Sunteți pe pagina 1din 8

K

naufI
ns
ul
at
ion
SRL
C
I
TY GA
T
EBUI
L
DIN
G-S
O UT
HTOWE
R
P
i
aţaP
re
s
ei
Li
be
reN
r.
3-
5 ,
Et
.4,
S
e
c t
or1
,
013
702B
uc
ur
eşt
i
,Ro
mân
ia

T
e
l
.:
+40
2
12
2
40
20
6
,
+40
2
12
2
40
20
8
F
a
x:
+40
2
12
2
40
20
7

w
w
w
.k
n
au
f
i
ns
ul
at
i
on.
r
o

m
a
rk
et
i
ng.
r
oma
ni
a@k
na
uf
i
nsu
l
at
i
on.
c
om
o
f
f
i
ce.
r
oma
ni
a@k
n
auf
i
ns
ul
at
i
on.
c
om

A
c
o
pe
r
işu
r
i
în
cl
i
nat
e
I
nt
r
od
uc
e
re O
p
ţi
un
ip
en
t
r
uap
l
i
ca
re
a
ma
te
r
i
al
el
or
Kn
au
f
I
ns
ul
at
i
on

Acope r
işuri
le î
ncl
i
na t
e au f
ostşisu n
t ce
a mai obi
şnu
it
ă sol
uţi
e pent
ru acop e
ri
şu
ri
le d e C
onf
or
tu
lt
er
mic
est
es
pori
tdema
t
e r
i
al
el
edec
al
it
atebună,
pre
cu
m c
el
edel
aco
m pa
ni
a K
nau
fI
ns
ul
at
i
on.I
zol
aţi
apoat
efi
mon
ta
t
ăî
n
or
ic
e f elal
e cl
ădir
i
lor r
ezi
denţi
al
e .
To t
u
şi ,potfiut
i
li
zate,
de as
em en
e a
,p ent
ruc l
ădi
rin
erez i- ma
imu
lt
emod
uri
di
fe
ri
t
e –pe
st
ec
ăpr
io
ri

nt
rec
ăpri
orişis
ubc
ăpr
i
or
i.
Toa
te
cel
e t
rei
combi
n
aţi
i
dei
zol
aţi
esu
nte
fi
ci
ent
eşic
on
duc
l
a
den
ţia l
e. Pe
n t
ruconst
ru
cţi
i
le noişir
e a
m enajări
lecl
ădir
i
lorvec
h i
,acoperi
şur
il
e î
ncl
i
nat
e se n
iv
el
ur
idi
f
eri
t
edeiz
ol
aţi
e t
er
mi
că,
iz
ola
ţi
ef
oni
că şi c
ar
act
er
i
st
i
cid
e s
ig
ur
anţă l
afoc

n f
i
ec
ar
e d
int
rec
a z
uri
, î
n
să,u
ti
l
i
zar
e
a
ut
il
i
z eaz ăad es
ealam ans
a r
dăca osup raf
aţă at
ract
i
văsub a
coperi
ş.Acope r
i
şul î
nc
li
nateste ma
te
r
ial
el
orK
nau
fI
ns
ul
ati
oncon
duc
el
a î
mbu
năt
ăţi
r
e a t
ut
u
ror
pro
pr
ie
t
ăţi
l
ors
t
ru
c t
uri
l
orşi
,p
ri
nac
eas
t
a, l

mb u
năt
ăţi
r
eaco
nf
or
tu
l
ui
şi
va c onti
nua s
ăfie un
a d
i n
tret
radi
ţii
l
e ar
h i
tect
uri
irur
al
e. Mul
t
e caseşicl
ădiri d
e l
oc
uinţe , t
er
mi

nace
la
şi
ti
mpcu
creşt
er
ea
rez
i
st
en
ţei
l
azgomotşil
af
oc.
con
struit
e însec
o l
el
e t
re
cut
e ,aufos
tl
ăsa t
efărăizol
aţi
e î
nzonap o
dului
.Astăzi
, ace
st
espa ţii
su
ntre const
ruit
eşir
en o
vat
e ,
c e
ea ce a
si gu
răn u n
um aiozonăde l
ocui
tatr
a c
ti
v ă,c
utavan e
înp
a n t
ă şil
um i
nat
oarecel
a s
ăsăs evad ăce r
u lî
ns
o r
i
tşip
eisa
jul
local
,ci,
înm ul
te c
azur
işiu n
sp
aţiu l
iberşiaerat
,îns
ufl
eţi
tdee l
em e
n tel
e dinle
m n,t
ra
diţi
ona
l
e ,al
e acoper
işu l
ui

nca zu l
C
u
pr
i
ns
cl
ădir
i l
or urbane,m an
sar
d el
e sunt r
ec on
strui
te,înpri
ncip
ald i
n pr
ici
na c
ere r
i
i mar
i d e
lo
cuinţe rez
idenţi
al
e şiadmini
str
at
ive î ncen t
rel
e o
raşe
lor.
R e
const
rui
rea spaţiu
l
uide su b S
i
s
te
mt
er
mo
i
zo
l
an

nt
r
eşi
su
bc
ăp
r
i
or
i
A
c
o
pe
r
i
şu
r

nc
l
in
at
e aco
p e r
işe s
te c
ea ma i
l
a î
n demânăo p ţi
une, di
np unc
tde v
ederefi
nanciar,
p ent
ruscopu ri
admin i
strat
i
v es
a u
pe nt
r
u l
ocuin
ţe.
I
nt
r
odu
c
e
re 2 Gam a largăd eso
lu
ţiip
o s
i
b i
le,
cu ce
r i
nţe r
elati
v s
căzut

n ceeacepri
veşt
e în
tr
e ţi
ne
rea,este S
i
s
te
mt
er
mo
i
zo
l
an

nt
r
eşi
pes
t
ecăp
r
i
or
i
completa t
ăd eunaspecte
x t
eri
orest
e t
i
c cepo at
eînt
regi
semnif
i
c at
i
v at
ract
ivi
t
a t
e af
in
is
ajulu i
O
p
ţi
u
nip
en
tr
ua
pl
i
car
e
a
m
a
te
r
ia
le
l
orK
na
uf
In
su
l
at
i
on ext
eri
o ra l
clădi
rii
.
3
Sco
p u lpri
ncipa
l a
lînvel
it
ori
i e
st
e pr
o t
e cţi
a î
m pot
riv
a ef
ecte
l
ore x
ter
ne –p l
oaie ,
zăpadă şi
P
r
o
pr
i
et
ăţi
dei
z
ol
ar
et
er
mi
c
ă 4 vân
t. Pa nt
a acoper
işul
uiasi
g u
ră s
cu r
g ere
a apeide pl
oa i
eşia zăpezi
i to
pite.Mări
m e a
pant
ei va r
ia
z ăî
n f
uncţi
ede c
e r
i
nţel
etip
u r
il
ord eacoper
ir
especi
f
ică.
R
e
z
is
t
en
ţă l
af
oc 5
Cer
inţele actua
le p
e nt
rup erf
or
m anţa t
er
m ică a cl
ădi
ri
l
o r
, s
t
a bi
li
ta
te pent
ru c
ondi
ţi
i d e
P
r
o
pr
i
et
ăţi
dei
z
ol
ar
ef
o
ni
că 5 ia
rnă/ vară,si
guran
ţă l
afo
c şiprot
ecţi
e lazgo mot
, o
b l
i
gălao p
r o
iect
areşiin
st
a la
recor
ec tă
aizolaţieiî
n acoperi
şur
il
e î
ncl
inat
e, ce eace c
ontr
ibui
e
, înma r
e măsur
ă, l
a ocre
şt
ere a
C
l
as
if
i
ca
re
e
ne
r
ge
t
i
că 5 st
anda rdulu
i de
u t
i
li
za r
eşi
lau nm e
di
u in t
er
ior i
deal–c o
nf
o r
tt
er
m ic
.
S
is
t
emam
pl
as
at
în
tr
eşi
su
b
c
ăp
ri
or
i 6
P
o
ze
mo
n
t
ar
e 7
P
r
o
pr
i
et
ăţi
l

nt
r
egu
l
ui
si
st
em8

I
nd
ic
a
ţi
ip
en
t
r
umo
n
t
ar
eai
zo
l
aţi
e
i
t
er
mi
c
epeu
na
co
p
e
ri
şî
nc
l
in
at 9

S
i
s
te
mp
e
s
te
căp
r
i
or
i 1
0
S
i
s
te

n
tr
eşi
pes
t
ecăp
r
i
or
i 1
1
P
ro
du
se
r
ec
o
ma
nd
at
epe
nt
ru
i
z
ol
ar
ea
ac
o
pe
r
i
şu
r
il
orî
n
cl
in
ae1
t 2 S
i
s
te
mt
er
mo
i
zo
l
an
tp
es
t
ecăp
r
i
or
i
S
o
l
uţi
id
ea
pl
ic
ar
eap
r
o
du
se
l
or
K
n
a
u f
In
su
l
at
i
on 1
4
P
o
zăî
ni
nf
r
ar
oşu
au
n
ei
cas
e
,c
ea
r
a
tăp
i
e
rde
r
i
l
ede
c
ăl
du

P
r
o
du
se
K
na
uf
I
ns
ul
at
i
on

K
nau
fIns
ul
at
i
onut
il
iz
eazăTe
hnol
ogi
aECOSE pen
tru
af
ab
ri
ca
p ro
du
s
edi
nva
t
ăde
s
t
ic
l
ă.Acea
st
a e
st
e u
n mate
r
ia
l c
upr
opr
iet
ăţidei
z o
l
ar
et
er
mi
că d
el
afo
ar
t
ebun
e
p
ân
ă la c
el
ece de
păşes
cval
or
il
e s
t
andardi
zat
e u
zu
al
e.M
a t
er
i
apr
im
ă p
ent
r
u
f
a
bri
c
a r
eav
ate
idest
i
cl
ăsu n
t
deşe
uri
l
edi
n s
ti
cl
ă.Ga m
ade
pro
duse
di
nf
i
br
edev
at
ă
m
in
er
a l
ădes
t
ic
lăest
es
ubfor
măderu
l
our
işi
p l
ăci
.
P
r
odu
sel
e d
i
n v
at
ăm i
ner
alăd
esti
c
lăs
ecompri
m ăuşo
r
.Av
a
nt
aj
ules
t
ec
ăse
pot
pun
e
c
an
ti
t
ăţi
m a
ri
înpa
chet
em i
ci
,c
eeaceî
nl
es
neşt
e t
ra
n s
p
or
tu
l
.P
ro
duse
l
eco
mp
ri
ma
teî
şi
p
ăs
tr
eazăp
rop
ri
et
ăţi
l
eşir
evi
nl
agr
osi
meal
orini
ţi
al
ădu
păd
es
pa
c he
t
ar
e.

P
rod
us
e l
eKnau
fI
ns
ul
a t
io
nf
abr
ic
at
edi
nva
tăbazal
t
ic
ăs
unt
re
zi
st
en
te

nsp
eci
al,
l
afo
c şiî
şip
ăs
tr
ează s
t
ab
il
it
at
eadi
men
si
onal
ă î
nca
zdepre
si
un
eexc
esi
v
ă.
Mat
er
i
a pri
măp
ent
rufab
r
ic
are
avat
ei
baz
alt
i
ceest
eba
za
lt
ul
.P
ro
dus
el
edi
nf
ib

b
azal
t
icăsu
ntf
ab
ri
cates
ubf
or
mădepl
ăc
isaul
amel
e.
Sun
tmat
er
i
al
emaid
ur
e ,
c
uode n
si
ta
tem
are
.A va
nt
aj
ul
lo
res
tep
ăst
ra
reacuad
ev
ăr
at
,pet
er
menl
un
g,a
e
xce
le
n t
el
orp
ro
pr
iet
ăţim
ec
ani
ce.

2 3
P
r
o
pr
i
et
ă ţi
dei
z
ola
r
et
e
rmi
c
ă R
e
z
is
t
e
nţă l
af
oc

Ca
ra
ct
er
ist
i
c i
l
e i
z
ola
ţi
e
ite
rm
ic
e as
t
ru
ct
ur
i
lo
rşis
pec
if
i
caţi
i
l
e Rezi
s
te
nţalaf
oca uneist
ructuri
es
teev
alu
at
ăp e
n t
ruî
nt
regu l
l
ors
un
tmenţi
ona
teî
nC10
7/6
-02
,do
cum
ent
ceser
ef
er
ăla si
ste
m.I
nvel
i
to
ar
e aexter
io
a r
ăa un
uiac
oper
i
şînc
linat
tr
ebuie
p
rev
ed
er
e adebaz
ăaace
lo
rp
a r
a
met
r
ice
asi
gu
răunc
onfo
rt să a
ib
ă o re
zi
sten
ţă bună l afo
c,denu
mi
tă REI(u
nd e R
t
er
mi
ci
nt
e r
i
o r
con
si
der
at
su
fi
c
ie
nt. îns
ea
mnărezi
st
enţa
m ecan
i c
ă şis
ta
bil
i
ta
te
a,Ees
teint
egr
i
tatea
O c
er
in
ţă fu
n d
amen
t
al
ă p
ent
ruco
ns
tr
ui
r
ea aco
pe
ri
şul
ui şiIe
st
eizo
la
ţi
a)
. RE
I e
s t
ea s
o ci
at
ăcuoval
oar
e c
e re
pre
z i
ntă
î
nc
li
n
at,
ref
eri
t
oar
elap
er
fo
rma
nţa
te
r
mic
ăes
tec
oef
ic
i
ent
uld
e dura
t
aîncar
e s
t
ruct
ura r
ez
i s
t
ăl afo
c,ex
pri
mat
ăîn mi
nut
e (
ex .
2
t
r
ans
fe
r alc ăl
du
ri
iU N(
W /m.
K)co
re
spu
nzăt
oru n
ei REI30
).Pro
duc
ăt o
ri
i şif
u r
nizor
iidesi
s
te
me com p
le
te (
ex .
t
emp
er
at
u r
ii
nt
eri
oar
ed
e20°
C. prod
uc
ător
iides i
s
tem ed e gip
s ca
rt
onKnauf
) as
ig
ură în
docu
ment
aţi
alo
rc o
nfi
g u
raţi
itest
at
eşi
compl
etf
uncţi
on
al
e ,ce
2
C
o
e
f
ic
i
en
t
ul
det
r
ans
f
e
ral
căl
du
ri
iU
N,
2
0 (
W/(
m.
K) inc
lu
dclas
if
i
căr
i de r
e z
is
t
e nţă l
afocdet
ip RE
I
. Î
nfi
ecare
C
e
r
in
ţe conf
i
gur
aţi
e,e
xi
stăo cer
in
ţă d ef
i
ni
tăcl
ard
eizol
aţi
a t
er
m i
că,
V
a
l
oar
en
or
ma
t
ă V
a
l
oar
er
ec
o
ma
nd
a
t
ă pri
vi
ndgr
osi
meaşidensi
t
at
e a sami
nim
ă.
A
c
o
pe
r
i
şp
la
t
sau
î
nc
l
in
at
cuo
p
an
t
ăde
p
ân
ăl
a45
°
i
nc
l
us
iv 0
,
2
4 0
,
16
A
c
op
e
r
i
şîn
c
l
in
at
abr
u
pt
,c
uo
p
an
t
ă S
t
r
uct
ur
ău
şo
a
r
ă* 0
,
1
6 0
,
2
0
d
e
pe
s
t
e45
° S
t
r
uct
ur
ăg
re
a 0
,
3
8 0
,
38 P
r
o
pr
i
et
ă ţi
dei
z
ola
r
ef
o
ni

*
)st
r
uct
ur
ău
şoar
ă-
m as
ăper
sup
r
af
aţă u
n
i
ta
r
ăas
t
r
at
ul
ui
dep
e
pa
r
t
eai
nt
er
i
oa
ră,
l
ast
r
at
ul
dei
z
ol
aţi
et
er
mi
c
ă,
2
i
nc
l
usi
vs
tr
at
ul
dei
zol
aţi
et
er
mi
că,

năl a
10
0k
g/
m. D
acă v
o r
b
imdes
p re p
rop
ri
et
ăţid
e i
zo
la
ref
on
ic
ă,d
e fa
p tÎ
nf
azapre
li
mina
r
ă,s
t
ru
ct
ur
at
rebuiee
va
luat
ăamăn
un
ţi
t
,as
t
fel
v
or
bim de
spr
epr
o te
cţi
e l
azgomot

n c
az
ulac
ope
r
işu
ri
l
orînc
âtsi
st
emul
ale
ss
ăco
res
p
undă şi
cer
i
nţel
orr
e
lev
an
t
epen
tru
C
on de
n sar e P
ermeabi
li
ta
te l
aaer î
n
cl
inat
e,t
re
bu
iesă asi
gur
ămcelma
iri
di
ca
tn
iv
eld
econf
ortr
educ
er
ea s
une
t
ul
uiaer
op
ur
ta t
. E
ta
n şe
i
zar
ea î
mpo
tr
i
v a
D
ocume nt
uls t
and ard C1 07 /6
-02 pr
e ve de e
li
min
a rea I
zo
la
ţi
a d
i
ntr
-
o s
t
ruct
u
ră deaco
pe
ri
şînc l
i
nates
t
e prot
ej
at
ă de a
cu
sti
c;ai
c
if
ur
ni
zăm ,î
nspec
ia
l
, m
at
eri
al
eca
r
eauoc
ap
a c
i
ta
te s
un
e t
ul
uia
e r
opu
r
ta
taîn
ve
li
t
or
ilorex
te
rioa
renuar
ece
ri
nţe
c
onden
s ul
ui d
in i
nt
e r
iorulst
ruct
u r
ii
,încaz
u ril
e î
ncar
eaces t
a e
xt
er
io
rpr
in
tr
-omemb
ranădeae
ri
s
ir
e,
re zi
st
en
tăl
aap ă.
Aceas
ta s
uf
i
cien
tăde
abs
orbţi
ea s
une
tu
lui
.
St
ruc
tu
rac

nt
r
egt
re
bui
esă me
nţi
ona
te l
a m
od
ulge
ne
ral
. Eles
un
t s
t
abi
l
it
ein
di
vi
du
a l
,
a
menin
ţă fu
n cţii
l
e între
g iis
truc
turi
. E
fe
ct
ul n edori
tca
uzat de a
si
gur
ătr
ec
ere
av a
por
il
ordeap
ăcăt
re ex
ter
i
or,d
ar nup
ermi
te r
es
pect
e ce
ri
n
ţe
le p
e n
tr
u re
duc
ere
a s
une
tu
l
uiaer
o
p u
rt
at.c
onf
ormni
vel
ul
uid
ezgo
mot
exteri
or
.Nive
l
ulpe
nt
ruc
l
ădi
r
ile
c
onden
s c
on s
tă în redu ce
rea d u
rat
eidev iaţă pr
ec
oni
zat
e a p
ăt
run
der
eaume
z e
l
ii
de l
a e
xt
er
io

nstrat
uld
e i
zol
aţie
te
rmic
ă. V
or
b i
m dec
apa
ci
ta t
east
ru
ct
ur
iideaîm
pie
di
c
a t
r
ans
mit
er
ea d
in
tr
-u
n o
raşmar
e,
cut
r
af
ic
in
te
n s,e
st
edife
r
itd
ece
lpe
nt
r
uu n
s
t
ru
ctur
i
i pr
in r
e d
ucerea t
e mpera
t u
ri
l
orsup
ra
f eţei i
n
te
ri
oar
e(ca r
e S
tr
at
uldeaer
i
si
re i
mperme
abi
ll
a apă pro
tej
ea
ză împot
ri
va s
un
etul
uid
el
aex
ter
ior
, l
ai
nt
eri
or
. s
at
d e
m u
nt
e,dep
ar
t
edec
iv
i
li
za
ţie.
d
uclaa par
iţi
a î
n c
o nti
nu a
re ac on
dens
ul
ui şi, de
ci
,l
a a
pa r
iţi
a d
et
er
io
răr
i
i iz
ol
aţi
e
i t
ermic
e d
in c
auz a p
loi
i s
au a a p
ei
c
i
uperc
ilor
)
, pri nmo dif
i
c ăr
i de vol
um c
e a
r p ute
a a
păr
ea d i
n c
ond
ens
at
e.Ace
sts
tr
atest
eune
le
mentimpor
tan
t,î
n sp
ec
ialpe
c
auzaa bs
or b
ţieico ndensul
ui î
n mate
ri
al
e şi p ri
ndet
er
i
or
a rea t
i
mpdepr
imăv
ar
ăsauvară,
atu
nc
icâ
nd s
unt
fl
uct
u
aţiim
ariî
nt
re N
i
ve
le
c
hi
va
le
n
td
ep
r
e
si
un
ea
c
u
st
i
că A
2

nf
aţa
f
aţa
d
e
i(
d
B)
d
ur
a bi
l
i
tăţi
işi s t
abi
lit
ăţi
i mec an
icea î
ntr
eg
ii st
ruc
tu
ri
.Pen
tru a t
e
m p
er
atu
raae
ru
lui
pet
imp d
ezi
şi
pet
im pdenoa
pte
.
0
0 0
0
r
ed
uce conde nsuld i
n st
ruct
u r
ă, es
t
e n ecesar
ă li
mi
t
a rea D
eci
zi
a c
u p
r
iv
irel
a apl
i
car
e
a, t
i
pu lşipara
me tr
i
it
utur
or n
o
ap
t
e:2
2-6 ≤4
041
-
454
6-
505
1-
555
6-
606
1-
656
6-
70
t
r
ansf
er
u l
uiu
m e z
el
iiînst
ruct
ură.Î
n gene
ral
,u
m ez ea
lap
ătr
un
d e î
n e
l
emen
tel
orst
r
uct
ur
al
e tr
ebu
iei
ncl
us
ă m er
eu î
n pl
a n
ur
i
le de z
i
: 6
-0
0
2
2 0
0
05
≤5 1
-
555
6-
606
1-
656
6-
707
1-
757
6-
80
s
t
ru
ctur
ăd i
nspre spaţi
i
leîn c
ăl
z i
te
. c
ons
t
ru
ir
e,î
nsp
ecia

neval
ua
rea
te
hni
că şi
te
rmi
că.
D
acă t
em p
er a
tu r
a de l
a su
pra f
aţast
ru
ct
ur
ii
, la int
er
i
or,e
st
e sub C
e
r
in
ţe
p
en
t
ru
i
zo
la
ţi
af
on
i
că a
î
nv
el
i
to
ri
ie
xt
e
ri
oa
re
R
's
wa
uD
n
T
,
w(d
B
)
v
al
oare
a pu
n ctul
uid e rouă (punct
uldero
u ă s aute
mper
a t
u r
a
C
a
m
er
ad
ez
i 3
0 3
0 3
0 3
3 3
8 4
3 4
8
p
unct
ul
ui de r
o u
ă est
e te mpera
turalacar
e ae r
ules
t
e c
om plet
s
at
urat
cu v
ap or i
dea pă,u mi
d i
ta
tearel
at
i
văa a erul
ui
aj
ungâ
n d l
a D
o
r
mi
t
oar
e
,c
am
e
r
ed
ee
x
am
i
na
re3
0 3
0 3
3 3
8 4
3 4
8 -
1
00% )
,atu
nc i
a p
are î
n s
truct
urăconden
sul

n a cest
caz
,sea
p l
ică B
i
r
our
i - - 3
0 3
0 3
3 3
8 4
3
s
uf
i
cien
tă i
zo l
a ţi
ecâ t s
ă se eli
m i
ne p
osi
bi
l
ita t
e adeapar
i
ţie a
c
onden
sulu
işi,o dat
ăc uacest
a ,
a pa
ri
ţi
aul
t
er
io a răaci
up
er
ci
lor.
P
ent
ruaceasta, es
te nece s
ară e
v al
uar
eat
em pe r
at
ur
iis
upr
afeţei
i
nt
er
ioa
re a st
ru c
tur
ii şicomp ar
a r
ea e
icute m per
at
urami
n i
m ă
n
eces
ară pe
n t
ru sup r
a f
aţainter
i
o ar
ă,st
abi
l
ită a st
f
elî
ncâ
tsă se
C
l
as
i
fi
c
are
e
ne
r
ge
t
i

e
vi
t
e fo
rm ar
e a c
onden s
u l
ui
.P ri
n ac
eas
tăpr
o c edur
ă,seas
i
g u r
ă
f
ap
tulc
ăn uva e x
is
ta cond e
ns l
an i
ve
lul
su
pra
fe ţei.
C
er
ere
a s
auneces
ar
uldee
n
er
gi
eal
une
ic
l
ăd
ir
ie
st
euni
nd
ic
a
tori
mpo
rt
an
tal
n
iv
el
ul
ui
de i
z
ol
a ţi
et
er
mic
ăa
l
în
ve
li
t
or
iie
x
te
r
neac
l
ădi
r
ii
.C
ucâ
tac
est
ni
ve
les
t
e
P
un ţi
termice ma
ir
id
ic
at
, c
uat
â t
est
ema
is
c
ăzu
t
ăcer
er
ea
dee
ne
rg
ie
acl
ăd
ir
i
işi
,d
eci
,c
uat
ât
De
ta
li
udeco
amă ala
co
pe
ri
şu
lu

ncl
i
nat
,cubar
ie
ră d
e v
ap
or
i
P
unţi
le
ter
m i
ce di
n s
t
ru
ct
u
ră şi
cu
pl
ări
l
et
er
mi c
edi
nt
rest
r
uct
u
ris
unt amp
la
sa
tăî
n
tr
es
trat
u
ri
led
e
iz
ola
ţi
emi
ne
ral
ă,
gr
osime
a i
zo
l
aţi
e
isu
b e
st
emais
căz
utşico
st
uld
ee
xp
lo
at
ar
eaac
es
t
ei
cl
ăd
ir
i
,di
npu
nct
deve
der
eal
d
et
a l
ii
cri
t
ic
e –– dee
xe
mpl
u ,î
mbi
na
re
aunu
i a
cop
eri
şîn
cl
i
natc
uo şi
pe
st
eace
a
st
at
rebu
ies
ăf
i

n p
ro
por
ţi
ed
e c
el
puţi
n1
:5. c
ăl
du
ri
i.
s
t
ru
c t
ur
ă ver
t
ica l
ă u
nd
ese af
l
ă gr
i
nda

mb i
nar
eadesc
hi
der
il
or
f
er
estr
e
icust
ruc t
uraa
c
operi
şu
lu
iet
c.
Î
nsol
uţi
adepr
oie
ct
ar
e,es
t
e U
ni
nd
ic
at
org
ra
f
icaln
ec
es
a
ru
lu
id
ee
n
er
gi
epe
n
tr
ue
xpl
oat
ar
eac
l
ăd
ir
ii
est
e
n
ecesa
ră det
erm i
nar
e
a pent
r
u de
ta
li
u
lcr
i t
i
c aun
u ic
âmp d
e
c
e
r
ti
f
ic
at
ule
ne
rg
et
i
c.Cer
t
i
fi
c
atu
le
ne
r
get
i
ccl
as
i
fi
c
ă c
lădi
ri
l
eînşa
pte
t
e
m per
atur
ă m ul
t
id
im
en
si
o na
lşi g
ăs
ir
ea cel
eim a
i s
căz
ut
e
c
a
te
gor
ii-A
,B
,C,D,E
,F
,G-d
el
af
oar
t
eef
i
ci
ent
(A)l
aext
r
em de
t
e
m per
atur
ide pe s
up
ra
faţai
nt
er
năaace
s t
u
ia.
Sol
uţi
ape
n t
r
ua
r
i
s
ip
it
or(
G )
.C
l
ădir
il
edi
nca
t
ego
r
i
il
eA,Bs
auCsuntc
ons
i
der
ate
p
re
v en
i pun
ţil
e t
er
mi
cee s
teap
oifo
ar
te si
mpl
ă.O gr
o s
i
me
s
a
ti
sf
ăc
ătoa
r
e.
s
uf
i
c i
en
tăa i
zolaţi
ei
te
r
mic
e re
zol
v
ăpro
bl
em a
.
C
e
r
ti
fi
c
at
ule
ne
rg
et
ice
s
tec
ons
i
de
ra

npr
ez
en
tca
u
nb
en
e
fi
ciun
or
ma
lp
en
tr
u
Impe
r m eabi
l
it
ate
a l
avapo
ri
a
g
e
nţi
iim
obi
l
i
ari
,de
zv
ol
t
at
or
işic
omp
an
ii
l
e d
ec
o
ns
t
r
ucţi
i
. C
e
rt
i
fi
c
at
ul
Tr
ebu
i
e s ă e
li
mi
năm, d
e as
eme
nea
, p
ăt
ru
nde
re
a u
meze
l
ii î
n
e
n
erg
eti
cal
cl
ădi
ri
ii
nc
l
udei
nf
orm
aţi
ii
mpo
r
t
an
te
priv
ind
ef
i
ci
en
ţa
st
ru
ct
u
răd ins
pr
epar
te
a s
paţi
u
lu

nc
ăl
zit.
Pen
tr
uar
edu
cer
is
cull
a
e
n
erg
ie
iut
i
li
zat
ede
cl
ădi
re
şi
rep
re
zi
nt
ăunc
r
i
te
r
iu
l
as e
lec
t
ar
ea
sa.
con
de
n s înst
r
uct
ur
ă,
se p
oate
in
tr
od
uc
e unst
r
atr
ez
i
st
ent
l
avapor
i
– n
umit b ar
i
er
a devapo
ri-po
zi
ţi
onatî
n pa
rt
e
a î
nc
ălz
i
tă a
T
er
m o
i
zol
ar
ea
cor
ec
tă r
ep
re
zi
nt
ă o e
c
o
no
m i
edee
ner
gi
eda
că r
e
su
rs
e
les
unt
st
ru
ct
u
rii.A ce
st
are
st
ri
cţi
o
neaz
ăsu
bst
anţi
al
păt
r
und
er
eava
pori
l
or
D
e
t
al
i
u d
e c
o
am
ă a
l ac
op
er
i
şu
l
uiî
n
cl
in
at
,cu
ba
r
ie
ră d
e
vap
or
i i
n
vest
i
tea
dec
v
at
.I
zol
aţi
at
er
mi
că aac
o
pe
ri
şu
ri
l
orî
n
cl
in
at
epo
atec
on
du
cel
ao
deapă în s
t
r
uct
ur
a p
e r
et
el
ui
.Bar
i
er
a d
e v
apo
rit
r
ebu
ies
ă fi
e
a
m
pl
as
at
ă s
u
bi
zol
aţi
ami
n
er
al
ă,a
dec
v
at
ă p
e
nt
r
u aco
p
e
ri
şu
r
il
e r
ed
u c
er
eef
ic
i
en
t
ă şi s
emn
i
fi
c
ati
vă an
e
ces
ar
ul
uidee
ner
g
ie p
en
tr
ubu
na
con
t
in
u ă şiî
mbi
năr
il
et
rebu
ies
ăfi
ee
ta
nşat
e.
î
n
cl
in
at
ec
uo
c
an
t
i
t
ate
mi
n
imăd
e
t
ra
ns
m
is
i
e. f
u
ncţi
on
ar
eac
l
ăd
ir
ii
.Ace
st
ef
ec
test
eob
s
er
v
atc
la

nc
ase
l
ecud
o
u ăe
t
aj
e.

4 5
S
i
s
te
ma
m
pl
as
at
î
nt
re
şi
sub
c
ăp
r
i
or
i P
o
z
em
on
t
a
re

Î
nv
el
i
to
ar
ea
co
p
e
ri
ş C
ăp
r
i
or

P
l
ac
ă P
l
ac
ăs
u
bc
ăp
r
i
or
i

C
o
n
t
ra
pl
ac
ă

M
e
m
br
a
năd
e
ae
r
i
si
r
e

P
r
e
găt
i
ţi
iz
ol
aţi
a,
ver
i
f
ic
aţi
căp
r
io
r
i
ip
en
t
r
ume
m
br
a
na M
ăs
u
ra
ţi
exa
c
t
spa
ţi
u
ldi
nt
r
ecăp
r
i
or
i
.
d
e
aer
i
si
rem
o n
ta
tăa
nt
er
io
r.
M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
in
su
l
at
i
on
St
r
atul
dema
te
r
ial
Kna
uf
I
nsu
l
at
i
on
di
nt
r
ecăpr
ior
iar
eor
i
gi
di
ta
te
fo
ar
t
emar
e
şi
pro
pri
e
tăţi
exc
e
le
nt
edei
zo
l
ar
ete
r
mi

B
a
r
ie
r
ăd
ev
a
po
r
i

G
i
ps
ca
r
t
on M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
In
su
l
at
i
on
M
a
t
er
i
al
in
te
r
i
or
dep
l
ac
ar
e S
t
r
ats
ub
c
ăp
r
i
or
i

T
ăi
aţi
ose
c
ţi
u
nedei
z
o l
aţi
epr
e
st
ab
il
i
tă, I
nt
r
oduc
eţi
iz
ol
aţi
ami
ne
ra
l
ăîn
t
rec
ăp
r
i
or
i
,
c
es
e vap
o
tr
i
viî
ns
paţi
u
l d
e20mm. p
ri
nt
r-
ouşo
ar
ăp r
es
i
un
ela
t
er
al
ă.
P
o
z
iţi
on
ar
e
ai
zo
la
ţi
ei
te
rm
i
c
e

Î
nt
r
ecăp
r
i
or
i Î
nt
r
eşi
sub
c
ăp
r
io
ri Î
nt
re
şis
ubcăp
ri
or
i Î
nt
re
şi
sub
căp
ri
or
i
Uns
t
ra
ts
ub
c
ăp
r
i
or
i D
o
uăs
t
rat
ur
is
u
b c
ăp
r
io
ri D
o
uăs
t
ra
t
ur
is
u
b c
ăp
r
io
ri
Gro
s
im
ede
50
mmG ro
si
mede2
x 5
0mmG r
os
i
me2x
100m
m

I
nt
r
oduce
ţi
pl
ăc
id
in
me
ta
lp
en
t
r
u p
a
r
te
ad
es
u
bc
ăp
r
i
or
i A
p
l
ic
aţi
iz
ol
aţi
ami
ne
ra
l
ăpe
p
lăc
i
l
edi
nme
t
al
,
ai
zol
aţi
e
i–pr
i
mu
ls
t
ra
td
es
ub
căp
r
i
or
i
. d
e
su
b c
ăpr
i
o r
i
.
C
I
=0A

C
I
=0
,5
B

C
I
=0
,8
C

C
I
=1
,2
D

I
zo
la
ţi
ede
g
ro
s
i
me2
0
0m
mI
zo
la
ţi
ede
g
ro
s
i
me2
5
0m
mI
zo
la
ţi
ede
g
ro
s
i
me3
5
0m
mI
zo
la
ţi
ede
g
ro
s
i
me4
5
0m
m
2 2 2 2
U
=
0
,2
5
W/
mK U
=
0
,1
6
W/
mK U
=
0
,1
1
W/
mK U
=
0
,0
8
W/
mK
N
o
n
-
co
n
fo
r
m C
o
nf
o
rm C
o
nf
o
rm C
o
nf
o
rm
I
ns
t
al
aţi
bar
i
er
ad
ev
a
po
r
ip
ep
l
ăc
il
edi
nme
t
al I
ns
t
al
aţi
mat
er
ia
l
ul
deac
o
pe
r
i
re
in
t
er
i
oa
ră–
N
.
B:
To
at
eva
lo
ri
l
epe
n
tr
uc
oe
f
i
ci
en
t
uld
etr
a
ns
fe
ra
lc
ăl
du
ri
ir
ez
u
lt
ădi
npr
o
gr
amu
ld
ecal
cu
lT
EP
L
O20
09
,Sv
o
bod
a
SO
F
TW
A
RE
;
ca
l
cu
lu
l
a f
o
st
e
x
e
cu
ta
tp
ent
r
uos
tr
uc
t
ur
ăc
up
u
nt
et
er
mi
cău
şo
ar
ă,
cu
va
l
oar
eac
a
lc
ul
at
ăac
oe
fi
c
ie
nt
ul
ui
dec
on
du
c
t
iv
i
t
at
et
er
măλ=
i
c 0
,0
3
7W
/
mK
.
e
x.m
o n
t
aţi
gi
ps
car
t
on

6 7
P
r
o
pr
i
et
ă ţi
l
eîn
t
r
eg
ul
ui
si
st
e
m I
nd
ic
a
ţi
ip
en
t
r
umo
n
t
ar
e
ai
zo
la
ţi
ei
te
rm
i
c
epe
u
na
co
p
e
ri
şî
nc
l
in
at

Pr
od
u
s Co
ef
i
ci
ent
deG
ro
si
meGr
o
si
meGr
o
si
meGr
o
si
meDis
t
anţa C
ăp
r
i
or R
e
z
is
t
en
ţa
l
af
oc R
e
du
c
er
e
a
K
nf t
a
u r
an
sf
erd
e i
z
ol
aţi
eiz
o
l
aţi
eiz
o
l
aţi
epl
a
cae d
r i
nt
r
e E1 s
u
ne
t
ul
ui Ve
rifi
c aţicadru
lacoper
i
şuluiî
nai
nte de a e
xe
c ut
a l
ucrăr il
eT re
b u i
e acordat
ă o a t
e nţi
e d eose
bit
ă p un ţil
orte
rmice d i
n
I
n
su
la
t
i
o*c
n ăl
d
urăU c
ăp
ri
ori a
e
r
op
ur
t
at d
e izolare. Stare
a sa t
r
ebuie s
ă fi
e co
n f
o r
m stabi
l
it
ăţii şist
ru
ctură. D ee x
em plu ,
iz o laţia de la u
naco per işînc
li
natt
rebu i
e
R
w s
oli
di
tăţiim e
canic
e. s
up
rap usă p est
e izo la
ţia pere ţi
lor ve
rt
ic
a l
i pe c
a r
ea c
e s
ta se
Di
m en s
i uni
le e
le
m ent
el
ord esuport
, i
nstal
at
e şi r
epa ra t
e s
pr
ij
in
ă. Tr
e bu i
esăa veţi în ved er eşil
ocu
ril
e prin ca
re e
l
e men t
e
î
ns
is
t
e
mde 0
,
0
λ=3
5W/
mKîn
t
r
e s u
b to
ta
l (
p
ro
f
il
ur
i
) b
xh (
R
ezi
s
te
nţa
l
af
oc Î
n
tr
ea
ga t
r
eb u
ies ăre s
p ec
tedocum
ent
a ţi
apr
o i
ectul
ui. a
leinstalaţie
i (ex. ţevi d e c
a na l
iza
re)străp u n
g izol
aţi
a. Î
n
g
ip
sc
ar
t
on 0
,
0
λ=3
9W/
mKc
ăp
r
i
or
i c
ăp
r
i
or
i s
i
s
te
mul
uid
eg
i
ps s
t
ru
ct
u
ră m
om entulîn c a
re un ac o pe ri
şî n cl
ina
tajung e l
a zi
dări
a de l
a
c
ar
to
n D
6
1) O m em b r
anăd eaeri
s
ir
e t
re b
ui
e i
nstal
a t
ăînaint
e;acea s t
a
K
NAU
FD
61 f
r
ont
on , nu t
r
e b
uie se p
a ra t
ăt er m oi
z o
l
aţi
a d e c ăpri
or
i,i
a rîntr
e
s
epar
ă, în st
ruct
ur
ă, î
nve
li
to ar
ea acoperişu
l
ui de izola ţi
a
2 c
el
edo u ăe le
m ent
e t
r ebu ie inser atăo b
and ăd e izola
ţi
e t
er
m ică.
(
W/
m-
K) (m
m) (m
m) (
mm
) (m
m) (m
m
) (
mm
) (
dB
) t
er
m i
că (cu excep
ţi
a caz
ul
uiî nc
are izol
aţi
a es
te mont
a t
ă î n
s
is
temul pe s
t
e c
ăpri
ori
).Mem br
ana de a eri
s
ir
e estem er euA t
unc ic ân dse m on te ază m ai m
ult
e s t
ra t
u r
i,unel
e pe st
e
mont
ată d e
asupr
a şiîn cont
actc u c ăpr
iori
i. Acea s t
ă a
lt
el
e,el et
re bui
e s
ă s esu p rap un ă l
a îm
binări.
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
012
,
580
010
0
x
16
0 F
3
0 4
6
membra năe st
e ex
ti
nsăpes
tec ăp
ri
orişifi
xatăpe cont
raplăc i. U nsiste
m „sub căp rio ri”e s
te reali
z
at,în ma re
a ma j
or
it
a t
e a
16
04 Î
nvel
i
toa re
a exte
ri
oar
ăe s
temo nt
at
ăco nfo
rm i
ns
t
rucţi
unil
o r de c
azur
il
o r,di n
tr-
uncad ru cu plăci d i
n l
emnsau m e tal

nc a
zulun ui
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
4 02
0
0158
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 4
6
mont
are ale produ
căt
o r
ul
ui
ind i
vi
dual
. c
adr
u d inl em n
,e s
te ne vo ie s
ă a co r
da
ţia t
e nţie ca
pa c
i
tăţi
i de
Su
p rafa ţape c
areest
eapl
i ca
t
ăizo l
aţi
a t
e r
mi
c ănu t
reb u i
e p
or
tanţă as i
s
temului şi
r ez istenţei l
a fo
ca plăcilo ri
ndi
vid
ua l
e. Î
n
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0208
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 4
7
s
ă fi
e um e dă sauudă;ea t
rebui
e să fi
e u s
c
ată saufoa rt
e c
azul
în ca
r es eu
til
ize az ă p rof
i luridin
m e
tal,tre buies
ă acor
d aţi
u
scat
ă. a
te
nţi
e, n u numai r
e z i
sten ţei l
a foc şi
capa cit
ăţii depor
tanţă a
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0 2
x
1
2.
5 8
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 4
7 s
i
st
emu l
u i,c işiunei retra ge ria d ecva
te
,d e la part
ea d
e jos a
I
zol
a ţi
a di
n t
recăpri
or
i treb
ui
e să c ore
sp
u ndă lăţim ii
s
t
ru
cturi
i, a
s tf
e l
în
câ tizo laţia te
r m icăceum plec a dru
ls
ăp oa t
ăf i
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0258
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
6
0 4
7 s
paţi
ul
u idin t
recăpr
io
r i
,p
lu
so m a
rj
ăd ea p
ro xi
mati
v2 0m m .
a
pl
icat
ăî nc ant
it
ăţisu f
i
c ie nte s
u b pl
ăci
lede m e talal
ec a
d r
ului–
Material u
l es
teintr
odu
s într
eperechi d ecăpri
ori
, p ri
n î
mpi
ed i
c ând a s
t
felap ariţia p unţil
o rt
e r
mi
ce.
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0 1
8
+1
580
010
0
x
16
0 F
6
0 4
7 c
om p
rim are uşoa
ră, l
at
er
ală. Fl
exi
b i
li
ta
te a f
ormei est
e o
I
z o
la ţi
at re
b ui
e aco pe ritălai nteri
o r
cuo ba r
ie rădevapori.
c
aract
e ri
st
i căa iz
ola
ţie
imineral
edin st
ic
l
ă. D
ea ceea,d up ă
i
nt
roduce r
e î
ntr
e c
ăprio
ri
,materi
al
ulva ump le
com pl
etspa ţiul La m o n
ta r
e ,s
ecţi
u n
ile b ari
e r
e idevapo rit
r ebu i
esuprapuse
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
02x
1
880
010
0
x
16
0 F
9
0 4
8
d
int
re el
e. A st
f
el
, p o
si
bi
lel
e p
unţi t
e r
m i
c esuntp ut
e rn i
c c
u2 -
3 c m şitr
ebui
e î
m b ina t
e pr i
ntr
-oî
nchid ere eta
nşă.Pe nt
ru
d
imin
u ate. I
zol
aţi
a i
ntr
odu
să înt
r
e căp r
iori e
s
te f
ixat
ă as tfelaceas
ta ,estep ot
ri
vit
ăb a n da ad ezivăpeam bel e f
eţe
.
D
6
1
1 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
025
+
1
2.
5 8
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
9
0 4
8
î
nc
âts
ănuf
ie
nev
oi
edemo
ntar
em
ec
an
ic
ă.P
ân
ăl
amom
e
nt
ul Ac
op
er
ir
e
a s
i
st
emu
l
ui„s
u
b c
ăpr
i
or
i
” e
st
e r
e
al
i
zat
ă d
i
n
a
cope
ri
ri
icuuns
tr
atu
lt
er
i
o r
dei
zo
la
ţi
e,p
oz
i
ţi
asa
e
st
e ma
t
er
i
al
ade
cv
at
,p
ent
r
uuzi
n
te
ri
or
(e
x
.gi
ps
car
to
n,
pl
acăd
i
n
m
enţi
nu
t
ăpri
nf
ri
c
ţi
un
el
at
er
ală. f
i
br
ăd
in
le
mne
t
c.
)

a
c
o
pe
r
is
u
ri
in
cl
i
nat
ec
us
t
r
at
un
ic
de
i
zo
l
at
i
es
ub
c
ap
r
i
or
i
,c
up
r
of
i
l
eme
t
a
li
c
e
D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
012
,
580
010
0
x
16
0 F
3
0 5
0

D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0188
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 5
3

D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0258
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
6
0 5
3

D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0 2
x
1
2.
5 8
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 5
3

D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
025
+
1
2.
5 8
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
9
0 5
6

D
6
1
2 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
02x
1
880
010
0
x
16
0 F
9
0 5
8

a
c
o
pe
r
is
u
ri
in
cl
i
nat
ec
us
t
r
at
un
ic
de
i
zo
l
at
i
es
ub
c
ap
r
i
or
i
,c
up
r
of
i
l
eom
e
g
a
D
i
ag
ra
m
ăde
ta
l
i
at
ăa c
ap
ăt
ul
ui
u n
e

n
vel
i
to
ri
dea
c
o
pe
r
i
ş, D
e
t
al
i
u d
i
n
tr
-
une
x
e
mp
l
ude
cap
ăt
alu
ne
i
în
ve
l
i
to
ri
dea
c
o
pe
r
i
ş,
D
6
1
3 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
012
,
580
010
0
x
16
0 F
3
0 5
0
c
u
aco
p
e
ri
r
edi
nt
ab
lă,
l
agr
i
ndă c
u
el
eme
n
t
edea
c
op
e
r
ir
e
,l
agr
i
nd
ă
D
6
1
3 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0 2
x
1
2.
5 8
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
3
0 5
3

D
6
1
3 0
,
23/
0
,2
416
0402
0
0258
0
0 1
0
0
x1
6
0 F
6
0 5
3
A
v
a
nt
a
je
o
b
ţi
ne
re
a
va
l
or
il
or
so
l
i
ci
ta
t
e,
pr
ec
u
mşi
ace
l
or
re
c
om
a
nd
a
t
e,
pe
nt
r
uco
e
f
i
ci
en
tu
l
det
r
ans
f
er
al
căl
du
ri
i
s
o l
uţi
i
ef
ic
i
en
te
di
npu
n
ct
dev
ede
r
ee
ne
rge
ti
c,
cuu
ni
nt
er
va
ld
ep
re
ţr
e
zo
na
b
i
l
,c
eg
e
n
er
e
az
ăn
u
nu
m
ai
ec
on
o
mi
i
sem
n
i
f
ic
at
i
ve
d
e
căl
d u
r
ă,c
i
şi
unc
o
nf
or
t
te
rmi
cma
i
mar
eşi
ost
ar
eg
en
er
al
ăde
bi
ne
r
ec
u
pe
r
ar
ea
in
ve
s
ti
ţi
i
l
ord
up
ă o
pe
r
i
oad
ă f
oa
rt
esc
ur
t
ă p
r
i
nut
i
li
za
re
a
un
e
ii
zo
la
ţi
ic
uo
ca
l
i
ta
te
ma
i
ri
di
ca
tă;
cr
eşt
er
ea
s
t
an
da
r
de
l
or
de
t
er
mi
năr
ecu
p
er
ar
ea
r
ap
i
dăai
nv
es
ti
ţi
i
l
or
u
ti
l
iz
ar
eam
a
t
er
i
al
el
orr
e
co
ma
n
d
at
e,c
ur
i
gi
di
t
at
esp
o
r
it
ă,v
ad
e
te
r
mi
nac
e
am
ai
lu
ng
ă d
u
r
at
ă d
e
vi
aţă p
e
n
tr

nt
r
eag
a
s
t
r
uct
ur
ă.
*
)v
al
or
i
le
di
nt
ab
les
un
t
pen
t
r
uiz
ol
at
i
emi
ne
ra
l
aTI
135
U(
Un
if
i
t03
5
)
si
TI1
40
U(
Un
i
fi
t0
39
)
.T
oa
t
eva
l
or
i
le
di
nt
ab
le
su
n
t t
oa
te
ma
t
er
i
al
el
ede
l
aco
m
pa
n
i
aKn
a
uf
I
ns
ul
at
i
ons
u
nt
i
gni
f
uge
-
cl
as
if
i
ca
re
l
af
oc
A1
.
d
e
r
iv
at
edi
nt
es
t
el
el
ab
or
a
toa
r
e
lor
ac
re
di
ta
t
es
id
ind
ocu
m
en
t
el
eco
mp
a
ni
e
iKn
au
f t
oa
te
ma
t
er
i
al
el
ede
l
aco
m
pa
n
i
aKn
a
uf
I
ns
ul
at
i
ona
u
oa
b
so
r
b
ţi
eas
u
ne
t
ul
ui
ri
di
ca
tă-
pân
ăl
aab
s
o
rb
ţi
as
un
e
t
ul
ui
cl
as
aA
.

8 9
S
i
s
te
mp
e
st
ec
ăp
r
i
or
i S
i
s
te

nt
r
eşi
pes
t
ec
ăp
r
i
or
i

C
o
n
t
ra
pl
ac
ă
C
o
n
t
ra
pl
ac
ă C
ăp
r
i
or
C
ăp
r
i
or
P
l
ac
ă
P
l
ăc
i P
l
ac
ă
G
i
ps
ca
r
t
on
M
a
t
er
i
al
dea
c
o
pe
r
i
re
in
t
er
i
oa

B
a
r
ie
r
ăd
ev
a
po
r
i
B
a
r
ie
r
ăd
ev
a
po
r
i Î
nv
el
i
to
ar
ea
co
p
e
ri
ş
Î
nv
el
i
to
ar
ea
co
p
e
ri
ş

C
a
d
ru
a
ux
i
l
ia
r,
di
nl
emn
M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
In
su
l
at
i
on

M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
In
su
l
at
i
on A
l
doi
l
eas
t
r
at

P
ri
mu
lst
ra
tpe
st
ec ăp
ri
ori
,di
nmat
er
i
al
e
K
nau
fI
nsu
la
ti
on
,a re
o ri
gi
di
t
at
e M
e
m
br
a
năd
e
ae
r
i
si
r
e
f
oa
rt
emar
eşi
prop r
i
et
ăţi
exc
el
en
te M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
In
su
l
at
i
on
d
eiz
ol
aţi
et
er
mi
că Pr
i
mul
st
ra
tdema
t
er
i
al
Kna
ufI
ns
ul
at
i
on
M
e
m
br
a
năd
e
ae
r
i
si
r
e în
t
rec
ăpr
i
ori
are
or
i
gi
di
t
at
ef
oar
tema
re
M
a
t
er
i
al
Kna
u
f
In
su
l
at
i
on şi
pr
opr
i
et
ăţi
exc
e
l
en
te
dei
zo
la
ret
er
mi

A
l
doi
l
eas
t
r
at G
r
i
nd
ăd
i
nl
emn
,
au
xi
l
i
ară

A
v
a
nt
a
je
le
u
nu
i
si
s
te
mp
e
s
te
c
ăp
r
i
or
i A
va
n
ta
j
el
eun
u
i
si
st
e
m î
nt
r
eşi
pes
t
e
A
spec
te
st
et
i
cal
in
te
ri
or
ul
ui
-s
e c
o
ns
id
er
ă c
ă u
n C
l
as
si
c0
44
,
TI
135
U
,T
I14
0U
(
pes
t
ecăp
r
i
or
i
)
c
ăp
r
i
or
i
C
l
as
si
c0
44(
p
est
ecăpr
i
ori
)
s
i
st
emdec
ăp
r
io
r
iin
t
er
i
ors
po
re
şt
ees
t
et
i
camedi
ul
ui C
l
as
si
c04
4
,T
I1
35
U,
TI
140
U(
î
nt
r
ecăp
r
i
or
i
)
b
ar
i
er
ăde va
por
i S
paţi
udel
ocu
ir
e măr
i
t -p
ri
na p
l
ic
are
aiz
ol
aţi
e
i
î
n
vel
i
to
ar
ea
co
p
er
iş c
ad
ru
a
ux
il
i
ardi
n l
emn i
n
te
ri
or bar
ie
r
ăva
po
ri m
i
nera
l
epe
st
ec
ăpr
i
or
i,
sec
âşt
i
găs
paţi
uu
ti
l
iz
abi
l
,c
are
,
p
l
ac
ă căp
ri
or î
n
vel
i
to
ar
ea
cop
er

Mi
nimi
zea
ză ap
ari
ţi
a p
unţi
l
or t
er
mice-i
zol
aţi
a
g
r
i
nd
ăd
i
n
n l
emn
au
xi
l
i
ar
ă a
l
t
fe
l,a
rt
re
bu
iu
ti
l
i
zat
pen
tr
umo
nta
r
ea i
z
ol
aţi
e
imi
ne
ral
e
c
ont
r
apl
acă pl
ac
ă s
i
st
emGi
ps
ca
rt
on
go
ld
eae
rven
ti
l
a t t
er
mi
căes
te
apl
ic
at
ăî
nt
ree
l
ement
el
eca
dr
ul
uia
uxi
l
ia
r,
d i
n c
o
nt
r
apl
ac
ă s
u
bcăpr
i
or
i
.
me
mb
ra
năaer
i
si
re gol
dea
er
ven
t
il
at
l
emn
,ce
cor
es
pun
dsi
st
emu
lu
i
d ec
ăpr
io
ri
,
obţi

ndva
lor
i Mi
ni
m i
zează a pariţi
apunţi
l
or t
er
mic
e -
izo
l
aţi
a
pl
acă mem
bra
n
ăaer
i
si
r
e
pl
acă ma
imic
ipe
nt
r
u c
oef
i
ci
en
tu
ld
e t
ra
nsf
er
alc
ăldu
ri
i
,de
c â
t pl
ac
ă t
er
mi
că,ap
li
cată î
nt
re e
l
eme
ntel
ecad
ru
lu
ia
uxi
li
ardi
n
c
a
dr
ua
ux
i
li
ar
di
n l
emn me
to
del
emai
vec
hid
e i
z
ol
ar
e nu
maiî
n
tr
ecăpr
io
r
i,c
a r
e pl
ac
ă l
emnceco
re
s pundsiste
mul
uidecăp
ri
or
i
,gene
re
ază
căp
ri
or căp
ri
or
s
unt
dep
ăşi
t

n z
i
le
len
oas
tr
eşi
in
ef
ic
ie
nt

n c
ompar
aţi
e v
al
or
imaimi
cip ent
r
u c o
ef
i
ci
ent
uldet
r
ans
f
eral
căl
dur
ii
c
ual
tee
xem
pl
edei
zo
lar
eaa
cope
ri
şu
ri
l
orî
ncl
i
nat
e. d
ecâ
tizo
la
ţi
a stand
a rdnu
mai î
nt
r
e c
ăpr
i
or
i,car
e
, î
n
E
li
min
ar
eaco
nde
nsul
uilacăp
ri
or
i m
ăr
e şt
e p
rez
ent
,e
st
edep ăşi
t
ă şii
ne
fi
c
ient
ăî
n c
omp
ar
aţi
ecu
alt
e
e
xem
p l
edei
z
o l
a rea
le ac
ope
ri
şur
il
orî
n
cl
in
at
e.
d
urab
i
li
ta
te
ac
adr
ul
uideac
opeş–m
r
i u
t
ar
eali
n i
e
i
d
e c
on
de
ns
,d
in
co
l
ode l
i
mit
asi
s
te
mu
lu
ides
up
ort a
l r
o
st
pen
t
ru E
li
min
ar
eaconden
sulu
i l
a c
ăp
ri
orimăr
e şte
G
i
ps
car
t
on
c
ăpr
i
or
i
l
orco
n
tr
i
bu
iel
a c
re
şt
er
eadu
r
at
eid
evi
aţă a d
urat
adevi
aţă c
ăpri
ori
lo
r-m
ut
ar
eal
ini
ei de
î
nt
r
egu
l
ui
ca
dr
ua
l
aco
pe
ri
şu
lu
i. c
ond
en
sdi
nc
ol
o deli
mit
a s
is
te
mu
l
uid
e s
upo
r t a
l
c
ăpr
i
or
i
l
orco
nt
r
ibui
el
a cr
eşt
er
ea
du
ra
te
idevi
aţă a
A
p
l
ic
ar
e s
im
p lă şiuşo
ar
ă -om
et
od
ă s
imp
lă d
e î
nt
r
egu
l
ui
ca
dr
ualac
op
er
işu
l
u i
.
a
p
l
i
car
eai
zo
laţi
ei t
er
mic
epeac
op
e
ri
şu
ri
l
e î
n
cl
inat
e,
a
d
e
cva
t
ăî
nsp
ecialpe
nt
rur
en
ova
r
eac
l
ădi
r
il
orv
ec
hi,p
e A
p
l
ic
ar
e s
im
p lă şiu
şoar
ă -om
et
od
ă si
mpl
ă d
e
p
a
r
t
eae
xt
er
i
oa
răa cl
ădi
ri
i. a
p
l
i
car
eai
zo
laţie
i te
r
mi
cepeuna
co
peri
ş î
n
cl
ina
t
,
z
id
ăr
i
e a
d
e
cva
t
ăî
nsp
e
cia lpen
t
r
ure
nov
ar
eac
l
ădi
r
il
orve
ch
i,p
e
z
id
ăr
i
e Î
nl
ăt
u r
are
a sc
ur
g e
ri
lo
r î
n ti
mp ula pl
ic
ări
i F
KDS
F
KDS s
t
r
atd
ef
i
ni
sa
r
e p
a
r
t
eae
xt
er
i
oa
răa c
lăd
i
ri
i
.
i
z
o l
aţi
ei
m i
nera
l
e -î
nca
z u
le
ven
tu
al
e l
ors
c
u rg
er
ide
s
t
r
atd
ef
i
ni
sa
r
e
a
pă, s
t
r
uct
ur
ae s
t
ep r
o
te
ja
tă d
e s
t
rat
uri
l
e i
n
iţi
al
e al
e
D
i
ag
ra
m
ăd
e
ta
l
i
at
ăau
n
u
is
i
st
emî
n
tr
eşi
pes
t
ecăp
r
i
or
i–l
agr
i
nd
ă
D
i
ag
ra
m
ăd
e
ta
l
i
at
ăau
n
ui
si
st
emp
e
s
te
căp
r
i
or
i-
lag
r
i
nd
ă s
t
ruc
t
u r
i
ia
cope
r
işu
l
uişi
apl
i
care
aul
t
eri
oar
ă aunu
ist
ra
t
p
ent
r
u c
on
tr
ol
ul
vap
ori
lo
r
,ce
p r
ot
ej
ea
zăpăr
ţi
le
i
n i
ţi
al
eal
e
c
adr
ulu
i
aco
per
i
şul
ui
împ
ot
ri
vasc
ur
ge
ri
lo
rdeap
ă.
I
ndi
c
a ţi
i
pent
ruut
il
iz
are
au
n u
isi
s
te
m p
es
t
ec
ăpr
io
ri
sau
aun
u is
i
st
emînt
reşi
pes
te
căp
ri
ori
C
alc
u
le s
t
at
i
ce-
nec
es
a r
e
R
esp
e
c ta
r
eapr
i
nci
pi
i
lor
dep
ro
i
ect
ar

nce
ea
ce
pr
i
ve
şt
ei
zo
l
aţi
a
t
er
mi

S
ucc
e
s iu
n
eac
or
ect
ăast
r
at
ur
i
lo
r
d e
l
ain
te
r
io
rs
p
re
ex
t
er
i
or
:
A
cope
ri
r
ein
ter
io
ar
ă
B
ari
e
răd
e v
apor
S
tr
at
dei
zol
aţi
et
er
m i
c
ă –i
z
ol
aţi
emi
n
era
l
ăde
l
aKn
a
uf
I
ns
ul
at
i
on
Me
mbra
nădeae
ri
si
re
S
ecţi
u
nel
on
gi
t
udi
na
lăa
st
r
uct
ur
i
ia
co
p
e
ri
şu
l
ui
în
cl
i
nat
, Î
nv
el
i
toa
r
e S
ecţi
u
nel
on
gi
t
udi
na
lă-
st
ru
ctu
r
ăa
co
pe
r
i
şî
nc
l
in
at
î
nt
r
-uns
is
t
emp
es
tec
ăpr
i
or
i î
nt
r
-uns
is
t
emî
nt
r
eşi
p e
st
ecăp
r
io
r
i

1
0 1
1
P
r
o
du
se
r
ec
o
ma
nd
a
t
ep
en
t
r
ui
zo
la
r
ea
ac
o
pe
r
işu
r
i
l
orî
nc
l
in
at
e P
r
o
du
se
r
ec
o
ma
nd
a
t
ep
en
t
r
ui
zo
la
r
ea
ac
o
pe
r
işu
r
i
l
orî
nc
l
in
at
e

V
a
t
ămi
ne
ra
l
ăde
s
t
ic
l
ă V
a
t
ămi
ne
ra
l
ăde
s
t
ic
l
ă
T
I
135
U(
Un
if
i
t
) =
λD0.
0
35W
/
m
K T
P
11
5 =
λD0.
0
37W
/
m
K
M
a
t
e
ri
al
iz
ol
an
t,
di
nf
i
br
ăm
in
e
r
al
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,
cuT
e
h
no
l
og
ie
E
CO
SE
,
su
bf
o
rmăd
e
r
ol
ă M
at
er
i
al
iz
ol
an
t,
di
nfi
b
răm
i
n
er
al
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,c
uT
e
h
no
l
og
ie
EC
O
SE
,
su
bf
o
rmăd
e
p
l
ac
ă,
cuc
ât
e
vab
uc
ăţi
î
npa
c
h
ets
t
an
da
r
d
.
G
r
o
si
me 6
0
,
80
,
10
0,
1
20,
1
40,
1
60,
1
80,
2
00,
2
20,
2
40(
mm)
G
r
o
si
me 4
0
,
50
,6
0,
80
,1
0
0,
12
0,
14
0,
16
0(
mm)
L
ăţi
mes
t
an
da
r
d 1
2
0
0(
mm)
D
i
me
ns
i
u
nip
l
ac
ă 6
2
5x
1
25
0(
mm)
C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1
C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1
C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
1
62
-
T2-
AF5
C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
16
2
-
T2-
AF5
C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5
C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5
R
ec
oma
ndat
p e
nt
rui
zo
lar
eaac
o
pe
ri
şur
i
l
or î
nc
l
ina
t
e,c
ama
t
er
i
al
deump
l
ut
ur
ăpen
tr
u
i
zo
la
r
et
ermi
căî
ntr
ec
ăpr
ior
i

ns
pe
ci
alî
ns
p a
ţi
i
lec
uce
r
i
nţe
r
i
di
ca
t
e î
nc
ee
ace
pri
ve
şt
e P
oat
ef
iut
i
li
za
tp
en
tr
ua
co
p e
ri
şu
ri
l

ncl
i
nat
e,
cau
mp
l
ut
ur
ăp
en
t
r
uizo
la
re
te
r
mi
căîn
tr
e
p
ro
pr
i
et
ăţi
l
edeizo
l
aret
er
mi
căa
le
con
st
r
ucţi
i
lo
rşi
dea
s
eme
n
eap
ent
ruc
o
ns
t
ruc
ţi
i
l
ecu c
ăpr
i
ori

nspe
c
i
alî
nsp
aţi
icu
cer
i
nţe
st
and
ar

nce
eac
ep
r
i
veşt
epr
o
pr
ie
t
ăţi
l
ede
a
cop
er
i
şur
i
în
c l
i
nat
eal
eca
se
l
orp
as
i
veşi
cuunc
ons
umd
een
e
r
gi
er
edu
s. i
zo
l
aret
er
mi
căa
l
eco
ns
t
ru
cţi
ei
.

T
I
140
U(
Un
if
i
t
) =
λD0.
03
9W
/
mK T
P
11
2 =
λD0.
0
39W
/
m
K
M
a
t
e
ri
al
iz
ol
an
t,
di
nf
i
br
ăm
in
e
r
al
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,
cuT
e
h
no
l
og
ie
E
CO
SE
,
su
bf
o
rmăd
e
r
ol
ă
M
at
er
i
al
iz
ol
an
t,
di
nfi
b
răm
i
n
er
al
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,c
uT
e
h
no
l
og
ie
EC
O
SE
,
su
bf
o
rmăd
e
G
r
o
si
me 8
0
,
10
0,
1
20,
1
40,
1
60,
1
80,
2
00,
2
20,
2
40(
mm) p
l
ac
ă,
cuc
ât
e
vab
uc
ăţi
î
npa
c
h
ets
t
an
da
r
d
.

L
ăţi
mes
t
an
da
r
d 1
2
0
0(
mm) G
r
o
si
me 5
0
,6
0
,7
5
,80
,
10
0,1
20
,
14
0,
16
0,
1
8
0
,2
00
,
22
0(
mm)
C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1 D
i
me
ns
i
u
nip
l
ac
ă 6
0
0x
1
00
0(
mm)

C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
1
62
-
T2-
AF5 C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1

C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5 C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
1
62
-
T2-
W S
-
W L
(
P)
-
MU1

R
ec
oma
ndat
p e
n
tr
uizo
l
ar
eaac
o
per
i
şu
r
il
orî
n c
l
in
at
e,
cama
t
er
ia
l
deump
l
ut
ur
ăp
en
tr
u C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5
i
z
ol
ar
et
ermi
căî
nt
r
ecăp
r
ior
i
i
,în
s
pec
i
al
î
n s
paţi
i
l
ecu
cer
i
nţe
s
t
an
da
rdî
nc
ee
ace
pr
i
ve
şt
e
p
ro
pr
i
et
ăţi
l
edei
zo
lar
et
er
mi
căa
l
eco
ns
t
ru
cţi
e
i. U
ti
l
i
zar
emu
l
ti
pl
ă.P
o
at
ef
iut
i
l
iz
at
cai
zo
l
aţi
et
er
mi
c
ă şi
cam
a
t
er
i
al
dea
b
s
or
b
ţi
e
f
o
ni
căî
ns
is
t
eme
le
de
gr
i
nzi
al
eac
o
per
i
şu
r
il
or
.

V
a
t
ămi
ne
ra
l
ăba
z
a
lt
i
că C
l
as
si
c04
4 =
λD0.
0
44W
/
m
K

Ma
te
ri
al
iz
ol
an
t,
di
nf
ib
r
ăm
in
e
ra
l
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,c
uT
e
h
no
l
og
ie
EC
O
SE
,
su
b
K
R
S =
λD0.
0
38W
/
m
K
f
o
rmăr
ol
ă.
P
l
acăr
i
gid
ăde
va
t
ămin
e
r
al
ăba
z
al
t
ic
ă,
i
nc
om
b
u
st
i
bi
lă.
Pr
od
u
su
l
răm
â
n
es
t
ab
il G
r
o
si
me 5
0
,6
0
,8
0
,10
0
,1
20,
14
0,
16
0,
18
0,
î
nv
olu
mşi
f
or
măl
at
emp
e
ra
t
ur
id
i
f
er
i
te
. 2
0
0
,2
20
,
24
0(
mm)
G
r
o
si
me 5
0
,
60
,7
0
,8
0
,9
0
,1
0
0,
12
0(
mm) L
ăţi
mes
t
an
da
r
d 1
2
0
0(
mm)
D
i
me
ns
i
u
nip
l
ac
ă 1
0
0
0x
60
0
(m
m) A
1
C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c
C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1 C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
1
62
-
T1
P
rop
ri
et
ăţidei
z
ol
ar
ete
rmi
căf
o
art
e bun
e,
pr
opr
ie
t
ăţi
st
an
da
rdd
eab
s
orb
ţi
easu
ne
t
ul
ui
şi C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5
r
ezi
s
te
nţă l
afo
cex
ce
le
nt
ă.Ad
ecv
a t,
îns
pe
ci
al
,pe
nt
rus
is
t
eme
l
ede
aco
per
işc
uc
er
i
nţe
r
i
dic
at
e î
n c
eea
cep
ri
ve
şt
ere
zi
s
te
nţă l
af
oc
. P
oat
ef
iu
ti
l
i
zatp
en
tr
uc
on
st
r
ucţi
i
l
e c
uac
o
pe
ri
şu
riî
nc
l
in
at
e,
cau
m
pl
ut
ur
ă p
e
n
tr
u
Ap
li
ca
re
-
aco
per
işur

nc
l
in
at
e(
apl
i
car

nt
r
ec ăp
ri
or
i
şiu
ns
tr
ati
z
ol
at
or
su
pl
i
men
t
ar
su
bcăpr
i
or
i
) i
z
ol
are
at
er
mi
căac
ăp
r
io
ri
l
or
st
r
u c
tu
ri
i
aco
p
er
i
şul
ui
.
-
mans
ardă-pr
i
nap
l
ic
are
alan
i
vel
ulta
van
ul
ui

C
l
as
si
c04
2 =
λD0.
0
42W
/
m
K
K
R
SK =
λD0.
0
38W
/
m
K
Ma
te
ri
al
iz
ol
an
t,
di
nf
ib
r
ăm
in
e
ra
l
ăpe
b
az
ăd
e
st
i
cl
ă,c
uT
e
h
no
l
og
ie
EC
O
SE
,
su
b
P
l
acăr
i
gid
ăde
va
t
ămin
e
r
al
ăba
z
al
t
ic
ă,
i
nc
om
b
u
st
i
bi
lă.
Pr
od
u
su
l
răm
â
n
es
t
ab
il f
o
rmăr
ol
ă.
î
nv
olu
mşi
f
or
măl
at
emp
e
ra
t
ur
id
i
f
er
i
te
. 8
0
,1
0
0,
12
0,
14
0,
16
0,
18
0,
G
r
o
si
me
G
r
o
si
me 5
0
,
60
,7
0
,8
0
,9
0
,1
0
0,
12
0(
mm) 2
0
0
,2
20
,2
40
,2
60
(mm
)

D
i
me
ns
i
u
nip
l
ac
ă 1
0
0
0x
60
0
(m
m) L
ăţi
mes
t
an
da
r
d 1
2
0
0(
mm)

C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1 C
l
as
if
i
ca
re
l
afo
c A
1

P
rop
ri
et
ăţidei
z
ol
ar
ete
rmi
căf
o
art
e bun
e,
pr
opr
ie
t
ăţi
st
an
da
rdd
eab
s
orb
ţi
easu
ne
t
ul
ui
şi C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
cod
d
en
u
mi
r
e M
W
-
EN1
3
1
62
-
T1
r
ezi
s
te
nţă l
afo
cex
ce
le
nt
ă.Ad
ecv
a t,
îns
pe
ci
al
,pe
nt
rus
is
t
eme
l
ede
aco
per
işc
uc
er
i
nţe
r
i
dic
at
e î
n c
eea
cep
ri
ve
şt
ere
zi
s
te
nţă l
af
oc
. C
e
r
t
i
fi
ca
tC
E-
nr.
Cer
t
i
fi
ca
t 0
7
6
4-
CPD
-
014
5
Ap
li
ca
re
-
aco
per
işur

nc
l
in
at
e(
apl
i
car

nt
r
ec ăp
ri
or
i
şiu
ns
tr
ati
z
ol
at
or
su
pl
i
men
t
ar
su
bcăpr
i
or
i
) P
oat
ef
iu
ti
l
i
zatp
en
tr
uc
on
st
r
ucţi
i
l
e c
uac
o
pe
ri
şu
riî
nc
l
in
at
e,
cau
m
pl
ut
ur
ă p
e
n
tr
u
-
mans
ardă-pr
i
nap
l
ic
are
alan
i
vel
ulta
van
ul
ui i
z
ol
are
at
er
mi
căac
ăp
r
io
ri
l
or
st
r
u c
tu
ri
i
aco
p
er
i
şul
ui
.

1
2 1
3
S
o
l
uţi
id
ea
p
l
i
ca
re
ap
r
od
u
se
l
or
Kn
au
f
I
ns
ul
at
i
on

A
C
O
PE
R
I
ŞU
RI
ÎN
CL
I
NA
TE P
E
R
EŢI
IN
TE
R
I
OR
I

T
I
135
U T
P
115 C
l
as
si
c04
0 T
I
140
D
ec
i
be
l T
P
112
T
I
140
U T
P
112 C
l
as
si
c04
2 T
P1
15 C
l
as
si
c03
2
K
RS Cl
as
si
c03
2 C
l
as
si
c04
4 K
RS
K C
l
as
si
c04
0
K
RS
K C
l
as
si
c04
2
C
l
as
si
c04
4

P
ER
E
ŢI
EXT
E
RI
OR
I
P
L
A
FO
AN
E
ŞI
IN
TR
A
DO
S
UR
I
-
FA
ŢA
DE
VEN
T
IL
AT
E
T
P
44
0HE
RA
KL
I
T
H
T
E
KT
A
LA
N T
P
42
5B
T
P
11
6
K
RP
VF
K
RP
K
RL

P
ERE
ŢI
EXT
E
RI
OR
I
(
F
AŢAD
ECU
IZ
OLA
R
EI
NT
ER
I
OAR
Ă)

T
P
11
6TP
112
K
RS
KCl
as
si
c03
2 A
C
O
PE
R
I
ŞU
RI
TI
PT
ER
A

D
D
P
-N
D
D
P
D
D
P
-K
D
D
P
-R
T
D
D
P
-U

I
ZO
LA
R
ET
E
HN
I

P
S6
00
;KP
S
04
1A
l
uR
L
M
FAl
uR P
A
RD
O
SE
L
I
H
T
B
H
T
BAl
uR K
R
PO
D
CL
A
SS
I
C
F
MD
80CB
G
VN
;R
E
CO;
CB K
R
PO
D
PL
U
S
K
R
PO
D
EX
T
RA

A
v
ant
a
je
le
i
zola
ţi
e
idi
n A
v
ant
a
je
le
i
zola
ţi
e
idi
n PE
R
EŢI
EXT
E
RI
ORI
-
v
a
t
ă m
in
er
a
lă b
az
alt
i
că: v
a
t
ă m
in
er
a
lă d
est
i
cl
ă: F
A
ŢA
DED
ECO
NTA
CT
P
r
o
pr
i
et
ăţi
ex
ce
l
en
te
de
i
zo
l
ar
et
er
mi
c
ă T
e
h
no
l
og
ie
EC
O
SE
f
ăr
ăf
or
ma
l
de
hi

v
a
t
ămi
n
era
l
ăba
z
a
lt
i
că /TE
RMO
SI
S
TEM
M
a
t
er
i
al
in
co
m
bu
s
t
i
bi
lE
ur
o
cl
as
aA
1 P
r
o
pr
i
et
ăţi
ex
ce
l
en
te
de
i
zo
l
ar
et
er
mi
c
ă U
T
I
L
IZ
AR
E
RE
C
OM
AN
D
A

F
K
DS
P
e
r
et
el
ere
s
p
ir
ă P
r
o
pr
i
et
ăţi
ex
ce
l
en
te
de
i
zo
l
ar
ea
cu
s
t
i
că U
T
I
L
IZA
R
E
AD
EC
V
A

F
K
D
E
x
c
el
en
ti
z
ol
at
or
fo
n
ic Î
mbu
n
ăt
ăţe
şt
eca
l
i
ta
te
aa
e
r
ul
ui
del
ai
nt
er
i
or K
RD
P
-9
L
am
Î
şi
păs
t
r
eaz
ăf
o
rma
î
nt
i
mp M
a
i
pl
ăc
ut
ăl
aat
i
nge
r
e
,f
ăr
ăm
ir
o
s v
a
t
ămi
n
era
l
ăde
s
t
ic
l
ă
P
r
o
te
j
ea
zăs
t
r
uct
ur
a U
şo
r
det
ăi
at
,ma
i
puţi
npr
ăf
o
s
U
T
I
L
IZ
AR
E
RE
C
OM
AN
D
A

U
T
I
L
IZA
R
E
AD
EC
V
A

1
4 1
5