Sunteți pe pagina 1din 8

Republica Moldova

MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 232
din 02.08.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei
de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158 art Nr : 563
În scopul realizării prevederilor stipulate în Hotărîrea Colegiului Ministerului Culturii şi
Turismului nr. 04 din 14 februarie 2009,
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a
Monumentelor.
2. Se pune în sarcina Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale (dl Sergius Ciocanu) realizarea
procedurilor necesare pentru publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin revine domnului Gheorghe Postică, viceministrul
culturii.

MINISTRUL CULTURII Boris FOCŞA

Nr. 232. Chişinău, 2 august 2010.

Aprobat
Ministrul culturii
________________Boris FOCŞA
2 august 2010
REGULAMENTUL
AGENŢIEI DE INSPECTARE ŞI
RESTAURARE A MONUMENTELOR
I. Dispoziţii generale
1.1. Regulamentul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (în continuare -
Regulamentul) stabileşte statutul organizaţional-juridic, atribuţiile şi drepturile Agenţiei de
Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, precum şi modul de exercitare a controlului privind
respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei, conservării şi restaurării monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora.
1.2. Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (în continuare - Agenţia) este instituţie
publică specializată, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
1.3. Agenţia este instituţia de stat centrală de protecţie a monumentelor din Republica Moldova,
avînd statut de persoană juridică şi dispune în condiţiile legii de balanţa proprie, conturi bancare
(inclusiv valutare) şi alte conturi, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova cu denumirea
sa şi de formulare cu antet.
1.4. Agenţia poate reprezenta Republica Moldova în organismele internaţionale ce ţin de
competenţele ei.
1.5. Agenţia este constituită în baza Hotărîrii Guvernului nr.1114 din 25.09.2006, publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.153 art.1191 şi îşi exercită activitatea în conformitate
cu prezentul Regulament, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a documentelor
UNESCO şi ale Consiliului Europei privind protecţia, conservarea şi punerea în valoare a
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.
II. Funcţiile Agenţiei
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor exercită următoarele funcţii de bază:
2.1.Coordonează şi controlează aplicarea, în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, a
documentelor UNESCO şi ale Consiliului Europei privind protecţia, conservarea şi punerea în
valoare a monumentelor istorice, controlează activităţile legate de protecţia, conservarea,
restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil, stabileşte direcţiile prioritare de
activitate în domeniu, determină relaţiile de colaborare cu uniunile de creaţie specializate.
2.2. Efectuează inspectarea monumentelor aflate sub protecţia oficială a autorităţilor publice
centrale şi locale, inclusiv a zonelor de protecţie aferente acestora.
2.3. Îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu alte organe de stat, autorităţi ale administraţiei
publice locale, organizaţii obşteşti naţionale şi internaţionale din domeniul protejării
monumentelor.
2.4. Efectuează inspectarea pe teren a monumentelor istorice, a şantierelor de intervenţie asupra
lor, întocmeşte procese-verbale privind contravenţiile depistate, întocmeşte rapoarte de serviciu în
acest sens, înaintează Ministerului Culturii propuneri privind soluţionarea problemelor apărute.
2.5. Supraveghează respectarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei, conservării,
restaurării şi punerii în valoare a monumentelor înscrise în Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1531-XII
din 22 iunie 1993, precum şi în registrele monumentelor de importanţă locală aprobate prin acte
ale autorităţilor administraţiei publice locale.
2.6. Supraveghează executarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare a edificiilor
istorice cu statut de monument gestionate de instituţiile aflate în subordinea Ministerului Culturii.
2.7. Supraveghează realizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor
stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul evidenţei, protejării, conservării, restaurării şi punerii
în valoare a monumentelor istorice de importanţă naţională şi locală, stabilirii zonelor lor de
protecţie.
2.8. Analizează cauzele încălcărilor comise de proprietarii cu orice drepturi reale de proprietate
asupra monumentelor a atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul monumentelor
istorice şi întreprinde măsurile necesare pentru lichidarea încălcărilor depistate.
2.9. Realizează în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul
construcţiilor a măsurilor de urgenţă în vederea salvării monumentelor istorice aflate în proces de
degradare sau în stare de ruină.
2.10. Înaintează Ministerului Culturii propuneri privind:
- înlăturarea încălcărilor depistate în cadrul inspectării monumentelor (afectarea, întreţinerea
necorespunzătoare, distrugerea/ demolarea parţială sau totală a monumentelor istorice,
modificarea aspectului exterior şi interior şi a planimetriei interioare a acestora, aplicarea unor
materiale sau tehnologii necorespunzătoare statutului de monument istoric protejat);
- finanţarea şantierelor, lucrărilor de întreţinere, conservare, restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice, precum şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică pentru necesităţi de stat în
domeniul stabilit de activitate.
2.11. Asigură pregătirea profesională a colaboratorilor Agenţiei, instruirea şi perfecţionarea lor,
inclusiv prin stagiul acestora în instituţii de profil din ţară şi din străinătate.
2.12. Completează, păstrează şi ţine evidenţa documentelor de arhivă, formate în procesul de
activitate a Agenţiei, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
2.13. Înaintează spre examinare Ministerului Culturii propuneri privind priorităţile de finanţare a
lucrărilor de conservare şi restaurare a monumentelor istorice proprietate publică a statului şi,
anual, înaintează Ministerul Culturii listele monumentelor care necesită intervenţii de conservare,
restaurare şi punere în valoare.
2.14. Identifică edificiile istorice cu valoare patrimonială deosebită şi înaintează Ministerului
Culturi propuneri privind înscrierea lor în Registrul monumentelor protejate de stat.
2.15. Efectuează controlul privind respectarea condiţiilor de exploatare şi a prevederilor
obligaţiilor de protecţie a monumentelor eliberate de autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale gestionarilor şi proprietarilor edificiilor istorice cu statut de monument de importanţă
naţională şi locală.
2.16. Eliberează prescripţii obligatorii privind sistarea lucrărilor de excavare, construcţie,
reconstrucţie, conservare, restaurare, amenajare etc., efectuarea cărora poate prejudicia stabilitatea,
autenticitatea, integritatea edificiilor şi construcţiilor cu statut de monument şi, după caz, sistarea
lucrărilor de construcţie nouă şi excavare în zona de protecţie a monumentelor şi oraşelor istorice
protejate.
2.17. Eliberează permisiuni de reluare a lucrărilor sistate.
2.18. Sesizează organele de drept competente privind tragerea la răspundere civilă, administrativă
sau penală pentru distrugerea/ demolarea monumentului, pentru prejudicierea stabilităţii,
autenticităţii, integrităţii lui şi a zonei de protecţie, precum şi pentru modificarea neavizată de către
autoritatea publică a exteriorului sau interioarelor monumentului.
2.19. Organizează concursuri şi licitaţii, încheie contracte privind efectuarea lucrărilor de
conservare şi restaurare, prestarea de servicii legate de exercitarea atribuţiilor şi necesităţilor
Agenţiei, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică pentru necesităţi de stat în
domeniul de activitate a Agenţiei.
2.20. Realizează funcţia de ordonator şi beneficiar principal al mijloacelor din bugetul de stat şi
din alte surse de finanţare, pentru întreţinerea şi realizarea atribuţiilor Agenţiei.
2.21. Efectuează audierea cetăţenilor, examinarea petiţiilor şi demersurilor în scris, adoptarea
deciziilor în domeniul stabilit de activitate şi expedierea răspunsurilor către petiţionari în termenele
prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
2.22. Oferă servicii de consultanţă în probleme legate de patrimoniul cultural imobil persoanelor
responsabile din administraţia publică centrală şi locală.
2.23. Supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul monumentelor în ceea ce
priveşte efectuarea lucrările de excavare, construcţie, amenajare a teritoriului în cadrul centrelor
istorice legal stabilite al localităţilor urbane şi rurale şi în zonele lor de protecţie.
2.24. Generalizează practicile aplicării legislaţiei Republicii Moldova în domeniul stabilit de
activitate.
2.25. Colaborează cu autorităţile de stat străine şi cu organizaţiile internaţionale în domeniul
stabilit de activitate.
2.26. Exercită alte atribuţii conexe domeniului de activitate a Agenţiei.
2.27. În coordonare cu Ministerul Culturii:
- participă la atestarea nivelului de calificare a specialiştilor ce activează în domeniul conservării
şi restaurării monumentelor – a arhitecţilor proiectanţi, inginerilor proiectanţi, şefilor de şantiere
de restaurare, şefilor de echipe de muncitori restauratori şi muncitorilor restauratori, în
conformitate cu normativele şi uzanţele naţionale şi internaţionale în domeniu;
- solicită refacerea documentaţiei de proiect, a lucrărilor de reparaţie curentă, consolidare,
conservare, restaurare a monumentelor istorice elaborate/ executate cu încălcarea legislaţiei şi
normativelor în domeniul monumentelor, efectuează, în caz de necesitate, prospecţiunile şi studiile
suplimentare;
- identifică şi apoi propune achiziţionarea de către stat a terenurilor cu bunuri de patrimoniu
arheologic de importanţă deosebită în scopul protecţiei şi muzeificării acestora, includerii lor în
circuitul naţional sau internaţional al valorilor culturale;
- propune instituirea şi acordarea de premii şi distincţii pentru personalităţile cu activitate
prodigioasă în domeniul protecţiei, conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor
istorice.
III. Drepturile Agenţiei
Agenţia, în scopul realizării împuternicirilor prevăzute de prezentul Regulament, are dreptul:
3.1. Să efectueze inspectarea pe teren a monumentelor istorice, a şantierelor de intervenţie asupra
lor, să întocmească procese-verbale privind contravenţiile depistate, rapoarte de serviciu în acest
sens, să înainteze Ministerului Culturii propuneri privind soluţionarea problemelor apărute.
3.2. Să efectueze controlul respectării condiţiilor de exploatare şi a prevederilor obligaţiilor de
folosinţă a monumentelor eliberate de autorităţile administraţiei publice locale gestionarilor şi
proprietarilor edificiilor cu statut de monument de importanţă naţională şi locală, înaintînd, după
caz, acţiuni în judecată în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
3.3. Să elibereze prescripţii obligatorii şi să înainteze, după caz, propuneri organelor competente
privind suspendarea şi retragerea licenţelor şi a autorizaţiilor de construire pentru desfăşurarea
activităţii de proiectare, executare a lucrărilor de reparaţie curentă, consolidare, conservare,
restaurare a monumentelor istorice, în cazul nerespectării de către persoanele juridice şi fizice
titulare a documentelor menţionate sau de către executorii lucrărilor nominalizate a legislaţiei în
vigoare în domeniul protecţiei monumentelor istorice.
3.4. Să sesizeze organele de drept competente privind tragerea la răspundere juridică a persoanelor
responsabile de distrugerea/ demolarea, prejudicierea autenticităţii, integrităţii monumentului
istoric sau a zonei lui de protecţie.
3.5. Să realizeze funcţia de ordonator şi beneficiar principal al mijloacelor financiare destinate
realizării atribuţiilor Agenţiei.
3.6. Să organizeze conferinţe, seminare şi simpozioane ştiinţifice în domeniul protecţiei,
conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie.
3.7. Să organizeze concursuri în domeniul conservării, restaurării şi punerii în valoare a
monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie.
3.8. Să furnizeze consultaţii contra plată persoanelor fizice şi juridice în problemele ce ţin de
domeniul de activitate a Agenţiei.
3.9. Să instituie şi să publice reviste, culegeri şi alte publicaţii ce ţin de domeniul conservării,
restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie.
3.10. Să angajeze personal calificat la autogestiune în limitele surselor stabilite, conform devizelor
de cheltuieli (1,4 %) din defalcările destinate lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în
valoare a monumentelor istorice, de reconstrucţie sau construcţie nouă în zonele protejate ale
siturilor istorice sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice, precum şi din surse
extrabugetare provenite din granturi şi subvenţii a fundaţiilor naţionale sau internaţionale.
3.11. Să propună stabilirea zonelor de protecţie a monumentelor istorice.
3.12. Să emită circulare către autorităţile administraţiei publice locale privind inventarierea şi
eliberarea obligaţiilor de folosinţă a monumentelor istorice de importanţă locală, privind măsurile
necesare pentru asigurarea autenticităţii şi integrităţii monumentelor istorice, conform prevederilor
legislaţiei naţionale şi a documentelor organizaţiilor internaţionale în domeniul protecţiei
patrimoniului cultural a căror membră este Republica Moldova.
3.13. Să elaboreze în domeniul stabilit de activitate acte normative şi legislative şi să le înainteze
spre examinare Ministerului Culturii.
3.14. Să formeze consilii, comisii şi grupuri de lucru constituite din experţi şi specialişti, inclusiv
interdepartamentale, în domeniul stabilit de activitate.
3.15. Să solicite şi să primească în ordinea stabilită de la autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale, de la instituţii publice şi de la persoane fizice sau juridice cu activităţi în domeniul său
de competenţă, informaţiile şi datele necesare pentru luarea deciziilor în problemele aflate în
competenţa Agenţiei.
3.16. Să organizeze cercetări, experienţe de laborator, expertize, analize şi evaluări, precum şi
cercetări ştiinţifice necesare în problemele ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei.
3.17. Să aprobe modelele legitimaţiilor de serviciu.
IV. Administraţia Agenţiei
4.1. Agenţia este condusă de către un director general, numit în funcţie prin ordinul ministrului
culturii.
4.2. Directorul general conduce şi răspunde de activitatea Agenţiei, o reprezintă în raport cu alte
agenţii, autorităţi publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi
juridice din ţară şi străinătate şi poartă răspundere personală pentru realizarea atribuţiilor Agenţiei
prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei monumentelor şi de prezentul
Regulament.
4.3. Statele de personal ale Agenţiei se aprobă de către Ministerul Culturii la propunerea
directorului general.
4.4. În absenţa directorului general Agenţia este condusă de directorul adjunct, desemnat de
directorul general în baza unui ordin în scris.
4.5. Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii principale:
4.5.1. Organizează şi poartă răspundere pentru întreaga activitate a Agenţiei;
4.5.2. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, aplică sancţiuni disciplinare şi măsuri
de stimulare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4.5.3. Acţionează fără procură în numele Agenţiei, o reprezintă în toate relaţiile cu persoanele
fizice şi juridice atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei;
4.5.4. Dispune de bunurile Agenţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul
Regulament;
4.5.5. Încheie în numele Agenţiei acorduri şi contracte şi întocmeşte alte acte juridice atît în
Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei;
4.4.6. Emite ordine, dispoziţii şi indicaţii executorii pentru salariaţii Agenţiei;
4.4.7. Semnează decizii, contracte, dispoziţii întru realizarea atribuţiilor şi drepturilor Agenţiei în
baza Constituţiei Republicii Moldova, Decretelor Preşedintelui, a Legilor şi Hotărîrilor
Guvernului, a documentelor în domeniul protecţiei patrimoniului cultural a organizaţiilor
internaţionale membră a cărora este Republica Moldova, a ordinelor ministrului culturii şi a
prezentului Regulament.
4.5.8. Avizează şi transmite spre aprobare Ministerului Culturii:
- proiectul Regulamentului Agenţiei;
- propuneri privind statele de personal şi fondul de salariu ale angajaţilor Agenţiei;
- planul anual de activitate a Agenţiei;
- raportul anual de activitate a Agenţiei;
- propuneri privind formarea bugetului şi finanţarea suplimentară a Agenţiei;
4.5.9. Aprobă structura şi statele de personal ale Agenţiei în limitele fondului de salarizare şi
conform numărului de angajaţi stabilit de Guvern.
V. Patrimoniul şi sursele de finanţare a Agenţiei
5.1. Patrimoniul Agenţiei constituie proprietate de stat şi se formează din mijloacele fixe şi
circulante, transmise Agenţiei în gestionare şi reflectate la balanţa ei.
5.2. Planul de finanţare şi devizul de cheltuieli ale Agenţiei se aprobă în modul stabilit.
5.3. În conformitate cu legislaţia în vigoare, veniturile Agenţiei se formează din următoarele surse:
a) alocaţiile de la bugetul de stat;
b) mijloacele obţinute în urma prestării serviciilor contra plată, tarifele cărora se aprobă în ordinea
stabilită;
b) alte surse (inclusiv donaţii şi sponsorizări) neinterzise de legislaţia în vigoare;
5.4. Salarizarea personalului Agenţiei se realizează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
5.5. Agenţia ţine evidenţa contabilă şi prezintă dările de seamă în modul stabilit.
VI. Reorganizarea sau lichidarea Agenţiei
6.1. Agenţia poate fi reorganizată sau lichidată prin hotărîre de Guvern, în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare.