti sincer`. Nu credeam c` dragostea ta poate fi atât de
superficial`. |mi \nchipuiam c` m` iube[ti.
– Te iubesc.
– {i eu la fel, doamn`, replic` el \nclinându-se, ab`tut.
Acum, dup` ce ne-am declarat dragoste etern`, te rog s` m`
scuzi, dar am s` m` retrag ca s` dorm. Am avut o zi
\ngrozitoare [i mâine o s` fie [i mai r`u. Ah, bine\n]eles,
ad`ug` cu acreal`, am uitat c` mi-am petrecut ziua \n bra]ele
so]iei mele! Ei bine, orice-ar fi, scuz`-m` c` sunt obosit,
noapte bun`.
Capitolul 11

Trey se trezi dis-de-diminea]`. |n prezent, se punea


problema rezerva]iei de la Blackfoot, care era atacat`.
Doamne, nu se mai termina odat`! |n crepusculul dimine]ii,
o s`rut` pe Virginie pe obraz, [i zâmbi v`zând-o dormind ca
un copil. |i l`s` un bilet pe pern` \n care-i scria c` o iubea
mai mult decât pe Rally [i pe Clover la un loc [i disear`,
când o s` se \ntoarc`, va l`muri toate neclarit`]ile \n
leg`tur` cu Valerie.
Trey avu o zi grea, a[a cum se a[teptase, dar ac]ion`
hot`rât [i reu[i s` rezolve lucrurile \n folosul indienilor.
Când Hazard \l felicit` pentru energia cu care ac]ionase, el
r`spunse:
– Trebuia s-o fac. Ast`zi, trebuie s` m` \ntorc devreme
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 225

acas`. Am de f`cut [i ni[te cump`r`turi. Pe mâine.


Cump`r`turi? se \ntreb` Hazard urm`rindu-[i cu privirea
fiul, care cobora \n grab` scara de marmur`. Era ceva nou
pentru el.
Era \nc` devreme când Trey ajunse la ranch. |nc`rcat cu
cadouri pentru Virginie [i pentru copii, fu \ntâmpinat de
Timms, care p`rea surprins.
– Au plecat, domnule. Nu i-a]i \ntâlnit la Helena? Miss
Jordan [i copiii au plecat la unsprezece, ca s` v` \ntâlneasc`
\n ora[. Nu v-a]i \ntâlnit?
Trey \mpietri.
– Cum a plecat?
– Cu trenul, r`spunse Timms, nelini[tit. Rudy i-a condus.
– El s-a \ntors?
Tonul lui Trey \l f`cu pe majordom s` transpire
instantaneu.
– Da, domnule. S-a \ntors la ora patru.
– Trimite-l la mine, \n bibliotec`.
Trey nu-[i d`duse jos paltonul când Rudy intr` peste
câteva clipe \n bibliotec`. A[ezat la birou, p`rea o statuie.
– Unde ai dus-o pe miss Jordan? \l \ntreb` imediat, cu o
privire \mpietrit`.
– La magazinul general, la Irwin, domnule. A spus c` de
acolo trebuia s`-i iau mai târziu.
– La ce or`?
226 KATE DOUGLAS

– Când i-am l`sat acolo?


Trey \ncuviin]` din cap.
– La pu]in dup` unu [i jum`tate, domnule.
Doamne, se gândi Trey. Trenul de la Union Pacifique
pleca la Laramie la dou` [i dou`zeci. Nu putea s` fi plecat.
Era deja la u[` când \[i aduse aminte de Rudy.
– Mul]umesc, spuse el.
Se duse imediat \n camera ei. Când v`zu plicul a[ezat pe
pern`, lâng` biletul lui, \l cuprinse nelini[tea. Se duse
repede la pat, \l lu` [i-l citi imediat.
"Ne \ntoarcem \n Fran]a, ca s` recuper`m mo[tenirea lui
Guy. O s`-]i trimit adresa de \ndat` ce ne vom instala. Te
iubesc. Virginie."
{i \n post-scriptum, \i cerea s` aib` grij` de animalele de
la caban`…
Se \ntoarse la Helena cu speran]a s-o mai g`seasc` acolo.
Un telefon ar fi fost de-ajuns, dar vroia s` vad` el \nsu[i cum
st`teau lucrurile. Se duse direct la gar`. Angajatul \[i aducea
aminte foarte bine c` vânduse bilete pentru New York unei
femei tinere, \nso]it` de patru copii. Pl`tise cu aur.
Nu putuser` s` aduc` saco[ele de la ferm`. Erau prea
grele [i mai \i avea [i pe Emilie [i pe Eduard. Dar Trey
insistase s` schimbe aurul `sta, dorind s` se simt`
independent` fa]` de rude. Ce prost fusese! \[i spuse. F`r`
gestul acesta milos, \nc` ar fi fost cu el. Cel pu]in era
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 227

mul]umit c` avea bani de drum.


Ie[i pe peron [i privi calea ferat` care se pierdea spre
orizont. O blestem` pe Valerie. Pentru prima oar`, vroia s`
omoare pe cineva.
– N-ai plecat pentru totdeauna… s`lb`ticiune mic`,
nu-i a[a?
|ns` fulgii de z`pad` nu-i d`dur` un r`spuns care s`-l
lini[teasc`.
Neputând s` porneasc` \n urm`rirea Virginiei, se duse la
p`rin]ii lui. Oft` când, v`zând toate luminile aprinse, \[i
d`du seama c` ai lui aveau invita]i. Se strecur` pe u[a din
spate [i urc` direct \n biroul lui. Se a[ez` la masa de stejar
masiv [i, aruncându-[i privirea pe un calendar, \ncepu s`
numere [ase luni. Oare \n august trebuia s` nasc`? Nu o
\ntrebase, pentru c` nu i se p`ruse important, dar dintr-o
dat` era ceva esen]ial. Puse mâna pe telefon, cerându-i
operatoarei s`-i fac` leg`tura cu doamna Braddock-Black.
Nu-i f`cea nicio pl`cere, dar trebuia s` fac` asta.
– Re[edin]a Braddock-Black. Ce pot s` fac pentru
dumneavoastr`?
Trey o ceru pe Valerie [i, când servitorul \l \ntreb` cine
era, \i spuse numele. Interlocutorul \[i ceru mii de scuze. {i
de ce nu? se gândi Trey, doar eu \l pl`tesc.
– Bun` seara, drag`.
Fu gata s` \nchid` telefonul când auzi vocea mieroas`,
228 KATE DOUGLAS

\ns` vroia foarte mult s` afle ce-l interesa.


– Când trebuie s` na[ti? \ntreb` f`r` preambul.
– Oh, dragul meu, se pare c-ai uitat. Dar dac` nu vrei s`
afle toat` lumea din ora[, n-ar trebui s` vorbim despre asta
la telefon.
Avea dreptate; operatoarele de la central` nu pierdeau o
vorbuli]` din ce se discuta [i nu vroia ca am`nuntele acestei
c`snicii s` fie etalate \n public.
– De acord, se mul]umi s` r`spund` \nainte de a \nchide.
Se duse repede la Valerie, a c`rei cas` din c`r`mid` ro[ie
se afla la o dep`rtare de câteva str`zi. |i ceruse un cec ca s`
[i-o poat` cump`ra. Cum era obsedat de Virginie, nici nu-i
trecuse prin minte c` Valerie ar fi putut s` dea o recep]ie. |i
f`cea pl`cere s` se etaleze, [i acum avea mijloacele cu care
s` fac` acest lucru. Refuzând s` fie anun]at tuturor, \i spuse
majordomului c` vroia s-o \ntâlneasc` pe Valerie \n fumoar.
|ncepu s` se plimbe nervos a[teptând-o, [i-[i turn` un pahar
cu whisky. Arunc` o privire la pendul`. Jigodia \l f`cea s`
a[tepte!
Dup` trei pahare, u[a se deschise.
– Ce frumos din partea ta s` vii s` m` vezi, Trey!
– S` l`s`m temenelele, Valerie. Am venit s` aflu o dat`.
Femeia intr` [i \nchise cu grij` u[a \n urma ei.
– Parc-am \n]eles c` femeia pe care… o g`zduiai a luat
trenul s` plece pe Coasta de Est. S-a plictisit sau nu i-a
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 229

pl`cut izolarea de la ranch?


Se a[ternu t`cerea.
– E[ti cea mai mare curv`, Valerie.
Acum era sigur c` pusese oameni s`-l urm`reasc`, altfel
cum putuse s` ajung` a[a de repede vestea la ea?
– Mereu e[ti focos, dragul meu.
– Ai grij` s` nu te arzi dac` pui mâna pe mine. Valerie, de
acum \nainte, a[ vrea s` nu te mai apropii de prietenii mei.
– Avem atâ]ia prieteni comuni, dragul meu. M` tem c` e
imposibil. Dar dac` vorbe[ti despre micu]a ro[cat`, \n]eleg
c` orice vizit` e imposibil` acum, nu?
Diamantele din [iragul de la gât \i sclipir`. Erau enorme.
– Valerie, ai grij` ce spui, pentru c` sunt gata s` te strâng
de gât.
– Nu e genul t`u, Trey. E mult prea cuminte. Pân` \n
prim`var`, te-ai fi plictisit de moarte cu ea.
– O s` mi-o pl`te[ti \ntr-o bun` zi.
– Ar trebui s`-mi mul]ume[ti, dragul meu, c` te-am
sc`pat de târfa aia.
– Tu e[ti singura târf` pe care o cunosc.
– Dragul meu, ui]i c` te-am v`zut ademenind jum`tate
dintre femeile din Montana...
– N-a venit ziua s` vorbesc despre moral` cu tine. Acum,
nu vreau decât s`-mi r`spunzi la ce te-am \ntrebat [i o s`
plec imediat.
230 KATE DOUGLAS

– Judd Parker este aici, \mpreun` cu Bo Talmadge. De ce


nu-]i sco]i paltonul s` bei un pahar cu noi?
Valerie se sim]ea st`pân` pe situa]ie. Ast`zi, ob]inuse o
victorie important`. O alungase pe mica prieten` a lui Trey,
singura pe care o primise la el. Doar o vizit` fusese de-ajuns
s-o fac` s`-[i ia t`lp`[i]a. Fusese surprinz`tor de u[or s`
scape de ea. Trey era mai greu de pus \n genunchi, dar era
optimist`.
– Ai avut parte de o ceremonie de nunt`, Valerie, dar asta
a fost tot. Sunt ni[te limite pe care le am fa]` de clanul meu.
N-am de gând s` particip la mica ta s`rb`toare. Data na[terii,
te rog.
– De ce vrei s` [tii?
Ne\ncrez`toare din fire, primul impuls era acela de a
nu-i spune.
– Sunt pe cale s` pun la punct calendarul obliga]iilor
mele mondene pe vara asta, draga mea. Trebuie s` fiu acolo
ca s`-l \ntâmpin pe ultimul n`scut al familiei, replic` el
sarcastic.
– Nu [tiu dac` vreau s`-]i spun.
B`rbatul f`cea eforturi s` nu se duc` la ea ca s-o strâng`
de gât.
– Ascult`, Valerie, copilul `sta n-are nimic de-a face cu
mine. Am acceptat s`-l recunosc. Gata. Nu m` intereseaz`
cât mai dureaz` sarcina. Nu m` intereseaz` decât data
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 231

na[terii.
Pentru prima dat`, Valerie Stewart nu putu s` reziste s`
nu-i spun`.
– Zece septembrie.
– Mul]umesc. Cunosc drumul pân` la u[`.
Dar ea nu se mi[c`, blocându-i ie[irea. Trey ezit` o clip`,
ab]inându-se s` n-o strâng` de gât.
– Valerie, exagerezi! D`-te la o parte!
O ridic` de mijloc [i o d`du la o parte f`r` menajamente.
Deschise u[a cu piciorul [i porni cu pa[i mari, trecând pe
lâng` majordomul r`mas stan` de piatr`.
– Zece septembrie, \[i spuse oftând u[urat. N-o s` dureze
o eternitate!
Ridic` fa]a spre cer, ca s` simt` fulgii de z`pad`. Se
sim]ea mult mai bine.
|ntors \n biroul lui, \ncercui pe foaia de calendar data
fatidic`.
– Libertatea… [i Virginie, murmur`.
Cu toat` triste]ea provocat` de plecarea ei, respira mai
u[or. Calvarul avea un sfâr[it.

***
232 KATE DOUGLAS

Pentru Virginie, voiajul fu un calvar. Mai \ntâi, zilele


lungi [i nop]ile nedormite \n compartimentul de tren.
Copiii o cople[eau cu \ntreb`ri c`rora trebuia s` le
r`spund`. De ce plecaser` a[a \n grab`? De ce trebuia s`
reintre \n posesia unui titlu? {i pe deasupra, de ce nu venise
[i Trey cu ei? De ce plecaser` pe furi[, f`r` s`-i spun` m`car
la revedere?
Ca [i cum asta n-ar fi fost de-ajuns, Virginie era epuizat`
fizic [i de multe ori \i era grea]`. Dup` vizita Valeriei, \[i
pierduse pofta de mâncare [i ritmul regulat al trenului,
credea ea, \i agrava disconfortul stomacal. Dar o dat`
instalat` \n cabina unui vapor pe care-l luar` de la New
York, situa]ia nu se schimb` absolut deloc.
Zece zile mai târziu, culcat` \ntr-un pat de hotel din Le
Havre, cu tava cu mâncare neatins` al`turi, cu stomacul la
fel de \ntors pe dos, \ncepu s` \n]eleag` c` mersul cu trenul
[i r`ul de mare nu erau de vin` pentru situa]ia \n care se
afla, constatare care o deprim`.
Era clar c` era \ns`rcinat`. {i poate c` nu erau doar
Valerie [i ea \n situa]ia asta. Câte femei din Montana
r`m`seser` \ns`rcinate cu acest seduc`tor neobosit? Dac`
era s` se ia dup` zvonuri, stabilise un adev`rat record \n
domeniu.
|[i d`du seama c` acum se puneau o sumedenie de
probleme, care nu erau deloc pl`cute. Revenirea ei \n lumea
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 233

bun` avea s` provoace un scandal imens; se \ntorsese


contesa Jordan… tân`r`, nem`ritat`, dar \ns`rcinat`.
|ns` dilema era mult mai pu]in \ngrijor`toare decât
foamea de care avuseser` parte iarna trecut`, \[i spuse,
pragmatic`. O poveste plauzibil` [i banii lui Trey i-ar
permite s` evite orice nepl`cere. Iat` cum Virginie \[i
invent` so]ul care-i trebuia, moartea lui subit` [i tristul
doliu…
Cu oarecare \nfl`c`rare, se gr`bi s`-i informeze pe copii
cum trebuia s` spun` c` st`teau lucrurile. Nervoas`, le
a[tepta reac]iile.
– Hei! exclam` vesel Guy, cu un zâmbet panoramic. Voi
avea un nepot, indian absaroke. Fiul lui Trey o s` fie
nepotul meu.
– Ar putea fi o fat`, interveni imediat Genevieve. Virginie,
vreau o nepoat`!
Virginie nu putu s` nu zâmbeasc`, sim]indu-[i
nervozitatea disp`rând.
– Deocamdat` e[ti v`duv`, \ns` Trey o s` vin` la var` s`
te ia de nevast`, se amestec` \n vorb` [i Emilie.
– O s` vin` Trey, o s` vin` Trey, Trey, Trey… bomb`ni
vesel Eduard, c`ruia nu-i p`sa de povestea cu bebelu[ul.
Vreau s`-l v`d pe Trey… vreau un ponei.
|ntr-adev`r, n-ar fi fost minunat dac` ar fi venit Trey?
Dac` [i-ar fi abandonat nevasta, pe toate celelalte femei, [i
234 KATE DOUGLAS

ar traversa oceanul ca s-o \ntâlneasc` din nou pe cea pe care


o cump`rase dintr-un capriciu, \ntr-un stabiliment? Nu, cu
toate c` ar fi vrut din toat` inima, nu credea s` fie posibil a[a
ceva.
De la Le Havre, Virginie trimise o telegram` veri[oarei
preferate, Adelaide. |n cinci ani, multe putuser` s` se
schimbe. Adelaide poate nu mai locuia \n Fran]a… Dar
r`spunsul ei veni \n diminea]a urm`toare. Era tot la Paris,
devenise Alte]` regal` m`ritându-se cu prin]ul Valentin de
Chantel [i abia a[tepta s`-i revad` pe to]i.
Adelaide, \ntr-o extravagant` mantie de blan` de vulpe
alb`, \i \ntâmpin` la gar`. Dup` o lung` serie de \mbr`]i[`ri
[i felicit`ri reciproce, \i conduse \n "castela[ul" ei de lâng`
Notre-Dame, unde le puse la dispozi]ie cincizeci [i patru de
camere, c`rora nu li se putea repro[a absolut nimic.
Noaptea, târziu, cele dou` veri[oare se trezir` \n sfâr[it
singure. Adelaide, \i spuse \ncet, conspirativ:
– {i acum, poveste[te-mi totul. Valentin va avea grij` ca
titlurile s` v` fie restituite, nu-]i face probleme. Tata v-a
c`utat peste tot… dar parc-a]i disp`rut de pe fa]a
p`mântului. Hai, poveste[te-mi, te ascult!
Virginie ezit`, ne[tiind de unde s` \nceap`.
– Vorbe[te-mi despre so]ul t`u, murmur` Adelaide,
tumultuoas` ca de obicei. Era la fel de seduc`tor ca Valentin
al meu? Se \ntrist`. Of, draga mea, e dureros…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 235

Se aplec` spre ea s-o consoleze \nainte de a-[i relua


expresia de conspiratoare. Nu se schimbase deloc: era la fel
de vorb`rea]` ca atunci când erau copii. Deodat`, \n
budoarul celei mai bune prietene, Virginie avu impresia c`
avea din nou cincisprezece ani. Pentru prima oar` de când
\l \ntâlnise pe Trey, se putea dest`inui cuiva.
– Dup` moartea mamei [i a tatei, am \ntâlnit un b`rbat.
Absolut \ntâmpl`tor… [i… da, era mai seduc`tor ca
F`t-Frumos.
– Nu mai spune! reac]ion` Adelaide, captivat` de
poveste.
– Da, da! Avea p`rul negru ca noaptea [i…

***

|nainte de a se termina s`pt`mâna, prin]ul de Chantel, la


cererea expres` a so]iei, \l angajase pe cel mai bun avocat
din barou, maestrul Simoult, s` se ocupe de restituirea
bunurilor materiale [i a titlurilor familiei Jordan. Dup` o
lun`, lucrurile erau rezolvate, dar influen]a prin]ului fusese
determinant`. Simoult demonstr` cu elocven]a lui cum se
\ntâmplase, prin coruperea unor judec`tori, s` se ajung` la
condamnarea contelui Jordan.
236 KATE DOUGLAS

O lun` de procedur` fu de-ajuns ca s` se fac` dreptate.


Tân`rul conte de Jordan reintr` \n posesia bunurilor de
care fusese deposedat, \[i rec`p`t` titlurile [i pozi]ia.
Virginie fu \ntâmpinat` cu mult` simpatie de vechii
prieteni. Totu[i, cu toat` afec]iunea [i amabilitatea lor, nu
trecea nici-o zi f`r` s` se gândeasc` la golul pe care-l l`sase
Trey \n sufletul ei. F`r` \ndoial` c` avea s`-l revad`, nu peste
mult timp.
Dar speran]a [i realitatea sunt dou` lucruri diferite. Cum
putea s`-l anun]e c` \nc` una din numeroasele lui amante
era \ns`rcinat`? Alta \l silise deja s-o ia \n c`s`torie, din
acela[i motiv. S-ar fi sim]it prins \n capcan`. Dup` ce o
vizitase Valerie, nu mai avea nicio \ndoial` c` Trey era tat`l
copilului ei. Ferm hot`rât`, \ncerc` s`-l alunge din
gândurile sale [i s` fie pe de-a-ntregul contesa Jordan.

***

Timp de o lun` de la plecarea Virginiei, Trey \i ceru


po[ta[ului s` se prezinte la el la prima or`. Pe urm`, \ntr-o
bun` zi, nu-l mai interes`. |ncepu s` vorbeasc` pu]in, nu se
ducea s` vad` pe nimeni, nu bea nicio pic`tur` de alcool [i
refuza cu \nc`p`]ânare invita]iile prietenilor de a merge la
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 237

Lily. To]i vedeau ce efort f`cea s` nu vorbeasc` despre


Virginie, dar un lucru era clar: era nefericit.
|n iulie, din proprie ini]iativ`, Guy \i trimise lui Trey o
scrisoare, anun]ându-l c` era deja conte, [i-l \mbr`]i[au to]i.
Din p`cate, scrisoarea nu avu efectul scontat. Trey fusese
dat peste cap de bucurie, \ns` scrisul de pe plic nu era cel
pe care-l a[tepta. Dup` ce citi scrisoarea, \[i aduse aminte
ce-i spusese Virginie despre copii: "Cred c` to]i te iubesc la
fel de mult ca mine". Nu era adev`rat. Era clar c` \i sim]eau
lipsa mai mult decât ea. Virginie nu-i scrisese niciun cuvânt.
Dup` un sfert de or`, puse [aua pe Rally,ca s` se duc` \n
ora[. Dup` vreun kilometru, se opri ca s`-i lase pe Blue [i
Fox s`-l ajung`. Le spuse rece c` nu avea nevoie nici de
prieteni, nici de g`rzi de corp.
– Jake Poltrain este la Li Sing Koo [i nu e \n stare s`
amenin]e pe nimeni. Atunci, l`sa]i-m` s` stau câteva zile \n
infernul meu personal.
Li Sing Koo, discret ca de obicei, \l conduse pe Trey
\ntr-o \nc`pere mare drapat` cu m`tase.
– Vre]i s` ave]i pe cineva companie? \l \ntreb`, impasibil.
Trey \i arunc` o privire f`r` expresie.
– O femeie, preciz` chinezul.
– Nu.
Era ferm hot`rât. |[i scoase c`ma[a [i pantalonii de piele,
pe urm` [i ghetele [i se \ntinse pe cuvertura de m`tase.
238 KATE DOUGLAS

Amfitrionul \i aprinse pipa de aur. Trey se opri o clip` s`-l


priveasc` pe Koo, care a[tepta lâng` u[`.
– Mul]umesc, Koo.
De \ndat` ce chinezul ie[i, Trey puse bilu]a de opiu \n
pip`. De mult timp, \[i st`pânea exasperarea [i furia. Acum,
era hot`rât s`-[i ofere pl`cerea morbid` a uit`rii.
|ntâmpl`tor, \n confortabilele saloane private ale lui
Koo, Trey [i Jake Poltrain se trezir` la câ]iva metri unul de
cel`lalt. Jake \[i \nchipuia moartea lui Trey, \n timp ce acesta
o sortea infernului pe Virginie, cea pe care o interesaser`
doar banii lui. Timp de o s`pt`mân`, cei doi [i-o petrecur`
\n cel mai luxos salon de fumat opiu din Helena.
|n]elegând nevoia fiului s`u de a fi singur, Hazard \l scuti
de prezen]a g`rzilor de corp. Cu toate astea, prezen]a la
Koo a lui Poltrain solicita ni[te precau]ii. Li Sing Koo trebuia
s` g`seasc` un \nlocuitor pentru Blue [i Fox, [i Trey nu
trebuia s` se simt` jignit, a[a c` o gard` fu postat` \n
permanen]` \n fa]a u[ii lui.
Cu toate astea, \ntr-o noapte se \ntâmpl` ceva
neprev`zut. Cople[it de extazul pricinuit de opiu, Trey sim]i
ceva care-l stânjenea. |mpinse cu mâna [i sim]i ceva lung [i
rece. Deschise ochi [i v`zu care era realitatea. Jake Poltrain
\l domina, cu ochii scânteind de ur`, [i-i ap`sa ]eava
pistolului \n tâmpl`. Ah, se gândi Trey ironic, co[marul
clasic…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 239

– O s` mori, morm`i Jake, o s` te \mpu[c.


Era ud leoarc`. O euforie exaltant` pusese st`pânire pe
el. Pur [i simplu deschisese u[a, traversase \nc`perea [i
pusese arma la tâmpla lui Trey: era prima lui \ncercare de
când \l cuno[tea pe Braddock-Black, [i vroia s` profite de
ea.
– Dup` aceea, am s` te jupoi [i o s`-mi fac ghete din
pielea ta. S` vedem dac` milioanele lui taic`-t`u or s` te
scape, corcitur`!
Trey izbucni \n râs. Situa]ia i se p`rea caraghioas`, ca o
scen` de melodram`. Tremurând furios \n fa]a unei
asemenea indiferen]e, Jake \i \ndes` ]eava \n ureche.
– Deschide ochii, fir-ai al dracului!
Dup` un minut, Trey deschise ochii [i contempl` chipul
desfigurat al lui Jake, sim]i atingerea fierului [i se \ntreb` \n
sinea lui dac` durea când erai \mpu[cat \n cap. Gândul `sta
\l f`cu s` zâmbeasc`.
– Fii lini[tit, Jake. Nu-i greu s` omori pe cineva. Prea iei
totul \n serios, asta-i problema ta. Uite-l pe Koo, el [tie s` ne
fac` s` uit`m partea serioas` a vie]ii. Nu-i a[a?
– Koo e un vierme galben, cum e[ti tu un vierme ro[u,
mârâi Jake.
– Fii serios, nu-i frumos s` vorbe[ti a[a despre gazd`.
Koo \]i aduce vise aurii [i femei frumoase.
– Du-te dracu'!
240 KATE DOUGLAS

– |mi pare r`u, b`trâne, murmur` Trey \nchizând din


nou ochii, cu un zâmbet \ncântat.
Jake Poltrain nu-i \n]elegea felul de a glumi.
– O s` te omor, o s` te omor…
– N-o s-o faci, dac` continui s` tremuri, Jake, spuse \ncet
Trey \ntorcându-se pe parte cealalt`, s` se culce.
Jake frem`t` când v`zu ce bine era f`cut adversatul lui.
De ce nu-l implora s`-l lase \n pace? Atunci, se gândi la
femeia pe care [i-o disputaser` la Lily.
– N-ar fi plecat dac-a[ fi cump`rat-o eu, spuse cu un
zâmbet r`ut`cios. A[ fi ]inut-o \ncuiat` tot timpul. Trebuie
s` fii prost ca s-o la[i de capul ei. Nu po]i s` ai \ncredere \n
ele… se culc` cu orice b`rbat.
Când Trey se \ntoarse, Jake sim]i o mare bucurie.
Constat` cu pl`cere c` ochii lui nu mai erau nep`s`tori.
Erau larg deschi[i [i… furio[i. O nimerise. Putea \n sfâr[it s`
se r`zbune.
– A[ fi legat-o de pat [i te asigur c` mi-a[ fi f`cut de cap
cu ea, continu` el.. Voi, pieile ro[ii, sunte]i ni[te pro[ti.
Deodat`, Trey v`zu pistolul pentru prima oar`, la câ]iva
centimetri de capul lui. Violen]a sentimentelor \l scoase din
letargie [i \ncepu s` vad` clar cum st`teau lucrurile. Pistolul
\i tremura celuilalt \n mân`. Trase cu coada ochiului s` vad`
dac` erau singuri \n camer` [i dac` u[a era \nchis`. Se uit`
repede la Jake. Avea impresia c` se trezise dintr-un somn de
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 241

zece ani.
Jake f`cuse o singur` gre[eal`. Vorbise despre Virginie [i
Trey nu putea s`-l ierte. Da, acum trebuia s` ac]ioneze.
– N-ai fost \n stare s-o ]ii la tine, continu` Jake. Dac` o
v`d dup` ce te omor, n-am s` uit s-o s`rut din partea ta.
Trey \n]elegea c` Jake era gata s`-l \mpu[te.
– Apas` pe tr`gaci, Jake, spuse cu blânde]e, pentru c`
doar a[a o s` po]i s` te apropii de ea \ntr-o bun` zi.
Deodat`, \n semi\ntunericul din \nc`pere, Virginie \i
ap`ru \n fa]a ochilor.
– Nuuu! url`, aruncându-se asupra lui Jake.
Trey izbi violent cu umerii picioarele adversarului. Nu
mai avea nimic omenesc \n el, devenise o ma[in`rie uciga[`.
Chipul lui Jake deveni din ro[u, albastru, apoi din ce \n ce
mai vân`t. Trey nu mai auzea nimic din horc`iturile
adversarului, nu mai vedea nimic. Trebuia s`-l omoare pe
Jake Poltrain, s` reduc` la neant amenin]area pe care o
reprezenta… |ntr-un târziu, \i d`du drumul. Poltrain nu
mai mi[ca de mult. El se ridic`, c`lc` \n picioare trupul inert
[i se pr`bu[i \n patul lui.
R`mase \ntins pu]in pe spate, ca s`-[i trag` sufletul, dup`
care \ncepu… meticulos, preg`tirile pentru o nou` doz` de
opiu. Se a[ez` cu capul pe pern`, [i dup` ce trase de câteva
ori, l`s` drogul s`-[i fac` efectul. Mai \ntâi, v`zu obi[nuita
lumin` aurie, apoi ap`ru Virginie, zâmbitoare. Parc`-l
242 KATE DOUGLAS

chema. Lu` din nou pipa, ca s-o fac` s` se apropie [i mai


mult de el.
Koo, care avea el \nsu[i grij` ca totul s` fie bine, deschise
\nceti[or u[a s` arunce o privire \n`untru, c`ci parc` auzise
ceva nelalocul lui. La prima vedere, era clar c` Jake Poltrain
era mort. Se uit` cu luare-aminte [i la cel`lalt. Trey era viu.
Ie[i din \nc`pere, \nchise cu grij` u[a \n urma lui [i trimise
imediat s` caute un doctor.
Dup` o or`, Trey primise toate \ngrijirile de care avea
nevoie, [i doctorul \l lini[tise de nenum`rate ori pe Koo:
rana era superficial` [i Trey nu risca absolut nimic.
Amfitrionul se hot`r\ \n sfâr[it s`-i dea de veste lui Hazard
despre ce se \ntâmplase… [i-l a[tept`, \mpreun` cu
gardianul, \n fa]a u[ii lui Trey.
Hazard, urmat de Blue [i Fox urc` \n grab` sc`rile,
urcând câte patru trepte.
– Cum se simte?
– Foarte bine, r`spunse Koo. Jake Poltrain a murit.
Nimeni nu [tie, \n afar` de doctor [i de mine.
Hazard intr` singur \n camer`. |nchise ochii pentru o
clip`; fiul lui nu murise, l`udat fie Cel de Sus. Auzind u[a,
Trey se \ntoarse, [i \[i v`zu tat`l c`ruia \i zâmbi.
– Salut, tat`.
– Ce mai faci?
Trey sl`bise mult, avea o privire boln`vicioas`. Cu toate
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 243

astea, st`tea \ntins \n pat lini[tit, ca [i cum nu s-ar fi


\ntâmplat nimic.
– Ce mai faci? repet` blând Hazard.
– Foarte bine. Vrei s` vezi ce opiu excelent are Koo?
Hazard cl`tin` repede din cap \n sens de negare.
– Mama abia a[teapt` s` te vad`. A fost \ngrijorat`. Ar
vrea s` te \ntorci acas`.
– M` simt vinovat de moartea lui, \ncepu Trey ar`tând
spre trupul lui Poltrain… Dar el a \nceput.
– Se pare c` a fost o gre[eal`.
Trey se \ncord` \ncet, deschizând [i strângând degetele.
|[i privi tat`l.
– N-am avut de ales… vroia s` m` \mpu[te.
– Probabil [i eu a[ fi f`cut la fel, chiar f`r` s` mai a[tept
s` m` provoace.
Hazard nu-l sc`pa din ochi. Singurul lui fiu tr`ia, [i
pentru asta [i-ar fi vândut sufletul [i ar fi omorât o duzin`
de indivizi ca Poltrain.
– N-am mai omorât pe nimeni cu mâinile mele… A spus
ni[te lucruri despre Virginie.
– |]i lipse[te…
Nu era o \ntrebare. Trey \ncerc` s` zâmbeasc`.
– Mai mult decât a[ fi crezut. Nu mi s-a mai \ntâmplat cu
nicio alt` femeie.
– Dac` vrei un sfat de la tat`l t`u…
244 KATE DOUGLAS

Trey \[i \n`l]` umerii, resemnat.


– De ce nu? S`pt`mâna asta a fost un calvar.
– Du-te [i caut-o! A[a am f`cut eu cu maic`-ta.
– Nu-i acela[i lucru. Mama plecase pentru c` te credea
mort. E de \n]eles. Virginie [i-a dat seama c` avea s` piard`
milioanele unui Braddock-Black. Tat`, asta n-are nicio
leg`tur` cu dragostea. Am c`utat toate explica]iile
posibile… dar niciuna nu r`spunde la \ntrebarea de ce nu
mi-a scris. Ar fi putut s` mai a[tepte o zi. Ar fi putut s`-mi
spun` la revedere. Ridic` din nou din umeri. Nu, a vrut doar
banii. {i Valerie i-a ar`tat c` era gata s` se ia la har]` cu ea
ca s`-[i p`streze partea. Atunci, Virginie Jordan, ca o femeie
pragmatic`, a hot`rât s` plece de aici, ca s`-[i recupereze
averea din Fran]a.
Se opri o clip`, apoi oft`:
– Mul]umesc, tat`, c` te gânde[ti la mine, dar m-am
gândit deja de o mie de ori. Nu exist` o alt` explica]ie
pentru t`cerea ei.
Tat`l veni aproape [i-i puse o mân` pe um`r.
– S` ne \ntoarcem, spuse cu blânde]e. Mama ne a[teapt`.
Dup` cinci minute, se \ntâlneau cu Koo pe culoar.
– }i-a[ fi recunosc`tor dac-ai p`stra discre]ia pentru cele
\ntâmplate, spuse Hazard cu glas neutru.
– E de la sine \n]eles, domnule Black.
Capitolul 12

La jum`tatea lui septembrie, Trey fu chemat \n grab`


acas`. Valerie d`duse na[tere unei feti]e. Copilul era vizibil
metis [i, de cum \l v`zu, Valerie nici nu vru s` pun` mâna pe
el. D`du telefon la ranch s` le spun` c` le trimitea
bebelu[ul. |ncepur` imediat s` caute o doic` [i, \nainte de
sosirea copilului, Blaze puse s` se fac` ordine \n camera
acestuia.
A doua zi, când Trey d`du cu ochii de feti]a culcat` \n
leag`nul ro[u, fu imediat \ncântat. |l privea cu ochii mari [i
gângurea vesel`. Trey nu putea rezista farmecului surâsului
unui bebelu[.
– E minunat`, murmur` Blaze cu mândrie. Rareori
bebelu[ii zâmbesc a[a.
246 KATE DOUGLAS

– Uite c` ai devenit bunic`, o tachin` Trey.


– Are nevoie de noi, r`spunse Blaze, lini[tit`.
– Poate s` conteze pe mine. Ce fermec`toare! Trey \[i
trecu degetele prin p`rul negru. Are un nume?
– Nu \nc`… te a[teptam pe tine.
– Valerie n-a…
Blaze cl`tin` din cap.
– Jigodia naibii… murmur` Trey.
– Femeia asta n-are pic de mil`, fu de acord Blaze \n timp
ce micu]a \ncepea s` plâng`. |i e foame…
Trey habar n-avea cum s` \ngrijeasc` un copil, dar \n
zilele urm`toare, \nv`]` cu o r`bdare surprinz`toare.
Petrecea ore \ntregi la c`p`tâiul feti]ei adoptive. La
insisten]a lui Hazard, micu]a primi numele Belle.
– N-ave]i decât s` g`si]i un al doilea prenume. A[a, o s`
fim chit, accept` "na[ul."
– Cât` generozitate!
– E una dintre principalele calit`]i ale tat`lui t`u.
Iat` cum acest copil nedorit, care schimbase existen]a lui
Trey, a Virginiei [i contul din banc` al Valeriei, deveni
centrul aten]iei \n ranch. Belle era pur [i simplu minunat`.
Contractul de c`s`torie se termin` când \i s`rb`torir`
\mplinirea primei luni. |n aceea[i zi, Trey \i ceru Valeriei
divor]ul. Se duse la ea dup`-amiaz`, dup` ceai [i \nainte de
cin`, \ntr-un moment când era aproape sigur c` o g`sea
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 247

singur`. La intrarea lui Trey, proasp`ta mam` r`mase


imperturbabil`.
– Nu cred c` e o vizit` monden`, remarc` ea domol.
Trey era \mbr`cat cu o hain` de piele [i ni[te pantaloni
de lucru pr`fui]i.
– Deschidem o nou` galerie la mina de la Tracyville. Unii
oameni trebuie s` munceasc` pentru ca s` poat` tr`i.
– {i al]ii nu… replic` femeia cu ironie.
– |n privin]a asta, suntem de acord.
Nu se mi[case din pragul u[ii, neavând de gând s`
z`boveasc` nicio clip` \n plus fa]` de cât trebuia.
– De ce e[ti a[a nervos, drag` Trey? {tiu c` po]i s` fii [i
mai bine dispus. Vino, ia loc!
– Vreau s` divor]`m.
– Nu.
Glasul \i era calm, expresia lini[tit` \n vreme ce-[i lua un
pahar cu vin de porto, a[ezat pe o mas` de marmur`, hidos
sculptat` \n form` de leb`d`.
– Nu? Ai vrea s` mori?
– |mi convine s` fiu doamna Braddock-Black. Vinul e
adus din Portugalia, vrei [i tu?
El nu se a[teptase la un asemenea refuz.
– Ai semnat un contract, replic` b`rbatul, glacial.
– L-am rupt.
– Nu fi proast`. Avem o copie.
248 KATE DOUGLAS

Femeia afi[a un zâmbet nevinovat.


– Voi spune c` e un fals.
– Nu abandonezi niciodat`, nu-i a[a?
– Dar cine ar abandona \ntr-o asemenea situa]ie, dragul
meu? R`spunsul meu este clar: nu!
|i venea s`-i trag` o palm` zdrav`n` ca s`-i [tearg`
zâmbetul de pe fa]`.
– Mereu ]i-am subapreciat calicia.
– E [ansa mea, morm`i ea.
– Nu e vorba de o partid` de [ah, Valerie.
– Dar e un joc, nu, dragule? \ntreb` cu asprime, ca [i cum
aceast` eventualitate o excita.
– N-am niciun chef s` m` joc cu tine. O vor face avoca]ii
mei. Lor le place asta.

***

Hazard vorbi a doua zi cu Duncan Stewart, amintindu-i


c` semnaser` câteva hârtii \nainte de c`s`torie. Duncan
f`cea pe timidul, care nu \ndr`znea s` ia o hot`râre f`r` fata
lui.
– S` nu ne pierdem timpul, Duncan. De ce ave]i nevoie,
tu [i Valerie, ca s` pleca]i din Montana? Trimite]i o cifr` [i o
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 249

s` vedem ce putem face.


Jocul \ncepuse. Era vorba de o tocmeal`. Duncan [i
Valerie credeau f`r` \ndoial` c` ceruser` prea pu]in la
\nceput, [i aveau s` mai umfle cifrele. Hazard nu vroia s`
aib` probleme cu Belle. Era dispus s` le satisfac` cererile…
pân` la un punct.
– Omoar`-i! exclam` Trey dezgustat, \ntr-o diminea]`
când Hazard citea pentru a treia oar` scrisoarea pe care o
avea \n fa]a ochilor. Tocmeala asta o s` devin` etern`!
Duncan vroia acum s` fie numit tutorele legal al feti]ei
Valeriei. Hazard se strâmb`.
– Oameni ca Stewart sunt mereu gata s` se vând`.
Trebuie doar s` stabilim pre]ul. Târguiala asta m`
scârbe[te… Gata… Ce face Belle, \n diminea]a asta?
– Era cât pe ce s` m` bat cu mama ca s`-i dau s`
m`nânce. Am câ[tigat, preciz` el f`cându-i cu ochiul. E o
feti]` minunat`.
Oricare i-ar fi fost dispozi]ia, când aducea vorba despre
Belle, zâmbea mereu.
– Sunt fericit s` aud c` micu]a noastr` Sarah Bernhardt
[tie s` te bine dispun`, spuse Hazard, care zâmbea [i el. E o
binecuvântare pentru maic`-ta… De atâta timp n-am mai
avut un bebelu[ \n cas`.
– Mama e \ntr-adev`r fericit`. Se ocup` de toate, [i eu nu
fac altceva decât s` m` supun ordinelor ei, spuse Trey cu
250 KATE DOUGLAS

tandre]e. Tat`, n-ai team`, totul o s` fie bine. Mama face tot
ce trebuie [i [tii cât e de \nc`p`]ânat` când \[i propune ceva.
– |nc`p`]ânarea maic`-tii e deosebit`, r`spunse Hazard,
sunt de acord cu tine… Ar putea s` dea \napoi o armat`
\ntreag` cu o singur` mân`, dac` ar vrea.
Trey \[i contempl` tat`l: rostise ultimele cuvinte cu
mult` afec]iune.
– Mama [i cu tine vorbi]i serios, nu-i a[a?
– Totdeauna… murmur` Hazard. E prietena mea cea
mai bun`.
– Eu nu sunt \n aceea[i situa]ie, replic` Trey, sarcastic.
Pentru Valerie, prietenia este acela[i lucru cu un cec.
Ascult`, vreau s` am toat` responsabilitatea copilului,
indiferent cât ar costa.
– O s` le dau toat` mina Lost Creek…
– Un glon] ar costa mai pu]in, spuse Trey zâmbind.
– E o idee, r`spunse Hazard \n`l]ându-[i sprâncenele.
O idee pe care nu trebuir` s-o pun` \n practic`. Cineva,
lipsit de scrupule, trecu la ac]iune, dou` s`pt`mâni mai
târziu. Via]a dezonorant` a lui Duncan Stewart fu brusc
curmat`. Fiind intermediar pe lâng` indieni, fusese acuzat
\mpreun` cu câ]iva colegi de o fraud` imens`. |n iulie,
cincizeci de indieni muriser` pentru c` mâncaser` carne
stricat` [i alte dou` sute muriser` de foame iarna trecut` \n
rezerva]ia Black Earth, neprimind proviziile care le fuseser`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 251

promise. Totul fusese pl`tit [i guvernul trimisese carele, dar


era un obicei s` nu li se dea indienilor decât o parte infim`,
[i restul s` se vând` cu un profit apreciabil. |n felul `sta \[i
dobândise Duncan averea.
Fu g`sit scalpat, având \n gur` o bucat` de carne
putrezit`. Aparent, era vorba de o crim` a indienilor, dar
Trey [i Hazard remarcar` imediat c` scalpul fusese t`iat
altfel decât o f`ceau indienii. Urm`rir` ancheta
\ndeaproape. Foarte repede, [eriful renun]` s`-l caute de
criminal; via]a nu \nsemna mare lucru \n locurile acelea [i
Duncan \[i f`cuse prea mul]i du[mani.
De fapt, asasinul lui trebuia s` fie cineva pe care-l
cuno[tea bine, \n care avea \ncredere, pentru c` fusese
\mpu[cat de la mic` distan]`. |n prerie, unde-i fusese
descoperit cadavrul, ar fi fost imposibil cuiva s` se apropie
f`r` s`-[i dea seama, [i Duncan n-ar fi l`sat niciun indian s`
se apropie f`r` s`-l \mpu[te. |n general, era un tip realist.
Moartea aceasta schimb` radical situa]ia Valeriei, care era
\nainte de orice o femeie practic`. Helena devenea acum un
ora[ prea mic pentru gusturile ei. Se vedea deja f`cându-[i
intrarea \n lumea bun` de la New York. Cu un cinism
ostentativ, insist` s` negocieze direct cu Trey. }inea s`-l
vad` acceptându-i solicit`rile. Curios lucru, ceea ce o
deranja cel mai mult era faptul c` refuzase s`-[i
\ndeplineasc` \ndatoririle conjugale. Niciodat`, n-o
252 KATE DOUGLAS

respinsese niciun b`rbat, [i purtarea lui Trey o umilea. Era


hot`rât` s`-l fac` s` pl`teasc` scump. Cât despre feti]`, nici
nu se mai gândea la ea, [i-o [tersese din minte…
|l a[tepta pe Trey \n salonul ei, o \nc`pere la fel de ridicol
decorat` ca [i celelalte. Dup` ce nou-venitul intr`,
amfitrioana cl`tin` din cap \n semn de salut [i el f`cu acela[i
lucru, \nainte de a se a[eza pe un scaun. Negocierile
\ncepur` \ntr-o atmosfer` glacial`.
– La New York de-abia s-a deschis sezonul, spuse ea.
Atunci, dac-am putea s` ajungem la o \n]elegere chiar azi…
N-a[ vrea s` pierd festivit`]ile care urmeaz`.
Spunea asta ca [i cum nu s-ar fi \ntâmplat nimic, ca [i
cum tat`l ei n-ar fi fost asasinat, Trey nu s-ar fi ocupat de
copilul altcuiva [i ea n-ar fi avut o feti]`.
– Feti]a e bine, replic` Trey sec.
– Copiii nu m` intereseaz`.
– P`cat c` nu ]i-ai dat seama mai devreme.
– Sunt sigur` c` ai tot ce trebuie pentru ea la ranch.
Trey nu continu` imediat, nevrând s-o fac` s`-[i dea
seama cât ]inea la cea mic`, pentru c` ar fi \ncercat s`
profite.
– Frumos din partea ta c` te gânde[ti la viitorul ei, spuse
pân` la urm`.
– Trey, dragul meu, ar fi trebuit s`-]i joci rolul de so].
– Nu sunt un actor talentat, Valerie, draga mea.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 253

– O s` fugi dup` curva aia imediat ce o s` ob]ii divor]ul!


Pentru Valerie, femeiu[ca despletit` era o enigm`. Ce
avea \n plus, fa]` de ea? se \ntreba de luni de zile.
– Se spune c` te-a castrat, murmur` femeia, ar]`goas`.
– E o ipotez` pe care n-o s-o po]i verifica niciodat`. Cât
despre ce am s` fac dup` divor], asta nu prive[te pe nimeni.
|]i sugerez totu[i s` pleci de aici.
– M` amenin]i?
– Nu amenin] o femeie… Am spus femeie, nu
doamn`…
– Reputa]ia ta n-o s` reziste dup` moartea a doi membri
ai familiei Stewart. Nu era speriat`, dar privea lucrurile cu
sânge-rece. Nici tu nu e[ti un gentleman.
– Reputa]ia mea n-o s` te \nc`lzeasc` \n groap`, Valerie.
– Tu l-ai omorât pe tata?
Trey o privi nedumerit: parc` \l \ntrebase cum era
vremea ast`zi.
– N-a trebuit s-o fac eu. |[i f`cuse prea mul]i du[mani.
Bine, acum c` am terminat introducerea, ce-ar fi s`-mi spui
pre]ul, ca s` termin`m.
Femeia ridic` din umeri.
– Mi se pare c` ar trebui s` privim obiectiv situa]ia. De
exemplu, casa asta \mi apar]ine conform actelor.
– Valerie, am dou`zeci [i trei de avoca]i, care lucreaz`
pentru mine. Dac-a[ fi avut chef de o discu]ie juridic`, ]i-a[
254 KATE DOUGLAS

fi propus s` ne vedem la birou… S` ne \ntoarcem la bani.


– Vreau o cas` pe Park Avenue.
{tiuse totdeauna s` se adapteze.
– |ncep s` te recunosc. Sper numai s` nu vrei s`
negociem pentru un permis de construire [i despre
planurile arhitectului.
– Am nevoie de o tr`sur` [i de patru vizitii \n livrele. {i
de servitori \n cas`, bine\n]eles.
– Valerie, nu m` intereseaz` deloc mobilierul la care te
gânde[ti, num`rul de servitori care-]i trebuie. Sincer s` fiu,
dac` e[ti atât de inteligent` cum \]i place s` crezi, ar trebui
s` te gr`be[ti; din partea mea, ai putea s` mori chiar mâine.
Spune-mi pre]ul.
Amenin]area o f`cu s`-i spun` suma cea mai mare la care
se gândise. A[a trebuia s` procedeze \ntr-o negociere.
Bine\n]eles, el \i va propune o sum` ridicol de mic`, [i nu
va ceda decât pu]in câte pu]in. Pân` la urm`, se vor \ntâlni
la jum`tatea sumei. Atunci, rosti cifra. Trey o privi \ndelung,
cu o expresie stranie.
– Sunt mul]i bani, spuse pân` la urm`, cât se poate de
lini[tit. E nevoie s` te implor?
Pre] de o clip`, femeia se sim]i triumf`toare; parc`-l
vedea \n genunchi \n fa]a ei, dar pragmatismul d`du la o
parte \nchipuirile. Cât trebuia s` cedeze?
– R`spune-mi, re\ncepu el cu blânde]e. Vrei s`-]i s`rut
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 255

picioarele ca s` ob]in divor]ul `sta?


Era ceva nelini[titor \n glasul lui [i, pentru prima dat` de
la \nceputul discu]iei, Valerie \l privi cu aten]ie.
– Nu, r`spunse \n sfâr[it.
– ~sta era r`spunsul corect, murmur` b`rbatul
sco]ându-[i carnetul de cecuri din buzunar. O s` ai banii,
Valerie, dar dac` te mai apropii vreodat` de un singur
membru al familiei mele, am s` te omor. Vorbesc serios. |mi
vine s` te strâng de gât chiar \n clipa asta. A[ face ni[te
economii importante…
Ochii lui cenu[ii o f`cur` s` se \nfioare. F`r` s`-i mai
a[tepte r`spunsul, scrise cifrele pe hârtia pe care o \mpinse
spre ea, apoi se ridic`.
– A[ fi fost gata s`-]i dau mult mai mult, spuse cu un
zâmbet mali]ios. Drum bun, Valerie.
Femeia lu` fila de cec [i el o citi ca pe o carte deschis`.
– Dac`-l rupi, nu-]i mai dau altul. |n]elese c` nu glumea.
– Sper s` n-o mai \ntâlne[ti niciodat`, spuse,
dispre]uitoare, \nvins`.
– O s` fii mereu un parazit, Valery. Un parazit
ne\nsemnat.
{i o l`s` f`r` replic`.

***
256 KATE DOUGLAS

Odat` cu venirea toamnei, Virginie ie[ea din ce \n ce mai


rar din cas`, primindu-le doar pe prietenele cele mai
apropiate, a[teptând na[terea copilului. Cu cât se apropia
ziua, se gândea tot mai mult la Trey. Era normal, pentru c`
orice femeie care se preg`te[te s` devin` mam`, nu poate s`
se gândeasc` decât la tat`l copilului, dar o surprindea
acuitatea sentimentelor fa]` de el. |l ura. |l ura pentru c` nu
venise dup` ea. Cu toate astea, \l iubea. Era o experien]`
stranie s` constate c` ura [i dragostea puteau s` existe
\mpreun`, s` se amestece extrem de complicat. De când
plecase din Montana, nu avusese niciun moment de lini[te.
Oare ce f`cea acum? se \ntreb` pentru a nu [tiu câta oar`.
Se p`rea c` putea s` tr`iasc` foarte bine f`r` ea. |i trimitea
co[uri cu flori noii amante? |i cump`ra haine frumoase [i
bijuterii?
|n aceea[i clip`, contrar a[tept`rilor, Trey st`tea singur,
\ntins pe covorul gros de iarb`, avându-l ca tovar`[ doar pe
Rally, c`ruia \i vorbea despre ea.
– I-ar fi pl`cut aici, spunea contemplând poiana de la
malul râului. E ca la cabana de pe munte.
|[i aduse aminte c` Guy era acum conte, iar cabana de
lemn nu mai era pentru ei decât o amintire nepl`cut`… la
fel ca to]i cei pe care-i cunoscuser` \n Montana.
– Vezi, Rally, murmur` el, Virginie Jordan nu-]i
\mp`rt`[e[te gusturile pentru iarb` verde [i aer curat.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 257

***

Dup` o lun`, mult dup` miezul nop]ii, renumitul doctor


care-i veghea sarcina, cl`tin` trist din cap adresându-se
Adelaidei:
– Nu mai e nimic de f`cut.
|n camer`, era o atmosfer` ap`s`toare. Virginie era \n
travaliu de o zi [i jum`tate, treizeci [i [ase de ore de dureri
cumplite, de urlete [i de agonie. Bebelu[ul nu era bine
a[ezat \n pântece [i doctorul se m`rginea s` repete:
– Natura \[i urmeaz` cursul.
|n momentul de fa]`, pulsul tinerei femei devenea tot
mai slab, iar ]ipetele [i gemetele din ultimele ceasuri
\ncetaser`.
– Nepriceputule! \l lu` la rost Adelaide. Imbecilule! O s`
am grij` s`-]i stric reputa]ia!
Speriat, nefericitul \[i lu` imediat t`lp`[i]a. |ngrozit`,
Adelaide trimise pe cineva s-o aduc` pe Beatrice. B`trâna ei
doic` \i fusese mai mult decât o mam` [i, \n momentele
cruciale ale vie]ii, f`cuse apel la ea.
Dup` dou`zeci de minute, b`trâna \[i f`cu apari]ia [i
Adelaide izbucni \n lacrimi.
258 KATE DOUGLAS

– Ar fi trebuit s` te chem mai devreme, \i spuse


nou-venitei.
Beatrice o mângâie pe spate [i-i spuse cu glasul calm pe
care i-l [tia de când era mic`.
– {[[t, fata mea, acum sunt aici [i trebuie s` fii tare.
Spal`-te pe mâini [i ajut`-m`!
F`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, Beatrice se duse la
ligheanul de por]elan.
– N-avem nevoie de doctor. Bunica mea aducea copii pe
lume \nc` \nainte de a fi ap`rut doctorii.
– Slav` Domnului! spuse Adelaide, rec`p`tându-[i
\ncrederea.
– Domnul n-are niciun amestec \n treaba asta, spuse
b`trâna ]`ranc`. Nefericita asta [i cu mine o s` facem toat`
treaba. Dar dac` vrei s` te rogi, roag`-te s` nu-i crape
pântecele.
Fu o opera]ie \nceat`, delicat` [i dureroas`. Beatrice
masa copilul nen`scut \n sensul acelor de ceasornic, \n timp
ce Adelaide \i urma instruc]iunile \mpingând, ]inând ap`sat
când i se spunea.
– Nu!Nu! ]ip` moa[a când Adelaide sl`bi strânsoarea [i
copilul alunec` \n pozi]ia ini]ial`.
Tân`ra izbucni \n hohote de plâns.
– Termin`, micu]o, [terge-te la ochi [i s-o lu`m de la
cap`t, spuse Beatrice, care \ncepea s` se team` serios
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 259

pentru via]a Virginiei.


Pulsul era neregulat. Contrac]iile sl`beau. Chiar dac`
reu[ea s` a[eze copilul cum trebuia, mama poate nu va avea
puterea s`-l aduc` pe lume.
– Hai, acum, ]ine bine! ordon` Beatrice.
Dup` o or`, amândou` erau leoarc` de sudoare. Pu]in
câte pu]in, reu[iser` s`-l aduc` pe copil \n pozi]ia care
trebuia. Slav` Domnului, Virginie r`m`sese incon[tient` tot
timpul, dar \n clipa \n care contrac]iile \mpinser` copilul,
deschise ochii ca [i cum ar fi \n]eles c` nu mai avea nicio
clip` de pierdut. Treaz` pe jum`tate, f`cu un ultim efort
insuportabil. Deodat`, furios, un chip mic le ap`ru \n fa]a
ochilor, minunat, cu toat` furia lui.
– Trey! url` femeia ridicându-se ca [i cum ar fi v`zut o
fantom`. S` nu-i spune]i lui Trey!
Pe urm`, se pr`bu[i din nou. Delireaz`, \[i spuse
Adelaide.
– Trey era numele calului b`rbatului ei, \i explic` tân`ra
femeie Beatricei, care ridicase ochii \ntreb`tori.
– S`racul copil, murmur` moa[a punând delicat palmele
pe cre[tetul nou-n`scutului.
|l scoase cu o tandre]e [i o grij` infinit`.
– O s` ne ocup`m [i de maic`-ta. N-o s` r`mâi orfan,
micu]ule.
B`ie]elul avea pielea \nchis` la culoare, p`rul negru, doi
260 KATE DOUGLAS

ochi mari ca ni[te giuvaeruri cenu[ii [i era zdrav`n la trup.


Adelaide se uit` la bebelu[ul care sem`na atât de pu]in cu
mama.
– Virginie a spus c` tat`l lui era frumos [i avea p`rul
negru ca noaptea.
– N-a spus c` era indian? I-ar fi pl`cut un b`iat a[a de
bine f`cut.
|ntorcându-se spre Virginie, care avea o paloare de
moart`, \i \ntinse copilul Adelaidei [i scoase o sticlu]` din
saco[a ei de r`chit`. Nu fu mul]umit` decât dup` câteva
minute.
– Gata, n-o s` aib` hemoragie, spuse \n cele din urm`…
Copilul n-o s` r`mân` orfan.
Când Virginie se trezi pu]in mai târziu, Beatrice sp`lase
deja copilul [i-l \nf`[urase \ntr-o p`tur` alb`.
– Vreau s`-l ]in \n bra]e, ceru mama chiar \nainte de a-[i
reveni complet.
– De unde [tii c` e b`iat? o tachin` Adelaide.
Beatrice \i aduse copilul.
Mama se ridic` s`-l priveasc` [i ochii i se umplur` de
lacrimi.
Nou-n`scutul o privea cu ochii lui Trey.
Cum puteau s` semene atât? se \ntreb`, nedumerit`. |l
mângâie cu blânde]e [i-l strânse \n bra]e.
– Te iubesc, \i [opti micu]ului.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 261

***

|ntr-o diminea]` rece de decembrie, Trey intr` \n


sufragerie ]inând-o pe Belle \n bra]e.
– Unde te duci cu micu]a?
– Mam`, dup` cum vezi… vrem s` ne facem plimbarea
c`lare de fiecare zi.
Amândoi erau bine \nf`[ura]i \n bl`nuri.
– |]i dai seama ce frig e afar`? exclam` Blaze
\ntorcându-se spre Hazard, parc` cerându-i ajutorul, \ns`
acesta se mul]umi s` zâmbeasc` [i s` spun`:
– Vântul bate dinspre nord-est...
– Asta-i tot ce ai de spus? morm`i Blaze.
– Mam`, Bellei \i place s` se plimbe c`lare [i nu i se v`d
decât ochii din blan`.
– E[ti incon[tient, bodog`ni Blaze turnându-i ceai
fierbinte \ntr-o can`. {i dac` \nghea]`?
– Nu sunt incon[tient, n-o s` \nghe]e [i chiar ea mi-a
spus c` vrea s` ias` afar`.
Trey b`u repede cana [i ie[i pe u[`.
– Belle \i face bine, spuse Hazard dup` ce Trey plec`. |l
face s` nu se mai gândeasc` la Virginie.
262 KATE DOUGLAS

– {tiu, dar a[ fi preferat s` se joace \n cas` cu ea, ast`zi.


E a[a frig afar`, [i Belle n-are decât trei luni.
– Când Trey avea trei luni, st`team \n tab`r` la min`, \i
aminti Hazard. {i a supravie]uit.
Blaze zâmbi la rândul ei.
– Ai dreptate… |mi fac prea multe griji.
– Problema ta e c` ai dat \n mintea copiilor, spuse
b`rbatul cu tandre]e.
– {i cu tine, lucrurile stau la fel, Jon! Singura diferen]`
esta c` tu vorbe[ti mai pu]in.

***

A doua scrisoare a lui Guy le d`dea ve[ti banale, care \i


p`rur` lui Trey fantastice: ploua, Eduard crescuse, lua lec]ii
de c`l`rit, fetele erau bine…
La sfâr[itul scrisorii, ad`ugase dou` fraze care-i t`iar`
r`suflarea cititorului: Virginie e bine acum. A fost cât pe ce
s` moar` luna trecut`.
Trey f`cu un efort s`-[i revin` \n fire. Sim]ea o durere
cumplit` \n piept. Cum putuse s` fie bolnav` f`r` s` [tie el?
Dac-ar fi murit, n-ar mai fi rev`zut-o niciodat`. Pentru prima
oar` dup` luni de zile, toate motivele \ntemeiate pe care le
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 263

avusese, p`lir` \n fa]a simplelor cuvinte: A fost cât pe ce s`


moar`…
Câteva ore mai târziu, \n fa]a p`rin]ilor, Trey declara cu
un entuziasm tineresc:
– Lui Belle i-am spus deja: n-am s` lipsesc prea mult.
I-am explicat, dar nu cred c` a \n]eles mare lucru. M` \ntreb
dac` n-ar trebui s-o iau cu mine, spuse, a[ezându-se pe
bra]ul fotoliului pe care st`tea mama lui, dar cunoscându-]i
instinctul matern, [i fiind un b`iat \n]eleg`tor… am s` fac
cum spui tu.
Blaze [i Hazard se uitar` nedumeri]i unul la cel`lalt.
– Dragul meu, \ncepu Blaze, ce vrei s` spui?
– Virginie a fost cât pe ce s` moar`, r`spunse Trey. Mi-a
scris Guy. Nu [tiu am`nunte… dar m-am hot`rât s` m` duc
la Paris.
– Când pleci?
– |ntr-o or`, r`spunse Trey, ridicându-se. Am s` v` dau
de veste dup` ce o s` ajung [i spune]i-i [i voi lui Belle c` m`
\ntorc repede. Ciao!
Era deja gata s` ias` pe u[` când Blaze \l opri:
– N-ai nevoie de nimic, dragul meu?
– Nu, mam`, am tot ce-mi trebuie, r`spunse, cu un
zâmbet radios.
Dup` ce u[a se \nchise \n urma lui, Hazard morm`i:
– Era timpul…
264 KATE DOUGLAS

– Timpul s` fac` ce? \l tachin` Blaze.


– Era timpul s` se duc` s-o caute. Am fost gata s` plec eu,
ca s`-l scot din apatia \n care z`cea.
– E la fel de \nc`p`]ânat ca tine, dragul meu, dar e o
comoar`, ad`ug`, \ng`duitoare.
Hazard izbucni \n râs.
– Bine\n]eles, draga mea, e perfect… ca maic`-sa.
Capitolul 13

Trecuser` dou` luni de când \l n`scuse pe Max, dou`


luni \n care se dedicase \ntru totul fiului ei. |i scrisese lui
Trey o sumedenie de scrisori ca s`-i spun` c` avea un
fiu– Maximilien Laurent Saint-Just de Jordan– care-i sem`na
leit, dar le rupsese pe toate.
De curând, \ncepuse s` primeasc` vizite; era o hot`râre
pragmatic`, datorat` \n primul rând insisten]elor Adelaidei,
care trimitea invita]ii tuturor. Nu fusese greu deloc:
admiratorii frumoasei "v`duve" erau numero[i [i entuzia[ti.
|i fermecase pe to]i b`rba]ii, care-[i aduceau aminte de o
adolescent` sl`bu]` [i reg`seau acum o femeie cât se poate
de frumoas`. Transformarea era surprinz`toare. |n primul
rând, erau sedu[i de indiferen]a cu care-i privea, pe care o
266 KATE DOUGLAS

considerau o provocare. Bine\n]eles, to]i \i acceptau doliul,


\ns` fiecare vroia s` fie cel care s`-i pun` cap`t.
Virginie era deci asaltat` de cereri \n c`s`torie, cele mai
multe sincere, din partea unor b`rba]i respectabili. Tuturor
le d`dea acela[i r`spuns politicos: doliul va dura un an,
dup` care se va gândi serios la fiecare cerere.

***

Exact dup` dou` ore de la sosirea la Paris, Trey \[i f`cu


apari]ia \n aceast` atmosfer` de competi]ie \ndârjit`.
Trecuse doar pe la hotel s` fac` o baie [i s` se schimbe.
Nu era preg`tit pentru splendoarea re[edin]ei \n care se
g`sea cea pe care o c`uta. Trecând pragul ca s` \ntrebe unde
putea s-o g`seasc` pe Virginie Jordan, i se r`spunse c`
doamna Virginie Miles avea primire \n salonul mare.
Mâhnit, Trey se gândi c` ar fi trebuit s` se a[tepte la asta…
Dar nu era la cap`tul surprizelor. Când u[ile duble se
deschiser`, avu impresia c` prime[te o lovitur` de ciocan \n
cap: Virginie era \nconjurat` de o adev`rat` hait`! Parc-ar fi
fost o regin` tronând \n mijlocul cur]ii sale.
Vizibil surprins`, Virginie tres`ri [i-l privi cu ochi mari,
devenind palid`. "A venit…" Se a[ternu o t`cere curioas` \n
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 267

timp ce fiecare-i remarca paloarea. Pe urm`, toate privirile


se \ntoarser` spre u[`, spre b`rbatul seduc`tor postat acolo.
|nalt, bine f`cut, cu p`rul negru [i lung, evoca splendoarea
Vestului S`lbatic.
Deodat`, timpul parc` se opri \n loc. Reac]ia [ocat` a
Virginiei era neobi[nuit` pentru o femeie care avea
reputa]ia c` [tia s`-[i p`streze sângele-rece. Cât despre Trey,
de[i p`rea nep`s`tor, se str`duia s` par` a[a. Nu se a[tepta
la a[a ceva. Nu era de mirare c` Virginie nu-[i d`duse
osteneal` s`-i scrie, \[i spuse examinând mul]imea de
pretenden]i. Erau de toate felurile: \nal]i, scunzi, tineri,
b`trâni, cu constitu]ii atletice, pl`pânzi… Dar to]i erau
boga]i, f`r` \ndoial`.
– Bun` ziu`, domni[oar` Jordan, spuse nou-venitul,
ignorându-i cu bun` [tiin]` statutul de femeie m`ritat`.
P`re]i… \n cea mai bun` form`.
Nu se vedea c` fusese cât pe ce s` moar`, \n urm` cu
dou` luni.
Insolen]a lui o f`cu s` se \nro[easc`. |l recuno[tea.
|ncerca s` insinueze cu neobr`zarea obi[nuit` c` ar avea
drepturi asupra ei.
La fel ca Virginie, ducele de Vec reac]ion` r`u la tonul
posesiv al lui Trey.
– S`-l dau afar` pe b`d`ranul `sta?
– Nu-i nevoie, Etienne, r`spunse cea \ntrebat`, lini[tit`
268 KATE DOUGLAS

s` constate c` vocea \i era calm`, cu toat` fr`mântarea


interioar`. Domnul Braddock-Black [i cu mine ne
cunoa[tem de mult` vreme [i sunt obi[nuit` cu felul lui de
a vorbi.
– Oricum, n-ai fi \n stare, replic` lini[tit Trey
apropiindu-se de duce.
Acesta s`ri imediat \n picioare, dar \nainte s` spun` ceva,
Virginie \i a[ez` o mân` pe bra].
– Nu, Etienne…
Privirea lui Trey se opri o clip` asupra mâinii, \nainte de
a se uita la chipul mândru al ducelui.
– E[ti la ordinele ei, Etienne? \ntreb` cu [i mai mult`
insolen]`.
– Poart`-te cum trebuie, Trey. Nu suntem la Lily, replic`
direct Virginie.
Femeia f`cu un efort considerabil s`-[i st`pâneasc` furia.
El o cercet` cu o \ncetineal` ostentativ`.
– Recunoa[te c` te po]i \n[ela; o femeie \n mijlocul
atâtor b`rba]i…
Lily nu \nsemna nimic pentru duce, dar intui c` ceva nu
era \n regul`. F`cu un pas spre Trey. Strângându-l cu toate
puterile, Virginie \l implor` cu un murmur:
– Te rog, Etienne. Pentru mine…
Nu vroia s` \nceap` o ceart` \ntre cei doi b`rba]i. Ducele,
\ntorcându-se spre ea, se \nclin` [i se duse \napoi la locul
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 269

lui pe sofa.
– Am putea s` st`m de vorb` despre prietenia noastr` cu
contesa \ntr-un moment mai potrivit, spuse el, zâmbind dar
cu ochi de ghea]`. |n particular. R`mâi mult timp la Paris?
– Atât cât trebuie… r`spunse Trey provocator.
– Ce naiba! exclam` Virginie, exasperat`. Niciunul dintre
voi n-are niciun privilegiu asupra mea. Eu singur` am s` iau
hot`rârea pentru rela]iile mele, \ncheie femeia, cu o
sinceritate neobi[nuit` \n acele locuri.
Trey \[i reveni primul \n fire [i spuse:
– Am nevoie de un pahar, morm`i cu o expresie scârbit`.
C`ut` cu privirea ceva de b`ut. Lu` o sticl` de coniac [i
un pahar, se a[ez` pe un scaun departe de mul]ime [i
\ncepu s` bea lini[tit, ca [i cum ar fi traversat special
Atlanticul pentru a[a ceva. Nu mai f`cu nici o mi[care toat`
dup`-amiaza, nu lu` parte la nicio discu]ie, privindu-i
indiferent pe invita]i, \n timp ce golea sticla.
Ducele de Vec se mul]umea cu ap` mineral`. Tulburarea
lui era vizibil`. Nu reu[ea s` se lini[teasc` [i fiecare se
\ntreba cine-[i va pierde primul st`pânirea de sine.
Virginie n-avea niciun interes s` \nceap` un scandal. Avea
o alt` grij`. Se apropia ora când trebuia s`-l al`pteze pe Max
[i o irita faptul c` cel mic avea s` \nceap` cât de curând s`
plâng`. Pân` la urm`, f`cu un semn cu mâna spre pendul`
[i, \n scurt timp, cei mai aten]i invita]i plecar`. Trey nici nu
270 KATE DOUGLAS

se clinti, ferm hot`rât s` r`mân`. Ducele p`rea hot`rât s`


nu-l lase singur cu ea, dar \i promise s`-l \ntâlneasc` din nou
seara, la oper`.
– E[ti sigur` c` totul o s` fie bine? \ntreb` ducele,
\ngrijorat de americanul care b`use o sticl` de coniac.
– Sunt sigur`, Etienne, mul]umesc. {i \nc` o dat`
mul]umesc pentru Tunise.
Ducele se \nclin` galant [i plec`, dup` ce Virginie \i
zâmbi, lini[tit`.
– Cine e Tunise? \ntreb` \ngrijorat Trey, imediat ce u[a
se \nchise \n urma ducelui.
– Dumnezeule! exclam`, iritat`. Dac` vrei s` [tii, Tunise
nu-i o sclav`, ci o iap` arab`. E[ti mul]umit?
– Uite c` l-ai l`sat pe s`rmanul Clover. Te-ai descurcat
totdeauna, murmur` b`rbatul contemplând salonul luxos.
Pre]urile trebuie s` fie mult mai mari aici, nu-i a[a?
Virginie tres`ri [i furia pe care [i-o st`pânise toat`
dup`-amiaza izbucni:
– Acum, nu mai am probleme cu banii. Te rog s` pleci.
|i privea colierul de perle de la gât.
– Dac` o s` continui tot a[a, \n curând o s` ai nevoie de
bani.
– Nu [tiu dac` are rost s`-]i explic, dar toate astea sunt
ale lui Guy. Toate i-au fost restituite odat` cu titlul.
– Sper c` averea e considerabil`. Ai nevoie, dac` vrei
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 271

s`-]i salvezi reputa]ia de femeie care \ntre]ine un harem de


b`rba]i…
– Gata, termin`!
Cum \ndr`znea, tocmai el, s`-i dea lec]ii de moral`?
– Te doresc, \i spuse lini[tit.
Femeia tres`ri, dar \[i reveni repede.
– |mi pare r`u, dar nici nu se pune problema. Te rog s`
pleci, trebuie s` m` \mbrac. Disear`, m` duc la oper`. E
Manon.
– Manon, opera mea preferat`. Nu m` invi]i [i pe mine?
– Nici nu m` gândesc, r`spunse hot`rât`, cu degetele
\nfipte \n bra]ul fotoliului. Sunt sigur` c` o s` g`se[ti o altfel
de distrac]ie. Nu ]i-ai adus nevasta cu tine?
– Din fericire, acum sunt singur. Dar unde e domnul
Miles? \ntreb` Trey non[alant.
– Nu exist` niciun domn Miles, replic` femeia pe acela[i
ton.
El \[i \n`l]` sprâncenele.
– De ce l-ai inventat?
Virginie [ov`i. Nu vroia s`-i spun` nimic despre existen]a
lui Max.
– Prefer s` se cread` c` sunt v`duv`…
– Ah da, v`duva vesel`! i-o t`ie el. |mi \nchipui ce
avantaje po]i avea din asta. |n definitiv, cu nevoile tale…
– De ce trebuie s` faci asemenea conota]ii la tot ce spun?
272 KATE DOUGLAS

|nchisese u[a, ca s` nu-i aud` servitorii ce vorbeau.


– Dup` ce am v`zut aici, \n dup`-amiaza asta, nu-]i
\n]eleg ipocrizia. De fapt, \]i admir abilitatea. To]i tipii au
plecat de aici convin[i c` au o [ans` la tine.
– Ai venit s`-mi dai lec]ii de via]`?! Tocmai tu, care ai fost
arm`sarul de la vest de Mississippi!
– Pentru un b`rbat, e altceva. Noi avem mai mult`
libertate.
– Cu atât mai bine pentru voi, dar pot s` te asigur c` nici
eu nu sunt lipsit` de libertate.
Deodat`, veni lâng` ea, dominând-o cu \n`l]imea lui.
– Nu vreau s` par trivial, draga mea, dar o asemenea
libertate la o femeie are consecin]e fizice.
Virginiei i se puse un nod \n gât. Oare [tia de Max?
– Când ai venit la Paris? \l \ntreb` brusc.
– |n dup`-amiaza asta. Pot s` trec pe la tine disear`, dup`
spectacol ca s` am parte pu]in de libertatea ta?
Nu, hot`r\ femeia contemplându-i ochii languro[i, nu
[tia nimic despre Max. Nu se gândea decât s`-[i satisfac`
poftele trupe[ti.
– M` tem c` o s` fiu prea ocupat` disear`.
– Atunci, mâine? F`r` \ndoial` c` e[ti foarte ocupat`, dar
pot s` te r`spl`tesc substan]ial. Care sunt tarifele aici, la
Paris?
Cople[it` de furie, femeia se \nro[i pân` \n albul ochilor.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 273

– Din p`cate, pre]ul meu e mult prea mare pentru tine.


B`rbatul p`ru surprins, apoi schi]` un zâmbet.
– Pot s`-mi ofer orice femeie de pe continent, draga mea,
[tii bine.
– Atunci, petrecere frumoas`, domnule Braddock-Black!
|ntorcându-i repede spatele, ie[i din camer`. Se refugie
\n prima \nc`pere liber`; trântind u[a, se rezem` cu spatele
de ea.
– }i-ar`t eu ]ie, Trey! mârâi printre din]i.
B`taia pendulei \i aduse aminte c` Max avea nevoie de
ea. |ncet-\ncet, reu[i s` se lini[teasc`, s` [i-l alunge pe Trey
din minte. Cel pu]in, \[i spuse satisf`cut`, fusese cât se
poate de limpede: \l f`cuse s` \n]eleag` c` totul se terminase
\ntre ei.

***

|n diminea]a urm`toare, el se \ntoarse. Era \n sufragerie,


jucându-se cu copiii, dar \i acorda cea mai mare aten]ie lui
Eduard. Peste tot erau pachete desf`cute, buc`]i de panglici
colorate printre bijuterii, rochii, cutii de colorat, juc`rii [i o
mândre]e de [a, care trebuia de bun` seam` s` fie pentru
Guy. B`iatul \i cerea lui Trey s` vin` cu el la grajd:
274 KATE DOUGLAS

– Trebuie s` vii, Trey. Las`-l \n pace pe Eduard. E rândul


meu!
– Calul t`u poate s` mai a[tepte, interveni Emilie.
Trebuie s`-mi vad` mai \ntâi noua rochie de bal. Trey, e
prima mea rochie de bal… din dantel` fin` [i m`tase alb`.
Parc-a[ fi…
– O prin]es` din poveste, continu` Trey zâmbind.
– Da, a[a e! E chiar a[a! {i Virginie spune c` a[ putea s`
m` coafez cu p`rul ridicat, pentru c` e o petrecere \n familie
[i…
U[a se trânti violent [i toat` lumea se \ntoarse ca s-o
descopere pe Virginie stând \n prag. Purta o rochie sobr`,
de m`tase g`lbuie. Trey \i remarc` pieptul impozant [i
atribui acest lucru unui croitor priceput. Efectul era \n orice
caz sesizabil, trebui s` recunoasc`.
– Virginie, uite cine-a venit! exclam` Guy.
– E nemaipomenit, nu? Trey e \n vacan]` [i a venit s` ne
vad`!
Genevieve era \n culmea extazului.
– Uite, uite noua mea bonet`! exclam` Emilie. Trey
spune c` e foarte [ic!
To]i erau cât se poate de bucuro[i, dar Virginie fu
impresionat` v`zându-l pe Eduard, care parc` se lipise de
el. |i sim]iser` lipsa. Vorbeau tot timpul de el pân` când
\ntr-o bun` zi, acum câteva luni, nu-i mai l`sase s`-i
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 275

rosteasc` numele.
– Nu mai vreau s` v` aud rostindu-i numele, ne-am
\n]eles?
Surprin[i [i jigni]i, to]i l`saser` capetele \n jos [i o
ascultaser`… mai pu]in Eduard. Prea mic s` \n]eleag` cum
st`teau lucrurile, el continuase s` pun` \ntreb`ri despre
Trey.
Acum, pu[tiul se ]inea hot`rât de el, privind-o tem`tor pe
Virginie, care avea lacrimi \n ochi.
– Bun` diminea]a. Te treze[ti târziu aici, la Paris, remarc`
Trey cu blânde]e.
– Nu se treze[te niciodat` devreme, nu-i a[a, Virginie?
interveni Guy, cu un efort s`-[i lini[teasc` sora, pe care o
sim]ea nervoas`.
– Are nop]ile cât se poate de ocupate, remarc` Trey, pe
un ton neutru.
Femeia n-avea de gând s`-i dea explica]ii. Dac` se trezea
mai târziu, era din cauz` c` noaptea se trezea de câteva ori
s`-i dea lui Max s` sug`. De altfel, de-abia \l culcase \n
p`tu]ul lui.
– Te-ai trezit foarte devreme, replic` ea. Parisul nu ]i-a
oferit nicio distrac]ie, noaptea asta?
– De fapt, nici nu m-am culcat \nc`.
Pe Virginie o cuprinse furia când se uit` mai bine la el
[i-l v`zu c` era obosit [i \mbr`cat la fel ca asear`. R`spunse
276 KATE DOUGLAS

cu un calm aparent:
– Sper c` te-ai distrat bine.
– Mul]umesc, foarte bine. {i tu?
Aceea[i neobr`zare dintotdeauna.
– Am ocupa]ii pl`cute \n fiecare noapte…
Ochii b`rbatului scânteiar` de furie.
– De acum \ncolo, or s` fie [i mai [i, murmur`
amenin]`tor.
Virginie trebui s` se sprijine de u[` ca s` nu mai tremure.
Avea palmele umezite.
– Trey trebuie s` vin` s`-mi vad` rochia de bal, rupse
Emilie t`cerea stânjenitoare.
– Foarte bine, prin]eso, reac]ion` Trey imediat. Du-te
s-o cau]i, ca s` mi-o ar`]i. {i dac`-mi spui ce pietre pre]ioase
preferi, am s`-]i cump`r un colier. O domni[oar` trebuie s`
aib` un colier la prima ie[ire.
Când zâmbi, Virginie \[i aduse aminte de seara \n care o
\ntrebase ce flori \i plac.
– Oh, Trey! E adev`rat? O s`-mi cumperi diamante?
exclam` Emilie, gata s` le[ine. Chiar e adev`rat?
– Emilie, ai grij` ce spui! decret` Virginie, v`zându-l pe
Trey acceptând. Bine\n]eles c` n-o s`-]i cumpere diamante!
– Nu-i adev`rat! o \nfrunt` Emilie. A spus c` o s-o fac`,
dac` vreau diamante...
– Gata, prin]eso, du-te s`-]i iei rochia, propuse Trey pe
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 277

un ton \ng`duitor. Am s` discut am`nuntele cu sora ta.


Dar \i arunc` o privire complice Emiliei. Aceasta,
\ncântat`, ]â[ni pe u[` afar`.
– Nici vorb` de a[a ceva, declar` Virginie de \ndat` ce
pu[toaica ie[i.
– O clip`, spuse calm Trey. Copii, dac`-l preg`ti]i pe
Eduard, am o tr`sur` care ne a[teapt` s` mergem la gr`dina
zoologic`.
|nainte ca Virginie s` poat` protesta, Eduard t`b`r\ pe
Trey, b`tând din palme.
– La elefan]i! La elefan]i!
– Ah, Virginie, \ncepu Guy, am putea s`-l lu`m…
– Gr`bi]i-v` s` v` preg`ti]i dac` vre]i s` merge]i, i-o t`ie
imediat Virginie de team` s` nu aduc` vorba despre Max.
|ngrozit`, se \ntoarse spre Trey.
– P`i… m` duc s`-i ajut. {tii [i tu, paltoanele [i toate
celelalte…
Lui Trey i se trezi o vag` b`nuial` \n fa]a acestei accept`ri
a[a de gr`bite, dar ridic` din umeri, \ncântat s` le fac`
pl`cere copiilor.
De \ndat` ce fur` pe hol, Virginie \i opri pe Guy [i pe
Genevieve [i decret` cu glas [uier`tor:
– Nicio vorb` despre Max, ne-am \n]eles? Spune]i-i asta
[i Emiliei. Am s` v` explic mai târziu care e situa]ia.
O privir` to]i uimi]i, dar glasul \i tremura ca atunci când
278 KATE DOUGLAS

le ordonase s` nu mai rosteasc` numele lui Trey, [i [tiau c`


n-avea niciun rost s` mai insiste.
– Eduard poate s`… \ncepu Guy.
Virginie cl`tin` din cap.
– N-o s` spun` ceva clar, pentru numele lui Dumnezeu,
dar dac` vorbe[te despre Max, face]i-v` c` n-a]i auzit nimic.
– De acord, Virginie, accept` Guy. Dac` a[a vrei, a[a o s`
facem. O s`-i spun [i Emiliei. Nu-]i face griji, nimeni n-o s`
vorbeasc` despre Max.
– Bine, atunci gr`bi]i-v` s` v` pune]i paltoanele pe voi.
Se rezem` cu spatele de perete [i \nchise ochii. N-o s`
mearg`, \[i spuse, \ngrozit`. Cineva o s` rosteasc` numele
lui Max [i atunci… Cum s` le cear` copiilor s`-[i ]in` gura?
|[i aranj` p`rul cu gesturi nervoase, verific` dac`-[i
\ncheiase bine rochia dup` ce-i d`duse lui Max s` sug`. Pe
urm` \[i \n`l]` b`rbia [i se preg`ti s`-l \nfrunte pe b`rbatul
care putea s`-i n`ruiasc` via]a. Se \ntoarse \n sufragerie,
unde-l g`si acolo unde-l l`sase. |ncepu imediat:
– Nu vreau s`-i cumperi diamante Emiliei. Nu vreau s`…
nu vreau nimic!
F`cu un gest spre cadourile \mpr`[tiate pe jos.
– De ce nu? |i iubesc pe copii `[tia.
Era prea obosit ca s` se certe [i era deodat` convins c` ar
fi trebuit s` vin` mai de mult la Paris. Dac` nu pentru ea,
m`car pentru copii. Dezorientat` pentru o clip`, femeia \[i
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 279

reveni foarte repede.


– Pentru c` nu vreau!
– E ridicol ce spui.
Femeia fierbea de furie. Deodat`, \l privi mai atent,
remarcându-i cearc`nele de sub ochi, cravata desf`cut`,
c`ma[a cu câ]iva nasturi descheia]i. Chiar pantalonii ]inutei
de sear` erau [ifona]i [i avea… cizme. Cizme de cow-boy la
]inuta de sear`!
– Chiar trebuie s` te plimbi cu cizme de cow-boy aici, la
Paris? \ntreb`, necru]`toare.
– Port mereu cizme sau mocasini, r`spunse cel \ntrebat
cu \ng`duin]`.
– Te-ai distrat bine cu ea? \ntreb` femeia nemaiputând s`
se ab]in`.
Trey nu dormise toat` noaptea, dar spre deosebire de
ceea ce credea Virginie, nu-[i petrecuse noaptea \n bra]ele
unei femei. Era prea obsedat de Virginie, [i nici alcoolul nu
reu[ea s`-l mai lini[teasc`. Cu o tr`sur`, mersese la Pigalle,
sperând s`-l g`seasc` acolo pe Erik Sattie, vechiul lui
prieten. |n zadar. Luase la rând toate cluburile, dar fiecare i
se p`rea mai lugubru decât cel dinainte. Femeile u[oare
care se legau de el i se p`reau de-a dreptul hidoase. Se
hot`râse pân` la urm` s` fac` o plimbare pe jos prin Paris
pân` \n zori, când ajunse \n fa]a hotelului ei. |nainte de a
intra \n hotel, trezise ni[te negustori ca s` cumpere cadouri
280 KATE DOUGLAS

pentru copii.
Acum, era sup`rat pe Virginie c`-l acuza, c` nu-i sim]ea
suferin]a. Iat` de ce o min]i, sperând s-o fac` s` sufere la
rândul ei:
– N-am \nchis un ochi toat` noaptea. A fost
nemaipomenit`. Dar tu? Cum le explici copiilor haremul pe
care-l ai? {tiu ce ai f`cut noaptea asta?
– M-am \ntors de la oper` la miezul nop]ii.
– Ah… dormeau deja. Te-ai orientat.
A[adar, v`duva vesel` petrecuse o parte a nop]ii cu un
b`rbat. De ce era atât de surprins? Cuno[tea foarte bine cât
de \nfocat` era \n pat. Cum putea s` par` a[a de tân`r`, de
proasp`t`, de nevinovat`, ca o floare de prim`var` \n
lumina dimine]ii… Chinuit de gelozie, b`rbatul adopt` un
ton autoritar pe care nu-l mai folosise niciodat` cu o femeie
pân` atunci:
– Nu te a[tept prea mult.
Ce arogan]` pe capul lui…
– Nu po]i s` m` for]ezi.
B`rbatul zâmbi.
– N-o s` trebuiasc`…
Siguran]a lui, ]inuta neglijent`, farmecul nep`s`tor, toate
astea o iritau extraordinar, dar femeia [tia c` avea dreptate.
Doar cu o privire, putea s-o fac` s` fream`te de dorin]`.
Cum era posibil ca to]i b`rba]ii care-i d`deau târcoale s`
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 281

nu-i stârneasc` niciun interes?


– A[ vrea s` nu mai vii pe aici, declar` Virginie.
– Ar trebui s` supunem la vot ce vrei tu, [i cred c-o s` am
câ[tig de cauz`.
Femeia se \nro[i ca racul.
– Trey, nu po]i s` dai buzna \n vie]ile noastre a[a!
Trey \i zâmbi indulgent.
– A[a crezi?
{i cu un gest suplu se ridic`, se duse la u[` [i ie[i.
Capitolul 14

Cât lipsir` Trey [i copiii, \n timpul ceaiului, Virginie se


gândi c` el putea s` descopere \n orice clip` adev`rul \n
leg`tur` cu Max. N-ar fi \nsemnat mare lucru pentru el. Dac`
]inea seama de spusele Arabellei McGinnis, lui Trey
Braddock-Brad pu]in i-ar fi p`sat de b`iatul lui… dar se
temea s` nu afle ceilal]i c` o cump`rase \ntr-o cas` de
rendez-vous. Nu [tia cum ar fi putut s` tr`iasc` mai departe.
Când Trey ap`ru pu]in mai târziu, \nso]it de to]i copiii, o
\ntreb`:
– Ast`zi nu ai… harem?
– Ceaiul s-a terminat la ora [ase, r`spunse femeia,
aparent nep`s`toare.
– Aha, "ceai" se cheam`? \ntreb` el ironic.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 283

Din fericire, Eduard \l trase furios de mânec`. B`rbatul se


aplec` s` asculte ce vroia s`-i [u[oteasc` cel mic la ureche.
Ceilal]i copiii \[i \nconjurar` sora cea mare [i-i povestir` ce
f`cuser` \n cursul zilei. Avu ocazia s` asculte o descriere
am`nun]it` a fiec`rui animal de la gr`dina zoologic` [i o
lung` \n[iruire a calit`]ilor lui Trey. Virginie \i ascult` cu
polite]e \nainte de a le aduce aminte c` nu peste mult timp
trebuia s` cineze.
– Mul]umi]i-i lui Trey, [i duce]i-v` sus s` v` preg`ti]i
pentru mas`.
Urm` o discu]ie animat` despre ziua urm`toare [i ce
aveau s` mai fac` \mpreun`. Pe urm`, dup` ce \l s`rutar` pe
obraji pe Trey, copiii plecar` sus ]ipând:
– Pe mâine, la zece! S` nu ui]i!
Dup` plecarea lor, se a[ternu o lini[te deplin`.
– Mul]umesc c` ai fost dr`gu] cu ei, spuse Virginie cu
r`ceal`.
– Pl`cerea a fost de partea mea..
– Sunt sigur` c` [tii drumul spre ie[ire...
Trebuia s` se ocupe de Max, \nainte de mas`.
– Cum? Nu m` invi]i [i pe mine la cin`? reac]ion`
b`rbatul, ostentativ scandalizat.
– Nu, nu te invit, replic` gazda, f`r` pic de amabilitate.
– Cât timp crezi c-o s` m` mai respingi?
Era lâng` ea. Foarte aproape. Femeia avea impresia c` se
284 KATE DOUGLAS

sufoca.
– Cât voi putea de mult.
– Cred c`-]i dai seama c` n-o s` dureze o ve[nicie. {i nu
uita c` n-o s` po]i avea \n permanen]` copiii pe lâng` tine…
– Pleac` de aici! ordon` amfitrioana. Ie[i din casa mea!
Cu un zâmbet sardonic, b`rbatul se \nclin`, con[tient de
tulburarea pe care i-o pricinuise.
– La revedere, draga mea. Pe cât se poate de curând…
Când u[a se \nchise \n urma lui, Virginie se pr`v`li pe un
scaun. R`mase a[a câteva minute, incapabil` s` fac` vreo
mi[care, s`-[i st`pâneasc` b`t`ile puternice ale inimii.
Reveni la realitate abia când auzi servitorii punând masa
pentru cin`. |[i aduse deodat` aminte c` Max o a[tepta.
– |mi pare r`u, spuse intrând \n camera copilului. A fost
ceva lume [i a trebuit s`…
Nu reu[i s` termine ceea ce \ncepuse s` spun`, pentru c`
\l descoperi pe Trey ]inându-l pe Max \n bra]e.
– Ce faci aici? \l \ntreb` pe intrus dup` ce-[i rec`p`t`
glasul.
– Vorbesc despre Montana cu b`iatul meu.
Deodat`, era gata s`-i ierte totul Virginiei.
– Nu e copilul t`u!
Era o sentin]` de ghea]` [i definitiv`, rostit` cu atâta
hot`râre, \ncât p`ru s` opreasc` timpul \n loc. Trey \l privea
\ncântat pe Max, care \i gângurea \n bra]e.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 285

– E b`iatul meu.
– Dovede[te-o.
Se a[ternu o t`cere sinistr`.
– Scorpie cu inim` de ghea]`. Vorbea \ncet, ca s` nu-l
deranjeze pe bebelu[, \ns` pe un ton ne\nduplecat. Vroiai
s`-mi iei b`iatul?
– Credeam c` erai prea ocupat cu prietenele… [i cu
ceilal]i copii.
– Nu trebuie s` m` justific \n fa]a ta. Cât despre copilul
Valeriei, nu este al meu.
– Atunci, ceilal]i?
B`rbatul f`cu ochii mari.
– Cum a[a, ceilal]i?
– Ceilal]i copii.
– Nu [tiu despre ce vorbe[ti…
– Arabella sus]ine contrariul.
– Cu toate c` vrea s` par` expert`, Arabella nu [tie nimic
despre rela]iile mele personale [i despre presupu[ii mei
copii.
Vocea \i devenise distant`, glacial`.
– {tiam c` ai s` negi, insist` Virginie, a[a cum ai f`cut-o
[i cu Valerie. Nu vrei s`-]i recuno[ti copiii.
– Dar nu pe al t`u, replic` sec b`rbatul. Uite, ad`ug`
ridicând mâinile spre chipul lui, uite de ce bebelu[ul este al
meu. Are pielea [i p`rul meu, oricine poate s` vad`. O [tii [i
286 KATE DOUGLAS

tu foarte bine.
– Nu [tiu nimic, replic` mama, prost dispus`. De fapt, nu
[tiu nimic despre tine… \n afar` de faptul c` e[ti un amant
talentat.
Interlocutorul o privi din cap pân`-n picioare.
– Eu sunt pe cale s`-mi dau seama c` te cunosc [i mai
pu]in, domni[oar`. Ceaiurile din fiecare dup`-amiaz` m`
surprind. Admiratorii trag la sor]i cine va fi alesul din fiecare
sear`? Trebuie s` fie epuizant s` satisfaci atâ]ia b`rba]i
\mp`timi]i.
– Pentru mine, nu sunt decât ni[te prieteni, dar cred c`
nu [tii ce \nseamn` asta, nu-i a[a?
– {tiu ce \nseamn` prietenia, draga mea! Cândva, am fost
[i eu prietenul t`u. {i-mi amintesc foarte bine cum \]i pl`cea
s`-]i ar`]i prietenia… \mi aduc aminte de fiecare am`nunt.
– Nu sunt a[a!
– Atunci, de bun` seam`, e[ti o actri]` grozav`, pentru c`
p`rea s`-]i plac` totul.
– B`d`ran arogant!
– Ba dimpotriv`, domni[oar`. Sunt la fel ca ceilal]i; \]i cer
cu umilin]` favorurile. |ntâmpl`tor, sunt [i tat`l copilului
t`u… Asta o s` m` avantajeze la tragerea la sor]i?
Dezorientat`, furioas`, r`mase cu gura c`scat`. |i trebuir`
câteva clipe s`-[i recapete glasul.
– Pleac` de aici! \i porunci.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 287

Trey \[i privi afectuos b`iatul.


– Nu.
– O s` chem servitorii!
Niciun servitor nu se impusese \n fa]a lui Trey.
– O s` chem jandarmii!
– Dac` vrei tu... Cred c` drepturile de paternitate sunt
recunoscute \n Fran]a.
– Blestemat s` fii! exclam` femeia, cu servitori sau nu, cu
Max sau f`r`.
Trey r`mase nep`s`tor.
Chipul lui Max se crisp` auzind ]ipetele mamei [i, dup`
câteva clipe, \ncepu s` plâng` zgomotos.
– Vrea s` m`nânce, spuse mama, nervoas`.
F`cu un pas [ov`itor, temându-se c` Trey nu i-l va da pe
Max. |ntinse bra]ele spre copil [i a[tept`, nelini[tit`. Trey
ezit` o clip` apoi, dup` ce s`rut` bebelu[ul pe frunte, i-l
d`du.
– Acum, te-a[ ruga s` ne la[i singuri… \ncepu femeia,
lini[tit`, avându-l pe Max \n bra]e.
Neluând-o \n seam`, Trey se a[ez` pe scaunul cel mai
apropiat.
– N-am de gând s` plec, r`spunse calm. Crezi sau nu, e
primul meu copil. Cum \l cheam`?
– Max, r`spunse mama dup` câteva clipe de [ov`ire.
– Cum ai g`sit numele `sta?
288 KATE DOUGLAS

Avea glasul blând, cu toate ]ipetele copilului fl`mând. Se


rezem` de sp`tarul scaunului, \ncruci[ându-[i picioarele.
– E un nume din familie, explic` femeia a[ezându-se pe
un balansoar \n fa]a lui.
Ar fi preferat s`-l vad` plecând, dar [tia c` era hot`rât s`
r`mân` pân` la cap`t. Nervoas`, \ncepu s`-[i descheie
rochia.
– Ce-ai f`cu cu Nanny?
Nanny era o sco]ian` ce ar fi \nfruntat pe oricine cu
mâinile goale… chiar pe Trey.
– A plecat?
El se mul]umi s`-[i \nal]e sprâncenele \n fa]a unei
asemenea naivit`]i, privind cu \ncântare scena care se
desf`[ura \n fa]a lui. Mama [i copilul. Copilul lui… Era
sublim. Trebuia s` fac` eforturi s` r`mân` a[ezat pe scaun,
s` nu se duc` s`-i \mbr`]i[eze pe amândoi. Deodat`, \n
camera lini[tit` \n care nu se auzeau decât lip`iturile
sugarului, Virginie l`s` repede ochii \n jos spre copil, ca s`
scape de privirile insistente ale lui Trey.
– Nu vreau s` mai ie[i cu al]i b`rba]i, declar` deodat` cu
glas \n`bu[it.
Mama \nchise ochii. De ce vorbea a[a?
– Nici eu nu vroiam s` ie[i cu alte femei, r`spunse \n cele
din urm`, nesigur`.
– N-am mai ie[it cu nimeni, spuse cu blânde]e.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 289

Nu-i spuse c` petrecuse o s`pt`mân` \n infernul opiului,


c` evitase compania oric`rei femei din cauza ei, c` r`t`cise
singur toat` noaptea pe str`zile Parisului… din cauza ei.
Dar imaginea lui Trey \n bra]ele Valeriei o h`r]uise de
multe ori pe Virginie.
– Nu te cred. Când s-a n`scut copilul?
– Pe paisprezece septembrie. E fat`. Valerie mi-a l`sat-o
mie. N-a vrut-o. Are pielea prea \nchis` la culoare.
– Unde este? \ntreb` Virginie, cu senza]ia c` se \neac`.
Copilul trebuia s` fie al lui pentru c` se ocupa de el. Ar
fi procedat a[a cu copilul altuia?
– La Washington, cu ai mei. Belle o s` fie prima femeie
pre[edinte al Statelor Unite, dac` ar fi dup` mama… Belle
[i Max ar putea s` fie prieteni, s` [tii, continu` schi]ând un
zâmbet.
Virginie f`cu un efort s` reziste tandre]ii zâmbetului s`u.
– Nu va merge! replic` femeia cu atâta violen]`, \ncât
Max se smuci \nainte de a continua s` sug`.
– Ba da, o s` mearg`!
– Nu! Pleac` de aici! ordon`, furioas`. Vreau s` pleci [i s`
nu te mai \ntorci niciodat`!
Surprins de violen]a ei, Trey \[i aminti imediat c`
Virginie Jordan \[i f`urise o nou` via]` aici, o via]` nou`, f`r`
el.
– |mi vreau b`iatul.
290 KATE DOUGLAS

– Am s` lupt pân` la ultimul franc. Este al meu.


– E al nostru, contraatac` el cu o expresie dur`.
– Niciodat`!
El izbucni \n râs.
– Niciodat`? Nu crezi c` e pu]in cam târziu, draga mea?
Haide, te-ai priceput mereu la negustorie… Care e
eufemismul ce desemneaz` haita de b`rba]i care \]i face
curte?
– Ar trebui s`-l [tii. Nu ]i-au lipsit niciodat` femeile, nu-i
a[a?
– Hai s` evit`m cuvintele jignitoare. S` le spunem doar
"prietenii t`i". Tot ce-]i cer este s` fac parte din jocul `sta de
societate [i s` pot s`-mi petrec timpul cu fiul meu. Am s`
pl`tesc pentru acest privilegiu.
– {i dac` spun nu? \ntreb`, r`ut`cioas`.
– Ei bine, atunci, dac` toat` lumea te consider` o v`duv`
" prietenoas` ", nu v`d de ce ai refuza "prietenia" mea?
A[az`-l pe Max \n p`tu], s` \ncuiem u[a [i s` \ncerc`m patul
lui Nanny. R`mâne s` hot`r`[ti dac` vrei franci sau dolari.
Mitoc`nia lui era de ne\nchipuit.
– Prefer s` te duci s` te culci cu alta, replic` femeia,
tremurând de furie.
– Cu tine vreau s` m` culc, spuse b`rbatul zâmbind
[`galnic.
– A[teapt`-]i rândul, dragul meu, r`spunse pe acela[i ton
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 291

mieros. Sunt foarte solicitat`.


– Ceea ce \n]eleg foarte bine, r`spunse el privindu-i sânii
dezgoli]i.
– Nu te-ai schimbat deloc!
– Ei bine, nici tu. |n afar` de sânii `[tia minuna]i. Mama
natur` te-a r`sf`]at, draga mea.
– Po]i s` te ui]i cât vrei, dar atâta tot.
Dac`-[i \nchipuia c` era de vânzare, era hot`rât` s`-i
arate c` nu i s-ar vinde lui! Se privir` drept \n ochi.
– Nu te pune cu mine, Virginie! Eu nu pierd niciodat`. Ai
face bine s` nu ui]i asta.
– |ntotdeauna e loc pentru un \nceput, replic`,
mieroas`.
– |mi amintesc de prima dat` cu tine.
Avu satisfac]ia s-o vad` \nro[indu-se. Ea \[i acoperi sânii
ca [i cum o ]es`tur` fin` ar fi putut s` fac` s`-i dispar`
tulburarea. Clipele acelea de \ncântare erau pe veci gravate
\n memoria ei.
– A trecut mult timp, spuse \n cele din urm`.
B`rbatul se ridic` brusc [i veni spre ea, dominând-o cu
\n`l]imea lui.
– Prea mult timp, nu-i a[a? {i n-am de gând s` a[tept
s`-mi vin` rândul. O s` vin la tine. O s` intru \n camera ta…
[i sunt ferm hot`rât s` m` culc cu tine. |ncuie-te de dou`
ori dac` vrei, Virginie, dar o s` vin.
292 KATE DOUGLAS

Tremur` \nc` mult timp dup` ce el ie[ise din camer`.

***

Zilele urm`toare, Trey fu \n permanen]` acolo, ie[ind la


plimbare cu copiii, a[teptând \n camera lor de fiecare dat`
ce mama se ducea acolo, strecurându-se pe nesim]ite \n
via]a lor. Dar cum s` le refuze copiilor pl`cerea pe care le-o
aducea? Nu-i mai v`zuse de luni de zile atât de ferici]i.
Max era [i el acum \mpreun` cu ceilal]i copii. Orice ie[ire
ar fi organizat, Trey \l lua pe el \ntr-o mân`, pe Eduard \n
cealalt`, [i plecau to]i râzând [i b`tând din palme ferici]i.
Dar \ntr-o sâmb`t`– Nanny avea o jum`tate de zi liber` [i
copiii se jucau fiecare \n camera lui– Trey [i Virginie se
trezir` singuri cu Max \n camera copiilor. Mama \i d`du sân
copilului, sub privirea atent` a lui Trey, a[ezat \ntr-un
fotoliu. Uneori privirile li se \ntâlneau [i Virginie \ntorcea
prima capul, s` nu vad` dorin]a arz`toare care sclipea \n
ochii lui cenu[ii.
– Ce-o s` fac cu tine? \ntreb` el deodat` \n
semi\ntunericul camerei.
Cuvintele \i sc`paser` f`r` s` vrea [i râse blând, ca pentru
a le alunga.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 293

– Dac` vrei, po]i s` m`nânci cu noi. Cred c` Max a


adormit.
Era prima dat` când \l invita de când venise. El accept`,
f`r` s` trag` prea multe speran]e.
La mas`, \n timp ce copiii se amuzau ca de obicei, Trey
se dovedi prietenos, dar p`str` o oarecare distan]` fa]` de
ei. Abia se atinse de mâncare, refuzând antreurile, uitând de
carnea de vi]el. Cât despre Virginie, [i ea \[i pierduse pofta
de mâncare. Inima \i b`tea a[a de tare \n piept, \ncât era
sigur` c` ceilal]i o auzeau. Erau prea aproape unul de altul.
De fiecare dat` când ridica privirea, o \ntâlnea pe a lui. Cina
le aminti amândurora de mesele vesele din cabana
\nz`pezit`.
Guy trebui s`-l \ntrebe pe Trey de dou` ori dac` luase
bilete la circ. Când acesta auzi pân` la urm` \ntrebarea, se
m`rgini s` \ncuviin]eze cl`tinând din cap.
– Desert, domnule?
Trey tres`ri [i refuz` automat.
– Trebuie s` m`nânci! decret` Emilie.
– Am mâncat deja \nainte de a veni.
– Ba nu, ai fost cu noi.
|[i aduse aminte c` nu mâncase. B`use prea mult \n ajun,
cu Satie, la Chat Noir, [i nu mâncase nimic toat` ziua.
– E spum` de ciocolat`, Trey! insist` Emilie.
B`rbatul capitul`. Servitorul \i aduse o por]ie [i lu` o
294 KATE DOUGLAS

\nghi]itur`.
– Delicioas`, \i spuse Emiliei care-i a[tepta reac]ia.
Cât despre Virginie, [ov`ia s` trimit` copiii la culcare. Nu
[tia ce va face dac` va r`mâne singur` cu Trey. Haide,
lini[te[te-te, \[i spuse \n sinea ei, [i-i zâmbi Genevievei care
tocmai termina de povestit o istorioar`.
– Genevieve, ai un farmec deosebit când poveste[ti.
To]i copiii \l privir` satisf`cu]i.
Trey se uit` la pendul` [i f`cu semn s` i se umple paharul
cu vin.
|n cele din urm`, dup` dou` ore, copiii fur` trimi[i la
culcare. Nu f`r` a solicita \nainte, fiecare un pupic de la
Trey.
El [i Virginie se trezir` deodat` singuri, pe culoar \n fa]a
camerei lui Guy. O t`cere stânjenitoare parc` deveni etern`.
|n cele din urm`, ridic` ochii spre el ca s`-i lase jos imediat.
Avea o privire arz`toare.
– Eu… a[ face mai bine… s` mai trec o dat` s`-l v`d pe
Max, bomb`ni mama.
O lu` la fug` pe culoar pân` la camera lui Max,
rugându-se Celui de Sus ca Trey s` plece. |ns` dup` ce v`zu
c` Max [i Nanny adormiser`, \l \ntâlni din nou pe culoar.
– Doarme?
Ea \ncuviin]` cl`tinând din cap, nefiind \n stare s`
rosteasc` un cuvânt.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 295

– {i Nanny?
– {i ea, murmur` cea \ntrebat`.
– Toat` lumea doarme, trase concluzia. Nu pleci nic`ieri
ast`-sear`? \ntreb` atât de \ncet, \ncât abia \l auzi.
Ea \nghi]i nervoas` \nainte de a cl`tina din cap. P`rea
deodat` atât de \nalt, atât de puternic. |i venea s` urle, s`…
Dar se m`rgini s` \nceap` s` numere modelele de frunze de
pe covor.
– Unde e camera ta? o \ntreb` \ncet.
– Nu! icni femeia, cu pumnii strân[i.
– Ai o sear` liber`…
Nu-[i termin` fraza…
– Nu, te rog…
Dar asta sem`na mai degrab` a o implorare decât a un
refuz.
– Te rog s` pleci…
– Da, spuse el [i o s`rut`.
Fu un s`rut tandru, u[or ca o petal` de trandafir, dar
când Virginie \l cuprinse cu bra]ele de gât, o s`rut` cu o
asemenea s`lb`ticie, \ncât nu putu s` nu ]ipe. Egoist, n-o lu`
\n seam`, desf`tându-se cu gustul buzelor ei, cu parfumul
de liliac, cu rotunjimile trupului [i, mai mult decât orice, fu
mul]umit de supunerea ei. Deodat`, se \ndep`rt`:
-Care e camera ta?
Femeia avea impresia c` se topea.
296 KATE DOUGLAS

– N-ar trebui s` fii aici, [opti, f`când apel la bunul lui


sim].
– {tiu. N-o s` dureze mult.
Parc` \nnebunit, captivat, se ag`]a de fusta ei \ncercând
s` i-o ridice. Mâinile \[i croiau deja drum printre jupoane [i
dantele [i, \n loc s` fie revoltat` de purtarea lui, era
\ncântat`. |ncântat` [i scandalizat` de grosol`nia lui.
– Nu, Trey! exclam`, alarmat`. Nu aici… servitorii…
copiii.
– Unde, atunci?
– Acolo, r`spunse Virginie nefiind \n stare s` resping`
patima care o cuprindea.
Ar`tase u[a camerei sale. Imediat, Trey o ridic` \n bra]e,
deschise violent u[a [i o \nchise cu piciorul. O duse direct
la pat unde o l`s` jos. Cu o frenezie de ne\nchipuit, \i ridic`
fustele, [i f`r` nicio alt` preg`tire, profit` de ea.
Termin` repede. Nicidecum satisf`cut, furios \nc`, se
d`du la o parte . |[i prinse mâinile dup` ceaf`, ca s` nu se
mai mi[te \n timp ce sim]ea trupul agitându-se. Avea necaz
pe Virginie. Nu fusese niciodat` atât de egoist cu o femeie.
Niciodat`…
|ntorcându-i spatele, femeia plângea \n t`cere. Nu-i
venea s` cread`: o \mperechere rece, f`r` niciun pic de
sentiment… Se dep`rtaser` complet unul de cel`lalt, ca
ni[te str`ini. Mai r`u, parc` erau du[mani. B`rbatul pe
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 297

care-l avea acum lâng` ea nu mai sem`na deloc cu cel pe


care-l cunoscuse alt`dat`. Era nemilos, dur, neiert`tor. Nu
mai vroia s` \mpart` nimic cu el. Deodat`, se ridic`, \ns`
mâna lui Trey o opri, prinzând-o de \ncheietur`.
– N-am terminat…
– Te rog, Trey, nu a[a, \l implor`.
V`zu ceva straniu \n ochii lui, parc` o teroare. O teroare
dezgust`toare, bestial`. Dar asta nu dur` decât foarte pu]in,
\ncât se \ntreb` dac` nu i se p`ruse.
– De ce nu? E[ti liber`, ast`-sear`. Sunt amantul t`u de
sâmb`t` seara. D`-mi un pic din faimoasa [i generoasa ta…
ospitalitate. Sunt la fel ca ceilal]i, s` [tii.
– Nu am un alt b`rbat, replic`, dornic` s` pun` cap`t
acestui joc lamentabil. Adev`rul este c` e[ti singurul b`rbat
cu care am f`cut vreodat` dragoste.
– |ncânt`toare minciun`... Spune-mi, joci [i cu ceilal]i
jocul `sta al inocentei ofensate?
– Ce vrei de la mine? \ntreb`, istovit`.
– Mi-ar pl`cea s` m` culc cu tine timp de o s`pt`mân`…
Pe urm`, o s` vedem. Ce zici de asta?
– |ncepi s` semeni cât se poate de bine cu arm`sarul
Trey Braddock-Black. {i asta nu m` intereseaz` absolut
deloc.
Femeia \ncerc` s` se elibereze, \ns` o ]inu pe loc f`r`
nicio problem`.
298 KATE DOUGLAS

– Nu cred c` am nevoie de aprobarea ta. Poate ar fi


interesant s` te leg de patul meu dou` s`pt`mâni, ca s` v`d
dac` reu[esc s`-mi aduc aminte tot ce-]i place.
– |mi pare r`u dar, cu Max, n-am timp.
– N-o s` fie nevoie s` te dezleg ca s`-i dai sân.
– Monstrule! Aici nu e[ti \n Montana, ca s` faci legea!
– Dac` vreau s` te fur ast`-sear`, am s-o fac, [i nimeni
n-o s` m` \mpiedice. |n]elegi? Cât s` g`sesc o doic` s`
al`pteze copilul, nu-i nicio problem`. Nu fi a[a naiv`: am
destule mijloace.
– Ai face-o? \ntreb` ea, f`când ochii mari. M-ai \ntemni]a?
– Poate. Vino aici [i o s` st`m de vorb`.
– Te dis-pre-]u-iesc! spuse femeia accentuând fiecare
silab`.
– Pu]in \mi pas`, cât` vreme e[ti a mea.
– N-am s` fiu a ta de bun`voie, rosti dispre]uitor.
B`rbatul zâmbi sardonic.
– S` vedem dac` putem \ndrepta lucrurile. O prinse de
bra] [i o trase violent spre el. Dezbrac`-te! De luni de zile nu
te-am mai v`zut \n pielea goal`.
Virginie \ncerc` s` se \mpotriveasc`, \ns` o strânse [i mai
tare, pân` \i d`dur` lacrimile. Deodat`, era epuizat`.
B`rbatul \i d`du drumul.
– A[tept... |ncepe prin a-]i desface p`rul.
Dându-[i seama c` era \n stare de orice, \[i scoase
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 299

pieptenele de sidef.
– Da, sire. Ce mai pot s` fac pentru Alte]a Voastr`?
– Multe altele, draga mea, murmur` alene. O s` punem
la prob` docilitatea ta [i imagina]ia mea… la momentul
potrivit.
– Nu vreau s` fiu tratat` ca o…
– Femeie u[oar`? suger` b`rbatul, batjocoritor.
– Exact! Nici vorb` despre a[a ceva!
|[i ]inea pieptenele \n mân` ca pe o arm`.
– Credeam c` rolul \]i convine de minune, draga mea
doamn` Miles. Cu un harem ca al t`u, cu siguran]` n-am s`
fiu primul cu ni[te gusturi deosebite.
Femeia \i arunc` pieptenele \n fa]`, dar el \l prinse din
zbor.
– Tu hot`r`[ti… doamn` Miles.
Desf`cându-[i p`rul, \l l`s` s`-i cad` pe umeri \nainte de
a \ncepe s`-[i descheie rochia. {i-o d`du jos \ncet de tot.
– Chiar ai de gând s` joci comedia asta pân` la cap`t? A[
prefera ca totul s` se petreac` mai agreabil. Dar Parisul te-a
f`cut mai pu]in \n]eleg`toare.
– |ntr-o zi, ai s`-mi pl`te[ti, rosti calm tân`ra femeie.
"Am pl`tit deja," \i venea lui s` spun`. "Din cauza ta am
petrecut zece luni de iad".
– Acum e[ti mul]umit? \l \ntreb` când nu mai avu nimic
pe ea.
300 KATE DOUGLAS

Trey ridic` o sprâncean` batjocoritoare.


– Nu chiar. {tii bine c` \n jocurile amoroase, satisfac]ia
vine mai târziu. Dar constat cu interes c` tu reac]ionezi deja.
– Nu-i adev`rat!
– Nu? Atunci explic`-mi asta…
F`cu un gest nep`s`tor c`tre pieptul ei. Virginie l`s`
ochii \n jos ca s`-[i descopere sfârcurile \nt`rite. N-avea ce
s` fac`, sim]urile reac]ionau.
– Mi-e frig, atâta tot, r`spunse, \ncercând s` par` la fel de
indiferent` ca el. B`rbatul se a[ez` pe marginea patului,
tr`gând-o lâng` el.
– S` vedem dac` reu[esc s` te \nc`lzesc, spuse
punându-i dou` degete pe sfârcuri.
Umilit` de valul de pl`cere care o str`b`tea, se \nro[i…
lucru pe care b`rbatul \l remarc` imediat.
– Ce actri]` minunat`!… Atâta pudoare [i modestie…
dup` tot ce-am f`cut…
Totu[i, aceast` aparent` naivitate \l excita [i \l \nfuria
pentru c` se gândea la to]i b`rba]ii care aveau de câ[tigat de
pe urma ei.
Femeia \ncerca din tot sufletul s`-[i st`pâneasc` tr`irile
care o puneau pe jar. |l ura pe b`rbatul de lâng` ea, pentru
arogan]a, insolen]a [i egoismul lui, \ns` pl`cerea \i trezea
fiecare fibr` a trupului, \i aprindea fiecare pic`tur` de sânge.
– Te rog, Trey… nu mai pot… te rog… vino…
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 301

Continuar` jocul din ce \n ce mai \mp`timi]i [i ajunser`


la extaz amândoi o dat`, iar Virginie strig` din toat` inima
\nainte de a se pr`bu[i peste el.
Cufundându-se \n p`ru-i m`t`sos [i parfumat, o strânse
\n bra]e. }inând-o a[a, f`când dragoste cu ea, Trey avea
impresia c` se \ntorsese acas`. Virginie \i sim]ea inima
b`tând la unison cu a ei, la fel de s`lbatic`, de ne\mblânzit`.
Uitase tot ce se \ntâmplase \nainte, p`strând \n ea doar
senza]ia de c`ldur` [i lini[te pe care o sim]ea \n clipa asta.
Deodat`, vru s`-i simt` pielea lipit` de a ei. |i descheie
c`ma[a [i-[i strecur` mâna pe dedesubt ca s`-i mângâie
pieptul musculos.
– Scoate asta…
Când \i r`spunse "nu" din principiu, nepl`cându-i s`
primeasc` ordine, Virginie murmur`:
– Te rog…
|l mângâie pe lobul urechii \nainte de a-i explica de ce
trebuia s` se dezbrace. B`rbatul se r`zgândi imediat [i o
ajut` s`-i scoat` hainele.
F`cur` din nou dragoste cu o frenezie s`lbatic`, ca [i
cum nu se mai puteau s`tura unul de cel`lalt, ca [i cum ar
fi vrut s` aib` totul imediat. Izbucnirea final` \i cuprinse pe
amândoi \n acela[i timp, l`sându-i epuiza]i, cu trupurile
lipite unul de cel`lalt.
Când Virginie deschise \n sfâr[it ochii, Trey \i avea
302 KATE DOUGLAS

\nchi[i, [i respira]ia \nc` \i era neregulat`. Se sim]ea


\mplinit`. Cum crezuse c` putea s` tr`iasc` f`r` el? Deodat`,
pe scar` se auzi glasul unui b`rbat tulburat de b`utur`:
– |]i spun clar, ce naiba, vreau s-o v`d!
Glasul majordomului r`spunse ceva ce nu putur` s`
\n]eleag` niciunul. Trey \n]epeni ca un cadavru. F`r` s`
spun` un cuvânt, se r`suci, gata s` se dea jos din pat.
– Nu te duce, \i [opti tân`ra femeie.
Era acela[i glas care-i ceruse s` r`mân` \n noaptea aceea
de la Lily.
– Se pare c` e[ti a[teptat`, spuse el cu r`ceal`, [i eu mai
am alte treburi de f`cut \n noaptea asta.
Dându-se jos din pat, se duse c`tre un lighean dintr-un
col], muie un prosop \n ap` [i se [terse.
– Nu [tiu despre cine a fost vorba, spuse Virginie, jignit`
de furia lui. Dar acum a plecat. Te rog s` r`mâi.
Trey \[i adun` hainele \nainte de a o privi.
– Nu pot.
– |mi pare r`u, spuse ea cu blânde]e.
El \nchise repede ochii, ca s` nu cedeze tenta]iei de a o
cuprinde \n bra]e. |[i puse pantalonii pe el.
– I-am promis ducesei de Soissons s` trec pe la balul ei.
Pân` la apari]ia be]ivului de pe culoar, uitase complet de
aceast` promisiune.
– Vrei s` mai st`m de vorb`? \ntreb` Virginie
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 303

ridicându-se \n capul oaselor.


– N-are rost… replic` el direct, de[i \]i mul]umesc sincer
c` mi-ai acordat un pic din timpul t`u, domni[oar` Jordan.
|[i trecu o mân` prin p`r ca s`-l aranjeze \nainte de a-[i
lua haina, de unde scoase un portofel lung de piele, din
care lu` un num`r considerabil de bancnote pe care le a[ez`
pe masa de toalet`.
– S`-mi spui dac` nu e de ajuns. Nu cunosc pre]urile
tinerelor mame, dar \mi \nchipui c` sunt destul de mari.
Avoca]ii mei vor lua leg`tura cu tine despre fiul meu [i te
sf`tuiesc s` fii cooperant`. |]i spun prietene[te: dac` vrei
s`-mi iei copilul, am s` te distrug!
Virginie p`li. N-o amenin]ase niciodat` a[a, nu crezuse c`
i s-ar putea \ntâmpla asta. Glasul lui Trey nu mai fusese
niciodat` atât de amenin]`tor.
Chinuit de patima care-l mistuia, evit` s-o priveasc`
pentru ultima dat`. Pentru c` o mai dorea, pentru c` nu
s-ar fi s`turat niciodat` de femeia asta, nu-i spuse noapte
bun`…
Nici unul nici cel`lalt nu avur` parte de o noapte
lini[tit`. Fr`mântat la culme, Trey hot`râse s` se \ntoarc` \n
America [i toat` noaptea [i-o petrecu plimbându-se nervos
prin camera lui. Virginie, cu inima sfâ[iat`, nu putu s`
doarm` nici ea. R`s`ritul soarelui \l prinse pe b`rbat cu un
coniac \n fa]`.
Capitolul 15

Trey f`cu apel la recep]ionerul hotelului s`-i fac` rost de


dou` bilete ca s` plece la New York. Odat` ce luase
hot`rârea asta, spera s` plece chiar \n ziua aceea. Din
p`cate, nu se putea decât a doua zi. |i mul]umi
func]ionarului [i \ncepu s` \njure imediat dup` ce \nchise
u[a. |[i mai turn` un coniac. Voiajul la Paris fusese o
gre[eal`, \n afar` de faptul c` aflase de existen]a fiului s`u.
Dup` ce-[i termin` coniacul, ie[i s` trimit` o telegram`
p`rin]ilor, ca s` le dea am`nunte \n leg`tur` cu \ntoarcerea
lui. Se \ntoarse la hotelul Athenée [i se duse direct la bar,
unde-l \ntâlni pe Sam Chester, \mbr`cat de sear`. Trey se
gândi c` ast`zi i-ar fi foarte bine s` se afle \n compania unui
compatriot. {i era clar, pân` acum b`use mai pu]in decât
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 305

Sam.
Se duser` \mpreun` la Jockey Club, ca s` mai treac`
timpul. Vorbir` despre o sumedenie de lucruri lipsite de
importan]` [i pe m`sur` ce trecea timpul, Sam insista s`
mearg` la serata dat` la salonul Le Notre.
– Nu po]i s` ratezi a[a ceva, Trey. Au cele mai bune
vinuri din tot Parisul.
– De ce nu, Sam? E ultima mea noapte la Paris, de ce nu?
repet` Trey.
Se terminase cu Virginie… |n sfâr[it! Era o femeie altfel
decât celelalte. Deodat` se sim]ea foarte b`trân, epuizat.
Dup` o diminea]` petrecut` plângându-[i singur` de
mil`, Virginie \[i lu` inima \n din]i [i-[i spuse c` a durat
destul. Trebuia s` \nceap` s` tr`iasc` din nou. A[a c`, atunci
când \l v`zu pe Etienne venind, \l \ntâmpin` \ncântat`.
Ducele Etienne le Vec \[i prelungi vizita [i, dup` tot ce se
petrecuse noaptea trecut`, fu un personaj plin de farmec,
astfel \ncât, nu peste mult timp, Virginie ajunse la concluzia
c` o vizit` la Le Notre, pe care o pl`nuiser` de câteva zile, ar
fi fost mijlocul cel mai potrivit pentru a-l uita pe Trey. |n
definitiv, acesta \[i d`duse arama pe fa]` ar`tându-[i
adev`ratele sentimente…
|n noaptea aceea, hot`r\ s` pun` cap`t burl`ciei
prelungite, fidelit`]ii gre[it \n]elese pentru un b`rbat care
nici nu [tia ce \nsemna acest cuvânt. Cu Etienne, ar fi fost \n
306 KATE DOUGLAS

siguran]`; n-ar fi vorba nici de melancolie, nici de inim`


frânt`. Era preg`tit` s` ia un asemenea angajament. Pentru
moment, vroia doar s` [i-l alunge pe Trey din minte.
Ca s`-[i arate noile inten]ii, abandonase rolul de v`duv`
[i purta o rochie de m`tase ro[ie, ornat` cu dantel` neagr`
[i câ]iva metri de panglic` argintie. Era o rochie
extravagant`, care se potrivea perfect cu starea ei sufleteasc`
[i cu farmecul lui Etienne. Avea trandafiri \n p`r [i \n
decolteul generos. Când ajunse \n sala de bal, la bra]ul
ducelui de Vec, o lini[te agitat` ar`t` c` to]i \n]eleseser` c`
cineva câ[tigase marele pot.
– E \ndr`znea]`, remarc` o femeie.
– E [i mai frumoas` ca maic`-sa, fu de acord cea de lâng`
ea.
– Crezi c` de Vec o s` fie serios de data asta?
Se uitar` atent la perechea cea mai fermec`toare a
seratei.
– |n orice caz, este altfel ca de obicei. Isabelle a fost
foarte rece cu mine adineauri când i-am spus c`, pentru
prima oar`, b`rbatul ei prefera s` danseze, \n loc s` se
instaleze la o mas` de joc.
– Ai dreptate. Parc` nu danseaz` niciodat`.
Virginie \i zâmbi partenerului.
– |mi place s` dansez, Etienne. E[ti un partener ideal.
O sclipire amuzat` se putu citi pentru o clip` \n ochii
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 307

ducelui.
– |mi place s` dansez cu tine, r`spunse el.
{ampania o f`cea sclipitoare [i frumoas`. |i venea s-o
s`rute. Trandafirii i se potriveau de minune.
– Ce facem noi n-o deranjeaz` pe so]ia ta? \ntreb`
Virginie care descoperi prezen]a Isabellei.
– De ce ar deranja-o ? \ntreb` ducele, absent.
La rândul lui, remarc` venirea unui b`rbat \nalt, bine
f`cut, cu p`rul negru [i lung.
– Isabelle [i cu mine ne \n]elegem foarte bine. Sunt sigur
c` n-o deranjeaz`.
Rela]iile cu so]ia lui erau cât se poate de clare: el pl`tea
facturile, ea cre[tea copiii. Dac` vroia s`-i spun` ceva, \i
comunica prin intermediul unui servitor. Totul era cât se
poate de civilizat. Etienne \l privea pe Trey Braddock-Black
peste p`rul ro[cat al Virginiei. Nu… nu era singur, acum se
ocupa de el o femeie frumoas` care-l b`tea cu evantaiul pe
um`r. Clothilde de Chimay. Da, avea cu cine s` se distreze.
Americanul putea s`-i lase \n pace.
Pe m`sur` ce timpul trecea, Virginie era convins` c`
luase hot`rârea cea mai potrivit`. Se distra din plin. Etienne
era atât de captivant, \ncât nu se gândi niciodat` la Trey. O
s` fie u[or, pân` la urm`, \[i spuse, u[urat`.
Convingerea asta fu serios zdruncinat` câteva minute
mai târziu, când \l v`zu pe Trey aplecat peste um`rul gol al
308 KATE DOUGLAS

unei blonde superbe. O str`b`tu un fior când [i-i \nchipui


pe Trey [i pe Clothilde \n acela[i pat, imediat dup`
terminarea dansului, [i ceru [ampanie.
– Dou` cupe, te rog, spuse schi]ând un zâmbet vag.
Când Etienne le aduse, perechea lui le d`du peste cap
unul dup` cel`lalt.
– Dansul m-a f`cut s`-mi fie sete, atâta tot.
– Mai vrei o cup`? o \ntreb` galant.
– Da, te rog.
B`u [i a treia cup`, cu aceea[i u[urin]`.
Mult mai târziu, când se preg`teau s` plece, Trey se
apropie de Virginie [i de duce. Toat` seara [tiuse bine de
prezen]a ei, [i era valabil` [i reciproca. Cu toat` hot`rârea
lui, nu era \n stare s` plece \n America f`r` s`-[i ia
r`mas-bun. |l chinuia ideea de a n-o mai vedea niciodat`.
– Bun` seara, le spuse el, cu ochii a]inti]i asupra
Virginiei.
– Nu [tiam c` e[ti un client obi[nuit de la Le Notre,
declar` ducele.
– Nu sunt.
Trey n-o sc`pa din ochi pe tân`ra femeie. Virginie \[i
strângea evantaiul de pene ca s` nu-[i lase mâinile s`
tremure. Gânditor, ducele \i privi atent pe Virginie [i pe
Trey. |[i d`dea seama de situa]ia \ncordat` din privirile lor
arz`toare.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 309

– Am s` plec diminea]`, \ncepu Trey, cu f`lcile \ncle[tate.


Atunci… la revedere. Spune-le copiilor c` am s` le scriu.
Vocea \i era grav` [i perfect controlat`. Virginie \[i sim]i
inima oprindu-se, dar n-avea de ales, trebuia s`-i r`spund`
politicos:
– Drum bun! Copiii vor fi \ncânta]i s` primeasc` ve[ti de
la tine.
A[adar, ast`-sear` era rândul ducelui, \[i spuse Trey cu
am`r`ciune. Se \nclin` repede \n fa]a \nso]itorului Virginiei
[i repet` cu un zâmbet \ncânt`tor:
– La revedere.
Femeia nu fu \n stare s`-i zâmbeasc` la rândul ei.
– La revedere, \i murmur`, privindu-l cum se \ndep`rta.
Frumoasa Clothilde \l a[tepta. Etienne \i a[ez` capa de
blan` pe umeri. Doamne, cât suferea…
Virginie urc` \n tr`sura lui Etienne [i, când o cuprinse pe
dup` umeri, \l l`s` s` fac` asta, \ncrez`toare \n puterea lui.
Avea nevoie de el ast`-sear`, ca s` nu-[i piard` min]ile.
Buzele lui Etienne erau moi [i calde. La \nceput o s`rut`
u[or, dar când s`rutul lui deveni mai exigent, deodat` o
cuprinse panica. B`rbatul o \n]elese imediat.
– E[ti prea frumoas`, murmur` amabil. Iart`-m`, micu]o,
dac` sunt a[a de gr`bit.
– Nu, Etienne… eu sunt de vin`.
– E prima oar` dup` moartea so]ului?
310 KATE DOUGLAS

|i puse mâna lui cald` pe um`r. Avea glasul mângâietor.


Femeia \ncuviin]` cl`tinând din cap. Chiar dac` Trey nu
era so]ul ei, ar fi fost prima oar` cu un alt b`rbat.
– Haide, draga mea, avem toat` noaptea \n fa]`. O
strânse lâng` el. Spune-mi, ]i-a pl`cut balul? |n orice caz,
buc`tarul e de nota zece.
|nso]itoarea \i zâmbi.
– Etienne, \]i mul]umesc c` e[ti atât de \n]eleg`tor… Da,
m-am sim]it foarte bine.
Poate nu va mai avea parte de aceea[i patim` nebun` pe
care o tr`ise cu Trey, \ns` Etienne \i oferea o tandre]e
pentru care multe femei ar fi invidiat-o...
Bra] la bra], urcar` scara de marmur` având grij` s` nu
trezeasc` servitorii. Intrând \n dormitorul ei, Virginie râdea
\nceti[or de o nou` glum` a lui Etienne.
– Frumos din partea ta, remarc` s`rutându-l pe obraz, s`
spui c` a[ putea s` fiu prieten` bun` cu mama ta.
– I-ai pl`cea foarte mult. Mamei \i place s` se bucure de
via]`. Nu-[i petrece timpul cultivând trandafiri, crede-m`.
– Ar trebui s-o \ntâlnesc \ntr-o bun` zi, declar` Virginie,
amuzat`.
Uitase deja de timiditate. Cu inima u[oar`, era din nou
sigur` c` g`sise un partener ideal cu care s` se distreze.
Pentru prima oar` \n via]` se sim]ea artificial`. La câteva
s`pt`mâni dup` ce-l n`scuse pe Max, veri[oara Adelaide o
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 311

\ndemnase s`-[i g`seasc` un amant. |n seara asta, avea de


gând s`-i urmeze sfatul. Mâinile, a[ezate pe pieptul lui
Etienne, \i tremurau \n timp ce o cuprindea o tulburare. Vru
s`-[i vin` \n fire, spunându-[i c` nu mai era o copil`.
B`rbatul care o ]inea \n bra]e era capabil s-o fac` fericit`,
s`-l alunge pe Trey din mintea ei, s-o fac` din nou s` simt`
pl`cerea.
Cu toate astea, când Etienne \ncepu s-o s`rute pe gât, se
sim]i cuprins` de team`. Nu sunt preg`tit`, \[i spunea,
agitat`. Nu pot… nu pot. Gâfâind, \l respinse.
– Nu-]i fie fric`, draga mea, murmur` el tr`gând-o din
nou aproape. Nu-]i fac niciun r`u. S`rut`-m`, drag`, [i am
s`-]i ar`t…
– Domnule duce, pot s` v` solicit câteva minute din
timpul dumneavoastr`?
Aceast` voce familiar`, \nfior`tor de calm`, o \nghe]` pe
Virginie. Trey, cufundat \ntr-un fotoliu de lâng` fereastr`, se
ridic` \ncet [i ie[i din umbr`. Deloc stânjenit, cu un zâmbet
pe buze, cu haina [i c`ma[a descheiate, l`sa impresia c` se
sim]ea \n largul lui. Privirile li se \ntâlnir` [i singurul lucru
la care se gândi Virginie fu: cum de era atât de frumos?…
Ducele \n]elese imediat sensul acestei priviri. Americanul
se schimbase. Acum p`rea cât se poate de hot`rât s` se bat`
pentru o femeie. Asta \i aducea aminte de vremuri de mult
apuse. Cu o \n]elegere de care rareori d`dea dovad` [i cu
312 KATE DOUGLAS

aplomb, ducele se \nclin` elegant.


– Da, bine\n]eles, domnule Braddock-Black. Unde? |n
bibliotec` sau \n tr`sura mea?
– |n bibliotec`, r`spunse Trey f`r` s-o scape nicio clip`
din ochi pe Virginie.
Etienne se \nclin` galant spre ea.
– Scuz`-m`, draga mea, e un scurt interludiu.
– Trey! ]ip` femeia revenindu-[i \n fire. Cine te crezi?
– Sunt un prieten, spuse sardonic. Un prieten foarte
bun.
– B`d`ran \ncrezut!
– {[t, drag`, replic` el scurt. Caracterul t`u poate s`-l
sperie pe Etienne.
– Fir-ai s` fii de…
Etienne fu cel care o \ntrerupse:
– Draga mea, m` intorc imediat dup` ce am s` pun
lucrurile la punct cu domnul Braddock-Black.
Era cât se poate de lini[tit.
Cei doi b`rba]i, \nal]i [i brune]i, se \nfruntau \n
bibliotec`.
– A[ putea s` te \mpu[c, spuse Trey \ncet.
– Ai putea s` \ncerci… replic` ducele sco]ându-[i haina
[i a[ezând-o pe un scaun.
Trey \l examin` pe b`rbatul care r`spunsese atât de calm,
cu glas neutru.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 313

– Sunt tat`l copilului ei.


– {tiu din prima clip` \n care te-am v`zut, sem`na]i ca
dou` pic`turi de ap`.
Etienne cuno[tea reputa]ia lui Trey fa]` de femei. |n
decursul precedentelor lui vizite, se zvonea c` se culcase cu
cele mai frumoase femei din Paris. |l surprindea faptul c` un
asemenea b`rbat se ar`ta atât de interesat de copilul lui.
– Nu e de-ajuns s` fii tat`l, continu` ducele binevoitor.
Vreau s` [tiu dac` Virginie te vrea [i ca s` fiu sincer, nu mi
se pare c` se \ntâmpl` a[a ceva. Poate n-ai [tiut s-o convingi?
Trey se gândi la noaptea precedent` [i \[i st`pâni o
grimas`. Ducele avea f`r` \ndoial` dreptate; era cu siguran]`
gre[eala lui. Dar [i ea era de vin`, cu purtarea de curtezan`
[i mul]imea de admiratori de care-i pl`cea s` se vad`
\nconjurat`.
– Fir-ar a naibii de situa]ie! mârâi Trey. Am nevoie s`
beau un pahar.
Se duse la o mas` pe care erau câteva sticle, pe urm`
arunc` o privire spre ducele care-l privea amuzat.
– Sper s` nu ne duel`m ast`-sear`. Ce-ar fi s` bem un
pahar?
Câteva clipe mai târziu, se a[ezaser` la mas`, cu dou`
pahare cu coniac \n fa]`.
– |mi cer scuze, \ncepu Trey. Am impresia c` m` port ca
un imbecil. Nu [tiu ce are \n ea… Zâmbi. Nu vreau s` te
314 KATE DOUGLAS

plictisesc \n[irându-]i lista cu calit`]ile ei. Sunt convins c`


le-ai descoperit [i dumneata. E o femeie neobi[nuit`.
– Este prima femeie pentru care am vrut s` divor]ez de
Isabelle, r`spunse ducele gânditor. |ntre mine [i
nevast`-mea n-a fost niciodat` vorba de dragoste, e doar o
convenien]`, dar niciodat` nu m-am gândit s` m` mut la
alta… \nainte de a o \ntâlni pe Virginie.
– Ar fi trebuit s` te \mpu[c \n clipa \n care ai intrat \n
budoar.
Ducele schi]` un zâmbet peste pahar.
– |n]eleg. {i eu am tras odat` \n cineva… nu din
dragoste, ci din gelozie. Eram foarte tân`r.
– Sunt gelos pe fiecare b`rbat care pune ochii pe ea,
m`rturisi cu am`r`ciune Trey.
Etienne era un om pragmatic [i de mult imun la ravagiile
dragostei.
– |]i pare r`u? \ntreb` cinic Trey. Doar regretele ne mai
r`mân de la ea.
Cu toat` amabilitatea lui, ducele se m`rgini s`-i
zâmbeasc` [i-l l`s` s` se descurce singur. Trey abia \i
remarc` plecarea.
Dup` câteva minute, u[a bibliotecii se deschise violent [i
\n prag ap`ru Virginie.
– Dac`-]i \nchipui c` ai dreptul s` te amesteci \n via]a
mea, Trey… \ncepu foc-[i-par` \nainte de a remarca \n
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 315

sfâr[it absen]a ducelui. Unde-i Etienne?


– A plecat.
– L-ai amenin]at?
– Fire[te.
Glasul lui avea ceva nefiresc [i femeia \[i d`du seama.
– De ce? \ntreb` pe un ton [ov`itor.
Trey oft` din toat` inima.
– Habar n-am.
B`use prea mult [i nu mai avea mintea limpede. |[i mas`
tâmplele.
– Da, [tiu, \ncepu foarte \ncet. Pentru c` vroiam s`-l
\mpu[c dac` punea mâna pe tine.
Se duse spre fereastr` ca s` priveasc` gr`dina care ar`ta
jalnic.
– Ce vrei? De ce-ai venit ast`-sear`? \ntreb` femeia
punând mâinile pe mas` ca s` nu-i mai tremure.
Inima \i b`tea gata s`-i sparg` pieptul.
Trey se \ntoarse spre ea. P`rea epuizat. Lumina fl`c`rilor
din [emineu scotea \n eviden]` c` era tras la fa]`.
– E insuportabil, [opti \n cele din urm`, s` te [tiu cu al]i
b`rba]i. Ceea ce simt… e \nfior`tor.
Pentru prima oar`, Virginie \l vedea \ntru totul lipsit de
arogan]`. |n adâncul sufletului, \i ap`ru o scânteie de
speran]`.
– {tiu ce sim]i. Pentru mine e acela[i lucru cu Valerie, cu
316 KATE DOUGLAS

Arabelle, cu Clothilde la Le Notre, ast`-sear`… cu toate


celelalte, termin` \ntr-un murmur imperceptibil.
Ridic` privirea [i o privi lung, ca [i cum ar fi vrut s`
alunge toate ne\n]elegerile care le otr`veau dragostea.
– Ai putea…
Se apropie de ea [i deslu[i zâmbetul ce i se n`[tea pe
buze.
– Ai putea s` renun]i la haremul t`u?
– Dac` nu erai atât de cinic, m-ai fi crezut. Nu mai este
nimeni altcineva.
– Ducele… \i aminti, ]âfnos.
– E r`spunsul la bun-r`masul t`u de asear`… [i la
superba Clothilde, r`spunse, geloas`.
– Am s`rit din tr`sura ei ca s` iau o birj` [i s` vin aici.
Venise pân` la urm` la ea, \n momentul \n care pierduse
orice speran]`.
– |]i vrei b`iatul?
– La fel de mult ca pe tine, r`spunse cu blânde]e.
O mângâie pe obraz.
– Vreau s` fiu cu amândoi. M` dore[ti [i tu?
– Acum?! \l \ntreb` femeia, \n culmea fericirii.
El se uit` la \nc`pere [i f`cu semn spre o banchet`.
– Aici mi-ar conveni de minune.
– Te previn c` te iubesc atât de mult \ncât a[ putea s` fac
o nebunie.
O LICITA}IE NEOBI{NUIT~ 317

– Atunci, ar fi mai bine s` \ncui u[a.


"M` iube[te". Era tot ce putea s` gândeasc` ducându-se
automat la u[`. |l urm` [i ea.
– Dar tu ai putea s` renun]i la haremul t`u?
B`rbatul \ncuie u[a \nainte de a se \ntoarce spre ea. I se
t`iase r`suflarea.
– Acum, spune-mi, insist` femeia.
– Nu e niciun harem. Dup` tine, n-am mai avut nicio
femeie. Am tr`it… un infern. E[ti visul care a devenit
realitate.
Izbucni \n râs [i o s`rut` pe nas.
– Te ador.
– Sper s` fiu singura.
– E[ti, ai fost [i vei fi. E destul de clar, sau vrei o
declara]ie scris`?
– Ar fi bine s` m` iei \n c`s`torie.
Fu rândul lui Trey s` ia o expresie n`uc`.
– Cine a vorbit despre c`s`torie?
– Vrei s`-l chem \napoi pe duce?
– Atunci, mâine, la ora zece? |]i convine?
Era radios.
– Perfect, r`spunse Virginie, \ncrez`toare. Te iubesc mai
mult ca orice.
O s`rut` foarte tandru, de parc` ar fi f`cut-o prima oar`.
– Vino, murmur` Trey, s` ne \ntoarcem acas`.
318 KATE DOUGLAS

– La ranch?
El cl`tin` din cap \n semn c` nu.
– Nu, \n mun]i, s` fim \mpreun`. Am s` construiesc o
cas` mai mare.
– Cu balcon.
Trey fu de acord.
– {i o verand`.
O s`rut` pe ochi.
– {i camere pentru copii. Crezi c-or s` accepte s` se
\ntoarc` acolo?
Virginie pufni \n râs.
– A trebuit s`-i silesc s` plece.
– Bine, atunci camere pentru fiecare copil [i tot ce mai
trebuie.
Se aplec` s` o s`rute dr`g`stos.
U[a bibliotecii r`mase \ncuiat` pân` a doua zi, la ora
zece.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și