Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


D.P.I.P.P./ CREDIS

PORTOFOLIU

DIDACTICA DOMENIULUI ARTE.


EDUCAŢIE MUZICALĂ

Prof. MARIANA TĂNASE

Student:
Niţă Alexandra- Livia

Anul III
2017/ 2018
ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A JOCULUI
DIDACTIC MUZICAL
“Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă
poate să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este
copil, nu ne putem imagina copilărie fără răsetele şi jocurile sale.”
(Ed. Claparède)

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o


problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare
prudentă a mai multor puncte de vedere.
Activităţile interdisciplinare au valenţe formative care contribuie la dezvoltarea
intelectuală, social, emoţională, fizică şi estetică a copilului, îi cultivă acestuia încredere în
forţele proprii.
Jocurile didactice ne permit o abordare interdisciplinară reuşită la clasă, acestea bazându-
se pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene, iar prin practicarea acestora, elevii
devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc.
În educaţia muzicală a copiilor, jocul didactic muzical nu este un joc propriu-zis, acesta
contribuind la realizarea curriculumului şcolar, modelând comportamentul elevilor faţă de
muzică.
Jocul muzical este un complex de elemente, în care copilul execută mişcări adaptate unui
conţinut muzical de cântec, fie interpretat de învăţătoare, fie audit, având ca sursă o înregistrare a
unui cântec sau a unei piese vocale sau vocal-instrumentale.
Pentru a deveni joc didactic muzical, jocul muzical trebuie să îndeplinească câteva
condiţii. În primul rând acesta trebuie să vizeze un obiectiv al educaţiei muzicale şi să folosească
un conţinut muzical accesibil, atractiv şi recreativ pentru copii. În al doilea rând, regulile de joc
ale jocului muzical trebuie să fie cunoscute de copii.
Jocul didactic muzical dezvoltă imaginaţia şi creativitatea copiilor, stimulează spiritual de
iniţiativă şi spiritual de echipă şi dezvoltă deprinderile de muncă independentă.
Spre deosebire de jocul cu cant şi text, care un rol important în coordonarea mişcărilor
corpului şi contribuie la dezvoltarea spiritului melodic, jocul muzical contribuie la dezvoltarea
simţului estetic al copiilor.
Alături de celelalte tipuri de jocuri, jocul muzical este o activitate care produce satisfacţii
şi plăceri, îi atrage şi îi interesează pe copii, prilejuindu-le acestora trăiri emoţionale din cele mai
puternice.
Jocul didactic muzical ne ajută să consolidăm un subiect de lecţie. Este foarte important
să folosim, încă din perioada prenotaţiei, jocul didactic muzical cu sau fără support musical,
însoţit de mişcare, pantonimă.
Jocul didactic muzical se poate clasifica în:
a) Jocuri didactice muzicale ce permit obţinerea performanţelor şi competenţelor muzicale
senzoriale, legate de calităţile sunetului şi diverselor noţiuni musicale convergente. Acestea pot
fi: - jocuri pentru înălţimea sunetelor;
- jocuri pentru valorile de durată, formule ritmice, măsuri;
- jocuri pentru performanţe în legătură cu discriminările timbrale;
- jocuri de dicţiune.
b) Jocuri de stimulare a spiritului creative, a imaginaţiei. Acestea pot fi:
- jocuri de construire a formei unui cântec;
- jocuri de asociere la o muzică dată a elementelor extramuzicale (imagini,
mişcări ce exprimă un sentiment, descieri din literatură);
- jocuri – portrete muzicale.
c) Jocuri de socializare a copilului prin muzică, care:
- formează spiritual de echipă între doi şi mai mulţi copii pentru a obţine o
omogenitate afectivă;
- contribuie la învingerea timidităţii;
- formează puncte de vedere, opinii.
Atunci când un copil cântă, acesta trebuie să fie atent la mai multe operaţii, care
împreună dau viaţă cântecului. Astfel, copilului îi este solicitată memoria, atenţia distributivă,
voinţa şi gândirea. În cazul unor jocuri didactice, copilul trebuie să dea dovadă de acuitate
auditivă, să resecte anumite reguli impuse de disciplina jocului.
Jocul didactic “Copilul călăreţ” de Timotei Popovici este un joc propus în programa de
educaţie muzicală pentru clasa a II-a. În cazul acestui joc este vizată formarea unei deprinderi
muzicale deosebit de pretenţioase: - marcarea pauzei ce precede contratimpul. Pentru aceasta,
pauza şi ritmul vor fi acompaniate de propriul corp: bătăi din palme pentru pauze şi bătaia pe
genunchi pentru marcarea ritmului cântecului.
Regulamentul jocului este următorul:
1. Pauza pe contratimp, de o jumătate de timp, este marcată cu o bătaie din palme.
2. Pauza de un timp, ce duce cântecul spre un ritm regulat, este marcată prin două bătăi din
palme.
3. Melodia sincopată din prima parte a cântecului este acompaniată ritmic prin bătaia alternativă
a genunchilor.
4. Melodia regulată este acompaniată ritmic prin bătaia concomitentă a genunchilor cu ambele
palme.
5. Pentru că melodia începe pe contratimp, la începutul cântecului se va bate din palme de trei
ori. (la fiecare început de strofă se bate de trei ori din palme).
Pentru da mai multă prospeţime acestui joc, bătaia pe genunchi poate fi înlocuită prin:
- pas galopant pentru partea sincopată a melodiei: drept-stâng/ drept-stâng/ drept-stâng…;
- pas de paradă, cu ridicarea energică a genunchilor, pentru partea de timp a melodiei: stâng/
drept, stâng/ drept, stâng/ drept…;
- pauzele sunt marcate tot prin bătăi din palme.
Datorită faptului că cel mai bun mijloc de învăţare pentru copii este repetiţia, consider că
cel mai bun exemplu de repetiţie poate să fie muzica. Muzica are un impact pozitiv asupra stimei
de sine a copiilor.
Jocul muzical este foarte important pentru copii şi are o influenţă puternică asupra
acestora, contribuind la dezvoltarea simţului lor ritmic şi melodic, la formarea capacităţii de a
percepe ritmul. De asemenea, prin jocul muzical se urmăreşte fixarea şi consolidarea
deprinderilor şi însuşirea de noi cunoştinţe care se realizează prin cântare şi mişcare.
Consider că prin acest tip de joc, copilul îşi formează priceperi şi deprinderi cu plăcere
fără să sesizeze dificultatea acestora.
Educaţia muzicală este una dintre componentele principale ale educaţiei estetice, care
contribuie la crearea premiselor necesare dezvoltării emoţiilor şi sentimentelor estetice la copii.
ANEXĂ
VERSURILE CÂNTECULUI

1. Călare pe băţ 2. Aşa el fugea 3. Dar calul ca zmeu


Copilul sărea, Mereu se-ntrecea Sărind sus voios
Şi capul semeţ Căluţu-şi bătea Se-mpiedică rău
Drept sus îl ţinea. Şi îi tot zicea: Şi-ndată-l dă jos.

Hop…în gallop Hi…căluţ, hi… Zdup! De pământ, zdup, zdup!


Hop…hop. Hi…hi. Zdup! De pământ, zdup, zdup!

PROIECT DIDACTIC
Data: 12.12.2018

Şcoala nr. 4 Pasărea

Clasa Pregătitoare
Student: Niţă Alexandra-Livia

Disciplina: Muzică şi mişcare

Tema: Însuşirea integrală a cântecului „Drag mi-e jocul românesc”

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de redare corectă a sunetelor auzite şi asocierea lor cu
text şi mişcare, cu ajutorul introducerii unei piese noi în repertoriul muzical al grupei şi prin
repetarea unui joc cu cântec.

Competenţe specifice:

1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală.

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1 şi la, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor.

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber.

3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor.

Obiective operaţionale:

O1. Să repete sunetele auzite, redând corect înălţimea şi durata lor. Obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev repetă sunetele auzite.

O2. Să intoneze corect melodia, împreună cu textul cântecului. Obiectivul se consideră realizat
dacă fiecare elev intonează corect melodia împreună cu textul cântecului.

O3. Să utilizeze instrumente muzicale pentru copii, pentru un acompaniament liber. Obiectivul
se consideră realizat dacă fiecare elev utilizează instrumente muzicale pentru acompaniamentul
liber.

O4. Să identifice instrumente muzicale folosite în acompanierea cântecelor muzicale. Obiectivul


se consideră realizat dacă fiecare copil identifică cel puţin trei instrumente muzicale.

Strategii didactice:
Metode: exerciţiul, demonstrarea, expunerea, conversaţia, explicaţia

Forma de organizare: frontal, pe grupe

Materiale necesare: planşa cu scara muzicală colorată, xilofoane, fluiere, partitură pe culori,
partitură ilustrată a cântecului

Timp: 50 minute
Desfăşurarea lecţiei

ETAPE OB CONŢINUTURI TIMP STRATEGII EVALUARE


METODE ORGANIZARE MIJLOACE

- Aerisirea sălii, asigurarea


Organizare temeperaturii potrivite pentru a evita 2 Frontală
a clasei afectarea corzii vocale. min
- Se încurajează copiii să adopte o
poziţie corectă şi comodă: rezemaţi cu
spatele de speteaza scaunului, cu
mâinile pe genunchi sau pe lângă
corp, cu umerii traşi în spate.
- Se reaminteşte igiena corectă a
nasului, pentru asigurarea unei
respiraţii corecte în timpul cântatului.
- În timpul exerciţiilor pregătitoare
Exerciţii O1 pentru acordarea şi omogenizarea 4 Exerciţiul Frontală Planşă cu Orală
vocal-corale vocii, se va acorda o atenţie deosebită min Explicaţia scări colorate
(vocalize) formării deprinderii de a deschide
gura corect în timpul cântecului, de a
respira corect, de a emite şi a intona
bine sunetele muzicale, de a pronunţa
corect şi clar cuvintele din cântec.

- Exerciţiile vor porni de la nota Sol.


Apoi vor fi introduce exerciţiile ce vor
pregătiintonarea cântecului ce
urmează să fie învăţat. Pentru
pregătirea acestui moment, se va arăta
copiilor scara notelor colorate. După
ce profesorul va citi primul scara
muzicală, va exersa împreună cu
elevii citirea de trepte diferite pe scara
muzicală, conform indicaţiilor lui
(fiecare bulină colorată reprezintă o
notă din gamă.
- Vor fi indicate interval de trepte care
vor fi întâlnite şi în cântecelul ce
urmează a fi învăţat.
- Anunţarea titlului cântecului va fi
Anunţarea O2 însoţită de referiri la genul şi categoria 2 Conversaţia Frontală Orală
predării de cântece din care face parte. „Drag min
mi-e jocul românesc” face parte din
folclorul copiilor. Alte cântece
asemănătoare sunt: „Alunelul”,
„Hora”, „Sunt voinic”, „Ţara mea”.
- Se introduc informaţii legate de
Familiari- O2 cântec: jocul popular românesc este 2 Expunerea Frontală Orală
zarea alcătuit din cântec, mişcari de paşi min
copiilor cu specifici dansului popular şi strigături,
conţinutul pocnituri sau ţipături. El a fost creat
cântecului de poporul român în decursul
timpului, multe dintre jocuri fiind
foarte vechi, datând chiar din perioada
premergătoare formării poporului
român. Era prezent la toate
evenimentele importante din viaţa
satului precum nunţi sau sărbători
religioase.
- Interpretarea cântecului va fi clară,
Interpreta- O2 expresivă, însoţotă de mimică, gesturi 3 Demons- Frontală Planşă ce Orală
rea potrivite, pentru a asigura înţelegerea min traţia conţine
cântecului textului şi melodiei. Exerciţiul ilustrarea
de către - Se atrage atenţia copiilor asupra cântecului
învăţătoare poziţiei corecte a corpului (spatele
rezemat pe scaun, mâinile pe genunchi
sau pe lângă corp).
- Se cântă piesa muzicală de câteva
ori. În prima executare se pot mima
cuvintele cele mai importante. La a
doua şi a treia repretare, accentul va
cădea pe interpretarea cât mai clară şi
expresivă. Aici mima va fi oprită
pentru a nu distrage atenţia copiilor de
la perceperea corectă a sunetelor.
- La ultima interpretare a cântecului,
copiii pot să cânte şi ei, însă cât de
încet posibil.
- Se interpretează cântecul împreună
Executarea O2 cu elevii, de 2-3 ori. Apoi vor fi 3 Exerciţiul Frontală Planşă ce Acţională
cântecului împărţiţi în două grupuri şi vor min Pe grupe conţine
împreună interpreta pe rând, întâi întreg cântecul
cu copiii cântecul, apoi la un semnal al ilustrat
învăţătoarei, grupa care cântă se
opreşte şi cealaltă grupă preia cântecul
mai departe. Preluarea nu va fi făcută
în mijlocul versului ci între strofe şi
refren.
- Copiii vor fi încurajaţi să nu inspire
în mijlocul frazei muzicale, ci la
sfârşitul ei. Vor fi corectate greşelile
de execuţie. Va fi oranizată şi execuţia
pe grupuri de fete şi băieţi, împărţită
pe strofe şi refren.

Executarea O2 - Cântecelul se va relua cu întreaga 3 Exerciţiul Frontală Acţională


cântecului clasă de elevi, urmărindu-se min
de către omogenizarea vocilor.
copii - Se va evita reluarea cântecului de
prea multe ori şi repetarea lui cu câte
un copil, individual.
- Se explică copiilor că în
Introducere O3 acompanierea cântecelor populare se 7 Explicaţia Frontală Fluier Practică
a acompa- O4 folosesc mai multe instrumente, cum min Conversaţia Cutie
niamentului ar fi: chiara, vioara, fluierul, naiul, Planşă ce
ţambalul, toba. Se aşează în faţa conţine
copiilor o cutie închisă în care se cântecul
aşează în prealabil un fluier. Se cere ilustrat
copiilor să ghicească care dintre Planşă cu
instrumentele enumerate cred că ar scara
putea să încapă în cutie. muzicală
- Se scoate fluierul din cutie şi se colorată
explică modul în care poate fi folosit, Explicaţia
în special asocierea dintre scara Demonstraţia
muzicală colorată şi felul în care cântă
la fluier. Se interpretează cântecul
învăţat împreună cu
acompaniamentul.
- Dintr-o altă cutie se scot alte
instrumente surpriză: câteva 15 Explicaţia
xilofoane. Sunt date explicaţiile min Demonstraţia
referitoare la modalitatea în care pot fi Xilofoane Practică
utilizate, se face o demonstraţie a Partituri
cântecului, apoi, pe grupe, vor încerca Pe grupe speciale pe
să folosească xilofoanele, în timp ce culori
elevii cântă. Va fi folosită o partitură
pe culori, pentru uşurarea găsirii
notelor pe xilofon.
O4 - Copiii se organizează în mai multe 5 Exerciţiul
grupuri: unii cântă cu fluierele, alţii cu min
xilofoanele, alţii cu vocea şi alţii bat
din palme. Unul poate face pe
dirijorul.
- La final, vor completa o fişă cu
instrumentele muzicale.
- Se fac aprecieri asupra desfăşurării
Încheierea activităţii. Se vor oferi recomandările 1 Conversaţia Frontală Orală
activităţii necesare. min

S-ar putea să vă placă și