Sunteți pe pagina 1din 44
liana Dumitrescu « Nicoleta Ciobanu + Alina Carmen Birta 47418425 sSTr aC on? a. — r ? Ls y = . y explorarea mediului Manual pentru clasa a Il - | ‘ Hiana Dumitrescu Nicoleta Ciabanu Alina Carmen Birta Matematica © explorarea mediului CUE rulea eae Cre Woe) -Acest manual este proprictatse Minbtenaal Echerofiei Napionale, iMgmualul scolar a fest opraber prin Ondimal ministrulai educapiei naqionale ne €722, din 13.10.2014. In urme evalu, _fiate reafizat In conformitate cu programa scolard epeobatd prim Orcinul ministruksi educotie! nofionoe mr. 3478, din 20 Manual este cistribwit efevilar In mod gratuit, atiit in format tipdrit, cit si digital, peste transarisihil timp de patru sani yolari, Incepind cu anud soodor 2015. Telefonui Copilulul Somer R easiest pert) aaa ee tener atin ea ie eT Ee eT Salud! Eu sunt Memo $i be voi ‘insoyi in lurmea matematicii ga exploririi mediului, impreund cu prietenii mei, Ema gi Matei. Manualul este organizat in unitagi de invapare. Fiecare unitate cuprinde lectii de predare gi invatare, Incheiate au o lectie de socapitulare gi o lectie de evaluare, lat o pagina din manualul tau. Taainpooaare opens candinlam Sedaed date anaiod wonae mre lay gi agra East Cadets Bink wor van dad elena ahs a saa maou meee 1 Hiart core am ahewns fd otrwarenie fo nnd satiate CO 6 nhc Naboo 4 Reeds AMET RRAET, BLAS eseaatal ¢ pire esteem peeves a! Tina teatresn, Widen hc, Als Gowen «Hanae 1 PRE, oe Sane Sau AVOCA GY ENPLARANIA MENTE Chana Tha pore ‘nawere Co Fae Tac Legume, a1 ale Coats THATS 2) aa a a wd BIT TD ‘Rees soe ca Tacks OAM po dr Tae NRE eel ns Rehone Gablek ITA nan A eae iewenaatas ie CECA aici ets AONB, Sie LAT, CO PRS eit tes Giusecns CUPRINS we (Q) Numerle naturale dela ls 109 (3 Adurares gi sciderea numercor naturale de Ola VM. eccesssesseneeeeesseneeeeeeesansanes (© Figen g corpuri geamesrice A canescens ae Be fe reg . 30 Inmnuittirea cu 2. Seen See aa ‘Qinmuttirea cu 5. Trersulgirea cu 10. heel Treraulgirea cu 1 gi fevered (0) Animate. Caracteristici comune 38 Inmnultirea. cu 3 PSmantul. Ziua si nosptes————__.. 12 Numerele naturale dela 0s 100 13 saa (Q Zaz Siptimina. Luna. (© Pokal Nord, Poll Sud ——-—--veeenne———-— Ah Anatimpurie, Calendarul —____. 15) PStrsul Oreptunghiul. Triunghiul. Cercul__s0 Ackonarea Giri trecere peste ordin 16 @)) Ava de simetric. Semicercul ___________-51 Scaderea rd trecere peste ondin AF (©) Mare: Nexged 52 Adurarea cu trecere peste ordin __. 18 @) Galea. bezul. Lacul oe: 33 Scdderea cu trecere peste ardin __. 20 Ocul. Planetele Sicternului Salar. om Cubical AM IVER ee nnrenneennnereernd OD Deere (Ce selut SO) Datta Dunkel —— Ce @ Padi Plante. Caracteristici comune. 260) Am Invagar. Adunares repeear’. Inmulgires Oce pwr. @ Numere @ Stlingete fizicii @® Stlingele vedi @ Figurigi corpurlgeometrice @ SelingelePimintulul @} Am invitat! @ Date @ Misuriri @ ce seiur See @© nurmercte naturale de la 0 la 100 Sie © See ooo reprezentate In desene. tte a : Ms 3 we oF - ‘Completeazd numerele care lipsesc Bh hed dete he tok td dete a Completeazi tabelul, dupi model @ Compara numerele, 53 cinclzecigi vel 5 zeci si 3 unicdei V4lola4) siziolzis # Tos) oes | doulized sl nous 7 zed $i 6 unichyl S3fo(9 8 _iziolatol o- . Deseneazd o planti, dupa model. Scrie pe etichece numerele cerute. ‘_— RAdiicina: Frunza: | un numdr cu cifre identice, cel mai mic numdr cu cuprins incre 50 si 60 cifra zecilor 9 Tulpina: =| Floarea: un numdr cuprins Inore 40 9 50, la care numirul ~~ cel mai mic numér par unitigilor este dublul numérului zecilor de 2 cifre © ovdonesss creschror numerele sorise pe mere si descrescdor numerele scrise pe gueul. 00000 *HHReE @ Adunarea si sciderea numerelor naturale de la 0 la100 o Ajuch fiecare miel si tsi giseascd mama. y a§ $e «> 2 OF gs iw a “6-K ty st Ee sen 14+ 26 +40 +28 71-53 ©} Calcuteazs, apoi alege rezulcatul corect din dreprul Inim& 15-22) 32 denumirii fieckrui organ. er mas Geler 31 51 41 6-4 se Piimiini 58 57 68 i 74 Rinichi 91 19 89 ‘S3+38 B-7 Stomac 6 16 61 o Descoperk regula si continud © La ferma sunt 23 de ol, 14 capre gi 12 vaci. Cte animale sunt In cotal? © in ogradi sunt 32 de ghini, roscate, negre si albe. Dack 12 giini sunt rogcate si cu 3 mai f pupine sunt negre, cite giini sunt albe? © Colouteazs. dupd model. 32444 BD ae 6 Figuri si corpuri geometrice ie ©} Asociaxs figura cu denumirea, dupi mode: a1, SABE CESS 2 DREPTUNGHI 3 CUBOID “SPATRAT 6 TRIUNGHI 7 CILINDRU SCUB oO a) Deseneaza figura aldturard si scrie numere, respectnd cerinqele: — +l cere: cel mai mic numér format din zeci gi unicdti; +n drepcunght: cel mai mare numdr format din zeci si unichyt + In crlunghe cel mal mie numdr impar format din zeci gi unichyi. b) Deseneazi cele 3 figuri geomerrice pe un rind, in ordinea creschnoare a numerelor identificate. Continua girul cu Inch 5 elemente. a | madel. os Ei E LT - a” ‘cuboid F wae a) Scrie numerele pare aflate In interiorul 6 patratelor 3i al cercurilor. a ail war b) Serle numerele lmpare aflace tn inceriorul dreptunghiuribor gi al triunghiurilor, «| Hi g° a] os] & o © Desenenzs, apol continua sirurile ca >. ooo )sOTsAen b) o casi, folosind A COB: )*e Seema ¢) un robot, folosind toate figurile geomecrice fnvipane. j9DGes4 OB0a O- ap f o a) Observa limaginea 51 compleneaz In tabel davele cerure. cd %, <= ‘Animalul | Numanul) >) CS clini $I pisiel sune tn rocal? ¢) Cite animale au corpul acoperir cu blank? d) Cu cat sunc mai multe lebede decir broagne? e) Clie pasiri suncin cocal, In ser si pe uscac? © Graficul de mai jos arath cite pasdri au vizicar curtea gcolli Incr-o sdpcdmind, aad ~, 20 25 20 st Map ieees fe \eart Stewie, Curninict a) Cave pdsdri au vizitac curtea scolil lumi? Dar vineri? Dar duminicl? b) In ce zi au fost 20 de pis4ri? Dar mai multe? ¢) Cave pas4ri au vizicar curtea scolii in primele trei zile ale siptimanii? d) Cite pasdri au vizicac curtea scolli in ulcimele rei zile ale siiprimdnii? Ossinget veg a> o Recunoagte organele Interne si gi litera care Indic rolul flecirula. Serie asocierile corespunzitoare, dup’ model: ® ® Sunt responsabill cx vrespiragia. : oe © Manionstam oO Ss Zk nap ean an Fa aN NN 10 cm. Dupd o shptimand, avea cu 3 cm mai mult. Dacd va cregte fn acelasi riom: a) evidengiazd in tabel Indipimea plantei in zilele indicate; b) calculeaz ch centimetri va cresce din 2 septembrie pan’ In 30 seprembrie. O suing fizicii — ie A © a) Observd imaginile. Care dintre ele sugereazi chderea? 2 b) Cese Inchmpld cu o haind acdmatd in culer, dacd | se rupe agipicoarea? \c) Spune $/ alte exemple de chdere liberd a corpurilor. o 8) Dack ov al fi ficut forografille de mai jos, ce sunete al fi auzit? b) Ordoneazi creschcor numerele asociate imaginilor. o a) Identificd sursele de energie care pun in migcare oblectele Illustrate mai jos. b) AAS suma si diferenta numerelor asociare obiectelor care folosesc aceeasi sursh de OC ssiinsete Pamantului so (© Stableste corespondenge tntre numerele din imagine gi literele din drepeal fiectirui enung. A. Vaporil de apd se ridic’ gi se condensear’ cind tnchlnesc aer rece, formind narl 6, Cildura primits de la soare face ca apa de la suprafara pamdnculul 4 se evapore, (C Cind aerul se tncilzesce, zipada se topeste. D. Pickourlle de apd din norl se unese $i cad pe plsmdnc sub formd de ploale, o Efectueaz’ operatiile, apol completeazs litera corespunzicoare In drepcul rkspunsulul corect, pentru a descoperi principalele beneficil ale Soarelui. (45435 0 6 38 MM 45 Ur 46 +17 as Nr87- 63 — As 79-34 1 =z L:32+8 as-19 a ae ' M2543 2S’ SD DS BS k71-17 R40-4 o Observ’ imaginile. Prezincl efectele pozitive gi pe cele negative ale apei. Oon se oO Deseneazd un dreprunghi, un oiunghi g@ un cer | Ae) 7 a) Serie in dreptunghi cel mai mic nurndr par format din dowd cifre. b) Serie tn triunghi cel mai mic numir format din dowd cifre identice. ¢) Serie In cere suma numerelor din dreptunghi si din triunghi. Efectueazii: a) 25 +20 b) 64-60 c) 412-14 : 374+ 4 52-6 3S- 24+18 = 46+17 83-45 OB- 18+15 © Observi regula si continua sirul numerelor: > - ep ee o a) Matel este cu § ani mai mic decir fratele shu. Dacd fratele shu are 15 ani, cAqi ani are Manel? b) Dacd bel un licru de apa in fiecare zi, ciqi litri de ap& bei Intr-o siprimind? ¢} Dingo panglick de $3 de cm, s-au folosit 13 cm. Cay cencimecr| de panglicd au rimas? o (Glisesre varlanta coreced: 4) Tulpina wnei plance transporcs hrana chive frunze; = se mal numesce bucdtdria plantel; este rod al plancel. bj inima conroleazi miseSrile organismulut 4 _ pompeazt singe In cot organismut; transform hrana tn substanpe necesare viegil, e ¢) Evaporarea are loc cind _ zhpada se ropeste; _ vaporii de apd se mransformé tn picdturk: : apa se cransformd In vapowl, Pamantul. Ziua si noaptea Viapa pe planeta noastrd este Influentacd de lumina gi de cildura prince de la Soare. Paméntul se migcd in jurul propriei awe, dar si in jurul Soarelui. Orotatle complet’ a PAm4nculul fn jurul axel sale se produce in 24 de ore. Pe acea parte din suprafara Pimanoului care este lumlnati de Soare, este 210A, Pe acea parte din suprafara Pamanculul care nu este luminata de Soare, este NOAPTE Orotatie completi a PimAnculul in jurul Soarelul se produce Tner-un ANL Rispunde la Intrebiri, folosind datele din i a ee tabelul alSrurac. ___22lunie__| ISore_| Sore | a) CAnd este cea mal scurtd noapre? ZB seprembrie | 1ove 12 ore b) Cind sunc egale ziua gj noaptea? 22decembrie | Fore | sore | ¢) CAind este cea mai lungs noapte? 8) Cu edce ore este mai lungi gua decir noaptea la data de 22 junie? b) Cu cite ore este mai lungs noaptea decir ziua Rasdrlt la data de 22 decembrie? (©) Numerete naturate de Ola 100 i 37=30+7 Scriem: 37. [Ay Cicim: trelzec! 3] sapte, fra clfra. zecilor unickgilor Ae 2 & ma to” 9Pay Care nurndr @ «42 sau 37? este mal mare? +53 sau S&T 1) Comparim zecile: 4 > 3. 1)Comparim zecile = 5=5 Decl 42 > 37. 2) Comparim unicigle: 3< & Decl 53 < 5B. © 4) Ciresce, apol scrie numerele, cu cifre ¢i litere. “ncauegecinacie: §—%%H%%SOS%%D ° Serie cu cifre urmdtoarele pumere o Serle toate numerele de doul cifre «doulizeci si patru; —_« saptezeci gi crei; diferite care se pot forma cu cifrele: « Cincis prezece: « panuzed 3 doi; a) 45.6 + optzeci si gase; + treizecl gi cinci. b)o23 o Spune cite zeci si cice unicdy are fiecare o Numird: dintre numerele urmitoare: a) din 2 tn 2, de la 30 pdnd la 48; + palsprezece; + salsprezece; b) din 3 fn 3, de la 24 pand la 48; + cincizeci sopt; + aptzeci gi nous; 1c) din 5 tn 5, dela 60 pain’ la 40, = doudzeci sido — + wreizeci si evel. © compars numerle dane ©) ordoneszt crescitor numerele pare gi geass b)99s34 = c} 315133 descresclitor mumerele impare. wie yy sas eo © o°e" wiiprusece FET i Cue ie TIMPUL se misoari cu ceasul. Acul mai scurt indicd ora, iar acul mai lung indicd minutele, oe oe Ojumitatede ork Un sfert de ork are 30 de minute. are 15 minute. a. oe 12:00 1205 12:10 1215, 12:20 12:25, 1 ‘Ora 12 Ora 1231 Ora 12d Ora 12 9 Ora 12g) Orai2s Ora l2g 5 minute 1Ominute 1S minute 20deminuce 25 de minute jumdtate Os deena cadranele ¢ scrie ce ord indici fiecare ceas, dup’ model, med) .© 0 7 0D oD © spunecar e -. = 2 - a) de la ora 10:45 ye ¢) de bb ora 8400 d) de la ora 17:30 pind la ora 11:00: pand la ova 16-50; pind la ora 12:00; pind la ora 19:00. oO Spune clire minute au trecut: oO Acum este ora 10:30. Spune cir va fi ora: a) de la ora 8:10 pind ls ora 8:40; a) peste 15 minuce; b) de ora 11:15 pnd la ora 11:40; b) peste 20 de minute c) de la ora 12:15 pind la ora 12:45; ‘¢) peste 30 de minute; d) de la ora 10:25 pind la ora 10:50. d) peste o ord. O Zi are 24 de ore. + OLUNA are 4 sipeimani, “te Un AN are 12 huni, Calendarul ne ajucd si ne orientiim In cimp organizim activitatea. ° Serie denumirile lunilor: sau sine a) care au cel mai mare numdr de zile; b) care nu au nici cel mai mare, nicl cel mai mic numa de alle. ececcececece. o ~_§, Creeazd propriul calendar. Evidengiazd apoi zilele de vacampi cu galben, iar zilele cind al Matematicd = gl explorarea mecllulul cu verde | Realizati Calendarul zilelor & | de nastere, in care sh noraqi siirbUtorigii clasel din fiecare fund, (D)Adunarea fara trecere peste ordin ie Cum putem calcula 35 + 247 Eu scriu numerele unl sub _ celilalt, unitigi sub unicdqi, Eu adun zecile Incre ele zeci sub zeel, Adun Inchi i unichpile Intre ele, apol unitigile, apoi zecile. adun rezultatele obtinute. 35+24=30+ 45442 aS Dso4ge =59 Calculeaz’: a) dup’ metoda lui Maret; b) dupS metoda Emel; ¢) dupi meroda Anel 32436 24422 21454 22455 21435 33461 27432 26 +22 30 + 46 36+41 53+ 54425 43 +36 M432 43432 42+43 42431 47421 $3424 56 +20 $1424 64431 $2411 28+ 31 © Efectueazi, apol werifick: a) prin adunare: b) prin scddere; ¢) prin adunare ¢i selidere. 23462 46421 $2+25 13431 16+23 7342 24453. 46 +32 M+43 445 76411 83412 © Compleceazs cabelul, o Compard suma numerelor 53 $i 40 cu B 42 82 32 32 89 suma dincre cel mal mare mundy nacural 5221 1734 8785 impar mal mic decir 10 9i cel mal mic ‘uml 3889) 95 75 99 BD mumdér par care are cifra Zecilor 6. In fiecare cunie galbend se afl 11 creicane colorate. In fiecare cutie albastri sunt 10 phauri, lar in flecare cure verde sunt 12 stilourt Afi numérul creloanelor, al pixurilor ¢i al stilowrilar. “ts “wee = | (© seicerea tard recere peste ordin s tie ‘Cum putem calcula 78 - 437 ‘unitateg 2 Eu descompun numerele Eu seriu numerele unul sub celilale, An zed 31 unicig ‘Seu decarapun asia unichgi sub unitigl zecl sub zeci, Sead 2eclle, apot numirin zecigiunird, _—--sead unleBgile, apol zecile. F unicigle. "Sead tntdl zecle, spol unite aes -40+8-3= 95 _ gg- 78 S40-3= 78 - 304+5= a= ye-3= a =35 =35 35 Verlficim. © atcuteaz: a) dup’ meroda fui Maret; b) dup& metoda Emel; c) dup meroda Anel 67-22 5B - 26 89-54 76-52 9-14 93-61 98-35 69-36 BB- 53 67-42 97-26 82-21 BE-27 78-27 87 - 44 95-53 77-54 6-7 77-37 BE- 56 86-32 76-35 86-31 57-33 (© trectucazi, apoi verifick: a) prin adunare; b) prin sciidere; C) prin adunare $i solder, “4-371 56-24 57-24 68-27 67-23 57-32 75-32 64-33 68-33 39-18 76-14 83-21 ©) Compleceazs cabelul, © Caleuleaz sma dincre cot mai Bo «4879 S57 OS OAS mic numdér par scris cu dowd cifre saat 5210 («17 4035 G3 distinete 9 diferenpa numerelor ( | 4 $3 22 12 45 385125. o Efeccueaz’ operagiile tn ordinea In care sunt scrise. B9-374+25 68 -27+23 65-24+13 69-23-15 52+ 24-43 47+ 31-26 82-31+22 79-12-14 In cdmara bunicil sunt 13 borcane cu dulceapi de vigine $i cu 3 mai multe boreane cu dulceard de gutui, Cel dol nepopi iau din ciimari cite 2 borcane din fiecare fel. Cite borcane cu dulceaph mai riman fn chmard? Rezolvi In douli meduri. Cee © rauoarea cu trecere peste ordin ‘Cum putem calcula 37 + 247 Eu desconpun al Eu scriu numerele unul sub -doilea numar in . celMlalt, unica sub uniesi, ea Ewadun 2écileinire ele eel sub zecl Adun inci Serie” si unicigile nce ele, apai ‘unicisile, apoi zecile. nee adun rezulcatele obyinute. ey 37 + 24=37+2044= 374+ W257 44= 37+ 24=W+20+7+4= Pa =61 my 6 Ss0411= 61 =61 Coleutenzs: a) dup’ metoda lui Marel; b) dup§ metoda Emet; ¢) dupd mecoda Anei. 27+ 26+27 28 + 54 27 +58 Ja+14 23+68 27435 36427 38+ 44 36449 56429 53429 7+ 46427 48 + 34 45+ 40 +54 57+28 27437 56427 5B +24 54431 42439 19437 © Efecoueaz4, apoi verificd prin proba: o Efectueazi asoclind convenabil, dups 37449 6477 5B +24 modek 53 + 28+ 7 = 53+7428 37458 46435 5B +33 32419418 45+13417 37447 46 +28 5B8+17 63+199+11 39+ 17421 ©») Obsera yi complereazs. b) Calculeaz’ utilizind modelele dare. Oe | 5 3\+| 2.9) = 36+58 45437 1B+65 17477 $3430 274+46 52429 37448 26459 — 15) SP+28 29438 24459 36466 Oo Tn vacanga de vari, Matei |-a ajutat pe bunici bs culesul fructelor. Apol, a complecat tabelul aliturat, fe care a recut numdérul de fructe culese de luni pind simbacd. a) AFIS cice fructe a cules in fiecare zi. b) Afid cite fructe de fiecare fel a cules coach shpeimina. uptyrecate Afd numdrul cu 28 mai mare deci diferenta numerelor: ae! ee) «Ge P 25 ‘ 3 ‘ a; 2 “2 13 3 i J 22 19 Simbith 7 24 we ff o Afi numarul de persoane care locuiesc la o Calculeaz, apoi completeazii e fiecare eva, semnele corespunzinoare eee. 19443 64417 +25 73418 194+22+50= 21458 19+ 40 @ Calculeaza si compara rezulratele abginure In fiecare coloans, W+13+39= 18+25+47= 46+27+19= 28 439+ 13= 18+47+25= 19+ 464 27= 39+ 28+ 13= 25+ 18+47= 27+ 464+19= (} 39+13+28= 47+25+ 18 = 19+27+46= . 13+ 284+ 39= 254474 18 = 464 19427= _@" SS SS" SS oe @ maui, Ema $i Ana au cules frucce din livadd. Calculeaz’ suma numerelor scrise pe fructele de acelasi fel si vei afla chre fructe din fiecare fel au cules coplii. of 4 eve Veveripele Riki si Vild laculese pe Aleea Scejarilor. SApuiimana aceasta au fost foarte harnice. In flecare zi, ele au motat pe frunze numdnul de ghinde culese, Fard a efectua calowlul, spune care dintre ele a cules mai multe ghinde Riki Verificdl prin calcul. oe ee EM te te te eee otinpreaice 23 i (©) scssterea cu trecere peste ordin Cum calculim 65 - 487 && 9 Zu 65-48 = 65-45-3= 65 - a 4 8) = 7 © colcuteat: a) dup’ metoda lui Maret b) dup’ metoda Emel; ©) dup’ metoda Anei, 61-27 33-27 az-54 85-58 2-14 91-68 2-35 63-36 a2 -44 85-49 96-29 83-29 63-27 73-27 a2 -48 85 - 46 97-54 77-28 “1-37 53-56 82-24 85-37 82-39 51-37 65-27 93-27 82-68 85-77 56-28 94-39 oO Afid diferengele, apoi verificd prin probl. oO Afld sclzdtorul. 63-37 46-27 53-24 63-[ |=28 76- |=18 57-38 46-38 68-39 63- |=19 %-_ =19 b) Calculeazd utilizind modelele dane 76-58 43-37 91-65 67-46 52-29 65-48 55-28 a5-36 4-59 AMS numdrul cu 17 mai mic decie o Aff numdrul cu 28 mai mic decir diferenta numerelar: suma numerelor: \sagiad|! zolpidem EYE] EFS! Era! Oo Efectueaz’ operatiile In ordinea fn care sunt scrise. 63-37+28 56-27+23 53-24+63 54-28-18 57+38-47 36+38-29 68 - 39+ 32 63-19-19 o ‘Calculeazd diferenga dintre cel mai oO In cogul bunicil sunt 76 de fructe, mare numér par sors cu doul cifre Dack Marei ia 19 fructe, cle fructe distincce > ce Sea es a =e. gl* + = | ®& U+ 0+ =U 4x0=0 Ox Ox =O eo Afli. produsele. Compara, fard a calcula, 1x9 Sx1 2xOx9 7x2xS 1x6 1x5 8x0 Ont 1x3K2 Bx1%2 2x 2x1 8x1 7TxO 25x17 SxOx9 Sx2K0 Ox2x5 9x0 Txt 4x5x0 4x2 2eOxa 2x7x1 o Completeazi careurile cu numerele 0, 1, 2,5sau 10, pentru a obtine produsele date pe fiecare rind, coloand si diagonala. 5 Hi0! 7a | me | |e oO a Xe SEB we ew ‘ein? paste 3 oO Animale. Caracteristici comune Sh pent pe ee helm eee ceases: Pentru a tri animalele au nevole de aer, Plonea.aliele cu antenate. sph brand lereind gi chldurd Sunc gi animale care se berinese ati cu plante, cir si cu animale. oe Genumeste animalele din cele dows Imagini, Unde crMlesc? Cu ce se hrinesc? Cu oe au corpul acoperit? Cire picioare au? Cum se deplaseazi? Prin inmuigire, animabele il asigurl. urmagl Unele animale nasc pul vil, pe care fi hrinesc cu lapte. Alvele ge tr rin oud, Oi oul pl ¢- al ea oe CalculeazS produsele de sub fiecare imagine gl vel =. cu ce se —s oma A. - call 2x9 ax2x2 tsiicel p opt he o Recunoage animalele. Asociaz’ fiecare animal din imaginile numerocare cu hrana sa, dupSmodel 1-d o Recunoagte animalele. Calculeazd si descoperi nol informarli despre fiecare animal iusorac. _ I ax2 3x10 © descopers, tn careul dat, denumirea pululul fiecdrul animal din imagine. © Gasege rispunsul ta ghicitori Nu é inalt, ¢ wrecheat Si ugor de supdrent, Cotcedact Cotcodact MMulte oud eu wd fact (Cand se Incdpdpdneard, Am gi pene, sunt grésupé, Cucuriguuu! strig mereu, Ca s-ardt cine sunt eu, Samt un pinitenat faimas, Sincer, sumt foarte drdgupdt Pe deasupra si frumos! ms that the! ef necheazi. oO Fiecare dincre animalele ilustrate parcurge dini-o siricuri urmicoarele dictary delfinul cangurul sm cenuslu dana am sei 4m Ce distant’ parcurge fiecare animal din 2 sSricuri? Dar din 5 sirinuri? Dar din 107 ‘aac pl reat de 6 ori cite 3 c . So ssdsdebeaeaem yale SAU 6x3=16 = Pep EES 7 4x3= G+6+6=18 Sx3=15 4 SAU 3x6=18 6x3= 7x3= ax3= Tnmulgind cu 3, affdm eriphut numadrului. agy 9xa=. 10x3=30 o ‘Calculeazd folosind Inmulfirea cu 2, cu 5 sau cu 10. ixd= Su3= Suge ixg= Ox3= Wx3= 2e3= 0 1x3 0 Im3= 00 Sk3= 000 2K3= 0 IKS= guage 4ugs 6x3= 7x3= ax3= Ox3= © Marela confecsionat ciunghiur din Q) Bunica are giini Vara, tn fiecare zi, giseste berigoare. Cine betisoare a folosit de in culbar chte 3 oud. fiecare dark? Dar in total? ‘Cite oud ghseste Ino-o siprimdnd? Darin 3 sipeimini? 48 ‘Cfce oud a giisic tn luna julie? che (Foloseste adunarea repetatl.) a. oY ae ae . oe o Cate cuburi s-au folosir pencru fiecare constructie? Alege varianta corectd de rispuns. 16 6 aw D ss 2) so y 9 0g 18 ‘Cac mAninci fiecare? Ixde 4 ax4= 68 3x4=12 4axd= Sx4=20 6x4= Tud= © otsers regu si completeazi slrul cu numerele care lipsesc eee Qi OOP OOD@ wxs-a o ‘Observa imaginile Serie Inmulpirile corespunzitoare. oo a Se a a ee ne met x4=12 eased re”. ve ax4=16 © catecutears cat mininci fiecare, a) b) o Ema a numdrat animalele din curvea lui nea Alecu Rezuleanele sunt tnregistrate tn cabelul de mal jos. ss a [2 1 | 6 | os o | a) Calculeazd numdrul cotal de picioae aripl bouri docuti four achi b) Clite animale au corpul acoperic cu blani? Dar cu pene? ¢) Cite se Inmulpesc prin oud? Cire gi hrtinesc puil cu lapre? potas yl umee _ he Ix6= 6 ixé=12 3x6=18 ax6=24 5x6=30 a 6xé= 64+64+6+6+6+6=36 Ix6= de 6 ori cite 6 Bx6= 6x6=% 9x6= © compars fark a calcula. —— 5x6 6x6 9x6 8x6 4x6 10x6 Wx6 9x6 © cacutears folasind ‘inmulgirile © Hecouerzs. 2x5x4= 3K IK3= 6x4x1= 6x5x2= 2n3K5= 2x4x5= 3x3x2= lx6x4= 2xS5x6= oO Observi imaginileinsectelor si completeazS tabelul © compteresss mh wl a) ale | oe Nurndiinsecte 3 4 7 | 6 9 piciowe | 3x6 Sey ix = o ‘Complensazi careurile pentru a obtine produsele indicate pentru fiecare rind, coloand, diagonald. peices yi de i) Um7=7 2IxT=4 3x7=21 . are? zie. * @eee SX7=35 4x7=2e Charles = =SESCCCS 2x7=4 Baza 7 sipchmaini? 7x7=49 (Eurema Fx7= Ce s&rbiitorim in tuna ax7= decembrie? 9x7= ©) calcutears cite aile sunt in: 10x7=70 9 stpeimini “asipelmind “siprimsni 6 sipeimani| Sx7= We7= oxT= 1x7= 4x7= 4x7= Sx7= 9x7= wWx7= 6x7= © 2) Descopers regula si completeard numerele care lipsesc. © compari produsele a ee oe 2x60) NF b) Asociaz’ produsele de pe ecichete cu numerele de pe st 4x7 O7x4 cul . Fi 7 9x7 7x7 7 - . * Ae quai Ox? a he a 4x60 4x7 10 x 7xB Oo Bx? ix? san * x7 2x7 Sx ys? 5x70 4x7 oO (Cite puncte sunt fn coral? SSSE Pu SEE Bee oO Alba-ca-Z4pada le-a tricorat celor 7 pitici o Pesce 3 shpchmini cite o pereche de minus) Cine minusi a eg vine Mog Criciun. icotat In coral? ‘Cite zile mai sunt? B+B+8+8+8+8+8+8=64 de B ori cite 8 10x8=80 BxB=64 228=16 8x 8=64 Ghsipi si alte moduridea calcula produsulBxB = 8 x 8 = 64 © Pornind de la inmulpirile cunaseune, efectueazh: 9x9= 9x9 . Sx9= AXG= ixg= 9x9= 9x9= aa lati distanpele parcurse de cinci canguri la un concurs: A.9salcuridechce Bm; B.7 salturi de cice 7 m; C.Ssalturidecite7m; 0.9 salturi de cite 7m; E. 8 salturi de cite 9m, + Care cangur a parcurs cea mal mare distant? + Care canguri au parcurs aceeag distangi? U case Cleat Pei col fal apc rc Cp IRE, © vescopers ziua de nastere a hectrul copil, ____—iéaga Joana |2 siptimfni dupa S februarle 2x7=14; 14+5= 19) 19 februarie Gabi Sorina 3 sliprimdni Inaince de 30 mal paved yi pune Qa imulgiei ie i } wy Alegetl, pe rind, una dinore culorile note cu A, B, C, D. Spuned ce caracteristich aut Innulgirile evidenpate prin acea culoare. «c om C2 rs ra Le I LB ed Gx3 Fx3 | 8x3 9xE 6x4 7x4 ax4@ ox4 © series produstte dupt modell $89 =5%7-247 © coor i poses tell renee ee 15 ani, iar ursul brun, a) inmulpirea cu 5; oa ¢) inmulfirea cu 2. de 2 orl mai mult. fa >, fa day Te 3x7, 7x4 (9x8 7x9, 6x3, 3x9, = brunt yer yr ey per ape yey’ 6x4 7x9 Dx6 Bxs Bx3 4xB qe oye’ yer oy sow yee 4xB 6x8 Bx? xB 4x7 7x3 yr pee yr yer yr yrv 9x3 7x3 4x9 2x9 9x4 3x4, Shee re per opr Wr wr oO Compleceaz’ cabelul. oO La produsul numerelor 6 917, adaugi dublul numdrubul 8. Ce numir ai obpinuc? pacrecaec ji cee Oonm 43) © 1s numarul de plcrigete folosind inmulgirea. 1©D calculeazt produsele. a) b) ° d @ Ses FRO 2x6 = ] ! 4x7 6x8 4x6 2x2 6x8 5x4 Bx6 9x3 3x7 Bx3 © Lacriptu’ tui 9, adaugs produsu! numereior 5 si 6. Ce numir al ebginuct Ue ee @ Ce stiu? o Scrie si efecrueazd inmulpirile corespunzitoare. c). © descoperd cite veri erllese tn rocal Tracvariul Emei. | e |votatipla cite le de geoald sunt Taar-o ni. | de ¢ ori mal multi decdt metci P13 mai pugine deeds mei ? | dublul numdrulul de pestoase ' | Coloanele arack cig pulegi au fost | plancay in pepiniera de Ling’ plidure, ” Tn flecare sptmnd din huna 1h imi a) Folosind Inmultirea, complecay tabelul cu datele corespunzdroare, ©) observ’ factorii, spol compark: a) Aird a cakcula b) calculind 4x7 7x4 6x7 9x7 6x9 5x9 4x9 5x9 ax4 6x4 3x8 7x7 2e3K5 39x2%5 2xSK9 4x3xX6 2x%6%3 4x5x2 Sw4x3 0 9x5%6 2x4K8 b) CAqi puleti au fost plancari, tn cocal, Intr-o siprimdnd? ¢) Adevarat (A) sau fals (F)? = Cel mai mulpi sunt brazi, = Numdrul cotal de pini esce mai mare decir 15 si mai mic decir 60. * Pulegli vor improspaca aerul cu oxigen. = Oxigenul este produs de plance cind tsi prepard hrana. = Fagii si svejaril au frunze cizkroare. " Penoru prepararea hranel, plantele au nevole de lumind. = Ghindele (fructele stejarulul) 3i jieul (fruccul fagului) sunt hrana preferati a mistregilor. * De Cricium, impodobim stejari, Sesser as © compara. © sacudtuituia, éxé 6x6 numerelor S si6. [ded 5x7 4x7 | Ce numir ai ; 9x7 8x7 Ix <3 obginut? - o Nea Alecu are 5 vacl De la flecare obgine zilinic cite 9 fleri de lapte. » Caqi flor de lapce obgine de la fiecare vack Incr-o siptimand? + CAqi flor de lapte obsine in fiecare zi de la toate wacile? Dar in 2 ile? 3 o Civeste vextul cu arengie, apoi rezolvi ceringele. a) Adewarat (A) sau fals (F)2 = Se aprople seara. Pe beincufa din lived, = Este toamnd Bunica jese si vadd # In fivad’ este linigne. eee bb) CaleuleazS i compleceaz numiul de ee ” nae # wats a miini picioare aripi Cu gutui si mere coapite. anal Langd mdr, un matdne! 6 ull Paridlegte unt garicel, yrabla. lar mai sus, pe o cremgupé, mica O mierid si 0 vrdibiugdi viermigorul Se ceartd, In graiul lor, total "Ty 7 Pe un révnit vlermisar, . : Cine ar putes sA spun ¢) Bimind inerusul. Acui dnd e mai bund? emere guui arde «miei giink == vrable spkici goarece omidi @ row Nord. Polul Sud ‘Protul Hoel, Zona Polul Nord si Polul Sud se afld la excremicigile axel P&mdntului. In zona polari de nord nu exist useat, i doar ghears, lar in cea de sud se afi uscar acoperit cu ghearh. [in zonele polare, soarele rlsare o singuri dard pe an. La marginea zonelor polare orbiesc animale adaprare la vemperaturi foarte schzuce. Fle au un strat gros de grisime sub plele. Multe dincre animale au blana alld, care le oferd protectie impotriva viindtorllor, Prince acestea se afi ursul polar, vulpea polarl gl lepurele polar. © observa diagrama si compleceaz4 tabetul. b) Animale care crilese tn Nord. ‘ a) Animale care trdiesc in, ‘iin b d ¢) Animale care eriiesc In'Nord $1 in| Sud. : = d) Animale care criiiese tn Nord:sau tn stra get (Cum sunt cemperacurile jama la poli? ‘Cum rezisti camenii la temperaturi schzute? Afili dacd trdlesc oamen la cei doi poll, ©) Ass produsele gi asaziite in ordine crescitoare. Nl vei ajura astfel pe pulul de pinguin s4 ajungs la mara sa. 2x2 3x3 6x3 5x4 2x7 4x40 6x7 5x3 5x2 6x2 Bx? 9x9 o (Observs regula si completeazi produsele. Se yo © ciseste siierite cu pest ale fecirel foci. potewaes! pi awash © Picraeu Dreptunghiul. Triunghiul. Cercul > ie Am crel lacuri Ge ww gl trel virfurl es eM A an \ egale dou clite douk. — uh as os Oo ‘Completeazi desenul, pencru a obgine: © (Deseneazd figurile date, ghseste regula i concinul girul, | MEAAC. peat. © indicd pe ce cub se aft fecare animal §=—- © Rspunde ta increbir, polar, dups modet pinguim (E,3). a) cefiguri b) Cum se geometrice —nnumeste figura. auacelasi numir geomecrick cu de laturi? rel lanuri? ied Set ¢c) Nu este nici rriunghi, ‘ \ nid drepeunghi $i nid «+ % fi plitrat. Ce ester D CBCA ihe ‘un patrat © uncrlunghi +» un drepounghi o Completeaz4 cercurile goale cu numere astfel Incdt suma numerelor de pe fiecare laturd a ciunghiurllor sh fie cea indicack pe coada pestigorilor. ©} 2-0 de simetsie. semicercul ~iie Ula care Imparte o figura th dou piry identice © Dac Indai un cere dupa AKA axa de simecrie, objin doul (simetrice) se numegte AXA DE SIMETRIE. Deseneazd pe o foale de calet figura dati si r © Indoale ou atengie pe linia asc tack Ceaeeeril fay , wy A Cele doul piryi se suprapun perfect, "2 Semicercul reprezincs o Jumétate de cere. °o Af: a a) dublul numerelor scrise tn cereurl; (7) b) wiplul numeretor scrise in semicercuri XS © Noveazt literele scrise pe figurile geomecrice pentru care linia rosie este axli de simerrie. BRAD =! Woe E o Deseneazi pe calet urmitoarele forme geomerrice i axele lor de simetrie. Ce observi? Ea Cue Decupeaziiun picatgiun Al | 8 ch "Ao drepcunghi din hireie, apoi i | ‘Indoaie-le dupi model. L 4 a) Ce obpil in fiecare caz? ‘goers. ) ML patratul? Dar drepeunghiult -_— te iit y crate Peste dou creimi din suprafata PmAntulul sunt acoperite de Toate Intinderile de apd sunt pline de viagh, Apele por fi scicktnare (oceane, mri, lacurl, billy, tazuri) sau curgiltoare (riuri si fluvil). In Marea Neagrd trdiesc mulce specii de animale: mele, scoici, meduze, pesei (ton, pesue-spadil, chluy-de-mare eee.) gi delfini. Pe malul maril se pot vedea pescdirugl pelicani sau egrete. © observ imaginea. Este prietenas $i juchus. 2) Cltegte cu atengle enunqurile de mal jos! Kdentifick animalul, Esne eal mal ineeligene Are corpul moale, gelatines animal marin. gl ransparent. Seaman’ cu past asa Areaproape 2m o-dupereli. Poace ajunge la acinge 80 cm. Tréeste lungime. oa pe coasta mirilor. Acest peste fnoar’ In Are mai mult de 3 metri Are corpul de forma ore Jungime. Esve un ripitor triunghiulard sau piirack. aproape 20 cm ime. ferace, cu nasul alungit, in Poate aringe lungimea de Nunnele fi este dar de forms de spa. Tem forma capulul b) Ordoneaz4 cresclitor vietigile din imagine, dup& lungimea corpului. ©» Caucd informayii despre viepuiroarele din Marea Neagrd. Prezinti-le colegilor sub forma de ghicitori. cinta 9 a © Lacul. Balta. lazul ae ae ‘Lacul, balta si lazul sunc ape stickcoare de diverse dimensiuni, Ele sunt mediu de viagd pentru multe plance gi animale, Pe malul apel Intdlnim plance ca tresda, papura sau salcia gi numeroase psi, precum rage, giste, berze a) Descoperd animalele care crdiesc tn desert. ef (Cite pidoare au? b) Deserie fiecare animal sub form de ghicitori. «Scimile + 5 caranmuile Prezinch ghicicorile tn fapa clasei. *9spup * 10 serpi «scorpion + 7 gopirle hl das tous Ga folosetit «doul prosoape | 1. Pliazd unul dintre prosoapele de hartie ca un evantal, Care prosop de hdrcie penou a imica forma oulpinil unui cactus. Sa uscar mai so tava 2, Agazi pe tavi cele doud prosoape. repede? sostclicuapi | 3. Pulverizeaz4 (soropesce) cu ap’ ambele prosoape pini De ce? (previzutl cu se ud complec __pulverizaror) 4, Agazi tava la soare. cincinad pl pre é At Eri oO Delta Dunarii Delta se formeaz la virsarea unel ape curgitoare Intr-o mare, prin depunerea de mal gi nisip. in gara noastri, Dundrea formeazd |a virsarea in Marea Neagr’ o frumoasi deli, Supranumich si Paradisul pétsdirilor Delta Dundril este locul unde triiesc numeroase plante si animale. Plante des intiilnice aici sunt: stuf, papurd, nuferl, salcie, plop, stejar, plante aghpitoare. Animale care triiesc aici sunt: sure de specil de pAsdri (pelicani, egrere, rage, lebede, berze etc), aproape 50 de specii de peste de api dulce (stiucd, somn, crap etc). > a) Ce forma au acvariile? | &, F b) Ce materiale cunt necesare pentru a construl um acvariu? © > Deseneazd viequioare din Delrd, ucilizind figurile geomecrice invigare. wD a © Un vaporag din Delta Dundrii wansportd 10 adult 4i de dou’ ori mal mul copii. CAte persoane transport vaporagul? O- s Caurd informagi despre o vietuitoare din Delta Dundrii_ Prezincd-le in fara clasei. racy ppt © ciiinar. Sfera. Conul Sie > aa objectelor llusorane. Asociaz’ corespunzitor, dup’ model: BZ. e665 © &, @ Es Oma Construieste corpuri geomecrice dupa indicagille date mLOtavy © completeazs pe calet codul corect. © observi regula si cantinud girurile de eo Oa) Ft. numere, fe Coree® Seoece © Recuncaste corpurile geometrice. Identificd desffgurisile posibile. b) oN wm Om _ On Dupé ce au Invdtat despre animalele polare, despre animalele din miri, din lacuri si dim degerr, elevil clasei a lla au fost fncrebarl care sunt animalele preferace din fiecare mediu de viaps. lack cite voturi a primit fiecare animal a) Ordoneazii creschcoe, intr-un grafic, preferingele elevilor, [ 4 TTT ‘ x I : z Si ———— Ar pings bec hf, du tr Sill - “ TWIN b) Cate voouri are tn plus delfinul faph de chmili? c) Cu cite voruri are mai putin broasca decdt pinguinu?? d) CAq elevi si-au exprimac preferinga? €) Formuleazi trel increbdri, pomind de la graficul realizar. oO Matei si-a pecrecut o sipcimind din vacanta de vari la Marea Neagr4, In stagiunea Mamaia. In flecare zi, el a sorins scoicl si a realizac geaficul de mal jos. aon oe ‘ & al Lani Mari Mire’ Joi Mires Sei Durminic © RAspunde la urmdroarele IntrebSri- a) Cite scold a strans luni? Dar vineri? Dar duminicd? b) in ce 2i a strms 20 de scoici? ¢) Cite scold a strins In primele 5 zile ale sdpchminil? d) Cite scoici a strins tn ultimele 5 zile ale sipeimanil? e) Ia ce di a strins cele mal multe scolel? ) Padurea Pidurea este un reddiu sere rena eee humeroase specil de ree animale, In aance etc pbdusi formate din arborl ale chror frunze cad toamna: eae fagul, palcinul, ulmul, frasinul si arparul. La munte, inciInim piduri formate din arbori care au frunzele in forma de ace: bradul, pinul $i molidul, Tn plidure cresc si alte plante: fragi, zmeurl, mure, cluperci, ferigl, mugchi ¢ larbi In pddure orilesc diverse animale: vulpea, lepurele, ursul, lupul, veveriga, jderul, cerbul, aridul, mistrequl, cucul, privighecoarea, migra, insecte, serpl goparle. © Calculeazd gi descoper’ arboril ale chror frunze i fructe sune ilustrace mai jos. Gisegre cel pugin o aserminare ¢io deosebire Intre frunzele acestor arbori. aac Gx? x STEJAR 72 9x10 MOLID 42 © Care dintre planrele de mai jos nu cresce in pidure? De ce au nevoie plancale pencru a se dervolra? nS | gies Intocmig 0 liscd cu plante si oft — I > « At Eri o- } a) RealizeazA o colectie de frunze. b) Confectioneszd diverse oblecte animale care tries In padure, folosind frunze, seminge, ghinde Prezencagi celorialpi colegi chveva giconuri, dintre acestea, sub forma de ghicitori o Denumeste 3i descrie animalele din imagine. Prin ce se asearnind? Prin ce se deosebesc? Gi St @ cs © Observ4 vulpite din imaginite de mal jos. Unde trbiesceFleeave dintre elez _ s-au adaprat la mediul de viagS2 Prin ce se deosebeste vulpea de plidure de celelalte dowd vulpi? Numarul de 8 ori b, mai mare deckc wiplul lui 3 Numdrul cu 63 mal mare decdc dublul lui 9 Numebrul cel mal apropiat de BO, format din doud clfre identice seine! are @- stiu? © eatizesss tabetul pe caier, apoi ; deseneazi figurl geametrice, 6 conform ceringeL 5 TRIUNGHI --C,5 PATRAT - 0,4 § CERC - G7 3| DREPTUNGHI - A, 3 2 _ SEMICERC —E,2 1 © Privegte constructia realizacd de Macel Completeazi tabelul, sciind cA fiecare copil din clash a folosic aceleasi corpuri pe care le-a avut la dispazigie $i Matel. — a Giarcess BCDEFG ‘Toopil 2copil Scapii 1 pil « Trhiegce doar la Polul Sud. 1518 23 ret Cuburi + Este cea mal mare pasiire, 25 (26 63 Cuboide » Ajucd fa anspor! camenilor prin desert 5659 62 3x5 ¢ « Trdlegce fn padurile din Mundi Carpagi. 98 83 8a ‘ conuri « Trhiegte in Delta Dunirii, 025 35 ame « Este cel mal inceligenc animal marin. 84 83 90 Cilindri 9x 7 este corpul geometric corespunzitor modelulul desfkgurat? i . Ss. o ~ = 6 ; 35+62-9 87 -20+ 16 o ‘Complereazi cite un enung pentru fiecare dintre corpurile geomenrice desenace mal jos, dup& model. A B c Dacd are reprezenrarea din desenul _, se nurmesce ... si are modelul desfAgurac cu numérul Ss " db a . F $ ~ corpurile geomenrice studiate. D a # | 4 1 3 : alse! yi aad Bund! Sunt.eu. Meno, pricrenul care te insogege fn minunata cilitorie prin kurnea lind de visti a numerelae Timpul a trecut | | | rTyee al Res" sRezeeuaueTe? ceecor, Senn =

S-ar putea să vă placă și