Sunteți pe pagina 1din 8

1

Propunător:prof.înv.primar OLTEANU CARMEN ELENA

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Om şi societate


Disciplina: Educaţie civică
Unitatea de învăţare: Noi şi celelalte vieţuitoare
Tema lecţiei: Atitudinea noastră faţă de plante şi animale
Clasa: a III-a

Valori: libertate, toleranţă, ocrotire (protejarea mediului înconjurător)


Concepte: ,,atitudine” (pozitivă/ negativă), relaţia om – plante/animale, rolul plantelor şi
animalelor în viaţa omului, ,,a proteja”, asemănări/deosebiri dintre om – plante şi animale
Atitudini:
*respect faţă de dreptul la viaţă al plantelor şi animalelor;
*exersarea unui comportament social bun prin relaţionare pozitivă cu plantele şi
animalele;
*exprimarea opiniilor în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac parte;
*toleranţă faţă de vieţuitoarele diferite (cu diverse afecţiuni sau dizabilităţi fizice).

Obiective de referinţă:
1.1 să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic;
1.2 să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu
conţinut civic;
2.2 să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu “lucrurile”, cu “plantele şi
animalele” şi cu “ceilalţi oameni”;
4.1 să formuleze enunţuri simple pro şi contra în soluţionarea unor dileme.
Competenţe specifice:
*Cunoașterea și utilizarea limbajului din sfera valorilor civice;
*Identificarea unor reguli cu privire la raporturile omului faţă de plante şi animale și
respectarea unor norme de comportare;
*Dezvoltarea unor competențe relaționale faţă de plante şi animale;
*Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de plante şi animale;

Elemente de conţinut:
*Identificarea atitudinilor pozitive/ negative faţă de plante şi animale;
*Enumerarea motivelor pentru care plantele şi animalele trebuie ocrotite.

Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare

Scopul: *Familiarizarea elevilor cu unele informaţii referitioare la atitudinea omului


faţă de plante şi animale;
*Cultivarea atitudinii pozitive faţă de plante şi animale.
2

Obiective operaţionale:
*cognitive: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
OC1-să definească noţiunea de ,,atitudine”;
OC2-să identifice atitudinile pozitive/negative pe care le au oamenii faţă de plante şi
animale;
OC3-să analizeze comportamentul oamenilor;
OC4-să enumere motivele pentru care plantele şi animalele trebuie ocrotite,
argumentând alegerea făcută.

*motrice: elevii vor fi capabili:


OM1- să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra cu operativitate materialul grafic;
OM2- să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător.

Obiective afective: elevii:


OA1- vor manifesta interes pentru relaţiile om- plante şi om- animale;
OA2- vor aproba / dezaproba situaţiile ce sunt supise discuţiilor;
OA3-vor participa activ la lecţie, manifestând interes pentru subiectul propus.

Resurse:
*materiale (mijloace didactice): manual, planşe, fişe de lucru, fragment de text;
*umane: cadrul didactic, colectiv 30 elevi;
*de timp:- durata lecţiei: 50 minute;
-poziţia lecţiei în modul (capitol) – 1.Atitudinea noastră faţă de plante şi
animale;
2. Noi şi celelalte vieţuitoare (recapitulare).

Strategii didactice:
*strategia didactică: dirijată, inductivă;
*resurse procedurale (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, exerciţiul, analiza,
lectura, munca independentă, problematizartea, obsevaţia, metoda ,,Ciorchinelui”, aprecierea
verbală.

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, dirijată.

Evaluarea: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; joc de rol;


evaluare permanentă, reciprocă, orală, scrisă; evaluare formativă; aprecierea verbală.

Anexe: Anexa 1 ,,Ciorchinele”; Anexa 2 Bileţele cu propoziţii incomplete;Anexa 3


Fragment de text; Anexa 4 Fişă de evaluare.

Bibliografie:
*resurse oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar,
Bucureşti, 1998; Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educaţie civică – manual pentru clasa
a III-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2005.
*resurse metodico- didactice: Ileana Iepure, Adriana Moţcanu, Geta Popovici, Maria
Tomoiu, Darius Borovic –Ivanov, Dorina Chiriţescu (coord.), Educaţie civică – Ghidul
învăţătorului, Editura ,,Atelier Didactic”, Bucureşti, 2005.
DESCRIEREA LECŢIEI:
Etapele lecţiei / obiective/ activităţi de învăţare/ strategii didactice/ evaluare
3

Nr Etapele Ob. Demersul didactic Strategii didactice


crt lecţiei/ durata Evaluare
Conţinut informaţional, sarcini Metode şi Mijloace Forme
de învăţare, modalităţi de procedee didactice de
realizare organiza
re

1. Captare OM1 Pregătirea elevilor pentru conversaţia, tabla individua observarea


atenţiei OA3 lecţie: exerciţiul lă, sistematică
(2 min.) ,,Energizer”: - Dacă aş fi plantă indepen-- temă de
aş fi...... dentă lucru
-Dacă aş fi animal aş în clasă,
fi ........ aprecierea
Elevii rezolvă cerinţa. Se verbală
verifică tema pentru acasă cât
şi ,,Energizer”.

2. Enunţarea OM2 Se comunică pe înţelesul conversaţia, tabla frontală observare


obiectivelor OA3 elevilor conţinutul învăţării şi explicaţia sistematică
(1 min.) performanţele aşteptate. Elevii sunt
informaţi că vor fi implicaţi în
oră pornind de la ceea ce ei ştiu.
Se scrie titlul la tablă ,,Atitudinea
noastră faţă de plante şi
animale”.

3. Actualizarea OC1 Se va defini noţiunea de conversaţia, Planşe, frontală, Ev. orală,


cunoştinţelor OM1 ,,atitudine”. Se evidenţiază relaţiile explicaţia, manual dirijată Permanen-
(7min.) OA1 dintre om – plante/ animale (nevoia observaţia, tă,
de a le avea, de a exista), problematiza observare
motivând ocrotirea lor prin rea, sistematică
OC2 acţiunile sale. Se vor stabili aprecierea
deosebirile şi asemănările dintre verbală
om şi plante/anima-le urmărind
planşele cu aceste vieţuitoare.
Se clarifică noţiunile de
,,atitudini pozitive (bune) şi
atitudini negative (rele)”.

4. Prezentarea OA3 Se va explica elevilor că orice conversaţia, frontală observare


conţinutului om trebuie ca prin atitudinea pe explicaţia, sistematică
(1 min.) care o are faţă de plante şi
animale şi anume să le protejeze
tot timpul, astfel protejând întreg
mediul înconjurător.

5. Dirijarea OC1 Se va utiliza Metoda conversaţia, Tabla, frontală, Ev.orală,


învăţării OC2 ,,Ciorchinelui”, pornind de la explicaţia, Anexa 1 pe grupe Ev.perma-
(17 min.) OA3 cuvântul – cheie ,,ATITUDINI”, ,,Ciochinele” Anexa 2 nentă,
OC4 descoperindu-se atitudini (anexa1),pro (bileţele) observare
OM1 pozitive/negative, menţionându-se blematizarea sistematică
conexiunile dintre ele. Elevii exerciţiul, Ev.reciproc
vor citi bileţelele şi vor găsi aprecierea ă
răspunsuri potrivite pentru verbală
cuvântul –nucleu. Pe toată durata
activităţii se vor monitoriza
realizarea sarcinilor şi respectarea
regulilor convenite.
4

6. Obţinerea OC3 Se lecturează un fragment din lectura, Anexa 3 frontală, observare


performanţe- OA2 povestea ,,Fata babei şi fata conversaţia, (fragment individua sistematică
lor OA3 moşneagului” după Ion Creangă. analiza, de text) lă Ev.orală,
(8 min.) Se solicită elevii să comenteze explicaţia, Ev.reciproc
atitudinea celor două fete şi să problematiza ă,
argumenteze răspunsurile. rea, aprecierea
Se cere elevilor să-şi aleagă joc de rol, verbală
personajul preferat şi să explice aprecierea
cum ar fi procedat ei în acea verbală
situaţie, ce ar fi făcut.

7. Feedback-ul OA3 Se cere elevilor să aleagă o conversaţia, planşe frontală, observare


(4 min.) OC3 plantă sau un animal din observaţia, individua sistematică
OC4 imaginile prezentate şi să aprecierea lă Ev.orală,
specifice cum le poate proteja verbală
omul sau ce poate face pentru
ele.

8. Evaluarea OM1 Se solicită elevii să rezolve conversaţia, Anexa 4 individua Ev. scrisă
(6 min.) OC2 fişa de lucru, făcându-se explicaţia, (fişe de lă,
OC4 precizările necesare privind munca lucru) dirijată
rezolvarea acestora. Elevii rezolvă indepen-
sarcinile de lucru. dentă

9. Retenţia OC1 Se reamintesc noţiunile conversaţia, Planşe, frontală Ev.orală,


(2 min.) OC2 discutate: atitudine; atitudine explicaţia manual Ev.perma-
OC3 pozitivă/ negativă; rolul plantelor nentă
şi animalelor în viaţa noastră.

10. Transferul OM2 Se precizează tema pentru conversaţia, manual frontală temă de
(2 min.) acasă (din manual). Se fac aprecierea lucru acasă,
aprecieri asupra modului de verbală aprecierea
desfăşurare al lecţiei şi asupra verbală
comportamentului elevilor.
5
6
7
8