Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

Regulament
privind elaborarea şi susţinerea Lucrărilor de calificare

CHIŞINĂU, 2016
APROBAT
la ședința Senatului IFC
24 mai 2016, proces-verbal nr. 6

_____________________Simion Caisîn,
dr., conf. univ., rector

Regulament
privind elaborarea şi susţinerea Lucrărilor de calificare

CHIŞINĂU, 2016

2
CUPRINS
1. GENERALITĂȚI ................................................................................................................... 4

2. ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE CALIFICARE..........................................................4

3. ACTIVITATEA AUDITORULUI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE

CALIFICARE.....................5

4. ROLUL CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC ....................................................................... 6

5. STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL LUCRĂRII DE CALIFICARE ................ 6

6. CERINŢE REFERITOARE LA REDACTAREA LUCRĂRII DE CALIFICARE ............ 10

6.1. EXIGENȚE DE EDITARE ................................................................................................... 10

6.2. RECOMANDĂRI STILISTICE ............................................................................................. 11

6.3. EXIGENŢE ETICE ............................................................................................................. 12

7. PROCEDURA DE ADMITERE LA SUSŢINERE A LUCRĂRII DE CALIFICARE ...... 12

8. SUSŢINEREA LUCRĂRII DE CALIFICARE .................................................................. 12

9. EVALUAREA LUCRĂRII DE CALIFICARE ................................................................... 13

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ............................................................................................. 14

ANEXE ..................................................................................................................................... 15

3
1. GENERALITĂȚI

Evaluarea cunoştinţelor și competențelor la finalizarea studiilor de calificare la Institutul de


Formare Continuă prevede, ca o probă distinctă în cadrul sesiunii de stat, susţinerea Lucrării de
calificare.
Lucrarea de calificare este un studiu ştiinţifico-practic, ce are drept obiectiv evaluarea
competenţelor absolvenţilor de a efectua cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul
de elaborare a unor soluţii practice specifice domeniului de formare profesională sau de realizare
a studiului de caz, de a redacta un material unitar, care să cuprindă observaţii şi concluzii proprii.
Lucrarea de calificare se elaborează în ultimul an de studii, având drept scop consolidarea
cunoştinţelor obţinute în procesul de învățământ la IFC şi, respectiv, obţinerea unor abilităţi în
domeniul de specializare.
Regulamentul privind elaborarea şi susţinerea Lucrării de calificare este realizat în baza
Regulamentului privind organizarea examenului de calificare şi a Deciziilor Senatului IFC
privind activitatea de elaborare şi susţinere a lucrărilor de calificare.
În procesul elaborării Regulamentului s-a ţinut cont de recomandările din Ghidul privind
perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare al Republicii Moldova, precum şi de prevederile Ghidului privind elaborarea și
susținerea tezelor/proiectelor de licență, elaborat în cadrul Proiectului TEMPUS ”Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”.
Prezentul Regulament este adresat auditorilor/formabililor absolvenţi, coordonatorilor
științifici, precum şi membrilor comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de
evaluare finală din cadrul examenului de stat, stabilește regulile unificate privind elaborarea,
redactarea şi susținerea Lucrării de calificare în cadrul IFC.

2. ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE CALIFICARE

Tematica lucrărilor de calificare este elaborată şi aprobată la catedre, coordonată cu şeful


Secţiei Studii şi Asigurarea Calităţii, precum şi cu Prorectorul pentru Activitate Didactică. După
aprobare tematica respectivă este comunicată auditorilor - cel târziu la finele semestrului III. De
asemenea ea este plasată pe pagina web a IFC și e-campus, fiind actualizată anual.
Din tematica propusă la catedre, auditorul selectează una din teme, conform propriilor
interese şi dorinţe. Tema selectată este confirmată de către Şeful catedrei. De asemenea, în unele
situaţii, auditorul poate propune o temă proprie de cercetare, reieşind din specificul domeniului
unde activează și propria dorință. Această temă este examinată şi aprobată la catedră, fiind
inclusă în tematica generală. Se încurajează elaborarea lucrărilor de calificare la solicitarea
practicienilor, cu implementarea rezultatelor obţinute.
4
Repartizarea şi confirmarea temelor se efectuează nu mai târziu de prima lună a ultimului
semestru de studii.
Se admite schimbarea temei Lucrării de calificare numai o singură dată, dar nu mai târziu
decât cu 3 luni până la susținerea Lucrării de calificare.
Lista auditorilor cu temele selectate şi indicarea coordonatorului se prezintă de către şeful
catedrei în Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii până la 25 aprilie a anului respectiv.

3. ACTIVITATEA AUDITORULUI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE


CALIFICARE

După aprobarea temei şi desemnarea coordonatorului științific, începe procesul de


elaborare a Lucrării de calificare, care include următoarele etape de bază:
 studierea surselor bibliografice referitoare la tema în cauză. Analizând literatura,
auditorul urmează să selecteze informaţiile care se înscriu în tema de cercetare şi să le
structureze logic. Adăugător, este necesar să se aleagă informaţia necesară pentru
alcătuirea ulterioară a bibliografiei: denumirea revistei, articolului, numele şi prenumele
autorului, denumirea cărţii, locul editării, anul de ediţie, paginile de unde s-a colectat
informaţia etc.;
 elaborarea planului Lucrării de calificare. Planul preventiv elaborat de către auditor se
prezintă conducătorului științific pentru a fi introduse corectările necesare şi a fi aprobat
în forma sa finală.
 culegerea, prelucrarea şi sistematizarea informațiilor cu caracter practic. Acestea pot fi
obţinute atât din sursele interne ale întreprinderilor şi organizaţiilor ce sunt obiect de
studiu în lucrare (note, informări, rapoarte, facturi, comenzi, evidenţe, dări de seamă ale
diferitelor compartimente, servicii, teste, etc.), cât şi din diferite surse externe de
informaţii secundare (materiale ale diferitelor întreprinderi, instituţii, centre şi instituţii de
cercetări, etc.);
 pregătirea părții textuale a Lucrării de calificare conform planului elaborat şi coordonat
cu conducătorul științific;
 prezentarea Lucrării de calificare conducătorului ştiinţific pentru a fi verificată şi a face
observaţiile de rigoare în scopul îmbunătățirii calităţii acesteia;
 imprimarea şi copertarea unui exemplar al lucrării de calificare;
 depunerea, în termenul stabilit, la catedra a unui exemplar al Lucrării.
Auditorul, în calitate de autor, poartă responsabilitatea pentru exactitatea şi veridicitatea
tuturor datelor prezentate în Lucrarea de calificare.

5
4. ROLUL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC

Pe parcursul elaborării Lucrării de calificare, fiecare auditor este asistat/îndrumat de un


coordonator științific. În calitate de Coordonator științific al Lucrării de calificare poate fi
desemnată o persoană din rândul cadrelor didactice ale catedrei sau specialist practician din
economia națională, care activează în domeniul cercetat.
Coordonatorul ştiinţific, pentru fiecare temă de cercetare selectată, se aprobă de către şeful
catedrei.
Coordonatorul ştiinţific al Lucrării de calificare are următoarele obligaţii:
 coordonează elaborarea de către auditor a planului Lucrării de calificare;
 acordă consultanţa necesară la solicitarea auditorului;
 apreciază calitatea conţinutului fiecărui capitol elaborat, indicând, după caz, anumite
observaţii şi sugestii de completare sau de reconsiderare;
 analizează conţinutul integral şi forma finală a Lucrării de calificare, întocmind în
baza acestei variante finale ”Avizul privind Lucrarea de calificare” (Anexa 6).
Deoarece Lucrarea de calificare este o cercetare personală a cărei responsabilitate revine
auditorului/ formabilului, coordonatorul ştiinţific îl asistă şi susţine, fără a impune unele idei
neacceptate de către auditor.
Coordonatorul ştiinţific analizează conţinutul lucrării prezentate și verifică corespunderea
acesteia cu cerinţele stipulate în Regulamentul de faţă. Avizul Coordonatorului ştiinţific se
întocmeşte după o formă specială (Anexa 6), în care se menţionează atât aspectele pozitive, cât
şi obiecţiile privind îmbunătăţirea calității lucrării date.
Coordonatorului ştiinţific i se rezervă dreptul de a nu admite către susţinere o oarecare
Lucrare de calificare, doar dacă există argumente serioase pentru o asemenea decizie (de
exemplu, în caz de plagiat sau refuzul auditorului de a lua în consideraţie cerinţele menţionate în
prezentul Regulament).
Avizul privind Lucrarea de calificare este un document obligatoriu, semnat de către
coordonatorul științific în baza căruia lucrarea este acceptată pentru susţinere.

5. STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL LUCRĂRII DE CALIFICARE

Lucrarea de calificare este structurată pe capitole şi include următoarele elemente


obligatorii:
 Pagina de titlu
Pagină de titlu se perfectează conform Anexei 2 şi va conține:
- denumirea instituției de învățământ (Institutul de Formare Continuă);
- denumirea facultății şi a catedrei de specialitate;
6
- mențiunea ”Lucrare de calificare”;
- denumirea (titlul) Lucrării de calificare;
- cifrul şi denumirea specialităţii;
- menţiunea „Lucrare elaborată de” cu indicarea numelui, prenumelui auditorului,
grupa academică şi forma de studii (cu spațiul rezervat pentru semnătură);
- date despre studiile anterioare și anul absolvirii
- date despre coordonatorul științific (nume, prenume, titlul științifico-didactic) (cu
spațiul rezervat pentru semnătură);
- locul (Chișinău) şi anul elaborării Lucrării de calificare.
 Cuprinsul
În „Cuprins” sunt menţionate toate capitolele şi paragrafele Lucrării de calificare cu
precizarea paginilor la care acestea pot fi găsite. În Anexa 3 este prezentat modelul de Cuprins.
„Cuprinsul” este întocmit aplicându-se opţiunile Microsoft Word-ului (Insert, References,
Index and Tables).
 Introducere
Introducerea cuprinde :
- argumentarea importanţei şi actualității temei cercetate,
- scopul, sarcinile, obiectul cercetării, ipoteza cercetării
- metodele de cercetare (teoretice, experimentale, de analiză),
- baza experimentală a cercetării,
- structura lucrării
- sursele de informare utilizate,
- indicarea structurii şi volumului lucrării.
„Introducerea” nu se numerotează ca un capitol separat, iar volumul maxim al acesteia este
de 2 - 3 pagini.
 Conţinutul de bază al Lucrării de calificare
Conţinutul de bază al Lucrării de calificare este expus în 2 - 3 capitole, fiecare având câte 2
- 3 paragrafe. Auditorul, împreună cu coordonatorul ştiinţific, decid, în dependenţă de tema
selectată, dacă Lucrarea va conţine 1 sau 2 capitole practice.
Conţinutul de bază al Lucrării de calificare poate avea următoarea structură.
- Capitolul I – partea teoretică
În primul capitol se prezintă cadrul teoretic al problemei cercetate. Auditorul, studiind
literatura de specialitate, descrie concepţiile/teoriile/modelele de bază, efectuează analiza
acestora, prezentând avantajele şi limitele.

7
În această parte a Lucrării, auditorul trebuie să demonstreze capacitatea de a selecta diverse
surse bibliografice, de a le analiza şi de a-şi formula propriul punct de vedere. Volumul părţii
teoretice constituie cca. 30 % din volumul total al lucrării.
- Capitolul II – partea analitică
Capitolul II, în funcție de caracterul şi conținutul temei, poate să prevadă o analiză a
principalilor indicatori ai cercetării, pe exemplul căreia este elaborată Lucrarea de calificare,
examinându-se problemele din activitatea practică (pe un caz concret sau pe situații similare).
Volumul părţii analitice constituie cca. 40 % din volumul Lucrării.
- Capitolul III – partea practică
Capitolul III cuprinde rezultatele cercetării efectuate, precum şi interpretarea acestora. Este
relevat raportul dintre rezultatele proprii şi cele din literatura de specialitate şi sunt menţionate
principalele concluzii ale auditorului în baza cercetării efectuate.
Volumul materialului ilustrativ din Lucrare (figuri, tabele, etc.) nu va depăşi 10 % din
volumul părţii de bază.
- Încheierea - 2 -3 pagini.
În cadrul acestei părţi, sunt formulate concluziile generale ale cercetării, precum şi
recomandările obținute în rezultatul cercetărilor.
Încheierea nu se numerotează ca un capitol aparte, dar se scrie din pagină nouă.
 Bibliografia
Bibliografia indică sursele în baza cărora s-a abordat tema Lucrării în cauză. În lista
bibliografică vor fi inserate doar lucrările consultate de către auditor, indiferent de natura lor
primară. Nu se permite indicarea titlurilor care nu au fost consultate.
De asemenea, toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în lista
bibliografiei.
Referințele și remarcile constituie elementul obligatoriu al Lucrării şi în cadrul ei trebuie
să existe circa 20 de referințe. Toate citatele şi datele numerice utilizate în text din diverse surse
trebuie înzestrate cu trimiteri la sursele de unde au fost luate. Referințele trebuie indicate în
conformitate cu standardele existente, ce reglementează descrierile bibliografice ale operelor
descrise.
Referințele la sursele bibliografice vor fi scrise în paranteze pătrate după numele
autorului fiecărui citat – indicând numărul de ordine a sursei din bibliografie şi numărul paginii
citate. De exemplu, V.L. Lungu [16, p.24] consideră că…
Referințele la sursele bibliografice pot fi scrise şi la sfârşitul propoziţiei, după care se pune
punct. De exemplu:

8
Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a
rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează extinderii cercului de utilizatori, care iau
decizii de investiţii şi de altă natură, bazându-se în acest sens pe informaţia conţinută în
rapoartele financiare [15, p. 38].
Referințele bibliografice trebuie repartizate astfel:
1. Acte normative (legile Republicii Moldova, hotărârile Guvernului Republicii
Moldova, regulamente, materiale instructive și metodice);
2. Manuale, monografii, lucrări didactice, broșuri;
3. Articole din ediții periodice (reviste, culegeri de articole etc.).
4. Site-ografia
5. Documente interne etc.
În bibliografie manualele, monografiile etc. se includ în ordinea alfabetică a numelui
autorului, indicându-se numele autorului, denumirea lucrării, locul editării, editura, anul editării
şi numărul de pagini.
Articolele din ediţii periodice se includ, la fel în ordinea alfabetică a numelui autorului,
indicându-se numele autorului, denumirea lucrării, denumirea ediţiei periodice, anul şi numărul
apariţiei, numărul paginii.
În cazul referințelor bibliografice de pe Internet, se indică adresa de Internet completă cu
precizarea între paranteze a datei accesării adresei respective.
De exemplu:
www.entrepreneur.com - Annual Franchisee 500. EntrepreneurMagazine`s 21st. (citat
20.08.2015)
Documentele interne se prezintă:
*** Planul de afaceri al SA ”……”
Modelul de perfectare a Bibliografiei în Anexa 4.
 Anexe
Anexele conţin materialele care pot argumenta, completa tezele de bază ale Lucrării de
calificare, la ele făcându-se referinţe pe parcursul lucrării. „Anexele” nu se includ în volumul
lucrării, sunt expuse în ordinea în care sunt făcute referințe în textul de bază.
La fiecare Anexă se indică titlul şi sursa de unde a fost preluat documentul respectiv.
Volumul Lucrării de calificare este de 45 - 55 pagini.

9
Tabelul 1
Volumul compartimentelor Lucrării de calificare

Nr. Denumirea compartimentului Volumul, pagini


1. Pagina de titlu 1
2. Cuprins 1
3. Introducere 2-3
4. Capitolul I. 12 - 14
5. Capitolul II. 15 - 17
6. Capitolul III: 12 - 14
7. Încheiere 2-3
Total pagini 45 - 55
9. Bibliografia 2-3
10. Anexe nu mai mult de 1/3 din
volumul Lucrării

6. CERINŢE REFERITOARE LA REDACTAREA LUCRĂRII DE CALIFICARE

6.1. Exigențe de editare


Redactarea Lucrării de calificare trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 Lucrarea se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii.

 Lucrarea de calificare se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu


dimensiunea de 12 pt. Spaţiul între rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după
ambele câmpuri laterale.

 Paginile Lucrării au următorul câmp: în stânga – 30 mm, sus – 25 mm, în dreapta – 15


mm, jos – 25 mm.

 Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 14 pt., bold, centrat), a paragrafelor
— cu litere mici, în afară de prima literă (font 12 pt., bold, stânga). După denumirea
capitolului sau a paragrafului nu se pune punct. Capitolele se numerotează prin cifre
romane, iar paragrafele cu cele arabe.

 Fiecare capitol începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea
titlurilor nu se admite.

 Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se


numărul capitolului şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabelul 1.2 (tabelul doi
din capitolul întâi). (Anexa 5)

 Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură. În mod
obligatoriu este necesar de indicat unitățile de măsură.

 Formulele/ecuațiile vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sfârșitul


rândului. Explicaţia simbolurilor utilizate se prezintă sub formulă în ordinea în care ele
10
urmează. Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor sunt
prezentate în Anexa 6.

 Tabelele şi figurile din anexe se numerotează luând în considerare numărul anexei, de


exemplu, Tabelul A 1.2 (tabelul 2 din Anexa 1).

 Tabelul ce ocupă mai mult de 2/3 din pagină se plasează la Anexe.

 Dacă tabelul nu poate fi plasat pe o singură pagină, continuarea acesteia va începe cu


indicarea „Continuare tabelul 2.1”. Denumirea coloanelor în cazul dat nu se repetă,
indicându-se doar numărul acestora.

 Toate paginile Lucrării de calificare se numerotează, începând cu pagina de titlu şi


terminând cu ultima pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de
titlu nu se pune numărul paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii,
jos.

 În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ


şi majusculele lor).

 Semnele de punctuaţie (".", ";", ",", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spațiu.

 Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.

 În Lucrare nu se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la


pagină etc.

 Imprimarea Lucrării de calificare pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele,


formulele, figurile trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii,
lucrării în ansamblu, iar indicii formulelor trebuie să fie lizibili. Se recomanda a tipări
Lucrarea de calificare la imprimantă laser.

 Lucrarea de calificare se leagă prin copertare (copertă tare) într-un singur exemplar.

6.2. Recomandări stilistice

Lucrarea de calificare constituie un text științific, care necesită ordonarea coerentă și


succintă a ideilor, evitându-se orice greșeli gramaticale. Frazele trebuie să fie concise și clare,
evitându-se folosirea unui stil prea metaforic. Se recomandă a utiliza așa exprimări ca: ”prin
urmare”, ”cu toate că”, ” așa cum rezultă din cele menționate anterior etc.”
Expunerea materialului în Lucrarea de calificare se face de la persoana a treia, folosindu-se
un limbaj impersonal. Astfel, vor fi evitate expresiile ”eu consider”, ”în opinia mea” etc..

11
6.3. Exigenţe etice

Lucrarea de calificare trebuie să reflecte integral efortul de cercetare al auditorului, efectuat


prin coordonarea cu coordonatorul ştiinţific. Toate sursele bibliografice utilizate vor fi
menţionate în lista bibliografică, în caz contrar, auditorul va fi învinuit de plagiat.
Prin plagiat se înțelege însușirea integrală sau parțială a unei lucrări științifice de altcineva,
fiind prezentată drept creație personală, fără indicarea autorului. De asemenea, nu este admisă
utilizarea tabelelor şi figurilor, fără a face referinţe la autor.

7. PROCEDURA DE ADMITERE LA SUSŢINEREA LUCRĂRII DE


CALIFICARE

Lucrarea de calificare semnată de către auditor şi coordonatorul științific se prezintă cu 10


zile înainte de susținere la catedră pentru înregistrare.
Lucrarea de calificare trebuie să fie însoţită de ”Avizul” coordonatorului ştiinţific (Anexa
6), cu semnătura acestuia şi semnătura șefului de catedră.
Șeful catedrei, după analiza materialelor prezentate, semnează admiterea sau respingerea
la susținere a Lucrării de calificare.

8. SUSŢINEREA LUCRĂRII DE CALIFICARE

Lucrările de calificare admise spre susținere sunt prezentate în faţa Comisiilor pentru
examenul de calificare, componența căreia este aprobată prin ordinul rectorului IFC. Orarul
susținerii Lucrărilor se va afișa la Avizierul catedrei/facultății de specialitate și/sau pagina web a
institutului.
Susținerea lucrării este publică. Auditorului i se oferă 10 - 15 min. pentru prezentarea
conţinutului şi a concluziilor cercetării efectuate. Comunicarea verbală cu privire la Lucrarea de
calificare se însoțește de ilustrarea celor mai importante aspecte pe slide-uri, prezentare în format
ppt. În scopul utilizării eficiente a timpului rezervat prezentării, se recomandă ca auditorul să
elaboreze un plan de expunere a raportului, care ar conţine date privind:
 tema Lucrării de calificare şi actualitatea ei;
 scopul şi obiectivele cercetării, ipoteza și metodele de cercetare;
 baza ştiinţifico-metodologică;
 rezultatele cercetării (date concrete);
 contribuţia proprie;
 concluziile.
După prezentarea raportului, auditorul răspunde la întrebările membrilor Comisiei pentru
examenul de calificare. Răspunsurile trebuie să fie clare, succinte şi la subiect, iar auditorul

12
trebuie să demonstreze atât o bună pregătire generală la profil, cât şi o pregătire bună la tema
Lucrării de calificare.
Ulterior, se dă citire ”Avizului” conducătorului științific, auditorul urmând să răspundă la
obiecțiile indicate, dacă acestea sunt.

9. EVALUAREA LUCRĂRII DE CALIFICARE

Decizia Comisiei privind aprecierea Lucrării de calificare are la bază calitatea lucrării,
concluziile coordonatorului științific, rezultatele susținerii.
Nota propusă de coordonatorul științific este orientativă. Nota finală reprezintă media
aritmetică a notelor membrilor Comisiei, care se stabilește de comun acord la şedinţa închisă a
Comisiei pentru examenul de calificare.
Rezultatele susținerii Lucrărilor de calificare se comunică auditorilor în aceeași zi, după
ședința Comisiei pentru examenul de calificare.
În cazul când Lucrarea de calificare a fost apreciată cu o notă sub 5.00, Comisia de stat
decide dacă aceeași lucrare, după rectificările necesare, poate fi prezentată la o susținere repetată
în sesiunile ulterioare sau este necesară schimbarea temei de cercetare.
Auditorul are dreptul să conteste rezultatele evaluării Lucrării de calificare. Cererile pentru
contestare se depun în scris la secretariatul Comisiei pentru examenul de calificare, în termen de
maximum 24 ore de la comunicarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi examinate de către Comisia
de stat în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, în prezenţa unui membru al Comisiei de
supraveghere a examinării contestaților, desemnate prin ordinul rectorului IFC. Comisia pentru
examenul de calificare, după reverificarea Lucrării de calificare, decide schimbarea sau nu a
notei. Decizia Comisiei rămâne definitivă.
În cazul în care auditorul nu a susţinut Lucrarea de calificare în sesiunea stabilită, acesta
are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în decursul a 5 ani de la absolvire, cu
suportarea cheltuielilor de examinare, stabilite de IFC. La a doua susţinere, auditorul va solicita
reconfirmarea temei Lucrării de calificare, cu cel puțin 6 luni până la începerea examenului de
calificare, prin depunerea cererii pe numele rectorului, avizată de către şeful catedrei.

13
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de


licenţă, ciclul I, Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008
2. Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
în ASEM, REG.0.OEFL din 28.04.2010)
3. Regulamentul privind organizarea examenului de calificare. IFC, 2016.
4. Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și autoreferatelor, Hotărârea Comisiei de
Atestare a CNNA, nr. AT 03/1-1 din 23 aprilie 2009
5. Codul de Etică universitară al ASEM. www.ase.md//integritatea
6. Liliana Rotaru, Maria Hămuraru. Ghid metodic pentru perfectarea tezelor de licenţă/master.
USM, 2012.
7. Belostecinic Gr., Savciuc Ox. Îndrumar metodic pentru îndeplinirea teze de licenţă şi a tezei
de masterat pentru studenţii facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”, Specialităţii
„Marketing şi Logistică”. Chișinău: ASEM, 2010. 17 p.
8. Bucur V., Grabarovschi L. Indicații metodice privind elaborarea tezei de licență pentru
studenții specialității ”Contabilitate”. Chișinău: ASEM, 2009. 32 p.
9. Chiciuc A. și alții. Ghid privind elaborarea și susținerea tezelor /proiectelor de licență,
elaborat în cadrul proiectului 1444544 TEMPUS 2008 – FR - JPHES ”Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”. Chișinău: CEP UTM, 2010. 29 p.
10. Eco U. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom, 2006. 263 p.
11. Hîncu R., Stratulat O. Botnari N. ș.a. Indicații metodice privind elaborare și perfectarea tezei
de licență pentru studenții anului III, specialitatea ”Finanțe și bănci”, Chișinău: ASEM, 2008.
15 p.
12. Rad Il. Cum se scrie un text ştiinţific. ed. a 2-a, Iaşi: Polirom, 2008. 294 p.

14
ANEXE
Anexa 1.

Institutul de Formare Continuă


Catedra (denumirea)

Cerere privind aprobarea temei lucrării de calificare

Către şeful catedrei _________


dr., conf., univ. _________________

Subsemnatul (a) _____________________________, grupa _______________rog să-mi


confirmaţi următoarea temă pentru Lucrarea de calificare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Solicit în calitate de coordonator ştiinţific dl (dna)___________________________________


(titlul, numele, prenumele)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ____________________________________

(semnătura formabilului)

Se desemnează în calitatea de coordonator ştiinţific______________________________


(titlul, numele, prenumele)

Data ____________________________________________
(semnătura şefului de catedră)

Data ____________________________________________
(semnătura coordonatorului ştiinţific)

15
Anexa 2
Pagina de titlu
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

FACULTATEA DISCIPLINE SOCIO - ECONOMICE

CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE

LUCRARE DE CALIFICARE

INFLUENȚA COMPORTAMENTULUI ADULȚILOR


ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII COPILULUI DE
VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Lucrare elaborată de: _________________


Recalificare profesională la specialitatea:
Psihopedagogie
Studiile de bază: Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”, 2006
Specialitatea: Limba și literatura română
Coordonator științific: dr., conf.univ., ________

16
Chișinău, 2016

Anexa 3.
Modelul de Cuprins al Lucrării de calificare

Introducere ………………………………………………………………………...................3

Capitolul I. Planul de afacere– instrument managerial eficient de planificare


1.1. Planul de afaceri - concept şi necesităţile elaborării……………………………….….......6
1.2. Etapele elaborării planului de afacere ………………………………………….….….....12
1.3. Structura planului de afacere şi conţinutul componentelor de bază………………..…...20

Capitolul II. Conţinutul planului de afaceri al SRL „….” (studiu de caz)


2.1. Prezentarea afacerii ………………………………………………………………......... 25
2.2. Planul de marketing ………………………………………..…...................................…30
2.3. Planul operaţional şi management …………………………………………….……..…35
2.4. Previziuni financiare …………………………………………………………….….......40

Capitolul III. Planul de afaceri - problemele şi sugestii privind elaborarea


3.1. Planul de afacere în viziunea antreprenorilor moldoveni…….....……………………...43
3.2. Recomandări privind elaborarea planuri de afacere ……………..………………..…....51
Concluzii și recomandări………………………………………………….....…….. ………56
Bibliografie ………………………………………………………………......……………..59
Anexe ………………………………………………………………………......……………61

17
Anexa 4.
Model de perfectare a Bibliografiei

BIBLIOGRAFIE

I. ACTELE LEGISLATIVE, HOTĂRÎRILE GUVERNULUI

1. Legea Băncii Naţionale a Moldovei, Nr. 548-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, Nr. 8/56-77, cu modificări şi completări.
2. Legea instituţiilor financiare, Nr. 550-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, Nr. 139/140, cu modificări şi completări.
3. Legea despre leasing, Nr. 59 din 28.04.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, Nr. 092, cu modificări şi completări.

II. INSTRUCŢII ŞI MATERIALE METODOLOGICE


4. Regulamentul BNM despre tranzacţiile dintre persoanele terţe şi băncile comerciale,
inclusiv acordarea creditelor, Nr. 1/09 din 10.11.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1995, Nr. 67/27, cu modificări şi completări.
5. Regulamentul tranzacţiilor creditare, Nr. 373 din 15.12.2005. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, Nr. 176-181/643, cu modificări şi completări.

III. MONOGRAFII, MANUALE


6. Adăscăliţei M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. În: Agricultura Moldovei, 1997,
nr 9, p.17-22. (in reviste)
7. Anderson R.L., Dunkelberg, J.S. Entrepreneurship.New York:Harper & Row,1990.286 p.
8. Antonov A.G., Peseli M.A. Adresarea financiară, credit şi bănci. M.: Finstrantiiform,
1995. 234 p.
9. Badea, F. Managementul producţiei industriale, partea I. Bucureşti: ALL
EDUCATIONAL S.A., 1998. 327 p.
10. Baloiu, M. L. Managementul inovaţiei : Viitorul întreprinderii. Întreprinderea viitorului.
Bucureşti: Eficient, 2003. 336 p.
11. Stan N. şi al. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p. (cind sunt mai
mult de 3 autori)

IV. ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE


12. Țurcanu V. Implicațiile principiului prudenței asupra provizioanelor. În: Economica.
2006, nr. 4, p. 52 -63

V. SITE-OGRAFIA
13. Palega V. Vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial,
http://www.mdi.gov.md/img/cis/CIS-20-06-2006-md.doc (citat 01.09.2015).
14. Dumitrescu D. Evaluarea în iblioteci.In:UniBIB.2007.http://www.bcub.ro/articoledr.htm
(citat 15.03.2008).
15. ............

VI. ALTE SURSE


16. Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2013. Chișinău, 2014. 560 p.

18
Anexa 5.
Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor

 Model de prezentare a tabelului


Tabelul 1.3.
Numărul de salariaţi ai ÎMM în anul 2015
mii persoane
din care:
ÎMM -
Forme de proprietate întreprinderi întreprinderi întreprinderi
total
mijlocii mici micro
Total ÎMM 316,2 115,1 117,1 84,1
proprietatea publică 27,1 20,4 5,7 1,0
proprietatea privată 255,8 78,0 100,0 77,8
proprietatea mixtă (publică şi privată)
6,2 3,8 2,1 0,2
fără participarea străină
proprietatea străină 14,2 7,2 4,7 2,3
proprietatea întreprinderilor mixte (cu
13,0 5,6 4,6 2,8
participarea capitalului străin)
Sursa: Raportul „Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul
2013” www.statistica.md (citat 02.07.2014)

 Model de prezentare a figurii

Figura 2.1. Evoluţia numărului ÎMM în anul 2010 - 2013 (mii întreprinderi)

Sursa: Raportul „Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul


2011” www.statistica.md (citat 02.07.2012)

19
Model de prezentare a formulei
CFt
PR  (2.1.)
unde: Pu  CVu
PR – pragul de rentabilitate
CFt - cheltuielile fixe totale
Pu - preţul unitar
CVu – cheltuielile variabile unitare

20
Anexa 6.
Institutul de Formare Continuă
Catedra __________

Avizul coordonatorului științific al lucrării de calificare

Facultatea, domeniul de formare profesională, specialitatea şi grupa academică

_____________________________________________________________________________

AVIZ
la lucrarea de calificare cu tema
_____________________________________________________________________________
elaborată de auditorul ___________________________________________________________
Coordonatorul lucrării de calificare _________________________________________________

I. Forma lucrării
1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în vigoare şi
referinţele:

Absolut corect / corect în temei /suficient de corect__________________________________

2.Corectitudinea structurii lucrării ( introducere, conţinut, încheiere, bibliografie, anexe; simetria


conţinutului):

Conform cerinţelor / în temei conform cerinţelor ______________________________________

II. Conţinutul lucrării

1. Gradul de argumentare a actualităţii temei:


Argumentare foarte bună / bună / satisfăcătoare _________________________________
2. Demonstrarea competenţelor de cercetare/sinteză (elaborarea ipotezei, selectarea
metodelor de cercetare, colectarea şi interpretarea datelor, sintetizarea părţii teoretice
etc.)
Realizare foarte bună / bună / satisfăcătoare ____________________________________
3. Calitatea cercetării/sintezei efectuate
Nivel foarte înalt / înalt / satisfăcător __________________________________________
4. Valoarea ştiinţifică şi/sau aplicativă a lucrări de calificare
Valoare aplicativă nivel catedra / instituţie / domeniu _____________________________

III. Gradul de responsabilitate şi atitudinea auditorului


Grad foarte înalt / înalt /satisfăcător de responsabilitate ___________________________
IV. Concluzii
Lucrarea de calificare corespunde totalmente / în mare parte / parţial cu cerinţele faţă de
o lucrare de calificare ______________________________________________________

V. Decizia
Se propune de a aprecia lucrarea de calificare cu nota ____________________________

Semnătura ___________________ Data __________________

21