Sunteți pe pagina 1din 13

Anexă

la Ordinul Ministerului Sănătăţii şi


Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină
nr.1087/721-A din 30 decembrie 2016

Regulamentul
privind înregistrarea persoanei la medicul de familie
din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii


ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr.1585-XIII din 27
februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legii nr.
263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile
pacientului, Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea
profesiunii de medic şi Hotărârii Guvernului nr.1471 din 24 decembrie 2007 „Cu
privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada
2008-2017”.
2. Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din
instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Regulament) stabilește
modul de înregistrare a persoanei în instituția medico-sanitară primară și medicul
de familie.
3. Scopul Regulamentului este asigurarea înregistrării în instituțiile medico-
sanitare primare, la medicul de familie, a tuturor persoanelor care locuiesc pe
teritoriul Republicii Moldova, indiferent de vârstă, prezenţa bolilor cronice,
sarcina, apartenenţa socială, fără a produce discriminări, astfel fiind asigurate
condiţiile necesare pentru acordarea îngrijirilor persoanelor în contextul familiei şi
familiilor în cadrul comunităţii.
4. La înregistrarea populației este obligatorie asigurarea dreptului persoanei
să aleagă prestatorul de servicii medicale primare şi medicul de familie.
5. Fiecărei persoane i se asigură accesul nelimitat şi înregistrarea la un medic
de familie, iar dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia.
6. Alegerea medicului de familie în instituțiile medico-sanitare ce prestează
asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se
efectuează în modul stabilit de prezentul Regulament.

II. Noţiuni

7. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:


persoană – persoana fizică asigurată/neasigurată obligată conform legii să fie
înregistrată la un medic de familie în una din instituţiile medico-sanitare ce
prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală;
libera alegere – opţiunea persoanei în alegerea instituţiei medico-sanitare ce
prestează asistenţă medicală primară și medicului de familie din cadrul acesteia;
cerere – formularul-tip (Formular nr.1-33/c) completat în formă scrisă de
persoană, prin care se manifestă voinţa acesteia de a se înregistra la instituţia
medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară, la medicul de familie din
cadrul acesteia;
reprezentant legal – persoana care reprezintă interesele în condițiile legii,
precum și persoana care se află în relaţii de rudenie (părinţi, copii, soț, soție);
loc de trai – locul unde persoana îşi are domiciliul (locuinţa statornică sau
principală) sau reşedinţa (locuinţa temporară sau secundară) și poate fi dovedit prin
mențiunile respective din actul de identitate, iar în lipsa acestora în actele de
identitate – prin declarația scrisă pe propria răspundere a persoanei reflectată în
cerere;
IMS AMP- instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară
în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
teritoriu de deservire al instituţiei medico-sanitare – teritoriul de deservire
atribuit instituţiei medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform actelor normative în vigoare;
practica medicului de familie - reprezintă un teritoriu bine determinat
(stradă/străzi, bloc/blocuri, localitate/localități) şi locuitorii acestuia, în număr ce
nu depășește prevederile normativelor aprobate;
persoană responsabilă din cadrul IMS AMP – persoana desemnată prin
ordin de către administraţia IMS AMP, responsabilă de procesul de înregistrare a
populaţiei la medicul de familie;
sistem informaţional – sistemul informaţional „Registrul persoanelor
înregistrate la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează
asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
AOAM – asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
AT – Agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
reprezentant AT – angajatul Agenţiei Teritoriale a Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină în raza de activitate a cărora se află IMS AMP.

III. Modul de înregistrare la medicul de familie

8. Pentru a beneficia de asistență medicală primară, toată populația indiferent


de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe Lista medicului
de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în
cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală (în continuare –
medicul de familie), care dispune de teritoriu sau localitate/localități de deservire,
prevăzute în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare publice, precum și în
Nomenclatorul prestatorilor privați de servicii de sănătate, aprobate de Ministerul
Sănătății, fiind respectate principiile liberei alegeri a medicului de familie, precum
şi de acordare a asistenței medicale primare persoanelor înregistrate în listă,
conform actelor normative în vigoare.
9. IMS AMP, indiferent de forma juridică de organizare, oferă, în mod
prioritar, posibilitatea persoanei (familiei) de a alege medicul de familie în cadrul
instituției care deservește teritoriul unde își are locul de trai persoana respectivă.
10. IMS AMP monitorizează ca toate persoanele, asigurate și neasigurate,
care nu sunt înregistrate la nici un medic de familie și își au locul de trai în raza de
deservire a IMS AMP, să fie înregistrate la un medic de familie din instituția
respectivă, organizând în acest scop înregistrarea populației din teritoriul atribuit,
în modul stabilit de prezentul Regulament.
11. În cazul identificării persoanelor neînregistrate la medicul de familie,
acestea sunt încurajate să scrie cerere, acordând suportul necesar în acest sens, în
conformitate cu actele normative în vigoare, oferind informația inclusiv despre
oportunitatea liberei alegeri a IMS AMP și medicului de familie și beneficiile
asigurării obligatorii de asistență medicală.
12. Se permite înregistrarea persoanei într-o singură IMS AMP, la un singur
medic de familie.
13. Toți membrii familiei (cu același loc de trai), de regulă, se înscriu la
medicul de familie, care are atribuit pentru deservire teritoriu (stradă/străzi,
bloc/blocuri, localitate/localități), unde își au aceștia locul de trai.
14. Nou-născuții sunt înregistrați pe Lista medicului de familie la care este
înscrisă mama imediat după nașterea copilului.
15. În cazul când persoana nu optează pentru un anumit medic de familie,
înregistrarea acesteia se efectuează la medicul de familie care deservește teritoriul
unde persoana își are locul de trai.
16. Dacă opțiunea persoanei este pentru un medic de familie ce deservește
un alt teritoriu, decât cel în care persoana are locul de trai, persoana va asigura
deplasarea medicului de familie și/sau asistentului medical la locul său de trai, ori
de cîte ori aceasta este necesară.
17. La înregistrarea persoanelor în listă, medicul de familie acordă prioritate
locuitorilor din teritoriul său. Se recomandă ca practica medicului de familie să nu
depășească 1500 de locuitori la 1,0 funcție de medic de familie.
18. În cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală se disting
următoarele modalități de înregistrare la medicul de familie:
1) înregistrarea primară - conform datelor sistemului informațional, persoana
anterior nu a fost înregistrată la medicul de familie;
2) schimbarea medicului de familie în cadrul aceleiași IMS AMP;
3) schimbarea medicului de familie şi IMS AMP.
19. Înregistrarea primară la medicul de familie se efectuează pe tot parcursul
anului.
20. Schimbarea medicului de familie și IMS AMP este posibilă pe tot
parcursul anului, dar nu mai devreme de 6 luni de la ultima schimbare/ înregistrare
primară, cu excepția cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă
localitate/ sector.
21. Drept temei pentru confirmarea înregistrării la medicul de familie pentru
IMS AMP servește cererea de înregistrare la medicul de familie din cadrul
instituției medico-sanitare ce prestează asistență medicală primară în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medicală, formularul nr.1-33/c (în continuare -
cerere), conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, înregistrată în sistemul
informațional.
22. Medicul de familie este în drept să refuze înregistrarea persoanei pe
Lista sa doar în următoarele cazuri:
1) persoana nu are locul de trai pe teritoriul atribuit pentru deservire IMS
AMP;
2) numărul de persoane înregistrate pe Lista medicului de familie depăşeşte
normativul prevăzut de actele normative în vigoare, cu excepția când deservește
mai multe practici ale medicului de familie, din cauza asigurării insuficiente cu
medici de familie;
3) nu au trecut 6 luni consecutive din momentul ultimei înregistrări a
persoanei la un medic de familie din cadrul unei IMS AMP, cu excepţia cazurilor
când persoana a schimbat locul de trai.
23. Medicul de familie nu este în drept să refuze înregistrarea persoanei pe
Lista sa, în cazul când persoana îşi are locul de trai pe teritoriul său de deservire.
24. În cazul refuzului înregistrării persoanei la medicul de familie, acesta
informează persoana despre aceasta în termen de până la 10 zile calendaristice din
data recepţionării cererii.

IV. Procedura de înregistrare la medicul de familie

25. Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana se adresează la


medicul de familie sau persoana responsabilă din cadrul IMS AMP pentru
completarea cererii.
26. Pentru înregistrare pe Lista unui medic de familie persoana prezintă
buletinul de identitate, iar pentru copiii până la 16 ani - certificatul de naștere.
27. Persoanele, care nu deţin IDNP se înregistrează pe Lista medicului de
familie, prezentând buletinul de identitate provizoriu, formularul nr. 9 (buletinele
de identitate şi permisele de şedere, actele de identitate provizorii, cu şi fără codul
de bare eliberate pînă la 7 martie 2013) (copie).
28. Pentru a fi înregistrată la medicul de familie, persoana sau reprezentantul
legal al acesteia completează cererea (Formular nr.1-33/c) (rubricile 1-7) şi o
prezintă, personal sau prin intermediul reprezentantului legal, medicului de familie.
29. Cererea se completează în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la
modul de completare a Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c) la medicul de
familie, din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
30. Medicul de familie verifică corectitudinea completării cererii (rubricile
1-7), confirmă acceptarea persoanei pe Lista medicului de familie prin completarea
rubricii 8 a cererii, aplică semnătura şi ștampila şi o prezintă persoanei
responsabile din cadrul IMS AMP.
31. În cazul înregistrării primare, după completarea de către solicitant şi
acceptarea cererii de către medicul de familie, persoana responsabilă din cadrul
IMS AMP va introduce datele aferente cererii în sistemul informațional, va
completa rubrica 9 a cererii și va informa persoana despre înregistrarea efectuată,
în termen de până la 10 zile calendaristice.
32. În cazul nou-născuților și a persoanelor cu sau fără IDNP care nu se
regăsesc în sistemul informațional, persoana responsabilă din cadrul IMS AMP va
prezenta reprezentantului AT copia actelor de identitate din sistemul național de
pașapoarte (certificatul de naștere, buletinul de identitate provizoriu, etc.).
33. Reprezentantul AT, în termen de 5 zile lucrătoare va întreprinde
măsurile de rigoare pentru a asigura introducerea datelor aferente în toate sistemele
informaționale ale CNAM.
34. După identificarea persoanelor în sistemul informaţional, persoana
responsabilă din cadrul IMS AMP va efectua înregistrarea primară.
35. Pentru cazurile de schimbare a medicului de familie în cadrul aceleiaşi
IMS AMP, înregistrarea se va efectua după cum urmează:
1) medicul de familie care a acceptat persoana pentru înregistrare pe Lista
sa, va completa rubrica 8 din cerere cu aplicarea semnăturii și ștampilei și va
prezenta cererea completată de către solicitant, persoanei responsabile din cadrul
IMS AMP;
2) persoana responsabilă din cadrul IMS AMP verifică corectitudinea
completării cererii şi efectuează schimbările în sistemul informaţional,
completează rubrica 9 din cerere, aplică ștampila instituției și informează persoana
despre modificările efectuate, în termen de până la 10 zile calendaristice.
36. Pentru cazurile când persoana solicită schimbarea medicului de familie
şi IMS AMP fără a schimba locul de trai, precum şi pentru cazurile când persoana
îşi schimbă locul de trai, înregistrarea se va efectua după cum urmează:
1) cererea completată de persoană şi acceptată de către medicul de familie se
prezintă personal de către solicitant sau reprezentantul legal, reprezentantului AT;
2) reprezentantul AT în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentarea cererii,
verifică corectitudinea completării cererii şi efectuează schimbările în sistemul
informaţional, completează rubrica 9 din cerere și aplică ștampila;
3) după efectuarea modificărilor în sistemul informaţional, reprezentantul
AT transmite cererile persoanei responsabile din cadrul IMS AMP la care persoana
a fost înregistrată, conform datelor sistemului informaţional și informează persoana
și IMS AMP despre modificările efectuate, în termen de până la 10 zile
calendaristice.
37. Transmiterea cererilor se efectuează în baza unui act de primire-predare
care conține Lista nominală aferentă cererilor înregistrate.
38. Se consideră înregistrată primar/ schimbată persoana în IMS AMP din
momentul efectuării înregistrării datelor în sistemul informaţional.
V. Înregistrarea copiilor la medicul de familie

39. Pentru înregistrarea copiilor la medicul de familie cererea se


completează de către reprezentantul legal.
40. Pentru copilul (elevul) care îşi face studiile în cadrul unei instituţii de
învăţământ primar/gimnazial din altă localitate, dar revine zilnic la locul de trai,
cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de
familie, care deservește familia acestuia, conform locului de trai.
41. În cazul când acesta îşi face studiile în cadrul unei instituţii de
învăţământ primar/gimnazial din altă localitate și nu revine zilnic la locul de trai,
cererea este scrisă de reprezentantul legal pentru a fi înregistrat la medicul de
familie, care deservește teritoriul unde își are locul de trai permanent sau temporar
(cămin, gazdă) copilul.
42. Studenții/elevii instituțiilor de învățământ liceal/mediu de specialitate și
superior se înregistrează conform cererii depuse personal la medicul de familie
care deservește teritoriul unde își are locul de trai permanent sau temporar (cămin,
gazdă) studentul/elevul sau din cadrul IMS AMP abilitată cu funcția de
supraveghere și acordare a asistenței medicale, conform actelor normative în
vigoare.
43. Nu se admite înregistrarea studenților/elevilor din instituțiile de
învățământ liceal/mediu de specialitate și superior, inclusiv a celor care îşi fac
studiile peste hotarele ţării, fără cerere pe Lista medicului de familie.

VI. Înregistrarea la medicul de familie


în cazul modificării teritoriului de deservire al IMS AMP, creării IMS AMP

44. În cazul modificării teritoriului atribuit pentru deservire, IMS AMP care
preia teritoriul, în timp de până la 2 luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în
conformitate cu actele normative în vigoare, va transmite toate cererile
reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul atribuit.
45. Reprezentantul AT, în termen de până la 1 lună, va verifica
corectitudinea completării cererilor, aleatoriu va consulta decizia solicitanților și va
introduce datele aferente cererilor prezentate în sistemul informațional.
46. IMS AMP nou creată, care dispune de un teritoriu atribuit pentru
deservire, format din practici ale medicilor de familie, în scopul încheierii
contractului de prestare a serviciilor medicale cu CNAM, toate cererile vor fi
transmise reprezentantului AT, din raza de deservire a căruia se află teritoriul
atribuit, în timp de până la 2 luni de la efectuarea modificărilor de rigoare în
conformitate cu actele normative în vigoare.
47. Lista IMS AMP cu care se va încheia contractul de acordare a asistenței
medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de
asistență medicală se stabilește anual, cu posibilitatea de revizuire trimestrială
pentru IMS AMP nou create în baza practicilor libere ale medicilor de familie.
48. După efectuarea modificărilor în sistemul informaţional, reprezentantul
AT transmite cererile persoanei responsabile din cadrul IMS AMP.
49. După finalizarea procedurii de înregistrare, persoana responsabilă din
cadrul IMS AMP (inclusiv prin intermediul medicului de familie) organizează în
termen de până la 10 zile calendaristice informarea persoanei despre faptul
înregistrării sale.
VII. Acordarea asistenței medicale

50. Asistenţa medicală primară, în cazul înregistrării primare şi schimbării


medicului de familie în cadrul aceleiaşi IMS AMP, se acordă începând cu data
acceptării cererii de către medicul de familie.
51. Asistenţa medicală primară, în cazul schimbării medicului de familie şi
IMS AMP, se acordă de către medicul de familie care a acceptat cererea, din
momentul efectuării modificărilor în sistemul informaţional.
52. Copii în vârsta până la 1 an, în cazurile când schimbă temporar locul de
trai pe o perioada de până la 6 luni, sunt înregistrați conform cererii depuse
conform noului loc de trai și sunt supravegheaţi de către medicul de familie
conform standardelor pentru vârsta respectivă, inclusiv realizarea Calendarului de
vaccinare.
53. Gravidele care își schimbă locul de trai pentru o perioadă de până la 6
luni sunt înregistrate conform cererii depuse conform noului loc de trai și sunt
supravegheate de către medicul de familie conform standardelor în vigoare.
Gravida este luată la evidență, inclusiv în cazurile când trăiește temporar în
teritoriul dat. Refuzurile pentru luare la evidență nu se admit, indiferent de
termenul de sarcină constatat.
54. În cazul constatării diagnosticului de tuberculoză, altor maladii
comunicabile la o persoană care este înregistrată la medicul de familie din alt
teritoriu, acesta informează medicul de familie, care are atribuit teritoriul în care își
are acesta locul de trai, pentru implicare comună în vederea realizării măsurilor
sanitaro-epidemiologice (examinare contacți, etc.).

VIII. Dispoziţii finale

55. IMS AMP la care a fost înregistrată anterior persoana transmite


documentația de evidență statistică medicală (Fișa medicală de ambulator, extras)
instituției la care este înregistrată la moment persoana. Fișa medicală poate fi
eliberată persoanei pentru a fi transmisă IMS AMP la care a fost înregistrat. În
acest caz, persoana confirmă recepționarea fișei medicale de ambulator prin
semnătură.
56. Persoana poate verifica datele înregistrării sale la medicul de familie în
sistemul informaţional, accesând prin internet pagina web a CNAM
www.cnam.md, aplicaţia Înregistrarea la medicul de familie.
57. În cazul în care persoana, pe parcursul anului, întâmpină dificultăţi la
accesarea serviciilor medicale din cauza discrepanțelor dintre datele din sistemul
informațional și cele incluse în cerere, persoana se va adresa către AT pentru
clarificarea situației.
58. Lista IMS AMP contractate de CNAM se publică pe pagina web a
CNAM www.cnam.md.
59. Cererile de înregistrare se păstrează la medicul de familie pe parcursul
întregii perioade de aflare a persoanei la evidenţă în IMS AMP şi 3 ani după
plecarea persoanei la altă IMS AMP.
60. CNAM va informa lunar, până la data de 25 a lunii, IMS AMP despre
numărul persoanelor care au schimbat medicul de familie și IMS AMP pe
parcursul perioadei de gestiune.
61. Pe parcursul anului, numărul persoanelor înregistrate în sistemul
informațional va fi actualizat trimestrial, pentru a fi efectuată plata conform
situaţiei înregistrate în ultima zi a trimestrului.
62. Pentru a asigura validarea datelor înregistrate în sistemul informațional,
pe parcursul a 5 ani din momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentului
ordin, persoanele își vor reconfirma voința de a fi înregistrate pe Lista medicului
de familie, prin completarea unei cereri noi (anexa nr.1) ce va fi atașată la cererea
inițială, completată și înregistrată, anterior întrării în vigoare a prezentului ordin.
63. IMS AMP monitorizează datele privind completarea cererilor de model
nou, asigurînd evidența acestora în modul stabilit de conducătorul instituției.
64. Prin intermediul platformei de interoperabilitate va fi organizat schimbul
de date între Sistemul informaţional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul
de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală
primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și Sistemul
Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară, cu respectarea tuturor
prevederilor legislației în vigoare ce reglementează protecția și prelucrarea datelor
cu caracter personal.
Anexa. 1
la Regulamentul privind
înregistrarea persoanei la medicul de familie
Formular nr.1-33/c

Cerere de înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare


ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
1. Subsemnatul (a)
1.1 1.2
Nume Prenume
1.3 1.4
Numărul de identificare (IDNP) Seria Numărul certficatului de naștere/ actului de
Se completează numai de persoanele ce dețin număr de identificare (IDNP) identitate provizoriu
Se completează numai de persoanele ce nu dețin număr de identificare (IDNP)
1.5 (Hotărîrea Guvernului nr.53 din 17.01.2013)
Data, luna, anul nașterii
2. Locul de trai (domiciliul sau reședința)
2.1 2.2 2.3
Municipiul/Orașul Sectorul/Localitatea Strada și numărul
2.4
Telefon de contact
3. Se completează în cazul în care cererea este depusă de reprezentantul legal
3.1 3.2
Nume Prenume
3.3
Telefon de contact
4. Rog să fiu înregistrat (ă)
4.1
Denumirea IMS AMP
4.2 4.3
Numele Medicului de familie Prenumele Medicului de familie
5. Modalitatea de înregistrare 6. Motivul schimbării înregistrării
Înregistrarea primară Schimbarea locului de trai
Schimbarea medicului de familie în cadrul IMS AMP Au trecut 6 luni de la ultima înregistrare
Schimbarea medicului de familie și IMS AMP
7. Declarația pe propria răspundere
- Accept şi consimt că datele mele cu caracter personal vor fi procesate de către MS, CNAM şi IMS AMP.
- Confirm pe propria răspundere că datele prezentate sunt veridice şi sunt familiarizat cu prevederile Regulamentului cu privire la
înregistrarea persoanei la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Semnătura persoanei __________________________________


Data depunerii cererii
8. Cererea a fost acceptată pe lista medicului de familie
8.1 8.2
Nume Prenume
8.3 8.4 Semnătura medicului de familie______________________
Data acceptării cererii
8.5 Parafa medicului de familie
9. Cererea a fost înregistrată de către persoana responsabilă din cadrul IMS AMP/ reprezentantul AT
9.1 9.2
Nume Prenume
9.3 9.4 Semnătura __________________________________
Data înregistrării cererii
9.5 Parafa
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
înregistrarea persoanei la medicul de familie

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la modul de completare a
Cererii de înregistrare (Formular nr.1-33/c)
la medicul de familie

1. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formularului nr.1-33/c


(în continuare - Instrucţiune) stabileşte modul de completare a Cererii de
înregistrare la medicul de familie din cadrul instituţiei medico-sanitare ce prestează
asistenţă medicală primară în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
(în continuare – Cerere).
2. Instrucţiunea este elaborată în scopul exercitării de către persoane a
dreptului de alegere liberă a medicului de familie din cadrul instituţiei medico-
sanitare ce prestează asistenţă medicală primară şi a obligaţiei de înregistrare la
medicul de familie.
3. Cererea se completează de către persoana care depune cererea.
4. Cererile pentru persoanele cu capacitatea de exerciţiu restrânsă, limitată
sau fără capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele analfabete sau cu handicap
fizic care nu-i permit întocmirea cererii, se completează de către reprezentantul
legal (în lipsa acestuia, de către ruda apropiată).
5. Cererile pentru copiii până la 18 ani se completează de către
reprezentantul legal, cu excepția studenților/elevilor din instituțiile de învățământ
liceal/mediu de specialitate și superior.
6. La compartimentul 1. Subsemnatul (a).
în punctele 1.1. şi 1.2. se înscrie numele şi prenumele persoanei, cu litere de
tipar.
în punctul 1.3. se înscrie numărul de identificare (IDNP) dacă persoana îl
deţine.
în punctul 1.4. se înscrie seria şi numărul certificatului de naştere a copiilor
ce nu deţin IDNP sau seria şi numărul actului de identitate provizoriu pentru
persoanele care nu deţin IDNP (Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea
modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, nr.53 din
17.01.2013).
în punctul 1.5. se înscrie data, luna, anul nașterii.
7. La compartimentul 2. Locul de trai (domiciliul sau reședința)
în punctul 2.1 se indică municipiul sau, după caz, orașul;
în punctul 2.2 se indică sectorul municipiului sau, după caz, localitatea;
în punctul 2.3 se indică strada unde persoana domiciliază sau are reşedinţa.
în punctul 2.4 se indică telefonul de contact al persoanei.
8. La compartimentul 3. Se completează în cazul în care cererea este
depusă de reprezentantul legal.
în punctele 3.1 şi 3.2 se indică datele reprezentantului legal care a depus
cererea.
9. La compartimentul 4. Rog să fiu înregistrat (ă)
în punctele 4.1 şi 4.2 se înscrie denumirea IMS AMP, numele şi prenumele
medicului de familie la care este depusă cererea.
10.La compartimentul 5. Modalitatea de înregistrare se va selecta una
din modalităţile de înregistrare în IMS AMP.
11.La compartimentul 6. Motivul schimbării înregistrării se va selecta
unul din motivul schimbării înregistrării
12.La compartimentul 7. Declaraţie pe propria răspundere se înscrie
data, luna şi anul depunerii cererii în IMS AMP şi se aplică semnătura persoanei
care a depus cererea, după familiarizarea cu prevederile Regulamentului în cauză.
13.La compartimentul 8. Cererea a fost acceptată pe lista medicului de
familie
în punctele 8.1 și 8.2 se înscriu numele şi prenumele medicului de familie
care a acceptat cererea,
în punctul 8.3 se înscrie data, luna şi anul acceptării cererii de către medicul
de familie pe Lista sa;
în punctul 8.4 se aplică semnătura medicului de familie;
în punctul 8.5 se aplică ștampila medicului de familie.
14.La compartimentul 9. Cererea a fost înregistrată de către persoana
responsabilă din cadrul IMS AMP/ reprezentantul AT
în punctele 9.1 și 9.2 se înscriu numele şi prenumele,
în punctul 9.3 se înscrie data, luna şi anul înregistrării;
în punctul 9.4 se aplică semnătura;
în punctul 9.5 se aplică ștampila instituției/ reprezentantului AT.