Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE ÎN

DISLEXIE - DISGRAFIE
2017-2018

Nr.crt Unităţi de învăţare Obiective/competenţe Nr. ore Observaţii

1. Cunoaşterea copilului şi înregistrarea cazului 6


Consemnarea anamnezei
2. Examinarea vorbirii
 examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii
 examinarea funcţiei auditive
DEPISTARE ŞI  examinarea articulării verbale
 examenul vocii
DIAGNOSTICARE  examinarea structurii gramaticale
1.
(EVALUAREA  examinarea vocabularului activ
3. Examenul lexic şi grafic
INIŢIALĂ)
4. Examinarea motricităţii
5. Cunoaşterea particularităţilor proceselor psihice şi a
personalităţii
6. Cunoaşterea investigaţiilor medicale
7. Examinarea rezultatelor activităţilor şcolare
8. Stabilirea diagnosticului logopedic

1
1. Familiarizarea cu mediul cabinetului: 2
 formarea unui mediu psihoafectiv, de intercomunicare
pentru a stimula controlul de sine şi în procesul
ETAPA fonaţiei
2.  înlăturarea negativismului faţă de vorbire, crearea
PREGĂTITOARE încrederii în posibilităţile proprii
 dezvoltarea motivaţiei pentru comunicare
2. Înlăturarea fixaţiei, atenţiei asupra propriei persoane sau
obiecte personale

3. ETAPA DE PRELEXIE
1. Pregătirea psihomotorie 20
ŞI PREGRAFIE
a. dezvoltarea motricităţii generale ce vizează:
 dezvoltarea forţei musculare şi de dirijare a acesteia
 realizarea coordonării: mişcare-respiraţie-vorbire
b. dezvoltarea motricităţii fine
c. pregătire generală grafomotrică:
 formarea poziţiei corecte a corpului
 educarea mâinii dominante
 ţinerea corectă a instrumentului de scris
2. Definirea lateralităţii şi a coordonării oculo-motorii
3. Dezvoltarea abilităţilor perceptiv – motrice vizual-
auditive:
 Educarea şi dezvoltarea componentelor auzului:
percepţia, atenţia, memoria, diferenţierea auditivă,
simţul acustico – motor
 Educarea deprinderilor de articulare corectă a
sunetelor deficitare
 Dezvoltarea percepţiei vizuale: formă, culoare,
mărime, discriminare fond - formă, serialitate
 Formarea abilităţilor implicate în actul lexico – grafic,
însuşirea elementelor pregrafice

2
4. Formarea conduitelor perceptiv - motrice :
 Formarea structurii perceptive de culoare:
recunoaşterea, identificarea,denumirea, discriminarea
şi capacitatea de a opera cu culori
 Formarea structurii perceptive de formă:
recunoaşterea, identificarea, denumirea, discriminarea
formelor geometrice şi a capacităţii de operare cu
acestea;
 Perceperea cantităţilor şi a mărimilor
 Formarea capacităţii de orientare şi structurare
spaţială:
- cunoaşterea noţiunilor spaţiale (sus – jos, dreapta –
stânga, înainte – înapoi, departe – aproape, pe – sub,
în - lângă) şi operarea cu acestea
- identificarea poziţiilor
- localizarea obiectelor în raport cu propria persoană şi
cu obiectele din mediul înconjurător
- orientarea în spaţiul de scris
 Formarea capacităţii de orientare şi structurare
temporală:
- învăţarea noţiunilor temporale (înainte – după, prima
dată – a doua oară, ieri – azi – mâine)
- dezvoltarea capacităţii de a percepe ordinea şi
succesiunea
- aprecierea duratei, intervalului, pauzei
 Cunoaşterea schemei corporale:
- indicarea, denumirea corectă a părţilor corpului la
schema proprie, la partener şi în imagini
- cunoaşterea aspectului simetric al corpului
- reprezentarea schemei corporale

4. 1. Verificarea nivelului de dezvoltare al auzului fonematic 2


EVALUARE
2. Verificarea însuşirii structurilor perceptive de culoare,

3
formă, cantitate, mărime
3. Verificarea capacităţii de operare cu structurile spaţiale,
temporale şi cu schema corporală
4. Verificarea capacităţii de articulare corectă a sunetelor
deficitare
5. Verificarea însuşirii elementelor pregrafice

1. Asocierea sunet – literă / fonem – grafem 8


2. Însuşirea literelor
INIŢIEREA ÎN 3. Recunoaşterea, identificarea şi reproducerea literelor
ACTUL LEXIC ŞI 4. Cunoaşterea particularităţilor grafo – lexice ale vocalelor
5. GRAFIC. 5. Cunoaşterea particularităţilor grafo – lexice ale
ÎNVĂŢAREA consoanelor
LITERELOR 6. Identificarea diferenţelor între fonemele, respectiv
grafemele care se confundă
7. Consolidarea fono – grafică a literei

1. Compunerea şi descompunerea silabei 8


ÎNVĂŢAREA
6. 2. Recunoaşterea şi reproducerea silabei
SILABELOR
3. Lexia şi grafia silabei

7. ÎNVĂŢAREA
CUVÂNTULUI 1. Recunoaşterea şi reproducerea în scris a cuvântului 8
 analiza şi sinteza lexică şi grafică a cuvintelor
 accentuarea corectă a cuvintelor
 respectarea spaţiilor
2. Despărţirea corectă în silabe şi scrierea corectă a cuvintelor
3. Citirea corectă şi ritmată
4. Scrierea şi citirea cuvintelor:
 monosilabice, bisilabice şi polisilabice
 cuvinte care conţin diftongi şi triftongi vocalici şi
consonantici

4
 cuvinte care conţin grupuri de litere specifice limbii
române ce, ci, ge gi che, chi, ghe, ghi

1. Recunoaşterea şi reproducerea propoziţiilor 6


ÎNSUŞIREA 2. Consolidarea propoziţiilor
8.
PROPOZIŢIILOR 3. Lexia şi grafia expresivă, ritmică şi receptivă a
propoziţiilor

ETAPA TEXTELOR 1. Scrierea unor texte scurte 6


9.
2. Citirea unor texte scurte

1. Cunoaşterea literelor 4
2. Lexia si grafia silabei
EVALUAREA FINALĂ
10. 3. Scrierea şi citirea cuvintelor
4. Lexia şi grafia conştientă a propoziţiilor
5. Scrierea, citirea şi povestirea unor texte scurte

Notă:

1. Obiectivele din etapa pregătitoare şi cele din cadrul terapiei generale au un caracter permanent.
2. Metodele didactice, exerciţiile şi materialele de lucru vor fi adaptate în funcţie de particularităţile fiecărui elev şi de
gradul său de deficienţă; se pot folosi, în acest sens, jocul didactic şi jocul de rol, demonstraţia, stimularea
polisenzorială, materiale cu suport imagistic (pictograme PECS), software-uri şi CD-uri educative.
3. Se va urmări caracterul ludic al activităţilor desfăşurate, iar atunci când este cazul se pot utiliza metode şi jocuri de
relaxare, meloterapia, terapia de expresie grafică şi plastică, ludoterapia, euritmia.
4. Aplicarea recompensei pentru încurajarea progreselor de corectare înregistrate de către elev.

5
5. Şedinţele de terapie logopedică precum şi durata lor au caracter specific şi vor fi adaptate particularităţilor individuale
şi de vârstă ale elevilor cu deficienţă severă, profundă şi asociată.
6. Obiectivele fiecărei etape vor fi atinse în funcţie de competenţele şi de nivelul achiziţiilor elevului.
7. Evaluarea se realizează şi la finalul fiecărei etape, în timpul terapiei, pentru a se observa nivelul atins de elev şi dacă
este necesară sau nu continuarea intervenţiei în acea etapă.
Planificarea actuală a fost concepută pentru structura anului şcolar 2017-2018 cu 35 de săptămâni de cursuri, din care 34 de
săptămâni sunt dedicate activităţilor didactice propriu-zise, iar o săptămână din periaoda 2octombrie 2017-31 mai 2018 pe o
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Prof.Logoped Puflea Alina-Victorița