Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. _________________________ S.R.L.

SEDIUL: ________________________________
COD UNIC DE INREGISTRARE: ____________

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata anuala prezentata a S.C.


TEHNOTERM S.R.L. s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

 Principiul continuitatii activitatii, unitatea continuandu-si in mod normal


functionareaintr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichiditate sau de reducere
semnificativa a activitatii;
 Principiul permanentei metodelor, inregistrarea in contabilitate si prezentarea
elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor efectuandu-se pe baza acelorasi reguli si
norme, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
 Principiul prudentei, valoarea fiecarui element fiind determinata pe baza acestui
principiu;
 Principiul independentei exercitiului, fiind luate in considerare toate veniturile si
cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care s-a facut raportarea, fara a
se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;
 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, valoarea fiecarui
element fiind determinata individual;
 Principiul intangibilitatii, bilantul de deschidere a exercitiului fiind in corespondenta cu
bilantul de inchidere a exercitiului precedent;
 Principiul necompensarii, valorile elementelor de activ nefiind compensate cu valorile
elementelor de pasiv, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale.
 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in
situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, si nu
numai forma lor juridica.
 Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este
prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Noile reglementari contabile au determinat stabilirea unui set de proceduri de catre


conducere, pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative
pana la intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate, in functie de specificul activitatii.

Prin aplicarea principiilor si cerintelor Directivelor europene si Standardelor


Internationale de Raportare Financiara s-au obtinut informatii contabile si situatii financiare de
calitate. Societatea comerciala a efectuat înregistrarile contabile în lei românesti, în conformitate
si cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din
România.
Utilizarea estimarilor
Intocmirea siuatiilor financiare în conformitate cu O.M.F. nr. 94/2001, cere conducerii
societatii comerciale sa faca estimari care afecteaza valorile raportate ale activelor si
pasivelor,prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situatiilor financiare si
cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.
Continuitatea activitaii
Incertitudinea existenta în România referitoare la rezultatul politicilor economice curente
implementate în conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile
considerabile în ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea administartorii
societaii comerciale considera ca societatea va putea sa-si desfasoare
activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii si în viitorul anticipat, si prin urmare
situatiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.
Imobilizari necorporale
Imobilizarile necorporale sunt relevante. Valoarea contabila a imoblilizarilor necorporale
este verificata anual si ajustata din perspective deprecierii permanente.
Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt evaluate la intrare la cost de achizitie si au fost reevaluate
înbaza unor hotarari de guvern. Cresterile valorilor contabile ale imobilizarilor corporale
rezultate din reevaluarile efectuate în baza hotararilor de guvern sunt înregistrate initial în
rezerve din reevaluare.
Intretinerile si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar
(când acestea reprezinta revizii tehnice), iar îmbunatatirile aduse imobilizarilor corporale, care
cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capaciatea de
generare a unor beneficii economice de catre acestea sunt capitalizate.
Activele de natura obiectelor de inventar, inclusiv unelte si scule, sunt trecute pe
cheltuieli în momentul darii în folosinta.
Imobilizariile corporale care sunt scoase din functiune sau vândute, sunt eliminate din
bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata
dintr-o asemenea operatiune sunt incluse în contul de profit si pierdere curent.
Amortizare
Amortizarea se calculeaza la costul evaluat, prin metoda liniara de-a lungul duratei utile
de viata estimata a activelor, conform Legii nr. 15/1994 actualizata si H.G. nr. 964/1998
Terenurile nu se amortizeaza deoarece au durata de viata nelimitata respectand astfel
prevederile legale in vigoare cu privire la regimul terenurilor.

Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la intrare la costul de achizitie, iar la iesire se foloseste metoda
FIFO “primul intrat – primul iesit”.
Metoda de evidenta a stocurilor este metoda inventarului permanent, gestiunea fiind
urmarita cantitativ - valoric (fise de magazie).
Imobilizari necorporale si corporale
a) Imobilizarile necorporale inregistrate in situatiile financiare constau in licente,
programe informatice si alte imobilizari necorporale si satisfac conditiile de recunoastere ale
activelor necorporale. Activele necorporale sunt masurate initial la cost, iar recunoasterea
ulterioara la cost istoric.
Amortizarea activelor necorporale se inregistreaza in perioada de utilizare.
b) Imobilizarile corporale inregistrate in situatiile financiare ale societatii satisfac
cerintele legii privind recunoasterea ca active.
Pentru mijloacele fixe evidenta contabila se conduce pe categorii, iar in cadrul acestora se
tine pe fiecare obiect de evidenta, cantitativ-valoric. Valoarea initiala de inregistrare in
contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric. Duratele de utilizare sunt
stabilite in conformitate cu prevederile HG.2139/2004 si sunt considerate corecte de conducerea
societatii.

Rezerve din reevaluari


Rezervele din reevaluari sunt recunoscute in contabilitate, atat la inregistrarea in
patrimoniu cat si la sfarsitul exercitiului financiar, la costul istoric.
Rezervele din reevaluari la sfarsitul anului 2011 provin din reevaluarea imobilizarilor corporale
dispuse de conducerea societatii pentru aducerea valorii imobilizarilor corporale la valoarea
justa.
Evaluarile dispuse de conducerea societatii au fost efectuate de profesionisti calificati in
evaluare (societati atestate).
Creante
La societatea comerciala creantele sunt înregistrate la valoarea nominala, care de regula
constituie valoarea realizabila anticipata a sumelor ce urmeaza a fi încasate pentru bunurile sau
serviciile cedate. Fluxurile de numerar aferente creantelor pe termen scurt sunt actualizate prin
notificari. Creantele nerecuperabile (clienti incerti) sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt
identificate, constituindu-se provizion.
Numerar si echivalente de numerar
Numerarul si echivalentele acestora sunt evidentiate în bilant la cost în ROL. Pentru
situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind casa, numerarul la
banca, alte valori de încasat si avansuri de trezorerie.
Datorii
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a
sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.
Impozitare
Societatea comerciala înregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului brut din
situatiile financiare, conform legislatiei nationale referitoare la impozitul pe profit.
Cheltuieli si venituri
Recunoasterea initiala a cheltuielilor/veniturilor este la costul lor istoric.
Veniturile din prestariile de servicii sunt recunoscute în momentul în care serviciile sunt
prestate la client, iar riscurile si beneficiile proprietatii au trecut în sarcina acestuia.
La sfarsitul exercitiului financiar, veniturile si cheltuielile sunt recunoscute la cost istoric.
Forma si continutul situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu prevederile Ordinului
Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri este obtinuta ca urmare a activitatii de baza din prestari servicii.
Instrumente financiare
Instrumentele financiare înregistrate în bilant includ: numerarul si echivalentele acestuia,
creantele si datoriile comerciale, anumite alte active si datorii pe termen lung.
Managementul riscului financiar
Societatea comerciala este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si
a celorlalte tipuri de creante. Pentru toti clientii noi sunt obtinute în mod normal referinte privind
bonitatea, iar data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa
depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Activitatile economice care au loc in cadrul S.C.TEHNOTERM se clasifica astfel:

 Aprovizionare;
 Servicii;
 Marketing;
 Financiar-contabila;
 Resurse umane.
Activitatile de aprovizionare si de productie sunt conduse si controlate direct de
directorul general, impreuna cu directorul tehnic, sistemul informational desfasurandu-se astfel:

Activitatea de aprovizionare: presupune lansarea comenzilor catre furnizorii de materii


prime si materiale (piese componente pentru cazane, combustibili, piese de schimb auto),
primirea comenzilor, centralizarea si prelucrarea lor.
Materiile prime si materialelor mentionate si o data cu ele facturile sau avizele de la
furnizori se receptioneaza intocmindu-se nota de receptie si constatare de diferente manual si fisa
de magazie pentru fiecare produs pentru materialele stocate iar pentru cele nestocate a caror
valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, incarcarea in gestiune se face pe baza documentului
de livrare. Pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum, pe baza programului de
productie si a consumurilor normate, se completeaza fisa de magazie de catre persoana autorizata
sa ridice materialele, bonul de consum ce poarta obligatoriu viza de necesitate din partea
directorului tehnic. Lunar, dupa inventarierea faptica si scriptica a materialelor din stoc, se
transmit listele de inventar si notele de receptie impreuna cu documentele de livrare, serviciului
financiar contabil, pentru centralizarea pe jurnale si evidenta platilor, situatie care se transmite
mai departe directorului tehnic.

Documentele de receptie a bunurilor de natura imobilizarilor, utilaje care necesita montaj


si probe tehnologice, se intocmesc tot in acest compartiment de catre persoana desemnata de
conducere, dupa care, pentru atribuirea numarului de inventar in registrul numerelor de inventar,
intocmirea fisei mijlocului fix si calculul amortizarii se trimit tot serviciului financiar contabil.

Descarcarea gestiunii depozitului in urma vanzarii produselor este consemnata in fisa de


magazie.

Activitatea de servicii: se refera la activitatea de intretinere si reparare a cazanelor


instalate conform contractelor incheiate cu clientii in care se prevede desfacerea acestei activitati.

Activitatea de marketing: Stabilirea politicii de comercializare a produselor si


serviciilor se face pe baza contractelor incheiate in prealabil, in urma unui studiu de piata
efectuat de serviciul respectiv.

Activitatea comerciala este condusa si controlata de ing.Nistor Mihai, persoana delegata


sa reprezinte unitatea in vederea incheierii contractelor cu clientii si facturarii acestora.
Documentele cu regim special (facturi fiscale, chitantiere, ordine de compensare si proces verbal
al sedintei, c.e.c.-uri) sunt in evidenta persoanei mentionate care, in baza situatiilor primite de la
serviciul financiar contabil, efectueaza vanzarile, urmareste incasarile, verifica operatiile
efectuate prin casierie si prin contul curent, efectueaza compensarile cu furnizorii si clientii
raportand rezultatele la compartimentele productiei si financiar contabil.

Marea majoritate a informatiilor care circula pe canalele de comunicatie ale sistemului


informational al firmei sunt de natura financiar-contabil si sunt semnificative, atat pentru
activitatea desfasurata la nivelul compartimentului financiar-contabil, cat si la nivelul celorlalte
compartimente functionale ale unitatii.

Sistemul de prelucrari contabile generat de activitatile anterioare cuprinde:

a) Operatiile cu conturile de furnizori de la aparitie documente de livrare, gestiunea datoriei,


decontare si regularizare;
b) Contabilitatea analitica care permite determinarea costului produselor;
c) Operatii cu conturile de clienti dela prima factura de vanzare, gestiune creantei, econtare,
regularizare;
d) Contabilitatea generala pentru determinarea contului de rezultate si a bilantului contabil
insotit de anexele respective.
Analiza financiara a rezultatului obtinut va stabili politica de dezvoltare a unitatii, in ce se
poate investi, cand si in ce proportie pentru a nu afecta activitatea de exploatare viitoare, mai
concret trezoreria, partenerii de afaceri viitoare.

Activitatea financiar – contabila: este organizata intr-un compartiment distinct si este


condusa de un economist, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate
cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, revenind acestuia.

Economistul cu functia de contabil sef are ca atributii:


a) inregistrarea operatiunilor patrimoniale cronologic, cu respectarea succesiunii
documentelor justificative si sistematic, in conturile analitice si sintetice;
b) organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale si urmareste
definitivarea potrivit legii, a rezultatelor acesteia;
c) analizeaza lunar cheltuielile angajate de societate;
d) intocmeste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si analitice si urmareste
concordanta dintre acestea;
e) intocmeste si prezinta spre aprobare directorului bilantul contabil anual si raportul
explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza bilantului,
contului de profit si pierdere, anexei la bilant;
f) exercita controlul financiar preventiv;
g) raspunde de mentinerea capacitatii de plata a unitatii;
h) coordoneaza intocmirea documentatiei pentru obtinerea de credite bancare;
i) raspunde de utlizarea creditelor conform destinatiei lor, de decontarea valorica a
contractelor incheiate cu furnizorii, de plata la termen a sumelor care constituie obligatii
ale societatii comerciale fata de terti;
j) raspunde de organizarea fluxului informational financiar-contabil.

Activitatea de resurse umane: se subordoneaza directorului general al firmei si


raspunde de elaborarea si implementarea strategiei si politicii de personal, selectarea angajatilor,
perfectionarea pregatirii profesionale a acestora, aplicarea corecta a sistemului de salarizare,
organizarea muncii.

Incadrarea in munca a personalului, conform legii, cu contract de munca pe durata


nedeterminata, s-a realizat de catre directorul general si cel tehnic la constituirea unitatii si pana
in prezent nu s-a operat nici o desfacere a unui contract de muna. Evidenta carnetelor de munca
si a modificarilor intervenite in acestea (schimbari de nume, modificari de salar, calificari etc.)
sunt operatii efectuate de catre o persoana desemnata din cadrul societatii.

Statele de plata intocmite de serviciul financiar contabil in baza pontajelor primite de la


sectorul productiv, pe baza datelor declarate la incadrare (persoane aflate la intretinere, retineri
etc.) sunt vizate de directorul general si trimise spre casierie pentru efectuarea platilor.

Dupa intocmirea statelor de plata, aprobarea si vizarea lor de catre conducere, lunar,
conform dispozitiilor legale in vigoare, serviciul financiar contabil raporteaza situatiile catre
Directia de Finante Publice.

In scopul obtinerii de rezultate favorabile in planul productivitatii si al eficientei


economice, unitatea se bazeaza pe o divizare a sarcinilor regrupate in unitati operative, echipe de
lucru, servicii.
Toate posturile din unitate solicita o formare si o calificare de baza, o utilizare a
programelor de calcul tabelar ceea ce a dus la inexistenta in cadrul societatii a unui departament
informatic separat.

Unitatea dispune de calculatoare electronice cu accesoriile periferice respective utilizate


separat in cadrul a doua compartimente: administrativ si financiar contabil.

Programul contabil utilizat de catre economist structureaza operatiile efectuate in cursul


unei luni pe sapte jurnale operative: intrari, vanzari, banca, casa, salarii, diverse si inchidere luna.

Evenimentele economice care presupun intocmirea unui document justificativ genereaza


articole contabile care sunt introduse in baza de date contabila si salvate in jurnale operative.
Validarea operatiilor determina obtinerea la cerere a Registrului Jurnal, registrului Cartea Mare
si a balantei de verificare. Sfarsitul unui exercitiu financiar presupune analiza datelor din
Registrul Inventar si intocmirea bilantului contabil, a contului de rezultate si a anexelor.

Politica contabila este modificata doar daca este ceruta de lege sau daca are ca rezultat
informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile societatii.

Obiectul de activitate al S.C. TEHNOTERM il constituie lucrarile de instalatii tehnico-


sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si
constructii ingineresti.

ADMINISTRATOR, ECONOMIST,

TOMITA DANIELA
S.C. ___________________________________
SEDIUL: _______________________________
COD UNIC DE INREGISTRARE: ___________

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI


ECONOMICO-FINANCIARI

Analiza financiara, elaborata in functie de metodologia folosita (metoda indicatorilor,


prin fluxuri) are ca rezultat diagnosticul financiar care poate servi deciziilor tactice si strategice
ale managementului afacerii.
In continuare vom aborda o metodologie de analiza a starilor financiare ale S.C.
TEHNOTERM la data de 31. Decembrie 2011:
Starea de lichiditate a societatii se prezinta printr-o serie de indicatori financiari, valorile
activului patrimonial fiind reclasificate din punct de vedere al analizei financiare.

Indicatorii din aceasta grupa arata capacitatea activelor din cadrul entitatii de a se transforma in
bani, fara riscuri.

A. Indicatori de lichiditate:

1. Lichiditate curenta = Active curente = __________________=


Datorii curente

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera
garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila
este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai
buna.

2. Lichiditate imediata = Active curente - Stocuri =


(test acid) Datorii curente

= _____________________=

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati,


exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat
testul acid este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.
Unul din principiile fundamentale ale echilibrului financiar al societatii este acela potrivit caruia,
activele curente trebuie sa aiba permanent o valoare mai mare decat datoriile curente.

B. Indicatori de risc:
Indicatorul gradului de indatorare
Gradul de indatorare = Capital imprumutat x 100 sau
Capital propriu
= Capital imprumutat x 100 = ____x 100 =
Capital angajat
Capital imprumutat = credite peste 1 an
Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an
Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea
acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.
Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

C.Indicatori de activitate (de gestiune):

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la:


- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza.
- viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe
parcursul exercitiului financiar.

1. Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor = _____________=


Stocul mediu

Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare) =

Stocul mediu x 365 = __________x 365 = zile


Costul vanzarilor

Indicatorul indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile
este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de
productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu
miscare lenta sau greu vandabile.

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 365 =


Cifra de afaceri

= __________ x 365 = zile

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul
creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai
platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

4. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori =

Sold mediu furnizori x 365 = ____________ x 365 = zile


Achizitii de bunuri (fara servicii)
(sau Cifra de afaceri)

Indicatorul exprima numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri =
Active imobilizate

= ____________ = ori
Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de
afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

6. Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri =


Total active

= ______________= ori

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de
afaceri generate de activele entitatii.

D. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii din aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele
disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat

= Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = __________ =


Capital angajat

Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.

2. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari x 100 = _________x 100= %

Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi
controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim. Cresterea acestuia demonstreaza
contrariul.

ADMINISTRATOR, ECONOMIST,

TOMITA DANIELA

S-ar putea să vă placă și