Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins:

Introducere
Istoria întreprinderii și descrierea domeniului de activitate

Întreprinderea „Apă-Canal Chişinău” este o entitate comercială, la autofinanțare,


înființată în anul 1892 cu denumirea „Uzina de apă”, schimbându-şi denumirea şi forma de
organizare pe parcursul anilor de câteva ori şi, în anul 2000, reorganizată în societate pe acțiuni,
având un singur acționar – Municipalitatea Chişinău. La 01.01.2013, capitalul social constituia
586,9 mil. lei, majorându-se în ultimii 10 ani de circa 10 ori, plasat printr–un număr de 5 869
152 acțiuni ordinare, nominative, clasa I, cu valoare nominală de 100 lei. Organul suprem de
conducere al întreprinderii este Adunarea generală a acționarilor, căreia i se subordonează
Consiliul de administrație şi, respectiv, cele două organe executive: colectiv – Comitetul de
conducere şi unipersonal – directorul general. Componența Comitetului de conducere este
următoarea: Constantin Becciev, preşedintele Comitetului de conducere şi director general;
Vitalie Midari, director tehnic, producție; Ivan Burdila, director economic; Vladimir Mocreac,
director relașii cu clienții.
Întreprinderea este structurată în trei direcții (ramuri), activitatea cărora este pusă în
sarcina directorilor de profil: Direcția tehnică, producție, Direcția economică şi Direcția relații cu
clienții (vezi Organigrama S.A. „Apă-Canal Chişinău”, Anexa 1).
La 12 decembrie 1892 a fost dată în exploatare prima transă a apeductului din or.
Chișinău, capacitatea 200 mii caldari de apă pe zi. In același an a fost creată „Uzina de apă.
Prima mențiune privind alimentarea cu apă din havuz a or. Chișinau atesta anul 1828,
cînd Duma orășenească a adoptat decizia cu privire la amenajarea acestuia și construcția
instalațiilor necesare. In anul 1834 lucrările respective au fost finalizate. Din acest moment
începe alimentarea cu apă a orașului prin livrarea apei cu sacagiile către consumator.
Ce prezintă actualmente gospodaria de alimentare cu apă și canalizare din municipiul
Chișinau? Este un complex de retele de alimentare cu apă, cu instalații de captare a apei din
fluviul Nistru, construite cu începere din anul 1958 (prima tranșă) și o stație de tratare a apei,
construită în cîteva etape, din anul 1970 – 1985. Capacitatea totală a instalațiilor apeductului de
apă din fluviu constituie 384,9 mii m3 pe zi, conducta de apă subterană – 137 puturi arteziene,
din care 76 funcționează, 61 din acestea construite în perioada catastrofei ecologice a fluviului
Nistru, provocată de avaria produsa la Combinatul de producere a caliului din Stebnicovsk
(Ucraina), sunt conservate.
Transportarea apei se efectueaza prin rețeaua de alimentare cu apa, lungimea căreia
constituie 1560 km, diametrul maxim – 1400mm, țevile fiind confecționate din oțel, fontă, beton
armat, polietilenă.