Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul practicii pedagogice în formarea competenţelor studenţilor

-Pregătirea studenţilor-

Motto: "Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul
care va urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!"
(Proverb chinezesc)

Societatea de azi şi de mâine are aşteptări din ce în ce mai ridicate de la profesori. De


aceea, pregătirea de specialitate concomitentă cu cea pentru cariera didactică implică o dublă
responsabilitate.
Practica pedagogică este activitatea prin care, în anul III de studiu, cele doua laturi ale
formării profesionale (didactică şi de specialitate) interacţionează cu adevărat. Importanţa
practicii pedagogice derivă şi din faptul că este singura formă prin care se
formează aptitudinea pedagogică şi se pun bazele unui stil didactic personal.
Aptitudinea pedagogică este o aptitudine specială, care intră în structura personalităţii
profesorului pe masura formarii si dezvoltarii in si prin activitatea didactica. Această activitate
debutează prin calitatea de student practicant, prin activităţile de practică pedagogică, urmând
a fi definitivată în primii ani de învăţământ, la catedră.
Procesul de formare a cadrelor didactice din România cuprinde două etape:
-Pregătirea iniţială (în timpul studiilor din şcoli normale, colegii, universităţi)
-Pregătirea continuă (perfecţionarea din timpul profesării)
Pregătirea iniţială vizează introducerea viitorului cadru didactic, prin activităţi
teoretice şi practice specifice, în universul profesional pentru care acesta se formează.
Pregătirea continuă se referă la actualizările, completările şi specializările de ordin
teoretic, metodic şi practic, printr-o serie de activităţi de formare în timpul exerciţiului
profesional.
Universitatea românească constituie principala instituţie de formare a profesorilor.
Pregatirea initiala a viitoarelor cadre didactice in universitate se realizează prin
intermediul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, care asigură pregatirea
pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor.
O importanţă aparte o reprezintă activitatea de practică pedagogică. Obiectivele
practicii pedagogice urmăresc formarea capacităţii studenţilor de a opera cu informaţiile de
la disciplinele de specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei, orientarea în programele
analitice şi manualele şcolare, mânuirea aparatelor şi materialelor de specialitate, iniţierea în
tehnica activităţii de laborator sau cabinet, dobândirea unor deprinderi ale profesiei de cadru
didactic, formarea/dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte elevii, în vederea tratării diferenţiate
a acestora, dezvoltarea capacităţii de autoevaluare, implicarea în realizarea unor activităţi
complementare lecţiilor desfăşurate în şcoală şi în afara şcolii.
De asemenea sunt importante şi exersarea de către studenţi a rolului de profesor, sub
conducerea mentorului, prin proiectarea, realizarea si autoevaluarea unor activităţi instructiv-
educative cu elevii; formarea abilităţilor practice prin activităţi didactice de probă, susţinute
de către studenţi sub îndrumarea şi în prezenţa mentorilor; dezvoltarea capacitătii de
comunicare cu elevii de diferite vârste şi potenţiale intelectuale variate prin exersarea
limbajului ştiinţific in lecţii; dezvoltarea iniţiativei, a creativităţii şi a responsabilităţii faţă de
munca de profesor prin elaborarea de teste, de experimente, de mijloace de învăţământ;
Structura şi conţinutul practicii pedagogice cuprinde:
1.Pregătirea teoretică - ceea ce trebuie să ştie un elev al unei şcoli, trebuie să afle de la
dascălul său.Practica pedagogică, disciplină de bază a acestei formări iniţiale, se desfăşoară
prin îmbinarea a două dimensiuni, una care vizează partea de instruire şi se materializează în
practică observativă, şi alta de exerciţiu, de aplicabilitate practică care deţine cea mai mare
suprafaţă în economia de timp a practicii pedagogice şi care îmbracă forma practicii
operaţionale.
2.Activităţi instructiv-educative de observaţie, desfăşurate în clasă (asistenţă);
3.Activităţi instructiv-educative practice susţinute de către studenţi (predare);
4.Alte tipuri de activităţi educaţionale (şedinţa cu părinţii, participare la comisia metodică,
consiliu profesoral, consultaţii cu elevii, profesor de serviciu pe şcoală, cercuri pedagogice
etc.).
5. Activităţi de cunoaştere a şcolii în general.
Obligaţiile studenţilor în cadrul activităţilor de practică pedagogică sunt:
1. Să cunoască structura organizatorică a şcolii şi modul de funcţionare a procesului de învăţământ.
2. Să-şi reactualizeze cunostiintele asimilate anterior referitor la organizarea învăţământului,
organizarea metodică a lecţiei şi documetele şcolare.
3.Să asiste la lecţii susţinute de tutori.
4. Să noteze observaţiile la lecţiile asistate.
5. Să participe la autoanaliza acestor lecţii şi să realizeze notările rezultate din acest proces.
6. Să realizeze autoanaliza propriilor lecţii şi a lecţiilor susţinute de către colegi.
7. Să completeze harta psihopedagogică pentru unul dintre elevii clasei.
8. Să prezinte proiectele didactice ale lecţiilor pe care le vor susţine, tutorilor şi coordonatorilor de
practică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, în timp util pentru corectare.
9. Să completeze fisa psihopedagogica pentru unul dintre elevii clasei.
10. Să prezinte portofoliul de practică la sfârşitul fiecărui semestru pentru notare.
11. Să manifeste o atitudine responsabilă, pregătindu-se la modul cel mai serios pentru fiecare
activitate pe care o realizează.
12. Să adopte o atitudine adecvată față de carele didactice, elevi şi personalul administrativ al şcolii.
Profesiunea didactică implică un ansamblu bogat şi nuanţat de competenţe din partea
celor educaţi să-l exercite. Competenţele solicitate fac necesară atât o formare teoretică,
menită să asigure cunoaşterea principalelor fenomene de educaţie şi înţelegerea modurilor de
abordare în rezolvare, cât şi o formare practică, vizând dezvoltarea capacităţii de a acţiona şi
formarea abilităţilor pe care le implică acest tip de activitate.
Desprinderea semnificaţiilor şi funcţiilor activităţii de predare îl va ajuta pe student să-
şi asume responsabilitatea preluării lor pentru a susţine el însuşi o lecţie pe care să o poată
controla sub cât mai multe din aspectele desfăşurării ei. Desigur, tinerii studenţi vor fi plasaţi
în clase supravegheate, unde vor găsi ajutor imediat atunci când se vor afla în dificultate.

S-ar putea să vă placă și