Sunteți pe pagina 1din 8

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SecŃiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de


investiŃii “Patinoar artificial – structură preluată, Complex Sportiv NaŃional “Poiana
Braşov”, Municipiul Braşov, JudeŃul Braşov“, realizat prin Compania NaŃională de
InvestiŃii "C.N.I." - S.A.

SecŃiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea Complexul Sportiv NaŃional ”Poiana Braşov” este o instituŃie etalon


situaŃiei actuale a sportului românesc.
Activitatea sportivă se desfăşoară în diverse amenajări, unele
deschise (stadion) şi altele închise ( săli de sport), cu o vechime de
peste 40 de ani.
În urma deciziei Comitetului Olimpic de Organizare a Festivalului
Olimpic al Tineretului European – FOTE 2013, Complexul Sportiv
NaŃional ”Poiana Braşov” a fost desemnat pentru realizarea
patinoarului artificial.
La momentul de faŃă pe teren se află urmatoarele construcŃii /
echipamente: un patinoar descoperit, 2 gradene din beton armat,
centru de refacere şi recuperare, centru de haltere, clădire tehnică şi
post trafo, garderobă, garaj – maşină de gheaŃă.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 88/2012 imobilul – teren şi
construcŃie – “Patinoar artificial – Complex Sportiv NaŃional
“Poiana Braşov”, Municipiul Braşov, JudeŃul Braşov“, a trecut din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea
NaŃională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv NaŃional
”Poiana Braşov” în domeniul public al Municipiului Braşov şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov
nr. 97 din 22.02.2012 imobilul Patinoar Poiana Braşov, cu terenul
aferent, situat în Poiana Braşov, Municipiul Braşov, au trecut din
domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al
acestuia.
2.Schimbări ConstrucŃia – patinoar artificial, este gândită ca o sală polivalentă în
preconizate care să se poată desfăşura orice sport indoor (suprafaŃa terenului
30x60 m permite acest lucru).
De asemenea, prin investiŃia propusă se realizează o bază complexă
de antrenament şi întreŃinere pentru sportivii care se vor antrena în
incinta complexului sportiv.
Scenariul tehnico-economic selectat este reprezentat de construirea
unui patinoar olimpic cu o capacitate de 960 de locuri + 30-50 locuri
în zona VIP şi presă, ceea ce conduce la o capacitate totală pe
scaune de 990 – 1010 de spectatori.
Proiectul cuprinde o suprafaŃă construită desfăşurată totală de cca.
5300 mp, cu regim de înălŃime P+1E. ConstrucŃia este alcătuită din
două corpuri legate între ele din punct de vedere funcŃional.
Corpul 1 – principal = Corpul patinoarului, este destinat
competiŃiilor sportive de patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză pista
scurtă) şi hochei.
- suprafaŃa de joc, cu dimensiunile maxime de 60x30m, va fi
realizată pe zona de patinaj existentă;
- regim de înălŃime: P+1; înălŃime maximă: 16.86 m, măsurată de la
cota ±0.00.
- sistem constructiv: -infrastructura: fundaŃii de beton armat;
-suprastructura: stâlpi şi grinzi de beton armat;
grinzi lamelare din lemn încleiat, deschiderea între reazeme este de
45.50 m - pereŃi exteriori din zidărie BCA 30cm şi panouri cu spumă
poliuretanică, sistemul de acoperire este realizat din tablă cutată,
geotextil 250g/mp, panouri de acoperiş cu spumă poliuretanică.
Corpul 2 – Anexa adăposteşte funcŃiuni necesare desfăşurării
competiŃiilor de patinaj şi/sau hochei: 2 accese pentru VIP şi presă,
spaŃii tehnice, depozit mobilier, sală de încălzire şi cabine pentru
VIP şi presă pentru urmăriea competiŃiilor.
- regim de înălŃime P+1E ; înălŃime maximă: 8.62 m măsurată de la
cota ±0.00.
-sistem constructiv: -infrastructura: radier şi fundaŃii de beton armat;
-suprastructura: stâlpi, grinzi şi planşee de beton
armat; pereŃi exteriori din zidărie BCA 30cm şi panouri cu spumă
poliuretanică; învelitoare tip terasă inversă .
După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor de către Compania
NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A., imobilul şi terenul aferent
acestuia se predau pe bază de protocol Consiliului Local al
Municipiului Braşov.

3.Alte informaŃii Nu au fost identificate.

SecŃiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul Includerea la finanŃare a acestui obiectiv de investiŃii va


macroeconomic avea impact pozitiv asupra dezvoltării sectorului
construcŃiilor (materiale de construcŃii, utilaje şi
echipamente), dezvoltării de bunuri şi servicii, ratei de
ocupare a forŃei de muncă.

11. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


mediului concurenŃial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
de afaceri
3. ImplicaŃii sociale Prin punerea în funcŃiune a acestui patinoar artificial, se va
asigura organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului
European – FOTE 2013, precum şi desfăşurarea optimă a
activităŃilor sportive, accesibilitatea populaŃiei la facilităŃi
pentru practicarea sporturilor, a pregătirii echipelor sportive,
a pregatirii echipelor de performanŃă, şi totodată se va pune
accentul pe dezvoltarea armonioasă a tinerilor prin
practicarea sportului.
4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaŃii Nu au fost identificate.

SecŃiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe


termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An Următorii 4 ani Media


curent următorilor 5
ani, după anul
curent
1 2 3 4 5 6 7
1.Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a)bugetul de stat, din
acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b)bugete locale:
-impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor
sociale
-contribuŃii de asigurări
2.Modificări ale
cheltuielilor bugetare
din care:
a)bugetul de stat, din
acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor
sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
3.Impact financiar, Nu este cazul.
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b)bugete locale
4. Propuneri pentru Nu este cazul.
acoperirea creşterilor
de cheltuieli
5. Propuneri pentru Nu este cazul.
acoperirea scăderilor
de venituri
6. Calcule detaliate Nu este cazul.
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaŃii FinanŃarea obiectivului de investiŃii se face de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinaŃie, precum şi din alte surse de finanŃare legal
constituite, conform programelor de investiŃii publice aprobate
potrivit legii.

SecŃiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare
ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează
a fi elaborate în vederea
implementării noilor
dispoziŃii.
2. Conformitatea proiectului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
de act normativ cu legislaŃia
comunitară în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
aplicării directe a actelor
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale CurŃii de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
JustiŃie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
documente internaŃionale din
care decurg angajamente
6.Alte informaŃii Nu au fost identificate.

SecŃiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act


normativ

1.InformaŃii privind procesul Nu este cazul.


de consultare cu organizaŃii
neguvernamentale, instituite
de cercetare şi alte organisme
implicate
2.Fundamentarea alegerii Nu este cazul.
organizaŃiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizaŃii este legată
de obiectivul proiectului de
act normativ
3.Consultările organizate cu Nu este cazul.
autorităŃile administraŃiei
publice locale, în situaŃia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităŃi ale
acestor autorităŃi, în condiŃiile
Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităŃilor
administraŃiei publice locale
la elaborarea proiectelor de
acte normative
4.Consultările desfăşurate în Pentru promovarea la aprobare a documentaŃiei tehnico-
cadrul consiliilor economice s-au obŃinut:
interministeriale, în Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului
conformitate cu prevederile Dezvoltării Regionale şi Turismului (C.T.E. – M.D.R.T.)
Hotărârii Guvernului nr. nr. 4/21/27.02.2012 şi Avizul Consiliului Interministerial
750/2005 privind constituirea de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes NaŃional şi
consiliilor interministeriale LocuinŃe nr. 1/01.03.2012, aferent obiectivului de
permanente investiŃii “Patinoar artificial – structură preluată,
Complex Sportiv NaŃional “Poiana Braşov”, Municipiul
Braşov, JudeŃul Braşov“.
5.InformaŃii privind avizarea Nu este cazul.
de către:
a) Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de
Apărare a łării
c)Consiliul Economic şi
Social
d)Consiliul ConcurenŃei
e)Curtea de Conturi
6.Alte informaŃii Nu au fost identificate.

SecŃiunea a 7-a ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea


proiectului de act normativ

1. Informarea societăŃii civile Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art.


cu privire la necesitatea 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la
elaborării proiectului de act nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
normativ prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2. Informarea societăŃii civile Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăŃii şi
securităŃii cetăŃeanului sau
diversităŃii biologice
3. Alte informaŃii Nu au fost identificate.

SecŃiunea a 8- a. Măsuri de implementare

1.Măsuri de punere în aplicare a Punerea în aplicare a actului normativ supus


proiectului de act normativ de către aprobării va avea loc după adoptare.
autorităŃile administrative publice
centrale şi/sau locale-înfiinŃarea sau
extinderea competenŃei instituŃiilor
existente
2.Alte informaŃii Nu au fost identificate.
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii
“Patinoar artificial – structură preluată, Complex Sportiv NaŃional “Poiana Braşov”,
Municipiul Braşov, JudeŃul Braşov “, realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." -
S.A. care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem
spre aprobare.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI TURISMULUI

CRISTIAN PETRESCU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL ADMINISTRAłIEI MINISTRUL FINANłELOR PUBLICE


ŞI INTERNELOR
GABRIEL BERCA BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI