Sunteți pe pagina 1din 3

CERERE DE OFERTA

1. Denumirea autorităţii contractante: Școala GImnazială Sf. Andrei, sector 6, București

2. Tip procedură achiziție: achizitie directă

3. Obiectul achiziției: 4 aparate de aer condiționat și montarea lor

4. Cod CPV: 39717200-3

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării și punerii în funcțiune a 4 aparate
de aer condiționat, conform necesităţilor Școlii GImnaziale “Sf. Andrei” (în continuare –
Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocata suma din bugetul PMB.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe
la procedura de achiziție privind următoarele produse și servicii:

N Cod CPV Denumirea Unitate a Cantitate Specificarea tehnică


r . bunurilor/serviciilor solicitate de a deplină solicitată,
d/ măsură Standarde de
o referinţă
1 39717200-3 Aparat de aer condiționat Bucată 4 bucăți Conform caietului de
sarcini

45331220-4 Lucrări de instalare de Instalare/ 4 instalări


2
echipament de aer condiționat aparat

5. Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: 30 aprilie 2018, sediul


cumpărătorului

6. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de Obligativitatea


d/o document
1 Oferta obligatoriu
2 Certificatul constatator eliberat de obligatoriu
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă instanţa competentă, emis cu
cel mult 30 de zile inainte de data
limita de deschidere a ofertelor(în
original sau copie legalizată), din care
să rezulte:
- adresa actuală şi obiectul de
activitate al operatorului economic,
respectiv codurile CAEN
corespunzatoare comercializari
produselor de tipul celor ce
constituie obiectul achizitiei
publice;
- nu sunt înscrise menţiuni privind
reorganizarea sau procedura
lichidării judiciare (faliment), sau
că societatea se află în
incapacitate de plată.
b) Certificatul de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului
(copie legalizată).
3 - lista principalelor livrări de aparate obligatoriu
de aer conditionat, efectuate in ultimii
3 ani, conţinând valori, perioade de
livrare si beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urmă sunt autoritaţi
contractante sau clienţi privaţi.
- se vor prezenta cataloage, pliante,
brosuri pentru tipul de aparat de aer
conditionat pentru care se depune
oferta.
4 Ofertantul are obligația de a preciza obligatoriu
partea/părtile din contract pe care
urmeaza să le subcontracteze si
datele de recunoastere ale
subcontractanților propusi.
In situația în care ofertantul nu are
subcontractanți acest lucru va fi
specificat.

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări
de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante Școala Gimnazială “Sf. Andrei”
b) Adresa: Aleea PArva nr. 3-5,sector 6, Bucuresti
c) Tel: 021.7785959
d) Fax:021.7785959
e) E-mail:scoala172@yahoo.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Codreanu Petronela- serviciul contabilitate.
8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără
corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, intr-un plic
netransparent cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE PANA PE 15.04.2018, ORA 12:00” și
urmează a fi prezentate:
- pînă la ora 11:00, in data de 15.04. 2018
- pe adresa: Școala Gimnazială “Sf. Andrei”, Aleea Parva nr. 3-5, sector 6, , Bucuresti
Deschidrea ofertelor : 15.04.2018, ora 12:00, comunicarea rezultatelor 15.04.2018, ora 15:00.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

9.Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.


10.Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile

11. Garanția pentru ofertă:


a) garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

b) modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia: 5% din preţul
contractului, fără TVA, în maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Alte informaţii
Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, prin virament bancar ,
in termen de 30 zile de la incheierea prestarii serviciilor.

12.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul


Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei 60000. Conducătorul grupului de lucru: director
profesor Partenie Smaranda.