Sunteți pe pagina 1din 3

Programa analitică / Course syllabus

Psihologia clinică
Clinical Psychology

Date despre unitatea de curs:


Autorii programei: dr. Svetlana Rusnac
Titulari ai cursului: dr. Svetlana Rusnac,
dr. Angela Calancea
Email: srusnac58@mail.ru
angela.calancea@yahoo.com
Codul cursului: F.01.O.001
Categoria formativă a cursului F
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului O
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):
Credite ECTS: 5
Specialitatea/specializarea: Psihologie / programul de master Psihologie
clinică și consiliere psihologică
Ciclul: Masterat
Anul de studii: I
Semestrul: I
Numărul total de ore: 150
Numărul de ore de contact: 30
Din ele prelegeri: 20
seminarii: 10
laboratoare:
Numărul de ore pentru studiul individual: 120
Limba de predare: română și rusă
Discipline premergătoare:

Descrierea şi scopul unităţii de curs:


Cursul îşi propune să ofere o perspectivă generală asupra domeniilui Psihologiei Clinice. Cursul urmăreşte
asigurarea unui bagaj de cunoştinţe declarative şi procedurale care să facă studenţii apţi pentru o activitate
eficientă în optimizarea umană, tratamentul psihologic şi ameliorarea tulburărilor psihice şi psihosomatice şi
controlul factorilor psihologici implicaţi în tulburările somatice. De asemenea, asigurarea unui bagaj de
cunoştinţe declarative şi procedurale care să îi facă apţi pentru o activitate eficientă în aceste domenii.

Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de studiu Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 va cunoaşte diferite modele teoretice de 1.1.1.va cunoaşte domeniile clinice de aplicare
evaluare şi intervenţie în domeniul ale psihologiei, inclusiv particularitățile pe
psihologiei clinice, care-i oferă diferite grupe de vârstă;
posibilitatea identificării particularităţilor 1.1.2.va înţelege principiile cercetării
distincte ale tulburărilor de sănătate psihologice fundamentale şi aplicative în
mentală şi psihosomatică şi stabilirii domeniul psihologiei clinice;
metodelor de diagnostic/asistenţă/
consiliere pentru fiecare caz concret;
Abilităţi Abilităţi
2.1 va stabili cu precizie conţinutul şi 2.1.1.va dezvolta prerechizite pentru formarea
obiectivele cazului clinic şi, în funcţie de competenţelor de psiholog clinician şi
acesta, formula ipoteze, organiza şi realiza psihoterapeut;
programul de evaluare, interpreta 2.1.2.va dobândi abilităţi de proiectare şi
rezultatele; conducere a cercetării psihologice fundamentale
şi aplicative în domeniul psihologiei clinice;
2.2 va defini obiective şi scopuri, ţinînd cont 2.2.1.va exersa abilităţi de bază în desfăşurarea
de particularităţile cazului clinic, şi stabili activităţii de evaluare clinică, utilizare a
un plan de intervenţie în conformitate cu principalelor instrumente folosite în evaluarea
acestea – de prevenire, tratament, suport, clinică, metode de intervenţie la diferite
asistenţă, consiliere, integrare etc.; categorii de vârstă, la diferite tipuri de
psihopatologie;
Competenţe Competenţe
3.1 va lua decizii psihoclinice în baza 3.1.1.va manifesta interes pentru dezvoltarea
informaţiilor medicale şi psihologice personală şi profesională continuă, atitudine
disponibile, inclusiv oferite de alţi critică în abordarea ştiinţifică a fenomenelor
specialişti; psihice;
3.2 va promova cunoștințele și practicile 3.2.1.își va cultiva o atitudine responsabilă faţă
privind sănătatea publică şi profilaxia de activităţile de promovare şi menţinere a
tulburărilor mentale şi psihosomatice; sănătăţii psihice;
3.3 va respecta cadrul de competenţe şi 3.3.1.va cunoaște şi promova valorile şi
limitele profesiei de psiholog angajat în principiile de deontologie profesională a
diverse domenii ale psihologiei clinice şi psihologului clinician;
consilierii psihologice. 3.3.2.va respecta etica şi deontologia
profesională în desfăşurarea activităţii de
cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor
acesteia.
Bibliografie obligatorie:
1. David D. Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Iaşi: Editura Polirom, 2006. 232 p. ISBN 978-
973-46-0342-8.
2. David D. Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Editura Polirom, 2006. 328 p. ISBN
973-681-917-5.
3. Školka E. Teorii explicative, modele și tehnici de intervenție în psihologie clinică și psihoterapie. Cluj:
Presa Universitară Clujeană, 2006. 278 p. ISBN 973-610-517-2

Bibliografie suplimentară:
1. Ghid şi protocol clinic de psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală pentru depresie:
tratamentul depresiei prin psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală / prof. univ. dr. Daniel
David. Cluj-Napoca: Sinapsis, 2007. 85 p. ISBN 978-973-1802-07-7. In:
http://ru.scribd.com/doc/110081324/Protocol-clinic-de-psihoterapie-rational-emotiva-si-
comportamentala-pentru-depresie

2. Tudose F. O abordare modernă a psihologiei medicale. Bucureşti: Infomedica, 2000.190 p. ISBN 973-
9394-37X. In: http://ru.scribd.com/doc/47320150/Florin-Tudose-O-abordare-moderna-a-psihologiei-
medicale

3. Tudose F. Fundamente în psihologia medicală. Psihologie clinică și medicală în practica psihologului.


București: Editura Fundației România de Mâine. 2003. 280 p. ISBN 978-973-725-931-7. In:
http://www.slideshare.net/ichimcezar86/16732671-psihologiemedicalamanual

Link-uri utile:
http://www.learnerstv.com/video/Free-video-Lecture-8837-Psychology.htm
http://freevideolectures.com/Course/2589/Introduction-to-Clinical-Psychology
http://www.cosmolearning.com/courses/introduction-to-clinical-psychology-444/video-lectures/
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_psychology
http://psychology.about.com/od/clinicalpsychology/f/clinical-psychology.htm
http://www.annualreviews.org/loi/clinpsy
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/clinical
http://ru.scribd.com/doc/32398808/ICD-10-full-rom-version

Metode de predare şi învăţare: curs: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată; seminar: expunerea, sinteza cunoştinţelor, activităţi de grup, descoperire dirijată, conversaţia.

2
Sarcini pentru evaluare
Nr./o Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota finală
Contribuția personală și participare activă la ore 30
5Prezentarea de referate 20
3Prezentarea unui design de cercetare experimentală în psihologia 10
clinică
4Examen final:
- Test-grilă 20
- Prezentarea raportului privind studiul de caz 20
Total 100

Structura unităţii de curs


Repartizarea orelor
Prelegeri/Seminarii/ Conţinuturi
Laborator
2/2/0 Introducere în psihologia clinică.
3/0/0 Psihologul clinician – funcții și rol în echipa terapeutică.
5/2/0 Particularităţi ale intervenției psihoclinice.
5/2/0 Modele etiopatogenetice şi de tratament utilizate în psihologia clinică.
5/2/0 Cercetarea în psihologia clinică.
0/2/0 Revizuirea cursului (conferință)
20/10/0 Total ore
Examen final

S-ar putea să vă placă și