Sunteți pe pagina 1din 65
= ou ae | sume - Bi F 2384 143 652-348 6 a — Th e a L Wee te p i i i oo ee \ Za , . Z , % 3 expiorgren £ mediului @& CUTE ise eer te Bb) oe iliana Dumitrescu Nicoleta Ciobanu Alina Carmen Birta platematice © explorarea mediului Manual pentru clasa a Il-a ieee ee TE ‘Acest monual este proprictates Ministeruivi Edtacotie’ Napionale. ‘Moanuaied scolar @ fost aprobat prin Ordinul ministrutu ectecatici nopionale nr. 4782, don 13.10.2004 in uma evalu, fi ste reofizat in conformitate cu programa xcolaré aprobstd prin Ordinal ministralai educotie’ nofionale mx. 3478, din 19 mantic 2018 ‘Manualad este distribu efenlor be mod gratut att in format tindrt, che yi digital p este tronweasibil timp de pattns ani scaler, nexpinnd cx anud seoler 2016-2075. ne, 116 my Ores ° aus cance Sa te coc oe am ag ag Hao “thdachisstaeereatba hel helaga eater shadderadmanearcl 1 Siecies unckanteastunea nese Mewwaily Fopbren ret eeeatimerstes: Be Nielmetes Wacken him, ba Gewefora heme C0) FOE, at mma iat a sua 2 Hina _ teen Wades Sore tea cemeet i reread oka ‘MATES fT ENELORAREA TRHRES Came ager The ‘Rikere ch ens Re i tO Biles Co FACES ‘ie ac ee} aor wes az al hy A LA pe ral ART ‘elec re ee a en er Jaeeceees ee Anes These ll Hewes (ACTINE, ed POE Fences ge tae IE ‘Conroe ok Tim OU a th CUPRINS & PU et de R ated Magis magnefllor Sumerele naturale de ta 0 la 1000___§ ‘Compararea gi ordonarea numercior naturale eB ba HOOD nee eeenneensnneeenensennennseeeennnll Rocunjinea nunvereior naturaie Numere pare. Numere impare ———____9 Maga metal Adurarea numereior naturske Gnd trecere peste ordin ___________12 ©) ScSderea numerctor naturale fied rrecere peste orciin (D) Adunares numeretar naturale cu trecere peste ordinul unitSpiior____14 (QD) ScSderea numeretor naturale cu trecere peste ordinal unitdgior. Wi reise ca Cesta? —___ 19 eee ea ee enh abehaahilesed eddaenid Scaderea repetate eoctereee tl Den pifirea eeceeeeneneveeseeennnnereenncneneneneensEt Ingirtirea 2 seat deol QD Maungi gi dealurile ee | | Irmepairtives la 7. Mila (Cazuri speciale de tmpargire —_.—_____-33 Proba lnmudgiril, Proba impirpirii 34 pei el aon levgat Ce gti?! eee Oa] dette igiena personal Metrul, Certimecrul, hlilimetnal ——_______4D Litrul WAiDRGPUD nner Milogramull. Grarmul Bank Leuk Euro Wreau = fia simaitod ———___________ dd Adunarea gi sciderea —.. i Everciial fisi Ineraultines gitrropSirpires Eyam Preiiege agi ae Ce ey cea or] (©) Nomerete naturale de ba Ola 100 __s4 (© Adumoeea gi sciderea numerelor naturale 55 (©) Inenuttires gi inpictires nurnerelor naturale 56 (> Figuri sicompuri geometrice ________47 ©) Nasriri —__ se ete ee Probleme Cre Oe ee ee © Stlingete veg @ Aminviar @ cepiu r| Qs: magnetilor i ‘Magnetul atrage oblecte care contin fier, Forza unui magnet se manifest’ de la discangs. (De exemplu, un oul de fer care se afd in apropleres unui magnet se va ee Capecele wnul magnet s¢ numesc poll magnetic Polul Nord gi Poll Sud. Aicl este concentratd forja magnetich sau atractia. Polul Nord al unui magnet atrage Polul Sud al unui alt magnet. Cues ke 3) Aprople doi magnepi, conform desenelar. In ce paalple se atrag? Ciind se resping? A B € D b) IncBlzeste cei doi magnet, Ce observi referitor la forta lor de atracyie? ¢) Testeazs atractia diverselor oblecte de un magnet. Noteazd coare observapiile. #\ 0 Prin contact cu un magnet, un Dacd magnefii sunt tneiizip, conp din fler se magnetizeaz. P i pierd propriecitile. © cdseste perechile de magneyi cu produse egale. om om oD oo oo oT © are ea spus priecenttor ch esse magician, Ela ascuns un magnet in mind, ay a Incing mina chore o cude de chibriturl, im care a smrecurat un oblect dim fier, 9] aspus: ABRACADABRA! Cutia se va mmigcal” A reugic magia? Ce gtla Manel? il ‘vood de unitigl G00 = 10 se = 100 de zecl = 1000 de uniedgi * feprenentate? Serie numerele pe calet. b) «) smu = So 312 © 2) Seve cu cilre nurmerete: cing suve erelzeci pl pacru: japue suce noulzecl opt douil sute cincizeci; tei sute; opt sute cinck sapte sute gapte. b) incercuieste cu verde cifra surelor, cu requ cifra zecilor $i cu albastru cifra unichgilor. © Serie cu titere numerete de pe magnes. © Ce numere lipsescr 5 26 FS Oe | me me. o Descompune mumerele, dup model: © tie Os a Cinegte gi complerzazd rabelul (@)) care sure, chre 2eci gi cite unicipl au numerete Nurndir Citra 456 = 400 + 5046 a) rei mumere pare si trei numere 598 37 901 impare, formate din rei cifre idencice; 765 m1 S73 b) numerele cuprinse Incre 300 gl 400, care HB 132 375 au cifra zecillor 4, aw tt 6 ae kovee - se afal man 600 sau 4 sute 300 sau 3 sute ‘Comparim wumirul sunelor 4 >3. ‘Numérul 400 este mai mare deckt 300 penoru ch are mal mule sure, 400 > 300 sau 300-< 400 © Obiserva g compard numerete. me cnet Descompunen 9 comparkne 9 Numiirul 247 Numdrul 227 este format dim este format din: [ 2aute = lee 4 rect > Daeel i i tt Tuleh = Fundedgl al - - 2 (Cind numiinul sutelor este acelasi compari zecile. 247 >227su22I<147 © oioentcectornmere > <> <> <> ooococc co © Ceseneazs ova numerslor si campleteazs numerete mal mari decat 432. | | | | | ' | le aay 432 4a este forrmat dine este format din: ‘sute = &sute Raed = 2aecl Gunitkei > Suniekel Numdinul 426 espe mal mare deche 423, pentru cl are mai mulce unit! =i. =— riper a ierre o Compard numerele indicare pe numdritori. oO Scrie numerele navurale: «mai mici decir $67, care au clfra surelor § gi cifra zecilor 6 «mad mari decir 234, dar mal mici decdt 238. o ‘Compark perechile de nunvere. oO In cabelul de mai jos a fost Inregisrat numirul de magnerl produgi deo fabric Pntr-o sSpekmdnd. in ce 21 s-au produs cei mai muli magnepi? Dar cel mai pufiniz rt wi | 654 563 o a) Acrage cu magnetul rasu: numerele pare mal mari dec8r 107 #i serie-leth ordine resclroane. b) Acrage cu magnecul albastru numerele impare mai mici deciit 677 ¢ ny giscrie-le In ordine descrescAtoare. e << <4 4+. #. @ ne oe eo we ET Observd agezarea numerelor pe axa de mal jos. | | | | == | I I i |= dan inal aproape da 200 ‘cunt med iproape e290. «a8 FOtunjete, prin ainnliare, la 20 «42 Focuinjade, prin adduigare, la 290 a) Clive sure are numdrul incercuic? Cine neal? Cine unichgi? b) Numdinul ineercuit se afld mal aproape de 280 sau de 290? Cepot!spune sig” ic) Numibrul fincerouic se afd mal aproape de 200 sau de 3007 Rovunjepoe numerele, dupi modet a) be sue 300 379 400 300 $86 600 400 495 500 b) laze 620 421 630 490 492 500 440 449 450 ‘Cine are cea mal mare sumd de banl? Gar cea mai mick sum de bani? Cine are suma cea Matel a cumplrac un joc magnetic a) Descoper’ prequl, glind cd numdrul suvelor ese cel mai mic mumédr impar, clfra zecilor este 2, lar nuradirul seris cu clfra unitigiler esc dubylul tui 4. b) sone maces) ie gga Ce numér al obginut? Ce rest a primic Manel daci a awuc aceasti sunk? il - “ o a) Scrie numerele formate din jetoane, urmiirind codul dat. b) Care dintre afirmagiile copillor este adevdrar? ¢) Care copil are un nummdr par? Seat im mein a oa Oey o, am sc © 0) Grupeazs mumerete scrise pe magnet! in numere pare gl impare. b) Sevie-vecinil numerator dare. sa rs = fs (© compari perechile de numere, Subliniazk numerele pare, 678 432 25° (123 720 B45. a) (98 a72)7H9 0 «6510 5 78 «6885 435000? 023 SSH o a) Serie incr-un tabel ce jetwoane acrage flecare magnet. Mm @ @8 @ Mm =a & = es Spe? oe b) Ce jetoane pot fi atrase de ambil magnesit ) Din ce material crebuie sf fie confectionate jecoanele pentru a fi atrase de magneti? o Serie numerele de orel cifre care se pot forma cu clfrele 5, 6 91 7. Ondoneazi-le cresciitor. ‘Incerculegte numerele impare. © Scie numereie: (© Nomar din 2102: + pare, de la 482 pind la 502; = enescAcon, dt la 370 la 384; - impare, de la $66 pilind la 574, - desoresciitor, de la 802 la 789. at Os he Zilnic, aurim diverse sunete fn jurul moseru. Sunetul este produs de oblecte care se migch si produc vibragil, Acestea se ransmit prin aer, apd, conpuri. Sunetele foarte punemice poc afecta auzul Un sunes putemnic, care deranjeazi, se numeque rgomot, © Priveste imaginite si soune, in fiecare caz, care dintre obiecte produce un sunet mal punemc. ede 8 Spt he (©) Ordoneazt etichetele dupl tiria (©) Dac cu ai fi realizar focografile de mai sunetelor produse. jos, ce sunete al il punut aul? DCripinl Some gieng i pastirilor ambulangel Bae aca Spahare Pune aphfn pahare, tn canticts| = Care sunet este mal ascupit/suibgire/ de sick diferice, ca in imagine. Anal? «aph + Lovepe upor, cucrelonul, flecare «Care sunet este mal jos/gros? suncreion | pahar + Coloreaz3 corespunzltor graficuk + Asculck sunetele produse. © asia cecericicsg =e Marerialele care permit irecerea curentului electric se numesc eonductoare. Metalul este un bum conductor de elecricitate. Macerialele care nu permic treceres curentulul electric se humesc izolatoare. Plasticul este un bun trolator. '7G> gp ‘Glectrichtatea este precutindent in jurul nostru. Pentru a pune in funcriune aparacele elecurice, folosim circulte electrice. Pre aca ee ros i Realizag! um crcult ebectric, can imagine. incroducegl in direuit, pe rind, oblectele din tabel, Asigurari-vi cli cele doul fine ating oblecoul, dar nu se aging Ince eke, ‘Completasl tabelul, dups model. wrapmcce FF Ed Pentru serbarea de larnd ¢-au vdndut tner-osliprimdnd 142 de bilete, iar tn urmdnoares, inc’ 123. ‘Cum calcula c&te bilece s-au vindut In cele doud sipchmani? am X AK & “qr 2 oo 42 00 20 8 = 3424 125 = 300440424 1004 2043, = 300+ 1002404204243 = 400 +6045 = 465 o Efectueaz’ adundrile reprezentate pe o Adund numerele scrise pe flecare numiiriaor, duph model. pereche de maracase, folosind tf. 8 s]zjul 143 4.231 = $© descopers cite insrrumence muzicale din fiecare fel RR ® 324 pl cel mai cu 123 mal suma numereior mic numiir saris multe deckc 240 9 157 cu pred eifre 423 (© ine-0 salt de concerte orau 326 de spectatari la parcer gl 312 spectator! la loje. Cpl spectacorl erau tn sald? (© Emvisiunes Picice! este ascutrant ta radio, in fhecare 24. de 111 cop agi asculeSno#i are emisiunea in toral, Incr stipekensni? rr pine eee folosind axa numere|oe. xc ai ‘ AT ey Am decorat sala de spectacol cu 356 de baloane. ‘234 s-au spart. Cum calculi cice baloane au mai rimas? 299 Vor € 32 ; 356-10 = 100+ 504 6-200-30-4 300-200+50-30+6-% 00+ 2042 = 122 ) obeueaas scaerite reprezertate pe (© 9) Af umd cu 432 mai mic deca: numdritori, dupi model, 567,893, 478 5i 937. b) AMG diferenya numeretor: 445 31 423; a) # b) | 75651632; 795/320 B64 gi 140, Tn sala de spectacol sune 756 de locuri. ight © z if et i (siziu I La spectacol au venit 624 de persoane, 426 -314= s]zu) | ‘Clloe locurl au dimas libere? Tnar-o fabric de instrumence musicale s-au produs anul mecut 735 de inscrumente, din care 117 inetrumence cu coarde, cu 28 mai pupine instrumence de suflac si restul Instrumente de percugie Calculeaz3 nurirul instrumencelor de suftar gi al celor de percugie, Verifich prin adunare. o Calouleazi In seria, 907 = 265 = 765-52" 4-108 (979-321 = M7-215= Bs e71-311= 657-342 = 874-3515 842-622 = o Descoperl cifrele ascunse, apol realizeaz§ proba. ese - a7 - 840 - i == 202 122 262 mA rod 91143 de becuri albasore. Curn caloullim cise becuri am folosir? my > Am folosit pentru decoragiunile din sala de festividti 238 de becuri FEN ft 200 30 8 100 40 3 * SAU IMi+ 7S8 + 143 = 200+ 3046410044043 238+ 163 = 235 +.24161 13 = 300+70411 2 2604 1461 351 =I = 38) Oca: 37+ 3= 58+ 95 Bis oe M+ B= 74+ Be be 9m 5844109 = M26 doe 3574123 = 158-4139 = 5844309 = 3424148 = > Calculeasd cua numerelar Conductoare — nurerele mal mari decic 900 scriie pe feeare dintre tzolatoare — numerele mal micl decds 900 objectele illustrate. Werificd indicaniile date si vel afla dack a Eee oblectele sunt conductoare eS @ sau izolaronre, © fs numsrutcu 29 mai mare decks numerele: ZB 156 M7 409 S63. Calculeazd sumatnumerelar serise pe becur in QQ) intr-o cltire cu 4 etaje sunt Fiecare dintre cele doull clrcuite. 1103 becurl la iecare nivel. (Cite becurl sune tn toval tn ane aene Ss) Senile © in oragul in care tocuieste Ema circubb 107 garnicuri de merrou, 213 woleibuze 9528 de trarmwale, > ce Ciite mijloace de transport acplonace electric sunt In total? © observd codul culorilor de pe ginte gi calculeaz numdrul tocal de puncte al ecKrul copil XG Cine are cele mal mulce puncte? © cobeateast cite aparate stecrrce s-au vindue fner-un magazin pe parcursul a douS hunk © observ regula. Calcuteazd ji descopert numerele care lipsesc, Rezolvay problemele de mai jos, apol complecagi litera corespunziroare, Veqi | deicoperl dacd aurul permite curentulul electric sf cireule. @@2SEDD 135573573 @o8eaa8 er 236-119 =238-118-1 ‘i =120-110 238-19 = 238-9- 190 =119 we =229- 110 SAU =119 238-199 = 2398-12041 =iBet =19 (© cateuteszs, olosind metade diferice. Verifick, Riednd proba prin adunare. 351-29 13-998 0-1 285 — 139 = sedans 960 455 = 990 - 609 372-256 = 796 — 490-333 = 265 -197= $70-252 = wy ‘Observagi preyul urmiicoarelor aparate electrice si apol rispundeyi la tnmebiiri ee" hes a) Cu cit este mal scump calculacoeul fagh ma de televizor? Dar fapd de casetofon? b) Care este diferenta dintre prequl televizorulul 9 cel al casetofonubul? ¢) Dack Matel are 158 de lel, de cfgi bani mai are nevole pentru a cumplira venclatorul? d) Dack Emaane 127 de let cic Ti mai webule pentru a cumplira casecofonul? E> © ovale: ©) Atiinumerete ascunse de becust [ERS m= (p= gp ey its . i 740 38 ee | wa 4 3 = ©] ineran cepa tun he crminenes erau 780.de hecuvd Complecenz4 tabelul ou numdsul de becuri aflare tn depooit be sfarsinul ES livrat cline 123 de becuri zinc Cp esaerm - aa 149 as - = 207 wi) =670 - 87 = 208 32-i} =14 A) eanr=976 () - eens 65) 2466 1D) Adauys numere potrivice pent a echillbea balangele. 2 1 = . = ¢ ss 65291348 395 127 586 91239 621 sl405 © cotcuteast Scrie eRe we cuvant ai obfimen? ai oe Re ie = : — 24627 a goo god e Rg ne on ee ee | | #586 246 a tapeemecancs HUE QDoninagae ‘ee © Stic numerete reprezentare pe numdrdtori. wt Wd La o Descoperd regula. Compleceazd inci doull numene. a) 112 22 382 gm v-fwreo6U« Gy &p GY sed hanes hehe Wt 4 Be cy a Del tiem jurrtatea in dou ply! egale, ce abner? Cum este dublul sfertubul fap’ de jurrdicace? Oauy priecenul lui au pregisit o prijinurd pe care au cilac-a'tn 2 paryi egale, cite una pentru flecare. up’ un cimp, au mal venic dol prieteni, cu fncil o prijiturd. pe care au thiat-o tn 4 plirt egale, cite una peneru flecare. a) Cit a mincat Arc din prima prijicurl? b) Cat amancac Ard din a doua prijicurl? ©} baa pregitico tars cu ructe Impreund cu mama sa © cale in 16 fell egalle, Un afert este pentru buniel, un sfere pencru pliring|, jar rescul pencru ea gi sora sa. a) Cite felli primesc bunicil? Dar primi? b) Cte felll revin fetelor? ¢) Choe felll primepte sora Erne? . * fin figura de mal jos, partea colorat " | Peprezincs un sferc, 7 ) —— aq ad | in care dintre figurite aldturate, parcea = 6) ———— | coloraté reprezincdé dowd sfernuri? a o Scabilegte corespondenqa, conform o Givepe doull axe de sirmecrie modelulut B + 4 peniru flecare figuri. Caleuleazi ; cfte phoSrele confine - a) jumftatea sac b) sftertul stu. copa QP rovine de raiet ie © Piivesteimagines + Cum arac suprafaga pairvdinculul? + Indic locull cel mal fale. + Unde sunt locurlle cele mai joase? Suprafara pimdnculul nu este netedi In unele locuri vesce mai inal’, tn alcele mai joask Formele de relief sunt nereguiaritiyi ale suprafepei piminnului, Principalele forme de relief ‘Cea mai Inaled formd de relief o reprezincd evumgll, sun muntele, dealul i Dealurlle sunt forme de rellef mai joase decht mung cimpla. Cea mai joass forms de relief este cimpla, © rece formide relief este sicucs — Flora (coraliates plancelor} si fauna localitatea tn care traiep? (totalitatea animalelor) difer4 in funcpie de ‘(Ce munte este cel mai apropiar Indlgimea formelor de relief. de zona In care loculegd? Numejce crei plante gi trel animake care triiesc fy zona th care loculesti o. ‘5, 2) Complecesr§ rabelul cu CMUNTE elemennele din Mora gi fauna flors. formelor de relief din imaginea Faun | de mal jos. b) Realizeazd yi cu un desem cu formele de relief cunoscure 3i coloreazs-| ‘corespunzine, ‘ ‘Cum caleulim 50:57 QD Inmulgirea cu 5, Tx$=450 Wx 52 50—s 50:5210 Am scdzur de 10 oricites, S0:5=10 CEnd imparpin un num la S, obginem wn numer de § orl mal mie sau o cleeciee din mumdr, © Aucveveipsiatecttesinepoae —— @) buburuzele xe agaxh chee s pec flaare. miinca zllnic, astfel ince 3h 0 ajurag’ S zie: Pe cle lori se vor ageza? Ae Se ee ee ovees ooo st SECC CEE Osericinmulginiesiimpiryrite C8 ee eeeee 4x5ur0 corespunzitoare, dup’ model. 20 :5=4 a) b} eeee seen eeee8 eeeee © cries: 25:5= 20:5= 20 crm lunginee, lar ale unui bed “4 5:5 de tan, doar §.cm. De cite orf he BO:5= 9 :S= sunt mal marl coamele caprei ’ adulte decir ale leduluil? oo © compar. state Ww:2 40:5 40:4 W:3=0 B:set0 Bisas o:2 0:4 10:5 10:2 4:08 O:2=1 4:O=9 ocala ape i qweto= 20: 10=2 30: 10= 40: 10=4 Former grupe de cite 103) S01 10=5 numar cite grupe am objinue ©: 10= Folosese 50-0 = 40 ae ‘tnmmulgirea eu 10. «-W=30 90:10= 30-0=20 ange: 2-W=10 — x meee 0-02 0 esata ae Amsclaut pe 10de$ orl, $0: 10 = 5 CAnd tmpéryin un numdr ta 10, objinen un numdir de 10 ofl mal mic cau oxecime din mumie, A ens cumpirs un cadiou de 100 de tel Cuctze : bancnote de acelagl fel poace pid folosind a Be bancnotele din imagine? Reith calamlneni: Wx10=100 1D0-S50-50=0 w0O0:10=10 0O-S0=7 © serie iitgrtte stmptrgirite corespunzdtoare, dup model, ax We M:W= 2 © aniciounte: © is grtsind au totovic 40 de alee, AN cite fatete sunc din fiecare culoare. ome Ee che [aaa “blelegalbene lalele albe lalele negre oe Ideime Upierine Izecime _restull de 10 orl mal mare ma Pentru a colora formele de relief pe arta Romiiniei, 3 colegl Tp Imparc in mod egal ooke 12 creboane colorace. Cahouliim clice creioane rewin fiecdrui copll, 3xutTst2 de4 Ca sh termine mai repede, ei cheam’ in ajutor incl 3colegl Vorfig+3=6 Dack numdrul copiilor se dubleari, atunel numdrul creioanelor ce revin fiecirul copil se Injumindpeste, ee enension come ain Rae cop oa b] Numird desereselitor din 6 In & Coloreazi caserste corespunzitoare, «9 606 = 10 © 1) tlectues2t tmpargirite prin scddere repecati sau folasind tnemulyrea. BBS M:3= 18 18 W26= £) Conmpark defmaphepleul,tenpirfitarnl i tul ka Impligrile evidentiars. o Desenexzd figurile dare, apoi coloreazi partea ceruck de flecare enune. a) Suprafaga Romdniel congine in plrti egale cele cel forme principale | de relief. b) Dowd ceimi din oxigenul planetel este produs de arborl si arbusti. | 6 De Pages, mara ateunde 27 de 6 Veveria Riki are 4 grimbjoare cu clte 6 alune, ‘oul rogii In grind. Ea le trmparte In fiecare 2i, mindinci 3 alune. ‘in mod egal in 3 ascunalgurl Emil Pentru ete zile fi ajung? ia uile dinwr-un ascunais, Duck incepe de huni, ee (Chce oud au rimas ascunse? cind leva Carmina i a p> > Qmunsi. Dealurile Muneii reprezine& cea mai Inalti formd de relief Au inditimi de de peste B00 de meri, cresne ascupite gi pante abrupoe. Pelharel, mungil sunt coloray) cu maro. Pe oe et eit Pe hare, dealurile sunt colorate cu galben. o a) Spune eSneva asemdndri si citeva deasebiri Intre mungi si dealuri, b) Care a fost cea mal framoasd excursle la care al parcicipat? Ce forme de rellef ai wizut de aproape? © winched sane presencare cleeva Deal Marte si) animale din Romdnia, caresune —_* Pestana de usear |. capra meagri ocrotite de lege, + lupul | cerbul carpatin Informeazd-te gi completeazi tabelul cu inci +plsicasiibaticd | coeogul-de-munoe 3exemple pentru fiecare formi deralief, cNiperacucony |e pisuh © Vesa carpatin crtiege aproximachy 30 de ani farlupul, dear jumdcare din varsea ursulul, + Cpl ani erSieste un lup? «Cu cpl and ordlegoe ursul mal mule decde lupul? + De edte ori trliegte mai pupin lupul deci ursul? Bsilag eh Albi ca Zipada a cules din pidure 35 de iriguye, pe care Le wea sf lefmparck, tn mod egal tn cele 7 cupe cu inghegacd preghrive pencu cei 7 pidel. Clive frdgupe Verific de clite ort : va avea fecare pice th eupa cu se cuprinde 7 tn 35. . 35-7=28 meneeast m-7=2 M-724 W-7=7 Folosese iinraulpires cu 7, 7-7=0 Ix7as 75 = SX7=35—+ 725 Flecare pitie va avea 5 friigupe fn cupa cu ingheyard. tay | Picci au prienic tn dar de lo a) Calculagl che a primic flecare. aes [sas bb) Ajucagi- sk formeze perechiL poe rT A wom 2 sof © coin a) 1344248 b) 31447298 wi+ene 407 £ + 203 £ dof + part wise sree yerteiit (Dacd tom apa ding-o sted de 1 tn “s sticle de 250 mé,seumplu 4 stide. 250 mé reprezincd un sfert de leru_ © complemen €) méi+iémé d) mf +527 me samf+ ome Tamf +18mé 321 me +65 me 325 mf +369 mf 123mi+ diame 562 mi +218 me ‘Unitatea principal pentru misurarea masel este kllegramul (kg). 1 hg= 10002 Un kilogram are 1000 de grame (g), Pentru a afla masa unui obtect, utilizim edintare de diferite forme. td 5ae incar tip balangh See chntar de chntar de baie magazin gap Folosind un eSintar,aftag © cron t clit clincirese: un caiet, un Wg+2g 2260+ 527 g manual, un pena, un ghiozdan plin, un 231g+ 465g 626841398 ghiozdan gol. 213g + 654g 231g+7238 Inregistrapi intr-un cabel darele obsinute. I? kg + 14 kg 26 kg +52 kg ©D Gatangete A 3) B suncin echilibr a) Cit cinciregre wn cub galben? f b) Clic clintiiregte un cub albastru? _ _— ¢) Cite cuburi albastre echilibreazs balanga C? te o In tabetul de mal jos sunt indicace canditigile necesare pencru a prepara S porpil de desert cu mere $i orez Completeari canticigile necesare pentru numiirul de porgil indieace. 5 porpil Wporgii 20 de porgi 25 de porgil mere Vig on Ma = kg on kg wore 200g, 1 =8 8 8 | ahd 100g __=8 | =B =5 _| ent we ~B | ok ok oul 4 | ‘find 50g -8 =B ol o Care esce cea mal mare suri ce se poate plici ucilizind 4 monede romdneqi? (Bar cu 4 monede europene? © disceia foscin excurse ta Roma impreund cx 8 precen s.u pring acestora a) Dupd ce aw vizicac Column lui Traian, copill au mancar chive o Ingheyacd. AfIA ce rest au primie dacil au plitic cu o bancnock de 20de euro, sind clio ingheraci a costar 1 euro 5/50 de centi. b) Recare copil a curmpiirar cite un album cu oragul Roma, Dack au plicit impreund 45 de euro, aff clic a coscac un album, © cue a) 72 lel + 20 lel bi lel+17lel = c)3Plel+ 415 le sd) UTZ Nel + 53 lel ‘13 bel + 227 bed (625 lel +170 bel ‘63 bel + 329 bel ‘212 Nel + 748 bel Tleuro+ 12euro = Weuro+7euro = SMeuro+ 25 euro | 20 euro + SOeuro © srares cumpirar 6 caiete de matemarics Un iaurt cu cereale cosch 2 bei gi 25 de | he acelagl fel. pentru care a plicit 12 bel. bani. Eugen sl Mihaela consumd ziliike fone! a cumplirat 7 calece de acelagi fel cite un laurt, Mama lor cumpard actcea 3) Af ce resra primit lonel, dacS.a pliric laurruri cfr s4 le-ajungS timp de 5 zike. cu o bancrord de 50 bel, Ce sumd mebube ob pliceascd? b) GAseyre crel variance in care ar A pucuc Glisegue crel variance pencru a pliici cu primi resaul, monede si banenote, nora nl © vreau sifu sinitos Pentru a ne metine sindtatea # pentru aavea enetgia necesard activitstil - din fiecare 2 este recomandat 4 minckm echilibrar din toate alimentele. Pentru fl sinktog, este bine sk consumiim sill: « lacrate «carne, peste sau oud + legume proaspete sau glitice + orez, paste, carvofl sau cereale + pline + fructe + un liu gi jumirare de lichide o Pentru.o bund functonare, onganismul are nevoie de proteine, pe care le obyine din allmence lath chneva tipuri de slimente care ne por oferl aceeasi cancitate de energie. @Oawre . GOgde o jumdtate de brinzd Jieru de lapee a) Ce cancitate de carne sau de pegre ar trebul si consumim Incr-o adpciradini? b) Cate fructe ar trebui sh mincdim timp de doud sipthmAni? Wd gdecare 100 gde peste 2oud mari oe ff oO Priveste urmitoarele alimente, apoi realizeaxd cite o list cu categoriile indicane. Alimence care Alimente care ne Alimente care ine ne oferd energie: ajurd la creguere: protejeazs dinicanea: © deseneack tre farfuri si meniul corespunzitor fiechrei mese principale. Mic dejun Prine Cink o (Bifeard, Iner-un tabel asemiindcor cu eel de jos, alimencele din fecare categorie dati, pe-care le-ai consumac timp de o siptimink _ Cereals Legume | Frucve Lactate | Care Alsele Alcituigi meniul unui restaurant care servesce bucare variate, din toace cavegoriile de alimente, ‘ * Mu uirat! sil afgar! prepurile penoru fecare fel de mancare, adresa, numirul dé neefon $ programul de functlonare a restaurantulul SA ne amintim! Numerele care se aduni se numesc ferment, lar rezultacul adundril se numegte sumd. Suma a dol termenl este aceeagl oricare ar fl 153 + 237 = 237 + 153 ordinea acestora. eee 108 +230 + 362 = 108 + 362+ 230 Dacd adundm un numéy cu 0, suma este egald Z z ; | curumibrul dae. 760 +0=04 760 = 760 6244373) 8814112 892-584/| 724-148 MG+ 207) 382+4104 36 -129)) 596-295 Ba JB, 0-08) 34 © Caleulearh: 145+ 24+ 3+ 367 + 7E5 - B96 — 452- az} S18 429 4m 574 618 136 © Completeazd numercle pomrivite pentru a obgine rezulranebe dare. y30+ 0 + 150 = 390 2524 147 +0 = 400 O=124=755 O+520+340=960 123+349+ 0-480 467-0 =231 320+ 10) + 130= 580 2104 324+ 0) = 585 “3-0-1 oO Efecoweaz4 operarille tn ordinea In care sunt scrise, GES = 375 + 428 S76 = 273 + 383 ‘953 = 524 + 263 778-238-108 257 + 338-477 356 + 438-294 68 — 359+ 327 763-619 - 119 B76 + 122-584 © Intr-o livadli sunt 670 de pomi: 200 de vigini, cires] cu 50 mal roulfl, cald cu 138 mal pugini decir ciresl, lar restul plersbe|, ANd cig plersicl sunctin livadi. Dowsou i pam Sau produs finer-o zi 207 rae esacanns fff amanding 9i cu49 mal mubue ecupiee fa un koe. savarine. Cline prdjituri sau ‘Cine linguri s-au curpdiract D Din canitases de 490 kg de struguri cules, un plran a vandut unel cantine 134 kg @f unui restauranc cu 19 kg mal rule Restul de scruguri -a vindur la pip. (Cite kilograme de struguri a vinduc la plar? (GD) Rezo problemete de mal jos, apoi complereazd lcerele, conform codulul dat. Descoperi care este beneficiul unei alimencagi echilibrate. $4 neamintim! _Numerele care se adund se numesc termeni, lar rezultatul adundril se mumeste sumd_ Suma a dol termeni este aceeag oricare ar fl elie aa : 153+ 2372237 + 153 Tntr-o adunare cu mai multi cermeni, suma = ete icmaiial tasaial HL ‘WO + 230 + 362 = 108 + 362+ 230 Dack adunim un numir cu 0, sama este egals | ruin ry 760 +0204 760 = 760 oO Completearh tabelele: a) Termen 328431 238 b) | Deselizut B42 587 | 875 | Termen: 127, 0} 207 Selzieor | 118) aa7 Sumi 758, 547 © catcuterrs: +358 || 3064207 | 3R2+414 [ae meet Ans Oe © Calcubeazd: 145 + Me 543+ S67 + TAS = 896 = 452- 323 S18 429 ae a4 «28 136. © cecerpiennish ruserale poutine penans 230+ 01 4+ 150=390 m2- 47+0 = «00 O+s20+30=960 123439+0=400 9 467-D=231 320+04130=580 20432440) =585 = 4320-138 © chectueazs operagile tn ordinea tn care sunt scrise. (653 — 375 + 428 576-273 +383 ‘953 - 524+ 263 774 - 238 - 108 257 + 8-477 356 + 4-294 368 - 359 + 327 763-619-119 ‘B7G + 122 - 584 © bnro vad sune 670 de pom: 200 de vigin, ciresl cx 50 mal mulgl, calpl cu 138 rmval puginé dectc clrepl, iar resnul plersicl. AMI cig plersicl sunt tn livad ie Ff ©) cicese afirragiile unui copil de® ani, refericoare la activitchpite bal llnice. i Tn cimpul pauzebor md Vin Ia gcaall cu magina, Maui la je baie televiaen el ore. Nu practle Ma joc cu fratele meu. techn spore MA joe ta idee, > . les cu rolele tn parc. Imi termin temele, ane Plinnbs cipetul, b) Ce |-ai propune copilubul din imagine pentru a fl mal fericit gi pencru a evita plictiseala? Deserle ce activitii ar putea practica si care ar fi beneficiile acestora. © Inregiscreaz’, timp deo sipeimind, © ‘Qechipd de forbal este formard din acthvitigle care au necesicat migcare fire, 11 jucteorr, iar o echiph de baschee din i spune cline minute a durat flecare. $ juckeori, : | a) Clq jucicorl sunt pe ceren Ino-un joc de la | duran. fotbal? b) Daci tn clasa a doua sunc 25 de elevi, cite echipe de bascher s@ por forma? o Dp terminarea oreior Ema gi Mate! s-au opric fn pare Observi tabelul gi spune clit Gimp a pecrecur In pare flecare copil din imagine, - FRIXSSINSHT Fx 1=1x7=7 6 Matel are $ bancnase de 10 lel gi © Back Ovidiu are 8 ani, caloulear’ cig ani au: 4 bancnove dé 1 lew €) vrea a «sora lul, dé 2.41 mal mick cumpere calete pentru el gi pentru + fratele lul, de 2 ori mai mane; colegi. Un exemplar costh 6 lei = tard lui, de ori mal mane; (C4te calete poate cumpira Matel? + bunica bul, de 8 ori mal mare, OD eheenieath opecsgi ti cect tn cna mere ccrione 60:10x8 7x47 B1:9X6 S4:9NS 63:7 KE OK EE 45:568 G4:Bx2 42:64 2 Bx224 | U:BXD Deh eS © completeazt numerele potrivice pentru a objine rezultatele date 3:O=6 a:O=5 a2:0=7 w:O=9 Oxzew Oxdum Oxgnes Oxa= 42:7x0 4x6:053 wax =n max O40 © se pric ch 30 de migdale asigurd necesarul allnic de vieamnina E penoru un copil de 8 ani Aceastd vitamind ane un rol important In apdrarea organismulul Impocriva batilor, ‘Completeazi tabelul urmicor Dack esce necesar, foloseste adunarea repetati. | Numirdevte | 1 | 2 | « | « 6 | wl wo! gs | | Mamirde sop | 55 pa i |e Cancinace de migdale| it — Candinate de ©) ceutesss, dup motets 2 = 16 eames emulate gale, — Om enete ssp b) produsul numerelor 7 3i 6: jet} 3 | 38:2 |[ax7 c)mumdrul de 8 orl mai mare deck & 2x2 63; i d) numdrul de 6orl mal mvic decir 48; b a] Fj Lax Leh «) jumacates bai 18; 322 2 5x2 | A) eriplul luié ee [aa |Leeg] [5x2 | a) sfercal lui 32, (D Aves-ca-7ipada tmparte color 7 pitici2ade QD) cei iret prieteni a ul Memo mindinch mere, 35 de pere gi 56 de chpsuni_ tn fiecare dimineard, la micul dejun, (Cire mere prime;ce flecare pitie? che dol biscuigi. Dar pere? Dar clipyuni? Capi bisculll miindncd ef zilnicr Dar timp de o sipchmana? © smiowigae a o De 1 Mai, Maria a mers 420 m jini tn parc. De.acolo a mai parcurs 720 m pind la librlrie, dupd care a vizirat-o pe Ema, care locuiesre in aproplene. Scind cd distanga de la libririe pind la Ema este cu 20m mai mick decir discanga de acash p&nd |a pare, afld ce distanph a.parcurs Maria de acas4 pind la Ema. Alege comportamentele recomandare pentru o viagh shndroast_ a) Trebule 2d dorm in flecare noapte cel purin Pon. b) Nu trebule si miindnei bine dimineaga. ¢) Trebuie <8 ce spell pe miiini Inainte de a minca. d) Te pog juca pe computer oak ziua © enc aata ce loc are pe scadion, Mihal trebule ok efveniene apevagile serie pebller. Care este rerulcand corect? (eis =s4) vas) “elt —izaisl—-L__| © Jone a ajucat-o pe bunica el sd culeagl 6 ‘Calclul are un rol important In crepuerea, clrege, pe care le-au pus tn 9 thdige de oaselor ¢i ln aplirarea organismulul cane 5 kg. Ciregale din 7 dine le-au imporriva fracturilos. Doud clini au lapte viindur cu 2 lel kikograrnul, 2 leg be-au de cite 250 ml asigurS mecesarul zilnic de folodie bac prkjlourd, lar din eseul aldu penoru un copil de 6 ani, clreselor au fiicuc dulceari ‘Compleceazd cabelul unmdtor. a) Ce sumd au Incasar pentru cirese? b) Scdlind ck diner-tn kilagrannde clrege se obyin 4 borane de chre 500 g, afl cline Iilograme de dulcearl au obginut. o Cind merge spre gcoald, Erna alege traseul care mece pe la bibliorec’, lar cind se inooarce, trece prin parcul de joach, Care traseu este mal lung gf cu cit? ee a Emel erent pide oO Miruna bea zilnic dowd clin! cu lapoe, de clive 250 ml. Un licru de lapee cosch 4 lel, (Completeazd tabelul unmitor. Numirdevie | 2 | « | 8 ‘Candtatedelapoe mf - ; i t } © riacei tocuieste ta o discangi de som tapi de gcoall. ‘CompletaazS tabelul urmitoe t Mumir de zile 1 | 4 a |_Distangi parcursli dus-Incors im =m - Mm oe Mésoard lungimile liniibor, a) Compleneaz’ tabelul, He b) Care dintre cele crei linil are lungimea cea mai mare? Dar cea mai mick? © Alege propozigille care indicli un comportament corect pentru o viagk sinBroasd. a) Dorm cel murs ore zilnic. b) Mandinc bine dinineaga. c). Mi spl pe ding dup§ ce miniine, d) Zilinic pot minca oricice duleluri @) In fiecare zi fac spare. A) Midi uit la televiner coach clus, @p rumnerete naturate de a0 la 1000 ee o Dupd modelul $28 = 500+ 2048 , © serie curtitore urmicoarele nasnere: descompune urmitoarele numere 28, 34, 502, 420, 852, 16, 708. naturale 425, 389, 573, 104, 870, 999. o Serie cu cifre urmitoarele mumere: Scrle coace numerele de 3 cifre la doulzed qi tel. cincizeci gi cinel, cinci care clfra sacelor este 5, clfra sutecincl, cine sune clncisecl pase suce Uunitigilor esve 2, lar cifra zecihor este ees pe ete creel pape. cuprinsd frre 3 3i 8. © comptecears urmicorut abel dup model Numi Citra Numarel ‘Cifra Numdirul Cifras, | Numérul sutelor sutelor —_recilor —_—zecilor wetter uniekellor 458 4 4 5 45 | asa 4 | | BS © ciseste cat mai mare nummde natural par © spune care este cot mai mic numir serie cue nacural impar serls cu: a) oH) si caso) cliche, a) o elfirk b) doul cifre; c} mei cifre. oO, Serie .vecini" numerelor: 199, SOD, BB. Os Serie toate numerete nacurabe mal b) Serle numerele nacurale cuprinse noe nicl decike 20, dav care nu sunt mal 495 91 503. mici decir 12. © serie toate nurverete naturale mal mari dace © serie roare numerete nacurale ce se 906, dar care nu sunt mal mari decir 914, pat forma folosind cifrele 3, 2, 6, luave o singuri dati ‘Compard wrmicoarele perechi de numere: Scrie in ondine cresciroare numerele: 345 42d 50291499, 837 gB73; 24, 3, 702, 199, 4, 358, 124, S73. 2531253; 7209270; 654 9i S64. Identified mumerele deserise in ce form’ de relief sunt condi prielnice de viagh penoru plantele din imagini? "i - (©) raunarea si scéderea numeretor naturale yon © cate: © 0 rotasie comptes a planevel Marte th jurul Soarelul se produce fn 2 ani teres. Calculeazd gj compleceazd © «car cosed objectele eanductoare de Hectricicate? Dar cele olatoare? » Care cosed mal mult? Cu cirt b E— po| 965 |) we 489 | 892 | olen =| aft Fira efectua calculul, alege numdirul cel mai aproplat de rezultarul corect. Verificd prin calcul dack alegerea ca a fost bund 135 + 463 | | 959-403 { 516 +225 | 765 ~ 543 {soo| 'z00) [600] soo |400) 600] |s00 [aon] |7a0) 200) 190, | 300) Din suma numerelor 589 3i 409, © summa pacru termeni este 200, AS vermenil seade cel mai mic numdr nacural stiind cl: primal este egal cu produsul numeretor impar care are cifra sutelor 6, 7g S:al dolles este cu 15 mal mare decir primul: al orefiea ese cu 20 mai mic decdc primul, AMA numerete care lipsesc din schemele de mai jos, [as+2+, -1exe-_] Ce ge ee [+130 [400 | 720 =~ ] 335 -ltagr— ass -=] Laer. }-1 ~—L=27a | [san }—! {nag | Tnar-o cutie sunt 40 de bile rogil, galbene qi albasore, Numdrul bilelor albascre este cu 6 mai mic deci al celor galbene, lar numdrul bilelor galbene exe un sere din numdrul coral al bilelor, Cite bile sunc din fiecare culloare? © codserv cat cineinesce Necare object ilustrat, Dack pe birou sunt 4 creloane, 2 chel 3 moneds, calculeazS cht einthrese Impreund oblectele care pot fi atrase de un magnet, a 6a © Alege numarul col mai apropiar de rezulcacul corect, [axe | 9x10 a9 | [el [ne oe] a) se) ) (Oe) Ln] om) Cin) >) al © era gh propused reznive 10 problemen 3 ae fn prions 1 iva 4 prulama, lar aon i a rezolvar de dou ori mai pugine. Cite probleme rezolvat in a oa 21? o Din produsul numeretor 5 91 9, scade cel o Cu cit este mai mare produsul numerelor mai mic numar natural impar care are 899 decir suma lor? \cifra zecilor 3, © atti nvamereis care ipsesc din schemmele de mal jos 2x5x..[] [| Se5x—| =k1K 50" ‘ia |4x-xt 4X_¥S tt Sox 1x © Warn aprtenie desta al o cutte cu bomboana de clocolark, pe cara la-a medinca: in urmenarele 5 alle. Dacd a mAncat cine 3 bomboane zilnic, afl choe bomboane erau in cure. m OQ provieme e> OD cased decarete dana! jon, spel comiplarnarll eabelad ext nutnavala covespainrienaie op = oran = galben verde alas indigo w= violer ¥ b) Formuleazi tncrebarl, = fokasind daeke tnregistrace fn tabel © crosteat: a) suma numerelor pane; fo ‘ b) diferenga numerelor din interioral triunghinilul [30s] ¢)suma numerelor din exteriorul triunghiulut | d) diferenga numerior impare din interiorul drepounghikulu | a © Dresericnzh irmiconrete gurl. Trasenzs ava de shmecte a flecirel gue. fcr FaN Sune © compleceazd desfiquririle corpurilor indicate. = s Ba @ wissurie oO lard animalele de la ferma burnicului lui Matet Vaca i F «are lungimea de 2m «ane lungimvea de + clinehrejte $00 kg Img 150n schnebrege 70 kg ‘Cala Migarul Pees ae Kiel de ae 1m 9 50cm clincdvepte 200 kg 4) Care animal are cea mai mic3 lungime? Dar cea mai mare? b) Care este cel mai ujor animal de la fermi? Dar cel mal greu? ¢) Realineaz un grafic In care sd tnregiscredd numdrul de kilograme al feckrul animal oO lack consumul de apd din dmpul unei alle, pencru fiecare animal de la fermi. 4) Aranjeaz animalele tn ordine cresenoare, tn functie de cancitatea de ap§ consumark Tere zi, b) Ce cancitare de api consumndi un cal si un mgar? Dar um pare si ooake? ¢) Ce cantitace de api consumi 2vaci? Dar 4 vaci? % Aro) ©) 045 cu venines primiiveril, plinile xe pregltesc pentns clocie Chogea cuibul din paie si depune cite un ou pe zi, imp. de 12 zile. Apol clocegne ouile timp de 21 de zile, Pariseste culbul doar pentru a bea api gi ase brini imp de 10 minute, de doul ori pe zi a) Cite stipeimni dureaz’ clocieul oudlar? b) Cite oud dlocegce o cagch? ) Chit timp plrlisegce clogca culbul iner-o zi? Dar tn cred zilet Bunicul are tn ograd 20 de gfini. © ghind face un ou pe zi a) Clive oud stringe bunicul intr-o 27 b) Dar Intro siptimind? Dar tn 2 shptiimanit €) Pentru fiecare ou viindut, bunicul ineaseaz’ 1 leu. (Cite oud a vindus dack ctrdins 100 de lei? o a) CalculeazS disranca pe care o parcurge milgiirupul de la feed plind la lived 9] Inapot, th Recare zi, b) Dacd a plecat la ora ee alli cine ore a fast pleeac Qo HD urs tnccesctina nocanick, Memo aft el pose al visteze spatile exerinare ale gridinii fn fiecare zi, de la ora 9 pind la ora 17_Apoi studiazii programul celorlalte zone care pat fi vizitate. es luni mary miercurl| joi 10-14 10-14 M14 Muzeul Botanic Serele tnchis 11-13 Inchis Pavilionul Trehis 9-14 = Iinchis Pidurea wel M4 10-13 vineri | simbich duminich| tnchis | thebis 113 11-13 W138 Inchis | 9-14 +4 ag a) Cte ore pe zi pot fi vizitace spapiile exterloare din Gridina Botanic? b) Cte zile din spriméind se poate vizita Muzeul Botanic? Cte ore pe 27 Dar pe stipend? ¢) Che zile din sdpeimind se pot vizica serele? Cline ore pe 2/? Dar Inco sliptimdind? id) Ciite zile se poace vizica Pavilionul Pidurea? Cite ore pe zi? Dar fner-o skpcimiindt ‘Observag cabelul cu datele inregistrate de Memo despre urmdinoril arbori din fara moastrd. i Indlginnen 40m 16m 40m 13m sm 4m Crosimea gunchiului sm om am 4m 30 om Tm giz0cm 7m. Wirsta. 30 ani 60d ani ‘sad ani 600 ani 150 ani 250 ani a) Care esce cel mai inalt arbore? Dar cel mai scund? Realizagi un grafic In care s4 inregiseragl ‘indlgimile arborilor din tabel b) Care este cel mai bird arbore? Dar cel mal tind? Realizagi un grafic In care sb Inregiseragl virstete arborilor din tabel ©) Complecag diagrama urndtoare cu denumirea arborilor mal scum de 40 m Qin tH o In polana din p&dure au infloriclund $ brinduse In flecare zi, Inflowesc cu § lari mal mult deeSrin zius precedencl. a) Compleneazd tabelul, {_tuni | mari | miercuri | Jot | vine ~smbe Ls I b) Cite lori au Infloris jal? Dar duminicl? €) Clie flori sunc th tocal tn polars la sfilrgitel sliptiiendinil? d) Dac 20 de beinduge se ofilese, cite floei mal rimdn tn poland? 1D ln Pictures Verde cresc 110 sejari de dou ori mal mul fag iar ulmi ‘e ‘che scejari qf fagi la unvloc. Cay] copaci suncin pidure? “a durminics| o ‘Wel descoperi cly/ cencimecr are culpina unel licrimioare, dact affi diferenqa dino cel mai mare numir serts cu 3 cifve identice gf fumdrul 974, rs] Padurarul a numdrac Inv-o 2d 198 ] de grauril, choclinicori si pupexe. Clocknitori § pupeze sunt 96, iar gvaurl sl pupeze sune 87. AflS che pst sune din flecare fel, — Pup o Pentru a affa virsta unui mesteacdn din pidure, adaugS diferenga fumerelor 163 gi 139 La suma numerelor 12 gi 19. © beeen sakes suine chet firnic gl omba Furniclle suncde 30x : | imal multe deckt eSrAbuil lar onstlla sune de 2 orl mal mulee deck ¥) furnicll, Numirul eirSbusllor A pusey! afta dublind numdrul de zle : dinu-o stiptimind. (Clte insacte de flecare fel sunt in salcAriz Oo Luni, veveriga Ripa a adunat 9 alune. In flecare 2a sipeiminil a adunat cu alunil mai mult decd fn zlua precedent Cire alune a adunat Riga duminick? Dar fn cotal? © cea mii mics ciocinicoare misoari 8 cm, jar cen mai mare miisoarl de 7 ori mal mult. (Cit misoard cea mai mare claciininoare din hume? = —“—<— a D2) Coleaseazs gi vei descopert cite kilograme clincdireste Recare animal, % * di B® Fes 327 +209 7 = 233 b) Deseneazi figurile geomesrice enumerate mai jos. Scrie fn interlorul lor denuminea animalului corespunzitor Bc eo 4 r hs Vow i. © scieor inact de eave coas A @° o Serie In dreptul fecdrei desfigurirl denumirea compulul geometric coneupunzdtor. “— ft = & © Idencific’l Infltimile corespunclicoare fieclirei forme de relief. CAMPIE — tniilginni cuprinse DEAL Indlgirmi mal marl | decht 300 m, dar mai ree mle deed 600 m * a See BE = © 06 rocaple s Pandcutui tn jurul axed sale se produce ta 24 de ore. Aft chs dureazh: Ae 2rotapi ‘Brocagil 4 romp © bs produst numereior 13 adaugd ctu lor. ? cate Nmedy 93 9 3 oO Alege banii necesari pentru achizipionarea fieckrel jucrii, HE ae ©) observt imaginile 8) Ce becuri nu se pot aprinde? b) Care obiect introdus In ciecuic ext confectionac dingr-un material conductor + = 1 (a) joe a | ae eee’ (| Veg (ge \ Ruma! Sunt ou, Mero, prietenul care te tnenpeyer in minunata calaeorie prin lumes plind de vig a nemerctor Tenpul a secur p ind cd arn roup sd parcurgem pia dows a =" pare a manusiuiul de Motomaticd gi egleraree meciafal, Impreund arn fnedgat ioe i explorin lumes inconjuriteare, i schem gid folosiem numerele pind la 1000. Sunt incintar 24 desoopSr rpeeund cu tine madele culese in af doikea semestru din los 3 la. 53 efectuezi adurdiri gi sealidari cu pumere de les

S-ar putea să vă placă și