Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea furnizorilor

Furnizorii unei întreprinderi reprezintă partenerii întreprinderii de la care aceasta se


aprovizionează cu materii prime, materiale, energie electrică, termică, apă etc. Relaţiile
economice ale întreprinderii atat cu clienţii, cât şi cu furnizorii se concretizează în contracte
economice.

Pentru reflectarea datoriilor faţă de furnizori se utilizeaza urmatoarele conturi:

◊401 „Furnizori”

◊404 „Furnizori de imobilizări”

◊408 „Furnizori-facturi nesosite”

◊409 „Furnizori debitori”

Evidenţa relaţiilor ce se stabilesc între o unitate patrimonială şi furnizorii săi se realizează cu


ajutorul contului 401“Furnizori". Este un cont de pasiv, de resurse atrase, care se creditează cu:

 valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar,


animalelor, păsărilor şi mărfurilor intrate în patrimoniu la cost de achiziţie,

 inclusiv diferenţelor de preţ aferente; diferenţele favorabile sau nefavorabile de


curs valutar la închiderea exerciţiului;

 materiale nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli;

 consumul de energie şi apă;

 valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terţi;

 diferenţe nefavorabile de curs valutar evidenţiate cu ocazia lichidărilor datoriilor


către furnizori;

 valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca


facturi nesosite şi taxa pe valoarea adăugată înscrisă în facturile furnizorilor.
În debitul contului 401 ”Furnizori” se înregistrează plăţile efectuate către furnizori;

 reluarea diferenţelor de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiilor;

 valoarea biletelor la ordin sau cambiilor acceptate de furnizori;

 diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori externi


exprimate în devize cu ocazia lichidării acestora;

 valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;

Contul 404-„Furnizori de imobilizări”

- este utilizat pentru evidenţa de către clienţi a datoriilor faţă de furnizorii de imobilizari
corporale si necorporale. După conţinutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar
după funcţia contabilă este un cont de pasiv.

 Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor şi a lucrărilor de investiţii pe bază de facturi.


 Se debiteaza cu ocazia achitării datoriilor faţă de furnizori. Soldul creditor reprezintă
sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

Contul 408-“Furnizori-facturi nesosite”

-este utilizat pentru evidenţa datoriilor faţă de furnizorii de stocuri şi servicii pentru care nu s-au
primit facturi. După conţinutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar după funcţia
contabilă este un cont de pasiv.

 Se creditează cu valoarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate cu titlu oneros pentru care


nu s-au primit facturi.
 Se debitează cu ocazia sosirii facturilor când datoriile faţă de furnizori devin certe. Soldul
creditor reprezintă sumele datorate furnizorilor aferente facturilor nesosite.

Contul 409-„Furnizori debitori”

-este utilizat pentru evidenţa avansurilor acordate furnizorilor. Se detaliază pe patru conturi de
gradul II:
4091 „Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor”;

4092 „Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări”

4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"

4094"Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"

După continutul economic este un cont de creanţe, iar după funcţia contabilă este un cont de
activ.

 Se debitează cu avansurile acordate


 Se creditează cu ocazia regularizării avansurilor acordate furnizorilor. Soldul debitor
reprezintă avansurile acordate furnizorilor şi neregularizate.

Documentele pentru evidenţierea contabilă în domeniul contabilităţii furnizorilor sunt:

◊ Factura

◊ Ordinul de plată

◊ Chitanţa

Factura

-este documentul de bază utilizat pentru consemnarea transferurilor de proprietate sau realizării
lucrărilor sau serviciilor.

Este un document contabil emis de o companie (furnizorul), către o altă companie sau persoană
(clientul), document ce conţine lista cu produsele vândute sau serviciile prestate clientului de
către furnizor. O factură mai conţine datele de identificare fiscală a clientului (emitentul), datele
furnizorului (persoana fizică sau juridică), cota de TVA, precum şi preţul, cantitatea şi valoarea
fiecărui produs vândut.

Factura fiscală serveşte ca:

o Document de însoţire a mărfii pe timpul transportului

o Document de încărcare în gestiunea primitorului (clientului)

o Document justificativ de înregistrare în contabilitate (furnizorului şi cumpărătorului).


Ordin de plată

-este o dispoziţie a unui debitor (clientul) către o bancă spre a vira sau a plăti din contul său o
sumă de bani în contul unui creditor (furnizorul).

Părţile participante la ordinul de plată sunt:

•Emiţătorul

•Plătitorul

•Beneficiarul

Chitanţa

-este un document cu regim special, completat de regulă de casier. Ea atestă faptul că s-a făcut o
încasare sau o plata în numerar. Se completează în două exemplare fără ştersături, îngroşări de
cifre sau litere şi nu se aduc ulterior nici un fel de modificări.

Elemente:

Antetul emitentului în stânga,sus;

Denumirea de “CHITANŢĂ”;

Data şi numărul;

Denumirea persoanei de la care s-a încasat suma;

Suma de bani în cifre şi litere;

Ce reprezintă suma respectivă;

Semnătura casierului
Noriel Grup este un retailer specializat in jucarii, cu magazine deschise in Bucuresti si
provincie, acum si cu magazin online.

Grupul de companii din România deține o fabrică de jucării si 57 de magazine cu jucării in toata
tara. Grupul Noriel include companiile Noriel Impex (distribuitor de jucării), Toys and Games
Industry (fabrica de jucării din Prahova),si Intertoy Zone (divizia de retail). Grupul a avut o cifră
de afaceri de 12 milioane euro în anul 2009.

Fondatorii companiei Noriel, au fost George si Mirela Constantinescu, care au creat business-ul
prin lansarea unor facilitati de productie pentru jocuri educationale si de familie, printre care
renumitele “Comoara lui Piticot”, “Nu te supara, frate!”, “Cine Stie, Castiga!”.
TVA taxare inversă

-prestări de servicii care au locul în Romania conform art. 133 (2) din Codul fiscal şi achiziţii
intracomunitare de bunuri, în cazul cărora art. 150 şi art. 151 din Codul fiscal prevăd că obligaţia
de plată TVA revine beneficiarului, pentru a evita ca furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor
din străinătate să fie obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în România pentru operaţiuni
ocazionale.

Procedura taxării inverse constă în faptul că furnizorii emit facturi fără TVA, iar beneficiarii sunt
obligaţi să calculeze TVA şi să evidenţieze în contabilitate şi în decontul de TVA ca taxă
colectată, şi dacă sunt înregistraţi ca plătitori de TVA conform art.153 şi ca taxă deductibilă.