Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
(activitatea educativă)

2015
Student: ___________________________________

Anul de studiu: _____________

Telefon: . ___________________________________

Facultatea:_________________________________

Specialitatea:_______________________________

Unitatea de învățământ:________________________________________________

Adresa unităţii de învăţământ:__________________________________________

Telefon/fax: __________________________________________________________

Mijloace de transport:_________________________________________________

Clasa____________

Profesorul diriginte:___________________________________________________

Semnătură:_______________________

Coordonatorul practicii pedagogice


(modulul Dirigenţia şi MCE) ____________________________________________

2
CUPRINS

1. Obiectivele practicii pedagogice


2. Conţinutul practicii pedagogice
3. Evaluarea practicii pedagogice, activităţii educative:

Documentele portofoliului de evaluare


Activităţi Nota
1. Date generale despre instituţia de învățământ, clasa de
elevi.
2. Planificarea calendaristică a activităţilor educative în
perioada practicii pedagogice.
3. Proiecte didactice pentru activităţile educative ( 3
proiecte), se anexează materialele didactice şi fotografiile
activităţilor. Pe proiectele didactice care au fost desfășurate
la sfârşit, va fi trecută nota pentru lecţie, însoţită de
semnătura profesorului diriginte.
4. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară
5. Fişa de asistenţă la orele de dirigenţie a colegilor (2
fişe), se anexează materialele didactice şi fotografiile
activitățile activităţilor.
6. Analiza psihopedagogică a 4 situaţii educative
evidenţiate în cadrul practicii pedagogice.
7. Raport-sinteză privind desfăşurarea practicii
pedagogice (dirigenţia)

3
„Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură,
dacă voi reuşi sau voi eşua înviată! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre
fericire. Educă-mă, te rog, ca și pot fi o binecuvântare pentru lume!”
(dir. Child's Appds, Mamie Gepe Cole)

1. OBIECTIVELE PRACTICII PEDAGOGICE


Practica pedagogică, parte integrantă a procesului de învăţământ, are următoarele obiective:
– consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;
– învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării
profesiunii didactice;
– cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea
procesului didactic;
– aplicarea la orele de dirigenţie a tuturor componentelor procesului general de predare-
învăţare-evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de
organizare,);
– formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică;
– formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea
tratării diferenţiate a acestora;
– cultivarea abilităţilor şi a capacităţilor de autoevaluare şi de integrare a rezultatelor
autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale.

2. CONŢINUTUL ŞI SECVENŢELE PRACTICII PEDAGOGICE


Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt:
– cunoaşterea generală a şcolii; cunoaşterea organizării şcolii, a activităţilor metodice şi
de perfecţionare, a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor-şcoală, bibliotecii, cantinei et.;
– cunoaşterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi
serviciile componente, a sistemelor manageriale ale unităţilor şcolare;
– cunoaşterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative,
economico-financiare, etc., a relaţiilor şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea;
– înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală – familie – organizaţiile sociale şi ale
administraţiei locale, comunităţile locale şi a schimburilor permanente cu mediul în care
acţionează;
– asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi
ale profesiei de cadru didactic;
– construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor
disciplinelor de studiu, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a
activităţilor didactice cu elevii;
– formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de
vârstă şi individuale ale elevilor;
– dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative
proprii, ale elevilor şi ale colegilor.

Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice


implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a studenţilor la toate acţiunile,
proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componentă
organică, esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.

4
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană
2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de
prieteni şi în carieră
3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi
asigurarea succesului
4. Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale
pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii.
5. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă

SARCINILE DIRIGINTELUI
– organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit
diriginte;
– urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce i-a
fost repartizată;
– se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei;
– consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare
socială;
– sprijină orientarea şcolară şi profesională;
– reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă
în vederea optimizării eforturilor acestora;
– ţine legătura tu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia ia învăţătură şi
disciplină;
– acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară dezbaterii
consiliului profesoral;
– completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei;

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR


Componentele structurale
Semestrul I
Semestrul al II-lea

Alte examene şi concursuri

ORARUL CLASEI
Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri

5
COLECTIVUL CLASEI

Data şi Ocupaţie,
Nr. Prenumele Adresa
Numele şi prenumele locul loc de Obs.
crt. părinţilor familiei
naşterii muncă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI

Obiectul de Numele, prenumele 3 Limba engleza


Nr.
învățământ profesorului 4 Istoria
1 Limba română 5 Geografie
2 Limba franceza 6 Matematică

6
7 Fizică 11 Educația plastică
8 Chimie 12 Educație fizică
9 Biologie 13 Socio-umane
10 Educația muzicală 14 Religia

RESPONSABILITĂŢI
a) ALE ELEVILOR
Nr.
Responsabilităţi Numele şi prenumele elevilor
crt.

1 Şeful clasei
2 Locţiitor
3 Casier
4 Consiliul elevilor

b) ALE PĂRINŢILOR
Nr.
Responsabilităţi Numele şi prenumele elevilor
crt.
1 Şeful comitetului
2 Membru
3 Membru
Membru în consiliul de
4
administraţie

ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI


EXTRAŞCOIARĂ
Nr. Activitatea la care a obţinut
Numele şi prenumele Performanţa* An şcolar
crt. rezultate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* ― M = mențiune specială; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea; PII = premiul al doilea; PI = premiul întâi
7
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ
Nr
Data
. Numele şi prenumele În ce constă problema Măsuri luate
consemnării
cit.

 eşec şcolar ― starea de sănătate


 integrare dificilă ― situaţie materială deosebită (venituri f. mici)
 comportament deviant

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


Nr.
Tema Data Observaţii
crt.

1
2 *
3
4
5
6
7
8
9
10

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE

PLANIFICARE ANUALA ― clasa a X a


Competențe Subcompetențe Nr. de ore Tema Data

8
PROIECT DIDACTIC PENTRU DIRIGENŢIE

Data:
Subiectul activităţii:
Competenţe specifice:
Obiective operaţionale:
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):
– metode ţi procedee:
– forme de organizare:
– resurse materiale:

Scenariul desfăşurării activităţii:


– Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii
– Motivarea elevilor
– Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii
– Desfăşurarea activităţii

Conţinutul
Strategia didactică
Etapele informaţional al lecţiei
lecţiei Metode
Activitatea Activitatea Forme de Resurse
și
dirigintelui elevilor organizare materiale
Dozare procedee
Moment organizatoric (2 min)
Motivarea
Elevilor sensibilizarea
captarea atenţiei (1 min)
Comunicarea obiectivelor
lecţiei (3 min)
Desfăşurarea dezbaterii (30
min)
Realizarea feed-back-ului (10
min)
Concluzii (3 min)
Anunţarea temei pentru
acasă(1 min)

9
RAPORTUL SINTEZA

Forma orientativă a raportului sinteză pentru totalurile practicii pedagogice educative.


Raportul sinteză pentru totalurile practicii pedagogice educative.
Realizat de studentul (a)________________________________________________
Practicant (a)__________ din grupa , specializarea __________________________
Numele, prenumele ___________________________________________________
În instituţia __________________________________________________________
În perioada „____”________________20___ ― „____”________________20____
În raport se va răspunde la următoarele întrebări:
1. Realizarea planului (programei) practicii pedagogice educative. Ce abateri de la
plan s-au comis, de ce.
2. Numărul de ore de dirigenţie de student. Ce orc au fost mai reuşite, ce ore de
dirigenţie au creat dificultăţi, de ce?
3. Ce probleme pedagogice fundamentale s-au rezolvat în timpul practicii? Ce
rezultate sau obţinut?
4. Ce probleme şi obiective educaţionale mar importante s-au rezolvat în perioada
practicii? Ce forme mai adecvate ale activităţii educative s-au introdus în sistemul de
activitate instructiv educativa cu colectivul clasei date?
5. Câte ore de dirigenţie a asistat studentul la colegii din subgrupa? De analizat pe
scurt unde din de, care după părerea studentului merită să 6e popularizate,
6. Ce muncă a realizat studentul cu părinţii elevilor la domiciliu, la şcoală, prin
intermediul diferitor organizaţii?
7. Ce scop şi obiective educaţionale şi-a pus studentul în faţă pentru viitor? Ce
priceperi şi deprinderi şi-a format studentul ta timpul practicii date?
8. Cum preţuieşte şi apreciază studentul singur activitatea sa, rezultatele practicii, ce
laturi pozitive şi negative a dezvăluit el în perioada dată?
9. Concluziile studentului despre pregătirea sa profesională şi ce propune în acest
plan?
10. Concluziile generale despre poziţia sa ca student-diriginte. Importanţa ei pentru
devenirea ca pedagog-educator etc.
11. Reflecţii şi propunerile personal pentru perfecţionarea conţinutului şi organizării
practicii pedagogice pe viitor.
Data „____”________________20___ Semnătura:
10

S-ar putea să vă placă și