Sunteți pe pagina 1din 3

SECŢIUNEA III

FORMULARE

1 din 3
OFERTANTUL FORMULARUL 6
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ CENTRALIZATOR


Execuție lucrare conform caietului de sarcini
PENTRU OBIECTIVUL 2007 – C/I – 397 Tulcea
„LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI REABILITARE LA PAVILIONUL A DIN
CAZARMA 397 TULCEA”
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ____________________________
(denumirea serviciului)
pentru suma de ________________________________ (moneda ofertei)
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de __________________________________ .
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea
serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să finalizăm serviciile în
conformitate cu graficul de derulare a serviciilor anexat în ________________________________
(perioada în litere şi în cifre)
luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere şi în cifre) (ziua/luna/anul)
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

2 din 3
Formularul 6.1

OFERTĂ FINANCIARĂ DETALIATĂ PENTRU POZIŢIA DE PLAN 2007 – C/I –


397 TULCEA

Total
ofertă Total ofertă
Nr. 2007 – C – 397 2007 – I – 397 T.V.A
Obiectiv Preţ fără cu T.V.A.
crt. Tulcea Tulcea LEI.
T.V.A. LEI
LEI

6
0 1 2 3 4 5
(4+5)
(2+3)

“Lucrări de
consolidare şi
reabilitare la
1 pavilionul A din
cazarma 397
Tulcea” – poziţia
de plan 2007 –
C/I – 397 Tulcea.

Execuţie lucrare conform caietului de sarcini pentru investiţia imobiliară “LUCRĂRI DE


CONSOLIDARE ŞI REABILITARE LA PAVILIONUL A DIN CAZARMA 397
TULCE

3 din 3