Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. Bolog S.R.L.

Strada Ion Creanga nr.3, Constanta


Telefon +40757370666

DECLARATIA PRIVIND POLITICA REFERITOARE LA


CALITATEA
Politi ă alităţii pro ovată de S.C. Bolog S.R.L. este a eea de a plasa lie tul şi eri ţele a estuia
ă s op pri ipal al o pa iei.
Î tregul perso al tre uie să se i pli e pe tru a fi posi ilă satisfa erea eri ţelor spe ifi e dar şi
î u ătăţirea o ti uă.
Pe tru ă a estea să fie posi ile, Dire torul Ge eral al S.C. Bolog S.R.L. sta ileşte ă ele e te ale
politi ii î do e iul alităţii ur ătoarele:
• Utilizarea a age e tului alităţii pe tru î u ătăţirea o ti uă a produselor şi
servi iilor fur izate folosid re o a dările apli a ile di sta dardul ISO 9 : 5;
• Evaluarea fre ve ţa a feed-back-uli di partea lie ţilor pe tru a asigura satisfa ţia
acestora;
• Asigurarea satisfa ţiei li etilor pri fur izarea de produse şi servi ii o for e, fur izate
la termenele stabilite contractual;
• Asigurarea otivării a gajaţilor.
Dire torul Ge eral îşi asu ă î traga respo sa ilitate pe tru a fa e î ţeleasă şi apli ată politi ă
fir ei î do e iul alităţii. Dire torul Ge eral se a gajează să:
• Asigure î u ătăţirea o ti uă a siste ului de a age e t al alităţii dar şi a politi ii de
alitate, pe tru o u ă dezvoltare a o pa iei;
• Să tra spu ă pra ti a este poli iti pri o ie tive ale alităţii lare.
Pri politi ă î do e iul alităţii şi o ie tivele sta ilite, Dire torul Ge eral, î preu ă u i regul
perso al, ur ăres satisfa ţia depli ă a lie ţilor î o diţii de efi ie tă e o o i ă şi satisfa ţie
profesio ală.

Director General,
Ing. Bolog Alexandra Mihaela

"Calitatea produsului u este totul, dar totul este i ic fără calitate." (Peters şi Water a - "In search of Excellence").