Sunteți pe pagina 1din 25

Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

PIEŢE DE CAPITAL

- APLICAŢII-
(Anul III FB-ID)

1
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

Aplicaţii rezolvate cu privire la acţiuni:

1. Acţiunile sunt:
1. fracţiuni egale ale capitalului social;
2. valori mobiliare derivate;
3. valori mobiliare divizibile;
4. instrumente negociabile;
5. valori mobiliare cu risc redus.
Sunt false următoarele afirmaţii:
a) 1, 3, 4, 5;
b) 3, 4, 5;
c) 2, 3, 4;
d) 2,3,5;
e) 1, 2, 5.

2. În cazul ofertei publice secundare de vânzare de acţiuni suma rezultată revine:


a) societăţii care a emis acţiunile respective
b) autorităţii de reglementare
c) societăţii de intermediere
d) proprietarului acţiunilor
e) BVB

3. Decizia cu privire la repartizarea profitului unei societăţi comerciale pe acţiuni o ia:


a) directorul general;
b) adunarea generala a acţionarilor.
c) consiliul de administraţie;
d) acţionarii care deţin acţiuni preferenţiale;
e) CNVM;

4. Preţul de vânzare al acţiunilor în cazul unei oferte publice primare este dat de:
a) valoarea nominală a acţiunii;
b) valoarea contabilă a acţiunii;
c) valoarea nominală a acţiunii la care se adaugă prima de emisiune;
d) valoarea de piaţă a acţiunii;
e) valoarea intrinsecă a acţiunii.

5. Acţiunile preferenţiale conferă deţinătorului următoarele drepturi:


a) dreptul de vot în AGA, dreptul de a transfera acţiunile, de a participa la
repartizarea în caz de lichidare
b) dreptul la un dividend prioritar, dreptul de a transfera acţiunile, de a
participa la repartizarea patrimoniului în caz de lichidare
c) dreptul de a consulta bilanţul societăţii emitente, dreptul de a transfera acţiunile,
dreptul de a încasa dividend după plata dividendului pentru acţiunile comune
d) dreptul de a consulta bilanţul societăţii emitente, dreptul de vot în AGA, de a
participa la repartizarea în caz de lichidare
e) dreptul de a consulta bilanţul societăţii emitente, dreptul la un dividend prioritar,
dreptul de vot în AGA
2
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

6. Dreptul de preemţiune:
a) îl au doar acţionarii cu acţiuni preferenţiale;
b) reprezintă dreptul de a primi dividende;
c) îl au atât acţionarii cu acţiuni preferenţiale cât şi cei cu acţiuni comune;
d) îl au pe o perioadă limitată doar acţionarii cu acţiuni comune;
e) îl au deţinătorii de obligaţiuni.

7. Randamentul unei acţiuni:


a) este dat de fluxul dividendelor viitoare;
b) este produs atât de dividende cât şi de creşterea valorii de piaţă a acţiunii;
c) reprezintă raportul dintre profitul net repartizat şi numărul de acţiuni;
d) este raportul dintre preţul pieţei şi preţul de achiziţie;
e) este raportul dintre cursul acţiunii şi valoarea nominală.

8. O societate pe acţiuni decide majorarea capitalului social prin încorporarea din rezerve,
distribuind acţiuni gratuite acţionarilor săi.Acţionarul „A” deţinea 400 acţiuni comune înaintea
distribuirii acţiunilor dividend. Valoarea nominală a acţiunilor firmei este 500 u.m./acţiune.
Numărul acţiunilor dividend primite de acţionarul „A” este de 40 AD.
Dividentul aferent unei acţiuni comune va fi:
a) 6 u.m.;
b) 175 u.m.;
c) 26,66 u.m.;
d) 80 u.m.;
e) 100 u.m..

Rezolvare:

D * Nact" A" Nad * VN 40 * 500


Nad   D    50
VN Nact" A" 400
0

Unde:
Nad – numărul acţiunilor dividend primite de acţionarul „A”;
D – dividendul aferent unei acţiuni comune;
Nact”A” – numărul acţiunilor deţinute de acţionarul „A”;
VN – valoarea nominală a unei acţiuni.

9. Se obţine o rentabilitate a capitalului investit de 17,4% ca efect al investirii a 20% din profitul
net. Rentabilitatea investiţiei aşteptată de acţionarii acestei societăţi este de 14%.
În aceste condiţii raportul preţ al acţiunii/profit generat de acţiune va fi:
a) 7,76;
b) 6,83;
c) 7,87;
d) 5,25;
e) 7,83.

3
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

Rezolvare:

C0
PER 
P0
D1 D (1  g ) P0 * d (1  g )
C0   0 
kg kg kg
P0 * d (1  g )
kg d (1  g )
PER  
P0 kg
d 1 b
g  b * Rp  0.2 * 0.174  0.0348
(1  b)(1  g ) (1  0.2)(1  0.0348) 0.739
PER     7.87
kg 0.14  0.0348 0.1048
unde:
C0 – cursul la momentul 0
P0 – profitul pe actiune la momentul 0
D1 – dividendul in anul urmator
d – rata de distribuire a dividendului
g – rata de crestere a dividendului
k – rentabilitatea asteptata de piata
b – rata de investire a profitului
Rp – rata profitului

10. O societate comercială are capitalul social de 9100000 u.m., iar valoarea nominală a acţiunilor
este de 1400 u.m. Acţionarul Popescu are 400 de acţiuni la societatea respectivă. Adunarea
Generală a acţionarilor hotărăşte distribuirea unui număr de 2000 de acţiuni sub formă de
dividende. Numărul de acţiuni dividend primate de Popescu este:
a) 85;
b) 71;
c) 75;
d) 26;
e) 57.

Rezolvare:

N = CSo/VN = 9100000/1400 = 6500


S = n/N = 1400/6500 = 0,2154
Nad = Np * S = 400 * 0,2154 = 86

Unde:
N – numărul de acţiuni înainte de majorarea capitalului;
CSo – capitalul social înainte de majorarea capitalului social;
VN – valoarea nominală a acţiunilor;
S – rata de subscriere;
Nad – numărul de acţiuni dividend primite de acţionarul Popescu;
Np – numărul de acţiuni deţinute de acţionarul Popescu înainte de majorare.

4
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

11. Un investitor plasează 1 500 000 u.m. în acţiuni ale unei societăţi care asigură o rată de creştere
a dividendelor de 40%. Ultimul dividend distribuit pentru actiunile acestei societăţi a fost de
800 u.m./ acţiune. Cursul bursier al acţiunilor în momentul cumpărării este de 4 000 u.m.
Randamentul acestei investiţii va fi:
a) 42.3%;
b) 36%;
c) 28%
d) 42,3%;
e) 41,33%.

Rezolvare:

D 800 *1.40 1120


 *100  *100  *100  28%
C 4000 4000

Unde:
η – randamentul investiţiei;
D – dividendul;
C – cursul bursier al acţiunii.

12. Un investitor a cumpărat acţiuni la preţul de 5500 u.m./acţiune şi le-a vândut la 5800
u.m./acţiune. Dividendul încasat este de 1500 u.m./acţiune. Performanţa anuală a investiţiei este
de:
a) 25,7%;
b) 48,2%;
c) 32.73%;
d) 52%;
e) 55,8%.

Rezolvare:

C1  C 0  D 5800  5500  1500


 * 100  * 100  32.73
C0 5500

Unde:
η – randamentul investiţiei;
C0 – cursul de achiziţie;
C1 – preţul de vânzare;
D – dividendul.

13. Cursul bursier al unei acţiuni cumpărate la 20 ianuarie anul n este de 6 000 u.m. Dividendul
oferit de această acţiune este de 1500 u.m.. În anul următor dividendele cresc cu 50% faţă de cel
precedent iar cursul acţiunii se apreciază atingând nivelul de 7 000 u.m.
Performanţa acţiunii pentru anul n şi pentru anul n+1 este:
a) 25% ; 42,92%;
b) 24% ; 35,33%;
c) 33,33%; 39,44%;
d) 33,33%; 54,4%;
e) 15%; 34%.

5
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

Rezolvare:

η1 = (D1/C1) * 100 = (1500/6000) * 100 = 25%


D2 = D1 (1+g) = 1500(1+0,5) = 1575
(C 2  C1)  D 2 (7000  6000)  1575
2  * 100  * 100  42.92%
C1 6000

Unde:
η1 – randamentul în primul an;
D1 – dividendul în primul an;
D2 – dividendul în al doilea an;
C1 – cursul de achiziţie;
C2 – cursul potenţial de vânzare;
η2 - randamentul în al doilea an.

14. Suma de care va dispune după 6 plasamente un investitor care în fiecare an pe o perioadă de 6
ani plasează o sumă de 1 300 000 de lei la o rată anuală a dobânzii de 15% va fi:
a) 12 311 456,12
b) 9 682 951,863;
c) 11 522 712,73;
d) 10 528 412,45;
e) 13 522 478,45.

Rezolvare:

Di = Vri * r
Vri = Vri-1 + Di-1 + Ia
Vn = Vrn + Dn

Unde:
Di – dobânda în anul „i”;
Di-1 - dobânda în anul „i-1”;
Vri – valoarea investiţiei în anul „i”;
Vri-1 - valoarea investiţiei în anul „i-1”;
Ia – investiţia anuală;
Vn – valoarea investiţiei la orizontul de timp solicitat (în anul „n”);
Dn - dobânda în anul „n”;
Vrn - valoarea investiţiei în anul „n”.

15. O societate comercială cu capitalul social de 400 milioane a obţinut un profit net de 600
milioane, din care a reinvestit 450 milioane. Care este rata de repartizare a profitului:
a) 25%;
b) 7,8%;
6
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

c) 20%;
d) 12%;
e) 15%.

Rezolvare:

D = Pn – Pr = 600000000 – 450000000 = 150000000


d = (D/Pn) * 100 = (150000000/600000000) * 100 = 25%

Unde:
D – dividendul total sau profitul repartizat;
Pn – profitul net;
Pr – profitul reinvestit;
d – rata de repartizare a profitului.

16. Societatea comercială „X” a înregistrat în exerciţiul financiar anterior un profit net de 800 mil.
lei. Sunt în circulaţie 1,3 mil. de acţiuni comune şi 1,2 mil. de acţiuni preferenţiale. Dividendul
anual plătit pentru o acţiune preferenţială este de 150 lei/acţiune. În aceste condiţii dividendul
pentru o acţiune comună este:
a) 400 lei/acţiune;
b) 600 lei/acţiune;
c) 620 lei/acţiune;
d) 500 lei/acţiune;
e) 750 lei/acţiune.

Dpt = Np * Dp = 1200000 * 150 = 180000000


Dct = P – Dpt = 800000000 – 180000000 = 650000000
Dc = Dct/Nc = 650000000/1300000 = 500

Unde:
Dpt – dividendul total pentru acţiunile preferenţiale;
Np – numărul de acţiuni preferenţiale emise de societate;
Dp – dividendul pentru o acţiune preferenţială;
Dct – dividendul total pentru acţiunile comune;
P – profitul net al societăţii;
Dc – dividendul pentru o acţiune comună;
Nc – numărul de acţiuni comune.

17. Acţiunile de trezorerie sunt:


a) acţiuni emise de stat ;
b) acţiuni proprii pe care o societate şi le răscumpără de pe piaţă pentru a le
revinde când va creşte preţul;
c) acţiunile depozitate la Banca Naţională;
d) acţiuni emise de o societate comercială şi aflate în procesul vânzării iniţiale;
e) acţiunile depozitate în trezoreria statului.

18. Majorare de capital de la 15 000 la 25 000 de acţiuni. Condiţiile emisiunii sunt :


Valoarea nominală a unei acţiuni este 400 u.m.
Prima de emisiune pe acţiune este 30 u.m.
Cursul bursier al acţiunilor vechi înainte de majorare este 500 u.m.
7
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

Cursul bursier al dreptului de subscriere este 45 u.m.


Preţul plătit de un acţionar nou pentru o acţiune nou emisă va fi:

a) 375 u.m.;
b) 435 u.m.;
c) 542.5 u.m.;
d) 425 u.m.;
e) 445 u.m..

Rezolvare:

Pa  Pe  ns * Ds
n 10000
s   0.40
N 25000
ns  1 / s  2.5
Pa  VN  pe  ns * Ds  400  30  2.5 * 45  542.50

Unde:
Pa – preţul plătit de un acţionar nou pentru o acţiune;
Pe – preţul de emisiune;
ns – numărul de drepturi de subscriere necesare pentru achiziţia unei acţiuni noi;
s – raportul de subscriere;
n – numărul de acţiuni nou emise;
N – numărul de acţiuni vechi;
VN – valoarea nominală a acţiunii;
pe – prima de amisiune.

19. Un investitor investeşte pe o perioadă de un an în acţiunea firmei “X” care cunoaşte o


dezvoltare constantă. Ultimul dividend distribuit de firmă a fost de 4 000 u.m. Preţul de vânzare
previzionat este de 30 000 u.m. Rata de creştere a dividendului este de 15%, iar rentabilitatea
cerută de piaţă de 20%.
Valoarea prezentă a acestei acţiuni este:
a) 28 833,33 u.m.;
b) 25 000 u.m.;
c) 24 589,2 u.m.;
d) 26 412.12 u.m.;
e) 24 829 u.m..

Rezolvare:

Pv  D0 (1  g ) 30000  4000 * 1.15 34600


Vp     28833.33
1 k 1.20 1.20
Unde:
Vp – valoarea prezentă a acţiunii;
Pv – preţul de vânzare previzionat;
Do – dividendul distribuit de firmă;
g – rata de creştere a dividendului;
k – rentabilitatea cerută de piaţă.

8
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

20. Un investitor achiziţionează 3 800 acţiuni la începutul anului. Dividendul preconizat este de 300
u.m./acţiune. Cursul de piaţă după un an al acţiunii este de 3000 u.m./acţiune (valoare
preconizată). Rentabilitatea cerută de piaţă este de 19%.
Valoarea de piaţă a acţiunii este:
a) 163,934;
b) 3 440;
c) 2 622,95;
d) 2 773,11;
e) 2 800.

Rezolvare:

D  C1  C0 D  C1 300  3000
  C0    2773.11
C0 1 1  0.19

Unde:
η – randamentul investiţiei în acţiunea respectivă;
D – dividendul adus de acţiune;
C1 – cursul de piaţă după un an;
Co – valoarea de achiziţie;

21. O societate comercială are un capital social de 50 milioane compus din 30000 acţiuni comune.
Conform bilanţului rezervele legale ale societăţii sunt de 25 milioane, datoriile pe termen lung
sunt de 29 milioane, iar datoriile pe termen scurt de 19 milioane. AGA hotărăşte emiterea a
15000 de acţiuni la preţul de 2500 lei/acţiune. Care va fi valoarea intrinseca a acţiunii după
realizarea emisiunii:
a) 2 499,88;
b) 1500,47;
c) 2520,32;
d) 3000,12;
e) 4833.

Rezolvare:

CS 0 50000000
VN    1667
N 30000
CS  n * VN  15000 * 1667  25000000
pe  Pe  VN
Rl  n * pe  15000 * (2500  1667 )  1249500
CS1  Rl1 CS 0  CS  Rl0  Rl
VI1   
N n N n
50000000  2500000  25000000  1249500 112495000
  2499.88
30000  15000 45000

Unde:
VN – valoarea niminală a acţiunii;
CSo – capitalul social înainte de majorare;
N – numărul de acţiuni înainte de majorare;
ΔCS – creşterea capitalului social;
9
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

n – numărul de acţiuni nou emise;


pe – prima de emisiune;
Pe – preţul de emisiune al noilor acţiuni;
ΔRl – creşterea rezervelor legale;
VC1 – valoarea contabilă a acţiunii după majorarea capitalului social;
CS1 – valoarea capitalului social după majorare;
Rl1 – valoarea rezervelor legale după majorarea capitalului social;
Rl0 - valoarea rezervelor legale înainte de majorarea capitalului social.

22. O societate pe acţiuni a reinvestit 85% din profitul net de 260 000 000 lei. Impozitul pe profit
este de 15%. Rata de distribuire a dividendelor şi profitul brut sunt:
a) 15% ; 340 000 000;
b) 87% ; 375 000 000;
c) 15% ; 305 882 352.94;
d) 17% ; 280 597 312.67;
e) 25% ; 375 000 000.

Rezolvare:

d = 100% – ri = 100% - 85% = 15%


Pn = Pb(1 – i) => Pb = Pn/(1 – i) => Pb = 260000000/(1-0.15) = 260000000/0.85 =
305882352.94

Unde:
d – rata de distribuţie a dividendului;
Pn – profitul net;
Pb – profitul brut;
i – rata impozitului pr profit.

23. Profitul net al unei societăţi pe acţiuni este de 500 000 000 u.m. Numărul acţiunilor în circulaţie
ale firmei este de 50 000. Preţul de piaţă al acestei acţiuni este de 20 000 u.m.
Coeficientul PER este:
a) 33.33%;
b) 2;
c) 1.8;
d) 2,5%;
e) 25.

Rezolvare:

Pa = Pn/N = 500000000/50000 = 10000


PER = C/Pa = 20000/10000 = 2

unde:
Pa – profitul net pe actiune;
Pn – profitul net total inregistrat de firma;
N – numarul de actiuni emise de firma;
C – cursul sau pretul de piata al actiunii

10
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

24. Rata de distribuire a dividendelor este 25%. Cursul de piaţă al acţiunii este de 25000 u.m. iar
dividendul pe acţiune de 400 u.m.
Coeficientul PER este:
a) 15.63;
b) 108,57;
c) 2 800;
d) 2,714;
e) 10,857.

Rezolvare:

C
PER 
PPA
D D 400
d  PPA    1600
PPA d 0.25
25000
PER   15.63
1600

Unde:
C – cursul de piaţă al acţiunii;
PPA – profitul pe acţiune;
d – rata de distribuire a dividendelor.

25. Ultimul dividend încasat pentru acţiunea comună X a fost de 800 u.m. Rata de creştere a
dividendului este de 18 %. Următorul dividend încasat pe o acţiune comună X va fi:
a) 630 u.m.;
b) 920 u.m.;
c) 608 u.m.;
d) 944 u.m.;
e) 745,3 u.m..

Rezolvare:

D1  D0 (1  g )  800(1  0.18)  944

Unde:
Do – dividendul încasat pe acţiune în anul anterior;
D1 – dividendul care urmează să fie încasat pentru anul curent;
g – rata de creştere a dividendului.

26. O societate pe acţiuni decide majorarea capitalului social, prin distribuirea a 4 000 de acţiuni
gratuite. Numărul vechilor acţiuni era la data majorării egal cu 20 000.
Situaţia înaintea majorării de capital :

ACTIV u.m. PASIV u.m.


A.I. C.P
2500 000 2000 000
A.C. C.S.
2000 000 1600 000
Stocuri Rezerve
11
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

450 000 350 000


Creanţe Datorii
550 000 1500 000
Disponibilităţi băneşti Împrumuturi
1500 000 1500 000
Furnizori
50 000
TOTAL - ACTIV TOTAL - PASIV
7000 000 7000 000

Pierderea din valoarea acţiunii datorată majorării şi valoarea bilanţieră după majorare sunt:
a) 16.67; 354.17;
b) 20,12 ; 312,2;
c) 18,35 ; 146,66;
d) 18,7 ; 225;
e) 18,80 ; 146,66.

Rezolvare:

CP0 2000000
VI 0    100
N 20000
CP1 2000000
VI1    83.33
N  n 20000  4000

VI  VI 1  VI 0  83.33  100  16.67


An At  Dt 7000000  1500000 8500000
VC1    
N n N n 20000  4000 24000
 354.17

Unde:
VIo – valoarea intrinsecă a acţiunii înainte de majorarea capitalului social;
VI1 – valoarea intrinsecă a acţiunii după majorarea capitalului social;
N – numărul de acţiuni emise de societate înainte de majorarea capitalului social;
n – numărul de acţiuni nou emise de societate;
CPo – capitalul propriu înainte de majorarea capitalului social;
CP1 - capitalul propriu majorarea capitalului social;
ΔVI – variaţia valorii intrinseci a acţiunii;
VC1 – valoarea contabilă sau bilanţieră a acţiunii după majorarea capitalului social;
An – activul net al societăţii;
At – activul total al societăţii;
Dt – datoriile totale ale societăţii.

27. Dividendul oferit de o acţiune preferenţială neparticipativă este de 5000 u.m.. Rentabilitatea
cerută de acţionari este de 17%. Rata de creştere a profitului firmei este de 10%.
Valoarea prezentă a acestei acţiuni este:
a) 972;
12
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

b) 30 972;
c) 50 000;
d) 77 142,86;
e) 35 400.

Rezolvare:

D0 5000
V   50000
k 0.10

Unde:
V – valoarea prezentă a acţiunii;
Do – dividendul acţiunii preferenţiale;
k – rentabilitatea cerută de acţionari.

28. O societate pe acţiuni este total protejată împotriva inflaţiei, rata de creştere a dividendelor
nedepăşind rata inflaţiei. Profitul pe acţiune estimat este de 4 000 u.m.. Valoarea prezentă a
acţiunii este de 60 000 u.m.. Rata anuală a inflaţiei este de 8%. Profitul se repartizează integral.
Rata de rentabilitate aşteptată de investitori este:
a) 12%;
b) 11%;
c) 15%;
d) 20%;
e) 22%.

Rezolvare:

D1 D  C * g 4000  60000 * 0.08


C  k  1   0.15
kg C 60000

Unde:
C – valoarea prezentă a acţiunii;
D1 – dividendul în anul curent;
g – rata de creştere a dividendului, care în cazul nostru este egală cu rata inflaţiei;
k – rata de rentabilitate aşteptată de investitor.

Aplicaţii rezolvate cu privire la obligaţiuni

1. Deţinătorii de obligaţiuni nu au:


1. calitatea de acţionari;
2. dreptul de a cere dobânda promisă şi restituirea sumei împrumutate;
3. calitate de creditori ai emitentului;
4. drept de vot;
5. calitate de debitori ai emitentului.
Sunt adevărate:
a) 1,2,4,5;
b) 1,4,5;
c) 2,3,4;
d) 1,2,3,4,5;
13
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

e) 3.

2. Pentru o obligaţiune, numărul de zile scurs de la ultima detaşare de cupon este 90. Rata
anuală a dobânzii este de 16%. Valoarea nominală a obligaţiunii este de 1200 u.m. Dacă se
utilizează procedeul real de calcul al dobânzii, valoarea cuponului aferent perioadei scurse
de la ultima detaşare este de:
a) 47.34 u.m.;
b) 34,53 u.m.;
c) 35,39 u.m.;
d) 34,82 u.m.;
e) 35,3 u.m.

Rezolvare:

VN * r * n 1200 * 0.16 * 90
da    47.34
N 365

Unde:
da – dobânda acumulată;
VN – valoarea nominală a obligaţiunii;
r – rata anuală a dobânzii;
n – numărul de zile scurse de la ultima detaşare de cupon;
N – numărul de zile din an.

3. O obligaţiune cu valoarea nominală de 2000 u.m. este cumpărată de pe piaţa secundară cu 1500
u.m. Rata anuală a dobânzii este de 27%. Timpul rămas până la scadenţă este de 5 ani, iar
modalitatea de rambursare a împrumutului este „la final”. Randamentul la maturitate este:
a) 17,7%;
b) 25%;
c) - 16%;
d) 35,43%;
e) 12%.

Rezolvare:

D  VN * r  2000 * 0.26  520


VN  P 2000  1500
D 520 
n 5 620
M  * 100  * 100  * 100
VN  P 2000  1500 1750
2 2
 35.43%

Unde:
D – dobânda;
VN – valoarea nominală;
P – preţul de achiziţie;
n – numărul de ani până la scadenţă;
ηM – randamentul la maturitate.

14
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

4. O societate comercială emite 400000 de obligaţiuni cu un preţ de emisiune de 850 u.m.


Valoarea nominală a obligaţiunilor este de 2000 u.m., preţul de rambursare este de 1300
u.m., rata nominală a dobânzii este de 13%, cheltuielile de emisiune de 500000 u.m. şi durata
împrumutului de 4 ani. Rambursarea împrumutului se face în rate anuale egale. Cheltuielile
de emisiune şi primele de rambursare sunt amortizate linear în cei patru ani. Anuitatea
plătită de emitent către investitori în anul patru şi cheltuielile totale suportate de emitent în
acelaşi an sunt:
a) 85000000; 85100000;
b) 63000000; 64000000;
c) 1027500000; 102850000;
d) 61000000; 61100000;
e) 97000000; 98000000.

Rezolvare:
Di = Vri * r
Vri = Vri-1 – Ri-1
Ai = Ri + Di + Pri
Ri = Vri/n
Pri = Pr/n

Unde:
Vri – valoarea rămasă în anul „i”;
Di – dobânda în anul „i”;
Ri – rata de rambursare în anul „i”;
Pri – prima de rambursare în anul „i”;
Ai – anuitatea în anul „i”;
Chi – cheltuielile de emisiune în anul „i”;
n – numărul de ani până la scadenţă.

5. O obligaţiune este emisă în următoarele condiţii: valoarea nominală 6 000 u.m.; rata
nominală a dobânzii 12%; rata dobânzii pieţei 15%; durata de viaţă 6 ani şi modalitate de
rambursare “la final”. Valoarea reală la cumpărare este:
a) 3100 u.m.;
b) 4408.35 u.m.;
c) 2850 u.m.;
d) 4864,58 u.m.;
e) 2820 u.m..

Rezolvare:

Di = Vri * r
Vri = Vri-1 – Ri-1
Ai = Di + Ri

15
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

n
Ai
P
i 1 (1  k ) i

Unde:
Vri – valoarea rămasă în anul „i”;
Di – dobânda în anul „i”;
Ri – valoarea rambursată în anul „i”;
Ai – anuitatea în anul „i”;
k – rata dobânzii pieţei;
r – rata nominală a dobânzii;
Vri-1 - valoarea rămasă în anul „i-1”;
P – valoarea la cumpărare;
n – durata de viaţă (numărul de ani pentru care a fost emisă obligaţiunea).

6. O obligaţiune este emisă în următoarele condiţii: valoare nominală 1 800 u.m.; preţ de
emisiune la paritate, durată de viaţă 3 ani, rată nominală a dobânzii 13%. Rambursarea se
face sub forma cuponului unic. Dobanda incasata de investitor va fi :
a) 751.45 u.m.;
b) 180 u.m.;
c) 239,58 u.m.;
d) 615,2 u.m.;
e) 360 u.m..

Rezolvare:

Vri = Vri-1 + Dcapi-1


Dcapi = Vri * r
n
D   Dcapi
i 1

Unde:
Vri – valoarea rămasă în anul „i”;
Vri-1 – valoarea rămasă în anul „i-1”;
Dcapi – dobânda capitalizată în anul „i”;
Dcapi-1 – dobânda capitalizată în anul „i-1”;

16
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

r – rata nominală a dobânzii.


7. O societate comercială emite o obligaţiune cu durata de viaţă de patru ani, valoarea
nominală de 1500 u.m., rata anuală a dobânzii este de 15%, rata dobânzii la termen este de
18%. Rambursarea se face sub forma cuponului unic. În aceste condiţii preţul de emisiune al
obligaţiunii este de:
a) 1353,02;
b) 920,362;
c) 1236,14;
d) 886,321;
e) 910,476.
Rezolvare:

Di = Vri * r
Vri = Vri-1 + Di-1
n
Rn  VN   Di
Rn = Vrn + Dn sau i 1
n
Ai
P
i 1 (1  k )
i

Unde:
Di – dobânda în anul „i”;
Di-1 - dobânda în anul „i-1”;
r – rata anuală a dobânzii;
Vri – valoarea rămasă în anul „i”;
Vri-1 - valoarea rămasă în anul „i-1”;
Rn – rata în anul „n”;
n – anul scadenţei;
Dn – dobânda în anul scadenţei;
k – rata dobânzii la termen;
P – preţul de emisiune.

8. Rata nominala a dobanzii pentru o obligatiune este: în anul întâi 13,5%, în anul al doilea
15% şi în anul al treilea 15,5%. Rata dobânzii la termen este 12%. Obligaţiunea este emisă pe
3 ani la o valoare nominală de 800u.m. Rambursarea se face prin tranşe anuale egale din
împrumut.
Intervalul de timp în care se amortizează investiţia în această obligaţiune este:
a) 1,67 ani;

17
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

b) 1,77 ani;
c) 1,86 ani;
d) 2,5 ani;
e) 2,3 ani.

Rezolvare:

Di = Vri * di
Vri = Vri-1 – Ri-1
Ai = Di + Ri
Ri = VN/n

3
i * Ai
 (1  k )
i 1
i
1669.134
D 3
  1.86
Ai 898.916
 (1  k )
i 1
i

Unde:
D – durata obligaţiunii sau intervalul de timp în care se amortizează investiţia în această
obligaţiune;
Vri – valoarea rămasă în anul „i”;
di – rata nominală a dobânzii în anul „i”;
Di – dobânda în anul „i”;
Ri – valoarea rambursată în anul „i”;
Ai – anuitatea în anul „i”;
k – rata dobânzii la termen;
Vri-1 - valoarea rămasă în anul „i-1”;
VN – valoarea nominală a obligaţiunii;
n – numărul de ani pentru care a fost emisă obligaţiunea.

9. Avantajele aduse unei societăţi de emisiunea obligaţiunilor pot fi:


a) societatea se împrumută direct de la publicul investitor;
b) rata dobânzii la împrumutul obligatar poate fi fixă pentru un termen mai lung
decât în cazul creditului bancar;
c) permite o negociere a contractului de împrumut cu creditorii;
d) deţinătorii obligaţiunilor nu au drept de vot;
e) aduce societăţii resurse suplimentare fără a creşte numărul acţionarilor.
Care afirmaţie este falsă ?

10. Durata pentru care se lansează un împrumut obligatar este de 5 ani, rambursarea prin tranşe
anuale egale, randamentul la maturitate este 15%, randamentul nominal 13%, iar valoarea
nominală a obligaţiunii este 2 000 u.m.
Preţul de emisiune este:
a) 945,95 u.m.;
b) 925,93 u.m;
18
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

c) 835,94 u.m.;
d) 743,5 u.m.;
e) 918,6 u.m..

Rezolvare:

CD
n  *100  CD  0.13 * 2000  260
VN

VN  PE 2000  PE
CD  260 
M  n  0.15  5 
VN  PE 2000  PE
2 2
150  0.15 PE 600  2000  PE
  700  0.7 PE  4200  2 PE
2 5
3500
 3.7 PE  4200  700  PE   945.95
3.7

Unde:
ηn – randamentul nominal;
CD – cuponul de dobânda;
VN – valoarea nominală a obligaţiunii;
ηM – randamentul la maturitate;
PE – preţul de emisiune.

11. O obligaţiune cu valoare nominală de 16 000 u.m. este cumpărată de pe piaţa secundară cu
19 000 u.m. Rata anuală a dobânzii este 18%. Timpul rămas până la scadenţă este de 5 ani
iar modalitatea de rambursare a împrumutului este “la final”.
Randamentul la maturitate va fi:
a) 15,14%;
b) 12,16%;
c) 35%;
d) 13,03%;
e) 20,91%.

Rezolvare:
VN  PA 16000  19000
CD  16000 * 0.18 
M  n *100  5
VN  PA 16000  19000
2 2
2880  600
* 100  *100  13.03%
17500

Unde:
ηM – randamentul la maturitate;
CD – cuponul de dobanda;
VN – valoarea nominala a obligaţiunii;
PA – preţul de achiziţie al obligaţiunii;
n – numărul de ani până la scadenţă.

19
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

12. Precizaţi care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false. Deţinătorii de obligaţiuni au:
a) calitatea de creditori;
b) dreptul de a cere dobândă;
c) dreptul de a vinde obligaţiunile deţinute;
d) dreptul la vot;
e) o singură afirmaţie este corectă.

13. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare este falsă. Principalele elemente tehnice ale
împrumutului obligatar sunt:
a) termenul de rambursare;
b) riscul de rată a dobânzii;
c) preţul de emisiune;
d) cuponul de dobândă;
e) cursul obligaţiunii.

14. O obligaţiune este emisă la 30 septembrie 2002 la o valoare nominală de 6 000 u.m. şi cu o rată
nominală a dobânzii de 13%. La data de 1 februarie 2003 cursul procentual al acestei obligaţiuni
era de 96%.
Preţul de piaţă absolut la 1 februarie 2003 este, ştiind că nu s-a plătit dobânda:
a) 318,2;
b) 4830,17;
c) 6022.85;
d) 5321,172;
e) 480.6.

Rezolvare:

VN * rd * n 6000 * 0.13 * 123


da    262.85
N 365
P
C * 100  P  C * VN / 100  96 * 6000 / 100  5760
VN
Pa  P  da  5760  262.85  6022.85

Unde:
da – dobânda acumulată;
VN – valoarea nominală a obligaţiunii;
rd – rata nominală a dobânzii;
n – numărul de zile pentru care se calculează dobânda acumulată;
N – numărul de zile din an
C – cursul procentual al obligaţiunii;
P – preţul de piaţă sau valoarea obligaţiunii;
Pa – preţul de piaţă absolut al obligaţiunii.

15. Condiţiile emisiunii unei obligaţiuni sunt:


Durată de viaţă: 4 ani
Valoare nominală:1 600 u.m.
Rată anuală a dobânzii:11%
Rata dobânzii la termen:13%
Rambursare sub forma cuponului unic.
20
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

Preţul de emisiune al acesti obligaţiuni este:


a) 880 u.m.;
b) 1 120,536 u.m.;
c) 850 u.m.;
d) 1490,13 u.m.;
e) 899,66 u.m..

Rezolvare:

Vrt = Vrt-1 + Dt-1


Dt = Vrt * rn
n
At
P
t 1 (1  r )
t

Rambursarea se face sub forma cuponului unic, ca urmare atât rata cât şi dobânda
capitalizată se plătesc la cadenţă.
An = Rn = Vrn + Dn

Unde:
Vrt – valoarea rămasă în anul „t”;
Vrt-1 – valoarea rămasă în anul „t-1”;
Dt – dobânda în anul „t”;
rn – rata nominală a dobânzii;
P – preţul de emisiune al obligaţiunii;
At – anuitatea în anul „t”;
r – rata dobânzii la termen.

16. Sensibilitatea unei obligaţiuni:


a) este specifică doar unei obligaţiuni cu cupon zero;
b) este cu atât mai mică (în valoare absolută), cu cât durata obligaţiunii este mai
mare;
c) se exprimă ca procent de creştere a cursului obligaţiunii antrenat de creşterea
ratei dobânzii pieţii cu 1%;
d) surprinde raportul invers proporţional dintre rata dobânzii pieţii şi cursul
obligaţiunii;
e) se mai numeşte şi maturitatea obligaţiunii.

17. Numărul obligaţiunilor lansate pe piaţă de o societate este de 5 000 . Valoarea nominală = 3000
u.m.. Rata nominală a dobânzii = 13%. Preţ de emisiune = 1 950 u.m. Preţ de rambursare = 3
157,9 u.m.. Durata de viaţă a împrumutului: 6 ani. Rambursarea împrumutului: anuităţi
constante.
Anuitatea va fi:
a) 2 670 587,2;
b) 3 763 183,33
21
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

c) 3 741 258,12;
d) 2 869 232;
e) 2 417 259,12.

Rezolvare:

C = VN * N = 3000 * 5000 = 15 000 000

C * rd (Pr  VN ) * N 15000000* 0.13


A   
1 n 1
1 1 
(1  rd ) n 1.136
(3157.9  3000) * 5000 1950000 789500 1950000
    13183.33
6 1 6 1  0.480
1
2.082
1950000
  13183.33  3750000  13183.33  3763183.33
0.52

Unde:
C – valoarea imprumutului pornind de la valoarea nominala
VN – valoarea nominală a obligaţiunii;
rd – rata nominală a dobânzii;
Pr – preţ de rambursare a obligaţiunii;
N – numărul de obligaţiuni emise;
n – numărul de ani până la scadenţă.

18. O obligaţiune este emisă la 01 februarie 2006 la o valoare nominală de 1500 u.m., cu o rată
nominală a dobânzii de 13%. La data de 07 iunie 2006 cursul de piaţă al obligaţiunii este de
90%. Preţul de piaţă absolut cerut de vânzător, ştiind că nu s-a plătit dobânda este de:
a) 820,15;
b) 920,63;
c) 680,45;
d) 720;
e) 1417.85

Rezolvare:

VN * r * n 1500 * 0.13 * 127 24765


da     67.85
N 365 365
P C * VN 90 * 1500
C *100  P    1350
VN 100 100
Pa  P  da  1350  67.85  1417.85

Unde:
da – dobânda acumulată;
VN – valoarea nominală;
r – rata nominală a dobânzii;
n – numărul de zile pentru care nu s-a plătit dobânda;
N – numărul de zile din an;
C – cursul obligaţiunii;
22
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

P – preţul obligaţiunii;
Pa – preţul absolut al obligaţiunii.

19. Termenul de rambursare al unei obligaţiuni este:


1. sinonim cu maturitatea obligaţiunii;
2. intervalul cuprins între momentul emisiunii şi cel al răscumpărării ei;
3. durata sa de imunizare;
4. durata sa de viaţă;
5. invers proporţional cu riscul de rată a dobânzii.
Sunt adevărate:
a) 1,2,3,5;
b) 2,4;
c) 1,2,4;
d) 2,3,4;
e) 3,5.

Aplicaţii propuse pentru rezolvare cu privire la obligaţiuni

1. Valoarea nominală a unei obligaţiuni X este 2 000u.m. Durata de viaţă a acestui împrumut
obligatar este de 6 ani. Un investitor achiziţionează 5 000 de obligaţiuni X la preţul de 886
u.m./titlu, iar timpul rămas până la scadenţă este de 4 ani. Modalitatea de rambursare a
împrumutului: la final. Rata anuala a dobanzii este 10%.
Rata dobânzii la termen este:
a) 16,2%;
b) 14,8%;
c) 15,08%;
d) 11,2%;
e) 14%.

2. O obligaţiune este emisă în următoarele condiţii: valoare nominală 1 900 u.m.; preţ de emisiune
la paritate, durată de viaţă 3 ani, rată nominală a dobânzii 12%. Rambursarea se face sub forma
cuponului unic. Dobanda incasata de investitor va fi :
a) 630,9 u.m.;
b) 180 u.m.;
c) 239,58 u.m.;
d) 615,2 u.m.;
e) 360 u.m..

3. Rata dobânzii la termen a unei obligaţiuni este: în anul întâi 12%,în anul al doilea 13% şi în anul
al treilea 13,5%. Rata dobânzii la termen este 10%. Obligaţiunea este emisă pe 3 ani la o valoare
nominală de 999 u.m. Rambursarea se face prin tranşe anuale egale din împrumut.
Intervalul de timp în care se amortizează investiţia în această obligaţiune este:
a) 1,67 ani;
b) 1,77 ani;
c) 1,96 ani;
d) 2,5 ani;
e) 2,3 ani.

23
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

4. O obligaţiune cu valoare nominală de 10 000 u.m. este cumpărată de pe piaţa secundară cu 12


000 u.m. Rata anuală a dobânzii este 27%. Timpul rămas până la scadenţă este de 5 ani iar
modalitatea de rambursare a împrumutului este “la final”.
Randamentul la maturitate va fi:
a) 68,02%;
b) 39,16%;
c) 35%;
d) 24,54%;
e) 20,91%.

5. O obligaţiune este emisă la 30 septembrie 2002 la o valoare nominală de 1 000 u.m. şi cu o rată
nominală a dobânzii de 10%. La data de 1 februarie 2003 cursul procentual al acestei obligaţiuni
era de 85%.
Preţul de piaţă absolut la 1 februarie 2003 este, ştiind că nu s-a plătit dobânda:
a) 318,2;
b) 887,3;
c) 883,7;
d) 813,7;
e) 480.6.

6. Condiţiile emisiunii unei obligaţiuni sunt:


Durată de viaţă: 4 ani
Valoare nominală:1 000 u.m.
Rată anuală a dobânzii:12%
Rata dobânzii la termen:15%
Rambursare sub forma cuponului unic.
Preţul de emisiune al acesti obligaţiuni este:
a) 880 u.m.;
b) 1 120 u.m.;
c) 850 u.m.;
d) 1 150 u.m.;
e) 899,66 u.m..

7. Numărul obligaţiunilor lansate pe piaţă de o societate este de 5 000 . Valoarea nominală = 3000
u.m.. Rata nominală a dobânzii = 10%. Preţ de emisiune = 2 950 u.m. Preţ de rambursare = 3
157,9 u.m.. Durata de viaţă a împrumutului: 6 ani. Rambursarea împrumutului: anuităţi
constante.
Anuitatea va fi:
a) 3 670 587,2;
b) 3 571 950.3;
c) 3 741 258,12;
d) 3 869 232;
e) 3 417 259,12.

8. O societate emite 2 500 obligaţiuni cu scadenţa peste 5 ani la o valoare nominală de 1000 u.m.,
preţ de emisiune de 985 u.m.,valoare de rambursare de 1 100 u.m., dobânda nominală 10% şi
anuităţi egale. Prima de rambursare se plateste in sume egale pe cei cinci ani.
Numărul obligaţiunilor răscumpărabile de către emitent în al patrulea an este:
a) 590,54;
b) 550,12;
24
Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere

c) 556,88;
d) 496,23;
e) 540,94.

9. Durata pentru care se lansează un împrumut obligatar este de 4 ani, rambursarea prin tranşe
anuale egale, randamentul la maturitate este 11%, randamentul nominal 10%, iar valoarea
nominală a obligaţiunii este 3 000 u.m.
Preţul de emisiune este:
a) 3 000 u.m.;
b) 2 901,64 u.m;
c) 2 800,2 u.m.;
d) 2 950,8 u.m.;
e) 2 898,5 u.m..

10. O societate comercială emite 400000 de obligaţiuni cu un preţ de emisiune de 900 u.m. Valoarea
nominală a obligaţiunilor este de 1000 u.m., preţul de rambursare este de 1200 u.m., rata
nominală a dobânzii este de 10%, cheltuielile de emisiune de 800000 u.m. şi durata
împrumutului de 4 ani. Rambursarea împrumutului se face în rate anuale egale. Cheltuielile de
emisiune şi primele de rambursare sunt amortizate linear în cei patru ani. Anuitatea plătită de
emitent către investitori în anul patru şi cheltuielile totale suportate de emitent în acelaşi an sunt:
a) 60000000; 65000000;
b) 63000000; 64000000;
c) 80000000; 60500000;
d) 61000000; 61100000;
e) 58000000; 60000000.

11. O societate comercială emite o obligaţiune cu durata de viaţă de patru ani, valoarea nominală de
1000 u.m., rata anuală a dobânzii este de 13%, rata dobânzii la termen este de 15%.
Rambursarea se face sub forma cuponului unic. În aceste condiţii preţul de emisiune al
obligaţiunii este de:
a) 900.750;
b) 920,362;
c) 640,364;
d) 886,321;
e) 910,476.

25