Sunteți pe pagina 1din 36

ORDIN Nr.

5556 din 7 octombrie 2011


privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a
centrelor de documentare şi informare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 27 octombrie 2011

În baza prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de
documentare şi informare, prevăzut în anexa care parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 "Regulament de
organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare" la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.689/2008 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a Fişei-cadru a postului de
profesor documentarist şi a Fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008.
ART. 3
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi
unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării,


tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucureşti, 7 octombrie 2011.


Nr. 5.556.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează structuri
infodocumentare: centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare. La nivelul unei
unităţi de învăţământ nu pot fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri infodocumentare.
ART. 2
(1) Bibliotecile şcolare, respectiv centrele de documentare şi informare din unităţile de
învăţământ deservesc, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice
şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe
tot parcursul vieţii.
(2) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare, în conformitate cu funcţiile
specifice, susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri,
specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului
românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare ale tuturor beneficiarilor.
ART. 3
(1) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează politica documentară, integrată în politica
educaţională.
(2) Politica documentară reprezintă un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informării şi
documentării vizând cele 4 domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare,
relaţii şi dezvoltare comunitară.
(3) Politica documentară cuprinde, la nivelul unităţii de învăţământ, elemente privind politica
de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor infodocumentare în vederea
dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de
informare şi formare ale utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie
a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de
formare în domeniul infodocumentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi al
parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie şi a unei culturi a
informaţiei, de identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de
promovare şi comunicare asupra acţiunilor în domeniul infodocumentar, o politică de evaluare
a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar.
(4) În documentele de proiectare managerială a unităţilor de învăţământ vor fi cuprinse ţinte,
opţiuni strategice şi obiective specifice domeniului informării şi documentării realizate prin
planuri operaţionale, corelate cu politica documentară a şcolii.
ART. 4
Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare asigură accesul la resursele
Platformei şcolare de e-learning şi ale Bibliotecii şcolare virtuale.
ART. 5
Regulamentul de ordine interioară al unităţilor de învăţământ include prevederi specifice
organizării şi funcţionării bibliotecii şcolare, respectiv a centrului de documentare şi informare.

CAPITOLUL II
Centrele de documentare şi informare

SECŢIUNEA 1
Cadru general

ART. 6
Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură
infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă
beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului
documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură,
deschidere, întâlnire şi integrare.
ART. 7
(1) CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe
suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ,
mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor,
un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în
domeniul ştiinţelor documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a
unităţii de învăţământ şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ.
(2) CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale,
economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice
destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.
(3) Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor infodocumentare
existente la nivelul unităţii de învăţământ, diversificarea serviciilor specifice şi a resurselor
documentare, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de
activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia actuală al tuturor
utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi
informării.
(4) CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, preia şi
integrează fondul documentar al bibliotecii şcolare.
ART. 8
Misiunea CDI este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la
asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al
elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale,
nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a
promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, de a
participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine
implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a
contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.
ART. 9
CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică,
de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.
ART. 10
(1) CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii
şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.
(2) CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ, fiind subordonate directorului unităţii
de învăţământ şi consiliului de administraţie.
(3) CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar
la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia
generală management, resurse umane şi reţea şcolară.
(4) CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de
stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate
juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.
(5) Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI: unitate din învăţământul
preuniversitar de nivel preşcolar, primar, gimnazial sau liceal cu personalitate juridică, de stat
ori particulară, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unităţii de învăţământ
în care poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la suprafaţă şi
la capacitatea de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unităţii de învăţământ şi
a cadrelor didactice, respectiv susţinere din partea consiliului local.
(6) Casa corpului didactic informează periodic Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
(7) Casa corpului didactic organizează atât stagii tematice adresate directorilor unităţilor de
învăţământ care solicită înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizează sprijinirea
unităţilor de învăţământ în elaborarea proiectului de amenajare a CDI în conformitate cu
standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuă privind organizarea, funcţionarea,
animarea şi exploatarea CDI, adresate profesorilor documentarişti, precum şi cadrelor didactice
şi didactice auxiliare din unităţile de învăţământ cu un CDI funcţional. Parcurgerea stagiului
iniţial de formare privind amenajarea şi funcţionarea CDI organizat de casa corpului didactic
este obligatorie pentru reprezentanţii unităţilor de învăţământ care încep demersurile înfiinţării
unui CDI.
(8) Amenajarea şi dotarea CDI se fac pe baza unui proiect de amenajare realizat de o echipă
de proiect din unitatea de învăţământ, sub coordonarea directorului unităţii de învăţământ.
Proiectul de amenajare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi este
avizat de către directorul casei corpului didactic. Decizia de înfiinţare a CDI va fi eliberată de
casa corpului didactic după validarea proiectului de amenajare.
(9) Reamenajarea sau schimbarea locaţiei CDI se realizează în baza unui proiect de
reamenajare întocmit la nivelul unităţii de învăţământ, aprobat de consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ şi avizat de directorul casei corpului didactic.

SECŢIUNEA a 2-a
Resurse materiale

ART. 11
În amenajarea şi dotarea CDI se va ţine cont de specificul activităţilor derulate, de publicul
căruia i se adresează, de vârsta elevilor, nivelul de studiu, particularităţile şi specificul unităţii
de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze.
ART. 12
(1) Spaţiul şi resursele CDI trebuie să asigure condiţiile necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi
derulării tuturor tipurilor de activităţi.
(2) În alocarea şi organizarea spaţiului pentru CDI se recomandă respectarea următoarelor
condiţii:
a) suprafaţa alocată să fie de minimum 3 mp x 10% din numărul total al elevilor din unitatea
de învăţământ;
b) capacitatea de primire, reprezentând numărul de locuri în CDI, să fie de minimum 10%
din numărul total al elevilor din unitatea de învăţământ.
(3) Spaţiul CDI să fie situat în unitatea de învăţământ, cu acces facil pentru elevi,
recomandabil în zona centrală a unităţii de învăţământ.
ART. 13
(1) CDI este organizat modular şi asigură în interiorul său următoarele spaţii specifice:
spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovideo şi
multimedia, spaţiul de documentare pedagogică, spaţiul pentru profesori, spaţiul lucrărilor
documentare, spaţiul lucrărilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în
echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul de afişaj
şi expoziţii, spaţiul pentru presă.
(2) Spaţiile CDI corespund funcţiilor acestuia şi nu vor fi strict delimitate prin construcţie.
(3) În funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, pot fi
amenajate şi alte spaţii în interiorul sau în exteriorul CDI: spaţiul de depozitare, de stocare, de
arhivare etc.
ART. 14
(1) Mobilierul din CDI trebuie să fie adaptat beneficiarilor, să fie modular, solid, modern şi
practic, să respecte normele de securitate, să permită accesul liber la fondul documentar,
precum şi reorganizarea spaţiului în funcţie de activităţi.
(2) În organizarea CDI se are în vedere asigurarea accesului liber la fondul documentar, cu
asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Înălţimea rafturilor se
recomandă să fie de 1,60 m - 1,80 m, pentru învăţământul secundar inferior şi secundar
superior, 1,50 m pentru învăţământul primar şi 1,30 m pentru învăţământul preşcolar.
ART. 15
Echipamentele şi aparatura achiziţionată pentru CDI vor permite exploatarea resurselor puse
la dispoziţia utilizatorilor în cadrul CDI.
ART. 16
(1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţie fondul activ de publicaţii.
(2) Pentru evitarea supraîncărcării se va utiliza spaţiul de depozitare pentru documentele mai
puţin solicitate.
(3) Constituirea, completarea şi actualizarea fondului documentar se realizează în funcţie de
următoarele criterii:
a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează
CDI;
b) obiectivele şi activităţile propuse în documentele de planificare ale CDI;
c) nevoile de informare şi documentare ale beneficiarilor;
d) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală şi ale listelor
bibliografice din manualele utilizate; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat
pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile sistemului de clasificare zecimală universală;
e) componenţa fondului sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din
fiecare titlu.
(4) Fondul documentar al CDI va fi în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, dacă
sunt şcolarizaţi elevi aparţinând unei minorităţi naţionale, în limbile de circulaţie internaţională
predate în unitatea de învăţământ respectivă, dar şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor şi de
nevoile identificate, în alte limbi străine.
ART. 17
Fondul documentar şi serviciile oferite de centrele de documentare şi informare vor fi
permanent actualizate pentru a permite o mai bună adaptare la nevoile de informare şi formare
ale utilizatorilor în domeniul infodocumentar, respectiv pentru participarea continuă la
dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.
ART. 18
Baza materială a centrelor de documentare şi informare este asigurată de comunitatea locală,
de unitatea de învăţământ, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte
instituţii centrale sau locale.

SECŢIUNEA a 3-a
Resurse umane

ART. 19
În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile art.
262 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 247 lit. m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
ART. 20
Angajarea şi încadrarea pe post a profesorilor documentarişti se realizează conform
prevederilor metodologiei de mobilitate elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 21
Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în
conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în
învăţământul preuniversitar, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
ART. 22
Formarea continuă şi evoluţia în carieră a profesorului documentarist se realizează în
conformitate cu art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Prevederile privind
participarea la definitivarea în învăţământ şi susţinerea gradelor didactice sunt prezentate în
metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivarea în
învăţământ, respectiv în metodologia pentru organizarea examenelor de susţinere a gradelor
didactice, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 23
Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de casa corpului
didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va
organiza în colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti.
ART. 24
Activitatea profesorului documentarist se desfăşoară pe parcursul a 40 de ore săptămânal,
repartizate după cum urmează:
a) 18 ore de activităţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice.
Activităţile constau în iniţiere în cercetarea documentară, activităţi şcolare, proiecte didactice
disciplinare, pluri-/inter-/transdiciplinare, educative şi culturale, animaţii-lectură, animaţii
culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de
învăţare etc. Activităţile se vor desfăşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor,
cu clasa întreagă ori cu grupe de elevi;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea şi evaluarea materialelor şi
activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele
didactice, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, reprezentând
maximum 12 ore;
c) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ: asigurarea accesului liber
la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, de
mentorat, de tip "şcoală după şcoală", activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii
locale, gestionarea CDI, reprezentând minimum 10 ore.
ART. 25
(1) Personalul încadrat în CDI este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi va fi
evaluat anual pe baza fişei de evaluare întocmite în baza fişei postului.
(2) Fişa postului şi fişa de evaluare sunt întocmite în baza fişei-cadru a postului şi a fişei-
cadru de evaluare a profesorului documentarist, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, particularizate conform specificului activităţii din unitatea de
învăţământ.
ART. 26
(1) Într-un centru de documentare şi informare dintr-o unitate de învăţământ pot funcţiona
atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar, sub rezerva încadrării în numărul de
posturi aprobat şi finanţat conform legii.
(2) În această situaţie, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către
profesorul documentarist şi bibliotecarul şcolar; repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa
individuală a postului. Domeniile de competenţă din fişa-cadru a postului de profesor
documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi
îndeplinite în comun.
ART. 27
(1) Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist sunt: proiectarea, planificarea,
organizarea şi realizarea activităţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor
specifice, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul
clasei de elevi, dezvoltarea de parteneriate, comunicare, gestionarea CDI, managementul
carierei al dezvoltării profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea
imaginii unităţii de învăţământ.
(2) Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogică, misiunea culturală, de
comunicare şi de gestionare, acestea fiind direct corelate cu funcţiile CDI.
(3) Detalierea domeniilor de competenţă şi atribuţiile profesorului documentarist se
realizează prin fişa-cadru a postului a profesorului documentarist elaborată şi aprobată de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
ART. 28
(1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şi directorului adjunct al unităţii de
învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă cu privire la buna organizare şi funcţionare a
CDI, respectiv la participarea CDI în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
(2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor
documentarişti prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din
proiectul "Educaţie pentru informaţie".
(3) Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI se realizează de către
casa corpului didactic.
(4) Evaluarea profesorilor documentarişti se realizează de către directorul unităţii de
învăţământ şi de către inspectoratul şcolar, prin inspectorul de specialitate, metodişti şi
formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie".
ART. 29
Personalul didactic încadrat în CDI beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg
din actele normative în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Resurse financiare

ART. 30
(1) Parte integrantă a unităţii de învăţământ, CDI beneficiază de toate tipurile de finanţare
conform prevederilor legale.
(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din
sponsorizări, din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau a
unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 31
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru
amenajarea/reamenajarea CDI, pentru dotarea acestuia, pentru dezvoltarea şi actualizarea
fondului de publicaţii, în baza proiectului de amenajare/reamenajare, respectiv a referatelor de
necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 5-a
Activitatea CDI

ART. 32
În CDI se pot iniţia, organiza şi desfăşura următoarele categorii de activităţi:
a) pedagogice: prezentarea CDI şi a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea
documentară, formarea competenţelor din domeniul infodocumentar prin activităţi cuprinse
într-un curriculum la decizia şcolii în domeniul infodocumentar, activităţi şcolare, proiecte
disciplinare şi pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea şi
consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competenţelor-cheie ale elevilor,
învăţare remedială de tip "şcoală după şcoală", activităţi pentru copii şi tineri capabili de
performanţă, orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, activităţi privind integrarea
noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea didactică, parteneriate educative şi
activităţi extraşcolare, utilizarea Platformei şcolare de e-learning şi a Bibliotecii şcolare
virtuale;
b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audiovideo şi mass-media,
expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, dezbateri, activităţi prilejuite de diverse evenimente,
activităţi recreative, ateliere de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural,
parteneriate, schimburi culturale etc.;
c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni
sau externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea
educaţională şi locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici
ale instituţiei, participarea la promovarea activităţilor CDI şi a imaginii şcolii etc.;
d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI: orar de funcţionare, regulamentul
intern al CDI, planificarea activităţilor, a resurselor materiale, a fondului documentar, a
formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a
activităţilor planificate.
ART. 33
Activităţile în CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat cu cadrele
didactice din unitatea de învăţământ sau împreună cu partenerii externi, respectiv individual.
ART. 34
(1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea
activităţilor în CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe
baza unui orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, aprobat de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor.
(2) Se asigură accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara
acestuia.
(3) Utilizarea programată a CDI presupune participarea beneficiarilor la activităţi iniţial
programate. Acestea se realizează pentru un grup/o clasă de elevi de către profesorul
documentarist individual, în parteneriat cu alte cadre didactice sau împreună cu parteneri
externi.
(4) Utilizarea programată presupune:
a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul
documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea de
învăţământ, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui
cadru didactic;
b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice,
proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de disciplină,
activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi
la învăţare, lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audiovideo, activităţi cu
caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat
cu cadrele didactice/parteneri externi - activităţi care presupun exploatarea fondului documentar
al CDI şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor.
(5) Utilizarea neprogramată/liberă presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în
prezenţa profesorului documentarist, în vederea realizării de către aceştia a unor activităţi care
nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramată/liberă presupune: activitate de
informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar,
profesional ori personal, asistenţă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor,
activităţi de lectură, de consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare
on-line în scopuri educative, întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de
petrecere a timpului liber realizate în scop educativ etc. Utilizarea neprogramată a CDI se
realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de obicei, în afara programului şcolar. Timpul
alocat activităţilor neprogramate în CDI, reprezentând punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor
pentru activităţile libere, este de minimum 10 ore/săptămână.
ART. 35
(1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan
semestrial de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de
activitate. Acestea vor cuprinde activităţi care vor participa la operaţionalizarea priorităţilor
definite în documentele de proiectare managerială: proiectul de dezvoltare instituţională şi
planurile manageriale. Documentele de proiectare a activităţii CDI vor fi realizate de către
profesorul documentarist în parteneriat/cu consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii
de învăţământ şi vor cuprinde întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist şi a
CDI.
(2) Activitatea în CDI cuprinde acţiuni corespunzătoare misiunilor profesorului
documentarist: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestiune.
(3) Structura generală a proiectului anual de activitate este prezentată în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul regulament.
(4) Planul semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parţiale derivate din obiectivele
anuale ale CDI, respectiv activităţile, obiectivele, responsabilii, partenerii, data/perioada,
mijloacele şi itemii de evaluare.
(5) Planul semestrial de activitate va fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în
funcţie de activităţile dezvoltate, activităţile din programele şcolare desfăşurate în CDI,
disponibilitatea cadrelor didactice, de resursele umane şi materialele disponibile, de noile
oportunităţi.
(6) Documentele de proiectare şi planificare a activităţii CDI vor cuprinde activităţi propuse
de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau
alţi parteneri. Activităţile propuse vor respecta criteriile generale ale definirii activităţilor în
CDI şi obiectivele anuale stabilite.
(7) Profesorul documentarist va realiza şi prezenta la sfârşitul anului şcolar un raport anual
de activitate.
ART. 36
Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii din interiorul sau din
exteriorul unităţii de învăţământ. Parteneriatele externe angajate vor fi supuse aprobării
conducerii unităţii de învăţământ. Profesorul documentarist planifică, organizează şi desfăşoară,
în colaborare cu aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în proiectul
anual de activitate şi în planurile semestriale.
ART. 37
(1) Prin activitatea desfăşurată în CDI se urmăreşte dezvoltarea competenţelor
infodocumentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar al CDI.
(2) În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu
echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare. Activităţile organizate
în acest sens vor viza dobândirea de către elevi a autonomiei în învăţare şi dezvoltarea spiritului
critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a cunoaşte diferitele
tipuri de surse şi resurse documentare, de a utiliza instrumente tradiţionale şi informatizate de
căutare a informaţiei, de a dezvolta competenţe de căutare, selectare, prelucrare, organizare şi
comunicare a informaţiilor, respectiv de autoevaluare şi evaluare a demersului şi a rezultatului
cercetării.
(3) Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare se organizează în
cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist prin dezvoltarea
activităţilor din curriculumul la decizia şcolii specific domeniului infodocumentar sau în cadrul
unor secvenţe pedagogice, cursuri ori proiecte disciplinare sau pluri-/inter-/transdisciplinare
desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice. Predarea
conţinuturilor disciplinare care presupun exploatarea resurselor documentare se recomandă a se
realiza în CDI.
(4) Directorul unităţii de învăţământ şi responsabilii comisiilor metodice vor susţine şi vor
încuraja demersul cadrelor didactice de a desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare care
presupun utilizarea resurselor CDI, abordări transdisciplinare ale conţinuturilor, respectiv vor
încuraja colaborarea dintre cadrele didactice şi profesorul documentarist.
(5) Repere privind elaborarea şi punerea în practică a unei strategii locale de educaţie pentru
informaţie şi formare a unei culturi informaţionale a elevilor, respectiv un referenţial al
competenţelor infodocumentare ale elevilor sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte
integrantă prezentul regulament.
ART. 38
Activitatea CDI se desfăşoară în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de
funcţionare internă elaborate de profesorul documentarist şi validate de conducerea unităţii de
învăţământ.
ART. 39
(1) Gestionarea şi comunicarea fondului documentar constau în realizarea următoarelor
categorii de activităţi: dezvoltarea colecţiilor, achiziţia, selecţia, deselecţia, prelucrarea
documentelor, evidenţa documentelor: evidenţa primară a documentelor, globală şi individuală,
catalogare, clasificare şi indexare, respectiv informatizarea fondului.
(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală
universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale
de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de
învăţământ.
(3) Toate operaţiunile cu privire la fondul documentar al CDI se derulează în sistem
informatizat, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Pe termen mediu se va avea în vedere
informatizarea fondului documentar existent la nivelul unităţii de învăţământ.
(4) Pentru facilitarea accesului la resursele documentare pot fi întocmite catalogul tematic,
catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste de noutăţi etc.
(5) Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumut la
domiciliu, conform reglementărilor în vigoare.
(6) Activitatea organizată în centrele de documentare şi informare este parte a activităţii
şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 6-a
Evaluarea CDI

ART. 40
(1) Evaluarea CDI şi a politicii documentare a unităţii de învăţământ poate fi internă,
efectuată sau solicitată de conducerea unităţii de învăţământ ori externă, solicitată sau efectuată
de o instituţie abilitată în acest sens, fiind realizată pe baza unor fişe de evaluare elaborate în
concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de
referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv cu raportarea la standardele de amenajare, dotare, organizare şi funcţionare
a CDI.
(2) Elementele privind evaluarea CDI, procedura de evaluare şi fişa de evaluare a politicii
documentare a unităţii de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă
din prezentul regulament.
(3) Fişa de evaluare a centrului de documentare şi informare este prezentată în anexa nr. 4,
care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL III
Bibliotecile şcolare

SECŢIUNEA 1
Cadru general

ART. 41
Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui,
a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte
documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în
scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.
ART. 42
(1) Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat
sau particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unităţii de
învăţământ/consorţiului, cu avizul consiliului de administraţie, şi nu poate fi desfiinţată, ci doar
reorganizată ori integrată în centrul de documentare şi informare. Pe termen mediu, bibliotecile
şcolare vor fi transformate în centre de documentare şi informare.
(2) În unităţile de învăţământ fără personalitate juridică pot fi organizate structuri
infodocumentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare şi
informare, în vederea asigurării accesului la informaţie al elevilor.
ART. 43
Biblioteca şcolară se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care
funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în
vigoare.
ART. 44
Biblioteca şcolară oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare
elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare
metodică.
ART. 45
Prin activitatea sa biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de
învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi
profiluri de învăţământ.
ART. 46
Biblioteca şcolară, în conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor
beneficiarilor de documentare şi informare.
ART. 47
Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ
şi consiliul de administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine casei
corpului didactic, la nivel judeţean, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice "I. C.
Petrescu", respectiv Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 48
Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la
informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ de participare la
dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Resurse materiale

ART. 49
Bibliotecii şcolare i se asigură o locaţie corespunzătoare organizării, tezaurizării, conservării
colecţiilor şi accesului beneficiarilor.
ART. 50
La constituirea unei biblioteci şcolare se asigură de regulă două încăperi alăturate care să
deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură.
ART. 51
(1) Dotarea unei biblioteci şcolare trebuie să fie de minimum 3 volume/elev, urmând ca
raportul de 10 volume/elev să fie atins progresiv în cel mult 5 ani.
(2) Fondul de publicaţii al bibliotecii şcolare va fi în limba română, în limbile minorităţilor,
dacă la nivelul unităţii de învăţământ se organizează clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, respectiv în limbile de circulaţie internaţională predate la nivelul unităţii de
învăţământ şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor, în alte limbi de circulaţie internaţională.
ART. 52
Biblioteca şcolară include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, spaţiul de informare şi
documentare, spaţiul de lectură şi depozitul de carte.
ART. 53
În biblioteca şcolară se va utiliza mobilier modular, solid şi practic, adaptat beneficiarilor.
ART. 54
Biblioteca şcolară asigură accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare
individuală în interes şcolar, profesional sau personal.
ART. 55
În biblioteca şcolară se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar
documentele mai puţin solicitate vor fi organizate în spaţiul de depozitare.
ART. 56
Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizează în funcţie de
următoarele criterii:
a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ;
b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;
c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing
efectuat de bibliotecarul şcolar şi în baza obiectivelor unităţii de învăţământ;
d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare.
ART. 57
Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la
domiciliu.
ART. 58
Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a
documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se
realizează conform prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Resurse umane

ART. 59
(1) În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.
(2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
ART. 60
Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice auxiliare de bibliotecar şcolar sunt cele prevăzute
de art. 250 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
ART. 61
Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal.
ART. 62
(1) Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:
a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
b) asigură funcţionarea bibliotecii; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi
funcţionare a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia şi regulile de prevenire şi
stingere a incendiilor;
c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor
biblioteconomice;
d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din
programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de
supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ;
i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale,
organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;
organizează şi derulează activităţi în bibliotecă;
j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ.
(2) Atribuţiile se stabilesc prin fişa postului aprobată de consiliul de administraţie al unităţii
de învăţământ.
ART. 63
(1) Formarea continuă a bibliotecarului şcolar se realizează prin:
a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de
casa corpului didactic;
b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de
organizaţii abilitate;
c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de casa
corpului didactic, Biblioteca Naţională Pedagogică "I. C. Petrescu", de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera
profesională.
(2) Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. În promovarea
bibliotecarilor se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă.
ART. 64
Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care
decurg din actele normative în vigoare.
ART. 65
Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile consiliului profesoral şi consiliului de
administraţie, cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare.
ART. 66
Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct ai unităţii de
învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi
funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor
stabilite la nivel instituţional.
ART. 67
Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă,
a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei-cadru a
postului şi fişei-cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ART. 68
Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ,
respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.

SECŢIUNEA a 4-a
Resurse financiare

ART. 69
(1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare
conform legii.
(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din
sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor
instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 70
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru dotarea
bibliotecii şcolare, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor
de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 5-a
Activitatea bibliotecii şcolare

ART. 71
Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi
conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond
cu caracter enciclopedic.
ART. 72
(1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform
reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde
sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:
a) dezvoltarea colecţiilor: achiziţia, selecţia, deselecţia;
b) prelucrarea documentelor: evidenţa primară a documentelor, evidenţa globală prin
completarea registrului de mişcare a fondurilor şi individuală prin completarea registrului
inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din
patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;
c) informatizarea fondului.
(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală
universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale
de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de
învăţământ.
ART. 73
Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:
a) achiziţii de carte de la unităţile specializate;
b) abonamente la publicaţii periodice;
c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în
vigoare;
d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice;
e) împrumut interbibliotecar.
ART. 74
Criteriile care trebuie avute în vedere pentru completarea colecţiilor sunt următoarele:
a) profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca;
b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se
constituirea unui fond de carte echilibrat;
c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului
de exemplare din fiecare titlu;
d) cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de
pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor
predate.
ART. 75
Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor:
factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.
ART. 76
Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a
documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar,
recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr.
334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 77
Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi
prin împrumutul la domiciliu.
ART. 78
Bibliotecarul şcolar organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a
elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea
competenţelor-cheie.
ART. 79
Bibliotecarul şcolar sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului
de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau
magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.
ART. 80
(1) Bibliotecarul şcolar iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de
lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente,
organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale
desfăşurate în comunitatea locală/naţională/internaţională.
(2) Bibliotecarul şcolar promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin:
alcătuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.
ART. 81
Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care
cuprinde: obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor,
obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea
vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale bibliotecarului
şcolar şi de misiunile bibliotecii şcolare.

SECŢIUNEA a 6-a
Evaluarea bibliotecii şcolare

ART. 82
Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţă cu
Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 83
(1) Prezentul regulament se aplică tuturor CDI şi bibliotecilor şcolare din unităţile de
învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar.
(2) Pentru anul şcolar 2011 - 2012, normarea personalului didactic şi didactic auxiliar care
deserveşte bibliotecile şcolare şi CDI se va face cu încadrarea strictă în numărul total de posturi
aprobate de către minister pentru fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
(3) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor
şcolare, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine
interioară al fiecărui CDI, respectiv al fiecărei biblioteci şcolare, aprobat de conducerea unităţii
de învăţământ în care funcţionează.
(4) În termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ
preuniversitar în care funcţionează centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare au
obligaţia de a elabora regulamentul de ordine interioară al centrului de documentare şi
informare ori regulamentul de ordine interioară al bibliotecii şcolare.

ANEXA 1
la regulament

PROIECTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI


INFORMARE
- structura-cadru -

1. Cadrul general
Prezentarea unităţii de învăţământ şi cadrul desfăşurării activităţii
Prezentarea centrului de documentare şi informare (CDI): structură, amplasare, dotări,
echipamente, fond documentar (constituire, suport, complementaritate, echilibru/clase ...),
resursa umană care deserveşte CDI
Publicul-ţintă al CDI (structură, descriere etc.)
Context local
Date statistice privind frecvenţa la CDI şi indicatori
Ţinte strategice/obiective cuprinse în Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) la realizarea
cărora CDI va participa
Politica documentară a unităţii de învăţământ
Organizarea şi funcţionarea CDI: orarul (cadrul general, modalităţile de acces la resursele
CDI, numărul de ore alocate activităţilor programate, respectiv activităţilor libere desfăşurate în
CDI, orarul afişat), respectiv regulamentul de ordine interioară al CDI - descriere generală şi
prezentare în anexă
2. Analiza de nevoi în domeniile: curriculum (activităţi şi programe de formare a elevilor,
animaţii culturale, proiecte educaţionale, curriculum la decizia şcolii etc.), resurse umane
(nevoile de formare în domeniul infodocumentar a resursei umane), resurse materiale şi
financiare (fond documentar, materiale/echipamente/dotări/spaţiu) şi relaţii cu comunitatea
(comunicare, programe pentru comunitate)
3. Priorităţi
4. Obiective generale
5. Obiective specifice
6. Managementul CDI (activităţi generale - prezentare dezvoltată în planul semestrial de
activitate):
Dezvoltarea CDI
a) Politica de dezvoltare a fondului documentar (achiziţia, selecţia, deselecţia), completarea
cu echipamente, mobilier, dezvoltarea spaţiului etc.
Rezultatele analizei de nevoi/priorităţi:
- dezvoltarea fondului documentar/criterii de achiziţie, selecţie şi deselecţie/categorii de
documente şi domenii propuse spre achiziţionare/estimare bugetară;
- completarea resurselor materiale - echipamente dotări, echipamente, mobilier/resurse
materiale propuse pentru achiziţionare;
- dezvoltarea spaţiului/argument/propuneri.
Managementul resurselor materiale. Organizarea şi funcţionarea CDI
b) Gestionarea resurselor materiale: activitatea/obiectivul/responsabilul/resursele/data -
perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
c) Managementul funcţionării: activitatea/obiectivul/responsabilul/resursele/data - perioada
de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
d) Activităţi de gestionare a fondului documentar:
activitatea/obiectivul/perioada/responsabilul/indicatorii/evaluare
Managementul activităţilor CDI - pedagogice, culturale şi de comunicare (Vor fi precizate
principalele categorii de activităţi, care vor fi detaliate în planul semestrial de activitate.)
e) Activităţi pedagogice - de formare a elevilor: activitatea/obiectivul/publicul-
ţintă/coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de
desfăşurare/indicatorii/evaluare
f) Animaţii culturale: activitatea/obiectivul/publicul-
ţintă/coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de
desfăşurare/indicatorii/evaluare
g) Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activităţilor CDI:
activitatea/obiectivul/publicul-ţintă/coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de
desfăşurare/locul de desfăşurare/evaluare
h) Activităţi de formare/dezvoltare a resursei umane (dezvoltarea profesională a profesorului
documentarist, respectiv formarea cadrelor didactice în domeniul infodocumentar):
activitatea/obiectivul/publicul-ţintă/coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de
desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
7. Parteneriate şi colaborări în activitatea CDI
Descrierea partenerilor, cadrul colaborării, zona de intervenţie/proiecte, aport, obiectivele
colaborării, responsabilul, persoana de contact
8. Echipa de elaborare a proiectului anual de activitate
9. Estimări bugetare - recapitulare/capitole (fond documentar, materiale şi echipamente,
activităţi, funcţionare)
10. Evaluare - indicatori/obiectiv stabilit (evaluare calitativă şi evaluare cantitativă)
11. Măsuri ameliorative (în raport cu anul şcolar precedent)
12. Observaţii
13. Documente utilizate în elaborare
14. Anexe

ANEXA 2
la regulament

REPERE
privind elaborarea şi punerea în practică a unei strategii locale de educaţie pentru informaţie şi
formare a unei culturi informaţionale a elevilor

- referenţial al competenţelor infodocumentare ale elevilor -


În contextul dat de evoluţia noilor tehnologii, de diversificarea canalelor de transmitere şi a
modalităţilor de acces la informaţie, dar şi de cantitatea din ce în ce mai mare de informaţie,
formarea elevilor în domeniul infodocumentar este indispensabilă. Considerăm că şcoală are un
rol primordial în pregătirea elevilor în a căuta, accesa, analiza, critica, selecta, prelucra şi utiliza
informaţia. Educaţia pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale a elevilor este
parte din procesul de formare a competenţelor-cheie ale elevilor. Din acest motiv, documentul
îşi propune trasarea unor repere care să ghideze elaborarea unei strategii locale (la nivelul
unităţii de învăţământ) de educaţie privind formarea unei culturi informaţionale.
Identificarea nevoii de formare în domeniul educaţiei pentru informaţie şi formarea unei
culturi informaţionale, respectiv pentru implicarea statelor în realizarea unor strategii în acest
sens este de actualitate. Cunoscute sub denumirea de "information literacy" (alfabetizare
informaţională sau cultură informaţională), respectiv "digital literacy" (alfabetizare digitală),
cele două concepte au fost adoptate şi de UNESCO ca fiind importante instrumente de
dezvoltare naţională şi internaţională de combatere a rupturii digitale, elemente exprimate în
2003 prin Declaraţia de la Praga şi în 2005 prin Proclamaţia de la Alexandria a IFLA -
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci. La nivel european se fac recomandări
statelor membre cu privire la introducerea celor 8 competenţe-cheie în strategiile de formare,
dintre care competenţa de a învăţa să înveţi şi competenţa digitală de utilizare a noilor
tehnologii ca instrument de învăţare şi cunoaştere, elemente regăsite în Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
Conceptul de "information literacy" (alfabetizare informaţională sau cultura informaţiei) este
parte a formării individului şi reprezintă (conform ALA - Asociaţia Americană a Bibliotecilor)
capacitatea de a înţelege când este nevoie de informare şi abilitatea de a identifica, localiza,
evalua şi a utiliza în mod eficient informaţiile obţinute pentru a răspunde unei cereri de
informare. Termenul de "digital literacy" (alfabetizarea digitală) a fost introdus de Paul Gilster
în 1997 şi reprezintă un set de atitudini şi competenţe necesare pentru a manipula şi a comunica
eficient informaţii şi cunoştinţe, printr-o varietate de media şi de formate.
Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale
contribuie la reuşita şcolară a elevilor, respectiv participă la formarea pe tot parcursul vieţii.
Acest demers este unul integrat, constant, progresiv şi de durată şi priveşte formarea elevului
cuprins în sistemul de învăţământ preuniversitar pe toată durata şcolarităţii lui.
Documentul de faţă nu se adresează numai profesorilor documentarişti şi bibliotecarilor
şcolari - responsabili ai structurilor infodocumentare organizate la nivelul unităţilor de
învăţământ, ci şi cadrelor didactice şi directorilor pentru a susţine participarea comună la
elaborarea unei strategii de formare a unei culturi informaţionale a elevilor, în vederea
dezvoltării autonomiei lor în procesul de căutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei,
atât ca demers şcolar, cât şi personal.
Prezentarea competenţelor infodocumentare (pe domenii şi subdomenii) pe care elevii ar
trebui să le dezvolte pe parcursul şcolarităţii obligatorii a fost realizată în scopul orientării
activităţii desfăşurate în centrele de documentare şi informare (CDI) şi dorinţei ca aceasta să fie
formalizată într-o politică integrată, coerentă şi continuă de formare a elevilor în domeniul
educaţiei pentru informaţie, cuprinsă în proiectul anual/semestrial de activitate al CDI şi în
politica documentară elaborată la nivelul unităţii de învăţământ. Aceasta răspunde ţintelor
strategice şi obiectivelor fixate prin proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile
manageriale.
Activitatea organizată în structurile infodocumentare din unităţile de învăţământ
preuniversitar, cu precădere în centrele de documentare şi informare, dar şi în bibliotecile
şcolare (în conformitate cu funcţiile specifice atribuite) participă la formarea şi dezvoltarea
competenţelor-cheie ale elevilor prin dezvoltarea competenţelor din domeniul infodocumentar.
Totalitatea activităţilor desfăşurate în CDI presupun dezvoltarea de competenţe în domeniul
infodocumentar. Persoana resursă din CDI (profesor documentarist, bibliotecar - în funcţie de
competenţele prevăzute prin fişa postului) va fi implicată direct în propunerea şi implementarea
unui plan de formare a elevilor în domeniul infodocumentar, linie care va fi integrată în planul
anual/semestrial de activitate. Aceasta va colabora cu cadrele didactice şi conducerea unităţii de
învăţământ.
Obiectivele generale ale activităţilor în CDI sunt, printre altele, participarea la dezvoltarea
celor 8 competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului, în special a competenţei
de "a învăţa să înveţi", a competenţei digitale de utilizare a noilor tehnologii, a celor de
comunicare în limba română, în limba maternă şi în limbi străine, prin dezvoltarea autonomiei
în învăţare, dezvoltarea simţului critic, a lucrului în echipă, a abordării transdisciplinare a
conţinuturilor şi susţinerii inovaţiei didactice.
Indiferent de sfera în care sunt încadrate, cea pedagogică, culturală sau de comunicare,
activităţile CDI vor viza formarea şi dezvoltarea de competenţe infodocumentare, prin
utilizarea şi exploatarea fondului documentar pus la dispoziţie utilizatorilor în CDI. Vor fi
create situaţii de învăţare diverse şi complementare care vor necesita exploatarea şi utilizarea
resurselor documentare şi echipamentelor din CDI şi care vor implica şi vor urmări dezvoltarea
graduală şi progresivă a competenţelor infodocumentare.
Gradul de implicare a CDI în formarea elevilor, măsura în care CDI răspunde nevoilor de
informare şi formare a elevilor, dar şi rezultatele demersurilor întreprinse în acest sens pot fi
evaluate atât direct în activitatea curentă a CDI, cât şi indirect prin performanţele şcolare ale
elevilor, gradul de reuşită şcolară/profesională şi integrare socială. Modalităţi de evaluare a
activităţilor şi politicii de formare vor fi cuprinse în planul anual de activitate, rezultatele
acestora fiind cuprinse în raportul semestrial/anual de activitate al CDI/bibliotecii şcolare.
Activitatea în CDI va fi desfăşurată atât în parteneriat cu cadrele didactice, cât şi cu
partenerii externi unităţii de învăţământ prin diferite tipuri de activităţi. Acestea vor viza, în
funcţie de nevoile identificate în materie de formare, acele obiective care vor duce la
dezvoltarea progresivă a competenţelor infodocumentare, dar care vor ţine cont şi vor participa
la dezvoltarea competenţelor pe discipline şi competenţelor-cheie ale elevilor.
Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se va efectua în paralel cu urmărirea
obiectivelor fixate la fiecare disciplină pentru fiecare activitate/lecţie desfăşurată în CDI.
Acestea vor fi fixate atât în funcţie de nivelul de dezvoltare şi formare a elevilor în domeniul
infodocumentar, cât şi în funcţie de prevederile programelor şcolare la diferite discipline în
cadrul colaborării cadru didactic - profesor documentarist. Vor fi propuse elevilor şi vor fi
dezvoltate activităţi diverse, care vizează formarea, dezvoltarea, exersarea şi valorizarea
cunoştinţelor şi competenţelor lor.
Competenţele infodocumentare se regăsesc şi în programele şcolare, de aceea subliniem
importanţa conceperii unui plan de formare în parteneriat profesor documentarist - cadre
didactice şi a propunerii acelor activităţi care să răspundă obiectivelor şi cerinţelor programelor
şcolare. Activităţi cuprinse în programele şcolare ale disciplinelor de studiu vor fi desfăşurate în
CDI utilizând resursele puse la dispoziţie, implicând elevii în utilizarea şi exploatarea directă a
acestora în operaţiuni de căutare, selectare, analiză, sinteză, investigare, argumentare şi
demonstrare.
Fie că sunt desfăşurate individual sau în echipă, fie cu clasa sau cu un grup de elevi,
activităţile din CDI vor viza, pe nivele de studiu, formarea şi dezvoltarea, exersarea şi
valorizarea unor competenţe transversale din domeniul infodocumentar, respectiv participarea
la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor. Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor,
utilizarea metodelor activ-participative, implicarea directă a elevilor în propria formare
contribuie la o mai bună dezvoltare personală şi şcolară a elevului.
În cadrul unei activităţi de căutare de informaţii pentru a răspunde unei cerinţe/unei activităţi
de cercetare documentară (indiferent de complexitatea cercetării) este necesară formarea
elevilor în a respecta o succesiune de operaţiuni şi etape, care le vor servi dezvoltării de
competenţe, formării de deprinderi şi atitudini. Etapele cercetării documentare prezentate
sintetic sunt: determinarea şi înţelegerea subiectului/cerinţei, căutarea şi selectarea resurselor,
colectarea, analiza, prelucrarea/tratarea şi comunicarea informaţiilor, evaluarea procesului,
rezultatului şi produsului cercetării, respectiv autoevaluarea.
Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se face prin activitatea de cercetare
documentară, care poate fi o activitate în sine (curs opţional "educaţie pentru informaţie"),
poate fi integrată în activităţile diferitelor discipline şcolare (activitate/lecţie sau secvenţă din
cadrul lecţiei care presupune exploatarea resurselor din CDI), fiind desfăşurată în parteneriat de
cadrul didactic şi profesorul documentarist, în proiecte disciplinare, respectiv pluri-
/transdisciplinare, în animaţii culturale (animaţii-lectură, cluburi, ateliere de creaţie etc.) şi
activităţi de comunicare, respectiv poate fi realizată prin activităţi şcolare şi extraşcolare,
individuale sau de grup, în cadrul activităţilor programate ori libere desfăşurate în CDI.
În CDI vor fi propuse activităţi care vor viza formarea şi dezvoltarea graduală şi progresivă a
competenţelor elevilor în domeniul infodocumentar, de la secvenţe simple care vor urmări
formarea sau exersarea parţială a unei subcompetenţe până la proiecte care presupun exersarea
unor operaţiuni complexe. Activităţile vor fi diverse pentru a se crea situaţii de învăţare noi şi
cât mai diversificate, dar se va avea în vedere şi crearea unor condiţii stimulative şi interesante
de aplicare, exersare şi valorizare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor. Se recomandă ca
activitatea să fie legată de activitatea şcolară, de obiectivele şi conţinuturile prevăzute de
programele şcolare pentru a fi un sprijin pentru elevi în activitatea lor şcolară, respectiv o
activitate complementară parcursului lor şcolar, legată de activitatea, preocupările şi nevoia de
informare şi formare a elevilor. Pe durata şcolarităţii obligatorii elevul va fi pus în cât mai
diverse contexte şi situaţii de învăţare pentru a-şi forma, exersa şi valoriza competenţele şi
pentru a pune în practică strategii de învăţare dintre cele mai diverse, care să crească în
dificultate şi să se apropie de situaţiile reale în care acesta îşi manifestă nevoia de informaţie.
Un rol fundamental îl va juca CDI în dezvoltarea abilităţilor de lectură şi a competenţelor de
comunicare, prin diverse activităţi care vor stimula lectura (texte diverse, imagini fixe şi
animate etc.) şi care vor include în procesul de formare operaţiuni asociate de decodare a
textului/imaginii, de analiză, de sinteză, de interpretare, de prelucrare, de comunicare etc. În
funcţie de vârsta elevilor, de nivelul de pregătire şi de interes, respectiv de obiectivele urmărite
vor fi propuse elevilor diverse tipuri de activităţi de lectură integrate în activităţi de învăţare sau
recreere, care presupun exersarea echilibrată a lecturii funcţionale, a celei ficţionale sau
creatoare şi a celei evaluativ-critice.
Pentru ca activitatea să fie una stimulativă, iar demersul elevilor în activitatea de cercetare să
implice cât mai diverse situaţii de accesare, căutare, selectare, prelucrare şi comunicare a
informaţiilor, rezultatele activităţii de cercetare (produsul final) se recomandă a fi cât mai
diferit în funcţie de fiecare activitate. Producţiile elevilor rezultate în urma activităţilor în CDI
pot fi: răspunsuri la întrebări şi la sarcini de lucru simple/complexe, definiţii, rezumate, sinteze,
analize, dezbateri, argumentări, expuneri, prezentări orale şi scrise, tabele, hărţi, organigrame,
scheme euristice, schiţe, scheme, prezentări power point, revista presei, scenete, interpretări,
referate, proiecte, bibliografii, afişe, pliante, albume, machete, fişe, articole, scrisori, tabele
comparative, planuri, dosare tematice, biografii, expoziţii, producţii multimedia, site web, blog,
fotografii, emisiuni radio, fişiere video, fişiere sonore etc. În funcţie de cerinţa formulată (de
cadrul didactic, elevi, alţi propunători ai activităţii), producţiile elevilor vor fi în limba română,
în limba maternă sau într-o limbă străină.
Atât subiectul şi natura cercetării, produsul final şi modul de comunicare a rezultatelor
cercetării, cât şi contextul şi scopul cercetării influenţează demersul şi procesul informaţional.
Aceste influenţe se pot manifesta atât în ceea ce priveşte alegerea locului desfăşurării cercetării,
a surselor de informare şi a resurselor documentare, a strategiei de cercetare, a procesului de
exploatare şi utilizare a informaţiilor şi resurselor, a modului de prezentare, cât şi a procesului
de evaluare/coevaluare a demersului şi rezultatului, respectiv a celui de autoevaluare.
Diversitatea şi complementaritatea resurselor documentare utilizate în timpul activităţilor de
cercetare permit punerea în practică a unui demers de investigare (gândire, exploatare,
adaptare), dezvoltarea simţului critic, a autonomiei în procesul informaţional, a curiozităţii
intelectuale.
Dezvoltarea unui set de cunoştinţe în domeniul infodocumentar, a unor deprinderi, capacităţi,
atitudini şi valori vor permite dezvoltarea autonomiei în căutarea, selectarea, tratarea şi
comunicarea informaţiei în scop personal, şcolar, profesional etc. şi vor contribui la reuşita
şcolară a elevilor, la integrarea lor socială şi profesională.
Dinamizarea activităţii CDI, permanenta modernizare şi actualizare a bazei materiale,
facilitarea accesului la resurse documentare şi implicarea CDI în activitatea de formare a
elevilor sunt elemente care contribuie la o mai bună reuşită şcolară a elevilor, la creşterea
performanţelor lor şcolare, la o mai bună integrare şcolară şi socială a acestora, la diversificarea
ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, respectiv la realizarea unui salt calitativ în
activitatea unităţii de învăţământ.

COMPETENŢE INFORMAŢIONALE ŞI DOCUMENTARE ALE ELEVILOR


- domenii şi subdomenii de competenţă -

1. Cunoaşterea structurilor infodocumentare


1.1 Identificarea locurilor din care informaţia poate fi obţinută: CDI, biblioteci, centre de
resurse, centre de informare, muzee, mediateci, librării etc.; utilizarea serviciilor acestora
1.2. Orientarea în CDI şi în alte structuri infodocumentare. Cunoaşterea funcţiilor şi spaţiilor
specifice
1.3. Cunoaşterea organizării specifice a structurilor infodocumentare (în mod particular, a
CDI din unitatea de învăţământ)
1.4. Cunoaşterea vocabularului specific structurilor infodocumentare
1.5. Cunoaşterea atât a principiilor de clasare şi aranjare a documentelor, cât şi a elementelor
de sprijin în orientare (sistemul de afişaj, signalectica, serviciile de informare)
1.6. Cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI din unitatea de
învăţământ, respectiv a regulilor de utilizare a echipamentului informatic şi a accesului la
internet, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor spaţiului şi resurselor structurilor
infodocumentare
1.7. Cunoaşterea instrumentelor de acces la informaţia disponibilă în spaţiul infodocumentar
sau în spaţiul virtual (accesare directă sau la distanţă). Accesarea informaţiilor de la distanţă din
alte centre de resurse/baze de date
1.8. Conştientizarea costurilor de acces la informaţie şi servicii documentare (gratuit/cu
plată)

2. Cunoaşterea diferitelor tipuri de documente


2.1. Distingerea documentelor în funcţie de suportul şi natura acestora (document primar şi
secundar, suportul informaţiei, sursa informaţiei)
2.2. Diferenţierea tipurilor de documente în funcţie de informaţia oferită: documentare
(dicţionar, enciclopedie, manual, hărţi, cărţi ştiinţifice) sau cărţi de ficţiune, de modalitatea de
apariţie: periodice, lucrări monografice, respectiv de gen
2.3. Înţelegerea modului în care este structurată informaţia/tipuri de documente (de exemplu:
dicţionar, enciclopedie, DVD etc.)
2.4. Utilizarea eficientă a dicţionarelor (identificarea diferitelor tipuri de dicţionare, reperajul
într-un dicţionar, modalităţi de exploatare) şi enciclopediilor
2.5. Compararea diferitelor tipuri de documente, asocierea documentului cu informaţia
2.6. Înţelegerea mizelor puse de existenţa enciclopediilor libere, colaborative
2.7. Identificarea surselor şi a circuitului informaţiilor media, a influenţei mediei în societate
2.8. Cunoaşterea diverselor tipuri de producţii media şi a caracteristicilor acestora
2.9. Cunoaşterea diferitelor tipuri de resurse prezente on-line

3. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de acces la informaţie


3.1. Cunoaşterea sistemului de clasificare, cotare şi ordonare a documentelor din CDI
3.2. Cunoaşterea şi utilizarea cataloagelor şi a altor instrumente de acces la informaţie
3.3. Cunoaşterea utilizării softului de gestionare informatizată a fondului documentar din
CDI: căutare după autor, titlu, temă; cunoaşterea principiilor de realizare a softurilor
specializate pentru gestionarea fondului documentar
3.4. Cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor de acces la informaţie dintr-un document (sumar,
cuprins, index, titlu, subtitlu, capitol, subcapitol)
3.5. Cunoaşterea şi utilizarea bazelor de date (locale sau la distanţă) în funcţie de nivelul de
studiu/complexitatea cerinţei
3.6. Cunoaşterea instrumentelor multimedia de acces la informaţia pe suport digital
3.7. Utilizarea motoarelor de căutare - cunoaşterea principiilor de funcţionare a motoarelor
de căutare, interogarea motoarelor de căutare (simplă şi avansată), selectarea conştientă a celui
mai adaptat motor de căutare în funcţie de nevoile de documentare şi informare, evaluarea
pertinenţei rezultatului în raport cu subiectul tratat
3.8. Cunoaşterea utilizării planului unui site şi a instrumentelor propuse pentru facilitarea
accesului la informaţie

4. Definirea subiectului de cercetare şi a problematicii sale


4.1. Analizarea cerinţelor şi reformularea subiectului
4.2. Transpunerea în cuvinte-cheie a temei de cercetare
4.3. Actualizarea ideilor şi cunoştinţelor referitoare la subiectul de cercetare
4.4. Completarea listei de cuvinte-cheie prin sinonime şi câmpuri lexicale
4.5. Enunţarea unui set de întrebări referitoare la subiectul de cercetare
4.6. Selectarea şi gruparea pe teme a întrebărilor referitoare la subiectul de cercetare
4.7. Definirea obiectului cercetării documentare, a sarcinilor de lucru
4.8. Formularea de ipoteze referitoare la problematica identificată
4.9. Elaborarea unui plan de cercetare documentară

5. Selectarea documentelor corespunzătoare subiectului de cercetare


5.1. Identificarea diferitelor resurse documentare (pe toate suporturile, inclusiv on-line)
5.2. Realizarea cercetării utilizând instrumente de acces la informaţie
5.3. Selectarea documentelor în funcţie de subiectul tratat şi produsul final
5.4. Formarea abilităţilor de explorare a unui document printr-un demers logic
5.5. Dezvoltarea capacităţilor de lecturare-explorare a unui document
5.6. Notarea referinţelor bibliografice ale documentelor selecţionate

6. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor pertinente în vederea comunicării


6.1. Consultarea documentelor şi selectarea celor mai pertinente informaţii
6.2. Desprinderea mesajului esenţial şi luarea de notiţe (folosirea de prescurtări, repere
tipografice pentru ierarhizarea informaţiei)
6.3. Identificarea, clasificarea, ierarhizarea, analizarea informaţiilor
6.4. Evaluarea pertinenţei informaţiei, fiabilităţii unei resurse, verificarea validităţii
informaţiei şi credibilităţii sursei, identificarea naturii informaţiei/resursei (de exemplu, site
instituţional, educativ, comercial, personal etc.)
6.5. Verificarea/Compararea informaţiilor apărute în mass-media
6.6. Restructurarea planului de idei
6.7. Asigurarea acoperirii întregii tematici de cercetare: verificarea ca documentele selectate
să acopere câmpul cercetării şi să răspundă subiectului de cercetare, alegerea dintre mai multe
documente urmărind criterii precum: claritate, actualitate, suport etc.
6.8. Reformularea informaţiei în manieră personală, fără modificarea sensului; asocierea,
după caz, de exemple şi argumente, texte sau imagini etc.
6.9. Identificarea şi respectarea dreptului de utilizare a informaţiei, a dreptului de autor
6.10. Prelucrarea informaţiilor/datelor, reformularea şi înţelegerea informaţiei
6.11. Structurarea informaţiilor - ordonarea informaţiilor pentru a răspunde
întrebării/subiectului de cercetare, echilibrarea diferitelor părţi (în cazul unei producţii scrise,
video, audio etc.)
6.12. Indicarea surselor pentru citate sau documente inserate (hărţi, schiţe, scheme, fotografii
etc.)
6.13. Completarea bibliografiei
6.14. Prelucrarea informaţiilor nontextuale aflate pe diferite suporturi
6.15. Realizarea produsului final. Respectarea cerinţelor iniţiale. Alegerea produsului final
conform cerinţelor şi modului de comunicare stabilit
6.16. Asigurarea privind lizibilitatea/claritatea produsului final

7. Comunicarea informaţiei sub diverse forme


7.1. Stabilirea modului de prezentare şi a cadrului prezentării
7.2. Cunoaşterea unor modalităţi şi tehnici de comunicare (directă, la distanţă, orală, scrisă)
7.3. Identificarea caracteristicilor diferitelor moduri de comunicare a unei informaţii
7.4. Cunoaşterea unor tehnici de muncă în echipă
7.5. Cunoaşterea şi aplicarea unor reguli de bază în realizarea diferitelor tipuri de produse
7.6. Prezentarea/Comunicarea produsului final

8. Evaluarea informaţiei, demersului cercetării şi a produsului cercetării


8.1. Analiza critică/Autoevaluarea demersului de cercetare (propriului demers, demersului
echipei sau a demersului altora)
8.2. Evaluarea/Coevaluarea/Autoevaluarea produselor rezultate în urma cercetării (conţinut,
formă, mod de comunicare şi prezentare) în funcţie de datele furnizate în cerinţă sau de alţi
indicatori
8.3. Aprecierea critică a propriei contribuţii şi a contribuţiei celorlalţi
8.4. Conştientizarea propriilor limite şi reuşite
8.5. Afişarea unei atitudini responsabile în punerea în practică a unui demers de cercetare
documentară

ANEXA 3
la regulament

EVALUAREA POLITICII DOCUMENTARE


la nivelul unităţii de învăţământ

1. Scop: evaluarea politicii documentare a unităţii de învăţământ


Prezenta procedură de evaluare vizează evaluarea rezultatului unui demers de proiectare,
implementare şi realizare a unei politici documentare şi a unei politici de formare a culturii
informaţiei la nivelul unităţii de învăţământ, exprimată în documentele manageriale.
Evaluarea instituţională a politicii documentare se realizează în baza prevederilor legislative
în vigoare şi a politicilor în domeniul educaţiei asumate la nivel naţional şi local.
Procedura de evaluare a politicii documentare la nivel instituţional se desfăşoară în corelaţie
şi în concordanţă cu procedurile de evaluare a centrului de documentare şi informare (CDI) şi a
profesorului documentarist.
În evaluarea politicii documentare se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- proiectarea şi implementarea la nivelul unităţii de învăţământ a politicii documentare şi
politicii de formare a "culturii informaţiei", integrată în politica de dezvoltare instituţională;
- asigurarea resurselor umane şi materiale pentru susţinerea politicii documentare;
- formarea utilizatorilor CDI în domeniul "educaţiei pentru informaţie" - acţiuni care să
vizeze dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar;
- facilitarea accesului la informaţie actuală a tuturor utilizatorilor;
- deschiderea unităţii de învăţământ către comunitatea educativă, culturală şi profesională;
- comunicarea intra- şi interinstituţională a elementelor legate de domeniul infodocumentar.
2. Domeniu de aplicare: evaluare instituţională (inspecţie şcolară generală, tematică şi de
specialitate, conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)
3. Instrumente: fişa de evaluare a politicii documentare a unităţii de învăţământ
4. Documente de redactat: raport de evaluare, raport de constatare
5. Materiale de referinţă: chestionar privind realizarea criteriilor de asigurare a calităţii, fişă
de evaluare a activităţilor, fişe de asistenţă, chestionare/teste/tematică inspecţie de revenire etc.,
documente: proiectul de dezvoltare instituţională/planul managerial/rapoartele consiliului de
administraţie, consiliului profesoral şi rapoarte ale CDI.

Fişa de evaluare a politicii documentare a unităţii de învăţământ

A. Date generale despre unitatea de învăţământ:


- mediul rural/urban
- tipul de unitate de învăţământ:
a) cu clasele I - VIII (X)
b) liceu/colegiu/grup şcolar
c) unitate cu clasele I - XII/XIII
d) grădiniţă

B. Resurse umane:
Nr. de elevi ........... Nr. de cadre didactice: .........., din care:
calificate ........ necalificate ........
Director ..........................................
(numele, prenumele, specializarea)
Responsabili ai centrului de documentare şi informare (CDI)
.......................................................
(numele, prenumele, funcţia)

C. Domenii de evaluare:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul | Descriptori | Indicatori | Instrumente |
|crt.| managerial | | | |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|
| 1.| Curriculum | - existenţa unei | - existenţa în | - PDI |
| | | strategii de | documentele | - PM |
| | | realizare a | manageriale | - proiectul anual|
| | | politicii | [proiecte de | de activitate al |
| | | documentare a | dezvoltare | CDI |
| | | unităţii de | instituţională | |
| | | învăţământ | (PDI), planuri | |
| | | | manageriale (PM), | |
| | | | proiectul | |
| | | | anual/semestrial de | |
| | | | activitate al CDI] a| |
| | | | unor ţinte, opţiuni | |
| | | | strategice, | |
| | | | obiective specifice | |
| | | | şi acţiuni în | |
| | | | domeniul | |
| | | | infodocumentar | |
| | | | realizate prin | |
| | | | planuri | |
| | | | operaţionale, care | |
| | | | vizează: politica de| |
| | | | constituire a | |
| | | | colecţiilor, de | |
| | | | achiziţii a | |
| | | | resurselor | |
| | | | infodocumentare în | |
| | | | vederea dezvoltării | |
| | | | colecţiilor, | |
| | | | politica de | |
| | | | gestionare, punere | |
| | | | la dispoziţie şi | |
| | | | favorizarea | |
| | | | accesului la fondul | |
| | | | documentar, politica| |
| | | | de formare în | |
| | | | domeniul | |
| | | | infodocumentar, | |
| | | | politica de | |
| | | | comunicare şi | |
| | | | promovare a | |
| | | | acţiunilor | |
| | | | desfăşurate prin | |
| | | | CDI, politica de | |
| | | | evaluare a | |
| | | | demersului şi a | |
| | | | competenţelor | |
| | | | utilizatorilor în | |
| | | | domeniul | |
| | | | infodocumentar | |
| | | | - concordanţa | |
| | | | proiectului anual de| |
| | | | activitate cu | |
| | | | obiectivele fixate | |
| | | | în PDI, respectiv PM| |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa în | - numărul de clase | - orarul şcolii |
| | | oferta de CDI a | - numărul de ore | - proiectul anual|
| | | opţionalului | - competenţe | de activitate al |
| | | "cercetare | | CDI |
| | | documentară"/ | | - PM |
| | | "educaţie pentru | | |
| | | informaţie" | | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa | - numărul de | - fişe de proiect|
| | | proiectelor | proiecte | - rapoarte |
| | | interdisciplinare| - structura echipei | - chestionare de |
| | | în care este | de proiect | impact |
| | | utilizat/implicat| | |
| | | CDI | | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa | - numărul de | - PM şi proiecte |
| | | activităţilor | activităţi | de activitate ale|
| | | pedagogice, | - concordanţa cu | CDI |
| | | culturale - | planul de activităţi| - plan de |
| | | curriculare şi | educative al şcolii | activităţi |
| | | extracurriculare | - aportul | - orarul CDI |
| | | (în domeniul | activităţilor | |
| | | infodocumentar şi| organizate în | |
| | | educaţie pentru | atingerea | |
| | | informaţie) | obiectivelor legate | |
| | | desfăşurate de | de formarea | |
| | | profesorul | utilizatorilor | |
| | | documentarist | | |
| | | individual sau în| | |
| | | colaborare cu | | |
| | | cadrele didactice| | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - promovarea | - numărul de | - fişe |
| | | inovaţiei | activităţi realizate| - proiectarea |
| | | pedagogice prin | cu implicarea CDI | didactică |
| | | politica | (lecţii, proiecte | - tematici ale |
| | | educaţională a | disciplinare şi | comisiilor |
| | | şcolii | inter-/ | metodice (CM), |
| | | | pluridisciplinare, | respectiv |
| | | | ateliere, activităţi| consiliilor |
| | | | metodice etc.) | profesorale (CP) |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - formarea şi | - produsele finale | - portofolii |
| | | dezvoltarea | obţinute - rezultate| - rapoarte |
| | | competenţelor | în urma proiectelor | - fişe de |
| | | elevilor în | - rezultatele | evaluare/ |
| | | domeniul | obţinute la teste | activitate |
| | | infodocumentar | care vizează şi | - solicitări de |
| | | (cercetare | evaluarea | organizare/ |
| | | documentară) | competenţelor din | reorganizare a |
| | | | domeniul | activităţilor de |
| | | | infodocumentar | acest tip |
| | | | - statistici | |
| | | | - nivelul de | |
| | | | implicare al | |
| | | | elevilor | |
| | | | - gradul de | |
| | | | solicitare din | |
| | | | partea | |
| | | | utilizatorilor | |
| | | | pentru organizarea | |
| | | | de activităţi de | |
| | | | acest tip | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - creşterea | - numărul de | - registrul de |
| | | interesului | utilizatori ai CDI | evidenţă |
| | | elevilor pentru | - frecvenţa la CDI | - fişe |
| | | lectură şi | - numărul de cărţi | - instrumente de |
| | | activităţi | împrumutate | statistică şi |
| | | specifice CDI | - număr de resurse | raportare |
| | | | documentare | - rezultatele |
| | | | consultate | analizelor |
| | | | - număr de | |
| | | | participanţi la | |
| | | | animaţiile-lectură | |
| | | | - rezultatele | |
| | | | elevilor la testele | |
| | | | care evaluează | |
| | | | competenţe în | |
| | | | domeniul lecturii | |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|
| 2.| Resurse | - existenţa | - formarea iniţială | - portofoliul |
| | umane | profesorului | - încadrarea cu | personal al |
| | | documentarist | personal | profesorului |
| | | (calificare, | specializat: | documentarist |
| | | statut: titular, | profesor | - fişa postului |
| | | suplinitor) | documentarist | - documentele |
| | | | - nivelul de | administrative |
| | | | competenţă în | privind |
| | | | domeniul | încadrarea |
| | | | infodocumentar şi în| personalului |
| | | | domeniul pedagogic | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa altor| - formare iniţială | - fişa postului |
| | | persoane cu | - încadrarea | - portofoliul |
| | | responsabilităţi | personalului şi | personal |
| | | în domeniul | responsabilităţi | - documentele |
| | | infodocumentar | - nivelul de | administrative |
| | | (bibliotecar, | competenţă în | privind |
| | | documentarist) | domeniul | încadrarea |
| | | | infodocumentar şi în| personalului |
| | | | domeniul pedagogic | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa unei | - numărul de | - PDI/PM |
| | | strategii de | activităţi de | - oferte de |
| | | dezvoltare a | formare continuă în | formare |
| | | resursei umane | legătură cu domeniul| - rapoartele |
| | | din şcoală în | infodocumentar la | consiliului de |
| | | domeniul | care au participat | administraţie şi |
| | | politicii | cadrele didactice | CP |
| | | documentare | - numărul de | |
| | | | activităţi de | |
| | | | formare continuă la | |
| | | | care a participat | |
| | | | resursa umană din | |
| | | | CDI | |
| | | | - gradul de aplicare| |
| | | | al competenţelor | |
| | | | dezvoltate prin | |
| | | | formare continuă în | |
| | | | activităţile | |
| | | | desfăşurate în CDI | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa unei | - obiectivele fixate| - rapoartele de |
| | | strategii de | în PM sunt în raport| activitate |
| | | implicare a | cu acest subiect | - registrul de |
| | | tuturor cadrelor | - modalităţile de | evidenţă |
| | | didactice în | încurajare şi | - instrumente de |
| | | formarea elevilor| susţinere a | statistică |
| | | în domeniul | implicării cadrelor | - PM |
| | | "educaţiei pentru| didactice în | |
| | | informaţie", | activităţile CDI | |
| | | într-un demers | - intervenţii ale | |
| | | educativ bazat pe| directorului şcolii | |
| | | dezvoltare de | în consiliul de | |
| | | competenţe, | administraţie (CA) | |
| | | autonomia | şi CP pentru | |
| | | elevilor şi | susţinerea | |
| | | inovaţie | participării | |
| | | didactică | profesorilor la | |
| | | | activităţi în acest | |
| | | | domeniu | |
| | | | - nivelul de | |
| | | | susţinere a | |
| | | | activităţii CDI şi a| |
| | | | activităţii | |
| | | | profesorului | |
| | | | documentarist | |
| | | | - nivelul de asumare| |
| | | | al cadrelor | |
| | | | didactice a | |
| | | | elementelor care | |
| | | | compun formarea | |
| | | | elevilor în domeniul| |
| | | | "educaţiei pentru | |
| | | | informaţie" | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - dezvoltarea şi | - numărul de cursuri| - documente |
| | | formarea | - numărul de credite| doveditoare |
| | | profesională a | - numărul de | - registrul de |
| | | profesorului | activităţi în care | activitate |
| | | documentarist | au fost utilizate | - raportul |
| | | | competenţele | semestrial/anual |
| | | | dezvoltate la | de activitate |
| | | | cursurile de formare| |
| | | | continuă | |
| | | | - diversitatea | |
| | | | activităţilor | |
| | | | propuse în raport cu| |
| | | | noile competenţe | |
| | | | dezvoltate prin | |
| | | | cursurile de formare| |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - prezentarea | - numărul de | - rapoarte |
| | | activităţii CDI | intervenţii în CA şi| - proiecte |
| | | şi de dezvoltare | CP | - referate |
| | | a politicii | | - procese-verbale|
| | | documentare a | | |
| | | şcolii de către | | |
| | | profesorul | | |
| | | documentarist în | | |
| | | CA şi CP | | |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|
| 3.| Resurse | - existenţa | - concordanţa cu PDI| - PM al CDI |
| | materiale şi| proiectului CDI | | - proiecte de |
| | financiare | | | activitate |
| | | | | - validarea |
| | | | | proiectului CDI |
| | | | | în CA |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - respectarea | - concordanţa cu | - regulamentul de|
| | | standardelor de | regulamentul de | organizare şi |
| | | amenajare şi | organizare şi | funcţionare |
| | | dotare a CDI | funcţionare al CDI | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - informatizarea | - gestionarea | - program de |
| | | CDI | informatizată a | gestiune a |
| | | | fondului documentar | fondului |
| | | | - numărul de | documentar |
| | | | calculatoare | - softuri |
| | | | - conexiune internet| educaţionale |
| | | | - gradul de | |
| | | | utilizare a | |
| | | | programului de | |
| | | | gestiune | |
| | | | informatizată al CDI| |
| | | | în căutarea | |
| | | | documentelor | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa unei | - plan de dezvoltare| - PM |
| | | politici de | al CDI inclus în PM | - bugetul şcolii |
| | | dezvoltare şi | şi în bugetul şcolii| - registrul de |
| | | îmbunătăţire a | - numărul de | mişcare a |
| | | bazei materiale a| referate de | fondurilor/ |
| | | CDI | necesitate, de note | registrul |
| | | | de solicitare de | inventar |
| | | | achiziţii şi note de| - raportul anual |
| | | | fundamentare | al CDI |
| | | | aprobate | - referate de |
| | | | - nevoile exprimate | necesitate, |
| | | | în cadrul analizelor| adrese de |
| | | | de nevoi | solicitare de |
| | | | | achiziţii pentru |
| | | | | CDI şi note de |
| | | | | fundamentare |
| | | | | - fişa-analiză de|
| | | | | nevoi |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - cuprinderea | - numărul de | - planul de |
| | | achiziţiilor CDI | achiziţii | achiziţii al |
| | | în planul de | | şcolii |
| | | achiziţii al | | |
| | | şcolii (resurse | | |
| | | documentare, | | |
| | | echipamente, | | |
| | | mobilier etc.) | | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - cuprinderea | - sumă alocată/elev/| - proiectul de |
| | | bugetului de | semestru pentru CDI | buget al şcolii |
| | | funcţionare a CDI| | |
| | | în bugetul şcolii| | |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|
| 4.| Relaţii | - existenţa | - numărul de | - acorduri de |
| | comunitare | parteneriatelor | parteneriate | parteneriat |
| | şi | în care este | - tipurile de | - protocoale de |
| | parteneriate| implicat CDI | parteneriate | colaborare |
| | | | - diversitatea şi | |
| | | | complementaritatea | |
| | | | parteneriatelor | |
| | | | - necesitatea şi | |
| | | | susţinerea | |
| | | | parteneriatelor | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - existenţa unor | - numărul | - protocoale de |
| | | colaborări cu | colaborărilor | colaborare |
| | | alte structuri | - numărul | |
| | | infodocumentare | proiectelor/ | |
| | | | acţiunilor comune | |
| | | | - gradul de | |
| | | | participare la | |
| | | | îndeplinirea | |
| | | | obiectivelor | |
| | | | infodocumentare | |
| | | | stabilite | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - participarea | - numărul | - protocoale de |
| | | şcolii/CDI în | specialiştilor | colaborare |
| | | dezvoltarea de | - numărul | - fişe de |
| | | parteneriate şi | activităţilor | activităţi |
| | | colaborări | - feedbackul | - fişe de |
| | | externe | participanţilor în | evaluare |
| | | | urma participării la| |
| | | | activităţi | |
| | | | - rezultatele | |
| | | | obţinute în urma | |
| | | | derulării | |
| | | | proiectelor | |
| | | | - gradul de | |
| | | | participare la | |
| | | | îndeplinirea | |
| | | | obiectivelor | |
| | | | infodocumentare | |
| | | | stabilite | |
| | |__________________|_____________________|__________________|
| | | - promovarea | - numărul de | - mass media |
| | | politicii | articole mass-media | - pagina web a |
| | | documentare a | - tipurile | şcolii |
| | | unităţii de | activităţilor de | - cercuri |
| | | învăţământ şi a | promovare | pedagogice |
| | | activităţilor | - numărul de | - întâlniri cu |
| | | desfăşurate în | informări către | părinţii |
| | | CDI | părinţi | - materiale de |
| | | | - diversitatea, | promovare a CDI |
| | | | cantitatea şi | - materiale de |
| | | | calitatea | promovare a |
| | | | suporturilor de | fondului |
| | | | comunicare cu | documentar şi a |
| | | | utilizatorii | activităţilor CDI|
| | | | - nivelul de | |
| | | | cunoaştere al CDI şi| |
| | | | a activităţii CDI în| |
| | | | comunitate | |
| | | | - nivelul de | |
| | | | apreciere a | |
| | | | activităţii CDI | |
|____|_____________|__________________|_____________________|__________________|

ANEXA 4
la regulament
FIŞA DE EVALUARE
a centrului de documentare şi informare

______________________________________________________________________________
| Centrele de documentare şi informare (CDI), structuri infodocumentare moderne|
| şi adaptate noilor cerinţe ale societăţii cunoaşterii, sunt rezultatul |
| proiectului "Educaţie pentru informaţie în mediul rural |
| defavorizat"/"Educaţie pentru informaţie", proiect în derulare implementat de|
| Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului începând cu |
| anul 2000. |
| CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi |
| aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii |
| şcolare. |
| Prin crearea CDI se urmăreşte favorizarea accesului la resursele necesare |
| unei bune informări şi documentări, respectiv la expertiza unui personal |
| calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării, asigurarea |
| formării competenţelor infodocumentare ale utilizatorilor, precum şi |
| dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate. |
| Prezenta fişă propune o evaluare de tip cantitativ şi calitativ a CDI. |
|______________________________________________________________________________|

A. Spaţiul CDI
1. Amplasarea CDI în şcoală: .............................................
2. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor:
..........................................................................
3. Organizarea spaţiului CDI:
a) spaţii specifice
______________________________________________________________________________
| | Da | Nu | Observaţii |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de primire, împrumut şi informare| | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul profesorului documentarist | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul informatic | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul audiovizualului | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul lucrărilor documentare | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul lucrărilor de ficţiune | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de lectură | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de lucru în echipă | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de lucru individual | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul periodicelor | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul pentru orientare şcolară şi | | | |
| profesională (OŞP) | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de documentare pedagogică/ | | | |
| spaţiul profesorilor | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Spaţiul de afişaj şi expoziţie | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|

b) spaţii anexe
..........................................................................
..........................................................................
4. Capacitatea de primire
- Suprafaţa totală a CDI: ................................................
- Numărul total de locuri în CDI: ........................................
- Este posibil lucrul cu o clasă întreagă în spaţiul de lucru pe echipe şi
individual? .............. Da Nu
- Raport nr. de locuri în CDI la nr. de elevi din şcoală .................
5. Confort/Ergonomie Da Nu
Observaţii ...............................................................
6. Recomandări ...........................................................
B. Orarul de funcţionare
a) în timpul programului şcolar
a.1. Utilizarea CDI pentru activităţi programate, altele decât curriculumul
la decizia şcolii (CDŞ) specific (intervalul orar)
______________________________________________________________________________
| luni | marţi | miercuri | joi | vineri |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|
| | | | | |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|

a.2. CDŞ iniţiere în cercetarea documentară/educaţie pentru informaţie


(intervalul orar)
______________________________________________________________________________
| luni | marţi | miercuri | joi | vineri |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|
| | | | | |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|

b) Utilizarea CDI în afara orelor de curs pentru activităţi libere


(intervalul orar)
______________________________________________________________________________
| luni | marţi | miercuri | joi | vineri |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|
| | | | | |
|_______________|_______________|______________|_______________|_______________|

c) Nr. total de ore/săptămână în activităţi programate ................. şi


activităţi libere/neprogramate ....................

C. Materiale şi echipamente
a) Mobilier
______________________________________________________________________________
| | Da | Nu | Observaţii |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Modular | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Practic (funcţional) | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Adaptat spaţiului şi utilizatorilor | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Suficient | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|

b) Echipamente informatice şi materiale audiovizuale


______________________________________________________________________________
| | Da | Nr.| Nu | Observaţii |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Televizor | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Video/lector DVD | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Combină muzicală | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Videoproiector | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Ecran de proiecţie | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Calculatoare | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| - pentru elevi | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| - pentru cadre didactice | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| - pentru profesorul documentarist | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Cameră video | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Aparat foto digital | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Reportofon | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Scaner | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Imprimantă | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Copiator | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Telefon (nr. direct alocat?) | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Fax (nr. direct alocat?) | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|
| Altele | | | | |
|__________________________________________|____|____|____|____________________|

c) Conexiune internet
Număr total de calculatoare conectate la internet ............., din care:
- pentru elevi ........, pentru cadre didactice ......., pentru profesorul
documentarist ........
d) Elemente de semnalare
______________________________________________________________________________
| | Da | Nu | Observaţii |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Indicatoare de raft | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Separatoare literale | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Cota | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Margareta şi clasificarea zecimală | | | |
| universală (CZU) | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|
| Altele | | | |
|__________________________________________|____|____|_________________________|

e) Panouri de afişaj şi expoziţie


Da Nu Observaţii ............................................
f) Soft documentar
Da Nu Observaţii ............................................
D. Fondul documentar: constituire şi evoluţie
1. Lucrări monografice
a) ştiinţifice
Nr. total (volume): ............ Nr. de titluri: .....................
Repartizarea conform CZU
______________________________________________________________________________
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|________|________|________|________|________|________|________|_______|_______|
| | | | | | | | | |
|________|________|________|________|________|________|________|_______|_______|
b) beletristică
Nr. total (volume): ............ nr. de titluri .......................
2. Periodice
a) Număr periodice (ziare, reviste, anuare): .....; număr de titluri .....
număr de abonamente pentru anul în curs: .., din care pe suport digital ..
b) publicaţii de actualitate: Da Nu Observaţii ....................
c) publicaţii de specialitate: Da Nu Observaţii ....................
3. Manuale şcolare: Da Număr .... Nu Observaţii ....................
4. Documente pe suport electronic:
- nr. total ................................
- tipul:
- ştiinţifice ..........................
- beletristice .........................
- altele: ..............................
5. Instrumente de acces
Cataloage:
- tradiţionale: ............................
- informatice: .............................
Liste de noutăţi ...........................
Liste bibliografice ........................
Altele .....................................
6. Număr de achiziţii în ultimii 2 ani ..., din care pe suport digital ...
7. Număr de volume arhivate în ultimii 2 ani .............................
8. Număr de volume casate în ultimii 2 ani ...............................
E. Finanţare
Buget anual al CDI (funcţionare şi dezvoltare):
a) proiectat ...............................
b) alocat
- din bugetul şcolii .......................
- din alte surse ...........................
- total ...................................,
din care:
- pentru fond documentar: .........., din care pentru abonamente: ........
- pentru materiale şi echipamente informatice/audiovideo: ................
- pentru mobilier: ................
- pentru consumabile: .............
c) suma alocată/elev: .............
F. Locul CDI în politica documentară a instituţiei şcolare
1. Exploatarea fondului documentar şi a spaţiului CDI:
1.1. Împrumuturi
a) număr total împrumutate ............./semestru, ................/an
b) număr de împrumuturi/elev/semestru ............. /an ..............
______________________________________________________________________________
| Clasa | Beletristică | Documentare | Periodice | Alte tipuri |
|__________|__________________|________________|______________|________________|
| I - IV | | | | |
|__________|__________________|________________|______________|________________|
| V - VIII | | | | |
|__________|__________________|________________|______________|________________|
| IX - XII | | | | |
|__________|__________________|________________|______________|________________|

c) număr de împrumuturi/cadru didactic/an şcolar .............


d) alte categorii ................
1.2. Frecvenţa/săptămână (media):
a) vizite în CDI (cu durata mai mare de 30 de minute):
- număr total de elevi: ..........................
- număr total de cadre didactice: ................
- alţi utilizatori: ..............................
b) număr de activităţi în colaborare cu profesorul documentarist/semestru:
.......................
c) număr de activităţi desfăşurate fără profesorul documentarist/semestru:
.......................
1.3. Activităţi realizate în parteneriat cu cadrele didactice (tip, număr,
apreciere):
..........................................................................
..........................................................................
2. Constituirea şi evoluţia fondului documentar:
a) politica de constituire a fondului documentar (achiziţii, casare,
arhivare)
..........................................................................
..........................................................................
b) date statistice din registrul de mişcare a fondurilor pentru ultimii 2
ani:
..........................................................................
..........................................................................
c) analiza calitativă a evoluţiei fondului (în raport cu obiectivele din PM
şi PDI)
..........................................................................
..........................................................................
3. Favorizarea accesului la fondul documentar:
..........................................................................
..........................................................................
4. Impactul CDI în instituţie şi în afara ei:
- chestionare aplicate utilizatorilor: Da Nu Observaţii ..............
- legătura cu alte instituţii similare
din judeţ/ţară: Da Nu Observaţii ..............
- activităţi în parteneriat: Da Nu Observaţii ..................
- promovarea în mass-media Da Nu Observaţii ..................
- altele .............
5. Politica de formare a utilizatorilor
6. Parteneriate
7. Scurtă descriere a politicii documentare şi a activităţii globale a CDI:

OBSERVAŢIE:
Datele obţinute vor fi raportate la standardele de amenajare şi funcţionare a CDI prezentate
în Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de
documentare şi informare.
Evaluarea CDI va fi realizată în corelaţie cu evaluarea politicii documentare a şcolii,
respectiv a profesorului documentarist/responsabilului CDI.

---------------