Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI

Vizat,
Consiliul Facultăţii
din data de ………….…….

Denumirea disciplinei PEDOLOGIE

Codul disciplinei USVFSSLDDDDOIII+IV17 Semestrul III Număr credite 3

Facultatea Silvicultură Numărul orelor pe semestru/activităţi


Domeniul Silvicultură Total C S L P
Programul de studiu Silvicultură, ingineri zi 56 28 28

Categoria formativă a disciplinei


DD
DF-fundamentală, DD-în domeniu, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO-obligatorie(impusă), DA-opţională(la alegere),
DL- facultativă (liber aleasă)
DO

Obligatorii (condiţionate)
Discipline anterioare
Recomandate Fizică-biofizică, Chimie-biochimie

Obiective
- cunoaşterea obiectului de studiu al pedologiei;
- însuşirea elementelor de mineralogie şi petrografie necesare disciplinei de pedologie;
- studiul principalilor factori de solificare (pedogenetici);
- cunoaşterea principalelor procese de formare a solului (dezagregare, alterare, levigare
etc);
- analiza şi determinarea principalelor proprietăţi fizice (culoarea, greutatea specifică,
greutatea volumetrică, structura, textura ş.a.), chimice (conţinutul în humus, pH-ul solului,
conţinutul în săruri, conţinutul în carbonaţi ş.a.) şi hidrofizice ale solului;
- însuşirea principalelor elemente de troficitate a solului;
- analiza profilului de sol şi însuşirea principalelor orizonturi genetice de sol.
Competenţe specifice
Competenţe profesionale:

 Elaborarea de masuri pentru conservarea si cresterea fertilitatii solurilor;


 Identificarea si clasificarea resurselor de sol;
 Elaborarea criteriilor de pretabilitate a terenurilor la reciclarea deseurilor organice;
 Acordarea de consiliere profesionala in domeniul Stiințelor Solului;
 Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică a
solurilor și a ecosistemelor forestiere;
 Aplicarea masurilor de protectie, ameliorare si crestere a productivitatii ecosistemelor
forestiere;
 Administrarea sistemului informaţional specific sectorului forestier.

1
Competenţe transversale:
 Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu
profesionalism și rigoare;
 Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă,
asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii;
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se
adapta și a răspunde constant exigențelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de
informare şi comunicare şi, cel puţin, a unei limbi de circulaţie internaţională.

CONŢINUTUL INSTRUIRII

a. CURS (2 ore)
I. Noţiuni introductive (definiţii, istoric, importanţa) Relieful ca factor pedogenetic
II. Factorii de solificare (climatul, litologia, vegetaţia, apele stagnante, timpul)
III. Formarea si alcătuirea părţii minerale a solului.
IV. Formarea şi alcătuirea părţii organice a solului.
V. Humusul. Compoziţia humusului. Tipurile de humus.
VI. Formarea şi alcătuirea profilului de sol (principalele procese de pedogeneză)
VII. Proprietăţile chimice ale solului. Coloizii solului. Indicii schimbului cationic
VIII. Reacţia soluţiei solului. Rolul pH-ului solului.
IX. Proprietăţi fizice ale solului : textura şi structura solului
X. Proprietăţi fizice: densitatea, porozitatea, consistenţa şi compactitatea solului.
XI. Proprietăţi hidrofizice: Formele de apă din sol. Indicii hidrofizici ai solului.
XII. Proprietăţi hidrofizice: Bilanţul apei din sol. Regimuri hidrice ale solului.
XIII. Proprietăţile de aeraţie şi termice ale solului.
XIV. Macroelemente şi microelementele din sol. Troficitatea solului.

B. APLICAȚII PRACTICE (LABORATOR) – (2 ORE)


Lab. 1. Principalele proprietăţi ale mineralelor.
Lab. 2. Clasa elementelor native, Clasa sulfurilor, Clasa sărurilor halogenate,
Clasa oxizilor şi hidroxizilor, Clasa carbonaţilor şi nitraţilor, Clasa sulfaţilor
şi fosfaţilor.
Lab. 3. Clasa silicaţilor.
Lab. 4. Roci magmatice.
Lab. 5. Roci metamorfice.
Lab. 6-7. Roci sedimentare.
Lab.8 Determinarea unor proprietăţi morfologice şi fizice ale solului- Culoarea solului.
Lab.9. Textura şi structura solului.
Lab.10. Densitatea (greutatea specifică) şi densitatea aparentă. Porozitatea.
Lab.11. Determinarea unor proprietăţi chimice ale solului-Reacţia solului (pH).
Lab.12. Conţinutul în humus (%).
Lab.13. Conţinutul în carbonaţi (%).
Lab.14. Profilul de sol şi orizonturile genetice.

Forma de evaluare: E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control E


- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 70
Forme şi metode de evaluare - activităţi aplicative asistate/laborator/lucrări practice etc. 20
(exprimare procentuală) - teste pe parcursul semestrului 10
- teme de control

2
Bibliografie
1. Buzdugan I., 2004: Pedologie. Curs pentru studenţi. Universitatea “Ştefan cel Mare”
Suceava.
2. Chiriţă C., Păunescu C, Teaci D, 1967: Solurile României, Editura Agrosilvică, Bucureşti.
3. Duchaufour Ph., 1968: L`evolution des sols, Editura Masson Paris.
4. Florea N., Munteanu I, Rapaport C, Chiţu C, Opriş M, 1968: Geografia solurilor României,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
5. Gheorghiu E., 1984: Pedologia generală ameliorativă, Editura Didactică şi Pedagogică, Buc.
6. Păunescu C., 1975: Soluri forestiere, Editura Academiei RSR, Bucureşti.
7. Puiu Şt., Şorop Gr., Teşu C., Drăgan I., Miclăuş V., 1983: Pedologie, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
8. Roşu C., 2002: Pedologie generală şi forestieră. Editura Universităţii Suceava.
9. Târziu D., 1997: Pedologie şi staţiuni forestiere, Editura Ceres, Bucureşti.

Lista materialelor didactice 1. Trusă de teren pentru analiza conţinutului în N, P, K


necesare 2. pH-metru de teren digital Hanna Instruments
3. Balanţa electonică (analtică) Partner
4. Etuvă cu tiraj natural Memmert
5. Calcimetru Sheibler
6. Spectrophotometru 6100
7. Colecţie de roci şi minerale

Coordonator disciplină Grad didactic Titlu științific Semnătura

Alexei SAVIN Şef de lucrări dr. ing.