Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUCIAN GRIGORESCU”, MEDGIDIA

Str. Aleea Spitalului, nr.10, Medgidia, cod poştal 905600


e-mail: gradinita.luciangrigorescu@yahoo.com
Telefon: 0241-810827

RAPORT DE AUTOEVALUARE
ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
SEMESTRUL I

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – NEICA CORINA

Subsemnata NEICA CORINA, educator titular la Grădinița cu P.P. "LUCIAN


GRIGORESCU", MEDGIDIA, grupa mijlocie „PUIȘORII MOȚAȚI“, prezint raportul de
autoevaluare pe semestrul I, anul școlar 2017 – 2018.

1. Proiectarea activității
1.1. Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei de copii
 Am inclus în mapa educatoarei curriculum-ul pentru învățământ preșcolar și ghidul de
bune practici, ambele fiind documente reglatoare, utile în elaborarea și desfășurarea
activităților instructiv-educative cu grupa de preșcolari;
 Am întocmit planificările calendaristice (planificarea anuală, planificarea săptămânală,
planificarea activităților de consiliere, planificarea activităților extracurriculare,
planificarea temelor din cadrul activității de opțional, planificarea activităților în
parteneriat cu părinții), respectând legislația în vigoare;
 Am elaborat și predat documentele de planificare a activităților didactice, respectând
termenul stabilit;
 Am inclus teme care prezintă interes pentru copii și am estimat şi revizuit periodic
bugetul de timp alocat fiecărei teme în funcţie de interesul manifestat de copii
faţă de acestea;
 Proiectarea activităţilor instructiv-educative am realizat-o cunoscând şi aplicând
personalizat curriculum-ul preşcolar, corespunzător specificului grupei, am elaborat
fișe de lucru și diverse materiale, conform capacităţilor de învăţare ale copiilor; am
realizat suport didactic util în desfășurarea activităților instructiv-educative; am elaborat
proiecte tematice pentru activităţile desfăşurate cu copiii;
 Am realizat evaluarea inițială și evaluări de progres în urma cărora am decis modul de
abordare a conținuturilor activităților, adaptându-le la nivelul de vârstă al grupei dar și la
particularitățile psiho-individuale;
 Am abordat în activitățile instructiv-educative, conținuturi cu relevanță practică pentru
viața de zi cu zi, realizând activități practice care să demonstreze aspectele teoretice; am
realizat activități integrate și am promovat interdisciplinaritatea.
1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.
 Planificarea şi proiectarea curriculum-ului opţional s-a realizat ţinând cont de
resursele materiale şi umane, precum şi de interesele copiilor și părinților în vederea
stabilirii ofertei de curriculum opţional.
 Atât activitățile educative zilnice cât și cele extracurriculare au fost proiectate respectând
particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor și respectând tematica de proiectare.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
 Am realizat proiecte didactice și toate celelalte documente în format electronic
(planificări, rapoarte, documente realizate în cadrul comisiilor etc.); am realizat
prezentări PPT în activitățile desfășurate cu copiii.
1.4. Proiectarea activităților extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și
interesele educabililor și planul managerial al unității.
 Activitățile extracurriculare au fost proiectate în conformitate cu documentele unității și
cu planificarea ședințelor de consiliere și a activităților în parteneriat cu părinții;
 Am aplicat chestionare părinților (orale și scrise), în vederea centralizării opiniilor
acestora cu privire la tematica activităților extracurriculare;
 Am proiectat și realizat activități extracurriculare în conformitate cu planificarea:
„Grădinița mea iubită, bine te-am găsit!“, „Bogățiile Toamnei“, „Din cultura altor
popoare- sărbătoarea de Hallowen“, „1 Decembrie – Ziua Națională a României“, „Moș
Nicolae și daruruile sale“, „Iată, vine Moș Crăciun!“, „Hai să dăm mână cu mână“, “În
lumea minunată a poveștilor“ (teatru de păpuși cu actori profesioniști, desfășurat în
incinta grădiniței).

2
2. Realizarea activităților didactice
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și
formarea competențelor specifice.
 În realizarea proiectelor didactice și a referatelor prezentate în cadrul comisiei metodice,
precum și în desfășurarea activităților instructuv-educative cu preșcolarii, am folosit
informațiile din literatura de specialitate și metodica specifică, însuțite în urma studiului
individual;
 Am corelat proiectele realizate cu documentele de proiectare și planificare anuală și
calendaristică;
 Metodele și mijloacele didactice au fost alese în funcție de obiectivele propuse și
conținuturi; multe dintre activități s-au desfășurat pe fond muzical, s-au vizionat
filmulețe și desene animate cu conținut educativ, am prezentat cântece și poezii în PPT
(mijloace audio-vizuale);
 În desfășurarea activităților s-a ținut cont de particularitățile de vârstă și de nivelul de
dezvoltare a copiilor;
 Metodele activ-participative au fost îmbinate în mod armonios cu metodele
tradiționale;
 Am proiectat activități didactice cu relevanță practică și le-am captat interesul și dorința
de implicare în activități, utilizând materiale și mijloace de învățare atractive și diverse,
căutând să dotez centrele de interes cu materiale cu conținut informațional bogat.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea
optimizării activităților didactice inclusiv utilizarea TIC.
 În desfășurarea activităților instructiv-educative s-au folosit informații preluate din cărțile
de literatură de specialitate, metodici, ghiduri existente în biblioteca personală și a unității;
 Am realizat materiale și suport didactic necesar în desfășurarea activităților prin mijloace
modern și atractive;
 Mijloacele TIC au fost folosite pentru redarea de prezentări PPT (cântece, poezii, povești
etc.).
2.3. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților.
 Părinţii au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către copiii lor, atât în urma
evaluării inițiale cât și în urma evaluărilor realizate pe parcursul anului;

3
 S-au realizat portofolii cu lucrările copiilor și expoziții cu lucrările acestora la sfârșitul
fiecărui proiect tematic sau temă săptămânală;
 În urma evaluărilor inițiale s-a realizat proiectarea comună pentru toți preșcolarii;
 S-a realizat evaluarea intersemestrială, rezultatele acesteia constituind un punct de reper
pentru proiectarea activităților din semestrul II.
2.4. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de
voluntariat.
 Am organizat și desfășurat activitatea cu denumirea „Magia sărbătorilor de iarnă“, în
parteneriat cu părinții, cu participarea acestora, a bunicilor și a copiilor și serbarea
dedicată Crăciunului;
 Am participat cu preșcolarii la activitatea desfășurată în grădiniță, cu ocazia Zilei
Naționale a României, în cadrul căreia, preșcolarii au transmis mesajul lor către
România;
 În cadrul programului de acțiune comunitară SNAC, am desfășurat activitatea
„Săptămâna legumelor și a fructelor donate“. Fondurile colectate au fost direcționate
către trei familii cu posibilități materiale reduse, sub formă de fructe, legume și conserve.
 Am înștiințat conducerea unității cu privire la desfășurarea activității în parteneriat cu
părinții și am întocmit un raport în urma desfășurării acesteia; am întocmit fișă de
activitate în urmă desfășurării sebării de Crăciun.
2.5.Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării
competenței de „a învăța să înveți“.
 Pe lângă activitățile în grup desfășurate la centrele de interes, copiii au fost încurajați să
lucreze și individual, având sarcini și obiective precise, urmărindu-se depășirea propriilor
limite pentru atingerea unor performanțe cât mai înalte;
 S-a urmărit crearea de contexte care să-i determine pe copii să lucreze în echipă pentru
atingerea unui scop comun și în vederea finalizării unei sarcini de lucru.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării


3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare.
 Am utilizat eficient evaluarea iniţială și cea de progres, pentru fiecare obiectiv am
elaborat indicatori şi descriptori de performanţă, potrivit standardelor curriculare de
performanţă;

4
 Am enumerat și explicat copiilor obiectivele și criteriile de evaluare (pe înțelesul lor) în
cadrul activităților de evaluare; am comunicat părinților atât rezultatele evaluărilor cât și
criteriile de evaluare
 Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar, în mare parte folosind
observația, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar
şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza
căruia să-mi proiectez planificarea săptămânală şi semestrială; evaluarea continuă am
realizat-o permanent prin mai multe modalităţi, metodele orale predominând; am realizat
evaluarea intersemestrială sumativă la finalul semestrului I, urmând să aduc la cunoștința
părinților rezultatele evaluărilor și urmând să desfășor activități ameliorative acolo unde
cazul.
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor.
 Am utilizat itemi în concordanță cu obiectivele evaluării, conținuturile evaluării și
potrivit standardelor curriculare de performanţă;
 În cadrul probelor de evaluare s-au utilizat mai multe tipuri de itemi ce pot fi utlizați în
evaluarea la copilul preșcolar;
 Am comunicat rezultatele prin întâlniri programate cu părinţii sau prin alte mijloace de
comunicare, urmând să le fac cunoscute rezultatele evaluărilor intersemestriale în cadrul
primei ședințe din semestrul II;
 S-a consemnat progresul preșcolarilor în fișa individuală de înregistrare a progresului,
rezultatele urmând a fi comunicate părinților.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente
de evaluare unică.
 S-a realizat atât evaluarea inițială la începutul anului școlar, cât și evaluarea
intersemestrială și cea continuă pe parcursul desfășurării tuturor activităților, folosindu-
se chestionarea orală ca instrument, atât în etapa de reactualizare a cunoștințelor, cât și în
etapa de obținere a performanței sau sub formă de ghicitori;
 Evaluarea s-a desfășurat prin utilizarea de fișe de lucru elaborate de către educatoare da
și cu ajutorul metodelor activ-participative pe care le-am adaptat particularităților de
vârstă și psiho-individuale ale preșcolarilor;

5
 Utilizarea portofoliilor ca instrumente de înregistrare și evaluare a progreselor
preșcolarilor, deoarece acestea însumează o serie de lucrări ale copiilor ce pot furniza
multe informații despre progresul copiilor;
3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării
 Fiecare activitate didactică a avut o etapă în care copiii se autoevaluau, aceștia
exprimându-și părerea despre lucrarea proprie sau despre modul în care s-au implicat în
desfășurarea activității;
 Preșcolarii sunt încurajați să se autoevalueze, adresându-le întrebări despre gradul de
satisfacție în ceea ce privește modul de îndeplinire a sarcinilor, urmărind respectarea
criteriilor de evaluare;
 Autoevaluarea se realizează de către preșcolari zilnic, la finalul fiecărei activități sau zile;
 În cadrul activităților la centrele de interes sau în cadrul activităților pe domenii
experiențiale atunci când se constituie grupe de lucru, la finalul activităților, se realizează
interevaluarea la nivelul grupelor de lucru.
 La sfârșitul fiecărei teme săptămânale s-au organizat miniexpoziții cu lucrările copiilor
realizate în săptămâna respectivă, ce au avut drept scop atât interiorizarea de către copii
a principalelor concepte prezentate cât și autoevaluarea propriilor lucrări sau evaluarea
lucrărilor colegilor;
3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali
 S-au aplicat chestionare părinților la începutul anului școlar;
 La începutul anului școlar s-a prezentat părinților oferta educațională privind
desfășurarea de activități opționale, acestea fiind alese în concordanță cu preferințele
părinților și nevoile beneficiarilor; periodic s-au organizat și desfășurat ședințe cu
părinții, ore de consiliere, activități în cadrul parteneriatului grădiniță – familie.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării
rezultatelor învățării.
 În portofoliile copiilor au fost incluse fișe aparținând tuturor domeniilor experiențiale,
fișe pe baza cărora s-a realizat evaluarea, rezultatele fiind consemnate și analizate,
ținându-se seama de anumite criterii stabilite.

6
4. Managementul clasei de elevi
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea
activităților în conformitate cu particularitățile grupei de copii
 A fost stabilit și comunicat părinților regulamentul de ordine interioară iar preșcolarilor
normele de conduită în grădiniță și regulile grupei, monitorizându-se conduita
preșcolarilor;
 Am luat la cunoștință prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 Am afișat la loc vizibil și am completat Formularul de înregistrare a prezenței zilnice în
primele 90 de minute de la începerea programului;
 În cadrul comunicării educatoare – copil, am selectat modalităţile de comunicare în
funcţie de conţinutul informaţional, particularităţile de vârstă şi individuale ale
copiilor, am accesibilizat informaţiile cu caracter instructiv - educativ în comunicarea
cu copiii, am stabilit situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de
informaţii, cooperarea şi interacţionarea eficientă, am căutat să tratez copilul desprins
din mediul familial cu sensibilitate și căldură, cu deosebită grijă pentru atragerea acestuia
spre activitățile din grădiniță.
4.2. Monitorizarea comportamentului copiilor și gestionarea situației conflictuale
 Există un caiet de observații care urmează a fi folosit dacă este cazul;
 Grupa de copii a fost organizată, copiii interiorizând anumite reguli, rutine și mod de
desfășurare a tranzițiilor;
 Am studiat literatura de specialitate privind gestionarea situațiilor conflictuale,
considerându-mă suficient de informată în vederea prevenirii eventualelor situații
conflictuale ce ar putea să apară.
4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.
 S-au completat fișe de înregistrare a comportamentului preșcolarilor;
 Am creat situații de învățare diverse, situații specifice vârstei și adaptate ritmului propriu
de dezvoltare al copilului.
 Am realizat activități diferențiate în funcție de nivelul de vârstă, de nevoile copiilor și de
capacitățile copiilor.

7
4.4. Motivarea preșcolarilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
 Am implicat preșcolarii în activități de bună practică, învățându-i să dăruiască, să
mulțumească, să fie ordonați etc.;
 Am responsabilizat preșcolarii prin numirea zilnică a „omului zilei“ care să îndeplinească
anumite sarcini.

5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale


5.1.Valorificarea competențelor științifice, didactice șimetodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecționare.
 Am utilizat cunoștințele dobândite prin intermediul cursurilor de formare continuă, în
desfășurarea demersului didactic
5.2. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei.
 Am fost numită responsabil SIIIR și în anul școlar 2017 – 2018, am consultat zilnic
forumul ISJ Constanța pentru a fi la curent cu noutățile și mi-am realizat sarcinile la
termen și fără cusur;
 Am fost numită responsabil CEAC, comisie în cadrul căreia am desfășurat o intensă
activitate metodică și ședințe ori de câte ori a fost nevoie;
 Am fost numită membru în diverse comisii la nivelul grădiniței.
5.3. Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și dosarului personal.
 Am realizat și actualizat portofoliul profesional cu proiecte didactice noi, legile
actualizate, adeverințe, diplome, curriculum vitae actualizat, precum și dosarul personal.
5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (copii,
personalul grădiniței, colectivul de cadre didactice, familiile copiilor, comunitatea locală).
 Am colaborat cu personalul didactic din grădiniță și cu responsabila comisiei metodice;
am comunicat și colaborat cu membrii comisiei de care sunt responsabilă, inclusiv cu
reprezentantul Asociației de părinți și al Consiliului Local; am comunicat permanent cu
secretariatul și conducerea unității;
 Am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției
școlare, a confidențialității;
 Am colaborat cu părinții în vederea desfășurării corespunzătoare a activității didactice și
a activităților extracurriculare și am întocmit fișe de activitate pentru fiecare activitate
extracurriculară desfășurată.

8
5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea
şi promovarea deontologiei profesionale.
 Am adoptat o atitudine de înaltă ținută morală în relația cu colegele, preșcolarii și
părinții; am adoptat o ținută ireproșabilă și o vestimentație decentă;
 Am respectat și promovat deontologia profesională și respectul față de ceilalți prin
manifestarea unei atitudini morale și civice; am respectat principiile etice prevăzute în
codul etic al învățământului preuniversitar, codul etic al grădiniței și ROI;

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare


6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale
 Am semnat acorduri de parteneriat cu diverse instituții de învățământ din țară, în vederea
desfășurării de activități educaționale care să contribuie la promovarea imaginii unității
școlare;
6.2. Promovarea ofertei educaționale
 În cadrul ședințelor/activităților cu părinților s-a promovat oferta educațională la nivelul
instituției prin prezentarea gamei de activități și a facilităților oferite în cadrul grădiniței;
 Oferta educațională a grădiniței mai este de asemenea promovată prin intermediul paginii
de facebook a grădiniței.
6.3. Promovarea imaginii instituției în comunitate prin participarea la activități propuse în
planul managerial (simpozioane, sesiuni de comunicări, colaborare mass media, agenți
economici etc.)
 Am respectat legislația în vigoare, regulamentul intern, am raportat correct datele și
informațiile solicitate, corect și la termen.
6.4. Realizarea/participarea la programe/activități de combatere a violenței și
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie, societate.
 Activitățile de consiliere desfășurate cu părinții conțin și subiecte care tratează tema
violenței și a comportamentelor nesănătoase în familie și în mediul școlar, părinții fiind
consiliați în vederea formării unor deprinderi de gestionare corespunzătoare a acestor
situații.

9
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitatea muncii și de PSI și ISU
pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare.
 Am respectat normele de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI și ISU prevăzute de
legislaţia în vigoare;
 Am prezentat părinților normele de sănătate și securitate copiilor și părinților și am
urmărit respectarea acestora (respectarea programului de venire/plecare la și din
grădiniță, anunțarea cadrului didactic atunci când este copilul bolnav și prezentarea
adeverinței medicale la întoarcerea în colectivitate, prezentarea adeverinței medicale la
minim trei absențe, interzicerea părintelui să intre la grupul sanitar sau în sala de grupă
cu încălțămintea de exterior, nu se aleargă pe hol sau pe scări etc. ).
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
 Am respectat indicațiile metodice asociate documentelor curriculare în vigoare
(programă, ordine, precizări din consfăturile cadrelor didactice);
 Am încercat să mă autoperfecționez prin participarea la cursuri de formare continuă și m-
am implicat activ în activitățile comisiilor de care sunt responsabilă (SIIIR și CEAC).

7. Conduita profesională
7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).
 Am adoptat o atitudine de înaltă ținută morală în relația cu colegele, preșcolarii și
părinții;
 Am colaborat și comunicat cu colegele, părinții și am dovedit responsabilitate și grijă
față de copii, situând interesul educării copiilor pe primul plan;
 Am manifestat deschidere și optimism în relația cu copiii, părinții, colegele și alte
personae cu care am venit în contact în mediul educațional.
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
 Mi-am dat interesul pentru a cunoaște fiecare copil în mod individual, pentru a-l putea
trata diferențiat și pentru a putea aplica în activitatea didactică metode care să
corespundă caracteristicilor sale psiho-individuale și care să faciliteze dobândirea de
cunoștințe, deprinderi și comportamente dezirabile;
 Situațiile conflictuale minore au fost aplanate cu multă diplomație și discuții civilizate,
promovând astfel relațiile de respect între părinți și educatoare dar și între părinți.

10

S-ar putea să vă placă și