Sunteți pe pagina 1din 5

V. Gh.

Cojocaru

Schimbarea în educaţie
şi
Schimbarea managerială

Chişinău, 2004
CUPRINS

Capitolul I. Managementul: între istorie şi dezvoltare


1.1. Educaţia şi conducerea în perspectivă democratică
1.2. Doctrine manageriale şi delimitări conceptuale
1.3. Elementele componente ale ştiinţei management şi tendinţele actuale de dezvoltare

Capitolul II . Fundamentele social – pedagogice ale managementului şcolar


2.1. Orientări şi metode de conducere în evoluţia învăţămîntului din Moldova
2.1.1. Învăţămîntul în perioada incipientă şi elementele de conducere a acestuia
2.1.2. Învăţămîntul şi conducerea în contextul influenţei culturii slavone (1812 – 1917)
2.1.3. Dezvoltarea învăţămîntului şi sistemului de conducere într-un nou context istoric şi
pedagogic (1918 – 1940)
2.1.4. Conducerea în contextul educaţiei comuniste
2.1.5. Managementul şcolar în tranziţia spre o educaţie democratică
2.1.6. Evoluţia conceptului de conducere: retrospectivă generală
2.2. Managementul educaţional: concept şi modalităţi de abordare
2.2.1. Conceptul de management educaţional
2.2.2. Managementul şcolar din perspectiva abordării sistemice

Capitolul III . Reconsiderarea managementului la nivel de sistem şi unitate şcolară


3.1. Limitele teoriei autoritrar – birocratice şi oportunitatea democratizării conducerii
învăţămîntului
3.2. Managementul participativ din perspectiva evoluţiei teoriilor despre organizaţii
3.3. Schimbarea şi caracteristicile sale specifice cu referinţă la conducere
3.4. Dezvoltarea organizaţională a şcolii
3.5. Cultura organizaţională: paradigma dezvoltării
3.6. Sisteme şi tipuri de conducere, modalităţi de manifestare
3.6.1. Sisteme de conducere şi luarea deciziei
3.6.2. Managementul resurselor umane
3.6.3. Managementul competenţelor
3.6.4. Managementul transformaţional
3.6.5. Managementul de curriculum
3.6.6. Stiluri de conducere
3.6.7. Formarea şi dezvoltarea grupelor/echipelor, caracteristicile dezvoltării colectivului
pedagogic
3.6.8. Comunicarea, negocierea şi soluţionarea conflictelor

Capitolul IV . Metodologia elaborării şi implementării unui management modern şi autohton


în învăţămînt
4.1. Diagnosticul schimbării şi intervenţia în procesul de renovare a conducerii învăţămîntului
4.2. Paradigma proiectării noului sistem de conducere
4.3. Inovarea strategică a conducerii integrative a şcolii
4.4. Proiectul instituţional de dezvoltare a unităţii şcolare
4.5. Asigurarea condiţiilor de implementare a schimbării conceptului de conducere
4.6. Evaluarea impactului implementării unui nou concept de conducere

Capitolul V . Strategia de formare a resurselor administrative în învăţămînt


5.1. Profilul psiho – socio – profesional al managerului şcolar
5.2. Structura de competenţe a managerilor în educaţie
5.3. Curriculum-ul pentru formarea managerilor în învăţămînt
5.4. Standardele de funcţie a managerilor şcolari
5.5. Standardele de formare a managerilor şcolari
5.6. Programa de calificare / Masterat a managerilor în educaţie
5.7. Programe de formare managerială la distanţă (E – Learning)

Anexe

Bibliografie
5.4 Standardele de funcţie ale directorului unităţii de învăţămînt
încorporează următoarele atribute:

1. Directorul de şcoală este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
asigurarea, dezvoltarea, implementarea şi ghidarea strategiei de funcţionare a şcolii.
2. Directorul de şcoală este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor
asigurînd calitatea educaţiei pentru fiecare elev, prin crearea condiţiilor optime pentru cea
mai completă/utilă dezvoltare.
3. Directorul de şcoală este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea culturii organizaţionale şi a programului de
instruire, care duc la creşterea competenţei profesionale a cadrelor didactice şi optimizarea
învăţării.
4. Directorul de şcoala este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
aplicarea unei culturi manageriale democratice, axată preponderent pe relaţii umane şi
folosirea eficientă a resurselor în vederea creării unui climat deschis şi autentic cît mai
efectiv pentru educaţie/dezvoltare.
5. Directorul de şcoală este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
colaborare cu familia, comunitatea şi satisface diverse necesităţi şi interese ale lor, participă
efectiv la dezvoltarea unei puternice comunităţi locale pe bază de parteneriat benefic.
6. Directorul de şcoală este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
activitatea sa integră, corectă şi etică.
7. Directorul de şcoala este un manager, care promovează succesul tuturor elevilor prin
înţelegerea, schimbarea şi influenţarea sferei sociale, economice, juridice şi culturale.

5.5. În acestă perspectivă Standardele de formare a managerilor şcolari vizează:


Domeniul 1: Conducerea strategică: cunoştinţele, deprinderile şi calificativele pentru
identificarea contextelor, dezvoltarea (cu alte componente) viziunii şi scopului funcţionării
şcolii; comunicarea managerială, luarea deciziei şi influenţarea etică asupra comunităţii
educaţionale; exercitarea proceselor manageriale pentru atingerea obiectivelor.
*Conducerea profesională şi etică;
* Marketing educaţional şi analiza de nevoi;
*Managementul de informare şi evaluare.
Domeniul 2: Conducerea instrucţională: cunoştinţele, deprinderile şi calificativele
pentru elaborarea (cu alte componente) curriculumului şcolii şi programului de instruire;
dezvoltarea culturilor şcolare centrate pe elev; monitorizarea şi evaluarea rezultatelor,
aprovizionarea elevilor cu cele necesare; planificarea activităţilor de dezvoltare profesională
orientate spre perfectarea metodologiei şi tehnicilor de predare/învăţare.
*Curriculum, tehnologii de instruire şi mediul de învăţare;
Dezvoltarea profesională şi resursele umane;
Marketing educaţional.
Domeniul 3: Conducerea organizaţională: cunoştinţele, deprinderile şi calificativele
pentru înţelegerea şi îmbunătăţirea, organizarea, şi implementarea planurilor operaţionale,
managementul resurselor financiare şi aplicarea procedurilor de descentralizare în
conducerea unităţii şcolare.
Managementul schimbării;
Relaţii interpersonale;
Tehnologii informaţionale.
Domeniul 4: Conducerea publică şi relaţiile cu comunitatea: cunoştinţele, deprinderile şi
calificativele pentru a acţiona în concordanţă cu legile şi cerinţele respective; aplicarea corectă
a standardelor şi strategiilor de realizare adecvate; conştientizarea implicaţiilor în diverse
iniţiative şi activităţi publice cu reflectare la bunăstarea elevilor; implicarea cetăţenilor şi
agenţilor educaţionali în atingerea obiectivelor şcolii; elaborarea programelor de dezvoltare a
relaţiilor publice şi interpersonale în cadrul unităţii şcolare.
Relaţiile cu comunitatea şi mass-media