Sunteți pe pagina 1din 5

referat

Rolul calculatorului în predarea interdisciplinară

,,în stiința informației, cunoștintele reprezintă puterea.”

Apariţia calculatorului în lumea educaţiei a impus o nouă viziune pedagogică, cea


exprimată cu ajutorul sintagmei informatizarea învăţământului.
Această sintagmă include două laturi fundamentale:
1. Introducerea învăţământului de informatică în şcoală, adică de pregătirea şi instruirea
elevilor în vederea utilizării calculatorului, profesiunile viitorului vor face apel tot mai
frecvent la această creaţie a ştiinţei şi tehnicii contemporane.
2. A doua latură se referă la utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ, în procesul
didactic, în actul de predare-învăţare. În acest sens calculatorul capătă o destinaţie
pedagogică, introducerea lui afectează, deopotrivă activitatea de predare a profesorului şi
activitatea de învăţare a elevilor. Problematica pedagogică legată de această latură este
cuprinsă în formule de genul: instruire asistată de calculator (I.A.C.), cele doua aspecte,
instrucţia şi învăţarea, fiind de fapt corelative, prima îl vizează cu precădere pe profesor, cea
de a doua pe elev. Avantajele celor două tehnologii constau în aceea că:
- Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială
rapidă;
- Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
- Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
- Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a
răspunsurilor elevilor;
- Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
- Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
- Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă;
- Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
- Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;
- Dezvoltarea culturii vizuale;
- Formarea deprinderilor practice utile;
- Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
- Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de
realizare de grafice, de tabele;
- Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii;
- Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei
probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concreta;
- Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă
(educaţia de-a lungul întregii vieţi);
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să
cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile.
Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat
devenind astfel o fiinţa capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp
mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor
activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către
elevi a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea
elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le
pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile
profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea
elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire
diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate
diferite.
Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai
rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării
cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte,
portofolii, pagini html.
Pentru amplificarea caracterului formativ al activităţii de învăţare trebuie utilizate metode
predominant centrate pe cel care învaţă şi care solicită gândirea, imaginaţia, voinţa – una
dintre aceste metode fiind instruirea asistată de calculator.
Interdisciplinaritatea, în condiţiile actuale ale desfăşurării procesului de înăţământ,
se impune ca o direcţie principală a renovării activităţii profesorilor. Această renovare
presupune atât conţinutul lecţiilor,cât şi metodele şi strategiile de lucru.
"Intedisciplinaritatea este un proces de cooperare, unificarea şi codificarea unitară a
disciplinelor ştiinţifice contemporane, caracteritic actualei etape de dezvoltare a cunoaşterii
ştiinţifice, în care fiecare disciplină îşi păstrează autonomia gnoseologică, specializarea şi
independenţa relativă şi în acelaşi timp se integrează în sistemul global de cunoştinţe",
spunea A. Becleanu Iancu
Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline. Succesul în activitatea
tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute
din lecţii.In aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este
necesară, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi
matematicii.
Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi matematică, chimie şi biologie, fizică şi
matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept
instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare)
fiind realizat în spirit matematic și este ușurat de prezența calculatorului ca mijloc de predare.
Interdisciplinaritatea intre fizica, matematica, biologie si chimie se realizează si in planul
strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite in transmiterea
cunostiintelor, cat si ca metode de verificare si evaluare.
în acest sens,mai mulți profesori, de aceeași specialitate sau de specialități diferite pot „pune
la cale“ lecții (pentru elevii aceleiași clase) cu caracter integrat. Folosind un singur calculator
și eventual un videoproiector; ora s-ar putea desfășura cu elevi una sau de la mai multe clase
ale aceluiași an de studiu, având ca invitați profesorii din școalå.
În cazul predării interdisciplinare, exemplu disciplinele: biologie – fizică -desen, se
realizează o oră pe o temă în colaborare cu profesorul de biologie, profesorului de fizică şi
profesorului de desen. Ora trebuie să se desfăşoară sub forma unui dialog continuu între
elevii la care se desfășoară ora, şi profesori, pe tema anunţată; exempu o oră la clasa a VII-
a: fizica - lentile, biologia - organul văzului, des – iluzii optice; toate aceste teme există în
programa şcolară de la materiile respective la clasa la care s-a desfăşurat. Ca materiale
didactice se pot folosi imagini, animaţii, documente găsite pe CD-uri cu enciclopedii şi
selectate cu grijă. cu avantaje de necontestat:
- o cantitate enormă de informaţii care poate fi accesată;
- operaţii efectuate rapid şi exact;
Un alt exempu al predării interdisciplinare: psihologie- matematică:

Diferite forme geometrice stau la baza structurii unor compoziții interioare eului, cum ar
fi: patratul, triunghiul, cercul, etc. avand diferite semnificatii si expresivitati altfel:

- ca forme expresive – care tin de psihic;

o patratul – reprezinta vigoare, robustete, gravitate;

o triunghiul – reprezinta agresivitate, violenta;

o cercul – reprezinta delicatete, implinire, perfectiune;

- ca impresie – care tine de senzorial, optic;

o patratul – este static, greu, limitat;

o triunghiul – da impresia de miscare lenta, deschidere;

o cercul – da impresia de usor, mobilitate;

- din punct de vedere simbolic – care tine de intelect, subiectiv:

o patratul – reprezinta posesia, echilibrul perfect, materia, cromatic ii corespunde


rosu;

o triunghiul – reprezinta credinta, gelozia, gandirea suprema, cromatic ii


corespunde galben;

o cercul – reprezinta puritate, ratiune, adevar, destindere, miscare continua,


cromatic ii corespunde albastru.

Pentru realizarea unei bune interdisciplinaritati se impun câteva exigente :


profesorul sa aibă o temeinica cultura generala;
profesorul sa cunoască bine metodologia obiectului sau de specialitate, dar si a celorlalte
obiecte din aria curriculara;
elevii sa fie conştientizaţi de existenta interdisciplinaritatii obiectelor de invatamant;
realizarea unor programe care sa includă teme cu caracter interdisciplinar.
Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca si resurse de învătare , merge mână în mână cu teoriile
de învățare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue schimbări,
abilitatea de-a analiza si rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai
importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Cea mai bună metodă de predare a
unui mod de gândire conceptual, necesar pentru astfel de sarcini, este prin intermediul unui
sistem al testelor. În acest sistem, elevul este supus unor situatii concrete, ale lumii reale si
fortat să i-a decizii. Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar
putea fi suportul perfect pentru astfel de procese.
Aplicarea noilor tehnologii poate avea ca rezultat:
 o crestere a creativitătii si a muncii de echipă,
 schimbarea rolului profesorului,
 reaparitia modelului uceniciei,
 reducerea intimiditălor si a frustrărilor printre elevi,
 un acces simultan la mai multe informatii,
 un mediu de informatii mai bogat.

Actul educaţional care se axează pe aportul direct al elevilor la clasă reprezintă un tip de
instruire care îi dă elevului un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, îşi
imprimă propriile strategii în ritmul caracteristic fiecăruia în parte. Modalitatea de învăţare
este individualizată şi nu standardizată.

Întocmit,
prof. Constandache Aurelia