Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR – AGRESIVITATEA ÎN ȘCOALĂ

Anul școlar 2015/2016


SCOP
Chestionarul are ca scop studierea în profunzime a fenomenelor legate de violenţa şcolarã pentru a
oferi elevilor şansa de a-şi dezvolta personalitatea şi de a dobândi o educaţie de calitate, în
conformitate cu dreptul european la o şcoalã sigurã si fãrã violenţã, la libertate de exprimare fãrã
discriminări şi reprimări.

OBIECTIVE
 Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţã la Școala
 Identificarea situaţiilor de violenţã şcolarã
 Identificarea cauzelor generatoare de violenţă în şcoalã
 Elaborarea unui set de recomandãri, destinat elevilor, cadrelor didactice şi pãrintilor, cu
scopul de ameliorare a fenomenului violenţei în şcoalã

GRUPUL ŢINTĂ
Elevii de la gimnaziu
Chestionarul a fost aplicat unui eşantion reprezentativ de 100 elevi din grupul ţintă.

INTERPRETAREA CHESTIONARULUI

Chestionarul a fost aplicat unui grup reprezentativ de 100 elevi . Răspunsurile au fost următoarele:

1. Ai primit vreodată observaţii din partea profesorilor sau colegilor din cauza
comportamentului neadecvat pe care l-ai avut?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. da 35 35%
b. nu 65 65%
Dacă da, în ce a constat comportamentul neadecvat?
 Am vorbit neîntrebat – 25 răspunsuri
 Am folosit un limbaj neadecvat – 4 răspunsuri
 Am copiat le test – 2 răspunsuri
 Am folosit telefonul în oră – 4 răspunsuri

2. Care crezi că sunt cele mai frecvente forme de manifestare a comportamentului violent
între elevi ?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. violenţa verbalã (injurii, poreclire, jigniri, 100 100%
tachinare)
b. violenţa fizicã (bãtaie, lovire) 24 24%
c. certuri, conflicte 16 16%
d. furtul între elevi 8 8%

3. Ai asistat la scene de violenţă în şcoală?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. da 36 36%

1
b. nu 64 64%
Dacă da, în ce au constat acestea?
 Injurături, jigniri – 22 răspunsuri
 Bătaie între elevi – 14 răspunsuri
Cum ai reacţionat?
 am privit fără să fac nimic – 24 răspunsuri
 am încercat să-i despart şi să aplanez conflictul – 10 răspunsuri
 am lovit şi eu – 2 răspunsuri

4. Ai fost vreodată victima unui comportament agresiv, în şcoală?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. da 20 20%
b. nu 80 80%
Dacă da, în ce au constat acestea?
 Am fost înjurat – 12 răspunsuri
 Am fost lovit – 8 răspunsuri

5. Ai fost agresat vreodată de un coleg de clasă?


Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent
a. da 12 12%
b. nu 88 88%

Dacă da, de către cine? În ce fel ai fost agresat?


 Am fost înjurat, jignit – 8 răspunsuri
 Am fost lovit – 4 răspunsuri

6. Care 3 măsuri consideri că ar fi cele mai eficiente pentru reducerea comportamentelor


violente în şcoalã:

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. scãderea notei la purtare 52 52%
b. consilierea psihologicã 42 42%
c. exmatricularea 36 36%
d. activitãţi de reeducare (muncã în folosul 66 66%
comunitãtii, al şcolii)
e. amendã aplicată părinţlor 24 24%
f. activitãţi educative suplimentare, pentru 64 64%
explicarea cauzelor şi consecinţelor violenţei
g. profesorii sã le acorde mai multã atenţie 8 8%
elevilor cu manifestări violente
h. mai multã supraveghere din partea pãrinţilor 10 10%
i. instalare de camere video în incinta scolii 8 8%
j. colectivul clasei sã ia atitudine prompt şi ferm 8 8%
(cei vinovaţi sã fie o vreme marginalizaţi)

7. În cazul în care eşti victima unui comportament agresiv în şcoală, cum procedezi?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. răspund şi eu cu agresivitate 20 20%
b. anunţ dirigintele 16 16%

2
c. anunţ conducerea şcolii 10 10%
d. îmi anunţ părinţii 8 8%
e. anunţ poliţia 2 2%
f. nu răspund la provocări 34 34%
g. cer ajutor colegilor 16 16%
h. încerc să aplanez conflictul 42 42%

8. Care crezi că sunt cele mai frecvente cauze ale comportamentului violent în rândul elevilor?
Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent
a. invidia 24 24%
b. teribilismul specific vârstei 34 34%
c. lipsa de educaţie, de cultură 36 36%
d. televiziunea şi filmele care prezintã şi induc 14 14%
violenţã
e. lipsa dragostei pãrinteşti 10 10%
f. agresivitate, nervozitate înnăscută 28 28%
g. dorinta de a fi în centrul atenţiei 31 31%
h. diverse frustrãri personale (singurãtatea, lipsa 14 14%
de prieteni, lipsuri materiale)
i. consumul de bãuturi alcoolice sau droguri 10 20%
j. certurile şi agresiunile la care sunt supuşi în 20 20%
familie
9. Ai fost vreodată agresat (fizic sau verbal) de către profesori?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. da 14 14%
b. nu 86 86%

Dacă da, în ce fel?


 M-a făcut “prost” – 8 răspunsuri
 M-a făcut “idiot” – 2 răspunsuri
 M-a făcut “tâmpit” – 2 răspunsuri
 M-a făcut “animal” – 2 răspunsuri

10. Care sunt cele mai frecvente forme de manifestare a comportamentului violent al elevilor
faţã de profesori, în clasa ta?

Varianta de răspuns Nr. răspunsuri Procent


a. indisciplina la ore 76 76%
b. deteriorarea sălii de clasă şi a mobilierului 18 18%
c. refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare 28 28%
d. injurii, jigniri 10 10%
e. obrăznicia 68 68%

CONSTATĂRI
- Toţi elevii chestionaţi indică violenţa verbală ca fiind cea mai frecventă formă de violenţă între
elevi, doar un număr mic indicând violenţa fizică sau furtul
- Majoritatea cazurilor de violenţă la care elevii au fost martori sau victime se referă la violenţa
verbală
- Din cei 12 elevi care au răspuns afirmativ la întrebarea „Ai fost agresat vreodată de un coleg de
clasă?”, doar 2 elevi au precizat numele agresorului, ceilalţi refuzând să facă acest lucru
3
- Un număr foarte mare de elevi consideră că cele mai eficiente măsuri pentru reducerea
comportamentelor violente în şcoalã sunt cele de tip educativ (muncã în folosul comunitãtii, al
şcolii, activitãţi educative suplimentare pentru explicarea cauzelor şi consecinţelor violenţei)
- Un număr mare de elevi indică o atitudine nonviolentă ca răspuns la o eventuală agresiune ( nu
răspund la provocări, încerc să aplanez conflictul)
- Manifestările de violenţă ale profesorilor faţă de elevi sunt foarte puţine şi constau exclusiv în
violenţă verbală
- Majoritatea elevilor indică indisciplina la ore şi obrăznicia ca fiind principalele forme de
manifestare a violenţei elevilor faţă de profesori

 În concluzie, din răspunsurile elevilor chestionaţi reiese faptul că la Școala Gimnazială


Măieruș fenomenul violenţei există, dar nu atinge proporţii îngrijorătoare. Se impune luarea
unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a violenţei în şcoalã, care să ducă, dacă nu
la eliminarea totală, cel puţin la diminuarea numărului actelor de violenţă.

MĂSURI
- Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi implicarea activã a acestora
- Valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacitãţii elevilor care au comis acte de violenţã,
evitarea măsurilor centrate exclusiv pe sancţiune
- Încurajarea exprimãrii opiniei elevilor
- Constituirea unor structuri cu rol de mediere, alcãtuite din elevi, profesori, pãrinţi, poliţist de
proximitate
- Derularea unor programe de informare a elevilor privind modalitãţile de gestionare a unor situaţii
concrete de violenţã (auto-control, negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de auto-apãrare)
- Abordarea, în cadrul orelor de dirigenţie (şi nu numai) a temelor relevante pentru problematica
violenţei
- Derularea unor programe şi activitãţi extra-curriculare (sãptãmâna anti-violenţã;
concursuri/expoziţii tematice, invitarea unor specialişti care sã prezinte într-un mod interactiv teme
legate de violenţa şcolarã la care sã participe, pe lângã elevi, şi cadre didactice şi pãrinţi)
- Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenţie şi
intervenţie
- Intensificarea colaborării cu reprezentanții părinţilor şi alţi reprezentanţi ai societãţii civile
- Monitorizarea permanentă a fenomenelor de violenţã în şcoalã

Întocmit, responsabil Comisie prevenirea violentei, prof. .....................