Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA MINISTERUL EDUCAȚIEI

GIMNAZIALĂ NAȚIONALE
DENSUȘ

REGULAMENT DE ORGANIZARE
- Concurs și simpozion regional Monumente şi tradiţii în comunitatea locală -

Concursul este deschis tuturor elevilor: clasele I-VIII și IX-XIII indiferent de filiera, profil,
specializare şi formă de învăţământ .
SECȚIUNILE CONCURSULUI
Secţiunea 1
desene, colaje, machete ale monumentelor istorice sau a altor aspecte care surprind
comunitatea locală (nivel preşcolar, primar și gimnazial)
- tehnica de lucru, la alegere, folosind diferite materiale: lemn, ipsos, hârtie, plastic, materiale
textile, etc.;
- lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată;
- se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica lucrării, acurateţea
lucrării;
- fiecare lucrare va avea o etichetă, pe care vor fi menţionate: titlul, numele şi prenumele
elevului/preşcolarului; clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, telefonul și adresa de e_mail a
profesorului coordonator.

Secţiunea 2
Prezentări ppt.: monumente/personalităţi din comunitatea locală (nivel gimnazial și liceal)
- elevii vor realiza o prezentare ppt.de maxim 15 de slide-uri despre un monument din
comunitatea locală sau despre o personalitate locală sau naţională care şi-a pus amprenta asupra
comunităţii lor locale. Prezentarea poate fi însoţită de imagini şi sunet;
- prezentarea va avea menţionat pe primul slide: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, profesor îndrumător, şcoala;
- lucrarea va fi scrisă cu diacritice;
- o prezentare poate fi realizată de maxim 2 elevi şi poate avea maxim două cadre didactice
coordonatoare;

Secţiunea 3
Comunitatea mea în imagini (nivel primar/gimnazial/liceal)
- elevii vor surpinde cu ajutorul imaginilor aspecte din trecut sau din prezent din comunitatea lor
locală (monumente, aspecte din viaţa cotidiană de ieri și de azi, costume populare, aspecte legate de
peisajul natural);
- pozele vor avea format 15/20cm şi vor avea pe spate o etichetă, pe care vor fi menţionate: titlul,
numele şi prenumele elevului; clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, telefonul și adresa de e_mail
a profesorului coordonator.

Secţiunea 4
Tradiţiile comunităţii mele (nivel primar/gimnazial/liceal)
Prezentarea unui obicei tradiţional, dansuri populare, prezentare de costume populare, rețete
tradiționale, cântece specifice regiunii. Participarea este directă sau indirectă. Pentru participare
indirectă se trimit pe DVD/ e_mail-ul școlii organizatoare înregistrări de maxim 5 minute care se înscriu în
tematica precizată.
_______________________________________________________________________
Str. PRINCIPALĂ nr. 32, 337205 – DENSUȘ, jud. HUNEDOARA
Tel/Fax: +4 (0) 254775080
e_mail: densus_scoala@yahoo.com

e_mail:
densus_scoala@yahoo.com
Simpozion regional - Istorie și tradiție în comunitatea mea

Înscrierea cadrelor didactice se face pe baza fişei de înscriere. Lucrarea va respecta tema sesiunii,
dar va avea un titlu propriu. Redactarea se va face în format Microsoft Word, Times New Roman cu
caractere de 12,la un rând și jumătate, cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule ( Times New Roman 14
Bold), la un rând şi jumătate se va specifica numele şi prenumele autorului/autorilor şi instituţia.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, respectând normele academice de realizare a unei
bibliografii.
Lucrarea poate avea maxim 10 pagini. Lucrarea va avea un rezumat de maxim 30 de rânduri.
Autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului.
Dacă materialul trimis spre publicare face parte dintr-un proiect cu finanţare europeană sau
naţională, acest lucru va fi detaliat într-o notă plasată la începutul articolului, în subsolul primei pagini.
Lucrările care nu îndeplinesc condițiile impuse nu vor fi publicate. Se acceptă maxim doi autori.
Lucrările cu mai mult de 2 autori vor fi respinse.
Pentru prezentare se va pune la dispoziţie calculator cu videoproiector. Timp maxim de prezentare:
10 minute.
Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail a școlii densus_scoala@yahoo.com sau prin poștă pe
adresa școlii Şcoala Gimnazială Densuş, loc. Densuş, nr. 32, jud. Hunedoara, cod poştal 337205,
pentru concursul și simpozionul Monumente și tradiții în comunitatea locală.

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, editat la Casa Corpului Didactic Deva.
Pentru realizarea volumului se mai pot trimite lucrări până pe 1 august 2018. Lucrările care nu
conțin biblografie nu vor fi publicate.

Participarea poate fi directă sau indirectă.

Persoane de contact:

Prof. Leleşan Loredana : tel. 0721121756


Prof. Uglai Daniela : tel. 0763645978

e_mail:
densus_scoala@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Densuş Școala .................................................
Loc. Densuş, nr.32, jud. Hunedoara Adresa....................................................
Tel./fax: 0254775080 Tel./fax:...................................................
E_mail: densus_scoala@yahoo.com E_mail:...................................................
Nr. înregistrare: …………………………… Nr. înregistrare: ……………………...

ACORD DE PARTENERIAT

Şcoala Gimnazială Densuş, loc. Densuş, nr. 32, jud. Hunedoara, reprezentată de prof. Uglai
Daniela în calitate de director
Şi
___________________________________________________________________, strada
_______________________________, nr. ______, localitatea _____________________, jud.
_______________________, reprezentată de _____________________, în calitate de
_____________________________, și profesori
___________________________________________________în calitate de parteneri în cadrul proiectului
“Monumente şi tradiţii în comunitatea locală”, ediţia a VI-a, 2017-2018 .
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre parteneri în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul Concursului regional “Monumente şi tradiţii în
comunitatea locală” și simpozionului regional Istorie și tradiție în comunitatea mea.
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să centralizeze fişele de înscriere;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri şi să organizeze expoziţii;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să organizeze festivitatea de premiere;
 Să trimită diplomele de participare;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Școala parteneră se obligă:


 Să mediatizeze concursul în şcoală;
 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să însoţească echipajele formate din elevii în ziua desfăşurării concursului;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile câştigate.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare partener.

Şcoala Gimnazială Densuş Şcoala…………………………….


Director, Director,
Prof. Uglai Daniela

*Se încheie un singur parteneriat (în două exemplare) cu şcoala, indiferent de numărul de cadre didactice înscrise
în proiect. Se trimite şcolii organizatoare prin poştă sau e_mail. Se returnează un exemplar de către şcoala
organizatoare, odată cu diplomele aferente.

e_mail:
densus_scoala@yahoo.com