Sunteți pe pagina 1din 441

CApÎTOlul 1

Era o zi n u m a i b u n ă d e visat, d u p ă - a m i a z a tîrziu,


soarele a r u n c î n d u m b r e prelungi p e u n d e p u t e a p ă ­
t r u n d e printre ramurile d e s e ale c o p a c i l o r din p ă d u r e ,
deşi lumina şi aurea mai ales coroanele copacilor, lăsînd
p ă m î n t u l afinat al p ă d u r i i într-o u m b r ă p l ă c u t ă , mis­
terioasă. Aerul fierbinte şi u m e d d e vară era parfumat
d e mirosul dulce-rozaliu al caprifoiului, totul a m e s t e c a t
a p o i c u m i r e a s m a b o g a t ă , m a r o n i e a pămîntului şi a
vegetaţiei intrate în putrefacţie şi c u a r o m a puţin iute şi
v e r d e a frunzelor. Pentru Faith Devlin mirosurile aveau
culori şi î n c ă d e mic c o p i l se distrase încercînd să î m ­
p r u m u t e a n u m i t e culori miresmelor care o î n c o n j u r a u .
Majoritatea culorilor p ă r e a u .evidente, luate mai ales
d u p ă felul în care arăta lucrul respectiv. Sigur c ă mirosul
pămîntului era m a r o n ; şi la fel d e clar părea să fie şi
m i r o s u l frunzelor, puţin iute, d e culoare verde, în mintea
şi imaginaţia ei. Grep-ul mirosea a galben-strălucitor;
ora adevărat că pînă atunci nu g u s t a s e nici unul, dar
o d a t ă , p e cînd se afla la b ă c ă n i e , luase u n fruct şi îi
a d u l m e c a s e c u m a r e grijă coaja, iar a r o m a îi e x p l o d a s e
p a r c ă p e papilele gustative, acru şi d u l c e în acelaşi
timp.
6

Mirosurile p u t e a u u ş o r s ă ia culori în imaginaţia ei;


dar a r o m a şi c u l o a r e a o a m e n i l o r erau c e v a mai c o m ­
plicate, p e n t r u c ă o a m e n i i n u erau a i d o m a lucrurilor, ci
a v e a u m a i m u l t e c u l o r i a m e s t e c a t e între ele. Culorile
n u p ă r e a u s ă fie aceleaşi în mirosul o a m e n i l o r faţă d e
mirosul lucrurilor. M a m a ei, Renee, a v e a d e e x e m p l u
unul roşu-întunecat şi iute, c u cîteva învîrtejiri d e n e g r u
şi g a l b e n , dar a c e a a r o m ă roşie a p r o a p e c ă p r e d o m i n a
celelalte n u a n ţ e . G a l b e n era foarte b u n la lucruri, dar nu
şi la o a m e n i ; şi nici verdele, p o a t e d o a r c a o u ş o a r ă
u m b r ă . Tatăl ei, A m o s , era o mixtură oribilă d e verde,
p u r p u r i u , g a l b e n şi n e g r u . Desluşirea culorilor lui f u s e s e
relativ u ş o a r ă p e n t r u c ă m e r e u îl a s o c i a s e c u v o m a . Bea
şi vărsa, b e a şi vărsa, asta era tot ce f ă c e a tatăl ei. De
fapt, mai şi urina. Chiar foarte mult.
Dar cel mai g r o z a v miros din lume, c u g e t a Faith, în
v r e m e ce îşi c r o i a d r u m u l prin p ă d u r e , privind în sus
spre razele d e s o a r e şi ţinîndu-şi fericirea secretă în­
g r o p a t ă adînc în suflet, îi aparţinea lui Gray Rouillard.
Faith trăia d o a r c a să-l v a d ă fugitiv prin oraş şi, d a c ă
r e u ş e a să se a p r o p i e destul d e mult c a să-i a u d ă v o c e a
j o a s ă , p r o f u n d ă , a t u n c i pur şi s i m p l u se c u t r e m u r a d e
b u c u r i e . în z i u a a c e e a reuşise să se a p r o p i e destul d e
mult d e el, încît să-l şi p o a t ă mirosi şi, d e fapt, el chiar o
şi atinsese. î n c ă mai era uşor ameţită d u p ă a c e a ex­
perienţă.
F u s e s e la m e r c e r i a din Prescott î m p r e u n ă c u J o d i e ,
s o r a ei mai m a r e , p e n t r u c ă J o d i e furase cîţiva dolari d e
la Renee şi v o i a să-şi ia nişte lac d e unghii. Mirosul lui
J o d i e era p o r t o c a l i u şi galben, o imitaţie foarte palidă a
m i r o s u l u i lui R e n e e . T o c m a i s e p r e g ă t e a u să p ă r ă ­
s e a s c ă m a g a z i n u l , c u lacul de unghii a s c u n s c u grijă în
sutienul lui J o d i e c a Renee să nu-l v a d ă . J o d i e p u r t a
sutien d e v r e o trei ani, deşi nu avea decît treisprezece,
7

şi asta era c e v a ce o n e c ă j e a p e Faith d e cîte ori se


g î n d e a , p e n t r u c ă a v e a deja u n s p r e z e c e ani şi nici o
u r m ă d e sîni. Pe pieptul ei plat şi c o p i l ă r e s c doar sfîr-
curile îşi f ă c u s e r ă apariţia şi era foarte jenată că exista
posibilitatea să se o b s e r v e s c h i m b a r e a petrecută. Fu­
s e s e intens c o n ş t i e n t ă c ă se v e d e a u clar d e s u b tricoul
foarte subţire şi p u r p u r i u c e a v e a scris pe el LSU, dar
atunci c î n d se loviseră d e Gray, care v o i a şi el să intre
în m a g a z i n , Faith uitase c u totul d e tricoul cel subţire şi
d e sfîrcurile sînilor î n c ă inexistenţi.
- F r u m o s t r i c o u , îi s p u s e s e Gray, în ochii negri o b -
s e r v î n d u - i - s e a m u z a m e n t u l în v r e m e ce o b ă t e a pe
umăr. Gray îşi p e t r e c e a v a c a n ţ a d e vară acasă, departe
d e c o l e g i u . J u c a f o t b a l p e n t r u LSU, f u n d a ş în primul a n .
A v e a n o u ă s p r e z e c e ani, u n metru o p t z e c i şi cinci de
centimetri, deşi era î n c ă în creştere, şi cîntărea cel puţin
o p t z e c i d e k i l o g r a m e . Faith ştia t o a t e astea pentru c ă le
citise în p a g i n a d e s p o r t a ziarului local. Ştia c ă f u g e a
s u t a d e metri în ş a i s p r e z e c e s e c u n d e şi c ă avea o
viteză laterală foarte mare, indiferent d e ce î n s e m n a lu­
crul ăsta. Şi mai ştia c ă era f r u m o s , nu în sensul d e
drăguţ, ci f r u m o s a ş a c u m şi armăsarul c a m p i o n al tată­
lui s ă u era f r u m o s , celebrul armăsar Maximilian. Un fel
d e f r u m u s e ţ e p u t e r n i c ă , sălbatică. M o ş t e n i r e a ereditară
din partea strămoşilor creoli francezi era evidentă în
pielea măslinie şi în o a s e l e puternice ale feţei. Părul
n e g r u şi b o g a t îi atîrna p e umeri, făcîndu-l să s e m e n e
c u un războinic medieval a d u s c a prin f a r m e c în pre­
zent. Faith citise t o a t e r o m a n e l e d p s p r e cavalerii m e ­
dievali şi d e s p r e f r u m o a s e l e lor d o m n i ţ e , t o a t e r o m a n e l e
p e care reuşise să p u n ă mîna, aşa c ă ştia c u m arăta un
cavaler a t u n c i cînd v e d e a unul.
Umărul o f u r n i c a s e a c o l o u n d e o atinsese Gray şi
sfîrcurile în f o r m a r e o d u r u s e r ă , făcînd-o să r o ş e a s c ă şi
8

să-şi p l e c e capul. Simţurile i se treziseră din c a u z a aro­


mei lui puternice, u n a c a l d ă , p r e g n a n t ă , a a r o m ă pe
care n-o putea descrie, c u u n r o ş u încă şi mai adînc
decît c e l al lui Renee, plin d e culori f r u m o a s e şi puter­
nice p e alături.
J o d i e îşi s c o s e s e în faţă sînii rotunzi şi mari, a c o ­
periţi d e o bluză fără mîneci d e u n roz-aprins. îşi lăsase
primii d o i nasturi d e s c h e i a ţ i .
- C e părere ai d e s p r e bluza m e a ? îl întrebase, făcînd
botic c a buzele să-i iasă şi mai mult în afară, aşa c u m o
v ă z u s e r ă şi pe Renee făcînd d e n e n u m ă r a t e ori.
- Culoare greşită, r ă s p u n s e s e Gray, c u o v o c e tă­
ioasă în care nu mai era nici u r m ă d e veselie. Faith ştia
foarte bine de ce. Era d i n c a u z ă c ă Renee se c u l c a c u
tatăl lui, Guy. Şi îi auzise şi pe alţii c u m d i s c u t a u d e
Renee, ştia ce î n s e m n a cuvîntul „tîrfă".
El trecuse a p o i p e lîngă ele şi d e s c h i s e s e u ş a m a ­
gazinului, dispărînd î n ă u n t r u . J o d i e privise în u r m a lui
cîteva s e c u n d e , d u p ă care îşi întorsese ochii lacomi
spre Faith.
- Dă-mi mie tricoul t ă u , îi s p u s e s e .
- E prea mic p e n t r u tine, r ă s p u n s e s e Faith, b u c u ­
roasă că nu avea c u m să-i vină. Lui Gray îi p l ă c u s e
bluza ei, o atinsese şi n-avea d e g î n d s ă o c e d e z e .
Jodie se î n c r u n t a s e fclîndu-şi s e a m a d e adevărul evi­
dent. Faith era m i c ă şi foarte slabă, dar chiar şi umerii ei
firavi de-abia î n c ă p u s e r ă în tricoul acela vechi d e d o i
ani.
- O să-mi iau şi e u unul, d e c l a r a s e hotărîtă J o d i e .
Şi ea avea d e g î n d să-şi c u m p e r e un altul, c u g e t ă
Faith în vreme c e privea visătoare la m o d e l e l e d e u m b r ă
şi lumină p e care le f ă c e a soarele printre frunze. Da, şi
J o d i e nu va a v e a tricoul p e care Gray îl atinsese; Faith îl
s c o s e s e imediat ce a j u n s e s e a c a s ă împăturindu-l c u
9

grijă şi strecurîndu-l s u b saltea. S i n g u r u l fel în care


c i n e v a l-ar fi putut găsi ar fi fost d a c ă s-ar fi a p u c a t să
s c o a t ă c e a r c e a f u l d e p e pat c a să-l d u c ă la spălat şi, de
v r e m e ce Faith era s i n g u r a care f ă c e a lucrul ăsta, tricoul
avea să fie în s i g u r a n ţ ă ; p u t e a să d o a r m ă pe el în fie­
care n o a p t e .
Gray. V i o l e n t a emoţiilor o speria, dar nu le p u t e a
stăpîni. N u t r e b u i a decît să-l v a d ă şi inima î n c e p e a să-i
bată c u atîta violentă în pieptul d e s c ă r n a t , c ă o d u r e a u
c o a s t e l e , s i m ţ i n d u - s e înfierbîntată şi înfrigurată în ace­
laşi t i m p . Gray era c a u n z e u în micul orgş Prescott, din
Louisiana; era la fel d e sălbatic c a u n m u s t a n g , îi auzise
pe o a m e n i s p u n î n d asta, dar era şi sprijinit d e banii
Rouillard, şi chiar d e mic c o p i l a v u s e s e u n farmec c u
t o t u l aparte care î n m u i a şi înfiora inima femeilor. Familia
Rouillard a v e a şi ea partea ei d e ticăloşi şi renegaţi, însă
Gray se arătase a fi cel mai aprig dintre toti. Dar era un
Rouillard, a ş a c ă , chiar şi atunci cînd isca u n adevărat
iad în jur, o f ă c e a c u c e a mai mare e l e g a n t ă şi stil.
Şi c u t o a t e astea n u f u s e s e n i c i o d a t ă răutăcios c u
Faith, în felul în care o f ă c u s e r ă alţi o a m e n i din oraş.
S o r a lui, M o n i c a , o d a t ă chiar s c u i p a s e în direcţia lor,
cînd Faith şi J o d i e o întîlniseră d i n întîmplare p e trotuar.
Faith se b u c u r a sincer c ă M o n i c a era p e u n d e v a prin
N e w Orleans într-un p e n s i o n elegant p e n t r u fete şi c ă
n u v e n e a p e a c a s ă p r e a d e s , nici m ă c a r în t i m p u l verii,
şi asta p e n t r u c ă era m e r e u plecată în vizite la prieteni.
Pe d e altă parte, lui Faith îi sîngerase inima atunci cînd
Gray p l e c a s e v r e m e d e luni întregi la LSU; B a t o n R o u g e
nu era c h i a r a ş a d e d e p a r t e , dar în t i m p u l s e z o n u l u i
d e f o t b a l , Gray n u a v e a p r e a mult t i m p liber, c a atare
a p ă r e a a c a s ă d o a r în t i m p u l vacantelor. De cîte ori ştia
c ă e a c a s ă , Faith c ă u t a să stea cît mai mult prin oraş, în
s p e r a n ţ a c ă îl v a p u t e a zări chiar şi în treacăt, plim-
10

bîndu-se leneş, c u i n d o l e n t a u n e i pisici d e rasă, atît d e


înalt şi d e puternic, şi p e r i c u l o s d e fermecător.
A c u m , c ă era vară, îşi p e t r e c e a mare parte din t i m p
la lac, a c e s t a fiind şi motivul expediţiei lui Faith prin
p ă d u r e . Lacul era particular, c e v a mai mare d e d o u ă mii
d e acri, c u p r i n s în totalitate d e d o m e n i u l Rouillard. Era
l u n g şi d e p f o r m ă n e r e g u l a t ă , a v î n d chiar şi cîteva
c u r b e , larg şi foarte adînc în unele locuri* îngust şi c u
a p ă m i c ă în altele. C o n a c u l mare şi alb ai familiei era la
est d e lac, c a b a n a părăginită a familiei Devlin la vest, dar
nici u n a dintre c a s e n u era d e fapt aşezată pe malurile
lui. S i n g u r a d e pe malul lacului era c ă s u ţ a d e vară a
familiei Rouillard, un fel d e vilă a l b ă c u un etaj şi d o u ă
d o r m i t o a r e , o bucătărie, o sufragerie şi o v e r a n d ă a c o ­
perită care o î n c e r c u i a c o m p l e t . Mai j o s d e vilă se afla
un mic d e p o z i t p e n t r u a m b a r c a ţ i u n i l e uşoare, un d i g
micuţ şi chiar şi o g r o a p ă p e n t r u jăratic c u un grătar p u s
d e a s u p r a , s p e c i a l p e n t r u picnicuri. Cîteodată, în t i m p u l
verilor, Gray şi prietenii lui se a d u n a u a c o l o c a să înoate
şi p e n t r u c a n o t a j , iar Faith se furişa printre c o p a c i şi-i
u r m ă r e a pe toţi s p r e m a r e a b u c u r i e a inimii ei.
Poate c ă şi în ziua a c e e a a v e a u să fie a c o l o , c u g e t ă ,
simţind d u r e r e a a c e e a d u l c e care o c u p r i n d e a d e cîte
ori se g î n d e a la el. Ar fi fost de-a dreptul minunat să-l
p o a t ă v e d e a d e d o u ă ori într-o s i n g u r ă zi.
Era d e s c u l ţ ă , i a r pantalonii scurţi îi lăsau picioarele
slabe n e p r o t e j a t e d e zgîrieturi şi d e şerpi, dar Faith se
s i m ţ e a c a a c a s ă în p ă d u r e , la fel c a majoritatea crea­
turilor t i m i d e ; nu-şi f ă c e a d e l o c p r o b l e m e în privinţa şer­
pilor şi pur şi s i m p l u n u le d ă d e a atenţie. Părul lung şi
roşcat care m e r e u avea t e n d i n ţ a d e a-i atîrna neglijent
în o c h i , d e r a n j î n d - o , îl prinsese la s p a t e c u o b u c ă ţ i c ă
d e elastic. Se s t r e c u r a c a o veveriţă printre c o p a c i , ochii
ei mari c a d e pisică strălucind visători în v r e m e ce se
11

g î n d e a d o a r la Gray. P o a t e c ă v e n i s e a c o l o ; p o a t e c ă
într-o zi o v a v e d e a a s c u n z î n d u - s e d u p ă tufişuri s a u
s p i o n î n d u - l d e d u p ă v r e u n c o p a c şi atunci îi va întinde o
m î n ă şi-i v a s p u n e : „ D e c e n u ieşi d e - a c o l o c a să te
distrezi puţin c u n o i ? " Se p i e r d u c u totul în minunatul
vis c u ochii d e s c h i ş i , g î n d i n d u - s e c u m ar fi fost d a c ă şi
e a ar fi f ă c u t parte d i n g r u p u l g ă l ă g i o s d e tineri bronzaţi
care rîdeau mult, i m a g i n î n d u - s e printre fetele înalte şi
ispititoare, î m b r ă c a t e în c o s t u m e d e baie s u m a r e .
Chiar înainte s ă a j u n g ă la m a r g i n e a luminişului în
c a r e f u s e s e c o n s t r u i t ă vila, p u t u desluşi licărul argintiu
al maşinii Corvette ce-i a p a r ţ i n e a lui Gray şi care f u s e s e
p a r c a t ă în f a t a c a s e i , iar i n i m a î n c e p u să-i b a t ă c u
v i o l e n ţ ă . Era a c o l o ! Se s t r e c u r ă p r e c a u t ă d u p ă trunchiul
u n u i c o p a c b ă t r î n , dar, d u p ă u n m o m e n t , îşi d ă d u
s e a m a c ă n u p u t e a auzi nimic. N u se d e s l u ş e a u s u n e ­
tele apei î m p r o ş c a t e , nici u n fel d e ţipete s a u chiote sau
rîsete.
Poate c ă el d o a r stătea şi p e s c u i a d e p e d o c s a u
p o a t e c ă ieşise c u b a r c a în larg. Faith se m i ş c ă mai
a p r o a p e , c ă u t î n d s ă z ă r e a s c ă d o c u l , dar c o n s t r u c ţ i a
a c e e a d e l e m n era în întregime g o a l ă . N u era a c o l o . Se
simţi d e o d a t ă d e z a m ă g i t ă . D a c ă luase b a r c a , n u avea
d e u n d e s ă ştie cît t i m p avea s ă fie plecat, iar ea nu
p u t e a rămîne a c o l o în aşteptare. Furase t i m p u l acela
n u m a i p e n t r u e a , dar foarte c u r î n d t r e b u i a s ă se î n ­
t o a r c ă a c a s ă c a s ă p r e g ă t e a s c ă c i n a şi s ă a i b ă grijă d e
Scottie.
T o c m a i s e p r e g ă t e a s ă plece, cînd u n m u r m u r îi
a j u n s e pînă la u r e c h i , a ş a c ă se opri, c u c a p u l ridicat,
c ă u t î n d s ă localizeze z g o m o t u l . Părăsi a d ă p o s t u l p r o ­
tector al c o p a c i l o r şi f ă c u cîţiva paşi în luminiş, mai
a p r o a p e d e vilă; ar fi fost dificil să-l z ă r e a s c ă d i n p ă ­
d u r e . Şi, d a c ă se a p r o p i a mai mult, m ă c a r îl p u t e a auzi
12

şi tot ar fi î n s e m n a t c e v a .
Faith a v e a a c e a calitate a tuturor vietăţilor mici şi
s p e r i o a s e : se p u t e a d e p l a s a într-o linişte desăvîrşită.
Picioarele-i g o a l e n u f ă c e a u nici cel mai mic z g o m o t în
v r e m e ce se a p r o p i a t o t mai mult d e casă, încercînd să
se m e n ţ i n ă la distanţă d e ferestre, astfel încît s ă n u fie
văzută d e cei d i n ă u n t r u . M u r m u r u l acela p ă r e a s ă vină
din s p a t e l e vilei, d i n z o n a în care erau d o r m i t o a r e l e .
Ajunse la v e r a n d ă şi u r c ă t ă c u t ă scările, c u c a p u l
iarăşi ridicat în v r e m e c e c ă u t a s ă p r i n d ă cuvintele, deşi
nu le prea p u t e a înţelege. T o t u ş i era v o c e a lui Gray;
t o n u l acela a d î n c era inimitabil, cel puţin p e n t r u ea. A p o i
auzi un g e a m ă t , u n fel d e oftat pe un t o n mult mai
subţire.
M o a r t ă d e curiozitate, c o n d u s ă d e v o c e a lui Gray,
Faith se m i ş c ă din poziţia în care se afla, a p ă s î n d pe
uşa d e p l a s ă d e la v e r a n d ă . Nu era încuiată. O d e s c h i s e
încet, atît cît să-şi p o a t ă strecura trupul subţire înăuntru,
închizînd-o a p o i la loc fără cel mai mic z g o m o t . Mergînd
pe mîini şi g e n u n c h i , se tîrî mai mult pe p o d e a u a d e
lemn a v e r a n d e i pînă în d r e p t u l ferestrei d e la d o r m i t o r u l
d e u n d e p ă r e a u s ă vină m u r m u r e l e .
Auzi î n c ă u n oftat.
- Gray, s p u s e cealaltă v o c e , o v o c e d e fată, încor­
d a t ă şi t r e m u r ă t o a r e .
- Sssst, ssst, m u r m u r ă Gray, u n s u n e t j o s care de-a-
bia d a c ă a j u n s e pînă la Faith. Mai s p u s e ceva, dar c u ­
vintele lui n u î n s e m n a u nimic p e n t r u ea. T r e c u s e r ă pe
lîngă urechile ei fără a le i m p r e s i o n a , fără să fi fost
înţelese. D u p ă care Gray s p u s e Ma chere, iar sunetele
acelea c ă p ă t a r ă d e o d a t ă r e z o n a n ţ ă şi înţelegere. Vor­
b e a în f r a n c e z ă , îşi d ă d u ea s e a m a , şi, imediat d u p ă
aceea, cuvintele lui c ă p ă t a r ă u n s e n s , d e p a r c ă a c e a
m i c ă d e s c o p e r i r e găsise în creierul ei un a n u m e ritm.
Deşi familia Devlin nu era nici creolă şi nici c a j u n ă , Faith
13

înţelegea a p r o a p e t o t c e ş o p t e a el. Majoritatea o a m e ­


nilor din z o n ă v o r b e a u şi î n ţ e l e g e a u franceza mai mult
s a u mai p u ţ i n .
Se p ă r e a c ă el î n c e r c a să c o n v i n g ă p a r c ă un cîine
să-l u r m e z e , m e d i t a Faith mai d e p a r t e . V o c e a lui era
c a l d ă şi mîngîietoare, cuvintele erau alintări şi c o m p l i ­
m e n t e . Cînd fata î n c e p u iarăşi s ă v o r b e a s c ă , v o c e a îi
p ă r e a tot î n c o r d a t ă , dar şi c u o a n u m e notă d e s u ­
p u n e r e în ea.
C u r i o a s ă , Faith se m u t ă într-o parte şi-şi înălţă c a p u l
d e s t u l c a să v a d ă c u u n s i n g u r o c h i c e a n u m e se petre­
c e a în c a m e r ă . Şi c e e a c e v ă z u o f ă c u să î n c r e m e ­
nească.
Gray şi fata erau a m î n d o i g o i p u ş c ă şi stăteau în
pat, care era poziţionat c u tăblia d e la c a p c h i a r . s p r e
fereastră şi î m p i n s s p r e unul dintre pereţi. Nici unul din
ei n u p ă r e a s-o o b s e r v e , c e e a c e era u n mare n o r o c ,
p e n t r u c ă Faith n u s-ar fi putut m i ş c a nici d a c ă a m î n d o i
s-ar fi întors s-o p r i v e a s c ă ţintă.
Gray era întins c u spatele la ea, braţul stîng ţinîndu-l
s u b c a p u l c u păr b l o n d şi o n d u l a t al fetei. Era aplecat
p e s t e ea într-un fel care-i tăie respiraţia lui Faith, p e n t r u
c ă în el p ă r e a s ă fie şi c e v a protector şi c e v a posesiv.
Tocmai o săruta, sărutări lungi care lăsau încăperea
în linişte, e x c e p t î n d , desigur, g e m e t e l e şi oftaturile, în
v r e m e c e mîna d r e a p t ă părea s ă fie - era - Gray îşi
s c h i m b ă poziţia şi Faith p u t u v e d e a foarte bine c ă mîna
lui d r e a p t ă era chiar între c o a p s e l e g o a l e ale fetei, exact
p e s t e locul r u ş i n o s .
Faith se s i m ţ e a ameţită, dar a p o i îşi d ă d u s e a m a c ă
în tot acel răstimp îşi ţ i n u s e respiraţia. Grijulie, expiră
aerul din plămîni, lăsîndu-şi o b r a z u l s ă se o d i h n e a s c ă
p e lemnul alb al ferestrei. Ştia c e a n u m e f ă c e a u cei d o i
din c a m e r ă . A v e a u n s p r e z e c e ani şi nu mai era d e l o c o
fetiţă, d e ş i î n c ă nu-i c r e s c u s e r ă sînii. C u cîţiva ani în
14

u r m ă îi auzise p e Renee şi p e taică-său făcînd acelaşi


lucru în d o r m i t o r u l lor, iar fratele lor cel mare, Russ, le
explicase p e îndelete şi foarte plastic c e a n u m e se p e ­
t r e c e a a c o l o . De altfel v ă z u s e cîinii şi auzise pisicile
tipînd în v r e m e c e o f ă c e a u .
Fata ţ i p ă şi Faith a r u n c ă iarăşi o privire. A c u m Gray
era d e a s u p r a ei, î n c ă m u r m u r î n d încet în franceză, alin-
tînd-o, mîngîind-o. îi s p u s e cît d e d r ă g u ţ ă o g ă s e a , cît
d e m u l t o d o r i s e , cît d e c a l d ă şi d e d e l i c i o a s ă era. Şi,
în v r e m e ce c o n t i n u a să-i v o r b e a s c ă , îşi ajusta poziţia,
ţinîndu-şi mîna d r e a p t ă între trupurile a p r o a p e î m p r e u ­
nate în v r e m e c e c u stînga îşi susţinea greutatea. Faith
nu p u t e a v e d e a c e a n u m e f ă c e a el c u mîna d r e a p t ă , dar
ştia o r i c u m . C u u n fel d e ş o c , o r e c u n o s c u d e o d a t ă şi
p e fată. Lindsey Partain; tatăl ei era a v o c a t în Prescott.
- Gray, ţipă fata, cu v o c e a din nou încordată.
D o a m n e ! N u pot...
Fesele m u s c u l o a s e ale lui Gray se î n c o r d a s e r ă deja,
iar fata se arcui s u b el, tipînd din n o u . Dar se a g ă ţ a s e
c u putere d e el, iar ţipătul p r e c e d e n t fusese d o a r unul
d e plăcere intensă. Picioarele lungi i se ridicaseră p a r c ă
d e la sine, unul î n c e r c u i n d u - i mijlocul, în v r e m e c e celă­
lalt i se î n c o r d a s e peste unul d i n picioarele lui.
El î n c e p u s ă se mişte încet, trupul puternic şi m u s ­
c u l o s d î n d i m p r e s i a d e o forţă covîrşitoare. S c e n a era
p o a t e p u ţ i n d u r ă şi neliniştitoare, dar exista în ea şi o
a n u m e f r u m u s e ţ e care o ţinu p e Faith în loc. Gray era
a ş a d e m a r e şi d e puternic, t r u p u l bine bronzat graţios
şi intens m a s c u l i n , în v r e m e ce Lindsey era subţirică şi
bine f ă c u t ă , delicat d e f e m i n i n ă în îmbrăţişarea lui. Şi el
p ă r e a s ă a i b ă atîta grijă d e ea, iar ei să-i p l a c ă atît d e
mult, c u mîinile-i subţirele agăţate d e spatele lui, c u
c a p u l lăsat într-o parte şi c o a p s e l e care se ridicau în
acelaşi ritm încet, i m p u s d e el d e la început.
Faith îi privea c u o c h i aprinşi. N u era g e l o a s ă . Gray
15

îi era superior, iar ea era î n c ă atît d e tînără, încît pînă


atunci n u se gîndise la el în v r e u n fel romantic s a u
posesiv. Gray era p u n c t u l strălucitor al universului ei,
t r e b u i a venerat d e d e p a r t e , iar e a se m u l ţ u m e a şi se
s i m ţ e a fericită şi d a c ă d o a r îl zărea d i n cînd în cînd.
Astăzi, cînd efectiv v o r b i s e c u ea şi îi atinsese tricoul,
simţise c ă u r c a s e în rai. N u se p u t e a închipui în locul lui
Lindsey, stînd g o a l ă în braţele lui, nici măcar nu p u t e a
să-şi i m a g i n e z e c u m ar fi fost, ce a n u m e ar fi simţit.
Mişcările lui Gray se înteţiseră, iar fata î n c e p u s e iar
s ă ţipe, agăţîndu-se şi mai tare d e trupul d e d e a s u p r a
ei, c u dinţii strînşi d e p a r c ă ar fi avut dureri mari, numai
c ă Faith instinctiv ştia c ă n u avea nici u n fel d e dureri.
Gray p ă r e a şi el copleşit d e senzaţii, p e n t r u c ă îşi lăsase
c a p u l p e s p a t e , c u părul lung şi întunecat u d în jurul
tîmplelor, vîrfurile a g ă ţ î n d u - s e d e spatele lipicios din
c a u z a sudorii. A p o i p ă r u să se î n c o r d e z e d e o d a t ă , d u p ă
care se c u t r e m u r ă tot, lăsînd să-i s c a p e din gît un oftat
p r e l u n g şi răguşit.
Inima lui Faith se t r a n s f o r m a s e p a r c ă într-un c i o c a n ,
iar ochii verzi c a d e pisică erau imenşi pe feţişoara
slabă, a t u n c i cînd se î n d e p ă r t ă încet d e fereastră, ieşind
pe nesimţite p e u ş a v e r a n d e i şi a p o i în j o s pe scări.
Deci a ş a era. Chiar îl v ă z u s e p e Gray făcînd-o. Fără
haine era î n c ă şi mai f r u m o s decît îşi i m a g i n a s e . Şi n u
făcea z g o m o t e dezgustătoare ca de porc aşa c u m
f ă c e a tatăl ei, a t u n c i c î n d era destul d e treaz c a să
m e a r g ă î m p r e u n ă c u Renee în dormitor, c e e a ce nu se
întîmplase prea d e s în ultimii d o i ani.
D a c ă tatăl lui Gray, Guy, era la fel d e f r u m o s cînd o
f ă c e a p r e c u m era şi fiul s ă u , se gîndi d e o d a t ă tulburată
Faith, n u p u t e a s-o î n v i n o v ă ţ e a s c ă d e l o c pe Renee că îl
prefera p e el în locul lui A m o s .
Ajunse în s i g u r a n ţ a copacilor, strecurîndu-se agilă
printre tufişuri şi ramuri. Era foarte tîrziu şi p r o b a b i l c ă
16

avea s ă ia cîteva curele b u n e d e la tatăl ei p e n t r u c ă


încă nu-i p r e g ă t i s e m a s a d e seară şi p e n t r u c ă n u a v u ­
sese grijă d e Scottie; c a m astea erau sarcinile ei, dar
o r i c u m meritase. îl v ă z u s e p e Gray.

Obosit, satisfăcut, t r e m u r î n d şi respirînd c u greutate


d u p ă o r g a s m u l prelungit, Gray îşi ridică fruntea d e pe
umărul lui Lindsey. Şi ea î n c ă respira c u greutate, ţinîn-
du-şi ochii închişi. îşi p e t r e c u s e o b u n ă parte din a c e a
d u p ă - a m i a z ă s e d u c î n d - o , dar meritase efortul c u priso­
sinţă. A c e l p r o c e s lent în care-şi p u s e s e la bătaie tot
f a r m e c u l şi imaginaţia f ă c u s e c a sexul să fie c u mult mai
b u n decît se a ş t e p t a s e .
O fulgerare d e c u l o a r e , o m i c ă mişcare în v e d e r e a
lui periferică îl î n d e m n a r ă să-şi î n d r e p t e ochii spre fe­
reastra d e s c h i s ă şi s p r e p ă d u r e a d i n spatele v e r a n d e i .
Nu prinse decît o privire s c u r t ă a unei siluete fragile c u
un păr roşcat, dar îi era de-ajuns c a s-o identifice fără
dubii p e c e a mai tînără dintre fetele Devlin.
Dar c e f ă c e a p u ş t o a i c a prin p ă d u r e , atît d e d e p a r t e
d e c ă s u ţ a lor? Gray nu-i suflă nimic d e s p r e asta lui
Lindsey, p e n t r u c ă ar fi intrat în p a n i c ă d a c ă ar fi ştiut c ă
cineva o o b s e r v a s e ^ f u r i ş î n d u - s e c u el în c ă s u ţ a d e pe
malul lacului, chiar d a c ă acel cineva ar fi fost d o a r u n a
din g u n o a i e l e Devlin. Era l o g o d i t ă c u D e w a y n e M o u t o n
şi n u i-ar fi p l ă c u t să i se strice acel aranjament datorită
faptului c ă se c u l c a s e c u Gray. Familia M o u t o n nu era
la fel d e b o g a t ă c a familia Rouillard - nimeni din partea
a c e e a a Louisianei nu era - , dar Lindsey ştia c ă îl p u t e a
m a n e v r a p e D e w a y n e într-un fel în care nici n-ar fi putut
s p e r a c ă ar reuşi v r e o d a t ă c u Gray. Gray era, desigur, o
c a p t u r ă c u mult mai b u n ă , dar n-ar fi fost d e l o c u n soţ
17

p r e a c o n f o r t a b i l , iar L i n d s e y e r a d e s t u l d e ş m e c h e r ă
c a să-şi d e a s e a m a c ă o r i c u m n-ar fi avut nici o ş a n s ă
c u el.
- Ce este? m u r m u r ă încet, mîngîindu-i umărul.
- Nimic. îşi î n t o a r s e c a p u l şi o sărută c u duritate,
d u p ă care se d e s p r i n s e d i n îmbrăţişarea ei, aşezîndu-se
pe m a r g i n e a patului. A m o b s e r v a t d o a r cît d e tîrziu este.
Lindsey a r u n c ă şi ea o privire p e fereastră, la u m ­
brele t:are se lungiseră, d u p ă care se ridică g e m î n d .
- D o a m n e , în s e a r a asta, trebuie să iau m a s a c u
familia M o u t o n ! N-o s ă r e u ş e s c n i c i o d a t ă s ă fiu g a t a
la t i m p ! Se d ă d u j o s d i n pat şi se a p u c ă să-şi a d u n e
hainele împrăştiate.
Gray se î m b r ă c a d e s t u l d e liniştit în v r e m e ce gîn-
durile îi r ă m ă s e s e r ă la m e z i n a familiei Devlin. Oare îi
v ă z u s e , şi d a c ă d a , a t u n c i v a s p u n e cuiva, ceva? Era un
c o p i l foarte ciudat, mult mai t i m i d ă decît s o r a ei mai
mare, care d ă d e a d e j a s e m n e c ă a v e a s ă fie o tîrfă la fel
d e mare c a şi m a m a lor. N u m a i c ă m e z i n a avea o c h i
bătrîni şi înţelepţi p e feţişoara s l ă b u ţ ă , o c h i care-i a m i n ­
t e a u d e cei ai pisicii, verzui-maronii c u tente p a r c ă d e
auriu, încît c î t e o d a t ă erau verzi şi alteori p ă r e a u g ă l b u i .
A v e a s e n t i m e n t u l c ă p u ş t o a i c e i nu-i s c ă p a u prea multe.
Probabil c ă ştia c ă m a m a ei era b u c ă ţ i c a d u l c e din
aşternutul tatălui lui, c ă familia ei locuia în c a b a n ă fără
s ă p l ă t e a s c ă nici c e a mai m i c ă chirie, d o a r c a Renee să
fie a p r o a p e ori d e cîte ori o d o r e a G u y Rouillard. Puş­
t o a i c a n-ar risca s ă se p u n ă rău c u nici unul din familia
Rouillard, d e c i .
Biata fată, n u m a i piele şi o s şi c u o c h i d e zînă. Fu­
s e s e n ă s c u t ă în mizerie şi nu avea nici c e a mai m i c ă
ş a n s ă să mai iasă v r e o d a t ă d e a c o l o , p r e s u p u n î n d c ă
îşi d o r e a a ş a ceva. A m o s Devlin era u n beţiv înrăit, şi cei
d o i băieţi mai m a r i , Russ şi Nicki, erau leneşi, hoţi şi
m i n c i n o ş i , la fef d e răi c a şi tatăl lor, arătînd c ă şi ei se
18

vor t r a n s f o r m a în nişte beţivani. M a m e i ei, Renee, îi plă­


c e a la fel d e mult s ă b e a , dar a v e a grijă mereu să nu
întreacă m ă s u r a , n u a ş a c u m f ă c e a m e r e u A m o s . Era
fîşneată şi f r u m o a s ă , chiar şi d u p ă ce n ă s c u s e cinci
c o p i i , c u păr d e s d e u n roşcat întunecat pe care n u m a i
fata c e a m i c ă îl m o ş t e n i s e , la fel c a şi ochii verzi şi
pielea a l b ă şi delicată. Renee n u era rea, c a A m o s , dar
nici m a m ă b u n ă p e n t r u c o p i i . Lui Renee nu-i p ă s a decît
s ă se c u l c e - c u alţi bărbaţi. G l u m a care circula prin z o n ă
era c ă Renee a v e a călcîiele atît d e r o t u n d e , încît servise
d e m o d e l lui W e e b l e s . Dar, s p r e d e o s e b i r e d e W e e b l e s ,
Renee era în stare s ă rămînă c u l c a t ă oricînd exista un
bărbat g a t a s ă se urce pe ea. împrăştia în jur o aură d e
sex, sex d e c ă z u t , atrăgînd spre ea bărbaţii aşa c u m o
c ă ţ e a în călduri ar fi atras dulăii.
J o d i e , fata c e a mare, era b u c ă ţ i c ă ruptă din ea, deja
uitîndu-se c u o c h i flămînzi d u p ă oricare bărbat. Cînd
v e n e a v o r b a d e sex a v e a aceeaşi o b s e s i e c a şi Renee,
iar Gray se î n d o i a c ă mai era virgină, deşi de-abia in­
trase la liceu. Se t o t oferea lui d e cîte ori îl v e d e a , n u m a i
că pe Gray nu-l t e n t a d e l o c . Mai r e p e d e s-ar fi culcat c u
un ş a r p e decît c u J o d i e Devlin.
Cel mai mic dintre băieţii Devlin era retardat. Gray îl
v ă z u s e d o a r o d a t ă , p o a t e d e d o u ă ori, şi d e fiecare
d a t ă s t ă t u s e agăţat d e picioarele mezinei - la naiba,
care era n u m e l e e i ? ^ C e v a la care se gîndise c u un
m o m e n t în u r m ă îi amintise. Fay? Fay c e a c u o c h i d e
zînă? N u , era altceva, dar a s e m ă n ă t o r o r i c u m c u asta -
Faith. Asta era. N u m e c a m ciudat pentru o Devlin, mai
ales cînd nici A m o s şi nici Renee n u erau d e l o c bise-
ricoşL
C u o a s e m e n e a familie biata p u ş t o a i c ă era bleste­
mată, în d o a r cîţiva ani d e a c u m î n c o l o va călca pe
urmele m a m e i şi ale surorii mai mari, pentru că asta era
ce v e d e a în c a s ă . Şi chiar d a c ă n-ar fi interesat-o să le
19

c a l c e p e u r m e , băieţii t o t ar v e n i d u p ă ea din simplul


motiv c ă era tot o Devlin, a ş a c ă n u v a p u t e a s ă reziste
p r e a mult.
T o a t ă l u m e a d i n o r a ş ştia c ă tatăl lui se c u l c a c u
Renee şi asta d e ani d e zile. Şi, p e cît d e mult îşi iubea
Gray m a m a , t o t u ş i nu-l p u t e a c o n d a m n a p e G u y c ă se
d u c e a în altă parte, în braţele altei f e m e i ; pentru c ă
n u m a i D u m n e z e u ştia c ă m a m a lui n u i-ar fi permis
n i c i o d a t ă s-o m a i a t i n g ă . N o e l l e e r a p e r s o a n a care
s u p o r t a cel mai p u ţ i n atingerile fizice, s i n g u r a d e acest
fel p e care o c u n o ş t e a el. La treizeci şi n o u ă d e ani era
d e m n ă , r e c e şi f r u m o a s ă , f o a r t e s t ă p î n ă pe s i n e şi
foarte d e m o d a t ă . Nu-i p l ă c e a d e l o c s ă fie atinsă, nici
chiar d e copiii ei. M a r e a m i n u n e era c ă reuşise în cele
d i n u r m ă s ă a i b ă c o p i i . De a c e e a G u y îi fusese ne­
c r e d i n c i o s , d i n t o t d e a u n a , şi asta s p r e m a r e a ei uşurare.
G u y Rouillard era u n tip v i g u r o s al cărui sînge c l o c o t e a
în v e n e şi t r e c u s e prin multe paturi înainte s ă se stabi­
lească o a r e c u m la Renee Devlin. Dar G u y era extrem d e
curtenitor şi d e p r o t e c t o r fată d e Noelle, şi Gray ştia c ă
n u avea s-o p ă r ă s e a s c ă niciodată, mai ales p e n t r u o
tîrfă ieftină d e t e a p a lui Renee.
Se p ă r e a c ă s i n g u r a p e r s o a n ă căreia nu-i c o n v e n e a
totuşi acel a r a n j a m e n t r ă m ă s e s e s o r a lui, M o n i c a . înfo­
m e t a t ă şi l i p s i t ă d e d r a g o s t e a şi a t i n g e r e a m a m e i ,
M o n i c a se î n t o r s e s e d e m i c ă s p r e tatăl ei şi era c u m p l i t
d e g e l o a s ă p e Renee atît p e n t r u Noelle, cît mai ales din
c a u z a t i m p u l u i p e c a r e G u y îl p e t r e c e a în c o m p a n i a ei,
lipsind d e a c a s ă , în c a s ă era c u mult mai linişte a c u m ,
c ă M o n i c a se d u s e s e la ş c o a l ă , şi era prinsă c u noii ef
prieteni d e a c o l o .
- Gray, grăbeşte-te, îl i m p l o r ă Lindsey disperată.
Gray îşi b ă g ă mîinile în mînecile c ă m ă ş i i , lăsînd-o
descheiată.
- Sînt gata. O s ă r u t ă şi o lovi uşor p e s t e f u n d . Nu-ţi
20

mai j u m u l i p e n e l e , d r a g ă . N u t r e b u i e decît să-ti s c h i m b i


hainele. în rest eşti foarte f r u m o a s ă , n u ai nevoie d e
machiaj s a u d e alte prostii.
Ea îi zîmbi, m u l ţ u m i t ă d e c o m p l i m e n t , şi d e o d a t ă
calmată.
- Cînd mai p u t e m s ă f a c e m t r e a b a asta? îl întrebă în
v r e m e c e ieşeau d i n vilă.
Gray î n c e p u s ă rîdă. îi t r e b u i s e a p r o a p e o vară î n ­
t r e a g ă c a s ă a j u n g ă s ă intre în chiloţii ei, i a r a c u m ea
era c e a care n u mai v o i a s ă piardă t i m p u l . într-un fel
de-a d r e p t u l pervers, a c u m , cînd o avea, nu-l mai inte­
resa la fel d e mult c a la î n c e p u t , d o r i n ţ a lui î n c e p u s e
deja s ă se ofilească.
- N u ştiu, îi r ă s p u n s e p e u n t o n leneş. Trebuie s ă
m ă întorc curînd la ş c o a l ă , î n c e p e a n t r e n a m e n t u l la fot­
bal.
Spre m a r e a ej l a u d ă , Lindsey n u se încruntă şi nici
n u se b o s u m f l ă . în loc d e asta, îşi întoarse puţin c a p u l
c a vîntul să-i r ă s c o l e a s c ă părul în v r e m e ce m a ş i n a prin­
d e a tot mai m u l t ă viteză p e aleea d i n faţa vilei, d u p ă
care îi zîmbi.
- Oricînd vrei. Era c u u n a n mai mare c a el şi a v e a
î n c r e d e r e în sine.
Corvette-u\ intră în viteză p e ş o s e a , făcînd c a u c i u ­
curile s ă s c r î ş n e a s c ă p e asfalt. Lindsey î n c e p u s ă rîdă
în v r e m e c e Gray c o n â u c e a c u uşurinţă m a ş i n a puter­
nică. a

- în cinci m i n u t e o să fii a c a s ă , îi p r o m i s e . Nici el nu


d o r e a s ă se întîmple c e v a care să strice l o g o d n a ei c u
Dewayne.
Se gîndi la m i c a Faith Devlin, întrebîndu-se d a c ă
a j u n s e s e c u bine a c a s ă . N-ar fi trebuit s ă u m b l e a ş a
prin p ă d u r e . S-ar fi p u t u t răpi s a u s-ar fi putut pierde.
S a u , şi mai rău, d e ş i era u n d o m e n i u particular, lacul îi
a t r ă g e a c a u n m a g n e t pe toţi puştii d e la liceul din z o n ă ,
21

iar Gray nu-şi f ă c e a iluzii în legătură c u adolescenţii


care d e v e n e a u sălbatici cînd se excitau. Dacă se în-
tîmpla să d e a peste Faith n-ar fi stat s ă se g î n d e a s c ă la
cît d e tînără era, ci d o a r c ă era o Devlin. Micuţa vulpiţă
n-ar fi avut nici o ş a n s ă în faţa lupilor.
Cineva t r e b u i a s ă ţină u n o c h i atent a s u p r a p u ş ­
toaicei.
CAPÎTOIUI 2

Trei ani mai tîrziu

- Faith, s p u s e Renee sîcîită, fă-l p e Scottie să î n ­


ceteze. M ă s c o a t e din minţi c u bîzîitul lui.
Faith p u s e d e o p a r t e cartofii pe care îi curăţa, îşi
şterse mîinile şi se a p r o p i e d e u ş a d e plasă, u n d e Scot­
tie d ă d e a c u p a l m a şi g e m e a s o n o r , încercînd s ă s e m ­
nalizeze c ă v o i a să m e a r g ă afară. Niciodată n u i se
p e r m i t e a s ă iasă d e unul s i n g u r şi astă pentru c ă nu
înţelegea c e î n s e m n a „stai în g r ă d i n ă " , şi c a atare ar fi
plecat prin p ă d u r e şi s-ar fi pierdut. La uşă era şi un lanţ
d e s i g u r a n ţ ă m o n t a t f o a r t e s u s c a el s ă n u p o a t ă
a j u n g e . Faith era o c u p a t ă c u c i n a şi, deşi era foarte
p r o b a b i l c a d o a r ea şi c u Scottie să fie a c a s ă c a să
m ă n î n c e , d i n acel motiv nici n u p u t e a să iasă c u el p e
afară.
îi trase mîinile d e o p a r t e d u p ă care îi s p u s e :
- S c o t t i e , n u vrei s ă t e j o c i c u m i n g e a ? Unde-i
m i n g e a ? Uşor d e distras, Scottie o p o r n i în c ă u t a r e a
mingiuţei d e c a u c i u c roşie, dar Faith ştia bine c ă n u
avea să-l p r e o c u p e p r e a mult n o u l joc. C u un oftat se
î n t o a r s e la cartofii ei.
R e n e e ieşi d i n dormitor. Era î m b r ă c a t ă mortal, o b ­
servă Faith, c u o rochie s c u r t ă şi strîmtă d e u n r o ş u
23

strălucitor, ce-i s c o t e a în e v i d e n ţ ă picioarele lungi şi


f r u m o s f o r m a t e şi c a r e r e u ş e a s ă se asorteze c u m v a c u
părul ei roşcat. Renee a v e a p i c i o a r e g r o z a v e ; avea totul
g r o z a v şi o ştia şi ea. Părul r o ş c a t şi-l t a p a s e şi părea
u n nor, iar p a r f u m u l a d î n c şi g r e u d e m o s c avea o
n u a n ţ ă d e u n r o ş u foarte î n t u n e c a t .
- C u m arăt? întrebă îh v r e m e ce se învîrtea pe c ă l -
cîie în pantofii roşii şi îşi p r i n d e a o p e r e c h e d e cercei
ieftini pe lobii urechilor.
- S u p e r b , îi r ă s p u n s e Faith ştiind c ă asta era ce
a ş t e p t a Renee d i n partea ei, ăsta fiind d e altfel adevărul
curat. Renee era la fel d e i m o r a l ă c a şi o pisică, dar era
şi o f e m e i e uimitor d e f r u m o a s ă , c u o faţă perfect for­
m a t ă şi d e o f r u m u s e ţ e e x o t i c ă , ieşită din c o m u n .
- Ei bine, a m plecat. S e a p l e c ă s ă sărute a b s e n t ă
c a p u l fetei.
- Distracţie p l ă c u t ă , m a m ă .
- A ş a o s ă fie. Rîse u ş o r , p u ţ i n răguşit. O h , d a , a ş a
o să şi fie. D e s c h i s e u ş a c u plasă şi părăsi c a b a n a ,
picioarele ei lungi s c î n t e i n d p a r c ă .
Faith se d u s e c a s ă î n c u i e iarăşi uşa, rămînînd a c o l o
s-o p r i v e a s c ă p e R e n e e u r c î n d u - s e în m i c a m a ş i n ă
s p o r t ş i p o r n i n d în t r o m b ă . M a m a ei i u b e a a c e a maşi-
nuţă. Intr-o b u n ă zi venise p u r şi s i m p l u c u ea fără să
d e a nici u n fel d e explicaţie d e c u m f ă c u s e rost d e
m a ş i n ă , deşi n u exista nici o î n d o i a l ă în mintea nimănui
c ă era d e fapt darul lui G u y Rouillard.
Văzînd-o la uşă, Scottie s e a p r o p i e d e ea şi î n c e p u
să bîzîie, cerînd s ă iasă.
- N u te p o t d u c e afară, îi explică Faith c u o răbdare
nesfîrşită, d e ş i el n u p u t e a î n ţ e l e g e p r e a multe. Trebuie
s ă p r e g ă t e s c cina. Ce-ai v r e a s ă m ă n î n c i , cartofi prăjiţi
s a u piure? Era d e fapt d o a r o întrebare retorică p e n t r u
c ă piureul era mult mai uşor d e mîncat. îi răvăşi părul
întunecat, d u p ă care se î n t o a r s e iarăşi s p r e c a s t r o n u l
24

c u cartofi.
în ultima v r e m e Scottie n u mai fusese la fel d e plin
d e energie c a d e o b i c e i , şi, tot mai mult, buzele i se
î n v i n e ţ e a u în v r e m e c e s e j u c a . Inima î n c e p e a să-i
c e d e z e a ş a c u m s p u s e s e r ă şi doctorii c ă avea să se
întîmple. Pentru Scottie n u avea să aibă loc nici un
transplant d e inimă m i r a c u l o s , chiar şi d a c ă familia şi-ar
fi putut permite aşa c e v a . Cele cîteva inimi d e copii
d i s p o n i b i l e erau mult p r e a preţioase c a să fie risipite pe
un băieţel care n i c i o d a t ă n u v a fi c a p a b i l să se î m b r a c e
singur, să c i t e a s c ă s a u s ă s c o a t ă cîteva cuvinte stîlcite,
indiferent d e cît d e mult ar fi trăit. „Sever retardat", ăsta
f u s e s e d i a g n o s t i c u l medicilor. T o t u ş i Faith, d e cîte ori
se g î n d e a la m o a r t e a lui Scottie, simţea c u m gîtlejul i se
strînge, deşi n u era amărîtă c ă nu se mai p u t e a f a c e
nimic p e n t r u s ă n ă t a t e a frăţiorului ei. Ştia c ă o inimă
n o u ă n u l-ar ajuta pe Scottie, nu într-un fel în care să
c o n t e z e c u adevărat. De fapt, doctorii nici nu se aş­
t e p t a s e r ă s ă t r ă i a s c ă atît d e mult, iar e a a v e a d e g î n d
s ă a i b ă grijă d e el p e n t r u tot restul timpului ce-i mai
rămăsese.
La u n m o m e n t d a t c h i a r se î n t r e b a s e d a c ă n u
c u m v a era d e fapt fiul lui G u y Rouillard şi f u s e s e furi­
o a s ă c ă n u îl luase s ă trăiască în c o n a c u l cel mare şi
alb, în care ar fi avut parte d e c e a mai b u n ă îngrijire, şi
u n d e anii puţini p e care-\ a v e a d e trăit ar fi fost măcar
fericiţi. Probabil d i n ' c a u z ă c ă Scottie era retardat, f u ­
s e s e m u l ţ u m i t să-l ţină cît mai d e p a r t e d e el.
Dar, a d e v ă r u l era c ă Scottie ar fi putut fi la fel d e
bine şi fiul tatălui ei; era imposibil s ă s p u i c u exactitate.
Scottie n u s e m ă n a c u nici unul dintre bărbaţi; el se­
m ă n a d o a r c u el însuşi... A v e a deja ş a s e ani, un băiat
p l a c i d c a r e s e m u l ţ u m e a c u l u c r u r i m ă r u n t e şi c a r e
s e s i m ţ e a în s i g u r a n ţ ă d o a r lîngă s o r a mai mare, d e
p a i s p r e z e c e ani. Faith a v u s e s e grijă d e el î n c ă d i n ziua
25

în care Renee îl a d u s e s e a c a s ă d e la spital, îl protejase


d e furiile d e beţivan ale tatălui şi nu-i lăsase pe Russ şi
pe Nicki să-l n e c ă j e a s c ă fără milă. Renee şi J o d i e în
general îl i g n o r a u , c e e a ce lui Scottie i se părea în
regulă, nu-l d e r a n j a d e l o c .
J o d i e o invitase p e Faith s ă m e a r g ă la o întîlnire
d u b l ă în seara a c e e a , d u p ă care ridicase din umeri cînd
Faith o refuzase s p u n î n d u - i c ă t r e b u i a să stea a c a s ă c a
să aibă grijă d e Scottie şi să p r e g ă t e a s c ă mîncarea.
O r i c u m nu ar fi ieşit c u J o d i e ; ideile lor d e s p r e distracţie
erau f u n d a m e n t a l diferite. J o d i e îşi î n c h i p u i a c ă distrac­
ţia î n s e m n a să facă rost d e c e v a b ă u t u r ă pe căi ilegale,
şi asta p e n t r u c ă nu a v e a decît ş a i s p r e z e c e ani, să se
î m b e t e şi să f a c ă d r a g o s t e c u băiatul s a u g r u p u l d e
băieţi care rămîneau c u ea în seara respectivă.
Faith se c u t r e m u r a d e revoltă şi d e scîrbă. O mai
v ă z u s e pe J o d i e şi altă d a t ă v e n i n d a c a s ă , p u ţ i n d a
bere şi sex, c u hainele şifonate şi pătate, c h i c o t i n d şi
s p u n î n d cît d e bine se distrase. Se p ă r e a c ă n-o deranja
d e l o c c ă aceiaşi băieţi c u care se c u l c a s e , d a c ă se
întîmpla s-o întîlnească în public, nici m ă c a r n-o salutau.
Pe Faith î n s ă o d e r a n j a . Sufletul îi a r d e a d e umilinţă
a t u n c i cînd o a m e n i i d i n oraş o priveau c u d e z g u s t , d e
fapt îi priveau c u d e z g u s t p e toţi cei d i n familie. Mizera­
bilii Devlin, a ş a li se s p u n e a . Beţivi şi tîrfe, t o a t ă familia.
Dar eu nu sînt ca ei! Ţipătul tacit o c o p l e ş e a cîte-
o d a t ă c u t o t u l p e Faith, deşi î n t o t d e a u n a îl păstra doar
p e n t r u e a . De c e n u p u t e a u o a m e n i i s ă v a d ă mai
d e p a r t e d e u n n u m e ? Ea n u se v o p s e a şi nici n u purta
haine p r e a s c u r t e s a u p r e a strîmte p r e c u m Renee sau
J o d i e . Ea n u b e a şi nici nu stătea p e la colţuri mizere
î p c e r c î n d să p r i n d ă c e v a care să a i b ă p a n t a l o n i . Hainele
ei erau ieftine şi p r o s t croite, dar şi le păstra m e r e u
curate. N u lipsea nici o zi d e la ş c o a l ă d a c ă era posibil
şi avea şi note b u n e . Se simţea î n f o m e t a t ă d u p ă r e s -
26

pectabilitate, îşi d o r e a să poată intra c u capul sus într-un


m a g a z i n fără c a vînzătorii şi patronii s-o u r m ă r e a s c ă c u
o c h i d e vultur c a n u c u m v a să fure ceva, p e n t r u c ă era
bine c u n o s c u t faptul c ă toti cei din familia Devlin te
f u r a u p e fată. Ar fi vrut c a o a m e n i i să nu mai f a c ă nici un
c o m e n t a r i u şoptit ori d e cîte ori t r e c e a pe lîngă ei.
Şi n-o ajuta d e l o c faptul c ă s e m ă n a c u Renee mai
mult decît ar fi p u t u t v r e o d a t ă J o d i e să s e m e n e . Faith
a v e a a c e l a ş i p ă r r o ş c a t - î n c h i s , f o a r t e d e s , la fel d e viu
şi d e v i b r a n t c a o f l a c ă r ă , a c e e a ş i p i e l e a l b ă şi f i n ă
c a p o r ţ e l a n u l , aceiaşi p o m e ţ i înalţi şi aceiaşi o c h i verzi,
exotici. Dar faţa ei nu era la fel d e perfect p r o p o r ţ i o n a t ă
c a a lui Renee; a ei era mai î n g u s t ă , c u bărbia c e v a mai
pătrată, g u r a la fel d e largă, d e ş i nu c u b u z e la fel de
pline. Renee era v o l u p t u o a s ă ; Faith era mai înaltă şi mai
subţire, c u t r u p u l construit mai delicat. Sînii îi c r e s c u ­
seră în cele d i n u r m ă , n u m a i c ă J o d i e la aceeaşi vîrstă
purta u n sutien c u d o u ă n u m e r e mai mare.
Pentru c ă s e m ă n a atît d e bine c u Renee, o a m e n i i se
a ş t e p t a u din partea ei să se poarte a i d o m a , p ă r e a u să
nu înţeleagă c ă p o a t e ea avea alte planuri în viaţă. Era
şi ea v o p s i t ă c u aceeaşi c u l o a r e ca şi restul familiei.
- Dar într-o b u n ă zi tot o să ies din asta, Scottie,
s p u s e încet. O să vezi.
El n u r e a c ţ i o n a în nici un fel la cuvintele ei, c o n t i n u a
să b a t ă mai d e p a r t e în u ş a d e plasă.
C a î n t o t d e a u n a cînd voia s ă se mai înveselească
puţin, îşi muta gîndurile spre Gray. Sentimentele a p r o a p e
d u r e r o a s e pe care le avea p e n t r u el nu se m i c ş o r a s e r ă
d e l o c în cei trei ani care t r e c u s e r ă d e cînd îl v ă z u s e
făcînd d r a g o s t e c u Lindsey Partain, ci p a r c ă se inten­
sificaseră o d a t ă c u maturizarea. Bucuria n e o b i ş n u i t ă pe
care o a v e a la u n s p r e z e c e ani atunci cînd îl v e d e a cres­
c u s e şi se s c h i m b a s e în v r e m e c e ea însăşi creştea şi
se s c h i m b a tot mai mult. A c u m , cînd visa la el, s e n -
27

timentele şi trăirile fizice se a m e s t e c a u c u visurile ro­


m a n t i c e , şi c u m e d i u l în care c r e s c u s e , detaliile erau
mult mai clare şi mai explicite decît ale altor fete d e
aceeaşi vîrstă.
Visurile nu-i mai erau c o l o r a t e d o a r d e propriile-i
z o n e c u n o s c u t e , d e propriul ei t r u p ; din ziua aceea,
cînd îl v ă z u s e p e Gray c u Lindsey la vilă - fata care
a c u m d e v e n i s e Lindsey M o u t o n - ştia destule şi d e s p r e
c u m arăta t r u p u l lui. Ea d e fapt n u a p u c a s e să-i v a d ă
o r g a n e l e genitale, mai întîi p e n t r u c ă avusese spatele
întors s p r e ea, şi a p o i , c î n d se u r c a s e p e Lindsey p i ­
cioarele a m î n d u r o r a îi b l o c a s e r ă v e d e r e a . Dar o r i c u m
n u c o n t a prea mult, p e n t r u c ă ştia foarte bine c u m ară­
t a u . Nu n u m a i c ă a v u s e s e grijă d e Scottie d e cînd se
n ă s c u s e , d a r t a t a ş i Russ şi N i c k i a t u n c i c î n d se î m -
b ă t a u le s c o t e a u d i n p a n t a l o n i c a s ă urineze d e pe
t r e p t e l e d e la intrare şi a p o i u i t a u s ă le m a i b a g e la
loc.
A ş a c ă Faith a v e a destule detalii d e s p r e trupul lui
Gray c a să-i î n c i n g ă visurile. Ştia cît d e m u s c u l o a s e
erau picioarele a c e l e a lungi şi c u m părul n e g r u creştea
pe ele. Şi mai ştia c ă fesele îi erau r o t u n d e şi mici şi tari
şi c ă avea nişte g r o p i t e mici d e d e s u b t u l lor. Ştia că
a v e a umeri largi şi puternici şi c ă s p i n a r e a îi era l u n g ă şi
m u s c u l o a s ă . Şi c ă a v e a o u m b r ă d e păr n e g r u care-i
c r e ş t e a pe pieptul lat.
Şi mai ştia c ă f ă c e a d r a g o s t e în franceză, c u o v o c e
a d î n c ă şi p l ă c u t ă şi mîngîietoare.
îi urmărise cariera d e la LSU c u o mîndrie secretă.
T o c m a i a b s o l v i s e c u d i p l o m ă în finanţe şi afaceri, c u un
o c h i aţintit a s u p r a bunurilor Rouillard d e care u r m a s ă
se o c u p e într-o b u n ă zi. Şi, pe cît d e b u n f u s e s e la
f o t b a l , t o t u ş i n u d o r i s e s ă f a c ă o carieră la jucătorii
profesionişti, în loc d e asta preferind s ă s e întoarcă
a c a s ă c a s ă d e v i n ă asistentul lui Guy. A c u m îl p u t e a
28

v e d e a prin o r a ş , întregul a n , n u n u m a i vara şi în t i m p u l


vacantelor.
Din p ă c a t e şi M o n i c a se întorsese d e tot a c a s ă şi
era la fel d e ostilă c a î n t o t d e a u n a faţă d e familia Devlin
şi mai ales d e Renee. T o a t ă l u m e a d i n oraş îi privea c u
scîrbă şi d e z a p r o b a r e ; M o n i c a însă efectiv ura p e o r i ­
cine p u r t a n u m e l e d e Devlin. C u toate astea Faith n u o
p u t e a învinovăţi, şi cîteodată, chiar simpatiza c u ea. N i ­
meni n u s p u s e s e n i c i o d a t ă c ă Guy Rouillard nu ar fi f o s t
un tată b u n ; îşi i u b e a a m î n d o i copiii, iar ei îl i u b e a u p e
el. Dar c e s i m ţ e a M o n i c a , auzindu-i pe o a m e n i v o r b i n d
d e s p r e a r a n j a m e n t u l d e d u r a t ă al tatălui ei c u R e n e e
Devlin, ştiind c ă era pe fată n e c r e d i n c i o s m a m e i ei?
Pe cînd era mai mică, Faith visase c u ochii d e s c h i ş i
c ă d e fapt G u y era tatăl ei; A m o s nu a p ă r e a p e nicăieri
în film. G u y era înalt şi întunecat şi fermecător, fata lui
p r e l u n g ă fiind atît d e a s e m ă n ă t o a r e c u a lui Gray şi,
indiferent d e faptele lui, Faith nu-l p u t e a urî. F u s e s e
î n t o t d e a u n a b u n c u ea, d e fapt c u toţi copiii lui Renee,
dar c u e a v o r b i s e d e cîteva ori c î n d se întîlniseră şi d e
vreo d o u ă ori îi şi a d u s e s e cîteva mici c a d o u r i . A s t a
p r o b a b i l din c a u z ă c ă s e m ă n a atît d e mult c u Renee,
c u g e t ă Faith. Şi d a c ă Guy ar fi fost tatăl ei, atunci Gray
ar fi fost fratele ei, şi atunci ar fi putut să-l venereze d e
a p r o a p e , ar fi p u t u t trăi în aceeaşi c a s ă cu el. Acele vise
c u ochii d e s c h i ş i o Tăcuseră să se simtă vinovată faţă
de A m o s şi a t u n c i î n c e r c a s e s ă se poarte mai f r u m o s c u
el c a s ă se revanşeze c u m v a p e n t r u c e e a ce-şi ima­
g i n a s e . Mai tîrziu însă se b u c u r a s e imens că Guy nu era
totuşi tatăl ei, p e n t r u c ă nu d o r e a d e l o c c a Gray să-i fi
fost frate.
Şi asta p e n t r u c ă ar fi vrut să se mărite c u el.
A c e s t vis s p e c i a l d i n t i m p u l zilei, d e cele mai multe
ori o ş o c a prin îndrăzneala d e a fi aspirat la ceva atît d e
înalt şi d e neatins. Un Rouillard să se c ă s ă t o r e a s c ă
29

v r e o d a t ă c u o Devlin? O Devlin s ă p u n ă piciorul în c o ­


n a c u l acela c u o v e c h i m e d e cel puţin o sută d e ani?
Toţi străbunii Rouillard s-ar fi ridicat d i n mormintele lor
c a s-o d e a afară pe brînci. Orăşelul ar fi fost înmărmurit
d e o a s e m e n e a îndrăzneală.
Şi c u t o a t e astea c o n t i n u a să viseze. Visa că era
î m b r ă c a t ă în alb, c ă m e r g e a d e m n ă în spaţiul strîmt
dintre- stranele bisericii, văzîndu-l p e Gray c u m o aş­
t e p t a lîngă altar, întorcîndu-se la rîndul lui s-o privească
stăruitor c u ochii aceia c u g e n e d e s e şi p l e o a p e leneşe,
c u o expresie fierbinte şi î n c ă r c a t ă d e d o r i n ţ ă şi asta
d o a r p e n t r u ea. Visa mai d e p a r t e a p o i c ă o lua în braţe
şi o t r e c e a p e s t e p r a g , n u în c o n a c u l Rouillard, aşa
c e v a chiar n u îşi p u t e a i m a g i n a , ci în altă parte, într-un
loc care s ă le aparţină, p o a t e o c ă s u ţ ă p e n t r u luna d e
miere, s p r e u n pat m a r e care îi aştepta. Se i m a g i n a
stînd s u b el, c u picioarele ridicate p e mijlocul lui aşa
c u m o v ă z u s e şi p e Lindsey, şi-l i m a g i n a mişcîndu-se
a p o i uşor, ş o p t i n d u - i cuvinte d e d r a g o s t e în franceză.
Ştia ce a n u m e f ă c e a u î m p r e u n ă bărbaţii şi femeile, ştia
u n d e şi-ar fi b ă g a t p e n i s u l , deşi nu ştia şi c e a n u m e ar fi
putut s ă s i m t ă ea p e r s o n a l . J o d i e îi s p u s e s e c ă era o
senzaţie m i n u n a t ă , c e a mai g r o z a v ă din lume...
Scottie î n c e p u s ă ţ i p e ascuţit, trezind-o p e Faith din
reveria c u ochii d e s c h i ş i . Lăsă cartoful pe care-l tăia şi
sări în picioare, ştiind foarte^ bine c ă Scottie n u plîngea
decît a t u n c i cînd se lovea. î n c ă stătea lîngă u ş ă ţinînd
u n d e g e t întins s p r e ea. Faith îl luă în braţe, ducîndu-l
pînă la m a s ă u n d e se a ş e z ă p e s c a u n c u el în p o a l ă c a
să v a d ă ce păţise. A v e a o zgîrietură m i c ă şi a d î n c ă la
d e g e t u l arătător; p r o b a b i l îşi vîrîse mîna prin v r e o g a u r ă
din p l a s ă şi o sîrmă îi intrase în deget. Din rana m i c u ţ ă
n u izvorîse decît u n s i n g u r s t r o p d e sînge.
- Hai, hai, e-n regulă, îl linişti ea, strîngîndu-l în braţe
şi ştergîndu-i lacrimile. O s ă p u n u n p a n s a m e n t c u plas-
30

ture d e a s u p r a şi o s ă se v i n d e c e . Doar îţi plac p a n s a ­


mentele.
A ş a era, îi p l ă c e a u . Ori d e cîte ori avea v r e o zgî-
rietură care n e c e s i t a v r e u n p a n s a m e n t , d e fiecare d a t ă
Faith sfîrşea prin a-i b a n d a j a şi mîinile şi picioarele, p e n ­
tru c ă el n u se lăsa pînă c î n d n u f o l o s e a t o a t e p a n ­
s a m e n t e l e care erau prin cutia d e m e d i c a m e n t e . A ş a c ă
Faith o b i ş n u i a s ă ia t o a t e b a n d a j e l e din cutie, lăsînd
î n ă u n t r u d o a r d o u ă s a u trei cel mult la v e d e r e .
îi s p ă l ă d e g e t u l şi d ă d u cutia d e m e d i c a m e n t e j o s
d e p e ultimul raft al bufetului d i n bucătărie, fiind aşezată
a c o l o s p e c i a l c a el s ă n u p o a t ă a j u n g e pînă la ea. Feţi­
ş o a r a lui m i c u ţ ă şi r o t u n d ă strălucea d e mulţumire şi
n e r ă b d a r e în v r e m e ce-şi î n t i n d e a d e g e t u l lovit. Agitîn-
d u - s e c u p r i c e p e r e în jurul zgîrieturii, Faith aplică în cele
din u r m ă p a n s a m e n t u l .
S c o t t i e se a p l e c ă p u ţ i n d i n faţă c a s ă p r i v e a s c ă
atent în cutie şi îşi întinse şi cealaltă mînă.
- Şi la asta te-ai lovit? Sărută mînuţa grăsulie întinsă
spre ea şi a p l i c ă b a n d a j u l pe spatele ei.
El se a p l e c ă iarăşi, privind c u atenţie în cutie, zîm-
b i n d atunci c î n d îi întinse piciorul stîng.
- D o a m n e ! Dar te-ai lovit chiar peste tot! e x c l a m ă
ea, b a n d a j î n d u - i g e n u n c h i u l .
El verifică iarăşi cutia, n u m a i c ă era g o a l ă . Satisfăcut
p o r n i iarăşi în direcţia uşii în v r e m e ce Faith se o c u p ă
mai d e p a r t e d e m î n c a r e .
C u zilele acelea lungi d e vară se însera de-abia pe
la o p t şi j u m ă t a t e , dar, în jurul orei opt, Scottie era deja
foarte o b o s i t şi î n c e p u s e s ă p i c o t e a s c ă . Faith îi făcu
baia, d u p ă care îl b ă g ă în pat, inima strîngîndu-i-se d u ­
reros, în v r e m e ce-i mîngîia părul. Era un băieţel atît d e
d u l c e , c o n d a m n a t d e p r o b l e m e l e pe care le avea să nu
a j u n g ă să-şi t r ă i a s c ă tinereţea şi viaţa d e adult.
31

Pe la n o u ă şi j u m ă t a t e îl auzi pe A m o s v e n i n d c u
c a m i o n u l lui h o d o r o g i t care d ă d e a rateuri şi scîrţîia. Se
d u s e s ă d e s c u i e u ş a c a să-l lase să intre. D u h o a r e a d e
w h i s k y intră o d a t ă c u el, d e u n galben-verzui purulent
foarte scîrbos.
Se î m p i e d i c ă d e p r a g , d u p ă care reuşi c u greutate
să-şi r e c a p e t e echilibrul.
- Unde-i mă-ta? b o m b ă n i p e t o n u l acela urîcios pe
care-l f o l o s e a m e r e u atunci c î n d era beat, c e e a ce în­
s e m n a majoritatea t i m p u l u i .
- A ieşit în u r m ă c u v r e o d o u ă ore.
Se împletici s p r e m a s ă , p o d e a u a inegală îngreunîn-
du-i şi mai mult paşii.
- Tîrfa d r a c u l u i , m u r m u r ă în b a r b ă . Nu-i niciodată
acasă. M e r e u îşi vîntură c u r u ' prin faţa prietenului ei cel
b o g a t . Nu-i n i c i o d a t ' aici să-mi p r e g ă t e a s c ă m a s a . C u m
p o a t e să m ă n î n c e u n bărbat? ridică d e o d a t ă glasul, lo­
v i n d c u p u m n u l în m a s ă .
- Cina e pregătită, tată, îi r ă s p u n s e Faith încet, s p e -
rînd c a vociferările s ă nu-l fi trezit pe Scottie. M ă d u c
să-ti p u n în farfurie.
- Nu vreau nimic d e mîncare, îi r ă s p u n s e el d u p ă
c u m se a ş t e p t a s e şi ea. Cînd era beat n u v o i a niciodată
d e mîncare, d o a r şi mai multă băutură. în c a s a asta nu-i
nimic d e b ă u t ? Se chinui să se ridice în picioare, d u p ă
care se a p u c ă s ă c o t r o b ă i e prin d u l a p , trîntind uşile
a t u n c i cînd n u g ă s i nimic.
Faith se m i ş c ă r e p e d e .
- Mai există o sticlă în d o r m i t o r u l băieţilor. Mă d u c
s-o iau. Nu v o i a c a A m o s să se a p u c e să c o t r o b ă i e
p e s t e t o t , î m p l e t i c i n d u - s e şi v o m i t î n d şi f ă c î n d atîta
hărmălaie, încît să-l s c o a l e pe Scottie. Intră în g o a n ă în
î n c ă p e r e a m i c ă şi î n t u n e c a t ă şi, întinzînd o r b e ş t e braţul
pe s u b patul lui Nick, atinse sticla rece. T r ă g î n d - o din
32

a s c u n z ă t o a r e , o d u s e în bucătărie. N u era plină decît pe


sfert, dar o r i c u m a v e a să-l mai c a l m e z e p e tatăl s ă u .
S c o a s e d o p u l şi-i întinse sticla lui A m o s .
- Uite, t a t ă /
- Ce fată b u n ă , îi zise, luminîndu-se la faţă în v r e m e
c e d u c e a deja sticla la g u r ă . T u eşti o fată b u n ă , Faith,
n u o tîrfă c a mă-ta s a u sor-ta.
- N u mai v o r b i a ş a d e s p r e ele, p r o t e s t ă ea, in­
c a p a b i l ă s ă mai stea şi s ă mai asculte. C ă ştia asta era
u n a , dar şi s ă d i s c u t e era c u totul altceva. Nu era c a şi
c u m tatăl ei ar fi avut o c o m p o r t a r e mai p r e s u s d e a lor?
- O s ă s p u n t o t c e d r a c u - m i p l a c e mie! izbucni
A m o s . N u î n c e r c a s ă m ă o p r e ş t i , fato, c ă p u n c u r e a u a
pe tine.
- N u î n c e r c a m s ă te o p r e s c , tată. îşi păstrase v o c e a
c a l m ă , dar p r u d e n t ă şi se î n d e p ă r t a s e deja la o distantă
rezonabilă c a să n-o p o a t ă lovi. Era posibil c a în acest
c a z să î n c e r c e s ă a r u n c e c u c e v a în ea, n u m a i c ă era
foarte r a p i d ă , iar el nu-şi n i m e r e a n i c i o d a t ă ţinta.
- Buni c o p i i mi-a mai dat, c o n t i n u ă el răstit. Russ şi
Nicki sînt singurii pe care-i p o t s u p o r t a . J o d i e e o tîrfă
o r d i n a r ă c a şi m ă - s a , t u eşti o fîşneaţă d e ş t e a p t ă şi c u
g u r a mare, iar ultimul nu-i decît un blestemat d e idiot.
Ţinîndu-şi c a p u l întors c a el să nu-i p o a t ă v e d e a
lacrimile care-i a r d e a u o c h i i , se a p u c ă să p u n ă în o r d i n e
lucrurile pe care le s p ă l a s e în ziua aceea. Nu era d e l o c
bine să-l lase p e A m o s să o b s e r v e c ă reuşise s-o ră­
n e a s c ă . D a c ă m i r o s e a c u m v a sîngele, atunci sărea să
o m o a r e . Cel mai b u n lucru era să-l ignore. Ca toţi beţi­
vanii, era uşor d e distras şi b ă n u i a c ă în curînd avea să
adoarmă.
Nici a c u m n u ştia d e ce încă o d u r e a cînd îl v e d e a
aşa şi c î n d îl a u z e a v o r b i n d în felul acela. De multă
v r e m e n u mai avea nici un fel d e s e n t i m e n t e faţă d e
33

A m o s , nici măcar t e a m ă . C u s i g u r a n ţ ă nu mai era nimic


d e iubit d e el, p e n t r u c ă bărbatul la care ţinuse se dis­
t r u s e s e d e m u l t ă v r e m e c u n e n u m ă r a t e sticle d e b ă u ­
tură. D a c ă v r e o d a t ă f u s e s e un o m promiţător, asta se
întîmplase p r o b a b i l c u mult t i m p înainte d e a se naşte
ea, dar, c u m v a , ea c r e d e a c ă f u s e s e în general la fel
c u m era şi a c u m . Pur şi s i m p l u era g e n u l de p e r s o a n ă
care m e r e u prefera s ă d e a vina p e alţii p e n t r u proble­
mele p e care le a v e a decît să î n c e r c e s ă le rezolve d e
unul singur.
Cîteodată, cînd se întîmpla s ă fie treaz, c r e d e a c ă
p u t e a v e d e a d e ce se simţise Renee atrasă d e el. A m o s
era puţin mai înalt decît m e d i a , c u u n t r u p deşirat care
n i c i o d a t ă n u f u s e s e gras. Părul îi era î n c ă n e g r u , deşi se
mai rărise p e linia frunţii şi ar fi putut fi numit un bărbat
arătos a t u n c i cînd era treaz. Beat, aşa c u m era în acele
m o m e n t e , n e b ă r b i e r i t şi c u părul atîrnînd în laţe sli­
n o a s e , c u ochii roşii, injectaţi d e atîta a l c o o l , c u faţa
b u h ă i t ă , n u era nimic atrăgător s a u măcar plăcut la el.
Hainele îi erau m u r d a r e şi pătate şi p u ţ e a u pînă în înal­
tul cerului. J u d e c î n d d u p ă d u h o a r e a p e care o d e g a j a
p r o b a b i l c ă deja v o m a s e cel puţin o dată, iar petele d e
p e p a n t a l o n i arătau c ă n u f u s e s e prea grijuliu atunci
cînd urinase.
T e r m i n ă sticla în t ă c e r e , d u p ă care rîgîi z g o m o t o s .
- T r e ' să m ă piş, a n u n ţ ă , ridicîndu-se în picioare şi
clătinîndu-se s p r e u ş a d i n faţă.
Mişcările lui Faith erau măsurate, mîinile neoprindu-se
d i n lucru chiar şi a t u n c i cînd asculta c u atenţie şuvoiul
d e urină care se s c u r g e a în faţa treptelor d e la intrare,
p e n t r u c ă asta î n s e m n a c ă toţi cei care t r e b u i a u s ă vină
a c a s ă în n o a p t e a a c e e a aveau să calce în b ă l t o a c ă şi
a p o i s ă m u r d ă r e a s c ă p o d e a u a . T r e b u i a neapărat să
spele pe j o s d i m i n e a ţ a cît mai d e v r e m e .
34

A m o s se î n t o a r s e în c a s ă . Nu-şi încheiase p a n t a ­
lonii, se gîndi ea, dar cel puţin n u avea sexul e x p u s .
- M ă d u c la c u l c a r e , o înştiinţa el, croindu-şi c u g r e u
d r u m pînă în c a m e r a d i n s p a t e . Faith îl urmări î m p i e -
dicîndu-se şi a p o i echilibrîndu-se c u ajutorul clanţei d e
la uşă. N u se mai o b o s i s ă se d e z b r a c e , preferînd s ă se
trîntească a ş a c u m era d e - a latul patului. Cînd Ren6e
a v e ş s ă se î n t o a r c ă a c a s ă şi avea să-l v a d ă în pat c u
hainele m u r d a r e u r m a s ă işte u n adevărat iad, trezindu-i
pe toţi cei d i n c a s ă .
în n u m a i cîteva m i n u t e , sforăitul s o n o r al lui A m o s
u m p l u î n t r e a g a c a b a n ă părăginită.
Faith s e ridică imediat în picioare şi se î n d r e p t ă spre
c ă m ă r u ţ a .in care a v e a d o r m i t o r u l pe care-l î m p ă r ţ e a c u
J o d i e şi care n u a v e a decît o c a n a p e a jerpelită. N u m a i
A m o s şi Renee a v e a u u n pat adevărat, restul n u m a i un
fel d e c a n a p e l e luate la mîna a d o u a . A p r i n s e lumina,
singurul b e c d i n c a m e r ă a r u n c î n d raze strălucitoare, dar
destul d e a n e m i c e şi se s c h i m b ă în c ă m a ş ă d e n o a p t e .
A p o i îşi s c o a s e c a r t e a a s c u n s ă c u grijă s u b saltea.
A c u m c ă Scottie era în pătuţul lui şi c ă A m o s îşi d o r m e a
s o m n u l g r e u d e beţivan, era posibil să a i b ă şi ea parte
d e d o u ă ore liniştite înainte să mai vină careva a c a s ă .
A m o s era î n t o t d e a u n a primul care a j u n g e a a c a s ă , dar
pe d e altă parte e ţ a î n t o t d e a u n a primul care pleca.
învăţase să nu ezite d e l o c atunci cînd i se oferea
o c a z i a s ă se distreze puţin şi s ă se b u c u r e d e fiecare
m o m e n t în parte. Erau mult prea puţine a s e m e n e a m o ­
m e n t e în viaţa ei c a să le p i a r d ă fără să le savureze la
m a x i m u m . Iubea c u p a s i u n e cărţile şi citea a b s o l u t tot
ce-i c ă d e a în mînă. Era c e v a m a g i c în felul în care p u ­
t e a u fi aranjate cuvintele şi c u m o n o u ă lume p u t e a fi
c r e a t ă c u a j u t o r u l lor. A t u n c i c î n d citea p u t e a lăsa
u n d e v a în u r m a ei c a b a n a părăginită şi a g l o m e r a t ă , c a
să m e a r g ă în lumi pline d e frumuseţi şi neprevăzut şi
35

d r a g o s t e . A t u n c i c î n d citea, în imaginaţie se v e d e a p e
e a d r e p t a l t c i n e v a , o p e r s o a n ă m a i v a l o r o a s ă decît
atunci cînd n u era decît u n a dintre Devlin-ii nemernici.
T o t u ş i învăţase s ă n u mai c i t e a s c ă în faţa tatălui sau
a băieţilor. în cel mai b u n caz, îşi b ă t e a u j o c d e ea. Dar,
d a c ă vreunul dintre ei era în dispoziţie proastă, atunci îi
s m u l g e a u cartea d i n mînă şi o a r u n c a u în f o c s a u în
closet, c a a p o i să rîdă nestăvilit d e eforturile ei d i s p e ­
rate d e salvare. Renee n-ar fi făcut decît să m o r m ă i e
că-şi pierde t i m p u l în loc să-şi f a c ă t r e a b a în casă, dar
n u s-ar fi atins d e carte s-o strice. J o d i e îşi mai bătea
cîteodată j o c d e ea, dar într-un fel a b s e n t , neglijent. Nu
p u t e a înţelege nici în ruptul c a p u l u i d e c e Faith prefera
să-şi b a g e nasul într-o carte în loc s ă iasă să se dis­
treze.
A c e l e preţioase m o m e n t e d e singurătate, cînd p u t e a
citi netulburată, erau b u c u r i a zilei, asta d a c ă nu se în-
tîmpla c u m v a să-l z ă r e a s c ă şi p e Gray. Cîteodată cre­
d e a c ă d a c ă n u r e u ş e a s ă c i t e a s c ă m ă c a r cîteva minute
într-o zi a v e a să î n n e b u n e a s c ă tipînd fără s ă se mai
p o a t ă o p r i . Dar, indiferent d e c e f ă c e a taică-său, indi­
ferent d e ce a u z e a s p u n î n d u - s e d e s p r e familia ei, in­
diferent d e c e năzdrăvănii mai p u s e s e r ă la cale Russ şi
Nicki s a u cît d e slăbit p ă r u s e Scottie într-o zi, d a c ă
d e s c h i d e a o carte se şi p i e r d e a imediat în paginile ei.
în seara a c e e a a v e a mai mult d e cîteva minute p e n ­
tru citit, aşa c ă se p i e r d u imediat în paginile Rebbeccăi.
Se a ş e z a s e în pat şi s c o s e s e lumînarea pe care o ţinea
la î n d e m î n ă . O a p r i n s e s e şi o a ş e z a s e pe o cratiţă în
p a r t e a d r e a p t ă , iar ea se întinsese c u spatele spre p e ­
rete, astfel încît l u m i n a m i c ă a lumînării s ă fie poziţionată
chiar p e paginile cărţii, fără să mai fie nevoită să-şi c o n ­
centreze prea mult ochii d i n c a u z a luminii s l a b e a b e c u ­
lui, într-o b u n ă zi, îşi p r o m i s e iarăşi, avea să-şi c u m p e r e
o v e i o z ă . Şi-o şi p u t e a i m a g i n a , o l a m p ă d e citit a d e -
36

vărată care s ă d e a o l u m i n ă c a l d ă şi p l ă c u t ă şi clară. Şi


va avea şi o p e r n ă m a r e şi p u f o a s ă d e care să se p o a t ă
sprijini.
Intr-o b u n ă zi.
Se f ă c u s e a p r o a p e miezul nopţii cînd c e d ă bătăliei
c u p l e o a p e l e tot mai grele. N u s u p o r t a gîndul c ă t r e b u i a
să se o p r e a s c ă d i n citit, n e d o r i n d să piardă ceva d i n
preţiosul t i m p ce-l a v e a în seara aceea, n u m a i c ă era
atît d e s o m n o r o a s ă , încît n u mai înţelegea nici un c u -
vînt, şi faptul c ă p u t e a risipi m i n u n a t e l e cuvinte i se
p ă r e a u n p ă c a t c u mult mai mare decît să-şi i r o s e a s c ă
t i m p u l . Oftînd, se ridică şi p u s e cartea la loc în as­
c u n z ă t o a r e , d u p ă care stinse lumina. Se urcă î n a p o i în
pat şi suflă în lumînare.
în m o d pervers, a c u m , c ă se înstăpînise întunericul,
s o m n u l nu-i mai v e n e a . Se foi neliniştită în aşternut, p e
jumătate visînd c u ochii d e s c h i ş i , pe jumătate aţipită,
c u g e t î n d la strania p o v e s t e d e d r a g o s t e din paginile
cărţii. îşi d ă d u s e a m a imediat d e venirea lui Nicki şi a lui
Russ a p r o a p e d e o r a u n u . A m î n d o i năvăliseră în c a s ă ,
fără eforturi s ă f a c ă linişte, rîzînd nestăpînit d e ceva ce
amicii d e p a h a r c o m i s e s e r ă în n o a p t e a aceea. A m î n d o i
erau s u b vîrsta a d m i s ă p e n t r u b ă u t u r ă , dar un lucru atît
d e m ă r u n t p r e c u m o lege n u stătuse n i c i o d a t ă în calea
unui Devlin a t u n c i g n d a c e s t a d o r e a ceva. Băieţii n u
p u t e a u intra în cîrciumi, dar existau şi alte căi prin care
p u t e a u o b ţ i n e b ă u t u r a , iar ei le c u n o ş t e a u pe toate.
C î t e o d a t ă o f u r a u , alte daţi plăteau pe alţii să intre şi să
le c u m p e r e , în care caz, evident, furaseră banii. Nici
unul dintre ei n u a v e a o slujbă, chiar şi u n a c u p r o g r a m
r e d u s , şi asta p e n t r u c ă nimeni n u i-ar fi angajat. Era
bine c u n o s c u t faptul c ă băieţii Devlin te furau p e faţă.
- Bătrînu' P o s s , c h i c o t e a în neştire Nicki. B o o o m !
F u s e s e suficient c a să-l f a c ă pe Russ să rîdă în
37

h o h o t e nestăpînite. Din f r a g m e n t e l e incoerente pe care


le auzi, Faith îşi d ă d u s e a m a c ă „bătrînu' Poss", cine o
mai fi fost şi ăla, f u s e s e speriat d e u n z g o m o t puternic.
Băieţii p ă r e a u s ă c r e a d ă c ă situaţia era foarte hazlie,
d e ş i pînă a d o u a zi d i m i n e a ţ a n u a v e a u să-şi mai a m i n ­
t e a s c ă p r o b a b i l nimic.
îl treziseră şi pe bietul Scottie, p e n t r u c ă îl auzi b o l ­
b o r o s i n d , dar c u m a c e s t a n u se p u s e p e plîns, rămase
şi Faith în pat. N u i-ar fi plăcut să t r e a c ă prin dormitorul
băieţilor d o a r în c ă m a ş a d e n o a p t e - d e fapt î n ţ e p e n e a
d e t e a m ă d o a r la acest g î n d - dar d a c ă l-ar fi făcut pe
Scottie să plîngă, a t u n c i ar fi fost obligată. Dar d u p ă ce
Nicki îi o r d o n a s e c u o v o c e î n g r o ş a t ă , s ă t a c ă şi să se *
c u l c e la loc, Scottie î n c e t a s e să mai s c o a t ă v r e u n sunet.
D u p ă n u m a i cîteva m i n u t e d o r m e a u c u toţii, corul d e
sforăituri r i d i c î n d u - s e şi l ă s î n d u - s e în î n t u n e r i c u l ca­
banei.
O j u m ă t a t e d e o r ă mai tîrziu sosi a c a s ă şi J o d i e .
U m b l a încet, s a u cel puţin î n c e r c a s ă f a c ă z g o m o t cît
mai p u ţ i n , p ă ş i n d prin c a b a n ă în vîrful picioarelor, ţinîn-
du-şi pantofii în mînă. Mirosul d e bere şi sex intră în
c a m e r ă o d a t ă c u ea, t o t n u m a i g a l b e n şi r o ş u şi m a r o ­
niu într-o a r o m ă care î n g r e ţ o ş a . N u se mai o b o s i s e nici
e a s ă se d e z b r a c e , ci pur şi s i m p l u se a r u n c a s e pe
c a n a p e a , oftînd s o n o r .
- Eşti î n c ă trează, Faithie? întrebă d u p ă cîteva m o ­
m e n t e c u o v o c e răguşită.
-Mda.
- A ş a a m crezut şi e u . Ar fi trebuit să fi venit c u
mine. A m avut o distracţie pe cinste. Ultima frază f u s e s e
plină de senzualitate. Nici măcar nu ştii ce pierzi, Faithie.
- în cazul ăsta n-am pierdut nimic, nu? s p u s e Faith,
iar J o d i e î n c e p u s ă c h i c o t e a s c ă .
Faith a d o r m i c u urechile ciulite, aşteptînd să a u d ă
38

m a ş i n a lui Renee c a s ă ştie c ă t o a t ă l u m e a ajunsese


teafără a c a s ă . De d o u ă ori se trezise tresărind crezînd
c ă Renee reuşise s ă a j u n g ă a c a s ă fără s-o fi deşteptat,
aşa c ă s e ridicase s ă p r i v e a s c ă p e fereastră s ă v a d ă
d a c ă era m a ş i n a în fată s a u n u . N u era.
Renee n u veni d e l o c a c a s ă în n o a p t e a a c e e a .
CApiîolul 5

- T a t a n-a venit a c a s ă azi-noapte.


Faţa M o n i c ă i s e strîmbase d e s u p ă r a r e în vreme ce
stătea la fereastra c a m e r e i d e dimineaţă. Gray c o n t i n u a
să-şi m ă n î n c e mai d e p a r t e micul d e j u n ; nu exista c e v a
care ar fi putut c u adevărat să-i strice pofta d e mîncare.
Deci din acest motiv M o n i c a se trezise atît d e d e v r e m e ,
cînd d e regulă nu b i n e v o i a să se d e a j o s din pat decît
pe la z e c e , d a c ă n u şi mai tîrziu. Oare c e f ă c u s e , rămă­
s e s e trează aşteptînd c a G u y s ă se î n t o a r c ă a c a s ă ? Se
î n t r e b ă c u u n oftat la c e s-ar fi aşteptat M o n i c a d i n
partea lui, să-l î m p i e d i c e pe tatăl lor să vină a ş a d e tîrziu
a c a s ă , să-l trimită la c u l c a r e fără să-i mai permită să-şi
iâ cina? Nu-şi p u t e a aminti cînd G u y nu a v u s e s e o fe­
meie alături d e el, deşi Renee Devlin c u s i g u r a n ţ ă rezis­
tase mai multă v r e m e decît oricare dintre celelalte d e
d i n a i n t e a ei.
M a m e i lui, Noelle, nu-i p ă s a pe u n d e îşi petrece Guy
nopţile mai ales atîta v r e m e cît nu era lîngă ea, aşa c ă
se p r e f ă c e a pur şi s i m p l u c ă aventurile a m o r o a s e ale
soţului ei nu existau. Şi p e n t r u c ă lui Noelle n u părea
să-i p e s e , nu-i p ă s a nici lui Gray. Ar fi fost c u totul
altceva d a c ă Noelle ar fi fost s u p ă r a t ă şi tristă, dar nici
40

p o m e n e a l ă d e a ş a c e v a . N u era c a şi c u m n u l-ar fi iubit


pe G u y ; G r a y b ă n u i a c ă îl i u b e a în felul e i . N u m a i c ă
lui Noelle îi d i s p l ă c e a intens s e x u l , îi d i s p l ă c e a s ă fie
atinsă, chiar şi d i n întîmplare. Iar cînd Guy îşi luase o
a m a n t ă , f u s e s e c e a mai b u n ă soluţie p e n t r u t o a t ă lu­
m e a . N i c i o d a t ă n-o neglijase p e Noelle şi, deşi n i c i o d a t ă
nu se sinchisise să-şi a s c u n d ă viaţa a m o r o a s ă , poziţia
ei c a soţie f u s e s e î n t o t d e a u n a sigură. Era u n aranja­
m e n t al Vechii Lumi, c e e a c e a v e a u părinţii lui, dar Gray
ştia c u s i g u r a n ţ ă c ă lui n u i-ar fi plăcut a ş a c e v a cînd
avea s ă se î n s o a r e , d e ş i lor p ă r e a s ă le c o n v i n ă d e
minune.
Din p ă c a t e , se p ă r e a c ă M o n i c a n u o b s e r v a s e nici­
o d a t ă a r a n j a m e n t u l dintre părinţii lor. M e r e u era foarte
p r o t e c t o a r e c u Noelle, purtîndu-se c u ea într-un fel pe
care Gray n u se s i m ţ e a în stare să-l imite, î n c h i p u i n d u - ş i
că Noelle suferea p r o b a b i l d i n c a u z a aventurilor a m o ­
roase ale soţului ei. în acelaşi t i m p M o n i c a îl a d o r a pe
G u y şi n i c i o d a t ă n u p ă r e a m a i fericită c a a t u n c i c î n d
el îi a c o r d a î n t r e a g a lui atenţie. A v e a în c a p o a n u m i t ă
i m a g i n e d e c u m ar fi trebuit s ă arate şi s ă fie o familie,
a p r o p i a t ă şi i u b i t o a r e , m e r e u s u s ţ i n î n d u - s e unul pe
celălalt, c u părinţii devotaţi unul celuilalt, şi t o a t ă viaţa
î n c e r c a s e să-şi f a c ă f a m i l i a s ă s e p o t r i v e a s c ă acelei
imagini.
- M a m a ştie asta? o întrebă el c u c a l m , reţinîndu-se
s-o întrebe p e M o n i c a d a c ă îşi î n c h i p u i a c a lui Noelle
i-ar fi p ă s a t c u adevărat chiar d a c ă ar fi ştiut. Cîteodată
îi p ă r e a rău p e n t r u M o n i c a , dar o şi i u b e a şi n-ar fi
încercat s-o r ă n e a s c ă d i n a d i n s .
M o n i c a s c u t u r ă din c a p .
- î n c ă nici n u s-a trezit.
- Şi a t u n c i d e ce-ţi mai faci atîtea griji? Pînă s ă se
s c o a l e v a fi venit şi el, iar ea îşi va închipui p r o b a b i l c ă
deja a avut v r e o afacere d e d i m i n e a ţ ă şi c ă s-a întors
41

pentru masă.
- Dar a ieşit p r o b a b i l c u e a ! M o n i c a se întoarse c u
fata s p r e el, c u ochii plini d e lacrimi. Femeia aia, Devlin.
- N-ai d e u n d e s ă ştii asta. Poate s-a lăsat antrenat
t o a t ă n o a p t e a într-un j o c d e poker. Lui Guy efectiv îi
p l ă c e a s ă j o a c e cărţi, î n s ă Gray se î n d o i a serios c ă l-ar
fi ţinut asta t o a t ă n o a p t e a . D a c ă îl c u n o ş t e a pe tatăl lui,
şi îl c u n o ş t e a foarte bine, G u y p r o b a b i l îşi petrecuse
n o a p t e a c u Renee Devlin s a u c u v r e o ^[tă femeie care-i
atrăsese privirea. Renee ar fi fost o p r o a s t ă d a c ă şi-ar fi
închipuit c ă ei îi era mai c r e d i n c i o s decît îi era soţiei.
- Chiar crezi? întrebă M o n i c a g a t a să c r e a d ă orice
altă s c u z ă decît motivul real al a b s e n ţ e i tatălui ei.
Gray ridică d i n umeri.
- Este p o s i b i l . La fel d e posibil era c a vreun meteor
s ă c a d ă p e s t e c a s a lor, deşi n u era d e l o c p r o b a b i l . Bău
ultimul rest d e c a f e a şi î m p i n s e s c a u n u l în spate. Cînd
vine, te r o g să-i s p u i c ă a m dat o f u g ă la B a t o n R o u g e
c a s ă a r u n c o privire la proprietăţile alea. Pînă la trei cel
mai tîrziu sînt î n a p o i . Pentru c ă ea arăta î n c ă s u p ă r a t ă şi
tristă, el îşi p e t r e c u u n braţ p e d u p ă umerii ei, î m b r ă -
ţişînd-o. C u m v a , M o n i c a se n ă s c u s e fără hotărîrea şi
a r o g a n ţ a c e caracterizau î n t r e a g a familie, fără s ă a i b ă
c e a mai m i c ă s i g u r a n ţ ă p e ea. Chiar şi Noelle, care era
d e m o d ă v e c h e şi retrasă, ştia foarte bine c e a n u m e
v o i a şi a v e a grijă s ă şi o b ţ i n ă acel c e v a dorit. M o n i c a
m e r e u p ă r u s e d o m i n a t ă d e personalităţile p u t e r n i c e ale
m e m b r i l o r familiei.
îşi î n g r o p a c a p u l în u m ă r u l lui Gray. A ş a f ă c u s e d e
n e n u m ă r a t e ori p e c î n d era o c o p i l ă şi c e v a nu era în
regulă, iar ea s e î n t o r c e a s p r e fratele mai mare în lipsa
lui G u y care s ă î n d r e p t e lucrurile d i n n o u . Deşi era mai
mare decît ea d o a r c u d o i ani, m e r e u se purtase foarte
atent, î n c e r c î n d s-o protejeze, ştiind î n c ă d e c o p i l c ă ei îi
lipsea tăria lui interioară.
42

- Şi e u c e m ă fac d a c ă el chiar a fost t o a t ă n o a p t e a


c u tîrfa aia o r d i n a r ă ? î n t r e b ă c u v o c e a înăbuşită din
c a u z ă c ă î n c ă mai stătea c u c a p u l p e umărul lui.
Gray î n c e r c ă să-şi a s c u n d ă iritarea care îl stăpînea,
d e ş i o parte d i n e a se infiltra în r ă s p u n s u l p e care i-l
dădu.
- N u faci nimic. A s t a nu-i d e l o c t r e a b a ta.
Ea se retrase uimită, privindu-l c u reproş.
- C u m poţi f ă s p u i u n a c a asta? Sînt îngrijorată din
c a u z a lui.
- Ştiu c ă eşti, îi r ă s p u n s e p e u n t o n mai îmblînzit.
Dar este pur şi s i m p l u o pierdere d e v r e m e , iar el nu-ţi
v a m u l ţ u m i în nici u n fel.
- T u m e r e u îi iei partea şi asta p e n t r u c ă eşti exact
c a el. Lacrimile i se p r e l i n g e a u a c u m p e obraji, aşa c ă
se întoarse c u s p a t e l e . Pun pariu c ă proprietăţile din
B a t o n R o u g e se întîmplă s ă a i b ă d o u ă picioare şi o
p e r e c h e d e ţîţe mari. Ei bine, d i s t r a c t i e p l ă c u t ă a t u n c i !
- M u l ţ u m e s c , îi r ă s p u n s e el ironic. însă chiar trebuia
s ă meargă să v a d ă nişte proprietăţi; c e urma d u p ă aceea
era o c u t o t u l altă p o v e s t e . Era u n bărbat tînăr, z d r a v ă n
şi s ă n ă t o s , c u u n apetit sexual care n u se d i m i n u a s e
d e l o c d i n a d o l e s c e n ţ ă şi pînă în acel m o m e n t . Era c a o
f o a m e p e r m a n e n t ă p e u n d e v a p e s u b pîntece, c a o
d u r e r e în m ă r u n t a i e . Şi e r a d e s t u l d e n o r o c o s că-şi
g ă s e a m e r e u cîte o f e m e i e care să-i astîmpere a c e a
d o r i n ţ ă nestăvilită, şi mai era şi destul d e cinic c a să-şi
d e a s e a m a c ă banii familiei sale a d ă u g a u c e v a la s u c ­
c e s u l p e care-l avea.
Nu-i p ă s a d e l o c ce motive a n u m e avea femeia
respectivă, fie c ă v e n e a la el p e n t r u c ă îi p l ă c e a c u m
arăta şi se b u c u r a sincer să a i b ă alături t r u p u l lui v i g u ­
ros, fie c ă rîvnea la conturile grase din b a n c ă , conturi c e
a p a r ţ i n e a u familiei Rouillard. Motivele n u c o n t a u d e l o c
p e n t r u c ă el n u v o i a decît un t r u p c a l d şi m ă t ă s o s ală-
43

turi, care s ă preia d o r i n ţ a şi să-i d ă r u i a s c ă uşurarea.


Pînă în acel m o m e n t n u se î n d r ă g o s t i s e d e nici o fe­
meie, dar c u s i g u r a n ţ ă îi p l ă c e a la n e b u n i e să f a c ă
d r a g o s t e , îi p l ă c e a tot c e d e c u r g e a din acest act: m i ­
rosurile, senzaţiile, sunetele. Mai ales era vrăjit d e un
a n u m e m o m e n t , clipa penetrării cînd p u t e a simţi rezis­
t e n ţ a subtilă a trupului d e f e m e i e la p r e s i u n e a exercitată
d e el şi a p o i a c c e p t a r e a , senzaţia d e a fi înăuntru, în­
c o n j u r a t strîns d e c a r n e a fierbinte şi u m e d ă . D o a m n e ,
era c u adevărat m i n u n a t . Era m e r e u atent să se fe­
r e a s c ă d e v r e o s a r c i n ă nedorită, punîndu-şi prezervativ
chiar şi a t u n c i cînd f e m e i a îi s p u n e a c ă lua pastile c o n ­
traceptive şi asta p e n t r u c ă era ştiut d e j a c ă femeile mai
m i n ţ e a u în legătură c u astfel d e treburi şi c ă un bărbat
t r e b u i a să fie destul d e d e ş t e p t ca să nu-şi a s u m e ase­
m e n e a riscuri.
î n c ă n u ştia nimic sigur, dar era c o n v i n s c ă M o n i c a
era î n c ă virgină. Deşi p ă r e a mai a n i m a t ă d e sentimente
şi emoţii decît m a m a lor, era cert c ă c e v a fusese m o ş ­
tenit d e fiica ei, u n fel d e retragere în sine care nu
p e r m i t e a nici unui b ă r b a t s ă se a p r o p i e prea mult. în ea
era o a d e v ă r a t ă mixtură între cei d o i părinţi, p e n t r u că
din partea lui Noelle m o ş t e n i s e acel aer rece şi distant
f ă r ă a a v e a î n s ă şi s i g u r a n ţ a ei şi o p a r t e d i n e m o ţ i i l e
lui Guy, fără sexualitatea intensă a acestuia. Gray însă
m o ş t e n i s e sexualitatea d e b o r d a n t ă a tatălui t e m p e r a t ă
o a r e c u m d e c o n t r o l u l lui N o e l l e . Pe cît d e m u l t d o r e a
s ă f a c ă d r a g o s t e n u era t o t u ş i sclavul penisului s ă u
p r e c u m G u y . Ştia foarte b i n e cînd şi c u m s ă s p u n ă n u .
Slavă D o m n u l u i c ă a v e a s a u p ă r e a s ă a i b ă g u s t mai
b u n în a l e g e r e a femeilor decît avea Guy.
T r a s e u ş o r d e o şuviţă d i n părul n e g r u al M o n i c ă i .
- O să-l s u n p e Alex s ă v ă d d a c ă n u c u m v a ştie el
p e u n d e u m b l ă tata. A l e x a n d e r Chelette, u n a v o c a t d i n
Prescott, era cel mai b u n prieten al lui Guy.
44

Deşi buzele îi t r e m u r a u , M o n i c a îi zîmbi r e c u n o s c ă ­


t o a r e printre lacrimi.
- Da, el o s ă se d u c ă d u p ă tata şi o să-i s p u n ă să
vină a c a s ă .
Gray f o r n ă i n e m u l ţ u m i t . Era o a d e v ă r a t ă m i n u n e
c u m d e M o n i c a reuşise să a j u n g ă la d o u ă z e c i d e ani
fără s ă înveţe a b s o l u t nimic d e s p r e caracterul b ă r b a ­
ţilor.
- Eu unul n-aş p u n e pariu, dar p o a t e c ă asta o să-ţi
mai uşureze c u g e t u l . A v e a d e g î n d să-i s p u n ă M o n i c ă i
c ă G u y era la u n j o c d e cărţi chiar d a c ă Alex ştia c u
precizie n u m ă r u l c a m e r e i d e la motelul în care G u y îşi
f ă c e a d e c a p în d i m i n e a ţ a a c e e a .
Merse în biroul d i n care G u y îşi c o n d u c e a afacerile
d e milioane şi în care Gray c ă u t a să înveţe cît mai multe
d e s p r e ele. Gray era d e - a d r e p t u l fascinat d e c o m p l i ­
caţiile afacerilor financiare, atît d e mult, încît renunţase
să mai j o a c e f o t b a l pe c î n d era la c o l e g i u în favoarea
studiilor e c o n o m i c e . De fapt nici n u c o n s t i t u i s e un mare
sacrificiu d i n partea lui; ştiuse foarte bine c ă f u s e s e
destul d e b u n , încît să t r e a c ă la profesionişti şi asta
p e n t r u c ă f u s e s e selecţionat, dar mai ştiuse şi c ă nu era
d e l o c u n a d e v ă r a t star al acelui sport. Dacă şi-ar fi în­
chinat viaţa fotbalului ar fi jucat p o a t e şapte s a u o p t ani,
asta d a c ă ar fi fost n o r o c o s şi ar fi s c ă p a t d e a c c i d e n t e ,
şi p r o b a b i l c ă ar fi a v u t şi u n s a l a r i u b u n i c e l , dar în
nici u n c a z u n u l s p e c t a c u l o s . Pînă la u r m ă îşi d ă d u s e
s e a m a c ă , p e cît d e mult i u b e a fotbalul, afacerile îl atră­
g e a u c u mult mai mult. A c e l a era u n j o c pe care-l p u t e a
j u c a mai mult t i m p decît fotbalul, ar fi s c o s c u mult mai
mulţi bani şi era şi c e v a care-i p u n e a mintea la încer­
care.
Şi, d e ş i G u y îşi ieşise din piele d e mîndrie c ă fiul s ă u
f u s e s e ales să j o a c e fotbal la profesionişti totuşi d u p ă
părerea lui Gray, fusese mult mai uşurat cînd t e r m i n a s e
45

c o l e g i u l şi se întorsese a c a s ă . în cele cîteva luni d e cînd


îşi luase d i p l o m a , G u y îi u m p l u s e c a p u l c u tot felul d e
c u n o ş t i n ţ e d e s p r e afaceri, mai multe decît ar fi reuşit
v r e o d a t ă s ă g ă s e a s c ă prin m a n u a l e .
Gray îşi t r e c u d e g e t e l e peste lemnul lustruit al bi­
roului masiv. O fotografie înrămată ce o reprezenta pe
Noelle era aşezată în coltul d i n partea d r e a p t ă şi era
î n c o n j u r a t ă d e altele mai mici ale lui şi ale Monicăi, în
diferite stadii d e creştere. Astfel Noelle p ă r e a o regină
c u s u p u ş i i a d u n a ţ i în jurul ei. Majoritatea oemenilor ar fi
găsit g r u p u l încîntător, s u g e r î n d o m a m ă c u copiii a d u ­
naţi în jurul g e n u n c h i l o r ei, n u m a i c ă Noelle nu fusese
n i c i o d a t ă în viaţa ei m ă m o a s ă s a u a p r o p i a t ă d e ei. S o a ­
rele p u t e r n i c d e d i m i n e a ţ ă c ă d e a pieziş pe fotografie,
s c o ţ î n d în e v i d e n ţ ă detalii altfel d e neobservat, iar Gray
se o p r i s ă p r i v e a s c ă faţa î n c r e m e n i t ă a m a m e i sale.
F u s e s e o f e m e i e f r u m o a s ă , deşi d e o f r u m u s e ţ e total
diferită d e c e a a lui Renee Devlin. Renee era c a soarele,
fierbinte şi plină d e viaţă şi strălucitoare, în vreme ce
Noelle, era p r e c u m luna, rece şi retrasă. A v e a un păr
n e g r u şi foarte d e s p e care m e r e u îl p u r t a strîns într-un
c o c extrem d e sofisticat, şi nişte o c h i albaştri încîntători
p e c a r e , d i n p ă c a t e , nu-i m o ş t e n i s e nici unul dintre
c o p i i . N u era o f r a n ţ u z o a i c ă creolă şi f ă c e a parte dintr-o
familie a m e r i c a n ă g e t - b e g e t , c u d e s c e n d e n ţ i din primii
veniţi pe acele m e l e a g u r i ; iar p e v r e m e a cînd de-abia se
căsătoriseră, foarte mulţi o a m e n i din z o n ă se întreba­
seră d a c ă n u c u m v a G u y se căsătorise s u b rangul lui.
Dar pînă la u r m ă a reieşit c ă era c u mult mai d e m n ă şi
mai aristocratică decît orice creolă din părţile acelea, iar
vechile îndoieli f u s e s e r ă foarte r e p e d e uitate. S i n g u r a
amintire era propriul lui n u m e , G r a y s o n , care fusese
n u m e l e ei d e d o m n i ş o a r ă , dar t r e c u s e multă v r e m e d e
cînd f u s e s e scurtat în Gray, majoritatea o a m e n i l o r cre-
zînd c ă f u s e s e astfel ales ca să s e m e n e cît mai mult c u
46

n u m e l e tatălui s ă u .
A g e n d a d e întîlniri a lui G u y z ă c e a d e s c h i s ă p e
b i r o u , în v r e m e c e Gray îşi p e t r e c e a o c o a p s ă peste
b i r o u c a s ă p o a t ă a j u n g e la telefon, t r e c u în revistă
întîlnirile p r o g r a m a t e în ziua a c e e a . Guy avea o întîlnire
la ora z e c e c u William Grady, b a n c h e r u l . Pentru prima
d a t ă Gray simţi u n mic fior d e t e a m ă . Indiferent d e cît d e
d r ă g u ţ e erau femeile s a u cît d e insistente, G u y nu per­
misese nici uneia dintre ele s ă stea în calea afacerilor
pe care le avea, a ş a c u m n i c i o d a t ă n-ar fi putut m e r g e
la o întîlnire d e afaceri nebărbierit şi fără haine curate şi
proaspete.
Grăbit, f o r m ă n u m ă r u l lui Alex Chalette, iar secretara
a c e s t u i a îi r ă s p u n s e chiar d u p ă primul apel.
- Chelette and Anderson, a v o c a ţ i şi specialişti în
legi.
- B u n ă d i m i n e a ţ a , A n d r e a . Alex a ajuns a c o l o ?
- Sigur c ă d a , îi r ă s p u n s e f e m e i a c u umor, r e c u n o s -
c î n d imediat v o c e a a d î n c ă şi mîngîietoare d e la celălalt
c a p ă t al firului. Doar îl ştii c u m e. Ar fi nevoie d e u n
c a t a c l i s m c a s ă n u a p a r ă la b i r o u la ora n o u ă fix. A ş ­
t e a p t ă p u ţ i n şi-ţi fac legătura c u el.
Gray a u z i clicul care-l i n f o r m a c ă f u s e s e p u s în
aşteptare, dar o c u n o ş t e a d e j a p e A n d r e a foarte bine c a
să nu-şi î n c h i p u i e fie şi u n m o m e n t c ă a c e a s t a îl s u n a
pe Alex prin i n t e r c o m c a să-i c o m u n i c e c ă avea o c o n ­
vorbire. F u s e s e în biroul acela d e prea multe ori, mai
întîi c a p u ş t a n şi a p o i c a adult, c a s ă ştie c ă s i n g u r a
dată cînd f o l o s i s e i n t e r c o m u l f u s e s e atunci cînd în b i r o u
intrase u n străin. De cele mai multe ori pur şi s i m p l u îşi
î n t o r c e a s c a u n u l şi-şi ridica v o c e a , p e n t r u c ă u ş a d e s ­
c h i s ă d e la biroul şefului ei era chiar în s p a t e .
Gray zîmbi amintindu-şi c u m G u y le povestise prin­
tre h o h o t e c u m Alex încercase s-o f a c ă p e A n d r e a s ă se
p o a r t e c e v a mai protocolar, mai potrivit u n u i birou d e
47

a v o c a t u r ă . A m a b i l u l şi blîndul Alex n u avusese nici c e a


mai m ă r u n t ă ş a n s ă în faţa secretarei. Jignită, aceasta
d e v e n i s e atît d e r e c e , încît î n t r e g u l b i r o u î n g h e ţ a s e
cîteva s e c u n d e d u p ă aceea. în loc să-i mai s p u n ă „Alex" i
se a d r e s a d e fiecare d a t ă c u „ d o m n u l e Chelette", folo­
s e a î n t o t d e a u n a i n t e r c o m u l , iar c a m a r a d e r i a lor d e g a ­
jată şi p l ă c u t ă d i s p ă r u s e c a un f u m . Şi, atunci cînd Alex
se o p r e a lîngă biroul ei c a s ă mai stea la o şuetă, A n ­
d r e a se ridica î n ţ e p a t ă şi se refugia la toaleta d o a m ­
nelor. A p o i t o a t e micile detalii d e care e a se o c u p a s e c u
atîta grijă în d e c u r s u l anilor, luînd d e p e umerii lui o
p o v a r ă d e s t u l d e substanţială, f u s e s e r ă lăsate s ă se
a d u n e pe biroul lui Alex d e o d a t ă . A ş a c ă fusese nevoit
să vină cît mai d e v r e m e la b i r o u şi s ă rămînă pînă seara
tîrziu, în v r e m e c e A n d r e a r e s p e c t a c u mare stricteţe
p r o g r a m u l iniţial d e lucru. Nici n u se p u s e s e p r o b l e m a
s-o î n l o c u i a s c ă , secretarele d e avocati erau adevărate
păsări rare în micul orăşel Prescott. în mai puţin d e
d o u ă s ă p t ă m î n i , Alex se p r e d a s e şi-şi c e r u s e s c u z e , iar
d e a t u n c i A n d r e a ţ i p a prin u ş a d e s c h i s ă a biroului fără
griji.
Se auzi iarăşi u n clic în v r e m e ce Alex ridica re­
c e p t o r u l . A p o i glasul d o m o l şi uşor graseiat se auzi pe
linie:
- 'neaţa, Gray. Eşti c a m matinal pe ziua d e azi.
- N u chiar atît d e matinal. Lui îi p l ă c e a u orele d i m i ­
neţii, s p r e d e o s e b i r e d e tatăl s ă u , dar majoritatea o a ­
menilor îşi î n c h i p u i a u c ă a ş a c u m era tatăl la fel t r e b u i a
s ă fie şi fiul. A m d e g î n d s ă m ă d u c la B a t o n R o u g e c a
s ă m ă uit la nişte proprietăţi. Alex, ştii t u c u m v a p e u n d e
este tata?
La celălalt c a p ă t al firului u r m ă u n mic m o m e n t d e
linişte.
- N u , n u ştiu. A p o i u r m ă o altă p a u z ă mică. S-a
întîmplat c e v a ?
48

- A z i - n o a p t e n-a venit a c a s ă şi la zece are o întîlnire


c u Bill Grady.
- La n a i b a , ş o p t i încet, Alex dar Gray prinse imediat
îngrijorarea din t o n u l lui. Of, D o a m n e , n-am crezut c ă o
să... la n a i b a c u t o a t e .
- Alex. V o c e a lui Gray era la fel d e t ă i o a s ă c a un
cuţit bine ascuţit, d i n cel mai fin oţel, d e s p i c î n d p a r c ă
firele pînă în biroul a v o c a t u l u i . Ge se întîmplă?
- Iţi jur, Gray, n-am crezut c-o s-o facă, îi r ă s p u n s e
pe u n t o n plin d e umilinţă Alex. S a u p o a t e c ă nici n-a
făcut-o. Poate c ă d o a r a a d o r m i t şi î n c ă n u s-a trezit.
- Ce s ă f a c ă ?
- A s p u s t r e a b a asta d o a r d e cîteva ori şi n u m a i
d u p ă c e se î m b ă t a . îţi jur, n i c i o d a t ă n-am crezut c ă
v o r b e a serios. D o a m n e , c u m p o a t e să fie adevărat? .
Plasticul subţire al r e c e p t o r u l u i se c r ă p ă din c a u z a
încleştării lui Gray.
- Să fie s e r i o s în legătură c u ce?
- C u faptul c ă v o i a s-o p ă r ă s e a s c ă pe m a m a ta. Alex
înghiţi în s e c c u z g o m o t . C a să p o a t ă p l e c a î m p r e u n ă
c u Renee Devlin.
Foarte uşor, Gray a ş e z ă r e c e p t o r u l la loc. Rămase
n e m i ş c a t p e n t r u cîteva s e c u n d e , privind în j o s spre tele­
f o n . N u era p o s i b i l . G u y n-ar fi f ă c u t a ş a ceva. Şi d e ce
ar fi f ă c u t - o ? De ce s ă f u g ă î m p r e u n ă c u Renee cînd
p u t e a s-o a i b ă ori d e cîte ori poftea? C u s i g u r a n ţ ă c ă
Alex se înşelase. G u y n u şi-ar fi părăsit n i c i o d a t ă copiii
s a u afacerile; dar şi c e uşurat f u s e s e atunci cînd Gray
r e n u n ţ a s e la fotbal şi c u m îl mai învăţase a b s o l u t t o t ce
ştia.
Pentru o b u c a t ă d e v r e m e , Gray rămase c a lovit d e
trăsnet din c a u z a neîncrederii, dar c u m el era mult prea
realist, a c e a s t ă p e r i o a d ă n u ţ i n u prea mult. Uluirea în­
c e p u să c e d e z e lăsînd locul mîniei. Se m i ş c ă la fel d e
agil ca u n ş a r p e şi a p u c î n d telefonul îl s m u l s e d i n priză,
49

d u p ă care îl a r u n c ă prin g e a m , s p ă r g î n d sticla. A p o i se


g ă r b i s ă c o b o a r e în f u g ă în h o l .

T o a t ă l u m e a d o r m e a pînă tîrziu c u excepţia lui Faith


şi a lui Scottie, iar ei părăsiră c a b a n a imediat d u p ă
micul d e j u n al lui Scottie, m e r g î n d p e j o s la rîu c a el să
se p o a t ă j u c a în a p a m i c ă şi s ă î n c e r c e să prindă peştii
cei agili. N u reuşise n i c i o d a t ă pînă a t u n c i , dar ce mult îi
p l ă c e a s ă î n c e r c e ! Era o d i m i n e a ţ ă s u p e r b ă , iar soarele
încălzea şi scînteia p e v o l b u r a apelor. Mirosurile erau
ascuţite şi p r o a s p e t e , pline d e culori b u n e , curate, care
î n c e p e a u s ă ş t e a r g ă m i a s m a d e a l c o o l care i se in­
s i n u a s e în nări î n c ă d i n t i m p u l nopţii, exhalată d e cei
patru o a m e n i care î n c ă d o r m e a u s u b efectul lui.
Să se a ş t e p t e c a Scottie să-şi păstreze hainele us­
cate era c a şi c u m s-ar fi aşteptat c a soarele să răsară
la vest. Cînd a j u n s e r ă p e malul rîului îi s c o a s e c ă m a ş a
şi pantalonii scurţi, lăsîndu-l să intre în a p ă d o a r c u
s c u t e c u l pe el. A d u s e s e şi unul uscat, d e s c h i m b , pe
care să-l p u n ă înainte d e plecare. Faith atîrnă hainele în
crengile unui c o p ă c e l , d u p ă care intră şi ea în a p ă c a
să-l p o a t ă s u p r a v e g h e a mai bine. D a c ă s-ar fi întîmplat
c a v r e u n ş a r p e s ă se a p r o p i e d e el, Scottie sărăcuţul
n-ar fi ştiut c ă t r e b u i a s ă se sperie şi s ă iasă. Nici ei nu-i
era frică d e şerpi, dar era şi foarte atentă la ei.
îl lăsă să se j o a c e v r e o d o u ă ore, d u p ă care fu
nevoită să-l ia în braţe c a să-l d u c ă la mal, în v r e m e c e
el o lovea c u picioruşele şi p r o t e s t a c u cît s e î n d e p ă r t a u
mai mult.
- N u poţi s ă stai mai mult în a p ă , î n c e r c ă să-i ex­
plice, la uită-te, d e g e t e l e d e la picioare ţi s-au zbîrcit c a
p r u n e l e uscate.
50

Se a ş e z ă p e iarba d e p e mal şi se a p u c ă să-l î m ­


b r a c e şi să-i s c h i m b e s c u t e c u l u d . Era o t r e a b ă dificilă
p e n t r u c ă el se t o t foia încercînd să-i s c a p e din mîini c a
să intre iarăşi în a p ă .
- Mai bine hai s ă ne uităm d u p ă veveriţe, îi zise. Vezi
v r e o veveriţă pe-aici?
Uşor d e distras, Scottie îşi ridică imediat privirea
s p r e c o p a c i , c u ochii rotunzi d e încîntare, în v r e m e c e
c ă u t a s ă v a d ă v r e o veveriţă. Faith îi luă mînuţa grăsulie
într-a ei şi îl c o n d u s e încet prin p ă d u r e , urmînd o p o t e c ă
î n t o r t o c h e a t ă î n a p o i s p r e c a b a n ă . Poate c ă pînă a j u n ­
g e a u a c a s ă se î n t o r c e a şi Renee.
Deşi m a m a ei mai f u s e s e p l e c a t ă şi înainte cîte o
n o a p t e întreagă, asta o f ă c e a m e r e u p e Faith s ă se
s i m t ă c u m v a speriată. î n c e r c ă s ă a l u n g e astfel d e g î n -
duri, u n d e v a , în s p a t e l e minţii, dar trăia m e r e u c u frica
c o n s t a n t ă c ă Renee v a p l e c a într-o n o a p t e c a s ă nu se
mai î n t o a r c ă n i c i o d a t ă la ei. Faith ştia, c u un realism
amar, c ă d a c ă se întîmpla c a Renee să întîlnească un
b ă r b a t c u c e v a b a n i , care să-i p r o m i t ă lucruri f r u m o a s e ,
ar fi plecat c a d i n p u ş c ă . Probabil c ă singurul lucru care
î n c ă o mai ţ i n e a în Prescott era G u y Rouillard, şi c e e a
ce-i p u t e a oferi. Şi d a c ă se întîmpla c u m v a c a G u y s ă se
d e s c o t o r o s e a s c ă d e ea, Renee n-ar mai fi rămas a c o l o
decît cît i-ar fi trebuit şă-şi f a c ă bagajele.
Scottie reuşi s ă d e s c o p e r e d o u ă veveriţe, u n a sărind
printre ramurile copacilor şi cealaltă t o c m a i cocdţîndu-se
într-unui, a ş a c ă era fericit s-o u r m e z e pe Faith o r i u n d e
l-ar fi d u s . Dar, c î n d ajunseră a p r o a p e d e c a b a n ă , îşi
d ă d u s e a m a c ă m e r g e a u a c a s ă , aşa că î n c e p u să scîn-
c e a s c ă şi să-şi s m u c e a s c ă mînuţa din strînsoarea lui
Faith.
- Scottie, încetează, îl certa Faith în v r e m e ce-l tră­
g e a d i n p ă d u r e p e d r u m e a g u l îngust ce d u c e a la c a ­
b a n ă . A c u m , în clipa asta, nu mai p o t să stau şi s ă m ă
51

j o c c u tine, t r e b u i e s ă m ă a p u c s ă s p ă l rufele. Dar îti


p r o m i t c ă o s ă m ă j o c c u tine şi c u maşinutele d u p ă
ce...
Auzi d e o d a t ă z g o m o t u l vibrant s c o s d e m o t o r u l unei
m a ş i n i în s p a t e l e e i , d e v e n i n d t o t m a i p u t e r n i c p e
m ă s u r ă ce se a p r o p i a , şi primul ei g î n d , plin d e uşurare
a fost: „S-a întors m a m a . " Dar n u m a ş i n a s p o r t a lui
Renee se v e d e a a c u m desluşit la c u r b ă . Era o Corvette
n e a g r ă , d e c a p o t a b i l ă , c e a c u m p ă r a t ă c a s-o î n l o c u i a s c ă
pe a c e e a argintie p e care Gray o folosise la c o l e g i u .
Faith se o p r i , uitînd c u totul d e Renee şi d e Scottie,
s i m ţ i n d d o a r c ă inima i se o p r e a în piept, c a a p o i să
î n c e a p ă să b a t ă n e b u n e ş t e , făcînd-o s ă se simtă rău.
Gray v e n e a la ei.
Era atît d e plină d e b u c u r i e , încît a p r o a p e c ă uită
să-l t r a g ă p e S c o t t i e d i n m i j l o c u l d r u m u l u i în bălăriile
d e p e m a r g i n e . Gray, îi cînta inima. Un fel d e tremurat
p l ă c u t î n c e p u s ă o ia d e la g e n u n c h i , urcînd a p o i în tot
t r u p u l d o a r la g î n d u l c ă v a v o r b i p o a t e d i n n o u c u el,
deşi acest lucru s-ar fi p u t u t r e d u c e d o a r la un s i m p l u
„ b u n ă " mormăit.
Privirea i se lipi d e el, s o r b i n d t o a t e detaliile în v r e m e
ce se a p r o p i a tot mai mult. Deşi era aşezat la v o l a n şi
c a atare n u p u t e a v e d e a prea multe, îşi d ă d u s e a m a c ă
p ă r e a a c u m c e v a mai s u b ţ i r e decît a t u n c i c î n d mai j u c a
f o t b a l , şi c ă a v e a şi părul c e v a mai l u n g . Ochii îi rămă­
s e s e r ă la fel, negri c a p ă c a t u l şi la fel d e tentanţi. Şi s e
o p r i s e r ă a s u p r a ei în v r e m e c e m a ş i n a se h u r d u c ă i a p e
d r u m u l p r o s t şi t r e c e a p e lîngă locul în care s e opriseră
ea şi Scottie, d u p ă care o salută curtenitor c u o mişcare
a capului.
Scottie î n c e p u iarăşi s ă se f o i a s c ă şi s-o t r a g ă d e
mînă, fascinat d e m a ş i n a c e a f r u m o a s ă . îi p l ă c e a la
n e b u n i e m a ş i n a lui Renee, iar Faith d e fiecare d a t ă tre­
b u i a s ă fie foarte a t e n t ă s ă nu-l lase s ă se a p r o p i e d e
52

ea, p e n t r u c ă asta ar fi f ă c u t - o p e Renee să s p u m e g e


d a c ă ar fi d e s c o p e r i t p e caroserie urmele mîinilor lui
mici şi m u r d a r e .
- în regulă, ş o p t i Faith, î n c ă puţin ameţită. O să
m e r g e m să v e d e m m a ş i n a f r u m o a s ă . Păşiră iarăşi pe
m i j l o c u l d r u m u l u i , p l e c î n d d u p ă Corvette, care acum
s e o p r i s e în faţa c a b a n e i . Gray t o c m a i îşi petrecea un
picior lung p e d u p ă portiera d e s c h i s ă , scoţîndu-l d u p ă
a c e e a şi p e celălalt şi ridicîndu-se pe t o a t ă l u n g i m e a din
m a ş i n a care p ă r e a d e jucărie. Urcînd în f u g ă cele d o u ă
trepte d e la intrare, d e s c h i s e uşa d e plasă, intrînd în
casă.
Dar n-a bătut, se gîndi Faith imediat. Ceva nu e în
regulă. N-a bătut la uşă.
î n c e p u s ă m e a r g ă mai r e p e d e , g r ă b i n d u - l şi p e Scot­
tie, încît p i c i o r u ş e l e lui scurte î n c e p u s e r ă să bată ritmic
pămîntul, făcîndu-l în cele din u r m ă s ă ţipe în s e m n d e
protest. Faith se gîndi imediat la inima lui, simţind c u m
îngheţa pe.dinăuntru. Se opri brusc, d u p ă care se aplecă
şi-l luă în braţe.
- îmi pare rău, s c u m p u l e . N-am vrut să te forţez să
alergi. Spatele o d u r e a încercînd să-l care,dar i g n o r a
d u r e r e a c o n t i n u î n d s ă se g r ă b e a s c ă s p r e casă. Pietrele
m i c u ţ e i se r o s t o g o l e a u p e s u b picioarele g o a l e , în
u r m ă rămînînd mici n o p ş o r i d e praf, ridicaţi în t i m p u l
alergăturii. G r e u t a t e a l u i ' S c o t t i e p ă r e a s-o t r a g ă tot mai
m u l t în j o s , î m p i e d i c î n d - o s ă a j u n g ă mai r e p e d e la ca­
b a n ă . Sîngele îi p u l s a c u z g o m o t în urechi şi o t e a m ă
c u m p l i t ă i se cuibărise în piept, făcînd-o să se s u f o c e .
Auzi apoi rumoare de ceartă venită de departe,
d o u ă glasuri ridicate din care unul era al tatălui ei, v o ­
c e a î n g r o ş a t ă de b ă u t u r ă şi abuzuri şi imediat d u p ă
a c e e a şi t o n u l adînc, c a d e bariton, al lui Gray care
p ă r e a să n u s e lase mai prejos. Căutînd să-şi a d u n e
ultimele forte, alergă c e i mai r ă m ă s e s e d i n d r u m şi,
53

într-un final, ajunse la c a b a n ă . Uşa d e plasă scîrţîi atunci


cînd o d e s c h i s e . Intră şi a p o i se opri brusc, căutînd
să-şi o b i ş n u i a s c ă privirea c u întunericul din casă. Ţipete
ininteligibile şi tot felul d e b l e s t e m e p ă r e a u să c u r g ă d e
peste tot d i n jurul ei, făcînd-o să se simtă c a prinsă
într-un t u n e l al c o ş m a r e l o r .
î n c e r c ă să-şi r e c a p e t e suflul şi-l lăsă pe Scottie pe
p o d e a . Speriat d i n c a u z a ţipetelor, băiatul se prinse d e
picioarele ei, î n g r o p î n d u - ş i fata în fustă.
V e d e r e a i se ajusta, iar z u m z e t u l d i n urechi c e d ă ,
ţipetele î n c e p u r ă s ă c a p e t e u n s e n s , deşi şi-ar fi dorit să
nu le fi auzit.
Gray îl ridicase p e A m o s din pat şi î n c e r c a să-l ia c u
forţa în bucătărie. A m o s se o p u n e a tipînd şi înjurînd,
c ă u t î n d să se a p u c e d e r a m a uşii c a să-l o p r e a s c ă pe
Gray s ă mai t r a g ă d e el. Dar n u p u t e a ţine piept fortei
tînărului d e lîngă el, n e r e u ş i n d s ă mai f a c ă altceva, decît
să-şi r e c a p e t e echilibrul atunci cînd a c e s t a îl a r u n c ă în
mijlocul c a m e r e i .
- Unde-i Renee? latră Gray, îndreptîndu-se a m e n i n ­
ţător s p r e A m o s care d ă d e a speriat î n a p o i .
Ochii injectaţi ai lui A m o s î n c e p u r ă s ă cerceteze î n ­
c ă p e r e a c a şi c u m şi-ar fi căutat nevasta.
- Nu-i aici, m o r m ă i .
- V ă d şi eu c ă nu-i aici, ticălos cretin c e eşti! Eu
vreau s ă ştiu u n d e n a i b a este?
A m o s se clătină înainte şi î n a p o i p e picioarele d e s ­
culţe, c ă u t î n d s ă se ţină cît mai drept. Era c u pieptul g o l
şi c u pantalonii î n c ă d e s f ă c u ţ i . Părul slinos şi n e p i e p ­
t ă n a t îi stătea în t o a t e direcţiile, ochii îi erau injectaţi d e
sînge, iar respiraţia îi p u t e a c u m p l i t a a l c o o l coclit. în
contrast, Gray stătea c u mult d e a s u p r a lui, u n metru şi
n o u ă z e c i d e m u ş c h i b i n e oţeliţi d e sport, c u părul ne­
g r u , f r u m o s , periat p e s p a t e , c u o c ă m a ş ă a l b ă fără
p a t ă şi p a n t a l o n i croiţi d e c o m a n d ă c a să-i v i n ă perfect.
54

- N-ai nici u n d r e p t s ă vii aici şi s ă m ă arunci d e


c o l o - c o l o , mie puţin îmi p a s ă c u cine u m b l ă tatăl t ă u , s e
plînse A m o s . Şi, în c i u d a acelei izbucniri, d ă d e a î n a p o i
d e fiecare d a t ă c î n d Gray f ă c e a v r e o mişcare.
Russ şi Nicki a p ă r u s e r ă şi ei în u ş a dormitorului p r i ­
v i n d î n t r e a g a s c e n ă fără să sară în apărarea tatălui l o r .
S ă f a c ă faţă p e d r e p t u n u i a c a Gray Rouillard, mai a l e s
cînd era şi înfuriat, n u era d e l o c stilul lor; să atace p e
cineva care le-ar fi p u t u t f a c e p r o b l e m e d e a s e m e n e a
n u era stilul lor.
- Ştii p e u n d e este Renee? întrebă iarăşi Gray c u o
voce de gheaţă.
A m o s ridică a n e m i c dintr-un umăr.
- Probabil c ă a ieşit prin oraş, m u r m u r ă abia auzit.
- Cînd?
- C u m c î n d ? Eu e r a m în pat. De u n d e m a m a n a i b i i
s ă ştiu cînd d r a c u ' a plecat?
- A venit a c a s ă azi-noapte?
- Sigur c ă d a ! La d r a c u ' , c e vrei să zici? urlă A m o s ,
limba împleticită fiind mărturie clară c ă î n c ă avea a l c o o l
în sînge.
- Zic c ă tîrfa d e nevastă-ta te-a părăsit! urlă şi G r a y ,
faţa î n t u n e c a t ă fiindu-i strîmbată d e ură şi mînie, iar g î t u l
încordat.
T e r o a r e a p u r ă o c o p l e ş i p e Faith, iar v e d e r e a i s e
î m p ă i e n j e n i iarăşi.
- N u , reuşi s ă sufle.
Gray o auzi şi-şi întoarse imediat c a p u l . Ochii î n t u ­
necaţi îi s c ă p ă r a u d e furie atunci c î n d se opriră a s u p r a
ei.
- Cel p u ţ i n t u pari s ă fii trează. Ştii c u m v a p e u n d e e
Ren6e? A venit a c a s ă azi-noapte?
Uimită, Faith s c u t u r ă d i n c a p . Dezastrul î n t u n e c a t îi
era d i n a i n t e a ochilor, iar nările i se u m p l u s e r ă d e m i ­
rosul g a l b e n şi a c r u al fricii... mirosul ei.
55

B u z a d e s u s a lui G r a y s e s t r î m b ă d e o d a t ă , arătîn-
^u-şi într-un fel d e rînjet sinistru dinţii albi şi regulaţi.
- A ş a b ă n u i a m şi e u . Pentru c ă a fugit î m p r e u n ă c u
^tăl meu.
Faith s c u t u r ă iarăşi d i n c a p , d u p ă care îşi d ă d u
s
S a m a c ă a p r o a p e n u îl p u t e a o p r i d i n m i ş c a r e a p e care
0
tot f ă c e a . Nu. Cuvîntul a c e l a îi reverbera în creier.
° o a m n e , te rog, nu.
- Ne minţi! urlă A m o s , clătinîndu-se s p r e m a s ă şi
' % n d u - s e s ă c a d ă p e unul dintre s c a u n e . Renee n u
^ a r p ă r ă s i p e m i n e şi nici p e c o p i i . M ă iubeşte. Iar tatăl
t ă
M cel d e s t r ă b ă l a t p r o b a b i l e p e u n d e v a a s c u n s c u
v r
^ o b u c ă ţ i c ă p e c a r e şi-a găsit-o d e curînd, u n a mai
r
P ^aspătă...
Gray s e a p r o p i e d e el c u paşi d e felină. P u m n u l lui
w

c o n t a c t c u falca lui A m o s , încheieturile degetelor


l o v i
h d d i n plin o s u l , d u p ă care atît A m o s cît şi s c a u n u l
s e
Rostogoliră la p o d e a . S c a u n u l se sfărîmă s u b g r e u -
t a t e
$ impactului.
£ u u n scîncet d e t e r o a r e , Scottie îşi î n g r o p a faţa şi
m a i
a d î n c în p o a l a lui Faith. î n s ă e a era î n c ă prea î n -
h e
9 î a t ă c a să mai p u n ă u n braţ liniştitor în jurul umerilor
u j
' ' ^ ş a c ă băiatul s e p u s e p e plîns.
A m o s se ridică g r e u d i n locul în care c ă z u s e , d u p ă
c a r e
s e g r ă b i să p u n ă între el şi Gray m a s a .
De c e naiba m-ai lovit? se vaită ţinîndu-se d e falcă.
u n
^ K i ţi-am făcut nimic. Indiferent ce-a făcut Renee şi
cu t a j g _ ţ § ţ j C u n u e s e v n a m e a

~ Ce-i cu t o a t e urletele astea? s o s i v o c e a mohorîtă,


c u a o
s e n t e o b r a z n i c e a lui J o d i e , c e a p e care o f o l o s e a
mereg ţ j j d d o r e a s ă se ia d e u n bărbat. Faith
a u n c c n

privi S k ş d o r m i t o r u l u i p e care-l î m p ă r ţ e a u î m p r e u n ă
r e U a

şi o c h j j j măriră d e d e z g u s t şi o r o a r e . J o d i e p o z a
s e

lingă c ^ | | uşii, c u părul l u n g şi încîlcit a r u n c a t peste


a c r u

umerii dezgoliţi. Era î m b r ă c a t ă d o a r c u o p e r e c h e d e


56

chilotei d e d a n t e l ă roşie şi c u o c ă m ă ş u t ă a s e m ă n ă ­
t o a r e care d e - a b i a d a c ă îi a c o p e r e a sînii. Clipea în d i ­
recţia lui Gray c u atîta i n o c e n t ă falsă, încît Faith simţi
c u m se î n c r î n c e n a c a r n e a p e ea.
Expresia d e p e faţa lui Gray se strîmbă d e d e z g u s t
d u p ă ce o privi o s e c u n d ă , c a a p o i să se întoarcă o s ­
tentativ c u s p a t e l e în direcţia ei.
- V r e a u s ă plecaţi c u toţii pînă la c ă d e r e a nopţii, îi
zise lui A m o s c u o v o c e t ă i o a s ă . Ne împuţiţi pămîntul şi
m-am săturat să v ă t o t miros.
- Să p l e c ă m ? c r o n c ă n i A m o s . Ticălos n e n o r o c i t ce
eşti, n u poţi s ă n e obligi s ă p l e c ă m d e aici. Există şi legi
pe l u m e a asta.
- N u plătiţi nici u n fel d e chirie, îi r ă s p u n s e Gray c u
un zîmbet urît p e b u z e . Legile evaziunii nu se aplică şi
celor în tranzit. A ş a c ă plecaţi. Se întoarse şi o porni în
direcţia uşii.
- A ş t e a p t ă ! ţ i p ă A m o s . Privirea plină d e p a n i c ă răs­
c o l e a î n c ă p e r e a c a p e n t r u a-şi c ă u t a inspiraţia. îşi t r e c u
limba p e s t e buzele umflate. N u mai fi a ş a d e grăbit.
Poate... p o a t e c ă d o a r a u plecat într-o m i c ă excursie. Or
să se î n t o a r c ă . M d a , asta-i. Renee o să se întoarcă,
n-are nici u n m o t i v s ă n u v i n ă î n a p o i .
Gray lăsă să-i s c a p e u n h o h o t s e c d e rîs, privirea
scîrbită t r e c î n d î n c ă o d a t ă a s u p r a c a m e r e i . Cineva, p r o ­
babil fata c e a m i c ă , î n c e r c a s ă m e n ţ i n ă o r d i n e a şi c u ­
răţenia, dar era c a şi c u m ar fi încercat să ţină p i e p t unui
val. A m o s şi cei d o i băieţi, care p ă r e a u s ă fie ediţiile mai
tinere ale tatălui lor, îl priveau mohorîţi. Fata c e a m a r e
r ă m ă s e s e t o t în p r a g u l uşii încercînd să-i arate cît mai
mult ţîţele fără să-şi d e a j o s b u c a t a a c e e a d e material.
Băieţelul cel m i c c u s i n d r o m u l lui D o w n se a g ă ţ a dis­
perat d e picioarele fetei mai mici, plîngînd speriat. Iar
fata s t ă t e a n e m i ş c a t ă d e p a r c ă se t r a n s f o r m a s e în s t a n ă
d e piatră, privindu-l c u o c h i imenşi d e u n v e r d e ciudat.
57

Părul roşcat îi atîrna neglijent p e s p a t e şi era d e s c u l ţ ă ,


iar picioarele îi e r a u pline d e praf.
Stînd atît d e a p r o a p e d e el, Faith îi p u t u s e citi foarte
bine expresia fetei, s i m ţ i n d c u m i s e strîngea s t o m a c u l
atunci cînd privirea lui i s c o d i t o a r e c e r c e t a amănunţit c a ­
b a n a mizerabilă şi p e locatarii ei, în cele d i n u r m ă p o p o ­
s i n d a s u p r a ei. El d e j a c a t a l o g a s e viata ei, şi familia, şi
chiar şi p e ea, şi g ă s i s e totul d e neglijat, c e v a d e care
. s ă te s c a p i cît mai r e p e d e .
- N-avea nici u n m o t i v s ă plece? pufni el. D o a m n e ,
d u p ă cîte v ă d e u , n u are nici u n motiv, dar nici unul
p e n t r u care să se î n t o a r c ă .
în liniştea c a r e u r m ă c u v i n t e l o r lui, Gray o o c o l i
r e p e d e pe F a i t h , d u p ă c a r e d e s c h i s e u ş a d e plasă.
A c e a s t a se lovi d e peretele d i n afară, d u p ă care se
închise la loc c u z g o m o t . M o t o r u l maşinii prinse viată şi,
d u p ă n u m a i cîteva m o m e n t e , Gray plecase. Faith rămă­
s e s e î n g h e ţ a t ă în mijlocul c a m e r e i c u Scottie agăţat d e
picioare şi plîngînd în h o h o t e . Mintea îi era p a r c ă amor­
ţită. Ştia c ă t r e b u i a s ă f a c ă u n a n u m i t lucru, dar ce
a n u m e ? Gray le s p u s e s e c ă t r e b u i a u s ă plece şi enor­
mitatea s p u s e l o r lui o uimi şi mai tare. S ă plece? Şi
u n d e s ă m e a r g ă ? Nu-şi p u t e a p u n e d e l o c mintea la
lucru. N u reuşi decît să-şi ridice c u greutate o mînă care
p ă r e a s ă c î n t ă r e a s c ă o t o n ă şi s ă mîngîie uşor părul lui
Scottie, s p u n î n d u - i :
- E în regulă, e-n regulă, deşi ştia foarte bine c ă era
o m i n c i u n ă . M a m a p l e c a s e şi n i c i o d a t ă n-avea s ă mai
fie în regulă.
CAPÎTOIUI 4

Gray reuşi s ă p a r c u r g ă c e v a mai mult d e o j u m ă t a t e


d e milă înainte c a tremuratul s ă îi c u p r i n d ă întregul t r u p
şi s ă fie nevoit s ă o p r e a s c ă maşina. îşi lăsă c a p u l p e
v o l a n şi î n c h i s e o c h i i , încercînd s ă se lupte c u valurile
d e p a n i c ă . D o a m n e , c e a v e a s ă s e f a c ă a c u m ? Nici­
o d a t ă înainte n u mai f u s e s e atît d e speriat c u m era în
acel m o m e n t .
Durerea plină d e uimire î n c e p u să-i asalteze m i n t e a
şi sufletul, făcîndu-l s ă se s i m t ă p r e c u m un copil care-şi
d o r e ş t e s ă f u g ă s ă îşi a s c u n d ă fata în p o a l a m a m e i .
C a m la fel c u m puştiul lui Devlin îşi a s c u n s e s e faţa d e
picioarele s l a b e a l a fetiţei. Dar el n u se p u t e a d u c e la
Noelle; chiar şi atunci c î n d f u s e s e c o p i l , ea f u g i s e d i n
faţa mînuţelor care d o r e a u s ă s e a g a t e d e ea, a ş a c ă
învăţase s ă se d u c ă la tatăl lui p e n t r u reconfortare şi
c ă l d u r ă . Şi chiar d a c ă Noelle ar fi fost mai a f e c t u o a s ă ,
nu p u t e a s ă se î n d r e p t e spre ea p e n t r u s u p o r t m o r a l ,
p e n t r u c ă şi e a ar fi căutat la el exact acelaşi lucru. Să
a i b ă grijă d e m a m a şi d e s o r a lui era a c u m r e s p o n ­
sabilitatea ce-i revenea.
De c e f ă c u s e G u y a ş a ceva? C u m d e p u t u s e să-i
p ă r ă s e a s c ă ? A b s e n ţ a tatălui lui, t r ă d a r e a a c e s t u i a îi
59

sfîşiaseră inima în n e n u m ă r a t e b u c ă ţ i . Guy o avusese


o r i c u m pe Renee, p u t e a s-o a i b ă o r i c î n d ; ce avusese d e
oferit de-l t e n t a s e s ă lase în u r m ă copiii, afacerile, în­
treaga moştenire? Gray fusese întotdeauna apropiat
d e tatăl lui, c r e s c u s e î n c o n j u r a t d e d r a g o s t e a acestuia,
î n t o t d e a u n a îi simţise sprijinul p r e c u m o piatră solidă în
spatele lui, dar a c u m p r e z e n t a a c e e a plină d e d r a g o s t e
d i s p ă r u s e , şi î m p r e u n ă c u ea şi piatra d e temelie a vieţii
sale.
Se s i m ţ e a terorizat. N u avea decît d o u ă z e c i şi d o i d e
ani, iar p r o b l e m e l e ce-i stăteau în faţă p ă r e a u munţi d e
netrecut. Noelle şi M o n i c a î n c ă n u ştiau nimic; c u m v a
t r e b u i a să-şi a d u n e tot curajul c a să le s p u n ă . Trebuia
s ă fie c a o piatră d e temelie p e n t r u ele şi mai trebuia
să-şi lase d e o p a r t e d u r e r e a c a s ă se p o a t ă o c u p a d e
finanţele familiei, p e n t r u c ă altfel a v e a u s ă piardă totul.
N u ar fi fost a c e e a ş i situaţie d a c ă G u y ar fi murit, pentru
c ă atunci Gray ar fi m o ş t e n i t banii, acţiunile şi controlul
afacerilor. D u p ă c u m stătea însă situaţia în acel m o ­
ment, G u y d e ţ i n e a î n c ă t o t u l , iar el d i s p ă r u s e . Averea
familiei Rouillard le p u t e a s c ă p a c u uşurinţă printre d e ­
g e t e , c u deţinătorii d e acţiuni p ă r ă s i n d în g r a b ă vasul
p e cale d e a se s c u f u n d a şi c u consiliile directoare
cîştigînd t o t mat m u l t ă putere. Gray t r e b u i a s ă se lupte
d i n răsputeri c a s ă p ă s t r e z e m ă c a r j u m ă t a t e din ce
a v e a u la a c e a o r ă .
El, M o n i c a şi Noelle a v e a u c e v a p u s d e o p a r t e p e
n u m e l e lor, dar d i n p ă c a t e n u era d e l o c suficient. G u y
a v u s e s e grijă c a Gray s ă înveţe totul d e s p r e afacerile
familiei, dar nu-i d ă d u s e şi p u t e r e a d e a face t o a t e
astea, d o a r d a c ă n u c u m v a lăsase o scrisoare d e s u c ­
c e s i u n e care-i d ă d e a c o n t r o l u l a s u p r a acelor afaceri.
S p e r a n ţ a disperării îşi f ă c u loc în sufletul lui. Şi orice
s c r i s o a r e d e a c e s t fel, d a c ă exista într-adevăr v r e u n a , ar
fi trebuit s ă fie p e m a s a d e lucru d i n biroul d e a c a s ă .
60

Dar, o r i c u m , t r e b u i a n e a p ă r a t să-l s u n e p e Alex s a u


să a j u n g ă la el c a să-i c e a r ă ajutorul pentru strategia pe
care o a v e a u d e urmat. Alex era u n tip al naibii d e
d e ş t e p t şi unul dintre cei mai b u n i avocaţi d e c o r p o r a ­
ţie; ar fi avut p o a t e mai mult s u c c e s d a c ă s-ar fi d u s în
altă parte, n u m a i c ă f u s e s e sprijinit din plin d e banii
m o ş t e n i ţ i d i n p a r t e a familiei şi n u simţise n e v o i a s ă
p l e c e v r e o d a t ă d i n Prescott. El a v u s e s e grijă d e t o a t e
afacerile lui Guy, p e lîngă faptul c ă îi era cel mai b u n
prieten, a ş a c ă ştia cel puţin la fel d e bine d a c ă nu
c u m v a şi mai bine decît el situaţia legală în care se afla
a c u m Gray.
N u m a i D u m n e z e u ştia, se gîndi disperat, c ă avea
nevoie d e t o t ajutorul p e care-l p u t e a primi. Pentru c ă
d a c ă n u exista nici o scrisoare d e s u c c e s i u n e , ar fi fost
n o r o c o s d a c ă r e u ş e a s ă păstreze u n a c o p e r i ş d e a s u p r a
capetelor lor.
Cînd îşi ridică c a p u l d e p e v o l a n îşi recîştigase c o n ­
trolul, d u r e r e a f u s e s e î m p i n s ă u n d e v a în spatele minţii,
o d e t e r m i n a r e rece luîndu-i locul. Pe D u m n e z e u , m a m a
şi s o r a lui vor a v e a şi aşa d e s t u l e m o m e n t e dificile î n -
cercînd s ă se î m p a c e c u situaţia; şi nici de-al naibii n u
avea d e g î n d s ă se lase d e p ă ş i t în aşa m ă s u r ă , încît
să-şi p i a r d ă şi a c o p e r i ş u l d e d e a s u p r a c a p u l u i .
Porni iarăşi m o t o r u l şi intră p e ş o s e a , lăsînd pe d r u ­
mul prăfuit ultimele rşmăşiţe ale a d o l e s c e n ţ e i .

Se d u s e mai întîi în Prescott, direct la biroul lui Alex.


T r e b u i a s ă se mişte r e p e d e d a c ă d o r e a s ă salveze totul.
A n d r e a î n c e p u s ă z î m b e a s c ă c î n d îl v ă z u intrînd, era
c e v a a p r o a p e a u t o m a t d i n partea femeilor atunci cînd
d ă d e a u ochii c u el. Faţa r o t u n d ă a femeii se înroşise
61

uşor. A v e a d e j a patruzeci şi cinci d e ani, îndeajuns d e


bătrînă c a să-i fie şi m a m ă , dar vîrsta nu avea nimic
de-a face c u reacţia f e m i n i n ă instinctivă la prezenţa lui
înaltă şi m u s c u l o a s ă .
Gray îi întoarse a u t o m a t zîmbetul, dar mintea îi zbîr-
nîia d e planuri.
- E cineva la Alex? T r e b u i e să-l v ă d .
- N u , e singur. Intră, s c u m p u l e .
Grây treCu d e biroul ei şi a p o i p e u ş a d e s c h i s ă a
încăperii în care se afla Alex, închizînd-o ferm în u r m a
Alex îşi ridică privirea d e la m u n t e l e o r d o n a t d e d o s a r e
d e p e m a s ă , d u p ă care se ridică în picioare. Faţa fru­
m o a s ă şi p l ă c u t ă era a c u m îngrijorată şi întunecată.
- Ai reuşit să-l găseşti?
Gray s c u t u r ă d i n c a p .
- O d a t ă c u el a d i s p ă r u t şi Renee Devlin.
- O h , D o a m n e . Alex se p r ă b u ş i î n a p o i p e s c a u n ,
î n c h i s e ochii şi îşi î r e c ţ i o n ă v i g u r o s r ă d ă c i n a nasului.
N u - m i v i n e s ă c r e d . N-am c r e z u t c ă v o r b e a serios.
D o a m n e , şi d e ce ar fi vorbit serios? Doar se... Se opri
d e o d a t ă , d e s c h i z î n d u - ş i ochii şi î n r o ş i n d u - s e c a un a d o ­
lescent.
- ...regula o r i c u m c u ea, t e r m i n ă Gray c u b r u s c h e ţ e .
Se î n d r e p t ă s p r e fereastră şi r ă m a s e a c o l o c u mîinile în
b u z u n a r e , privind în j o s spre s t r a d a principală. Prescott
era u n o r a ş foarte mic, c u n u m a i c i n c i s p r e z e c e mii d e
locuitori, deşi în ziua a c e e a era trafic intens pe lîngă
clădirea m u n i c i p a l ă . Curînd toţi cei d e a c o l o d e jos ur­
m a u să afle c ă G u y Rouillard îşi părăsise nevasta şi
copiii c a s ă f u g ă c u tîrfa d e Devlin.
- M a m a ta a aflat? îl întrebă Alex c u o v o c e încor­
dată.
Gray s c u t u r ă din c a p .
- î n c ă n u . A m d e g î n d să-i s p u n şi ei şi M o n i c ă i cînd
o s ă a j u n g a c a s ă . Ş o c u l şi d u r e r e a iniţiale d i s p ă r u s e r ă
62

lăsîndu-l p a r c ă fără v l a g ă şi puţin retras în sine, c a şi


c u m s-ar fi aflat u n d e v a la distantă, privindu-se c u m
t r e c e a prin t o a t e etapele. C e v a d i n a c e a distanţă se
revărsă în t o n u l c u care-l întrebă pe Alex:
- A lăsat tata v r e o s c r i s o a r e d e s u c c e s i u n e la tine?
Pînă în acel m o m e n t , Alex se c o n c e n t r a s e d o a r a s u ­
pra a s p e c t e l o r şi a complicaţiilor strict e m o ţ i o n a l e ale
trădării lui Guy. A c u m î n c e p u r ă să-i vină în minte şi
complicaţiile legale, care-l f ă c u r ă să- şi d e s c h i d ă ochii
mari d e o r o a r e .
- La naiba, i z b u c n i , c e d î n d în faţa unei vulgarităţi c e
nu-i stătea în fire. N u , n-a făcut a ş a ceva. Dacă mi-ar fi
lăsat o a s e m e n e a scrisoare, atunci eu aş fi ştiut c ă
v o r b e a serios şi aş fi încercat să-l o p r e s c .
- S-ar p u t e a s ă fie o scrisoare în biroul d e a c a s ă .
S-ar p u t e a s ă ne s u n e într-o zi s a u d o u ă . Dacă se în­
tîmpla a ş a , a t u n c i n u v o m a v e a p r o b l e m e c u latura
financiară a lucrurilor. Dar, d a c ă n u există nici o scri­
s o a r e şi nici n u sună... nu-mi p o t permite să aştept.
T r e b u i e s ă lichidez cît d e mult este posibil, înainte c a
veştile s ă se împrăştie şi c a preţurile s ă c a d ă c a nişte
pietroaie.
- O s ă s u n e , zise înfrigurat Alex. Trebuie. Pur şi
s i m p l u n u p o a t e p l e c a d e lîngă a s e m e n e a obligaţii fi­
nanciare. Este implicată o întreagă avere.
• Gray ridică d i n ungeri fără nici o expresie p e c h i p .
- A plecat fără p r o b l e m e d e lîngă familia Igi. Nu-mi
p o t permite s ă p r e s u p u n c ă afacerile p o t î n s e m n a mai
mult p e n t r u el. Se o p r i . N u prea c r e d c ă se v a întoarce
s a u c ă v a s u n a . Eu c r e d c ă a intenţionat s ă d i s p a r ă d e
lîngă familie şi afaceri c a s ă n u se mai î n t o a r c ă nici­
o d a t ă . Pe m i n e m-a învăţat tot c e ştia, iar a c u m ştiu şi
d e c e . D a c ă ar fi intenţionat s ă rămînă la cîrma afa­
cerilor n u s-ar fi o b o s i t a ş a d e mult.
- în a c e s t c a z t r e b u i e s ă existe şi o scrisoare d e
63

s u c c e s i u n e , insistă Alex. G u y era u n o m d e afaceri mult


p r e a b u n c a s ă n u fi avut grijă d e a ş a ceva.
- Poate, dar eu le a m p e m a m a şi pe M o n i c a la care
t r e b u i e s ă m ă g î n d e s c în primul rînd. Trebuie s ă lichidez
a c u m c a să o b ţ i n cît mai mulţi b a n i , c a să a m ceva c u
care să p o t lucra şi s ă p o t reconstrui afacerile. Pentru
c ă d a c ă n u m ă z b a t a c u m şi el n-a lăsat nici o scrisoare
d e s u c c e s i u n e n-o s ă mai a v e m nici măcar o ulcică în
care s ă ne p i ş ă m .
Alex înghiţi în sec, dar încuviinţă d i n c a p .
- în regulă. O s ă încerc s ă fac tot c e p o t c a să
c o n s o l i d e z poziţia t a legală, dar te previn, d a c ă Guy n u
a lăsat o s c r i s o a r e d e s u c c e s i u n e s a u d a c ă n u s u n ă ,
este o a d e v ă r a t ă n e n o r o c i r e . T o t u l este legal, d o a r d a c ă
n u c u m v a Noelle se h o t ă r ă ş t e să divorţeze şi să ia j u ­
mătate d i n averea lui, dar şi asta ia mult t i m p .
- T r e b u i e s ă m ă p r e g ă t e s c p e n t r u tot ce-i mai rău, îi
spuse Gray. O să m ă d u c acasă să caut scrisoarea,
d a r n u a ş t e p t a veşti d e la m i n e c a s ă începi acţiunile.
Pentru c ă d a c ă n u e nici o scrisoare, îl s u n imediat pe
b r o c k e r şi î n c e p s ă vînd. O r i c u m , o să-ţi d a u d e ştire. Să
nu s p u i nimic n i m ă n u i pînă n u te s u n .
Alex se ridică în picioare.
- Nici m ă c a r A n d r e e i n-o să-i s p u n nimic. îşi trecu
mîinile prin păr, o indicaţie clară a tensiunii în care se
afla, p e n t r u c ă în g e n e r a l Alex nu c e d a gesturilor d e
nervozitate. Ochii lui gri se î n t u n e c a s e r ă d e supărare.
- îmi pare rău, Gray. M ă simt d e p a r c ă ar fi vina
m e a . Ar fi trebuit s ă fac ceva.
Gray s c u t u r ă d i n c a p .
- N u te învinovăţi singur. D u p ă c u m ai s p u s şi t u ,
cine ar fi crezut c ă v o r b e a serios? N u , singurii o a m e n i
care p o a r t ă î n t r e a g a v i n ă sînt t a t a şi R e n e e Devlin.
Zîmbi î n c o r d a t . Nu-mi p o t i m a g i n a c e v a la care s ă fi fost
atît d e b u n ă , încît să-l f a c ă să-şi p ă r ă s e a s c ă familia şi
64

tot restul, dar se pare că m-am înşelat în privinţa ei. Se


opri, pierzîndu-se în gîndurile triste şi furioase care-l m ă ­
c i n a u în acele m o m e n t e , d u p ă care se s c u t u r ă şi se
î n d r e p t ă spre uşă. T e s u n imediat c e aflu ceva.
D u p ă p l e c a r e a lui, Alex se lăsă să c a d ă la loc p e
s c a u n , c u mişcări c a d e m a r i o n e t ă . De-abia reuşi să-şi
c o n t r o l e z e expresia fetei atunci cînd A n d r e a a p ă r u în
u ş a c a m e r e i , plină d e curiozitate.
- Ce s-a întîmplat c u Gray?
- Nimic interesant. O p r o b l e m ă p e r s o n a l ă pe care
v o i a s-o d i s c u t e c u mine.
A n d r e a p ă r e a d e z a m ă g i t ă c ă n-avea încredere în ea.
- Există c e v a c u care l-aş p u t e a ajuta?
- N u , totul o s ă fie în regulă. Oftă şi se frecă la o c h i .
De ce nu te d u c i t u să-ti iei m a s a d e prînz şi a p o i să-mi
a d u c i şi mie u n sandviş, ceva? A ş t e p t un telefon impor­
tant şi n u p o t pleca.
- Sigur. Şi c a m ce-ai vrea?
El îşi flutură mîna neglijent.
- Orice. Doar îmi ştii preferinţele. Fă-mi o surpriză.
Ea mai c o t r o b ă i cîteva m o m e n t e prin cealaltă c a ­
meră, închizînd c o m p u t e r u l pe care el îl c u m p ă r a s e c u
vreun a n înainte, aranjînd dischetele şi a p o i luîndu-şi
p o ş e t a . D u p ă p l e c a r e a ei, Alex mai a ş t e p t ă cîteva clipe,
d u p ă care intră în cealaltă c a m e r ă şi încuie u ş a d e la
intrare. A p o i se aşez^ă p e s c a u n u l ei, activă iarăşi c o m ­
puterul şi se a p u c ă s ă dactilografieze ceva.
- Blestemat s ă fii Guy, ş o p t i în b a r b ă . Ticălos ce
mi-ai fost.

Gray îşi p a r c ă m a ş i n a în faţa celor cinci trepte largi


care d u c e a u s p r e v e r a n d a acoperită, în faţa celor d o u ă
65

uşi d u b l e d e la intrare, d e ş i N o e l l e s-ar fi î n c r u n t a t


p e n t r u c ă ea prefera c a maşinile familiei să fie parcate
u n d e v a în spatele c a s e i , cel mai bine în gaFaj. Aleea d i n
fata casei era p e n t r u vizitatori, care n-ar fi trebuit să fie
în stare să-şi d e a s e a m a c e m e m b r i ai familiei erau
p r e z e n ţ i a c a s ă d o a r d u p ă m a ş i n i l e p a r c a t e la v e d e r e .
In acest fel, nici u n u l dintre ei n u t r e b u i a să se simtă
o b l i g a t s ă a d m i t ă c ă era a c a s ă şi c a atare forţat s ă
p r i m e a s c ă nişte o a s p e ţ i nedoriţi. Cîteva dintre preferin­
ţele lui Noelle erau d e - a d r e p t u l victoriene; d e obicei el i
se s u p u n e a , dar în ziua a c e e a a v e a lucruri c u mult mai
i m p o r t a n t e şi în p l u s se şi g r ă b e a .
U r c ă scările d i n d o u ă sărituri şi d e s c h i s e uşa în
g r a b ă . M o n i c a p r o b a b i l îl v ă z u s e d e la ferestrele dor­
mitorului p e n t r u c ă îl întîmpină c o b o r î n d grăbită scările,
neliniştea strîmbîndu-i trăsăturile.
- Tata î n c ă n-a venit a c a s ă ! îi ş o p t i privind c u grijă
s p r e s a l o n u l în care Noelle îşi lua micul d e j u n întîrziat.
De c e n a i b a ai spart g e a m u l din biroul lui şi a p o i ai fugit
d e a c a s ă c a o pisică c u c o a d a prinsă? Şi d e ce ai
p a r c a t m a ş i n a în f a ţ ă ? M a m e i n-o să-i p l a c ă d e l o c
t r e a b a asta.
Gray nu-i r ă s p u n s e , ci se grăbi s p r e biroul tatălui
s ă u , g h e t e l e b o c ă n i n d u - i s o n o r pe p o d e a u a parchetată.
M o n i c a se g r ă b i d u p ă el şi se furişă în b i r o u în v r e m e ce
el c e r c e t a deja c u grijă t o a t e hîrtiile.
- N u prea c r e d c ă Alex ţi-a s p u s adevărul c u jocul
ăla d e cărţi, îi zise c u b u z e tremurînde. Sună-I din n o u ,
Gray. Fă-I să-ţi s p u n ă u n d e a n u m e este tata.
- Imediat, m u r m u r ă Gray, fără să-i a r u n c e o privire.
Nici u n a dintre hîrtiile d e p e birou nu era o scrisoare d e
s u c c e s i u n e . Se a p u c ă s ă d e s c h i d ă sertarele.
- Gray! M o n i c a îşi ridicase v o c e a . Sînt sigură c ă e
m a i i m p o r t a n t să-l g ă s e ş t i p e tata decît să-i c o t r o b ă i
printre hîrtii.
66

El se o p r i , respiră p r o f u n d şi se î n d r e p t ă d e spate.
- M o n i c a , s c u m p o , stai a c o l o j o s şi taci puţin, îi zise
c u o b u n ă t a t e d u b l a t ă d e o a n u m e a s p r i m e . T r e b u i e să
caut o hîrtie foarte i m p o r t a n t ă p e care tata p o a t e c ă a
p u s - o aici. O să fiu alături d e tine într-un minut.
Ea d e s c h i s e g u r a c a s ă s p u n ă ceva, dar privirea p e
care i-o a r u n c ă Gray în acel m o m e n t o f ă c u să t a c ă .
Potolită, cu fata plină de nedumerire, se aşeză pe
s c a u n , în v r e m e c e Gray îşi c o n t i n u a căutările.
Cinci m i n u t e mai tîrziu, renunţă, simţind în g u r ă g u s ­
tul amar al învinsului. N u exista nici un fel d e scrisoare.
Nu a v e a s e n s . De ce se mai o b o s i s e Guy atîta să-l
înveţe tot c e ştia, c a a p o i să-i p ă r ă s e a s c ă fără s ă lase o
s u c c e s i u n e clară? Şi, d u p ă c u m s p u s e s e şi Alex, G u y
era prea d e ş t e p t c a s ă n u se fi gîndit la aşa ceva. D a c ă
intenţiona să rămînă el s ă aibă grijă d e afaceri, atunci
d e ce se z b ă t u s e atîta c a să-l instruiască pe Gray?
Poate c ă se g î n d i s e să-i d e a hăţurile lui Gray şi a p o i se
răzgîndise? A s t a era s i n g u r a explicaţie existentă. Şi, în
acest caz, o r i c u m a v e a u s ă p r i m e a s c ă ştiri din partea
lui, cel mai tîrziu în cîteva zile, şi asta p e n t r u c ă afacerile
pe care le a v e a erau mult prea c o m p l i c a t e c a să le lase
d e izbelişte mai mult d e atît.
Dar, a ş a c u m îi s p u s e s e lui Alex, nu-şi p u t e a permite
să p r e s u p u n ă c ă cineva v a avea grijă d e afaceri. Nu şi-l
p u t e a i m a g i n a p e G y y lăsînd totul d e izbelişte, dar, pînă
în a c e a d i m i n e a ţ ă , nu-şi i m a g i n a s e nici c ă tatăl lui i-ar fi
putut părăsi p e toţi c a s ă f u g ă c u Renee Devlin şi totuşi
se întîmplase. Imposibilul se întîmplase, aşa c ă n u mai
p u t e a să c r e a d ă o r b e ş t e că tot ce pînă atunci îl carac­
terizase pe tatăl lui avea să se î m p l i n e a s c ă , nu? Res­
p o n s a b i l i t a t e a faţă d e m a m a şi s o r a lui îi atîrna foarte
g r e u d e a s u p r a umerilor. Nu le p u t e a risca b u n ă s t a r e a .
Se întinse d u p ă telefon, dar aparatul nu mai era
a c o l o . Ca prin ceată îşi aminti c ă îl azvîrlise prin g e a m
67

d e d i m i n e a ţ ă şi a r u n c ă o privire s p r e fereastra care


a c u m a v e a r a m a g o a l ă , aşteptînd u n g e a m n o u . Se
ridică şi se î n d r e p t ă s p r e h o l , s p r e telefonul aşezat p e
m ă s u ţ a d e lîngă picioarele scărilor. M o n i c a se tîra d u p ă
el, î n c ă t ă c u t ă , dar u r m î n d restricţia i m p u s ă .
îl s u n ă mai întîi p e Alex. Iar Alex r ă s p u n s e imediat
d u p ă primul a p e l .
- Nici u n fel d e s c r i s o a r e , îl informă Gray pe scurt.
Vezi c e poţi s ă faci s ă p u i mîna p e puterea j u d e c ă ­
t o r e a s c ă p e n t r u m i n e s a u orice altceva c e mi-ar c o n ­
s o l i d a poziţia. Puterea j u d e c ă t o r e a s c ă era o ţintă c u
bătaie l u n g ă d i n p ă c a t e , dar cîteva sfori tot p u t e a u fi
trase.
- A m şi î n c e p u t deja, îi r ă s p u n s e Alex c u o v o c e
pierită.
Imediat d u p ă a c e e a , Gray îşi s u n ă a g e n t u l d e bursă,
îi explică p e s c u r t şi în a m ă n u n t c e a n u m e t r e b u i a să
f a c ă . D a c ă t o t c e era m a i rău a v e a s ă se întîmple, u r m a
s ă a i b ă nevoie d e fiecare b ă n u ţ în parte p e care-l p u t e a
aduna.
Şi a c u m u r m a partea c e a mai dificilă. M o n i c a se
h o l b a la el c u ochii întunecaţi plini d e grijă.
- S-a întîmplat c e v a , aşa-i?
Mental î n c e r c ă s ă s e oţetească, d u p ă care luă c u
fermitate mîna M o n i c ă i în mîna lui mare.
- Mai bine hai s ă m e r g e m să d i s c u t ă m şi c u m a m a ,
îi zise.
Ea î n c e r c ă să-i s p u n ă ceva, însă el s c u t u r ă hotărît
din cap.
- N u sînt în stare s-o s p u n decît o s i n g u r ă dată, îi
r ă s p u n s e c u o v o c e gîtuită.
N o e l l e îşi s a v u r a u l t i m a c e a ş c ă d e c e a i în v r e m e
c e citea r u b r i c a d e d i c a t ă evenimentelor sociale dintr-un
ziar d i n N e w Orleans. Şi Prescott-ul avea săptămînalul
s ă u în care era m e n ţ i o n a t ă în p e r m a n e n ţ ă , dar s ă fie
68

m e n ţ i o n a t ă într-un ziar din N e w Orleans asta era c e v a


care c o n t a c u adevărat. Iar n u m e l e ei era m e n ţ i o n a t
a c o l o suficient d e d e s , încît s ă d e v i n ă ţinta invidiei s o ­
cietăţii c o s m o p o l i t e d i n z o n ă . Era î m b r ă c a t ă în r o c h i a
ei favorită, albă, c u părul n e g r u şi d e s strîns la s p a t e
într-un sofisticat c o c franţuzesc. Era fardată foarte uşor,
dar c u mare artă, iar bijuteriile p e care le purta erau
extrem d e s c u m p e , foarte e l e g a n t e şi n e b ă t ă t o a r e la
o c h i . La Noelle n u exista nimic frivol s a u ostentativ, nici
măcar o s i n g u r ă p a t ă d e c u l o a r e care s ă iasă în evi­
d e n ţ ă , d o a r linii curate şi clasice. Chiar şi unghiile nu şi
le f ă c e a n i c i o d a t ă decît c u u n lac transparent.
îşi ridică privirea a t u n c i cînd Gray şi M o n i c a intrară
în s a l o n , iar ochii i se opriră cîteva s e c u n d e pe mîinile
încleştate ale celor d o i . Deşi nu s p u s e nimic, era clar c ă
d e z a p r o b a atitudinea lor, iar d e c o m e n t a t nu c o m e n t ă
p e n t r u c ă asta ar fi arătat u n interes p e r s o n a l care ar fi
stîrnit d i n partea lor acelaşi interes faţă d e p e r s o a n a ei.
- B u n ă d i m i n e a ţ a , Gray, îl întîmpină c u o v o c e la fel
d e c a l m ă şi d e c o n t r o l a t ă ca î n t o t d e a u n a .
Noelle p u t e a urî c u violenţă pe cineva, dar p e r s o a n a
a c e e a n-ar fi p u t u t b ă n u i n i c i o d a t ă a c e a s t ă ură n u m a i
d u p ă v o c e ; p e n t r u c ă n i c i o d a t ă nu reflecta c ă l d u r ă ,
afecţiune, mînie s a u orice alt sentiment. Pentru c ă a ş a
c e v a ar fi fost d e - a d r e p t u l vulgar, iar Noelle nu şi-ar fi
p e r m i s în nici u n caz*să se c o b o a r e atît d e jos.
- Să s u n s ă ne a d u c ă u n ceai p r o a s p ă t ?
- N u , m a m ă , m u l ţ u m e s c . T r e b u i e să v o r b e s c c u tine
şi c u M o n i c a ; s-a întîmplat c e v a foarte serios. Simţi mîna
M o n i c ă i t r e m u r î n d , a ş a c ă o strînse uşor în s e m n d e
îmbărbătare.
Noelle p u s e ziarul d e o p a r t e .
- Este cazul s ă a v e m o intimitate c e v a mai sigură? îl
întrebă, îngrijorată c a n u c u m v a vreunul dintre servitori
să-i a u d ă d i s c u t î n d d e o p r o b l e m ă p e r s o n a l ă .
69

- N u c r e d c ă este nevoie.
Gray trase u n s c a u n p e n t r u M o n i c a , d u p ă care ră­
m a s e în spatele ei c u o mînă p e umăr. Noelle avea să
fie s u p ă r a t ă d i n c a u z a i n c o v e n i e n t e l o r s o c i a l e , d i n
c a u z a stînjenelii care a v e a s ă vină c u ştirea lui, dar
d u r e r e a M o n i c ă i v a fi mult mai rea.
- Nu v ă d c u m aş p u t e a s ă fac să fie mai uşor. Deşi
n-a lăsat nici o s c r i s o a r e s a u bileţel, se pare c ă tata a
plecat d i n o r a ş î m p r e u n ă c u Renee Devlin. A m î n d o i au
dispărut.
Mîna subţire a lui Noelle se a ş e z ă delicat pe piept.
M o n i c a r ă m ă s e s e c a o s t a n ă d e piatră, nici măcar nu
mai respira.
- Sînt s i g u r ă c ă n-ar lua o a s e m e n e a femeie c u el
într-o călătorie d e afaceri, îi r ă s p u n s e Noelle c u o s i g u ­
ranţă c a l m ă . N u m a i gîndeşte-te c u m ar arăta.
- Mamă... Gray î n c e r c ă să se stăpînească, deşi ar­
d e a d e n e r ă b d a r e şi mînie. Nu a plecat într-o călătorie
d e afaceri. Tata şi Renee Davlin au fugit î m p r e u n ă . N-or
să se mai întoarcă.
M o n i c a lăsă să-i s c a p e u n ţipăt ascuţit, şi-şi d u s e
a m î n d o u ă mîinile la g u r ă c a să-l o p r e a s c ă . Faţa lui
Noelle îşi p i e r d u c u l o a r e a , dar mişcările îi erau foarte
bine c o o r d o n a t e a t u n c i cînd p u s e c a n a c u ceai chiar în
mijlocul farfurioarei.
- Sînt s i g u r ă c ă te înşeli, d r a g ă . Tatăl t ă u nu şi-ar
risca poziţia pe care o are în societate pentru...
- M a m ă , p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u ! izbucni Gray,
pierzîndu-şi c o n t r o l u l . Tata n u d ă nici m ă c a r o c e a p ă
d e g e r a t ă p e poziţia socială. Pentru tine este aşa d e
i m p o r t a n t ă , în nici u n caz şi pentru el!
- G r a y s o n , n u e s t e d e l o c n e c e s a r s ă fii atît d e
vulgar.
Gray strînse d i n dinţi. Era tipic p e n t r u ea s ă ignore
c e v a c u adevărat n e p l ă c u t c a să se axeze p e ceva ce i
70

se p ă r e a trivial.
- T a t a a plecat, îi mai zise o d a t ă , a c c e n t u î n d c u v i n ­
tele. Te-a lăsat p e n t r u u n a c a Ren6e. A u fugit î m p r e u n ă
şi tata n u se mai î n t o a r c e . N i m e n i altcineva nu ştie asta,
î n c ă , dar p r o b a b i l c ă pînă mîine d i m i n e a ţ ă tot oraşul o
s ă fie la curent.
Ochii ei se lărgiră a u z i n d ultimele cuvinte, iar o r o a ­
rea a p ă r u d e o d a t ă în v r e m e c e realiza umilinţa care
a v e a s ă vină.
- N u , reuşi s ă ş o p t e a s c ă . N u p o a t e să-mi f a c ă u n a
c a asta.
- Ba p o a t e . A şi f ă c u t - o !
O r b e ş t e , s e ridică în picioare, scuturînd d i n c a p .
- Chiar... chiar a plecat? întrebă a p r o a p e într-un fel
d e m u r m u r g r e u d e desluşit. M-a lăsat p e mine pentru
acea... acea... Incapabilă s ă t e r m i n e fraza, ieşi r e p e d e
din c a m e r ă d e p a r c ă ar fi zburat, n u ar fi mers.
Imediat d u p ă p l e c a r e a lui Noelle, imediat d u p ă ce
p r e z e n ţ a ei intimidantă d i s p ă r u , M o n i c a îşi lăsă c a p u l pe
m a s ă , î n g r o p î n d u - ş i faţa în p a l m e , sughiţurile d e plîns
scuturîndu-i întregul t r u p subţirel. A p r o a p e la fel d e s u ­
părat p e Noelle d u p ă c u m era şi p e Guy, Gray î n g e -
n u n c h e alături d e s o r a lui, p u n î n d u - ş i u n braţ în jurul ei.
- O să fie foarte g r e u , îi s p u s e , dar o să t r e c e m şi d e
asta. în u r m ă t o a r e l e cîteva zile o s ă fiu foarte o c u p a t
î n c e r c î n d s ă fac o r d i n e i n afaceri, dar sînt aici cînd o să
ai nevoie d e m i n e . N u reuşi să-i s p u n ă c ă la u ş ă le
b ă t e a dezastrul financiar. Ştiu c ă a c u m d o a r e , dar o s ă
t r e a c ă pînă la u r m ă .
- îl urăsc, s u s p i n ă M o n i c a c u o v o c e răguşită. Ne-a
părăsit p e n t r u acea... a c e a tîrfă o r d i n a r ă ! Sper s ă n u se
mai î n t o a r c ă n i c i o d a t ă . îl urăsc, n u vreau să-l mai v ă d
n i c i o d a t ă . D e o d a t ă se î n d e p ă r t ă d e el, azvîrlind^scaunul
într-o parte, a t u n c i cînd se ridică d e la m a s ă . î n c ă mai
s u s p i n a a t u n c i cînd ieşi d i n s a l o n şi Gray îi p u t u auzi
71

s u s p i n e l e şi tot d r u m u l în s u s p e s c a r ă pînă cînd uşa d e


la d o r m i t o r se trînti c u u n z g o m o t puternic.
Gray ar fi vrut şi el tare mult s-o imite şi să-şi în­
g r o a p e fata în p a l m e . V o i a să l o v e a s c ă în ceva, cel mai
bine în nasul tatălui s ă u . Ar fi vrut să-şi strige mînia
pînă-n tăria cerului. Situaţia era şi aşa destul d e rea; d e
c e t r e b u i a Noelle s-o î n r ă u t ă ţ e a s c ă şi mai mult, p ă -
sîndu-i d o a r d e ce ar fi putut s p u n e prietenii? Măcar
p e n t r u o s i n g u r ă dată, d e ce nu p u t e a să-i fie de ajutor
fiicei sale? Chiar nu v e d e a cîtă nevoie avea M o n i c a d e
ea? Dar ea nu f u s e s e n i c i o d a t ă alături d e ei la nevoie,
a ş a c ă d e ce s-ar fi s c h i m b a t t o c m a i în acel m o m e n t ?
Spre d e o s e b i r e d e Guy, Noelle era măcar mereu c o n ­
stantă.
A v e a nevoie d e o b ă u t u r ă , u n a tare. Ieşi d i n salon şi
se î n a p o i e în b i r o u , spre sticla de s c o t c h p e care Guy o
avea m e r e u la î n d e m î n ă în d u l ă p i o r u l d e băuturi din
spatele biroului. Oriane, menajera lor d e mulţi ani, t o c ­
mai se î n d r e p t a s p r e scări c u u n vraf d e p r o s o a p e
p r o a s p ă t s p ă l a t e ş i , c î n d t r e c u prin f a ţ a b i r o u l u i , îi
a r u n c ă o privire c u r i o a s ă . Desigur, nefiind s u r d ă , auzise
c e v a r u m o a r e . Speculaţiile care aveau să se î n c i n g ă
între Oriane, soţul ei, G a r r o n , cel care avea grijă d e
g r ă d i n ă , şi Delfina, b u c ă t ă r e a s a , aveau să fie c o p i o a s e .
Desigur, t r e b u i a să le s p u n ă şi lor, dar nu se p u t u c o n ­
v i n g e s-o f a c ă în acel m o m e n t . Poate d u p ă c e avea s ă
b e a un pahar s a u d o u ă d e s c o t c h .
D e s c h i s e d u l ă p i o r u l şi s c o a s e sticla, d u p ă care
turnă cîteva d e g e t e din lichidul de culoarea ambrei
î n t r - u n pahar. A r o m a c a d e f u m , înţepătoare şi d u r ă îi
arse gîtul în m o d plăcut d u p ă ce luă prima înghiţitură,
a p o i d ă d u paharul peste c a p c u o s i n g u r ă mişcare a
mîinii. El avea nevoie d e efectul d e sedativ, n u d e gust.
T o c m a i îşi t u r n a s e şi cel de-al d o i l e a pahar cînd u n ţipăt
ascuţit p ă r u s ă d e s p i c e aerul casei, urmat a p o i d e c h e -
72

m a r e a n u m e l u i lui î n c o n t i n u u , iar c e a c a r e t i p a era


Oriane.
Monica. Imediat d u p ă ce auzise ţipătul lui Oriane,
Gray îşi d ă d u s e s e a m a s a u b ă n u i s e în m o d inconştient
c e a n u m e se î n t î m p l a s e . S p a i m a p a r c ă îi î n g h e ţ a s e
inima în v r e m e ce ieşea în f u g ă din b i r o u , urcînd scările
cîte d o u ă t r e p t e o d a t ă . Oriane ieşise pe hol în întîm-
pinarea lui c u ochii măriţi d e p a n i c ă .
- S-a tăiat s i n g u r ă , rău d e tot. Of, D o a m n e , of,
D o a m n e , e sînge peste tot...
Gray t r e c u p e lîngă ea intrînd în d o r m i t o r u l M o n i c ă i .
Nu era a c o l o , d a r u ş a d e la b a i e . e r a d e s c h i s ă , iar el
se a r u n c ă pur şi s i m p l u în direcţia ei c a a p o i să se
o p r e a s c ă îngheţat în p r a g .
M o n i c a îşi d e c o r a s e d o r m i t o r u l şi sala d e baie sin­
gură, în n u a n ţ e delicate d e roz şi alb perlat care se
potriveau mai bine unei fetiţe mici. în m o d n o r m a l lui
Gray culorile a c e l e a îi a m i n t e a u d e acadelele din p o m u l
d e C r ă c i u n , n u m a i c ă a c u m c e r a m i c a roz a sălii d e baie
era î m p r o ş c a t ă c u pete d e u n r o ş u întunecat. M o n i c a
era aşezată foarte c a l m ă p e c a p a c u l roz al toaletei, c u
ochii ei mari şi întunecaţi p a r c ă g o i în v r e m e c e privea
o r b e ş t e p e fereastră. Mîinile şi le strînsese în p o a l ă . Iar
sîngele gîlgîia din rănile adînci pe care şi le f ă c u s e la
a m î n d o u ă încheieturile, udîndu-i p o a l a rochiei, s c u r g î n -
du-i-se a p o i p e picioare şi f o r m î n d b ă l t o a c e p e p o d e a .
- îmi pare rău p e n t r u ce s-a întîmplat, ÎL s p u s e pe o
v o c e pierită. N u m ă a ş t e p t a m c a Oriane să vină t o c m a i
a c u m c u p r o s o a p e l e curate.
- lisuse, g e m u Gray, luînd d e j o s p r o s o a p e l e p e
care le s c ă p a s e Oriane. Se aşeză în g e n u n c h i lîngă
M o n i c a , înşfăcîndu-i încheietura stingă. La naiba, M o ­
nica, ar trebui să-ţi învineţesc f u n d u l ! î n c e p u să-i b a n ­
dajeze încheietura cît mai strîns c u u n p r o s o p , reluînd
acelaşi p r o c e d e u şi c u cealaltă mînă.
73

- Dar lasă-mă în p a c e , ş o p t i , încercînd să-şi t r a g ă


braţul din strînsoarea lui, dar era deja înspăimîntător d e
slăbită.
- T u să taci d i n g u r ă ! latră el, prinzîndu-i mîna mai
bine şi înfăşurînd-o cît mai strîns în p r o s o p . La naiba c u
t o a t e , c u m de-ai p u t u t face o a s e m e n e a prostie? Asta,
p e lîngă t o t restul e v e n i m e n t e l o r d i n a c e a zi f u s e s e
p i c ă t u r a care revărsase p a h a r u l , a p r o a p e c ă nu mai
p u t e a rezista. T e a m a şî furia i se a m e s t e c a u în piept
a p r o a p e sufocîndu-l d i n c a u z a intensităţii lor. Te-ai oprit
m ă c a r u n m o m e n t c a să te gîndeşti şi la ceilalţi, nu
n u m a i la tine? Te-ai gîndit m ă c a r o s e c u n d ă c ă şi mie
mi-e la fel d e g r e u şi c ă p o a t e aş fi avut nevoie d e
ajutorul t ă u , c ă t u t u r o r ne e la fel d e g r e u c u m îţi este şi
ţie?
S p u s e s e t o a t e acele cuvinte şuierat, printre dinţii în­
cleştaţi, în v r e m e c e o strînsese la piept şi o luase la
f u g ă p e lîngă Noelle, care stătea n e m i ş c a t ă în pragul
d o r m i t o r u l u i c u faţa palidă c a o stafie, şi în j o s pe scări
şi mai a p o i p e lîngă Delfina şi Oriane care stăteau strîn-
se u n a în alta p e h o l .
- Sunaţi la clinică şi spuneţi-i d o c t o r u l u i B o g a r d e c ă
sîntem în d r u m s p r e el, le o r d o n ă în v r e m e c e o d u c e a
p e M o n i c a s p r e u ş a d i n faţă şi a p o i în j o s pe scările d e
la intrare, s p r e m a ş i n a p a r c a t ă la cîţiva paşi depărtare.
- O să-ţi m u r d ă r e s c m a ş i n a d e sînge, protestă încet
Monica.
- Parcă ţi-am s p u s s ă taci, izbucni el. N u vorbi decît
d a c ă ai d e s p u s c e v a d e bun-simţ. Probabil c ă ar fi
trebuit s ă fie mai blînd şi mai sensibil c u cineva care
t o c m a i î n c e r c a s e să-şi c u r m e zilele, dar a c e e a era sora
lui şi ar fi trebuit s ă fie blestemat în veci d a c ă ar fi
lăsat-o s ă se o m o a r e . Era c u p r i n s d e o mînie c u m p l i t ă ,
d e - a b i a c o n t r o l a b i l ă . I se p ă r e a c ă viaţa i s e d u s e s e în
iad, în n u m a i cîteva o r e , şi se săturase c a t o c m a i o a -
74

menii pe care îi i u b e a s ă f a c ă tot felul d e prostii.


N u se mai o b o s i s ă d e s c h i d ă portiera maşinii, ci se
a p l e c ă d o a r peste e a şi o d e p u s e pe M o n i c a pe s c a u n
ca d u p ă a c e e a s ă se salte şi el în m a ş i n ă şi să por­
n e a s c ă m o t o r u l . Porni în t r o m b ă , lăsînd pe alee urmele
c a u c i u c u r i l o r în v r e m e c e forţa m o t o r u l la limită. M o n i c a
a l u n e c a s e slăbită în portieră, tinîndu-şi ochii închişi. îi
a r u n c ă o privire speriată, dar n u riscă s ă se o p r e a s c ă
să v a d ă c u m se s i m ţ e a şi s ă piardă şi mai mult t i m p
preţios. Sîngele î n c e p u s e să se întrevadă deja prin p r o ­
s o a p e , părînd strălucitor prin materialul d e o albeaţă
orbitoare. Şi d o a r v ă z u s e tăieturile; nu f u s e s e r ă d o a r
nişte s i m p l e zgîrieturi menite s ă atragă atenţia celor din
jur. N u , M o n i c a î n c e r c a s e la m o d u l foarte serios să-şi ia
viaţa. Faţa îi era c u m p l i t d e palidă şi în jurul gurii înce­
p u s e s ă a i b ă u r m e albăstrii. S o r a lui p u t e a s ă m o a r ă
p e n t r u c ă tatăl lui n u î n c e t a s e s-o tot u r m ă r e a s c ă pe
tîrfa a c e e a r o ş c a t ă , Renee Devlin.
S t r ă b ă t u cele c i n c i s p r e z e c e mile care-l d e s p ă r ţ e a u
d e clinică în n u m a i z e c e minute. Parcarea era plină, dar
el întoarse m a ş i n a în spatele clădirii c u u n singur etaj,
d u p ă care a p ă s ă c u putere p e c l a x o n , opri m a ş i n a şi o
luă iarăşi p e M o n i c a în braţe. Era foarte m o a l e , iar c a p u l
i se b ă l ă b ă n e a pe u m ă r u l lui. Gray simţi d e o d a t ă c u m
lacrimi fierbinţi îi î n ţ e p a u o c h i i .
U ş a d i n s p a t e se d e s c h i s e , iar d o c t o r u l B o g a r d e se
g r ă b i s ă le iasă f h cale, urmat d e d o u ă asistente.
- Du-o în p r i m a c a m e r ă p e partea dreaptă, îi zise în
v r e m e ce Gray intra c u greutate pe uşă. Sadie Lee
Fanchier, asistenta şefă, ţinea d e s c h i s ă u ş a d e la sala
d e consultaţii, în v r e m e ce el o d u c e a p e M o n i c a înă­
u n t r u , p u n î n d - o c u blîndeţe p e m a s a î n g u s t ă a c o p e r i t ă
c u vinilin.
Sadie Lee î n c e p u s e deja să p r e g ă t e a s c ă aparatura
chiar în v r e m e ce d o c t o r u l e x a m i n a tăieturile. R e p e d e ,
75

a c e a s t a îi luă t e n s i u n e a în v r e m e ce ţinea u n s t e t o s c o p
apăsat pe încheietura cotului.
- Ş a p t e şi j u m ă t a t e c u p a t r u .
- începeţi c u o transfuzie, le o r d o n ă d o c t o r u l B o -
g a r d e . G l u c o z a . Cealaltă asistentă, Kitty, se a p u c ă să-i
execute ordinele.
D o c t o r u l B o g a r d e nu-şi d e z l i p e a ochii d e pe încheie­
turile M o n i c ă i în v r e m e ce lucra.
- Are m a r e nevoie d e sînge, s p u s e . Şi cît mai re­
p e d e . T r e b u i e s-o d u c e m la spitalul din B a t o n R o u g e ,
p e n t r u c ă aici n u p o t s ă fac m a r e lucru. Şi mai are
nevoie d e u n specialist vascular c a să-i repare venele.
Pot s-o stabilizez, Gray, dar mai mult d e atît n u pot.
Kitty atîrnă p u n g a transfuziei într-un s u p o r t d e metal,
d u p ă care înfipse a c u l în braţul M o n i c ă i .
- Nu mai a v e m t i m p s ă c h e m ă m o a m b u l a n ţ ă pînă
aici, c o n t i n u ă d o c t o r u l . O s-o d u c e m chiar noi în m a ş i n a
m e a . Crezi c ă poţi s ă c o n d u c i tu? îl întrebă aruncîndu-i
o privire ascuţită.
- Da. R ă s p u n s u l era c a l m , fără e c h i v o c .
D o c t o r u l B o g a r d e înfăşură strîns încheieturile M o ­
nicăi.
- în regulă, astea or să o p r e a s c ă sîngerarea. Kitty,
a m nevoie d e v r e o d o u ă pături. Pune u n a peste s c a u ­
nele d i n spatele maşinii mele, iar c u cealaltă o s-o a c o ­
peri p e M o n i c a . Gray, ia-o iarăşi în braţe şi fii atent la
a c u l ăla din braţ. S a d i e Lee, c h e a m ă spitalul şi spune-le
c ă sîntem în d r u m s p r e ei, şi mai s u n ă şi la d e p a r t a m e n ­
tul şerifului şi pune-l s ă ţină d r u m u l liber.
G r a y îşi l u ă s o r a în b r a ţ e c u b l î n d e ţ e . D o c t o r u l
B o g a r d e îşi luă g e a n t a m e d i c a l ă într-o mînă şi p u n g a c u
g l u c o z a în cealaltă, m e r g î n d alături d e Gray în v r e m e ce
a c e s t a se î n d r e p t a c u M o n i c a s p r e Chrysler-u\ c u patru
uşi ce-i a p a r ţ i n e a . Mai întîi se u r c ă d o c t o r u l , c a a p o i să-l
ajute p e Gray s-o a ş e z e uşor p e M o n i c a p e s c a u n e l e
76

din s p a t e . A p o i a g ă ţ ă p u n g a c u g l u c o z a pe u m e r a ş u l
fixat alături d e fereastră, el aşezîndu-se în g e n u n c h i pe
p o d e a u a maşinii chiar lîngă c a p u l ei.
- Să n u m e r g i p r e a r e p e d e c a s ă ne zgîlţîi, îl d ă s ­
căli în v r e m e ce G r a y s e s t r ă d u i a să-şi vîre t r u p u l l u n g
în s p a t e l e v o l a n u l u i .
D o c t o r u l B o g a r d e d e - a b i a d a c ă m ă s u r a u n metru şi
ş a p t e z e c i în î n ă l ţ i m e , a ş a c ă s c a u n u l e r a a ş e z a t atît
d e a p r o a p e d e v o l a n , încît a p r o a p e atingea pieptul lui
Gray. Şi nici n u p u t e a lăsa s c a u n u l mai în s p a t e p e n t r u
că d o c t o r u l era aşezat chiar pe p o d e a şi nu-l p u t e a
împinge peste Monica.
- Să m e r g i c u o viteză c o n s t a n t ă şi o să a j u n g e m la
t i m p . Şi a p r i n d e şi luminile d e avertizare.
Gray g î n d e a nu t o c m a i f r u m o s d e s p r e şoferii care îşi
ţineau s c a u n u l atît d e a p r o a p e d e v o l a n , dar păstra
gîndul d o a r p e n t r u sine. Ascultînd d e ordinele primite,
î n c e p u să se î n d e p ă r t e z e d e clinică c u o viteză mult
r e d u s ă faţă d e c e a c u care sosise c u zece minute în
u r m ă , deşi instinctul îi s p u n e a s ă a p e s e p e d a l a a c c e ­
leraţiei pînă-n p o d e a şi s ă m e a r g ă în ritm alert. N u m a i
simplul fapt c ă ştia c ă m a ş i n a d o c t o r u l u i fusese c o n ­
struită mai mult p e n t r u c o n f o r t şi nu p e n t r u viteză pe­
riculoasă îl o p r i să nu m e a r g ă c u ea aşa c u m ar fi mers
c u Corvette-u\ lui.
- Şi t r e a b a asta c u m s-a întîmplat? îl întrebă d o c ­
torul.
Gray îi a r u n c ă o privire prin o g l i n d a retrovizoare.
D o c t o r u l era u n bărbat micuţ, puţin c a m grăsuliu şi c u
o c h i albaştri, pătrunzători. Şi, în c i u d a n u m e l u i , nu era
nici creol şi nici c a j u n ; p r o b a b i l că avea a p r o a p e cinci­
zeci d e ani pentru că părul b l o n d devenise a c u m
a p r o a p e nisipiu. Gray îl ştia de cînd se n ă s c u s e . Noelle
nu-l c o n s u l t a s e niciodată pentru că preferase un alt me­
dic d e prin N e w Orleans, dar în rest toţi cei d e a c a s ă
77

m e r s e s e r ă la el î n c e p î n d c u tăieturile, zgîrieturile din


copilărie şi c e a mai s i m p l ă răceală, pînă la braţul rupt al
lui Gray cînd î n c e p u s e s ă j o a c e fotbal pe la cincispre­
z e c e ani.
Gray nu avea d e g î n d să-i s p u n ă totul, preferind să
păstreze detaliile d o a r p e n t r u el pînă cînd agentul d e
b u r s ă ar fi vîndut acţiunile, iar Alex şi-ar fi întreprins
manevrele legale, d e ş i n u p ă r e a posibil să î n ă b u ş e c u
totul ştirea. A ş a c ă îi s p u s e d o c t o r u l u i d o a r faptul c e n ­
tral, cel care c o n t a cel mai mult.
- Tata c u m a m a s-au despărţit.
D o c t o r u l oftă.
- înţeleg. T o a t ă l u m e a d i n orăşel şi din împrejurimi
ştia cît d e legată era M o n i c a d e Guy. •
Gray se c o n c e n t r a a s u p r a d r u m u l u i . Suspensiile m a ­
şinii a t e n u a u h o p u r i l e d r u m u l u i , iar cauciucurile p ă r e a u
s ă cînte pe astfalt. Senzaţia d e irealitate pe care o mai
simţise şi mai d e v r e m e se întorsese iarăşi. Soarele în­
c i n g e a p a r c ă a c o p e r i ş u l m a ş i n i i , arzîndu-i picioarele
î m b r ă c a t e în b l u g i , în v r e m e ce pinii înalţi t r e c e a u vîjîind
p e lîngă ferestre. Cerul d e d e a s u p r a lor era d e un al­
b a s t r u adînc. Era d e - a b i a î n c e p u t u l verii şi t o a t e locurile
d i n jur îi erau la fel d e c u n o s c u t e c a şi propriile-i tră­
sături. A s t a i se p ă r e a atît d e ciudat. C u m d e p u t u s e
rămîne totul n e s c h i m b a t cînd l u m e a lui se s p ă r s e s e în
b u c ă ţ e l e mici în ziua a c e e a ?
în spatele lui, d o c t o r u l B o g a r d e verifică din n o u pul­
sul şi t e n s i u n e a M o n i c ă i .
- Gray, îi zise c u c a l m . Ar fi bine să m e r g i mai re­
pede.
CApirolul 5

Se f ă c u s e d e j a z e c e şi j u m ă t a t e seara cînd Gray şi


d o c t o r u l B o g a r d e părăsiră spitalul d i n B a t o n R o u g e . Pe
Gray îl a r d e a u o c h i i d e o b o s e a l ă şi era î n c ă năucit din
c a u z a emoţiilor istovitoare d i n ziua a c e e a . M o n i c a f u ­
s e s e stabilizată şi s u p o r t a s e c u bine intervenţia chirurgi­
cală, iar a c u m d o r m e a liniştită s u b influenţa sedativelor.
F ă c u s e u n m i c s t o p c a r d i a c imediat d u p ă c e a j u n s e s e r ă
la s p i t a l , d a r e c h i p a d e u r g e n ţ ă d e a c o l o o r e a d u s e s e
la viaţă c u ajutorul şocurilor electrice a p r o a p e imediat
d u p ă a c e e a . Şi mai primise patru f l a c o a n e c u sînge
înainte d e o p e r a ţ i e şi a p o i î n c ă d o u ă pe parcursul a c e s ­
teia. D o c t o r u l care-i aranjase încheieturile îi s p u s e s e c ă
nu se stricase nimic, definitiv în partea d r e a p t ă , dar c ă îşi
rănise cîteva t e n d o a n e la c e a stîngă şi c ă era p o s i b i l să
nu-şi mai r e c a p e t e mobilitatea totală.
Insă p e n t r u Gray n u c o n t a s e decît faptul c ă s o r a lui
a v e a s ă trăiască. De altfel se trezise p e n t r u scurt t i m p
atunci c î n d f u s e s e m u t a t ă din sala d e operaţii în s a l o n u l
pe care îl luase p e n t r u ea, şi reuşise s ă m u r m u r e încet,
c î n d îl zărise lîngă e a :
- îmi pare rău, Gray.
El nici m ă c a r a c u m n u ştia c e v o i s e să-i s p u n ă , d e
79

fapt, d a c ă îi p ă r e a rău c ă î n c e r c a s e s ă se s i n u c i d ă , c ă
nu reuşise să-şi ia viaţa s a u c ă îi părea rău că-i p r o ­
d u s e s e atîtea griji. î n s ă prefera s ă a l e a g ă prima variantă
şi asta p e n t r u c ă n u p u t e a s u p o r t a gîndul c ă era posibil
să î n c e r c e d i n n o u .
- O s ă c o n d u c e u , îi zise d o c t o r u l B o g a r d e , întinzînd
o p a l m ă şi lovindu-l uşor p e u n umăr. T u arăţi c a naiba.
- A ş a m ă şi simt, m o r m ă i Gray. A m mare nevoie d e
o c a n ă c u cafea. Era foarte b u c u r o s să-l lase pe d o c t o r
s ă c o n d u c ă m a ş i n a . îşi simţea creierul p u s t i u ; p r o b a b i l
c ă n-ar fi f o s t d e l o c p r u d e n t s ă c o n d u c ă el însuşi m a ­
şina şi în f o n d era a d o c t o r u l u i . Desigur, va sta şi în
c o n t i n u a r e c u g e n u n c h i i la g u r ă , dar cel puţin va p u t e a
respira în voie.
- Păi, c h e s t i a asta se p o a t e rezolva. La cîteva străzi
d e aici este u n McDonald's.
Gray se g h e m u i t o t şi se u r c ă în m a ş i n ă , m u l ţ u m i n d
în g î n d D o m n u l u i c ă Chrysler-u\ avea u n b o r d teşit p e n ­
tru c ă altfel ar fi avut g e n u n c h i i n u m a i vînătăi.
C i n c i s p r e z e c e m i n u t e mai tîrziu, c u o c a n ă d e plastic
în mînă, d i n c a r e i e ş e a u a b u r i înviorători, privea pe
g e a m c u m se s t i n g e a u ultimele lumini ale oraşului în
v r e m e ce se d e p ă r t a u tot mai mult p e ş o s e a . Cîţiva
d i n t r e cei m a i fericiţi a n i ai lui f u s e s e s e r ă petrecuţi
a c o l o , la LSU. S t r ă b ă t u s e oraşul acela în l u n g şi-n lat,
u n puşti v i g u r o s în căutare d e noi aventuri, şi avusese
parte d e o g r ă m a d ă . Nimeni n u ştia s ă se distreze mai
bine decît u n c a j u n , iar B a t o n R o u g e era plin d e locuri
g r o z a v e d e distracţie. Cei patru ani petrecuţi a c o l o tre­
c u s e r ă c a u n vis.
Nici măcar n u t r e c u s e atît d e mult t i m p d e cînd se
întorsese a c a s ă p e n t r u t o t d e a u n a , d o a r vreo d o u ă luni,
dar p a r c ă t r e c u s e r ă veacuri d e a t u n c i . Ziua a c e e a de
c o ş m a r ce p ă r e a să nu se mai sfîrşească sigilase parcă
p e n t r u t o t d e a u n a c o p i l u l acela zburdalnic, lăsînd o linie
80

clară d e d e m a r c a ţ i e între cele d o u ă părţi ale vieţii lui.


Gray se maturizase g r a d a t , c a majoritatea oamenilor,
dar în ziua a c e e a î n t r e a g a responsabilitate a vieţii d e
adult i se lăsase t o a t ă p e umeri. Desigur, erau destul d e
laţi şi d e puternici c a să-şi d u c ă p o v a r a , a ş a c ă se
oţelise s i n g u r şi f ă c u s e c e e a c e trebuia. Şi d a c ă o m u l
care rezultase d u p ă d e z a s t r u era mai p o s o m o r î t şi mai
dur decît cel care se d ă d u s e j o s din pat în aceeaşi
d i m i n e a ţ ă , ei bine, d a c ă a c e l a era preţul supravieţuirii,
era b u c u r o s să-l p l ă t e a s c ă .
O r i c u m a c a s ă îl a ş t e p t a u şi mai multe p r o b l e m e . în
acele c i r c u m s t a n ţ e cele mai multe m a m e ar fi fost alături
d e copiii lor, u n sprijin p e n t r u ei, dar nu a c e s t a era cazul
şi c u Noelle. N u reuşise d e l o c s-o p r i n d ă la telefon.
Vorbise în s c h i m b c u Oriane, care îi spusese că d o a m n a
Noelle se î n c h i s e s e în d o r m i t o r şi n u mai v o i a s ă iasă
d e a c o l o . A p o i , d u p ă instrucţiunile p e care i le d ă d u s e ,
Oriane ţ i p a s e în faţa uşii închise faptul c ă M o n i c a s c ă ­
p a s e d e pericol şi c ă a c u m se afla la spital.
Cel p u ţ i n n u t r e b u i a să-şi f a c ă griji c ă şi Noelle avea
d e g î n d s ă f a c ă a c e e a ş i c a s c a d o r i e c a şi M o n i c a . O
c u n o ş t e a mult p r e a bine p e maică-sa; era mult prea
e g o i s t ă c a să-şi f a c ă s i n g u r ă v r e u n rău.
în c i u d a c a f e l e i b ă u t e , t o t d r u m u l s p r e c a s ă d o r m i
şi se trezi d e - a b i a cînd d o c t o r u l B o g a r d e opri m a ş i n a
lîngă clinică. Lăsase m a ş i n a c u c a p o t a lăsată p e n t r u că
a v u s e s e lucruri mai i m p o r t a n t e d e făcut în m o m e n t u l în
care s o s i s e la clinică şi a c u m s c a u n e l e erau u m e d e din
c a u z ă c ă se lăsase roua. Pe d r u m u l spre c a s ă u r m a să
stea c u f u n d u - n a p ă , dar p o a t e c ă era mai bine aşa,
p o a t e c ă r e u ş e a astfel să rămînă treaz.
- Crezi c ă o să poţi d o r m i în n o a p t e a asta? îl întrebă
d e o d a t ă d o c t o r u l . Pentru c ă p o t să-ţi d a u c e v a d a c ă
crezi c ă ai nevoie.
Gray î n c e p u s ă rîdă înăbuşit.
81

- P r o b l e m a este c u m s ă fac c a s ă rămîn treaz pe


d r u m u l pînă a c a s ă .
- Păi, în c a z u l ăsta p o a t e c ă ar fi mai bine s ă d o r m i
aici la clinică.
- M u l ţ u m e s c , d o c t o r e , dar ţ l a c ă cei d e la spital a u
c u m v a nevoie d e m i n e , or s ă m ă c a u t e p e a c a s ă .
- în regulă. A t u n c i ai grijă c u m ajungi.
- O s ă a m grijă. Gray îşi p e t r e c u picioarele pe d e a ­
s u p r a portierei şi se lăsă s ă c a d ă în s c a u n . M d a . V a
avea f u n d u l u d pînă s ă a j u n g ă a c a s ă . Umezeala rece îl
f ă c u s ă se z g r i b u l e a s c ă .
Lăsă c a p o t a în j o s , aerul rece p o c n i n d u - l chiar în
fată. Mirosurile nopţii erau dulci şi p r o a s p e t e , mult mai
p r o a s p e t e decît a t u n c i c î n d a r d e a soarele. în v r e m e c e
lăsa Prescott-ul în u r m a , î n t u n e c i m e a rurală se închise
p r o t e c t o a r e în jurul lui, alinătoare.
Deşi o o a z ă d e l u m i n ă l u c e a în întunericul plăcut.
Jimmy J o ' s , c î r c i u m a d e la m a r g i n e a d r u m u l u i , era încă
în plină activitate. Parcarea c u pietriş era plină d e m a ­
şini şi c a m i o n e t e , n e o a n e l e s t r ă l u c i t o a r e î n t î m p i n î n d
o a s p e ţ i i , zidurile clădim părînd s ă se c u t r e m u r e s u b
forţa muzicii d i n interior. în v r e m e c e Gray se a p r o p i a tot
mai mult, c u m a ş i n a s a n e a g r ă , o c a m i o n e t ă r ă p ă n o a s ă
ieşi c u z g o m o t d i n parcare chiar în faţa lui, c u c a u c i u ­
curile f u m e g î n d p e asfaltul şoselei.
Gray a p ă s ă p e p e d a l a d e frînă, o p r i n d b r u s c Cor-
vetfe-ul micuţ. C a m i o n e t a d e r a p a într-o parte, a p r o a p e
răsturnîndu-se, d u p ă care reveni pe d r u m . Farurile lui
prinseră d e o d a t ă în c o n u l lor d e l u m i n ă feţele o c u p a n ­
ţilor c a m i o n e t e i în v r e m e c e cel care stătea p e s c a u n u l
p a s a g e r u l u i flutura o sticlă d e bere şi îi striga ceva.
Gray î n g h e ţ ă în acel m o m e n t . N u p u t u s e înţelege ce
a n u m e i se strigase, dar o r i c u m n u c o n t a . C e e a c e
c o n t a era faptul c ă în c a m i o n e t ă se aflau Russ şi Nicki
Devlin şi c ă se î n d r e p t a u în aceeaşi direcţie c u el, a d i c ă
\

82

spre d o m e n i u l familiei Rouillard.


Ticăloşii a c e i a t o t n u p l e c a s e r ă . Erau î n c ă p e d o ­
meniul lui.
Mînia î n c e p u să-l c o p l e ş e a s c ă d i n n o u . Ciudat d e
detaşat, o simţi v e n i n d ^ î n c e p î n d d e la picioare, şi ridi-
cîndu-se a p o i t o t mai mult, d e p a r c ă ar fi s c h i m b a t t o a t e
celulele existente în t r u p . A j u n s e s e pînă la a b d o m e n
făcîndu-l să-şi î n c o r d e z e involuntar m u ş c h i i , d u p ă care îi
u m p l u şi p i e p t u l î n a i n t e s ă e x p l o d e z e în creier. Era
a p r o a p e c a o uşurare, eliminînd o b o s e a l a şi ceata în
care se z b ă t u s e pînă a t u n c i , lăsîndu-l s ă g î n d e a s c ă t o ­
tul la rece, în v r e m e c e s i s t e m u l nervos prelua d i n n o u
conducerea.
întoarse m a ş i n a în u n g h i strîns, d u p ă care o luă
î n a p o i s p r e Prescott. Şerifului Deese nu-i va p l ă c e a să
fie trezit în miez d e n o a p t e , dar Gray era totuşi u n Rouil­
lard, iar şeriful v a f a c e în cele d i n u r m ă c e e a ce avea
să-i ceară. La naiba, chiar o să-i placă. D a c ă r e u ş e a u să
se d e s c o t o r o s e a s c ă d e familia Devlin, asta ar fi î n s e m ­
nat s ă r e d u c ă rata criminalităţii la jumătate, cel puţin.

Faith n u f u s e s e în stare s ă se relaxeze t o a t ă ziua.


A p r o a p e c ă se î m b o l n ă v i s e din c a u z a sentimentului d e
d e z a s t r u şi pierdere, f u s e s e i n c a p a b i l ă să mai m ă n î n c e
ceva. Scottie, simţindu-i starea, f u s e s e scîncit şi speriat,
agăţîndu-se m e r e u d e picioarele ei şi stîndu-i în cale în
v r e m e ce ea c ă u t a în m o d cu totul m e c a n i c să-şi î n d e ­
p l i n e a s c ă îndatoririle.
D u p ă c e p l e c a s e Gray în d i m i n e a ţ a aceea, ea se şi
a p u c a s e să î m p a c h e t e z e , dar A m o s o p o c n i s e peste
c a p şi-i s p u s e s e să nu se mai poarte c a o p r o a s t ă . Că
era posibil c a Renee să fi plecat p e n t r u cîteva zile, dar
83

c ă u r m a s ă se î n t o a r c ă şi c ă bătrînul Rouillard nu-l va


lăsa p e t i c ă l o s u l d e fiu-său s ă îi a l u n g e d i n c a s ă .
Chiar şi în acele m o m e n t e d e disperare, Faith se
întrebase d e c e tatăl ei îi s p u n e a lui G u y „ b ă t r î n " cînd
d e fapt a c e s t a era chiar c u u n a n mai tînăr decît el.
D u p ă u n t i m p , A m o s s e u r c a s e în c a m i o n e t a lui şi
p l e c a s e să-şi c a u t e c e v a d e băut. Imediat c e d i s p ă r u s e
d i n v e d e r e , J o d i e s e şi s t r e c u r a s e în d o r m i t o r u l lui şi se
a p u c a s e s ă c o t r o b ă i e printre lucrurile lui Ren6e.
Faith o u r m a s e p e s o r a ei şi o privise uimită c u m
a c e a s t a a r u n c a lucrurile m a m e i lor p e pat.
- C e faci?
- M a m a n-o s ă mai a i b ă nevoie d e astea, îi r ă s p u n ­
s e s e J o d i e c u n e o b r ă z a r e . G u y o să-i c u m p e r e altele
noi. De c e crezi c ă p e astea n u le-a luat c u ea? Eu le
p o t folosi t o t u ş i . N i c i o d a t ă n u m-a lăsat s ă î m p r u m u t
c e v a d i n î m b r ă c ă m i n t e a ei.
Ultimele c u v i n t e f u s e s e r ă î n c ă r c a t e d e a m ă r ă c i u n e .
Ridică d e p e pat o r o c h i e g a l b e n ă şi strîmtă, c u u n
d e c o l t e u g e n e r o s în faţă, î n c o n j u r a t d e m ă r g e l u ş e ne­
gre. Pe Renee f u s e s e extraordinară, p e n t r u c ă ea a v e a
părul d e u n r o ş c a t întunecat, dar J o d i e arăta d e - a d r e p ­
tul oribil d i n c a u z a părului d e c u l o a r e a m o r c o v u l u i .
- S ă p t ă m î n a t r e c u t ă a m avut o întîlnire fierbinte c u
Lane Foster şi aş fi vrut s-o î m b r a c p e asta, n u m a i c ă
Renee n u m-a lăsat, c o n t i n u ă plină d e resentimente. A m
fost o b l i g a t ă s ă m e r g c u r o c h i a aia albastră p e care el o
mai v ă z u s e şi înainte.
- N u lua hainele m a m e i , p r o t e s t ă Faith c u ochii în
lacrimi.
J o d i e îi a r u n c ă o privire e x a s p e r a t ă .
- De c e n u ? Ea n-o s ă mai a i b ă n e v o i e d e ele.
- T a t a a s p u s c-o s ă se întoarcă.
J o d i e i z b u c n i în rîs.
- T a t a n u şi-ar d e o s e b i s i n g u r f u n d u l d e o g a u r ă
\

84

f ă c u t ă în pămînt. Gray a v e a d r e p t a t e . Pentru ce D u m ­


n e z e u s ă se î n t o a r c ă ? Eh, chiar d a c ă Guy se sperie
d e o d a t ă şi d ă f u g u ţ a î n a p o i la c u b u l ăla d e g h e a t ă c u
care s-a însurat, m a m a p r o b a b i l c ă tot o s ă o b ţ i n ă d e s ­
tul d i n partea lui c a s-o d u c ă f r u m u ş e l măcar o p e r i o a d ă
de timp.
- A t u n c i o s ă t r e b u i a s c ă s ă p l e c ă m , îi r ă s p u n s e
Faith, s i m ţ i n d g u s t u l sărat al unei lacrimi în coltul b u ­
zelor. Ar t r e b u i s ă ne a p u c ă m s ă strîngem lucrurile.
J o d i e o b ă t u uşurel p e u n umăr.
- S u r i o a r ă m a i mică, eşti mult prea i n o c e n t ă p e n t r u
binele t ă u . Gray era al naibii d e furios, dar n u c r e d c-o
să f a c ă c e v a în privinţa asta. Pur şi s i m p l u s-a d e s c ă r c a t
d e nervi. C r e d c-o să m ă d u c să-l v ă d şi p o a t e o b ţ i n şi
e u acelaşi g e n d e a r a n j a m e n t p e care tatăl lui l-a avut
c u m a m a . îşi linse b u z e l e şi o privire flămîndă îi a p ă r u
pe c h i p . M e r e u mi-am dorit s ă aflu d a c ă tot c e e a ce are
în p a n t a l o n i este atît d e mare p e cît se s p u n e .
Faith tresări, g e l o a s ă . J o d i e n u părea să fie în stare
s ă v a d ă c ă u n b u l g ă r e d e z ă p a d ă avea mai multe ş a n s e
să reziste mai d e g r a b ă la u n p i c n i c p e 4 iulie la ecuator
decît să-l a t r a g ă e a p e Gray, dar, vai, cît d e mult o
invidia Faith p e n t r u a c e a s i g u r a n ţ ă şi p e n t r u faptul c ă
m ă c a r d o r e a s ă î n c e r c e . î n c e r c a să-şi imagineze cît d e
p u t e r n i c ă s-ar simţi să aibă atîta siguranţă, încît s ă se
d u c ă la u n b ă r b a t - p a r e s-o g ă s e a s c ă atrăgătoare. Şi
chiar d a c ă Gray o refuza, asta n u u r m a să-i c a u z e z e
nici o g a u r ă în personalitate, p e n t r u c ă existau destui
b ă i e ţ i şi b ă r b a ţ i c a r e ar fi v e n i t d u p ă e a c u l i m b a
s c o a s ă . Pentru ea, Gray ar fi fost d o a r o p r o v o c a r e .
N u m a i c ă Faith v ă z u s e d e z g u s t u l rece d i n ochii lui
a t u n c i c î n d îi privise p e toţi cei c e locuiau în c a b a n a
mizeră şi r u ş i n e a îi c o p l e ş i s e sufletul în clipele acelea.
Ar fi vrut să-i strige: „ E u nu sînt a ş a ! " Ar fi vrut c a el s-o
p r i v e a s c ă admirativ. Dar ea era aşa, cel puţin din p u n e -
85

tul lui d e v e d e r e , şi asta p e n t r u c ă l o c u i a în a c e a c o ­


cină.
De-abia î n ă b u ş i n d u - ş i s u s p i n e l e , în v r e m e c e J o d i e
p l e c a s e fericită c u m a l d ă r u l d e haine în d o r m i t o r u l lor c a
să le p r o b e z e , îl luă p e Scottie d e m î n ă şi îl s c o a s e
afară la j o a c ă . Se a ş e z ă p e o b u c a t ă d e lemn c u fata
î n g r o p a t ă în mîini în v r e m e c e băiatul îşi î m p i n g e a m a -
şinutele prin praf. în m o d n o r m a l , ar fi f o s t fericit s ă se
j o a c e a c o l o t o a t ă ziua, dar d u p ă o o r ă se a p r o p i e d e ea
şi, c u i b ă r i n d u - s e între picioarele ei, a d o r m i e p u i z a t . Ea îi
mîngîie părul m ă t ă s o s , speriată d e d u n g a vineţie d i n
jurul buzelor.
Se l e g ă n a înainte şi î n a p o i pe b u c a t a d e l e m n , c u
ochii plini d e tristeţe în v r e m e c e privea o r b e ş t e înainte.
M a m a p l e c a s e , iar Scottie era p e moarte. N u se p u t e a
s p u n e cît a n u m e mai r e u ş e a s ă s u p r a v i e ţ u i a s c ă , dar
c r e d e a c ă n u mai mult d e u n a n . Şi a ş a d e r ă u c u m se
p r e z e n t a s e r ă lucrurile pînă a t u n c i , m ă c a r e x i s t a s e o
a n u m e s i g u r a n ţ ă , p e n t r u c ă nimic n u se s c h i m b a în
fiecare zi şi ştia la c e t r e b u i a s ă se aştepte. A c u m t o t u l
se d e s t r ă m a s e , iar e a se s i m ţ e a înspăimîntată. învăţase
c u m s ă se d e s c u r c e , c u m să facă faţă tatălui şi băieţilor,
dar deja nimic n u mai m e r g e a c o n f o r m p l a n u l u i , iar ea
se simţea neajutorată. Şi ura acel sentiment, îl ura c u
atîta focţă, încît i se strîngea s t o m a c u l .
Blestemată fie m a m a , c u g e t ă d e o d a t ă c a o rebelă.
Şi b l e s t e m a t fie şi G u y Rouillard. A m î n d o i n u se g î n -
diseră decît la propriile lor p e r s o a n e , n u la familiile lor,
nici la frămîntările p e care le lăsaseră în u r m ă .
De multă v r e m e n u se mai simţise p r e c u m u n c o p i l .
R e s p o n s a b i l i t a t e a îi f u s e s e a r u n c a t ă p e umerii fragili d e
la o vîrstă f r a g e d ă , dîndu-le ochilor ei o maturitate in­
c o m p a t i b i l ă c u tinereţea, n u m a i c ă a c u m s i m ţ e a a c u t
lipsa experienţei. Era mult prea tînără c a să f a c ă orice.
Nu-l p u t e a lua p e Scottie şi a p o i să plece, şi asta p e n t r u
86

c ă era p r e a m i c ă s ă m u n c e a s c ă şi să-l p o a t ă întreţine,


era p r e a m i c ă chiar şi c a s ă trăiască s i n g u r ă , d a c ă se
lua d u p ă c e s p u n e a legea. Era neajutorată, iar viata îi
era c o n t r o l a t ă în totalitate d e adulţii iresponsabili din
jurul ei.
Nici m ă c a r n u p u t e a s ă f u g ă p e n t r u c ă nu-l p u t e a
lăsa p e Scottie. Nimeni n-ar fi avut grijă d e el, iar el era
a p r o a p e la fel d e neajutorat c a u n b e b e l u ş . T r e b u i a să
rămînă.
A ş a c ă r ă m a s e şi mai d e p a r t e p e lemnul din g r ă d i n ă
în v r e m e c e orele d u p ă - a m i e z e i se s c u r g e a u , incapabilă
să intre în c a s ă şi să-şi f a c ă treburile obişnuite. Se s i m ­
ţ e a c a şi c u m ar fi stat c u c a p u l s u b ghilotină, aşteptînd
ca l a m a c e a t ă i o a s ă s ă c a d ă şi, p e m ă s u r ă ce se a p r o ­
pia seara, t e n s i u n e a î n c e p u să c r e a s c ă tot mai mult,
afectîndu-i fiecare nerv al t r u p u l u i pînă cînd simţi nevoia
a c u t ă să ţipe c a s ă mai s c u t u r e puţin aşteptarea a c e e a
a p r o a p e d u r e r o a s ă . Scottie se trezise d i n s o m n şi se
a p u c a s e iarăşi s ă se j o a c e în a p r o p i e r e a ei, d e p a r c ă
i-ar fi f o s t frică s ă se d e p ă r t e z e .
Dar s o s i şi seara şi l a m a c e a t ă i o a s ă nu c ă z u . Scot­
tie era f l ă m î n d şi o t r ă g e a d e mînă c a să intre în c a s ă .
Şovăitoare, Faith se ridică din locul ei şi îl d u s e înăuntru
t o c m a i c î n d Nicki şi Russ se p r e g ă t e a u să plece în
a v e n t u r a d e fiecare seară. J o d i e se şi î m b r ă c a s e c u
r o c h i a c e a g a l b e n ă p e care o strîmtase puţin, d u p ă care
p l e c ă şi ea. \
Poate c ă J o d i e a v e a d r e p t a t e , m e d i t a Faith. Poate
c ă Gray pur şi s i m p l u se eliberase d e nervi şi nu v o r b i s e
serios. Sau p o a t e c ă G u y luase legătura c u familia lui în
t i m p u l zilei şi c u m v a reuşise s ă l i m p e z e a s c ă situaţia.
Poate c ă se răzgîndise în legătură c u f u g a şi p o a t e
chiar n e g a s e c ă Renee ar fi fost c u el. Orice era posibil.
Dar, chiar şi d u p ă tot ce gîndise pînă a t u n c i , n u se
mai a ş t e p t a s-o v a d ă p e Ren6e întoarsă a c a s ă . Şi, fără
87

Renee, chiar d a c ă G u y se î n t o r c e a la familia lui, nu mai


avea nici u n motiv să-i lase p e ei s ă o c u p e în c o n t i n u a r e
c a b a n a . Desigur, n u era p r e a mult, dar reprezenta totuşi
un a c o p e r i ş d e a s u p r a c a p u l u i şi în plus era gratuit. N u ,
n u a v e a rost s ă m a i s p e r e ; t r e b u i a să-şi f o l o s e a s c ă
b u n u l simţ. într-o zi s a u d o u ă , p o a t e nu chiar atunci, dar
foarte curînd, u r m a u s ă fie obligaţi s ă plece d e a c o l o .
Dar, d u p ă c u m îşi c u n o ş t e a tatăl, n-ar fi făcut nici o
mişcare c a s ă p l e c e pînă cînd n-ar fi fost forţat. Ar fi
stors fiecare o r ă în plus d e la familia Rouillard.
îl hrăni pe Scottie şi îl î m b ă i e , d u p ă care îl p u s e în
pătuţ. Pentru a d o u a n o a p t e în şir avea parte d e bine-
cuvîntata intimitate, aşa c ă se g r ă b i să-şi f a c ă şi ea baie
şi să-şi î m b r a c e c ă m a ş a d e n o a p t e . Dar, cînd trase din
a s c u n z ă t o a r e p r e ţ i o a s a carte, n u reuşi să se c o n c e n ­
treze destul c a s ă citească. S c e n a d i n dimineaţa aceea,
c u Gray, i se d e r u l a m e r e u în minte, c a u n film care se
repeta î n c o n t i n u u . De fiecare d a t ă cînd se g î n d e a la
d e z g u s t u l d i n o c h i i lui, d u r e r e a îi c u p r i n d e a pieptul pînă
cînd nici n u mai p u t e a respira. Se răsuci în pat î n g r o -
pîndu-şi faţa în p e r n ă şi încercînd s ă se lupte c u lacri­
mile fierbinţi. Ea îl i u b e a atît d e mult, iar el o dispreţuia
p e n t r u c ă era o Devlin.
în cele d i n u r m ă a d o r m i e p u i z a t ă d i n c a u z a nopţii
t r e c u t e cînd f u s e s e atît d e neliniştită şi d i n c a u z a t r a u ­
mei d e p e s t e zi. î n t o t d e a u n a avea u n s o m n foarte uşor,
trezindu-se la fel d e r e p e d e c a o pisică, verificînd d e
fiecare d a t ă c e m e m b r u al familiei se î n t o r c e a a c a s ă .
Tatăl venise p r i m u l . Era beat, desigur, d e v r e m e ce î n ­
c e p u s e s ă b e a atît d e d e v r e m e , dar, p e n t r u prima dată,
n u îşi c e r u m î n c a r e a d e care o r i c u m n u a v e a nevoie.
Faith îl a s c u l t ă î m p l e t i c i n d u - s e prin c a s ă şi în cele din
u r m ă intrînd în d o r m i t o r . D u p ă n u m a i cîteva m o m e n t e
se auzi sforăitul c a r e - o a n u n ţ a c ă d o r m e a b u ş t e a n .
J o d i e s o s i a c a s ă p e la u n s p r e z e c e , p o s o m o r î t ă şi
88

ţîfnoasă. Probabil c ă s e a r a n u m e r s e s e d u p ă c u m plă­


nuise, se gîndi Faith, dar r ă m a s e p e mai d e p a r t e liniştită
în patul ei fără s ă întrebe nimic. J o d i e îşi s c o a s e r o c h i a
c e a g a l b e n ă , o g h e m o t o c i şi a p o i o a r u n c ă într-un colt.
D u p ă care se u r c ă în p r o p r i u l ei pat, întorcîndu-se c u
spatele.
Se p ă r e a c ă era o s e a r ă încheiată mai d e v r e m e p e n ­
tru t o a t ă l u m e a . Pentru c ă şi băieţii sosiră imediat d u p ă
a c e e a , rîzînd şi f ă c î n d hărmălaie, trezindu-l c a d e o b i c e i
p e Scottie. Faith n u se s c u l ă , iar lucrurile se liniştiră c a
d e o b i c e i , d e la sine.
Erau c u toţii a c a s ă , c u toţi, mai puţin m a m a . Faith
î n c e p u s ă plîngă în linişte, ştergîndu-şi lacrimile c u cear­
ceaful subţire, d u p ă care a d o r m i p e loc.
Un z g o m o t p u t e r n i c o trezi d e o d a t ă , z ă p ă c i n d - o şi
s p e r i i n d - o . O l u m i n ă p u t e r n i c ă îi arse o c h i i , o r b i n d - o şi o
mînă a s p r ă o săltă d i n pat. Faith ţipă şi î n c e r c ă s ă
s c a p e d i n strînsoarea a s p r ă , c ă u t î n d să-şi î n g r o a p e c ă l -
cîiele în saltea s a u s ă se a g a t e d e ceva, dar, indiferent
d e cine a n u m e o prinsese, o ridicase în picioare c a pe
u n coprl, t r ă g î n d - o afară d i n c a b a n ă . Peste ţipetele ei
înspăimîntate auzi g e m e t e l e î n f u n d a t e ale lui Scottie, îşi
auzi tatăl şi fraţii urlînd şi înjurînd şi auzi plînsul lui J o d i e .
în c u r t e a d i n faţa casei erau aranjate mai multe faruri
c u lumini strălucitoare, iar Faith avu impresia c i u d a t ă c ă
afară erau mulţi o a m e n i , care se t o t m i ş c a u î n c o a c e şi
î n c o l o . Bărbatul c a r e ^ o ţinea d e s c h i s e c u piciorul u ş a
din p l a s ă şi o a r u n c ă afară. A l u n e c ă p e treptele t o c i t e şi
se întinse p e b u r t ă în g r ă d i n ă , c u c ă m a ş a d e n o a p t e
ridicată pînă p e c o a p s e . Pietrişul din g r ă d i n ă îi zgîriase
şi-i rănise g e n u n c h i i şi palmele şi chiar şi fruntea.
- Uite, îi zise cineva, la c o p i l u l . Şi imediat d u p ă
a c e e a Scottie fu aşezat fără m e n a j a m e n t e alături d e ea.
Ţipa isterizat, c u ochii albaştri măriţi d e g r o a z ă . Faith
reuşi s ă se a ş e z e mai bine şi să-şi t r a g ă c ă m a ş a d e
89

n o a p t e peste p i c i o a r e înainte să-l ia pe băietei în braţe.


O m u l ţ i m e d e lucruri z b u r a u prin aer, căzînd şi buf­
nind în jur. A p o i îl v ă z u p e A m o s agăţîndu-se c u dis­
perare d e c a d r u l uşii în v r e m e c e cei d o i bărbaţi în
u n i f o r m e maronii t r ă g e a u d e el c a să-l s c o a t ă din casă.
Erau poliţişti, c u g e t ă Faith ameţită. Dar ce c ă u t a u a c o l o
toţi a c e i poliţişti s a u p o a t e t a t a s a u băieţii f u r a s e r ă
c u m v a ceva? în v r e m e ce privea, unul dintre poliţişti îl
p o c n i pe A m o s p e s t e d e g e t e c u lanterna. A m o s urlă şi
lăsă c a d r u l uşii, iar bărbaţii îl tîrîra şi pe el alături d e
ceilalţi, în g r ă d i n ă .
Un s c a u n veni z b u r î n d d i n s p r e uşă, iar Faith sări
într-o parte exact în m o m e n t u l în care s c a u n u l se f ă c u
ţ ă n d ă r i pe locul în care stătuse ea înainte. Pe jumătate
tîrîndu-se d i n c a u z ă c ă Scottie i se a g ă ţ a s e d e gît şi o
t r ă g e a în j o s , reuşi s ă a j u n g ă la a d ă p o s t u l relativ al
c a m i o n u l u i lui A m o s .
împietrită, privea scena de coşmar de dinaintea
ochilor, î n c e r c î n d s ă p r i c e a p ă c e a n u m e se întîmpla.
Lucrurile le erau a r u n c a t e p e ferestre, haine şi farfurii şi
crătiţi, t o a t e z b u r î n d a m e s t e c a t e . Farfuriile erau t o a t e d e
plastic şi aterizau c u u n z g o m o t sec. Un sertar plin d e
tacîmuri fu azvîrlit p e g e a m , metalul ieftin strălucind în
l u m i n a lanternelor şi a farurilor maşinilor d e patrulare.
- Curăţaţi t o t u l , auzi o v o c e a d î n c ă s p u n î n d . Nu
vreau s ă mai rămînă nimic î n ă u n t r u .
Gray! î n g h e ţ ă c u t o t u l atunci cînd r e c u n o s c u v o c e a
mult iubită, a ş a c u m stătea g h e m u i t ă la pămînt c u Scot­
tie strîns în braţe. A p o i îl d e s c o p e r i a p r o a p e imediat,
silueta lui înaltă şi s o l i d ă stînd a p r o a p e d e şerif, ţinînd
braţele î n c r u c i ş a t e p e piept.
- N u ai nici u n d r e p t s ă faci u n a c a asta! urlă A m o s
c a d i n g u r ă d e ş a r p e , încercînd s ă p r i n d ă braţul lui
Gray. Gray însă se s c u t u r ă d e el fără nici u n fel d e efort,
d e p a r c ă s-ar fi s c u t u r a t d e u n căţeluş îndărătnic. N u
90

poţi s ă ne a r u n c i afară în mijlocul nopţii! Ce se întîmpla


c u copiii m e i , c u băieţelul m e u retardat? Chiar n u ai
inimă d e l o c c a s ă tratezi nişte c o p i i în felul ăsta?
- Parcă ţi-am s p u s s ă pleci pînă la c ă d e r e a nopţii şi
d o a r ştiai c ă a m vorbit serios, izbucni Gray. Mai bine
a d u n ă ce vrei s ă iei c u tine, p e n t r u c ă într-o j u m ă t a t e d e
o r ă d a u f o c la c e mai rămîne.
- Hainele mele! ţ i p ă J o d i e ieşind din s i g u r a n ţ a a
d o u ă m a ş i n i . î n c e p u să se învîrtă în mijlocul harababurii,
a p u c î n d hainele şi aruncîndu-le atunci cînd se d o v e d e a
c ă nu-i a p a r ţ i n e a u , p e ale ei punîndu-le peste u n umăr.
Faith se luptă să s e ridice în picioare, c u Scottie
care r ă m ă s e s e în c o n t i n u a r e agăţat d e ea, disperarea
dîndu-i puteri noi. Lucrurile lor p o a t e c ă pentru Gray
reprezentau d o a r g u n o a i e , dar asta era tot ce a v e a u .
Reuşi s ă se d e z l i p e a s c ă din mînuţele lui Scottie destul
d e mult încît să se a p l e c e şi să a d u n e un vraf d e haine
a m e s t e c a t e laolaltă, p e care imediat le a r u n c ă în s p a ­
tele c a m i o n e t e i lui A m o s . Nu ştia care haine erau şi cui
a p a r ţ i n e a u , dar asta n u c o n t a . T r e b u i a s ă salveze cît d e
multe p u t e a .
Scottie s e prinse imediat d e u n picior p r e c u m o b u ­
ruiană, hotărît s ă nu-i mai d e a d r u m u l . î m p i e d i c a t ă d e
el, Faith reuşi să-l p r i n d ă p e A m o s d e u n braţ şi să-i
strige.
- N u sta a ş a ! Ajută-mă s ă a d u n lucrurile în c a m i o ­
netă.
El î n s ă o îmbrînci, trimiţînd-o fără greutate la pămînt.
- S ă n u îmi s p u i mie c e s ă fac, curvă m i c ă şi tîmpită.
Faith se ridică, fără s ă mai simtă noile vînătăi, a n e s ­
teziată d i n c a u z a fricii şi a nevoii d e a se g r ă b i . Băieţii
erau chiar şi mai beţi decît A m o s şi n u f ă c e a u altceva
decît s ă b l e s t e m e şi să se învîrtă p e loc. Poliţiştii ter­
m i n a s e r ă d e golit c a b a n a , iar a c u m f ă c u s e r ă cerc în
jurul lor, privind s p e c t a c o l u l .
91

- Jodie, ajută-mă!
Se a g ă ţ ă d e s o r a ei mai m a r e în v r e m e ce se a p r o ­
piase d e ea. J o d i e p l î n g e a p e n t r u c ă n u reuşea să-şi
g ă s e a s c ă hainele.
- la t o t c e a p u c i şi cît d e r e p e d e poţi. O s ă le s o r t ă m
c e v a mai tîrziu. A d u n ă t o a t e hainele şi a ş a cel puţin o să
fii s i g u r ă c ă printre ele sînt şi ale tale. A c e l a fusese
singurul a r g u m e n t care c r e d e a c ă avea să cîştige în
cele d i n u r m ă c o o p e r a r e a lui J o d i e .
Cele d o u ă fete se a p u c a r ă s ă strîngă cît mai iute
hainele împrăştiate prin curte, a d u n î n d fiecare articol d e
î m b r ă c ă m i n t e întîlnit în cale. Faith lucra mai d i n g r e u
decît o f ă c u s e în t o a t ă viata ei, t r u p u l ei subţire aple-
cîndu-se şi ridicîndu-se, lăsîndu-se într-o parte s a u alta
atît d e r e p e d e încît bietul Scottie n u p u t e a ţine pasul c u
ea. O u r m a d e la distanţă, mînuţele mici a p u c î n d - o ori
d e cîte ori era p o s i b i l .
Mintea î n s ă îi era g o a l ă . Nu-şi p u t e a permite să gîn-
d e a s c ă , nici n u ar fi reuşit. Se m i ş c a a u t o m a t , la un
m o m e n t dat tăindu-şi mîna într-o farfurie s p a r t ă fără c a
m ă c a r să o b s e r v e . î n s ă unul dintre poliţişti o văzu şi îi şi
spuse pe un ton morocănos:
- Stai aşa, măi fată, uite c ă sîngerezi, d u p ă care îi
legă batista în jurul mîinii. Iar ea îi m u l ţ u m i fără c a măcar
să-şi d e a s e a m a c e a n u m e îi s p u s e s e .
Era mult p r e a i n o c e n t ă şi p r e a ameţită, c a să-şi d e a
s e a m a c u m se v e d e a u luminile farurilor prin materialul
p r e a subţire al c ă m ă ş i i d e n o a p t e , lăsîndu-i t r u p u l tînăr
să ia f o r m ă , c o a p s e l e subţirele şi sînii tineri şi f r u m o ş i .
Ea c o n t i n u a s ă se a p l e c e şi s ă se ridice, fiecare s c h i m b
d e m i ş c a r e arătîndu-i în l u m i n ă o altă parte a t r u p u l u i ,
t r ă g î n d materialul s u b ţ i r e peste sîni şi s c o ţ î n d în evi­
d e n ţ ă sfîrcurile mici, c a a p o i să-i arate c u r b a delicată a
unei fese. N u avea^decît p a i s p r e z e c e ani, dar în lumina
d u r ă , artificială, c î n d faţa îi era a s c u n s ă în p e n u m b r ă ,
92

întunecîndu-i ochii, vîrsta era aproape imposibil de ghicit.


Şi c e e a c e u i m e a în m o d d e o s e b i t era a s e m ă n a r e a
ei uluitoare c u Renee Devlin, o femeie care t r e b u i a d o a r
s ă traverseze o î n c ă p e r e c a majoritatea bărbaţilor să se
simtă d e j a excitaţi. Senzualitatea lui Renee era violentă,
vibrantă, s e m ă n î n d c u u n s e m n a l d i n n e o n p e n t r u in­
stinctele bărbăteşti. Iar c î n d bărbaţii aceia o priveau pe
Faith, n u pe ea o v e d e a u , ci pe m a m a ei.
Gray stătea t ă c u t într-o parte, privind întreaga s c e n ă .
Mînia era î n c ă p r e z e n t ă în el, la fel d e rece şi d e p e n e ­
trantă, fără s ă se fi diluat. D e z g u s t u l era şi el prezent,
mai ales auzindu-i p e tată şi pe băieţi mîrîind şi înjurînd
şi ameninţîndu-l. Dar, c u şeriful şi ceilalţi poliţişti în jur,
nu f ă c e a u decît să-şi r ă c e a s c ă gurile d e p o m a n ă p e n t r u
că n-ar fi îndrăznit altceva, a ş a c ă Gray izbuti într-o
o a r e c a r e m ă s u r ă să-i i g n o r e . Dar fusese foarte a p r o a p e
de o izbucnire atunci c î n d A m o s o î m p i n s e s e pe fata
cea mică, dar se reţinuse însă cînd o văzuse ridicîndu-se
imediat în picioare, a p a r e n t n e v ă t ă m a t ă .
Cele d o u ă fete se g r ă b e a u s ă strîngă cît mai multe
o b i e c t e . î n s ă bărbaţii Devlin îşi d e s c ă r c a u frustrarea stu­
p i d ă d e beţivani a s u p r a fetelor, smulgîndu-le lucrurile
d i n braţe şi azvîrlindu-le iarăşi p e jos, p r o c l a m î n d s u s şi
tare c ă nici u n afurisit d e o m n u avea să-i d e a pe ei
afară d i n c a s a lor şi c ă era o pierdere d e v r e m e s ă
strîngă lucrurile p e n t r u c ă n u aveau s ă plece nicăieri.
Fata c e a m a r e , J o d i e , îi t o t r u g a s ă o ajute, dar izbuc­
nirile beţivanilor îi f ă c e a u eforturile să pară c a r a g h i o a s e .
Fata c e a m i c ă însă nu-şi p i e r d e a v r e m e a căutînd
să-i c o n v i n g ă în v r e u n fel, se m i ş c a d o a r t ă c u t ă înainte
şi î n a p o i , î n c e r c î n d din răsputeri să f a c ă p u ţ i n ă o r d i n e în
tot acel h a o s , î m p i e d i c a t ă de mîinile mici ale fratelui
s ă u . în c i u d a lui însuşi, Gray d e s c o p e r i c ă nu reuşea
să-şi d e z l i p e a s c ă privirea d e la ea, simţindu-se fascinat
fără v o i e d e trupul feminin ce se d e s l u ş e a pe s u b că-
93

m a ş a d e n o a p t e . T o c m a i t ă c e r e a ei fusese c e a care îi
atrăsese atenţia şi, c î n d Gray privi în jur, îşi d ă d u s e a m a
c ă toţi poliţiştii o priveau d o a r p e ea.
Exista o maturitate c i u d a t ă în fiinţa ei şi lumina înşe­
lătoare a farurilor îl f ă c u a p r o a p e s ă c r e a d ă c ă d e fapt o
v e d e a p e Renee, n u p e fiica ei. însă tîrfa îi luase tatăl, o
a r u n c a s e pe m a m a lui într-o stare v e c i n ă c u n e b u n i a şi
a p r o a p e c ă s o r a lui îşi p i e r d u s e viaţa, şi a c u m iat-o din
n o u , tentînd bărbaţii în pielea fiicei ei.
J o d i e era c u mult mai v o l u p t u o a s ă , dar era şi gălă­
g i o a s ă şi ieftină. Părul l u n g d e un r o ş u întunecat al lui
Faith c ă d e a pe umerii d e u n alb perlat, s c o ş i şi mai mult
în e v i d e n ţ ă d e bretelele c ă m ă ş i i d e n o a p t e . Părea mai
mare decît ştia el c ă era, nici n u p ă r e a reală, ci d o a r un
fel d e î n c a r n a r e a m a m e i care p a r c ă e x e c u t a u n fel d e
d a n s carnal în faţa tuturor.
Fără să vrea, Gray îşi d ă d u s e a m a c ă pantalonii i se
umflaseră în faţă, s i m ţ i n d u - s e d e z g u s t a t d e el însuşi.
Privi în jur la feţele poliţiştilor şi îşi v ă z u expresia o g l i n ­
dită pe chipurile şi în ochii lor, u n fel d e excitaţie ani­
m a l i c ă p u s e s e stăpînire p e ei toţi; ar fi trebuit s ă se
ruşineze mai ales c ă în faţa lor era o fetiţă, n u o femeie.
D o a m n e , n u era c u nimic mai b u n decît tatăl s ă u .
Era destul să-i fluture cineva pe la nas o bucăţică dintr-o
f e m e i e Devlin c a el s ă intre c a un taur în călduri, deve^-
n i n d tare şi g a t a o r i c î n d . M o n i c a a p r o a p e c ă murise în
ziua a c e e a d i n c a u z a lui Renee Devlin, iar el stătea
a c u m privind-o p e fiica acesteia c u sexul tare în p a n ­
taloni.
A p o i fata se î n d r e p t ă d e o d a t ă s p r e el, ţinînd în braţe
u n vraf d e haine. N u s p r e el, ci s p r e c a m i o n e t a d i n
s p a t e l e lui. Ochii ei verzi c a d e pisică p ă r e a u să lu­
c e a s c ă în direcţia lui, c a o expresie a s c u n s ă , misteri­
o a s ă . Pulsul i se a c c e l e r ă d e o d a t ă , iar faptul c ă a c u m o
p u t e a privi mai d e a p r o a p e r u p s e zăgazurile i m p u s e
94

t e m p e r a m e n t u l u i . Evenimentele acelei zile îl asaltară din


n o u , a ş a c ă i z b u c n i c u ură şi mînie, d o r i n d să-i f a c ă pe
cei d i n familia Devlin s ă sufere la fel c u m suferea şi el.
- Eşti u n g u n o i , îi zise c u v o c e a î n g r o ş a t ă atunci
cînd fata t r e c u p e lîngă el. Ea se o p r i c a trăsnită, c u
copilul î n c ă a g ă ţ a t d e picioare. N u îl privi, ci c o n t i n u ă să
se uite d r e p t înainte, iar liniile p u r e ale feţei îl îndîrjiră
p a r c ă şi mai mult p e Gray. T o a t ă familia, nu sînteţi decît
nişte g u n o a i e . Maică-ta e o tîrfă ordinară, iar taică-tău
u n beţivan şi u n hoţ. Plecaţi naibii din z o n a asta şi s ă n u
îndrăzniţi s ă v ă mai întoarceţi v r e o d a t ă .
CApiTolul 6

D o i s p r e z e c e ani mai tîrziu, Faith Devlin Hardy se


î n t o r c e a iarăşi în Prescott, Louisiana.
Curiozitatea f u s e s e t o v a r ă ş u l ei d e d r u m d e la Baton
R o u g e s p r e Prescott şi n u mai găsise şi u n alt motiv mai
b u n decît a c e a s t ă curiozitate p e n t r u a se î n a p o i a în
o r a ş u l copilăriei. Nimic în legătură c u ş o s e a u a a c e e a
nu-i era c u n o s c u t şi asta p e n t r u c ă , atunci cînd locuise
în Prescott, n u se a v e n t u r a s e n i c i o d a t ă mai d e p a r t e d e
micul orăşel, a ş a c ă nici o amintire n u lega trecutul d e
prezent, fetita d e f e m e i a care d e v e n i s e .
Dar a t u n c i cînd t r e c u d e s e m n u l care arăta c ă a j u n ­
s e s e la limitele o r a ş u l u i , cînd casele î n c e p u r ă să se
î n d e s e a s c ă , f o r m î n d străduţe şi cartiere, cînd pădurile
d e pini şi d e alti c o p a c i d e e s e n ţ ă tare c e d a r ă locul
staţiilor d e b e n z i n ă şi magazinelor, simţi c u m o t e n s i u n e
tot mai p u t e r n i c ă î n c e p e a să c r e a s c ă în interiorul ei.
C r e s c u şi mai mult cînd ajunse în piaţeta d i n mijlocul
o r a ş u l u i , c u clădirea m u n i c i p a l ă din c ă r ă m i d ă roşie ară-
tînd la fel c a în amintiri. î n c ă era plină d e maşini parcate
peste tot şi băncile c o m o d e nu-şi s c h i m b a s e r ă locurile
d e o parte şi d e alta a clădirii, pentru c a bătrînii să se
p o a t ă a d u n a a c o l o în zilele fierbinţi d e vară, c a să stea
96

d e v o r b ă a d ă p o s t i ţ i s u b c o r o a n e l e imense ale stejarilor


plantaţi în a c e s t s c o p .
Nişte lucruri se s c h i m b a s e r ă , desigur. Cîteva clădiri
erau n o i , în v r e m e ce altele v e c h i dispăruseră. Straturi
d e flori f u s e s e r ă a d ă u g a t e în fiecare colţ al clădirii m u n i ­
cipale, fără î n d o i a l ă sădite d e întreprinzătorul C l u b al
d o a m n e l o r , a ş a c ă a c u m panseluţele g i n g a ş e îşi încli­
n a u c a p e t e l e s p r e trecători.
însă, în g e n e r a l , o r a ş u l p ă r e a acelaşi, iar clădirile noi
şi inovaţiile n u f ă c e a u altceva decît să s c o a t ă şi mai
mult trecutul în evidenţă. Durerea d i n piept c r e s c u în
a s e m e n e a m ă s u r ă , încît d e - a b i a d a c ă mai p u t e a respira,
în v r e m e c e mîinile îi t r e m u r a u p e v o l a n . Un sentiment
c a l d şi d u l c e îi s t r ă b ă t u d u r e r e a . Acasă.
însă t o a t e senzaţiile erau atît d e ascuţite, încît se
văzu n e v o i t ă s ă o p r e a s c ă m a ş i n a în primul loc d e par­
care găsit liber în faţa clădirii m u n i c i p a l e . Inima îi b ă t e a
sălbatic, a ş a c ă î n c e r c ă s ă respire adînc c a s ă se liniş­
t e a s c ă p u ţ i n . N u se a ş t e p t a s e d e l o c la a ş a ceva, nu se
a ş t e p t a s e s ă s i m t ă atît d e puternic rădăcinile pe care le
c r e z u s e retezate c u a p r o a p e d o i s p r e z e c e ani în u r m ă .
O n e d u m e r e a , o b u c u r a . Se lăsase c o n d u s ă pînă a c o l o
d o a r d e n e d u m e r i r e , d o r i n d u - ş i să ştie ce a n u m e se mai
întîmplase d u p ă ce familia Devlin fusese e s c o r t a t ă d e
poliţişti în afara z o n e i , n u m a i c ă acel s e n t i m e n t c o p l e ­
şitor d e apartenenţă d ă d u s e d e o p a r t e curiozitatea.
/

N u m a i c ă e a n u ' a p a r ţ i n e a acelor locuri, îşi zise sin­


g u r ă . Chiar şi atunci cînd locuise a c o l o , n u aparţinuse
n i c i o d a t ă acelor m e l e a g u r i , nu f u s e s e decît o tolerată.
De cîte ori intrase în v r e u n m a g a z i n d i n oraş f u s e s e
privită c u o c h i severi d e către vînzători c a n u c u m v a să
fure c e v a , p e n t r u c ă era bine ştiut c ă toţi d i n familia ei
f u r a u . Şi asta n u era o a c c e p t a r e d i n partea celor d e
acolo.
Dar t o a t e acele lucruri nu a v e a u nici u n efect a s u p r a
97

inimii ei. Instinctele ei, s e n t i m e n t e l e r e c u n o ş t e a u locul


acela c a pe u n c ă m i n . A r o m e l e b o g a t e , colorate, care
nu erau nicăieri în lume, v e d e r e a a c e e a c e i se im­
p r i m a s e p e creier î n c ă d e la naştere, influenta subtilă a
latitudinii şi a longitudinii care erau r e c u n o s c u t e d e fie­
care celulă a t r u p u l u i , t o a t e la u n loc îi s p u n e a u c ă
a j u n s e s e a c a s ă . Se n ă s c u s e a c o l o , f u s e s e c r e s c u t ă
a c o l o . Amintirile ei d e s p r e Prescott erau amare, dar c u
t o a t e astea t r ă g e a u d e e a c u nişte sfori invizibile d e a
căror existentă nici n u ştiuse. Ea n u îşi d o r i s e d e l o c aşa
ceva. N u v o i s e decît să-şi satisfacă curiozitatea, să cîş-
t i g e o a n u m e s i g u r a n ţ ă , astfel încît s ă lase trecutul să
d i s p a r ă şi să-şi p o a t ă c o n s t r u i liniştită viitorul.
Nu-i f u s e s e d e l o c uşor s ă se întoarcă. Cuvintele lui
Gray Rouillard î n c ă îi a r d e a u în amintire, d e p a r c ă c e e a
c e îi s p u s e s e se p e t r e c u s e c u n u m a i o zi în u r m ă şi nu
c u d o i s p r e z e c e ani. C î t e o d a t ă t r e c e a u zile întregi fără
s ă se g î n d e a s c ă la el, dar d u r e r e a era m e r e u a c o l o , s u b
c o n t r o l , dar t o t u ş i prezentă, u n t o v a r ă ş p e r m a n e n t . Pen­
tru c ă se întorsese, amintirile d e v e n i r ă d e o d a t ă mai vii şi
îi auzi p a r c ă iarăşi v o c e a ş o p t i n d u - i : „Eşti u n g u n o i . "
Trase adînc aerul în piept şi inhala a r o m a v e r d e atît
d e p r e z e n t ă în a m i n t i r i l e c o p i l ă r i e i . înfrînîndu-se, se
a p u c ă să e x a m i n e z e c u atenţie piaţeta, încercînd să se
familiarizeze d i n n o u c u c e e a c e o d a t ă îi f u s e s e atît d e
bine c u n o s c u t .
Cîteva dintre clădirile d e lîngă piaţetă fuseseră total
s a u parţial s c h i m b a t e ; m a g a z i n u l d e a p a r a t u r ă electrică
a v e a a c u m f a ţ a d a d e piatră şi lemn d e c e d r u şi uşi
d u b l e , rustice. Spaţiul care înainte f u s e s e al lui Dairy Dip
era o c u p a t în prezent d e u n McDonald's. Fusese ridi­
c a t ă şi o n o u ă b a n c ă şi ar fi fost în stare s ă p u n ă pariu
c ă a p a r ţ i n e a familiei Rouillard.
O a m e n i i t r e c e a u p e lîngă ea, aruncîndu-i priviri curi­
o a s e , a ş a c u m se întîmpla m e r e u în orăşelele mici, un
98

străin n u p u t e a t r e c e nereperat imediat, însă nici unul


dintre trecători n u o r e c u n o s c u . De altfel nici n u se
a ş t e p t a s e la a ş a c e v a ; d o i s p r e z e c e ani o s c h i m b a s e r ă
d i n t r - o c o p i l ă î n t r - o f e m e i e în t o a t ă firea, iar ea se
schimbase^ d i n n e a j u t o r a t ă în c a p a b i l ă , d e la s ă r a c ă la
p r o s p e r ă . în c o s t u m u l ei e l e g a n t d e afaceri, c u părul
l u n g şi r o ş c a t prins la s p a t e într-un c o c sofisticat, şi c u
ochii protejaţi d e ochelarii d e soare, n u r ă m ă s e s e nimic
care s ă le a m i n t e a s c ă o a m e n i l o r d e Renee Devlin.
Faith b ă n u i a c ă era d e - a d r e p t u l ironic; Renee f u ­
s e s e mai v i n o v a t ă c a p ă c a t u l d e majoritatea învinovă­
ţirilor ce-i s t ă t e a u în uşă, dar f u s e s e i n o c e n t ă în privinţa
ultimei, d i n c a u z a căreia familia întreagă f u s e s e alun­
g a t ă d i n oraş. Pentru c ă n u fugise î m p r e u n ă c u G u y
Rouillard.
De f a p t asta era şi c e e a ce o a d u s e s e p e Faith
î n a p o i în Prescott, curiozitatea în legătură c u c e e a ce se
întîmplase c u G u y Rouillard. Fusese o a r e prins c u o
prietenă n o u ă , întorcîndu-se a p o i a c a s ă d u p ă o zi sau
d o u ă , uimit d i n c a u z a s c a n d a l u l u i stîrnit? Se î m b ă t a s e
o a r e atît d e rău s a u f u s e s e prins într-un j o c d e cărţi
m a r a t o n ? Faith v o i a să ştie. V o i a să stea faţă în faţă c u
el, să-l p r i v e a s c ă direct în o c h i şi să-i s p u n ă cît o c o s ­
t a s e iresponsabilitatea lui.
R ă m ă s e s e privind în g o l la clădirea din cărămizi roşii
în v r e m e c e e/a d i n n o u a s a l t a t ă d e a m i n t i r i . î n t r e a g a
ei familie se d e s t r ă m a s e d u p ă n o a p t e a a c e e a î n g r o ­
zitoare, în n o a p t e a a c e e a m e r s e s e r ă cît mai d e p a r t e
prin B a t o n R o u g e înainte să o p r e a s c ă maşinile pentru
n o a p t e , d o r m i n d chiar în ele. A m o s f u s e s e singur în
c a m i o n e t a lui, Russ c u Nicki în c a m i o n e t a lor şi ea c u
Scottie şi c u J o d i e în m a ş i n a mică, hîrbuită şi foarte
demodată.
Privind î n a p o i , în general, nu-şi a m i n t e a bine decît
d e t e r o a r e a şi d e ruşinea p e care le simţise atunci.
99

A n u m i t e amintiri r ă m ă s e s e r ă î n g h e ţ a t e p a r c ă , d e o lim­
p e z i m e d e cristal: luminile orbitoare ale maşinilor d e
patrulă, m o m e n t u l d e t e r o a r e în care fusese luată p e
s u s d i n pat şi a p o i a r u n c a t ă în g r ă d i n ă , ţipetele lui Scot­
tie. C î t e o d a t ă p a r c ă mai p u t e a simţi felul în care m î n u -
ţele băiatului se tot a g ă ţ a u d e ea, simţea î n c ă p r e s i u n e a
şi î n c o r d a r e a t r u p u l u i micuţ care se lipea d e picioarele
ei. Dar, c e a mai c l a r ă şi mai d u r e r o a s ă amintire era c e a
a lui Gray privind c u scîrbă s p r e ea.
îşi mai a m i n t e a c u m î n c e r c a s e d i s p e r a t ă să-şi a d u n e
lucrurile d e m n e d e milă. îşi a m i n t e a d e lungul d r u m prin
întuneric; n u f u s e s e chiar atît d e l u n g , dar p ă r u s e s ă
d u r e z e o veşnicie, fiecare s e c u n d ă lărgindu-se astfel,
încît unui m i n u t îi t r e b u i s e a p r o a p e cît o o r ă c a să
treacă. Nu-şi a m i n t e a s ă fi d o r m i t nici cînd se opriseră
p e n t r u n o a p t e a în B a t o n R o u g e ; r ă m ă s e s e n e m i ş c a t ă în
locul ei, ţinîndu-l p e Scottie în p o a l ă .
Imediat d u p ă ivirea zorilor u n poliţist îi a l u n g a s e din
p a r c a r e a în c a r e p o p o s i s e r ă , iar c a r a v a n a d ă r ă p ă n a t ă o
p o r n i s e iarăşi la d r u m . înainte s ă s e o p r e a s c ă d i n n o u
a j u n s e s e r ă în B e a m o n t , T e x a s . A m o s închiriase o c a ­
m e r ă d e m o t e l în partea rău f a m a t ă a oraşului şi toţi
ş a s e se î n g h e s u i s e r ă a c o l o . Dar cel puţin fusese u n
a c o p e r i ş d e a s u p r a c a p e t e l o r lor.
O s ă p t ă m î n ă d u p ă a c e e a s-au trezit şi a u d e s c o p e r i t
c ă A m o s p l e c a s e , la fel c u m p l e c a s e şi Renee, deşi
A m o s îşi luase c u el t o a t e hainele. Nicki şi Russ t r e c u ­
seră p e s t e criză c h e l t u i n d ultimii b a n i rămaşi p e bere,
î m b ă t î n d u - s e cumplit. N u mult d u p ă a c e e a p l e c a s e însă
şi Russ.
Nicki î n c e r c a s e . S p r e l a u d a lui î n c e r c a s e . N u avea
decît o p t s p r e z e c e ani şi d e o d a t ă v ă z u s e c ă t r e b u i a s ă
a i b ă grijă d e cei trei fraţi mai mici, a ş a c ă îşi luase orice
s l u j b ă cît d e g r e a s a u c i u d a t ă g ă s i s e . Şi J o d i e îi ajutase
a n g a j î n d u - s e chelneriţă p e la restaurante, dar chiar şi
100

c u ajutorul ei tot n u erau suficienţi bani, N-a durat mult


pînă să vină cei d e la asistenta s o c i a l ă şi J o d i e , Faith şi
Scottie s ă fie preluaţi d e către stat. Nicki încercase s ă
protesteze a t u n c i c u o j u m ă t a t e d e g u r ă , dar Faith îşi
d ă d u s e s e a m a c ă d e fapt se s i m ţ e a teribil d e uşurat. De
atunci nu-l mai revăzuse d e l o c .
A d o p ţ i a n u era d e l o c o soluţie; J o d i e şi Faith erau
mult prea mari şi p e Scottie nu-l d o r e a nimeni. Cel mai
mult, p u t e a u s p e r a să fie luaţi în îngrijire d e aceeaşi
familie, u n d e Faith să p o a t ă avea şi în c o n t i n u a r e grijă
d e Scottie. Din p ă c a t e n u s-a întîmplat c u m îşi d o r e a u ,
dar şi alternativa oferită era m u l ţ u m i t o a r e , cel puţin p e n ­
tru Faith. J o d i e a fost d a t ă în îngrijirea unei familii, iar
Faith c u Scottie în îngrijirea alteia. însă, grija lui Scottie
c ă z u s e iarăşi p e umerii ei, dar, d e v r e m e c e o r i c u m se
o c u p a s e d e el î n c ă d e cînd se n ă s c u s e , n u i se p ă r u s e
c e v a g r e u s a u nesuferit. A c e l e a f u s e s e r ă condiţiile prin
care p u t u s e r ă rămîne î m p r e u n ă , aşa că m u n c i s e din
g r e u c a să-şi ţină p r o m i s i u n e a d a t ă d e la început.
J o d i e n-a r ă m a s prea mult la nici o familie care se
o c u p a d e îngrijirea copiilor, ci a fost m u t a t ă d e d o u ă ori.
Faith se c o n s i d e r a fericită la familia la care ajunsese;
familia G r e s h a m n u era prea b o g a t ă , dar se arătau d o r i ­
tori să î m p a r t ă c e e a c e a v e a u c u copiii care le fuseseră
lăsaţi în grijă. Pentru p r i m a d a t ă în viaţă, Faith v ă z u s e
c u m trăiau o a m e n i i respectabili şi se î m b i b a s e d e viaţa
a c e e a p r e c u m u n burete. Pentru ea fusese u n deliciu
nemaiîntîlnit să vină a c a s ă d e la ş c o a l ă într-un c ă m i n
curat, c a r e m i r o s e a a mîncare c a l d ă şi p r o a s p ă t ă . Hai­
nele ei, d e ş i foarte ieftine, erau curate şi f r u m o a s e , atît
cît îşi p u t e a u permite soţii G r e s h a m din banii pe care îi
p r i m e a u d i n partea statului p e n t r u întreţinerea lor şi la
ş c o a l ă n i m e n i n u îi s p u n e a că era o Devlin împuţită,
învăţase d e c i c u m era să trăiască într-o c a s ă în care
adulţii se i u b e a u şi s e r e s p e c t a u , iar inima ei se u m -
101

pluse d e bucuTTe.
Scottie f u s e s e alintat şi cei d o i soţi c u m p ă r a s e r ă tot
felul d e jucării p e n t r u el, d e ş i puţin d u p ă a c e e a înce­
p u s e s ă se s i m t ă tot mai rău. Pentru Faith, b u n ă t a t e a c u
care f u s e s e î n c o n j u r a t p e n t r u puţinul t i m p rămas din
viaţă meritase t o a t e eforturile. Pentru scurtă vreme f u ­
s e s e şi el fericit. Primul C r ă c i u n d e d u p ă plecarea lui
Renee îl f ă c u s e s ă delireze d e încîntare. Stătuse ore
întregi s ă c o n t e m p l e p o m u l d e C r ă c i u n c u luminiţele lui
sclipitoare, mult p r e a o b o s i t c a s ă se mai p o a t ă juca.
M u r i s e în i a n u a r i e , d u c î n d u - s e uşor, în s o m n . Faith
p a r c ă ştiuse c ă se a p r o p i a t i m p u l , a ş a c ă î n c e p u s e să-şi
p e t r e a c ă n o p ţ i l e într-un s c a u n lîngă patul lui. Ceva,
p o a t e s c h i m b a r e a d i n felul în care respira, o trezise. A ş a
c ă îi p r i n s e s e mînuţa m i c ă în mîna ei şi ascultase c u
lacrimi în o c h i c u m intervalul dintre d o u ă răsuflări se
l u n g e a tot mai mult, pînă cînd, într-un final, Scottie nu
mai t r ă s e s e d e l o c aer în piept. C o n t i n u a s e să-l ţină d e
mînă pînă cînd răceala tot mai a c c e n t u a t ă a pielii o
trezise la realitate şi d e - a b i a a t u n c i se d u s e s e şi-i trezise
şi p e cei d o i soţi.
P e t r e c u s e a p r o a p e p a t r u ani c u m i n u n a t a familie
G r e s h a m . J o d i e t e r m i n a s e liceul şi imediat d u p ă a c e e a
se şi c ă s ă t o r i s e p l e c î n d s p r e luminile strălucitoare ale
H o u s t o n - u l u i . Faith r ă m ă s e s e s i n g u r ă p e n t r u c ă t o a t ă
familia i se risipise. Se c o n c e n t r a s e a s u p r a şcolii, i g n o -
rînd băieţii care c ă u t a u s ă o b ţ i n ă d i n partea ei tot felul
d e întîlniri. F u s e s e prea chinuită, prea traumatizată d e
viaţa d u s ă înainte c a s ă se mai p o a t ă a r u n c a în vîrtejul
distracţiilor a d o l e s c e n ţ e i . Familia G r e s h a m îi arătase ce
p u t e a u î n s e m n a stabilitatea şi respectabilitatea, cît d e
d u l c e p u t e a s ă fie o astfel d e viaţă, şi asta era exact
c e e a c e d o r e a şi p e n t r u ea însăşi. în acele m o m e n t e , se
c o n c e n t r a s e a s u p r a a c e e a ce mai p u t e a a d u n a din
rămăşiţele vieţii ei. D u p ă nesfîrşite ore d e s t u d i u , îşi
102

d ă d u s e e x a m e n e l e şi reuşise s ă cîştige o b u r s ă la u n
c o l e g i u micuţ. Nu-i f u s e s e d e l o c uşor să-i p ă r ă s e a s c ă
pe cei care a v u s e s e r ă atîta grijă d e ea, dar c u m statul
nu-i mai plătea întreţinerea, era o b l i g a t ă s ă se mute. îşi
luase d o u ă slujbe c u p r o g r a m r e d u s c a să se p o a t ă
întreţine pe timpul şcolii, dar n-o deranjase deloc m u n c a
aspră, neştiind şi altceva d i n viaţă, d o a r nu se distrase
niciodată.
în ultimul an d e c o l e g i u , se î n d r ă g o s t i s e d e un s t u ­
d e n t care t o c m a i t e r m i n a s e , Kyle Hardy. S-au întîlnit
v r e m e d e ş a s e luni c a s ă se c ă s ă t o r e a s c ă a p o i imediat
d u p ă ce Faith absolvise. Pentru scurtă v r e m e f u s e s e
a p r o a p e ameţită şi c o p l e ş i t ă d e fericire, sigură c ă în
cele d i n u r m ă visurile se a d e v e r e a u . însă visul acela nu
d u r a s e prea mult, nici m ă c a r cît d u r a s e s c u r t a ei c ă s ­
nicie. Faith s e şi v ă z u s e a ş e z a t ă la c a s a ei, m o b i l î n d
c u g u s t un mic a p a r t a m e n t şi făcînd e c o n o m i i p e n t r u
viitor, avînd în v e d e r e o c ă s u ţ ă f r u m o a s ă , copii şi d o u ă
maşini. Dar nu se întîmplase d e l o c aşa. în c i u d a r e s p o n ­
sabilităţilor pe care le avea la n o u a lui slujbă, Kyle c o n ­
t i n u a s e să b e a foarte mult, d e d î n d u - s e la acelaşi g e n d e
viaţă p e care o p e t r e c u s e în studenţie. Şi într-o n o a p t e
se î m b ă t a s e atît d e rău, încît în d r u m s p r e c a s ă , sărise
c u m a ş i n a d e p e u n p o d . N u se mai c i o c n i s e şi c u alte
maşini, c e e a ce f u s e s e o a d e v ă r a t ă binecuvîntare; iar la
a u t o p s i e se d e s c o p e r i s e c ă a l c o o l u l pe care-l avea în
sînge f u s e s e d e d o g ă ori mai mult decît era a d m i s d e
lege.
La d o u ă z e c i şi d o i d e ani, Faith r ă m ă s e s e iarăşi sin­
g u r ă . Plînsese şi f u s e s e tristă, a p o i se a p u c a s e să-şi
r e c l ă d e a s c ă iarăşi viaţa. Avea o d i p l o m ă în a d m i n i s ­
trarea finanţelor şi banii luaţi d e p e o m i c ă asigurare p e
viaţă p e care o f ă c u s e Kyle, la fel c a şi asigurarea p e
care şi-o f ă c u s e la serviciu. A ş a c ă Faith se m u t a s e la
Dallas şi s e a n g a j a s e la o m i c ă a g e n ţ i e d e t u r i s m ; d o i
103

ani d u p ă a c e e a , a g e n ţ i a îi aparţinea. Deja îşi extinsese


o s u c u r s a l ă în H o u s t o n ; a p o i îşi î n c e r c a s e n o r o c u l şi îşi
cheltuise capitalul c a s ă mai d e s c h i d ă o s u c u r s a l ă şi în
N e w Orleans. S p r e m a r e a ei b u c u r i e , m i c a ei c o m p a n i e
s e d e z v o l t a foarte b i n e .
Reuşise s ă a j u n g ă în cele d i n u r m ă la o stabilitate
financiară şi era la fel d e m i n u n a t ă senzaţia a c e e a pe cît
c r e z u s e c ă t r e b u i a s ă fie, dar în viata ei exista şi un vid
c u m p l i t . Nu-şi d o r e a s ă se i m p l i c e r o m a n t i c c u alt­
c i n e v a , p e n t r u c ă îşi d o r e a a c e e a ş i stabilitate şi din
p u n c t d e v e d e r e e m o ţ i o n a l , a ş a c u m o avea d i n p u n c t
d e v e d e r e financiar; iar cei d o i bărbaţi p e care îndrăz­
nise să-i i u b e a s c ă , Gray Rouillard şi Kyle Hardy, amîn­
d o i o învăţaseră cît d e p e r i c u l o s p u t e a să fie. Dar î n c ă
mai avea o familie p e u n d e v a , p e a c o l o , şi dorise să-i
g ă s e a s c ă p e m e m b r i i rămaşi.
Destul d e v a g , îşi a m i n t e a c ă b u n i c a din partea lui
Renee locuise p e u n d e v a p e lîngă Shreveport; Faith îşi
a m i n t e a bine c ă n-o v ă z u s e decît o s i n g u r ă d a t ă în
viată, iar c î n d asistenta socială d i n Texas încercase s ă
d e a d e ea, rezultatul f u s e s e c u totul nesatisfăcător. Dar
cei care lucrau a c o l o erau deja mult p r e a p r e o c u p a ţ i şi
p r e a o b o s i ţ i c a să-şi m a i fi d a t silinţa şi r e n u n ţ a s e r ă
d e altfel foarte r e p e d e d u p ă nişte căutări d e suprafaţă.
Faith î n s ă d u p ă m o a r t e a soţului, a v u s e s e destul t i m p şi
multă hotărîre. î n c e p u s e s ă c a u t e în stînga şi în d r e a p t a
şi, m u l ţ u m i t ă faptului c ă n u erau p r e a multe familii c u
n u m e l e d e A r m s t e a d în z o n a Shrevenport-ului, în cele
d i n u r m ă reuşise s ă d e a peste u n văr îndepărtat d i n
familia bunicului A r m s t e a d , care ştia că Jeanette
A r m s t e a d se m u t a s e în J a c k s o n , Mississippi, c a m c u
z e c e s a u d o i s p r e z e c e ani în u r m ă , exact d u p ă ce fiica
c e a m a r e se î n t o r s e s e la c a s a părintească.
Faith f u s e s e uimită. M a m a ei, Renee era fiica c e a
mare. N u m a i c ă Ren6e f u g i s e c u G u y Rouillard; ce se
104

întîmplase d e se î n t o r s e s e la m a m a ei? Oare era şi Guy


c u ea s a u se î n t o r s e s e în sînul familiei lui? O mulţime d e
ani z ă c e a u între n o a p t e a a c e e a d i n Prescott şi prezent.
Pentru c ă , d i n cîte ştia ea, era foarte posibil c a G u y să fi
petrecut toti acei ani foarte fericit î m p r e u n ă c u familia lui
în v r e m e c e a ei se d e s t r ă m a s e c o m p l e t .
Faith s u n a s e a p o i la Informaţii, f ă c u s e rost d e n u ­
mărul d e telefon al bunicii şi s u n a s e . Spre m a r e a ei
s u r p r i n d e r e la telefon îi r ă s p u n s e s e chiar Renee. Chiar
şi d u p ă toti acei ani î n c ă îşi mai amintise d e v o c e a
m a m e i . Uluită, e m o ţ i o n a t ă , se prezentase. Conversaţia
lor d e c u r s e s e d e s t u l d e stînjenitor la î n c e p u t , dar într-un
final Faith c ă p ă t a s e curajul n e c e s a r c a s-o întrebe pe
Renee c e se întîmplase c u G u y .
- Ce-i c u el? întrebase a t u n c i Renee, părînd plicti­
sită. J o d i e mi-a s p u s u n fel d e istorie d e - a dreptul s m i n ­
tită c ă e u şi c u el a m fugit î m p r e u n ă , dar p e n t r u mine a
fost o n o u t a t e a b s o l u t ă . M ă s ă t u r a s e m pur şi s i m p l u să
mai fiu s a c u l d e b o x al lui A m o s şi s ă trăiesc în mizerie
şi n u m a i b u n u l D u m n e z e u ştia c ă G u y n u avea d e g î n d
să f a c ă nimic în privinţa asta, a ş a c ă pur şi s i m p l u a m
plecat, m-am d u s direct în S h r e v e n p o r t şi m-am mutat
î m p r e u n ă c u m a m a . M ă t u ş a t a , Wilma, locuia aici în
J a c k s o n , a ş a c ă d u p ă v r e o l u n ă n e - a m mutat şi noi tot
aici. N u l-am văzut d e l o c p e G u y Rouillard.
Faith a v u s e s e p r o b l e m e fiind incapabilă să ab­
s o a r b ă totul d e o d a t ă , p e n t r u c ă p ă r e a evident c ă J o d i e
în cele d i n u r m ă b g ă s i s e p e m a m a lor, însă nici u n a
dintre ele n u se o b o s i s e să î n c e r c e m ă c a r s ă ia legătura
şi c u Faith. Renee ar fi putut să-şi ia cei d o i c o p i i mai
mici d i n grija părinţilor c u plată, dar se p ă r e a c ă f u s e s e
b u c u r o a s ă să-i lase a c o l o u n d e se aflau. Şi a p o i Faith
o b s e r v a s e c ă nici m ă c a r n-o întrebase nimic d e s p r e
Scottie.
A p o i m a i era şi misterul a c e l a c u G u y Rouillard.
105

Poate c ă n u f u g i s e î m p r e u n ă c u Renee, dar era clar c ă


f u g i s e , chiar d a c ă n u m a i t e m p o r a r , şi prin a c e a lipsă a
lui c o n t u r a s e şi d ă d u s e c u r s evenimentelor care aveau
să-i s c h i m b e î n t r e a g a viată. N e d u m e r i t ă şi intrigată,
Faith d e c i s e s e s ă afle c e a n u m e se întîmplate. La vîrsta
d e p a i s p r e z e c e ani, într-o n o a p t e , f u s e s e a r u n c a t ă lite­
ralmente afară d i n c a s ă c a o s c a m ă , c a un g u n o i , iar d e
atunci trăise c u a c e a d u r e r e . T r e b u i a să ştie care era
finalul acelei p o v e ş t i . V o i a s ă î n c h i d ă definitiv trecutul,
astfel încît să-şi v a d ă n e t u l b u r a t ă d e viitor.
Deci iat-o stînd a c o l o , c u m a ş i n a parcată în fata
clădirii m u n i c i p a l e a oraşului Prescott, înecată în amintiri
şi pierzînd v r e m e a d e g e a b a . N u ar fi trebuit să fie prea
g r e u d e d e s c o p e r i t u n d e a n u m e f u s e s e G u y Rouillard
în ziua a c e e a care p e n t r u e a î n s e m n a s e o adevărată
răscruce.
Dar, d a c ă v o i a s ă a c ţ i o n e z e , p e primul loc în o r d i n e a
d e zi era s ă g ă s e a s c ă u n loc în care să p o a t ă trage în
t i m p u l nopţii. Z b u r a s e pînă în B a t o n R o u g e în d i m i n e a ţ a
a c e e a , îşi r e z o l v a s e a f a c e r i l e , d u p ă c a r e î n c h i n a s e o
m a ş i n ă şi f ă c u s e d r u m u l p î n ă în P r e s c o t t . Era d e j a
d u p ă - a m i a z ă tîrziu, iar e a se s i m ţ e a o b o s i t ă . N u p u t e a
s ă d u r e z e p r e a mult c a s ă afle c e e a c e d o r e a s ă ştie,
dar n u a v e a d e g î n d s ă f a c ă t o t d r u m u l î n a p o i pînă la
B a t o n R o u g e d a c ă îşi p u t e a lua o c a m e r ă la motel chiar
în Prescott.
C u d o i s p r e z e c e ani în u r m ă existase u n motel a c o l o ,
dar chiar şi p e atundi era destul d e d ă r ă p ă n a t şi era
posibil c a a c u m s ă n u mai existe. Parcă era în partea d e
est a o r a ş u l u i , s p r e ş o s e a u a c e d u c e a s p r e 1-55.
Lăsă în j o s g e a m u l portierei şi strigă d u p ă o femeie
care t r e c e a în acel m o m e n t p e trotuar.
- S c u z a ţ i - m ă . Există v r e u n m o t e l în o r a ş ?
F e m e i a s e o p r i , d u p ă care se a p r o p i e d e maşină.
Părea s ă a i b ă p e s t e patruzeci d e ani şi îi p ă r e a v a g
106

c u n o s c u t ă , dar Faith n u r e u ş e a d e l o c să-şi a m i n t e a s c ă


bine c i n e a n u m e era.
- Da, există, îi r ă s p u n s e femeia, d u p ă care se î n ­
t o a r s e p u ţ i n c a să-i p o a t ă arăta c u o mînă. Mergr s p r e
coltul a c e l a al pieţei, d u p ă care întoarce la stînga. C a m
la o milă şi j u m ă t a t e d i s t a n t ă este motelul.
Părea s ă fie acelaşi m o t e l d e care-şi amintise şi ea.
Faith îi z î m b i .
- Mulţumesc.
- C u m u l t ă plăcere. F e m e i a îi r ă s p u n s e la zîmbet,
d ă d u d i n c a p şi s e întoarse p e trotuar.
Faith d ă d u c u s p a t e l e pînă cînd ieşi d i n parcare,
d u p ă care s e avîntă în traficul străzii. Prescott-ul p a r c ă
nu mai fierbea d e activitate c u m era c u d o i s p r e z e c e ani
în u r m ă . în mai puţin d e d o u ă m i n u t e ajunsese deja la
motel. Era în acelaşi loc, dar n u era d e l o c acelaşi motel
p r ă p ă d i t p e care-l ştia. Cel d i n faţa ei p ă r e a n o u , c o n ­
struit p o a t e d e mai puţin d e d o i ani, părînd şi mult mai
primitor. N u a v e a decît u n s i n g u r etaj, dar f u s e s e re­
construit în f o r m ă d e U în jurul unei curţi interioare pline
d e flori şi c u o fîntînă în mijloc care î m p r o s p ă t a aerul.
Mai lipsea d o a r u n bazin d e înot, dar n-o d e r a n j a d e l o c
p e n t r u c ă fîntîna era încîntătoare.
F u n c ţ i o n a r u l d e la recepţie era u n b ă r b a t în jurul a
c i n c i z e c i d e ani şi p e e c u s o n se p u t e a citi n u m e l e
R e u b e n . Amintirile se ridicară iarăşi la suprafaţă, î m b o l ­
dite d e n u m e l e acela. R e u b e n Odell. Una dintre fiicele
o m u l u i f u s e s e în a c e e a ş i c l a s ă c u Faith. î n c e p u s ă pălă­
v r ă g e a s c ă v o i o s în v r e m e ce c o m p l e t a formularele şi îi
lua c a r t e a d e credit citind curios n u m e l e înscris p e ea,
dar n u m e l e d e Faith Hardy nu părea să-i fie d e l o c c u ­
n o s c u t . Faith n u era u n n u m e c o m u n , dar p r o b a b i l c ă în
copilărie nici m ă c a r nu-i ştiuse n u m e l e , a ş a c ă , desigur,
n u a v e a c u m să-l r e c u n o a s c ă a c u m .
- O s ă v ă d a u c a m e r a n u m ă r u l d o i s p r e z e c e , îi zise,
107

luînd c h e i a d i n raft. Este chiar în spate, în curtea inte­


rioară, aşa c ă z g o m o t u l traficului n-o să vă deranjeze
deloc.
- M u l ţ u m e s c . Faith îi zîmbi şi-şi s c o a s e ochelarii d e
s o a r e c a s ă p o a t ă s e m n a f o r m u l a r e l e şi c a r t e a d e
credit. El clipi văzîndu-i zîmbetul, părînd să se mai încăl­
z e a s c ă puţin.
Faith îşi p a r c ă m a ş i n a în c o l ţ u l curţii interioare,
a p r o a p e d e c a m e r a c u n u m ă r u l d o i s p r e z e c e . Cînd d e s ­
cuie uşa, r ă m a s e în m o d plăcut surprinsă. C a m e r a era
c u mult mai mare decît u n a o b i ş n u i t ă de la un motel, c u
o c a n a p e a confortabilă, o m ă s u ţ ă d e cafea în a p r o ­
pierea uşii şi un pat d u b l u în mijloc. A p o i c a m e r a mai
era înzestrată c u u n şifonier încăpător, c u un televizor şi
un mic b i r o u alături, a p o i o d e b a r a î n g u s t ă şi sala d e
b a i e . Şifonierul a v e a î n ă u n t r u u m e r a ş e p e n t r u t o a t e
tipurile d e haine şi rafturi î n c ă p ă t o a r e , iar în sala d e baie
existau d o u ă chiuvete mari, astfel încît d o i o a m e n i s ă se
p o a t ă pregăti s i m u l t a n fără să se î m p i e d i c e unul d e
celălalt... Privi c u r i o a s ă în jurul băii crezînd c ă va d a c u
ochii d e o c a d ă i m e n s ă însă, în locul căzii, era d o a r un
d u ş , d e fapt o c a b i n ă d e d u ş c u pereţi d e sticlă. Şi, de
v r e m e ce ea n u f ă c e a n i c i o d a t ă baie în c a d ă , era încîn-
tată d e a r a n j a m e n t u l întregii băi. Una peste alta, micuţul
m o t e l d e p ă ş e a c u mult s t a n d a r d u l .
îşi d e s p a c h e t a r e p e d e trusa d e toaletă şi singurul
s c h i m b d e haine pe care îl a d u s e s e c u ea şi c u g e t ă ce
p u t e a f a c e mai d e p a r t e . N u t r e b u i a s ă întîmpine prea
multe necazuri c a s ă afle ce a n u m e d o r e a , asta atîta
v r e m e cît nimeni n-o r e c u n o ş t e a c a p e o Devlin. Oră­
şelele micuţe a v e a u o m e m o r i e foarte b u n ă , dar Pres-
cott-ul aparţinea familiei Rouillard c u t r u p şi suflet la fel
c a şi majoritatea cărămizilor.
Cel mai u ş o r şi a n o n i m m o d d e a afla c e d o r e a era
p r o b a b i l s ă m e a r g ă la b i b l i o t e c ă s ă a r u n c e o privire
108

prin ziarele v e c h i . F a m i l i a R o u i l l a r d f u s e s e m e r e u în
centrul ştirilor, a ş a c ă , d a c ă G u y Rouillard se întorsese
d i n m i c a lui e s c a p a d ă şi s e a p u c a s e d e afaceri, c a d e
o b i c e i , n u era p r e a g r e u şi nici n u t r e b u i a s ă c i t e a s c ă
prea mult c a s ă afle c e a n u m e f ă c u s e .
îşi verifică c e a s u l d e la mînă şi c o n s t a t ă c ă n u avea
mai mult d e o o r ă c a s ă f a c ă tot c e e a ce t r e b u i a ; din
c e e a ce-şi a m i n t e a d e s p r e m i c a bibliotecă, p a r c ă se
î n c h i d e a fix la o r a ş a s e s e a r a în t i m p u l verii şi, tinînd
c o n t c ă Prescott-ul era u n orăşel foarte mic, p r o b a b i l c ă
p r o g r a m u l n u se s c h i m b a s e d e l o c de-a lungul t i m p u l u i ,
li era şi f o a m e , dar mai întîi t r e b u i a să rezolve p r o b l e m a ;
mîncarea mai p u t e a aştepta, p e cînd biblioteca se p u t e a
închide.
Era c i u d a t cît d e selective p u t e a u fi amintirile ei; cît
trăise a c o l o n u f u s e s e n i c i o d a t ă la motel, în s c h i m b se
d u s e s e d e s e o r i la bibliotecă, d e cîte ori a v u s e s e ocazia,
dar d e amintit îşi amintise p e u n d e a n u m e se afla m o ­
telul în v r e m e c e locul bibliotecii îi s c ă p a . S c o a s e mi­
c u ţ a carte d e t e l e f o a n e din b u z u n a r şi c ă u t ă a d r e s a şi,
în mai puţin d e u n minut, îşi aminti u n d e a n u m e era.
Luîndu-şi în g r a b ă p o ş e t a şi cheile, se urcă în m a ş i n ă şi
se întoarse în centrul oraşului. înainte, b i b l i o t e c a era
chiar în s p a t e l e p o ş t e i , însă a c u m privea c u neîncre­
dere, n e r e u ş i n d să d e s c o p e r e clădirea c u pricina.
Privi î n c ă o d a t ă în jur, d u p ă care oftă d e uşurare.
Un s e m n d e n e o n p r o e m i n e n t alături d e clădirea poştei
d e s e m n a o n o u ă clădire c a fiind Biblioteca din Prescott.
C o n s t r u c t o r i i c a r e ridicaseră clădirea c e a n o u ă nici nu
b ă g a s e r ă în s e a m ă arhitectura m o d e r n ă , f o l o s i n d u - s e
d e c e a d e d i n a i n t e a celui de-al d o i l e a război m o n d i a l , o
c o n s t r u c ţ i e d i n cărămizi roşii, c u d o u ă etaje şi patru
c o l o a n e albe în faţă, şi c u o b l o a n e la ferestrele înalte.
Existau n u m e r o a s e locuri d e parcare, p r o b a b i l chiar mai
multe decît ar fi fost nevoie, p e n t r u c ă în spaţiul acela
109

nu erau parcate decît trei m a ş i n i . Faith ridică totalul lor


la patru, p a r c î n d a p r o a p e d e u ş ă şi g r ă b i n d u - s e a p o i să
intre. Un mic afiş lipit d e u ş ă îi s e m n a l a că avusese
d r e p t a t e în legătură c u orele d e f u n c ţ i o n a r e a bibliotecii.
A c e a s t a era d e s c h i s ă d e la n o u ă a.m. pînă la şase p.m.
Bibliotecara era o f e m e i e m i c u ţ ă şi guralivă care nu-i
era d e l o c c u n o s c u t ă lui Faith. A ş a c ă se î n d r e p t ă direct
s p r e biroul ei şi-o întrebă u n d e erau fişierele c u ziarele
vechi.
- Chiar a c o l o , îi r ă s p u n s e f e m e i a , i e ş i n d d i n s p a ­
t e l e biroului. Desigur, a c u m totul este b ă g a t pe m i c r o ­
film. Cauţi c e v a a n u m e d i n ziarele acelea? O să-ţi arăt
c u m poţi u m b l a la microfilme şi c u m să te foloseşti d e
scanner.
- V ă rămîn îndatorată, m u l ţ u m e s c , îi zise Faith. A ş
vrea s ă î n c e p c a m din u r m ă c u d o i s p r e z e c e ani, dar
este posibil s ă fie n e v o i e s ă m ă întorc şi mai în u r m ă în
timp.
- Asta nu-i o p r o b l e m ă . Poate c u v r e o d o i ani în
u r m ă ar fi fost dificil, dar d o m n u l Rouillard a insistat c a
t o t u l să fie b ă g a t p e microfilme cînd n e - a m mutat în
clădirea asta n o u ă . Şi trebuie să r e c u n o s c c ă sistemul
d e dinainte era c u t o t u l s c o s d i n uz; a c u m totul este
mult mai uşor.
- D o m n u l Rouillard? întrebă Faith, r e u ş i n d să-şi p ă s ­
treze u n t o n c a l m şi nepăsător, deşi inima î n c e p u s e să-i
b a t ă mai r e p e d e . Deci G u y chiar se întorsese acasă.
- Gray Rouillard, îi r ă s p u n s e bibliotecara. Familia lui
e s t e practic p r o p r i e t a r a întregului o r a ş - t o a t ă z o n a
d a c ă tot v o r b i m d e s p r e asta - , dar este foarte d r ă g u ţ c u
noi toţi. Se o p r i d i n v o r b ă , privind-o cîteva s e c u n d e . Eşti
c u m v a d e aici d i n z o n ă ?
- A m locuit aici c u mult t i m p în u r m ă , îi r ă s p u n s e
Faith. Familia m e a s-a mutat pe cînd e r a m î n c ă mică.
M-am gîndit s ă verific ziarele p e n t r u a v e d e a ce s-a ales
110

d e nişte veri de-ai părinţilor mei. De-a lungul anilor le-am


pierdut u r m a , dar a m î n c e p u t s ă lucrez la u n a r b o r e
g e n e a l o g i c şi a m devenit c u r i o a s ă , a m vrut s ă ştiu c e
s-a mai întîmplat c u ei.
Pentru o explicaţie la inspiraţia m o m e n t u l u i n u era
d e l o c rea. O a m e n i i c a r e î n c e r c a u s ă d e a d e u r m a r u ­
delor d e m u l t p i e r d u t e m e r e u se f o l o s e a u d e microfil­
mele d i n biblioteci, n u era c e v a ieşit d i n c o m u n , cel
puţin d i n cîte ştia ea. Din cîte îşi d ă d u s e s e a m a , as-
cultîndu-i p e alţii s c h i m b î n d p o v e ş t i d e s p r e m u n c a d e
detectiv f ă c u t ă p e n t r u a d e s c o p e r i urmele stră-stră-mă-
tuşii Ruby d i n partea m a m e i , d e e x e m p l u , cînd cineva
lucra la u n a r b o r e g e n e a l o g i c al familiei întreaga p r o ­
b l e m ă d e v e n e a c a u n fel d e d r o g , n u te puteai opri d i n
căutat.
Se p ă r e a c ă nimerise totul c o r e c t p e n t r u c ă biblio­
t e c a r a strălucea d e încîntare şi înţelegere.
- A t u n c i mult n o r o c , d r a g ă , sper să-i găseşti. Eu sînt
p a r l e n e D u B o i s . C h e a m ă - m ă , d a c ă ai nevoie d e ajutor,
î n c h i d e m la ş a s e , d e c i asta î n s e a m n ă mai puţin d e o
o r ă d e lucru.
- N-ar t r e b u i să-mi ia chiar a ş a d e mult t i m p , o linişti
Faith, în v r e m e c e c ă u t ă c u febrilitate prin amintiri p e n t r u
a d e s c o p e r i n u m e l e d e D u B o i s prin z o n ă . N u reuşi să
d e s c o p e r e nimic, d e c i p r o b a b i l c ă familia DuBois se
m u t a s e în Prescott , d u p ă c e cei d i n familia Devlin f u ­
seseră alungaţi.
Imediat ce rămase singură, se apucă să scoto­
c e a s c ă r e p e d e prin fişier s c a n î n d p a g i n ă d u p ă p a g i n ă
d i n Prescott Wekkly, î n c e p î n d c u d a t a la care f u s e s e r ă
escortaţi în afara o r a ş u l u i . N u găsi decît cîteva menţiuni
d e s p r e Gray şi, d e ş i î n c e r c a să le i g n o r e , d e s c o p e r i c ă
n u era în stare. Deşi n o a p t e a a c e e a p e t r e c u t ă c u mult
t i m p în u r m ă o v i n d e c a s e d e atracţia p e care-o simţea
faţă d e el, n u f u s e s e n i c i o d a t ă în stare să-l uite; ima-
111

g i n e a lui îi r ă m ă s e s e s ă p a t ă în minte şi îşi mai arăta


colţii din cînd în c î n d .
R e s e m n î n d u - s e în cele d i n u r m ă şi b o s c o r o d i n d u - s e
d e u n a s i n g u r ă , d ă d u microfilmul î n a p o i în locurile în
care v ă z u s e n u m e l e lui m e n ţ i o n a t . Ziarul n-ar fi tipărit
nimic s c a n d a l o s s a u în d e f a v o a r e a familiei Rouillard -
partea a c e e a era lăsată ziarelor d i n Baton R o u g e şi
N e w Orleans - dar deplasările n o r m a l e ale familiei erau
c o p i o s relatate p e n t r u toţi cei care erau măcinaţi d e
curiozitate şi asta î n s e m n a a p r o a p e întreaga populaţie a
oraşului. Primele d o u ă articole, foarte scurte, m e n ţ i o n a u
în treacăt c ă Gray îşi a s u m a s e cutare s a u cutare f u n c ­
ţie. Cel de-al treilea articol f ă c e a parte din rubrica d e
afaceri şi, uimită, Faith citi d e d o u ă orî înainte c a rîn-
durile să-i p e n e t r e z e z ă p ă c e a l a .
Nimeni altcineva n-ar fi văzut c e v a alarmant s a u ciu­
dat în p r o p o z i ţ i a a c e e a : „...Grayson Rouillard, care a
preluat controlul financiar al întreprinderilor familiei, a
votat împotriva..."
A luat c o n t r o l u l a s u p r a întreprinderilor d e familie.
Dar d e c e s ă fi f ă c u t a ş a ceva? Guy ar fi trebuit s ă se
afle la c o n t r o l , p e n t r u c ă în f o n d t o a t e îi aparţineau lui.
Faith a r u n c ă o privire la d a t a ziarului. 5 august, nici
m ă c a r la trei săptămîni d e la p l e c a r e a lui Renee. Ce se
întîmplase?
închise aparatul şi se lăsă pe s p a t e în s c a u n privind
în g o l s p r e e c r a n u l g o l . Venise î n a p o i în Prescott d o a r
c a s ă lege cîteva fire libere ale vieţii ei anterioare, să
v a d ă d a c ă lucrurile intraseră în cele d i n u r m ă p e făgaşul
lor n o r m a l . N i m e n i n u ar fi o b s e r v a t a b s e n ţ a familiei
Devlin; eventual a b s e n ţ a lor ar fi fost n o t a t ă c u satis­
facţie şi a p o i uitată, dar Faith n u f u s e s e n i c i o d a t ă în
stare s ă uite. Se gîndise chiar c ă , d a c a ar fi revăzut
o r a ş u l şi ar fi c o n s t a t a t c ă nimeni nu-şi mai a m i n t e a
d e l o c d e familia ei, a t u n c i ar fi putut uita şi e a d e viaţa
112

p e t r e c u t ă a c o l o şj s-ar fi p u t u t c o n c e n t r a d o a r a s u p r a
prezentului şi a viitorului. Şi d a c ă ar fi dat nas în nas c u
Guy Rouillard, cu atît m a i bine. N i c i o d a t ă nu-l învino­
văţise p e Gray pentru c e e a c e f ă c u s e ; d o a r îi v ă z u s e
d u r e r e a reflectata în privire şi i-o auzise în glas. Dar
Guy... d a , p e el îl î n v i n o v ă ţ e a , p e el şi p e Renee. Chiar
d a c ă n u f u g i s e r ă î m p r e u n ă , Renee îşi părăsise copiii, iar
i r e s p o n s a b i l i t a t e a lui G u y c a u z a s e multe încurcături şi
multă durere.
Dar s e p ă r e a totuşi c ă Gray preluase t o a t e r e s p o n ­
sabilităţile d i n familie. Ş i , în loc s ă lege t o a t e firele la un
loc, m a i d e s c o p e r i s e î n c ă u n u l : d e c e preluase Gray
controlul?
Se ridică şi o porni în c ă u t a r e a lui Carlene DuBois.
Biroul d i n f a ţ ă era gol şi la fel d e g o a l ă p ă r e a întreaga
bibliotecă.
- D o a m n ă DuBois? strigă Faith, s u n e t u l fiind absor­
bit a p r o a p e i m e d i a t de rafturile pline d e cărţi. Se p ă r e a
î n s ă c ă C a r l e n e o auzise, p e n t r u c ă imediat d u p ă a c e e a
s e auzi z g o m o t u l paşilor ei p e p a r d o s e a l ă .
- Sînt aici, îi r ă s p u n s e v e s e l ă Carlene, apărînd d e
d u p ă u n raft. Ai găsit ce căutai?
- D a , a m găsit, m u l ţ u m e s c ; Dar a m mai o b s e r v a t
c e v a c e m-a nedumerit, t o t u ş i . N u era v o r b a decît d e un
articol î n c a r e scrja că Gray Rouillard a preluat controlul
afacerilor. A s t a s^a întîmp'at în u r m ă c u d o i s p r e z e c e ani
şi mi s-a p ă r u t o a r e c u m c i u d a t p e n t r u c ă p e atunci Gray
n u p u t e a s ă a i b ă mai mult d e d o u ă z e c i şi d o i , d o u ă z e c i
şi trei d e ani...
- O h , d a . Probabil câ voi aţi plecat înainte d e marele
s c a n d a l s a u p o a t e că t u erai mult p r e a m i c ă c a s ă dai
a t e n ţ i e u n u i a s e m e n e a lucru. Noi a m venit în oraş, a h ,
c a m a c u m u n s p r e z e c e ani, şi î n c ă era u n s u b i e c t în
m a r e v o g ă p r i n t r e oamenii d e aici, poţi s ă m ă crezi.
- C e s c a n d a l ? Faith se î n c o r d a t o a t ă , n e d u m e r i r e a
113

t r a n s f o r m î n d u - i - s e în a l a r m ă . C e v a n u era d e l o c în re­
gulă.
- Păi, din c a u z ă c ă G u y Rouillard a fugit î m p r e u n ă
c u a m a n t a lui. Eu n u ştiu cine a n u m e era, dar t o a t ă
l u m e a d i n o r a ş s p u n e c ă n u era altceva decît u n g u n o i .
Probabil c ă îşi p i e r d u s e minţile c u totul, asta-i c e p o t eu
să-ti s p u n , să f u g ă d e b o g ă ţ i e şi d e familie în felul în
care a făcut-o.
- Şi n u s-a mai întors? Faith n u f u s e s e c a p a b i l ă să-şi
m a s c h e z e s t a r e a d e ş o c în c a r e s e afla, dar C a r l e n e
n u p ă r u s e s ă v a d ă nimic n e o b i ş n u i t într-o a s e m e n e a
reacţie.
- Nimeni n-a mai auzit nimic d e el d e a t u n c i . Cînd a
plecat, plecat a r ă m a s . Cîtiva s p u n e a u c ă nevastă-sa
era c a p a b i l ă s ă a l u n g e orice bărbat, dar e u p e r s o n a l
nu-ti p o t s p u n e nimic sigur, p e n t r u c ă n-am întîlnit-o
niciodată. O a m e n i i d i n jur s p u n c ă n-a ieşit din c a s ă d i n
ziua în care a părăsit-o. Şi n e m e r n i c u l nici măcar n-a
încercat s ă ia legătura c u m v a c u propriii lui c o p i i .
Faith se s i m ţ e a împietrită. G u y Rouillard îşi a d o r a
copiii; în afară d e s e n t i m e n t e l e p e care le nutrea p e n t r u
soţia sa, pur şi s i m p l u îi a d o r a p e Gray şi pe M o n i c a .
- A t u n c i , b ă n u i e s c c ă d o a m n a Rouillard a divorţat
d e el, nu? întrebă, dar Carlene s c u t u r ă d i n c a p .
- N i c i o d a t ă . C r e d c ă n u v o i a c a el s ă se p o a t ă c ă ­
sători d i n n o u , d a c ă ar fi avut d e g î n d a ş a ceva. O r i c u m ,
a ş a d e tînăr c u m era, d o m n u l Gray a luat locul tatălui şi
lucrurile a u m e r s mai d e p a r t e d e p a r c ă însuşi d o m n u l
Rouillard ar fi fost aici. Poate chiar mai bine, d a c ă m ă
iau d u p ă c e s p u n e a u o a m e n i h
* - Eram p r e a m i c ă c a s ă mai ţin minte multe d e s p r e
el, minţi Faith. Ce-mi a m i n t e s c e u mai b i n e este c ă era
u n fel d e e r o u local şi c ă j u c a f o t b a l la LSU s a u c a m aşa
ceva.
- Păi, s c u m p o , d ă - m i voie să-ţi s p u n c ă lucrurile nu
114

s-au s c h i m b a t p r e a mult, îi r ă s p u n s e Carlene, făcîndu-şi


vînt c u mîna. D o a m n e , tipul ăsta a luat n o t a z e c e pe
scala m e a , îţi jur c ă a ş a e. E în stare să-mi d e a palpitaţii
deşi sînt c u z e c e ani mai bătrînă decît el şi aş fi c a
b u n i c ă - s a d a c ă ne-ar f o t o g r a f i a careva î m p r e u n ă ! Roşi
t o a t ă , dar lăsă să-i s c a p e u n h o h o t d e rîs mai vulgar.
Poate d i n c a u z a o c h i l o r ălora d e d o r m i t o r s a u p o a t e d i n
c a u z a părului. S a u p o a t e c ă d e vină-i f u n d u l ăla mic şi
tare! Oftă visătoare. E u n t i c ă l o s în t o a t ă legea, dar cui îi
pasă?
- Şi el ştie că-i faci o c h i dulci? o necăji Faith.
- S c u m p o , t o a t e femeile d i n oraşul ăsta îi fac o c h i
d u l c i , şi d a , o ştie şi p e asta diavolul. Carlene rîse d i n
n o u . Soţul m e u m ă necăjeşte m e r e u şi-mi tot s p u n e c ă
o să-şi p u n ă şi el cercel în u r e c h e c a să p o a t ă face fată
concurentei.
Gray p u r t a u n cercel în u r e c h e ? Faith se pierdu
cîteva m o m e n t e în fantezie, d u p ă care se trezi la reali­
tate. C e e a c e aflase era de-a dreptul uimitor şi simţea
n e v o i a s ă se g î n d e a s c ă la t o a t e în linişte.
A r u n c ă o privire la c e a s u l d e la mînă.
- A p r o a p e c ă e t i m p u l d e închidere, aşa c ă te las să
termini. M u l ţ u m e s c p e n t r u ajutorul dat, d o a m n ă DuBois.
Mi-a f ă c u t p l ă c e r e s ă v ă c u n o s c .
- Şi mie* mi-a f ă c u t p l ă c e r e s ă v ă c u n o s c . Carlene se
opri d e o d a t ă . îmi pare rău, n u c r e d c ă ţi-am reţinut n u ­
mele.
A s t a p e n t r u c ă n u se prezentase, dar Faith n u v e d e a
nici u n m o t i v p e n t r u care s ă îl a s c u n d ă .
- Eu,sînt Faith Hardy, îi zise.
- Ei b i n e , mi-a părut bine d e c u n o ş t i n ţ ă , Faith. Ce
n u m e f r u m o s , d e m o d ă v e c h e . Nu-l mai auzi a c u m ia
fete.
- N u . C r e d c ă n u . Faith mai a r u n c ă o privire spre
c e a s u l - b r ă ţ a r ă d e la î n c h e i e t u r a mîinii. La r e v e d e r e .
115

M u l ţ u m e s c d i n n o u p e n t r u ajutor.
- Cu mare plăcere, oricînd.
Faith se î n t o a r s e la m o t e l , în d r u m o p r i n d u - s e şi p e
la McDonald's. în g e n e r a l n u p r e a îi p l ă c e a u mîncărurile
care se s e r v e a u p e - a c o l o , dar nici n u v o i a s ă m e a r g ă la
v r e u n restaurant în care ar fi p u t u t fi r e c u n o s c u t ă , a ş a
c ă se m u l ţ u m i c u c e p u t e a avea. Mîncă o j u m ă t a t e d e
s a n d v i ş , iar restul îl a r u n c ă la g u n o i , p r e a z ă p ă c i t ă c a
să-i mai a r d ă d e mîncare.
G u y Rouillard d i s p ă r u s e . Şi d a c ă n u fugise î m p r e ­
u n ă c u Renee, a t u n c i c e i s e întîmplase?
Faith se întinse în pat, privind s p r e t a v a n şi încercînd
s ă p u n ă o o a r e c a r e o r d i n e în lucruri. G u y n-ar fi plecat
d i n c ă m i n u l , d e lîngă familia şi averea lui fără u n motiv
întemeiat. T o a t ă l u m e a c r e d e a c ă motivul îl constituise
Renee, d a r e a ştia mai bine. Şi chiar d a c ă s-ar fi săturat
d e mariajul rece p e care-l avea, d e c e s ă n u fi divorţat
pur şi s i m p l u ? Familia Rouillard era catolică, dar divorţul
n u era o p r o b l e m ă , d o a r d a c ă el ar fi vrut să se recă­
s ă t o r e a s c ă . Dar n i c i o d a t ă n u p ă r u s e u n b ă r b a t nefericit;
şi d e c e ar fi f o s t nefericit? L u m e a lui fusese exact aşa
c u m şi-o d o r i s e . Faith n u p u t e a găsi u n motiv suficient
d e b u n p e n t r u c a G u y să-şi fi părăsit familia d e o d a t ă ,
fără u n cuvînt, fără s ă mai î n c e r c e s ă ia legătura c u cei
de acasă.
Doar d a c ă n u c u m v a era mort.
Posibilitatea, n u , probabilitatea, era uluitoare. Faith
a p r o a p e c ă leşină în v r e m e ce c o n s t r u i a şi a p o i a l u n g a
diferitele scenarii posibile. Ar fi putut pur şi s i m p l u s ă fi
plecat p e n t r u cîteva zile şi s ă se fi î m b o l n ă v i t d e o d a t ă ,
s a u p o a t e s ă fi f ă c u t v r e u n a c c i d e n t , dar d a c ă aceste
posibilităţi s-ar fi adeverit, atunci c o r p u l ar fi fost găsit,
identificat, familia a n u n ţ a t ă . Şi aşa c e v a n u se întîm­
p l a s e . G u y Rouillard d i s p ă r u s e în a c e e a ş i n o a p t e în
care f u g i s e m a m a ei.
116

D o a m n e sfinte, o a r e Renee îl ucisese? Faith se ri­


d i c ă în c a p u l o a s e l o r şi-şi t r e c u distrată mîinile prin păr.
N u p u t e a a l u n g a c u n e p ă s a r e gîndul acela, deşi n-o
p r e a p u t e a v e d e a p e m a m a ei făcînd un a s e m e n e a
lucru. Renee a v e a m o r a l a unei pisici v a g a b o a n d e , dar
nu era şi n u f u s e s e n i c i o d a t ă o p e r s o a n ă violentă.
A t u n c i o a r e A m o s ? Faith înclină mai r e p e d e spre
a c e a variantă. D a c ă şi-ar fi închipuit c ă ar fi putut s c ă p a
fără p r o b l e m e d e c e v a , s a u d e orice altceva, A m o s n-ar
fi stat pe g î n d u r i . Dar e a îşi a m i n t e a mult prea bine d e
n o a p t e a a c e e a : A m o s venise a c a s ă pe la ora n o u ă
seara, m o r t d e b e a t şi înjurînd p e n t r u c ă Renee n u era
a c a s ă să-i p u n ă m î n c a r e a în farfurie. Şi a p o i a m î n d o i ,
Russ şi Nicki s e î n t o r s e s e r ă a c a s ă la fel d e beţi c a şi
tatăl lor. Oare v r e u n u l dintre ei să-l fi omorît p e G u y
Rouillard s a u p o a t e chiar î m p r e u n ă ? Dar atunci nimic
n u p ă r u s e n e o b i ş n u i t şi Faith ar fi putut jura c ă şi ei
f u s e s e r ă la fel d e uimiţi c î n d Renee n u a p ă r u s e înapoi
a c a s ă . Mai mult decît atît, lor pur şi s i m p l u n u le p ă s a c ă
Renee se c u l c a c u G u y ; şi nici lui A m o s nu-i p ă s a , d a c ă
stătea şi se g î n d e a mai bine.
A t u n c i c i n e a l t c i n e v a ar mai fi p u t u t fi f ă p t a ş u l ?
Poate chiar d o a m n a Rouillard. Poate c ă Noelle îşi o m o -
rîse soţul p e n t r u c ă se săturase d e aventurile lui a m o ­
roase, d e ş i , d a c ă ţ i n e a bine minte ce s p u n e a u o a m e n i i ,
el îi f u s e s e n e c r e d i n c i o s chiar d e la începuturile căs­
niciei, iar ei n u p ă r u s e să-i p e s e p r e a mult, b a -chiar
f u s e s e m u l ţ u m i t ă . A v e n t u r a lui c u Renee ţinuse ani în
şir; d e c e d e o d a t ă s ă fi o b i e c t a t în privinţa ei? N u , Faith
se î n d o i a serios c ă lui Noelle i-ar fi păsat atît d e mult,
încît să-l certe p e a c e a s t ă t e m ă , c u atît mai puţin să
î n c e r c e să-l o m o a r e .
N u mai r ă m ă s e s e decît o s i n g u r ă p e r s o a n ă : Gray.
Speriată, înlătură acel g î n d . N u , n u Gray. î n c ă îşi mai
117

a m i n t e a e x p r e s i a d e p e c h i p u l lui din dimineaţa aceea


c î n d v e n i s e te c a b a n ă şi c u m arătase a p o i în a c e a
n o a p t e . îşi a m i n t e a î n c ă d e furia lui d e urs, implacabilă.
Gray c r e z u s e c ă t a t ă l lui f u g i s e î m p r e u n ă c u m a m a ei şi
f u s e s e c u m p l i t d e s u p ă r a t d i n c a u z a asta.
N u m a i c ă G r a y ar fi a v u t cel mai mult d e cîştigat din
m o a r t e a tatălui s ă u . O d a t ă G u y d i s p ă r u t el p u t u s e pre­
lua frîiele afacerilor f a m i l i e i , î m b o g ă ţ i n d u - s e şi mai mult,
d a c ă c e e a ce-i s p u s e s e b i b l i o t e c a r a era adevărat. Fu­
s e s e sortit î n c ă d e la n a ş t e r e s ă o c u p e în cele din u r m ă
locul tatălui s ă u , s e s ă t u r a s e d e aşteptat şi-şi d ă d u s e
tatăl la o parte d i n c a l e ?
Gîndurile lui F a i t h s e învîrteau p r e c u m o veveriţă
p r i n s ă într-o c u ş c ă . U ş a s e c u t r e m u r ă d e o d a t ă d i n
c a u z a loviturilor î n ă b u ş i t e , iar ea tresări, trezindu-se d i n
gînduri. De ce ar fi f o s t c i n e v a t o c m a i la uşa ei? N i m e n i
n u ştia u n d e a n u m e s e afla, d e c i în nici u n caz n u
p u t u s e primi v r e o ştire d e la b i r o u . Se ridică din pat ş i
se a p r o p i e d e uşă, f ă r ă s-o d e s c h i d ă însă. Uşa n u a v e a
nici u n fel d e vizor, o b s e r v ă a l a r m a t ă .
- Cine este?
- Gray Rouillard.
Inima a p r o a p e c ă î n c e t ă să-i mai bată. T r e c u s e r ă
d o i s p r e z e c e ani d e c î n d n u mai auzise glasul a c e l a
adînc, învăluitor, şi s e î n m u i e d e o d a t ă t o a t ă , emoţiile
a m e s t e c î n d u - s e c u s p a i m a . El o rănise mai rău decît
oricine altcineva şi t o t u ş i î n c ă a v e a p u t e r e a s ă electri­
zeze p a r c ă fiecare c e l u l ă d i n t r u p u l ei d o a r c u g l a s u l .
Doar auzindu-l şi se s i m ţ e a iarăşi c o p i l a d e p a i s p r e z e c e
ani, agitată şi c u p r i n s ă d e fiori în a p r o p i e r e a lui. Şi m e ­
reu, m e r e u era şi c o n t r a g r e u t a t e a a c e e a care o t r ă g e a
î n a p o i , amintirea nopţii în c a r e îi s p u s e s e c u atîta r ă u ­
tate „eşti u n g u n o i " . Insă n i c i o d a t ă în privinţa lui Gray
n u f u s e s e c a p a b i l ă s ă m e n ţ i n ă u n echilibru, n u reuşise
118

niciodată să-l uite, era c a un vis c o m b i n a t cu un c o ş m a r .


Faptul că-l ştia în cealaltă parte a uşii o f ă c u s e să-şi
simtă pielea încreţită. Oare îl c h e m a s e d o a r c u puterea
gîndurilor? R ă m ă s e s e împietrită a c o l o atîta v r e m e , încît
u ş a se c u t r e m u r ă iarăşi s u b forţa p u m n i l o r lui.
- D e s c h i d e . în t o n u l lui se simţea autoritatea d e fier
a cuiva care era o b i ş n u i t s ă c o m a n d e şi ale cărui o r d i n e
erau ascultate fără z ă b a v ă .
Precaută, d e s c u i e u ş a d u p ă care o d e s c h i s e , ridi-
cîndu-şi privirea s p r e b ă r b a t u l p e care nu-l mai v ă z u s e
d e d o i s p r e z e c e ani. N u c o n t a . Indiferent d e cîtă v r e m e
s-ar fi s c u r s , e a l-ar fi r e c u n o s c u t o r i c u m . Gray rămă­
s e s e în p r a g u l uşii, ş o v ă i n d p a r c ă să intre, iar impactul
prezenţei lui fizice o lăsă fără suflare.
Era p a r c ă mai solid decît şi-l amintea. C o a p s e l e şi
talia îi erau î n c ă înguste, dar p ă r e a s ă mai fi p u s c e v a în
jurul pieptului şi al umerilor, a j u n s e s e la greutatea s o l i d ă
a unui b ă r b a t . Şi în m o d ' c a t e g o r i c era un bărbat în t o a t ă
firea, c u orice u r m ă d e a d o l e s c e n ţ ă d i s p ă r u t ă p r o b a b i l
d e multă v r e m e . Faţa îi era p a r c ă mai slabă, mai puter­
nică, mai d u r ă , c u riduri adînci în jurul gurii şi al ochilor.
Privea la faţa lui c a d e pirat, înţelegînd d e ce biata
Carlene D u B o i s se c u t r e m u r a d o a r la auzul numelui lui.
Părul lui n e g r u era mai l u n g decît îl v ă z u s e ea v r e o d a t ă ,
tras c u totul d e p e frunte şi prins la spate. Un d i a m a n t
mic strălucea stins îh l o b u l urechii stîngi. La d o u ă z e c i şi
d o i d e ani f u s e s e i m p r e s i o n a n t . La treizeci şi patru însă
era p e r i c u l o s , u n adevărat pirat atît în a p a r e n ţ ă cît şi
prin n a t u r a firii. Doar privindu-l şi se şi simţea înfier-
bîntată şi e m o ţ i o n a t ă , atît d e e m o ţ i o n a t ă , d e fapt, încît
inima îi sălta c u sălbăticie în piept. R e c u n o ş t e a foarte
b i n e s i m p t o m e l e şi ura s l ă b i c i u n e a d e c a r e era c u ­
p r i n s ă . D o a m n e , o a r e f u s e s e b l e s t e m a t ă c a întreaga
viaţă s ă se înfioare d o a r la v e d e r e a s a u la auzul vocii lui
119

Gray Rouillard? De c e n u p u t e a lăsa în u r m ă reacţia


a c e e a d i n copilărie?
D e a s u p r a nasului subţire, ochii negri p r e c u m p ă c a ­
tul p ă r e a u la fel d e reci şi d e implacabili.
Linia s e n z u a l ă a b u z e l o r s e răsuci într-un m o d c u ­
rios a t u n c i cînd îşi lăsă privirea în j o s spre ea.
- Faith Devlin, îi zise. R e u b e n a avut d r e p t a t e ; eşti
a i d o m a m a m e i tale.
Dar d a c ă el s e s c h i m b a s e în t i m p şi ea se s c h i m ­
b a s e la fel d e mult. Faith îşi cîştigase î n c r e d e r e a în sine
c u multă g r e u t a t e . A ş a c ă îi d ă r u i u n zîmbet glacial d u p ă
care îi r ă s p u n s e :
- Mulţumesc.
N-a f o s t d e l o c u n c o m p l i m e n t . N u ştiu d e c e ai
venit aici, dar asta n u c o n t e a z ă d e l o c . A c e s t motel îmi
aparţine. Şi n u eşti d e l o c binevenită. Ai o jumătate d e
o r ă la dispoziţie s ă î m p a c h e t e z i şi s ă pleci d e aici. îi
a r u n c ă u n z î m b e t d r ă c e s c care nici m ă c a r n u era zîm­
bet. S a u t r e b u i e s ă c h e m iarăşi şeriful c a s ă m ă d e s ­
c o t o r o s e s c d e tine?
Amintirea acelei n o p ţ i stătea a c u m între ei, atît d e
p u t e r n i c ă , încît era a p r o a p e t a n g i b i l ă . Pentru u n m o ­
ment, Faith v ă z u iarăşi luminile p u t e r n i c e ale farurilor,
simţi t e r o a r e a a c e e a c o n f u z ă , dar refuză s ă se lase
a r u n c a t ă iarăşi în starea a c e e a d e p a n i c ă . în loc s ă se
arate speriată s a u furioasă, ridică d i n umeri a n e p ă s a r e
şi s e î n d e p ă r t ă d e el, îndreptîndu-se s p r e z o n a d e lîngă
d u l a p în c a r e - ş i a ş e z a s e s c h i m b u l d e h a i n e şi g e a n t a
c u o b i e c t e l e d e t o a l e t ă . C o n ş t i e n t ă c ă privirea a c e e a
î n t u n e c a t ă a p r o a p e c ă p u t e a f a c e o g a u r ă prin ea, îşi
î n c h i s e g e a n t a d e voiaj, îşi luă h a i n a d e la c o s t u m , îşi
p u s e pantofii în p i c i o a r e şi, luîndu-şi p o ş e t a , t r e c u p e
lîngă el fără c a m ă c a r să-şi s c h i m b e expresia a c e e a d e
c a l m d e p e c h i p . în v r e m e c e e a s e î n d e p ă r t a t o t mai
120

mult p e ş o s e a s p r e B a t o n R o u g e , Gray r ă m ă s e s e ne­


mişcat în p r a g u l uşii, privind în g o l d u p ă ea.

Faith Devlin! Ce lovitură venită d i n trecut! Gray ră­


m a s e să-i p r i v e a s c ă luminile d i n s p a t e pînă cînd d i s p ă ­
rură c u t o t u l d i n v e d e r e . C î n d R e u b e n îl s u n a s e să-i
s p u n ă c ă o f e m e i e care s e m ă n a uimitor c u Renee Dev­
lin î n c h i n a s e o c a m e r ă la m o t e l şi c ă se înregistrase s u b
n u m e l e d e Faith D. Hardy, Gray n u mai a v u s e s e nici un
fel d e î n d o i a l ă c u privire la identitatea ei. Deci u n a d i n
familia Devlin a v u s e s e d e s t u l curaj c a s ă se arate din
n o u în Prescott! N u era d e l o c s u r p r i n s c ă a c e a s t a era
t o c m a i Faith. Ea f u s e s e m e r e u c e a care a v u s e s e mai
mult curaj şi d e m n i t a t e decît t o a t ă familia luată la u n loc.
Dar asta n u î n s e m n a c ă era înclinat s-o lase s ă rămînă.
Se î n t o a r s e s p r e c a m e r a luminată p e care ea o pără­
sise fără nici u n fel d e agitaţie. Fără nici u n fel d e agi­
taţie, la n a i b a ! D a c ă el îşi d o r i s e v r e u n fel d e ceartă, e a
nu-i f ă c u s e a c e a s t ă plăcere. Nici m ă c a r n u c e r u s e îna­
p o i banii p e care-i plătise c u cartea d e credit. Fără c a
m ă c a r s ă c l i p e a s c ă , îşi a d u n a s e lucrurile şi plecase. Nu
d u r a s e nici u n minut; la d r a c u ' , se î n d o i a serios c ă îi
t r e b u i s e r ă chiar şi treizeci d e s e c u n d e .
Plecase ş i , c u e x c e p ţ i a cuverturii mototolite d e p e
pat, c a m e r a arăta la fel d e c u r a t ă c a şi c u m nici n-ar fi
t r e c u t p e a c o l o , d e ş i p r e z e n ţ a ei p ă r e a s ă se fi î m b i b a t
în pereţii o d ă i i . Şi în aer î n c ă stăruia o a r o m ă d u l c e ,
catifelată, c a r e rezista în c i u d a mirosului d e dezinfectant
specific t u t u r o r motelurilor, iar Gray simţi d e o d a t ă c u m
sîngele p a r c ă îi circulă mai r e p e d e prin v e n e c a o reac­
ţie instinctivă la acel p a r f u m . Era m i r o s u l unei femei,
121

universal şi teribil d e p e r s o n a l , în acelaşi t i m p . Făcu


cîtiva paşi în c a m e r ă , atras d e parfumul subtil, c u nările
umflate c a ale u n u i armăsar.
Faith Devlin. Doar îi auzise n u m e l e şi o şi revăzuse
în minte c u m era în n o a p t e a a c e e a , t ă c u t ă şi n e o b o s i t ă ,
c u părul fluturîndu-i p e umeri p r e c u m o flacără, c u t r u ­
pul subţire reliefat d e c ă m a ş a d e n o a p t e t r a n s p a r e n t ă ,
a r u n c î n d a s u p r a poliţiştilor şi a s u p r a lui o vrajă plină d e
senzualitate. In n o a p t e a a c e e a n u f u s e s e decît o c o p i l ă ,
p e n t r u n u m e l e D o m n u l u i , şi c u t o a t e astea a v u s e s e
a u r a p u t e r n i c ă a m a m e i sale.
Cînd d e s c h i s e s e u ş a acelei c a m e r e şi o revăzuse,
r ă m ă s e s e d e - a d r e p t u l împietrit. S e m ă n a atît d e bine c u
Renee, încît ar fi vrut s-o p o c n e a s c ă , dar, în acelaşi
t i m p , n u p u t e a fi luată d r e p t m a m a ei. Faith era c e v a
mai înaltă, p r e a subţirică p e n t r u a fi v o l u p t u o a s ă , deşi
se rotunjise d e s t u l d e f r u m o s p e a c o l o p e u n d e t r e b u i a
în ultimii d o i s p r e z e c e ani. Culorile în s c h i m b erau a c e ­
leaşi c u ale lui R e n e e : c o a m a d e păr d e u n r o ş u întune­
cat, ochii verzi-aurii învăluitori, pielea t r a n s l u c i d ă . C e e a
ce-l înfuriase f u s e s e senzualitatea p e n t r u care n u fă­
c u s e nici cel mai m i c efort p e n t r u a o o b ţ i n e , p r e c u m şi
reacţia lui i m e d i a t ă la ea. N u era nimic d i n ce f ă c u s e
s a u s p u s e s e ea, nici m ă c a r c e e a c e purtase în acel
m o m e n t , şi era v o r b a d e u n c o s t u m d e afaceri extrem
d e elegant. D o a m n e , o Devlin î m b r ă c a t ă în c o s t u m d e
afaceri! N u , f u s e s e c e v a intrinsec, c e v a d i n însăşi na­
t u r a ei, c e v a c e p o s e d a s e şi Renee. Fata c e a mare, n u
r e u ş e a d e l o c să-şi a m i n t e a s c ă d e n u m e l e ei, n u a v u ­
s e s e a l u r a a c e e a p u t e r n i c ă . F u s e s e d o a r ieftină şi
g ă l ă g i o a s ă , în nici u n c a z sexy. Faith era sexy. N u la fel
d e mult p e cît f u s e s e Renee, dar la fel d e puternică.
Privise în ochii a c e i a c a d e pisică şi n u s e gîndise decît
la patul c a r e s e z ă r e a în spatele ei, se gîndise la cear­
ceafuri răsucite şi piele fierbinte, d e c u m ar fi fost d a c ă
122

ar fi z ă c u t g o a l ă s u b el, c u picioarele încleştate p e ş o l ­


durile lui în v r e m e c e el i-ar fi căutat d e s c h i d e r e a m o a l e
dintre c o a p s e şi s-ar fi î m p i n s c u putere î n ă u n t r u .
Gray simţi c u m îl n ă p ă d e a s u d o a r e a şi înjură c u
v o c e tare în c a m e r a g o a l ă . Pe naiba, era la fel d e rău c a
şi tatăl s ă u ! Doar să-i d e a c i n e v a o c a z i a şi era g a t a să
uite d e tot şi d e t o a t e în g r a b a d e a se c u l c a c u o
Devlin. N u , n u chiar c u o r i c e Devlin, se a m e n d ă în
minte. Cel p u ţ i n t r e b u i a să-i m u l ţ u m e a s c ă lui D u m n e z e u
p e n t r u asta. Doar v ă z u s e atracţia lui Renee p e care
ceilalţi bărbaţi o g ă s e a u irezistibilă, dar căreia el îi rezis­
tase, în plus displăcîndu-i intens ideea d e a împărţi a c e ­
eaşi f e m e i e c u tatăl lui. Fata c e a mare i se p ă r u s e c u
totul d e z g u s t ă t o a r e . T o t u ş i , Faith... D a c ă ar fi fost ori­
cine şi n u o Devlin n-ar fi avut linişte pînă cînd n u ar fi
urcat-o într-un pat şi n u ar fi pornit într-o l u n g ă desfătare
amoroasă.
N u m a i c ă era o Devlin şi n u m a i m e n ţ i o n a r e a acelui
n u m e îl f ă c e a f u r i o s . Familia lui suferise c u m p l i t din
c a u z a lui Renee şi el n-avea s ă uite s a u s ă ierte asta
n i c i o d a t ă . S ă uite era i m p o s i b i l , mai ales cînd trăia în
fiecare zi c u urmările dezertării lui Guy. Maică-sa se
retrăsese în a s e m e n e a m ă s u r ă , încît r ă m ă s e s e d o a r o
f a n t o m ă a femeii care f u s e s e o d a t ă . Nu-şi părăsise dor­
mitorul v r e m e d e a p r o a p e d o i ani şi chiar şi a c u m re­
fuza s ă iasă d i n c ş s ă decît d a c ă era nevoită să m e a r g ă
la d o c t o r în N e w Orleans, dar asta se întîmpla d o a r
foarte rar, c î n d era b o l n a v ă . Gray îşi p i e r d u s e tatăl şi din
a c e a s t ă c a u z ă îşi p i e r d u s e şi m a m a .
Noelle d e v e n i s e o femeie tristă şi bătrînă care-şi
p e t r e c e a majoritatea t i m p u l u i în c a m e r a ei. N u m a i Alex
Chelette mai p u t e a s-o c o n v i n g ă destul d e rar s ă zîm-
b e a s c ă s a u mai reuşea să a d u c ă o u m b r ă d e strălucire
în o c h i i a c e i a albaştri. Gray îşi d ă d u s e s e a m a c u multă
v r e m e în u r m ă c ă Alex se î n d r ă g o s t i s e d e m a m a lui, dar,
123

din nefericire, e r a o c a u z ă p i e r d u t ă . Nu n u m a i c ă Noelle


n u o b s e r v a d e l o c d e v o t i u n e a lui, p e n t r u c ă şi d a c ă ar fi
fost c o n ş t i e n t ă d e e a t o t n-ar fi făcut nimic. Era c ă s ă ­
torită c u G u y R o u i l l a r d şi asta era. Divorţul era ceva d e
neimaginat. G r a y se î n t r e b a s e d e s e o r i d a c ă nu c u m v a
Noelle se a g ă ţ a d e s p e r a n ţ a c ă G u y v a a p ă r e a într-o
b u n ă zi. El î n s u ş i a c c e p t a s e d e m u l t ă v r e m e faptul c ă
p r o b a b i l n u a v e a să-l mai v a d ă n i c i o d a t ă p e tatăl lui.
Dacă Guy ar fi i n t e n ţ i o n a t s ă se î n t o a r c ă , nu ar mai fi
trimis s c r i s o a r e a a c e e a c u p r o c u r a , la d o u ă zile d u p ă
dispariţie. F u s e s e t r i m i s ă d i n B a t o n R o u g e în ziua ple­
cării lui; limbajul f u s e s e t e r n şi la o b i e c t , fără să fi fost
inclus c e v a p e r s o n a l . N i c i m ă c a r n-o s e m n a s e „ C u d r a ­
g o s t e , t a t a " , ci d o a r s e limitase la c e v a o f i c i a l : „Al d u m ­
neavoastră, c u s i n c e r i t a t e , G u y A. R o u i l l a r d . " Cînd citise
s e m n ă t u r a şi c u v i n t e l e d e încheiere, G r a y ştiuse c ă n u
avea să-l mai r e v a d ă n i c i o d a t ă pe tatăl s ă u şi ochii îi
f u s e s e r ă arşi d e l a c r i m i a m a r e p e n t r u p r i m a şi ultima
dată.
Nici n u ştia ce s-ar fi f ă c u t în acele p r i m e luni teribile
fără ajutorul lui Alex, c î n d s e luptase c u d i s p e r a r e să-şi
c o n s o l i d e z e poziţia în f a ţ a acţionarilor ş i a diferitelor
consilii d e a d m i n i s t r a ţ i e . A l e x îl g h i d a s e p r i n t r e pericole,
luptase alături d e el p e n t r u orice avantaj, f ă c u s e t o t ce
p u t u s e c a să-l ajute c u M o n i c a şi Noelle. A l e x jelise şi
el, p e n t r u p i e r d e r e a c e l u i mai b u n p r i e t e n . Pentru c ă
Alex şi G u y c r e s c u s e r ă î m p r e u n ă , f u s e s e r ă c a nişte fraţi.
F u s e s e uimit s ă afle c ă G u y p u t u s e î n t o a r c e spatele
familiei p e n t r u u n a c a R e n e e Devlin şi c ă p l e c a s e fără
c a m ă c a r să-şi ia r ă m a s - b u n .
într-un fel, M o n i c a e r a m a i p u t e r n i c ă a c u m decît
f u s e s e înainte. N u m a i era atît d e d e p e n d e n t ă e m o ţ i o n a l
d e alţii. Se s c u z a s e faţă d e Gray p e n t r u î n c e r c a r e a d e
s i n u c i d e r e , a p o i îl a s i g u r a s e c ă n u a v e a d e g î n d s ă mai
î n t r e p r i n d ă c e v a atît d e p r o s t e s c v r e o d a t ă . Dar, d a c ă
124

a c u m era mai p u t e r n i c ă , d i n p ă c a t e era şi mult mai


retrasă, d e p a r c ă p a r o x i s m u l durerii şi al tristeţii îi ar-
seseră e x c e s u l d e e m o ţ i i , lăsînd-o c a l m ă , dar distantă.
Se i n t e r e s a s e î n d e a p r o a p e d e m u n c a lui şi, treptat,
a j u n s e s e o e x c e l e n t ă asistentă, pe care se p u t e a b a z a
fără p r o b l e m e , dar, d i n p ă c a t e , d e v e n i s e la fel d e re­
trasă c a şi Noelle. M o n i c a ieşea în o r a ş ; era foarte
atentă la felul în care s e î m b r ă c a şi m e r g e a la c o a f o r în
m o d regulat, făcînd eforturi să fie cît mai prezentabilă.
Dar nu mai a v u s e s e o întîlnire d e foarte multă v r e m e . La
început, Gray c r e z u s e c ă se simţea jenată d i n c a u z a
încercării d e s i n u c i d e r e şi c ă u r m a să se relaxeze o d a t ă
c u dispariţia cicatricelor. Ş\ c u t o a t e astea n u se întîm­
plase aşa şi în nici u n c a z stînjeneala n u f u s e s e c e a
care o ţ i n e a în c a s ă . Pe M o n i c a pur şi s i m p l u nu o
interesa să a i b ă relaţii c u cineva. Pe plan d e afaceri o
f ă c e a fără p r o b l e m e , dar la nivel p e r s o n a l refuza t o a t e
invitaţiile, întorcîndu-i s p a t e l e a t u n c i cînd el îi s u g e r a s e
să reintre în viaţa m o n d e n ă şi s ă î n c e a p ă să se v a d ă c u
bărbaţi. T o t ce p u t e a el s ă f a c ă era să-i d o v e d e a s c ă cît
d e b u n ă era la nivel p r o f e s i o n a l şi să-i p l ă t e a s c ă un
salariu pe m ă s u r ă , c a d o v a d ă a m u n c i i d e p u s e şi p e n ­
tru a-i dărui i n d e p e n d e n ţ a .
Deşi, c u u n a n în u r m ă , n o u l şerif, Michael M c F a n e ,
reuşise c u m v a s-o c o n v i n g ă s ă se v a d ă c u el. De atunci
M o n i c a îl întîlneş, d i n cîte o b s e r v a s e , în m o d regulat.
Gray f u s e s e atît d e uşurat, încît a p r o a p e c ă plînsese.
Poate, cine ştie, în cele d i n u r m ă M o n i c a mai putea
avea o ş a n s ă să d u c ă o viaţă n o r m a l ă .
N u , n u p u t e a să uite ce-i f ă c u s e r ă cei din familia
Devlin familiei lui. Şi, c u puţin n o r o c , era posibil s ă n-o
mai v a d ă n i c i o d a t ă pe Faith Devlin.
Mulţumesc. Acela f u s e s e s i n g u r u l cuvînt p e care-l
m u r m u r a s e , c u excepţia cuvintelor p e care le s c o s e s e
cînd î n t r e b a s e cine era la uşă. F u s e s e atît d e distantă şi
125

d e e n i g m a t i c ă , privindu-l c a şi c u m s-ar fi amuzat, n e p ă -


rînd d e l o c s p e r i a t ă d e ameninţările lui. Deşi, nu fusese
chiar o a m e n i n ţ a r e , ci mai d e g r a b ă o p r o m i s i u n e . Dacă
n-ar fi plecat s i n g u r ă ar fi escortat-o pînă la limitele
oraşului p e n t r u a d o u a o a r ă . Şi ar fi trebuit să c h e m e
şeriful, p e n t r u c ă , d a c ă ar fi atins-o el, şi-ar fi pierdut c u
desăvîrşire c o n t r o l u l , şi o ştia foarte bine.
A c u m era o f e m e i e în t o a t ă legea, nu p u ş t o a i c a pe
care o ţ i n e a el minte. M e r e u f u s e s e mai altfel decît res­
tul familiei, o c r e a t u r ă p e j u m ă t a t e sălbatică care cres­
c u s e c a s ă d e v i n ă o tentaţie la fel d e violentă c a şi
m a m a sa. Era l i m p e d e c ă v r e u n idiot crezuse aşa c e v a
p e n t r u c ă n u m e l e d e familie indica precis c ă se c ă s ă ­
torise, deşi p e d e g e t n u v ă z u s e nici u n fel d e verighetă,
îi o b s e r v a s e mîinile, subţiri, e l e g a n t e , bine întreţinute, şi
f u s e s e a m u z a t d e lipsa verighetei. Nici Renee n u pur­
t a s e a ş a c e v a ; i-ar fi stricat stilul. Evident, fiica ei avea
p r o b a b i l exact abeeaşi părere, cel puţin atunci cînd c ă ­
lătorea fără n e c u n o s c u t u l d o m n Hardy.
Păruse şi p r o s p e r ă , d e c i , p r e c u m o pisică, aterizase
în picioare pînă la u r m ă . Gray n u era d e l o c surprins.
F u s e s e u n fel d e talent al femeilor din familia Devlin
să-şi g ă s e a s c ă î n t o t d e a u n a p e c i n e v a care s ă le între­
ţină. Soţul ei t r e b u i a t o t u ş i s ă fie u n tip c u bani mulţi,
bietul amărît. Se întrebă cît d e d e s îşi lăsa Faith soţul
a c a s ă în v r e m e c e ea p l e c a hai-hui la p l i m b a r e .
Şi se mai întrebă d e c e se întorsese t o c m a i în Pres­
cott. Pentru ea n u mai exista nimic a c o l o , nici familie şi
nici prieteni. Cei d i n familia Devlin n u a v u s e s e r ă nici­
o d a t ă prieteni, doar victime. Şi ar fi trebuit s ă ştie c ă n u
a v e a c u m să fie întîmpinată c u braţele d e s c h i s e . Pro­
babil îşi î n c h i p u i s e c ă se p u t e a strecura n e o b s e r v a t ă ,
dar o a m e n i i d i n o r a ş a v e a u m e m o r i e foarte b u n ă şi
a s e m ă n a r e a c u m a m a ei era mult p r e a mare. R e u b e n o
r e c u n o s c u s e imediat c e îşi s c o s e s e ochelarii d e soare.
126

M ă r o g , a c u m n u mai a v e a nici u n fel d e i m p o r t a n ţ ă .


S c ă p a s e o r a ş u l p e n t r u a d o u a o a r ă d e v e r m i n a Devlin
şi c u mult mai p u ţ i n e necazuri decît c u d o i s p r e z e c e ani
în u r m ă . Dar tare mult şi-ar fi dorit să n u se fi întors
d e l o c p e n t r u c ă s c o s e s e la iveală amintiri d u r e r o a s e , şi-i
înlocuise i m a g i n e a p e care o avea d e s p r e ea c a o fată
f o a r t e tînără c u a c e e a d e a c u m , d e femeie în t o a t ă
legea. îşi d o r e a s ă nu-i fi auzit n i c i o d a t ă v o c e a catifelată
şi distantă în acelaşi t i m p care-i s p u s e s e încet: Mul­
ţumesc.

Faith c o n d u s e c u atenţie p e ş o s e a u a întunecată, ne-


permiţîndu-şi s ă o p r e a s c ă nici chiar atunci cînd î n c e p u
s ă t r e m u r e d i n tot t r u p u l . Refuza s ă se lase c o p l e ş i t ă d e
a s e m e n e a reacţii. Aflase într-un m o d n e p l ă c u t părerea
p e c a r e o a v e a Gray Rouillard d e s p r e e a , reînnoită
d u p ă ş o c u l şi d u r e r e a d e d o i s p r e z e c e ani. Dar n u avea
d e g î n d să-l lase s-o r ă n e a s c ă d i n n o u , să-i c o n t r o l e z e
iarăşi viaţa. N u a v u s e s e d e ales, a ş a c ă p l e c a s e d e la
m o t e l , şi asta p e n t r u c ă o b s e r v a s e hotărîrea d e neclintit
din ochii lui î n t u n e c a ţ i , ştiind c ă n u g l u m i s e d e l o c atunci
cînd îi s p u s e s e c ă a v e a să-l p u n ă p e şerif s-o d e a afară.
Şi d e ce ar fi glumit în privinţa asta, cînd n u g l u m i s e nici
a t u n c i c î n d îi s c o s e s e familia în d r u m fără discuţii? Dar
a c c e p t a r e a ei c a l m ă n u î n s e m n a d e l o c c ă el reuşise să
cîştige a d o u a o a r ă în faţa ei?
A m e n i n ţ a r e a c u şeriful n-o speriase d e l o c . C e e a ce
era î n s ă atît înspăimîntător cît şi îngrijorător şi care o
î n n e b u n e a pînă la furie era reacţia pe care o avusese în
faţa iui Gray. Chiar şi d u p ă atîta amar d e v r e m e , d u p ă
tot ce-i f ă c u s e familiei ei, era la fel d e neajutorată pre­
c u m cîinele lui Pavlov c a să-şi o p r e a s c ă reacţia la sim-
127

pla lui v e d e r e . Era d e - a d r e p t u l insultător. Nu-şi refă-


c u s e viata d i n temelii d o a r c a să-l lase pe el s-o n u ­
m e a s c ă d i n n o u „ g u n o i " , şi c a s ă se d e s c o t o r o s e a s c ă
d e ea în clipa apariţiei.
Ziua în care f u s e s e ultima d a t ă intimidată d e cineva
t r e c u s e d e m u l t ă v r e m e . Copilul t ă c u t şi vulnerabil care
f u s e s e murise într-o n o a p t e fierbinte d e vară, în u r m ă c u
d o i s p r e z e c e ani. Faith r ă m ă s e s e o p e r s o a n ă tăcută, dar
învăţase c u m s ă s u p r a v i e ţ u i a s c ă , c u m să-şi f o l o s e a s c ă
ambiţia d e oţel c a s ă ia c e e a ce-şi d o r e a d e la viaţă.
Devenise chiar atît d e încrezătoare, încît d i n cînd în cînd
îşi p e r m i t e a chiar s ă se lase p r a d ă t e m p e r a m e n t u l u i d e
roşcată. Şi d a c ă d o r i s e s ă se d e s c o t o r o s e a s c ă d e ea,
Gray f ă c u s e o mare g r e ş e a l ă d e apreciere. Curînd avea
s ă v a d ă c ă tot c e e a c e p ă r u s e a fi o retragere nu în­
s e m n a s e decît o ajustare d e poziţie în c ă u t a r e a unui alt
u n g h i d e atac.
Nu îl p u t e a lăsa s-o a l u n g e d i n n o u . Şi nu era doar o
c h e s t i u n e d e o n o a r e , dar încă nu reuşise să afle ce
a n u m e se întîmplase c u Guy. N u p u t e a să d e a uitării
t o a t ă c h e s t i u n e a , n-o p u t e a lăsa să t r e a c ă d e la sine.
în mintea-i alertă î n c e p u deja să se c o n t u r e z e un
plan şi u n zîmbet m u l ţ u m i t îi a p ă r u p e b u z e în vreme c e
c o n d u s e mai d e p a r t e . Gray avea să se d e s c o p e r e flan­
cat a c o l o u n d e n u se aştepta. A v e a d e g î n d să se mute
în Prescott, iar el n u p u t e a face nimic în a c e a s t ă pri­
vinţă, p e n t r u c ă t o t u l avea s ă se p e t r e a c ă în mare linişte
şi foarte r e p e d e . T r e c u s e t i m p u l în care f ă c u s e faţă t u t u ­
ror f a n t o m e l o r d i n t r e c u t şi a c u m îşi cîştigase respectul
d e sine. Şi va a v e a grijă c a întregul o r a ş s ă v a d ă t r e a b a
asta, d u p ă care p u t e a uita trecutul.
Şi avea să-i d o v e d e a s c ă lui Gray c ă se înşelase în
privinţa ei î n c ă d e la b u n î n c e p u t . îşi d o r e a asta atît d e
mult, încît a p r o a p e c ă şi s i m ţ e a g u s t u l d u l c e al victoriei.
Pentru c ă îl iubise c u atîta intensitate d e cînd f u s e s e
128

mică, p e n t r u c ă o j u d e c a s e atît d e a s p r u şi p e n t r u c ă îi
a l u n g a s e familia d i n o r a ş , îi d ă d u s e m u l t p r e a multă
i m p o r t a n t ă în minte. N-ar fi trebuit să s e întîmple aşa
ceva, ar fi trebuit s ă fi fost c a p a b i l ă să-l u i t e , d a r gîndul
rămînea în c o n t i n u a r e prezent. Nu a v e a s ă s e s i m t ă
altceva decît u n „ g u n o i " pînă cînd G r a y n u v a recu­
n o a ş t e cinstit c ă era o p e r s o a n ă d e c e n t a , m o r a l ă şi c u
mult s u c c e s în afaceri.
N u d o r e a d o a r s ă afle c e se î n t î m p l a s e c u Guy.
Poate c ă ăsta f u s e s e î n c e p u t u l s a u p o a t e c ă îşi a s c u n ­
s e s e a d e v ă r u l d e u n a s i n g u r ă , dar a c u m ştia foarte
bine.
V o i a pur şi s i m p l u s ă s e î n t o a r c ă a c a s ă .
GApirolul 7

- Da, aşa e. V r e a u c a totul să fie făcut în n u m e l e


agenţiei. V ă m u l ţ u m e s c , d o m n u l e Bible. Ştiam eu c ă pot
c o n t a pe d u m n e a v o a s t r ă . Zîmbetul lui Faith era p a r c ă
mai c a l d şi p r o b a b i l c ă d o m n u l Bible simţise, p e n t r u c ă
r ă s p u n s u l lui o f ă c u să rîdă încîntată. Ar fi mai bine să
fiţi precaut, îl necăji. N u uitaţi, o c u n o s c p e soţia d u m ­
neavoastră.
închise telefonul şi asistenta ei, M a r g o t Stanley, îi
a r u n c ă o privire a p r i g ă .
- Ţ a p u l ăla bătrîn a î n c e p u t să flirteze c u tine? o
întrebă M a r g o t .
- Sigur c ă d a , îi r ă s p u n s e Faith c u bun-simţ. O face
m e r e u . II încîntă să-şi închipuie c ă e u n mare afemeiat,
dar d e fapt nu-i decît un bătrînel c u m s e c a d e .
M a r g o t fornăi dispreţuitoare.
- C u m s e c a d e ? Harley Bible e la fel d e c u m s e c a d e
c a u n ş a r p e c u c l o p o ţ e i . Mai bine r e c u n o a ş t e , ai t u un
fel al t ă u d e a te p u r t a c u bărbaţii.
Faith se a b ţ i n u . D a c ă M a r g o t l-ar fi văzut pe Gray
a l u n g î n d - o d i n oraş p e n t r u a d o u a o a r ă , n-ar mai fi
crezut c ă avea ea u n fel d e a se p u r t a c u bărbaţii ca
să-şi rezolve p r o b l e m e l e .
130

- Nu sînt decît a m a b i l ă c u e l , asta-i tot. Nimic d e o ­


sebit în asta. Şi n u ar fi p u t u t rămîne în afaceri d a c ă ar fi
fost a ş a d e rău p r e c u m l-ai descris.
- A r ă m a s în afaceri p e n t r u c ă bătrînul curvar este
un tip isteţ, îi r ă s p u n s e M a r g o t . Are un g e n i u de-a d r e p ­
tul d r ă c e s c s ă c u m p e r e proprietăţi d e p r i m ă mînă chiar
înainte c a asta s ă d e v i n ă evident şi s ă le ia a p r o a p e pe
nimic. N a i b a să-l ia, o a m e n i i se d u c la el pentru c ă are
exact calităţile d e care a u nevoie.
Faith zîmbi.
- D u p ă c u m s i n g u r ă ai s p u s , este un afacerist d e ş ­
tept. Şi m e r e u a fost cît se p o a t e d e drăguţ c u mine.
Poate c ă ea reuşise s ă n u se exteriorizeze, î n s ă Mar­
g o t n u a v e a a s e m e n e a inhibiţii.
- Pînă a c u m n-am mai văzut v r e u n bărbat care să
nu fie d r ă g u ţ c u tine. De cîte ori ai fost oprită pentru c ă
ai mers c u viteză prea m a r e ?
- în total?
- A j u n g e d a c ă - m i s p u i p e ultimul a n .
- Păi... d e patru ori, c r e d . Dar e c e v a neobişnuit;
d o a r d i n c a u z ă c ă nu a m călătorit atît d e mult în ultimul
an.
- A h a . Şi d e cîte ori ai primit a m e n d ă ?
- N i c i o d a t ă , a d m i s e Faith, ridicîndu-şi ochii în tavan.
Dar e d o a r o s i m p l ă c o i n c i d e n ţ ă . N i c i o d a t ă n-am încer­
cat s ă m ă s u s t r a g s a u să-i f a r m e c pe poliţişti.
- Nici nu-i neVoie şi asta-i c e e a ce î n c e r c a m să-ţi
explic. Poliţistul vine pînă la m a ş i n a ta, tu îi dai permisul
şi-i s p u i : „îmi pare rău, ştiu c ă m e r g e a m mult prea
r e p e d e " , iar el sfîrşeşte prin a-ţi î n a p o i a permisul sfă-
t u i n d u - t e s ă m e r g i mai încet, p e n t r u că n-ar s u p o r t a să-ţi
v a d ă faţa aia d r ă g u ţ ă tăiată t o a t ă d u p ă un accident.
Faith î n c e p u să rîdă, pentru c ă M a r g o t fusese c u ea
în m a ş i n ă atunci cînd se întîmplase să fie oprită. Poliţis­
tul în discuţie era unul dintre bătrînii d o m n i ai Texasului
131

d e ş c o a l ă v e c h e , c u o m u s t a ţ ă gri foarte d e a s ă şi c u un
glas d o m o l .
- A s t a a f o s t s i n g u r a d a t ă cînd u n poliţai a s p u s
c e v a d e s p r e faţa m e a „ d r ă g u ţ ă " , a m încheiat citatul.
- Dar, c u toţii g î n d e s c la fel. R e c u n o a ş t e . Ai primit
v r e o d a t ă v r e o a m e n d ă p e n t r u viteză prea mare?
- Ei bine, n u . Reuşi să-şi s t ă p î n e a s c ă a m u z a m e n t u l .
M a r g o t primise d o u ă a m e n z i p e n t r u viteză excesivă în
ultimele ş a s e luni şi a c u m t r e b u i a s ă se ţină c u stricteţe
d e limita d e viteză, s p r e m a r e a ei d e z a m ă g i r e , pentru c ă
o a treia a m e n d ă ar fi î n s e m n a t să-şi piardă permisul
pentru o perioadă.
- Poţi s ă pui pariu c ă poliţaii care m-au oprit pe
mine n-au s p u s nimic d e s p r e c u m mi-aş p u t e a tăia faţa
„drăguţă" într-un accident, murmură Margot. Nu,
d o m ' l e , c u m i n e a fost v o r b a d o a r d e afaceri. „Daţi-mi
să v ă d p e r m i s u l , d o a m n ă . Mergeaţi c u o sută d e kilo­
metri p e o r ă într-o z o n ă în care sînt permişi d o a r o p t z e c i
p e o r ă , d o a m n ă . D a t a în c a r e veţi a p ă r e a în faţa curţii
v a fi c u t a r e s a u c u t a r e s a u p u t e ţ i s ă trimiteţi direct
p r i n p o ş t ă banii p e n t r u a m e n d a p e n a l ă d a t ă d e cutare
şi cutare p e n t r u a n u mai a p ă r e a în faţa curţii la un
proces..."
Părea atît d e d e z g u s t a t ă , încît Faith se întorsese c u
spatele la e a c a s ă nu-i rîdă în faţă. M a r g o t n u v e d e a
nimic a m u z a n t în faptul c ă primise d o u ă amenzi pentru
d e p ă ş i r e a vitezei legale.
- N i c i o d a t ă în viaţa m e a n-am primit amenzi p e n t r u
viteză, c o n t i n u ă M a r g o t s ă se plîngă. Faith mai auzise
asta d e atîtea ori, încît ar fi putut s p u n e cuvintele la
u n i s o n c u prietena ei. A m c o n d u s j u m ă t a t e din viaţă
fără c a m ă c a r s ă p r i m e s c o a m e n d ă d e parcare, c a
d e o d a t ă , hîrtiile astea drăceşti s ă a p a r ă d e niciunde.
- V o r b e ş t i d e p a r c ă ţi-ai p u t e a t a p e t a u n perete c u
ele.
132

- Te r o g să n u rîzi. D o u ă a m e n z i sînt foarte serioase,


iar c e a de-a treia ar fi o a d e v ă r a t ă catastrofă. Şi o să
t r e b u i a s c ă s ă m e r g c u o p t z e c i p e oră în următorii trei
ani. Poţi să-ti î n c h i p u i cît d e tare p o a t e să î n c u r c e c h e s ­
tia asta u n p r o g r a m ? T r e b u i e s ă m ă s c o l din t i m p şi să
plec mai d e v r e m e o r i u n d e t r e b u i e să m ă d u c p e n t r u c ă
îmi ia atît d e m u l t ă v r e m e . Părea atît d e frustrată şi d e
necăjită, încît Faith n u reuşi s ă se abţină să n u rîdă.
M a r g o t era o a d e v ă r a t ă desfătare. Avea treizeci şi
ş a s e d e ani, divorţată, fără să a i b ă nici o intenţie să
rămînă şi pe mai d e p a r t e tot aşa. Faith nu prea ştia c u m
s-ar fi d e s c u r c a t fără ea. Cînd într-un final reuşise să
a d u n e destui bani c a să c u m p e r e agenţia, ştiuse c u m
să se îngrijească d e relaţiile c u clienţii, dar în c i u d a
d i p l o m e i p e care o avea în administrarea afacerilor, d e s -
* c o p e r i s e c ă era o mare diferenţă între cursuri şi viaţa
reală. M a r g o t f u s e s e asistenta lui J.B. Holladay, fostul
proprietar al agenţiei Holladay Travel, şi fusese încîntată
să f a c ă acelaşi lucru şi p e n t r u Faith. Experienţa ei f u ­
sese nepreţuită. Şi o ajutase pe Faith să nu f a c ă greşeli
în materie d e finanţe.
Mai mult d e atît, M a r g o t d e v e n i s e o adevărată prie­
t e n ă . Era o f e m e i e înaltă şi subţire, c u păr b l o n d , plati­
nat, si c u u n simt d r a m a t i c al îmbrăcămintii. Şi nici nu
a s c u n s e s e faptul c ă era în c ă u t a r e a unui n o u soţ -
„Bărbaţii reprezintă o g r ă m a d ă de dureri de cap, s c u m p o ,
dar a u şi părţile lor b u n e , mai ales u n a mare c u totul
s p e c i a l ă " - şi era atît d e plină d e viaţă şi atît d e serioasă
în legătură c u a c e a s t ă chestiune, încît nu întîlnise nici o
p i e d i c ă p e n t r u a o b ţ i n e cît mai multe întîlniri. Viaţa ei
socială ar fi epuizat şi c e a mai z d r a v ă n ă d e b u t a n t ă . Şi
c a ea s ă s u s ţ i n ă c ă Faith avea un fel d e a intra pe s u b
pielea bărbaţilor, cînd Faith nu ieşea c u nimeni şi stătea
d e u n a s i n g u r ă a c a s ă , î n s e m n a c ă e x a g e r a puţin s a u
asta era o p i n i a lui Faith.
133

- Să n u mai rîzi, o avertiză Margot. într-o zi o să fii


oprită d e o f e m e i e poliţist şi a t u n c i se va d u c e şi n o ­
rocul.
- Păi, asta-i t o t ce e, d e fapt, n o r o c .
- Sigur c ă d a . M a r g o t a b a n d o n ă enervată subiectul
şi îi a r u n c ă o privire c u r i o a s ă . Şi a c u m , ce-i p o v e s t e a c u
c a s a aia din oraşul ăla f a n t o m ă din Louisiana?
- Prescott, preciza Faith z î m b i n d . E un oraş micuţ la
n o r d d e B a t o n R o u g e , a p r o a p e d e graniţa statului Mis­
sissippi.
M a r g o t fornăi iarăşi.
- Exact c u m a m s p u s . Un oraş f a n t o m ă .
- Dar este oraşul m e u . M-am n ă s c u t a c o l o .
- Nu mai s p u n e ! Şi chiar admiţi chestia asta c u v o c e
tare? întrebă M a r g o t c u neîncrederea specifică unei per­
s o a n e n ă s c u t e în Dallas.
- M ă d u c a c a s ă , r ă s p u n s e Faith încet. Vreau să
trăiesc a c o l o . Nu era un pas p e care să-l f a c ă uşor; se
î n t o r c e a a c o l o c o n ş t i e n t ă c ă familia Rouillard va face tot
ce îi va sta în putinţă c a să-i a d u c ă necazuri. în m o d
d e l i b e r a t se p l a s a s i n g u r ă în a p r o p i e r e a lui Gray şi
acest pericol o f ă c e a să stea trează nopţile. în afară d e
faptul c ă d o r e a să î n c e r c e să afle ce se întîmplase c u
tatăl lui c u atîtia ani în u r m ă , avea d e înfruntat o mulţime
d e f a n t o m e , iar Gray era c e a mai mare dintre ele. El o
z ă p ă c i s e , într-un fel s a u altul, a p r o a p e t o a t ă viaţa, şi
încă mai era p r i n s ă j n acel vîrtej d e emoţii d i n copilărie
în ceea ce-l privea. în mintea ei, el era omnipotent, avînd
c a p a c i t a t e a d e a o d i s t r u g e s a u d e a o ridica pe culmile
extazului, şi ultima întîlnire c u el nu f ă c u s e nimic c a să
mai dilueze acele impresii. T r e b u i a neapărat să-l v a d ă
c a pe un o m n o r m a l , să-l întîlnească pe picior d e egali­
tate, şi n u c a o tînără fată înspăimîntată. Nu v o i a c a el
s ă mai a i b ă o a s e m e n e a putere a s u p r a e i ; v o i a s ă
s c a p e d e asta o d a t ă p e n t r u t o t d e a u n a .
134

- Excursia aia la B a t o n R o u g e , a făcut-o, nu? Ai


ajuns atît d e a p r o a p e , încît n u te-ai putut abţine. M a r g o t
n u ştia c e a n u m e i se întîmplase c u d o i s p r e z e c e ani în
urmă, n u ştia nimic d e s p r e copilăria lui Faith, decît c ă
f u s e s e în grija unei familii şi c ă era foarte ataşată d e
a c e a familie. Faith n u v o r b e a n i c i o d a t ă d e trecutul s ă u
d e familia ei.
- B ă n u i e s c că-i adevărat c e e a ce se s p u n e d e s p r e
rădăcini.
M a r g o t se a p l e c ă puţin în faţă.
- Şi ai d e g î n d să vinzi a g e n ţ i a sau ce-o să faci?
Uimită, Faith se h o l b ă la ea.
- Sigur c ă n u .
D u p ă relaxarea s u b i t ă a lui Margot, Faith îşi d ă d u
s e a m a cîtă a l a r m ă p r o v o c a s e decizia ei în rîndul a n g a ­
jaţilor.
- T o t u l va m e r g e la fel c a înainte c u d o u ă excepţii
m i n o r e , mai zise.
- Cît d e m i n o r e ? o î n t r e b ă M a r g o t s u s p i c i o a s ă .
- Ei bine, p e n t r u î n c e p u t a m s ă locuiesc în Prescott.
Cînd d o m n u l Bible o să-mi g ă s e a s c ă o c a s ă o să-mi
instalez u n fax, u n c o m p u t e r şi u n copiator, aşa c ă voi
rămîne şi în c o n t i n u a r e în legătură c u voi pe cale elec­
tronică.
- în regulă, asta-i u n a . Care-i cealaltă?
- T u te vei o c u p a d e t o a t e filialele. Aş p u t e a s p u n e
c a director d e d e p a r t a m e n t , d o a r c ă ăsta-i singurul d e ­
p a r t a m e n t şi t u eşti singurul director. Nu te deranjează
s ă călătoreşti, nu? o întrebă Faith, d e o d a t ă neliniştită.
Uitase să ia şi asta în c o n s i d e r a r e atunci cînd îşi f ă c u s e
planurile.
Sprîncenele lui M a r g o t se ridicară din c a u z a n e d u ­
meririi.
- E u , s ă m ă s u p ă r c ă aş p u t e a s ă c ă l ă t o r e s c ?
S c u m p o , ţi-ai pierdut şi ultimul rest d e minte? Sînt înne-
135

bunită d u p ă călătorii. A ş p u t e a s p u n e chiar c ă îmi mă­


reşte z o n a d e vînătoare şi n u m a i b u n u l D u m n e z e u mai
ştie c ă mai toti tipii tari d e pe-aici au trecut deja prin
patul m e u . Ar fi n o r o c u l lor d a c ă v r e u n tip din altă parte
m-ar s c o a t e din circulaţie. Şi, în afară d e asta, cine
s p u n e c ă este o t o r t u r ă să mergi la N e w Orleans?
- Şi la H o u s t o n şi la B a t o n R o u g e .
- C o w b o y s în H o u s t o n şi cajuni în Baton Rouge.
M a m ă , m a m ă ! e x c l a m ă M a r g o t lingîndu-şi buzele. V a
trebui să m ă întorc în Dallas c a s ă m ă o d i h n e s c .

Planul ei m e r g e a c a uns, dar Faith îşi făcea n e n u ­


mărate griji c a să se asigure c ă a ş a avea să se întîmple.
Şi avu parte şi d e mari satisfacţii făcînd acele eforturi;
f u s e s e neajutorată la p a i s p r e z e c e ani, dar a c u m avea
d e s t u l e resurse şi patru ani petrecuţi în z o n a afacerilor
o ajutaseră să-şi f a c ă multe c o n t a c t e folositoare.
C u ajutorul d o m n u l u i Bible, găsi foarte r e p e d e o
c a s ă m i c u ţ ă care era d e vînzare. Nu era chiar în Pres­
cott, dar se situa la v r e o d o u ă mile d e limitele oraşului,
la m a r g i n e a d o m e n i u l u i familiei Rouillard. Cînd o c u m ­
p ă r ă îşi f ă c u o g a u r ă serioasă în e c o n o m i i , dar o plăti
pe t o a t ă o d a t ă , în a ş a fel încît Gray să nu p o a t ă t r a g e
nici un fel d e sfori c u cel care ar fi avut i p o t e c a şi să-i
f a c ă v r e u n necaz. Ştia deja destule c a să-i p o a t ă v e d e a
paşii pe care i-ar fi putut face c a să-i p r o d u c ă c î t mai
multe n e c a z u r i , şi c a să-l p o a t ă c o n t r a c a r a . îi f ă c e a
mare plăcere să ştie c ă îl v a s u r p r i n d e şi c ă nu avea ce
să-i f a c ă pînă c î n d n u ar fi fost mult p r e a tîrziu c a s-o
mai p o a t ă opri.
Foarte discret, f ă c î n d totul în n u m e l e agenţiei, în aşa
136

fel încît n u m e l e ei s ă n u a p a r ă pe nicăieri c a să nu


p r o d u c ă alertă, reuşi s ă d e a d r u m u l la a p ă şi la curent,
să c u r e ţ e c a s a şi să-şi t r a n s p o r t e mobila. La n u m a i o
lună d u p ă c e Gray o a l u n g a s e din oraş pentru a d o u a
oară, Faith opri m a ş i n a p e aleea din fata casei şi o privi
c u o m a r e satisfacţie.
N u c u m p ă r a s e c e v a p e n e v ă z u t e . D o m n u l Bible
aranjase să v a d ă înainte n e n u m ă r a t e fotografii ale c a ­
sei, atît pe dinafară cît şi p e d i n ă u n t r u . C a s a era destul
d e mică, n u m a i cinci c a m e r e , şi fusese c o n s t r u i t ă prin
anii '50, dar f u s e s e r e d e c o r a t ă şi m o d e r n i z a t ă c u gîndul
d e a fi vîndută. Fostul proprietar f ă c u s e o t r e a b ă b u n ă ;
v e r a n d a d i n faţă î n c o n j u r a c a s a şi la un colţ exista chiar
şi un l e a g ă n m a r e p e n t r u c a cei ce aveau s ă l o c u i a s c ă
a c o l o s ă se p o a t ă b u c u r a d e v r e m e a f r u m o a s ă . V e n ­
tilatoarele instalate p e t a v a n u l v e r a n d e i , în fiecare colţ,
g a r a n t a u r ă c o a r e a şi p e c e a mai c ă l d u r o a s ă v r e m e . Şi,
î n ă u n t r u , fiecare o d a i e avea cîte u n ventilator mare prins
de tavan.
A m î n d o u ă d o r m i t o a r e l e a v e a u aceeaşi mărime, aşa
c ă îl alese p e cel din s p a t e p e n t r u a-l folosi c a atare şi
p e cel d i n faţă îl t r a n s f o r m ă în c a m e r ă d e lucru. Nu
exista decît o s i n g u r ă baie, dar, c u m ea era s i n g u r a
p e r s o a n ă d i n c a s ă , n u o d e r a n j a şi nici n u avea să aibă
v r e u n fel d e p r o b l e m e d i n a c e a s t ă c a u z ă . Sufrageria şi
s a l o n u l erau şi ele foarte p l ă c u t e , dar cel mai m i n u n a t
lucru d i n c a s ă era bucătăria. în m o d evident f u s e s e
refăcută c u cîţiva ani în u r m ă , p e n t r u c ă hu-şi p u t e a
i m a g i n a p e c i n e v a c h e l t u i n d atîţia bani aranjînd o b u ­
cătărie c î n d c e v a cît se p o a t e d e o b i ş n u i t s-ar fi vîndut
la fel d e bine şi ar fi c o s t a t c u mult mai puţin. Cineva
f ă c u s e o a d e v ă r a t ă p a s i u n e p e n t r u gătit. A r a g a z u l era
foarte m a r e , c u şase ochiuri d e a s u p r a şi u n c u p t o r de-a
dreptul imens şi, p e lîngă aragaz, mai era construit într-un
perete şi u n c u p t o r c u m i c r o u n d e , mai mare decît cele
137

folosite d e o b i c e i în casele oamenilor. Dulapurile ce se


înălţau d e la p o d e a pînă-n t a v a n îi asigurau spaţiu d e
d e p o z i t a r e p e n t r u mîncare c a s-o ţină şi un an d e zile
d a c ă şi-ar fi dorit a ş a ceva. Şi, în loc c a mijlocul camerei
s ă fie n e o c u p a t , în* c e n t r u t r o n a o m a s ă i m e n s ă care ar
fi î n g ă d u i t mai multor o a m e n i să-şi d e s f ă ş o a r e talentele
culinare, c a într-un restaurant. Pe Faith n-o prea încînta
să stea şi să-şi g ă t e a s c ă s i n g u r ă , dar c a m e r a îi plăcea
foarte mult. De fapt, era încîntată d e întreaga casă. Era
primul loc în care locuia şi care-i aparţinea în întregime;
a p a r t a m e n t e l e nici nu se p u n e a u la s o c o t e a l ă pentru c ă
p e acelea d o a r le închiriase. C a s a a c e e a însă era a ei.
Avea a c u m u n c ă m i n adevărat.
î n c ă mai era plină d e încîntare p e cînd se întorcea în
Prescott c a să-şi f a c ă provizii d e mîncare şi să aibă grijă
d e d o u ă lucruri foarte i m p o r t a n t e . Prima oprire o f ă c u în
faţa clădirii m u n i c i p a l e , d e u n d e c u m p ă r ă o plăcuţă d e
înmatriculare p e n t r u m a ş i n ă şi u n n o u permis d e c o n ­
d u c e r e c a r e s ă fie valabil în L o u i s i a n a . U r m ă t o a r e a
oprire era la b ă c ă n i e . Era o a d e v ă r a t ă plăcere să p o a t ă
c u m p ă r a fără să-şi f a c ă p r o b l e m e în legătură c u costul
mărfurilor, în acelaşi m a g a z i n în care proprietarul o ur­
mărise c u o c h i grijulii p e cînd era c o p i l c a nu c u m v a s ă
b a g e c e v a în b u z u n a r şi a p o i să plece fără să plă­
t e a s c ă . M o r g a n îl c h e m a p a r c ă , îşi aminti d e o d a t ă , Ed
M o r g a n . Fiul cel mai mic f u s e s e în aceeaşi clasă c u
Jodie.
F e r i c i t ă , î n c e p u s ă - ş i a l e a g ă f r u c t e şi c o n s e r v e ,
p u n î n d fiecare lucru în parte într-o p u n g ă d e plastic şi
a p o i legînd-o c u o b a n d ă adezivă. Din d e p o z i t veni fără
g r a b ă un b ă r b a t încărunţit, încins c u u n şorţ pătat, d u -
cînd în braţe mai multe legături d e b a n a n e , pe care se
a p u c ă s ă le aranjeze într-un raft a p r o a p e g o l . îi a r u n c ă o
privire, d u p ă care întoarse c a p u l s-o v a d ă mai bine,
ochii mărindu-i-se a neîncredere.
138

Deşi părul i se rărise d e s t u l d e mult şi c e e a ce mai


r ă m ă s e s e îşi s c h i m b a s e c u l o a r e a , Faith îl r e c u n o s c u
fără z ă b a v ă pe b ă r b a t u l la care se gîndise c u n u m a i
cîteva m o m e n t e în u r m ă .
- B u n ă ziua, d o m n u l e M o r g a n , îl salută politicoasă,
în v r e m e ce-şi m a n e y a c ă r u c i o r u l pe lîngă el. Ce mai
faceţi?
- R...Renee, b o l b o r o s i o m u l , şi ceva din felul în care
p r o n u n ţ a s e n u m e l e m a m e i ei o f ă c u pe Faith să îngheţe
pe d i n ă u n t r u şi a p o i să-l privească altfel. D o a m n e , doar
nu şi el! M ă r o g , şi în f o n d d e ce nu? Guy Rouillard nu
f u s e s e în p e r m a n e n ţ ă d i s p o n i b i l , iar Renee n u fusese
d e l o c g e n u l d e f e m e i e care să se lase amînată.
Zîmbetul îi d i s p ă r u d e p e faţă, iar v o c e a îi deveni
d e o d a t ă rece.
- N u , n u sînt Renee. Eu sînt Faith, fata c e a mică.
Fusese umilită î n c ă d i n copilărie d e cîte ori intrase în
acel m a g a z i n , fiind privită î n t o t d e a u n a c a o h o a ţ ă cînd,
d e fapt, b ă r b a t u l care-o u r m ă r e a c u atîta atenţie făcea
parte d i n haita care o a ş t e p t a pe m a m a ei să fie liberă
ca.să-şi î m p a r t ă graţiile c u ei.
î m p i n s e c ă r u c i o r u l mai d e p a r t e printre rafturi. Nu era
un m a g a z i n prea mare, a ş a c ă auzi zvonul d e v o c i agi­
tate a t u n c i cînd M o r g a n se g r ă b i să-i d e a d e ştire şi
nevestei c i n e a n u m e intrase a c o l o . Nu mult d u p ă a c e e a
d e v e n i b r u s c c o n ş t i e n t ă c ă d u p ă ea avea şi o u m b r ă .
Nu r e c u n o s c u a d o l e s c e n t u l , care, a s e m e n e a lui M o r g a n
era încins c u un şorţ l u n g şi pătat, şi care roşi stînjenit
atunci cînd îl privi, dar care c ă p ă t a s e i m p o r t a n t a misi­
u n e d e a se a s i g u r a c ă totul era aşezat în cărucior şi nu
în p o ş e t a ei.
Simţi c u m furia o î n ă b u ş e a , dar se a b ţ i n u şi nu-şi
p e r m i s e s ă fie grăbită. D u p ă ce luă tot c e îşi t r e c u s e pe
listă, îşi c o n d u s e căruciorul s p r e c a s a d e marcat u n d e
se a p u c ă să-l d e s c a r c e .
139

Cînd Faith intrase în m a g a z i n , d o a m n a M o r g a n era


c e a a ş e z a t ă la c a s ă , dar a c u m preluase a c e a s t ă t r e a b ă
d o m n u l M o r g a n , iar n e v a s t ă - s a privea c u atenţie în­
t r e a g a s c e n ă d i n m i c u l c u b i c u l d e sticlă în care erau
instalate birourile. El s e m u l ţ u m e a să privească atent
p r o d u s e l e p e c a r e le s c o t e a Faith.
- Ar fi mai b i n e s ă ai bani c a să plăteşti t o a t e astea,
îi zise pe u n t o n neplăcut. Sînt foarte atent d i n partea
cui a c c e p t c e c u r i .
- î n t o t d e a u n a plătesc c u bani g h e a ţ ă , i-o întoarse c u
răceală Faith. Şi e u sînt foarte atentă pe cine las să-mi
vadă numărul contului din bancă.
T r e b u i să t r e a c ă u n m o m e n t , c a M o r g a n să-şi d e a
s e a m a c ă f u s e s e insultat la fel d e g r o s o l a n şi se înroşi
pînă la r ă d ă c i n a părului.
- Mai bine ai fi atentă c u m vorbeşti. Nu trebuie să
a c c e p t s ă fiu insultat în propriul m e u m a g a z i n , mai ales
d e cei d e t e a p a t a .
- N u zău? îi dărui u n zîmbet l u m i n o s , d u p ă care
c o n t i n u ă p e o v o c e j o a s ă : N u erai chiar atît d e p r e t e n ­
ţios cînd v e n e a v o r b a d e m a m a m e a , nu?
Roşeaţa d i s p ă r u la fel d e r e p e d e p r e c u m a p ă r u s e ,
lăsîndu-l palid şi transpirat, d u p ă care a r u n c ă o privire
iute în direcţia soţiei sale.
- Habar n u a m d e s p r e c e v o r b e ş t i .
- în regulă. Dar ai grijă s ă n u mai a d u c i subiectul
ăsta în discuţie.
Işi s c o a s e portofelul d i n g e a n t ă şi r ă m a s e in a ş t e p ­
tare. El î n c e p u s ă î m p i n g ă p r o d u s e l e p e m a s a d e alături
în v r e m e c e înregistra preţurile. Faith u r m ă r e a c u atenţie
fiecare preţ şi la u n m o m e n t dat îl o p r i .
- Merele a s t e a sînt u n dolar şi d o u ă z e c i şi n o u ă d e
cenţi o litră, n i c i d e c u m u n dolar şi şaizeci şi n o u ă d e
cenţi.
El s e înroşi d i n n o u , furios p e n t r u c ă îl prinsese c u
140

greşeala. S a u , cel p u ţ i n a ş a c r e d e a ea, c ă era d o a r o


s i m p l ă g r e ş e a l ă şi n u o înşelătorie deliberată. O r i c u m
avea d e g î n d s ă verifice c u atenţie n o t a d e plată înainte
s ă plece d e a c o l o . T r e b u i a să-l lase şi pe el s ă s i m t ă
g u s t u l a m a r al celui c o n s i d e r a t a u t o m a t necinstit. Mai
mult, l-ar fi lăsat în p a c e d i n c a u z a fricii d e a n u fi
înjurată la u n i s o n d e o r ă ş e n i , dar acele zile t r e c u s e r ă d e
multă v r e m e .
C î n d el f ă c u t o t a l u l , ea îşi d e s c h i s e p o r t o f e l u l şi
s c o a s e ş a s e b a n c n o t e d e d o u ă z e c i d e dolari. în m o d
firesc, n o t a d e plată a articolelor d e b ă c ă n i e î n s u m a mai
puţin d e j u m ă t a t e din s u m a a c e e a , dar lăsase a c a s ă o
mulţime d e lucruri, n e d o r i n d să le care d u p ă ea, a ş a c ă
a c u m f u s e s e nevoită să-şi reînnoiască întregul s t o c . îl
o b s e r v ă c u m îi privea banii rămaşi în portofel şi îşi d ă d u
s e a m a c ă în curînd p o v e s t e a c ă Faith Devlin se întor­
s e s e în o r a ş c u u n t e a n c d e bani atît d e g r o s încît s ă
î n e c e şi u n cal avea s ă circule multă vreme. Şi nimeni
n u v a c r e d e c ă îşi cîştigase toţi banii în m o d cinstit.
Şi n u se p u t e a a u t o c o n v i n g e c ă d e fapt nu-i p ă s a d e
ce a v e a u s ă c r e a d ă o a m e n i i din o r a ş ; î n t o t d e a u n a îi
p a s a s e . De fapt, a c e s t a şi f u s e s e unul dintre motivele
p e n t r u care se întorsese, c a să le d o v e d e a s c ă atît lor,
cît şi ei înseşi, c ă n u toţi cei d i n familia Devlin erau nişte
g u n o a i e . în minte ştia c ă era o femeie respectabilă, dar
în inimă î n c ă nu era sigură, şi nici nu avea să fie s i g u r ă
pînă cînd o a m e n i i d i n oraşul natal n u aveau s-o a c c e p t e
c a atare. N u p u t e a divorţa d e Prescott; oraşul a c e s t a o
ajutase să-şi dezvolte personalitatea pe care o avea în
acel t i m p , iar rădăcinile îi erau bine înfipte în acel p ă -
mînt. Dar, deşi îşi d o r e a să fie a c c e p t a t ă d e o a m e n i i d e
a c o l o , asta în nici u n caz nu î n s e m n a s ă lase pe c i n e v a
s-o insulte şi să neglizeze asta. De c o p i l , f u s e s e o b ­
s e d a t ă d e faptul c ă avea să m e a r g ă pe calea ei n u p e
c e a aleasă d e părinţi şi fraţi, dar, în cei d o i s p r e z e c e ani
141

d e cînd p l e c a s e d e a c o l o , se maturizase şi învăţase s ă


se apere.
Acelaşi băiat care o urmărise prin m a g a z i n luase
p u n g i l e şi o însoţise pînă la m a ş i n ă . Bănuia că avea
cam şaisprezece ani; trupul încă păstrase ceva din
e p o c a copilăriei iar mîinile şi picioarele p ă r e a u d i s p r o ­
porţionat d e mari.
- Eşti c u m v a r u d ă c u familia M o r g a n ? îl întrebă în
v r e m e ce se î n d r e p t a u s p r e parcare, d e această d a t ă el
î m p i n g î n d la cărucior.
El se înroşi c a toţi cei d e vîrsta lui cînd erau inter­
pelaţi direct.
- A h , d a . Sînt bunicii mei.
- Şi c u m te c h e a m ă ?
- Jason.
- Eu sînt Faith Hardy. A m stat şi eu pe-aici cînd
e r a m c o p i l şi d e - a b i a m-am întors. Se opriră lîngă m a ­
ş i n ă şi Faith d e s c u i e p o r t b a g a j u l . Ca majoritatea a d o ­
lescenţilor şi cel d i n faţa ei p ă r e a interesat d e orice avea
patru roţi şi îi s t u d i a c u atenţie m a ş i n a . îşi c u m p ă r a s e o
m a ş i n ă s e r i o a s ă , c o n f o r t a b i l ă şi nu u n a sport; maşina
p e care şi-o luase era mai potrivită p e n t r u afaceri; şi
o r i c u m era n e v o i e d e o a n u m i t ă încredere c a să m e r g i
p e s t e tot c u o m a ş i n ă sport, o încredere p e care Faith
n-o s i m ţ i s e n i c i o d a t ă . î n t o t d e a u n a f u s e s e mai mare
decît anii ei şi stabilitatea şi s i g u r a n ţ a erau c u mult mai
i m p o r t a n t e p e n t r u ea decît viteza s a u înfăţişarea. Dar
m a ş i n a , d e u n v e r d e sofisticat, un m o d e l e u r o p e a n , nu
avea nici u n a n v e c h i m e şi e m a n a o a n u m e eleganţă,
p e n t r u t o a t ă stabilitatea şi siguranţa pe care le oferea.
- F r u m o a s ă m a ş i n ă , se simţi J a s o n dator să c o m e n ­
teze în v r e m e c e transfera pachetele d i n cărucior în
portbagaj.
- M u l ţ u m e s c . îi d ă d u u n bacşiş d e un dolar, iar b ă ­
iatul privi b a n c n o t a uluit. Din reacţia lui Faith d e d u s e c ă
142

fie era c e v a n e o b i ş n u i t în Prescott să laşi b a c ş i ş u r i , fie


c ă f i e c a r e îşi c ă r a c u m p ă r ă t u r i l e singur pînă la m a ş i n ă ,
şi c ă el f u s e s e o b l i g a t s ă î n d e p l i n e a s c ă a c e a s t ă cor­
v o a d ă p e n t r u a v e d e a d a c ă - ş i ţinea m a ş i n a c u r a t ă s a u
altceva d e g e n u l ăsta. Ea b ă n u i a c ă d e s p r e a s t a era
v o r b a ; c u r i o z i t a t e a o a m e n i l o r d i n orăşelele mici n u a v e a
limite.
în v r e m e c e Faith îşi d e s c u i a portiera, u n Cadillac
alb şi m i c u ţ îşi f ă c u apariţia în parcare, o p r i n d u - s e d e o ­
d a t ă alături d e m a ş i n a ei. îşi ridică privirea şi zări o
femeie c a r e o privea c a trăsnită. De-abia d u p ă u n m o ­
m e n t o r e c u n o s c u p e M o n i c a Rouillard, s a u c u m o mai
c h e m a în c l i p a d e faţă. C e l e d o u ă femei se m ă s u r a r ă
r e c i p r o c şi Faith îşi aminti c u m M o n i c a se d ă d u s e p e s t e
c a p să fie d e z a g r e a b i l ă c u familia ei, s p r e d e o s e b i r e d e
Gray c a r e s e p u r t a s e a p r o a p e n o r m a l c u ei toti pînă în
ziua d i s p a r i ţ i e i tatălui s ă u . în c i u d a ei înseşi, Faith simţi
o u n d ă d e milă; d a c ă bănuielile ei erau exacte, a t u n c i
tatăl lor e r a m o r t d e m u l t ă v r e m e , iar ei t r e c u s e r ă p e s t e
toti acei a n i f ă r ă s ă ştie u n d e se afla s a u c e i se întîm­
plase. F a m i l i a Devlin suferisfc foarte mult d e p e u r m a
faptelor lui G u y , dar şi familia Rouillard suferise d e a s e ­
menea.
Chiar şi în p e n u m b r a d i n m a ş i n ă , Faith t o t o b s e r v ă
cît d e p a l i d ă şi d e î n c o r d a t ă e r a M o n i c a în v r e m e c e s e
h o l b a la e a . A c e e a era o c o n f r u n t a r e care ar fi fost m a i
bine să fie p u ţ i n a m î n a t ă ; d e ş i a v u s e s e intenţia s ă ră-
mînă f e r m ă p e poziţii n u v o i s e a b s o l u t d e l o c să se arate
întregii familii Rouillard. î n t o r c î n d u - s e , se urcă în m a ş i n ă
şi p o r n i m o t o r u l . M o n i c a o b l o c a , a ş a c ă n u p u t e a d a
î n a p o i , dar s p a ţ i u l d i n faţa ei s e eliberase a ş a c ă p u t e a
ieşi d e - a d r e p t u l d i n p a r c a r e fără s ă mai î n c e r c e c u
spatele. O p o r n i d r e p t înainte, lăsînd-o p e M o n i c a să s e
h o l b e z e m a i d e p a r t e în u r m a ei.
Cînd a j u n s e a c a s ă găsi cîteva faxuri c e o a ş t e p t a u ,
143

t o a t e d e la M a r g o t . î n s ă mai întîi îşi a ş e z ă p a c h e t e l e în


bucătărie înainte s ă se a ş e z e la b i r o u c a s ă rezolve
p r o b l e m e l e a p ă r u t e . îi p l ă c e a f o a r t e mult industria d e
v a c a n ţ ă ; n u era lipsită d e porţia ei d e bătaie d e c a p şi
crize, dar în m a r e parte, datorită s p e c i f i c u l u i , avea d o a r
clienţi v o i o ş i şi g a t a d e plecare. T r e a b a agenţiei era să
aibă grijă c a tururile să fie c o m p l e t aranjate c u t o a t e
cele n e c e s a r e şi la î n d e m î n ă . De e x e m p l u aveau grijă să
aranjeze p e n t r u fiecare turul potrivit, d a c ă o familie avea
copii nu îi trimitea într-un tur în c a r e s e g ă s e a u d i n plin
distracţii d e s t i n a t e exclusiv adulţilor. Angajaţii ei ştiau
c u m să se d e s c u r c e c u a s e m e n e a lucruri; majoritatea
p r o b l e m e l o r d e c a r e t r e b u i a să se o c u p e Faith erau d e
o c u totul altă natură. T r e b u i a u a r a n j a t e salariile şi s e m ­
nate, f o r m u l a r e d e c o m p l e t a t p e n t r u t a x e şi impozite, o
nesfîrşită p a r a d ă a hîrţoagelor. Faith s e hotărîse c a şi în
c o n t i n u a r e s ă se o c u p e d e salarii şi d e alte cheltuieli, c u
i n f o r m a ţ i i l e n e c e s a r e t r i m i s e p r i n f a x s p r e ea în zilele
d e luni. A ş a ea p u t e a f a c e t o a t ă h î r ţ o g ă r a i a şi a p o i
p u t e a trimite cecurile prin p o ş t ă r a p i d ă în d i m i n e a ţ a d e
miercuri. Era o soluţie salvatoare şi f a p t u l c ă p u t e a să
rezolve totul d e a c a s ă o încînta.
Cel mai m a r e i n c o n v e n i e n t era f a p t u l c ă treburile
b a n c a r e t r e b u i a u rezolvate în Dallas, atît afacerile cît şi
conturile p e r s o n a l e , dar se hotărîse s ă nu-şi transfere
f o n d u r i l e în Prescott s a u nici chiar în B a t o n R o u g e ; in­
f l u e n ţ a familiei Rouillard avea braţe l u n g i . N u verificase
d a c ă familia d e ţ i n e a n o u a b a n c ă din o r a ş , p e n t r u c ă d e
f a p t nici n u c o n t a a ş a d e mult; fie c ă e r a a lor s a u n u ,
Gray p u t e a t r a g e ce sfori d o r e a . Existau d e s i g u r n e n u ­
m ă r a t e legi şi reguli b a n c a r e , dar în a c e a parte a sta­
tului l e g e a o reprezenta însăşi familia R o u i l l a r d . Balanţa
c o n t u r i l o r ei şi chiar cecurile anulate d e v e n e a u o c h e s ­
t i u n e uşor d e aflat p e n t r u Gray. Nu-şi f ă c e a iluzii c ă ar fi
p u t u t să-i f a c ă o g r o a z ă d e necazuri a t u n c i c î n d ar fi
144

8 s a u
avut n e v o i e d e u n c ' * ! * / amînlhdu-l plăţile s p r e
m a i b i n e s a a s t r e z e c o n t u r , l e
agenţie. N u , era m u l t "?' P
în Dallas. . . . . , .. . ... A A
a s e e t r | u
Pe aleea d i n fata c 'P' Ş sc.rt.. s u b roţile une.
e d a t e î e r e a t r a v a z u u n
m a ş i n i , iar e a privi i ^ ' P * ?' Q

Jaguar gri metalizat p n n d u - s e c u o rina b r u s c a . Re­


0

s e m n a t ă lăsă p e r d e a u a
f» la J o c Ş I ^ I împinse
s a d a

, r o u N
scaunul departe de t ? " " trebuja s a aştepte s a
v a d ă c i n e a v e a să s e J d m m a ş . n a p e n t r u o m.ca O S

a n u e r a d e l o c d e l e a e c a r e
vizită, la fel c u m ştia < ? ° 9 î'
să-i ureze b u n venit. . . . . . . . A

Intrînd în s a l o n , s e " n d r e p t a s p r e u ş a , d e s c h . z i n d - o
. - . • - ^ r e i Ulu r c i n d s c a r i e v e ra a, , nu d
c le i ,
atunci c î n d auzi paşii y"™ ~ -
m t r a V a d c a 3 1 r e n u n a t l a
- B u n ă , Gray. T e ' *
Corvette. . . ,
v e
în o c h i i lui licări c î t ^ ' s e c u n d e uimirea d u p a care
n d H c u
păsi p e s t e p r a g , c o p l e * ' ° ' " n a l p m e a . N u se a ş t e p ­
S e p U
t a s e d e l o c c a e a să-l i ? ^ f ' "
rele oferind ospitalitate î n birlogul s a u unui u p .
e t
- Sînt mult mai î n t f « multe lucruri faţa d e c u m
e r a m înainte, îi r ă s p u n s ^ e L i
a r a a a t
g " - . . . „ .
f
c
5a l
Lui Faith îi stătea p e
" l+
v
P , r f u l l i m b r a s u n d a

n 8 , n s a s e a b u l a
mult mai b u n d e d a t a a * * P " P ™ - j'"
~ o^ri^e c a Gray Rouillard i-ar fi făcut
t i m p . Se îndoia s e r i o s . *. . . A
r. . A\axc\ra s u g e s t i v e , n u m a i ei dintre
n u m a i ei a s e m e n e a r e r . . _r L . ...
+^ ;+ A\„ n r o o d a c a i-ar fi r ă s p u n s p r o b a b i l K
toti oamenii din oraş, % . * . • A
l i n n u e r a , n r e d e m a m u l t
c ă i-ar fi s p u s c ă o D e ^ * f ' t
e n t r u u n f l , r t a m , c a l , n t r e e i
d e atît. N u exista s p a ţ i ^ P

d a l d a
° ' V r e m e a era foarte ^ Pentru ziua de primăvară
a s e c u
tîrzie, iar Gray se î m b r â ^ o cămaşa de bumbac,
a l b ă , d e s c h i s ă la gît, ş i c u Pantalon, d e in d e u n bej
e e z a r e a
şters. Părul n e g r u şi c ^ P P'°f f prin
l t h e s , m d e d a t a s u f o c a t a
d e s c h i z ă t u r a cămăşii şi ff ,f. *' ° :
, n a l t a a r t e A d u s e s e c u e l (
fortîndu-se s ă p r i v e a s c ă P - §
145

mirosul p r o a s p ă t d e pămînt şi iarbă şi a r o m a b ă r b ă ­


t e a s c ă s u b t i l ă , c a r e î n t o t d e a u n a o încîntase. N i c i o d a t ă
însă n u reuşise s ă d e f i n e a s c ă c u l o a r e a s a u culorile par­
f u m u l u i lui, c u g e t ă ameţită inhalînd l a c o m ă a c e a a r o m ă .
Impactul fizic p e care-l a v e a a s u p r a ei îi f ă c e a simţurile
s-o ia razna, a ş a c u m se întîmplase d i n t o t d e a u n a . Nimic
nu se s c h i m b a s e . Nici m ă c a r d a t a trecută cînd nu s e
a ş t e p t a s e să-l v a d ă n u s e simţise atît d e z ă p ă c i t ă ; v e ­
chile reacţii erau^toate la locul lor, n e s c h i m b a t e chiar şi
d u p ă atîţia ani. îl privi c u o ură neîmpăcată. D o a m n e ,
bărbatul acela o trîntise la pămînt, o umilise în ultimul
hal şi n-ar fi ezitat nici m ă c a r o s e c u n d ă s-o f a c ă d i n
n o u ; c e n u era în regulă c u e a d e simţea acel i m p u l s
fierbinte, d e n e c o n t r o l a t , excitaţia a c e e a subită?
Stătea mult prea a p r o a p e d e ea, chiar lîngă uşă,
privind-o c u ochii negri îngustaţi. Faith se î n d e p ă r t ă ca
să-şi lase puţin spaţiu d e respiraţie. Fizic, Gray era mult
prea i m p o z a n t , cel puţin c u z e c e centimetri mai înalt şi
c u t r u p u l acela m u s c u l o s , d e atlet... D a c ă ar fi vrut să-l
sărute p e gît ar fi fost nevoită să se ridice în vîrful p i ­
cioarelor. Gîndul acela a b e r a n t o ş o c ă şi instinctiv îşi
păzi expresia feţei. N u t r e b u i a în nici u n caz să-l lase să
afle c ă a v e a o a s e m e n e a influenţă a s u p r a ei, c ă era atît
d e puternic atrasă d e el; asta i-ar fi dat o a r m ă d e o
putere d e v a s t a t o a r e p e care ar fi folosit-o fără îndoială
imediat împotrivă-i.
- Ce surpriză, îi zise liniştită, deşi n u era deloc. Te
r o g , stai j o s . Ai prefera o c a n ă c u cafea s a u , mai bine,
u n ceai d e la g h e a ţ ă ?
- Treci p e s t e politeţe, îi zise el, a p r o p i i n d u - s e iarăşi,
în v r e m e c e ea îi d e s l u ş e a furia rece d i n cuvinte. Ce
cauţi t u aici?
- Aici locuiesc, îi r ă s p u n s e ea, ridicîndu-şi sprînce-
n e l e * c u o uluială pe care d e fapt n-o simţea. N u se
a ş t e p t a s e c a înfruntarea dintre ei s ă a i b ă loc atît d e
146

r e p e d e ; era mult mai eficient decît se aşteptase. Se


d e p ă r t a iarăşi d e el, c ă u t î n d disperată să păstreze o
distantă s i g u r ă . Privirea lui se ascuţi d u p ă care p ă r u să
s t r ă l u c e a s c ă d e m u l ţ u m i r e , şi, c u u n fior, Faith îşi d ă d u
s e a m a c ă şi el r e m a r c a s e c ă a p r o p i e r e a dintre ei o
f ă c e a s ă se simtă n e r v o a s ă . Se opri, hotărîtă să nu-l
lase s ă c r e a d ă c ă o p u t e a intimida în acest fel, d u p ă
care se întoarse c a să-i tină piept. îşi ridică bărbia, luci­
rea din o c h i i ei verzi a n u n ţ î n d î n c e p e r e a luptei. îi trebui
mult efort, dar în cele d i n u r m ă reuşi.
- N u p e n t r u mult t i m p , îi zise el. Ţi-ai pierdut şi t i m ­
pul şi ţi-ai irosit efortul în î n c e r c a r e a d e a te întoarce.
C u u n a m u z a m e n t uşor d e remarcat, Faith îi răs­
punse:
- Pînă şi t u ai p u t e a întîmpina p r o b l e m e c a s ă m ă
dai afară d i n p r o p r i a m e a c a s ă .
Privirea lui d e v e n i şi mai d u r ă în v r e m e c e e x a m i n a
s a l o n u l curat, d e c o r a t c u gust.
- A m c u m p ă r a t - o , c o n t i n u ă ea. N u este c u chirie s a u
c e v a a s e m ă n ă t o r , îmi aparţine în întregime.
El î n c e p u s ă rîdă, u i m i n d - o .
- P r o b a b i l c ă ai divorţat d e d o m n u l Hardy şi l-ai
lăsat în f u n d u l g o l . Ai o b ţ i n u t t o t ce avea amărîtul ăla?
Faith î n ţ e p e n i .
- De fapt, chiar a ş a s-a şi întîmplat. N u m a i c ă n-am
divorţat.
- A t u n c i ce-ai, făcut, ţi-ai tras u n ţ a p bătrîn care a
mierlit-o la u n a n s a u d o i d u p ă căsătorie? A v e a şi m o ş ­
tenitori d e d r e p t pe care i-ai p ă g u b i t ?
C u l o a r e a îi d i s p ă r u s e din obraji lăsîndu-i la fel d e
albi c a şi m a r m u r a .
- N u , m i - a m tras u n băiat tînăr şi z d r a v ă n d e d o u ă ­
zeci şi trei d e ani care a murit într-un a c c i d e n t d e m a ­
şină la nici u n a n d e la căsătorie. *
Buzele lui Gray se strînseră.
147

- îmi p a r e r ă u , îi zise m o r o c ă n o s . N-ar fi trebuit s ă


spun aşa ceva.
- N u , n-ar fi trebuit, dar a m o b s e r v a t c ă grija fată d e
sentimentele celorlalţi o a m e n i nu-i p r e a interesează p e
m e m b r i i familiei Rouillard.
El pufăi indignat.
- O Devlin ar trebui s ă fie grijulie cînd a r u n c ă c u
pietre într-o c a s ă d e sticlă.
- Eu n-am rănit n i c i o d a t ă p e nimeni, îi zise ea c u u n
zîmbet amar. A m f o s t d o a r p r i n s ă între linii atunci cînd a
î n c e p u t bătălia.
- Deci t o a t ă n u m a î i n o c e n ţ ă , e h ? P o a t e c ă erai
foarte tînără c î n d s-a întîmplat t o t u l , dar şi eu a m o
m e m o r i e foarte b u n ă , şi t u te învîrteai prin faţa m e a şi a
poliţiştilor în c ă m ă ş u ţ a aia d e n o a p t e , t r a n s p a r e n t ă , lă-
sîndu-ne să-ţi a d m i r ă m t r u p u l . D u p ă c u m e m a m a aşa şi
fiica, mi-aş permite s ă s p u n .
Ochii lui Faith se lărgiră d e j e n ă şi furie, iar obrajii i
se înroşiră la loc. înainta cei d o i paşi care-i mai d e s ­
p ă r ţ e a u , d u p ă care îl î m p u n s e c u d e g e t u l arătător în
piept.
- Să n u îndrăzneşti să-mi arunci a ş a ceva în faţă! îi
zise, înecîndu-se d e furie şi ură. A m f o s t s c o a s ă c u forţa
din pat în mijlocul nopţii şi a r u n c a t ă a p o i în curte pre­
c u m u n g u n o i . S ă n u s p u i nimic, îl preveni c u u n t o n
ascuţit, cînd el d e s c h i s e g u r a să-i r ă s p u n d ă c ă asta şi
era, un g u n o i , d u p ă care î n c e p u să-l î m p u n g ă d i n n o u
în piept. T o t c e e a c e a v e a m a fost a r u n c a t afară şi
frăţiorul m e u d e v e n i s e isteric n e v o i n d să-mi d e a d r u m u l .
C e ar fi trebuit s ă fac, să-mi g ă s e s c nişte haine şi a p o i
s ă m ă retrag în p ă d u r e c a s ă m ă s c h i m b ? Şi v o i , o a ­
menii aşa-zis d e c e n ţ i , d e ce n u v-aţi întors f r u m o s c u
s p a t e l e d a c ă v e d e a ţ i u n pic c a m prea mult?
El privi în j o s s p r e faţa ei furioasă, c u o expresie d e
uluială, d u p ă c a r e ochii i se a s c u n s e r ă şi mai mult s u b
\

148

p l e o a p e şi î n c e p u r ă s ă s c l i p e a s c ă . îi prinse mîna şi i-o


î n d e p ă r t ă d e piept. Şi n u îi d ă d u d r u m u l , ci îi strînse
d e g e t e l e în p a l m a mare şi bătătorită.
- Ai u n t e m p e r a m e n t specific d e roşcată, eh? o în­
t r e b ă amuzat.
A t i n g e r e a lui era p r e c u m u n ş o c electric. încercă
să-şi elibereze mîna n u m a i c ă el i-o strînse şi mai tare,
încătuşînd-o p e mai d e p a r t e fără efort.
- Ei, haide, nu-i nevoie să te enervezi şi mai tare, îi
zise leneş. Poate chiar ai crezut c ă o să stau c u m i n t e în
b a n c a m e a şi c ă o s ă te las să-mi faci găuri în piept c u
u n g h i a , dar c a s ă îmi p l a c ă ar trebui să a m o altă dis­
poziţie.
Faith îi a r u n c ă o privire înţepată. Se p u t e a umili în­
c e r c î n d să lupte aiurea s a u p u t e a aştepta d e m n ă c a el
să-i d e a s i n g u r d r u m u l . Instinctul îi s p u n e a s ă se lupte
c a să se elibereze d e c ă l d u r a a c e e a pe care o e m a n a ,
dar se forţă să rămînă n e m i ş c a t ă , simţind că el s-ar
distra d e m i n u n e u r m ă r i n d - o încercînd să se elibereze.
A p o i n u a n ţ a v o a l a t ă a t o n u l u i c u care îi v o r b i s e înainte
se înregistra în m i n t e a ei. De a c e a s t ă d a t ă n u era v o r b a
d e nici o g r e ş e a l ă s a u neînţelegere.
- Ce f a t ă d e ş t e a p t ă , îi zise el, privirea coborîndu-i în
josul sînilor. îşi luă tot t i m p u l examinîndu-le f o r m a ce se
zărea p e s u b c ă m a ş a d e m ă t a s e d e u n v e r d e c a menta.
Ea îşi ţ i n u respiraţia p e n t r u c ă privirea lui a p r o a p e c ă o
simţea p r e c u m o atitngere şi sînii o f u r n i c a u . Nu vrei să
porneşti la o bătălie c u mine, mai ales c ă ştii c ă n-ai
c u m s ă cîştigi, s a u cine ştie? Probabil c ă m a m a t a te-a
învăţat c ă u n b ă r b a t se întăreşte foarte r e p e d e atunci
cînd o f e m e i e se zvîrcoleşte alături d e el. Te-ai întors
crezînd c ă o să poţi lua locul m a m e i tale? Vrei să fii tîrfa
m e a la fel c u m e a a fost tîrfa tatălui m e u ?
Furia îi î n t u n e c a ochii şi-şi ridică mîna liberă c u t o a t ă
forţa. La fel d e rapid c a un şarpe, Gray îşi ridică şi el
149

mîna prinzînd-o p e a ei înainte d e a a p u c a s ă lovească.


A p o i fluieră p r e l u n g mulţumit d e forţa p e care o p u s e s e
în lovitura neizbutită.
- Ce t e m p e r a m e n t ai, o necăji mai departe, privind-o
d e p a r c ă s-ar fi distrat p e s e a m a furiei ei. încercai să-mi
scoţi dinţii?
- Da! izbucni ea, strîngînd d i n dinţi şi uitînd c ă a v u ­
sese d e g î n d să-i n e g e c u totul plăcerea unei lupte,
căutînd să se elibereze şi învineţindu-şi încheieturile.
Ieşi! Ieşi d i n c a s a m e a .
El îi rîse în faţă, făcînd-o s ă î n c r e m e n e a s c ă în v r e m e
ce se lipea d e ea.
- Şi ce-ai d e g î n d să faci? S ă m ă arunci afară?
Faith î n g h e ţ ă , alarmată, d e s c o p e r i n d c ă reacţia lui la
lupta a c e e a n e p u t i n c i o a s ă f u s e s e exact c e e a ce-i s p u ­
s e s e şi el c ă a v e a s ă fie. Nu p u t e a greşi mai ales c ă se
presa c u forţă d e pîntecul ei. A ş a c ă se hotărî să-l lo­
v e a s c ă c u s i n g u r a a r m ă ce-i mai r ă m ă s e s e , limba.
- D a c ă mi-ai d a d r u m u l , o m al cavernelor ce eşti,
m-aş d u c e imediat s ă îmi p u n g h e a ţ ă p e încheieturi c a
să nu se î n v i n e ţ e a s c ă şi mai r ă u ! i-o întoarse încinsă.
El privi în j o s la degetele-i lungi care încercuiseră
î n c h e i e t u r i l e ei s u b ţ i r e l e , s l ă b i n d u - ş i s t r î n s o a r e a şi î n -
c r u n t î n d u - s e văzînd u r m e l e roşii-vineţii r ă m a s e pe
piele.
- N-am vrut să te rănesc, îi zise, luînd-o prin sur­
prindere. O eliberă imediat. Ai o piele d e b e b e l u ş .
Faith se retrase, masîndu-şi încheieturile şi forţîndu-se
să n u privească în direcţia pantalonilor lui. Era c e v a ce
nu p u t e a fi ignorat.
- Părerea m e a este c ă puţin ţi-a păsat d a c ă m ă
răneai s a u n u . Şi a c u m p l e a c ă d e aici.
- Imediat. A m cîteva lucruri să-ţi s p u n .
Faith îi a r u n c ă o privire rece.
- Atunci, pentru numele Domnului, spune-le odată
150

şi p l e a c ă .
Ochii cei negri s c ă p ă r a r ă periculos şi, chiar înainte
să-şi d e a s e a m a el se afla iarăşi în faţa ei, c i u p i n d - o
aproape drăgăstos de bărbie.
- Eşti o p u i c u ţ ă c u mult t u p e u , nu? Poate c u mult
p r e a mult t u p e u p e n t r u p r o p r i u l t ă u bine. N u î n c e r c a s ă
m ă p r o v o c i la o luptă, s c u m p o , p e n t r u c ă te vei răni. Cel
mai b u n lucru este să-ţi î m p a c h e t e z i lucrurile şi s ă pleci
d e aici la fel d e r e p e d e p r e c u m te-ai mutat; o s ă c u m p ă r
c a s a d e la tine c u acelaşi preţ c u care ai luat-o, a ş a c ă
n-o să pierzi nimic. N u eşti binevenită aici şi n u vreau c a
m a m a şi s o r a m e a să fie necăjite văzîndu-te defilînd prin
faţa lor c a şi c u m n u s-ar fi întîmplat nimic, r e a d u c î n d în
actualitate v e c h i u l s c a n d a l şi s u p ă r î n d pe t o a t ă lumea.
Dar, d a c ă rămîi, îmi forţezi mîna şi p o t s ă fac lucrurile
destul d e d u r e p e n t r u tine, şi pînă la u r m ă vei suferi. N-o
să reuşeşti s ă c a p e ţ i v r e o slujbă şi o s ă afli al naibii de
r e p e d e c ă n-ai nici prieteni în z o n ă .
Ea îşi săltă b ă r b i a , d e p a r t e d e d e g e t e l e lui.
- Şi c e - o să faci, o să-mi dai f o c ? îl iscodi furioasă.
N u , m a i sînt f e t i ş c a n a neajutorată d e p a i s p r e z e c e ani şi
o să d e s c o p e r i c ă n-o să-ţi mai fie uşor să m ă sperii s a u
s ă m ă intimidezi. Sînt aici şi a m d e g î n d s ă rămîn.
- O s ă mai v e d e m n o i ! Privirea a s c u n s ă p e d u p ă
p l e o a p e se c o b o r î iarăşi s p r e sîni şi d e o d a t ă rînji. Dar ai
mare d r e p t a t e dintr-un a n u m i t p u n c t d e v e d e r e . N u mai
ai p a i s p r e z e c e af)'\.
A p o i se î n d r e p t ă s p r e uşă, lăsînd-o p e Faith s ă pri­
v e a s c ă în u r m a lui c u p u m n i i strînşi d e o furie n e p u t i n ­
c i o a s ă şi c u s t o m a c u l făcut g h e m din c a u z a panicii. N u
v o i a c a el s-o v a d ă c a p e o femeie, n u mai v o i a s-o
studieze c u ochii aceia întunecaţi, plini d e p a s i u n e , şi
asta p e n t r u c ă n u era d e l o c s i g u r ă c ă ar fi putut să-i
reziste la nesfîrşit. Simţi c u m o c u p r i n d e a g r e a ţ a d o a r la
gîndul d e a d e v e n i a s e m e n e a m a m e i ei, d e a deveni
151

c e e a ce-i s u g e r a s e chiar el, o tîrfă pentru unul din fa­


milia Rouillard.

- Era Renee? întrebă încet M o n i c a , deşi era atît d e


î n c o r d a t ă , încît t e n s i u n e a care-o stăpînea era a p r o a p e
vizibilă. îl s u n a s e p e Gray d e la b ă c ă n i a lui M o r g a n , mai
s u p ă r a t ă decît o a u z i s e el d e m u l t ă v r e m e , d e fapt,
d i n ziua în care-i s p u s e s e c ă tatăl lor fugise c u Renee
Devlin. M o n i c a p a r c u r s e s e u n d r u m lung d e atunci, dar
d u r e r e a din ochii ei îi s p u s e lui Gray c ă suferinţa era
î n c ă p r e a a p r o a p e d e s u p r a f a ţ ă c a s ă mai p o a t ă fi
obiectivă.
- N u , dar c u s i g u r a n ţ ă este o Devlin. îşi t u r n ă un
d e g e t d e s c o t c h pe care îl d ă d u peste c a p , d u p ă care
îşi mai t u r n ă o porţie s i m ţ i n d c ă a v e a mare nevoie d u p ă
întîlnirea c u Faith Devlin. Faith Devlin Hardy, d e fapt. O
v ă d u v ă . O v ă d u v ă tînără şi f r u m o a s ă , c u păr r o ş u , c u
atîta f o c în v e n e , încît era tentat să-şi cerceteze mîinile
să v a d ă urmele arsurilor. Reuşise s-o d e c o n c e r t e z e d e
cîteva ori, dar în general manifestase o încredere în sine
de-a d r e p t u l î n n e b u n i t o a r e şi o răceală p e măsură. Nu
p ă r u s e d e l o c s p e r i a t ă d e a m e n i n ţ ă r i l e lui, d e ş i ştia
foarte bine c ă n u g l u m e a n i c i o d a t ă în astfel d e c h e s ­
tiuni.
Se g ă s e a u în b i r o u , savurînd o b ă u t u r ă înainte d e
m a s a d e s e a r ă s a u cel puţin Gray o făcea. Alex u r m a să
vină la c i n ă şi Noelle trebuia şi ea s ă c o b o a r e cît d e
curînd, a ş a c ă Gray şi M o n i c a se refugiaseră în birou c a
să p o a t ă d i s c u t a în linişte.
M o n i c a p ă r e a fără expresie.
- Deci n u era Renee? S e m ă n a foarte bine d e p a r c ă
152

n-ar fi îmbătrînit d e l o c . Şi p ă r e a chiar mai tînără. O h ,


înţeleg. M a s c a îi c ă z u d e o d a t ă . Era u n a d i n fete, aşa-i?
- C e a mai tînără. Faith. Ea s e m ă n a cel mai bine c u
Renee, dintre toţi ceilalţi.
- Şi c e c a u t ă aici?
- A s p u s c ă s-a întors c a să rămînă.
Ochii întunecaţi ai M o n i c ă i se u m p l u r ă d e o r o a r e .
- N u se p o a t e ! M a m a n-ar p u t e a s u p o r t a aşa ceva!
Alex a reuşit s-o s c o a t ă puţin din c a r a p a c e , dar d a c ă
a u d e c ă o Devlin s-a întors în oraş, nu se ştie cît d e mult
va d a iarăşi î n a p o i . V a trebui s ă te d e s c o t o r o s e ş t i din
n o u d e ea, Gray.
Abătut, privi s p r e p a h a r u l c u băutură, pe care-l ter­
m i n ă dintr-o s i n g u r ă înghiţitură. T o t oraşul ştia c u m el îi
a l u n g a s e d i n z o n ă p e cei din familia Devlin. Nu era ceva
c u care s ă se fi mîndrit, dar nici nu regreta f a p t a d e
a t u n c i , iar incidentul respectiv d e v e n i s e un fel d e le­
g e n d ă în întregul o r a ş . însă M o n i c a n u f u s e s e a c o l o , nu
v ă z u s e urîţenia; ştia d o a r care f u s e s e rezultatul, n u ştia
a b s o l u t n i m i c d e s p r e p r o c e s . Ea nu a v e a amintirea
a c e e a s ă p a t ă p e creier. P e n t r u c ă era m e r e u alături
d e e l : t e r o a r e a lui F a i t h , ţ i p e t e l e isterice ale băieţelului
şi î n c e r c ă r i l e d e m n e d e milă d e a se a g ă ţ a d e ea,
l u p t a ei d i s p e r a t ă d e a a d u n a lucrurile... şi privirile
flămînde, pline d e poftă c u care bărbaţii îi urmăriseră
zbaterile, umbrele nopţii care ascunseseră tinereţea
s c o ţ î n d la iveală d o a r a s e m ă n a r e a uimitoare dintre ea şi
maică-sa.
D e o d a t ă , uimit, realiză c ă n o a p t e a a c e e a era c a o
verigă d e legătură între el şi ea, o legătură care nu
p u t e a fi d i s t r u s ă decît prin moarte. N-o c u n o s c u s e nici­
o d a t ă bine şi d o i s p r e z e c e ani îl d e s p ă r ţ e a u d e c e e a ce
f u s e s e şi c e e a ce d e v e n i s e , dar c u t o a t e astea... nicio­
d a t ă n u se g î n d i s e şi nici nu se purtase c u e a c a şi c u o
străină. Era c a şi c u m ar fi fost u n fel d e c u n o ş t i n ţ e
153

î n d e l u n g a t e . N u erau d o i străini; între ei exista n o a p t e a


aceea.
- S-ar p u t e a c a d e d a t a asta să-mi fie mai g r e u să
s c a p d e ea, îi zise c u b r u s c h e ţ e . A c u m p ă r a t c a s a Cle-
b u r n e şi, d u p ă c u m a subliniat şi ea, nu pot s-o d a u
afară d e p e p r o p r i e t a t e a ei.
- Păi, d a c ă are d e g î n d s-o c u m p e r e , trebuie s ă
existe o cale c a s ă intervenim c u chiria, c u ratele s a u
ipoteca...
- Eu n-am s p u s c ă are d e g î n d s-o c u m p e r e , ţi-am
s p u s c ă a şi c u m p ă r a t - o . Este o mare diferenţă.
M o n i c a se î n c r u n t ă .
- Dar d e u n d e ar p u t e a o Devlin să facă rost d e
atîţia bani?
- Probabil o a s i g u r a r e p e viaţă. Este v ă d u v ă . A c u m
n u m e l e ei d e familie este Hardy.
- Cît d e c o n v e n a b i l p e n t r u ea, r ă s p u n s e sarcastică
Monica.
- N u , d i n cîte a m înţeles n u i-a c o n v e n i t d e l o c , îi zise
Gray, revăzînd în minte c h i p u l palid al lui Faith cînd şi el
s p u s e s e c a m acelaşi lucru.
Auzi a p o i s o n e r i a d e la u ş ă şi v o c e a lui Alex atunci
c î n d Oriane îi d e s c h i s e . T i m p u l discuţiilor t r e c u s e . O
b ă t u pe M o n i c a p e u n umăr în v r e m e c e se î n d r e p t a u
s p r e uşă.
- O să fac tot c e p o t s-o d e t e r m i n s ă plece, dar nu
se ştie nimic dinainte. Ea n u e d e l o c o Devlin tipică.
N u , nu era d e l o c o a d e v ă r a t ă Devlin, în nici un fel.
Chiar şi cînd f u s e s e o a d o l e s c e n t ă , d o a r o privea şi era
d e s t u l să se î n t ă r e a s c ă . Şi t r e a b a asta nu se s c h i m b a s e
d e l o c . Şi era o a d v e r s a r ă mai c a p a b i l ă decît întreaga
familie luată la u n loc. Era d e m n ă şi inteligentă şi se
. p ă r e a c ă reuşise s ă iasă din noroiul în care trăise restul
familiei prin cine ştie c e mijloace. O r e s p e c t a foarte mult
p e n t r u asta, dar d e f a p t n u c o n t a ; t r e b u i a să plece.
154

M o n i c a era îngrijorată d e c e ar fi putut face prezenţa ei


m a m e i , dar el era îngrijorat mai mult din p r i c i n a M o n i c ă i .
Intrară în holul m a r e în v r e m e ce Noelle t o c m a i c o ­
b o r a scările c a să-l întîmpine pe Alex, oferindu-i obrazul
p e n t r u u n sărut şi permiţîndu-i să-i t r a g ă braţul p e d u p ă
braţul lui, mici atingeri p e care d o a r soţului ei i le mai
p e r m i s e s e . D e v o ţ i u n e a lui Alex îi f ă c u s e foarte bine lui
N o e l l e şi s i g u r a n ţ e i ei z d r u n c i n a t e , alinîndu-i p u ţ i n d u ­
rerea, dar Gray n u era t o c m a i sigur că lui Alex îi f ă c u s e
v r e u n b i n e . Soţia lui m u r i s e c u c i n c i s p r e z e c e ani în
u r m ă şi ar fi putut s ă se r e c ă s ă t o r e a s c ă ; nu avusese
decît patruzeci şi u n u d e ani atunci cînd murise aceas­
ta. Poate c ă în t i m p s-ar fi putut recăsători, dar atunci
p l e c a s e şi Guy, şi Alex, c a u n b u n prieten, se d e v o t a s e
c u totul familiei Rouillard, ajutîndu-i să iasă din criză.
Chiar şi d u p ă ce primise s c r i s o a r e a c u p r o c u r a tot îi
t r e b u i s e r ă lui Gray d o i ani c a să-şi c o n s o l i d e z e poziţia
si Alex f u s e s e m e r e u alături d e el, stînd treaz t o a t ă
n o a p t e a cîteodată, în sesiuni d e strategie, d e v e n i n d un
fel d e s u r o g a t d e tată p e n t r u M o n i c a şi reuşind încetul
c u încetul s-o s c o a t ă p e Noelle din d e p r e s i a nervoasă
în care c ă z u s e . Şi se î n d r ă g o s t i s e n e b u n e ş t e d e ea,
ceva c e Noelle nici m ă c a r n u v o i a să o b s e r v e .
Ar fi t r e b u i t să v a d ă a ş a c e v a , c u g e t ă Gray, pri-
v i n d u - ş i m a m a . Era î n c ă incredibil d e f r u m o a s ă , în felul
ei rece şi clasic şi d e m o d a t , dar care îl atrăsese c a un
m a g n e t p e r o m a n t i c u l Alex. Părul ei n e g r u de-abia c ă ­
p ă t a s e unele n u a n ţ e c e v a mai d e s c h i s e pe' la tîmple şi
era î n c ă la fel d e strălucitor c a în tinereţe. Pielea îi era
catifelată î n c ă şi lipsită d e riduri, deşi n u puteai s p u n e
d e s p r e ea c ă arăta mai tînără decît vîrsta pe care o
avea. N u mai exista nici un pic d e tinereţe în ea, nici o
licărire a spiritului, iar tristeţea m e r e u i se o g l i n d e a în
adîncul o c h i l o r albaştri. Privind la m a m a lui, la M o n i c a ,
la Alex, Gray îşi b l e s t e m ă iarăşi tatăl p e n t r u c e e a ce le
155

făcuse.
în v r e m e c e o ajuta p e Noelle s ă se aşeze, Alex îi
zise d e o d a t ă lui Gray:
- Astăzi a m auzit u n z v o n c i u d a t în legătură c u o
Devlin. M o n i c a î n g h e ţ ă , privirea îndreptîndu-i-se în clipa
a c e e a s p r e Noelle, care î n c r e m e n i s e şi pălise d e o d a t ă .
Alex n u o b s e r v ă g e s t u l a m e n i n ţ ă t o r al lui Gray. A m dat
nas în nas c u Ed M o r g e n şi se pare c ă u n a dintre fetele
Devlin s-a mutat î n a p o i în o r a ş .
Alex se î n d r e p t ă d e mijloc şi întîlni senin ochii lui
Gray, în v r e m e ce a c e s t a îşi d ă d u s e a m a c ă Alex deli­
berat a d u s e s e s u b i e c t u l în discuţie, forţînd-o p e Noelle
să-i f a c ă faţă, s ă se c o n f r u n t e c u realitatea. Mai f ă c u s e
asta d e cîteva ori şi înainte, d i s c u t î n d firesc d e s p r e Guy
cînd Noelle evita c u grijă orice m e n ţ i u n e la a d r e s a s o ­
ţului ei. Poate c ă ă s t a era cel mai b u n lucru; n u m a i
D u m n e z e u ştia c ă d o a r Alex eră în stare să s c o a t ă o
reacţie d e la Noelle a c o l o u n d e M o n i c a şi el eşuaseră.
Noelle îşi ridică o mînă în dreptul pieptului.
- S-a mutat... î n a p o i ?
- Este v o r b a d e fata c e a mică, Faith, s p u s e şi Gray
c ă u t î n d să-şi păstreze glasul cît mai c a l m . A c u m p ă r a t
v e c h e a c a s ă C l e b u r n e şi s-a şi mutat în ea.
- N u . Noelle îşi întoarse privirea îngrozită spre fiul
s ă u . N u pot... n u p o t s u p o r t a a ş a ceva.
- Sigur c ă poţi, îi zise Alex pe u n t o n detaşat în
v r e m e ce-şi o c u p a locul la m a s ă . T u n u ieşi în oraş şi
nici n u stai d e v o r b ă c u o a m e n i i , aşa c ă n-o s-o vezi
n i c i o d a t ă şi nici n-o s ă ştii nimic d e s p r e ea. N u v ă d nici
u n motiv d e s u p ă r a r e aici.
Gray se lăsă c o n f o r t a b i l p e spate, încercînd să-şi
a s c u n d ă zîmbetul amuzat. El şi M o n i c a a v u s e s e r ă m e ­
reu grijă s ă se p o a r t e c u Noelle cît mai c u m ă n u ş i . Alex
î n s ă n u a v e a aceleaşi păreri. Părea n e o b o s i t în eforturile
lui d e a o s c o a t e d i n c a r a p a c e şi d e a o i n t r o d u c e iarăşi
156

în s o c i e t a t e . C u s i g u r a n ţ ă c ă a v u s e s e d r e p t a t e s ă
a d u c ă s u b i e c t u l la s u p r a f a ţ ă şi p r o b a b i l c ă el şi c u M o ­
nica e r a u mult p r e a protectori c u ea.
Noelle s c u t u r ă d i n c a p , privindu-l în c o n t i n u a r e p e
Gray.
- N-o v r e a u aici, s p u s e rugîndu-l disperată. Oamenii
o să î n c e a p ă să v o r b e a s c ă . . . totul se va relua d e la
c a p ă t şi n u p o t s u p o r t a a ş a ceva.
- N u m a i c ă t u n-o s ă ştii nimic d e s p r e asta, i-o
întoarse Alex.
Ea se c u t r e m u r ă t o a t ă .
- N u este n e a p ă r a t ă nevoie să a u d c a s ă ştiu exact
ce a n u m e se petrece.
N u , p r o b a b i l c ă a v e a dreptate. Oricine trăise într-un
orăşel la fel d e m i c c a Prescott-ul ştia foarte bine c u m
se recicla bîrfa şi c u m nimic n u se uita niciodată.
- Te r o g , i se a d r e s ă d i n n o u lui Gray. Fă-o să plece
de-aici.
Gray s o r b i d i n vin, avînd grijă să nu-şi d e a pe fată
a d e v ă r a t e l e s e n t i m e n t e . Se c a m săturase d e felul în
care o a m e n i i îşi î n c h i p u i a u c ă d o a r vîntura o b a g h e t ă
m a g i c ă şi cei nedoriti d i s p ă r e a u . Fără să ia în discuţie
răpirea s a u crima, nu p u t e a decît s ă înrăutăţească puţin
viaţa lui Faith. De a c e a s t ă d a t ă nu avea nici un f u n d a ­
m e n t legal, nici o plîngere d e încălcare a proprietăţii,
nici o familie d e beţivi şi hoţi pe care şeriful să-i s c o a t ă
c u m a r e plăcere din oraş. Era d o a r o femeie tînără şi
încăpăţînată, hotărîtă s ă stea pe proprietatea ei.
- N-o să fie d e l o c uşor, îi r ă s p u n s e .
- Dar t u ai a ş a d e multă influenţă... c u şeriful, cu
banca...
- N u şi-a d e s c h i s un c o n t la b a n c ă , iar şeriful nu
p o a t e face nimic d a c ă nu încalcă legea. Şi, pînă a c u m ,
n-a încălcat nici o lege. Şi nici n u avea să-şi d e s c h i d ă
vreun c o n t la b a n c a lui, realiză d e o d a t ă . Era prea deş
157

t e a p t ă . Ştiuse exact c e a v e a d e înfruntat atunci cînd se


m u t a s e iarăşi în o r a ş , altfel n-ar fi c u m p ă r a t direct c a s a
C l e b u r n e . îşi c u m p ă n i s e , c a să-i limiteze lui cît mai mult
mişcările. T r e b u i a s-o r e s p e c t e c a pe u n adversar valo­
ros, p e n t r u c ă ştiuse să p r e v a d ă c e e a ce ar fi putut el
să facă. C a t e g o r i c , î n g r e u n a s e lucrurile foarte mult p e n ­
tru el. V a fi o b l i g a t s ă f a c ă nişte verificări, să-şi f o l o ­
s e a s c ă relaţiile c a s ă afle sigur d a c ă achitase c a s a d e la
b u n î n c e p u t , dar b ă n u i a c ă s p u s e s e adevărul.
- T r e b u i e s ă fie ceva, zise Noelle disperată.
Gray îşi arcui sprîncenele.
- T r a g linie înaintea crimei.
- Gray! îl privea ş o c a t ă . N-am s u g e r a t nimic d e g e ­
nul ăsta!
- A t u n c i va trebui s ă ne o b i ş n u i m c u ideea c ă l o c u ­
ieşte d i n n o u în oraş. Pot s ă îi fac nişte mici necazuri,
dar c a m asta-i tot. Şi nu vreau s ă a i b ă cineva v r e o idee
strălucită şi să-i facă vreun rău fizic, mai zise aruncîndu-le
M o n i c ă i şi m a m e i lui o privire s u p ă r a t ă , pentru cazul în
care un a s e m e n e a g î n d le-ar fi trecut prin c a p . Nu era
posibil, dar n-avea d e g î n d să-şi a s u m e astfel d e riscuri.
D a c ă p u t e m să s c ă p ă m d e ea în felul m e u e minunat,
dar n-o s ă a c c e p t s ă fie rănită în v r e u n fel. Nu se întrebă
c e era c u acel aer p r o t e c t o r la a d r e s a unei Devlin. Faith
a v u s e s e parte d e d e s t u l ă d u r e r e şi t e a m ă în viata ei,
medita, amintindu-şi d e fetita terorizată, prinsă în s e m i ­
c e r c u l d e lumini strălucitoare.
- Ca şi c u m a m face aşa ceva, i-o întoarse M o n i c a
insultată.
- N u m-am gîndit c ă ai f a c e a ş a c e v a , dar n-am vrut
s ă las c h e s t i u n e a n e d i s c u t a t ă .
Delfina a d u s e primul fel, o c r e m ă d e l e g u m e , şi, prin
c o n s i m ţ ă m î n t m u t u a l , s u b i e c t u l fu lăsat d e o p a r t e , s p r e
marele a m u z a m e n t al lui Gray. Nu exista c e v a în c a s a
a c e e a d e care Delfina s a u Oriane s ă n u ştie imediat, dar
158

M o n i c a şi Noelle erau a m î n d o u ă partizanele vechii o b i ş ­


nuinţe d e a n u d i s c u t a p r o b l e m e p e r s o n a l e în faţa ser­
vitorilor. El se î n d o i a sincer c ă cineva care lucra p e n t r u
ei se c o n s i d e r a servitor, m a i ales Delfina. Lucra în c a s a
lor d e c î n d se n ă s c u s e el, p o a t e şi dinainte d e asta, şi îl
lovise c u lingura d e l e m n peste mîini d e cîte ori încer­
case să şterpelească fursecurile pregătite special
p e n t r u Noelle.
M o n i c a t o c m a i î n c e p u s e să-i p o v e s t e a s c ă lui Alex
d e s p r e u n d o c u m e n t a r interesant p e care-l v ă z u s e la
televizor. Gray privi s p r e Noelle aşteptîndu-se s-o a u d ă
c o m e n t î n d şi tresări a t u n c i c î n d îi v ă z u lacrimile care îi
şiroiau încet p e obraji. îşi m î n c a foarte c a l m ă s u p a , lin­
g u r a c o b o r î n d u - s e şi ridicîndu-se într-un ritm graţios şi
în t o a t ă a c e a s t ă v r e m e c o n t i n u a $ă plîngă liniştită.
D u p ă c i n ă , Alex se retrase în birou î m p r e u n ă cu
Gray şi d i s c u t a r ă d e s p r e afaceri v r e m e d e v r e o jumătate
d e o r ă pînă cînd Gray îi s p u s e c u a m ă r ă c i u n e .
- M o n i c a şi c u m i n e ne hotărîserăm s ă nu-i s p u n e m
m a m e i nimic d e s p r e Faith.
Alex se strîmbă.
- Mi-am dat şi e u s e a m a . Ştiu c ă n u e locul m e u c a
să intervin... Gray fornăi z g o m o t o s , a d u c î n d u n zîmbet
încîntat p e faţa lui Alex înainte s ă c o n c h i d ă . Dar nu se
p o a t e a s c u n d e lanesfîrşit d e lume.
- N u p o a t e ? în ultimii d o i s p r e z e c e ani a făcut-o c u
mult s u c c e s . *
- Şi d a c ă ea n u iese în lume, m-am hotărît s ă a d u c
l u m e a la ea. Poate c ă v a v e d e a c ă d a c ă tot n-are scă­
pare, ar p u t e a la fel d e bine s ă i se alăture.
- în c a z u l ăsta, mult n o r o c , îi zise Gray v o r b i n d
foarte serios.
Alex îi a r u n c ă o privire p ă t r u n z ă t o a r e .
- Şi chiar ai d e g î n d s-o faci pe Faith să plece?
Gray se lăsă p e s p a t e în s c a u n şi-şi propti picioarele
159

d e b i r o u , părînd la fel d e leneş c a o panteră şi la fel d e


primejdios.
- C u s i g u r a n ţ ă c ă a m d e g î n d s ă încerc, dar m a m e i
i-am s p u s a d e v ă r u l . Legal n u p r e a a m ce face.
- De c e n u laşi t u fata în p a c e ? îl întrebă Alex oftînd.
Aş s p u n e c ă a avut şi a ş a o viată teribil d e aspră, fără
s ă mai fie nevoie c a o a m e n i i s-o f a c ă şi mai rea decît a
fost.
- Ai văzut-o a c u m ?
- N u , d e ce?
. - S e a m ă n ă atît d e bine c u Renee, încît ar p u t e a s ă
fie g e m e n e , îi r ă s p u n s e Gray. E destul c ă e o Devlin,
dar s ă mai şi arate în felul ăsta... S c u t u r ă din c a p . O să
stîrnească o g r o a z ă d e amintiri şi n u d o a r în familia
m e a . Renee Devlin n u s-a încurcat n u m a i c u tata, ci şi
c u alţii.
- Eu tot aş s p u n e să-i dai o ş a n s ă , îl contrazise Alex.
D a c ă t o t î n c e a r c ă s ă realizeze c e v a b u n în viaţa ei, nu
este cazul să-i s t ă m în cale.
Gray s c u t u r ă d i n c a p .
- T r e b u i e să m ă g î n d e s c la m a m a şi la M o n i c a . Ele
sînt mai i m p o r t a n t e p e n t r u m i n e decît o g o l a n c ă albă
care î n c e a r c ă să d e v i n ă b u n ă .
Alex îl privi d e z a m ă g i t . Gray era u n b ă r b a t dur şi u n
inamic p e r i c u l o s , dar î n t o t d e a u n a foarte corect. Dispa­
riţia lui G u y îl a r u n c a s e c u c a p u l înainte în p r o b l e m e l e
maturităţii şi îşi luase pe umeri p o v a r a familiei, atît din
p u n c t d e v e d e r e financiar, cît şi e m o ţ i o n a l . Pînă în ziua
a c e e a , Gray f u s e s e u n tînăr vesel şi fără p r o b l e m e , dar
p e s t e n o a p t e se s c h i m b a s e într-un bărbat dur şi n e c r u ­
ţător. Simţul u m o r u l u i î n c ă mai era prezent în el, atunci
c î n d îşi p e r m i t e a s ă se relaxeze, dar în general era
foarte serios. Gray era un bărbat care-şi c u n o ş t e a în­
t i n d e r e a puterii c u care f u s e s e investit şi n u se sfia
d e l o c să s e f o l o s e a s c ă d e ea. Şi d a c ă G u y f u s e s e
160

respectat în c o m u n i t a t e a financiară, Gray era privit c u


mirare şi t e a m ă d e ceilalţi m e m b r i .
- Eşti mult p r e a protector, îi zise Alex într-un final.
Noelle şi M o n i c a n-or s ă p ă ţ e a s c ă nimic d a c ă în Pres­
cott o să l o c u i a s c ă şi Faith Devlin. N-o s ă le placă, dar
or s ă se o b i ş n u i a s c ă .
Gray ridică d i n u m e r i . Poate, la naiba, c u siguranţă,
era mult p r e a protectpr, dar n u Alex f u s e s e acela care-o
v ă z u s e p e M o n i c a sîngerînd d e m o a r t e şi nici n u văzuse
dezastrul e m o ţ i o n a l prin care t r e c u s e Noelle. Pînă s ă
a p a r ă Alex c a s-o î n d u p l e c e p e Noelle să iasă din c a ­
m e r a ei, e a d e j a î n c e p u s e s ă v o r b e a s c ă iarăşi şi s ă
mănînce.
- Renunţ, îi zise Alex, s c u t u r î n d d i n c a p . O r i c u m t u o
să faci a ş a c u m te taie c a p u l . Dar mai gîndeşte-te la
asta şi lasă fata s ă respire în voie.
C e v a mai tîrziu, în s e a r a a c e e a , c u picioarele încă
ridicate p e b i r o u , în a c e e a ş i poziţie c o m o d ă , în v r e m e
ce citea nişte rapoarte în legătură c u stocurile d e acţiuni
pe care d e abia le c u m p ă r a s e , Gray d e s c o p e r i c ă îi era
g r e u s ă se c o n c e n t r e z e . N u era b ă u t u r a d e vină; îşi
t u r n a s e u n pahar c u d o u ă ore în u r m ă cînd se a p u c a s e
d e lucru şi lichidul era î n c ă p e trei sferturi neatins. A d e ­
vărul era c ă n u p u t e a să-şi s c o a t ă d i n minte p r o b l e m a
c u Faith Devlin. Lacrimile lui Noelle îl i m p r e s i o n a s e r ă
mai mult decît orice cuvînt i-ar fi putut s p u n e . Dacă
Faith n u merita fie iarăşi rănită, la fel n u meritau nici
s o r a şi nici m a m a lui. Şi ele fuseseră nişte* victime ino­
c e n t e , iar M o n i c a era g a t a să m o a r ă . N u p u t e a uita asta
şi nici n u s u p o r t a s ă le v a d ă s u p ă r a t e fără s ă încerce să
acţioneze.
Şi era perfect adevărat c ă d a c ă Faith Devlin avea de
g î n d să rămînă în oraşul lor, ele d o u ă a v e a u s ă fie mai
triste şi mai suferinde decît f u s e s e r ă pînă atunci.
Gray privea c u neîncredere la nivelul lichidului din
161

pahar. Poate c ă d a c ă îl v a b e a a v e a să uite cît d e c a l d ă


şi d e plină d e viată f u s e s e Faith s u b mîinile sale, c u m
p a r f u m u l acela d e o s e b i t al ei i se urcase drept la c a p
ameţindu-l d e d o r i n ţ ă . Poate c ă d a c ă ar fi băut t o a t ă
sticla, ar fi p u t u t uita d e n e v o i a a c u t ă p e care o a v u s e s e
să-şi vîre mîinile în părul acela c a o flacără c a s ă v a d ă
d a c ă n u c u m v a a v e a să-l a r d ă , s a u d e f o a m e a d e a
î n c e r c a s ă g u s t e d i n buzele ei ispititoare. Se gîndi mai
a p o i la pielea ei, atît d e fină şi d e translucidă, încît ră-
m î n e a u u r m e şi d e la c e a mai u ş o a r ă atingere; şi la sînii
aceia, rotunzi şi tari şi c u sfîrcuri c a r e se zăreau chiar şi
prin s u t i e n . Şi e a a v e a a c e a calitate d e nedefinit p e care
o a v u s e s e şi Renee, o senzualitate î n n ă s c u t ă , care-i
a t r ă g e a p e bărbaţi c a u n m a g n e t . Faith n u era c o n ş t i ­
entă d e ea a ş a c u m f u s e s e Renee, iar hainele b u n e n u
f ă c u s e r ă decît s ă şlefuiască şi s ă rafineze şi mai mult
a c e a s t ă calitate. A d e v ă r u l era c ă Faith Hardy arăta c a o
d o a m n ă rafinată c a r e ar fi mers d e m i n u n e într-o călă-
reală p e cinste în pat, şi al naibii s ă fie d a c ă nu avea d e
g î n d să-i î m p l i n e a s c ă a c e a s t ă d o r i n ţ ă , rostită s a u n e r o s ­
tită.
D a c ă nu p l e c a , era foarte posibil c a rezidenţii m i ­
cului oraş s ă fie s c o ş i d i n minţile lor î n g u s t e şi Noelle s ă
fie d e z e c e ori mai necăjită d e s p e c t a c o l u l dat d e u n alt
b ă r b a t Rouillard alergînd c u limba s c o a s ă şi avînd o
relaţie î n c i n s ă c u o altă Devlin.
CAPÎTOIUI 8

Ed M o r g a n îşi f ă c u u n titlu d e o n o a r e în a o întîm-


pina pe Faith la u ş ă în v r e m e c e ea c ă u t a s ă intre în
magazin.
- îmi p a r e rău, îi zise fără s ă se arate cîtuşi d e puţin
plin d e regrete. Nu a v e m nimic din c e e a ce aţi dori
dumneavoastră.
Faith se o p r i şi-i a r u n c ă o privire rece.
- Habar n u ai d e c e e a c e d o r e s c eu să c u m p ă r , i-o
întoarse ea.
- N u c o n t e a z ă . îşi ridică braţele la nivelul pieptului,
d u p ă care strîmbă d i n nas. B ă n u i e s c c ă o s ă t r e b u i a s c ă
să c u m p e r i d i n altă parte.
Faith reuşi să-si retină furia. Detectase mîna fină a lui
Gray Rouillard în t o a t ă afacerea şi d a c ă se certa c u
d o m n u l M o r g a n n-ar fi rezolvat a b s o l u t nimic, p o a t e că
ar fi fost chiar arestată p e n t r u stricarea liniştii publice,
care i-ar fi c o n v e n i t şi mai bine lui Gray.
îşi ţ i n u s e cuvîntul şi îi f ă c e a viaţa tot mai g r e a în
oraş. Nici c u z e c e minute în u r m ă o m u l d e la staţia de
b e n z i n ă îi s p u s e s e c u n o n ş a l a n ţ ă c ă n u m a i aveau
c o m b u s t i b i l , d e ş i la d o i paşi mai î n c o l o o altă m a ş i n ă îşi
f ă c e a plinul d e la p o m p ă .
Dar d a c ă Gray îşi î n c h i p u i a c ă atîta lucru avea s-o
163

trimită a c a s ă să-şi î m p a c h e t e z e lucrurile îşi s u b e s t i m a s e


serios a d v e r s a r u l . Ar fi p u t u t să-i d e a în j u d e c a t ă p e toţi
o a m e n i i aceia p e n t r u c ă refuzau s-o servească, dar asta
n-ar fi f ă c u t - o p r e a iubită în oraş. A v e a d e g î n d s ă tră­
iască şi p e mai d e p a r t e t o t a c o l o , a ş a c ă lăsă la o parte
o a s e m e n e a soluţie. Şi în afară d e asta adevărata luptă
se d u c e a între e a şi Gray, oricine altcineva era d o a r un
s i m p l u spectator.
Ridică d i n umeri şi se întoarse s ă plece.
- în regulă. D a c ă te poţi d e s c u r c a fără banii mei şi
e u m ă p o t d e s c u r c a fără p r o d u s e l e tale.
- T o a t e celelalte m a g a z i n e din o r a ş se află s u b a c e ­
eaşi interdicţie, strigă d u p ă ea jubilind. Au terminat
t o a t e p r o d u s e l e p e care s-ar p u t e a s ă le doreşti.
Faith se gîndi d a c ă să-i d e a satisfacţia unei certe în
mijloc d e d r u m s a u n u , dar în cele d i n u r m ă rezistă
i m p u l s u l u i ; p u t e a s-o ia c a p e u n fel d e invitaţie. Se
î n d r e p t ă c a l m ă î n a p o i s p r e m a ş i n ă . Era evident c ă tre­
b u i a să-şi f a c ă t o a t e c u m p ă r ă t u r i l e şi să-şi ia b e n z i n a
din altă parte, dar ă s t a era d o a r u n inconvenient, nu o
problemă insurmontabilă.
I n c o n v e n i e n t p e t e r m e n scurt, asta era; p e t e r m e n
î n d e l u n g a t v a v e d e a c e p u t e a f a c e . Şi p e t e r m e n foarte
scurt era c u m p l i t d e furioasă.
în colţ se z ă r e a c a b i n a unui telefon public. Parcă
m a ş i n a şi se î n d r e p t ă s p r e c a b i n ă . Din fericire avea o
carte d e t e l e f o a n e a g ă ţ a t ă c u o s f o a r ă chiar s u b aparat.
Era foarte p r o b a b i l c a familia Rouillard s ă n u a i b ă n u ­
mărul trecut a c o l o şi s p u m e g ă în t ă c e r e pînă cînd reuşi
să d e s c h i d ă c a r t e a şi s ă a j u n g ă la abonaţii c u litera R.
Dar n u , n u m ă r u l era t r e c u t a c o l o . S c o a s e o m o n e d ă d e
u n sfert d e dolar şi o b ă g ă în fantă, d u p ă care f o r m ă
numărul.
îi r ă s p u n s e o v o c e d e f e m e i e d u p ă cel de-al d o i l e a
apel.
164

- C a s a Rouillard.
- C u Gray Rouillard, v ă r o g , s p u s e Faith pe t o n u l pe
care-l f o l o s e a şi a t u n c i cînd f ă c e a afaceri.
- Pot s ă v ă întreb cine a n u m e îl caută?
- D o a m n a Hardy, r ă s p u n s e .
- Aşteptaţi u n m o m e n t .
D u p ă nici z e c e s e c u n d e p e linie se auzi un z g o m o t
sec, a p o i u r m ă v o c e a c a d e catifea a lui Gray s u s u -
rîndu-i în u r e c h e .
- Este c u m v a acea d o a m n ă H a r d y ?
Putea r e c u n o a ş t e c u uşurinţă a m u z a m e n t u l din v o ­
c e a lui, iar mîna i se încleşta atît d e tare pe receptor,
încît se miră s i n g u r ă c u m d e n u c r ă p a s e plasticul.
- Este.
- Măi, m ă i ! Pun pariu c ă n-ai crezut nici tu c ă o să
a j u n g i să-mi ceri o f a v o a r e chiar atît d e curînd, n u ,
s c u m p o ? Deci, c e p o t f a c e p e n t r u tine pe ziua d e azi?
Nici m ă c a r n u î n c e r c a să-şi a s c u n d ă satisfacţia din t o n .
- Nimic, îi r ă s p u n s e e a c u răceală. V o i a m d o a r să te
a n u n ţ c ă micile trucuri d e p u ş t ş n n-or să ţină. Mai bine
îmi fac c u m p ă r ă t u r i l e în Dallas decît să-ţi d a u satisfacţia
s ă m ă vezi p l e c î n d ! A p o i trînti c u putere receptorul, îna­
inte c a el să mai p o a t ă s p u n e c e v a şi se î n a p o i e la
m a ş i n ă . N u reuşise s ă f a c ă m a r e lucru, d e fapt, nu fă­
c u s e decît s ă se r ă c o r e a s c ă puţin dîndu-i d e ştire c ă era
c o n ş t i e n t ă c ă el 'era în spatele tuturor acelor ostilităţi şi
c ă n u a v e a să-i m e a r g ă . O r i c u m , măcar atîta satisfacţie
a v u s e s e şi ea.

La c o n a c u l Rouillard, Gray chicoti încîntat şi se lăsă


mai c o n f o r t a b i l în s c a u n . A v u s e s e dreptate în privinţa
165

t e m p e r a m e n t u l u i ei d e r o ş c a t ă , l-ar fi plăcut tare mult


s-o p o a t ă v e d e a în acele m o m e n t e , c u ochii ăia verzi
s c ă p ă r î n d d e mînie. Poate c ă m a n e v r a lui o a m b i ţ i o n a s e
şi mai mult în loc s-o î n d e m n e s ă caute un colţişor în
v r e u n orăşel c e v a mai p r i e t e n o s , dar d e un singur lucru
era sigur, reuşise să o b ţ i n ă o reacţie din partea ei. A p o i
ochii i se î n g u s t a r ă . Dallas? Poate c ă nu era rău să
încerce să f a c ă nişte verificări şi a c o l o .

Faith îşi mai p e r m i s e să s p u m e g e v r e m e d e încă un


minut, d u p ă care lăsă d e o p a r t e mînia c a pe o pierdere
inutilă d e energie. Refuza c a t e g o r i c să lase oraşul acela
şi pe Gray Rouillard s ă s c o a t ă tot c e era mai rău din ea.
A v e a u să-şi s c h i m b e p ă r e r e a d e s p r e ea şi d a c ă i-ar fi
trebuit d o u ă z e c i d e ani d e a c u m î n c o l o . Şi cheia pentru
a c e a s c h i m b a r e era t o c m a i d o v a d a p e care o c ă u t a , c ă
G u y Rouillard n u f u g i s e n i c i o d a t ă c u m a m a ei. Indiferent
d e motivul p e n t r u care p l e c a s e , n u p u t e a fi învinuită
familia ei. Luînd a c e s t motiv în c o n s i d e r a r e avea şi mai
multe d e cîştigat d a c ă rămînea în o r a ş c u t o a t ă î m p o ­
trivirea celorlalţi şi a lui Gray Rouillard.
Faptul c ă ştia c ă G u y n u f u g i s e c u Renee era u n a şi
s-o d o v e d e a s c ă însă era c u totul altceva. D a c ă reuşea
s-o c o n v i n g ă p e R e n e e s ă d i s c u t e c u Gray, a t u n c i
p o a t e c ă el d e v e n e a destul d e c u r i o s c a s ă î n c e a p ă
să-şi c a u t e tatăl. Poate c ă o şi f ă c u s e şi d o a m n a Du­
Bois d e la b i b l i o t e c ă nu ştia d e rezultatele acelor cer­
cetări. Şi d a c ă G u y era î n c ă în viaţă trebuia să existe
m ă c a r o u r m ă d e t e c t a b i l ă a trecerii lui p e u n d e v a .
Se î n d r e p t ă s p r e N e w R o a d s , u n d e f ă c u plinul la
m a ş i n ă şi c u m p ă r ă c e avea nevoie d e la b ă c ă n i e . Ce să
166

s p u n , atîta f a s o a n e d i n partea lui Gray în încercarea d e


a o î n f o m e t a , c u g e t ă c u satisfacţie o d a t ă întoarsă a c a s ă
în v r e m e c e d u c e a p u n g i l e în bucătărie. Nici măcar nu
f u s e s e n e v o i t ă s ă m e a r g ă prea departe.
D u p ă ce-şi aranja c u m p ă r ă t u r i l e intră în birou şi o
s u n ă p e b u n i c a A r m s t e a d în J a c k s o n . C a şi înainte,
Renee îi r ă s p u n s e la t e l e f o n .
- M a m ă , la telefon este Faith.
- Faith! B u n ă , s c u m p o , o salută Renee c u v o c e a ei
s e n z u a l ă . Ce mai faci, d r ă g u ţ o ? Nu m ă a ş t e p t a m s ă te
a u d iarăşi atît d e r e p e d e .
- Sînt bine, m a m ă . M-am mutat înapoi în Prescott.
Pe fir u r m ă u n m o m e n t d e linişte.
- Dar d e c e să faci a ş a ceva? Din c e e a ce mi-a s p u s
J o d i e , o a m e n i i d e a c o l o n u c r e d c-or să se poarte prea
f r u m o s c u tine.
- Aici e c ă m i n u l m e u , îi r ă s p u n s e Faith c u simplitate,
ştiind c ă Renee n u o p u t e a înţelege. Dar nu d e asta
te-am sunat, m a m ă . T o a t ă l u m e a d e aici încă mai crede
că ai fugit î m p r e u n ă c u Guy Rouillard.
- Păi, p a r c ă ţi-am s p u s c ă h-am fugit d e l o c c u el,
nu? Şi d e ce-şi î n c h i p u i e cei d e a c o l o puţin îmi pasă.
- T o t u ş i e u a m p r o b l e m e , m a m ă . Dacă reuşesc să-l
c o n v i n g p e Gray Rouillard să te s u n e , vrei să vorbeşti
c u el şi să-i s p u i c ă n-ai fugit c u tatăl lui?
Renee rîse batjocoritor.
- Gray n-ar c r e d e nici măcar un cuvînt din partea
m e a . C u G u y e r a uşor s ă te înţelegi, dar Gray... N u , nu
vreau s ă stau d e v o r b ă c u el.
- M a m ă , te r o g . D a c ă n u vrea s ă te c r e a d ă , asta-i
t r e a b a lui, dar...
- A m s p u s n u , o întrerupse Renee c u b r u s c h e ţ e . Nu
a m d e g î n d s ă stau d e v o r b ă c u el, iar t u îţi iroseşti
v r e m e a d e p o m a n ă . N u d a u nici d o i scuipaţi p e c e cred
idioţii ăia d i n Prescott. Trînti receptorul şi Faith tresări
167

a u z i n d z g o m o t u l puternic.
Puse j o s a p a r a t u l , încruntîndu-se în v r e m e ce se gîn-
d e a . Dintr-un motiv n e c u n o s c u t , Renee d e v e n e a iritabilă
la gîndul d e a s t a d e v o r b ă c u G r a y , şi a s t a î n s e m n a
c ă Faith n u a v e a p r e a multe ş a n s e c a s-o f a c ă să se
r ă z g î n d e a s c ă . Renee n u f u s e s e n i c i o d a t ă g e n u l d e per­
s o a n ă care s ă s e d e a la o parte d i n d r u m c a să p o a t ă
t r e c e altcineva, nici m ă c a r într-o c h e s t i u n e atît d e s i m p l ă
c u m ar fi fost u n s i m p l u telefon.
în fine, d a c ă Renee n u v o i a să stea d e v o r b ă c u
Gray, a t u n c i Faith t r e b u i a s ă g ă s e a s c ă o altă modalitate
c a să-l c o n v i n g ă şi c e a mai b u n ă cale era să afle ce
a n u m e se întîmpla°se c u Guy.
Dar c u m să afli d a c ă cineva d i s p ă r u t d e d o i s p r e z e c e
ani era î n c ă viu s a u murise? se întrebă Faith. Iar ea nu
era detectiv, n u ştia c e p r o c e d u r i trebuia să urmeze c a
s ă c a p e t e a c c e s u l la d o s a r e l e p e care ar fi trebuit să le
e x a m i n e z e c a să p o a t ă d a d e u r m a lui. Cel mai b u n
lucru d e făcut, b ă n u i a , era s ă a n g a j e z e u n detectiv par­
ticular adevărat, unul care ştia c u m s ă se d e s c u r c e c u
astfel d e lucruri... Dar asta era o cheltuială î n s e m n a t ă şi
ea nu-şi mai p u t e a permite a ş a c e v a d u p ă ce-şi folosise
a p r o a p e toţi banii lichizi p e n t r u c u m p ă r a r e a casei.
Şi u n d e să g ă s e a s c ă u n detectiv? A s e m e n e a animal
c i u d a t n u exista în P r e s c o t t , dar b ă n u i a c ă p u t e a g ă s i
în orice o r a ş d e m ă r i m e mijlocie; B a t o n R o u g e era d e
e x e m p l u u n o r a ş c u a p r o a p e u n sfert d e milion d e lo­
cuitori, dar p a r c ă şi c a m p r e a a p r o a p e d e sfera d e in­
fluenţă a lui Gray. N e w Orleans-ul era p r o b a b i l c e v a mai
sigur. Poate c ă era e a p a r a n o i c ă în legătură c u puterea
lui Gray, dar p ă r e a preferabil să fie p a r a n o i c ă decît s ă
fie prinsă pe nepregătite. Un bărbat care î m p i e d i c a o
f e m e i e să-şi c u m p e r e p r o d u s e d e la b ă c ă n i e era de-a
d r e p t u l d i a b o l i c ! G u r a i se strînse la acest g î n d şi în cele
d i n u r m ă îşi p e r m i s e u n zîmbet mic. Pe d e altă parte,
168

luase a m i n t e foarte serios pînă u n d e se întindeau a m e ­


ninţările şi avertismentele lui.
Da, a v e a să-şi a n g a j e z e u n detectiv particular versat
care s ă verifice cărţile d e credit şi conturile b a n c a r e ,
chestii d e g e n u l ăsta. D a c ă G u y era î n c ă în viaţă, c u
s i g u r a n ţ ă c ă se f o l o s i s e d e imperiul financiar p e care-l
c r e a s e c a să se p o a t ă întreţine; nu-l prea v e d e a p e G u y
spălînd v a s e p e u n salariu d e mizerie. Probabil era p o ­
sibil s ă d e s c o p e r e c ă a v e a u n c o n t p e r s o n a l d e care nu
ştia n i m e n i . Şi, desigur, orice detectiv mai p r i c e p u t ar fi
fost în stare s ă afle asta într-un t i m p relativ scurt, p r o b a ­
bil v r e o s ă p t ă m î n ă , a ş a c ă şi plata nu v a fi foarte mare.
Dar d a c ă nici detectivul n u d ă d e a d e o astfel d e
urmă? D a c ă G u y s-ar fi folosit d e o carte d e credit, Gray
c u s i g u r a n ţ ă ar fi ştiut d e asta, ar fi văzut scăzămîntul pe
registrele d e la finele fiecărei luni. Oare Gray ştiuse în
toţi acei ani u n d e a n u m e se afla tatăl lui şi nu s p u s e s e
a b s o l u t nimic? A c e a s t ă posibilitate era ciudată... şi tot­
o d a t ă o înfuria. D a c ă Gray l-ar fi găsit p e Guy, oare nu
l-ar fi c o n t a c t a t c u m v a ? Şi d a c ă ar fi luat c o n t a c t c u el,
n-ar fi aflat c ă G u y n u f u g i s e d e fapt c u Renee? Deci
asta î n s e m n a n e a p ă r a t c ă Gray n u d ă d u s e d e tatăl s ă u ,
p e n t r u c ă altfel n-ar fi c o n t i n u a t a c e a v e n d e t ă c u ea.
N u p u t e a uita care era cel mai p r o b a b i l s c e n a r i u şi
a n u m e , cel în care G u y era mort. îl p u t e a v e d e a p l e c î n d ,
deşi divorţul ar fi Jost u n p a s mai logic, dar nu-l p u t e a
v e d e a neluînd c o n t a c t în nici u n fel c u copiii lui, s a u
p l e c î n d d e lîngă averea Rouillard. Pur şi s i m p l u a ş a
c e v a n u stătea în firea u m a n ă . T r e b u i a să-i d e a detecti­
vului o ş a n s ă să-l g ă s e a s c ă p e Guy, dar n u c r e d e a c ă
avea s ă r e u ş e a s c ă . D u p ă asta avea s ă î n c e a p ă s ă p u n ă
întrebări prin o r a ş ; n u ştia ce a n u m e p u t e a d e s c o p e r i ,
dar r ă s p u n s u l la ghicitoare se afla a c o l o , t r e b u i a doar
să-şi d e a s e a m a c u m s ă a d u n e răspunsurile c a s ă p u n ă
piesele la locul lor. C i n e v a t r e b u i a s ă ştie c e a n u m e se
169

întîmplase în n o a p t e a a c e e a . A d e v ă r u l trebuia să fie


a c o l o , aşteptînd p e c i n e v a să-l d e s c o p e r e .
Trase din sertar o foaie d e hîrtie, ezită un m o m e n t şi,
c u reţineri, scrise n u m e l e m a m e i sale în c a p . Ar fi fost o
c o i n c i d e n ţ ă p r e a m a r e c a Renee s ă fi plecat în aceeaşi
seară în care G u y d i s p ă r u s e şi s ă n u ştie absolut nimic
d e s p r e asta. Poate chiar f u g i s e r ă î m p r e u n ă şi ceva se
întîmplase d u p ă a c e e a c u Guy, c e v a c e Renee a s c u n ­
d e a . D e o a r e c e s i n g u r e l e c i r c u m s t a n ţ e p e care Faith şi
le p u t e a i m a g i n a c u Renee v i o l e n t ă erau cele în care
î n c e r c a s ă se a p e r e d e cineva, f u s e s e c u m v a o b l i g a t ă
s ă p u n ă n u m e l e lui Renee în c a p u l listei.
Alături d e n u m e l e lui Renee, p e n t r u c ă avea un m o ­
tiv s o l i d , scrise Gray c u litere d e tipar. Privi spre cele
d o u ă n u m e . Unul din ei, poate chiar amîndoi ştiau foarte
bine c e a n u m e se întîmplase c u Guy. îşi p u n e a la bătaie
şi ultimul b a n d i n c a s ă . Simţi c u m o c u p r i n d e u n val d e
greaţă. între cei d o i s u s p e c ţ i la crimă, p e care l-ar alege
c a fiind cel mai potrivit: p e m a m a ei s a u p e bărbatul pe
care-l i u b e a d e c î n d se ştia?
Tristă şi p a r c ă b o l n a v ă , Faith privea amărîtă hîrtia.
Faptul c ă ştia cine p u t e a u fi asasinii n-o încînta deloc. Şi
t r e b u i a să fie c e a mai m a r e p r o a s t ă d e p e pămînt, p e n ­
tru c ă indiferent cît se străduise Gray să-i d i s t r u g ă viaţa
şi s ă f a c ă lucrurile i m p o s i b i l d e îndurat, indiferent d a c ă
îşi î n c h i p u i a c ă era c u m v a implicat în m o a r t e a tatălui
său, nu reuşea deloc să fugă, să distrugă sau să scape
c u m v a d e atracţia p e care o s i m ţ e a faţă d e el şi care
p ă r e a c ă s e c i m e n t a s e adînc în oasele ei, se simţea
p r e c u m o b u c a t ă d e metal atrasă d e u n m a g n e t . N u m a i
d a c ă - l v e d e a şi s e s i m ţ e a slăbită p e d i n ă u n t r u , şi cînd o
a t i n g e a , s i m ţ e a a c e a s t a p r e c u m o u n d ă d e electricitate
ce-i p ă t r u n d e a în fiecare celulă a t r u p u l u i . N-o atinsese
n i c i o d a t ă decît la mînie; dar c u m ar fi fost d a c ă ar fi
venit la e a c a u n iubit, c u intenţii d i n cele mai plăcute?
170

Nu-şi p u t e a i m a g i n a . Probabil c ă sîngele i-ar fi dat în


c l o c o t şi inima i-ar fi e x p l o d a t .
Dar c e v a f a c e d a c ă o s ă afle c ă Gray într-adevăr
şi-a ucis tatăl s a u a p u s p e altcineva să-l o m o a r e ? Gin-
dul acela îi p r o v o c a o d u r e r e ascuţită în c o ş u l pieptului,
s m u l g î n d u - i u n g e a m ă t s u r d . Ar fi nevoită s ă f a c ă a c e ­
laşi lucru p e care l-ar f a c e d a c ă altcineva ar fi făptaşul.
Altfel n-ar mai p u t e a trăi e a însăşi. Şi ar plînge p r o b a b i l
p e n t r u t o t restul vieţii.
Dar mai existau şi alţi s u s p e c ţ i , deşi n u p ă r e a u p o ­
triviţi, îi t r e c u p e listă, s u b n u m e l e din c a p u l ei. Noelle.
A m o s . M o n i c a . G î n d i n d u - s e mai bine lista s-ar fi putut
lungi c u ceilalţi bărbaţi c u care se c u l c a s e Renee, c a şi
c u celelalte femei c u care îşi f ă c u s e G u y d e c a p . Pentru
d o i o a m e n i îndrăgostiţi u n u l d e celălalt, fuseseră remar­
cabil d e n e c r e d i n c i o ş i . Şi Ed M o r g a n trebuia s ă apară
p e listă, iar Faith îi scrise n u m e l e c u o plăcere neas-
c u n s ă . îşi c e r c e t ă creierul, c ă u t î n d s ă afle şi alte n u m e ,
dar d o i s p r e z e c e ani î n s e m n a u u n t i m p î n d e l u n g a t şi
majoritatea bărbaţilor deveniseră de nerecunoscut.
Poate c ă bîrfele d i n o r a ş îi p u t e a u aminti cîte ceva d e
femeile cucerite d e Guy. Pentru c ă d a c ă se lua d u p ă
r e p u t a ţ i a l u i , a v u s e s e u n a d e v ă r a t h a r e m în s t a t u l
Louisiana. P r o b a b i l c ă p u t e a a d ă u g a pe listă şi n u m e l e
cîtorva d o a m n e d i n s o c i e t a t e a înaltă a Prescott-ului şi
a u t o m a t şi p e soţii lor. Plină d e a m ă r ă c i u n e , azvîrli pixul,
în felul în care şe tot l u n g e a lista, Ja fel d e bine p u t e a să
ia şi cartea d e telefon şi s ă î n c e a p ă c u litera a.

- N u arătaţi d e l o c a detectiv particular.


Francis P. Pleasant arăta d e fapt c a u n afacerist
171

c o n s e r v a t o r şi p r o s p e r . în b i r o u n u existau scrumiere
pline c u m u c u r i d e ţigară, b a d i m p o t r i v ă , era foarte ele­
g a n t şi foarte curat, iar el era î m b r ă c a t într-un c o s t u m
gri care i se p o t r i v e a foarte bine. A v e a o c h i negri şi trişti
care însă se luminară puţin atunci cînd o privi zîmbindu-i.
- Chiar credeţi c ă t r e b u i a să a m o sticlă d e b o u r b o n
pe m a s ă şi o ţ i g a r ă să-mi atîrne din g u r ă c u s c r u m u l
lung de un centimetru?
- C a m a ş a c e v a . îi întoarse zîmbetul. Sau să fi purtat
cel puţin o c ă m a ş ă hawaiiană.
El î n c e p u s ă rîdă c u plăcere.
- N u e d e l o c stilul m e u . Soţia mi-a ales î n t o t d e a u n a
c u mare grijă hainele... Se o p r i şi tristeţea se reîntoarse
în o c h i în v r e m e c e se uita spre o fotografie înrămată d e
pe b i r o u .
Faith îi urmări privirea. R a m a era aşezată î n . u n g h i
faţă d e locul în care stătea, dar tot p u t u v e d e a c ă p o z a
înfăţişa o f e m e i e d e vîrstă mijlocie, c u o faţă d r ă g u ţ ă şi o
expresie atît d e veselă, încît te invita s ă zîmbeşti. Pro­
babil c ă murise d e exista atîta tristeţe în ochii lui.
- A c e e a este soţia dumitale? îl întrebă Faith c u blîn-
deţe.
El reuşi s ă z î m b e a s c ă d i n n o u , dar foarte încordat.
- p a . A m p i e r d u t - o c u cîteva luni în u r m ă .
- îmi pare foarte rău. De-abia îl întîlnise, dar simpatia
d i n v o c e a ei era foarte sinceră.
- A fost o b o a l ă neaşteptată, îi mărturisi c u o v o c e
t r e m u r ă t o a r e . Eu a m p r o b l e m e c u inima; a m î n d o i a m
crezut c ă e u o s ă m ă d u c p r i m u l . Şi ne şi pregătiserăm
p e n t r u asta. E c o n o m i s i s e m cît d e mulţi bani p u t e a m
p e n t r u v r e m e a în care n-aş mai fi putut s ă lucrez. A p o i
s-a î m b o l n ă v i t ea, o răceală, n e - a m zis a m î n d o i , n u m a i
c ă d u p ă patruzeci şi o p t d e ore murise d i n c a u z a unei
p n e u m o n i i virale. Pînă să-şi d e a ea s e a m a c ă era într-a­
devăr foarte b o l n a v ă , c ă n u era v o r b a d o a r d e o s i m p l ă
172

răceală, a f o s t deja p r e a tîrziu.


Ochii detectivului se înecară în lacrimi şi Faith se
întinse imediat p e d e a s u p r a mesei d e lucru să-l bată pe
mînă. El îşi întoarse p a l m a c a să-i p r i n d ă degetele, d u p ă
care clipi uimit.
- îmi pare rău, se s c u z ă r o ş i n d . îşi s c o a s e batista
şi-şi şterse o c h i i . N u ştiu c e m-a apucat. Eşti o clientă,
d e - a b i a n e - a m întîlnit şi uite c ă m-am şi a p u c a t să-ti
plîng pe umăr.
- Şi e u a m pierdut o a m e n i i p e care-i i u b e a m , îi răs­
p u n s e ea, g î n d i n d u - s e la Scottie şi la Kyle. Cîteodată te
ajută să v o r b e ş t i d e s p r e asta.
- Da, a ş a e, dar n u e c e v a obişnuit p e n t r u mine.
S i n g u r a m e a s c u z ă este c ă a m găsit c e v a foarte c a l d la
tine, d r a g a m e a . îşi d ă d u s e a m a c ă a d ă u g a s e Ja tot
restul şi o alintare şi roşi şi mai rău. M ă r o g . Poate c ă ar
fi mai bine să te întreb c e te-a a d u s aici.
- Un b ă r b a t care a d i s p ă r u t c u d o i s p r e z e c e ani în
u r m ă , îi r ă s p u n s e . Aş vrea c a d u m n e a t a s ă afli d a c ă mai
este încă în viată.
El îşi ridică stiloul şi mîzgăli c e v a pe un formular
legal.
- Tatăl t ă u ? Un v e c h i prieten?
- Nimic d e g e n u l ăsta. A fost a m a n t u l m a m e i mele.
D o m n u l Pleasant îşi ridică privirea s p r e ea, fără s ă
p a r ă d e l o c uimit. Probabil c ă în profesia lui p r i m e a ce­
reri c u mult mai 'bizare decît a ei. Gîndindu-se c ă avea
mai multe ş a n s e s ă afle c e v a d a c ă ştia toarte detaliile şi
c i r c u m s t a n ţ e l e , mai d e g r a b ă decît simplele descrieri ale
lui Guy, c a vîrsta, înfăţişarea, obiceiurile, îi relată c u
simplitate t o t ce se întîmplase în u r m ă c u d o i s p r e z e c e
ani şi d e c e a n u m e d o r e a s ă afle d a c ă G u y era î n c ă în
viată.
- T r e b u i e s ă v ă s p u n , c o n t i n u ă , c ă e u c r e d c ă este
mort. Poate c ă m ă las d u s ă p r e a mult d e imaginaţie, dar
173

c r e d c ă l-a ucis cineva.


D o m n u l Pleasant aranja c u grijă stiloul pe foaia c u
formularul, plasîndu-l între d o u ă linii albastre.
- D o a m n ă Hardy, sper c ă v ă daţi s e a m a că, luînd în
c o n s i d e r a r e c e e a c e mi-aţi s p u s , şi m a m a d u m n e a ­
v o a s t r ă este foarte posibil s ă fie c u m v a implicată. Ca să
plece în a c e e a ş i noapte... m ă r o g , c r e d c ă înţelegeţi.
- Da, înţeleg. Deşi n u p r e a c r e d să-l fi ucis chiar ea.
M a m a m e a , îi zise Faith c u u n zîmbet subţire, nu ar fi
omorît n i c i o d a t ă g î s c a c u o u ă l e d e aur.
- Dar chiar credeţi c ă ştie c e a n u m e s-a întîmplat?
Faith încuviinţă d i n c a p .
- A m încercat s-o fac s ă v o r b e a s c ă d e s p r e asta, dar
n-a vrut nici în ruptul c a p u l u i .
- B ă n u i e s c c ă n u aveţi nici u n fel d e d o v a d ă p e care
s-o puteţi p r e z e n t a şerifului.
- Nici u n a . A d e v ă r u l este c ă n u v r e a u să aflaţi d a c ă
a fost ucis, d o m n u l e Pleasant, e u vreau d o a r să aflaţi,
d a c ă este p o s i b i l , d a c ă mai este s a u n u în viaţă. Există
o posibilitate d e s t u l d e r e d u s ă să fi plecat lăsînd totul în
urmă.
- Foarte r e d u s ă , îi r ă s p u n s e el. Deşi trebuie s ă admit
c ă s-au întîmplat lucruri şi mai c i u d a t e . Şi d a c ă există
v r e o pistă înregistrată p e v r e u n d o c u m e n t , o s-o g ă ­
sesc. D a c ă ar fi fugit d e lege atunci şi-ar fi s c h i m b a t
n u m e l e , dar n-ar fi avut nici u n motiv, înţeleg p e n t r u
c a r e să-şi a s c u n d ă a d e v ă r a t a i d e n t i t a t e . Ar t r e b u i s ă
fie destul d e uşor să d ă m d e - o u r m ă d a c ă a ieşit pe
u n d e v a la suprafaţă.
- M u l ţ u m e s c , d o m n u l e Pleasant. S c o a s e o carte d e
vizită d e afaceri şi i-o înmînă. A c o l o este n u m ă r u l d e
telefon. S u n a ţ i - m ă a t u n c i cînd veţi afla ceva.
Părăsi biroul detectivului, simţindu-se m u l ţ u m i t ă d e
alegerea făcută. îl c o n t a c t a s e mai întîi la t e l e f o n , d i s c u ­
t a s e r ă d e s p r e o n o r a r i u l lui şi îşi stabiliseră a p o i întîlni-
174

rea. A p o i verificase referinţele d e s p r e el şi f u s e s e foarte


m u l ţ u m i t ă d e r ă s p u n s u r i l e primite. D o m n u l Pleasant f u ­
s e s e c ă l d u r o s r e c o m a n d a t d e t o a t e c u n o ş t i n ţ e l e ei d e
afaceri, f u s e s e d e s c r i s cinstit şi c o m p e t e n t , g e n u l d e
p e r s o a n ă în care o a m e n i i aveau în general încredere. Şi
d a c ă G u y era î n c ă în viaţă, d o m n u l Pleasant avea să-l
găsească.
A r u n c ă o privire s p r e c e a s u l d e la mînă. Părăsise
Prescott-ul d i m i n e a ţ a d e v r e m e şi o p o r n i s e s p r e N e w
Orleans c a s ă a j u n g ă la întîlnirea c u detectivul, care
însă n u d u r a s e atît d e mult p e cît anticipase ea. M a r g o t
era în o r a ş şi Faith fixase o întîlnire la prînz c u ea la
Curtea celor două surori. A v e a destul t i m p c a s ă a j u n g ă
a c o l o , a ş a c ă se întoarse c u m a ş i n a la hotel, lăsînd-o în
parcare, d u p ă care o p o r n i agale p e j o s c a să-şi f a c ă şi
cîteva c u m p ă r ă t u r i .
Era c u m p l i t d e c a l d în v r e m e ce ea străbătea străzile
î n g u s t e ale cartierului f r a n ţ u z e s c , aşa c ă în cele d i n
u r m ă traversă pe partea umbrită. Vizitase New Orleans-ul
d e multe ori, d i n c a u z a ramurii d e agenţie care îşi avea
birourile a c o l o , dar n i c i o d a t ă n u a v u s e s e t i m p să ex­
ploreze v e c h i u l oraş. Trăsuri trase d e cai se m i ş c a u
alene p e s t r a d ă , c u vizitiul s a u g h i d u l explicîndu-le şi
arătîndu-le turiştilor atracţiile d i n z o n ă . Dar cei mai mulţi
o a m e n i se b a z a u p e picioarele lor c a să p o a t ă vizita în
v o i e v e c h i u l cartier. Mai tîrziu, m a r e a atracţie u r m a u să
fie barurile şi cluburile d e n o a p t e ; dar ziua, atît d e d e ­
v r e m e , m a r e a atracţie o c o n s t i t u i a u cumpărăturile, iar
m u l ţ i m e a d e m a g a z i n a ş e ,de î m b r ă c ă m i n t e , d e m a g a ­
zine d e antichităţi şi t o n e t e l e d e s t r a d ă d ă d e a u p o s i ­
bilitatea oricui să-şi c h e l t u i a s c ă toţi banii d i n b u z u n a r e .
Intră şi e a într-un m a g a z i n c u lenjerie şi-şi c u m p ă r ă
o c ă m a ş ă d e n o a p t e d e c u l o a r e a piersicii p e care ar fi
p u t u t s-o p o a r t e şi o regină a H o l l y w o o d - u l u i prin anii
'50. D u p ă c e p u r t a s e d o a r vechituri mici în primii pai-
175

s p r e z e c e ani d e viată, se s i m ţ e a c u m p l i t d e i n d u l g e n t ă
cînd v e n e a v o r b a să-şi c u m p e r e haine noi a c u m . Nu-şi
mai p u t e a stîrni d e l o c interesul s ă m e a r g ă să-şi c u m ­
pere haine d e calitate p r o a s t ă d a c ă tot mai avea c e v a
bani în b u z u n a r , a ş a c ă , d e s e o r i , îşi permitea lucruri din
cele mai l u x o a s e : lenjerie intimă d i n d a n t e l ă şi mătase,
c ă m ă ş i d e n o a p t e s o m p t u o a s e , p a n t o f i d e c e a mai
b u n ă calitate. A c e s t e mici i n d u l g e n ţ e o f ă c e a u să simtă
c ă timpurile rele r ă m ă s e s e r ă p e n t r u t o t d e a u n a u n d e v a
în u r m ă .
Cînd a j u n s e la restaurant, M a r g o t era deja a c o l o şi o
a ş t e p t a î n ă u n t r u . B l o n d a c e a înaltă d e c u m o văzu sări
d e p e s c a u n şi-o î m b r ă ţ i ş a înfocată, deşi nu t r e c u s e
decît o s ă p t ă m î n ă d e c î n d Faith părăsise Dallas-ul.
- Ce bine îmi p a r e s ă te v ă d ! Ei bine, te-ai instalat
confortabil în micul t ă u s ă t u c ? Eu n u c r e d c ă o să m ă
mai aşez v r e o d a t ă la c a s a m e a ! Prima m e a călătorie d e
afaceri şi este t o c m a i la N e w Orleans! Nu-i u n loc de-a
d r e p t u l m i n u n a t ? Sper c ă n u te superi d a c ă o să stăm
în g r ă d i n ă şi n u î n ă u n t r u , nu? Ştiu c ă este foarte c a l d ,
dar d e cîte ori o să p o t s ă m ă n î n c în N e w Orleans în
g r ă d i n a unui restaurant?
Faith z î m b i la artileria g r e a a cuvintelor. Da, era
foarte clar c ă M a r g o t se b u c u r a d i n plin d e n o u a slujbă.
- Păi, stai să v e d e m . A m d o u ă z e c i şi ş a s e d e ani şi
este p r i m a d a t ă c î n d voi lua m a s a d e prînz în grădină,
aşa că e u zic c ă a ş a c e v a nu se întîmpla prea d e s .
- S c u m p o , la t r e a b a asta t e - a m întrecut c u z e c e ani,
a ş a c ă este chiar mai rară decît îţi î n c h i p u i t u , c a atare
a m d e g î n d s ă m ă b u c u r d e fiecare minut în parte.
Se aşezară p e s c a u n e la o m a s ă d i n g r ă d i n ă . Nu era
chiar atît d e c a l d a c o l o p e n t r u c ă le a p ă r a u umbrelele şi
mai erau şi c o p a c i i d i n jur care d ă d e a u u m b r ă d e a s ă .
M a r g o t v ă z u imediat p u n g a din mîna lui Faith.
- V ă d c ă ai f o s t la c u m p ă r ă t u r i . Ce-ai luat?
176

- O c ă m a ş ă d e n o a p t e . A ş vrea să ţi-o arăt, dar n u


p o t s-o s c o t chiar în mijlocul restaurantului.
Ochii lui M a r g o t p r i n s e r ă a străluci.
- Deci g e n u l ăla d e c ă m a ş ă d e n o a p t e , eh?
- Hai s ă s p u n e m c ă n u este t o c m a i g e n u l p e care-l
purta b u n i c a , îi r ă s p u n s e Faith delicată, z î m b i n d b u c u ­
roasă.
Un c h e l n e r zîmbăreţ le t u r n ă a p a rece în p a h a r e şi
clinchetul u ş o r al c u b u r i l o r d e g h e a ţ ă îi a d u s e r ă aminte
cît d e însetată era şi cît d e tare se î n c i n s e s e în d r u m
s p r e restaurant. în v r e m e ce-şi s o r b e a a p a , a r u n c ă în jur
o privire la ceilalţi o a m e n i d e la m e s e şi, la un m o m e n t
dat, d ă d u ochii c u Gray Rouillard.
Inima îi săltă imediat. Era instalat, î m p r e u n ă c u u n alt
b ă r b a t care stătea c u s p a t e l e la ea, c a m la d o u ă m e s e
d e p ă r t a r e d e c e a la care se aşezaseră ele. Ochii negri îi
s t r ă l u c e a u a t u n c i c î n d îşi r i d i c ă p a h a r u l d e v i n , s a l u -
tînd-o maliţios.
- C u n o ş t i p e c i n e v a d e aici? întrebă Margot, întor-
cîndu-se în s c a u n . Gray îi zîmbi şi ei. M a r g o t zîmbi la
rîndu-i în s e m n d e r ă s p u n s , părînd copleşită, d u p ă care
se întoarse c u faţa s p r e Faith, părînd lovită c u leuca.
Sfinte Sisoie, oftă ameţită de-a binelea.
Faith o înţelegea foarte bine. Culorile aprinse ale
N e w Orleans-ului i se p o t r i v e a u foarte bine lui Gray. Era
î m b r ă c a t într-un c o s t u m uşor d e vară, croit în stil italie­
nesc, şi c u o c ă m a ş ă d e u n albastru palid care-i s c o t e a
în e v i d e n ţ ă foarte bine pielea măslinie. Părul n e g r u şi
d e s era prins la s p a t e într-o c o a d ă c u o c l e m ă d e bronz.
Iar m i c u l d i a m a n t strălucea în lobul urechii stîngi. C u
umerii a c e i a laţi şi c u graţia felină c u care stătea c o m o d
aşezat p e s c a u n , a t r ă g e a c a u n m a g n e t privirile tuturor
femeilor d i n g r ă d i n a restaurantului. N u era d e l o c u n tip
f r u m o s , d e o f r u m u s e ţ e clasică; d e la strămoşii lui fran­
cezi m o ş t e n i s e nasul subţire, galic, p o a t e c e v a c a m
177

prea l u n g , şi o b a r b ă d e a s ă care la v r e m e a prînzului


d e j a îşi arăta u m b r a , d e ş i se răsese d e dimineaţă. Maxi­
larul p ă r e a la fel d e p u t e r n i c p r e c u m o piatră. N u , la
Gray n u exista nimic d r ă g u ţ s a u f r u m o s . El era d o a r
i m p o z a n t şi excitant într-un fel p e r i c u l o s c u ochii aceia
întunecaţi şi, o b r a z n i c i , şi c u c u r b a leneşă a buzelor
senzuale. Arăta c a u n b ă r b a t încrezător şi aventuros,
atît în pat cît şi în viaţa d e zi c u zi.
- Cine e? suflă M a r g o t . Şi îl c u n o ş t i s a u te-ai a p u c a t
s ă flirtezi c u u n străin?
- N-am flirtat d e l o c , p r o t e s t ă Faith, uimită, întor-
cîndu-şi privirea în cealaltă parte a grădinii, d e p a r t e d e
Gray.
M a r g o t î n c e p u s ă rîdă.
- S c u m p o , micul t o a s t p e care l-ai închinat s p u n e a
c e v a d e g e n u l : „ V i n o ş n a - m ă , f r u m o s u l e , d a c ă crezi c ă
eşti destul d e b ă r b a t . " îţi î n c h i p u i c u m v a c ă un pirat c a
ăsta are s ă i g n o r e o a s e m e n e a p r o v o c a r e ?
Ochii lui Faith se lărgiră.
- N-a fost d e l o c aşa. El şi-a ridicat p a h a r u l c u vin
s p r e m i n e , a ş a c ă a m făcut şi e u la fel c u paharul m e u
c u a p ă . De c e s ă c r e a d ă altceva d e s p r e asta cînd el a
fost cel care a î n c e p u t ?
- în ultimul t i m p te-ai mai uitat în o g l i n d ă ? o întrebă
M a r g o t , t r ă g î n d c u o c h i u l p e s t e u m ă r în direcţia lui
Gray, u n zîmbet întinzîndu-i d e o d a t ă buzele.
Faith d ă d u d i n mînă a lehamite.
- A s t a n-are nimic d e - a f a c e c u c e e a c e d i s c u t a m . El
n-ar...
- El chiar a ş a şi f a c e , o întrerupse M a r g o t satis­
f ă c u t ă , în v r e m e ce Faith tresări vizibil c î n d o b s e r v ă c ă
Gray îşi părăsise locul şi se î n d r e p t a s p r e ele.
- D o a m n e l o r , m o r m ă i el în v r e m e c e ridica d e j a o
mînă d e - a lui Faith d e p e m a s ă , înclinîndu-se d e a s u p r a
ei într-un g e s t al vechii lumi, care-l p r i n d e a d e m i n u n e .
178

Ochii ei uimiţi îi întîlniră p e ai lui, văzînd în adîncul lor


pericolul şi c e v a c a l d şi ciudat, înainte c a el să-i a c o ­
pere c u p l e o a p e l e în v r e m e ce-şi atingea buzele d e
d e g e t e l e ei. Buzele lui erau m o i şi calde, foarte calde.
Inima îi b ă t e a d u r e r o s între c o a s t e şi Faith î n c e r c ă să-şi
retragă mîna, dar strînsoarea lui deveni mai p u t e r n i c ă şi
imediat d u p ă a c e e a îi simţi vîrful limbii atingîndu-i în­
cheieturile d e g e t e l o r . Uluită, tresări iarăşi, iar el deveni
d e o d a t ă c o n ş t i e n t d e m i ş c a r e a a c e e a , acest lucru citin-
d u - s e foarte clar în o c h i i întunecaţi în v r e m e ce-i elibera
mîna şi se î n d r e p t a d e s p a t e .
Se î n t o a r s e a p o i s p r e M a r g o t , care îi întinsese deja
mîna, z ă p ă c i t ă , şi se a p l e c ă la fel d e curtenitor d e a ­
s u p r a ei, d e ş i nu-i s ă r u t ă d e g e t e l e . Dar asta n u c o n t a .
M a r g o t n-ar fi p u t u t arăta mai încîntată nici d a c ă ar fi
a c o p e r i t - o c i n e v a c u d i a m a n t e . întrebîndu-se d a c ă a c e ­
eaşi expresie p i e r d u t ă se reflecta şi în privirea ei, Faith
îşi lăsă ochii în j o s , d e ş i , desigur, a c u m era mult prea
tîrziu. Gray era mult p r e a experimentat c a s ă p i a r d ă o
a s e m e n e a n u a n ţ ă . Degetele o f u r n i c a u şi pielea d e pe
încheieturi o a r d e a a c o l o u n d e o atinsese limba lui.
Punctul acela u m e d p ă r e a cînd rece, cînd cald, a ş a c ă
îşi încleşta mîna p e n t r u a se elibera d e a c e a senzaţie. Şi
faţa îi a r d e a . Gestul lui f u s e s e o p a r o d i e subtilă a unui
act s e x u a l , o penetrare în bătaie d e j o c la care trupul ei
deja r ă s p u n d e a , <făcînd-o s ă transpire şi să se simtă
încinsă. Işi s i m ţ e a deja sfîrcurile ridicîndu-se împotriva
dantelei sutienului. La n a i b a c u el!
- Gray Rouillard, t o c m a i îi m u r m u r a lui Margot. Faith
şi c u mine sîntem c u n o ş t i n ţ e v e c h i .
Cel puţin n u minţise, c u g e t ă Faith privind c u m Mar­
g o t se p r e z e n t ă la rîndu-i, şi, s p r e m a r e a ei oroare, îl
invită p e Gray s ă se aşeze la m a s a lor. Prea tîrziu, o
avertiză p e M a r g o t c u piciorul p e s u b m a s ă .
- M u l ţ u m e s c , îi r ă s p u n s e Gray, zîmbindu-i lui Margot
179

c u atîta f a r m e c , încît a c e a s t a nici măcar n u r e m a r c ă


lovitura lui Faith. Dar a m venit aici c u afaceri şi trebuie
s ă m ă întorc la m a s a m e a . A m venit pentru u n m o m e n t
c a s ă v o r b e s c c u Faith. V ă c u n o a ş t e ţ i d e multă v r e m e ?
- De patru ani, îi r ă s p u n s e Margot, a d ă u g î n d a p o i
c u mîndrie: Eu sînt directorul ei d e d e p a r t a m e n t .
Faith o izbi iarăşi în g l e z n ă c e v a mai tare şi, cînd
M a r g o t îi a r u n c ă o privire s u r p r i n s ă , i-o întoarse c u u n a
d e avertizare.
- Da? insistă Gray, părînd d e o d a t ă foarte interesat.
Privirea lui p a r c ă tăia în c a r n e vie. Şi c u ce afaceri v ă
ocupaţi?
Intr-un final, înţelegînd mesajul disperat al prietenei,
M a r g o t îi a r u n c ă o privire derutată.
- Nimic d e nivelul t ă u , îi r ă s p u n s e Faith, zîmbindu-i
atît d e rece, încît Gray ridică d i n u m e r i , dîndu-şi s e a m a
c ă n u avea s ă mai o b ţ i n ă nici u n fel d e informaţii.
Faith respiră uşurată, d u p ă care se î n c o r d a iarăşi
atunci cînd el se a p l e c ă peste ea, c u o graţie m a s c u l i n ă
ieşită d i n c q r n u n , care-i a d u s e faţa la acelaşi nivel c u al
ei. Era mult mai dificil să-şi a s c u n d ă expresia feţei a c u m
c î n d era lîngă e a decît o p u t u s e face cît t i m p r ă m ă s e s e
în picioare. Stînd atît d e a p r o a p e \\ p u t u desluşi pupilele
n e g r e d e p e f o n d u l maroniu-închis al irisului şi lucirea
d i n ele în v r e m e c e - o privea.
- Tare aş fi vrut să fi ştiut c ă aveai şi t u t r e a b ă la
N e w Orleans, s c u m p o . A m fi putut m e r g e c u m a ş i n a
împreună.
Dacă-şi î n c h i p u i s e c ă avea s ă se prefacă în faţa lui
M a r g o t , a t u n c i o j u d e c a s e greşit. Şi d a c ă îşi închipuise
c ă f a r m e c u l d e n e c o n t e s t a t p e care-l a v e a îi t r a n s ­
f o r m a s e creierul într-un fel d e p a s t ă , s e înşelase şi în
a c e a s t ă privinţă. C e mult i-ar fi p l ă c u t să-i s p u n ă v e r d e
în faţă c ă era o f e m e i e d e afaceri c u m a r e s u c c e s ,
numai că săptămîna ce se scursese o făcuse de două
180

ori mai p r e c a u t ă în a-i împărtăşi vreun fel d e informaţie


d e s p r e p r o p r i a - i p e r s o a n ă . R e s p e c t a b i l i t a t e a n-ăr fi
s c h i m b a t c u nimic p ă r e r e a lui s a u a întregului oraş, pînă
cînd - şi d a c ă - r e u ş e a c u m v a s ă d o v e d e a s c ă c ă m a m a
ei nu f u g i s e d e l o c c u t a t ă l lui, d e c i pînă a t u n c i , n i m i c
n u a v e a s ă s c h i m b e atitudinea lor. Ridicîndu-şi bărbia,
s e m n sigur d e furie, îi r ă s p u n s e :
- Mai r e p e d e aş fi f ă c u t p e j o s tot d r u m u l pînă aici
decît să m ă fi urcat în a c e e a ş i m a ş i n ă c u tine.
M a r g o t s c o a s e u n s u n e t răguşit, dar Faith n-o în­
vrednici nici m ă c a r c u o s i n g u r ă privire; îşi păstra ochii
lipiţi d e faţa lui Gray, u n fel d e luptă a nervilor. El rînji
încîntat d e a c e a s t ă n o u ă p r o v o c a r e , d e a c e a s t ă încleş­
tare a voinţelor.
- Dar n e - a m fi putut distra d e m i n u n e şi a m fr î m ­
părţit şi... cheltuielile.
- îmi p a r e rău c ă ai p r o b l e m e c u banii, îi r ă s p u n s e
ea p e u n t o n d u l c e . Poate c ă asociatul t ă u va face o
excepţie şi te v a î m p r u m u t a c a s ă poţi să-ţi iei o c a m e r ă
la hotel.
- N u t r e b u i e să-mi fac p r o b l e m e în legătură c u plata
unei c a m e r e la hotel. Rînjetul i se lăţi şi mai mult. Eu sînt
proprietarul hotelului. r

La naiba, c u g e t ă Faith încrîncenată. T r e b u i a n e a p ă ­


rat s ă afle care dintre hoteluri îi aparţinea c a să se
asigure s ă n u mai a d u c ă nici u n fel d e g r u p d e turişti
acolo. *
- De ce s ă n u iei c i n a c u mine în seara asta? îi
s u g e r ă d e o d a t ă . A v e m o g r ă m a d ă d e lucruri d e dis­
cutat.
- N u p r e a v ă d c e a n u m e . M u l ţ u m e s c , dar n u . în
a c e a d u p ă - a m i a z ă plănuise s ă se î n t o a r c ă în Prescott,
dar prefera s ă îl lase s ă c r e a d ă c ă refuzul ei era doar
d i n c a u z ă c ă n u v o i a s ă fie alături d e el.
- Ar fi în avantajul t ă u , îi zise, în octii strălucindu-i
181

iarăşi aceeaşi lucire p e r i c u l o a s ă .


- M ă î n d o i e s c c ă t o t c e mi-ar s u g e r a un Rouillard ar
p u t e a fi c u m v a în avantajul m e u .
- î n c ă n u mi-ai ascultat sugestiile.
- Şi nici n-am d e g î n d . Intoarce-te la m a s a t a şi
lasă-mă în p a c e .
- E clar c a l u m i n a zilei c ă asta şi a v e a m d e gînd din
p r i m a clipă cînd m-am ridicat. Se î n d r e p t ă d e spate şi-şi
t r e c u u n arătător de-a l u n g u l obrazului ei. Nici nu se
p u n e p r o b l e m a s ă mai rămîn aici. D ă d u din c a p în direc­
ţia lui M a r g o t , d u p ă care se întoarse la locul lui.
M a r g o t clipi c u ochii cît c e p e l e .
- N u crezi c ă ar trebui să-l verific să v ă d d a c ă n-are
răni prea adînci? Ţi-ai s c o s g h e a r e l e rău d e tot la el. Ce
p u t e a să-ti f a c ă c a p o d o p e r a asta u m a n ă c u o c h i întu­
necaţi d e te-ai dat a ş a d e urît la el?
Faith îşi g ă s i refugiul în p a h a r u l c u a p ă , s o r b i n d din
el pînă cînd reuşi să-şi r e g ă s e a s c ă în sfîrşit calmul. Cînd
c o b o r î p a h a r u l p e m a s ă , îi r ă s p u n s e :
- T o t u l e s t e o p o v e s t e f o a r t e v e c h e c u rădăcini
adînci în trecut. El e u n fel d e Matfield şi e u o M c C o y .
- O ceartă între familii? Ei, h a i d e !
- î n c e a r c ă s ă m ă a l u n g e d i n Prescott, îi s p u s e Faith
fără o c o l . Şi d a c ă află d e a g e n ţ i a d e t u r i s m , este foarte
posibil s ă ne f a c ă n e c a z u r i , refuzînd grupurile d e turişti
trimise pe-aici. A s t a ar d ă u n a reputaţiei noastre şi a m
p u t e a să p i e r d e m b a n i b u n i . Doar l-ai auzit şi t u , este
proprietarul unui hotel d e aici. N u n u m a i c ă e p u t r e d d e
b o g a t , aşa încît are destui bani c a să-i mituiască pe
o a m e n i p e n t r u a f a c e t o t c e d o r e ş t e , dar are şi multe
relaţii d e afaceri. Eu n u aş f a c e g r e ş e a l a să-l s u b e s ­
timez.
- Pare s ă fie c e v a destul d e serios. Cine a î n c e p u t
a c e a s t ă luptă, şi a existat c u m v a şi vărsare d e sînge,
dacă tot vorbim?
182

- N u ştiu. Faith se j u c ă u n m o m e n t c u brătările d e


argint, nevrînd să-şi m e n ţ i o n e z e suspiciunile c u privire
la m o a r t e a lui Guy. M a m a m e a a fost a m a n t a tatălui lui.
C r e d c ă n u e n e v o i e să mai s p u n c ă familia lui urăşte
orice p e r s o a n ă c u n u m e l e d e Devlin. Asta trebuia să fie
o explicaţie d e s t u l d e b u n ă ; n u p u t e a să î n c e a p ă să
înşire î n t r e a g a p o v e s t e , nu-şi p u t e a etala amintirile d u r e ­
roase d i n n o a p t e a a c e e a nici chiar în faţa unei audienţe
pline d e s i m p a t i e .
- Şi c u m s p u n e a i că-i zice oraşului ăluia? întrebă
M a r g o t . Prescott? Eşti s i g u r ă c ă nu-i v o r b a d e Peyton
Place?
Rîseră î m p r e u n ă pînă c î n d chelnerul veni să le în­
t r e b e ce preferinţe aveau p e n t r u m a s a d e prînz. Aleseră
a m î n d o u ă bufetul şi intrară în sală c a să-şi aleagă felu­
rile. Faith era c o n ş t i e n t ă d e privirea î n t u n e c a t ă care-i
u r m ă r e a fiecare m i ş c a r e în parte şi tare şi-ar fi dorit c a
M a r g o t să nu fi fost atît d e pornită, încît să d o r e a s c ă
n e a p ă r a t să m ă n î n c e în g r ă d i n ă . Ar fi preferat mai re­
p e d e s ă fi fost ferită d e privirile acelea. Cine ar fi ghicit
c ă t o c m a i în z i u a a c e e a era şi el î n N e w Orleans s a u c ă
k

într-un oraş atît d e mare d ă d u s e r ă nas în nas? într-a­


devăr, restaurantul era unul c e l e b r u , dar N e w Orleans-ul
era plin d e localuri celebre.
Gray şi partenerul d e afaceri plecară la scurt t i m p
d u p ă ce e a şi c u M a r g o t se întorseseră la m a s ă c u
farfuriile î n c ă r c a t e . S'fe o p r i d i n n o u alături d e ele.
- Z ă u c ă v r e a u s ă stau d e v o r b ă c u tine, îi Zise. V i n o
în a p a r t a m e n t u l m e u , diseară p e la şase. Sînt la Beau-
ville Courtyard.
Faith reuşi c u g r e u să-şi a s c u n d ă uimirea. Beauville
era u n hotel d e m ă r i m e mijlocie c u o a t m o s f e r ă d e o ­
sebită, c o n s t r u i t în jurul unei grădini interioare. Cazase
a c o l o d e n e n u m ă r a t e ori g r u p u r i întregi d e turişti s a u
d o a r familii în v a c a n ţ ă . Dar d a c ă îi aparţinea lui Gray,
183

t r q b u i a n e a p ă r a t s ă c a u t e u n alt hotel d e aceeaşi m ă ­


rime şi c u o a t m o s f e r ă la fel d e p l ă c u t ă , pentru c ă pe al
lui n u î n d r ă z n e a să-l f o l o s e a s c ă iarăşi. Ca r ă s p u n s la
o r d i n u l lui, p e n t r u c ă a ş a îi s u n a s e , s c u t u r ă hotărîtă din
cap.
- N u , nici n-o să mai fiu aici.
Ochii lui prinseră a străluci iarăşi.
- A t u n c i îţi a s u m i u n risc d e b u n ă v o i e , îi zise d u p ă
care se î n d e p ă r t ă .
- îti a s u m i u n risc d e b u n ă v o i e ? pufni Margot i n d i g ­
nată, privind s p r e s p a t e l e lui lat. Ce d r a c u ' a vrut să
s p u n ă c u c h e s t i a asta? î n c e r c a o a r e s ă te ameninţe?
- Probabil, îi r ă s p u n s e Faith ridicînd o furculiţă plină
d e salată s p r e g u r ă . îşi închise ochii încîntată. M m m m m ,
g u s t ă din c h e s t i a asta. E m i n u n a t ă .
- Ţi-ai ieşit c u t o t u l d i n minţi? C u m d e poţi să m ă -
nînci cînd d o m n u l F ă t - F r u m o s t o c m a i te-a ameninţat
cu... ceva, b ă n u i e s c . Frustrată, M a r g o t luă furculiţa d e
pe m a s ă şi g u s t ă d i n salată. Ezită o s e c u n d ă . Ai avut
d r e p t a t e , este foarte b u n ă . P u t e m s ă ne f a c e m griji din
pricina lui şi d u p ă ce t e r m i n ă m d e mîncat.
Faith î n c e p u s ă c h i c o t e a s c ă .
- M-am o b i ş n u i t d e j a c u ameninţările lui.
- Şi s-a întîmplat v r e o d a t ă s ă le şi d u c ă la b u n
sfîrşit?
- î n t o t d e a u n a . D a c ă există c e v a b u n la Gray, întot­
d e a u n a f a c e c e e a c e s p u n e şi n u se ruşinează d e l o c
să-şi d u c ă la îndeplinire v o r b e l e .
Furculiţa lui M a r g o t se izbi c u z g o m o t d e m a s ă .
- Şi atunci c e o s ă faci?
- Nimic. în f o n d , n u m-a ameninţat c u c e v a a n u m e .
- Dar asta î n s e a m n ă c-o s ă t r e b u i a s c ă să fii pre­
gătită^ p e n t r u orice şi o r i c î n d .
- în c e e a ce-l priveşte p e el, sînt î n t o t d e a u n a atentă.
Durerea veni o d a t ă c u v o r b e l e şi îşi lăsă c a p u l în j o s
c a să-şi a s c u n d ă expresia fetei. Cît d e m i n u n a t ar fi fost
s ă se simtă relaxată şi în s i g u r a n ţ ă alături d e Gray, s ă
s i m t ă c ă p u t e a a v e a î n c r e d e r e în hotărîrea şi în dîrzenia
lui, în intensitatea c u care îşi d u c e a viaţa, şi că, e v e n ­
tual, şi-ar f o l o s i t o a t e calităţile c a s-o apere şi n i c i d e c u m
s-o atace. Oare Noelle şi M o n i c a îşi d ă d e a u s e a m a cît
d e n o r o c o a s e erau c ă a v e a u p e cineva c a el care să
poarte t o a t e luptele în locul lor? îl iubea, dar era ina­
micul ei. N u t r e b u i a n i c i o d a t ă s ă uite asta şi nu era
cazul c a acele gînduri pline d e d o r i n ţ e să-i întunece
judecata.
în m o d intenţionat d i r e c ţ i o n ă conversaţia spre s u ­
b i e c t e mai p u ţ i n p e r i c u l o a s e , î n t o r c î n d u - s e la micile
p r o b l e m e a p ă r u t e d e la m u t a r e a ei în Prescott. Era u ş u ­
rată c ă erau d o a r cîteva şi relativ minore. Se a ş t e p ­
taseră la a n u m e dificultăţi, dar M a r g o t era un director
c a p a b i l şi se d e s c u r c a d e m i n u n e c u birourile agenţiei
d i n celelalte o r a ş e . S i n g u r a diferenţă reală era faptul c ă
a c u m în loc s ă c ă l ă t o r e a s c ă Faith o f ă c e a Margot, deşi
u r m a u s ă fie p r o b a b i l şi cazuri în care s ă fie nevoie d e
p r e z e n t a ei. Dar, în g e n e r a l , totul m e r g e a foarte bine. Şi
se hotărîră c ă , d e v r e m e c e Faith tocuia atît d e a p r o a p e
d e B a t o n R o u g e şi d e N e w Orleans, p u t e a c o n t i n u a e a
s ă se î n g r i j e a s c ă d e birourile d e a c o l o , p e n t r u c ă ar fi
f o s t o prostie c a M a r g o t s ă ia avionul s a u s ă m e a r g ă c u
m a ş i n a atîta d r u m . M a r g o t era p u ţ i n d e z a m ă g i t ă , dar şi
f o a r t e p r a c t i c ă , şi s c h i m b a r e a v e n i s e d i n p a r t e a ei.
A v e a u p o a t e s ă fie daţi în care Faith n u v a reuşi s ă
m e a r g ă în nici unul dintre o r a ş e şi a t u n c i se v a m u l ţ u m i
c u acele mici vizite o c a z i o n a l e .
D u p ă p r î n z , s e d e s p ă r ţ i r ă în f a ţ a r e s t a u r a n t u l u i ,
p e n t r u c ă h o t e l u l lui M a r g o t era în d i r e c ţ i e o p u s ă celei
unde-şi lăsase Faith m a ş i n a . A c u m era şi mai cald decît
f u s e s e înainte, z ă p u ş e a l a făcînd aerul s ă p a r ă mai d e n s ,
g r e u d e respirat. Mirosul rîului era p a r c ă mai puternic şi
185

nori negri d e f u r t u n ă a m e n i n ţ a u la orizont, promiţînd o


r ă p ă i a l ă d e p r i m ă v a r ă c u t u n e t e c a r e a v e a s ă mai
a l u n g e c ă l d u r a , c a a p o i s ă t r a n s f o r m e străzile într-o
a d e v ă r a t ă s a u n ă . Faith îşi g r ă b i paşii, d o r i n d să fie pe
d r u m u l s p r e c a s ă înainte d e izbucnirea furtunii.
în v r e m e c e t r e c e a p e lîngă o u ş ă c u un mic intrînd
în faţă, care a p a r ţ i n e a unui m a g a z i n g o l la a c e a oră, o
mînă p u t e r n i c ă o prinse d i n s p a t e , trăgînd-o spre acel
- a d ă p o s t întunecat. Sînt atacată! se gîndi în acel m o ­
ment, furia c u p r i n z î n d - o d e o d a t ă şi văzînd d o a r roşu în
faţa ochilor. Luptase p r e a d i n g r e u p e n t r u c e e a ce avea
a c u m şi n u v o i a s ă r e n u n ţ e fără bătaie, în felul în care
avertiza m e r e u poliţia. A ş a c ă lovi puternic c u cotul în
s p a t e , s p r e s t o m a c u l atacatorului, a u z i n d imediat un
g e a m ă t înfundat foarte satisfăcător. Se întoarse apoi c u
faţa, c u p u m n u l pregătit şi c u g u r a d e s c h i s ă c a să strige
d u p ă ajutor. A p o i a v u d e o d a t ă o viziune tulburată a
c e v a înalt şi s o l i d , c u umeri foarte laţi, înainte să fie
strînsă alături d e t r u p u l acela şi ţipătul să-i fie înăbuşit
d e c o s t u m u l d e s c h i s la c u l o a r e croit în stil italienesc.
- Dumnezeule autotputernic, oftă Gray, amuza­
m e n t u l simţindu-i-se în g l a s . Pisică sălbatică şi roşcată,
d a c ă şi în pat eşti la fel d e sălbatică, atunci ar fi o
călăreală p e cinste.
Faith simţi c u m ş o c u l c o m e n t a r i u l u i lui se împletea
c u u ş u r a r e a d e a şti c i n e era. Respirînd d i n g r e u , se
î m p i n s e în pieptul lui, eliberîndu-se d i n strînsoare.
- S ă te ia n a i b a ! A m crezut c ă sînt a t a c a t ă d e hoţi!
Sprîncenele lui s e a d u n a r ă d e o d a t ă la r ă d ă c i n a na­
sului.
- Şi te-ai a p u c a t s ă loveşti c u c o t u l ăla ascuţit? o
întrebă c u n e î n c r e d e r e , frecîndu-şi s t o m a c u l . Şi d a c ă aş
fi f o s t într-adevăr u n hoţ şi aş fi avut u n cuţit s a u u n
pistol? N u ştiai c ă e preferabil s ă dai p o ş e t a d e b u n ă ­
v o i e , decît s ă rişti s ă fii rănită?
186

- Ba p e n a i b a , i z b u c n i ea, trăgîndu-şi părul d e pe


fată.
Fata lui Gray se î n s e n i n ă şi î n c e p u să rîdă.
- N u , b ă n u i e s c c ă n-ai face-o. întinse mîna şi-i d ă d u
o şuviţă arămie d e păr p e d u p ă u r e c h e a micuţă. Mai
întîi ataci şi d u p ă aia te mai gîndeşti, nu?
Ea îşi retrase c a p u l , n e m u l ţ u m i t ă d e atingerea lui.
- De c e m-ai înşfăcat în felul ăsta?
- T e - a m urmărit î n c ă d e cînd ai plecat d e la res­
taurant şi m-am gîndit c ă ăsta-i u n loc la fel d e b u n c a
oricare altul p e n t r u m i c a n o a s t r ă discuţie. Z ă u c ă ar
trebui s ă fii mai a t e n t ă la c i n e este în spatele t ă u .
- Treci p e s t e m o r a l ă , d a c ă nu te s u p e r i . A r u n c ă o
privire s p r e cer. V r e a u s ă a j u n g la m a ş i n ă înainte să
î n c e a p ă furtuna.
- P u t e m m e r g e la hotelul m e u s a u la al t ă u , d a c ă nu
vrei s ă s t ă m d e v o r b ă aici.
- N u . N u m e r g nicăieri c u tine. Mai ales într-o c a ­
m e r ă d e hotel. El tot f ă c e a acele remarci c u încărcătură
sexuală care o a l a r m a u . N u avea d e l o c încredere în
motivele lui şi nu^ a v e a î n c r e d e r e nici în e a însăşi c ă
avea să-i reziste. în c o n c l u z i e , era mai bine s ă stea cît
mai d e p a r t e d e el.
- A t u n c i uite d e s p r e c e e v o r b a .
Gray îi a r u n c ă o privire şi îşi d ă d u s e a m a c ă stătea
atît d e a p r o a p e d e e a în spaţiul acela îngust, încît sînii ei
a p r o a p e că-i 'atingeau c o s t u m u l . Cînd o strînsese lîngă
el c a să-i î n ă b u ş e ţipătul, îi simţise, fermi, rotunzi şi
ispititori. Ce mult ar fi vrut să-i v a d ă , să-i atingă, să-i
g u s t e . Era atît d e c o n ş t i e n t d e a p r o p i e r e a ei fizică, încît
a v e a impresia c ă era în mijlocul unui c î m p electric, c u
aerul atît d e încărcat în jurul lor, c ă s c o t e a scîntei. Lupta
c u e a era d e zeci d e ori mai p l ă c u t ă decît d a c ă ar fi
f ă c u t d r a g o s t e c u o altă f e m e i e . Poate c ă fata tînără pe
care o ştiuse era la fel d e t i m i d ă c a u n f a u n , dar a c u m
187

d e v e n i s e o f e m e i e care n u se t e m e a d e mînie, a ei s a u
a altuia.
- O s ă c u m p ă r c a s a ta, îi zise brusc, amintindu-şi d e
c e dorise s ă stea d e v o r b ă c u ea. O să-ti d a u d u b l u fată
d e cît ai plătit t u p e n t r u ea.
Ochii ei verzi se î n g u s t a r ă , s e m ă n î n d mai mult c a
oricînd c u ai unei pisici.
- N u este o decizie d e afaceri prea b u n ă , îi zise, pe
un t o n liniştit, d e ş i furia se s i m ţ e a c l o c o t i n d d i n c o l o d e
vorbe.
El ridică din u m e r i .
-• îmi p o t permite şi a ş a ceva. Tu-ti poţi permite să
refuzi?
- Da, îi r ă s p u n s e ea z î m b i n d .
Satisfacţia d i n zîmbetul ei a p r o a p e că-l f ă c u să rîdă
iarăşi. Deci se a j u n s e s e în cele din urmă, nu? Mai mult
decît c r e z u s e d e la b u n î n c e p u t ; d a c ă avea un director
d e d e p a r t a m e n t , asta î n s e m n a c ă avea şi alţi angajaţi, şi
în mai multe locuri. Simţi d e o d a t ă în piept c u m i se
ridică u n s e n t i m e n t d e mîndrie p e n t r u c e e a ce reuşise
e a să realizeze. Doar el ştia în cele mai mici detalii cît d e
p u ţ i n e a v u s e s e atunci cînd îi a r u n c a s e afară d i n c a s ă
p e cei din familia ei, şi asta p e n t r u c ă o urmărise c u -
legînd lucrurile d i n praful curţii. Majoritatea o a m e n i l o r
a v e a u un f o n d d e relaţii, d e r u d e şi d e prieteni, resurse
materiale; Faith n u a v u s e s e nimic din t o a t e aceste lu­
cruri şi asta îi f ă c e a realizările c u atît mai remarcabile.
D a c ă ea ar fi avut m o ş t e n i r e a lui, c u g e t ă Gray mai d e ­
parte, p r o b a b i l c ă pînă a c u m ar fi deţinut în proprietate
întregul stat. N u a v e a să-i fie d e l o c uşor s ă s c a p e d e o
f e m e i e c u o a s e m e n e a ambiţie.
Dorinţa îl n ă p ă d i d e o d a t ă , strîngîndu-i gîtul. N u f u ­
sese niciodată atras de femeile slabe, care aveau
n e v o i e d e p r o t e c ţ i e ; avea d e s t u l e în p r o p r i a lui familie.
Dar la Faith, n u era nimic s l a b s a u care s ă fi necesitat
188

protecţie.
îi s t u d i e fata, o b s e r v î n d atît a s e m ă n a r e a , dar si dife-
rentele faţă d e Renee. G u r a ei era mai largă, mai m o ­
bilă, iar buzele îi erau roşii şi p r o a s p e t e şi catifelate c a
petalele unui trandafir. Pielea era perfectă, c u o a p a ­
renţă d e p o r ţ e l a n c a r e ar fi arătat imediat locul unei
apăsări, al unui sărut. Se gîndi c ă i-ar fi plăcut să-i
î n s e m n e z e t r u p u l c u sărutări, d e s u s pînă j o s pînă cînd
ar fi a j u n s la pliurile m o i dintre picioare, pliuri care p r o ­
tejau locuri î n c ă şi mai delicate. A c e a i m a g i n e îl a d u s e
într-o stare d e erecţie totală, d u r e r o a s ă . Stînd atît d e
a p r o a p e d e ea, îi p u t e a simţi parfumul d u l c e al pielii şi
se întrebă d a c ă n u c u m v a a c e a s t ă d u l c e a ţ ă ar fi mai
i n t e n s ă între p i c i o a r e . î n t o t d e a u n a îi p l ă c u s e felul în
care m i r o s e a u femeile, dar p a r f u m u l lui Faith era atît d e
incitant, încît îşi s i m ţ e a fiecare m u ş c h i î n c o r d a t d e d o ­
rinţă, nelăsîndu-l să se g î n d e a s c ă la altceva.
Ştia c ă n-ar fi trebuit s-o facă, î n c ă înainte s ă se fi
întins d u p ă ea. Ultimul lucru p e care şi-l d o r e a ar fi fost
să u r m e z e e x e m p l u l tatălui s ă u ; î n c ă n u se p u t e a gîndi
la tatăl s ă u fără s ă s i m t ă mînia şi frustrarea şi trădarea
la fel d e p r o a s p e t e c a în p r i m a zi. Şi n u v o i a s ă le
r ă n e a s c ă şi mai mult p e Noelle şi p e M o n i c a , n u v o i a să
reînvie v e c h i u l s c a n d a l .
Existau cel puţin o s u t ă d e motive, şi t o a t e foarte
b u n e , p e n t r u jpare n-ar fi trebuit s-o d o r e a s c ă pe Faith
Devlin în braţele sale, dar, în m o m e n t u l .acela, nici unul
n u valora nici cît o c e a p ă d e g e r a t ă . Mîinile îi încercuiră
talia şi, s i m ţ i n d - o atît d e c a l d ă şi d e s u p l ă , atît d e vi­
b r a n t ă încît p a l m e l e îl f u r n i c a u , t o a t e astea i se urcară la
c a p c u r e p e z i c i u n e a unui vin foarte tare. îi o b s e r v ă ochii
care se măriseră, pupilele dilatîndu-se, încît din verdele
irişilor n u mai r ă m ă s e s e r ă decît nişte margini foarte s u b ­
ţiri. Mîinile ei se ridicară şi se aşezară pe pieptul lui,
a c o p e r i n d u - i sfîrcurile, şi u n fior d e r ă s p u n s îi t r e c u prin
189

piele. Inexorabil, privirile lui se aţintiră a s u p r a gurii ei,


a ş a c ă o trase mai a p r o a p e pînă cînd trupul ei subţire
se lipi d e al lui. îi s i m ţ e a picioarele între picioarele lui,
sînii fermi lipiţi d e s t o m a c , şi v ă z u c u m buzele ispititoare
se d e s f ă c e a u în v r e m e ce e a c ă u t a să ia cît mai mult
aer. D u p ă care o ridică pe vîrful picioarelor şi, plecîndu-şi
c a p u l îşi satisfăcu f o a m e a îngrozitoare care-l sfîşiase
pînă a t u n c i .
Buzele ei p ă r e a u într-adevăr petale d e trandafiri, moi
şi catifelate. Işi înclină c a p u l într-o parte şi mări pre­
s i u n e a a s u p r a lor, forţîndu-le s ă se d e s f a c ă , o floare
care să se d e s c h i d ă la c o m a n d a lui. Sîngele î n c e p u să-i
fiarbă în v e n e şi o strînse mai a p r o a p e , încercuindu-i
t r u p u l c u braţele şi agăţînd-o d e el, lăsînd-o să-i simtă
erecţia p u t e r n i c ă p e pîntec. O simţi cutremurîndu-se şi
a p o i d î n d uşor d i n c o a p s e , a r c u i n d u - s e s p r e el, triumful
m a s c u l i n c o p l e ş i n d u - l d e o d a t ă . Braţele ei se ridicară
s p r e umerii lui, iar dinţii se d e s c l e ş t a r ă permiţîndu-i ac­
c e s u l în p r o f u n z i m e . Un mîrîit d e satisfacţie i se p l ă m ă d i
în piept, în a c e e a ş i v r e m e a c c e p t î n d c a d o u l ei, explorîn-
du-i n e m i l o s g u r a c u limba. Gustul era d u l c e şi fierbinte,
a r o m a t d e c a f e a u a tare pe care o b ă u s e la desert.
L i m b a ei o întîmpină pe a lui într-un fel d e b u n venit
înfierbîntat, d u p ă c a r e î n c e p u să-l a b s o a r b ă , să-l reţină
în locul în care intrase.
El o î m p i n s e uşor, lipind-o c u spatele d e uşa încu­
iată. Ca prin c e a ţ ă p u t e a auzi vocile celor c e treceau pe
lîngă ei şi s u n e t u l îndepărtat al unui tunet, dar toate
astea n u î n s e m n a u nimic. Ea era c a o flacără vie în
braţele lui, fără să lupte împotriva sărutului, nu a c c e p -
tîndu-l d o a r pasivă, dar răspunzîndu-i c u propria-i p a ­
siune. Buzele ei t r e m u r a u şi mîngîiau şi s e agăţau de
buzele lui. însă el v o i a mai mult, v o i a d e fapt totul. Deli­
berat, îi prinse fesele în mîini şi o ridică în aşa fel, încît
erecţia lui să-şi p o a t ă găsi locul în z o n a delicată dintre
190

picioarele ei. O f r e c ă uşor d e el, g e m î n d tare la plăcerea


aceea neobişnuită.
Ploaia î n c e p u s ă l o v e a s c ă pavajul, s e m n a l î n d a p a ­
riţia furtunii, iscînd u n a d e v ă r a t e x o d al o a m e n i l o r ce-şi
c ă u t a u a d ă p o s t . Un t u n e t puternic îl f ă c u să-şi ridice
c a p u l şi s ă p r i v e a s c ă în jur, puţin iritat d e a c e a intru­
ziune în c e a ţ a s e x u a l ă în care f u s e s e învăluit.
Poate d i n c a u z a t u n e t u l u i s a u p o a t e din pricina re­
acţiei lui la z g o m o t , vraja d e d e a s u p r a lui Faith se rupse
şi ea se î n c o r d a în braţele lui încercînd să se înde­
părteze. El îi v ă z u u n m o m e n t faţa furioasă, aşa c ă o
a ş e z ă imediat p e picioare, eliberînd-o şi făcînd u n pas
în s p a t e înainte c a e a să a p u c e s ă ţipe c ă f u s e s e vio­
lată.
Ea t r e c u în viteză p e lîngă el şi pînă pe trotuar ploaia
o u d ă imediat, d u p ă care se întoarse să-l înfrunte.
- Să n u m ă mai atingi v r e o d a t ă , îi zise c u o v o c e
j o a s ă şi răguşită. D u p ă care se întoarse, m e r g î n d cît
mai r e p e d e c u c a p u l plecat, prin ploaia care împînzise
s t r a d a p r e c u m o p e r d e a c e n u ş i e . Gray vru s-o por­
n e a s c ă d u p ă e a c a s-o t r a g ă la a d ă p o s t , dar se forţă să
se reţină şi s ă se î n t o a r c ă s u b streaşină uşii. S-ar fi
luptat c a o pisică s ă l b a t i c ă d a c ă s-ar fi d u s d u p ă ea. O
privi pînă cînd e a reuşi s ă a j u n g ă la colţul străzii, apoi
d i s p ă r î n d d i n v e d e r e . A c u m p r o b a b i l fugea... e v a d î n d .
De lîngă el. \
Deocamdată.
CApirolul 9

Cînd a j u n s e la m a ş i n ă , Faith era u d ă leoarcă şi tre­


m u r a atît d e frig cît şi în u r m a reacţiei faţă d e el. Mîinile îi
t r e m u r a u prea tare în v r e m e c e î n c e r c a să potrivească
cheia, şi trebui s ă î n c e r c e d e mai multe ori înainte să
r e u ş e a s c ă . Urcîndu-se c u greutate, se prăbuşi peste
v o l a n , presîndu-şi f r u n t e a d e vinilinul rece. Idioato! se
admonesta singură. Proasto!
Probabil c ă î n n e b u n i s e d e tot d e se lăsase sărutată
şi sărutase c u o a s e m e n e a a r d o a r e . A c u m ştia şi el; nu
s e m a i p u t e a a s c u n d e . P e n t r u o p l ă c e r e d e cîteva
s e c u n d e , îl lăsase să-i v a d ă slăbiciunea, iar a c u m ştia
cît d e mult îl d o r e a . Umilinţa îi arse fata în v r e m e ce pe
d i n ă u n t r u o m î n c a p r e c u m u n a c i d . li c u n o ş t e a foarte
bine firea, d o a r e x p e r i m e n t a s e pe p r o p r i a ei piele duri­
t a t e a d e care d ă d e a d o v a d ă cînd era cazul. Părea un
animal d e p r a d ă , era destul să v a d ă c e a mai m i c ă lică­
rire d e s l ă b i c i u n e c ă se şi repezea s ă o m o a r e .
De a c u m înainte nu va mai avea linişte pînă cînd nu
va fi a lui; remarcile sugestive o c a z i o n a l e vor deveni
a d e v ă r a t e arme şi va î n c e r c a p r o b a b i l s-o s e d u c ă la
fiecare întîlnire, iar ea n u era chiar aşa d e sigură c ă
a v e a să-i reziste în cele d i n u r m ă . în c e e a ce-l privea p e
e l , ei îi lipsea c u desăvîrşire simţul p r u d e n ţ e i . Oroarea o
192

--cuprinse la g î n d u l c ă ar p u t e a fi folosită şi a p o i a r u n ­
cată, d e p a r c ă ar fi fost d o a r u n şerveţel folosit şi a p o i
azvîrlit c u scîrbă d e o p a r t e . El se g î n d e a la ea c a la
m a m a e i , o tîrfă d o r i t o a r e s ă - ş i d e s f a c ă p i c i o a r e l e
p e n t r u oricine a v e a e c h i p a m e n t u l necesar - şi din c e e a
ce simţise, el a v e a mai mult decît ar fi fost cazul - în
v r e m e c e ea îl d o r e a , p e n t r u c ă atracţia p e care o s i m ­
ţise în copilărie se t r a n s f o r m a s e într-o d o r i n ţ a d e adult.
Nici n-ar fi vrut altceva decît s ă fie iubită d e el, s ă fie
liberă să-şi d e s c h i d ă rezervorul c u d r a g o s t e încătuşat
pînă în acel m o m e n t ; î n s ă el ar fi transformat acel vis
într-un a d e v ă r a t c o ş m a r , f o l o s i n d s l ă b i c i u n e a pe care o
avea p e n t r u el într-o a d e v ă r a t ă a r m ă c u care s-o ră­
n e a s c ă , r e d u c î n d - o în cele d i n u r m ă la o altă tîrfă Devlin
p e n t r u d e s f ă t a r e a unui alt Rouillard.
Pe cît d e mult îşi d o r e a s ă rămînă în Prescott, ar fi
preferat d e o mie d e ori s ă p l e c e decît să trăiască în
a c e a s t ă umilinţă, s ă v a d ă d e z g u s t u l d i n ochii lui atunci
cînd ar fi privit-o, a ş a c u m mai v ă z u s e şi înainte. V o r b e l e
lui î n c e p u r ă să-i reverbereze d i n n o u în minte, a ş a c u m
le auzise d e atîtea ori d e - a l u n g u l anilor: „Eşti u n g u ­
n o i . " Propoziţia a c e e a p a r c ă f u s e s e arsă în s u b c o n ­
ştientul ei, ieşind la s u p r a f a ţ ă d o a r c a s-o c h i n u i a s c ă .
N u . N-ar mai p u t e a t r e c e iarăşi prin a ş a ceva.
Dar, p e n t r u cîteva minute, f u s e s e în rai. Braţele lui îi
î n c o n j u r a s e r ă trupUI şi e a f u s e s e liberă să-l atingă, să-i
mîngîie umerii, să-şi t r e a c ă d e g e t e l e prin părul m ă t ă s o s
strîns în c o a d a a c e e a la ceafă. Oare c u m ar arăta c u
părul lăsat liber, atîrnînd p e umeri? Sau u m e d d e s u ­
d o a r e , atîrnîndu-i p e faţa plină d e p a s i u n e în v r e m e ce
s-ar fi a p l e c a t d e a s u p r a ei?
G e m u , î n c o v r i g î n d u - s e d i n c a u z a acelei dureri plă­
c u t e p e care n u m a i el o p u t e a alina. N u f u s e s e nici­
o d a t ă d e partea promiscuităţii; cînd se măritase c u Kyle
f u s e s e v i r g i n ă şi el f u s e s e s i n g u r u l b ă r b a t c u care
193

f ă c u s e d r a g o s t e . Dar castitatea d e care d ă d u s e d o v a d ă


n u f u s e s e altceva decît o r o a r e a d e a n u a j u n g e c u m v a
p r e c u m Renee, c u t o a t e acele asociaţii urîte d e a fi tîrfa
oraşului. îi p l ă c e a s ă f a c ă d r a g o s t e , îi plăcea ce simţea
a t u n c i cînd u n b ă r b a t s e afla în interiorul ei, îi p l ă c e a u şi
mirosurile şi s u n e t e l e , d u l c e a ţ a alinării. D u p ă ce tris­
t e ţ e a datorită morţii lui Kyle mai t r e c u s e , dorinţa ei d e a
a v e a u n c o n t a c t sexual c r e s c u s e , intensificată p a r c ă d e
constrîngerile la care se s u p u n e a . Dar n u reuşise s ă
a i b ă o legătură e m i n a m e n t e fizică d o a r pentru uşurare
şi, d u p ă m o a r t e a lui Kyle, n u v o i s e s ă se implice nici
sufleteşte. T r e c u s e r ă p a t r u ani d e cînd n u mai f u s e s e
sărutată, pînă în acele m o m e n t e c î n d Gray o luase în
braţe şi îi d e s c h i s e s e în fată porţile paradisului.
Era c e v a atît d e p ă m î n t e s c în el, c e v a care reuşise
s ă stîrnească jarul m o c n i t al f o c u l u i senzual c e d o m n e a
în interiorul ei. F u s e s e la fel d e tare c a şi o piatră, şi nu
a s c u n s e s e d e l o c lucrul ăsta. V o i s e c a şi e a s ă simtă,
intenţionat o t r ă s e s e şi mai a p r o a p e , o ridicase c a să-şi
î m p i n g ă erecţia d u r e r o a s ă în locurile m o i dintre c o a p ­
sele ei. Se g ă s e a u p e o stradă, în t i m p u l zilei, dar asta
nu-l o p r i s e . Chiar d a c ă acela era N e w Orleans-ul, u n d e
a s e m e n e a lucruri n u erau chiar atît d e n e o b i ş n u i t e , e a
p e r s o n a l n u mai f ă c u s e aşa c e v a niciodată. Pînă atunci
reuşise c u mari eforturi s ă n u f a c ă c e v a necuvenit, ne-
p e r m i s d e m o r a l ă . Respectabilitatea, responsabilitatea
f u s e s e r ă mult p r e a i m p o r t a n t e p e n t r u e a c a să permită
c u i v a s-o' sărute p e s t r a d ă şi totuşi asta f ă c u s e c u cîteva
m i n u t e în u r m ă .
Cînd o atinsese, uitase d e orice altceva c u excepţia
bucuriei d e a se şti în braţele lui. Disperată, se întrebă
d a c ă ar fi fost c a p a b i l ă să-l o p r e a s c ă d a c ă s-ar fi a p u c a t
s ă f a c ă şi mai mult d e atît, s a u d a c ă s-ar fi lăsat p o ­
s e d a t ă chiar a c o l o , p e stradă, p r e c u m c e a mai o r d i n a r ă
dintre tîrfe, uitînd c u t o t u l d e d e c e n ţ ă , p u d o a r e şi chiar
I? 4

a a t ce 3lJ
^^ ar!f,^ifi p^u t!uJt fi?.a r'e ^ Să-i
c T-
ardă din n o u aîndindu-se
* , f .
doar
f j m i se mai soune p e n t r u atentat la p u d o a r e s a u
P r o s t i e a c u t ă a r f i f o s t u n t e r m e n
î^ult m a i potrivit.
Asa ceva nu i ^ A A

f i u u t
n e v a c u excepţia l ? L
c i P J «nt.mpla
9 u c u oricine alt-
a , t C i n e v a n uŞ, ar
? pierdut capul î n t r - i ; ' y -
K
G r a

a s e m
C

e
u

n e
T "'
a h a l
"
Rămase n e m i ş c ^ : . , , . H
i n m a Ş I a
^ scurgea pe s t r i a t ? ' P ™ n d 'a ploaia care
a a r a j u U l 9 n d U
3 p r i n d ă rădăcini î ^ ?n ' '
f ^ t i c * ^ Hnintea-i istovita. Probabil c a m e r e u
s rtitise a d e v ă r u l , d a * r ^ t -
u se mai putea a î m p i n s e s e d e o p a r t e . Insa a c u m
U n d e d e r e a l i t a t e o r i c î t d e n e p l ă
c u t ? ar fi fost e a . * ° ' "
îl iubise p e Kyle «.

\ i'"
l a c u s e s e c u l c c u e d a r
f us e s s e c a si c u m " P f * f • +

S i t ă . întotdeauna e ^ ° Jumatate d , r e af u s e s e , m p
8 1

H ^ ^ ^ ^'stase a c e a parte d i n ea care sta­


t u i e d e o p a r t e şi ^. e
. 11 a a r
x A
r i r a y . îl înşelase p e ţ , P î ' ^ s e d . n t o t d e a u n a Iu.
o d a t ă şi, categoric, ^
, ~ 7 ..
p r o b a b , ca Ş t , u e niCI
P r o b e m e e căsniciei or a p ă r u s e r ă
i ?'T 1
! , u
:
c i a
d i n c a u z a băuturii, . ^ f " ^ ' ^ :
-^ori+a+
r c
* ™ ^ u s i g u r a n ţ a n-ar fi trebuit s a se >v
^ r n a n t a t c u el fara . . ..r , . . . . A 0

a , n i m a u n d e v a
" a d î n c u l mintii a -
d u l c ă s e v
C ă s ă t o r i într-o b ^ ! ^ ] * * 6 e
* u
? * j ^ ?
2 1 1 a c u m , Ş I d a d e a s e a m a c a
i putea- nu putea
î n e l e u n a l t a t N u e x i s t a p e
,ume decît u n s i n g ^ Ş ^ ,
o m p e c a r e l u b e a
' m a si t r u c u l fă "' complet, cu
re
Gray Rouillard'. S i ^ ' *™e' 0
5 u n f e , d e a e , a e r a

e l e r a S n g u r U l b a r b a t u a n u
îndrăznea să i se d ă S
,r 1
' - ^ ' f t
f l a s c a , pentru c a apoi ar fi distrus-o.

Cînd ploaia înce*^


G r a s e , n t o a r s e l a h o t e l U r
c î n d în a p a r t a m e n t u l ^ y "
Său d ă d u u n telefon la Dallas.
195

u t a c e v a
- Truman, c a p e n t r u mine. A i u n m o n i t o r al
l e
oraşului c u n u m ^ o a m e n i l o r d e afaceri, nu? Vezi d a c ă
c u t a
n u c u m v a este t r ^ §' o Faith H a r d y a c o l o .
îşi î n c r u c i ş a p i c i o a r e l e p e m ă s u ţ a d e cafea, a ş t e p -
t î n d c a p r i e t e n u l §' a s o c i a t u l lui s ă c a u t e prin v o l u m u l
1 m a i t î r
masiv. Un m o m e ' * z i u , v o c e a c u a c c e n t texan îi
a j u n s e la u r e c h e .
ait n
- A m d o u ă f ^ _ Hardy, şi încă v r e o z e c e Hardy
a , ă F
care au prima i n i ţ i -
1 e i F D
- E vreunul d f r - Hardy?
u n F c
- Ah... nu. E s t ^ - Şi u n F.G. dar nici u n F.D.
- Ocupaţiile?
U n a es
- Stai să v ă d . _ t e p r o f e s o a r ă , u n a este p e n ­
sionară... T r u m a n c e r c e t ă întreaga listă c u profesiile.
v e a
Nici u n a n u se p o t f ' 'nsă c u informaţiile p e care Gray
i t n E r a
le aflase d e s p r e F ^ - p o s i b i l c a Dallas-ul s ă n u fie
a f e l d e
o r a ş u l potrivit, d a r j posibil era şi c a Faith s ă n u
fi dorit s ă fie t r e c u t ^ în monitor.
c a a m
- în o r d i n e , cre^ ajuns p e u n d r u m înfundat,
s a u a ş a c r e d . C a u t ^ M a r g o t Stanley, M-a-r-g-o-t.
î s r e u i t
T r u m a n sforăi d P î o r .
u e
- Eşti s i g u r c ă r > M-a-r-g-a-u-x? N u aşa silabisesc
o r
o a m e n i i „ ş i c " ai z i l e ' n o a s t r e ?
3
- C a u t ă a m î n d o ^ variantele.
a l t o r
S e auzi f o ş n e t u l Pagini întoarse şi m o r m ă i t u l lui
T r u m a n . A p o i ezită 0 s e c u n d ă .
e a a
- E o p a g i n ă î n t r 9 plină c u Stanley.
- Şi n u e nici o M a r g o t , fie varianta a m e r i c a n ă fie
varianta „ ş i c " ?
a r 0 t
- M d a , e aici o M 9 variantă a m e r i c a n ă .
- Şi u n d e a n u m e lucrează?
S e s
- Holladay Travel ° r i e c u d o i d e I şi c u u n a.
- Lasă a s t e a şi s p u n e - m i d a c ă este trecut c u m v a şi
proprietarul.
Alte m o r m ă i t u r i .
L96

- B i n g o ! e x c l a m ă T r u m a n . Proprietarul este F.D.


Hardy.
- M u l ţ u m e s c , îi zise Gray, uimit d e cît d e uşor fusese
să afle, pînă la u r m ă .
- Oricînd îti s t a u la dispoziţie.
Gray p u s e r e c e p t o r u l la loc şi î n c e p u s ă se g î n d e a s -
c ă la noutăţile d e abia d e s c o p e r i t e . Faith era proprietara
unei agenţii d e t u r s i m . Bravo ei, c u g e t ă d e o s e b i t d e
mulţumit. A p o i , inspirat, s c o a s e d e s u b m ă s u ţ a tele­
fonului c a r t e a a b o n a ţ i l o r d i n N e w Orleans şi c ă u t ă prin
paginile g a l b e n e . Era chiar a c o l o , un a n u n ţ discret şi
foarte stilat: „ H o l l a d a y Travel - lăsaţi necazurile acasă
cînd plecaţi în vacanţă şi lăsaţi-ne pe noi să ne îngrijim
de rest."
Deci a v e a cel puţin d o u ă birouri, p r o b a b i l şi mai
multe, c e e a ce explica c u m d e fusese în stare să-şi
c u m p e r e c a s a c u banii j o s . Rînji amintindu-şi d e zîm-
betul ei a t u n c i c î n d refuzase oferta p e n t r u c u m p ă r a r e a
casei. Dar d a c ă era atît d e p r o s p e r ă , d e ce v o i a să ţină
totul într-un a s e m e n e a secret? De ce n u a n u n ţ a s e pe
t o a t ă l u m e a din Prescott cît *de bine reuşise în viaţă,
d e m o n s t r î n d u - l e c ă şi o Devlin p u t e a ieşi la suprafaţă
d a c ă avea d e s t u l ă minte şi d e s t u l ă ambiţie? De ce o
o p r i s e p e M a r g o t p e faţă c a s ă nu-i mai d e a şi alte
informaţii d e s p r e afacerea ei?
N u era nevoje d e u n m a r e o m d e ştiinţă c a să-şi d e a
s e a m a şi singur. Lui Faith îi era t e a m ă s ă n u c u m v a să
a c ţ i o n e z e s a b o t î n d u - i afacerea. N u n u m a i c ă avea o
influenţă d e o s e b i t ă p e s t e tot în Louisiana, dar îi mai şi
s p u s e s e c ă avea u n hotel într-un oraş care-şi cîştiga
existenţa prin turişti, l-ar fi fost foarte uşor să-i facă
necazuri agenţiei ei şi, în m o d evident, e a chiar se aş­
t e p t a la a ş a ceva. Părerea ei d e s p r e el n u era prea
grozavă, cugetă cu amărăciune.
La n a i b a , şi d e c e ar fi fost? într-o n o a p t e c a l d ă d e
197

vară, c u d o i s p r e z e c e ani în u r m ă , o azvîrlise la pămînt.


D u p ă n o a p t e a a c e e a , p r o b a b i l c ă îl c r e d e a dracul g o l .
Şi n u m a i c u o o r ă în u r m ă o speriase rău pentru c ă
o prinsese d e la s p a t e fără nici u n fel d e c e r e m o n i e ,
deşi r o ş c a t a l u p t a s e , părînd mai d e g r a b ă furioasă decît
speriată; ieşise c u bine d i n învălmăşeală c u ochii cei
verzi îngustaţi şi foarte hotărîtă. A p o i a p r o a p e c-o vio­
lase pe o s t r a d ă , în văzul lumii, prinzînd-o d e f u n d şi
ridicînd-o c a s-o f a c ă să-i simtă erecţia între c o a p s e .
Nici n u era d e mirare c ă f u g i s e c a d i n p u ş c ă d e lîngă el
atunci cînd o eliberase.
Doar că... n u p r o t e s t a s e . în loc d e asta fusese atît
d e c a l d ă şi d e d u l c e , încît se mai simţea şi a c u m ameţit
d o a r arriintindu-şi. Fusese d o c i l ă şi p ă r u s e să tremure
d e d o r i n ţ ă stăpînită, vibrînd la c e a mai mică atingere.
R ă s p u n s u l ei îl n ă u c i s e , îl î n n e b u n i s e atît de mult, încît
nici în acel m o m e n t nu-şi revenise. Pentru o clipă, f u ­
sese o r b d i n c a u z a dorinţei, insensibil la orice altceva în
afara nevoii c o p l e ş i t o a r e d e a intra în ea. Dacă nu l-ar fi
s c o s d i n reverie t u n e t u l acela, p r o b a b i l c ă ar fi încercat
s-o p o s e d e chiar a c o l o , lîngă uşă, c u o a m e n i i care tre­
c e a u la d o a r cîţiva paşi distanţă. Nu-şi a m i n t e a să fi fost
atît d e î n n e b u n i t v r e o d a t ă d e v r e o femeie, astfel încît
nimic altceva s ă n u mai c o n t e z e , dar Faith reuşise să-l
r e d u c ă la acel nivel c u u n singur sărut.
Doar un sărut, d u l c e şi a r o m a t în acelaşi t i m p , atît d e
înfierbîntat, încît îl uluise. L i m b a ei alături d e a lui într-un
adevărat j o c al d r a g o s t e i . Senzualitatea n e m a s c a t ă a
felului în care îl lăsase s-o sărute. Presiunea trupului ei,
n e r ă b d ă t o r şi încîntător. Şi ea îl d o r e a , la fel d e tare
p r e c u m o v o i a şi el.
M e m o r i a r e c r e a amintirea feselor micuţe pe care le
ţ i n u s e în p a l m e şi îşi strînse p u m n i i încercînd s ă p ă s ­
treze senzaţia cît mai mult. Era chiar mai rău decît cre­
z u s e , s i m ţ e a o d o r i n ţ ă t u r b a t ă d e a o avea. N u era
198

o b i ş n u i t să-şi n e g e apetitul s e x u a l , dar baricadele dintre


ei erau şi s o l i d e şi î n n e b u n i t o a r e . Exista m a m a lui, care
f
se retrăsese în e a a t u n c i c î n d soţul ei u g i s e î m p r e u n ă
c u tîrfa oraşului. Monica, c u încheieturile tăiate şi sîngele
c u r g î n d şiroaie p e p o d e a ; fata ei palidă era o altă ima­
gine care n-avea să-l mai p ă r ă s e a s c ă niciodată. Şi mai
existau şi propriile lui s e n t i m e n t e . Furia şi d u r e r e a d e a
fi a b a n d o n a t d e tatăl s ă u . Şi acele bariere nu erau n u ­
mai d e p a r t e a lui; amintirea acelei nopţi stătea între el şi
Faith, u n z i d m e n t a l al Berlinului, la fel d e imposibil d e
trecut. Prea m u l t ă d u r e r e , p r e a multe motive.
N u m a i c ă trupurile lor n u d ă d e a u nici d o i bani p e
ele.
Era o a d e v ă r a t ă n e b u n i e . N u era d e l o c u n D o n
J u a n , dar era la fel d e adevărat c ă p e n t r u el fusese
foarte u ş o r să-şi ia cîte f e m e i dorise. însă, nimic din
experienţa c o n s i d e r a b i l ă p e care o avea nu-l pregătise
p e n t r u acea... febră. Nici m ă c a r nu se p u t e a u uita unul
la altul fără s ă s i m t ă d o g o a r e a febrei. Şi cînd se atin­
g e a u , era u n adevărat infern.
Neliniştit, se a p u c ă s ă m ă s b a r e c a m e r a în l u n g şi-n
lat, î n c e r c î n d s ă afle o cale în jurul acelor bariere. Ea nu
p u t e a rămîne în Prescott; ar fi î n s e m n a t s ă ceară prea
mult d e la familia lui. N u , şi n u mai p u t e a să-i f a c ă viata
şi mai g r e a decît era, n u c ă n u ar fi fost c a p a b i l , dar nici
nu voia. îi f ă c u s s d e s t u l e zile fripte. N u era c a p a b i l s ă o
p e r s e c u t e . Nici n u merita u n a s e m e n e a tratament; şi ea,
la rîndul ei, f u s e s e t o t o victimă. M u n c i s e din răsputeri
să ralizeze c e v a în viata ei şi reuşise. D a c ă n-ar fi fost
v o r b a d e familia lui, la naiba, ar fi întîmpinat-o c u braţele
d e s c h i s e . Şi c u şliţul la fel d e d e s c h i s , c u g e t ă c u a m ă ­
răciune, s i m ţ i n d c u m î n c e p e o n o u ă erecţie d u r e r o a s ă .
Dar nici familia n u p u t e a s ă şi-o g o n e a s c ă , n u putea
s c h i m b a s e n t i m e n t e l e p e care le a v e a u faţă d e ea, aşa
c ă Faith t r e b u i a s ă plece. P o a t e n u p r e a d e p a r t e . Poate
199

c ă r e u ş e a s-o c o n v i n g ă să se m u t e la Baton Rouge, s a u


chiar într-unui din orăşelele d e p e lîngă Prescott. Doar
u n d e v a în afara z o n e i oraşului, dar destul de a p r o a p e
c a să se p o a t ă v e d e a şi în c o n t i n u a r e . Făcuse o gre­
şeală strategică lăsîndu-l să v a d ă cît d e mult îl d o r e a ,
p e n t r u că a c u m se p u t e a folosi d e asta c a s-o c o n v i n g ă
să se m u t e . „ N u p u t e m fi î m p r e u n ă aici. Mută-te şi o
s ă ne v e d e m cît mai d e s p o s i b i l . " Nu avea să-i placă
t r e a b a asta; p r o b a b i l c ă mai întîi avea să-l trimită la
naiba. Dar f e b r a exista, arzînd în ea tot aşa c u m a r d e a
şi în el. Dacă se f o l o s e a d e t o a t e ocaziile c a s-o înfier-
bînte şi mai mult p o a t e c ă şi ea avea să v a d ă lucrurile în
felul lui, asta p r e s u p u n î n d c ă n u se rătăceau c u totul în
ceată pînă a t u n c i .
Şi îşi p u t e a p ă s t r a c a s a d i n Prescott, d a c ă vînzarea
ei i s-ar fi părut un preţ prea mare. El avea să-i c u m p e r e
o altă c a s ă , o r i u n d e îşi d o r e a .
T r e b u i a s ă f a c ă faţă la d o u ă fapte. Faith trebuia să
p l e c e d i n Prescott şi el t r e b u i a c u orice c h i p s-o aibă.
Indiferent cît l-ar fi costat, t r e b u i a n e a p ă r a t s-o aibă.

- Sînt d e a c o r d c u tine, îi zise d o m n u l Pleasant,


s o r b i n d d i n p a h a r u l c u ceai d e la g h e a ţ ă pe care îl
a d u s e s e Faith. C r e d c ă Guy Rouillard este mort şi asta
d e v r e o d o i s p r e z e c e ani.
Era î m b r ă c a t astăzi într-un c o s t u m lejer d e in al­
b a s t r u ; ar fi fost p o a t e puţin c a m pretenţios d a c ă nu i
s-ar fi potrivit atît d e bine c ă m a ş a c e a a l b ă atît d e curată
şi d e s c r o b i t ă ş i c r a v a t a i m p e c a b i l ă . Pe d o m n u l
Pleasant, c o s t u m u l d e in părea foarte elegant. O parte
d i n tristeţe p a r c ă mai d i s p ă r u s e din ochii lui întunecaţi,
200

înlocuită fiind d e o licărire d e interes.


Se b u c u r a u d e r ă c o a r e a p l ă c u t ă din sufrageria casei
lui Faith. Faith f u s e s e s u r p r i n s ă atunci cînd o s u n a s e ;
n u t r e c u s e r ă decît d o u ă zile d e cînd îl a n g a j a s e . Dar
iată-l a c o l o , c u u n carneţel aşezat pe g e n u n c h i .
- Nu mai există nici u r m ă d e el î n c ă din n o a p t e a
dispariţiei, îi zise mai d e p a r t e . Nici u n fel d e c u m p ă r ă t u r i
c u cărţile d e credit, nici o retragere d e bani din conturile
din b a n c ă , nici o t a x ă plătită s a u f o r m u l a r e s e m n a t e şi
c o m p l e t a t e . D o m n u l Rouillard n u a fost u n criminal c a
s ă fie nevoit să-şi s c h i m b e n u m e l e s a u s ă fi fost obligat
s ă d i s p a r ă c u totul. Şi a t u n c i , logic, î n s e a m n ă c ă este
mort.
Faith inspiră p r o f u n d .
- Asta-i c e e a c e a m crezut şi e u . C u t o a t e astea a m
vrut s ă m ă asigur c u m v a înainte să m ă a p u c să p u n
întrebări.
- Sper c ă îţi dai s e a m a c ă , d a c ă a fost omorît, în­
trebările tale v o r nelinişti p e cineva foarte tare. Sorbi
iarăşi d i n c e a i . Situaţia p o a t e d e v e n i extrem d e pe­
riculoasă, d r a g a m e a . Poate căt ar fi mai bine s ă laşi
totul aşa c u m e.
- M-am gîndit şi e u la u n posibil pericol, a d m i s e în
cele d i n u r m ă Faith. Dar ţinînd c o n t d e faptul c ă m a m a
avea o legătură c u el şi c ă fiecare o m d i n oraşul ăsta îşi
î n c h i p u i e c ă a u fugit î m p r e u n ă , nimeni n u v a fi surprins
d e interesul m e u . Poate d e t u p e u l m e u , dar în nici un
caz d e interesul afişat.
El î n c e p u s ă c h i c o t e a s c ă .
- B ă n u i e s c c ă asta d e p i n d e foarte mult d e natura
întrebărilor. D a c ă te a p u c i s ă strigi în g u r a mare c ă în
o p i n i a t a d o m n u l Rouillard a fost omorît, asta c u s i g u ­
ranţă v a a t r a g e atenţia tuturor. Deveni foarte serios şi
t o n u l i s e mai îndulci. Sfatul m e u este s ă uiţi d e afa­
c e r e a asta. Crima, d a c ă s-a petrecut a ş a ceva, are o
201

v e c h i m e d e d o i s p r e z e c e ani. T i m p u l a c o p e r ă o mulţime
d e u r m e şi n u ai nici d o v e z i care să-ţi indice locul d e
u n d e s ă î n c e p i s ă cauţi. Eu unul c r e d c ă n-ai c u m s ă .
mai găseşti c e v a , în s c h i m b te pui s i n g u r ă în pericol.
- Nici m ă c a r s ă n u încerc s ă aflu c e a n u m e s-a
întîmplat? îl întrebă c u blîndeţe. S ă las u n criminal să
scape nepedepsit?
- A h . T e gîndeşti d e c i la d r e p t a t e . Este un c o n c e p t
admirabil, dar n u m a i d a c ă ai c u m să-l împlineşti. Cîte­
o d a t ă î n s ă d r e p t a t e a t r e b u i e cîntărită faţă d e alte c o n ­
siderente şi în g e n e r a l este realitatea c e a care îi stă în
cale. Probabil c ă d o m n u l Rouillard a fost omorît. Pro­
babil c ă şi m a m a t a este implicată, cel puţin este în
c u n o ş t i n ţ ă d e c a u z ă , d a c ă n u c u m v a este c o m p l i c e . Ai
p u t e a s ă te d e s c u r c i c u o atare situaţie? Dacă moartea
lui a fost a c c i d e n t a l ă , iar ea v a fi totuşi trasă la răs­
p u n d e r e şi încriminată? Gray Rouillard este un bărbat
c u putere; îţi î n c h i p u i c u m v a c ă v a lăsa m o a r t e a tatălui
s ă u n e p e d e p s i t ă ? Cel mai rău s c e n a r i u , desigur, este
c a m o a r t e a lui s ă n u fi f o s t d o a r u n a c c i d e n t . Şi, în acest
caz, s c u m p a m e a , vei fi c u s i g u r a n ţ ă în pericol.
Faith oftă.
- Motivele p e n t r u care vreau s ă aflu c e a n u m e s-a
întîmplat c u a d e v ă r a t n u sînt c u t o t u l altruiste. De fapt,
sînt cît se p o a t e d e e g o i s t e . V r e a u s ă l o c u i e s c aici; ăsta
este c ă m i n u l m e u , locul în care a m crescut. Dar nu voi fi
a c c e p t a t ă atîta v r e m e cît t o a t ă l u m e a c r e d e c ă m a m a
m e a a fugit c u G u y Rouillard. Familia lui nu m ă vrea
pe-aici; Gray îmi î n g r e u n e a z ă c o n s i d e r a b i l viaţa. Nici
m ă c a r n u p o t să-mi f a c c u m p ă r ă t u r i l e în Prescott, nu
p o t să-mi fac plinul la maşină. Şi d a c ă n u reuşesc să
d o v e d e s c c ă m a m a n-a fugit nicăieri c u G u y n-o să a m
nici u n fel d e prieten în z o n ă .
- Şi d a c ă o s ă d o v e d e ş t i c ă d e fapt e a l-a omorît? o
î n t r e b ă d o m n u l Pleasant c u blîndeţe.
202

Faith îşi m u ş c ă buzele şi r o s t o g o l i paharul rece între


palme.
- Ă s t a e u n risc p e care v a trebui s ă mi-l a s u m .
Cuvintele f u s e s e r ă rostite c u u n glas stins, a p r o a p e d e
neauzit. Ştiu c ă , d a c ă se d o v e d e ş t e a fi vinovată, nu voi
mai p u t e a locui aici. Dar să ştiu ce s-a întîmplat c u
adevărat, indiferent cît d e rău ar fi, n-o să fie la fel d e
rău c u a n u şti. Poate c ă n-o să r e u ş e s c să d e s c o p ă r
nimic, dar o r i c u m voi î n c e r c a .
El oftă învins.
- B ă n u i a m e u c ă asta o s ă s p u i . D a c ă nu te superi,
o să p u n şi e u cîteva întrebări prin oraş, d o a r din curio­
zitate. O a m e n i i s-ar p u t e a să-mi s p u n ă nişte lucruri pe
care ţie n u ţi le-ar s p u n e niciodată.
Era adevărat. A c u m c ă o a m e n i i din o r a ş îi c u n o ş ­
t e a u identitatea ar fi preferat mai d e g r a b ă s-o mintă s a u
să se e s c h i v e z e decît s ă îl înfrunte pe Gray. Dar, c u
t o a t e astea, d o m n u l Pleasant îşi îndeplinise misiunea
p e n t r u care f u s e s e angajat.
- Nu-mi p o t permite şi alte investigaţii, îi zise ea.
El însă flutură o mînă a n e p ă s a r e .
- A s t a este d o a r p e n t r u curiozitatea m e a . întotdea­
u n a mi-au p l ă c u t misterele.
Ea îi a r u n c ă o privire plină d e îndoială.
- Şi asta te-a î m p i e d i c a t v r e o d a t ă să-ţi încasezi o n o ­
rariul?
- Păi n u , a d m i s e el rîzînd. Dar a c u m n u mai a m
nevoie d e bani şi v r e a u să aflu ce a n u m S s-a întîmplat
c u d o m n u l Rouillard. N u ştiu cît d e mult t i m p voi mai
p u t e a s ă lucrez ţinînd c o n t d e starea în care se află
inima m e a . Probabil c ă n u p r e a mult, a ş a c ă prefer să
m ă o c u p d e cazurile care m ă interesează. Cît d e s p r e
bani... ei bine, s ă s p u n e m c ă a c u m n u mai a m atîta
nevoie d e ei.
A c u m , c ă soţia lui murise, v o i s e p r o b a b i l să s p u n ă .
203

D e o d a t ă î n c e p u s ă r ă s f o i a s c ă foile carnetului, iar ea îşi


d ă d u s e a m a c ă d e fapt î n c e r c a s ă lupte c u lacrimile*. II
întrebă d a c ă n u mai d o r e a p u ţ i n ceai.
- N u , m u l ţ u m e s c . A fost delicios, cel mai b u n re­
m e d i u p e n t r u o zi atît d e c a l d ă . Se ridică, aranjîndu-şi
c o s t u m u l . O să-ţi d a u d e ştire d a c ă aflu c e v a interesant.
Există c u m v a v r e u n motel în o r a ş u l ăsta?
Ea îi d ă d u indicaţiile n e c e s a r e c a s ă a j u n g ă pînă
a c o l o în v r e m e ce-l p e t r e c e a p e v e r a n d ă .
- De c e s ă n u luaţi c i n a c u mine, diseară? îl invită
dintr-un i m p u l s , neplăcîndu-i d e l o c gîndul c ă avea să
m ă n î n c e d e u n u l s i n g u r v r e u n s a n d v i ş amărît.
El se înroşi pînă la r ă d ă c i n a părului rărit.
- Mi-ar f a c e m a r e plăcere.
- V-ar d e r a n j a foarte tare d a c ă a m mînca p e la o r a
şase? îmi p l a c e s ă m ă n î n c c e v a mai d e v r e m e .
- Şi mie la fel, d o a m n ă Hardy. A t u n c i la ora şase.
î n c ă mai z î m b e a în v r e m e ce se î n d r e p t a spre ma­
şină. Faith îl urmări p l e c î n d , d u p ă care se întoarse la
hîrtiile p e care le a b a n d o n a s e atunci cînd venise. De-a-
bia a ş t e p t a cina, p e n t r u c ă s i m ţ e a c e v a foarte t a n d r u
p e n t r u tristul d o m n Pleasant.
El s o s i fix la o r a ş a s e , a ş a c u m ştia şi Faith c ă avea
s ă se întîmple şi se aşezară la m a s a p e care erau p u s e
cotlete d e p o r c şi orez c u şofran şi m a z ă r e verde p r o a s ­
pătă. El tot privea în jur, c ă u t î n d s ă a b s o a r b ă cît mai
multe detalii - şerveţelele d e in apretate, parfumul d u l c e
al trandafirilor sălbatici aşezaţi într-o glastră în mijlocul
m e s e i , a r o m e l e mîncării gătite a c a s ă - şi ea îşi d ă d u
s e a m a c ă p r o b a b i l îi f u s e s e d o r d e t o a t e acele lucruri
î n c ă d e c î n d m u r i s e soţia lui. Lînceziră mulţumiţi lîngă
desert, u n şerbet d e lămîie, d u l c e atît cît t r e b u i a s ă fie. îi
v e n e a foarte u ş o r s ă stea d e v o r b ă c u el; era foarte
d e m o d a t şi e a g ă s e a acest l u c r u reconfortant. Respec­
tul şi înţelegerea d e orice fel f u s e s e r ă atît d e rare în anii
204

copilăriei, încît a c u m a p r e c i a d u b l u t o a t e acestea.


Se f ă c u s e a p r o a p e o r ă o p t cînd o b u b u i t u r ă straş­
nică r ă s u n ă la u ş ş d i n fată. Faith î n c r e m e n i ; nu era
nevoie s ă d e s c h i d ă u ş a c a să ştie cine a n u m e stătea p e
verandă.
- S-a întîmplat ceva? o întrebă d o m n u l Pleasant,
prea e x p e r i m e n t a t c a să-i s c a p e s c h i m b a r e a p e t r e c u t ă
pe c h i p u l ei.
- C r e d c ă eşti p e cale să-l întîlneşti pe Gray Rouil­
lard, îi zise în v r e m e c e se ridica în picioare şi o p o r n e a
în direcţia uşii. Ca d e o b i c e i , inima îi b ă t e a prea tare şi
prea repede^ n u m a i la g î n d u l c ă avea să-l v a d ă şi să-i
v o r b e a s c ă , în a p r o a p e c i n c i s p r e z e c e ani nimic nu se
s c h i m b a s e ; p u t e a la fel d e bine să fie tot c o p i l a d e
u n s p r e z e c e ani, c u ochii măriţi p e n t r u că îşi zărise eroul.
Era a m u r g încă, zilele lungi d e primăvară c e d î n d c u
greutate în fata înserării. El d e abia se d e s l u ş e a pe
f u n d a l u l cerului albastru c a d e o p a l , o siluetă înaltă, c u
umerii largi şi fără fată.
- Sper c ă n u t e deranjez, îi zise, dar t o n u l lui s p u n e a
foarte clar c ă d e f a p t puţin îi p ă s a d a c ă o deranjase
cumva sau nu.
- D a c ă m-ai fi deranjat, n u ti-aş fi d e s c h i s uşa, îi
replică e a usturător în v r e m e ce-l lăsa s ă intre. Nu-şi
p u t u s e ş t e r g e p r o v o c a r e a din v o c e , deşi încercase s-o
mai î n d u l c e a s c ă putip d e d r a g u l d o m n u l u i Pleasant.
Z î m b e t u l lui G r a y ' n u era altceva decît u n rînjet prin
care-şi arăta dinţii atunci c î n d d ă d u c u ochii d e d o m n u l
Pleasant care se ridicase politicos la intrarea lui. C a ­
m e r a p ă r u d e o d a t ă mult prea n e î n c ă p ă t o a r e , plină şi
d o m i n a t ă d e p r e z e n t a m a s c u l i n ă v i g u r o a s ă a lui Gray,
mai ales c ă îi d o m i n a p e o c u p a n ţ i i ei c u cei a p r o a p e d o i
metri ai săi. Era î m b r ă c a t într-o c ă m a ş ă albă şi o pere­
c h e d e blugi vîrîţi într-o p e r e c h e d e cizme c u t o c jos,
s e m ă n î n d mai mult c a oricînd c u u n pirat. Dinţii îi strălu-
205

c e a u la fel d e albi c a şi m i c u ţ u l d i a m a n t din ureche.


- De abia a m t e r m i n a t c u cina, s p u s e Faith încet,
recăpătîndu-şi c o n t r o l u l . D o m n u l e Pleasant, acesta este
Gray Rouillard, un vecin. Gray, Francis Pleasant din New
Orleans.
Gray întinse mîna şi p a l m a m i c ă a d o m n u l u i Plea­
sant fu înghiţită d e o d a t ă .
- Şi sînteţi u n prieten s a u u n asociat d e afaceri? îl
întrebă c a şi c î n d ar fi fost d r e p t u l lui s ă ştie.
Ochii d o m n u l u i Pleasant î n c e p u r ă s ă scînteieze, şi,
ţ u g u i n d u - ş i b u z e l e în v r e m e ce-şi retrăgea mîna, îi răs­
punse zîmbind:
- Păi, a m î n d o u ă , c r e d . Şi d u m n e a t a ? Un prieten şi
vecin?
- N u , r ă s p u n s e r e p e d e Faith.
Gray îi a r u n c ă o privire aspră.
- N u chiar, r ă s p u n s e el.
Ochii d o m n u l u i Pleasant străluceau mai mult decît
înainte.
- înţeleg. Luă mîna lui Faith şi o d u s e la buze, săru-
tîndu-i-o gentil d u p ă care o sărută uşor şi p e obraz.
T r e b u i e s ă plec, d r a g a m e a ; bătrînele mele o a s e au
nevoie d e o d i h n ă . Orele mele d e s o m n se a s e a m ă n ă
foarte mult c u ale unui c o p i l , în ultima v r e m e . A fost o
c i n ă m i n u n a t ă . îţi m u l ţ u m e s c p e n t r u invitaţie.
- A fost p l ă c e r e a m e a , îi r ă s p u n s e , bătîndu-l uşurel
p e mînă şi sărutîndu-l la rîndul ei p e obraz.
- O s ă te s u n , îi p r o m i s e în v r e m e ce se î n d r e p t a
spre uşă. C a şi d e d i m i n e a ţ ă , Faith r ă m a s e în p r a g u l
uşii pînă cînd el se u r c ă în m a ş i n ă , făcîndu-i c u mîna în
v r e m e c e se î n d e p ă r t a t o t mai mult.
Luptîndu-se c u s p a i m a , închise u ş a şi se întoarse c a
s ă d e a nas în n a s c u Gray, care se a p r o p i a s e pe ne­
simţite şi a c u m stătea la cîţiva centimetri distanţă d e ea. ,
Ochii îi e r a u negri d e furie.
206

- Cine d r a c u ' mai e şi ăsta? mîrîi. Tăticul d e zahăr?


A m e s t e c i afacerile c u p l ă c e r e a la N e w Orleans, s a u
totul n u e decît o s i m p l ă distracţie p e n t r u tine?
- A s t a n u e d e l o c t r e a b a ta, îi r ă s p u n s e e a plat,
încercînd să-şi b a t ă j o c d e furia lui. A p o i îşi ridică privi­
rea, văzînd r o ş u în faţa ochilor, s i m ţ i n d c u m o asalta
mînia fără să r e u ş e a s c ă s ă i s e o p u n ă . D o m n u l Plea­
sant era c u patruzeci d e ani mai bătrîn decît ea, dar,
desigur, Gray s e gîndise imediat c ă p r o b a b i l se c u l c a
c u el.
Se a p r o p i e şi mai mult, nemailăsînd d e l o c spaţiu
între ei.
- Pentru D u m n e z e u , este t r e a b a m e a , şi asta d e
vreo d o u ă zile î n c o a c e .
Faith se înroşi t o a t ă la faţă, amintindu-şi c e e a c e se
întîmplase între ei la N e w Orleans.
- C e e a ce s-a întîmplat a t u n c i n-a î n s e m n a t a b s o l u t
nimic, î n c e p u ea să s p u n ă , c u v o c e a îngroşată din c a u z a
stînjenelii, n u m a i c ă el o prinse d e umeri şi se a p u c ă s-o
scuture,
- Pe n a i b a n-a î n s e m n a t ninrtrc. Dar p o a t e c ă ar
trebui să-ţi î m p r o s p ă t e z p u ţ i n amintirile. îşi coborî c a p u l
şi ea îşi ridică mîinile, î n s ă p r e a tîrziu, c a să-l mai p o a t ă
î m p i e d i c a . Palmele i se lipiră d e pieptul lui în v r e m e ce
g u r a îi era a c o p e r i t ă , fiind imediat înghiţită d e a c e a fier­
binţeală. De fierbinţeala lui. A ei. Inima î n c e p u să-i b u ­
buie în u r e c h i . Se lipi slăbită d e el, desfăcînduTşi buzele
s u b p r e s i u n e şi permiţîndu-i să-şi vîre limba printre dinţi.
Culorile b o g a t e ale parfumului lui o î n c o n j u r a u din t o a t e
părţile, albastru şi auriu şi r o ş u , p o s e d î n d - o . Inima lui
b ă t e a c u g r e u s u b p a l m a ei. Şi îi simţi imediat tăria
erecţiei p e pîntec, în v r e m e c e şoldurile i se arcuiră
instinctiv, căutîndu-l.
Gray îşi înălţă c a p u l , a p o i se î n d e p ă r t ă la cîţiva paşi.
Respira c u greutate, în o c h i strălucindu-i excitarea, c u
207

buzele roşii şi u m e d e şi puţin umflate d i n c a u z a durităţii


sărutului. Degetele lui erau p e u m ă r u l ei, masînd şi mîn-
gîind.
- N u î n c e r c a s ă n e g i c e s-a întîmplat.
- N u s-a întîmplat nimic.
Reuşise s ă m i n t ă c u d e z i n v o l t u r ă d o a r c a să îşi
p o a t ă a s c u n d e d i s p e r a r e a . El ştia foarte bine că era o
•minciună, v ă z u s e e a bine p e faţa lui, în sclipirea a m e ­
ninţătoare a ochilor, dar o s p u s e s e o r i c u m . Ştia ce în­
c e r c a el să f a c ă . în N e w Orleans f ă c u s e m a r e a greşeală
să-i d e a u n d e g e t şi a c u m el d o r e a să aibă totul. Pro­
babil c ă venise a c o l o în a c e a s e a r ă gîndindu-se c ă era
o p r a d ă u ş o a r ă ; ar fi p u t u t s-o b a g e în pat c a a p o i s-o
c o n v i n g ă să p ă r ă s e a s c ă o r a ş u l . De d r a g u l lui, p r o b a b i l
c ă i-ar fi s p u s . C a să p o a t ă rămîne î m p r e u n ă fără s-o
s u p e r e p e m a m a lui. Se î n d e p ă r t ă d e el, evitînd să-l lase
s-o p r i n d ă în d r e p t u l uşii.
- Nu a fost decît u n sărut...
- M d a , a ş a c u m King K o n g era d o a r o m a i m u ţ ă . La
naiba, stai într-un loc, îi zise iritat, întinzîndu-se, d e d a t a
a c e a s t a prinzîndu-i braţele. M ă ameţeşti c u plimbatul
ăsta prin c a m e r ă . N-am venit c a s ă te azvîrl pe j o s c a
d u p ă aia să m ă caţăr p e tine, o r i c u m nu chiar a c u m .
Ochii lui Faith se u m p l u r ă d e frică.
- Poţi s ă pui pariu p e t o a t e milioanele tale că nu se
v a întîmpla a ş a c e v a ! îi strigă î n c ă o d a t ă încercînd să
se elibereze. Nici în s e a r a asta şi nici într-o altă seară.
- Vrei s ă încetezi o d a t ă ? izbucni şi el. O s ă te răneşti
singură.
C u o m i ş c a r e rapidă, o întoarse c u spatele la el,
ţinîndu-şi braţele strînse în jurul ei, chiar s u b sîni, ţ i -
nîndu-i încheieturile mîinilor prizoniere. Atît d e r e p e d e ,
c u atîta uşurinţă, f u s e s e o b l i g a t ă s ă se p r e d e a fără luptă
simţindu-i m u ş c h i i t r u p u l u i calzi pe s p a t e . Tentaţia o
c u p r i n s e c u putere, cerîndu-i să-şi relaxeze gîtul şi să-şi
208

lase c a p u l s ă se sprijine p e pieptul lui, să-şi lase t r u p u l


m o a l e alături d e t r u p u l lui şi să-şi p e r m i t ă s ă inhaleze şi
să se intoxice c u a r o m a p l ă c u t ă a pielii lui. Se cutre­
m u r ă g î n d i n d u - s e la d o r i n ţ a d e n e s u p o r t a t care-o c h i ­
nuia, dar îşi d ă d u s e a m a c ă d a c ă el simţea şi cel mai
mic r ă s p u n s , a v e a s ă fie pierdută. N u i-ar mai fi trebuit
decît cinci m i n u t e c a s-o a i b ă întinsă în pat s u b el.
- Ai văzut? o î n t r e b ă c u o v o c e catifelată, în v r e m e
ce-i s i m ţ e a t r e m u r u l . Răsuflarea lui c a l d ă îi m i ş c a şuvi­
ţele d e păr d e p e t î m p l ă . N u t r e b u i e decît să te ating. Şi
p e n t r u m i n e e a b s o l u t la fel, Faith. Nici mie nu-mi place
d e l o c t r e a b a asta, dar p e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u , te
d o r e s c mai mult decît orice şi o s ă f a c e m c e v a în pri­
vinţa asta.
Ea îşi înfchise o c h i i , î n c ă t r e m u r î n d din c a u z a efor­
tului d e a-i rezista, r e u ş i n d în cele d i n u r m ă să d e a uşor
din cap.

- N u , c e ? îşi f r e c ă o b r a z u l d e vîrful c a p u l u i ei. N u , n u


m ă vrei, s a u n u , n u d s ă f a c e m nimic în privinţa asta? în
4V
care d i n a c e s t e cazuri minţi?
- N-o s ă t e las, îi zise, încercînd s ă nu-i permită s-o
distragă. îşi d e s c h i s e larg ochii şi se c o n c e n t r a a s u p r a
unei v e i o z e î n c e r c î n d s ă n u mai s i m t ă braţele care-o
î n c o n j u r a u . N - a s ă t e las s ă m ă tratezi d i n n o u c a p e u n
gunoi. \
El î n c r e m e n i , pînă şi respiraţia i se o p r i u n m o m e n t .
A p o i d ă d u d r u m u l unui oftat p r e l u n g .
- O s ă rămînă v e ş n i c între n o i , nu? N u era nevoie să
fie mai precis, amintirea acelei n o p ţ i era a p r o a p e t a n ­
gibilă. Ezită o s e c u n d ă . S c u m p o , ştiu d e s p r e Holladay
Travel şi cît d e mult ai m u n c i t p e n t r u t o t ce ai a c u m . Ştiu
c ă nu eşti la fel c a m a m a ta...
Of, D o a m n e . Ştia d e s p r e a g e n ţ i a ei. Se luptă din
răsputeri c u valul d e p a n i c ă , încercînd s ă se c o n c e n -
209

treze a s u p r a ultimei afirmaţii.


- Sigur c ă d a , îi zise p e u n t o n amar. Te gîndeşti a ş a
d e f r u m o s la mine, încît d e - a b i a m-ai acuzat c ă aş avea
u n tătic d e zahăr. D o a m n e , a m invitat u n bărbat bătrîn şi
s i n g u r s ă ia c i n a c u m i n e , a ş a c ă , evident, trebuie ne­
apărat s ă m ă şi urc c u el în pat! înfuriată, î n c e r c ă iarăşi
s ă se elibereze.
Braţele lui se strînseră şi mai mult, încît d e abia d a c ă
mai p u t e a s ă respire.
- Ţi-am s p u s s ă încetezi, o avertiză d i n n o u . O s ă te
învineţeşti t o a t ă .
- D a c ă o s ă m ă învineţesc o s ă fie d o a r vina ta, n u a
m e a . T u eşti cel care m ă ţine încătuşată. D ă d u c u p i ­
ciorul în s p a t e , lovindu-l în fluierul piciorului c u călcîiul,
n u m a i c ă era încălţată c u nişte p a p u c i foarte uşori, iar el
a v e a c i z m e ; g e m u , n u m a i c ă F a i t h îşi d ă d u s e a m a c ă
nu-l lovise c u a d e v ă r a t tare. îşi răsuci t r u p u l ştiind c ă
d a c ă îi stătea în fată p u t e a s ă l o v e a s c ă mai bine.
- Pisică... sălbatică... c e eşti, îi zise, gîfîind din c a u z a
efortului p e care-l f ă c e a căutînd s-o tină n e m i ş c a t ă . La
naiba, n-ai d e g î n d s ă stai locului? Eram g e l o s , a d m i s e
în cele din u r m ă , c u sinceritate.
Pentru u n m o m e n t , r ă m a s e prea uluită c a să mai
p o a t ă reacţiona. R ă m a s e n e m i ş c a t ă în c e r c u l braţelor
lui, s i m ţ i n d u - s e ameţită d e n o u a e m o ţ i e . G e l o s . N u p u ­
t e a fi g e l o s decît d a c ă ar fi ţinut la e a - n u . N u p u t e a
să-şi p e r m i t ă s ă c a d ă într-o a s e m e n e a c a p c a n ă . Nu î n ­
d r ă z n e a să-l c r e a d ă . Doar mai f u s e s e şi înainte martoră
la felul în care-şi d u c e a pînă la c a p ă t s e d u c ţ i a ; îşi a m i n ­
t e a c u m o c o n v i n s e s e p e Lindsey Partain, c o m p l i m e n -
tînd-o, s p u n î n d u - i cît d e mult o d o r e a , cîtă nevoie avea
d e ea. El era a d e p t u l obţinerii a c e e a ce-şi d o r e a . în
v r e m e c e n u mai a v e a nici o î n d o i a l ă a s u p r a faptului c ă
o d o r e a fizic, mai ales c u o d o v a d ă atît d e p r o e m i n e n t ă ,
îşi d ă d e a s e a m a c ă în rest nimic altceva n u se s c h i m -
\

210

b a s e . î n c ă mai v o i a c a e a s ă plece din oraş şi avea d e


g î n d s ă se f o l o s e a s c ă d e s l ă b i c i u n e a pe care o avea
p e n t r u el c a s-o c o n v i n g ă .
-• Şi t u chiar te aştepţi la m o d u l sincer c a e u s ă te
c r e d ? îl. întrebă în cele d i n u r m ă , fiecare cuvînt fiind
încărcat c u electricitate.
El se î m p i n s e c u c o a p s e l e înainte.
- Poţi s ă negi c h e s t i a asta?
Ea se forţă s ă ridice n e p ă s ă t o a r e d i n umeri.
- Ce este d e n e g a t ? Ţi s-a sculat. Mare scofală. Asta
nu î n s e a m n ă a b s o l u t nimic.
Pieptul lui î n c e p u să vibreze atunci cînd chicoti.
- Ce b i n e c ă a m u n o r g a n i s m s ă n ă t o s , altfel ai fi
reuşit să-mi p r o v o c i u n c o m p l e x d e inferioritate.
Şi-ar fi dorit c a el s ă n u mai rîdă. Nu v o i a c a el să
aibă simţul u m o r u l u i atît d e ascuţit. Ar fi vrut să fie rău şi
î n g u s t la minte c a să-l p o a t ă dispreţui. îl loc d e asta, era
c u r a j o s şi hotărît, c u u n simţ al u m o r u l u i s ă n ă t o s . Era
p o a t e u n tip dur, dar în nici u n caz u n tip rău intenţionat.
îşi înclină c a p u l c a s-o p o a t ă m u ş c a uşurel d e ure­
c h e , răsuflarea c a l d ă gîdilîndu-i pielea gîtului.
- De f a p t n-ar t r e b u i s ă fie nici o p r o b l e m ă , m u r m u r ă
el. P u t e m s ă fim î m p r e u n ă ; n u aici, dar asta este o
c h e s t i u n e c e se p o a t e rezolva.
Faith înţepeni iarăşi.
- Pun pariu qă a ş a e. Şi implică neapărat plecarea
m e a d i n o r a ş , aşa-i?
L i m b a lui o gîdila în v r e m e c e se j u c a uşor c u lobul
urechii, înainte c a a c e s t a s ă fie prins între dinţi.
- N u o s ă t r e b u i a s c ă să te muţi prea departre, în­
c e r c ă el s-o c o n v i n g ă . Nici m ă c a r n u trebuie s ă vinzi
c a s a asta. O să-ţi c u m p ă r e u o altă c a s ă , mai mare,
d a c ă a ş a vrei...
Furia o c o p l e ş i d e o d a t ă , roşie şi înverşunată. Se
eliberă imediat din braţele care se relaxaseră în jurul ei,
211

întorcîndu-şi fata a l b ă c u o c h i arzători spre faţa lui c u o


expresie încîntată.
- Mai taci d i n g u r ă ! N u t e poţi opri s ă n u te gîndeşti
c ă sînt d e vînzare, n u ? S i n g u r a s c h i m b a r e este faptul c ă
m-ai m u t a t la u n preţ mai costisitor p e piaţă. N u vreau
nici de-a naibii c a s a t a afurisită, în s c h i m b d o r e s c c a t u
s ă o părăseşti p e a m e a . în clipa asta!
Ochii lui Gray s e î n g u s t a r ă , dar el n u se clinti nici
m ă c a r c u o fracţiune d e c e n t i m e t r u .
- N u m-am gîndit nici o s e c u n d ă s ă te c u m p ă r . în­
c e r c a m d o a r s ă fac lucrurile cît mai uşoare p e n t r u tine.
- B u n ă î n c e r c a r e , n u m a i c ă e u c u n o s c prea multe
lucruri d e s p r e tine. Doar t e - a m văzut în acţiune, mai ţii
minte? Amintirea acelei n o p ţ i p ă r e a teribil d e a m a r ă din
t o n u l c u care-i v o r b i s e , rămînînd c a o stafie între ei.
N u m a i c ă ea mai a v e a o amintire d e s p r e el, u n a d e s p r e
care Gray h a b a r nu a v e a : z i u a a c e e a în care-l v ă z u s e
c u L i n d s e y P a r t a i n . îl v ă z u s e în a c ţ i u n e , foarte bine
chiar.
El r ă m a s e t ă c u t u n m o m e n t , privirea î n t u n e c a t ă cîn-
tărind-o p a r c ă .
- A ş a c e v a n-o s ă se mai întîmple v r e o d a t ă , îi zise
c u blîndeţe.
- N u , n-o s ă se mai întîmple, fu şi ea d e a c o r d ,
ridicîndu-şi b ă r b i a . N-o s ă te mai las s ă te porţi a ş a c u
mine.
- N-ai p r e a a v e a d e ales d a c ă m-aş hotărî în privinţa
asta, i-o î n t o a r s e el, iarăşi furios, c u ochii strălucindu-i
d e aţîţare. 0 prinse c u d o u ă d e g e t e d e bărbie. Să n u
uiţi, s c u m p o . D a c ă o s ă fie nevoie, o s ă j o c c u mult mai
dur.
Ea îşi retrase c a p u l .
- La fel şi e u .
Privirea lui se p l i m b ă iarăşi a s u p r a ei, expresia d i n
o c h i s c h i m b î n d u - s e în c e v a încărcat d e fierbinţeală.
212

- Pun pariu c ă aşa-i. A p r o a p e c ă m ă tentează să


aflu cît d e d u r ă p o ţ i s ă fii, d o a r d e d r a g u l d i s t r a c ţ i e i .
Dar d i s c u ţ i a asta a deviat d e tot. N u sîntem în război,
s c u m p o . P u t e m s ă f a c e m u n aranjament c o n v e n a b i l şi
s ă ne s i m ţ i m bine fără să-mi rănesc familia, asta n u m a i
d a c ă ai fi şi t u d e a c o r d .
- N u , îi r ă s p u n s e Faith.
- Ă s t a t r e b u i e s ă fie cuvîntul t ă u favorit. M-am c a m
săturat să-l tot a u d .
- A t u n c i stai cît mai d e p a r t e d e c a s a asta. Oftă o b o ­
sită d e o d a t ă d e t o a t ă a c e a luptă p r o s t e a s c ă . Nu vreau
să-i fac nici u n rău familiei tale. N u d e asta m-am întors.
Ăsta este c ă m i n u l m e u ; n u vreau s ă p r o v o c nici un fel
d e n e c a z u r i , n u v r e a u decît s ă trăiesc aici. Dar d a c ă o
s ă fie n e v o i e să m ă lupt c u tine p e n t r u asta, o s-o fac.
- A t u n c i condiţiile luptei a u fost trasate. Gray ridică
d i n u m e r i . A c u m d e p i n d e d o a r d e tine d e cîte necazuri
o s ă fii în stare s ă înduri d o a r c a s ă rămîi aici. Eu unul
n-o să d a u î n a p o i ; î n c ă eşti la fel d e neinvitată în oraşul
ăsta. Dar, d a c ă t o t u ş i îţi s c h i m b i părerea, n u trebuie
decît să-mi dai u n t e l e f o n . O s ă a m grijă d e tine fără să
te d e r a n j e z e nimeni c u întrebări şi c u bîrfe.
- N-o s ă te s u n .
- Poate c ă n u , dar p o a t e c ă d a . Doar gîndeşte-te la
cîte a m p u t e a avea î m p r e u n ă .
- Da, c e ? Q o u ă întîlniri p e s ă p t ă m î n ă şi alea în f u g ă ?
Să minţi p e u n d e te d u c i , p e n t r u c ă n u ai .vrea c a familia
t a să afle c u m v a ? M u l ţ u m e s c , dar nu v r e a u .
El întinse o mînă şi-i c u p r i n s e o b r a z u l în p a l m ă , iar
d e d a t a asta ea n u se mai retrase. A t i n g e r e a lui era
foarte blîndă în v r e m e c e c u d e g e t u l cel mare îi mîngîia
buza de jos.
- î n s e a m n ă mai mult decît u n s i m p l u regulat, îi zise
c u blîndeţe. Deşi n u m a i b u n u l D u m n e z e u ştie cît d e
mult îmi d o r e s c t r e a b a asta, atît d e mult, încît m ă d o a r e .
213

Pentru c ă îşi d o r e a c u atîta disperare să-l c r e a d ă , n u


î n d r ă z n e a . î n c e r c ă s ă lupte c u lacrimile în v r e m e ce-i
s p u s e încet:
- Te rog, pleacă.
- Bine, o s ă plec. Dar gîndeşte-te la ce ţi-am s p u s .
Se întoarse s p r e u ş ă , d u p ă care se opri. în legătură c u
a g e n ţ i a ta...
Imediat d e v e n i 'alertă şi g a t a pregătită pentru o altă
luptă.
- D a c ă îndrăzneşti s ă faci c e v a şi s ă a d u c i prejudicii
agenţiei...
El îi a r u n c ă o privire n e r ă b d ă t o a r e .
- Taci. N u a m d e g î n d s ă fac nimic. V o i a m d o a r să
ştii cît d e m î n d r u sînt d e tine. M ă b u c u r sincer d e cîte ai
reuşit s ă realizezi. De fapt, i-am s p u s directorului hote­
lului să a c o r d e o i m p o r t a n ţ ă s p e c i a l ă grupurilor venite
prin a g e n ţ i a ta...
Era m î n d r u d e ea? Faith r ă m a s e n e m i ş c a t ă d u p ă
plecarea lui şi lacrimile p e care şi le reţinuse c u s u c c e s
înainte î n c e p u r ă să-i ş j r o i a s c ă p e obraji. Oare să îndrăz­
n e a s c ă să-l c r e a d ă ? îşi d ă d u s e a m a c ă n u putea. Tre­
b u i a să-şi m e n ţ i n ă hotărîrea anterioară şi s ă n u mai
d u c ă turiştii în hotelul lui.
N u m a i c ă lacrimile c o n t i n u a u s ă c a d ă . îi s p u s e s e c ă
era m î n d r u d e ea.
CApÎTOlul 1 0

M o n i c a îşi p r e l u n g e a t o t mai mult ş e d e r e a în baie,


avînd n e v o i e d e a c e a intimitate c a să-şi p o a t ă reveni.
Era î n t o t d e a u n a uşor a l a r m a n t ă a c e a pierdere a eului, a
personalităţii. Michael n u p ă r e a însă s-o simtă; părea
m e r e u fericit, p o a t e puţin ameţit atunci cînd se d ă d e a
j o s d e p e ea. Auzi scîrţîitul patului cînd el se m i ş c ă c a
să-şi s t i n g ă ţigara, p r o b a b i l . N u f u m a prea mult, d e fapt,
î n c e r c a s ă se lase dar, d u p ă o partidă d e amor, era u n a
dintre puţinele daţi cînd g ă s e a c ă e g r e u d e rezistat la
ţigări. Astăzi mîna îi t r e m u r a s e uşor atunci cînd a p r i n ­
s e s e bricheta, f ă c î n d m i c u ţ a flacără s â fileze.
A c e a m i n u s c u l ă reacţie d i n partea lui o b u c u r a s e şi
o excitase, a ş a c ă r ă m ă s e s e în baie c e v a mai mult c a el
s ă n u o p o a t ă Vedea. Era şi a ş a d e s t u l d e rău c ă ştia cît
d e s ă l b a t i c ă d e v e n e a a t u n c i cînd era în interiorul ei,
g e m î n d , a g ă ţ î n d u - s e d e u m e r i i lui, n e c o n t r o l î n d u - ş i
z b a t e r e a c o a p s e l o r . Indiferent d e cît d e mult încercase,
n u reuşise s ă le f a c ă să rămînă n e m i ş c a t e . Şi era m e r e u
atît d e u d ă a c o l o j o s ; auzise z g o m o t u l f ă c u t atunci cînd
se m i ş c a s e în interiorul ei. A t u n c i n u se simţise d e l o c
stînjenită, n u se p u t u s e gîndi decît la f e b r a a c e e a care o
m ă c i n a s e p e d i n ă u n t r u , d e - a b i a d u p ă a c e e a simţise
jena.
215

C u Alex n u se întîmpla defel aşa ceva. C u Alex se


p u t e a retine; s e p ă r e a c ă şi lui îi plăcea mai mult în felul
ăsta, şi ea ştia şi d e c e . El se prefăcea că era d e fapt c u
mama ei.'
N u ar fi vrut s-o f a c ă c u Alex, dar, în acelaşi t i m p , o
f ă c e a m e r e u . N u ar fi putut s p u n e c ă o forţase vreodată,
nu se p u t e a minţi, nici m ă c a r c a să se simtă mai bine c ă
o f ă c u s e . îl i u b e a p e Alex, dar, el era c a un fel d e tată
p e n t r u ea. Desigur, nu ar fi putut s ă o c u p e locul tatălui
ei, nimeni n-ar fi p u t u t s-o f a c ă , dar Alex fusese cel mai
b u n prieten al lui şi f u s e s e atît d e trist cînd Guy plecase
a ş a c u m p l e c a s e . Tăcut, le oferise tuturor un umăr d e
care s ă se sprijine, s a u p e care s ă plîngă. Cîteodată, în
acele prime zile, chiar se p r e f ă c u s e c ă el era tatăl lor, c ă
nimic d e fapt n u se s c h i m b a s e .
Dar a c e a falsă impresie nu ţ i n u s e niciodată prea
mult. Ş o c u l oribil d i n ziua a c e e a s c h i m b a s e pentru tot­
d e a u n a c e v a d i n interiorul ei şi în cele d i n u r m ă a c c e p ­
tase c ă nimic n u avea s ă mai fie perfect v r e o d a t ă . Tatăl
ei nu avea să se mai î n t o a r c ă ; se p ă r e a c ă prefera să
trăiască î m p r e u n ă c u creatura a c e e a o r d i n a r ă decît c u
p r o p r i a lui familie. N-o i u b e a p e m a m a şi nici n-o iubise
vreodată.
T o t u ş i , Alex o i u b e a p e m a m a . Bietul Alex! Nu-şi mai
p u t e a aminti c î n d îşi d ă d u s e s e a m a d e sentimentele lui,
cînd v ă z u s e d e v o ţ i u n e a şi tristeţea d i n ochii lui; totuşi
asta se întîmplase la cîtiva ani d u p ă plecarea lui Guy.
C a m pe v r e m e a cînd reuşise s-o c o n v i n g ă p e m a m a s ă
c o b o a r e p e n t r u p r i m a d a t ă la cină. El r e u ş e a să f a c ă
mai multe c u m a m a lor decît r e u ş e a ea şi Gray; p o a t e
c ă din c a u z a gentileţii blînde şi d e v o t a t e c u care o
î n c o n j u r a m e r e u . Şi n u m a i D u m n e z e u ştia c ă G u y n u se
p u r t a s e n i c i o d a t ă în a c e s t fel c u ea. F u s e s e m e r e u
politicos şi blînd, dar îti puteai d a s e a m a imediat c ă era
u n c o m p o r t a m e n t artificial, c ă d e f a p t n u d ă d e a d o i bani
216

p e a ş a c e v a . î n s ă lui Alex îi p ă s a .
îşi aminti d e n o a p t e a în care se întîmplase p r i m a
dată. Gray era plecat la N e w Orleans c u afaceri. M a m a
c o b o r î s e la c i n ă , dar, în c i u d a încurajărilor lui Alex, p ă ­
ruse mai d e p r i m a t ă decît d e o b i c e i şi d e abia d a c ă se
atinsese d e mîncare. Şi, în c i u d a rugăminţilor lui, ime­
diat d u p ă a c e e a se retrăsese în c a m e r a ei. Cînd se
întorsese şi d ă d u s e c u ochii d e M o n i c a , ea o b s e r v a s e
imediat d e z o l a r e a înscrisă p e faţa lui şi instinctiv întin­
sese o mînă p e care o a ş e z a s e p e braţul lui, d o r i n d să-l
consoleze.
Era o n o a p t e f r i g u r o a s ă d e iarnă. în s a l o n se f ă c u s e
f o c u l , a ş a c ă m e r s e s e r ă a c o l o , ea încercînd să-i mai
aline a c e a tristeţe. S t ă t u s e r ă p e c a n a p e a u a din faţa
c ă m i n u l u i în c a r e d u d u i a f o c u l , d i s c u t î n d liniştiţi d e
multe lucruri, în v r e m e c e el s o r b e a din brandy-ul d e
d u p ă cină, o p l ă c e r e a lui. C a s a era tăcută, c a m e r a
î n t u n e c o a s ă , c u o s i n g u r ă v e i o z ă aprinsă. Focul înce­
p u s e s ă se d o m o l e a s c ă . Şi p r o b a b i l c ă la lumina flă­
cărilor ş e m ă n a s e izbitor d e bine c u m a m a ei. în seara
a c e e a îşi strînsese părul într-un QOC sofisticat şi era
î m b r ă c a t ă m e r e u în rochiile a c e l e a c o n s e r v a t o a r e c u m îi
p l ă c e a u şi m a m e i . P r o b a b i l p e n t r u t o a t e acele motive,
b ă u t u r a , s o l i t u d i n e a , c a m e r a î n t u n e c o a s ă , p r o p r i a lui
d e z a m ă g i r e , a s e m ă n a r e a ei c u m a m a - se întîmplase.
Un sărut se t r a n s f o r m a s e în d o u ă , a p o i în trei, a p o i
în multe altele, mîinile lui erau în părul ei, în v r e m e ce
g e m e a s o n o r . M o n i c a îşi aminti cît d e tare 7i b ă t u s e
inima, d e t e a m ă şi d e simpatie d u r e r o a s ă . El îi atinsese
a p o i sînii, a p r o a p e c u reverenţă, dar n u m a i pe d e a s u p r a
hainelor. Şi îi ridicase a p o i f u s t a d o a r atît cît să dez­
g o l e a s c ă p a r t e a esenţială, c a şi cînd n u ar fi dorit să-i
violeze p u d o a r e a m a i mult decît ar fi fost necesar. îşi
a m i n t e a a p o i foarte c o n f u z d e c a r n e a dezgolită, ne­
v ă z u t ă dar simţită, atunci cînd se a p ă s a s e pe ea, a p o i
217

d u r e r e a a c e e a c u m p l i t ă şi mişcările rapide d i n interiorul


ei. O r i c u m , c e e a c e r ă m ă s e s e neatins d e t i m p , era c u -
vîntul p e care îl ş o p t i s e răguşit la u r e c h e , apoi repetat:
„Noelle."
Se p ă r e a c ă nu-şi d ă d u s e s e a m a c ă el fusese pri­
m u l , în m i n t e a lui, e a f u s e s e d e fapt m a m a .
Iar în m i n t e a ei, D u m n e z e u s-o ierte, el fusese tata.
Era totul atît d e g r e ţ o s încît şi a c u m se simţea dez­
g u s t a t ă d e ea însăşi. Ea n u a v u s e s e n i c i o d a t ă nici un fel
d e s e n t i m e n t e d e n a t u r ă s e x u a l ă faţă d e tatăl ei; d e fapt
n u a v u s e s e nimic p e n t r u nimeni pînă la Michael. Dar în
t u m u l t u l emoţiilor d i n s e a r a a c e e a se gîndise c ă d a c ă îi
oferea c e e a c e d o r e a şi m a m a nu-i p u t e a d a , atunci nu
va mai p l e c a d e lîngă ei. A ş a c ă luase locul m a m e i ,
oferindu-şi sexul c a mită c a să-l p o a t ă păstra pe tata
a c a s ă . Bietul Alex! Biata d e ea. A m î n d o i simple s u r o ­
g a t e a c e v a c e n u p u t e a u avea. Freud ar fi avut o zi
plină c u ea.
Dar n o a p t e a a c e e a n u î n s e m n a s e decît p r i m a d i n -
t r - u n şir l u n g d e n o p ţ i de-a lungul ultimilor şapte ani.
Deşi n u chiar atît d e multe, d a c ă stătea şi se g î n d e a mai
bine. Michael p r o b a b i l c-o a v u s e s e d e mai multe ori
într-un s i n g u r a n decît o a v u s e s e Alex în t i m p u l celor
ş a p t e . Alex p ă r u s e atît d e ruşinat, d o r i n d s ă se s c u z e
t o a t ă v r e m e a . N u m a i c ă venise iarăşi la ea, avînd o
n e v o i e d i s p e r a t ă d e a se preface c ă Noelle era în bra­
ţele sale, iar M o n i c a îl lăsase să-şi afle uşurarea d u p ă
c a r e tînjea. Dar n u se a p r o p i a s e n i c i o d a t ă d e ea atunci
c î n d era şi Gray a c a s ă , d o a r a t u n c i cînd era plecat în
afara oraşului c u afaceri.
Ultima d a t ă f u s e s e d o a r c u d o u ă zile în urmă, cînd
Gray f u s e s e la N e w Orleans. Se d u s e s e la biroul lui Alex
în s e a r a a c e e a , a ş a c u m o f ă c e a d e o b i c e i , iar el îi
f ă c u s e felul p e c a n a p e a u a d e a c o l o . N i c i o d a t ă nu ţinea
prea mult. Şi n i c i o d a t ă n-o d e z b r ă c a s e p e ea s a u p e el
218

însuşi. De ş a p t e ani îi f ă c e a felul şi n i c i o d a t ă în acest


răstimp nu-l v ă z u s e g o l , chiar şi penisul nu i-l v ă z u s e
decît d e cîteva ori. El î n c ă p ă r e a să se s c u z e în* par-
m a n e n t ă d i n c a u z a acelei d o r i n ţ e , d e p a r c ă ea ar fi fost
c u a d e v ă r a t m a m a şi se g î n d e a c ă întregul p r o c e s era
foarte urît. A ş a c ă şi el îşi d ă d e a silinţa să termine cît
m a i j e p e d e , d u p ă care e a se c u r ă ţ a şi p l e c a a c a s ă .
însă c u Michael n u era d e l o c la fel. î n c ă n u ştia ce
a n u m e o atrăsese la el, s a u c u m d e p e r m i s e s e c a lu­
crurile s ă p r o g r e s e z e atît d e d e p a r t e . El c r e s c u s e în
Prescott a ş a c ă , desigur, îl c u n o ş t e a înainte. Era c u
cinci ani mai mare decît Gray şi fusese deja angajatul
şerifului a t u n c i cînd ea d e abia t e r m i n a liceul. De altfel,
p e a t u n c i el era deja însurat c u iubita pe care o avusese
în liceu şi a v e a d o i băieţi. Din p ă c a t e însă nu se a v u ­
seseră d e l o c bine şi în cele din u r m ă ea se hotărîse să-l
p ă r ă s e a s c ă , fără să s p u n ă n i m ă n u i nimic. Se m u t a s e
imediat în B o g a l u s a şi se recăsătorise c a m la d o i ani
d u p ă a c e e a . Băieţii lui a v e a u a c u m ş a p t e s p r e z e c e şi
respectiv o p t s p r e z e c e ani şi erau în relaţii foarte b u n e
c u tatăl lor.
Michael era d e f a p t -în relaţii b u n e c u t o a t ă lumea,
c u g e t ă mai d e p a r t e , c u u n zîmbet p e buze. Probabil c ă
d e a c e e a şi f u s e s e ales şerif în locul lui Deese cînd se
p e n s i o n a s e c u trei ani în u r m ă . Era c u adevărat u n
b ă r b a t atrăgător, căruia nu-i p l ă c e a u c o s t u m e l e , în locul
lor preferînd u n i f o r m a şi pantofii la m o d ă înlocuindu-i c u
cizmele. Era un adevărat uriaş d e u n metru o p t z e c i şi
cinci înălţime, c u păr d e c u l o a r e a nisipului şi o c h i al­
baştri, p r i e t e n o ş i , şi o p u z d e r i e d e pistrui pe nas. Un tip
pe cinste.
într-o zi, c u v r e u n a n în u r m ă , f u s e s e în oraş şi se
hotărîse s ă ia prînzul la restaurantul d e lîngă clădirea
m u n i c i p a l ă , care avea cei mai b u n i h a m b u r g e r i d i n oraş.
Maică-sa s-ar fi oripilat t o a t ă la auzul unei a s e m e n e a
219

g u s t p l e b e u , n u m a i c ă M o n i c ă i îi p l ă c e a u la n e b u n i e
h a m b u r g e r i i şi s e mai r e g a l a d i n cînd în c î n d . Era deja
aşezată la m ă s u ţ a d i n colţ c î n d intrase Michael, îşi luase
h a m b u r g e r u l şi s e î n d r e p t a s p r e u n s e p a r e u , c î n d , tre-
cînd p e lîngă ea, se o p r i s e şi o întrebase d a c ă se p u t e a
aşeza. Uimită, îi p e r m i s e s e .
La î n c e p u t f u s e s e foarte ţ e a p ă n ă , n u m a i c ă Michael
p u t e a f a c e şi u n înger să-şi iasă d i n cucernicie c a să i
se alăture la haz. Foarte r e p e d e d u p ă a c e e a î n c e p u s e r ă
să rîdă şi s ă v o r b e a s c ă d e p a r c ă ar fi fost v e c h i prieteni.
A p o i mai a v u s e s e u n m o m e n t d e stînjeneală atunci cînd
el o invitase la c i n ă ; d e v e n i s e f o a r t e c o n ş t i e n t ă c ă
m a m a ei n u ar fi a p r o b a t a ş a c e v a . N u era nimic a s c u n s
s a u neştiut d e s p r e Michael M c F a n e şi în m o d ^ c e r t n u
era dintr-o familie b u n ă , a ş a c u m era M o n i c a . însă ac­
c e p t a s e , şi, s p r e m a r e a ei uimire, pregătise c i n a chiar
el, făcînd fripturi la grătar în g r ă d i n a d i n spatele casei
lui. Pentru c ă l o c u i a la f e r m a m i c u ţ ă u n d e se n ă s c u s e şi
c r e s c u s e , c u cel mai a p r o p i a t v e c i n la o milă depărtare,
iar M o n i c a se simţise cît se p o a t e d e liniştită d e solitu­
d i n e a t ă c u t ă a căsuţei lui d e ţară.
Destul d e relaxaţi, d u p ă c e m î n c a s e r ă î n c e p u s e r ă să
d a n s e z e p e m u z i c a c o u n t r y c e se t r a n s m i t e a la radio,
m i ş c î n d u - s e încet prin sufrageria m i c u ţ ă d u p ă care îl
lăsase s-o c o n d u c ă încet în d o r m i t o r . Adevărul era c ă
nici prin c a p nu-i t r e c u s e să-l lase, nici n u luase în
c o n s i d e r a r e c ă v a î n c e r c a măcar. N u m a i c ă el î n c e p u s e
s-o sărute şi sărutările lui erau c a l d e şi încete şi pentru
p r i m a d a t ă în viaţă simţise d o r i n ţ a arzîndu-i în pîntece.
Speriată d e c e e a c e i se întîmpla şi d e viteză c u care se
întîmpla, r ă m ă s e s e n e m i ş c a t ă în d o r m i t o r şi îl lăsase
să-i d e s f a c ă r o c h i a şi să-i s c o a t ă sutienul. Pînă atunci
nimeni nu-i mai v ă z u s e sînii, î n s ă Michael n u se m u l ­
ţ u m i s e d o a r c u văzutul, ci se şi a p u c a s e să-i g u s t e .
P r e s i u n e a gurii lui p e sîni o f ă c u s e s ă d e v i n ă sălbatică,
220

aşa c ă se a r u n c a s e r ă în pat. Pentru el n u exista a c e a


mişcare d i s c r e t ă a c o a p s e l o r c u pantalonii lăsaţi în vine.
Foarte c u r î n d d u p ă a c e e a e r a u a m î n d o i g o i , înlănţuiţi
p e c e a r c e a f u r i l e d e b u m b a c , iar a c e a a d j e r e d e d o ­
rinţă e x p l o d a s e într-o p l ă c e r e atît d e a p r i g ă încît î n c ă o
speria.
Nici o d o a m n ă n u s-ar fi purtat astfel, dar M o n i c a
ştiuse d i n t o t d e a u n a c ă n u era o d o a m n ă . M a m a era o
d o a m n ă ; M o n i c a î n c e r c a s e c u d i s p e r a r e î n t r e a g a ei
viaţă să-i s e m e n e , c a m a m a s-o i u b e a s c ă , dar, întot­
d e a u n a d ă d u s e greş. M a m a ar fi fost oripilată şi dez­
g u s t a t ă d a c ă ar fi ştiut c ă fiica ei p e t r e c e a cîteva ore
p e s ă p t ă m î n ă în pat c u Michael M c F a n e , şeriful, regulîn-
du-se c a o i e p u r o a i c ă .
C î t e o d a t ă M o n i c a d e t e s t a t o a t e acele lucruri stricte
c u care f u s e s e b o m b a r d a t ă î n c ă din l e a g ă n . Gray nu
f u s e s e s u p u s la a ş a c e v a şi nici pisălogit c u t o a t e acele
lucruri p e care d o a m n e l e n u a v e a u voie să le facă. Era
c a şi c u m m a m a îl c o n s i d e r a s e p e Gray o c a u z ă deja
p i e r d u t ă î n c ă d e la naştere; p e n t r u c ă era bărbat, ca
atare Se a ş t e p t a c a el să se p o a r t e p r e c u m un animal.
Şi p e n t r u c ă era o d o a m n ă , t r e c u s e c u v e d e r e a e s c a ­
p a d e l e fiului şi soţului ei; a s e m e n e a lucruri n u o p u t e a u
interesa şi se a ş t e p t a c a nici p e fiica ei s ă n-o inte­
reseze.
N u m a i c ă n u se întîmplase aşa, deşi M o n i c a încer­
c a s e d i n răsputeri. î n c e r c a s e d i n g r e u , cel puţin în primii
d o u ă z e c i şi cinci d e ani ai vieţii. Chiar şi d u p ă ' c e m a m a
se r e t r ă s e s e în e a î n s ă ş i , d e p a r t e d e e i , d u p ă c e tatăl
ei p l e c a s e , M o n i c a c o n t i n u a s e s ă încerce, sperînd că,
d a c ă era d e s t u l d e b u n ă , m a m e i ei n u mai avea s ă i se
pară atît d e g r e u d u p ă plecarea soţului.
Dar î n t o t d e a u n a d o r i s e mai mult. M a m a f u s e s e întot­
d e a u n a atît d e rezervată şi d e rece, perfectă, d e ne­
atins. Tatăl ei f u s e s e c a l d şi iubitor; o îmbrăţişa m e r e u ,
221

se j u c a c u ea, în c i u d a d e z a p r o b ă r i i m a m e i , considerînd
c ă n u se c u v e n e a o a s e m e n e a c o m p o r t a r e fată d e fiica
lor. Gray era şi mai impunător fizic decît tatăl s ă u ; mereu
a v u s e s e în el o flacără interioară pe care M o n i c a o
r e c u n o s c u s e d e la o vîrstă f r a g e d ă .
î n c ă îşi a m i n t e a c ă , o d a t ă cînd Gray venise a c a s ă
d e la c o l e g i u , r ă m ă s e s e r ă în jurul m e s e i d u p ă cină c a
să v o r b e a s c ă . Gray se întinsese în s c a u n c u a c e a gratie
felină a lui, rîzînd în v r e m e c e d e s c r i a o farsă făcută
u n u i a dintre antrenorii e c h i p e i , şi atunci avusese... nu
r e u ş e a s ă d e s c r i e p r e a bine... un fel d e senzualitate
sălbatică în felul în care-şi m i ş c a s e c a p u l , în mişcarea
mîinii atunci c î n d ridicase p a h a r u l . A t u n c i privise în d i ­
recţia m a m e i şi o v ă z u s e h o l b î n d u - s e la Gray plină d e
revoltă, d e p a r c ă ar fi văzut în fata ochilor un animal
d e z g u s t ă t o r . Desigur, asta şi f u s e s e , u n animal, un a d o ­
lescent s ă n ă t o s şi v i g u r o s , strălucind d i n c a u z a t e s t o ­
s t e r o n u l u i revărsat în t r u p . Dar nu era nimic respingător
la el şi M o n i c a se simţise n e m u l ţ u m i t ă d e a c e a d e z a p r o ­
bare tacită a m a m e i la a d r e s a lui.
Gray era şi f u s e s e u n frate m i n u n a t ; nici n u ştia c u m
s-ar fi d e s c u r c a t fără el în zilele acelea c u m p l i t e d e d u p â
p l e c a r e a lui Guy. F u s e s e atît d e ruşinată d e încercarea
a c e e a d e s i n u c i d e r e încît îşi jurase s ă n u se mai lase
n i c i o d a t ă c u p r i n s ă d e o a s e m e n e a slăbiciune, o ase­
m e n e a p o v a r ă p e umerii lui Gray. F u s e s e o adevărată
luptă, dar reuşise să-şi tină p r o m i s i u n e a . Era d e s t u l să
p r i v e a s c ă la cicatricile subţiri d e p e încheieturile mîinilbr
c a să-şi a m i n t e a s c ă imediat care era preţul slăbiciunii.
Dar, c î n d o v ă z u s e p e Faith în p a r c a r e a d i n fata
b ă c ă n i e i , f u s e s e atît d e ş o c a t ă încît, p e n t r u p r i m a d a t ă
d u p ă u n t i m p î n d e l u n g a t , revenise la vechiul o b i c e i d e a
fugi la Gray, a ş t e p t î n d u - s e c a el s ă s e o c u p e d e p r o ­
b l e m e l e ei. F u s e s e d e z g u s t a t ă d e ea însăşi că-şi per­
m i s e s e a ş a c e v a , dar, atunci c î n d v ă z u s e părul acela d e
222

u n roşu-întunecat, d e o a s e m e n e a culoare b o g a t ă care


s e m ă n a c u vinul b u n , inima a p r o a p e c ă încetase să-i
mai bată. Pentru u n m o m e n t c u m p l i t şi ameţitor crezuse
c ă tatăl ei se î n t o r s e s e . Pentru c ă d a c ă Renee era a c o l o
asta î n s e m n a c ă v e n i s e şi tatăl ei.
N u m a i c ă G u y n u era p e nicăieri la v e d e r e . N u era
decît Renee care p ă r e a chiar mai tînără decît f u s e s e
atunci cînd p l e c a s e , c e e a ce era o nedreptate strigă­
t o a r e la cer. C i n e v a atît d e rău şi d e p ă c ă t o s c a Renee
Devlin ar fi trebuit s ă a i b ă înscrise p e fată t o a t e p ă ­
catele, c a t o a t ă l u m e a s-o ştie. N u m a i c ă fata care se
întorsese în direcţia M o n i c ă i era la fel d e f r u m o a s ă c a
î n t o t d e a u n a , fără u n rid la v e d e r e . Aceiaşi o c h i verzi
puţin s o m n o r o ş i , a c e e a ş i g u r ă mare, roşie şi senzuală -
nimic s c h i m b a t . Şi, p e n t r u u n m o m e n t , M o n i c a redeve­
nise fata rănită şi neajutorată care f u s e s e o d i n i o a r ă şi
f u g i s e direct la Gray.
N u m a i c ă n u f u s e s e Renee; f e m e i a din parcare f u ­
sese Faith Devlin, iar Gray f u s e s e ciudat d e şovăitor
cînd se p u s e s e p r o b l e m a să-şi "folosească t o a t ă influ­
enţa p e care o a v e a î m p o t r i v a ei. M o n i c a n u ţinea minte
prea multe d e s p r e Faith, d o a r o amintire v a g ă c u o
fetiţă foarte s l a b ă care avea acelaşi păr c a şi m a m a ei,
dar asta n u c o n t a . C e e a c e n u era d e l o c v a g f u s e s e
d u r e r e a p e c a r e o simţise a t u n c i cînd o v ă z u s e , vechile
amintiri, aceleaşi s e n t i m e n t e d e trădare şi d e a b a n d o ­
nare în v o i a sorţii. De a t u n c i îi f u s e s e t e a m ă să mai
m e a r g ă în o r a ş , îi f u s e s e t e a m ă s ă n u o revadă p e Faith
şi s ă s i m t ă u s t u r i m e a sării presărate p e o rană d e s ­
chisă.
- M o n i c a ? veni v o c e a leneşă a lui Michael. Ai d e
g î n d s ă d o r m i a c o l o , iubito?
- N u , t o c m a i m ă a r a n j a m , îi strigă M o n i c a d u p ă care
trase a p a la c l o s e t c a s ă d e a credibilitate s p u s e l o r sale.
I m a g i n e a d i n o g l i n d ă o privea. N u arăta d e l o c rău p e n -
223

tru treizeci şi d o i d e ani. Păr n e g r u şi d e s , n u la fel d e


n e g r u c a al lui Gray dar nici c u şuviţe cărunte la vedere.
Faţa avea o a s e fine, f r u m o a s e , c a ale m a m e i ei, deşi ea
avea însă ochii î n t u n e c a ţ i ai familiei Rouillard. Nu se
î n g r ă ş a s e d e l o c şi a v e a sîni fermi şi f r u m o ş i .
Michael era î n c ă întins în pat, g o l p u ş c ă , atunci cînd
ieşi e a d i n baie, u n zîmbet c a l d întinzîndu-i-se pe faţă în
t i m p ce-şi d e s f ă c u s e braţele larg.
- V i n o s ă te iau în braţe, o invită, iar inima Monicăi
î n c e p u s ă salte. Se caţără iarăşi în pat şi în c ă l d u r a
p r o t e c t o a r e a braţelor lui. El oftă d e încîntare cînd o
simţi a p r o a p e şi c u o mînă mare se a p u c ă să-i mîhgîie
u n sîn. C r e d c ă ar t r e b u i s ă ne c ă s ă t o r i m .
Inima î n c e t ă să-i mai salte şi a p r o a p e c ă i se opri. îşi
ridică privirile s p r e el c u o c h i măriţi d e uimire şi d e
panică.
- S-să ne c ă s ă t o r i m ? reuşi s ă b o l b o r o s e a s c ă , d u p ă
care-şi a ş e z ă a m î n d o u ă mîinile p e g u r ă c a să o p r e a s c ă
chicotitul isteric care a m e n i n ţ a s ă se reverse. Michael şi
M o n i c a M c F a n e ? Chicotiul se revărsă dintr-o dată.
El zîmbi încîntat.
- Ei şi, ce d a c ă s u n ă d e p a r c ă a m f i g e m e n i ? Eu pot
s ă trăiesc c u asta d a c ă poţi şi t u . î n c e p u să-i n e c ă ­
j e a s c ă sfîrcul, plăcîndu-i felul în care se întărise. Dar,
d a c ă o s ă a v e m v r e u n c o p i l , n u m e l e lui o s ă î n c e a p ă c u
orice literă dar n u c u M.
Căsătorie. C o p i i . Of, D o a m n e ! C u m v a , niciodată nu-i
t r e c u s e prin c a p c ă el ar fi v r u t să s e î n s o a r e c u ea.
Nici m ă c a r n u se gîndise la căsătorie în legătura c u
propria-i p e r s o a n ă . Viaţa ei î n g h e ţ a s e b o c n ă în u r m ă c u
d o i s p r e z e c e ani şi n u se a ş t e p t a s ă se mai s c h i m b e
ceva.
N u m a i c ă nimic n u era static. Chiar şi pietrele se
s c h i m b a u , e r o d a t e d e t r e c e r e a vremii şi d e elementele
naturii. Alex nu lăsase v r e o u r m ă în viaţa ei atît d e o r d o -
224

nată, n u m a i că Michael trecuse prin ea p r e c u m o


cometă.
Alex, of, D o a m n e !
- Ştiu c ă n u a m p r e a multe să-ţi ofer, îi r ă s p u n s e
Michael. C a s a asta c u s i g u r a n ţ ă n u este c e e a c e este
c a s a în care ai trăit pînă a c u m , dar a m s-o aranjez
o r i c u m o s ă vrei t u ; d o a r s p u n e - m i ce a n u m e s ă fac şi
eu o să fac.^
Alt ş o c . îşi p e t r e c u s e toţi cei treizeci şi d o i d e ani în
c a s a Rouillard. î n c e r c ă să-şi imagineze c u m ar fi s ă
l o c u i a s c ă în altă parte dar n u reuşi. C u d o i s p r e z e c e ani
în u r m ă , î n t r e a g a f u n d a ţ i e a vieţii ei se c r ă p a s e , iar d e
atunci n u mai reuşise s ă s u p o r t e alte s c h i m b ă r i , chiar şi
u n a relativ m i n o r ă c u m ar fi fost c u m p ă r a r e a unei noi
maşini. Gray o c o n v i n s e s e pînă la u r m ă s-o s c h i m b e p e
c e a care o f o l o s i s e î n c ă d e la n o u ă s p r e z e c e ani, aşa
c u m c u cinci ani în u r m ă o forţase să-şi refacă d o r m i ­
torul în întregime. Se săturase pînă peste c a p d e d e ­
c o r u l acela rozaliu d e fetiţă m i c ă , dar n u m a i gîndul ce
l-ar fi p u t u t s c h i m b a îi f ă c e a p a r c ă şi mai rău. Fusese o
a d e v ă r a t ă uşurare atunci cînd Gray a d u s e s e u n d e c o ­
rator într-o zi c î n d e a f u s e s e p l e c a t ă la dentist, c a a p o i
s ă se î n t o a r c ă a c a s ă şi s ă v a d ă c ă tapetul f u s e s e deja
cojit d e p e pereţi şi c o v o a r e l e s c o a s e . Şi c u t o a t e astea
plînsese c a o n e b u n ă v r e m e d e trei zile. Atît d e puţin din
viaţa d e d i n a i n t e r ă m ă s e s e la fel d u p ă plecarea tatălui,
încît o d u r e a s ă renunţe la rest. D u p ă c e t e r m i n a s e c u
plînsul şi d e c o r a t o r u l îşi t e r m i n a s e şi el t r e a b a , î n c e p u s e
să-şi i u b e a s c ă c a m e r a c u p a s i u n e ; tranziţia f u s e s e d u ­
reroasă, n u s c h i m b a r e a în sine.
- Iubito? o s c o a s e d i n gînduri v o c e a lui Michael, c u
un t o n plin d e ezitări. îmi pare rău, c r e d c ă am...
Furioasă, îşi a ş e z ă o mînă p e s t e buzele lui.
- Să n u îndrăzneşti s ă te crezi mai j o s decît mine, îi
225

zise încet, c u violentă, s i m ţ i n d d u r e r e a d e inimă doar la


g î n d u l c ă el îşi p u t u s e i m a g i n a c ă e a s-ar c r e d e prea
b u n ă p e n t r u el. Reversul era adevărat; Michael era mult
p r e a b u n p e n t r u ea. C u n u m a i d o u ă zile în u r m ă z ă c u s e
întinsă p e c a n a p e a u a d e piele d i n biroul lui Alex şi-l
lăsase s-o reguleze. Urît cuvînt! Urît p r o c e s ! Nu avea
nimic în c o m u n c u felul în care f ă c e a Michael d r a g o s t e
c u ea. N u simţise a b s o l u t nimic, d o a r milă şi uşurare
a t u n c i c î n d t o t u l se t e r m i n a s e .
D a c ă Michael ar afla d e Alex atunci n-ar mai dori-o.
C u m ar p u t e a ? în ultimul a n îşi închipuise c ă f u s e s e
d o a r a lui şi în t o t a c e s t răstimp e a lăsase u n vechi
prieten d e familie s-o b a t j o c o r e a s c ă , la fel c u m f ă c u s e şi
în cei ş a s e ani dinainte.
N u simţise nici u n fel d e v i n ă la a d r e s a lui Alex,
a t u n c i c î n d Michael d e v e n i s e a m a n t u l ei. N u simţea nici
u n fel d e legătură c u Alex, şi c u m ar fi putut? Nici măcar
n u o f ă c e a c u ea, ci c u m a m a ei. Dar e a se simţea
r o a s ă d e vină a t u n c i c î n d se d u c e a la Alex, pentru c ă
s i m ţ e a c ă îl t r ă d a p e Michael... T r e b u i a neapărat să îi
s p u n ă iui Alex c ă t r e a b a asta avea să înceteze, n u m a i
c ă v e c h e a t e r o a r e era î n c ă a c o l o , adînc î n g r o p a t ă . Dacă
n u a v e a să-l mai lase s-o reguleze, avea oare să-i p ă ­
r ă s e a s c ă ? Şi chiar c o n t a d a c ă a v e a s-o facă? Ea n u mai
era fata rănită şi c o n f u z ă ; n u mai avea nevoie d e u n
tată, d e p r o t e c ţ i a lui.
Dar c e a v e a s ă s e întîmple c u m a m a d a c ă Alex î n ­
c e t a s ă mai v i n ă la ei a c a s ă ? O i u b e a p e m a m a , dar
a v e a o a r e s ă s u p o r t e s-o v a d ă atît d e p i e r d u t ă pentru
el, d a c ă n-avea nici m ă c a r uşurarea a d u s ă d e prefă­
cătoria c ă f ă c e a d r a g o s t e c u ea?
- T e iubesc, îi zise lui Michael, în v r e m e ce lacrimile
îi c u r g e a u p e obraji. Doar c ă nu m-am gîndit niciodată
c ă o s ă vrei s ă te însori c u mine.
226

- P r o s t u t o ! li ster^ i • i ^ <
r • - u *
. . . A ^ s e lacrimile d e pe fata şi un zîmbet
viclean 11 a p ă r u p e f - .,. . . •* r
M

~ ~ ^ .\ *ata. Mi-a trebuit a p r o a p e u n an c a


sa g ă s e s c c u r a j u n&~ - *• * •* *
C e s a r s a s u n
M o n i c a reu i - " î ' P » asta-i tot.
^ o n i c a reuşi sa~j j b e a s c ă la rîndu-i. 2 m

- b p e r s a nu-rrij j j la fel d e t r e b u i a s c ă Ş m e multă


vreme ca sa spun d ^
- Te sperie a ş a q e r ă u e h ? Q ? n t r e b ă r ? z î n d

Î u-*- n C
^"'. ^. n C e
S c h i m b a r e , o fac c u mare greutate.
Ingh.ii n o d u l d.n _
g î t .j d o g r î n d i n d u s e c ă t r e b u j a s ă

spună mamei d e s r P . 6 M j c n a e | Q t j a d e s e | d e

sigur; n u era nici u n s e c r e t c ă s e v e d e a u d a r n j m e n j n u

banu.se c a s e c u l c a . u î m p r e u n ă d e a p r o a p e u n a n D a r >

de vreme ce m a n ^ , n u ă r e a î n o r n j c j n u m a j

H
a v e a v r e u n pr.eten . ^ Q a r e s ă v i n ă s 0 n u m a i t j a

nimic d.n c e s e p e t ^ r _, c e a ? n z j | e | e a c e | e a Ş j n u a v e a ă

placa ideea d i n d o i i - *• ,, , , ~
. . . motive. Unul, nu avea sa-i placa
ideea ca M o n i c a s ă ~ • ' • * *
0
se m a n t e c u cineva, şi asta pentru
a r e
c a nu 9 ^ © oc g j | | f j t ă ă fie n c u c a a t a e c e a c u r a S

atinsa in m o d d e z g ^ ^ ^ _ d e b r b a t a | d o j | e a

0 c a b ă r b a t u l a c e l a s ă f i e M i c h a e l
McFane Familia?'^ U |
. f u s e s e î n t o t d e a u n a săracă, fermieri
r c
. ' 9. ' f e a u parte din aceeaşi pătură a C

s o c i a a c u cei d i n ~ o •.. l i V- . A
E m i l i a G r a y s o n s a u Rouillard. Faptul
c a M i c h a e era s e r i * , A ....
monaci a şerif n y ^ f| n c | | C a t <j | e o c , n o c h „ ei;
p e n t r u e a n u era q , ft j b b | j d ş t i g î n d u n
salariu o n o r a b i , d a r * a
* «
. _ ' ţ in nici u n caz s p e c t a c u l o s .
- • ~ • . • A.
0
Şi u r m a sa fie n ^ ,
- n ~f Î n v o i t a sa-i s p u n ă şi lui Alex.
r e g u l ă î j z i s e M i c h a e l
O să î n c e m a ? î r ' reconfortant.
^ sa încep mai in ij ^ j z c a s a . Ar trebui să fie gata
ă a r a n e

in, sa s p u n e m , ş a s e , . , u n i A s t a 0 s ă t i d e a d e s t u t i m p c a

sa te o b i ş n u i e ş t i c u '
i d e e a n u ?

Privi in s u s s p r e * * • ^ . - *
- Da D
a a
t a
iubitului şi n s p u s e c u fervoare:
. ~ ' . Inima îi b ă t e a sălbatic. Avea să se
d e s c u r c e intr-un f e l A

Avea sa-i s p u n ă m a m e i şi avea sa


227

înfrunte d e z a p r o b a r e a rece. A v e a să-i s p u n ă ş i lui Alex


c ă n u s e va mai p u t e a întîlni c u el. O să-l r ă n e a s c ă , dar
în cele d i n u r m ă a v e a s ă înţeleagă. N-o va a b a n d o n a pe
Noelle; f u s e s e o p r o a s t ă n u m a i c ă se g î n d i s e la a ş a
c e v a . T r e b u i a s ă p r i v e a s c ă lucrurile c a un a d u l t şi n u c a
o fată p r o s t u ţ ă . Alex n u r ă m ă s e s e u n prieten adevărat
d o a r p e n t r u c ă îi p e r m i s e s e s ă se culce c u e a ; el era
reprezentantul legal al lui Gray şi u n prieten î n c ă d i n a i n ­
t e a naşterii ei. P r o b a b i l pur şi s i m p l u luase o b i c e i u l s-o
f o l o s e a s c ă . Poate c ă avea să se bucure de s c u z a aceea
c a s ă înceteze, p o a t e c ă şi el.se simţea la fel d e vinovat
c a şi ea.
T r e b u i a s ă p u n ă lucrurile la p u n c t cît mai b i n e . Nici
m ă c a r un s i n g u r lucru n u t r e b u i a să m e a r g ă a n a p o d a
s a u totul a v e a s ă fie dezvăluit. O viaţă n o r m a l ă ş i fericită
se zărea în faţa ei p r e c u m u n inel d e aur al u n u i carusel
celest şi p u t e a să-l ia d a c ă a v e a grijă să f a c ă t o t u l c u m
t r e b u i a . Data t r e c u t ă Renee Devlin îi d i s t r u s e s e visul...
Gîndurile i se învălmăşiră. Chiar în v r e m e ce M i c h a e l
o î m b r ă ţ i ş a e x u b e r a n t , o altă faţă îi a p ă r u d i n a i n t e a
ochilor: o c h i verzi, s o m n o r o ş i , o g u r ă s e n z u a l ă care
p u t e a î n n e b u n i orice bărbat. Ren6e î n c ă a c o l o , chiar
d a c ă s u b f o r m a fiicei sale.
Faith t r e b u i a n e a p ă r a t să plece. M a m a a v e a s ă fie
mult mai fericită d a c ă Faith p l e c a d i n o r a ş . B a chiar
p u t e a fi d e a c o r d c u M o n i c a , d a c ă e a e r a c e a care
r e u ş e a s-o a l u n g e d e a c o l o . Şi d a c ă s e i m p l i c a în
t r e a b a asta şi M i c h a e l ar fi fost şi mai bine...
î n c e p u s ă s e î m p i n g ă c u mîinile în umerii | i g o i .
u

- Există o p r o b l e m ă .
El o eliberă, oftînd d e d e z a m ă g i r e . M o t i v a i d e z a m ă ­
girii i se d e z u m f l ă imediat în p o a l ă .
- Care?
- Este m a m a .
228

El oftă iarăşi.
- Crezi c ă n-o să-i p l a c ă ideea să te măriţi c u mine?
- Ei n-o să-i p l a c ă i d e e a d e a m ă mărita c u oricine, îi
zise M o n i c a fără şovăială. T u nu ştii, o s ă fie atît d e
supărată.
El p ă r e a uimit.
- Pentru D u m e n z e u , d e c e ?
M o n i c a îşi m u ş c ă b u z e l e p e n t r u c ă t r e b u i a s ă spele
rufele m u r d a r e ale familiei în faţa unui străin.
- Pentru c ă asta o s ă î n s e m n e c ă o să m ă c u l c c u
tine.
- Sigur c ă o s ă te... o h ! A c u m p ă r e a stînjenit. Pro­
babil c ă în acele m o m e n t e îşi a m i n t e a v e c h e a bîrfă d e ­
spre a r a n j a m e n t u l dintre părinţii ei. Bănuiesc c ă nu-i
plac lucrurile d e g e n u l ăsta.
- Urăşte pînă şi s i m p l a idee. Şi a c u m c ă în oraş este
şi Faith Devlin este s u p ă r a t ă d e - a binelea. Precaută,
M o n i c a îl î n d r u m ă în direcţia dorită. Dacă Faith pleacă
iarăşi, asta o s-o mai î m b u n e z e pe m a m a , dar e u nu ştiu
c u m să m ă d e s c u r c c u t r e a b a asta. Gray î n c e a r c ă şi el
s-o f a c ă s ă p l e c e , dar s p u n e c ă n u p o a t e face mare
lucru, n u c a înainte.
S p r e m a r e a ei s u r p r i n d e r p , Michael rămase împietrit
şi p e faţă îi a p ă r u o u m b r ă .
- Ştiu c e a n u m e simte. Nici e u n-aş vrea să fac ceva
c a s-o s c o t pe fata aia dintr-o altă casă.
M o n i c a se retrase p u ţ i n , neliniştită p e n t r u c ă el răs­
p u n s e s e exact c u m n u se a ş t e p t a s e . Crezuse că e!
avea s ă î n ţ e l e a g ă imediat.
- N u e decît o Devlin! Nici n u p o t s ă m ă uit la ea fără
să-mi fie greaţă.
- Ea n-a f ă c u t nimic, î n c e r c ă Michael să-i explice pe
un t o n cît mai rezonabil, care pe ea însă o f ă c u să
scrîşnească d i n dinţi. A m avut necazuri c u toţi ceilalţi
229

Devlin, dar n u c u ea.


- Dar arată exact c a m a m a ei. M a m a a p r o a p e c ă a
e x p l o d a t c î n d a auzit c ă o Devlin s-a întors în oraş.
- N u există nici o lege care s ă s p u n ă c ă nu poate
trăi aici d a c ă a ş a îi place.
Pentru c ă se p ă r e a c ă el a v e a p r o b l e m e ca să în­
ţ e l e a g ă lucrul e s e n ţ i a l , M o n i c a s e hotărî s ă m e a r g ă
direct la ţintă.
- T o t u ş i , t u ai p u t e a s ă faci c e v a în privinţa asta, nu?
Gray n u f a c e m a r e l u c r u , dar t u te poţi gîndi la o cale
prin care s-o faci s ă p l e c e .
N u m a i c ă Michael s c u t u r ă d i n c a p şi d e z a m ă g i r e a îi
f ă c u s t o m a c u l s ă se strîngă.
- Data t r e c u t ă a m fost şi e u a c o l o , îi zise s u m b r u în
v r e m e c e o c h i i albaştri i se întunecară. Cînd i-am dat
afară d i n c a b a n a în care l o c u i a u . Despre restul familiei
n u mi-a p ă r u t rău nici cît n e g r u s u b u n g h i e , dar Faith şi
băieţelul a c e l a , ei bine, ei sufereau cumplit. N-o să uit
n i c i o d a t ă e x p r e s i a d e p e faţa ei, şi p u n r ă m ă ş a g c ă şi
Gray t o t la a s t a se g î n d e ş t e . Probabil c ă d i n c a u z a asta
î n c e a r c ă s-o ia c u binişorul. N u m a i b u n u l D u m n e z e u
ştie c ă n-aş p u t e a să-i f a c acelaşi lucru î n c ă o dată.
- Dar d a c ă m a m a . . . M o n i c a se o p r i . N u avea d e
g î n d s ă f a c ă nimic. El n u p u t e a înţelege, n u c u adevărat,
n u trăise laolaltă c u m a m a c a s ă ştie c u m d e z a p r o b a r e a
ei rece îţi a j u n g e a pînă la o s . îşi a s c u n s e d e z a m ă g i r e a
şi îi zîmbi. Las-o baltă! O s ă m ă d e s c u r c c u m v a eu
singură cu mama.
Dar c u m ? N u reuşise d e fapt n i c i o d a t ă s-o m a n e ­
vreze p e N o e l l e şi să s u p o r t e t o a t e lucrurile oribile pe
care le s p u n e a la fel c u m le s u p o r t a Gray. Gray o iubea
p e m a i c ă - s a , o ştia foarte bine, dar în general o i g n o r a
c u t o t u l . M o n i c a î n c ă se simţea c a o fetiţă neliniştită,
î n c e r c î n d d i n g r e u s ă se ridice la s t a n d a r d e l e i m p u s e d e
230

m a m a ei şi î n t o t d e a u n a d î n d g r e ş .
V a t r e b u i s-o f a c ă t o t u ş i c u m v a . Nu-l p u t e a p i e r d e
p e M i c h a e l . O să-i s p u n ă lui Alex c ă n u se mai p u t e a u
întîlni şi c u m v a , se v a d e s c o t o r i s i d e Faith Devlin ş i o v a
f a c e p e m a i c ă - s a atît d e fericită încît n u se v a m a i s u ­
p ă r a c ă a v e a s ă se mărite.
CApÎTolul 1 1

Faith î n c h i s e telefonul c u o încruntare nedumerită.


Fusese a ş a s e a o a r ă cînd îl s u n a s e p e d o m n u l Pleasant
şi nu primise nici u n r ă s p u n s . N u a v e a nici o secretară;
d o a m n a Pleasant îndeplinise acest rol şi d u p ă m o a r t e a
ei n u a v u s e s e i n i m a să-l încredinţeze altcuiva. D o m n u l
P l e a s a n t p ă r ă s i s e şi m o t e l u l ; a d i c ă l ă s a s e c h e i a d e
la u ş ă p e n o p t i e r ă şi lucrurile d i s p ă r u s e r ă din c a m e r ă .
C a m e r a f u s e s e plătită în a v a n s a ş a c ă nu era nimic
n e o b i ş n u i t în asta. Şi ea o f ă c u s e d e mai multe ori.
C e e a c e î n s ă e r a n e o b i ş n u i t e r a f a p t u l c ă n-o
s u n a s e încă, d e ş i îi p r o m i s e s e . N u p u t e a c r e d e în ruptul
c a p u l u i c ă uitase. Ar fi s u n a t - o d a c ă n u ar fi fost în
r e g u l ă c e v a . însă, ţinînd c o n t d e starea sănătăţii lui, se
t e m e a c a n u c u m v a s ă fie prin v r e u n spital, prea b o l n a v
c a s-o p o a t ă s u n a . Putea chiar s ă fie pe m o a r t e şi e a nu
ştia a b s o l u t nimic. Gîndul c ă ar fi p u t u t muri singur îi
strînse inima. C i n e v a t r e b u i a s ă fie lîngă el măcar c a să-l
ţină d e mînă, a ş a c u m f ă c u s e e a c u Scottie.
Şi, în afară d e f a p t u l c ă era îngrijorată, n u ştia pe
c i n e r e u ş i s e el s ă g ă s e a s c ă s a u p e c i n e l u a s e la
întrebări. T r e b u i a n e a p ă r a t s ă c o n t i n u e d e u n a s i n g u r ă ,
fără avantajul d e a c u n o a ş t e c e r ă s p u n s u r i c ă p ă t a s e el.
232

N u a v e a î n c ă o idee p r e a clară d e c u m avea s ă


p r o c e d e z e , c e indicii s ă c a u t e şi chiar c e întrebări să
p u n ă , asta în cazul în care era careva d i s p u s să stea d e
v o r b ă c u ea. Singurii care p o a t e a v e a u să stea d e v o r b ă
c u ea fără p r o b l e m e ar fi fost cei nou-veniţi în oraş, dar
era foarte posibil c a ei s ă n u c u n o a s c ă nimic d i n vechile
bîrfe. Cei care-şi trăiseră t o a t ă viata în oraş ştiau foarte
bine, însă, ei rămîneau s u b interdicţia i m p u s ă d e Gray,
pe care n-aveau s-o c a l c e în m o d sigur.
A p o i , d e o d a t ă , îi veni o idee care o f ă c u s ă zîm-
b e a s c ă . Exista cel puţin o p e r s o a n ă care avea s ă stea
d e v o r b ă c u e a ; p o a t e d e nevoie, dar avea s-o facă.
îşi t r e c u peria prîn păr, d u p ă care îl prinse într-un
c o c în creştet, lăsînd cîteva şuviţe în jurul feţei şi pe
ceafă. A s t a era limita pînă la care îşi permitea să se
aranjeze; şi, d o a r la cîteva m i n u t e d u p ă ce luase hotă-
rîrea, era d e j a în m a ş i n ă în d r u m spre Prescott şi spre
b ă c ă n i a Morgan.
D u p ă c u m se a ş t e p t a s e , d o a m n a M o r g a n o d e s ­
c o p e r i imediat c e intră p e u ş a m a g a z i n u l u i . Faith însă o
i g n o r ă şi se î n d r e p t ă direct s p r e raionul d e lăptărie care
se afla în s p a t e l e m a g a z i n u l u i , d e p a r t e d e ochii isco­
ditori ai d o a m n e i M o r g a n . N u d u r ă mult pînă cînd Ed
veni g r e o i printre rafturile încărcate, o p r i n d u - s e p u f ă i n d
lîngă ea, faţa lui c e a g r a s ă m o c n i n d d e i n d i g n a r e şi d e
1
supărare.
- Poate c ă nu*jnţelegi foarte bine, îi zise gîfîind. Ieşi
afară d i n m a g a z i n u l m e u . Nu-ţi poţi f a c e c u m p ă r ă t u r i l e
aici.
Faith n u p ă r e a p r e a i m p r e s i o n a t ă , a ş a c u m stătea
pe locul ei, z î m b i n d c u răceală.
- N u a m venit s ă c u m p ă r c e v a d e aici. V r e a u doar
să-ţi p u n cîteva întrebări.
- D a c ă n u pleci a m s ă c h e m şeriful, îi zise el, deşi pe
faţă i se citea neliniştea.
233

R e m a r c a c u privire la şerif îi strînse s t o m a c u l , p r o ­


babil reacţia p e care urmărise şi el s-o o b ţ i n ă . Spinarea
îi î n g h e ţ ă dar se strădui să-i i g n o r e ameninţarea.
- D a c ă îmi r ă s p u n z i la întrebări, îi zise liniştită, în
cîteva m i n u t e a m şi plecat. D a c ă n u , soţia t a s-ar putea
să afle cîteva lucruri p e care n u c r e d c ă le ştie d e s p r e
ţine. D a c ă t o t venise v o r b a d e ameninţări atunci nici ea
nu se d ă d e a în lături d e la a ş a ceva.
El păli şi a r u n c ă o privire îngrijorată spre partea din
faţă a m a g a z i n u l u i .
- N u ştiu d e s p r e c e t o t v o r b e ş t i .
- în regulă. întrebările p e care v r e a u să ţi le p u n nu
a u nici o legătură c u m a m a m e a . Eu vreau să aflu cît
mai multe d e s p r e G u y Rouillard.
Ed clipi, uimit d e s c h i m b a r e .
- Despre Guy? repetă ca un papagal.
- C u cine altcineva s-a mai întîlnit în vara aia? în­
t r e b ă . Ştiu c ă m a m a n u era s i n g u r a femeie din viaţa lui.
îţi mai aminteşti v r e o bîrfă d e atunci?
- Dar d e c e vrei s ă afli d e s p r e t o a t e astea? Nu c o n ­
t e a z ă c u cine se mai întîlnea p e n t r u c ă în cele din u r m ă
a fugit c u Renee, n u c u celelalte f e m e i .
Faith a r u n c ă o privire spre ceasul d e la mînă.
- B ă n u i e s c c ă mar ai vreo d o u ă m i n u t e înainte să
v i n ă aici s o ţ i a t a c a s ă v a d ă c e se petrece.
Ed îi a r u n c ă o privire urîtă, dar îi r ă s p u n s e c u ş o ­
văială.
- A m auzit c ă se mai întîlnea c u A n d r e a Wallice,
s e c r e t a r a lui Alex Chelette. Alex era cel mai b u n prieten
al lui Guy. N u ştiu d a c ă chestia asta este s a u nu a d e ­
vărată p e n t r u c ă t i p a n-â fost prea răvăşită d u p ă ple­
c a r e a lui. Mai era şi o chelneriţă d e la JimmyJo's, nu-mi
a m i n t e s c d e n u m e l e ei, dar ştiu c ă Guy s-a întîlnit c u ea
d e cîteva ori. A c u m n u mai stă aici. Şi a m mai auzit c ă a
fost c e v a între el şi Y o l a n d a Foster. G u y n u g l u m e a . Dar
234

nu-mi mai a m i n t e s c c u c i n e s-a mai î n c u r c a t s a u cînd


anume.
Y o l a n d a Foster. A c e e a t r e b u i a s ă fie soţia fostului
primar. Fiul lor, Lane, era unul dintre băieţii care se
învîrteau în jurul lui J o d i e atunci c î n d d o r e a u s ă se dis­
treze p e cinste, dar care n u i-ar fi vorbit în public.
- Şi a s t a o ştia t o a t ă l u m e a , era c e v a public? în­
t r e b ă . N u e r a u nici u n fel d e soţi g e l o ş i în jur?
El ridică d i n umeri şi privi c u îngrijorare s p r e partea
d i n faţă a m a g a z i n u l u i , c u m o f ă c u s e şi c u cîteva minute
în u r m ă .
- P o a t e c ă p r i m a r u l b ă n u i a ceva, n u m a i c ă G u y
d o n a s e o m u l ţ i m e d e bani p e n t r u c a m p a n i i l e electorale,
a ş a c ă m ă î n d o i e s c sincer c ă Lowell Foster ar fi făcut
c e v a şi d a c ă ar fi ştiut c ă Y o l a n d a era... uf, c o l e c t a
donaţiile. Strîmbă d i n n a s şi Faith s e gîndi la cît d e mult
îi d i s p l ă c e a o m u l d i n faţa ei.
- M u l ţ u m e s c p e n t r u informaţii, îi zise, întorcîndu-se
s ă plece.
- Şi n-o s ă mai vii p e aici, nu? o întrebă neliniştit.
Faith se opri şi se întoarse să-l p r i v e a s c ă c u răceală.
- P o a t e c ă n u , îi r ă s p u n s e . S u n ă - m ă dacă-ţi vin în
minte şi alte n u m e . D u p ă pare ieşi ţ a n ţ o ş ă din m a g a z i n ,
fără c a m ă c a r s ă a r u n c e o s i n g u r ă privire în direcţia
d o a m n e i M o r g a n în v r e m e c e pleca.
D o u ă n u m e , plus posibilitatea celui de-al treilea, al
chelneriţei plecate d i n o r a ş . C e e a c e însă o intriga era
s c u r t a m e n ţ i u n e la a d r e s a celui mai b u n prieten al lui
Guy, Alex Chelette. Probabil el a v e a r ă s p u n s u l la cele
mai multe dintre întrebările ei.
Familia Chelette era u n a dintre cele mai v e c h i şi mai
b o g a t e d i n z o n ă , n u la acelaşi nivel c u al familiei Rouil­
lard, dar nimeni altcineva n u le era p e potrivă. Le c u ­
n o ş t e a n u m e l e , dar n u r e u ş e a să-şi a d u c ă aminte d e ei
c a o a m e n i . N u a v e a decît p a i s p r e z e c e ani atunci cînd
235

p l e c a s e şi f u s e s e mai retrasă decît majoritatea celor d e


vîrsta ei, păstrîndu-şi intimitatea. Ea le d ă d u s e atenţie
d o a r celor care a v u s e s e r ă c o n t a c t direct c u familia ei,
şi, d i n cîte îşi p u t e a aminti, n u a v u s e s e niciodată de-a
face c u c i n e v a d i n familia Chelette. Totuşi era foarte
posibil c a Alex Chelette s ă fi r ă m a s în oraş; lăsînd d e o ­
parte cazul lui G u y Rouillard, banii d e familie d e regulă
rămîneau în acelaşi loc.
O p o r n i s p r e c a b i n a t e l e f o n i c ă d e la c a p ă t u l parcării
şi c ă u t ă n u m e l e Chelette în cartea d e telefoane. C a s a
era listată c a A l e x a n d r e Chelette, av. D e d e s u b t era tre­
cut n u m ă r u l firmei Chelette and Andreson, avocaţi.
G î n d i n d u - s e c ă m o m e n t u l acela era la fel d e potrivit
c a oricare altul, b ă g ă o fisă în fantă şi f o r m ă n u m ă r u l
b i r o u l u i d e a v o c a t u r ă . O v o c e m u z i c a l ă îi r ă s p u n s e
d u p ă al d o i l e a apel.
Faith s p u s e r e p e d e în receptor.
- N u m e l e m e u este Faith Hardy. Ar p u t e a d o m n u l
Chelette s ă m ă p r i m e a s c ă astăzi?
U r m ă o m i c ă ezitare care îi s p u s e lui Faith c ă n u ­
mele îi f u s e s e r e c u n o s c u t , d u p ă care v o c e a muzicală îi
răspunse:
- Este la t r i b u n a l t o a t ă d i m i n e a ţ a , dar ar p u t e a s ă vă
v a d ă p e la u n u şi j u m ă t a t e d u p ă - a m i a z ă , d a c ă este o
o r ă potrivită.
- Este. V ă m u l ţ u m e s c . în v r e m e c e î n c h i d e a , Faith
se g î n d e a d a c ă n u c u m v a v o c e a a c e e a m u z i c a l ă îi
a p a r ţ i n e a A n d r e e i Wallice, care f u s e s e secretara d o m ­
n u l u i C h e l e t t e c î n d se întîmplase t o t u l s a u d a c ă nu
c u m v a era o s e c r e t a r ă n o u ă .
A v e a trei o r e d e pierdut prin oraş, asta d a c ă n u v o i a
s ă f a c ă u n d r u m pînă a c a s ă şi a p o i s ă revină la t i m p u l
potrivit. S t o m a c u l îi ghiorăi, amintindu-i c ă feliuţa d e
pîine prăjită p e c a r e o m î n c a s e d i m i n e a ţ a la ş a s e şi
j u m ă t a t e s e m i s t u i s e p r o b a b i l d e m u l t ă v r e m e . Se
236

întrebă d a c ă a v e a să fie servită în vreunul din restauran­


tele d i n o r a ş s a u d a c ă n u c u m v a interdicţia lui Gray se
întinsese pînă a c o l o . Ridică din umeri. Era m o m e n t u l
potrivit să afle.
în piaţetă era o c a f e n e a micuţă. N u f u s e s e n i c i o d a t ă
a c o l o , c u g e t ă în v r e m e ce-şi p a r c ă m a ş i n a a p r o a p e d e
intrare. N u m î n c a s e n i c i o d a t ă la u n restaurant pînă cînd
n u a j u n s e s e la familia G r e s h a m , iar ei fuseseră cei care
o i n t r o d u s e s e r ă în minunile micilor cafenele şi terase.
Gîndul la ei o f ă c u s ă z î m b e a s c ă atunci cînd intră în
c a f e n e a u a m i c u ţ ă şi î n t u n e c a t ă , făcîndu-şi o n o t ă în
minte s ă n u c u m v a s ă uite să-i s u n e în seara aceea,
î n c e r c a s ă păstreze legătura, sunîndu-i cel puţin o dată
p e lună şi c a m atît t r e c u s e d e cînd v o r b i s e r ă ultima
dată.
Clienţii îşi a l e g e a u singuri locul în care d o r e a u să se
aşeze, a ş a c ă Faith alese s e p a r e u l d i n spatele cafe­
nelei. O f e m e i e c u faţa p l ă c u t ă , s c u n d ă şi rotunjoară,
a p ă r u imediat c u m e n i u l .
- C e aţi d o r i s ă beţi?
- Ceai îndulcit. Ceaiul avea s ă fie d e la g h e a ţ ă , era
c e v a d e la sine înţeles, asta d a c ă n u c u m v a ceaiul fier­
binte era c e r u t în m o d s p e c i a l . Alegerile o b i ş n u i t e variau
d e la îndulcit la neîndulcit.
Chelneriţa d i s p ă r u c a s ă a d u c ă ceaiul, iar Faith îşi
î n d r e p t ă privirile s p r e meniul l e ^ a t în plastic. T o c m a i se
hotărîse s ă ia o salată c u c a r n e d e pui cînd cineva se
opri alături d e ea.
- N u c u m v a eşti Faith Devlin?
Faith se î n c o r d a , întrebîndu-se d a c ă n u avea să i se
ceară să p l e c e . Privi spre f e m e i a care se o p r i s e a c o l o .
- Da, e u sînt. Femeia îi p ă r e a c u m v a c u n o s c u t ă , c u
o c h i c ă p r u i , păr c a s t a n i u , maxilar pătrat şi p o m e ţ i p r o e ­
minenţi. Era m i c u ţ ă , d a c ă avea u n metru şi cincizeci şi
cinci, dar avea v i g o a r e a unei majorete.
237

- B ă n u i a m e u . A trecut c e v a v r e m e , dar este foarte


g r e u să uiţi u n păr d e o a s e m e n e a culoare. Femeia îi
zîmbi. Eu sînt Helley B r u c e - J o h n s o n a c u m . A m fost în
aceeaşi c l a s ă la ş c o a l ă .
- Sigur c ă d a ! Imediat c e îi auzise n u m e l e , fata îi şi
a p ă r u s e în amintire. îmi a m i n t e s c d e tine. Ce mai faci?
Halley n u f u s e s e prietena ei, dar p e d e altă parte Faith
n u a v u s e s e nici u n fel d e prieteni - dar Halley nu f ă c u s e
parte nici d i n g r u p u l care o n e c ă j e a m e r e u . Fusese cel
puţin p o l i t i c o a s ă .
O r i c u m , expresia d i n ochii ei era a c u m prietenoasă.
- N u vrei s ă stai c u mine? o invită Faith.
- Pentru cîteva m o m e n t e , îi r ă s p u n s e Halley, aşezîn-
d u - s e în s e p a r e u chiar în fata ei. Chelneriţa se întoarse
c u ceaiul lui Faith şi luă c o m a n d a p e n t r u salata d e pui.
Cînd r ă m a s e r ă iarăşi s i n g u r e , Halley îi zîmbi c u b u n ă ­
tate. Părinţii soţului m e u sînt proprietarii cafenelei şi eu
o c o n d u c în locul lor. A ş t e p t o livrare în orice minut şi
a t u n c i v a trebui s ă m ă d u c s ă verific totul.
De v r e m e c e Gray ştia deja d e a g e n ţ i a ei, nu mai
a v e a nici u n rost să s e mai a s c u n d ă , a ş a c ă Faith răs­
punse:
- Eu j o c c e v a mai tare. A m o a g e n ţ i e d e t u r i s m în
Dallas şi ar fi trebuit să-i fi s p u s directorului pe u n d e
u m b l u , n u m a i c ă a m uitat să-l s u n înainte să plec d e
acasă.
O d a t ă stabilite poziţiile sociale şi e c o n o m i c e , îşi zîm-
biră u n a alteia c a nişte egali. Faith simţi o u n d ă d e
p l ă c e r e . Chiar şi d u p ă ce a j u n s e s e în c a s a familiei
G r e s h a m şi m e r s e s e la liceu, tot n u a v u s e s e nici un fel
d e prietene; f u s e s e î n c ă prea t i m i d ă şi retrasă, prea
traumatizată c a s ă mai încerce să lege v r e o prietenie.
De abia d u p ă c e p l e c a s e la c o l e g i u î n c e p u s e să-şi f a c ă
c'iţiva prieteni şi a c c e p t a r e a v o i o a s ă venită d i n partea
c o l e g e l o r d e d o r m i t o r f u s e s e p e n t r u e a o adevărată
238

revelaţie. T i m i d ă la î n c e p u t , înflorise foarte r e p e d e , par-


ticipînd b u c u r o a s ă la t o a t e ritualurile feminine d e la care
f u s e s e e x c l u s ă înainte: partide d e bîrfă care ţ i n e a u t o a t ă
n o a p t e a , tachinările şi rîsul, s c h i m b u r i l e d e haine şi d e
f a r d u r i , f r e n e z i a d e a se pregăti d i m i n e a ţ a î m p ă r ţ i n d
o g l i n d a d e la baie c u celelalte fete. Pentru prima dată
participase la analizele a m ă n u n ţ i t e ale naturii bărbăteşti,
s a u mai bine s p u s , ascultase, z î m b i n d uşor d e naivi­
tatea lor. Deşi în acel m o m e n t c o l e g e l e ei d e d o r m i t o r
f ă c u s e r ă d e j a d r a g o s t e şi e a r ă m ă s e s e virgină, se s i m ­
ţise c u t o a t e astea c u mult mai bătrînă, infinit mai e x p e ­
r i m e n t a t ă . Ele î n c ă v e d e a u b ă r b a ţ i i prin lentilele roz
ale r o m a n t i s m u l u i , în v r e m e c e ea nu-şi f ă c e a astfel d e
iluzii.
O r i c u m , prietenia c u femeile r ă m ă s e s e p e n t r u ea o
b u c u r i e s p e c i a l ă şi o privi p e Halley J o h n s o n c u s p e ­
ranţa regăsirii ce t r e m u r a înăuntrul sufletului s ă u .
- Şi u n d e ai plecat c î n d te-ai m u t a t ? o întrebă Halley
pe u n t o n d e g a j a t care t r e c e a peste circumstanţele în
care p l e c a s e Faith d i n Prescott.
- B e a u m o n t , T e x a s . A p o i m-am mutat la Austin cînd
a m î n c e p u t c o l e g i u l şi a p o i la Dallas.
Halley oftă.
- N-am stat decît aici, t o a t ă viaţa, şi nici n u c r e d c ă
a m v r e o ş a n s ă s ă plec a l t u n d e v a . Şi e u m ă g î n d e a m că
o s ă c ă l ă t o r e s c cît mai mult, dar m-am măritat c u J o e l şi
a p o i a u venit şi copiii. A v e m d o i , îi s p u s e radioasă. Un
băiat şi o fată. Şi, p e n t r u c ă a v e a m d i n fiecare cîte unul
n e - a m gîndit c ă era cazul să ne o p r i m . Dar tu?
- Eu sînt v ă d u v ă , îi r ă s p u n s e Faith, ochii întune-
cîndu-i-se d e tristeţe c a atunci cînd se g î n d e a la Kyle,
care m u r i s e atît d e tînăr şi atît d e nedrept. M-am măritat
imediat c e - a m absolvit c o l e g i u l , iar el a murit într-un
a c c i d e n t d e m a ş i n ă la mai p u ţ i n d e u n a n d u p ă aceea.
N u a m nici u n c o p i l .
239

- Este foarte g r e u . în v o c e a lui Halley se simţea


A

simpatia sinceră. îmi pare foarte rău. Nici nu pot să-mi


închipui c u m ar fi d a c ă l-aş pierde pe Joel. Cîteodată
m ă s c o a t e din minţi, dar el este piatra m e a d e temelie,
m e r e u alături c î n d a m nevoie. Rămase t ă c u t ă un m o ­
ment, d u p ă care p e faţă îi a p ă r u un zîmbet. Şi ce te
a d u c e î n a p o i în Prescott? Pot foarte uşor să-mi închipui
pe cineva plecînd d i n Prescott şi stabilindu-se la Dallas,
dar n u şi invers.
- Aici este c ă m i n u l m e u . A m vrut să m ă întorc.
- M ă r o g , n u v r e a u s ă fiu indiscretă s a u nepoliti­
c o a s ă , dar aş fi zis c ă Prescott-ul este ultimul loc în care
să-ţi doreşti să stai. D u p ă tot c e s-a întîmplat, vreau să
spun.
Faith îi a r u n c ă o privire, dar n u o b s e r v ă nici urmă d e
ironie în expresia lui Halley, d o a r o a n u m i t ă rezervă, de
p a r c ă î n c ă n u s-ar fi hotărît în privinţa lui Faith.
- N-a fost chiar o distracţie pe cinste, îi r ă s p u n s e ,
d u p ă care se hotărî să fie la fel d e sinceră c a şi femeia
din fata ei. N u ştiu d a c ă ai auzit s a u n u , dar lui Gray
Rouillard n-o să-i p l a c ă d e l o c d a c ă o să afle că m-ai
servit. B ă n u i e s c c ă a discutat c u toţi cei din oraş să nu
care c u m v a să f a c ă v r e o afacere c u mine.
- O h o , a m auzit, îi r ă s p u n s e Halley z î m b i n d , o parte
d i n rezerva d e dinainte dispărînd. Dar mie îmi place să
h o t ă r ă s c e u însămi c u m stă t r e a b a c u o a m e n i i .
- N u v r e a u să-ţi fac necazuri.
- N-o să se întîmple nimic. Gray n u e un tip vin­
dicativ. Se o p r i cîteva m o m e n t e . V ă d c ă n u prea eşti d e
a c o r d c u m i n e . C a t e g o r i c , nu l-aş vrea c a d u ş m a n , dar
n-o să se s u p e r e d o a r p e n t r u c ă ai mîncat aici nişte
salată d e p u i .
- T o a t ă l u m e a d i n oraş pare să-l ia în serios.
- Are foarte m u l t ă influenţă, încuviinţă Halley.
- Dar n u şi c u tine?
240

- N-aş p u t e a s p u n e asta. N u m a i c ă e u te ţin minte


d e la ş c o a l ă . T u n u erai p r e c u m ceilalţi. D a c ă în locul
t ă u ar fi f o s t J o d i e - n-ar fi stat a c u m aici aşteptînd
salata d e p u i . T u î n s ă eşti binevenită oricînd.
- M u l ţ u m e s c , dar d ă - m i d e ştire d a c ă a p a r e v r e o
problemă.
- Eu u n a nu-mi fac griji d i n c a u z a asta. D a c ă Gray ar
fi avut d e g î n d s ă fie foarte d u r în privinţa asta, atunci ar
fi s p u s - o . Un lucru b u n la Gray este c ă n u trebuie s ă
ghiceşti c e a n u m e vrea. El s p u n e c e e a c e vrea şi face
ceea ce spune.

Secretara lui Alex Chelette era î n c ă A n d r e a Wallice,


d u p ă p l ă c u ţ a d e p e m a s a ei d e lucru. Femeia aşezată
î n a p o i a ei, era d e s t u l d e bine t r e c u t ă d e cincizeci d e
ani, p e faţă avînd înscris fiecare a n în parte, părul cărunt
fiind aranjat c u g u s t într-o t u n s o a r e s c u r t ă şi m o d e r n ă .
Privind-o şi î n c e r c î n d să-i s c a d ă o d u z i n ă d e ani din
vîrsta actuală, Faith t o t n u r e u ş e a s ă şi-o imagineze c a
g e n u l d e f e m e i e p e c a r e ar fi urmărit-o c u a r d o a r e şi
p a s i u n e G u y Rouillard. Gustul lui înclinase spre e x c e n ­
tric, n i c i d e c u m s p r e o f e m e i e c u r a t ă şi c u privire d e s ­
chisă.
- S e m e n i foarte b i n e c u m a m a t a , îi zise A n d r e a
într-un final, plecîndu-şi c a p u l într-o parte c a s-o p o a t ă
s t u d i a mai b i n e . Există cîteva diferenţe destul d e clare,
dar în g e n e r a l ai p u t e a fi luată d r e p t ea, mai ales în
privinţa culorilor.
- Aţi c u n o s c u t - o c u m v a ? o întrebă Faith.
- N u m a i d i n v e d e r e . F ă c u u n g e s t s p r e c a n a p e a . Te
r o g , stai j o s . Alex î n c ă n u s-a întors d e la m a s a d e prînz.
241

în clipa în c a r e Faith se aşeză, u ş a se d e s c h i s e şi


p e s t e p r a g u l ei t r e c u u n b ă r b a t zvelt şi arătos. Era î m ­
brăcat în c o s t u m , o a d e v ă r a t ă c i u d ă ţ e n i e în Prescott,
d o a r d a c ă n u s e întîmpla c u m v a c a o m u l respectiv să
fie a v o c a t care s ă a i b ă t r e a b ă o d i m i n e a ţ ă întreagă la
tribunal. A r u n c ă o privire în direcţia lui Faith şi tresări
vizibil, d u p ă care s e relaxa şi u n zîmbet îi întinse buzele.
- T u t r e b u i e s ă fii Faith. N u m a i D u m n e z e u ştie c ă n u
ai p u t e a s ă fii altcineva, d o a r d a c ă n u c u m v a Ren6e a
d e s c o p e r i t fîntîna tinereţii.
- Asta-i c e e a c e a m crezut şi e u , zise A n d r e a întor-
cîndu-se s p r e el şi p e n t r u u n m o m e n t expresia d i n ochii
ei d e v e n i foarte c a l d ă . Faith îşi lăsă r e p e d e privirile în
j o s . Din c e e a c e t o c m a i v ă z u s e , s e î n d o i a foarte serios
c ă A n d r e a s-ar fi c o m b i n a t v r e o d a t ă c u G g y Rouillard, şi
asta p e n t r u c ă era foarte î n d r ă g o s t i t ă d e şeful ei. Se
î n t r e b ă d a c ă ştia asta şi d o m n u l Chelette şi la fel d e
r e p e d e d e c i s e c ă h a b a r n u avea. Din partea lui n u v e ­
nise nici o privire d e r e c u n o a ş t e r e .
- Hai în b i r o u , o pofti Alex, c o n d u c î n d - o p e Faith în
c a m e r a d i n faţa lor şi închizînd u ş a în u r m ă . Ştiu c ă
p r o b a b i l a m părut nişte necioplifi, d i s c u t î n d aşa, în faţa
t a . îmi p a r e r ă u . Dar a s e m ă n a r e a e s t e atît d e p r o ­
n u n ţ a t ă , încît... dar, a c u m , d a c ă s t a u şi te privesc mai
bine diferentele sar în o c h i .
- T o a t ă l u m e a p a r e s ă a i b ă a c e e a ş i reacţie atunci
c î n d m ă v e d e p r i m a d a t ă , a d m i s e ea, zîmbindu-i. Era
foarte u ş o r să-i zîmbeşti lui Alex Chalette. El p ă r e a s ă fie
g e n u l d e o m p e care vîrsta îl rafina t o t mai mult; întot­
d e a u n a zvelt, o d a t ă c u înaintarea în vîrstă d e v e n e a tot
mai distins. Părul îi încărunţise p e la tîmple iar ochii îi
erau înconjuraţi d e riduri, dar p u t e a t r e c e c u uşurinţă d e
v r e o patruzeci d e ani şi n u d e cincizeci şi ceva. A r o m a
lui e r a d e u n v e r d e p l ă c u t , p r e c u m i a r b a p r o a s p ă t
tunsă.
242

- T e r o g stai j o s , o invită el luînd loc pe s c a u n u l lui.


Şi c e p o t f a c e astăzi p e n t r u tine?
Faith se a ş e z ă p e c a n a p e a u a d e piele.
- De fapt, a m venit d i n m o t i v e p e r s o n a l e şi a c u m îmi
d a u s e a m a c ă n-ar t r e b u i s ă v ă r ă p e s c din t i m p u l d e
lucru...
El s c u t u r ă d i n c a p z î m b i n d .
- Plăcerea o să fie d e partea m e a . A c u m s p u n e - m i
ce te d e r a n j e a z ă . Este c u m v a Gray? A m încercat să-l
fac să te lase în p a c e , dar el are mare grijă d e m a m a şi
d e s o r a lui, şi n u vrea c u m v a să le n e c ă j e a s c ă ceva.
- înţeleg foarte bine atitudinea lui Gray, îi r ă s p u n s e
Faith pe u n t o n sec. Dar n u d e asta a m venit aici.
• - Oh?
- A m venit să v ă p u n cîteva întrebări d e s p r e Guy
Rouillard. D u m n e a v o a s t r ă aţi fost prietenul lui cel mai
b u n , nu?
El îi a r u n c ă u n zîmbet palid.
- A ş a a m crezut. A m c r e s c u t practic î m p r e u n ă .
Oare să-i s p u n ă a c u m c ă d e fapt Guy nu plecase
defel c u Renee? Se j u c ă cîteva m o m e n t e c u ideea,
d u p ă care r e n u n ţ ă la ea. A ş a prietenos c u m părea să
fie, t o t u ş i n u t r e b u i a s ă uite c ă d e familia Rouillard îl
legau c u mult mai multe. T r e b u i a s ă p r e s u p u n ă din start
c ă tot c e a v e a să-i dezvăluie în acele clipe a u t o m a t va
afla şi Gray. *
- Sînt f o a r t e c u r i o a s ă s ă ş t i u cît mai m u l t e d e s p r e
el, îi zise într-un final. N o a p t e a a c e e a mi-a z d r u n c i n a t
familia la fel c u m s-a întîmplat şi c u familia lui Gray.
S p u n e t i - m i , c u m era? Ştiu c ă nu-i era mai c r e d i n c i o s
m a m e i mele decît soţiei lui, aşa c ă d e c e dintr-o dată,
pe n e p u s ă m a s ă , să renunţe la afaceri, la poziţia lui, la
familie c a să f u g ă î m p r e u n ă c u ea?
- N u c r e d c ă ai vrea c a e u s ă r ă s p u n d la întrebarea
243

asta, îi replică p e u n t o n amar. C a s-o s p u n cît mai


politicos c u putinţă, Renee era o femeie fascinantă, cel
puţin p e n t r u b ă r b a ţ i . Fizic era... m ă r o g , Guy r ă s p u n d e a
foarte uşor la s e n z u a l i t a t e a lui Renee.
- Dar d e j a era î n c u r c a t c u ea. N u exista nici un motiv
c u adevărat real c a ei d o i s ă f u g ă î m p r e u n ă .
Alex ridică d i n u m e r i , u n g e s t c u adevărat galic.
- N i c i o d a t ă n u a m reuşit s ă înţeleg t r e a b a asta.
- Şi a t u n c i d e c e n-a divorţat?
- Iarăşi, n-am nici u n r ă s p u n s la a c e a s t ă întrebare.
P o a t e d i n c a u z a religiei lui; G u y n u m e r g e a regulat la
biserică, dar a v e a s e n t i m e n t e religioase foarte puter­
nice, a ş a c u m n u te-ai fi aşteptat d e la cineva c a el.
P o a t e c ă s-a gîndit c ă a ş a îi v a fi mai uşor lui Noelle
d a c ă n u divorţa d e ea, d a c ă d o a r lăsa t o a t e afacerile în
s e a m a lui Gray şi p l e c a . Pur şi s i m p l u nu ştiu.
- Să lase t o a t e afacerile în s e a m a lui Gray? repetă
Faith. Ce vreţi s ă s p u n e ţ i c u asta?
- îmi pare rău, se s c u z ă a v o c a t u l c u blîndeţe, dar nu
p o t d i v u l g a detalii d e s p r e afacerile clienţilor mei.
- N u , sigur c ă n u , retracta ea rapid. Dar vă amintiţi şi
altceva c e s-a mai p e t r e c u t în vara a c e e a ? C u cine
altcineva s e mai întîlnea G u y ?
A v o c a t u l p ă r e a năucit.
- Dar d e c e ai vrea s ă ştii a ş a ceva?
- D u p ă c u m v - a m m a i s p u s , m ă interesează foarte
mult o m u l acesta. Din c a u z a lui, eu n-am mai văzut-o pe
m a m a d i n ziua a c e e a . Era u n tip plăcut? A v e a v r e u n fel
d e o n o a r e ? S a u era d o a r u n crai şi nimic mai mult?
Pentru u n m o m e n t , Alex s e h o l b ă la ea, în v r e m e ce
d u r e r e a p ă r e a să-i u m b r e a s c ă o c h i i .
- G u y era cel mai p l ă c u t o m din lume, îi r ă s p u n s e în
cele d i n u r m ă . L-am iubit c a p e u n frate. M e r e u rîdea şi
n e c ă j e a p e c i n e v a , dar d a c ă a v e a m nevoie d e el v e n e a
244

c a d i n p u ş c ă s ă m ă ajute. C ă s ă t o r i a lui c u Noelle a fost


o mare d e z a m ă g i r e şi c u t o a t e astea a m fost foarte
surprins c î n d a plecat, p e n t r u c ă era atît d e a p r o p i a t d e
Gray şi d e M o n i c a . A f o s t u n soţ teribil, dar u n tată c u
adevărat m i n u n a t . îşi c o b o r î privirile spre mîini. A u trecut
d o i s p r e z e c e ani, zise mai d e p a r t e . Şi î n c ă mi-e dor d e
el.
- A s u n a t v r e o d a t ă ? î n t r e b ă Faith. Sau a luat legă­
tura c u familia lui în v r e u n fel?
El s c u t u r ă trist d i n c a p .
- Din cîte ştiu e u , n u .
- Şi c u c i n e altcineva s-a mai întîlnit în vara aceea, în
afara Y o l a n d e i Foster?
î n c ă o d a t ă , întrebarea ei p ă r u să-l u i m e a s c ă . Sprîn-
c e n e l e i s e ridicară şi în g l a s îi a p ă r u u n t o n d e n e r ă b ­
dare.
- N u c r e d c ă a c u m mai c o n t e a z ă . D u p ă c u m îi tot
s p u n şi lui Gray, totul a r ă m a s în trecut; lasă-l s ă se
d u c ă . In v a r a aia a fost m u l t ă d u r e r e şi c a s-o păstrezi la
fel d e a d î n c ă n u face n i m ă n u i nici u n pustiu d e bine.
- N u p o t s ă las s ă t r e a c ă totul cînd nimeni din z o n a
asta n u vrea. Indiferent d e cît d e mult s u c c e s a m , s a u
cîtă respectabilitate, sînt o a m e n i aici care încă-şi închi­
puie c ă n u sînt altceva decît u n g u n o i . V o c e a îi t r e m u r ă
puţin cînd p r o n u n ţ ă ultimul cuvînt. Nu avusese intenţia
c a t o t u l să-i s c a p e 'de s u b c o n t r o l şi se simţea şi jenată
şi iritată c ă îi s c ă p a s e t o t u ş i . Dar, cîteodată, d u r e r e a
a j u n g e a p r e a a p r o a p e d e suprafaţă.
Alex p r o b a b i l c ă auzise a c e a d u r e r e în glasul ei p e n ­
tru c ă e x p r e s i a i se s c h i m b ă şi, ridicîndu-se d e o d a t ă de
pe s c a u n u l lui, veni s ă se aşeze alături d e ea, luîndu-i o
mînă în p a l m a lui.
- Ştiu c ă p e n t r u tine a fost foarte g r e u , îi zise cu
blîndeţe. Dar toţi cei d i n oraş îşi v o r s c h i m b a părerea
245

atunci cînd te v o r c u n o a ş t e mai bine. Iar Gray s-ar p u ­


t e a s ă te lase în p a c e . D u p ă c u m a m mai s p u s , a reac­
ţionat în felul în care a f ă c u t - o p e n t r u c ă vrea să-şi
protejeze familia, dar în g e n e r a l este u n o m foarte c o ­
rect.
- Şi n e m i l o s , a d ă u g ă Faith.
Un zîmbet d e înţelegere îi l u m i n ă fata o clipă, d u p ă
care a v o c a t u l îi r ă s p u n s e :
- Şi asta. Dar n u este necinstit. A s c u l t ă - m ă pe mine.
Şi d a c ă p o t face c e v a c a să-i s c h i m b părerea, îţi promit
c-o s-o fac.
- M u l ţ u m e s c , îi zise Faith. N u d i n această c a u z ă
venise să-l v a d ă , n u m a i c ă el era mult prea c o r e c t c a s ă
d i v u l g e informaţii d e s p r e clienţii şi prietenii săi. Dar ori­
c u m vizita n u f u s e s e d o a r o pierdere d e t i m p , pentru c ă
s i m ţ e a c ă p u t e a s-o s c o a t ă p e A n d r e a W a l c e d e pe listă
fără p r o b l e m e .
îi m u l ţ u m i a v o c a t u l u i î n c ă o d a t ă d u p ă care p l e c ă şi,
p e d r u m u l s p r e c a s ă , î n c e r c ă s ă a d u n e frîturile d e in­
formaţii p e care le c u l e s e s e . D a c ă G u y f u s e s e omorît.
Lowell şi Y o l a n d a Foster p ă r e a u s ă fie suspecţii cei mai
p r o b a b i l i . Se întrebă a p o i c u m p u t e a p u n e la cale o
întîlnire c u cei d o i . Şi s e întrebă mai a p o i p e u n d e era
d o m n u l Pleasant şi d a c ă era în regulă.

- A m întîlnit-o p e Faith astăzi, s p u s e Alex în seara


a c e e a , în v r e m e c e el şi c u Gray t r e c e a u c u privirea
p e s t e nişte hîrtii. îşi ridică paharul c u b r a n d y şi îl privi pe
b ă r b a t u l mai tînăr p e s t e m a r g i n e a lui.
- Da, a m o b s e r v a t cît d e atractivă este, d a c ă asta-i
c e e a c e voiai s ă m ă întrebi. Şi u n d e a n u m e ai întîlnit-o?
246

îşi ridică p r o p r i u l pahar, plin c u s c o t c h - u l lui favorit, s a -


vurînd g u s t u l c a d e f u m p e limbă.
- La m i n e la b i r o u . A venit să-mi p u n ă întrebări d e ­
s p r e Guy.
Gray a p r o a p e c ă se î n e c ă . Puse paharul p e m a s ă
c u atîta f o r ţ ă încît lichidul a m e n i n ţ ă s ă se reverse peste
margini.
- Ce-a f ă c u t ? Ce n a i b a vrea s ă ştie d e s p r e tata?
Gîndul c ă Faith p u t e a u m b l a prin o r a ş p u n î n d întrebări
d e s p r e tatăl s ă u i se p ă r e a c u m p l i t d e amar. Era o
reacţie instinctivă; p e n t r u u n m o m e n t ea n u mai era
Faith, ci o Devlin, c u t o a t e conotaţiile lipite d e n u m e l e
acela. El însuşi o d o r e a c u o a r d o a r e care îi înspăimînta
şi-l d e z g u s t a în acelaşi t i m p , deşi s p e r a s ă uşureze
a c e a d o r i n ţ ă d a c ă era p o s i b i l , dar n u v o i a c a v r e o
a c ţ i u n e d i n p a r t e a ei să a t i n g ă în vreun fel familia lui. Nu
v o i a c a M o n i c a s a u Noelle s ă fie e x p u s e ei şi c u s i g u ­
ranţă n u d o r e a c a ea s ă p u n ă întrebări d e s p r e tatăl lui.
G u y d i s p ă r u s e , p l e c a s e . A b s e n ţ a lui, t r ă d a r e a lui erau
c a o rană p e r i c u l o s d e a p r o a p e d e suprafaţă, care încă
mai sîngera la c e a mai m i c ă zgîrietură.
- V o i a s ă ştie c u m a fost Guy, d a c ă a mai luat
legătura c u v o i , d a c ă s-a mai văzut şi c u altă femeie în
vara a c e e a .
Furios, G r a y - s e ridică d i n s c a u n , intenţionînd s ă se
d u c ă la ea a c a s ă c a s ă t e r m i n e c u a c e a p o v e s t e . Alex îl
opri p u n î n d u - ş i o mînă p e braţul lui.
- Are d r e p t u l s ă ştie, îi zise încet. S a u cel puţin s ă fie
curioasă.
- Al naibii s ă fiu d a c ă a m s-o las! izbucni Gray.
- Nici e a n u şi-a mai v ă z u t m a m a d e a t u n c i .
Gray î n g h e ţ ă , d u p ă c a r e s e lăsă s ă c a d ă iarăşi în
s c a u n . Alex a v e a d r e p t a t e , la n a i b a ! Era d u r e r o s , dar
t r e b u i a s ă a d m i t ă a d e v ă r u l . Cel puţin el f u s e s e u n o m
247

matur, chiar d a c ă fără e x p e r i e n ţ ă în afaceri atunci cînd


plecase tatăl lui; Faith n u a v e a decît paisprezece ani, la
fel d e n e a j u t o r a t ă şi d e v u l n e r a b i l ă c a un c o p i l . " N u ştia
a b s o l u t nimic d e s p r e viata p e care o d u s e s e d e atunci
şi pînă în clipa p r e z e n t ă , e x c e p t î n d faptul c ă era v ă d u v ă
şi c o n d u c e a o a g e n ţ i e d e t u r i s m c u mult s u c c e s , dar îşi
p u t e a p u n e la bătaie şi ultimul c e n t c ă nu fusese d e l o c
u ş o a r ă . Faptul c ă trăise c u A m o s Devlin şi c u cei d o i
beţivani d e fraţi, c a şi c u s o r a c e a curvă, n u p u t u s e să
fie d e l o c uşor. Nici înainte nu-i f u s e s e d e l o c uşor, dar
cel puţin f u s e s e şi Renee a c o l o .
- Gray, mai las-o în p a c e , îi zise Alex c u blîndeţe.
Merită c e v a mai b u n decît primirea p e care a avut-o din
partea u n o r a n u m i ţ i o a m e n i şi o parte din asta este şi
vina ta.
Gray îşi luă p a h a r u l şi î n c e p u s ă învîrtă lichidul c u
huanţe d e a m b r ă .
- N u pot, îi zise m o r o c ă n o s . Se ridică şi îşi luă p a ­
harul pînă în d r e p t u l ferestrei, u n d e r ă m a s e c a să-şi
Privească i m a g i n e a în g e a m şi întunericul d e afară. Luă
^ altă înghiţitură p e n t r u a se î m b ă r b ă t a .
I - T r e b u i e s ă p l e c e înainte s ă fac v r e u n lucru care să
^ u m i l e a s c ă şi s ă le r ă n e a s c ă p e M o n i c a şi pe m a m a .
- C u m ar fi? întrebă Alex uluit.
1^ - Hai mai bine s ă s p u n e m că, în c e e a ce o priveşte
Faith, sînt prins între u n perete d e stîncă şi o pră­
pastie. Peretele d e stîncă este familia m e a şi prăpastia -
\r\ ivi în jur c u u n fel d e a m u z a m e n t f e r o c e în o c h i - este
pantaloni.
Pălind, Alex îl privi c u ochii holbaţi.
- Doamne!
s i i \ - T r e b u i e s ă fie c e v a genetic. Asta t r e b u i a să fie
raKgura explicaţie, c u g e t ă sarcastic. M o ş t e n i s e t e m p e -
n e n t u l tatălui s ă u . S ă p u n ă cineva în faţa lui o femeie
248

Devlin şi se şi întărea. N u , n u chiar orice femeie Devlin;


d o u ă dintre ele îl lăsaseră rece. Dar Faith... Nimic n u
mai era rece la el d a c ă e a se afla în a p r o p i e r e d e o milă.
- N u poţi să-i faci u n a c a asta m a m e i tale, ş o p t i
Alex. Umilinţa ar omorî-o.
- La d r a c u ' , ştiu şi e u foarte bine! De asta şi vreau
c a Faith s ă p l e c e înainte s ă fac v r e o prostie. Şi atracţia
asta n u e n u m a i d i n p a r t e a m e a . Ar fi fost mai uşor d a c ă
ar fi fost aşa, îi zise întorcîndu-se c u fata s p r e Alex, în
o c h i arzîndu-i acelaşi u m o r furios. Seara t r e c u t ă a m fost
la e a a c a s ă c a să-i fac o p r o p u n e r e ; d a c ă n u vrea s ă
p ă r ă s e a s c ă z o n a asta, îi c u m p ă r o c a s ă în a p r o p i e r e ,
d o a r s ă n u fie în o r a ş . în felul ăsta ne p u t e m v e d e a unul
p e celălalt fără s ă f a c e m v r e u n rău n i m ă n u i . N u m a i c ă la
m a s ă c u e a era şi u n o m mai în vîrstă; luaseră î m p r e u n ă
c i n a şi a m f o s t atît d e g e l o s încît a m acuzat-o c ă are u n
tătic d e zahăr. S c u t u r ă d i n c a p şi rîse încet, c a p e n t r u
el. Poţi s ă crezi a ş a ceva? Bătrînul părea la fel d e fragil
c a o s c o b i t o a r e , dar era tot î m b r ă c a t într-un c o s t u m
m o d e r n p o a t e prin anii '50, şi e u n u m ă g î n d e a m decît
c ă v o i a să se u r c e c u e a în pat.
- Ce bătrîn? î n t r e b ă Alex, c u curiozitatea stîrnită.
Cineva cunoscut?
- E d i n N e w Orleans. N u m e l e d e familie era p a r c ă
Pleasant. Eram atît d e furios încît nu-mi mai amintesc
d a c ă mi-a s p u s ş i n u m e l e lui d e botez. S p u n e a c ă era
u n a s o c i a t d e afaceri.
- Şi era?
Gray ridică d i n u m e r i .
- P r o b a b i l . Faith are o a g e n ţ i e d e t u r i s m şi are o
filială şi în N e w Orleans.
- Este p r o p r i e t a t e a ei?
- A reuşit s ă se d e s c u r c e destul d e bine, n u crezi?
lată c ă a p ă r u s e din n o u mîndria a c e e a p r o s t e a s c ă . A
249

î n c e p u t t o t u l în Dallas. N u ştiu cîte filiale şi cîte birouri


are, d a r a m î n c e p u t s ă a d u n informaţii d e s p r e ea. Mă
a ş t e p t s ă p r i m e s c u n r a p o r t oricînd d e a c u m înainte.
- Şi ai d e g î n d s ă încerci să-i ruinezi afacerea d a c ă
n u p l e a c ă ? î n t r e b ă Alex c u mai p u ţ i n ă tărie decît se
a ş t e p t a s e Gray.
- N u . în p r i m u l rînd c ă n u sînt u n ticălos atît d e
m a r e . Şi în al d o i l e a rînd d a c ă o fac, pot să-mi iau la
r e v e d e r e d e la o r i c e ş a n s ă aş mai a v e a c u ea. Gura i se
s t r î m b ă într-un z î m b e t amar. î n c e a r c ă s ă decizi t u care
m o t i v e s t e mai i m p o r t a n t .
A l e x n u îi z î m b i c a r ă s p u n s .
- Asta-i o situaţie a naibii d e g r e a . D a c ă eşti hotărît
s-o ai...
- Sînt, îi r ă s p u n s e Gray c a t e g o r i c , s o r b i n d şi ultima
înghiţitură de scotch.
- ... a t u n c i în nici u n c a z n u p o a t e s ă mai rămînă
aici. N o e l l e ar fi d e v a s t a t ă .
- Pe m i n e m ă îngrijorează mai m u l t M o n i c a decît
mama.
A l e x clipi d e p a r c ă nici n-ar fi p u s - o la s o c o t e a l ă pe
M o n i c a . P r o b a b i l c ă n u ; t o a t ă atenţia lui era c o n c e n t r a t ă
d o a r a s u p r a lui Noelle. Desigur, ştia d e s p r e încercarea
d e s i n u c i d e r e a M o n i c ă i ; n u f u s e s e posibil s ă se p ă s ­
treze d i s c r e ţ i a , c u t o a t ă zarva d i n c a b i n e t u l d o c t o r u l u i
B o g a r d e . Şi o r i c u m , M o n i c a n u î n c e r c a s e n i c i o d a t ă
să-şi a s c u n d ă cicatricile. Era p r e a m î n d r ă c a să încerce
să le d i s i m u l e z e p e s u b brăţări late s a u mîneci lungi.
- M o n i c a e s t e c u m u l t mai p u t e r n i c ă decît era
a t u n c i , îi z i s e Alex în cele d i n u r m ă . Dar Noelle nu are
nici u n fel d e sprijin. De la b u n î n c e p u t a m crezut, şi
î n c ă m a i c r e d , c ă t r e b u i e s ă f a c ă faţă t u t u r o r greutăţilor
şi să-şi c o n t i n u e viaţa, dar d a c ă d e s c o p e r ă c ă t u ai o
l e g ă t u r ă a m o r o a s ă c u Faith - n u . N-ar p u t e a s u p o r t a . Ar
250

p u t e a chiar î n c e r c a s ă s e s i n u c i d ă .
Gray s c u t u r ă uimit d i n c a p , n e d u m e r i t d e faptul c ă
Alex o c u n o ş t e a p e Noelle d e atîta amar d e v r e m e şi c u
t o a t e astea î n c ă nu-şi d ă d u s e s e a m a c ă era mult prea
e g o c e n t r i s t ă c a să-şi p o a t ă f a c e s i n g u r ă v r e u n rău.
M i o p i a d r a g o s t e i îi p e r m i t e a d o a r să v a d ă f r u m u s e ţ e a
neîntinată, p e r f e c t ă şi rece a m a m e i sale. Era p r o b a b i l
latura s a r o m a n t i c ă , o caracteristică de-a dreptul ciu­
d a t ă la u n avocat.
- T r e b u i e n e a p ă r a t s ă p l e c e , îi zise Alex c u regret.
CAPÎTOIUI 1 2

Faxul z u m z ă i a z g o m o t o s a ş a c ă n u auzi maşina


intrînd pe a l e e a d i n f a ţ a c a s e i . Cînd o b u b u i t u r ă îi
r ă s u n ă la u ş a d i n fată, se a p l e c ă spre fereastră c a s ă
v a d ă cine a n u m e venise. N u p u t e a v e d e a cine stătea pe
v e r a n d ă , în s c h i m b p u t e a v e d e a foarte bine Jaguar-u\
argintiu parcat în s p a t e l e maşinii ei şi oftă atunci cînd se
î n d r e p t ă s p r e uşă, c u c a n a c u cafea fierbinte încă într-o
mînă. De abia d a c ă era o p t şi j u m ă t a t e dimineaţa, mult
p r e a d e v r e m e c a să a i b ă d e - a face c u Gray Rouillard.
Primul lucru p e care-l o b s e r v ă cînd d e s c h i s e u ş a era
furia care p ă r e a să-l m a c i n e p e Gray.
S i n g u r a d a t ă c î n d îl mai v ă z u s e într-o a s e m e n e a
stare f u s e s e în ziua a c e e a cînd v e n i s e la c a b a n ă c a să
le s p u n ă c ă Renee p l e c a s e , şi a p o i iarăşi în n o a p t e a
a c e e a c î n d îi a r u n c a s e afară d i n c a s ă . Cînd îşi ridică
privirile s p r e ochii întunecaţi şi nemiloşi, amintirea acelei
n o p ţ i îi reveni d e o d a t ă în minte, făcînd-o s ă se simtă
iarăşi fetita d e p a i s p r e z e c e ani înfricoşată. A v u senzaţia
c ă sîngele avea să-i î n g h e ţ e în v e n e şi f ă c u u n p a s în
s p a t e în v r e m e c e el a v a n s a tot mai mult, lăsînd u ş a s ă
se trîntească în u r m ă .
Tresări vizibil a u z i n d p o c n i t u r a . Ochii ei verzi se lipi-
252

seră p a r c ă d e fata lui p e n t r u c ă nu îndrăznise să pri­


v e a s c ă în altă parte.
- Ce m a m a naibii îti î n c h i p u i c ă faci? o întrebă foarte
blînd, t o n u l catifelat părînd la fel d e tăios c a şi o sabie
lovită d e o altă lamă. Mai a v a n s a c u încă un pas astfel
încît s-o c o p l e ş e a s c ă c u prezenta lui, iar Faith d ă d u
iarăşi î n a p o i . C a n a c u cafea îi t r e m u r a în mînă.
Pentru fiecare p a s p e care el îl f ă c e a înainte, ea
f ă c e a cîte unul în s p a t e , acest d a n s straniu c o n t i n u î n d
pînă cînd Faith d ă d u c u umerii d e peretele d e piatră,
a p ă s î n d u - s e în el d e p a r c ă ar fi putut trece mai d e p a r t e .
Braţele lui ţîşniră în faţă înainte c a ea să fi putut face un
pas în lateral, palmele lui sprijinindu-se d e perete chiar
alături d e umerii ei, închizînd-o c a într-o c a p c a n ă vie.
A p o i se a p l e c ă uşor în faţă; primii d o i nasturi d e la
c ă m a ş a albă erau d e s f ă c u ţ i , scoţînd la iveală u n V d e
piele măslinie d e c o r a t ă c u păr n e g r u şi cîrlionţat. Pulsul
îi b ă t e a vizibil la b a z a gîtului puternic, chiar în faţa o c h i ­
lor ei. Faith îşi a g ă ţ ă privirile d e mişcarea a c e e a ritmică,
încercînd din răsputeri s ă se controleze. Pentru că nu
mâi avea p a i s p r e z e c e ani. Şi el n-o mai p u t e a arunca
afară din c a s a ei.
- Ei bine? o întrebă el c u acelaşi t o n catifelat,
încheieturile lui g r o a s e a p r o a p e că-i atingeau umerii
g o i p e n t r u c ă n u p u r t a în d i m i n e a ţ a a c e e a o bluză cu
mîneci; pielea lui p ă r e a fierbinte alături d e pielea ei.
Umerii lui laţi ş i ' p i e p t u l masiv p ă r e a u u n zid d e netrecut
în faţa ei şi p a r f u m u l lui plăcut îi f ă c e a nărHe să se dilate
d e plăcere. î n c ă ţinînd bine strînsă în mînă c a n a cu
cafea, a p r o a p e c a p e u n s c u t între ei, înghiţi n o d u l din
gît d u p ă care reuşi s ă îngîne:
- Despre ce tot v o r b e ş t i ?
El se a p l e c ă şi mai mult, încît s t o m a c u l a p r o a p e c ă i
atinsese d e g e t e l e .
- V o r b e s c d e s p r e t o a t e întrebările p e care le pui
253

Alex mi-a s p u s s e a r a t r e c u t ă c ă ai fost şi la el la b i r o u .


Să v o r b e ş t i c u Alex e u n a , el o să-şi tină g u r a închisă,
dar ia g h i c e ş t e c u c i n e m-am întîlnit în dimineaţa asta?
Ed M o r g a n . în c i u d a t o n u l u i c a l m şi măsurat, Faith
p u t e a v e d e a foarte bine furia rece p e care o f ă c e a s i m ­
ţită d i n priviri. D a c ă ar fi fost o s i m p l ă criză d e nervi,
puţin i-ar fi păsat. Dar în starea asta, era c a p a b i l d e
orice, d e ş i , destul d e ciudat, nu-i era t e a m ă d e el în
m o d fizic. N u , d a c ă Gray a v e a s-o rănească, atunci v a
lucra c u s e n t i m e n t e l e şi c u emoţiile ei. O să-ţi s p u n asta
o s i n g u r ă d a t ă , c o n t i n u ă , a p l e c î n d u - s e atît d e mult încît
nasul lui îl a t i n g e a p e al ei. N u mai p u n e şi alte întrebări
d e s p r e tatăl m e u . Curiozitatea t a n-o să f a c ă decît să
stîrnească iarăşi bîrfele şi să-mi r ă n e a s c ă iarăşi familia.
Şi d a c ă asta o s ă se întîmple în cele d i n urmă, Faith, o
să te a l u n g iarăşi d i n oraş, g ă s e s c e u m e t o d e , orice fel
d e m e t o d e . A s t a poţi s-o iei d r e p t u n avertisment cinstit.
Şi ţine minte: n u v r e a u c a g u r a ta f r u m o a s ă nici măcar
să ş o p t e a s c ă n u m e l e tatălui m e u .
Ochii verzi larg d e s c h i ş i priviră d r e p t spre cei î n ­
t u n e c a ţ i şi j e c i care erau la o d e p ă r t a r e d e d o a r cîţiva
centimetri. îşi ridică b ă r b i a şi g u r a , p e care el se părea
c ă o c o n s i d e r a f r u m o a s ă , s e d e s f ă c u în v r e m e ce tră­
g e a i n t e n ţ i o n a t tigrul d e c o a d ă , m u r m u r î n d încetişor
cele d o u ă c u v i n t e :
- G u y Rouillard.
îi zări a p o i pupilele dilatîndu-se a neîncredere, d u p ă
care răceala d i n o c h i i lui fu înlăturată d e v ă p ă i d e foc.
P o a t e c ă n u f u s e s e p r e a p r u d e n t d i n partea ei să-l
p r o v o a c e , dar c a s ă stea şi să u r m ă r e a s c ă rezultatul era
de-a d r e p t u l fascinant. Pentru c ă i se p ă r e a c ă el se
dilata d i n c a u z a furiei, faţa c ă p ă t î n d o c u l o a r e închisă,
u n fel d e r o ş u - m a r o n i u şi, d a c ă părul l u n g n u ar fi fost
strîns la s p a t e şi prins bine c u o c l e m ă , c r e d e a c ă în
m o d sigur l-ar fi văzut ridicîndu-se p e creştet.
254

Din p ă c a t e n u a v u la dispoziţie decît o frîntură d e


s e c u n d ă c a s ă s e b u c u r e d e s p e c t a c o l p e n t r u c ă el o
prinse f o a r t e r e p e d e , c u a c e a iuţeală care-l caracteriza,
c u mîinile d e b r a ţ e , s c u t u r î n d - o a p o i z d r a v ă n . Faith îşi
slăbi s t r î n s o a r e a mîinii p e c a n a c u c a f e a d e mult uitată,
d u p ă c a r e o simţi a l u n e c î n d . C u u n ţipăt î n c e r c ă s-o
p r i n d ă iarăşi, n u m a i c ă el era mult prea a p r o a p e c a s ă
p o a t ă e x e c u t a astfel d e jonglerii, a ş a c ă n u mai p u t u
f a c e decît s ă î m p i n g ă c a n a c u vîrful d e g e t e o r s p r e e a
însăşi în l o c s-o lase s ă se reverse peste el şi să-l ardă.
C a f e a u a î m b i b ă imediat f u s t a subţire c u c a r e se î m ­
b r ă c a s e , arzîndu-i c o a p s a d r e a p t ă , d u p ă c a r e se răs­
turnă peste picioare. Ţipă a d o u a oară, însă de data
a c e a s t a d e d u r e r e . C a n a lovi p o d e a u a c u u n z g o m o t
sec, rămînînd d o a r fără t o a r t ă , fără alte stricăciuni vi­
zibile. Gray sări d e o p a r t e , eliberînd-o a u t o m a t , iar ea
profită d e m i ş c a r e a lui c a să-şi d e z l i p e a s c ă f u s t a d e
c o a p s a arsă.
Privirea lui î n t u n e c a t ă o e x a m i n a rapid d u p ă care
m u r m u r ă c a p e n t r u sine:
- La n a i b a !
O a p u c ă iarăşi d e braţe, t r ă g î n d - o a p r o a p e d e el,
d u p ă c a r e c u mîinile î n c e p u s ă m o ş m o n d e a s c ă c e v a la
s p a t e l e f u s t e i . A p o i f u s t a p ă r u să s e l ă r g e a s c ă d e o d a t ă ,
căzîndu-i la prpioare. El o ridică imediat d i n c e r c u l de
material, luînd-o în braţe, în v r e m e c e ea i s e a g ă ţ ă de
umeri şi c a m e r a p ă r e a s ă se r o t e a s c ă în jur.
- Dar a c u m c e mai faci? ţ i p ă alarmată, v ă z î n d c ă el o
d u c e a s p r e b u c ă t ă r i e . Era c o n f u z ă d i n c a u z a durerii, iar
el se m i ş c a p r e a r e p e d e c a ea s ă mai p o a t ă pricepe
c e v a . Şi, în afară d e t o a t e astea, era perfect conştientă
d e p i c i o a r e l e g o a l e p e care le s u s ţ i n e a c u u n braţ şi ca
r ă m ă s e s e î m b r ă c a t ă d o a r c u b l u z a subţire şi chiloţii.
El îşi b ă g ă u n picior p e d u p ă s p e t e a z a u n u i s c a u n ,
d e p ă r t î n d u - l d e m a s ă , d u p ă care o a ş e z ă c u m a r e grijă
255

î n t o r c î n d u - s e s p r e chiuvetă, trase cîteva p r o s o a p e d e


hîrtie, le r ă s u c i în a ş a fel încît s ă f o r m e z e un fel d e
c o m p r e s ă ş i , î n m u i n d u - l e în a p ă , fără să le mai stoarcă,
le a ş e z ă c u delicateţe p e c o a p s a înroşită din c a u z a
arsurii. Ea tresări d i n c a u z a răcelii. Şiroaie d e a p ă se
s c u r g e a u d e p e p u l p ă , trecînd a p o i p e s c a u n şi udîndu-i
chiloţii.
- A m uitat c u totul d e cafea, m u r m u r ă el. Dar, d a c ă
era să s p u n ă a d e v ă r u l curat, nici m ă c a r n-o o b s e r v a s e
decît a t u n c i c î n d se vărsase. îmi pare rău, Faith. Ai
c u m v a nişte ceai? înainte c a e a să-i p o a t ă r ă s p u n d e ,
d e s c h i s e s e d e j a u ş a d e la frigider, s c o t î n d oala c u ceai
rece care e r a c e v a foarte o b i ş n u i t în z o n a c a l d ă a s u ­
dului.
D e s c h i s e şi închise uşile şi sertarele dulapurilor pînă
c î n d g ă s i l o c u l în care-şi p ă s t r a p r o s o a p e l e curate.
Luînd u n u l , îl î n m u i e în oală, d u p ă care îl s c o a s e şi îl
stoarse grijuliu. îl privi a p o i uimită c u m d ă d u d e o p a r t e
p a n s a m e n t u l improvizat din p r o s o a p e l e d e hîrtie şi îl
a r u n c ă în c h i u v e t ă , înlocuindu-l c u p r o s o p u l înmuiat în
ceai. D a c ă a p a d e înainte f u s e s e rece, în s c h i m b ceaiul
era îngheţat. Faith respiră r e p e d e a t u n c i cînd acesta, la
fel c a şi a p a , î n c e p u să se s c u r g ă p e s c a u n , udîndu-i şi
mai mult chiloţii.
- Te d o a r e ? o întrebă Gray, lăsîndu-se în g e n u n c h i
alături d e s c a u n c a să ridice puţin p r o s o p u l d e pe c o a p ­
sa rănită. A v e a v o c e a î n c o r d a t ă din c a u z a neliniştii.
- N u , îi r ă s p u n s e sinceră. Este d o a r foarte rece şi
mi-am u d a t d e j a f u n d u l .
Faţa lui e r a la acelaşi nivel c u a ei. D u p ă c u m răs­
p u n s e s e , v ă z u c u m îngrijorarea îi p ă r ă s e a privirile, t e n ­
s i u n e a e l i b e r î n d u - i u m e r i i p î n ă a t u n c i î n c o r d a ţ i . Se
p r i n s e d e s p ă t a r u l s c a u n u l u i şi c u u n u m o r p l ă c u t , o
întrebă:
- Am exagerat cumva?
256

Ea îşi m u ş c ă buzele gînditoare.


- Foarte p u ţ i n .
- Ai t o a t ă c o a p s a roşie, ştiu c ă te-ai ars.
- Puţin. M ă ustură c e v a dar nu-i foarte rău. M ă î n d o ­
iesc c ă o s ă fac b ă ş i c ă . îşi î n g u s t ă a p o i ochii în vreme
ce-l privea, încercînd s ă disimuleze h o h o t u l d e rîs ce
a m e n i n ţ a c u r e v ă r s a r e a . îţi a p r e c i e z î n g r i j o r a r e a dar
n u c r e d c ă justifică p e d e p l i n d e z b r ă c a r e a m e a p e j u ­
mătate.
El privi a t u n c i în j o s s p r e picioarele g o a l e şi la b u m ­
b a c u l alb al chiloţilor c e d e - a b i a se zăreau d e s u b p o a l a
cămăşii. Un fel d e t r e m u r p ă r u să-l scuture. îşi aşeză
mîna d r e a p t ă p e c o a p s a s ă n ă t o a s ă , trecîndu-şi p a l m a
peste c a r n e a delicată şi f e r m ă , încîntat d e textura ei
fină.
- De m u l t ă v r e m e d o r e a m s ă te fac să-ţi uzi chiloţii,
m u r m u r ă . Dar în nici u n c a z c u ceai.
H o h o t u l d e rîs d i s p ă r u c a şi cînd nu ar fi fost nici­
o d a t ă . T e n s i u n e a î n c e p u să se instaleze iarăşi între ei,
a p r o a p e p a l p a b i l ă în d e n s i t a t e a p e care o avea. Inte­
riorul i se strînsese p a r c ă în u r m a s p u s e l o r lui, căldura
părea să i se s c u r g ă s p r e pîntec în v r e m e c e sînii i se
întăriseră d u r e r o s . Simţi imediat d u p ă a c e e a umezeala
dorinţei şi a c o r d u l p e care ar fi vrut s ă şi-l exprime: Şi
eu d o r e a m , fluturîndu-i p e b u z e . Reuşi s ă reţină cuvin
tele, ştiind c ă cfăcă le-ar fi d a t glas ar fi trecut un hotar
p e care n u v o i a d e fapt să-l d e p ă ş e a s c ă . Tensiunea
sexuală e m a n a t ă d e el s e m ă n a c u u n c î m p d e forţă,
fierbinte şi imperios. Era destul s ă mărturisească şi el
s-ar fi urcat imediat p e ea.
Aproape că o durea nevoia aceea cumplită de a l
atinge, d e a se lipi d e c o r p u l acela dur c a oţelul, des
chizîndu-şi propriul t r u p p e n t r u el. N u m a i instinctul do
a u t o a p ă r a r e o f ă c u s ă rămînă şi pe mai d e p a r t e tăcuta
şi n e m i ş c a t ă .
257

El se a p l e c ă imperceptibil mai a p r o a p e , inhalînd cu


plăcere a r o m a ei d u l c e . Sîngele îi pulsa cu viteză prin
vene, a p r o a p e d e p u n c t u l d e clocot. în linişte, se pri­
v e a u r e c i p r o c c a d o i adversari v e n i n d unul spre celălalt
pe o stradă plină d e praf. El ar fi vrut să-i d e a jos chiloţii
şi a p o i să îşi î n g r o a p e c a p u l în p o a l a ei, impulsul d e ­
v e n i n d atît d e puternic încît î n c e p u să tremure din cauza
efortului c u care î n c e r c a să-i tină piept, în acelaşi t i m p
întrebîndu-se c e a n u m e ar face e a d a c ă ar c e d a în cele
din u r m ă . Oare s-ar speria, l-ar împinge... sau picioarele
i s-ar d e s f a c e şi mîinile i s-ar încleşta în păr?
Mîna i se î n c o r d a uşor p e c o a p s a ei, degetele a p ă -
sîndu-i p e pielea delicată care se încălzise la atingerea
lui. îi v ă z u pupilele dilatîndu-se, lăsîndu-şi mai a p o i g e ­
nele d e s e să le a c o p e r e în v r e m e ce respira adînc, c u
greutate şi făcîndu-l atent la sîni. El îşi m u t ă mîna puţin,
f r e c î n d u - ş i d e g e t u l înainte şi î n a p o i , fiecare m i ş c a r e
aducîndu-l şi mai s u s , mai adînc între pulpele strînse.
V o i a s-o atingă. Uitase c u totul d e M o n i c a , d e Guy, d e
tot, în afară d e m i ş c a r e a înceată a degetului mare, tot
mai a p r o a p e d e c a r n e a n e a s e m u i t d e m o a l e dintre pi­
cioarele ei, atît d e puţin protejată d e stratul subţire d e
b u m b a c . Şi-ar fi putut petrece d e g e t u l p e s u b elasticul
d e la încheietura piciorului, d e s c o p e r i n d a p o i părul fin
d e la întretăierea c o a p s e l o r lipite. A p o i avea să-şi ridice
puţin d e g e t u l , d e s c h i z î n d - o p e parcursul acelei mişcări,
pînă cînd ar fi d e s c o p e r i t boţul micuţ d e la b a z a sexului.
D a c ă îl lăsa s-o atingă, atunci c u s i g u r a n ţ ă avea să
fie a lui. A t u n c i ar avea-o.
Degetul m a r e îi atinsese elasticul c u pricina. Atunci
î n c e p u şi ea s ă se mişte, c o b o r î n d u - ş i mîna care se
î n c l e ş t a i m e d i a t pe mîna lui, retrăgînd-o d e p a r t e d e
coapsă.
- N u , îi ş o p t i .
Frustrarea îl c u p r i n s e p r e c u m o vîlvătaie nestăpînită.
258

Un s u n e t care s e m ă n a foarte bine c u un mîrîit i se plă­


m ă d i în piept în v r e m e c e instinctele fizice l u p t a u pentru
s u p r e m a ţ i e c u g î n d u l . Creierul cîştigă în cele d i n urmă.
Era transpirat tot, t r e m u r a d i n c a u z a d o r i n ţ e i . Erecţia
d e v e n i s e d u r e r o a s ă din c a u z a pantalonilor strîmţi.
- N u , îi zise din n o u , d e p a r c ă refuzul iniţial ar fi avut
nevoie d e o întărire şi p r o b a b i l că a ş a şi era.
încet, el îşi întoarse p a l m a în aşa fel încît d e g e t e l e lui
să se î n t r e p ă t r u n d ă c u ale ei.
- A t u n c i ţ i n e - m ă puţin d e mînă.
Ea îl ascultă, strîngîndu-l c u putere, simţindu-i d e ­
getele î n c o r d î n d u - s e şi a p o i relaxîndu-se c a şi c u m ar fi
încercat s ă a p u c e c e v a . Cealaltă mînă r ă m ă s e s e prinsă
d e spătarul s c a u n u l u i p e care-l strîngea atît d e tare încît
încheieturile d e g e t e l o r se albiseră.
D u p ă u n m o m e n t d e o d u r a t ă n e c u n o s c u t ă , pentru
c ă t i m p u l p ă r u s e s ă se d e s t r a m e în jurul lor în v r e m e ce
se priveau în o c h i şi d o r i n ţ a le pîrjolea trupurile, t e n ­
s i u n e a teribilă ce p u s e s e stăpînire p e el î n c e p u să se
risipească. Clipi şi-şi s c h i m b ă poziţia, întinzîndu-şi un
picior. îşi eliberă mîna şi o lăsă r e p e d e în j o s , c a să
a d u c ă nişte ajustări, încruntătura d e pînă atunci dis-
părînd în v r e m e ce se simţea puţin mai lejer.
Ea îşi d r e s e glasul, n e s i g u r ă p e c e e a c e avea să
s p u n ă , d a c ă p j j t e a să mai s p u n ă c e v a .
El se ridica încet în picioare. Umflătura masivă din
faţa pantalonilor era imposibil să s c a p e neobservată,
dar cel puţin p ă r e a să d e ţ i n ă iarăşi c o n t r o l u l asupra
t r u p u l u i s ă u . Luă p r o s o p u l atîrnat în cuierul d e lîngă
c h i u v e t ă c u care îi a c o p e r i c o a p s e l e , a l u n g î n d ispita din
raza vizuală, d a c ă a p r o p i e r e a nu o p u t e a d i m i n u a .
D u p ă v r e u n minut, îi zise c u o v o c e c a l m ă :
- Eşti sigură c ă nu eşti rănită şi mai rău d e atît?
- Da. Şi ea v o r b i s e la fel d e c a l m ă şi la fel d e încet
259

c a şi el, d e p a r c ă u n z g o m o t prea tare le-ar fi periclitat


c o n t r o l u l şi i-ar fi trimis î n a p o i în a g o n i a a c e e a d e d o ­
rinţă p e care reuşiseră s-o evite în cele din urmă. Foa­
m e a a c e e a n u f u s e s e d o a r d e - o singură parte. Este o
arsură m i n o r ă . P r o b a b i l c ă pînă mîine n-o să mai simt
nimic. U s t u r i m e a d i s p ă r u s e , c o m p l e t alinată d e p r o ­
s o p u l înmuiat în ceai rece.
- Bine. Privi în j o s s p r e ea, d u p ă care îşi ridică mîna
ca p e n t r u a o mîngîia u ş o r pe păr, dar d u p ă a c e e a o
lăsă s ă c a d ă la loc. N u p u t e a să-şi p e r m i t ă s-o a t i n g ă
în s i g u r a n ţ ă în acele m o m e n t e , n u încă. Şi a c u m expli­
că-mi şi mie d e c e ai p u s t o a t e întrebările alea d e s p r e
tata.
Faith îşi ridică privirile s p r e el, c a s c a d a d e păr roşcat
căzîndu-i m o a l e p e u m e r i . Ar fi vrut să-i s p u n ă ce b ă n u ­
ieli avea, c ă tatăl lui era p r o b a b i l mort, numai c ă d e s ­
c o p e r i c ă t o a t e cuvintele îi r ă m ă s e s e r ă înţepenite în gît.
N u p u t e a s-o facă. T r e b u i a s ă c r e a d ă c ă el nu ştia nimic
d e s p r e t o a t ă afacerea a c e e a , c ă n u a v u s e s e nici o legă­
tură c u m o a r t e a tatălui s ă u , p e n t r u c ă îl iubea şi l-ar fi
d u r u t sufletul s ă f a c ă u n a s e m e n e a lucru. Şi pentru c ă
ea îl iubea atît d e mult, n u v o i a să-l rănească. în m o d
deliberat răsturnase c a f e a u a p e ea, c a să-l fereastră pe
el d e o o p ă r e a l ă u ş o a r ă ; atunci c u m ar fi putut să-i
s p u n ă în acele m o m e n t e c ă p r o b a b i l tatăl pe care-l iu­
b e a z ă c e a mort d e v r e m e î n d e l u n g a t ă , ucis?
A ş a că preferă să-i s p u n ă c e e a c e era un adevăr şi
o m i n c i u n ă în intenţie:
- El face parte şi d i n trecutul m e u . N u prea p o t s ă
mi-l a m i n t e s c cînd n u era prezent în c a s a noastră, d a c ă
nu direct cel puţin c a s u b i e c t d e conversaţie, deşi nici­
o d a t ă n-am ajuns să-l c u n o s c c u adevărat. A fost m e r e u
b u n c u m i n e atunci c î n d ne v e d e a m , c e e a ce nu se
întîmpla prea d e s , dar şi d u p ă a c e e a , mi-am pierdut
260

m a m a datorită lui. G N a r c r e z i c ă n-ar trebui s ă fiu c u ­


a f
rioasă, s ă n u î n c e r c s ă ' u c e fel d e p e r s o a n ă a fost?
Că n-ar trebui să î n c e r c s ă u m p l u golurile c a să p o t
înţelege ce a n u m e s - ^ î n t î m p l a t ?
- A t u n c i , mult n o r o c , mîrîi Gray. Eu unul a m crezut
i n
că-l c u n o ş t e a m mai £ > e d e c î t oricine altcineva d i n lume
şi totuşi n u p o t s ă î n ţ e l e g nimic din c e s-a întîmplat
atunci. F ă c u o p a u z ă d e c î t e v a m o m e n t e . D a c ă mai ai şi
alte întrebări d e p u s d e s p r e el, mai bine întreabă-mă p e
mine, p e n t r u c ă a m v o r b i t foarte serios c e v a mai d e ­
vreme. Nu vreau s ă m ă p o r t dur c u tine, Faith, dar o să
fac tot c e este n e c e s a r c a să-mi apăr familia. Să n u
c u m v a să uiţi.
De v r e m e ce el s i n g u r s e oferise... Dar, n u , n u era
d e l o c m o m e n t u l p o t r i v i t c a să-l mai f a c ă să-şi prelun­
g e a s c ă vizita p u n î n d u - i t o t felul d e întrebări, c î n d stătea
pe u n s c a u n pe j u m ă t a t e d e z b r ă c a t ă iar el era p r e c u m
un b u t o i d e d i n a m i t ă s e x u a l ă gata să e x p l o d e z e . A ş a că
de-abia d a c ă îi a r u n c ă o privire în t ă c e r e şi, imediat
d u p ă a c e e a , g u r a l u i se î n t i n s e într-un zîmbet t a n d r u .
n c i
- Nu prea a u d ' u n fel d e p r o m i s i u n i , aşa-i?
t e
S c u m p o , ar fi b i n e s ă m a i gîndeşti la c e ţi-am s p u s .
Nu-ţi f a c e viaţa şi n i a i a m a r ă decît este. Ţine-ţi doar
s e
g u r a şi poartă-te c u n n cuvine.
- Ca o fetiţă m i c ă şi c u m i n t e ?
t e a
- C a o f e m e i e d e Ş p t ă , o c o r e c t ă el. Din n o u mîna
i se m i ş c ă în d i r e c t i v ei ş j d i n n o u m i ş c a r e a f u în cele
d i n u r m ă a b a n d o n a t ă . E a îşi d ă d u s e a m a c ă el ar fi vrut
să rămînă, s ă c o n t i n u e c u c e e a c e î n c e p u s e , n u m a i că îl
refuzase şi a c u m s t r ă d u i a să a c c e p t e a c e a decizie a
c î n d
ei. De fiecare d a t ă s e întîlneau, bătălia s e înfiripa
e
din nimic şi, ştia c â , P m ă s u r ă ce t r e c e a v r e m e a , îi va fi
tot mai g r e u să-l r e f u z e . Ei, şi a c u m ar c a m trebui să
plec.
261

- în regulă
El însă n u se m i ş c ă d i n loc. D u p ă care s p u s e :
- Dar n u v r e a u .
- Fă-o o r i c u m .
Gray î n c e p u să c h i c o t e a s c ă .
- Eşti o femeie foarte d u r ă , Faith Devlin.
- Hardy.
- Pe el nu l-am c u n o s c u t . Pentru mine nici măcar nu
este real. S p u n e - m i , l-ai iubit?
- Da. Dar nu aşa cum te iubesc pe tine. Asta nici­
odată.
Ochii lui întunecaţi prinseră a străluci şi d e această
dată reuşi s-o atingă, p a l m a lui bătătorită prinzîndu-i un
obraz.
- Pentru m i n e , o s ă rămîi î n t o t d e a u n a o Devlin, c u
părul ăsta r o ş u şi ochii c a d e vrăjitoare. Se aplecă şi-şi
a ş e z ă buzele p e s t e buzele ei, într-un sărut rapid d e
despărţire. D u p ă care p l e c ă şi, cînd uşa se închise în
u r m a lui, Faith se lăsă pe s p a t e în s c a u n , oftînd de
uşurare.
A v e a impresia c i u d a t ă c ă în î n c ă p e r e intrase o fur­
t u n ă care o răvăşise c u totul. Inima î n c ă îi bătea c u
putere şi îşi s i m ţ e a picioarele p r e c u m nişte m a c a r o a n e
d e m o i . Cele cîteva m o m e n t e c u Gray fuseseră p o a t e
cele mai erotice d i n viaţa ei, iar el nu f ă c u s e decît să-i
atingă piciorul. Dacă s-ar fi a p u c a t s ă f a c ă d r a g o s t e c u
ea c u adevărat, p r o b a b i l şi-ar fi pierdut c u totul stă-
pînirea d e sine. Se s i m ţ e a înspăimîntată d e intensitatea
dorinţei pe care el i-o p u t e a stîrni d o a r c u o singură
privire, o atingere scurtă, pînă şi c u a r o m a plăcută, băr­
bătească.
Pentru mine o să rămîi întotdeauna o Devlin.
N u era c e a mai b u n ă r e c o m a n d a r e . Putea d o a r să
p r e s u p u n ă c ă el voise să-i s p u n ă c ă n u va fi niciodată
262

în stare să-i uite m e d i u l , m o ş t e n i r e a p e care o primise


din partea familiei şi c ă nimic d i n c e avea să f a c ă s a u
f ă c u s e nu-i v a s c h i m b a părerea în privinţa ei.
Şi eu o să te iubesc mereu, îi ş o p t i în minte. Mereu.

Doar o atinsese p e picior şi a p r o a p e c ă ejaculase,


se gîndi Gray c u a m ă r ă c i u n e . D o a m n e , păi d a c ă reuşea
v r e o d a t ă să intre în ea, atunci p r o b a b i l c ă inima avea
să-i e x p l o d e z e din c a u z a tensiunii.
Mîinile îi t r e m u r a u în v r e m e ce c o n d u c e a , o reacţie
deja n o r m a l ă d a c ă se întîmpla să petreacă c e v a mai
mult d e u n m o m e n t în c o m p a n i a lui Faith. Ar fi fost mai
uşor d a c ă n u ar fi r ă s p u n s şi e a în felul în care o f ă c u s e ;
p o a t e c ă stătea n e m i ş c a t ă şi îi s p u n e a n u , dar privirea
a c e e a l a n g u r o a s ă , a b u r u l acela era în ochii ei. C u n o ş ­
tea foarte bine t o a t e s e m n e l e . Respiraţia i se îngreuna,
sînii i se întăreau şi sfîrcurile se ridicau. Ş i , - d e ş i n-o
s ă r u t a s e decît f o a r t e u ş o r la p l e c a r e , şi asta p e n t r u că
n u mai rezistase dorinţei, buzele ei fuseseră roşii şi
p a r c ă puţin umflate. Şi p e s u b pielea a c e e a translucidă
năvălise p a r c ă val d e sînge care-o d ă d u s e d e g o l .
O voia. T r e b u i a s-o f a c ă s ă plece. 0 voia. Dorinţele
contradictorii îl î n n e b u n e a u c u t o t u l .
Şi ea în cele d i n u r m ă n u f u s e s e d e l o c d e a c o r d să
înceteze c u întrebările. N u se certase c u el, dar începea
să-şi d e a s e a m a c ă t ă c e r e a a c e e a a ei d e fapt m a s c a o
încăpăţînare la fel d e largă c a şi marele c a n i o n . Poate
c ă n u lupta, dar în m o d cert ştia c u m s ă reziste pe
poziţii. C a fetiţă mică, Faith f u s e s e d e prea multe ori
înfrîntă d e viaţă, cînd f u s e s e i n c a p a b i l ă să ia propriile ei
hotărîri. A c u m îşi p u t e a d e c i d e s i n g u r ă cursul vieţii, aşa
263

că nu prea î n g ă d u i a cuiva să o îndepărteze d e la el. Şi


acea încăpăţînare hotărîtă era p r o b a b i l şi motivul pentru
care, la n u m a i d o u ă z e c i şi ş a s e d e , ani, deţinea propria
oi c o m p a n i e .
Şi, tinînd c o n t d e t o a t e aceste date, era foarte puţin
probabil să r e u ş e a s c ă s-o c o n v i n g ă să plece. Şi, d e
v r e m e c e era f o a r t e s i g u r c ă n u p u t e a a v e a î n c r e d e r e
în el însuşi c ă va avea b u n u l simţ să se ţină cît mai
d e p a r t e d e ea, p r e v e d e a în perspectivă nişte zile de-a
dreptul afurisite.

Mîinile M o n i c ă i t r e m u r a u în v r e m e ce d e s c h i d e a uşa
d e la biroul lui Alex şi îi z î m b e a A n d r e e i . Şi, chiar reuşi
să-şi m e n ţ i n ă v o c e a c a l m ă şi veselă în v r e m e ce-i s p u ­
n e a secretarei:
- Sper c ă a venit. Eram în oraş şi mi-am a d u s aminte
c ă v o i a m să-l r o g ceva.
- Este ziua ta n o r o c o a s ă , îi r ă s p u n s e A n d r e a zîm-
b i n d . O ştia pe M o n i c a d e cînd a c e a s t a ea doar un
b e b e l u ş . A venit şi el c u cîteva minute în urmă. Se spală
puţin, dar în cîteva minute o să iasă. Intră în c a m e r ă şi
stai jos.
Se spală, era d e s i g u r un m o d politicos d e a s p u n e
că s e d u s e s e la baie. C a m aşa ar fi s p u s şi maică-sa,
c u g e t ă M o n i c a , c a şi c u m chiar şi o s i n g u r ă aluzie la
baie ar fi scîrbit-o. în treizeci şi d o i d e ani, nu-şi amintea
ca m a m a ei să f a c ă vreo referire la adevărata menire a
toaletei. Realităţile fizice t r e b u i a u a s c u n s e d a c ă acest
lucru era posibil s a u ignorate d a c ă n u . Deşi încercase
de n e n u m ă r a t e ori, M o n i c a nu reuşise n i c i c u m să şi-o
Imagineze pe Noelle făcînd d r a g o s t e , deşi ea şi c u Gray
264

erau d o v a d a clară c ă t r e a b a asta se întîmplase d e cel


puţin d o u ă ori. Cît d e s p r e vizita la g i n e c o l o g şi situaţia
n e d e m n ă d e a naşte u n c o p i l era o adevărată m i n u n e
că maică-sa nu-l î n c h i s e s e în afara dormitorului pe Guy
d u p ă naşterea lui Gray, decît să t r e a c ă iarăşi prin toate
acele chinuri.
M o n i c a evită c a n a p e a u a d e piele şi se îndreptă încet
s p r e fereastră, c a s ă p r i v e a s c ă în piaţeta din faţa clădirii
municipale. B o b o c i i p r o a s p e ţ i ai primăverii c e d a u c u
rapiditate în faţa florilor pline a zilelor d e vară. T i m p u l se
s c u r g e a c u repeziciune, pămîntul şi plantele trecînd prin
toate ciclurile naturii, n e p ă s ă t o a r e în faţa oamenilor care
p ă r e a u atît d e prinşi în p r o p r i a lor îngîmfare încît îşi
î n c h i p u i a u c ă p u t e a u afecta t o t u l în jur.
Alex intră în î n c ă p e r e , z î m b i n d vesel atunci cînd
d ă d u ochii c u ea.
- Şi c e vînt te a d u c e p e la mine astăzi? Luase cina
c u ei c u o seară în u r m ă , d e c i , orice fel d e afaceri se
d i s c u t a s e r ă atunci.
M o n i c a privi la faţa subţire şi plăcută, la ochii gri
f o a r t e blînzi, şi simţi c u m i se u s u c ă gîtul. Se s t r ă d u i s e
o s ă p t ă m î n ă întreagă s ă îşi a d u n e curajul să stea de
v o r b ă c u el. De fapt, chiar reuşise s ă a j u n g ă pînă în
biroul lui, dar a c u m v o c e a n u mai v o i a s-o asculte.
El se î n c r u n t ă văzînd neliniştea înscrisă în ochii ei
negri.
- Ce s-a întîmplat, s c u m p a mea? o întrebă încet,
închizînd u ş a şi a p r o p i i n d u - s e ca să-i p r i n d ă o mînă.
Ea reuşi s ă t r a g ă aer în piept. Cîteodată avea im­
presia că era n e b u n ă , c ă acele întîlniri c u Alex existau
doar în închipuirea ei. în privirile s a u în felul lui de a se
purta nu existase nici cel mai mic indiciu atunci cînd se
g ă s e a u î m p r e u n ă în t i m p u l perioadelor normale. El ră
mînea d o a r Alex, acelaşi o m d i n t o t d e a u n a , un umăr de
care te puteai sprijini, v e n i n d încetişor şi preluînd o
265

mare parte a greutăţilor, a ş a c u m se întîmplase d u p ă


f u g a tatălui lor şi pînă c î n d ea şi c u Gray reuşiseră
c u m v a s ă se d e s c u r c e singuri. Era c a şi c u m acele
m o m e n t e fugitive se p e t r e c e a u d e fapt între d o i o a m e n i
diferiţi, între tata şi m a m a , u n i n d u - s e în trupuri d e î m ­
prumut.
A c e s t a este Alex, îşi aminti s i n g u r ă . N u avea să
plece d e lîngă ei. D r a g o s t e a şi ajutorul lui nu d e p i n d e a u
d e faptul c ă e a se c u l c a uneori c u el. Fusese doar o
simplă înlesnire p e n t r u el, asta f u s e s e tot d e fapt, un fel
d e s u p a p ă p e n t r u emoţiile î n d e l u n g reţinute.
C a m asta era c e e a ce-i s p u n e a logica. însă, din
p u n c t d e v e d e r e e m o ţ i o n a l , era terorizată. Un tată deja
o părăsise, d r a g o s t e a lui p e n t r u ea nefiind atît d e p u ­
t e r n i c ă încît să-l ţ i n ă î m p o t r i v a viiturii în care intrase
atunci cînd î n c e p u s e s ă u m b l e c u Renee Devlin. Nu
p u t e a s u p o r t a să-l p i a r d ă şi p e Alex.
N u m a i c ă mai era şi Michael. Michael cel d u l c e şi cel
sexy. Şi d a c ă p i e r d e a a c u m ocazia, avea t o a t e şansele
să-l p i a r d ă şi p e el p e n t r u t o t d e a u n a , şi, d a c ă trebuia să
stea şi s ă a l e a g ă între cei d o i bărbaţi, nici măcar nu
avea c e alege. Michael era inima ei, sîngele ce-i pulsa
prin v e n e .
- M o n i c a ? Alex se a p r o p i a s e şi mai mult, în ochii gri
arzînd neliniştea.
M o n i c a îşi luă inima în dinţi. T r e b u i a să-i s p u n ă . în­
chise ochii şi d ă d u d r u m u l adevărului.
- O să m ă mărit c u Michael M c F a n e .
Pentru un m o m e n t se făcu linişte, aşa că îşi strînse
ochii şi mai bine, aşteptînd înfiorată d e frică. Numai că
s e c u n d e l e t r e c e a u mai departe, şi Alex tot nu s p u n e a
nimic, iar într-un tîrziu neliniştea deveni atît d e acută
încît n-o mai p u t e a s u p o r t a , aşa c ă d e s c h i s e ochii.
El îi z î m b e a încîntat, exasperarea a m u z a t ă citindu-se
clar p e c h i p u l lui.
266

- Felicitări, chicoti. C a m ce altceva ai vrea să-ti s p u n ?


Uimită, se h o l b ă la el.
- N u , n u ştiu.
- Sînt foarte fericit p e n t r u tine, d r a g a mea. Nici tu şi
nici Gray n u aţi arătat nici o înclinaţie spre căsătorie şi
mi-am făcut multe griji din c a u z a asta. Şeriful este un
bărbat b u n şi d e încredere.
M o n i c a îşi umezi buzele.
- M a m e i n-o să-i placă.
El ezită o s e c u n d ă , p a r c ă c î n t ă r i n d implicaţiile în
minte.
- Probabil c ă n u , dar ăsta nu-i un motiv suficient de
puternic c a să te o p r e a s c ă . Meriţi porţia ta d e fericire,
Monica.
- N u m a i c ă n u vreau s-o supăr.
- Sînt a n u m i t e lucruri c ă r o r a t r e b u i e să le f a c ă faţă
şi a n u m i t e lucruri care p o t fi a s c u n s e . în acest caz,
mărită-te c u Michael şi fii cît mai fericită c u el. C r e d e - m ă
pe cuvînt, asta n-o s-o n e c ă j e a s c ă nici pe jumătate ca
atunci cînd o să a u d ă d e Faith Devlin.
Faith Devlin? tresări M o n i c a .
- Ce-i c u ea? De v r e m e c e m a m a o r i c u m ştia că
femeia a c e e a oribilă se m u t a s e înapoi în Prescott, afir­
maţia lui Alex n u părea s ă aibă logică.
- Gray n u ţi-a s p u s ? Părea uimit.
- Se pare c ă OM. Ce t r e b u i a să-mi s p u n ă ?
El oftă d i n g r e u .
- A tot p u s întrebări prin oraş, d e s p r e Guy. întrebări
c u caracter p e r s o n a l . D a c ă nu este oprită, o să stîr-
n e a s c ă iarăşi tot şi asta o s-o r ă n e a s c ă pe Noelle mult
mai rău decît vestea d e s p r e a p r o p i a t a t a căsătorie.
M o n i c a avea impresia c ă f u s e s e p o c n i t ă peste faţă.
Faith Devlin p u n e a întrebări prin oraş d e s p r e tatăl ei?
N u m a i gîndul a c e s t a şi o înfuria la c u l m e . Nu era destul
c ă tîrîtura d e maică-sa îl furase pe tatăl ei şi nu-l mai
267

v ă z u s e n i c i o d a t ă d e atunci? Fata i se înroşi d e mînie.


- Şi ce fel d e întrebări a p u s ? D o a m n e , ce t r e a b ă are
ea c u tata, ce-i p a s ă ?
- întrebări p e r s o n a l e , ce fel d e o m a fost, chestii d e
g e n u l ăsta. A venit şi la mine, ieri, pentru c ă a auzit că
eu e r a m cel mai b u n prieten al lui Guy. C ă a stat d e
v o r b ă c u m i n e e u n a , n u m a i c ă Gray a descoperit azi-di-
mineată c ă şi p e Ed M o r g a n l-a pisat c u tot felul d e
întrebări.
- L-a luat la întrebări p e Ed M o r g a n d e s p r e tatăl
m e u ? ţ i p ă M o n i c a . O m u l ăsta e cel mai mare bîrfitor din
oraş.
- Gray a avut grijă d e t r e a b a asta, îi zise Alex pe un
t o n alinător în v r e m e c e o b ă t e a uşor pe mînă. Doar îl
c u n o ş t i pe Gray. L-a r e d u s p e Ed la tăcere numai în
z e c e minute.
Gray în t i m p u l unei crize d e furie era o privelişte
înspăimîntătoare, c u ochii aceia negri d e v e n i n d reci şi
periculoşi. Nu şi-l putea imagina pe Ed Morgan făcîndu-i
fată nici m ă c a r z e c e s e c u n d e . Imaginea a c e e a o a m u z ă
cîteva m o m e n t e , d u p ă care fu î m p i n s ă d e o p a r t e din
c a u z a indignării la a d r e s a t u p e u l u i lui Faith Devlin.
- Pot să-i înţeleg curiozitatea, zise Alex mai departe,
dar, d u p ă c u m i-am s p u s şi lui Gray, ar fi u n adevărat
d e z a s t r u d a c ă m a m a v o a s t r ă află aşa ceva.
- Ei bine, e u nu p o t să-i înţeleg curiozitatea! ţipă
iarăşi M o n i c a . D o a m n e , era nevoie d e aşa d e puţin ca
să se î n t o a r c ă iarăşi totul, sentimentele acelea d e pier­
dere ireparabilă, durerea sufocantă, sentimentul de
a b a n d o n a r e . Ura o învălui dintr-o dată. îşi retrase mîna
şi se î n d e p ă r t ă . Gray a reuşit să-l r e d u c ă la tăcere pe
Ed M o r g a n , dar c e f a c e în privinţa ei?
- N u ştiu. Alex s c u t u r ă d i n c a p . Ştiu c ă n u eşti d e
a c o r d c u m i n e , dar atunci cînd s-a mutat aici, eu a m
fost p e n t r u a o lăsa în p a c e . Ce s-a întîmplat atunci n-a
268

fost din vina ei şi merita dreptul d e a trăi a c o l o u n d e


d o r e a ea. A s t a era c e v a c e Noelle trebuia s ă înţeleagă
şi s ă a c c e p t e , chiar d a c ă i-ar fi venit g r e u . A c u m însă e
altceva. Este c e v a intenţionat şi este din vina ei.
- Gray o s ă a i b ă grijă şi d e asta, oftă M o n i c a . Este
nevoit.
- N u ştiu d a c ă p o a t e .
- Sigur c ă p o a t e . Sînt o mulţime d e lucruri pe care le
poate face.
- A t u n c i dă-mi voie să-ti prezint p r o b l e m a dintr-un
alt u n g h i . Nu c r e d c ă p o a t e fi atît d e drastic c u Faith
ţinînd c o n t d e c e e a c e simte pentru ea. Trezeşte-te,
M o n i c a ! o certă. Dă-i p u t i n ă atenţie şi fratelui t ă u . Este
atras d e ea. Şi nimic d i n c e se întîmpla nu-i t o c m a i uşor
p e n t r u el.
M o n i c a simţi c u m sîngele i se s c u r g e a d i n obraji,
9
lăsîndu-i palizi. Gray se simţea atras de... femeia a c e e a
N u , D u m n e z e u nu p u t e a fi atît d e c r u d . Nu putea s-o
f a c ă s ă t r e a c ă iarăşi prin acel c o ş m a r .
Incapabilă să s p u n ă ceva, se a p r o p i e d e Alex cu o
mînă întinsă, n e m a i p u t î n d s ă s u p o r t e înţelegerea din
o c h i i lui. G r ă b i t ă , p ă r ă s i b i r o u l şi d e - a b i a d u p ă co
ajunse în s t r a d ă îşi d ă d u s e a m a c ă nu-i s p u s e s e că nu
mai p u t e a fi î m p r e u n ă c u el.
Pe Noelle ar fi ucis-o d a c ă afla c ă Gray se înhăitase
c u fata lui Renee Devlin. Bîrfa ar fi fost atît d e cumplita,
încît ar fi fost i n c a p a b i l ă să-şi mai ridice c a p u l . Monica
lăsă să-i s c a p e un h o h o t d e rîs amar. Şi cînd se gîndea
c ă era îngrijorată d e părerea m a m e i ei în legătură cu
căsătoria ei c u Michael M c F a n e !
CApirolul 1 5

Biroul d o m n u l u i Pleasant se g ă s e a la ultimul etaj al


unei clădiri c u d o u ă caturi. Faith urcă scările, sperînd în
c i u d a raţiunii să-l g ă s e a s c ă în fata mesei d e lucru, să
d e s c o p e r e c ă telefonul lui se defectase şi că bietul o m
era în regulă. Un telefon defect nu era o s c u z ă prea
g r o z a v ă , p e n t r u c ă d a c ă n-ar fi putut să s u n e în oraş
şi-ar fi dat s e a m a imediat şi ar fi căutat u n alt telefon. Şi,
b i n e î n ţ e l e s , şi-ar fi d a t s e a m a c ă nu p r i m e a nici el
apeluri d i n afară. Poate c ă luase u n alt caz şi d e al ei
uitase.
însă se î n d o i a serios c ă Francis P. Pleasant uitase
ceva vreodată.
Biroul s ă u era la prima uşă p e stînga. Partea d e sus
a uşii era d i n sticlă, însă storurile d e la g e a m u r i fuseseră
t r a s e , nelăsînd-o s ă v a d ă interiorul. In ziua în care-l
întîlnise, storurile fuseseră ridicate. î n c e r c ă să d e s c h i d ă
uşa, însă era încuiată. Fără să aştepte c u adevărat un
r ă s p u n s b ă t u la u ş ă şi-şi lipi u r e c h e a d e g e a m . C a m e r a
din spatele ei era la fel d e t ă c u t ă .
în u ş ă se afla o fantă pentru c a p o ş t a ş u l să p o a t ă
a r u n c a p e a c o l o plicurile. Faith î m p i n s e puţin m a r g i n e a
b a t a n t ă şi-şi înclină uşor c a p u l c a să privească înăuntru.
270

V e d e r e a îi era limitată, dar p u t u zări c o r e s p o n d e n t a ,


împrăştiată p e p o d e a .
Nu era a c o l o şi cantitatea c o r e s p o n d e n t e i indica că
n u mai t r e c u s e p e a c o l o d e mai multe zile.
D e v e n i n d mai îngrijorată c u fiecare minut ce trecea,
Faith m e r s e mai d e p a r t e prin hol pînă la u r m ă t o a r e a
uşă. D a c ă se lua d u p ă c e e a c e scria pe uşă, era în faţa
biroului lui H o u s t o n H. M a n g e s , avocat. Putu auzi clar
z ă n g ă n i t u l unei maşini d e scris şi mai multe v o c i , aşa că
d e s c h i s e u ş a şi intră.
î n c ă p e r e a în care lucra H o u s t o n H. M a n g e s era
f o a r t e î n g h e s u i t ă , c u d u l a p u r i p e n t r u d o s a r e aşezate
în oricare s p a ţ i u d i s p o n i b i l . Intrase în z o n a recepţiei,
p o p u l a t ă d e o f e m e i e m i c u ţ ă c u păr alb şi d e trei plante
a g ă ţ ă t o a r e , dintre care u n a atinsese d i m e n s i u n i g i g a n ­
tice. C a m e r a din s p a t e , p e care o p u t e a zări prin uşa
d e s c h i s ă , avea c a m aceeaşi mărime, d e c o r a t ă însă din
t a v a n pînă-n p o d e l e c u cărţi. Un bărbat gras stătea în
spatele unui b i r o u d e m o d a t în v r e m e ce d i s c u t a aprins
c u un client care era aşezat într-unui din fotoliile de imi­
taţie d e piele d i s p u s e în faţa mesei d e lucru. Din client
n u se p u t e a v e d e a decît partea din s p a t e a c a p u l u i .
Femeia m i c u ţ ă îşi ridicase privirile şi zîmbea între­
b ă t o a r e , dar fără să f a c ă v r e o mişcare c a să î n c h i d ă uşa
şi s ă d e a ^avocatului şi clientului s ă u intimitatea ne­
cesară. Faith ridică din umeri şi se a p r o p i e .
- Sînt o clientă a d o m n u l u i Pleasant, u ş a d e lîngă
uşa d u m n e a v o a s t r ă , îi zise. De cîteva zile t o t încerc să
d a u d e el, însă n u p o t lua legătura în nici u n fel. Aveţi
c u m v a idee d e locul în care l-aş p u t e a găsi?
- Păi, n u , îi r ă s p u n s e f e m e i a c e a micuţă. A plecat
c a m c u o s ă p t ă m î n ă în u r m ă spre un oraş micuţ în
a p r o p i e r e d e Mississippi, dar nu-mi a m i n t e s c d e l o c nu
mele lui. Perkins, c e v a d e g e n u l ăsta. Bănuiesc c ă este
încă acolo.
271

- N u , a plecat din z o n a aia a d o u a zi. E bolnav d e


inimă şi îmi fac griji p e n t r u el.
- O h , D o a m n e ! Faţa m i c u ţ ă a femeii se îngrijoră pe
loc. Nu m-am gîndit nici u n m o m e n t la inima lui. Desi­
gur, ştiam d e t r e a b a asta. Soţia lui, Virginia, o b i ş n u i a m
să luăm prînzul î m p r e u n ă , ce trist că a murit, mi-a p o ­
vestit d e s p r e necazurile lui. Şi era destul d e grav, d u p ă
cîte mi-a s p u s ea. Dar nu mi-a trecut prin gînd să-l
verific. Se întinse d u p ă a g e n d a d e telefoane, răsfoind-o
pînă cînd a j u n s e în dreptul P-urilor. O să încerc la tele­
fonul d e a c a s ă . N u este trecut în carte, ştiţi. Nu d o r e a
d e l o c c a afacerile să-i afecteze viaţa persoanlă.
Faith ştia foarte bine. S u n a s e la informaţii, căutînd
să o b ţ i n ă n u m ă r u l . A c e s t i n s u c c e s o f ă c u s e în cele din
u r m ă să urce în m a ş i n ă şi să f a c ă d r u m u l pînă la biroul
lui.
D u p ă un minut, m i c u ţ a femeie p u s e receptorul jos.
- N u r ă s p u n d e nimeni. Of, D o a m n e ! A c u m sînt şi eu
îngrijorată. Nu e d e l o c g e n u l lui Francis să nu a n u n ţ e pe
cineva u n d e a n u m e se află.
- O să s u n p e la spitale, se hotărî Faith dintr-o dată.
îmi puteţi î m p r u m u t a telefonul d u m n e a v o a s t r ă ?
- Sigur c ă d a , s c u m p o . A v e m d o u ă linii, aşa c ă
o a m e n i i vor p u t e a totuşi s u n a aici, deşi, o să a m nevoie
să închizi t u c a să p o t r ă s p u n d e e u .
M u l ţ u m i n d p e n t r u amabilitatea tipic sudistă, Faith
a c c e p t ă cartea d e telefon a N e w Orleans-ului şi î n c e p u
s-o răsfoiască p e n t r u a a j u n g e la numerele d e telefon
ale spitalelor. Erau mai multe decît se aşteptase. Luînd-o
de la î n c e p u t u l paginii, se a p u c ă să f o r m e z e .
Treizeci d e minute mai tîrziu, d u p ă trei întreruperi
p e n t r u că existaseră apeluri din afară p e c e a de-a d o u a
linie, p u s e receptorul jos, înfrîntă. D o m n u l Pleasant nu
era internat în nici unul dintre acele spitale. Dacă i s-ar fi
făcut rău v e n i n d pe d r u m u l d i n s p r e Prescott, ar fi putut
272

fi internat în altă parte, dar u n d e ?


Sau i se întîmplase altceva. Era o posibilitate pe
care n u d o r e a s-o ia în c o n s i d e r a r e , dar p e care trebuia
s-o a c c e p t e . D a c ă G u y Rouillard fusese ucis şi d a c ă
d o m n u l Pleasant î n c e p u s e s ă p u n ă întrebări care in­
c o m o d a s e r ă c a m tare p e cineva... I se f ă c u greaţă doar
g î n d i n d u - s e . D a c ă i s e întîmplase c e v a bătrînului cel
drăguţ, era d o a r vina ei p e n t r u c ă îl implicase. Nu avea
nimic d e care s ă se a g a t e , în afara mărturiei lui Renee
c ă G u y n u f u g i s e d e l o c î m p r e u n ă c u ea şi c ă nu-l mai
v ă z u s e d i n n o a p t e a a c e e a d i n u r m ă c u d o i s p r e z e c e ani.
M a j o r i t a t e a o a m e n i l o r n u ar fi p u t u t s u s p e c t a o
crimă. Majoritatea o a m e n i l o r n u ar fi fost îngrijoraţi că
bietul d o m n Pleasant d ă d u s e nas în nas c u aceeaşi
p e r s o a n ă care-l ucisese pe G u y Rouillard. Dar majori­
tatea o a m e n i l o r n u f u s e s e r ă tîrîţi c a ea în mijlocul nopţii
afară din c a s ă şi aruncaţi a p o i în ţărînă; pînă la dis­
pariţia lui Renee şi a lui G u y Rouillard viata ei fusese
d e s t u l d e previzibilă, chiar d a c ă amară. N u m a i c ă în
n o a p t e a a c e e a î n c r e d e r e a ei într-o a n u m i t ă ordine a
vieţii f u s e s e z d r u n c i n a t ă definitiv, şi niciodată d e atunci
n u mai a v u s e s e s e n t i m e n t u l securităţii, al ordinii şi al
faptului c ă a ş a c e v a n u se întîmpla tuturor oamenilor.
Era c a şi c u m în a c e a n o a p t e se sfîşiase o cortină din
faţa ei şi d e v e n i s e d e o d a t ă c o n ş t i e n t ă d e t o a t e perico­
lele şi d e t o a t e întrebările care î n c e p e a u c u „şi d a c ă " .
Lucrurile rele nu erau n u m a i posibile; d u p ă experienţa
ei, exista o ş a n s ă m a x i m ă c a ele s ă se şi petreacă. îl
ţ i n u s e pe Scottie d e mînuţă atunci cînd murise şi mai
tîrziu identificase t r u p u l lui Kyle la morgă... Da, lucrurile
rele se întîmplau.
- Şi c e ai d e g î n d s ă faci? o întrebă secretara cea
m i c u ţ ă , a c c e p t î n d a u t o m a t faptul c ă Faith avea c u sigu
ranţă s ă întreprindă ceva.
- O s ă c o m p l e t e z o fişă p e n t r u p e r s o a n e l e dispă
273

rute, îi r ă s p u n s e Faith, p e n t r u c ă era singurul lucru la


care mai p u t e a s ă se g î n d e a s c ă . D o m n u l Pleasant dis­
păruse la fel d e definitiv şi d e eficient c a şi Guy Rouil­
lard; şi p u s e s e p r o b a b i l o mulţime d e întrebări d e s p r e
Guy. C o i n c i d e n ţ ă ? N u p ă r e a p o s i b i l , dar nici n-avea
nici o d o v a d ă care să autorizeze o investigaţie a unei
e c h i p e d e criminalişti. T o t ce p u t e a face era să c o m ­
p l e t e z e fişa p e n t r u p e r s o a n e l e dispărute. Cel puţin asta
avea s ă d e c l a n ş e z e o a n c h e t ă d e v r e u n fel.
întrebă care era direcţia în care se g ă s e a cartierul
poliţiei şi, d u p ă n u m a i d o u ă tururi greşite, d e s c o p e r i
locul c u pricina. Un s e r g e n t d e la recepţie o îndreptă
spre biroul pe care-l c ă u t a şi curînd d u p ă a c e e a se trezi
aşezată pe u n s c a u n c u spătar drept, recitind infor­
maţiile p e care le avea unui detectiv obosit, îmbrăcat c u
un c o s t u m la fel d e o b o s i t şi care nu părea d e l o c in­
teresat.
- Aţi s u n a t la motelul în care stătea şi îşi f ă c u s e deja
lichidarea? o î n t r e b ă detectivul A m b r o s e , ochii obosiţi
luminîndu-se p u ţ i n atunci cînd o priviră.
- R e c e p ţ i o n e r u l d e f a p t n u l-a văzut p e d o m n u l
Pleasant. A s p u s d o a r c ă era lăsată cheia pe noptieră şi
c ă t o a t e lucrurile d i s p ă r u s e r ă .
- C a m e r a f u s e s e plătită în avans?
Faith încuviinţă din c a p .
- A t u n c i n u p a r e nimic n e o b i ş n u i t în asta. Ei, hai s ă
v e d e m mai d e p a r t e . Deci nimeni n u l-a mai văzut d e
cînd a plecat d i n Prescott, c o r e s p o n d e n ţ a s-a a d u n a t
g r ă m a d ă la b i r o u , nimeni n u r ă s p u n d e la el a c a s ă şi
este p e d e a s u p r a b o l n a v d e inimă. Detectivul s c u t u r ă
d i n c a p . O s ă t r e c p e la el p e a c a s ă c a s ă v ă d d a c ă pot
d e s c o p e r i ceva, dar... Ezită, simpatia oglindindu-i-se în
priviri.
Dar p r o b a b i l c ă inima bătrînului n u rezistase, asta
era c e e a ce g î n d e a . Faith ridică d i n umeri c u tristeţe.
274

a s a n
N-ar fi putut s u p o r t a g î n d u l c ă d o m n u l P l ^ t murise
a u
şi ea n u f u s e s e alături c a să-l ţină d e m î n ^ ^ Chiar să
c , t ,r)
participe la î n m o r m î n t a r e . N u verificase d ^ ternările
recente pe la spitale, dar n u şi d a c ă nu c u * ™ $1 f u s e s e 3

s e
pacientul v r e u n u i a în s ă p t ă m î n a care t r e c L ^ ; % m a i c ă
c h , a r
el ştia d e s p r e s t a r e a inimii, e r a p r e g ă t i t , aştepta
d a r
s ă se alăture soţiei lui; avea să-l p l î n g ă * clacă se
întîmplase a ş a a t u n c i ar fi avut s e n t i m e n t t ^ ' ^ j a n u m e
s a ,r,
dreptăţi c u m v a . A d e v ă r a t u l c o ş m a r a v e a C e a p ă în
e r e
clipa în care poliţistul n u avea să-l d e s c £ ? P > Atunci îi
e c u
va fi t e a m ă d e t o t ce-i mai rău, fără s ă ş t * Siguranţă
ce a n u m e se întîmplase.
Extrase o carte d e vizită d i n poşeta §• 'x> întinse
peste m a s a d e l u c r u .
r , e
- V ă r o g s ă m ă sunaţi d a c ă d e s c o p e î ' ^ V a , îi zise.
, n d r
Nu l-am c u n o s c u t foarte bine, dar l - a m ^ g j t foarte
ea e i
mult. Era un o m foarte drăguţ. Spre maf oroare, îşi
u l t r
d ă d u s e a m a c ă v o r b i s e d e s p r e el la t i m p %ut.
n d u
Detectivul luă c a r t e a d e vizită, f r e c î " § i degetele
d e margini.
d a r
- Mai este c e v a c e aş v r e a să a f l u , ° h n ă Hardy.
t r a
Făcea vreo a n c h e t ă p e n t r u d u m n e a v o a ^ •
e b e
îşi d ă d u s e s e a m a c ă a v e a s-o î n t f în cele din
u r m ă , aşa c ă îi s p u s e a d e v ă r u l .
m a
- C u d o i s p r e z e c e ani în u r m ă , m ^ h^ea a fugit
n u
î m p r e u n ă c u iubitul ei. A m vrut c a d o m ' h e a s a n t să-i
g ă s e a s s c ă , d a c ă era posibil.
- Şi a reuşit?
Faith s c u t u r ă d i n c a p .
n u r e
- Data t r e c u t ă cînd a m vorbit c u el U ş i s e , încă.
- Cînd a fost...
n t e a
- A m luat c i n a c u el, în seara d i n a » Plecării de la
motel.
- L-a mai văzut cineva d u p ă a c e e ^ •. a

c , a
- N u ştiu. Era uşor s ă v a d ă d i r a î j c a r e s e n
275

d r e p t a d u p ă întrebările p e care le adresa. Cel puţin


detectivul o lua în serios.
- Părea s ă fie în regulă d u p ă ce a plecat, s a u cînd a
plecat?
- Părea s ă se simtă b i n e . A m avut un vizitator neaş­
teptat şi d o m n u l Pleasant a plecat imediat d u p ă cină.
- Deci, n-aţi f o s t s i n g u r a care l-aţi văzut atunci?
Ea îi zîmbi destul d e p a l i d .
-Nu.
- Şi cine a fost vizitatorul d u m n e a v o a s t r ă ?
- Un v e c i n , Gray Rouillard. A venit să m ă v a d ă c a
să-mi p r o p u n ă s ă - m i c u m p e r e c a s a . Era uimitor c u m
d e era posibil c a faptele s i m p l u e x p u s e s ă fie atît d e
d e p a r t e d e tot c e se întîmplase a t u n c i . Devenise o a d e ­
vărată expertă în a e x p u n e d o a r vîrful unui iceberg al
adevărului în v r e m e ce restul rămînea s c u f u n d a t .
- Gray Rouillard, repetă detectivul, ochii obosiţi lumi-
nîndu-i-se d e o r e c u n o a ş t e r e lăuntrică. Oare este ace­
laşi Rouillard care a jucat f o t b a l p e n t r u LSU c u vreo
zece ani şi c e v a în u r m ă ?
- A p r o a p e c u t r e i s p r e z e c e ani în u r m ă , îi r ă s p u n s e
ea. Da, este acelaşi individ.
- Familia Rouillard este c e a mai mare prin părţile
astea ale statului. Măi s ă fie! Deci lui o să-i vindeţi casa?
- N u . El mi-a cerut s-o c u m p e r e dar eu nu vreau s-o
vînd.
- Şi sînteţi în t e r m e n i buni c u el?
- N u prea.
- O h ! Părea d e z a m ă g i t . Faith îl privi c u atenţie un
m o m e n t , d u p ă care u n zîmbet îi înflori p e b u z e . A c e s t a
ora s u d u l , în f o n d şi la u r m a u r m e i . Fotbalul profesionist
tşi f ă c u s e şi aici prozeliţi, dar fotbalul d e la colegii ră­
m ă s e s e p e primul loc în inimile oamenilor.
- N u , n u p r e a a m m a r e t r e c e r e pe lîngă el c a să
o b ţ i n bilete la meciuri, îi zise.
\

276

El ridică d i n u m e r i , răspunzîndu-i c u u n zîmbet.


- Merita s ă încerc măcar. îşi închise pixul şi se ridică
în picioare, indicîndu-i c ă n u mai avea şi alte întrebări. O
s ă v ă d c e p o t afla d e s p r e d o m n u l Pleasant. Veţi mai
rămîne în o r a ş o p e r i o a d ă s a u mergeţi direct acasă?
- M ă d u c a c a s ă . S i n g u r u l motiv p e n t r u care a m venit
a fost să v ă d d a c ă n u c u m v a îl p o t găsi. R e c u n o s ­
c ă t o a r e , se ridică d e pe s c a u n u l tare, înfrînîndu-şi i m p u l ­
sul d e a se întinde.
El îşi a ş e z ă uşor mîna p e braţul ei.
- Ştiţi, p r i m a verificare o s-o fac la anunţurile mor­
tuare, îi zise c u blîndeţe.
Faith îşi m u ş c ă buzele şi încuviinţă.
Mîna lui o b ă t u uşurel.
- O s ă v ă d a u d e ştire.
Plînse a p r o a p e t o t d r u m u l î n a p o i spre Prescott. Plîn-
s e s e foarte puţin în ultimii d o i s p r e z e c e ani, o parte din
lacrimi p e n t r u Kyle şi mult mai multe pentru Scottie, dar
gîndul c ă l-ar fi putut pierde p e d o m n u l Pleasant o în­
d u r e r a pe d i n ă u n t r u . Nu a v u s e s e niciodată prea mult
loc p e n t r u o p t i m i s m în viata ei, a ş a c ă î n t o t d e a u n a se
aştepta la c e era mai rău.
A c u m m i n g e a intrase în b r a ţ e l e detectivului A m -
b r o s e . Şi, cînd verifică r o b o t u l telefonic imediat d u p ă ce
a j u n s e s e a c a s ă , găsi u n mesaj şi din partea lui. Am
verificat casa domnului Pleasant şi nu am găsit nici
urmă de el. Şi acolo s-a adunat corespondenţa vraf şi
vecinii nu l-au mai văzut. U r m a o pauză. Nu a fost trecut
nici pe lista morţilor. Continui cercetările după care te
sun ca să te ţin la curent.
Deci n u era la el a c a s ă . Gîndul c o n t i n u a să i se tot
învîrtească prin minte. Nimeni nu-l mai văzuse de cînd
p l e c a s e d i n Prescott.
P r e s u p u n î n d c ă plecase într-adevăr.
Furia p u r ă î n c e p u s ă se înalţe d i n interiorul ei, a l u n -
277

gînd tristeţea. M a m a ei şi c u G u y reuşiseră să creeze un


adevărat n o d şi asta c u d o i s p r e z e c e ani în urmă şi care
încă era c a p a b i l să d i s t r u g ă alte vieţi. Faith trebuia s-o
a b s o l v e pe Renee d e orice vină în dispariţia misterioasă
a d o m n u l u i Pleasant şi asta p e n t r u c ă m a m a ei nici
raăcar n u ştiuse d e existenţa acestui o m , dar rămînea în
c o n t i n u a r e o parte a rădăcinii din care pornise răul.
Pentru Faith, a c ţ i u n e a m e r g e a mînă în mînă c u gîn­
dul. Furioasă, ridică r e c e p t o r u l şi f o r m ă n u m ă r u l d e tele­
f o n al bunicii sale.
Se simţi c u m p l i t d e iritată din c a u z a apelului nesfîrşit
care se auzea la celălalt c a p ă t al firului. N u era nimeni
acasă.
Fu nevoită să mai încerce d e î n c ă patru ori înainte
să-i r ă s p u n d ă cineva, d u p ă care v o c e a răguşită a b u ­
nicii o strigă pe Renee s ă vină la telefon.
- Cine este? o auzi p e Renee întrebînd din f u n d a l .
- Fata aia a ta, Prîslea.
- N u vreau s ă v o r b e s c c u ea. Spune-i c ă nu sînt
acasă.
Mîna lui Faith se strînse pe receptor, iar ochii i se
îngustară. O auzi a p o i p e b u n i c ă - s a m o ş m o n d i n d ceva
pe lîngă telefon. Nu aşteptă să a u d ă scuza trans­
parentă.
- Spune-i m a m e i c ă d a c ă n u stă d e v o r b ă c u mine,
m ă d u c direct la şerif. Era o minciună, cel puţin în acel
p u n c t , dar u n a calculată. Răspunsul lui Renee avea să-i
s p u n ă multe. D a c ă m a m a ei nu avea nimic d e a s c u n s ,
m i n c i u n a p u s ă la cale n u avea să ţină. Dacă însă avea...
U r m ă o p a u z ă în v r e m e c e mesajul era predat, d u p ă
care u r m ă o altă m i ş c a r e la telefon.
. - Despre ce d r a c u ' t o t vorbeşti a c o l o , Faithie? Ce
are şeriful de-a face c u ceva? T o n u l era mult prea zefle­
mitor, prea vesel.
- V o r b e s c d e s p r e G u y Rouillard. Mamă...
278

- N u vrei s ă încetezi c h e s t i a asta c u Guy Rouillard?


Ţi-am mai zis, n u l-am văzut.
Faith îşi reţinu valul d e g r e a ţ ă care o c u p r i n s e şi îşi
înmuie şi mai mult v o c e a în miere.
- ŞtîCr; m a m ă . T e c r e d . Dar mai c r e d şi c ă i s-a
întîmplat c e v a în n o a p t e a aia d u p ă c e ai plecat. Nu
trebuie s-o lase p e m a i c ă - s a s ă b ă n u i a s c ă că era s u s ­
pectată d e c e v a , s a u , altfel, n u avea s ă afle nimic.
- Nu ştiu nimic d e s p r e t r e a b a asta şi, d a c ă eşti p e
cît d e d e ş t e a p t ă t e crezi, d o m n i ş o a r ă - c u - a e r e , ai înceta
să-ţi mai b a g i n a s u l a c o l o u n d e nu-ţi fierbe oala.
- M a m ă , u n d e te-ai întîlnit c u el în seara aia? întrebă
Faith i g n o r î n d sfatul m a m e i .
- Nu p o t să p r i c e p d e ce eşti a ş a d e îngrijorată de
soarta lui, îi zise Renee p r o s t d i s p u s ă . Dacă ar fi făcut
c e e a c e ar fi trebuit, a c u m n-aş mai fi avut atîtea griji. Şi
nici voi copiii, a d ă u g ă d u p ă un m o m e n t d e gîndire. Dar
a tot amînat-o, a ş t e p t î n d s ă termine Gray şcoala... m ă
r o g , a c u m nici c ă mai c o n t e a z ă .
- Aţi f o s t c u m v a la motel? Sau v-aţi întîlnit în altă
parte?
Renee oftă z g o m o t o s .
- Eşti c a u n b u l d o g atunci cînd îţi intră ceva în cap,
ştiai asta? T u ai f o s t m e r e u c e a mai încăpăţînată dintre
copiii mei, atît d e hotărîtă şi d e p o r n i t ă să faci aşa c u m
te tăia c a p u l , chiar şi atunci cînd ştiai c ă taică-tău avea
să te p o c n e a s c ă . N e - a m întîlnit la c a s a d e vară, u n d e ne
întîlneam d e regulă, d a c ă ţii morţiş s ă ştii! Du-te să-ti
b a g i nasul şi p e a c o l o şi-o s ă afli f o a r t e r e p e d e c ă Gray
nu-i d e l o c la fel d e c u m s e c a d e c u m era Guy!
Faith tresări a t u n c i cînd Renee trînti receptorul, d u p ă
care oftă adînc, p u n î n d propriul ei receptor în furcă.
Indiferent d e c e a n u m e se întîmplase în n o a p t e a aceea,
Ren6e ştia foarte bine. Numai interesul personal o
279

putea d e t e r m i n a să f a c ă c e v a ce nu-i era pe plac, deci,


avea un motiv solid să nu vrea c a Faith să m e a r g ă şi să
discute c u şeriful. O r i c u m , c a s-o facă să admită aşa
ceva, avea să-i t r e b u i a s c ă t i m p n u g l u m ă .
Şi, desigur, t r e b u i a să fie c a s a d e vară, c u g e t ă Faith
resemnată. De ce o a r e Guy şi Renee nu se întîlniseră la
motel, c o n t i n u î n d b u n a tradiţie americană? Amintirile lui
Faith d e s p r e c a s a d e vară erau dulci-amărui, ca orice
altceva legat d e Gray Rouillard. Nu voia s-o v a d ă iarăşi,
pentru c ă asta i-ar fi a d u s în faţa ochilor toate amintirile
din copilărie, lungile ore petrecute furişîndu-se pe la
m a r g i n e a pădurii, sperînd să-l z ă r e a s c ă în treacăt pe
Gray. Stătuse întinsă pe burtă d e a s u p r a acelor d e pin
privindu-l fericită c u m înota î m p r e u n ă c u prietenii săi,
ascultase ţipetele şi rîsetele lor, visînd c u ochii deschişi
că într-o b u n ă zi li se v a p u t e a alătura. Visuri prosteşti.
Copil prostuţ!
T o t a c o l o îl urmărise p e Gray c u m f ă c u s e d r a g o s t e
c u Lindsey Partain. A c u m însă s t o m a c u l i se strînse
doar g î n d i n d u - s e la asta, iar mîinile i se î n c o r d a r ă din
c a u z a furiei şi a geloziei. Pe v r e m e a aceea, de-abia
d a c ă se g î n d e a la cît d e f r u m o s era trupul lui. A c u m
însă era o femeie în t o a t ă firea, c u nevoile şi dorinţele
unei femei şi nici m ă c a r n u voia să se g î n d e a s c ă c u m ar
fl fost să-l ştie făcînd d r a g o s t e c u o altă femeie, c u atît
mai puţin să-l v a d ă .
A s t a s e î n t î m p l a s e c u c i n c i s p r e z e c e ani lungi în
urmă, dar î n c ă îşi mai p u t e a aminti d e i m a g i n e a lui de
atunci d e p a r c ă ar fi văzut-o d o a r c u cîteva minute în
urmă. Putea auzi v o c e a g r o a s ă m u r m u r î n d cuvinte de
d r a g o s t e în f r a n c e z ă şi asigurări răguşite, p u t e a încă
v e d e a t r u p u l tînăr şi v i g u r o s mişcîndu-se între picioarele
larg d e s f ă c u t e ale lui Lindsey.
La n a i b a c u el! De ce trebuise s-o sărute în ziua
280

a c e e a la N e w Orleans? U n a era s ă viseze la sărutările


lui şi c u totul altceva s ă ştie exact ce g u s t aveau, cît d e
m o i îi erau b u z e l e , c u m era s ă se simtă în braţele lui şi'
să-i s i m t ă erecţia p e s t o m a c . Era necinstit din partea lui
să-i m ă r e a s c ă şi mai mult f o a m e a c a d u p ă a c e e a s ă se
f o l o s e a s c ă d e ea împotriva-i. Dar, d a c ă se g î n d e a mai
bine, la Gray totul era necinstit. De ce nu i se rărise
părul d e - a l u n g u l anilor, în loc să rămînă aceeaşi c o a m ă
d e a s ă şi s ă n ă t o a s ă ? De c e n u f ă c u s e burtă mare şi
pantalonii nu-i atîrnau în vine în loc să se întindă aşa d e
f r u m o s p e m u ş c h i i tari, p a r c ă şi mai cizelaţi decît ca
atunci cînd j u c a f o t b a l ? Şi chiar d a c ă el n u se s c h i m ­
b a s e d e - a l u n g u l acelor ani, d e ce nu reuşise ea să se
s c h i m b e , blazîndu-se suficient încît să fie i m u n ă la far­
m e c u l lui r o b u s t , s a u c a inima să-i bată normal în pre­
z e n t a lui?
In loc d e asta, cel puţin din acel p u n c t d e vedere,
r ă m ă s e s e î n c ă fata plină d e adoraţie care-şi petrecuse
ore, s ă p t ă m î n i , luni d i n copilărie zăcînd întinsă pe burtă
p S acele d e pin c ă u t î n d să-l z ă r e a s c ă pe eroul ei. Nici
chiar d u p ă c e d e s c o p e r i s e c ă eroul ei p u t e a fi un ticălos
fără milă c î n d v o i a , n u reuşise s ă se d e b a r a s e z e de
fixaţia a c e e a d u r e r o a s ă .
Nu v o i a s ă se î n t o a r c ă la c a s a d e vară, la s c e n a
prostiei ei copilăreşti. C e ar mai fi putut găsi acolo,
d u p ă d o i s p r e z e c e ani? Nimic.
Dar nimeni altcineva n u privise c a s a c u ochii ei. Ni­
meni altcineva n u b ă n u i s e c ă era posibil c a Guy Rouil­
lard să-şi fi p e t r e c u t ultimele lui ore din viaţă a c o l o .
Faith mîrîi n e m u l ţ u m i t ă . Era o b o s i t ă şi flămîndă d u p ă
lungul d r u m la N e w Orleans şi î n a p o i şi era deja ex
t e n u a t ă d e grija faţă d e d o m n u l Pleasant. Nu voia deloc
să m e a r g ă la c a s a d e vară, dar t o c m a i îşi d ă d u s e sin
g u r ă a r g u m e n t u l hotărîtor p e n t r u care trebuia totuşi s-o
281

facă. Şi d a c ă t o t trebuia, mai bine în m o m e n t u l acela,


cînd soarele d u p ă - a m i e z e i era î n c ă puternic.
îşi înşfacă cheile şi ieşi d i n c a s ă .
Cea mai b u n ă cale d e a a j u n g e a c o l o , b ă n u i a ea,
ora calea pe care o s t r ă b ă t e a cînd avea u n s p r e z e c e ani.
Exista o m i c ă ş o s e a d e la c o n a c u l familiei Rouillard şi
pînă la lac, dar n u p u t e a s-o a p u c e chiar pe a c o l o . Din
zilele copilăriei cînd se furişa şi s p i o n a , c u n o ş t e a d o ­
meniul la fel d e bine c a şi fata care-o privea în o g l i n d ă .
Ajunse pînă într-un p u n c t mai izolat a p r o a p e d e v e c h e a
c a b a n ă în care c r e s c u s e , dar, cînd f ă c u ultima c u r b ă
înainte c a a c e a c a s ă să-i iasă în cale, opri maşina şi
rămase n e m i ş c a t ă u n m o m e n t , mîinile încă strîngînd c u
forţă v o l a n u l . Nu se p u t e a c o n v i n g e să treacă d e c u r b ă .
Probabil c ă a c u m c a b a n a se ruinase, dar asta nu i-ar fi
alterat în nici u n fel amintirile. N u v o i a s-o v a d ă , n u v o i a
ca amintirile d i n n o a p t e a a c e e a s-o c o p l e ş e a s c ă iarăşi.
Durerea se f o r m a s e c a u n n o d în piept, oprindu-i
respiraţia şi arzîndu-i ochii. Dar nu plînse. Plînsese p e n ­
tru d o m n u l Pleasant, p e n t r u Scottie şi pentru Kyle. Dar
p e n t r u e a î n s ă ş i n-a mai plîns d i n n o a p t e a în care
Ren6e i-a părăsit.
Ei bine, a c e a amînare n u f ă c e a altceva decît să în-
tîrzie şi mai mult c i n a şi simţea deja c ă îi v e n e a s ă leşine
d e f o a m e . Ieşi d i n m a ş i n ă şi încuie portierele, vîrînd apoi
cheile în b u z u n a r u l fustei. Tufişurile creşteau d e s e pe
m a r g i n e a d r u m u l u i care a c u m se î n g u s t a s e vizibil, v e g e ­
taţia c u c e r i n d la loc fiecare p a l m ă d e pămînt. Trebuia
să-şi g ă s e a s c ă d r u m u l c u m v a prin desişul d e tufişuri,
dar o d a t ă a j u n s ă în p ă d u r e avea să-i fie mult mai uşor
să m e a r g ă . îşi luă şi un băţ pentru cazul în care ar fi
avut o întîlnire n e d o r i t ă c u vreun ş a r p e , deşi nu era
d e l o c speriată. C r e s c u s e în a c e a p ă d u r e , a c o l o se j u ­
case, a c o l o se a s c u n s e s e atunci cînd A m o s era beat şi
282

p o c n e a pe oricine î n c e r c a să-i stea în cale.


A r o m e l e c u n o s c u t e o învăliiiră, p r o a s p e t e şi pline d e
torta primăverii, a ş a c ă se opri un m o m e n t pentru a le
a b s o r b i . închise şi ochii c a să se p o a t ă c o n c e n t r a mai
bine. Era o a r o m ă b o g a t ă , m a r o n i e a pămîntului verdele
p r o a s p ă t al frunzelor şi c e a puţin usturătoare a răşinii
d e b r a d d e un auriu strălucitor. Inhala ultima a r o m ă c u
un fel d e tremur d e r e c u n o a ş t e r e . Mirosul lui Gray c o n ­
ţinea o parte d i n a r o m a c e a aurie. Ce mult i-ar fi plăcut
să-l a i b ă g o l , la dispoziţie ei, c a să p o a t ă explora în
linişte t o a t e nuanţele mirosului lui. S-ar fi îmbătat pur şi
s i m p l u c u mirosul lui, s-ar fi lăsat ameţită.
Deschise ochii. Reacţia c a l d ă a trupului îi s p u s e ce
fantezie se p e t r e c e a în acel m o m e n t în mintea ei. Faptul
că se afla în p ă d u r e o f ă c u s e iarăşi să viseze c u ochii
deschişi; în mintea ei mirosurile pădurii erau legate într-un
fel ciudat d e Gray. S p e r a n ţ a d e a-l v e d e a , bucuria înăl­
ţătoare dacă-l v ă z u s e .
Se s c u t u r ă şi o porni mai d e p a r t e . Dacă nu şi-l s c o ­
tea din minte avea să se trezească aşezată pe burtă pe
acele d e p i n , întoarsă la faza copilăriei.
Drumul pînă la lac n u era prea lung, c a m d e d o u ă ­
zeci d e minute. Desigur, p ă d u r e a se s c h i m b a s e şi ea,
t i m p u l n u t r e c e a doar a s u p r a o a m e n i l o r îmbătrînindu-i,
ci şi a s u p r a copacilor. T r e b u i a s ă înainteze peste o b ­
stacole care mai înainte nu existaseră, vechile semne
ale potecii d i s p ă r u s e r ă , n u m a i c ă ea c u n o ş t e a drumul
c u precizia unui p o r u m b e l călător.
Se a p r o p i e d e c a s a d e vară din unghiul pe care-l
f o l o s i s e î n t o t d e a u n a , d i n s p a t e şi p u ţ i n s p r e partea
d r e a p t ă . De a c o l o p u t e a v e d e a d o c u l şi o părticică din
d e p o z i t u l bărcilor. Mai d e m u l t se r u g a s e fierbinte sa
v a d ă o m a ş i n ă Corvette parcată în faţă, dar a c u m era
foarte fericită c ă nu se v e d e a nici u r m ă d e Jaguar în
283

z o n ă . Ar fi fost ironie s ă a p a r ă şi Gray. Slavă D o m ­


0

nului c ă a c u m avea grijă d e afaceri şi nu-şi mai permitea


luxul d e a p e t r e p j | | g j şj | e ş e la pescuit şi înotat.
e Z e u n e n

T i n r i p u l se făcuse simţit şi p e c a s a d e vară. Nu f u ­


sese l ă s a t ă in părăsire, Gray n u ar fi permis aşa ceva,
dar u n a e r d e neglijenţă se lăsase şi a s u p r a ei. Lucrurile
care e r a u folosite în m o d regulat d e o a m e n i aveau o
patină a întrebuinţării, o patină p e care c a s a d e vară nu
o mai p o s e d a . E inversare subtilă a ordinii. înainte
r a 0

Iarba f u s e s e t u n $ g y
a ş-^ ^ e ş i curtea nu era plină
c u r a >

de b ă l ă r i i , s e v e c j bj c ă iarba nu mai fusese t u n s ă


e a n e

de cel p u ţ i n o săptămînă. Pe d e altă parte, c a s a d e vară


fusese m e r e u p u ţ j d e z o r d o n a t ă , c u tot felul d e lucruri
n

pe lîngă e a , s e m n c ă o a m e n i i o f o l o s e a u cît mai d e s ,


dar a c u m e r a p r e ^ o r d o n a t ă , fără activitatea care parcă
tl d ă d e a v i a t ă .
U r c ă s c ă r i l e d i s p a t e , aceleaşi pe care se furişase
n

să-l a s c u l t e p e G y r a f d r a g o s t e c u Lindsey
c u m a c e a

Partain. U ş a d e p l ş d e la v e r a n d ă n u fusese încuiată


s a

şi scîrţîi p u ţ i n a t u n o i d e s c h i s e . Sunetul o f ă c u să
c î n d 0

z î m b e a s c ă , atît d e p ă t r u n s ă era d e zilele copilăriei.


In c i u d a t u t u r o r dificultăţilor, n u a v u s e s e o copilărie
îngrozitoare. O m a p a r t e ' d i n ea f u s e s e chiar foarte
r e

plăcută, p l i n ă d e f a n t e z i e , mai ales orele î n d e l u n g a t e în


care e x p l o r a s e p ă d u r i l e . Se bălăcise în pîrîuri, prinsese
peştişori c u m î n a g o a l ă , se m i n u n a s e d e culorile b o g a t e
ale v r e u n e i f r u n z e plutea lin spre pămînt reflectînd
0 e

lumina s o a r e l u i . N u a v u s e s e niciodată o bicicletă, dar


avusese d i n b e l ş u g s p ă t şi cer albastru, b u ­
a e r p r o a

curia d e a î n t o a r c e | u n d § nenu­e m n c a z u t c a s a v a

măratele i n s e c t e şi viermi c e stăteau a s c u n ş i s u b el.


Mîncase m u r e d i r e c t d i n tufiş, găsise vîrfuri d e săgeţi şi
tşl c o n s t r u i s e s i n g u r ^ arcul şi săgeţile d i n mlădite verzi,
bete d e u n d i t ă şi b ţ j ş a r e ascuţite. Bucuria* tuturor
e 0
284

acelor îndeletniciri c r e a s e rezerve d e putere pentru vre­


murile rele.
Scîndurile v e c h i ale v e r a n d e i scîrtîiau s u b picioare în
v r e m e c e se î n d r e p t a s p r e u ş a din spate. în zilele d e
demult erau n e n u m ă r a t e balansoare împrăştiate pe
v e r a n d ă , p e n t r u b u c u r i a nopţilor calde d e vară. T o a t e
instrumentele d e p e s c u i t s a u înot s u b a c v a t i c ar fi trebuit
ţinute în d e p o z i t u l din c ă s u ţ a d e p e apă, dar, o r i c u m tot
felul d e articole f u s e s e r ă m e r e u împrăştiate şi pe ve­
r a n d ă : v r e u n t u b care a v e a nevoie d e o lipitură, o u n ­
diţă, u n întreg a s o r t i m e n t d e cîrlige şi m o m e l i din plastic
care t r e b u i a u ajustate. A c u m însă, v e r a n d a era g o a l ă ,
nu mai era u n loc p e n t r u adolescenţii zvăpăiaţi s a u p e n ­
tru întîlnirile a m o r o a s e ale adulţilor.
Se î n d r e p t ă spre fereastra d e la care îi urmărise pe
Gray şi p e Lindsey Partain făcînd d r a g o s t e ; c a m e r a era
a c u m g o a l ă , p o d e l e l e d e l e m n d e esenţă tare fiind a c o ­
perite c u u n strat subţire d e praf. Rămase a c o l o un
m o m e n t , amintindu-şi ziua a c e e a d e vară d e mult tre­
cută, s c ă l d î n d u - s e iarăşi în m a g i a copilăriei.
î n t o r c î n d u - s e , î n c e r c ă u ş a d i n s p a t e , mirîndu-se
atunci cînd clanţa se m i ş c ă fără oprelişti, deschizîndu-i
calea. N u f u s e s e n i c i o d a t ă în interiorul casei d e vară.
Cel mai mult se a p r o p i a s e pînă la v e r a n d ă , a c e a sin
g u r ă d a t ă . Păşi în bucătărie, privind în jur c u mult inte­
res. Mai d e m u l t ăfeolo f u s e s e r ă frigiderul şi aragazul,
p e n t r u c ă locurile g o a l e şi prizele electrice • arătau cu
precizie locurile în care stătuseră. Deschise uşile şi ser
tarele dulapurilor, dar erau g o a l e , t o a t e . Fiecare sunet
în parte reverbera în c a m e r e l e pustii.
T o t u l în jur părea destul d e curat, fără mirosul do
ş o a r e c i , deşi era clar c ă t r e c u s e r ă cel puţin d o u ă săp
tămîni d e la ultima curăţenie. în v r e m e ce se plimba în
celelalte î n c ă p e r i , îşi d ă d u s e a m a c ă nu exista în toata
285

c a s a nici m ă c a r u n s i n g u r b e c . Exista cîte u n şifonier


mic în cele d o u ă d o r m i t o a r e , a ş a c ă îşi vîrî nasul în
a m î n d o u ă . Nimic, nici m ă c a r v r e u n u m e r a ş uitat. C a s a
d e v a r ă era c o m p l e t g o a l ă .
D a r o a r e p e c a r e d i n t r e d o r m i t o a r e îl f o l o s i s e r ă
R e n 6 e şi G u y ? De fapt, n u c o n t a ; n u era nimic d e văzut
sau d e d e s c o p e r i t a c o l o , nici u n loc acoperit s a u sufi­
cient d e s p a ţ i o s c a să a s c u n d ă v r e u n c a d a v r u . Nu exis­
ta n i m i c îndoielnic s a u a s c u n s în c a s a aceea. Orice
d o v a d ă , d a c ă existase v r e u n a , f u s e s e d e multă vreme
m ă t u r a t ă , s p ă l a t ă s a u v o p s i t ă . Se î n t r e b ă d a c ă tre­
c u s e r ă o a m e n i prin c a s ă , v a g a b o n z i s a u hoţi pentru c ă
uşa r ă m ă s e s e d e s c u i a t ă , dar d e v r e m e ce se afla totuşi
în m i j l o c u l d o m e n i u l u i Rouillard, b ă n u i a c ă n u prea exis­
tau o a m e n i care să încalce proprietatea.
Mai r ă m ă s e s e t o t u ş i c ă s u ţ a d e pe a p ă d e verificat,
deşi n u prea se aştepta să găsească acolo ceva.
Venise d o a r c a să se m u l ţ u m e a s c ă pe sine spunîndu-şi
că f ă c u s e orice lucru posibil p e n t r u a d a d e u r m a lui
Guy s a u a d o m n u l u i Pleasant. Ieşi p e uşa d i n faţă şi se
î n d r e p t ă s p r e d o c . Atît d o c u l cît şi c ă s u ţ a d e lîngă el
orau a ş e z a t e în u n g h i faţă d e vilă, uşor s p r e stînga,
d u p ă o u ş o a r ă ridicătură d e pămînt. De c î n d fusese
a c o l o u l t i m a d a t ă , c u d o i s p r e z e c e ani în u r m ă , v e g e ­
taţiei i s e p e r m i s e s e s ă c r e a s c ă pe malul lacului. Sălcii
tinere c r e s c u s e r ă în pîlcuri p e maluri d î n d u m b r ă şi a c o ­
perind v e d e r e a mai mult decît c u atîţia ani în u r m ă . Mai
demult a v e a i vedere nestînjenită de-a lungul lacului,
©xceptînd d e s i g u r , d e p o z i t u l bărcilor, dar a c u m tufişurile
fi trestiile l u a s e r ă partea a c e e a c u asalt înfigîndu-şi ră­
dăcinile în s o l u l b o g a t .
D o c u l f u s e s e întreţinut foarte bine şi ea îl străbătu
pînă la c a p ă t . Era o zi c a l m ă , c u o briză u ş o a r ă care
p r o d u c e a m i c i încreţituri la suprafaţa apei, care se lovea
286

d e picioarele d o c u l u i c u plescăituri ritmice. Era u n a din


zilele a c e l e a fierbinţi şi leneşe cînd şi-ar fi dorit s ă stea
c u l c a t ă p e d o c şi s ă privească pe cer la norii albi şi
g r o ş i c a r e t r e c e a u a l e n e . Păsările s e c h e m a u prin
c o p a c i şi p e u n d e v a , în a p ă , u n peşte sări, făcînd un
mic clipocit c a şi c u m s-ar fi jenat să t u l b u r e liniştea.
Spre stînga, o u n d i t ă îşi trimisese m o m e a l a în undele
c a l m e ale lacului...
î n c r e m e n i , ochii umplîndu-i-se d e s p a i m ă în vreme
ce se î n t o r c e a încet. O undită, asta î n s e m n a c ă era
a c o l o c i n e v a la pescuit, cineva care-i fusese a s c u n s
vederii d i n c a u z a u n g h i u l u i în care fusese a n c o r a t d e
d o c d e p o z i t u l bărcilor. P r e c u m u n p o r u m b e l care pri­
veşte a p r o p i e r e a uliului, Faith urmări firul graţios al u n ­
diţei pînă în locul în care era ţinută d e nişte mîini arse
d e s o a r e ce-i a p a r ţ i n e a u lui Gray Rouillard, stînd fără
c ă m a ş ă p e mal, a s c u n s vederii pînă atunci d e c ă s u ţ ă şi
care o privea la rîndu-i c u ochii îngustaţi.
Pentru un m o m e n t se uitară unul la celălalt peste
micul întins al apei. Gîndurile lui Faith î n c e p u r ă să se
învîrtejească din c a u z a panicii, tot căutînd un motiv va­
labil p e n t r u prezenţa ei a c o l o , n u m a i c ă mintea îi era ca
şi paralizată din c a u z a ş o c u l u i . Se crezuse s i n g u r ă ca
a p o i s ă se întoarcă şi să d e a c u ochii d e Gray, tocmai
d e el din t o ţ r o a m e n i i din l u m e - un Gray fără cămaşă,
c u atît mai rău. N u era corect. Avea nevoie d e tot cu­
rajul p e care-l p u t e a a d u n a atunci cînd se întîmpla să se
afle în p r e a j m a lui; nu-şi p u t e a permite s ă fie distrasă de
pieptul atît d e larg şi d e părul lung şi n e g r u revărsat
peste umeri.
A p o i Gray î n c e p u să-şi t r a g ă undiţa spre mal," cău­
tînd s ă înfăşoare firul c u mişcări iuţi şi precise. Alegînd
p r e c a u ţ i a în locul unei răfuieli faţă în faţă, Faith începu
s ă alerge p e d o c , picioarele b u b u i n d u - i pe planşele do
287

lemn. Gray a r u n c ă d e o d a t ă u n d i t a şi o luă la f u g ă pe


d u p ă depozit. Respirînd d i n g r e u , Faith căută să prindă
şi mai multă viteză; d a c ă reuşea să a j u n g ă înaintea lui
la m a r g i n e a pădurii, atunci n-ar mai fi putut s-o prindă.
Era c u mult mai m i c ă şi mai subţire, se putea apleca c u
uşurinţă pe s u b ramurile copacilor. Dar, oricît d e rapidă
ora ea, el încă avea viteza unui f u n d a ş . îl văzu c u coltul
o c h i u l u i , p r e a a p r o a p e , cîştigînd t e r e n c u fiecare p a s .
O întrecu c u o fracţiune d e s e c u n d ă , trupul lui mare
blocîndu-i ieşirea d e pe d o c . încercă să se o p r e a s c ă ,
dar era deja prea a p r o a p e d e el şi pantofii pe care-i
purta n u f u s e s e r ă făcuţi pentru- astfel d e exerciţii. întră
cu viteză în pieptul lui, impactul lăsînd-o fără suflare. El
g e m u încet şi f ă c u cîţiva paşi în spate, ridicîndu-şi bra­
ţele în t i m p util c a s-o p r i n d ă la piept înainte să c a d ă în
nas.
El îşi refăcu echilibrul zdruncinat, şi, rîzînd pe înfun­
date, îşi strînse braţele în jurul ei, ridicînd-o de la p ă ­
mînt.
- F r u m o a s ă lovitură p e n t r u cineva atît d e uşor! Şi
viteza la fel d e b u n ă . Şi u n d e te d u c e a i c u atîta g r a b ă ,
Roşcato? Şi ce m a m a naibii cauţi tu aici, în primul rînd?
î n s ă Faith era m u l t p r e a o c u p a t ă încercînd să-şi
u m p l e plămînii c u aer. D o a m n e , era la fel d e tare c a şi o
•tîncă. Probabil c ă se învineţise t o a t ă cînd se ciocnise
de el. D u p ă u n scurt răstimp reuşi să s p u n ă :
- C ă u t a m să-mi a d u c a m i n t e , a p o i se a p ă s ă c u
p u m n i i în pieptul tare încercînd să-l f a c ă să p r i c e a p ă c ă
voia s-o lase j o s .
El m o r m ă i şi i g n o r ă zbaterea ei.
- Ai încălcat o proprietate particulară. Ar fi mai bine
• ă te gîndeşti la un motiv mai b u n decît asta.
- S p i o n a m , îi oferi soluţia la fel d e lipsită d e suflu,
noreuşind să inspire destul o x i g e n . Strînsoarea braţelor
288

lui n u o lăsa s ă respire în voie. î n c e p u s ă se z b a t ă apoi


se opri d e o d a t ă . Fricţiunea dintre e a şi pielea lui g o a l ă
era mult p r e a p u t e r n i c ă , prea periculoasă.
- A s t a p o t s-o înţeleg, m u r m u r ă el. Ce mai pui a c u m
la cale? Se hotărîse s-o lase j o s , mai slăbindu-şi strîn­
s o a r e a şi permiţîndu-i s ă a l u n e c e p e lîngă el. Obrajii lui
Faith se î m b u j o r a r ă n u n u m a i d i n c a u z a efortului pe
care-l f ă c e a c a s ă respire cît mai adînc. Gray era î m ­
brăcat d o a r c u o p e r e c h e d e blugi m o i şi mulaţi pe t r u p
şi o p e r e c h e d e g h e t e , în v r e m e ce e a se h o l b a fas­
cinată la t o r s u l lui g o l . A v e a umerii laţi d e v r e u n metru şi
ceva, î m p ă n a ţ i c u m u ş c h i , un fel d e scut c e c o b o r a şi în
j o s s p r e piept. T o t a c o l o creştea şi părul n e g r u şi cîr-
lionţat ce se mai s u b ţ i a a p o i s p r e mijloc şi în j o s spre
buric care era la v e d e r e din c a u z a pantalonilor c u talie
j o a s ă . O peliculă subţire d e transpiraţie îi f ă c e a pielea
s ă s t r ă l u c e a s c ă , punîndu-i trupul în evidenţă d e parcă
ar fi fost turnat în b r o n z .
- C u m d e ai ajuns pînă aici? izbucni ea, refuzînd să-i
r ă s p u n d ă la întrebare. N-am văzCrt nici u n fel d e maşină.
- Pe cal. îşi î n d r e p t ă c a p u l s p r e cîmpul din spatele
casei. E chiar p e a c o l o , paşte în linişte.
- Maximillian? îl întrebă, amintindu-şi num,ele armă­
sarului premiat p e care-l a v u s e s e Gray.
- Unţjl din fiii lui. Gray se î n c r u n t ă s p r e ea. Şi c u m
d e ştii t u d e s p r e Maximillian? Şi c u m d e ai ajuns pînă
aici?
- B ă n u i e s c c ă majoritatea o a m e n i l o r din z o n ă ştiu
c ă ai cai. în v r e m e c e v o r b e a , Faith î n c e r c a s ă se tragă
cît mai d e p a r t e .
însă Gray se întinse şi o prinse d e braţ c u o mînă.
- Stai uşurel. M d a , o mulţime d e o a m e n i ştiu că
a v e m cai, dar foarte puţini dintre ei a u habar c u m îl
c h e a m ă pe armăsarul n o s t r u premiat. Din n o u ai p u s tot
289

felul d e întrebări d e s p r e n o i , aşa-i? Mîna i se încleşta pe


braţul ei. A c u m c u c i n e ai mai stat d e v o r b ă ? S p u n e - m i ,
la naiba! îşi sublinie a p o i cererea c u o u ş o a r ă s c u t u -
rătură.
- C u n i m e n i , izbucni ea. Ţ i n e a m minte n u m e l e ăsta
încă d e dinainte.
- Şi a t u n c i , d e u n d e ai fi putut să-l ştii? Renee nu
făcea p r e a m u l t e parale, dar m ă î n d o i e s c c ă v e n e a
a c a s ă şi-şi regala familia c u detalii din viaţa amantului
ei.
Faith îşi strînse b u z e l e c u îndărătnicie. C u n o ş t e a
n u m e l e a r m ă s a r u l u i p e n t r u c ă f u s e s e p r e c u m u n burete,
a b s o r b i n d o r i c e fel d e informaţie în legătură c u Gray.
Dar n u a v e a d e g î n d să-i s p u n ă şi lui aşa ceva.
- îl ştiu d e dinainte, repetă hotărîtă.
El însă n-o c r e d e a şi c a atare faţa i se întunecă.
- N u a m stat d e v o r b ă c u n i m e n i ! ţipă ea, încercînd
să se î n d e p ă r t e z e d e el. Mi-am amintit doar numele
calului, asta-i tot. De c e o a r e fiecare întîlnire c u el tre­
buia s ă fie u n fel d e j o a c ă d e - a războiul c u unul sau
chiar c u a m î n d o u ă braţele ei?
El îi c e r c e t ă faţa ridicată, c u ochii îngustaţi.
- Bine, d e d a t a a s t a t e las s ă s c a p i . Şi a c u m s p u ­
ne-mi c e căutai s p i o n î n d p e lîngă c a s a m e a d e vară şi
c u m d e ai ajuns pînă aici. Ştiu foarte bine c ă t u n u ai
nici u n fel d e cal.
Cel p u ţ i n asta p ă r e a destul d e sigur c a s ă i-o p o a t ă
spune.
- A m m e r s p e j o s , îi r ă s p u n s e . Prin p ă d u r e .
Imediat el îşi lăsă privirile în j o s , spre picioarele ei.
- N u eşti î m b r ă c a t ă p e n t r u o p l i m b a r e prin p ă d u r e .
Şi asta era destul d e adevărat. Nu avusese t i m p
8ă-şi schipnbe hainele, a ş a c ă era î n c ă î m b r ă c a t ă c u
fusta ce-i a j u n g e a pînă la j u m ă t a t e a g a m b e i , bluza şi
290

pantofii c u t o c pe care-i purtase la N e w Orleans. Cres­


c u s e vînturîndu-se d e s c u l ţ ă prin p ă d u r e a aceea, aşa că
nu-şi f ă c u s e griji c ă avea pantofi c u t o c în picioare.
Ridicînd din umeri p e n t r u a-şi arăta indiferenta, îi zise:
- N-am stat să m ă gîndesc la asta. După care a d ă u g ă
grăbită: îmi pare rău c ă a m încălcat proprietatea. O să
plec...
- H o o ! O trase mai a p r o a p e strîngînd-o c u putere de
braţ. O s ă pleci atunci cînd o să s p u n eu c ă poţi să
pleci, în nici u n c a z înainte. încă aştept un r ă s p u n s la
întrebarea m e a .
Din fericire creierul î n c e p u s e să-i lucreze iarăşi.
- Eram d o a r c u r i o a s ă , îi zise. O b i ş n u i a u s ă se întîl-
n e a s c ă aici aşa că... a m vrut şi eu s ă v ă d . Nu era ne­
voie d e multă perspicacitate din partea nimănui c a să
g h i c e a s c ă cine erau acei „ e i " .
Spre m a r e a ei uimire, ochii lui deveniră şi mai reci ca
înainte.
- Nu-mi v i n d e mie a s e m e n e a g o g o ş i . Ai mai fost pe
aici şi înainte şi ştiu asta p e n t r u c ă te-am văzut.
Ş o c a t ă , îşi ridică privirile spre el.
- Cînd? *
- Pe cînd erai o p u ş t o a i c ă . Te furişai prin p ă d u r e ca
o f a n t o m ă , dar uitai m e r e u să-ţi a c o p e r i c a p u l . O trase
d e o şuviţă **de păr pe care a p o i i-o d ă d u pe d u p ă
u r e c h e . Era c a şi c u m aş fi privit o . f l a c ă r ă alergînd
printre c o p a c i .
Deci ştiuse că f u s e s e p e a c o l o . într-un m o m e n t de
p a n i c ă se întrebă d a c ă îşi d ă d u s e c u m v a s e a m a c ă el
f u s e s e atracţia principală, lumina care o atrăsese pre­
c u m u n fluture d e n o a p t e . C u a m ă r ă c i u n e , îşi aminti de
t o a t e acele fantezii copilăreşti c ă într-o b u n ă zi o va
v e d e a şi o va invita s ă se alăture la distracţie. De văzut,
o v ă z u s e , dar n u se p u s e s e p r o b l e m a unei invitaţii.
291

Marea surpriză ar fi fost d a c ă el într-adevăr ar fi invitat-o


să se alăture g r u p u l u i . Cei o p t ani diferenţă între d o u ă ­
zeci şi ş a s e şi treizeci şi patru erau a p r o a p e inexistenţi,
dar erau o distanţă i m e n s ă între u n s p r e z e c e şi n o u ă ­
s p r e z e c e . Şi c h i a r d a c ă f u s e s e p r e a tînără, era t o t u ş i
o Devlin, c o n d a m n a t ă p e n t r u t o t d e a u n a s ă rămînă în
afara cercului lui.
- O s ă te mai întreb î n c ă o dată, îi zise încet atunci
cînd ea r ă m a s e t ă c u t ă şi p e mai departe. Un fior îi t r e c u
pe şira spinării însă din c a u z a răcelii t o n u l u i . Ce cauţi t u
aici?
- Ţi-am s p u s . îşi ridică b ă r b i a şi-i întîlni privirea. îmi
vîram nasul peste tot.
- U r m ă t o a r e a întrebare este: De ce? De cînd te-ai
mutat aici ţi-ai vîrît nasul c a m peste tot. Ce vrei să faci
a c u m , Faith? T e - a m prevenit în legătură c u stîrnirea
unor bîrfe şi că-mi necăjeşti familia şi a m vorbit foarte
serios.
însă Faith deja îi d ă d u s e singurul r ă s p u n s posibil, iar
el n-o c r e z u s e . îi p u t e a s p u n e întregul adevăr s a u p u t e a
minţi. în cele din u r m ă , s e hotărî s ă n u f a c ă în nici un fel,
ci r ă m a s e p e mai d e p a r t e t ă c u t ă în strînsoarea lui.
Maxilarul lui Gray se î n c o r d a d i n c a u z a furiei şi mîi­
nile i se î n c o r d a r ă şi mai tare p e braţele ei. Faith se
strîmbă d e d u r e r e şi el îşi lăsă privirile a s u p r a locului în
care d e g e t e l e lui a p ă s a u pe c a r n e a m o a l e , lăsînd urme
întunecate. B l e s t e m ă c u v o c e tare şi îşi slăbi strînsoarea
şi, în a c e a clipă, e a reuşi să se elibereze, p o r n i n d - o în
g o a n ă s p r e s i g u r a n ţ a pădurii. D u p ă n u m a i d o i paşi îşi
d ă d u î n s ă s e a m a c ă f ă c u s e o greşeală, dar din păcate
în creierul ei întîietate avuseseră emoţiile şi sentimentele
şi n u l o g i c a . El reacţiona imediat c a răpitorul p e care-l
s u g e r a în fiecare mişcare, luînd-o la f u g ă d u p ă ea. Era
d e - a b i a la j u m ă t a t e a d r u m u l u i p r i n i a r b ă c î n d el se
P o i d ă m î n d u n t gru n ă p u n
^u selsSpraTnei a ' ; 9 z e l e C
* a z u
-°' !. f! "
znînd-o b i n e la ' ^ - î m p r e u n a c u ea, strin-
*z n r i « ^ D l
' ? ^ §i răsucindu-şi t r u p u l în asa fel încît
f t
J
^ a preia doar e ^ , .
A / o H Q . ,
r * ° C u căzăturii, c u ea d e a s u p r a lui.
a n
v e d e r e a ei fu acor> .. ~ . s
, ft . . x x x
• • r Uta d e un carusel rotitor d e iarba,
£er, c o p a c i şi a p o i io ~ . ~ ~ J
c e r , n v r e m e c e r a m a s e s e s u b
g r e u t a t e a lui ^

?
pepeni " d e ' 03
^ ^ 30
u w
H?™"* !
moment plin de ™ *' T î mSS t a r e S a ie i n b r a e , e
f l u i e r a
"
u n a
dar să stea î t' - ^ - * î ;
S u b e l e r a C u t 0 t u l a , t c e v a
tatea lui cosid " ^ h - ' Greu-
3
iarbă eliberîncT • * P P 0 p r e s a p e a m î n t u l r e s ă r a t c u

8 8
strivite care se a m ! ! ™ P P V 6 r d e Ş i r o a s ă t ă a f i r e l o r

t e c a s e d e a c u a r o m a
pielii transpirate r ? J masculină a
e r e a r i d i C 3 S e f U S t a p î n ă l a j u m ă
tatea coapsei si J " "
nwna^i» W dintre picioarele iui intrase între
picioarele ei, aşa rv- <• * • -_• 1 6 p u p e c u n a d e d e
coloana aceea 9 l 0 3 5 3 l n S t i n
s t r i

i V
n

8 6
e a

a g ă | a 8 G d
în momentul c ă d e n ! ^ ' - °! - ?'
Ş i a C u m d e g e t e l e 8 6 I n f , p s e s e r a i n
carnea spinării lui '
i.moH^ • , ' simţind căldura şi fierbinţeala pielii
umede. Poziţia or "i . - * ft ^
asa că truD I ' ' P ° partida de amor,
s
a

p
c

u n
a

d
s i

e
c

a
a

c u
e n t r u

i n t e n s i t a t e
t o a r e . Simţurile o ^ ° înfricoşă-
s e r ă f a Z n a p r e a î n c ă r c a t e d e s e m
nalele senzuale r e ^ '
— « ^ c ^Cpf ctr a
k t ta teo de
H o trup.
tri in . ,
Eşti în r e g u l a u r ă el ^ ^ X m u r r n
6
g î t. ar- P

Faith îngHiţi în , i n t e l e opnndu-H»


S e c cuv ^
tea lăuntrică c e n n q . j să-şi rWţce w a p w u .
ţ n d u ş i
R e t a
tare oarbă şi p h n * de dorinţa. ^ e d e a e x p sia r e

capul într-o parte , â nu-i poată veae


c a e s

Ch
° ! ° F a i t h ? Tonu. i devenise mult mai insistent, ce-
l u

rindu-i imperios u §spuns. n r

_ o a , şopti în ^ din urmă.


c e * ft s a

- Uită-te la rry, e ridică în coate asnei


ne S
293

p o a t ă respira mai în voie, dar c u toate astea era încă


mult prea a p r o a p e , c u faţa lui d o a r la cîţiva centimetri
depărtare d e a ei.
Tentaţia era prezentă între ei, de această dată
d e multe ori mai p u t e r n i c ă decît fusese pînă atunci şi ea
reuşise c u g r e u să-i reziste. Era nevoie d e atît d e puţin
ca dorinţa să se a p r i n d ă p r e c u m o vîlvătaie, un sărut, o
mică atingere erau c a un chibrit aprins lîngă o şură d e
paie uscate. De fiecare d a t ă îi v e n e a tot mai greu să-i
reziste şi n u m a i aversiunea ei p e n t r u sexul d e ocazie,
pentru a n u fi o c o p i e a m a m e i ei la capitolul moralitate,
o ajutaseră să-l ţină la respect pînă atunci. Numai c ă
flecare c o n t a c t c u el îi e r o d a s e voinţa, dărîmînd-o b u ­
căţică c u b u c ă ţ i c ă astfel încît d e fiecare dată îi v e n e a tot
mai g r e u să-l refuze.
Răsuflarea lui t r e c u c a o b o a r e peste buzele ei, atin­
gerea subtilă făcîndu-le să se d e s f a c ă c a şi cînd ar fi
dorit să inhaleze e s e n ţ a lui. A p o i c a p u l lui se lăsă în jqs,
buzele m i ş c î n d u - s e d e a s u p r a buzelor ei.
Disperată, îşi t r e c u braţele între ei, punîndu-şi pal­
mele peste pieptul lui. însă părul cîrlionţat î n c e p u s-o
gîdile şi, imediat d u p ă a c e e a îi simţi şi sfîrcurile tari în
p o d u l palmelor. A s c u n s e pe d u p ă bluză şi sutien p r o -
priile-i sfîrcuri se ridicară şi se întăriră.
El se o p r i , rămînînd d e a s u p r a ei. O picătură d e s u ­
d o a r e î n c e p u să-i c u r g ă d e p e tîmplă lăsînd o d u n g ă
strălucitoare de-a lungul obrazului şi pînă pe maxilarul
încordat. Sfîrcurile lui p ă r e a u c a nişte tăciuni mici ce-i
a r d e a u palmele. Ce mult îşi d o r e a s ă le atingă mai bine,
să-şi p u n ă g u r a d e a s u p r a lor şi să le s i m t ă c u limba, să
p o a t ă g u s t a sarea d e pe pielea lui, să-l v a d ă încor-
dîndu-se şi c u t r e m u r î n d u - s e din c a u z a dorinţei.
Tentaţia p a r c ă o t r ă g e a d e mînecă, a c u t ă şi insis­
tentă. D e o d a t ă Gray inspiră adînc, pieptul dilatîndu-i-se
294

p e s u b p a l m e l e ei, în v r e m e ce castelul d e nisip al


rezistentei ei î n c e p e a s ă s e c r a p e s u b atacul perfid al
valurilor d e plăcere. Lăsînd să-i s c a p e un mic oftat, îşi
aşeză mai bine mîinile, în a ş a fel încît degetele mari să
t r e a c ă peste sfîrcurile lui o d a t ă , d e d o u ă ori şi iarăşi,
deliciul a m e ţ i n d - o p r e c u m o b ă u t u r ă foarte tare.
Pupilele lui Gray î n c e p u r ă s ă se dilate, nemailăsînd
loc p e n t r u irişii întunecaţi. C a p u l îi c ă z u în fată printre
braţe, părul l u n g învăluindu-le feţele, în v r e m e ce lăsa
aerul să-i iasă d i n plămîni printre dinţi. C e d î n d în faţa
plăcerii, n u mai reuşea d e l o c să se o p r e a s c ă să nu-l
mai a t i n g ă m e r e u , li e x p l o r a a v i d ă cutele şi pantele
pieptului, reîntorcîndu-se m e r e u la pietricelele fierbinţi
care-o f ă c u s e r ă să-şi p i a r d ă c o n t r o l u l . Părea c ă nu reu­
şea să-l a t i n g ă d e s t u l , nu-şi p u t e a astîmpăra f o a m e a de
a-l simţi mai bine.
Puţin d u p ă a c e e a însă, el îi trase mîinile departe de
t r u p u l s ă u , în v r e m e c e ochii îi sclipeau atunci cînd îşi
coborî privirile a s u p r a ei.
- Să f a c e m c u s c h i m b u l mi se pare un j o c mult mai
corect, îi zise şuierat, punîndu-şi o mînă pe sînul ei.
Faith se arcui s u b el, tipînd tare atunci cînd plăcerea
fierbinte o învălui. Sînii i se strînseseră s u b atingerea lui,
atît d e tari şi d e sensibili încît greutatea fierbinte a mîinii
p ă r e a a p r o a p e d e n e s u p o r t a t şi c u toate astea insufi­
cienţa c o n t a c t u l u i s e m ă n a c u o tortură. Chiar şi prin
haine, frecarea d e g e t e l o r lui îi a r d e a pieptul.
El îşi lăsă c a p u l în j o s şi o sărută, c u o presiune
d u r ă şi d u l c e în acelaşi t i m p , în v r e m e ce-i t r ă g e a bluza
afară d i n fustă. Cînd reuşi s ă elibereze materialul fin, îşi
vîrî mîna p e d e d e s u b t , ş e r p u i n d a p o i p e s u b sutien, ca
să-şi î n c h i d ă d e g e t e l e p e sînul g o l .
- Ştii foarte bine ce vreau, îi zise răguşit, mişcîndu-se
mai a p r o a p e d e e a şi făcîndu-şi loc c u piciorul între
295

c o a p s e l e ei.
Ştia foarte bine. Şi e a voia, atît d e mult încît dorinţa
n l u n g a orice alte c o n s i d e r a ţ i i . Degetele bătătorite se
aşezară peste sfîrc, frecîndu-l între ele. Ea însă voia ca
ncolo să fie g u r a lui, dinţii care s-o strîngă. V o i a s-o ia
chiar a c o l o , pe iarbă, c u soarele fierbinte care să le
încălzească trupurile g o a l e . îl v o i a pentru t o t d e a u n a .
- Spune^mi, îi zise. S p u n e - m i d e ce. Cuvintele fuse­
seră puţin înăbuşite p e n t r u c ă în v r e m e a asta el o să­
ruta frenetic pe gît.
Ea tresări, privind ameţită la norii d e pe cer. A p o i
înţelesul cuvintelor lui o străbătu c a o a p ă îngheţată d e
m u n t e . O voia, d o v a d a tare a d o r i n ţ e i o înţepa pe pîntec
dar, în v r e m e c e ea se p i e r d u s e c o m p l e t în ceaţa plă­
cerii, creierul lui r ă m ă s e s e activ, lucrînd intens, încer­
cînd să g ă s e a s c ă r ă s p u n s u r i .
Plină d e furie, e r u p s e în s u s , lovindu-l c u putere. El
se r o s t o g o l i d e o p a r t e rămînînd în c a p u l oaselor, s e m ă -
nînd foarte b i n e c u u n sălbatic p e j u m ă t a t e dezbrăcat,
c u părul răvăşit în jurul feţei şi c u ochii îngustaţi din
c a u z a frustrării.
- T i c ă l o s u l e ! i z b u c n i , atît d e furioasă încît tremura.
Se ridică în g e n u n c h i , c u mîinile strînse în p u m n i c a şi
c u m ar fi vrut să îl ia la bătaie. Dar n u era d e l o c m o m e n ­
tul potrivit c a să-l p r o v o a c e în m o d fizic, n u atunci cînd
întregul ei t r u p era atît d e î n c o r d a t d e nevoia unei î m p e ­
recheri. C o n t r o l u l a m î n d u r o r a atîrna d e u n fir d e păr;
cea mai m i c ă p r e s i u n e s a u t e n s i u n e avea să-l rupă. El
aşteptă, pregătit p e n t r u atacul ei, iar Faith o b s e r v ă ime­
diat anticipaţia sexuală din ochii aprinşi. Pentru un m o ­
ment nesfîrşit r ă m a s e r ă uitîndu-se unul la celălalt, pînă
cînd, treptat, ea se forţă să se relaxeze. N u era nimic d e
cîştigat d i n c o n f r u n t a r e a aceea.
Nici d e s p u s n u mai era nimic. Probabil c ă n u ea
296

fusese c e a care a p r i n s e s e f o c u l , dar c u siguranţă înte­


ţise flăcările mîngîindu-i pieptul în felul în care o făcuse.
Dacă lucrurile ar fi luat o altă întorsătură n u ar fi putut
d a vina decît p e ea însăşi.
într-un final se ridică în picioare, mişcîndu-se ţea­
p ă n ă . Fusta îi era î n t o a r s ă şi şifonată iar u n c i o r a p i se
sucise p e picior. Se întoarse s ă plece şi se simţi prinsă
din n o u , d e a c e a s t ă d a t ă d e fustă.
- T e d u c e u î n a p o i , îi zise Gray. Lasă-mă d o a r să iau
calul.
- M u l ţ u m e s c , dar prefer s ă m e r g pe jos, îi r ă s p u n s e
ea, cuvintele ieşindu-i la fel d e ţ e p e n e c a trupul.
- Eu n u t e - a m întrebat c e a n u m e preferi. A m s p u s că
o s ă te d u c î n a p o i . N-ar trebui s ă hoinăreşti prin păduri
d e u n a s i n g u r ă . Neavînd încredere s-o lase a c o l o , o
trase d u p ă el în c ă u t a r e a calului.
- M-am vînturat prin p ă d u r e d e u n a s i n g u r ă c a m
j u m ă t a t e d i n viaţă, m o r m ă i ea.
- Poate, dar a c u m n-o s ă mai faci aşa. îi a r u n c ă o
privire î n c ă r c a t ă d e r e p r o ş şi g r e u d e suportat. Ăsta e
d o m e n i u l m e u şi c a atare e u fac regulile.
C o n t i n u a s-o ţ i n ă d e fustă, aşa c ă Faith se văzu
o b l i g a t ă s ă ţină pasul c u el c a s ă nu-şi r u p ă hainele.
T r e c u r ă d e c a s a d e v a r ă ş i , ajunşi în spatele ei, căutară
locul în care Gray j ş i lăsase armăsarul s ă p a s c ă . La un
s i m p l u fluierat, animalul m a r e , d e u n m a r o n întunecat
î n c e p u s ă s e a p r o p i e . S p r e m a r e a ei uimire, n u v e d e a
p e nicăieri u n fel d e ş a .
- L-ai călărit fără şa? îl întrebă înfricoşată.
Ochii lui negri prinseră a străluci.
- N-o s ă te las să cazi.
N u ştia ea prea multe d e s p r e cai, n u călărise nicio­
dată, dar m ă c a r ştia c ă armăsarii erau fiinţe imprevizi­
bile, foarte g r e u d e controlat. î n c e r c ă s ă se d e a înapoi
297

în vreme c e calul t r o p ă i a s p r e ei, n u m a i că strînsoarea


lui Gray o î m p i e d i c a .
- N u trebuie să-ti fie frică. E cel m a i liniştit armăsar
pe care l-am văzut v r e o d a t ă , altfel n u l - a ş fi călărit fără
şa. Calul se a p r o p i e c a s ă p o a t ă fi a t i n s ş i Gray prinse o
mînă d e păr m ă t ă s o s dintre urechile c i u l i t e .
- N-am călărit niciodată, r e c u n o s c u e a , privind s p r e
c a p u l mare care c o b o r a în direcţia e i . Buzele ca d e
catifea îi atinseră braţul şi nările a n i m a l u l u i s e umflară
atunci cînd îi simţiră p a r f u m u l . Ezitantă, î ş i ridica o mînă
şi î n c e p u să-i mîngîie b o t u l .
- A t u n c i p r i m a t a călătorie p e s p a t e l e u n u i cal va fi
pe T h o r o u g h b r e d , îi zise Gray, r i d i c î n d - o p e s p i n a r e a
lată. Faith se prinse imediat d e c o a m ă , alarmată d i n
c a u z a înălţimii la care se g ă s e a , în v r e m e ce p l a t f o r m a
însufleţită d e s u b ea se m i ş c a neliniştită.
Gray a p u c ă frîul şi ţinîndu-se z d r a v ă n d e c o a m ă , s e
u r c ă în s p a t e l e ei. A r m ă s a r u l f o r n ă i n e m u l ţ u m i t d i n
c a u z a greutăţii s u p l i m e n t a r e , făcînd-o p e Faith s ă res­
pire precipitat, dar mîngîierile lui Gray şi s u n e t u l vocii lui
îl liniştiră imediat.
- U n d e ţi-ai lăsat m a ş i n a ? o întrebă.
- La ultima c u r b ă înainte d e a a j u n g e la c a b a n ă , îi
r ă s p u n s e , acelea fiind şi ultimele cuvinte r o s t i t e în restul
călătoriei. Gray c o n d u c e a calul printre c o p a c i , evitînd
ramurile p r e a j o a s e şi strunindu-l în a ş a fel încît s ă evite
o b s t a c o l e l e . Faith stătea foarte ţ e a p ă n ă , c o n ş t i e n t ă d e
pieptul g o l al lui Gray d i n spatele ei şi d e felul în care
fesele i se c u i b ă r i s e r ă între c o a p s e l e lui. Pulpele lui
m u s c u l o a s e îi î m b r ă ţ i ş a u c o a p s e l e , s i m ţ i n d u - l e încor-
d î n d u - s e şi relaxîndu-se în v r e m e ce c o n d u c e a calul.
A j u n s e r ă p e d r u m mult prea r e p e d e , d e ş i într-un alt
s e n s călătoria ţ i n u s e o m i c ă eternitate.
Gray o p r i calul chiar în spatele maşinii, s ă r i n d la
298

pămînt, a p o i întinzînd braţele c a s-o p r i n d ă şi s-o ajute


şi pe e a să c o b o a r e . A l a r m a t ă dintr-o d a t ă c ă îşi pier­
d u s e cheile în încăierare, îşi b ă t u uşor b u z u n a r u l fustei,
imediat a u z i n d clinchetul plăcut. Nu v o i a să-l mai pri­
v e a s c ă , a ş a c ă îşi s c o a s e cheile şi se întoarse să d e s ­
cuie portiera.
- Faith!
Ea ezită, a p o i întoarse c h e i a în b r o a s c ă şi d e s c h i s e
uşa. El f ă c u un p a s în faţa ei şi expresia d e p e chipul lui
o f ă c u s ă fie r e c u n o s c ă t o a r e pentru portiera ce rămă­
sese c a o p a v ă z ă între ei.
- N u te mai. a p r o p i a d e d o m e n i u l m e u , îi zise c u
c a l m . D a c ă te p r i n d iarăşi p e aici, o să-ţi d a u regulatul
pe care îl tot ceri.
CAPÎTOIUI 14

A d o u a zi, Faith d e s c o p e r i biletul înăuntrul maşinii,


a ş e z a t p e s c a u n u l ş o f e r u l u i . V ă z u b u c ă ţ i c a d e hîrtie şi
o ridică, întrebîndu-se d e u n d e o s c ă p a s e . O d e s f ă c u
apoi şi v ă z u imediat literele negre d e tipar.
Nu mai pune şi alte întrebări despre Guy Rouillard,
taci din gură dacă ştii ce-i mai bine pentru tine.
Se sprijini d e m a ş i n ă , briza u ş o a r ă fluturînd hîrtia pe
care o ţ i n e a în mînă. Cînd era a c a s ă nu o b i ş n u i a să-şi
încuie m a ş i n a , a ş a c ă nu mai era nevoie să se gîn-
d e a s c ă c u m a n u m e ajunsese biletul a c o l o . Se h o l b ă un
m o m e n t la hîrtie, a p o i o reciti, întrebîndu-se d a c ă era
a m e n i n ţ a t ă în m o d clar s a u cel care-o scrisese se f o l o ­
sise pur şi s i m p l u d e o frază o b i ş n u i t ă . Taci din gură
dacă ştii ce-i mai bine pentru tine. Auzise variaţiuni pe
aceeaşi t e m ă d e sute d e ori, d o a r c o m a n d a fiind s c h i m ­
bată. Bileţelul p u t e a s a u nu să fie o a m e n i n ţ a r e ; părea
mai d e g r a b ă o avertizare. Cuiva nu-i p l ă c e a d e l o c că
p u n e a întrebări d e s p r e G u y Rouillard.
Dar Gray c u s i g u r a n ţ ă n u lăsase el bileţelul. în pri­
mul rînd p e n t r u c ă n u era d e l o c stilul lui; el îşi livra
ameninţările p e r s o n a l , silabisindu-le chiar. Ultima a m e ­
ninţare d e a c e s t fel î n c ă o neliniştea. Dar cine altcineva
ar fi f o s t deranjat d e întrebările ei? Existau d o u ă p o s i -
300

bilităţi: c i n e v a care a v e a c e v a d e a s c u n s , sau cineva


care v o i a să-i f a c ă o favoare lui Gray.
T o c m a i se p r e g ă t e a p e n t r u u n alt d r u m în oraş într-o
altă misiune d e a d u n a r e a faptelor, d e această d a t ă
d o r i n d s ă stea puţin d e v o r b ă c u Y o l a n d a Foster, aşa
c ă exista o a n u m e ironie a apariţiei biletului chiar în acel
m o m e n t . D u p ă o clipă d e gîndire, decise c ă avea să
f a c ă aşa c u m plănuise. D a c ă cel ce scrisese biletul avu­
sese d e g î n d s-o a m e n i n ţ e în m o d serios, atunci el s a u
ea t r e b u i a u s ă fie c e v a mai la obiect.
T o t u ş i , mai întîi d u s e biletul în c a s ă şi-l încuie într-un
sertar al biroului, avînd grijă s ă n u atingă hîrtia mai mult
decît era necesar. în sine, a c e a s t ă întîmplare nu era o
d o v a d ă suficientă c a să-l p o a t ă c h e m a pe şerif, dar,
d a c ă a v e a să mai p r i m e a s c ă v r e u n u l , atunci avea să le
prezinte p e a m î n d o u ă c a p r o b e . O r i c u m , n u era d e l o c
n e r ă b d ă t o a r e să-l v a d ă p e şerif. Avea o amintire destul
d e urîtă d e s p r e el, a ş a c u m stătuse rezemat d e maşina
d e patrulare, c u braţele strînse la piept, în v r e m e ce
privise încruntat c u m ajutoarele lui a r u n c a u lucrurile fa­
miliei ei afară d i n c a b a n ă . Şeriful Deese era c a t e g o r i c în
b u z u n a r u l d e la pantaloni al lui Gray; întrebarea care se
p u n e a era d a c ă avea s a u n u s ă ia în c o n s i d e r a r e chiar
şi o a m e n i n ţ a r e c u m o a r t e a la a d r e s a ei.
Biletul fiind p u s în siguranţă, o porni grăbită spre
oraş. Stînd în pat c u o n o a p t e în u r m ă , incapabilă să
d o a r m ă , îşi p l ă n u i s e c u grijă întreaga strategie. Nu avea
d e g î n d s-o s u n e pe d o a m n a Foster; asta i-ar fi dat
o c a z i a s ă refuze o întîlnire. Era c u mult mai bine d a c ă o
lua prin s u r p r i n d e r e , faţă în faţă, strecurînd cîteva între­
bări înainte c a Y o l a n d a să-şi fi revenit din uimire. însă
nu ştia u n d e a n u m e locuiau soţii Foster, iar a d r e s a din
cartea d e telefon îi era c o m p l e t n e c u n o s c u t ă .
Prima ei oprire a fost în faţa bibliotecii. Spre marea
ei d e z a m ă g i r e , v o r b ă r e a ţ a Carlene DuBois nu era în
301

spatele biroului; în locul ei era o fetişcană d e un b l o n d


spălăcit care d e a b i a d a c ă era destul d e mare ca să fie
la liceu. M e s t e c a întruna o g u m ă în vreme ce răsfoia o
revistă d e m u z i c ă rock. Ce se întîmplase oare c u biblio­
tecarele stereotipe, c u părul strîns într-un c o c sever şi
ochelari d e v e d e r e p u ş i pe vîrful nasului? Oricum a d m i ­
ratoarea muzicii r o c k care m e s t e c a g u m ă nu era d e l o c
o îmbunătăţire.
însă, fiind realistă, Faith îşi d ă d u s e a m a c ă nu era de
fapt mai în vîrstă decît fata d e la birou decît c u cel mult
cinci s a u şase ani. Mental şi e m o ţ i o n a l însă nu erau nici
chiar în aceeaşi generaţie. N u f u s e s e niciodată tînără în
felul în care era fata d i n faţa ei şi nu prea c r e d e a c ă era
un lucru chiar atît d e rău. A v u s e s e responsabilităţi de la
o vîrstă foarte f r a g e d ă ; îşi p u t e a aminti c ă gătea încă de
pe v r e m e a cînd tigaia în care trebuia să facă mîncare
era p r e a g r e a c a s-o p o a t ă ridica şi c ă fusese nevoită să
stea c o c o ţ a t ă p e u n s c a u n ca să p o a t ă a m e s t e c a o
mînă d e fasole. Măturase în c a s ă c u o mătură care avea
d e d o u ă ori înălţimea ei. A p o i îl a v u s e s e pe Scottie în
grijă, c e a mai m a r e r e s p o n s a b i l i t a t e dintre toate. Iar
atunci cînd t e r m i n a s e liceul f u s e s e întru totul pregătită
p e n t r u viaţă, contrar copiilor care pînă atunci nu a v u ­
s e s e r ă grijă d e nimic şi care nu ştiau c u m să f a c ă faţă
situaţiei. Acei „ c o p i i " î n c ă f u g e a u r e p e d e la părinţi cînd
a v e a u v r e o p r o b l e m ă chiar şi d u p ă împlinirea vîrstei de
d o u ă z e c i şi cinci d e ani.
Fata îşi ridică privirile din revistă şi încetînd c u m e s -
tecatul îşi lăţi buzele într-un zîmbet profesional. Ochii îi
erau atît d e g r o s subliniaţi c u n e g r u încît s e m ă n a u c u
nişte m i g d a l e aşezate în praf d e c ă r b u n e .
- V ă p o t ajuta c u ceva?
T o n u l era c o m p e t e n t , c u g e t ă uşurată Faith. Poate
c ă fata d o a r se p r o s t e a c u machiajul acela d e prost
gust.
302

- Aveţi c u m v a hărţi ale oraşului şi ale z o n e l o r limi­


trofe?
- Desigur. O c o n d u s e p e Faith la o m a s ă p e care
era aşezat u n g l o b p ă m î n t e s c d e d i m e n s i u n i aprecia­
bile. Aici sînt t o a t e hărţile şi atlasele. Sînt a d u s e la zi în
fiecare a n , a ş a c ă d a c ă aveţi c u m v a nevoie d e o hartă
mai v e c h e , v a trebui s ă mergeţi la arhive.
- N u , a m nevoie d e o hartă actualizată.
- A t u n c i ăsta-i locul d e u n d e puteţi lua a ş a ceva.
Fata s c o a s e o carte g r o a s ă şi l u n g ă care părea foarte
grea dar pe care o manevra c u multă uşurinţă, aşezînd-o
pe m a s ă în faţa lor. A m f o s t obligaţi să sigilăm hărţile în
folie d e plastic şi a p o i s ă le b ă g ă m în a c e a s t ă carte, îi
explică. D a c ă nu p r o c e d ă m aşa, sînt furate.
Faith z î m b i d u p ă p l e c a r e a fetei. S o l u ţ i a i s e p ă r e a
d e b u n - s i m ţ . U n a era s ă î m p ă t u r e ş t i o h a r t ă şi a p o i
s-o vîri în b u z u n a r şi c u t o t u l altceva să t r e b u i a s c ă să te
d e s c u r c i c u o foaie cît t o a t e zilele sigilată în folie de
plastic; ar fi f o s t nevoie d e o m a r e ingeniozitate.
N u ştia d a c ă soţii Foster l o c u i a u în oraş s a u la peri­
ferie, dar mai întîi se a p u c ă s ă studieze harta oraşului,
trecîndu-şi d e g e t u l pe lista străzilor tipărite p e v e r s o cu
litere n e g r e . B i n g o ! Notîndu-şi c o o r d o n a t e l e , d ă d u pa­
gina şi descoperi foarte repede Meadowlark Drive, într-o
s u b u r b i e care nu existase pe v r e m e a cît l o c u i s e acolo
înainte.^ C u u n a s e m e n e a n u m e , ar fi ştiut-o c u sigu­
ranţă, î n s ă întreprinzătorii care se o c u p a u c u dezvol­
t a r e a u r b a n i s t i c ă erau o e c h i p ă fără pic d e imaginaţie.
D u p ă c e află c u m s ă a j u n g ă pînă a c o l o , p u s e harta la
loc şi p l e c ă . Bibliotecara era c u totul a c a p a r a t ă d e revis
ta p e care-o citea a ş a c ă nici m ă c a r nu-şi ridică privirile
c î n d Faith t r e c u p e lîngă b i r o u .
Prescott fiind u n o r a ş micuţ, s ă g ă s e a s c ă M e a d o w ­
lark Drive îi luă mai puţin d e cinci minute. A c e a porţiune
d i n o r a ş c u p r i n d e a mai r e p e d e mici d o m e n i i decît par-
303

cele d e pămînt, a ş a încît casele erau puţine şi la dis­


tante mari unele d e celelalte. Probabil c ă nu existau
prea mulţi o a m e n i în Prescott care să-şi permită să-şi
c l ă d e a s c ă c a s a în z o n a a c e e a , mai ales c ă păreau să
(ie costisitoare. De altfel, în nord-est şi pe c o a s t a ves­
tică, astfel d e c a s e ar fi d e p ă ş i t c u uşurinţă milionul d e
dolari.
C a s a soţilor Foster f u s e s e proiectată în aşa fel încît
să arate c a o vilă m e d i t e r a n e e a n ă , cuibărită confortabil
printre stejari uriaşi şi tufişuri u m b r o a s e . Faith îşi p a r c ă
maşina p e alee şi străbătu p o t e c a d e cărămizi maronii
pînă la uşile d u b l e d i n faţă. B u t o n u l soneriei era mascat
c u g u s t s u b nişte a r a b e s c u r i d e fier forjat ce aveau pe
d e d e s u b t u n beculeţ mic c a s ă fie uşor de descoperit. îl
a p ă s ă d u p ă care îi auzi e c o u l reverberînd în întreaga
casă.
D u p ă u n m o m e n t , pe p a r d o s e a l a d e m a r m u r ă , pro­
babil, se auziră nişte paşi rapizi, şi, imediat d u p ă aceea,
jumătate d i n partea d r e a p t ă a uşii fu d e s c h i s ă , în faţa ei
apărînd o f e m e i e d e vîrstă mijlocie, îmbrăcată c u stil
într-o t u n i c ă albă şi pantaloni subţiri f r u m o s croiţi. Părul
scurt, d e u n maron-grizat era o mare d e bucle pieptă­
nate într-o parte a c a p u l u i , în urechi purtînd cercei mari
d e aur. însă ochii albaştri f r u m o ş i p ă r e a u uimiţi şi înfri­
coşaţi puţin.
- B u n ă ziua, sînt Faith Hardy, îi zise repede Faith
g r ă b i n d u - s e s ă c o r e c t e z e falsa p r e s u p u n e r e a femeii
c ă era d e fapt Renee. D u m n e a v o a s t r ă sînteţi d o a m n a
Foster?
Y o l a n d a Foster încuviinţă, p r e a uimită c a să mai
p o a t ă v o r b i , m u l ţ u m i n d u - s e doar c u s e m n u l făcut c u
c a p u l . Şi c o n t i n u ă s ă se uite fix f a ea.
- A ş vrea s ă v o r b e s c puţin c u d u m n e a v o a s t r ă , d a c ă
este p o s i b i l . C a să p r i m e a s c ă u n r ă s p u n s în favoarea ei,
Faith f ă c u u n p a s în faţă. Y o l a n d a se retrase într-un gest
304

involuntar d e a c c e p t a r e .
- Dar s ă ştii c ă nu a m p r e a mult t i m p la dispoziţie, îi
zise Y o l a n d a , p e u n t o n d e s c u z ă , fără nici c e a mai
m i c ă u r m ă d e n e r ă b d a r e . T r e b u i e s ă iau prînzul c u un
prieten.
Era c e v a c e p u t e a fi c u uşurinţă crezut, asta d a c ă nu
c u m v a Y o l a n d a a v e a o b i c e i u l s ă stea î m b r ă c a t ă în c a s ă
c a o versiune a anilor '90 a lui J u n e Cleaver.
- Z e c e minute, îi p r o m i s e Faith.
Părînd la fel d e n e d u m e r i t ă c a şi la început, Y o l a n d a
o c o n d u s e într-un s a l o n s p a ţ i o s u n d e o invită s ă se
aşeze.
- N u v r e a u s ă fiu n e p o l i t i c o a s ă şi s ă m ă h o l b e z în
c o n t i n u a r e la tine, dar chiar eşti fata lui Renee Devlin,
nu? A m auzit c ă te-ai întors în oraş, iar a s e m ă n a r e a , ei
bine, c r e d c ă ţi s-a s p u s deja c ă este uimitoare.
Atît d e n e a s e m ă n ă t o r altor o a m e n i , în t o n u l Yolandei
nu f u s e s e nici u n pic d e reproş, iar Faith d e s c o p e r i că-i
p l ă c e a n e a ş t e p t a t d e mult f e m e i a aceea. Dar asta nu
î n s e m n a d e s i g u r s-o î n d e p ă r t e z e d e la s c o p u l pentru
care venise.
- Dacă-mi permiteţi aş vrea s ă v ă p u n cîteva între
bări d e s p r e G u y Rouillard.
Obrajii rozalii ai femeii se albiră uşor.
- D e s p r e G u y ? Mîinile i s e ridicară involuntar d u p ă
care c u u n efort d e v o i n ţ ă şi le coborî în poală. Dar de
ce s ă m ă întrebi p e mine?
Faith ezită cîteva minute.
- Sînteţi s i n g u r ă ? o întrebă într-un tîrziu, nedorind
să-i f a c ă v r e u n n e c a z în cazul în care cineva le-ar fi
ascultat c o n v e r s a ţ i a .
- Da. Lowell este la N e w York s ă p t ă m î n a asta.
într-un fel r ă s p u n s u l ei era c a o m a n ă cerească, iar
pe d e altă parte se a n u n ţ a a fi o adevărată nenorocire,
dar t o t u l d e p i n d e a d e r e z u l t a t e l e c o n v o r b i r i i ei cu
305

Yolanda, d a c ă mai era a p o i nevoie să-i mai p u n ă între­


bări şi lui Lowell s a u n u . Respiră adînc d u p ă care atacă
p r o b l e m a frontal.
- Aţi avut c u m v a o legătură a m o r o a s ă c u Guy în
vara a c e e a înainte s ă d i s p a r ă ?
Ochii albaştri ai Y o l a n d e i se întunecară din c a u z a
jenei şi obrajii păliră şi mai mult. Y o l a n d a se uită mai
departe la e a în v r e m e c e s e c u n d e l e se s c u r g e a u în
linişte. Faith se a ş t e p t a la o n e g a r e , dar, în loc d e aşa
ceva, Y o l a n d a oftă uşor şi-o întrebă:
- C u m d e ai reuşit s ă afli?
- A m p u s cîteva întrebări prin z o n ă . Nu-i s p u s e c ă
treaba asta era u n a n i m c u n o s c u t ă d e întreaga c o m u ­
nitate încît a j u n s e s e s-o ştie pînă şi Ed M o r g a n . Dacă
Y o l a n d a prefera s ă c r e a d ă c ă fusese discretă, era pre­
ferabil s-o lase s ă a i b ă acest s e n t i m e n t reconfortant.
- A c e e a a fost s i n g u r a d a t ă cînd i-am fost n e c r e d i n ­
c i o a s ă lui Lowell. Femeia mai în vîrstă îşi feri privirile, în
vreme c e d e g e t e l e îi netezeau în neştire materialul p a n ­
talonilor.
- Sînt c o n v i n s ă d e asta, îi zise Faith pentru c ă i se
părea c ă Y o l a n d a a v e a mare nevoie s ă fie crezută pe
cuvînt. Din cîte a m aflat d e s p r e G u y Rouillard era un
adevărat expert în arta seducţiei.
Un zîmbet involuntar şi puţin dur se ivi d e o d a t ă pe
buzele Y o l a n d e i .
- A ş a era, dar n-aş p u t e a d a vina p e el. Eram h o -
tflrîtă s ă m ă c u l c c u el chiar înainte să-l c u c e r e s c .
Degetele femeii îşi c o n t i n u a u mişcările nervoase, mutîn-
du-se a s u p r a braţului d e la s c a u n . A m aflat c ă Lowell
avea o legătură c u secretara lui, şi asta se întîmpla d e
ani d e zile. Şi m-am c a m înfuriat drept să-ţi s p u n . L-am
ameninţat c u tot felul d e lucruri d a c ă nu înceta imediat,
Iar divorţul era s i n g u r u l care nu viza vătămări fizice. El
m-a implorat a t u n c i s ă nu-l părăsesc, a jurat c ă femeia
306

a c e e a nu î n s e m n a nimic p e n t r u el, se întîlneau doar d e


d r a g u l sexului şi c ă nu avea să se mai întîmple nici­
o d a t ă a ş a c e v a - ştii t u , g e n u l ăsta d e tîmpenii. Numai
c ă l-am prins iarăşi la nici trei săptămîni d u p ă aceea. E
aşa d e p r o s t e s c , micile lucruri care-i d a u d e g o l . Cînd
s-a d e z b r ă c a t într-o seară, avea chiloţii pe d o s , c u eti­
c h e t a vizibilă la s p a t e . Singurul fel în care i-ar fi putut
p u n e pe d o s era să se fi d e z b r ă c a t înainte c u totul.
S c u t u r ă din c a p c a şi cînd n-ar fi putut să priceapă
de ce nu f u s e s e c e v a mai atent la a s e m e n e a detalii.
Cuvintele se revărsau pur şi s i m p l u c a şi c u m ar fi fost
zăgăzuite t i m p d e d o i s p r e z e c e ani.
- N u i-am s p u s nimic. Dar a d o u a zi l-am s u n a t pe
Guy şi i-am cerut să ne întîlnim la c a s a d e vară d e pe
malul lacului. Eu şi c u Lowell şi c u alţi cîţiva prieteni mai
f u s e s e m a c o l o p e n t r u fripturi la grătar şi picnicuri, aşa
că ştiam bine z o n a .
Din n o u c a s a d e vară! c u g e t ă Faith c u amărăciune,
între tată şi fiu, p r o b a b i l că cearceafurile de a c o l o se
înfierbîntaseră la m a x i m u m .
- Dar d e ce l-ai ales t o c m a i pe Guy? o întrebă.
Y o l a n d a îi a r u n c ă o privire uimită.
- Păi, d e ce aş fi ales pe cineva respingător, dacă
t o t v o i a m s-o f a c lată? o î n t r e b ă f o a r t e r e z o n a b i l ă .
A v e a m d e g î n d să a m o relaţie a m o r o a s ă ilicită şi atunci
îmi d o r e a m să fiG c u cineva care să ştie ce a n u m e să
f a c ă şi, ţinînd c o n t d e reputaţia lui Guy, a m zis că era
t o c m a i p e r s o a n a potrivită p e n t r u aşa ceva. în plus de
asta, c u G u y era sigur. Pentru c ă intenţionam să-i spun
lui L o w e l l c e a n u m e f ă c u s e m , p e n t r u c ă r ă z b u n a r e a
n-are nici u n rost d a c ă soţul habar nu are, iar Guy avea
d e s t u l ă putere c a Lowell să n u î n d r ă z n e a s c ă să se dea
la el. Cel puţin identitatea bărbatului intenţionam s-o tin
secretă.
A ş a c ă m-am întîlnit c u G u y la c a s a d e vară şi i-am
307

s p u s ce d o r e a m . A fost foarte d u l c e , foarte rezonabil. A


încercat chiar s ă m ă f a c ă s ă m ă răzgîndesc, dacă-ţi poţi
imagina a ş a c e v a ! S ă m ă f a c ă s ă m ă răzgîndesc cînd
eu eram atît d e rănită în mîndria mea. Y o l a n d a zîmbi, c u
ochii aburiţi d i n c a u z a amintirilor. Lîngă mine era cel mai
mare cuceritor al statului şi v o i a s ă m ă refuze. întot­
d e a u n a m-am c o n s i d e r a t o f e m e i e destul d e atractivă,
dar se p ă r e a c ă el n u era d e aceeaşi părere c u mine.
A p r o a p e c ă î n c e p u s e m s ă p l î n g . Chiar a m lăcrimat
puţin şi G u y a p r o a p e c-a intrat în panică. Era aşa d e
dulce, b ă r b a t u l ideal! Lacrimile l-au transformat într-un
fel d e plastilină. A î n c e p u t s ă m ă mîngîie pe umăr, expli-
cîndu-mi c ă m ă g ă s e a foarte d r ă g u ţ ă şi c ă i-ar fi plăcut
foarte mult s ă se c u l c e c u mine, dar n u a v e a m motive
c u adevărat s e r i o a s e şi c ă Lowell era prietenul lui şi a
c o n t i n u a t t o t aşa.
- Dar într-un final aţi reuşit să-l convingeţi?
- C e e a c e l-a c o n v i n s a fost ce i-am s p u s : Dacă nu
eşti t u , a t u n c i o s ă fie altcineva. Dar m-a privit c u ochii
ăia negri în care te puteai îneca, întrebîndu-se probabil
pe cine aş fi ales d r e p t u r m ă t o r u l c a n d i d a t . Era îngrijorat
p e n t r u m i n e , g î n d i n d u - s e p r o b a b i l c ă m ă voi d u c e la
Jimmy J o ' s , c ă u t î n d în g l o a t a d e a c o l o alţi posibili c a n ­
didaţi. A p o i mi-a luat mîna şi mi-a p u s - o peste partea
d i n faţă a p a n t a l o n i l o r şi era d e j a tare. Mi-a s p u s : Sînt
gata, d u p ă care m-a c o n d u s în dormitor. Se c u t r e m u r ă
p u ţ i n , c u privirile pierdute în v r e m e ce se uita înapoi în
timp. R ă m a s e t ă c u t ă şi Faith aşteptă r ă b d ă t o a r e c a ea
să-şi f a c ă o r d i n e printre amintiri. Poţi să-ţi închipui, îi
zise în cele d i n u r m ă Y o l a n d a , c u o v o c e blîndă, c u m
este s ă fii măritată v r e m e d e d o u ă z e c i d e ani şi să fii
perfect satisfăcută în pat d e către soţ, c a a p o i s ă afli că
d e fapt h a b a r n-ai avut ce p o a t e î n s e m n a pasiunea?
Guy era... D o a m n e , nu-ţi p o t explica c u m era Guy ca
amant. M ă f ă c e a s ă ţip, m ă f ă c e a s ă simt şi să fac
308

lucruri p e care nu le-aş fi... atunci n-am v r u i să fac


treaba asta decît o s i n g u r ă dată. Dar a m rămas a c o l o
întreaga d u p ă - a m i a z ă f ă c î n d d r a g o s t e .
N u i-am s p u s n i m i c lui Lowell. Dacă i-aş fi s p u s ,
r ă z b u n a r e a m e a ar fi luat sfîrşit şi n u p u t e a m face asta,
n u p u t e a m să n u m ă mai întîlnesc c u Guy. Ne v e d e a m
cel puţin o d a t ă pe s ă p t ă m î n ă , d a c ă r e u ş e a m să m ă
d e s c u r c şi s ă plec d e a c a s ă . A p o i el a plecat... O privi
p e Faith c a şi c u m ar fi vrut să p u n ă în valoare cuvintele
care u r m a u . C u m a m a ta. Cînd a m auzit, a m plîns o
s ă p t ă m î n ă întreagă. D u p ă care i-am s p u s lui Lowell.
Desigur, a fost foarte furios. A tunat şi a fulgerat şi
m-a a m e n i n ţ a t c u d i v o r ţ u l . Eu a m stat potolită şi l-am
privit, fără să m ă cert s a u să-l înfrunt şi asta l-a înfuriat
încă şi mai tare. A p o i i-am s p u s : Ar trebui să ai grijă
atunci c î n d îţi pui chiloţii s ă n u fie p e d o s , şi în clipa aia
a încremenit, p r i v i n d u - m ă c u g u r a d e s c h i s ă . Ştia că îl
p r i n s e s e m iarăşi. A t u n c i m-am ridicat şi a m ieşit din
c a m e r ă . A venit d u p ă m i n e c a m o jumătate d e oră d u p ă
aceea, plîngînd. A ş a n e - a m împăcat, îi zise pe un t o n
amar. Şi, d i n cîte ştiu e u , n u mi-a mai fost n e c r e d i n c i o s
de atunci.
- Dar d e atunci aţi mai auzit ceva d e s p r e G u y ?
încet, Y o l a n d a s c u t u r ă d i n c a p .
- La î n c e p u t a m sperat, dar... n u , nici n u mi-a scris,
nici n u m-a sunat. Buzele î n c e p u r ă să-i tremure şi o privi
p e Faith p a r c ă speriată. D o a m n e , ş o p t i , îl-iubesc atît de
mult.

Un alt d r u m închis, c u g e t ă Faith pe d r u m u l înapoi


s p r e c a s ă . D u p ă s p u s e l e Y o l a n d e i , soţul ei n u ştiuse
nimic d e s p r e legătura ei c u G u y decît d u p ă c e acesta
309

dispăruse, c e e a ce-l s c o t e a p e Lowell dintre suspecţi.


Y o l a n d a f u s e s e prea d e s c h i s ă , prea sigură c ă Guy nu
fusese ucis, ci d o a r d i s p ă r u s e c u o altă femeie, altfel
n-ar fi avut nici u n motiv să se dezvăluie în a s e m e n e a
fel în faţa lui Faith. în loc d e asta se agăţase d e mîinile
lui Faith şi plînsese p e n t r u bărbatul pe care nu-l mai
văzuse d e d o i s p r e z e c e ani, dar c u care împărţise o vară
de pasiune.
într-un tîrziu îşi revenise şi-şi recăpătase demnitatea,
înroşindu-se jenată.
- D o a m n e , uită-te d o a r cît e c e a s u l , o să întîrzii.
Nu-mi p o t i m a g i n a , vreau s ă s p u n , eşti totuşi o străină,
să plîng în faţa t a în halul ăsta, p o v e s t i n d , of, D o a m n e !
Realizase c e e a ce t o c m a i îi s p u s e s e unei străine. O
privise p e Faith c u o uimire plină d e oroare.
S i m ţ i n d c ă t r e b u i a c u m v a s-o reconforteze, Faith îi
atinsese u m ă r u l şi-i zise:
- Aveai nevoie s ă discuţi d e s p r e asta. T e înţeleg şi
jur să-ţi păstrez secretul.
D u p ă cîteva s e c u n d e tensionate, Yolanda se relaxase.
- T e c r e d . N u ştiu d e c e , dar te c r e d .
A ş a c ă a c u m Faith r ă m ă s e s e şi fără s u s p e c ţ i şi fără
fire c o n d u c ă t o a r e . N u avea decît întrebări, iar întrebările
ei s u p ă r a u tare p e cineva. D o v a d a era biletul acela p e
care-l g ă s i s e d e d i m i n e a ţ ă . Şi d a c ă biletul indica o c o n ­
ştiinţă p r e a î n c ă r c a t ă n u p u t e a s p u n e sigur.
Şi nici n u ştia c e altceva s ă facă, exceptînd între­
bările. Mai curînd s a u mai tîrziu cineva a v e a s ă fie d e s ­
tul d e uimit c a să-i r ă s p u n d ă .
Şi d a c ă era destul d e o c u p a t ă , p o a t e c ă n u avea să
se mai g î n d e a s c ă şi la Gray.
î n s ă teoria era destul d e g r e u d e p u s în practică.
Reuşise să evite s ă se g î n d e a s c ă la el, în m o d special
împingîndu-l într-un colţ al minţii î n c ă d e cînd se d e s -
părţiseră c u o s e a r ă înainte. Ignorase şi d u r e r e a n e o s -
310

tenită a t r u p u l u i şi refuzase s ă se g î n d e a s c ă la c e e a ce
a p r o a p e c ă se întîmplase între ei. Dar c u t o a t ă v o i n ţ a pe
care o arăta, s u b c o n ş t i e n t u l o trădase, admiţîndu-l în
visele ei, astfel încît se trezise dimineaţa d e v r e m e întin-
zîndu-se d u p ă el. Visul f u s e s e atît d e real încît ţipase,
atunci cînd d e s c o p e r i s e realitatea neîndurătoare.
Nu mai a v e a nici u n fel d e rezistenţă faţă d e el;
p u t e a foarte bine să r e c u n o a s c ă . Dacă n-ar fi s p u s ce
s p u s e s e , i s-ar fi p r e d a t chiar a c o l o , pe iarbă. Morala şi
s t a n d a r d e l e ei erau inutile atunci cînd o lua în braţe,
nişte tigri d e hîrtie care d i s p ă r e a u d u p ă primul sărut.
în v r e m e c e elimina fiecare s u s p e c t d e pe listă, tur­
nul motivelor se înclina t o t mai mult în direcţia lui Gray.
Logic, p u t e a v e d e a t o t u l destul d e clar. Din p u n c t de
v e d e r e e m o ţ i o n a l , ideea fu respinsă c u fermitate. Nu
Gray. Nu Gray! Nu p u t e a să c r e a d ă ; nici nu va crede.
Bărbatul p e care-l ştia e a era c a p a b i l să m e a r g ă foarte
d e p a r t e p e n t r u a-i a p ă r a p e cei d r a g i , dar crima cu
sînge rece n u figura printre tacticile lui.
M a m a ei ştia foarte bine cine era criminalul. Faith
era foarte s i g u r ă d e asta, mai sigură c a oricînd. Dar, ca
s-o f a c ă pe Renee să r e c u n o a s c ă , era nevoie d e multă
gîndire, p e n t r u c ă asta ar fi î n s e m n a t necazuri pentru
ea. Renee n u era d e l o c o m u l care să acţioneze îm­
potriva propriilor interese şi c u siguranţă nu pentru o
idee atît d e a b s t r a c t ă c u m era justiţia. Faith îşi c u n o ş t e a
foarte bine m a m a ; d a c ă forţa n o t a prea .tare, Renee
avea s ă f u g ă iarăşi, în parte d e frică, dar mai ales c a să
evite necazurile. D u p ă c e s c o s e s e d e la ea informaţia
d e s p r e c a s a d e vară, Faith realiză c ă trebuia să mai
a i b ă r ă b d a r e o p e r i o a d ă înainte s-o s u n e iarăşi.
311

Cutia o primi în ziua u r m ă t o a r e .


Se întorsese a c a s ă d u p ă expediţia d e cumpărături
într-un orăşel a p r o p i a t şi, d u p ă c e şi-a aranjat toate
pachetele, a ieşit să-şi ia c o r e s p o n d e n ţ a . Cînd a d e s ­
chis uşiţa cutiei poştale, a găsit obişnuitele facturi, re­
clame şi reviste î n g r ă m ă d i t e unele peste altele, c u o
cutie aşezată d e a s u p r a lor. Curioasă, a luat-o; nu c o ­
m a n d a s e nimic, dar greutatea acelei cutii o intriga. Mar­
ginile îi f u s e s e r ă sigilate c u b a n d ă adezivă, şi numele şi
adresa erau mîzgălite d e a s u p r a .
Duse totul în c a s ă , şi p u s e cutia pe m a s a din b u ­
cătărie. Luînd u n cuţit din sertarul d u l a p u l u i , tăie b a n d a
adezivă, d e s c h i z î n d c a p a c u l , d u p ă care se a p u c ă să
d e a la o parte foiţa c u care f u s e s e învelit conţinutul.
D u p ă o s i n g u r ă privire aruncată, se îngrozi şi se
întoarse să v o m i t e în chiuvetă.
Pisica d i n cutie n u era d o a r m o a r t ă , fusese şi muti­
lată. Şi f u s e s e înfăşurată în plastic p r o b a b i l c a să nu
iasă mirosul şi s ă alerteze p e cineva d e la p o ş t ă , înainte
să fie d e s c h i s ă cutia.
Faith n u mai stătu p e gînduri, reacţiona instinctiv.
Cînd valul d e g r e a ţ ă se mai potoli, se întinse orbeşte
d u p ă telefon.
închise ochii a t u n c i cînd v o c e a g r o a s ă şi învălui­
toare îi ajunse la u r e c h e , ţinînd receptorul atît d e strîns
d e p a r c ă ar fi fost u n i c a ei salvare.
- G-Gray, s e bîlbîi, d u p ă c a r e r ă m a s e t ă c u t ă în
vreme c e mintea i se î n t u n e c a tot mai mult. Ce i-ar fi
putut s p u n e ? Ajutor mi-e frică şi a m nevoie d e tine? Nu
avea nici u n fel d e d r e p t să-l s u n e . Relaţia lor era un
a m e s t e c d e inamiciţie şi d e dorinţă şi orice slăbiciune
din partea ei i-ar fi p r o c u r a t lui o a r m ă în plus. Dar îi era
atît d e rău şi era atît d e speriată, încît n u se mai p u t u s e
gîndi la altcineva la care s ă apeleze în acele m o m e n t e .
- Faith? C e v a d i n t e r o a r e a ei f u s e s e p r o b a b i l evi-
312

d e n t ă în acel singur cuvînt pe care-l s p u s e s e , pentru c ă


v o c e a lui d e v e n i d e o d a t ă foarte c a l m ă . Ce s-a întîmplat?
întorcîndu-se c u spatele d e la grozăvia e x p u s ă pe
m a s ă , se luptă să-şi recîştige controlul a s u p r a vocii,
deşi nu avea decît intensitatea unei ş o a p t e .
- Este o... pisică aici, reuşi să s p u n ă .
- O pisică? Ţi-e frică d e pisici?
Ea s c u t u r ă d i n c a p , a p o i îşi d ă d u s e a m a c ă n u avea
c u m s-o v a d ă prin t e l e f o n . T ă c e r e a ei probabil fusese
interpretată d e el d r e p t u n r ă s p u n s afirmativ pentru c ă îi
zise alinător!
- A r u n c ă c u c e v a d u p ă ea; o să se sperie şi-o să
fugă.
Ea s c u t u r ă iarăşi d i n c a p , mult mai violent.
- N u . Respiră adînc. Ajutor!
- în regulă. Evident, hotărînd c ă probabil era mult
prea speriată d e pisici c a s ă se p o a t ă d e s c u r c a singură
c u ele, îşi luă u n t o n liniştit şi protector. Vin imediat.
Pînă atunci stai u n d e v a u n d e s ă n-o poţi v e d e a şi mă
o c u p eu mai d e p a r t e d u p ă ce a j u n g .
închise telefonul, iar Faith f ă c u d u p ă c u m o sfătuise
el. N u p u t e a s u p o r t a s ă rămînă mai d e p a r t e în c a s ă cu
chestia a c e e a oribilă p e m a s ă , a ş a c ă ieşi p e v e r a n d ă şi
se a ş e z ă în l e a g ă n , aşteptînd năucită să vină.
Ajunse la c a s a ei în mai puţin d e cincisprezece mi­
nute, dar acel sfşrt d e o r ă lui Faith i se p ă r u o eternitate.
Silueta înaltă se d e s p r i n s e d i n m a ş i n a j o a s ă , p o r n i n d
legănat s p r e v e r a n d ă , c u u n zîmbet d e mîndrie mas­
culină fluturîndu-i p e b u z e , eroul venit s-o salveze pe
f e m e i a m i c u ţ ă şi neajutorată d e bestia fioroasă. Faith
însă n u s e s u p ă r ă ; p u t e a s ă g î n d e a s c ă ce voia, impor­
tant era s ă a r u n c e chestia aia d i n bucătăria ei. îşi ridică
ochii s p r e el, atît d e palidă, încît zîmbetul lui se ofili pe
dată.
- Chiar eşti foarte speriată, nu? întrebă c u blîndeţe,
313

lăsîndu-se pe vine în fata leagănului şi prinzîndu-i o


mînă. A v e a d e g e t e l e î n g h e ţ a t e deşi afară era o căldură
g r e u s u p o r t a b i l ă . U n d e este?
- în bucătărie, îi r ă s p u n s e ea printre buzele înţe­
penite. Pe m a s ă .
Bătînd-o uşurel p e mînă, se ridică şi d e s c h i s e uşa.
Faith îi ascultă paşii străbătînd sufrageria şi intrînd a p o i
în bucătărie.
- Fiu d e c ă ţ e a ticălos şi nemernic! Auzi blestemul
urmat imediat d e altele c u mult mai murdare. A p o i se
auzi p o c n i n d u ş a d i n s p a t e . îşi a s c u n s e faţa în mîini.
D o a m n e , ar fi trebuit să-l prevină, n-ar fi trebuit să-l lase
să p r i m e a s c ă acelaşi ş o c c a ea, dar pur şi simplu f u ­
sese i n c a p a b i l ă s ă s p u n ă cuvintele potrivite.
Cîteva m i n u t e mai tîrziu, veni d i n s p a t e o c o l i n d casa,
urcînd iarăşi treptele v e r a n d e i . A v e a maxilarele încor­
date, iar ochii întunecaţi erau mai reci şi mai a m e n i n ­
ţători decît îi v ă z u s e e a v r e o d a t ă , n u m a i c ă a c u m furia
n u era î n d r e p t a t ă a s u p r a ei.
- Este în o r d i n e , îi zise, p e acelaşi t o n blînd. A m
s c ă p a t d e ea. H a i d e în c a s ă , s c u m p o . Punîndu-şi un
braţ în jurul ei, o ajută s ă se ridice, c o n d u c î n d - o înă­
untru. A p o i o d u s e s p r e bucătărie; atunci e a se î n c o r d a
încercînd s ă se o p u n ă , dar el n u a v e a d e gînd s ă ac­
c e p t e a s e m e n e a mofturi.
- Este în regulă, o a s i g u r ă î n c ă o d a t ă , forţînd-o să
se a ş e z e p e u n s c a u n . Pari puţin c a m z d r u n c i n a t ă . Ce
ai d e b ă u t p e aici?
- A m ceai şi s u c d e p o r t o c a l e în frigider, îi r ă s p u n s e
pe o v o c e pierită.
- Eu m ă g î n d e a m la c e v a alcoolic. Ai c u m v a ceva
vin, lichior?
Ea s c u t u r ă d i n c a p .
- Nu beau alcool.
în c i u d a furiei d i n priviri, îi a r u n c ă u n zîmbet glumeţ.
314

- Eşti d e c i o puritană, eh? o întrebă. Bine, fie atunci


şi s u c d e p o r t o c a l e . Luă un pahar din d u l a p şi-l u m p l u
c u s u c d e p o r t o c a l e , d u p ă care i-l p u s e în mînă. Bea-I.
Pe tot, în v r e m e ce d a u e u u n telefon.
Faith s e a p u c ă s ă s o a r b ă ascultătoare, mai mult
pentru c ă îi d ă d e a c e v a d e făcut decît că ar fi avut
nevoie. Gray d e s c h i s e s e deja cartea d e telefoane, tre-
cîndu-şi d e g e t u l p e p r i m a p a g i n ă şi a p o i f o r m î n d un
număr.
- C u şeriful M c F a n e , v ă r o g .
Faith îşi înălţă c a p u l , d e o d a t ă foarte atentă. Gray o
privea, interzicîndu-i p a r c ă orice sunet d e protest.
- Mike, aici e Gray. Poţi veni la c a s a lui Faith Hardy?
M d a , v e c h e a c a s ă Clerburne. A primit o chestie tare
urîtă c u p o ş t a d e dimineaţă. O pisică moartă... M d a ,
exista şi o chestie d e aia.
Gray p u s e receptorul în furcă, iar Faith îşi drese
glasul.
- O ce chestie d e aia?
- O scrisoare d e a m e n i n ţ a r e . N-ai văzut-o?
Ea s c u t u r ă d i n c a p .
- N u . N-am văzut decît pisica. Un tremur îi trecu prin
t r u p , făcînd paharul să i se clatine în mînă.
El î n c e p u să c o t r o b ă i e prin dulapuri.
- Ce mai cauţi pe a c o l o ? vru să ştie Faith.
- C a f e a u a . D u p ă ce zahărul a contracarat efectul
ş o c u l u i , ai nevâie şi d e o d o z ă d e cofeină.
- O ţin în frigider. Raftul d e s u s .
Gray s c o a s e cutia, în v r e m e Ce ea îi d ă d e a indicaţiile
n e c e s a r e p e n t r u aparatul d e făcut cafeaua. Adevărul
era c ă se d e s c u r c a foarte bine, c u multă c o m p e t e n t ă
p e n t r u un o m b o g a t , care p r o b a b i l nu mai f ă c u s e aşa
c e v a n i c i o d a t ă la el a c a s ă , c u g e t ă Faith mai departe,
u m b r a unui zîmbet fluturîndu-i pe b u z e .
Imediat ce c a f e a u a a fost p u s ă la făcut, Gray îşi
315

trase u n s c a u n şi se a ş e z ă în fata ei atît d e a p r o a p e


încît g e n u n c h i i li se a t i n g e a u . N-o întrebă ce a n u m e se
întîmplase, ştiind p r o b a b i l c ă avea să r ă s p u n d ă la o
s u m e d e n i e d e întrebări atunci cînd avea să s o s e a s c ă
şeriful, iar ea îi fu r e c u n o s c ă t o a r e pentru tactul lui. Stă­
tea pur şi s i m p l u a c o l o , î m p r u m u t î n d u - i ceva din căldura
lui, în v r e m e c e ochii negri îi c e r c e t a u fata şi păreau să
se g î n d e a s c ă d a c ă s-o forţeze să înghită tot s u c u l , d a c ă
nu avea d e g î n d să-l b e a s i n g u r ă pe cît d e repede îşi
d o r e a el.
Pentru a preveni o a s e m e n e a acţiune, luă o înghi­
ţitură s ă n ă t o a s ă d i n pahar şi o b s e r v ă imediat c u m t e n ­
siunea d i n m u ş c h i i lui mai s c ă z u s e ceva.
- Să n u c u m v a să îndrăzneşti, m u r m u r ă . Fac tot ce-i
o m e n e ş t e posibil să m ă abţin să n u vărs din n o u .
Duritatea expresiei se mai d i m i n u a puţin atunci cînd
îi zîmbi amuzat.
- De u n d e ai ştiut la ce m ă g î n d e a m ?
- Felul în care te uitai la pahar şi a p o i la mine. Luă
încă o înghiţitură. A m crezut c ă Deese era şeriful.
- S-a p e n s i o n a t . Gray a v u d e o d a t ă i m p r e s i a că
amintirea ei d e s p r e şeriful Deese nu era u n a t o c m a i
p l ă c u t ă şi c ă p r o b a b i l d i n această c a u z ă îl privise atît d e
alarmată atunci cînd îl c e r u s e p e şerif. O să-ţi p l a c ă
Michael M c F a n e . Ce părere ai d e s p r e un a s e m e n e a
n u m e irlandez? Este c a m tînăr p e n t r u un a s e m e n e a
post şi este foarte interesat d e t e h n i c a avansată în d o ­
m e n i u . Mike f u s e s e şi el la c a b a n ă în n o a p t e a aceea, îşi
aminti Gray, dar Faith p r o b a b i l c ă n u ştia, p r o b a b i l că
nici n-ar fi putut să-l r e c u n o a s c ă . în ş o c u l d e atunci, toţi
poliţiştii erau d o a r nişte u m b r e în uniforme. N u m a i el şi
c u şeriful, s t ă t u s e r ă d e o p a r t e şi f u s e s e r ă înregistraţi d e
m e m o r i a ei.
C o n t r a d i c ţ i a uimitoare îşi f ă c u loc imediat în mintea
lui. Era clar c ă evita să-l întîlnească p e şeriful Deese,
316

dar n i c i o d a t ă n u arătase o a s e m e n e a p r e o c u p a r e în
relaţiile c u el. Fusese o b r a z n i c ă , p r o v o c a t o a r e , î n n e b u ­
nitoare, r e u ş e a să-l frustreze, d a r niciodată n u arătase
nici c e a mai m i c ă ezitare d e a fi s i n g u r ă în c o m p a n i a lui.
Nici p e el nu-l t u l b u r a s e v r e o u r m ă d e ezitare. Altfel
d e c e , a t u n c i cînd primise telefonul ei, deşi c r e d e a c ă va
trebui d o a r s ă a l u n g e v r e o pisică v a g a b o a n d ă din casă,
îşi a m î n a s e foarte p r o m p t o întîlnire d e afaceri, v e n i n d
a c o l o cît mai r e p e d e p u t u s e , în v r e m e ce protestele
înveninate ale M o n i c ă i î n c ă îi mai r ă s u n a u în urechi.
Faith îl s u n a s e să-i c e a r ă ajutorul, şi, indiferent d e cît de
m i n o r ă îi p ă r u s e a c e a p r o b l e m ă , avusese d e gînd s-o
ajute d a c ă era posibil. Pînă la u r m ă a reieşit că pro­
b l e m a n u era defel m i n o r ă , iar toate instinctele lui de
protejare f u s e s e r ă alertate p e dată. A v e a d e g î n d să afle
cine p u t u s e face u n lucru atît d e d e z g u s t ă t o r şi atunci
acel cineva avea să v a d ă c u m arăta iadul. Pumnii parcă-l
m î n c a u d e d o r i n ţ a d e a z d r o b i faţa vinovatului.
- Dar d e ce n-ai crezut c ă aş fi putut s-o fac chiar
eu? o î n t r e b ă c u blîndeţe în v r e m e ce privirile i se fixa­
seră p e c h i p , căutînd să p r i n d ă şi c e a mai m i c ă s c h i m ­
bare a expresiei. A m t o t încercat să te fac să părăseşti
oraşul, a ş a c ă , logic, e u ar trebui să fiu prima persoană
suspectată.
Ea î n c e p u s e s ă s c u t u r e d i n c a p mai î n a i n t e cal e!
s ă fi t e r m i n a t d e vorbit, m i ş c a r e a făcîndu-i părul să se
mişte p r o v o c a t o r în jurul feţei.
- T u n-ai face a ş a c e v a niciodată, îi declară c u c o n
vingere. A ş a c u m n u mi-ai fi lăsat nici primul bileţel.
El ezită, distras d e la savurarea încîntării d e a şti că
e a avea atîta încredere în el.
- Bileţel? Uimirea îi i m p r e g n a s e p a r c ă acel singur
cuvînt.
- De ieri. Cînd a m ieşit, a m găsit bileţelul p e scaunul
din faţă al maşinii.
317

- Şi i-ai raportat şerifului?


Ea s c u t u r ă iarăşi d i n c a p .
- Nu era o a m e n i n ţ a r e clară.
- Ce scria în el?
Privirea p e care i-o a r u n c ă era c a m şovăitoare şi
Gray se întrebă d e ce.
- C a s ă citez: „Taci d i n g u r ă d a c ă ştii ce e bine
pentru tine."
C a f e a u a era gata. Se ridică şi t u r n ă cîte o c a n ă
pentru fiecare.
- C u m o bei p e a ta? o întrebă a b s e n t pentru c ă
gîndurile î n c ă i se învîrteau în jurul bileţelului şi al p a c h e ­
tului, care d e a c e a s t ă d a t ă f u s e s e însoţit d e o a m e ­
ninţare mult mai clară. Aripile furiei negre îi fluturau în
faţa ochilor, d e - a b i a putîndu-se controla.
- Neagră.
îi d ă d u c a n a şi se a ş e z ă la fel c a şi înainte, la o
distanţă foarte mică. Ea ştia mai bine ca oricine să-i
citească expresia feţei, şi c e v a ce v ă z u s e acolo o alar­
mase, p e n t r u c ă imediat se lansă într-una. dintre m a n e ­
vrele învăluitoare p e care le f o l o s e a .
- O b i ş n u i a m să b e a u c a f e a u a c u o g r ă m a d ă d e
zahăr, n u m a i c ă d o m n u l G r e s h a m era diabetic. El s p u ­
nea c ă este mai uşor să renunţi la orice fel d e d u l c e
decît s ă te prosteşti c u îndulcitoarele sintetice, aşa că în
c a s ă n u exista nici măcar u n singur strop d e zahăr.
Desigur, d a c ă le-aş fi cerut, p r o b a b i l că mi-ar fi c u m ­
părat, dar n-am vrut să-i i n o p o r t u n e z c u aşa ceva.
D a c ă v o i s e să-l distragă, c u g e t ă Gray furios, reuşise
pe d e p l i n . Chiar d a c ă r e c u n o s c u s e manevra, asta n u
î n s e m n a c ă îşi p i e r d u s e eficacitatea, mal ales că se
folosise d e o m o m e a l ă atît d e interesantă.
- Cine-i d o m n u l G r e s h a m ? o întrebă, întrerupînd ş u ­
voiul vorbelor. S i m ţ e a deja arsura geloziei, întrebîndu-se
d a c ă n u c u m v a f u s e s e v r e u n tip c u care trăise înainte
318

să se fi m u t a t în Prescott.
Ochii d e u n v e r d e - f u m u r i u clipiră nedumeriţi.
- Soţii G r e s h a m a u f o s t părinţii mei a d o p t i v i .
O c a s ă d e a d o p ţ i e p e bănit D o a m n e ! Un p u m n rece
îi strînse s t o m a c u l . El îşi i m a g i n a s e viata ei c o n t i n u î n d la
fel d e s ă r a c ă şi d e c h i n u i t ă c a şi înainte să o fi dat afară
din c a s ă . D a c ă e r a realist, o c a s ă d e a d o p ţ i e b u n ă era
preferabilă faţă d e viaţa p e care o d u c e a , dar pentru
copii n u era d e l o c u ş o r să-şi p i a r d ă familiile, indiferent
cît d e n e n o r o c i t e , c a s ă fie aruncaţi a p o i la nişte străini
care-i l u a u p e n t r u banii ce-i plătea statul. Şi s ă nime­
rească la nişte o a m e n i c u m s e c a d e era o chestie de
mare n o r o c , în c e l mai b u n caz. O mulţime d e copii erau
maltrataţi şi se a b u z a d e ei în a c e s t e c a s e d e adopţie
pe bani şi p e n t r u o fată tînără care arăta c a Faith...
S u n e t u l roţilor p e pietriş s e m n a l ă s o s i r e a lui Michael.
- Rămîi aici, mîrîi Gray, ieşind p e u ş a d i n spate. îi
f ă c u s e m n c u m î n a lui M i k e care î n c e r c a să-şi scoată
t r u p u l l u n g d i n m a ş i n a d e patrulare, invitîndu-l c u un
gest în s p a t e l e c a s e i a c o l o u n d e lăsase cutia c u pisica.
M i k e veni g r ă b i t , faţa pistruiată strîmbîndu-i-se dez­
g u s t a t ă a t u n c i c î n d d ă d u c u ochii d e c a d a v r u .
- în s l u j b a a s t a a m v ă z u t o g r ă m a d ă d e treburi scîr
b o a s e , îi zise p e u n t o n a m a b i l , în v r e m e c e cercetă cu
atenţie cutia^ d a r mai sînt unele chestii care î n c ă îmi
întorc s t o m a c u l p e d o s . De ce n a i b a s ă f a c ă cineva aşa
c e v a c u u n a n i m a l n e a j u t o r a t ? Ai manevrat cutia mai
neatent c u m v a ?
- A m p u s m î n a p e e a d o a r c a s-o s c o t d i n casă. Am
fost atent s ă n u ating decît partea d i n faţă stînga şi
spatele în p a r t e a d r e a p t ă . N u ştiu cît a atins-o Faith pîna
s-o d e s c h i d ă . O r i c u m m - a m folosit d e u n stilou c a sa
d e s f a c părţile laterale, a d ă u g ă . Pe u n a dintre ele este şi
un mesaj.
319

Mike se folosi d e a c e e a ş i tehnică, scotînd din b u z u ­


nar u n pix. îşi ţ u g u i e buzele atunci cînd citi mesajul
înscris c u litere d e tipar negre, scrise probabil c u o
c a r i o c a foarte g r o a s ă : Pleacă din Prescott sau o s-o
sfirşeşti precum pisica.
- O să iau c h e s t i a a s t a c u m i n e , s ă v ă d d a c ă p o t
s ă s c o t c e v a a m p r e n t e . P u n g a d e plastic e s t e c e a
mai b u n ă posibilitate, p e n t r u c ă n-a fost atinsă deloc.
A r u n c ă o privire în direcţia casei. Ea e bine?
- Era destul d e z d r u n c i n a t ă cînd a m ajuns e u , dar
a c u m s-a calmat.
- Bine. F o l o s i n d u - s e tot d e pix, Mike închise cutia la
loc, rămînînd s-o privească încruntat.
Gray îşi lăsă şi el privirile în j o s şi văzu c e e a ce nu
o b s e r v a s e d e p r i m a dată.
- La n a i b a ! N u are nici o ştampilă poştală. Era aşe­
zată d e a s u p r a c o r e s p o n d e n ţ e i , aşa c ă a m crezut că şi
asta a fost trimisă tot prin p o ş t ă .
- N e h . C i n e v a a a d u s - o p e r s o n a l . Hai înăuntru să
v e d e m d a c ă nu c u m v a a auzit ceva, sau d a c ă n-a o b ­
servat v r e o maşină.
Intrară în bucătărie şi Gray o b s e r v ă imediat c ă Faith
r ă m ă s e s e în acelaşi loc, s o r b i n d u - ş i cafeaua. îşi ridică
privirea, e x t r a o r d i n a r d e c a l m ă , d e ş i b ă n u i a l a lui era
că acel c o n t r o l al ei atîrna d o a r d e cîteva fire foarte
subţirele.
Imediat se ridică în picioare, privindu-l pe Mike.
- D o a m n ă . Atinse b o r u l pălăriei c u degetele. Eu sînt
Michael M c F a n e , şeriful din oraş. Credeţi c ă puteţi răs­
p u n d e la cîteva întrebări? '
- Desigur, îi zise ea. N-aţi vrea o c a n ă c u cafea?
- Chiar v ă r o g .
- Zahăr s a u frişca?
- N u m a i zahăr.
320

Imediat c e prezentările şi gesturile de politeţe fură


terminate, Faith s e întoarse la s c a u n u l s ă u . Gray ră­
m a s e alături d e e a , proptit d e m a s a e n o r m ă . Mike pre­
feră s ă se r e z e m e d e c h i u v e t ă c u picioarele încrucişate
la nivelul gleznelor.
- U n d e aţi găsit cutia a c e e a ?
- în cutia d e scrisori.
- N u există nici o ş t a m p i l ă p o ş t a l ă s a u t i m b r u . Asta
î n s e a m n ă c ă n-a f o s t livrată prin p o ş t ă , aşa c ă a m
p r e s u p u s c ă c i n e v a a p u s p a c h e t u l în cutie d u p ă ce
p o ş t a ş u l v-a a d u s c o r e s p o n d e n t a . N i m e n i n u t r e b u i e
s ă s e f o l o s e a s c ă d e cutia a c e e a în afară d e slujbaşii d e
la p o ş t ă , c a atare p r o b a b i l cel care a a d u s cutia a tre­
buit s ă a ş t e p t e c a p o ş t a ş u f s ă plece. Aţi auzit c u m v a
p o ş t a ş u l t r e c î n d s a u aţi v ă z u t v r e o altă m a ş i n ă prin
zonă?
Faith s c u t u r ă din c a p .
- N-am f o s t a c a s ă . A m plecat d e d i m i n e a ţ ă la c u m ­
părături. M-am întors, a m aranjat pachetele d u p ă care
a m ieşit să-mi iau c o r e s p o n d e n ţ a .
- Este c i n e v a s u p ă r a t p e d u m n e a v o a s t r ă ? Cineva
care ar trimite o pisică m o a r t ă c a să se răzbune?
S c u t u r ă iarăşi d i n c a p .
- Ieri a găsit q n alt bileţel în m a ş i n ă , interveni Gray.
- Ce fel d e bileţel? C e s p u n e a în el?
- Să-mi ţin g u r a d a c ă ştiu c e e bine p e n t r u mine, îi
r ă s p u n s e Faith.
- L-aţi păstrat c u m v a ?
Faith oftă, îi a r u n c ă lui Gray o privire îngrijorată şi
p l e c ă să a d u c ă biletul. Se întoarse, ţinînd foaia d e hîrtio
d e u n colţ.
- Pune-I p e bufet, o sfătui Mike. N u vreau s ă pun şi
eu mîna p e el.
Ea îi ascultă o r d i n u l , iar Gray se repezi într-acolo ca
321

să p o a t ă citi alături d e Mike. Era scris c u aceleaşi litere


de tipar şi c u a c e e a ş i c a r i o c a pe care o d e s c o p e r i s e r ă
şi pe cutie. Nu mai pune şi alte întrebări despre Guy
Rouillard, ţine-ţi gura dacă ştii ce este bine pentru tine.
Gray se uită la ea a m e n i n ţ ă t o r , a c u m î n ţ e l e g î n d d e
d e p l i n privirea îngrijorată p e care i-o aruncase.
- în regulă, mîrîi. Ce-ai mai p u s la cale a c u m ?
- Ştiu t o t atît d e multe c a şi tine, îi r ă s p u n s e ea c u o
blîndeţe care a s c u n d e a tot atît d e multe pe cît d ă d e a la
iveală.
- Ei bine, oftă M i k e scărpinîndu-se pe o falcă. Ce
are de-a f a c e tatăl t ă u c u p o v e s t e a asta, Gray?
- D o m n i ş o a r a B ă g ă c i o a s ă a p u s întrebări d e s p r e el
prin t o t o r a ş u l . Se î n c r u n t ă în direcţia ei.
- Şi d e c e ar d e r a n j a p e cineva chestia asta aşa d e
tare încît să-i trimită u n a s e m e n e a bileţel şi apoi să-i
p u n ă pisica m o a r t ă în cutia poştală?
- Pe m i n e m ă d e r a n j e a z ă al dracului d e rău, îi răs­
p u n s e Gray cinstit. N u vreau c a m a m a şi M o n i c a s ă fie
iarăşi s u p ă r a t e d i n c a u z a unei bîrfe v e c h i . Dar nu ştiu pe
cine altcineva ar mai p u t e a să deranjeze şi încă aşa de
tare.
Şeriful r ă m a s e tăcut, cu ochii ascunşi pe d u p ă
p l e o a p e în v r e m e ce gîndea.
- La suprafaţă, v o r b i într-un tîrziu, t u eşti cel mai
p r o b a b i l s u s p e c t , Gray. Faith î n c e r c ă s ă protesteze, dar
el îi f ă c u s e m n s ă t a c ă . Bănuiesc c ă ştii şi tu treaba
asta, c u t o a t e bileţelele astea c u tot, i se adresă direct
lui Faith. A ş a c ă asta m ă face să m ă întreb d e ce a
trebuit să-l s u n i t o c m a i p e el în loc s ă suni la depar­
tamentul şerifului.
- Ştiam foarte bine c ă nu el mi-a trimis biletul sau
cutia.
- N u e nici u n secret c ă n-ai fost d e l o c fericit atunci
322

cînd d o a m n a s-a mutat î n a p o i în oraş, zise mai departe


Michael, privindu-l d e a c e a s t ă d a t ă pe Gray.
- N u , n-am fost p r e a încîntat. Nici a c u m nu sînt.
Gura lui Gray se c u r b ă într-un zîmbet lipsit d e veselie.
N u m a i c ă bileţelele d e ameninţare şi pisicile m o a r t e nu
sînt d e l o c stilul m e u . Eu îmi rezolv răfuielile la lumină.
- La naiba, eu ştiu asta foarte bine. Mă întrebam
doar d e c e d o a m n a Hardy te-a sunat t o c m a i pe tine
pentru ajutor.
Gray sfornăi dispreţuitor.
- la î n c e a r c ă să ghiceşti şi singur.
- B ă n u i e s c c ă deja mi-am dat s e a m a .
- A t u n c i încetează s ă te mai porţi ca un d o b i t o c .
Şeriful n u p ă r u d e l o c jignit, ci doar rînji înţelegător.
Un m o m e n t mai tîrziu însă, redeveni şerif, o c u p î n d u - s e
d e afacerea p e n t r u care v e n i s e .
- Aş vrea c a a m î n d o i să veniţi pînă la clădirea muni­
cipală, c a s ă vă p o t lua a m p r e n t e l e , şi a p o i să verific
biletul şi cutia p e n t r u seturile d e a m p r e n t e care nu se
potrivesc c u ale voastre. D o a m n ă Hardy, v a trebui să ne
daţi şi o declaraţie.
- în regulă. Să-mi iau d o a r cheile. Faith se ridică şi
Gray o prinse d e braţ.
- Te c o n d u c e u .
- Dar n u e s t ş nevoie s ă faci d u p ă a c e e a tot drumul
î n a p o i pînă aici...
- A m s p u s c ă te d u c e u . Implacabil, îşi lăsă privirea
a s u p r a ei, încercînd să-şi i m p u n ă voinţa. Ea părea teribil
d e iritată, dar cel puţin renunţase să mai protesteze, iar
şeriful rînji iarăşi încîntat.
Gray o c o n d u s e afară, d u p ă care o aşeză în scaunul
luxos, din piele, al Jaguar-u\u\.
- Nu era nevoie să m ă d u c i tu, îi zise m o r o c ă n o a s a
în v r e m e ce-şi p u n e a c e n t u r a d e siguranţă.
323

- Ba sigur c ă d a , d a c ă vreau să stau d e v o r b ă c u


tin^
- Ce mai e d e s p u s ?
Gray porni m a ş i n a , întorcînd p e alee, urmînd maşina
d e patrulare a şerifului în s u s p e autostradă.
- Mi se pare evident c ă v r e u n n e b u n are ce are c u
tine. Ai fi mult mai în s i g u r a n ţ ă u n d e v a în afară d e Pres­
cott.
Faith îi feri privirile, întorcîndu-le împietrite spre fe­
reastră.
- N u ţi-a trebuit prea mult s ă ataci p r o b l e m a frontal,
îi r ă s p u n s e înţepată.
- Vrăjitoare încăpăţînată c e eşti, chiar nu-ţi intră în
c a p u l ăla roşcat c ă ai p u t e a fi în mare pericol?
CApiîolul 1 5

Pînă să a j u n g ă să p ă r ă s e a s c ă clădirea municipală,


Faith deja fierbea d e furie, deşi pînă atunci reuşise s-o
m e n ţ i n ă s u b c o n t r o l . Gray o b ă t u s e la c a p tot d r u m u l
spre oraş c a să se m u t e d e a c o l o , şi, spre marea ei
mînie, şeriful M c F a n e f u s e s e a b s o l u t d e a c o r d c ă nu era
d e l o c în s i g u r a n ţ ă , trăind s i n g u r ă şi fără vecini mai apro­
piaţi. Faith î n s ă protestase spunîndu-le c ă d a c ă pleca,
bileţelele şi hărţuirea ar fi încetat şi ele, iar partea vi­
n o v a t ă ar fi fost foarte m u l ţ u m i t ă c ă - şi atinsese s c o p u l .
Şi nu prea v o i a să-i d e a a c e a s t ă satisfacţie.
Şeriful f u s e s e d e a c o r d şi d e această d a t ă c u logica
ei, s p u n î n d u - i c ă t r e b u i a să-i laude curajul, dar c ă b u -
nul-simţ c a m depîăşise m ă s u r a . Pentru c ă efectiv putea
fi rănită în cele din u r m ă .
Şi ea f u s e s e d e a c o r d c u el, din acel p u n c t d e ve­
dere, dar n u se clintise d e p e poziţii nici c u u n cen­
timetru. A c u m c ă t r e c u s e d e faza ş o c u l u i , p u t e a vedea
foarte bine c a u z a şi efectul. Pisica m o a r t ă î n s e m n a de
fapt c ă se a p r o p i a s e mult d e adevărul c u privire la Guy
Rouillard şi, d a c ă pleca în acel m o m e n t , n u avea să mai
ştie n i c i o d a t ă c u siguranţă. Şeriful şi Gray c r e d e a u că
cineva o hărţuia; ea însă ştia c ă era c e v a c u mult mai
325

serios. T r e b u i s e c h i a r s ă l u p t e c u tentaţia d e a le s p u n e
c e se a s c u n d e a d e f a p t în s p a t e l e biletelor şi al pisicii;
însă d a c ă s e afla c u m v a c â s u g e r a s e că Guy fusese
omorît, asta ar fi alertat v i n o v a t u l s a u vinovata şi ar fi
fost c u mult mai dificil de p r i n s . A ş a c ă păstrase t ă ­
cerea, iar frustrarea o f ă c u s e n e r v o a s ă .
Putuse i g n o r a a r g u m e n t e l e şerifului c ă ar fi trebuit
să p l e c e ; ale lui Gray î n s ă îi m e r s e s e r ă direct la inimă.
Sugestiile a m a b i l e se d e t e r i o r a s e r ă destul d e mult spre
c o m e n z i f u r i o a s e în v r e m e c e p ă r ă s e a u clădirea m u n i ­
cipală p e n t r u a s e î n t o a r c e la e a a c a s ă .
- Pentru ultima d a t ă , nu! ţ i p a s e pentru a cincizecea
o a r ă în v r e m e c e s e u r c a u - î n maşină. O mulţime d e
c a p e t e se întoarseră în acel m o m e n t în direcţia lor.
- Rahat, m u r m u r ă Gray. Pentru un bărbat care
d o r e a s ă evite c u o r i c e c h i p bîrfa, f u s e s e destul de
bătător la o c h i în z i u a a c e e a . Jaguar-u\ n u era d e l o c o
m a ş i n ă o b i ş n u i t ă , c a r e s ă t r e a c ă neobservată, iar Faith
ora g e n u l d e f e m e i e c a r e f ă c e a c a p e t e l e tuturor să se
întoarcă d u p ă ea. O m u l ţ i m e d e o a m e n i o b s e r v a s e r ă
p r o b a b i l c ă o a d u s e s e î n o r a ş , intrase î m p r e u n ă c u ea
in c l ă d i r e a m u n i c i p a l ă , c a d u p ă a c e e a s ă plece î m ­
p r e u n ă c u ea, fără s ă m a i f i e m e n ţ i o n a t şi faptul c ă
j l p a s e a ş a d e tare la el. E i , a s t a e r a / n u mai p u t e a face
nimic a c u m . D a c ă ar fi f o s t s-o ia d e la c a p ă t şi s ă f a c ă
faţă la t o t c e e a c e f u s e s e , a r fi p r o c e d a t exact la fel.
Faith î n c h i s e cele d o u ă c a p e t e ale centurii d e s i g u ­
ranţă.
- Ştiu că t u n-ai nici o l e g ă t u r ă c u cele d o u ă bilete
• a u c u pisica, îi zise c u o v o c e furioasă. Dar nici n u te
dai în lături c a s ă le f o l o s e ş t i î n propriul t ă u avantaj,
aşa-i? Ai vrut s ă plec î n c ă din p r i m a zi şi nu-ţi convine
rioloc c ă j n ă o p u n m e r e u d o r i n ţ e l o r tale.
El îi a r u n c ă o privire a s p r ă , a m e n i n ţ ă t o a r e , în v r e m e
ce î n c e r c a s ă iasă d i n î n g h e s u i a l a d i n piaţă.
326

- N u c u m v a să crezi t r e a b a asta chiar şi un minut, îi


zise încet. D a c ă chiar aş fi vrut, te-aş fi g o n i t în mai
puţin d e j u m ă t a t e d e oră, însă n u m-am putut hotărî.
- N u z ă u ? m u r m u r ă ea, î m p r u m u t î n d t o n u l u i t o a t ă
n e î n c r e d e r e a ei. Dar d e c e s ă n u m ă fi s c o s în p u m n i ?
- Pentru d o u ă motive. Unul ar fi c ă n u ai meritat
d e l o c c e e a c e s-a întîmplat în u r m ă c u d o i s p r e z e c e ani
şi n u v o i a m să te tratez iarăşi în acelaşi fel. îşi m u t ă
privirea d e p e s t r a d ă c a să şi-o p o a t ă trece a s u p r a
trupului ei, întîrziind mai mult a s u p r a sînilor şi pîntecului.
Şi cel de-al d o i l e a motiv îl c u n o ş t i la fel d e bine c a şi
mine.
A d e v ă r u l celor s p u s e rămase atîrnat între ei, t e n ­
s i u n e a atingînd a p r o a p e p u n c t u l d e fierbere. O dorea.
Şi ea ştia foarte bine asta... o h , d a , a p r o a p e d e la b u n
î n c e p u t , c u s i g u r a n ţ ă d e la sărutul incendiar din New
Orleans. N u m a i c ă el o d o r e a n u m a i în termenii impuşi
d e el. V o i a s-o d u c ă în v r e o c ă s u ţ ă elegantă cît mai
d e p a r t e d e Prescott, cît mai d e p a r t e d e bîrfă, încît legă­
tura lui c u ea să n u - i deranjeze familia. Circumstanţele
ar fi perfecte p e n t r u el, p e n t r u c ă şi-ar fi realizat amîn-
d o u ă intenţiile, să s c a p e d e ea din oraş şi să fie în
acelaşi t i m p a m a n t a lui şi t o a t e dintr-o s i n g u r ă lovitură.
- N-am să te las s ă m ă ascunzi d e p a r c ă aş fi ceva
d e ruşine, îi zise c u ochii trişti şi înfierbîntaţi p e care i
aţintise d r e p t înainte s p r e parbriz. Dacă n u te poţi apro
pia d e m i n e pe faţă, în văzul tuturor, atunci stai naibii cît
mai d e p a r t e posibil.
El lovi c u p u m n u l în v o l a n .
- Dă-o naibii, Faith! Pisica n-a fost trimisă d e corni
tetul d e întîmpinare al oraşului. M ă g î n d e s c d o a r la sigu
ranţa ta. Da, m-ar m u l ţ u m i al dracului d e mult d a c ă te-ai
m u t a într-un alt oraş. M a i c ă - m e a m ă î n n e b u n e ş t e pur şi
s i m p l u , dar asta n u î n s e a m n ă c ă vreau să-i fac rău
T r e b u i e n e a p ă r a t s ă m ă a c u z c-o i u b e s c în c i u d a tuturor
327

defectelor ei? T u ştii c u m să dai înapoi pumnii primiţi,


numai c ă ea nu ştie. Şi sînt un ticălos l a c o m ; vreau tot
ce-i mai b u n p e n t r u ea şi în acelaşi t i m p te vreau şi pe
tine. Dacă te muţi, atunci a m p u t e a avea o relaţie ex­
celentă fără să t r e b u i a s c ă să-mi fac griji că aici este
vreun n e b u n care de-abia aşteaptă să împlînte cuţitul în
tine.
- A t u n c i nu-ţi face griji. Lasă-mă pe mine să mi le
fac.
El s c o a s e un s u n e t d e furie reţinută şi frustrare.
- N-ai d e g î n d să cedezi nici măcar c u un sfert de
pas, nu?
î n c ă o dată, Faith trebui să lupte c u impulsul d e a-i
s p u n e c ă era neapărat necesar să rămînă pe locul ei,
pentru motive care m e r g e a u mult mai departe de pro­
priile lor neînţelegeri. Dar, c u indispoziţia în care se afla
Gray, n-ar fi crezut-o s u b nici o f o r m ă .
Ieşiseră din o r a ş şi ş o s e a u a era a p r o a p e liberă. C u -
rînd Gray avea s ă întoarcă p e artera s e c u n d a r ă , pe
d r u m u l ce m e r g e a direct la ea a c a s ă . Pînă atunci nici nu
o b s e r v a s e cît d e izolată era c a s a ei, cel puţin nu din
p u n c t u l d e v e d e r e al vulnerabilităţii ei. Pînă atunci se
b u c u r a s e d e liniştea şi d e p a c e a din jur, d e spaţiul larg
d e s c h i s . Blestemat să fie nevăzutul şi neştiutul inamic
pentru c ă îi d i s t r u s e s e plăcerea d e a se fi întors acasă!
N u mai s c o a s e nici un cuvînt pînă cînd Gray nu
întoarse m a ş i n a pe alee. Era d u p ă - a m i a z a tîrziu şi s o a ­
rele c e a p u n e a învăluise micuţa c a s ă într-un auriu-stră-
lucitor. în scurt t i m p reuşise s ă se a d a p t e z e în locul
• c e l a , instalată între propriile ei lucruri, înconjurată d e
zidurile casei ei, s u b a c o p e r i ş u l ce-i aparţinea. Să plece
d e a c o l o ? Nu-şi p u t e a i m a g i n a aşa ceva.
- R ă s p u n d e - m i la o întrebare, îi zise, c u o mînă deja
• ş e z a t ă pe m î n e r u l uşii. N u v r e a u s ă a m o a v e n t u r ă
ou tine, indiferent d e locul în care voi sta. Asta îţi mai
328

r e d u c e c e v a d i n îngrijorarea p e n t r u siguranţa mea?


El o opri să c o b o a r e , strîngîndu-şi degetele în jurul
încheieturii ei. Ochii îi erau aprinşi d e mînie, dar preferă
să nu r ă s p u n d ă insultei strecurate în întrebare, ci răs­
p u n s e afirmaţiei făcute înainte.
- Te pot face să te răzgîndeşti, îi zise c u blîndeţe.
A m î n d o i o ştim foarte bine.
Faith d e s c h i s e uşa, iar el îi permise să c o b o a r e ,
mulţumit c ă a v u s e s e ultimul cuvînt. Deseori se întîmpla
aşa, c u g e t ă ea. A v e a el un fel d e a î m p i n g e conversaţia
mai d e p a r t e decît şi-ar fi dorit ea, aşa încît unicul ei
r ă s p u n s s ă rămînă la u r m ă tăcerea.
îşi d ă d u s e a m a c ă el r ă m ă s e s e nemişcat în maşină
pînă cînd intră în c a s ă fără p r o b l e m e . A v e a dreptate,
blestemat să fie. O p u t e a f a c e să se răzgîndească, fără
efort s a u d o a r c u foarte p u ţ i n . Afirmaţia ei fusese o
c a c i a l m a , dar nu o m i n c i u n ă . Era adevărat c ă nu voia
d o a r să a i b ă o aventură c u el, dar prin asta n u voise să
se înţeleagă c ă ar fi fost c a p a b i l ă să-i reziste. Dacă el ar
fi insistat s ă intre în c a s ă î m p r e u n ă c u ea, p r o b a b i l că
n u m a i d u p ă u n singur sărut, l-ar fi lăsat s-o c o n d u c ă
fără j e n ă în dormitor. De-abia d u p ă a c e e a ar fi început
şi regretele.

- Gray, la ce m a m a naibii te-ai gîndit atunci? îl în


t r e b ă Alex iritat. Să mergi c u ea prin oraş, să vă certaţi
în faţa clădirii m u n i c i p a l e . D o a m n e , aţi fost văzuţi do
j u m ă t a t e d e oraş, iar cealaltă jumătate a auzit despre
asta în mai puţin d e j u m ă t a t e d e o r ă d u p ă aceea.
M o n i c a îşi înălţă c a p u l , întorcîndu-şi ochii plini do
o r o a r e s p r e Gray. Lui Gray îi v e n e a să-l o m o a r e pe Alex
329

pentru c ă a d u s e s e pe t a p e t acel subiect.


- î n c e r c a m s-o c o n v i n g s ă plece, îi r ă s p u n s e scurt,
şi chiar şi fără s ă se uite, s i m ţ e a t e n s i u n e a crescîndă în
trupul M o n i c ă i . Cineva îi j o a c ă feste murdare. Astăzi,
acel cineva i-a p u s în cutia d e scrisori o cutie c u o
pisică m o a r t ă î n ă u n t r u .
- O pisică m o a r t ă ? se strîmbă Alex. Este d e z g u s ­
tător. Dar d e ce se afla în m a ş i n a ta?
- M-a s u n a t atunci cînd a găsit...
- Dar d e c e să te c h e m e t o c m a i pe tine? întrebă
M o n i c a plină d e r a n c h i u n ă .
- A ş a . Gray îşi d ă d e a s e a m a c ă acel r ă s p u n s nu era
nici suficient şi nici nu î n d e m n a la întrebări mai a m ă ­
nunţite, dar nu-i p ă s a . L-am s u n a t şi pe Mike şi a venit şi
el a c o l o . D u p ă care ne-a zis s ă m e r g e m amîndoi la
d e p a r t a m e n t u l lui c a să ne ia amprentele... M o n i c a ţipă
înăbuşit... şi c u m Faith era î n c ă z g u d u i t ă , a m d u s - o eu
pînă a c o l o c u m a ş i n a .
- Dar d e c e a fost nevoie s ă ţi se ia amprentele?
întrebă M o n i c a înspăimîntată. Te-a acuzat p e tine c ă ai
fi făcut-o?
- N u , dar a m p u s mîna p e cutie. Dacă Mike nu ştie
care a n u m e dintre a m p r e n t e sînt ale noastre, nu ar
p u t e a s p u n e care sînt ale ticălosului care a făcut aşa
ceva.
M o n i c a îşi m u ş c ă buzele.
- Şi a găsit ceva?
- N u ştiu. D u p ă ce a terminat d e c o m p l e t a t raportul,
am d u s - o a c a s ă .
- Şi are d e g î n d să se m u t e d e aici? întrebă Alex.
- La naiba, nici prin c a p nu-i trece. S-a încăpăţînat
oumplit d i n c a u z a asta. Nu se încăpăţînase deloc. Se
n ă s c u s e încăpăţînată. Se î m p i n s e mai d e p a r t e d e birou,
d u p ă care se ridică în picioare. O s ă ies puţin.
330

- A c u m ? întrebă M o n i c a uimită. Unde?


- Pur şi s i m p l u pe afară. Era la fel de neliniştit şi d e
nervos c a şi un armăsar care simţise d e la distanţă o
iapă în călduri, dar la care nu putea ajunge. Sîngele îi
g o n e a c u viteză prin v e n e îndemnîndu-l la acţiune, orice
fel de acţiune. Simţea c ă ar fi trebuit să fie o furtună cu
»
j ^

t u n e t e , dar cerul era s e n i n şi v r e m e a c a l m ă şi această


lipsă d e d e s c ă t u ş a r e , fie şi a naturii, îl irita. Nu ştiu pe la
ce o r ă o s ă m ă întorc. Alex, p e hîrtiile astea o să ne
uităm mîine.
M o r o c ă n o a s ă , îngrijorată, M o n i c a îl privi ieşind din
încăpere. î n c e p u iarăşi să-şi m u ş t e buzele. Ei i se părea
că Gray se lipea tot mai mult d e femeia aia Devlin. Nu
p u t e a înţelege c u m d e p u t e a s ă f a c ă aşa ceva, mai ales
d u p ă t o a t ă suferinţa prin care t r e c u s e familia. Şi Michael
c a r e f u s e s e la e a a c a s ă ! M o n i c a n u v o i a să-l ştie
nicăieri în a p r o p i e r e a lui Faith Devlin; femeile alea erau
c a şi păienjenii, ţesîndu-şi plase mici şi lipicioase care
să-i p r i n d ă pe bărbaţii destul d e fraieri s ă se apropie
prea mult d e ele.
Alex s c u t u r ă din c a p , c u ochii îngrijoraţi.
- M ă d u c să-i s p u n n o a p t e b u n ă m a m e i tale, îi zise,
d u p ă care se a p u c ă să urce scările. Noelle se retrăsese
în propriul ei s a l o n , a p r o a p e imediat d u p ă cină, spunînd
c ă era obosită» deşi adevărul era c ă se simţea mult mai
bine la etaj.
Alex r ă m a s e s u s c a m o j u m ă t a t e d e oră. M o n i c a era
î n c ă în b i r o u atunci cînd îl auzi c o b o r î n d , c u paşi mai
înceţi decît atunci cînd urcase. Se a p r o p i e d e uşă după
care se o p r i , privind-o. M o n i c a îşi înălţă c a p u l şi îl privi
la rîndu-i împietrită. Mîna lui se î n d r e p t ă c u o mişcare
fluidă s p r e întrerupător. M o n i c a î n g h e ţ ă d e teroare, cu
aerul r ă m a s captiv în plămîni, în v r e m e ce el stingea
lumina.
331

- D r a g a m e a ! îi ş o p t i , iar M o n i c a îşi d ă d u s e a m a c ă
acele cuvinte erau d e fapt destinate femeii d e la etaj.

Faith se învîrtea prin c a s ă , incapabilă s ă stea locului


să se uite la televizor s a u s ă citească. în pofida încă-
pătînării c u care insistase s ă rămînă, era mult mai în­
grijorată decît ar fi vrut s ă a d m i t ă . Fusese obligată să-şi
ia inima în dinţi c a să intre în bucătărie, pentru că a m i n ­
tirea cutiei aceleia era î n c ă atît d e puternică. Fusese o
mare uşurare să v a d ă m a s a g o a l ă , să d e s c o p e r e c ă
amintirea d i s p ă r e a tot mai mult în v r e m e ce-şi pregătea
ceva uşor d e mîncare. Dar, uşor s a u n u , nu reuşise să
mănînce decît j u m ă t a t e .
A p o i o s u n ă iarăşi p e Renee. îşi d ă d e a s e a m a că
era mult prea r e p e d e , dar u n instinct d e care habar nu
avusese pînă atunci o f ă c u s e s ă se întindă d u p ă telefon
ca să v o r b e a s c ă c u m a m a , n u atît p e n t r u reconfortare ci
pentru c ă între ele exista o altă verigă d e legătură încă
şi mai puternică, bărbaţii Rouillard.
Spre m a r e a ei uşurare, r ă s p u n s e chiar Renee. Dacă
ar fi r ă s p u n s b u n i c a , Faith îşi d ă d e a . s e a m a c ă Renee
nici m ă c a r n u s-ar fi gîndit să mai stea d e v o r b ă c u ea.
- M a m ă , îi zise, uimită să c o n s t a t e c ă v o c e a îi c a m
tremura. A m nevoie d e ajutor.
La celălalt c a p ă t al firului se lăsă tăcerea, c a d u p ă
cîteva m o m e n t e Renee s-o întrebe îngrijorată:
- Ce s-a întîmplat? îngrijorarea d e m a m ă n u prea era
p u n c t u l ei forte.
- C i n e v a mi-a lăsat o pisică m o a r t ă în cutia d e scri-
• o r i şi a m mai şi primit cîteva bilete d e ameninţare,
332

care-mi s p u n e a u s ă încetez c u întrebările d a c ă n u vreau


s-o sfîrşesc c a şi pisica. N u ştiu cine face aşa ceva...
- Ce fel d e întrebări?
Faith ezită, speriată c a Renee să nu-i trîntească tele­
f o n u l în nas.
- D e s p r e Guy, a d m i s e în cele din urmă.
- Dă-o naibii, Faith! ţ i p ă Renee. Doar ţi-am s p u s să
nu te mai b a g i u n d e nu-ţi fierbe oala, dar ai stat s ă mă
asculţi? N u , a trebuit să răscoleşti iarăşi tot rahatul şi
a c u m p u t o a r e a e prea tare pentru tine. Dacă nu încetezi
c u chestia asta o să fii omorîtă.
- Cineva l-a omorît pe Guy, aşa-i? Şi tu ştii cine a
făcut-o. De asta ai şi plecat.
Renee răsuflă precipitat şi p a r c ă din greu pentru că
se a u z e a de-a lungul liniei.
- Nu te mai b ă g a în chestia asta, o imploră. Nu pot
să s p u n , a m p r o m i s să n u s p u n niciodată, nimănui...
Pentru c ă el are brăţara m e a . M-a ameninţat c ă d ă vina
pe mine d a c ă s p u n ceva, cuiva, a zis că p u n e brăţara în
locul în care ar părea că eu şi c u Guy ne-am certat şi ca
eu l-am omorît.
D u p ă săptămîni întregi d e s u s p i c i u n i , d e treceri în
revistă a vechilor bîrfe şi d u p ă ce nimerise în perma
nenţă peste d r u m u r i înfundate, s ă a u d ă d e o d a t ă ade
vărul, era uimitor. Lui Faith îi trebui un m o m e n t ca' să-şi
revină d u p ă $oc, să-l a b s o a r b ă .
- L-ai iubit pe Guy, îi zise c u o v o c e în care răsuna
c o n v i n g e r e a . Nu l-ai fi putut omorî.
Renee î n c e p u s ă plîngă. Nu erau s u s p i n e z g o m o
t o a s e menite să a t r a g ă simpatia. Lacrimile se simţeau
d o a r în v o c e a care se î n g r o ş a s e d e o d a t ă .
- El a fost singurul b ă r b a t pe care l-am iubit vreo
dată, îi zise şi Faith îşi d ă d u s e a m a c ă indiferent daca il
iubise s a u nu pe Guy, ea c r e d e a că aşa era şi deocarn
d a t ă era suficient.
333

- Ce s-a întîmplat, m a m ă ?
- N u p o t să-ti s p u n . . .
- M a m ă , te r o g . Disperată, Faith se a p u c ă să caute
în minte un motiv destul d e b u n încît s-o intereseze pe
Renee. T r e b u i a foarte mult c a s ă t r e a c ă peste interesul
strict p e r s o n a l al m a m e i ei şi, în acel caz, Faith n-o
putea d e l o c învinovăţi c ă avea grijă doar d e ea însăşi.
S i n g u r u l l u c r u c a r e d e p ă ş i s e e g o i s m u l lui Renee şi
grija d e propria-i p e r s o a n ă f u s e s e lăGomia. M a m ă , din
p u n c t u l d e v e d e r e al o a m e n i l o r d e pe aici, Guy este
încă în viată, p e u n d e v a printr-un alt stat. Nu a fost
declarat m o r t şi asta î n s e a m n ă c ă testamentul lui n-a
fost î n c ă citit.
Renee s u s p i n ă z g o m o t o s , dar cuvîntul „testament" îi
a c a p a r a s e interesul.
- Şi ce-i c u asta?
- D a c ă ţi-a lăsat c u m v a şi ţie ceva, asta trebuie să
fie scris în t e s t a m e n t . Ai fi putut avea o mulţime d e bani
în toţi aceşti ani care au trecut.
- M e r e u mi-a s p u s c ă o să a i b ă grijă d e mine. O
n o t ă d e jale se strecură în t o n u l lui Renee. Respiră
adînc c a p e n t r u a se c a l m a şi Faith îşi d ă d u s e a m a c ă
luase o hotărîre. Ne-am întîlnit la c a s a d e vară, c a d e
obicei, c o n t i n u ă Renee. Deja... ştii t u . T e r m i n a s e m . Ori­
c u m e r a m î n c ă în pat pe întuneric şi stăteam d e v o r b ă
cînd a venit c u maşina. N u ştiam cine a n u m e era, iar
Guy a sărit din pat şi şi-a p u s pantalonii d e t e a m ă c a nu
c u m v a să fie v r e u n u l dintre copiT. De nevastă-sa nu-şi
făcea griji p e n t r u c ă ştia foarte bine c ă n-o interesa.
S-au d u s în d e p o z i t u l d e pe a p ă c a să stea d e
vorbă, l-am auzit tipînd unul la celălalt, aşa c ă m-am'
îmbrăcat şi a m ieşit din casă. Guy a d e s c h i s uşa şi a
Ieşit exact cînd a m ajuns şi eu a c o l o . A t u n c i s-a oprit şi
• - a uitat în u r m ă şi o să-mi a m i n t e s c p e n t r u t o a t ă viaţa
ce-a s p u s a t u n c i . „ M - a m hotărît d e j a . " A t u n c i l-a î m p u ş -
334

cat, direct în c a p . A căzut p e iarbă, chiar a c o l o în fata


d o c u l u i . Eu m-am lăsat r e p e d e în g e n u n c h i lîngă el plîn-
g î n d şi t i p î n d , dar, atunci cînd atinsese pămîntul era
deja mort. Nici m ă c a r n-a mai tresărit.
- A fost c u m v a Gray? întrebă Faith în a g o n i e . Nu era
posibil. N u p u t e a să fie Gray. Dar trebuia să întrebe.
Gray l-a omorît pe tatăl lui?
- Gray? Uimirea s e desluşi clar printre lacrimi. N u ,
n u Gray. Nici măcar n u era p e - a c o l o .
N u Gray. M u l t u m e s c u - t i ţie, D o a m n e . Nu Gray. Indi­
ferent d e cît d e mult îşi s p u s e s e c ă n-ar fi putut face aşa
ceva, m e r e u existase şi o u m b r ă d e îndoială, pentru că
a c u m s i m ţ e a uşurarea, iluminarea spirituală extrem de
acut.
- M a m ă , m a m ă , nimeni n-ar fi crezut c ă t u l-ai îm­
p u ş c a t p e Guy. De c e n u te-ai d u s la şerif?
- îţi baţi j o c d e m i n e ? Renee lăsă să-i s c a p e un
h o h o t d e rîs care sfîrşi într-un s u s p i n . Oamenii d i n ora­
şul ăla ar c r e d e orice d e s p r e mine. Majoritatea dintre ei
s-ar fi b u c u r a t n e s p u s s ă m ă v a d ă arestată deşi ar fi
ştiut c ă aş fi fost c o m p l e t nevinovată. Şi, în afară de
asta, el s-a gîdit la toate...
- Dar t u nici m ă c a r n-aveai o armă.
- A v e a d e g î n d să m ă o m o a r e şi pe m i n e ! Mi-a zis
c-o s ă m ă forţeze să-mi p u n pistolul în g u r ă şi c ă apoi o
să-mi a p e s e d e g e t e l e p e t r ă g a c i , d a c ă nu p r o m i t e a m să
plec şi s ă n u m ă mai întorc niciodată,- şi să nu spun
n i m ă n u i nimic. E puternic, Faithie, e destul d e puternic
c a s-o facă. A m încercat s ă m ă lupt c u el n u m a i c ă m-a
pocnit, n-am reuşit să scap...
- Şi d e c e n u te-a omorît, atunci? întrebă Faith, în
c e r c î n d s ă p r i c e a p ă d e c e u n criminal ar elibera do
b u n ă v o i e u n martor.
Pehtru cîteva m o m e n t e Renee nu-i p u t u răspundo
p e n t r u c ă p l î n g e a p r e a t a r e . î n t r - u n f i n a l t u ş i şi şi
335

r e c a p ă t ă parţial c o n t r o l u l a s u p r a glasului.
- El, el n-a vrut să-l o m o a r e pe Guy, doar că se
înfuriase mult p r e a tare, a ş a mi-a s p u s . Mi-a s p u s să
plec d i n o r a ş şi mi-a luat şi brăţara. Mi-a s p u s c ă d a c ă
î n d r ă z n e s c s ă m ă întorc v r e o d a t ă o să a d u c ă brăţara c a
d o v a d ă c ă e u l-am omorît p e G u y şi c ă o să-mi o b ţ i n ă
p e d e a p s a c u m o a r t e a . Şi p o a t e s-o facă, tu nu-l c u n o ş t i .
V o c e a i se ridicase la ultima frază şi a c u m izbucnise
iarăşi în h o h o t e a m a r e .
Faith îşi simţi şi e a ochii umezindu-i-se. Pentru prima
dată s i m ţ e a milă la a d r e s a m a m e i ei. Biata Renee, fără
e d u c a ţ i e , influenţă s a u prieteni, c u viaţa d e z o r d o n a t ă pe
care o d u s e s e şi c u lipsa d e responsabilitate, fusese o
ţintă d e p r i m a mînă p e n t r u oricine ar fi vrut s-o s c o a t ă
j a p ispăşitor. îl v ă z u s e pe s i n g u r u l b ă r b a t la care ţinuse
şi c a r e îi p u t e a f a c e viaţa mai u ş o a r ă î m p u ş c a t d e
m o a r t e , c a d u p ă a c e e a s ă fie a m e n i n ţ a t ă c ă vina va
c ă d e a în cele d i n u r m ă p e umerii ei. N u , ucigaşul o
citise b i n e ; nici n u se p u n e a p r o b l e m a c a Renee să se
d u c ă s i n g u r ă la şerif. Ar fi crezut orice i-ar fi s p u s , şi
p r o b a b i l n u fără motiv.
- Este în regulă, m a m ă , îi zise liniştitor. Este în re­
gulă.
- N-o... n-o s ă s p u i nimic, nu? A s t a trebuie să ră-
mînă m i c u l n o s t r u secret, altfel o să m ă aresteze, ştiu c ă
o s-o facă...
- N-o s ă las p e nimeni s ă te aresteze, îţi promit. Ştii
c u m v a c e a făcut d u p ă aia c u c a d a v r u l ?
R e n e e s u g h i ţ ă surprinsă.
- C u c a d a v r u l ? întrebă n e d u m e r i t ă . B ă n u i e s c c ă l-a
îngropat pe undeva.
Era f o a r t e posibil, dar oare criminalul şi-ar fi pierdut
v r e m e a s ă p î n d o g r o a p ă , un m o r m î n t care ar fi putut fi
observat, cînd lacul era chiar a c o l o ? Era destul să în­
g r e u n e z e c a d a v r u l c u cîteva pietre şi p r o b l e m a ar fi fost
336

rezolvată.
- Şi ce fel d e a r m ă a folosit? Ai văzut c u m v a ?
- Ce m ă p r i c e p e u la a r m e ? Era un pistol, c a m asta-i
ce p o t să-ţi s p u n .
- Era u n revolver c a a c e l e a folosite prin westernuri,
c u o c a m e r ă r o t u n d ă în care se b a g ă gloanţele c u mîna,
s a u era d i n a c e l e a care a u încărcătorul fixat în mîner?
- C u î n c ă r c ă t o r u l fixat în mîner, îi r ă s p u n s e Ren6e
d u p ă cîteva clipe d e gîndire.
Deci u n pistol a u t o m a t . Deci cartuşul fusese ejectat
pe u n d e v a prin d e p o z i t u l d e a p ă . Ucigaşul avusese un
c a d a v r u d e care f u s e s e o b l i g a t s ă se d e s c o t o r o s e a s c ă
şi u n martor p e care t r e b u i a să-l înspăimînte. Dar oare
la cartuş se mai gîndise, se întorsese oare să-l recu­
pereze?
Dar care erau şansele c a u n t u b d e glonţ să rămînă
în acelaşi loc d u p ă d o i s p r e z e c e ani? A p r o a p e nici una.
N u m a i c ă locul acela a p r o a p e c ă z u s e în uitare d u p ă
dispariţia lui Guy, d e c i era foarte posibil c a în d e p o z i t să
se fi făcut o curăţenie d e mîntuială d e atunci încoace.
Desigur, cartuşul ar fi putut s ă c a d ă în exteriorul d e p o ­
zitului, pe iarbă, s a u chiar direct în a p ă , să fie pierdut
pentru totdeauna.
Dar era posibil să fi aterizat în vreun colţ, sau în
spatele v r e u n u i obiect. Se întîmplaseră lucruri şi mai
c i u d a t e decît ăsta.
- Să nu s p u i n i m ă n u i nimic, o i m p l o r ă Renee. Te
r o g , să n u s p u i nimic. Nu ar fi trebuit să te fi mutat
î n a p o i a c o l o , Faithie. A c u m este pe urmele tale. Mai
bine p l e a c ă înainte să fii rănită, t u nu-l cunoşti...
- S-ar p u t e a . Cine este, m a m ă ? Poate fac ceva...
Renee î n s ă închisese telefonul, legătura întrerupîn
d u - s e chiar la mijlocul unui s u s p i n . Faith aşeză în furca
r e c e p t o r u l . Aflase atît d e multe lucruri în seara aceea şi
totuşi nu erau suficiente. Dar, cel mai important dintre
337

toate era faptul c ă Gray era nevinovat. Şi cei mai chinui­


tor era faptul c ă î n c ă n u ştia cine a n u m e era vinovatul.
O r i c u m u c i g a ş u l era u n el. Şi asta le elimina dintr-un
f o c pe A n d r e a Wallice şi p e Y o l a n d a Foster, chiar d a c ă
Faith hotărîse d e j a c ă n u era p r o b a b i l c a ele să fie
vinovatele. Dar se p u t e a p r e s u p u n e c ă Lowell Foster nu
aflase d e s p r e a v e n t u r a Yolandei atunci cînd îi s p u s e s e
a c e a s t a , ci î n a i n t e , c î n d bîrfa s e î n t i n s e s e în o r a ş c a o
p e c i n g i n e şi v r e u n isteţ care v o i a vreun avantaj îi ş o p ­
tise s o ţ u l u i î n c o r n o r a t ce a n u m e f ă c e a s o ţ i a lui şi c u
cine. N u a v e a i m p o r t a n ţ ă c ă şi el o f ă c e a lată î m p r e u n ă
c u s e c r e t a r a , a s t a e r a altă m î n c a r e d e p e ş t e . Din p ă ­
cate, Lowell t r e b u i a s ă rămînă şi în c o n t i n u a r e pe lista
ei.
Dar c u c i n e s e c e r t a s e G u y în n o a p t e a a c e e a şi
d e ce? V r e u n a s o c i a t d e afaceri, s u p ă r a t c ă banii nu-i
c u r g e a u c u m se a ş t e p t a s e s a u pentru cine ştie ce în­
c u r c ă t u r ă ivită din s e n i n ? Dar, d u p ă felul în care Guy se
d ă d e a la femei era posibil mai d e g r a b ă c a acela ce-i
f ă c u s e d e petrecanie s ă fi fost tot u n soţ înşelat. Dar c u
cine altcineva se mai c u l c a s e în vara a c e e a ?
Faith nu p u t e a găsi r ă s p u n s u l la t o a t e întrebările în
seara a c e e a . î n s ă p u t e a s ă v a d ă c u ochii ei d a c ă exista
s a u nu v r e u n cartuş d e glonţ în c ă s u ţ a d e p e a p ă .
A r u n c ă o privire la c e a s . Era n o u ă şi jumătate. Dacă
tot avea d e g î n d s-o facă, n o a p t e a era cel mai bine, c u
mai puţine ş a n s e d e a d a iarăşi nas în nas c u Gray şi c u
mai multe ş a n s e d e a-l evita în cazul în care s-ar fi învîrtit
şi el prin z o n ă .
Faith n u era d e l o c p e r s o a n a care s ă t ă r ă g ă n e z e
atunci cînd lua o hotărîre, deşi d e a c e a s t ă d a t ă întîrzie
puţin c a să-şi p u n ă pantofi mai solizi în picioare. Şi mai
luă şi o lanternă în d r u m spre uşă.
Se hotărîse s ă m e a r g ă pe d r u m u l c e d u c e a direct la
c a s a d e vară, dar, în ultimul minut se răzgîndi. Cineva ar
338

fi putut-o zări intrînd p e d r u m u l particular c a a p o i să-i


a n u n ţ e p e cei din familia Rouillard, c e e a ce era c u totul
d e nedorit. Şi, d a c ă n e n o r o c u l îi ieşea iarăşi în cale şi la
c a s a d e vară era cineva, n u v o i a să-i avertizeze din t i m p
c u luminile farurilor şi c u z g o m o t u l motorului.
A ş a c ă se î n d r e p t ă s p r e locul în care p a r c a s e şi
înainte, deşi asta î n s e m n a s ă m e a r g ă mai mult d e o
milă n o a p t e a prin p ă d u r e . Dar asta nu era o p r o b l e m ă .
Nu-i f u s e s e n i c i o d a t ă frică d e întuneric, s a u d e şerpi
s a u d e celelalte vietăţi ale pădurii, deşi preferă să-şi ia
un băţ c a s ă fie sigură, p e n t r u cazul în care ar fi ajuns
prea a p r o a p e d e u n ş a r p e înainte c a timida creatură să
se f e r e a s c ă d i n calea ei.
P ă d u r e a era z g o m o t o a s ă în t i m p u l nopţii, plină d e
f o ş n e t e f ă c u t e d e animalele n o c t u r n e plecate la treburile
lor. P o s s u m i şi ratoni c o c o ţ î n d u - s e în c o p a c i , vaietele
b u f n i ţ e l o r , o r ă c ă i t u l b r o a ş t e l o r , bîzîitul i n s e c t e l o r , ţ i ­
petele păsărilor d e n o a p t e , ţîrîitul greierilor. Briza îşi
a d ă u g a şi ea ş o a p t a p l ă c u t ă la întreaga simfonie, c o ­
pacii f o ş n i n d adormitor. Faith m e r g e a încet, fără să se
g r ă b e a s c ă c a n u c u m v a să rătăcească p o t e c a ; cînd
ajunse la pîrîu, zîmbi o b s e r v î n d acurateţea vechilor in­
stincte. A p o i se opri aprinzîndu-şi lanterna şi măturînd
s u p r a f a ţ a apei şi ierburile d i n jur c a să se asigure c ă nu
existau m o c a s i n i care s ă se j o a c e în jur, d u p ă care păşi
pe piatra plată a ş e z a t ă în mijlocul pîrîului şi d e a c o l o
sări p e malul o p u s . De a c o l o mai erau doar cîteva sute
d e metri pînă la c a s a d e vară.
Cinci m i n u t e mai tîrziu se opri la m a r g i n e a lumini­
şului, răsuflînd din g r e u a t e a m ă , înainte s ă părăsească
desişul copacilor. C a s a era î n t u n e c a t ă şi tăcută. Ascultă
dar nu auzi decît sunetele fireşti ale nopţii. Lacul mur­
m u r a l o v i n d u - s e u ş o r d e stîlpii ce s u s ţ i n e a u d o c u l ,
suprafaţa c a d e o g l i n d ă încreţindu-se din cînd în cînd
din c a u z a brizei ce adia uşor, distrugînd imaginea lunii
339

pline. Peştii c e s e h r ă n e a u n o a p t e a a d ă u g a u şi ei cîte


un plescăit u ş o r la f o n d u l s o n o r al naturii atunci cînd
a t i n g e a u s u p r a f a ţ a apei.
Faith u r c ă p a n t a u ş o a r ă d i n s p r e c a s ă s p r e a p ă ,
paşii săi nefăcînd nici u n z g o m o t .
N u ştia c e ar fi putut face d a c ă depozitul ar fi fost
încuiat, c e e a c e , desigur, era foarte posibil, deşi cînd
fusese a c o l o c u d o u ă zile în u r m ă , fusese d e s c h i s . Dar
p e a c o l o f u s e s e şi Gray; p r o b a b i l c ă d e s c u i a s e uşa,
privise c e se afla în interior c a d u p ă a c e e a s-o încuie la
loc.
D a c ă chiar ar fi f o s t g e n u l aventuros, c u g e t ă c u
a m ă r ă c i u n e , ar fi p u t u t î n o t a p e s u b p o d e l e l e d e p o ­
zitului c a s ă intre a p o i prin t r a p a din mijlocul lui. Şi la
n a i b a c u t o a t e uşile încuiate!
N u m a i c ă n u era a ş a d e s i m p l u .
înotul p e s u b a p ă în t i m p u l nopţii n u era t o c m a i
g e n u l ei d e distracţie. N u m a i gîndul d e a se d e z b r ă c a la
piele şi d u p ă a c e e a d e a s e s c u f u n d a p e s u b luciul
întunecat al apei o f ă c e a s ă se c u t r e m u r e . Dacă d e ­
pozitul f u s e s e închis atîţia ani d e zile era foarte posibil
să fie locuit a c u m d o a r d e ş o a r e c i , şerpi, veveriţe p o a t e
şi d e v r e o d o i ratoni, care ar fi fost uimiţi văzînd u n
vizitator n o c t u r n apărînd d e s u b a p ă . N u , era preferabil
să-i a n u n ţ e p e cei d i n ă u n t r u d e p r e z e n ţ a ei zgîlţîind u ş a
d e la intrare, s a u s p ă r g î n d u n g e a m , ceva, c a s ă le
permită s ă d i s p a r ă d e a c o l o cît mai r e p e d e . Dar oare
c a s a a v e a v r e o fereastră? Pînă atunci n u o b s e r v a s e a ş a
ceva.
Depozitul p l u t e a uşor p e a p ă , zidurile albe s e m ă n î n d
c u nişte stafii. în v r e m e c e s t r ă b ă t e a p o t e c a d i n faţă,
aprinse lanterna şi î n d r e p t ă fasciculul d e lumină spre
uşile d u b l e , î n ă b u ş i n d u - ş i u n g e a m ă t d e d e z a m ă g i r e .
Un lacăt m a r e şi lucios a s i g u r a securitatea depozitului
b l o c î n d intrarea oaspeţilor nedoriţi. Poate c ă ar fi reuşit
340

s ă d e s c h i d ă s a u s ă s p a r g ă o b r o a s c ă normală, dar c u
lacătul a c e l a i m e n s n u p u t e a f a c e nimic. Singura ei
ş a n s ă rămînea a c u m fereastra.
Nu exista a ş a c e v a în partea d i n s p r e d o c , d o a r zidul
d e un alb lăptos. Se î n d r e p t ă în cealaltă parte şi se opri
să se uite c u s e n t i m e n t e a m e s t e c a t e la fereastra ce
părea u n o c h i n e g r u pe o fată foarte palidă. Vestea
b u n ă era c ă exista totuşi o fereastră, care avea sticla ce
se p u t e a s p a r g e c u u ş u r i n ţ ă . V e s t e a c e a p r o a s t ă era
c ă terenul solid se sfîrşea c a m c u d o i metri înainte să
p o a t ă a j u n g e în d r e p t u l ei. Şi fereastra era destul d e
înaltă c a să-i f a c ă intrarea dificilă; nu imposibilă dacă-şi
p u n e a m i n t e a c u ea dar c a t e g o r i c dificilă.
O mînă foarte c a l d ă şi foarte mare îi prinse braţul
g o l , forţînd- o d e o d a t ă s ă se întoarcă, strîngînd-o a p o i
lîngă u n t r u p înalt şi s o l i d .
- Parcă ţi-am s p u s c e - o să-ţi fac d a c ă te mai prind o
s i n g u r ă d a t ă pe aici, îi ş o p t i Gray la ureche.
CApirolul 1 6

Gray o c o n d u s e pe v e r a n d a casei de vară, ca


ecranul protector din plasă c u ochiuri mici să-i apere d e
{întări şi d e alte insecte care i-ar fi putut pişcă. Speriată
pînă-n m ă d u v a o a s e l o r d i n c a u z a apariţiei bruşte, d e l o c
uşurată din c a u z a faptului că-l r e c u n o s c u s e , Faith nu
reuşise să f a c ă altceva decît s ă se agate de umerii lui
atunci cînd o luase în braţe şi traversase iarba lumini­
şului c a a p o i s-o d u c ă în casă.
Imediat d u p ă a c e e a fu c o p l e ş i t ă d e un val întunecat
d e dorinţă, care o t r ă g e a mai j o s decît ar fi avut puterea
s a u r a ţ i u n e a d e a-l r e f u z a . P r o t e s t u l n-ar fi f o s t o
o p ţ i u n e ; dorinţele trupului care atîta amar d e vreme f u ­
seseră înăbuşite ieşiseră la suprafaţă c u violenţă, întu-
necînd în calea lor gîndirea. T r e m u r a nestăpînit atunci
cînd o p u s e c u picioarele pe p o d e a , lăsînd-o mai întîi să
lunece pe t r u p u l lui, fricţiunea a c e e a d u l c e excitîndu-i
pe a m î n d o i a p r o a p e d u r e r o s . Venise m o m e n t u l . D o a m ­
ne, a c u m era m o m e n t u l ! îl d o r e a c u o nevoie atît de
feroce, atît d e d i s t r u g ă t o a r e încît nu mai p u t e a fi refu­
zată s a u amînată, a ş a c ă se agăţă d e el, simţindu-şi
trupul mulîndu-se d u p ă formele lui, plin d e acceptare.
El o î m p i n s e pînă în dreptul unei c o l o a n e d e lemn ce
342

susţinea v e r a n d a , lipind-o c u putere d e ea. în c i u d a lunii


pline, a c o l o era întuneric, întuneric şi c a l d , aerul fiind
înmiresmat d e a r o m e l e specifice verii şi d e parfumul
m a s c u l i n . Respiraţia lui era g r e o a i e şi rapidă atunci cînd
se a p l e c ă s p r e ea, î m p i n g î n d u - s e în moliciunea trupului
ei. îşi vîrî a p o i d e g e t e l e în părul ei b o g a t , cuprinzîndu-i
c a p u l între d e g e t e l e p r e l u n g i , ţinîndu-i-l nemişcat c a s-o
p o a t ă s ă r u t a nestingherit. Gray era într-o excitaţie c o m ­
pletă, iar d o v a d a ei o a p ă s a d i n g r e u pe pîntec, la fel d e
dură ca marmura.
Faith g e m u s u b buzele lui, b ă g î n d u - s e înfometată în
el, încercînd să se ridice cît să p o a t ă c u p r i n d e erecţia
între p i c i o a r e . Era plină d e d o r i n ţ ă şi g o a l ă , atît d e
goală, încît se u m e z i s e c u m p l i t din c a u z a nevoii d e a-l
simţi a c o l o .
C ă m a ş a lui atîrna d e s c h e i a t ă . Carnea în care i se
înfipseseră d e g e t e l e era a c o p e r i t ă d e material, dar piep­
tul era dezgolit. îl p u t e a simţi pielea u m e d ă din c a u z a
transpiraţiei şi a s p r ă a c o l o u n d e era acoperită d e păr.
Sînii i se întăriră şi sfîrcurile se ridicară, d u r e r o a s e din
c a u z a dorinţei d e a fi atinse.
Gray îşi s m u l s e g u r a d i n sărut, încercînd să inhaleze
cît mai mult aer, pieptul ridicîndu-i-se şi c o b o r î n d u - s e c u
rapiditate la fiecare respiraţie. Faith îşi linse buzele învi­
neţite, gustîndu.-l p e m a r g i n e a lor, d u p ă care îl prinse de
gît, trăgîndu-l în j o s Spre ea. El îi f ă c u pe plac imediat,
c u o g u r ă a s p r ă , neîndurătoare, a c e a forţă primară exci-
tînd-o mai mult decît orice c u n o s c u s e pînă atunci.
El îi c u p r i n s e a m î n d o i sînii, masîndu-i c u duritate, iar
uşurarea simţită era atît d e a c u t ă încît Faith nu-şi putu
reţine u n g e a m ă t s u r d d e plăcere şi d e dorinţă, deşi,
n u m a i d u p ă cîteva s e c u n d e , n u i se mai p ă r u suficient.
El însă îi ghici g î n d u l , s a u p o a t e c ă şi al lui era la fel de
puternic, p e n t r u c ă d e o d a t ă îi a p u c ă bluza d e părţi s m u ­
c i n d - o c u brutalitate încît năsturaşii zburară, împrăştiin-
343

du-se pe v e r a n d ă şi căzînd a p o i c u z g o m o t în întu­


nericul liniştit. C u o s i n g u r ă mînă d e s f ă c u sutienul ce
avea închizătoarea în partea din faţă, dînd cupele mătă­
soase d e o p a r t e , d e z v e l i n d sînii fermi gurii nemiloase şi
înfometate. îşi p e t r e c u a p o i un braţ pe s u b f u n d u l ei
ridicînd-o, g u r a d e s c h i s ă a l u n e c î n d pe pieptul dezvelit şi
lăsînd în u r m ă o dîră u m e d ă . U h sfîrc ridicat îi nimeri în
g u r ă şi c a atare el îl primi c a p e un dar, trăgînd de el cu
forţă, c u p a s i u n e , făcîndu-i întregul sîn să se înfioare de
o senzaţie atît d e p u t e r n i c ă încît d a c ă ar fi putut Faith
s-ar fi b ă g a t pe s u b pielea lui. El îi r ă s p u n s e s e ţinînd-o
şi mai strîns, ridicîndu-i fesele în aşa fel încît să-şi p o a t ă
cuibări o r g a n u l întărit în c ă l d u r a m o a l e dintre picioarele
ei. Sexualitatea p r o v o c a t o a r e a mişcărilor lui d ă d u frîu
liber propriului ei f o c , făcînd-o să simtă c u m alunecă
neajutorată prin tunelul întunecat şi a l u n e c o s al o r g a s ­
mului.
î n c e r c ă s ă i se î m p o t r i v e a s c ă ; n u v o i a c a f e b r a
a c e e a sălbatică să se sfîrşească atît d e r e p e d e . Se lăsă
din n o u p e spate, s p r e c o l o a n a d e l e m n , încercînd să-şi
îndepărteze c o a p s e l e d e c e e a p e o încîntase atît d e
mult c u cîteva s e c u n d e în urmă. însă n u reuşi; braţul c u
c a r e îi î n l ă n ţ u i s e f e s e l e o ţ i n e a lipită d e el, n e p e r m i ţ î n -
du-i libertatea d e mişcare, nici măcar să-şi a p r o p i e pi­
cioarele c u u n c e n t i m e t r u . Un n o d a p r o a p e d u r e r o s i se
lăsă în pîntec, făcîndu-i sîngele să alerge mai iute prin
trup.
A p o i el o a ş e z ă iarăşi pe picioare, ridicîndu-i fusta în
talie. Faith se sprijini d e c o l o a n ă , slăbită p e n t r u c ă s i m ­
ţurile n u mai p u t e a u face faţă rapidităţii şi violenţei c u
care se d e s f ă ş u r a totul. Ameţită se gîndi la a c e a primă
dată c î n d îl v ă z u s e făcînd d r a g o s t e , atît d e încet şi d e
t a n d r u , v o c e a c e a g r o a s ă alintînd şi reconfortînd, ş o p ­
tind cuvinte d e d r a g o s t e . Crezuse c ă a ş a avea să i se
întîmple şi ei, însă a c u m părea prinsă într-un adevărat
344

vîrtej p r e c u m D o r o t h y , fiind izgonită prin simţuri într-un


teritoriu s ă l b a t i c . Se a p r o p i a s e r ă unul d e celălalt pre­
c u m a n i m a l e l e , incapabili s ă mai încetinească sau să
mai p u n ă p u ţ i n ă t a n d r e ţ e în actul respectiv şi adevărul
era c ă nici m ă c a r nu-i p ă s a . Dorinţa era mult prea puter­
nică, mult p r e a acută.
El îşi î n f ă ş u r ă mîna stîngă în fustă, ţinînd-o ridicată în
c o n t i n u a r e î n v r e m e ce c u d r e a p t a încerca să-i d e a j o s
chiloţii. A e r u l nopţii îi înfiora fesele dezgolite, făcînd-o să
se s i m t ă c u m p l i t d e e x p u s ă , a ş a c ă se c u t r e m u r ă uşor
în braţele l u i . Reuşise deja să-i c o b o a r e chiloţii pînă în
d r e p t u l g e n u n c h i l o r , cînd îşi ridică un picior încălţat în
c i z m ă şi, p r o p t i n d u - ş i vîrful în material, îl forţă să c o ­
b o a r e şi r e s t u l d r u m u l u i . Faith auzi protestul materialului
sfîşiat c a a p o i să-l simtă imediat la picioare în v r e m e ce
el d e j a o r i d i c a , s c o ţ î n d - o dintre rămăşiţele d e m n e d e
milă.
O lipi iarăşi d e c o l o a n ă , desfăcîndu-i picioarele larg
şi v î n n d u - ş i t r u p u l între ele. Faith îşi lăsă c a p u l p e spate,
a u z i n d u - ş i r e s p i r a ţ i a p r e c i p i t a t ă în v r e m e ce a ş t e p t a
a p r o a p e î n a g o n i e c a el s ă se î m p i n g ă în ea, u m p l î n d
g o l u l i m e n s şi uşurînd d o r i n ţ a d u r e r o a s ă . Mîna lui se
m i ş c a f r e n e t i c între trupurile înlănţuite, u m b l î n d la curea
şi a p o i î n c e r c î n d să d e s f a c ă f e r m o a r u l , şi, d o a r simţin-
du-i î n c h e i e t u r i l e d e g e t e l o r trecînd uşor pe lîngă carnea
umflată d e d o r i n ţ ă a c e a s t a o f ă c e a s ă g e a m ă . Reuşi în
cele d i n u r m ă să-şi d e s f a c ă pantalonii, eliberînd carnea
î n c o r d a t ă , î m p i n g î n d a p o i şi c ă u t î n d să simtă umezeala
dintre p i c i o a r e l e ei.
- V r e a u s ă te regulez, îi ş o p t i răguşit, v o c e a părînd
s ă vină d e la mii d e kilometri distanţă în v r e m e ce-o mai
ridica p u ţ i n , ajustîndu-i poziţia. Lasă-mă să intru. A c u m .
Mîna lui r ă m ă s e s e între t r u p u r i , mişcîndu-se c a o ade­
v ă r a t ă e x p e r t ă , c e r c e t î n d c a r n e a m o a l e . în cele din
u r m ă d e s c o p e r i d e s c h i d e r e a catifelată şi u m e d ă şi-şi vîrî
345

un d e g e t î n ă u n t r u , c ă u t î n d s ă s c o a t ă şi să întindă u m e ­
zeala d i n ă u n t r u c a s-o p r e g ă t e a s c ă mai bine pentru pe­
netrare. Faith se c u t r e m u r ă , strîngîndu-şi braţele în jurul
gîtului lui în v r e m e c e d e g e t u l lung mîngîia locurile s e n ­
sibile făcînd-o să simtă n e n u m ă r a t e explozii subterane
de plăcere. Muşchii interiori se î n c o r d a s e r ă deja în jurul
degetului, strîngînd şi mîngîind subtil, făcîndu-l pe Gray
să înjure din c a u z a excitaţiei prea mari. Incapabil să mai
amîne, îşi retrase d e g e t u l , c o n d u c î n d în locul lui spre
locul acela m i n u n a t c a p u l lat al penisului.
Faith î n c r e m e n i , îngheţată din cauza presiunii
e n o r m e care-i a p ă s a între picioare atunci cînd el î n c e p u
să se î m p i n g ă . Febra dorinţei d i s p ă r u , înlocuită fiind d e
teamă. într-un fulger d e claritate a amintirii, o revăzu p e
Lindsey Partain î n c r e m e n i n d , tipînd a p o i la intrarea lui,
Iar a c u m înţelese şi d e c e a n u m e . T o a t e gîndurile dis­
părură, mintea concentrîndu-se doar asupra mădu­
larului i m e n s p e care el se c h i n u i a să-l b a g e în trupul ei.
A p o i Gray g e m u d i n c a u z a dificultăţii penetrării, c u tot
trupul î n c o r d a t la m a x i m u m .
Ea se foia în braţele lui, mici g e m e t e d e neplăcere
leşindu-i d i n gît. Gray se opri, rîuleţe întregi d e s u d o a r e
alunecîndu-i p e faţă şi căzînd a p o i p e p a n t a d u l c e a
sînilor ei. Disperat, se luptă să-şi recapete controlul,
acel efort îndurerîndu-i m u ş c h i i şi a ş a încordaţi.
- Ssssst, sssst, îi ş o p t i , c u buzele lipite d e linia
delicată a maxilarului. Insă s u n e t u l se pierdu curînd
In f o ş n e t u l a t o t c u p r i n z ă t o r al n o p ţ i i . Este în regulă,
• c u m p o . Te poţi d e s c u r c a . A c u m stai liniştită şi lasă-mă
Să intru. N-o s ă te rănesc, o s ă m ă mişc încet şi foarte
uşor. în v r e m e ce v o r b e a î n c e p u s e să se şi mişte încet
înainte şi î n a p o i , acele mişcări u ş o a r e permiţînd m u ş ­
chilor ei să se mai relaxeze, lăsîndu-l pe el să alunece
tncet în strînsoarea incredibilă, u m e d ă şi fierbinte. Faith
g e m u şi î n c e p u să t r e m u r e în îmbrăţişarea lui. El îi simţi
346

trupul a r c u i n d u - s e convulsiv, într-un efort instinctiv de


a-l a c c e p t a şi d e a se ajusta la dimensiunile lui. Gray
î n c e r c ă să-şi c o n t r o l e z e mişcările, dar era mult prea
tîrziu. Unduirile scurte şi brutale îl împlîntaseră pînă în
adîncul ei, încîntîndu-l mai p r e s u s d e închipuire, iar mă­
n u ş a a c e e a c a l d ă îl f ă c e a să c r e a d ă c ă întregul c o r p
avea să-i e x p l o d e z e .
Prin ea, î n c ă reverbera ş o c u l admisiunii. Rămăsese
slăbită în s t r î n s o a r e a braţelor lui, cu c a p u l lăsat pe
spate p r e c u m o m a r g a r e t ă c u lujerul frînt. Controlul lui,
din g r e u cîştigat, se e v a p o r ă d e o d a t ă . C o a p s e l e i se
m i ş c a u n e b u n e ş t e , intrînd şi ieşind dintre picioarele ei.
Ea rămase n e m i ş c a t ă , s u s ţ i n u t ă d o a r d e trupul lui încor­
dat şi d e c o l o a n a din spate. Pentru o p e r i o a d ă n e m ă s u ­
rată d e t i m p , simţurile i se î n g u s t a s e r ă pînă la a p e r c e p e
d o a r bătăile inimii şi asaltul lui a s u p r a ei, care părea să
se fi înteţit şi mai mult. Se prinsese c u n ă d e j d e d e că­
m a ş a lui, în v r e m e ce î n c e r c a s ă îndure dorinţa şi apeti­
tul n e m i l o s d e care d ă d e a d o v a d ă .
A p o i el se opri d e o d a t ă , mîrîind nemulţumit, în vreme
ce e a se retrăsese deja în sine, căutînd o portiţă de
scăpare.
- N u , îi zise c u o v o c e furioasă şi frustrată. N-o să te
las să fugi d e mine. Haide, s c u m p o , dă-ţi d r u m u l o data
c u m i n e ! Lasă-mă s ă te simt.
Faith încercă?* să v o r b e a s c ă , să s p u n ă ceva. Nu pot
s-o fac, c u g e t ă , deşi nici u n cuvînt nu i se f o r m ă pe
buze. O r g a s m u l , d e care se ferise c u puţină vreme în
urmă, p ă r e a a c u m d e neatins. Se simţea neplăcut de
întinsă, invadată, fără nici u n fel d e plăcere.
A t u n c i el îşi s c h i m b ă iarăşi poziţia, trecîndu-şi bra
tele pe s u b c o a p s e l e ei şi desfăcîndu-le şi mai mult,
greutatea torsului fixînd-o şi lipind-o d e c o l o a n ă . Faith
se simţi imediat d e s c h i s ă c o m p l e t , incapabilă să reac
ţ i o n e z e s a u să c o n t r o l e z e mişcările lui. A p o i el îşi eli
347

beră o mînă p e care o lăsă în j o s în căutarea micului


sîmbure d e la c a p ă t u l sexului ei, f o l o s i n d u - s e d e d e g e t e
p e n t r u a d a d e o p a r t e pliurile c ă r n o a s e c a să-l e x p u n ă .
Işi ajusta poziţia c o a p s e l o r , intrînd şi mai adînc în ea c a
să p o a t ă a p ă s a p e el, d u p ă care îşi reîncepu mişcările
ritmice.
Un fulger p ă r u s ă t r e a c ă prin t r u p u l ei, e x p l o d î n d în
cele d i n u r m ă între picioare. N u avea nici o apărare în
faţa acelor senzaţii care se intensificau c u fiecare miş­
care a c o a p s e l o r lui. Ştiuse exact ce avusese d e făcut
ca s-o î n d r e p t e s p r e u n o r g a s m r a p i d . în numai cîteva
s e c u n d e g e m e a iarăşi căci plăcerea se întorsese; în mai
puţin d e u n minut atinse a p o g e u l , tipînd tare din c a u z a
forţei eliberatoare, trupul arcuindu-i-se şi cutremurîndu-se
în braţele lui. Părea să n u se mai sfîrşească şi era atît
d e puternic încît nu mai avea c u n o ş t i n ţ ă şi d e altceva,
r e d u s ă c o m p l e t la o fiinţă pur fizică.
S p a s m e l e ei d e a b i a d a c ă se potoliseră puţin atunci
cînd î n c e p u r ă ale lui, în v r e m e ce el se î n c o r d a s e tot
s u b g r e u t a t e a lor, c u c a p u l lăsat p e s p a t e şi gîtul întins,
Iftsîndu-se p r a d ă violenţei ejaculării. Un g e a m ă t aspru şi
răguşit îi ieşi d i n piept în v r e m e ce c o a p s e l e i se m i ş c a u
în ritmul s p a s m e l o r .
P r e l u d i u l a f o s t silenţios, p u n c t a t d o a r d e ritmul
rapid al respiraţiilor lor s a u d e un g e a m ă t s a u oftat
o c a z i o n a l în v r e m e c e terminaţiile n e r v o a s e încă exci­
tate se r ă s u c e a u în ultimele rămăşiţe ale plăcerii. Faith
era ameţită şi în cele d i n u r m ă îşi lăsă c a p u l să-i c a d ă în
faţă, sprijinindu-l p e u m ă r u l lui. El se relaxase greoi în
îmbrăţişarea ei lăsînd c o l o a n a d i n s p a t e să-i sprijine.
A c o l o u n d e pielea g o a l ă se atingea erau deja lipicioşi
din c a u z a transpiraţiei. Hainele le erau şi ele u m e d e şi
şifonate. Iar e a se s i m ţ e a la fel d e n ă u c ă c a d u p ă o
bătălie straşnică.
Respiraţia lui Gray se mai c a l m ă , iar el avu ocazia s ă
348

se a d u n e p u ţ i n , deşi fiecare mişcare era u n efort imens.


Inima îi b ă t e a alături d e sînul ei, fiecare bătaie în parte
î n c e a t ă şi g r e o a i e . Se retrase c u grijă d i n t r u p u l ei, ţi-
nînd-o n e m i ş c a t ă a t u n c i c î n d se î n c o r d a , căci, c u t o a t ă
u m e z e a l a d i n interior p r o d u s ă d e d o u ă o r g a s m e c o n ­
secutive, ţesuturile fragile îl eliberau la fel d e g r e u pe cît
d e g r e u îi p e r m i s e s e r ă intrarea.
Gray era uluit, c u t r e m u r a t pînă-n străfunduri d e in­
tensitatea a c e e a ce t o c m a i se p e t r e c u s e . Nu f u s e s e un
s i m p l u sex. A v u s e s e sex şi înainte, d e mai multe ori d e
cît ar fi p u t u t n u m ă r a . Sexul trebuia să fie o plăcere,
c î t e o d a t ă blînd, c î t e o d a t ă parşiv; u n apetit persistent
dar uşor d e satisfăcut. C e e a ce t o c m a i se întîmplase cu
Faith f u s e s e la fel d e puternic şi d e neoprit p r e c u m o
avalanşă, u n f o c care-l s e c ă t u i s e şi d e care d e j a simţea
iarăşi nevoia. Simţi a p o i imediat t r u p u l ei subţirel şi tan­
d r u c u m îi t r e m u r a în b r a ţ e şi îşi d o r i în acel m o m e n t
s ă se î n t i n d ă u n d e v a c u ea, s-o reconforteze c a d u p ă
a c e e a s ă se împlînte iarăşi în interiorul ei. O voia c u o
violenţă care-i r ă s u c e a p a r c ă cuţitul d r e p t în suflet. Şi,
p e n t r u c ă n u avea î n c r e d e r e în el c ă nu avea s-o facă,
îşi lăsă braţele s ă c a d ă din jurul ei.
î n c ă scuturat d e f r i s o a n e , în minte îi veni u n singur
gînd.
- D o a m n e , îi zise c u o v o c e răguşită şi î n c ă puţin
instabilă în u r m a o r g a s m u l u i devastator. D a c ă regulatul
c u Renee era a s e m ă n ă t o r c u c e e a ce a m simţit eu cu
tine, atunci nu-l c o n d a m n p e tata c ă nu se p u t e a dezlipi
d e ea.
Faith îngheţă, căldura plăcută a preludiului răcindu-se
s u b cuvintele lui î n ţ e p ă t o a r e . Preferă să nu-i răspund;»
cruzimii, deşi asta f u s e s e , o c r u z i m e d e neînchipuit din
partea lui. D a c ă aranjase totul în aşa fel încît s-o facă
se simtă ieftină, reuşise admirabil d e bine. Umilinţa NI
349

s u p ă r a r e a îi î n c l e ş t a r ă s t o m a c u l , făcînd-o să strîngă din


dinţi d i n c a u z a valului d e g r e a ţ ă care urmă. Ea simţise
în acele m o m e n t e b ă inima p a r c ă îi părăsise t r u p u l , dar
pentru el f u s e s e - c u m ? Un fel d e răzbunare? Renee nu
p u t e a fi atinsă a ş a c ă o luase în s c h i m b pe fiica ei?
Nici m ă c a r n u îndrăzni să-l privească în v r e m e ce
încerca să-şi p u n ă p u t i n ă o r d i n e în îmbrăcăminte. Sutie­
nul îi era răsucit dar în cele din u r m ă reuşi să-l încheie.
La bluză n u m a i avea nici un nasture, aşa c ă o a p u c ă
de p o a l e şi o î n n o d ă în d r e p t u l taliei. Se a p l e c ă apoi
şi-şi luă chiloţii, intentionînd să-i p u n ă , însă erau mult
prea rupţi. Obrajii îi a r d e a u d e ruşine, dar era fericită că
era întuneric.
T ă c u t ă , vîrî c h i l o ţ i i z d r e n ţ u i ţ i în b u z u n a r u l f u s t e i ,
d u p ă care s e î n t o a r s e , m e r g î n d c u ultimele rămăşiţe ale
demnităţii, s p r e scările v e r a n d e i . N u era prea mult. C u m
mai p u t e a v r e o f e m e i e s ă mai a i b ă vreun fel d e d e m ­
nitate c î n d t o c m a i f u s e s e luată pe s u s şi p o s e d a t ă c u
graţia unui m a r i n a r plecat în c u r s ă p e mare t i m p d e
şase luni d î n d u - s e la prima tîrfă întîlnită pe o alee întu­
necată? Picioarele îi t r e m u r a u c a gelatina, c o a p s e l e o
d u r e a u d i n c a u z a presiunii prea mari, şi, ce era cel mai
rău, s ă m î n ţ a lui i s e s c u r g e a a c u m pe picioare.
D e s c h i s e u ş a d e plasă şi se împletici în jos pe scări.
Lanterna z ă c e a î n c ă în acelaşi loc în care o lăsase să
c a d ă , iluminînd firele d e iarbă şi atrăgînd în jur u n a d e ­
vărat roi d e i n s e c t e . Se a p l e c ă s-o ia şi, cînd se ridică,
se lovi d e Gray. E t ă c u t c a o f a n t o m ă , c u g e t ă j n acel
m o m e n t ; nu-l a u z i s e c o b o r î n d d e p e v e r a n d ă . încercă
l ă - l o c o l e a s c ă , î n s ă el o a p u c ă d e braţ, o p r i n d - o .
- U n d e n a i b a îţi î n c h i p u i c ă te d u c i ?
- î n a p o i la m a ş i n a m e a .
El mîrîi d i s p r e ţ u i t o r .
- D a c ă n u t e - a m lăsat să mergi prin p ă d u r e în t i m p u l
350

zilei, poţi s ă fii s i g u r ă c ă nici de-al naibii n u te-aş lăsa


s-o faci în t i m p u l nopţii.
Faith p u t e a simţi t e n s i u n e a şi nervozitatea d i n v o c e a
lui, dar era mult p r e a o b o s i t ă şi scîrbită c a să-şi mai
f a c ă p r o b l e m e . C u blîndeţe îşi d e s p r i n s e braţul d i n strîn­
s o a r e a lui, evitînd să-l privească.
- A m c r e s c u t străbătînd în l u n g şi-n lat a c e a s t ă pă­
dure. N u a m nevoie d e e s c o r t ă .
- Urcă în m a ş i n ă , îi zise Gray, iar t o n u l v o c i i o
a n u n ţ a c ă se hotărîse şi nimic n u avea să-i s c h i m b e
decizia. O s ă te d u c e u î n a p o i .
Maşina? N e d u m e r i t ă , Faith privi în jur. Pînă atunci nu
a v u s e s e t i m p s ă se întrebe c u m d e ajunsese el pînă la
c a s a d e vară. De-abia atunci o b s e r v ă Jaguar-u\ parcat
p e o latură a casei şi n u p e alee. C a d e o b i c e i , ea se
a p r o p i a s e d i n cealaltă parte şi d e a c e e a n u văzuse
maşina. Oare c e g e n i u al răului îl f ă c u s e să parcheze
t o c m a i a c o l o şi n u p e alee c a d e o b i c e i ? D a c ă ar fi
v ă z u t m a ş i n a n u ar fi p ă r ă s i t n i c i o d a t ă a d ă p o s t u l
copacilor.
Gray d e j a o î m p i n g e a s p r e m a ş i n ă aşa c ă Faith nu
mai stătu s ă p i a r d ă v r e m e a , certîndu-se. Pur şi simplu
îşi d o r e a s ă s c a p e mai r e p e d e d e el şi c e a mai rapidă
m e t o d ă era s ă c e d e z e şi s ă a j u n g ă mai iute în locul în
care-şi lăsase maşina.
El îi d e s c h i s e ' p o r t i e r a , d u p ă care o î m p i n s e înăuntru
c u o mînă p r o p t i t ă p e talie. Faith se aşeză, oftînd re
s e m n a t ă , fericită c ă n u t r e b u i a s ă se mai susţină pe
picioarele t r e m u r ă t o a r e . El î n c o n j u r ă m a ş i n a şi se aşeza
la v o l a n , c u mîini puternice şi sigure învîrtind cheia în
c o n t a c t şi s c h i m b î n d vitezele.
- Ai parcat în acelaşi loc în care ai fost şi înainte? o
întrebă, furia simţindu-i-se în cuvinte.
- Da, m u r m u r ă ea, d u p ă care se c u f u n d ă în tăcero
351

Să m e n ţ i n ă a c e a t ă c e r e p ă r e a lucruf cel mai indicat şi


cel mai uşor d e d u s la îndeplinire, aşa că se c o n c e n t r a
asupra c o p a c i l o r negri care t r e c e a u prin faţa ferestrei.
Ş o s e a u a î n c o n j u r a lacul, intrînd a p o i în autostradă,
d u p ă care Gray fu o b l i g a t s ă intre pe d r u m e a g u l d e ţară
ce d u c e a spre c a b a n a în care copilărise şi la jumătatea
căruia îşi lăsase m a ş i n a . C a să a j u n g ă a c o l o nu i-ar fi
trebuit mai mult t i m p d e mers p e j o s decît c u maşina lui
Gray, dar, d u p ă t o a t ă a c e a t e n s i u n e , era b u c u r o a s ă că
nu trebuise să-şi p u n ă picioarele nesigure la încercare.
Probabil c ă s-ar fi î m p i e d i c a t d e fiecare rădăcină sau
piatră ieşită în cale.
Jaguar~u\ luă o c u r b ă şi imediat d u p ă aceea le a p ă r u
în faţă m a ş i n a ei. î n c e p u să-şi c a u t e cheile, însă d e ­
getele n u d ă d u r ă decît p e s t e b u z u n a r u l g o l . Panica îi
strînse s t o m a c u l .
- Mi-am pierdut cheile, s p u s e c u u n glas slab. Sigur
că d a . Doar fusta îi f u s e s e ridicată peste c a p . Ar fi fost
un adevărat miracol d a c ă cheile ar fi rămas în buzunar.
- Uite. O l e g ă t u r ă z o r n ă i t o a r e îi ateriza în p o a l ă .
Le-am g ă s i t e u .
Mîna i se încleşta p e chei în v r e m e c e Gray îşi parca
Jaguar-u\ în spatele maşinii ei. îşi d e s c h i s e portiera îna­
inte c a el s ă a i b ă t i m p u l necesar să frîneze şi s ă s c o a t ă
cheile d i n c o n t a c t . C o b o r î rapid, ignorînd c o m a n d a lui
do a mai a ş t e p t a p u ţ i n , î n c e p î n d să-şi c a u t e c h e i a d e
IA portieră î n c ă din mers. O găsi şi o şi întoarse în
b r o a s c ă . Gray c o b o r î s e şi el din m a ş i n ă şi se î n d r e p t a
grăbit spre ea. Ea d e s c h i s e uşa c u o smucitură, ur-
cîndu-se în spatele v o l a n u l u i .
- Faith, o strigă el, dar ea deja b ă g a s e cheia în
contact şi p o r n i s e m o t o r u l , d u p ă care b ă g ă în marşa-
rlor, p o r n i n d m a ş i n a c u uşa încă d e s c h i s ă . A p o i se aple­
ca puţin în afară şi o trase spre ea, s m u c i n d - o din mîna
352

lui Gray, lăsîndu-l m a s c ă în mijlocul d r u m u l u i în vreme


ce c o n t i n u a s ă m e a r g ă c u spatele, pînă cînd găsi un loc
suficient d e lat c a s ă p o a t ă întoarce.

Gray r ă m a s e în mijlocul d r u m u l u i , uitîndu-se d u p ă


farurile care p ă r e a u s ă s e mişte n e b u n e ş t e în v r e m e ce
Faith m a n e v r a m a ş i n a p e d r u m u l îngust, d u p ă care îi
urmări luminile roşii d e la s t o p u r i , depărtîndu-se şi dis-
părînd în cele din u r m ă . îşi strînsese mîinile în p u m n i ,
î n c o r d a t d e efortul p e care-l f ă c e a să nu se urce în
m a ş i n ă şi s-o p o r n e a s c ă în urmărirea ei. Era prea z g u ­
duită, p r e a î n c o r d a t ă şi o presiune în plus ar fi putut s-o
t e r m i n e d e tot. D a c ă ar fi urmărit-o p r o b a b i l c ă Faith ar fi
sfîrşit-o în v r e u n c o p a c .
Se întoarse la m a ş i n ă , blestemînd c u m p l i t în barbă.
D a c ă ar fi reuşit s ă a j u n g ă c u m v a pînă la f u n d , şi-ar îi
tras cîteva picioare z d r a v e n e . D o a m n e , ce lucru tîmpit,
idiot şi lipsit d e bun-simţ p u t u s e să-i s p u n ă ! Ironia cu
vintelor o simţea a c u m p e propria-i piele. Le d u s e s e cu
v o r b a d u l c e p e mai multe femei decît îşi p u t e a aminti în
acele m o m e n t e şi nici u n a dintre ele n u î n s e m n a s e pen
tru el mai mult decît o c o n s e r v ă d e fasole... Şi t o c m a i cu
Faith, care reuşise să-i î n n o a d e b o a ş e l e , t o c m a i c u ea
reuşise să s p u n ă cel mai rău lucru posibil... Şi imediat
se retrăsese în ea însăşi, t o t acel f o c minunat redus la o
mînă d e c e n u ş ă , iar faţa ei d e v e n i s e la fel d e calmă şi
d e albă c a a unei p ă p u ş i . Mai v ă z u s e expresia aceea şi
înainte, o s i n g u r ă dată, într-o n o a p t e pe care n-o putea
uita şi s p e r a din suflet să nu mai t r e b u i a s c ă s-o vada
din n o u .
353

Evenimentele t u m u l t u o a s e ale acestei zile îl z g u d u i -


seră şi p e el. Mai întîi d e s c o p e r i s e pisica mutilată pe
m a s a lui Faith, a p o i simţise frustrarea a c e e a c u m p l i t ă
cînd n u reuşise s-o c o n v i n g ă c ă ar fi putut fi în primej­
die, la naiba, şi c ă ar fi fost mult mai bine pentru ea
d a c ă s-ar fi m u t a t în altă parte. Parcă vorbise însă c u un
perete, s i n g u r a diferenţă fiind c ă peretele nu i-ar fi ripos­
tat. Ea d o a r afişase expresia a c e e a încăpăţînată, c u
bărbia ridicată, înfigîndu-şi călcîiele delicate în pămînt şi
refuzînd să-l asculte. D u p ă care îl mustrase Alex pentru
c ă o luase p e Faith în m a ş i n ă , d e p a r c ă ar fi fost ciu­
m a t ă s a u a ş a c e v a , la n a i b a c u toate, iar M o n i c a îl
privise c a şi c u m t o c m a i i-ar fi dat peste fată c u un
peşte împuţit.
Se î n d r e p t a s e s p r e lac p e n t r u a savura solitudinea
c o m p l e t ă şi s t ă t e a t o c m a i p e v e r a n d ă c u s p a t e l e lipit
d e perete, privind l u m i n a lunii răsfrîntă d e luciul apei,
încercînd s ă f a c ă o r d i n e în întîmplările acelei zile, cînd în
faîă îi a p ă r u s e Faith la fel d e t ă c u t ă c a o stafie. O pri­
vise, necrezîndu-şi ochilor, încercînd s ă se lupte c u s u ­
părarea c ă ea m e r s e s e prin p ă d u r e în t i m p u l nopţii,
p e n t r u c ă era clar c a ziua c ă nu venise c u maşina. Şi se
î n d r e p t a s e direct s p r e d e p o z i t u l bărcilor, fascicolul d e
l u m i n ă al lanternei t r e c î n d peste el. Dar c e n a i b a p u t e a
să c a u t e a c o l o ? Asta f u s e s e a d o u a o a r ă cînd o prin­
sese învîrtindu-se prin z o n ă .
Şi t o c m a i a t u n c i îl lovise d o r i n ţ a , spălînd în cale
orice g î n d . O prevenise şi faptul c ă s e afla totuşi a c o l o
î n s e m n a s e c ă era g a t a să plătească.
Gray ar fi vrut s ă c r e a d ă c ă ar fi fost în stare să se
o p r e a s c ă d a c ă e a i-ar fi cerut-o, dar era c u adevărat
b u c u r o s c ă n u f u s e s e p u s la încercare. Adevărul era că
n u s p u s e s e n u , dar nici altceva. în loc d e asta se vîrîse
atît d e t a r e în el d e p a r c ă ar fi vrut să-i intre pe s u b
354

piele şi a p r o a p e c ă reuşise. Fusese d u l c e şi d o r n i c ă , c u


trupul t r e m u r î n d p e s u b mîngîierile lui, c u buze t a n d r e şi
sălbatice în acelaşi t i m p . în acele m o m e n t e , nimic pe
lume nu l-ar fi putut s m u l g e d e lîngă ea şi încă mai
t r e m u r a în u r m a acelui act.
în d i m i n e a ţ a a c e e a o f ă c u s e puritană şi nimerise
drept la ţintă. S c u t u r ă d i n c a p încercînd să înţeleagă
c e e a c e aflase d e s p r e e a în seara aceea. Faith Devlin
Hardy, fiica unui beţiv şi a unei tîrfe, nu bea, nu f u m a şi
nu se c u l c a o r i c u m şi c u oricine. Doar a v u s e s e virgine
care n u erau nici p e d e p a r t e atît d e strimte c a ea. Pro­
babil f u s e s e f e c i o a r ă înainte d e a se mărita şi Gray avu
d e o d a t ă s i g u r a n ţ a c ă el era primul bărbat c u care f u ­
sese d e cînd îi murise s o ţ u l . Şi, c u t o a t ă senzualitatea
c u care-i r ă s p u n s e s e , era c o n v i n s c ă era o femeie d e s ­
tul d e rece. Nu îi j u d e c a p e ceilalţi o a m e n i , dar ea se
m e n ţ i n e a între a n u m i t e limite bine fixate.
Probabil din c a u z a părinţilor ei, sigur c ă da. D u p ă ce
f u s e s e c r e s c u t ă într-o a s e m e n e a atmosferă, Faith era
hotărîtă să n u le s e m e n e .
Pentru el asta era m i n u n a t atîta vreme cît nu avea de
gînd să se f e r e a s c ă şi d e el, să se retragă în carapace.
Şi avea s e n t i m e n t u l n e p l ă c u t c ă exact asta şi avea de
g î n d s ă f a c ă şi nici n u se p u n e a p r o b l e m a s-o lase sâ
s c a p e chiar atît d e ieftin.

N u te gîndi la asta. N u te mai gîndi la el.


Faith se trezi d e v r e m e d u p ă o n o a p t e d e s o m n zbu
ciumat, c u o c h i grei şi p a r c ă mai o b o s i t ă decît atunci
cînd se c u l c a s e . Reuşise să-şi a l u n g e orice g î n d despre
Gray c u o s e a r ă în u r m ă , ignorînd d u r e r e a ce rămăsese
355

în urmă, d u p ă c e el se f o l o s i s e d e ea, şi chiar elimi-


nîndu-l în v r e m e c e s p ă l a a c e a evidenţă clară. Dar c u
t o a t ă v o i n ţ a ei, s u b c o n ş t i e n t u l o t r ă d a s e , permiţîndu-i lui
Gray s ă i se furişeze în vise, c a a p o i s ă se trezească
căutîndu-l în v r e m e c e t r u p u l îi fremăta d e dorinţă.
T i m p d e patru ani t o a t e nevoile trupului fuseseră atît
d e bine înfrînate încît a p r o a p e c ă păruseră inexistente,
dar în c e e a ce-l privea p e Gray, orice f o r m ă de control o
d e p ă ş e a . Putea foarte bine s-o r e c u n o a s c ă . C u o seară
în u r m ă o excitase c u sălbăticie, î m p i n g î n d - o spre satis­
facţie c u o î n d e m î n a r e d e m n ă d e invidiat, iar a c u m v o i a
şi mai mult. N u p ă r e a să c o n t e z e c ă o d u r e a u toate, c ă
era înţepenită, s a u c ă îi rănise mintea c u a s e m e n e a
cuvinte c r u d e ; fizic, îl d o r e a d i n n o u . V o i a să simtă ia­
răşi p l ă c e r e a a c e e a atît d e violentă. Nici n u ştiuse c ă
p u t e a fi şi aşa, şi d e s c o p e r i r e a o uluia şi o umilea în
acelaşi t i m p .
De fapt, o tratase c a p e o tîrfă. Pe Lindsey Partain o
s e d u s e s e c u r ă b d a r e şi c u t a n d r e ţ e şi Faith îl văzuse,
a ş a c ă ştia care era d e o s e b i r e a . Lui Lindsey îi mur­
m u r a s e cuvinte d e d r a g o s t e în franceză, iar ei cuvinte
s c î r b o a s e în e n g l e z ă . Evident, d o a r egalii sociali meritau
atenţie şi c o n s i d e r a ţ i e . Sufletul i se răzvrătea d e ruşine,
d e ş i t r u p u l îi tînjea d u p ă şi mai mult t r a t a m e n t dur.
Poate c ă a v u s e s e d r e p t a t e în felul în care o tratase.
Poate c ă m o ş t e n i r e a g e n e t i c ă f u s e s e a d o r m i t ă în toţi
acei ani şi a c u m î n c e p e a s ă iasă la iveală.
Şi n u a v e a s-o l a s e j n p a c e . Ştia asta la fel d e bine
c u m îşi ştia şi n u m e l e . î n c e r c a s e d i n răsputeri s-o mute
din Prescott c a să p o a t ă fi î m p r e u n ă , dar p r o b a b i l c ă
t o c m a i t a c t i c a o p u s ă avea s ă fie mai b u n ă . Desigur, v a
încerca, dar n u v a fi c a p a b i l ă s ă îl evite c o m p l e t şi n u
mai ştia ta cîte a s e m e n e a întîlniri c u el respectul ei d e
sine a v e a s ă reziste.
356

Şi î n c ă t r e b u i a s ă î n c e r c e s ă afle cine îl ucisese pe


Guy. Nu atît p e n t r u ea cît pentru el. Familia lui Guy
merita să afle c ă d e fapt n u f u g i s e d e ei. Nu fusese în
stare s ă intre în d e p o z i t u l d e pe a p ă şi t r e b u i a s-o f a c ă
într-un fel s a u altui. Şi t r e b u i a s ă v o r b e a s c ă şi c u detec­
tivul A m b r o s e să v a d ă d a c ă n u c u m v a îl găsise pe d o m ­
nul Pleasant. T r e b u i a s ă mai p u n ă nişte întrebări, să-l
a s m u ţ ă p e criminal să t r e a c ă la acţiune, pentru c ă n u ­
mai d a c ă f ă c e a v r e o m i ş c a r e p u t e a să-l v a d ă şi să-l
identifice.
CApiîolul 1 7

Telefonul o î n n e b u n i în z i u a aceea. Faith chiar se


gîndi să s c o a t ă d i n priză aparatul d r ă c e s c , dar îşi aminti
imediat d u p ă a c e e a c ă a v e a totuşi o afacere d e c o n ­
d u s . N u a v e a o linie s e p a r a t ă , p e n t r u fax, aşa c ă tele­
fonul t r e b u i a s ă rămînă în c o n t i n u a r e în priză. însă lăsă
r o b o t u l să-i p r e i a t o a t e convorbirile. Din nefericire, majo­
ritatea erau d i n partea lui Gray.
T o n u l d i n p r i m u l apel p ă r e a şi exasperat şi alinător:
„ V o i a m s ă te v ă d astăzi dar a trebuit să plec la N e w
Orleans d e d i m i n e a ţ ă , d e v r e m e . Chiar a c u m sînt a c o l o
şi se pare c ă n-o s ă m ă întorc pînă diseară, tîrziu." Ei
bine, era o a d e v ă r a t ă uşurare, c u g e t ă Faith. A c u m nu
mai t r e b u i a să s t e a c a pe a c e , speriată c ă oricînd ar fi
putut s ă a p a r ă la uşă.
Mesajele c o n t i n u a r ă , v o c e a lui d e v e n i n d d e o d a t ă
mai a d î n c ă şt mai intimă: „ T r e b u i e s ă s t ă m d e v o r b ă ,
s c u m p o . Vrei s ă trec p e la tine diseară, cînd vin acasă?
Te s u n iarăşi m a i tîrziu."
- N u ! ţ i p ă Faith s p r e telefon în v r e m e c e el î n c h i d e a
şi r o b o t u l se d e c o n e c t a .
De abia j u m ă t a t e d e o r ă mai tîrziu, îşi d ă d u s e a m a
că t o c m a i aflase. Gray era la N e w Orleans. N u era d e l o c
358

n e r ă b d ă t o a r e să se î n t o a r c ă la c a s a d e vară, dar, cel


puţin d a c ă m e r g e a a c u m n u avea să mai fie prinsă.
Asta p u t e a s ă fie c e a mai b u n ă ocazie şi nici măcar nu
avea să mai fie nevoită s ă m e a r g ă prin p ă d u r e .
D a c ă a v e a s ă s p a r g ă g e a m u l , Gray ar fi ştiut imediat
c ă ea o f ă c u s e , p e n t r u c ă o prinsese furişîndu-se pe
a c o l o c u o seară înainte. Şi în afară d e asta i-ar fi fost
dificil să se caţere pînă a c o l o fără o scară şi ea nu avea
a ş a c e v a prin c a s ă . Dar a c u m nu mai era n o a p t e şi ea
era o b u n ă înotătoare. C e e a c e păruse d e n e c o n c e p u t