Sunteți pe pagina 1din 14

1

DUMINICA SFINŢILOR PĂRINŢI


DE LA SINODUL VII ECUMENIC (octombrie)

Tropar, glas 8 T
HrC N 3 D s
P 0N
rea 0
pro 0
slă q !1
vit eşti Hris 1' - !Dum
toa se ! 00
ne ze '!
e !
u`ul O'
no !
o!os }

1a
tru nC 000'
Ce la ce _11\1
e ai a ră tat 111
pe Pă rin @q
ţii noş !
tri

00Q _
z lu `O\!
pe pă mâ ânt u mi nă ă } 1a
tori nC 00!c
şi prin tr-îo
în s0
şii a0
pe 0
noi

q
toţi !
z +!1110
la ! 1'
a de vă ra ta cre di ! !ne-ai
in ţă ! !în1
drep 1a
tat mV 2
Mult ' !
în !
du

1'
ra !
te Q
sla _
z a vă `On
ă Ţi ' !i !
i }1
e. knC

Condac, glas 6 T, Podobie: Chipul cel scris...


Hwyt s
F 0M
i 0ul 0!1q ! 00!O
cel ce din Ta tăl a stră lu cit '! ! !Ait b<? 11
ne gră din Fe

10!
cioa ră S-a!\1!S
năs cu u 1
ut 0
în 1p!0'
do it în fi !
i !A
re.b<? 0q!
Pe Ca re 1

100'
zân du-L nu !
ne!11a
le pă dăm 0
de 001p!
în chi pu i rea0'
chi !
pu!A
luib<? 2
ci

0110!
în sem nân du-l cu1' !!
bu nă cinOS
sti !i !A
re0cu !1~0! ! !Atim.
cre din ţă îl cins b<?0
Pen

00
tru a 1'
cea !
as !
ta1110'
ţi nând Bi se !
ri !A
ca b<? 1
cre O
din !
ţa0
a !
de`X
e +

1'
vă !
ra!
a !A
tăb<? 0e!11'
să ru tă i coa !!_112
a na a în o me ni ' !
rii !
lui !
Hris

\0!K
to os. b<?

www.stavropoleos.ro
DUMINICA SFINŢILOR PĂRINŢI

Tropar, glas 8 T
HrC 3D s
N
P 0n 00q ! 11-'! ! 0PS!_`O'!}
rea pro slă vit eşti Hris toa se Dum ne ze e e u ul no o os

1anC
tru 0Ce 00'
la ce _
e ai 11\1111@q!0
a şe zat pe Pă rin ţii noş tri pe

0
pă U
mâ S !
â_ânt lu `
uOmi \!}
nă ă1a
tori nC 00
şi prin !
tr-îco
în s0a
şii 0
pe 0
noi

q z!!1110
toţi la
+ a de vă ra ta !
cre1'
di !
in ! ! !în11amV
ţă ne-ai drep tat 2'
mult!
În!1'
du ra

!Q
te sla z_`O'
a vă ă Ţi n!
i i}1
e. knC

Condac, glas 8 T
HrC 3D s
N
P 0n 0001'!!O@11ac0001
ro po vă du i rea+a pos to li lor şi în vă ţă

10!!1@1amV
tu ri le Pă rin ţi lor 0
o 0q!000Q
cre din ţă a în tă ri _`
itz Bi i

O'
se n!
ri i}1
cii n
a C 1c
ca @
re 1100110!
şi hai na a de vă ru lui !
pur0a
+ tândmV

00q!0000Q
cea ţe su tă din te o lo gi _`O'
z i a a cea n!
de e}1
sus n
a C 1c
drept@
în

11001q!1'
drep tea ză şi slă veş te tai !
na! OS
cea ma !a!0q
re a bu !A
nei#`On
cre e di '

!}
i in1
ţe. knC

www.stavropoleos.ro
Tropar, glas 8 T
HrC 3D s
N
P 0n 00q ! 11-'! ! 0PS!_`O'!}
rea pro slă vit eşti Hris toa se Dum ne ze e e u ul no o os

1anC
tru 0Ce 00'
la ce _
e ai 11\1111@q!0
a şe zat pe Pă rin ţii noş tri pe

0
pă U
mâ S ! _
â ânt lu `
uOmi \!}
nă ă1a
tori nC 00 ! co
şi prin tr-î în s0a
şii 0
pe 0
noi

q
toţi z!!1110
la a de vă ra ta !
+ cre1'
di !
in ! ! !în11amV
ţă ne-ai drep tat 2'
mult!
În!1'
du ra

!Q
te sla z_`O'
a vă ă Ţi n!
i i}1
e. knC

Condac, glas 8 T
HrC 3
N
D s

P 0N
ro 0
po 00
vă du 1' !!
i rea +A O
pos @1
to li 1a
lor C0
şi 0
în 0

110!!1@1a
ţă tu ri le Pă rin ţi lor, m<C 00q
o cre din !
ţă000Q
au în tă ri z

_`O'
it Bi i se N!
ri !
i }1
cii, anC 1C
ca @
re 1100110!
şi hai na + a de vă ru lui

! 0a
pur tând,m<C 0
cea 0
ţe q
su !
tă 0
din 0
te 0
o 0Q
lo gi z_
i a `
a O'
cea N!
de!e }

1a
sus, nC drept
1C@ în 11001q!1'
drep tea ză şi slă veş te tai !
na!
ceaO@0
ma re a

q!0Q _`O'
z de e Dum N!
bu nei cins ti iri ne!
e }1
zeu. knC

www.stavropoleos.ro
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
La Doamne strigat-am, stihirile glas 6 T automelă 1

Hwyt S
T 0C
e-ai3
năs q!1'
cut din pân !
te!A
ce0î !!20!0'
na in te de lu cea !a !A
fărc<?4
din 2
Ta

30!1'
tăl fă ră ma !a!A
mă 0
î !!20!0'
na in te de toţi ve !e!A
ciic<?1
cu M~33!
toa te că

2'
A !ri!Ae m<? 2'
nu !
Te!
slă10 ! !ne100'
vea ca Dum zeu ci ca !a!
făpe!A
tu răm<?0
cu

00q
în drăz nea !lă011000
ne bu neş te a mes !
te w!0
cân du Te 0!p
cu făp tu

!0!w!0'
ri le pe Ti ne Fă !ă!q!A
că to rulb<? 3'
si !
eşi !
şi-a1110!p
+a du nat us că tu

!000'
ră pen tru fo !o!
culq!A b<? 0!1o10!OS
veş nic dar Si no o dul din Ni ce !e!A
eam<?

q !1'
Doam ne Fiu !
al!
lui12O' !!
Dum ne zeu Te-a !tu!ri1a
măr sit m<?3
de 21'
un tron !
cu!_
Ta tăl

11qz
şi cu Du\!\0!K
hu ul Sfâ ântb<? m<?

C 1'C! ! ! 1'!!23!0'!!Ac<?5'!!!1'!
i ne Ţi-a rupt ha ai na Mân tu i to ru le A ri e ai zi is

!20!0'
cel ca re des pi !i!A
căc<? 1M
în ~01110!2'
des păr ţi turi stă pâ ni !i !A
ream<?

!1q!0'
de o cin ste a !
a !e!A m<?3
Tre i mii a q!0!1113p
ces ta Te-a tă gă du it a fi

!p!10I'
Hris toa se u nul di !in! q!A
Tre i meb<? 03'
a ces !
ta!1110
şi pe Nes to ri

000!2'
e l-a în vă ţat !
să!
nup!000q
zi că: de Dum ne zeu I'
Nă !
ăs!
căq!A
toa reb<?

0!1o10!OS
dar Si no o dul din Ni ce !e!A
eam<? Doam
q !1'ne Fiu !al!
lui12O'
Dum ne zeu

!!
Te-a măr!tu!ri1a
sit m<?3
de 21'
un tron !
cu!_12qz
Ta tăl şi cu Du\!\3!K
hu ul Sfâ ântb<? m<?

www.stavropoleos.ro
2

m<? A 0C3q!1'!!A0!!20!0'!!Ac<? 43
că zu ut A ri e în a dâ ân cul pă ca tu lui cel ce

1' ! !şi i-a-n


o chii ! 1a chis 0!
să nu!20!0'
va a dă lu mi !i!A
nac<? 1M
şi ~3
cu 3
dum2
ne

1
ze q!2'
ias ca un !
di!A
ţăm<? 0!
i s-au1q!0'
rupt ce le di !
in!e!A
lă un trum<? 3
de ! 1
şi-a le

1w!3!p!310I'
pă dat toa tă fi in ţa şi su fle tu !ul!q!A
cu si lab<? 0e!2
alt Iu da fă

10330!p!00'
cân du se cu so co tin ţa şi cu !u!q!A
pur ta reab<? 0!1o
dar Si no o

13!OS
dul din Ni ce !e!A
eamDoam
<?q !1'
ne Fiu !
al!
lui12O' !!
Dum ne zeu Te-a măr!tu!ri1a
sit m<?

321'
de un tron !
cu!_11qz
Ta tăl şi cu Du \!\0!K
hu ul Sfâ ântb<? m<?

S 1C
in 3
gu 0!1'
ra dom ni !i!Ae3
a !
Tre!20 ! 0'
i i mii Prea sfi !in!Atec<? 5'
A !ri

!!1'
e ne bu !
u !20!0'
nul a des pi ca !a !A
t-oc<? 1M
în ~1110
trei fi in ţe !
stră2'
i

!!A
i nem<? !şiw!
ne a00'
se mă !ă!
năe!A
toa rem<?0
pen 00q!01
tru a ceas ta pur tă

w!00!p!0a
to rii de Dum ne zeu Pă rinţi !a1qI'
du nân du !u!
seq
grab!A
nicb<? 1~1
şi a

10p!p!0!1q!0'
prinşi fi ind de râv nă pre cum I li e Te !
es!q!A
vi tea nulb<? 0!1
l-au tă ia

o100!2'
at cu sa bi a Du !
hu!A
luim<? 00q@11O'
pre cum Du hul le-a gră it !
pe!a

1'
ce !
e !Alam<? 00011'
ca re a-n vă ţa !
at ! 0\!11qz
blas fe mi i a ru şi !i !i

\0!K
ni ii b<?

www.stavropoleos.ro
3
Slavă..., Luminânda glas 2 T Femei auziţi
Wt s
P @M
o 1me w!00!qz
ni rea dum ne ze ieş_ti 0os
lo or !
Pă1a
rinţim<? 10
as tăzi

0'
pră !
ăz!!os
nu i in !
du!Ao b<?4
pen 30!2'
tru ru gă ciu !u!!os
u ni i !
le!A
lorm<?3
Te 3
ru

1'
găm!
în!20'
tru tot Î !
în!!os
du ra a @
te: a b<? 3e!
Pă zeş te q I'
Doam ne !e!0os
po po o

!1a
rul Tău m<? 00@1110'
de toa tă vă ta ma rea !a!!os
e re e !
su!A
luib<? 43
şi în

0!2'
vred ni ce !
eş!!os
te ne e !
pe!Atoţi
m<?0să-I 31@1'
slă vim pe Ta !a!30os
tăl pe Fi i

0a
ul m<? 1'
şi !i !
pe! os
Sfâ ân !
tul !K
Duhb<?

www.stavropoleos.ro
4
La Laude, stihirile glas 6 T Toată nădejdea
Hwyt S
T 1'
oa M!a !
tă!ştiO
in 0a
ţa m<? 011'
su fle teas!
căI'
do !o !
bâne!A m<? 0
din d-o şi

001' ! !îm!preO0a
cer ce tâ ând u nă m<? 103!2'
cu Dum ne ze ies !
cul !A
Duhm<? 1'
Sfin !
ţii

!100!1'
Pă rinţi au aş ter nut !
în !A b<? 1~033\!e!0a
scris cu dum ne ze ie eşti li te re m<?

031'
fe ri ci !
tul!1@11a
şi sfân tul sim bol m<? !01o1}
în tru ca a a !
re!
slă0N
vi '

!!A
i ţiinR 2M
şi 0
prea0!2'
fe ri ci !i!Aţiim<? 00331'
şi în tr-a de văr !
cu!
ge!
tă1a
to

3!120'
rii de Dum ne zeu !
Pă!A b<? 033333
rinţi în vă ţă tu ra + a !
pos2'
to !li!A
căm<? 3
ur

1'
mânC!
du!^o!
vă1a
dit 3
ne 0!!1'
în va ţă lim !
pe!A
dec?0
Cu 4w
vân M0
tul 33!1
e de o po

1'
tri !iU@a
i vă b<?3
cu e@qz
Ta tăl fă !ră_211a
de în ce put m<? !nşi0
cu 1M
to

o1}
o o !
tul!!!1a
a de vă rat m<?3
de 3\!12qz
a ce e eaşi fi i !i!\3!K
in ţă ăb<<? m<?

T 1'M! ! ! O0am<? !121'!I'!!e!0am<?


oa tă stră lu ci rea du hov ni cea as că ă a Du hu lui

001'
fe ri ci !i !!110a
ţii a pă ră tori m<?0
ai !1130!2'
e van ghe li ce lor do

!!A m<?0
og me şi 00!1q!0!1'
ai drept slă vi toa re lor pre da !a!A
niib<? 03'
pri mi !
in!!
du o

110a
au ros tit m<? 00!
din dum ne1q
ze ias !
că00@os
in su fla a0
re a m<? !
în

01o1}
cu vi i in !te!
pu0'
ţi N!i !A
nenR wM
dar !
cu2'
mu !
ult!
în!1a
ţe les m<? 0
a

01'
de vă !
rul !
mai!
pre1a
sus 310'
de pri ce !
pe!Areb<?0
ca 0330!
ves ti tori ai lui

www.stavropoleos.ro
5

! 1a
Hris tos m<? 01'
lu ând C des
! !^co!pe1a
ri 0
rea 0!
de sus!în1'
chip!
vă!A
ditc? 4w
şi M0
lu

01'
mi na !aU@a
a re b<? 03'
pri mi !
ind!_111a
de la Dum ne zeu m<? 00
au aş

3q@1o1}
ter nut în scri i is !
ho!1'
tă râ !
â !A
m<?3
rea de 300\!1
la Dum ne ze eu în

1qz
vă ţa !a!\0!K
a tă ăb<<? m<?

T 1'M! ! ! O0am<? 011'!I'!!e!A m<? 0


oa tă is cu sin ţa păs to reas că a a du nân d-o şi

331'
de mâ ni !i! !O
a prea 0
dreap tă a m<<?!233!2'
a cum prea cu drep ta !a!Atem<? 3
dum3
ne

01'
ze ieş !
tii!
păs100'
tori por nin !
du!A
seb<? 33'
pe lu !
pii !
grei!şi110a
pier ză tori m<?

333q!33@os
i-au iz go nit îm prăş ti i in 0
du-i am<? !1o1}
cu pra a aş !ti!0'
a Du N!
hu

!A
luin R 01M
de la 1
sta 00!2'
u lul Bi se !
ri!A
ciim<? 001'
ca pe ce !
ei!
ce!
că1
zu

0010'
se ră spre moa !
ar!A
teb<? 33!2'
şi ca pe cei !
bol!Anavi
m<? 1'
fă C !ă!^
ră!pu1a
tin 3
ţă

0!
de vin!
de1'
ca !a !A
rec?0
a 4w
ceas M0
ta !11'
au fă cu !uU@a
u t-o b<? 3
ca 3
slu

0e!00\!_111a
ji tori a de vă raţi ai lui Hris tos m<?!şin3
ca 3301M
tăi nu i to

o1} !!
o ori prea sfin!A
ţiţim<? !
ai ! 11qz
dum ! !\0!K
ne ze ie ştii ves ti irib<<?

www.stavropoleos.ro
1
DUMINICA SFINŢILOR PĂRINŢI
Slava, glas 8 T, g facerea lui Petru Efesiu
HrC apoi pe româneşte)
(întâi pe greceşte,

C Oc
ea @
ta aO
sfi 0!
i i1s
i }!iA !Ain\!m
ţi iOS
S i !] i!S};i1'
[i !i !Ai 0a
lor mM

1/
Pă oă c1
ă q!K
ri im1
[i 'c!i!!1a
i i inţi cC 01x
de la 1
ma PS
ar ]\!:
gi } iOS
S ni

!OS
i le !e110s
lu u u [!uUS
u @
mii a1a a~I'
du a)
u S!`X
u u\1!S
nâ âOâ S]!a1
du

OS
nâ !
ân\!O
du u se 0a
e 1x
e 0a
e Ye S!e1a
e m<C \1
o !oS:\!S
fi i 1i

1o'
i i s):i SU@1O@`0a
in ţă a Ta tă ă lui @
şi od
i !i_a
i a O
Fi !
S iOS
u!u uS

OS
lu 0
ui 0m
şi 0
a 1
Sfâ `OS!S PS
â â â ân tu !u_1s
u lu u !
}ui0
Duhm<
a C @c
a \0
fi

!Si 1a
i wi !a!S
};a \0\0!
au î îo
: î 1q
în vă !ă Ov
ţa 0
at !
a şi A !Ao \!c
fi iOS
S i ]

!i !S};i 1'
[i !i!!+
i i1
re a cC 06
şi xO
ta m0a !a1s
a }!
a A U!
a a)aS2a 0[
a !Aa

\!1a
a ai na {!aAm?3z
bi DcO
ne S!
e 1a
cu o
u g1
u !
s}u!0'
vân tă !ă!`1a
ă ă ri !
{ iibB
A 0lu

0x
mi w
nat z!o !S
};o \0!S
a a1a awa !a!S
};a0'
a !au!A
daoat s1
Bi OS
se !e )e S!Xe O
e S

\!Ari)i 1
S i s}!i0a
cii cC0
pe x/1
ca on
a O
a S\0!K
re ecp
]e n z\!+
e e1
e n
a N!vlă1
u

O\!O0a
dân du-i cu u @
uqa cre z\!1a
e e di 1x
i pi !S
i i1i a1i s}Ui S!
i iS

0a
[i 1s
i }!i!0a
in ţă vV 3c
î `î q!SOS
î î îi fe @
e a1e 0[
e s!e!!!!A
e e e ri1
ci

oOS
i im !zi)i \1k
d i !iw!S
] i i i 0'
i !i!i `vi 0i aoi s1i }!iA \!c
i iOS
S i ]

!i !S};i 1'
[i !i!!+
i i1
când:acCi
O, \!m
du0u !+
[ u\1;
u !uS 0};
] u !Suqu !S00
u um ne ze
www.stavropoleos.ro
2

O\@;
ias că !ăS\1!S
n ] ă ăOS
ă ] !ta)aOS
d a !a`aOS
a !
a a0
S [a a 1x
a 0'
a !a!A
ta !c

os
ă qră !Kă1
[ă 'n!ă!!+
ă ă1ă a nN 01m
de Dum aO
ne S!eO'
ze !e!! 01`
eu gră i to o

0od
o o !o!SoP
ri S!i )i S 1s
i }!i 00c
lor os Q z): S OS
ta aşi î !înOS
tra !
ar1a
maţi m<C

0x
ai 1k
o !o 1s
o !o!S
};o q!S
o o oş0
ti aq
i !i 1a
i 1x
i p
[i !zv i !i !Arii3'
Do Aom
!A

\!c
nu uOS
S u !] u!1'
u Do !
om\!+
nu u1
lui acC 7z
ste \m0e 0[
e !eAU
e @a
le 1
mu ou

OS
ult @};
lu !Su\0!S
mi i OS
i ]U
noa S!
a a) S 1s
a }!a0a
se m<C @s
a c0
le 0
tă 1~
ri

1'
i _!
i e ei\0!
ce e 1
: e ' e): S1
le `X
e OS
ei !î )î O
d î S!în1
ţe OS
le !e!gă!S
};ă

\0!S
toa aOS
a!] a!S};a1'
[a !a!!+
a a1
re a cC 7z
stâlm #`
pi ii0n
ce k!e1s
e }!e!A
A ei1a
ne

1x
e 0'
e !e!A
e !csuo
ur sq
pa!Ka1
[a 'n!a!!+
a a1
aţi nN
a @v
ai 0
Stă 1os
pâ âPâ S]

!S
â â\0a
nu )uS1s
u !
} u0a
lui vV q
Ce c\
z!e e O'
e !e !\0!
e + 1a
lu ui S: de O
ta m0
a

!1s
a a }!a!A
A a1s
a }!a!A
A a!Aaq!
a a1a
a 1x
a p
[a z!a!a !01/
a de ta oa cO
ai S

\0!K
nă ăm1
[ă 'c!ă!!+
ă ă1
ă cC
a \4;
flo 2m!oS\2!S
] o oO
o !
S] ri )i 10a
d i le mq
<? ra k n)az : S

1x
a 0[a aq
a !S
a a\0O~
a a @a
ca 1x
a 0a )aSOS
a !OS
a a m!a1a
a 1
a };!S
a

1~\00[
a a a s!a !S
};aq!S
a a aP
iu S!
u ):u S\5
ra !Sa2a '_
a iu aP
lu S!u!Au v

1s
u !
} u!!!om
u u u uim<
g C\$c
ce!eSO
e S]\!:
le e+ 1111OS
S cu du hov ni ceawm!a )a S`XaO
as S

\00[
că ă !
d ă1
: mi xO
rea S!S1~\00[
a a a a a s!aA @od
a a !a!S
as0mă am<?1'
gu kc

!!!!0u
u ri i le Cu vâ `!YS
ân tu !
u 1a
lui m<C @
ce 1x
e 0e 1s
e }Ue @0
le cu
www.stavropoleos.ro
3

t
to z!mo!o!A
tul#a
de v3
a 'A !A
a \!c
a aOS
S a !] a!S};a 1'
[a !a!!+
a a1
ur cC
a 1a
la ~=s
a !u )u S

1a
da O
Ni !
S i110s
ce e e !
[ e!\0!
e i ii:0
po \5m
doa !a S1a !
] aS\1
ba )a OS
da ]

US
lu !u )uS 1s
u }!u0a
mii m<C 0x
ru 1
ga o
a 10'
a ţi !i !i !i \0!
vă ă:0
cu 2

01};
dea di !Si0
i od
i !i !S
in0sul m
a <?0j
pen v0
tru 1'!
su u!Au!A
fle!A
te0c
le `eqe !S
'z e

\0a
noa )a S1s
a !
} as0k
tre. cC

www.stavropoleos.ro
1
Slavă... glas 4 T după D. Suceveanu
RV g
P 1B
o 0me 1'
ni !
rea!
de1a
pes O
te S!e1a
ani m<C !Xa1
pur 11'
tă to !ri!
lor0
de

@2O'
Dum ne zeu !
Pă!\0!: bB 033!1o1!
ă ri inţi ce s-au a du na at din toav !S
}; a\0!S
tă ă

1PS
teaă lu !u)s1
u u }s!u0a
meavV 0!11q!S
în tru lu mi na a a0tă 3wC
ce ta !A

@3V
Ni i P
ce S!e)se1e }s!e0a
ii vV 1B
a 1
du q!
na rea1@1O'
drept cre din cio !şi

!!A bB 1
i lor bi '!
ne!1os
cin sti in 0
du a!o`O@a
o as tăzim<C 0a
cu !
cre!S
}; e0
di o1
i in

!ţă!S
V }; ăPo US
pră !ăz
_1nu u !
}s u0a
im vV 1B
că 3a P'
ce !
ştia!220
în vă ţă tu

`0a
u ra 2
fă '!ă!*
ră!de !A
DumUS
ne !e1a
zeu GbB 1a M2~3q!A
cum pli tu1
lui 2
a A '!aYS
ri

\0!S
i i0
e am<? 3
@ cu 1'
bun V! !OWz
creş ti nesc gâ )
â s!3c o V!
ând z o2US
o a !au
_1}
su u s

!0a
ur pat vV 0
şi 01B
de la 1
Bi w!000a
se ri ca so bor !
ni!S
}; iw
cea!S
a as0
că b
a B

1~00\!\!?
so bor ni ce eş te e3
l-a zV!a2US
au i !iz_1}
go o s!o0a
nit vV !/şi

11B
lu mi q
nat!2'
pe Fi !ul_111a
lui Dum ne zeu !
deX1
o 1O'
fi in !ţă!!0
şi îm pre

0a
u !nă!S
};ăw
ve !S
e eş0
nic abB 011@1O@`00
mai na in te de veci a a fii pe

2'
toţi ! !în!O'
i-au vă ţat !
a!măr!Atu
U ri S!OS
i si !iAbB !în1o1!
Si Av\!S
im bo lul cre e1
e

PS
di !i )si1i }s!in0a
ţei vV 002'
cu o sâr !di!01w!0!!
e şi cu bu nă cre şti nă

O@01'
ta te a cea C!a!!OS
a as ta !a1a
+ al V1
că oă !S
}; ă\0a
tu )us1u }!
s u0a
indvV

www.stavropoleos.ro
2

01B
pen tru 0a q!1q
ceas ta şi noi ! 12O'
dum ne ze ieş !ti!
lor!A
lor!do
`p!S 0
o o o og me a

OS
u !ur1a
mândMm<C 3z
ta \!S
a aOa SU
re S!e_1}
cre e s!e0a
zândm<C 1B
slu qji !
im

1' ! ! !O'! ! \0!:


uiTa tă lui şi Fi u u lu uibB 00a
şi Du ou s1u Qz
huV )su2u US
lu !

_1}
Prea a s!a0a
sfântvV 3
în M3
tru 0!+ 1
o dum ne aO
ze S!eO'
i !i!\0!:m<
i re e C !b
Tre

1a
i @
mi 1'
i )iis!
/ de1a
o 1fi B`i O'
i !i!\0!K
in ţă ăbB

www.stavropoleos.ro