Sunteți pe pagina 1din 236

Natalia Bolos

Ziman Dorina KaitarRoxana Pintea Laura


Pop Dana

Limba şi literatura română


Caiet auxiliar - Clasa a XI-a

Satu Mare, 2017


Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a

Argument

Lucrarea Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a este un instrument util în ceea ce privește studierea
limbii, comunicării și literaturii în primul an de liceu, elaborat din dorința de a oferi elevilor de clasa a IX-a o modalitate cât mai
atrăgătoare de a păși pe tărâmul literaturii, dar și practică în ceea ce privește consolidarea conținuturilor predate la clasă. Totodată,
modalitatea de elaborare a testelor a avut în vedere plierea pe noile modele de evaluare din cadrul Examenului Național de
Bacalaureat.
Conținuturile lucrării vizează extrapolarea textelor literare, dar și nonliterare, fiecare test de evaluare formativă sau
sumativă propunând itemi variaţi pornind de la fragmente atât din literatura română, cât şi din cea universală: comprehensiunea
mesajului, explicarea unor expresii/locuţiuni prezente în fragmente, exemplificarea unor expresii/locuţiuni pornind de la un
termen dat, identificarea unor aspecte ce ţin de teoria literară (moduri de expunere, modalităţi de caracterizare, mijloace de
expresivitate, sensul cuvintelor etc.), dar și producere de mesaj (exprimarea unor opinii pornind de la tema abordată/o situaţie
concretă evocată în fragmentul propus).
Având în vedere că lucrarea se adresează tuturor elevilor, indiferent de filieră, profil sau specializare, am conceput testele
și din această perspectivă, a prezentării acestora la diverse competiții de limba și literatura română, propunând astfel o abordare
diferențiată a textelor suport, pe nivele de dificultate: STANDARD, PERFORMANȚĂ și EXCELENȚĂ.
În ceea ce privește structura lucrării, am propus o abordare pe unități tematice, în concordanță cu programa școlară în vigoare:
· TESTE DE EVALUARE INIȚIALĂ (trei teste);
· Șapte UNITĂȚI TEMATICE (Joc și joacă, Școala, Adolescența, Iubirea, Familia, Confruntări etice și
civice, Aventură, călătorie), din cele cinci obligatorii. Astfel, fiecare unitate tematică propune câte trei teste de evaluare formativă
și un test de evaluare sumativă;
· EVALUARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ (două teste);
· LITERATURA ȘI CELELALTE ARTE - trei teste de evaluare formativă (Pictură, Muzică,
Cinematografie);
· LIMBĂ ȘI COMUNICARE (două teste de evaluare formativă);
· Pentru a veni în sprijinul elevilor în ceea ce privește autoevaluarea, am propus și BAREME DE CORECTARE
ȘI EVALUARE pentru testele inițiale, testele sumative, dar și pentru testele de evaluare scrisă semestrială;
· BIBLIOGRAFIE.
Lucrarea este singulară în contextul noilor apariții editoriale, întrucât propune, aproape exclusiv, conținuturi care nu se
regăsesc în alte manuale sau auxiliare, din dorința noastră de a lărgi și îmbogăți orizontul de cunoaștere culturală, literară, dar și
artistică a elevilor noștri. De asemenea, modalitatea atractivă de prezentare a conținuturilor se dorește a fi o încercare de abordare a
literaturii și din perspectivă pluri-/inter-/trans-disciplinară, astfel încât fiecare unitate tematică propune și trimiteri la alte domenii
cultural-artistice.

AUTORII

4
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a

5
cuprins
Test inițial 1 ................................................................................................................... 8
Test inițial 2 ................................................................................................................. 10
Test inițial 3 ................................................................................................................. 12

unitatea 1
JOC ȘI JOACĂ
Test formativ 1 - Frenezia căutării jocurilor ............................................................... 15
Test formativ 2 - Magia jocului ................................................................................... 19
Test formativ 3 - Jocuri în aer liber ........................................................................... 24
Test sumativ ................................................................................................................ 30

unitatea 2
ȘCOALA
Test formativ 1 - Drumul spre o carieră de succes ..................................................... 35
Test formativ 2 - Profesorul ideal ............................................................................... 41
Test formativ 3 - Leagănul înțelepciunii .................................................................... 48
Test sumativ ................................................................................................................. 55

unitatea 3
ADOLESCENȚA
Test formativ 1 - Vârstă a devenirii ............................................................................ 61
Test formativ 2 - Metamorfoza subtilă a vârstelor ................................................... 68
Test formativ 3 - Frumoși ca umbra unei idei ............................................................ 75
Test sumativ ................................................................................................................ 82

unitatea 4
IUBIREA
Test formativ 1 - Revelația melancoliei ...................................................................... 87
Test formativ 2 - Sub semnul fatalității, al rafinamentului și al dezinhibării ......... 94
Test formativ 3 - Paradoxul iubirii ............................................................................ 101
Test sumativ ............................................................................................................... 107

6
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Cuprins

Evaluare scrisă semestrială (I) ................................................................................... 111

unitatea 5
FAMILIA

Test formativ 1 - Un paradis temporar... .................................................................. 117


Test formativ 2 - Portrete .......................................................................................... 122
Test formativ 3 - Portretul mamei ............................................................................ 127
Test sumativ ............................................................................................................... 132

unitatea 6
AVENTURĂ, CĂLĂTORIE

Test formativ 1 - Sub semnul cunoașterii .................................................................. 137


Test formativ 2 - Itinerarii istorice ........................................................................... 144
Test formativ 3 - În căutarea libertății ...................................................................... 151
Test sumativ ............................................................................................................... 158

unitatea 7
CONFRUNTĂRI ETICE
ȘI CIVICE
Test formativ 1 - Libertate, egalitate, fraternitate ................................................... 163
Test formativ 2 - Dreptul la educație ........................................................................ 170
Test formativ 3 - Sub auspiciile literaturii distopice ................................................ 177
Test sumativ ............................................................................................................... 184

unitatea 8
LITERATURA ȘI
CELELALTE ARTE
Test formativ 1 - Interferențe între cuvânt și culoare .............................................. 189
Test formativ 2 - Muzica înainte de toate ................................................................. 196
Test formativ 3 - Cinematografia, o artă simfonică ................................................ 203

Evaluare scrisă semestrială (II) ............................................................................... 210


Bareme de evaluare și de notare .............................................................................. 217
Bibliografie ............................................................................................................... 236

7
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 1

TEST INIȚIAL 1
Numele.................................................. Autoevaluare..................................
Prenumele............................................. Nota finală......................................
Clasa...................................................... Data................................................

Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

Partea I (60 de puncte)


Citeşte cu atenție textul următor:

Vine o vreme O femeie pe care am iubit-o


Când trebuie să tragem sub noi Şi cu aceeaşi femeie care nu ne-a iubit
O linie neagră Fac zero.
Şi să facem socoteala.
Un sfert de an de studii
Câteva momente când era să fim fericiţi, Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere
Câteva momente când era să fim frumoşi, A căror înţelepciune am eliminat-o treptat.
Câteva momente când era să fim geniali. Şi, în sfârşit, o soartă
Ne-am întâlnit de câteva ori Şi cu încă o soartă (de unde-o mai fi ieşit?)
Cu nişte munţi, cu nişte copaci, cu nişte ape Fac două (Scriem una şi ţinem una,
(Pe unde-or mai fi? Mai trăiesc?) Poate, cine ştie, există şi viaţă de apoi).
Toate acestea fac un viitor luminos -
Pe care l-am trăit. (Marin Sorescu, Contabilitate)

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat:

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Sinonimele cuvintelor vine şi luminos sunt:
a. există, limpede b. soseşte, pătrunzător c. apare, strălucitor 8 puncte
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Fragmentul face parte dintr-un text:
a.epic b. liric c. dramatic 8 puncte
3. Scrie două caracteristici ale genului literar ales, pe baza fragmentului citat. 8 puncte

8
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 1

4.Selectează din fragmentul citat trei termeni ce aparţin câmpului semantic al naturii. 8 puncte
5. Motivează rolul virgulei în secvenţa:„Cu nişte munţi, cu nişte copaci, cu nişte ape”. 8 puncte
6. Comentează, în 3 – 5 rânduri (30 – 50 de cuvinte), o figură de stil din textul dat. 10 puncte
7. Explică, în maximum 3 – 5 rânduri (30 – 50 de cuvinte), semnificaţia primelor patru versuri ale fragmentului dat.
10 puncte
Partea a II-a (30 de puncte)
Citeşte textul:
La vremea adolescenţei şi a tinereţii, în România ceauşistă a anilor 70 şi 80, eu puneam pe primul loc disponibilitatea pentru
lectură. Eram convins că între cei care citesc şi cei care nu citesc se trasează linia de demarcaţie dintre umanitate şi contrariul ei. N-aş
fi luat cu mine în ruptul capului pe o insulă pustie o persoană nededată lecturii, nici măcar de-ar fi fost Marilyn Monroe. Aş fi ales, în
loc, o carte. Probabil şi din cauza felului în care arăta lumea în care eram nevoit să trăiesc şi să cresc, mi se părea că a te refuza
cărţilor înseamnă să-ţi ratezi unica şansă de a accede la sau de a rămâne în umanitate.
(Liviu Papadima, De ce (să) nu citim!, în Dilema Veche)

Redactează un eseu, de 15-20 de rânduri, în care să îţi exprimi părerea despre importanţa lecturii în viaţa unui adolescent.
Vei avea în vedere următoarele:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare,
respectarea limitelor de spaţiu indicate).

9
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 2

TEST INIȚIAL 2
Numele.................................................. Autoevaluare..................................
Prenumele............................................. Nota finală......................................
Clasa...................................................... Data................................................

Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

Partea I (60 de puncte)


Citeşte cu atenție textul următor:

Îmi place grozav delta, Mă uit la ceas:


Și așteptând inspirația Cinci după-amiază.
Care să transforme plăcerea Five o'clock, ora când englezilor
În emoție artistică, Le vine inspirația, la ceai.
Stau întins pe iarbă, Da, inspirația ar trebui să pice și ea
Sub bătrânul stejar noduros Dintr-un moment într-altul.
Din padurea Caraorman.
A fost o zi de peripeții. Ca să nu mă plictisesc,
Cu vaporul pe brațul Sulina, Mă indignez de gestul
Cu barca pe micile canale. Unui nenorocit care și-a săpat inițialele
Rațe, lișite, ochite c-o pușcă Cu toporul
Imaginară În scoarța stejarului.
Și ele prefăcându-se că pică moarte, Fie ca emoția mea
Scufundându-se și ieșind Să acționeze ca o rășină,
C-un pește-n gură. Oblojind și vindecând coaja bolnavă!

Am văzut, sau mi s-o fi părut, Ah, stejarule, noduros,


Sturioni, somni leneși Care fixezi cu fundamentale, adânci, rădăcini
Înnămoliți pe câte-un mic canal, Nisipurile și oamenii
Așteptand câte doi - trei ani valul salvator, De acest îndepărtat colț de lume ...
Care să-i scoată în larg Cum te-aș mai lua în brațe
Și, între timp, ei tot îngrășându-se, ca niște porci Și te-aș săruta pe rană.
Cu rizomii din mal. (Marin Sorescu, Continentul Deltei)
Păpurișul, păsăretul, puietul
Cele mai poetice subiecte
Mi-au trecut pe sub nas.

10
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 2

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


A. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor să pice şi mă indignez sunt:
a. să cadă, mă gândesc b. să treacă, mă emoționez c. să vină, mă supăr 8 puncte
2. Fragmentul face parte dintr-un text:
a. epic b. liric c. dramatic 8 puncte
3. Identifică două motive literare prezente în text. 8 puncte
4. Alcătuiește două enunțuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului colț. 8 puncte
5. Transcrie, din textul citat, două figuri de stil diferite și numește-le. 8 puncte
6. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificația titlului poeziei, prin raportare la mesajul poeziei și mijloacele artistice.
10 puncte

B. Rescrie următorul enunț, corectând greșelile de ortografie, gramaticale și semantice existente: Văzu-tu-ia-i
cumva pe zurlii mei amici care ți iam m-ai prezentat și altă dată? 10 puncte

Partea a II-a (30 de puncte)


Realizează un eseu, de minimum 15-20 de rânduri, în care să ilustrezi relația dintre ipostazele naturii și creator,
valorificând și textul suport.
Vei avea în vedere următoarele:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de
exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Vincent van Gogh, Wheatfield with Crows

11
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 3

TEST INIȚIAL 3
Numele.................................................. Autoevaluare..................................
Prenumele............................................. Nota finală......................................
Clasa...................................................... Data................................................

Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

Partea I (60 de puncte)


Citește textul:
Greuceanu oftă prelung. Pricoliciul ar fi vrut să-i spună că el unul nici măcar nu știa dacă avea sau nu o poveste, dar tăcu.
Un timp, se auziră doar țârâitul greierilor și un urlet îndepărtat de câine, după care bărbatul își reluă povestea:
-Am fost de-am ajuns să cer de pomană- la cine crezi? La Împăratul Roșu. Ăsta era împărat de împărat pe timpuri, dar i-au
luat și lui mințile. „Ce-ai venit la mine? Ți-a ajuns cuțitul la os, Greucene?”. Da, mi-a ajuns, că așa-s vremurile acuma. I-am zis
să-mi dea și mie ceva de făcut, orice. Că, odinioară, sarcina aia importantă doar mie mi-o dădea. Dar Împăratul a râs. „Ce crezi
că mai poți să faci tu acuma, Greucene? Nu vezi în ce hal ești, ca ultimul bagabond! Le-ai dat și paloșul și tu știi că făr´ de paloș n-
ai nicio putere!”. Păi, l-am dat, că mi-au dat bani buni de el și io-s om sărac. Prietene, tu cu ce crezi că mi-am ridicat căsuța asta,
cât am putut, mă rog? Împăratul se tăvălea pe jos de râs, iar roșcovanii ăia îi cântau tot felul de cânturi și slăviri… Un ticălos,
asta a ajuns Împăratul! Râdea de mine că nu mai am paloș. ... „Păi, ți-ai făcut-o cu mâna ta, Greucene! Paloș nu mai ai și nu mai
ai nici poveste… ai semnat, ai renunțat de bună voie la ea. Ce să-ți mai fac eu acuma?”. Și i-a chemat pe roșcovanii lui să mă dea
pe ușă afară…
„Îl paște și pe el Sfârșitul, ca și pe mine!”, își zise Pricoliciul și inima îi bătu mai tare. Uitându-se mai bine la Greuceanu, îi
ghici părțile unde începuse să se destrame ca o țesătură veche. Urechea ciuntită îi era pe jumătate străvezie, o rază de lumină de
la becul ce atârna deasupa mesei o străpungea dintr-o parte în alta. Abia acum observă două degete aproape lipsă, fără
consistență, ca niște prelungiri de fum ale mâinii. Mici porțiuni din pielea lui negricioasă erau decolorate, de parcă niște fluturi
albi, diafani i s-ar fi așezat din loc în loc pe trup.
(Adina Popescu, O istorie secretă a Țării Vampirilor I: Cartea Pricoliciului)
Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat:
A.
1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
Antonimele cuvintelor oftă şi diafani sunt:
a. suspină, străvezii b. se bucură, delicați c. zâmbi, opaci 8 puncte
2. Explică rolul virgulei din secvența: Ți-a ajuns cuțitul la os, Greucene? 8 puncte
3. Transcrie din text două imagini artistice diferite. 8 puncte
4. Ilustrează, prin câte un enunț, sensul denotativ și sensul conotativ al substantivului inimă. 8 puncte
5. Prezintă semnificația unei figuri de stil din textul dat. Abia acum observă două degete aproape lipsă, fără consistență, ca
niște prelungiri de fum ale mâinii. Mici porțiuni din pielea lui negricioasă erau decolorate, de parcă niște fluturi albi, diafani
i s-ar fi așezat din loc în loc pe trup. 8 puncte

12
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Test inițial 3

B.
1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură:
Plângea în continu și nu-l puteai oprii cu nici un chip. Nu-ți dă leptopul, îi e frică că-l strici. 10 puncte

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte:


roșiii obraji/roșii obraji, click-uri/clickuri, Întâi Decembrie/ Unu Decembrie, de-a v-ați ascunselea/de-a va-ți
ascunselea, tele-conferință/teleconferință. 10 puncte

Partea a II-a (30 de puncte)


Citeşte textul:
Inspirată din vechi culegeri de basme românești, din cărți de sinteză despre mitologie și folclor, dar și din romane
fantasy moderne, O istorie secretă a Țării Vampirilor este o carte a Basmului și despre Basm pentru cititori de toate vârstele.
Construită ca o parabolă a societății moderne, cartea vorbește despre nevoia de poveste, despre identitate, stereotipuri și
clișee, într-o lume din ce în ce mai globalizată și caută un răspuns la întrebarea: ce mai este și ce nu autentic? Misiunea ei este
cea de a se opune invaziei de elfi, vrăjitori, inorogi și vampiri universali, de povești care devenind „comerciale” și-au pierdut
fondul autentic inițial și de a salva tradiții și mituri locale, personajele care sunt sortite să dispară, dacă nu vor fi povestite de
generațiile ce vor urma. Trilogia conține volumele: Cartea Pricoliciului, Cartea fetiței-vampir și Cartea Călătorului.
(http://dilemaveche.ro/secțiune/dileme-on-line/articol/o-istorie-secretă-a-tării-vampirilor)

Redactează un eseu, de 150-200 de cuvinte, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificația basmelor în
contemporaneitate, valorificând informații sau idei din textul dat.
Vei avea în vedere următoarele:
-valorificarea textului citat;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de
exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
.

13
Unitatea 1
Joc și joacă

Angela Morgan, Password protected

Test 1 - Frenezia căutării jocurilor...


Marius Chivu, Joaca preferată
J. K. Rowling, Harry Potter și camera secretelor

Test 2 - Magia jocului


Mircea Cărtărescu - interviu
Mircea Cărtărescu, Povestea Animicștiutorului,
din Fata de la marginea vieții, povestiri alese
Test 3 - Jocuri în aer liber
Nicolae Dobre - interviu
Grigore Băjenaru, Cişmigiu & Comp., cap VIII, Hip, hip,
urraaa!)
Test sumativ
Adina Popescu, Din oceanul Pacific...
Mircea Cărtărescu, Solenoid

Sugestie muzicală:
Edward Mollenhauer, The Boy Paganini Fantasia
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

TEST FORMATIV 1 - Frenezia căutării jocurilor...


Numele ……………………………… Autoevaluare …………………….................
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………................
Clasa ………………………............... Data ………………………...........................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Iată cum arăta o astfel de inventariere: jocuri de jucat afară (Leapşa pe ouate, Capra mergătoare, Lapte gros, Melcul,
Elasticul, Poarca, Coiard, Lanţul, Capace, Statuile, Cuţitaşul, Încetu' cu-ncetu' se fabric᾽ oţetu'; Ţară, ţară vrem ostaşi); jocuri
cu mingea – obligatoriu afară (Ţările, Raţele şi vânătorii, Castelul, Pătrăţica, Tenis cu piciorul, Obligata, Diri-diri); de jucat in
door – în casă sau în clasă (Bambilici, Ţomanap, Vaporaşe, Bigi-bigi, Puncte, X şi 0, Spânzurătoarea, Skanderberg cu
picioarele); …jocuri din comerţul capitalist, importate (Şarpele, Sfera, Hipodrom, Lego, Monopoly, Master Mind); jocuri de
cărţi (Război, Popa-prostu`,Gură-cască, Machu Pichu, Macao, Şeptică, Canastă, Whist, Renz, Poker, Trombon, Triş, Bonjur
Madam, 21, 66, Pinacle), dar şi jocuri imaginare (Sticlism, Coniac-canoe, Halbere, Aruncarea cu privirea, Tenis de plapumă)...
E normal să fie aşa, căci fiecare generaţie de copii are sau îşi inventează propriile jocuri. „Pe vremea mea” existau
cubul Rubik şi elefănţelul din plastic de stropit cu apă; astăzi puştanii merg pe stradă cu kendama în mâini şi cu fidget spinner pe
vârful degetelor. Înainte existau clasoare cu timbre şi jocuri video, acum există Instagram şi aplicaţii pe smartphone. Nu e locul
şi nici rolul meu să fac o analiză psihologică asupra acestor diferenţe şi a implicaţiilor comportamentist-emoţionale. Oricum,
există o nevoie, aproape organică, de ludic a copilului, o frenezie a căutării jocului cu o mare „risipă” de imaginaţie şi de
energie. Dar, pe lângă acest caracter de self-entertainment, joaca (şi) maturizează, căci dezvoltă relaţiile şi evaluează constant
afinităţile dintre copii, activează toată gama de sentimente, predispune chiar la dileme şi la reflecţie, propune nişte valori:
toleranţă, altruism, solidaritate. La sfârşitul jocului se află întotdeauna un câştig sau o revelaţie.
(Marius Chivu, Joaca preferată, www.art7.fm/joaca-preferata/)
*self-entertainment (engl.) –auto-divertisment
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. (5 p) Alcătuiește un enunț, folosind o expresie/locuțiune în care să apară substantivul vreme.
……………………………………………………………………………………………….…………………………
2. (5 p) Indică cinci jocuri de jucat afară, menționate în textul dat.
……………………………………………………………………………………………………………….…………
3. (5 p) Menționează care este concluzia pe care o are Marius Chivu asupra jocului.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. (5 p) Formulează un enunț în care să precizezi care este jocul tău preferat.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
5. (5 p) Explică utilizarea apostrofului.
.......................................................................................................................................................................................
15
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
6 . (5 p) Precizează cinci cuvinte din câmpul semantic al jocului.
………………………………………………………………………………………………………………….............
B. Receptarea textului literar (40 de puncte)
Citește următorul fragment:
-Harry, tu ai fost cel mai tânăr jucător din casă în ultima sută de ani, nu?Așa este?spuse Colin, țopăind pe lângă
Harry. Probabil că ești grozav. Eu n-am mai zburat până acuma. E ușor? Asta-i mătura ta?E cel mai bun model care
există?
Harry nu mai știa cum să scape de el. Se simțea ca și când s-ar fi ținut după el o umbră foarte guralivă.
-Eu nu înțeleg mare lucru din jocul de Quidditch, spuse Colin, cu răsuflarea tăiată. E adevărat că sunt patru mingi?Și
două dintre ele zboară de colo-colo, încercând să-i dea jos pe jucători de pe mături?
-Da, răspunse Harry cu greu, resemnându-se și încercând să-i explice lui Colin complicatele reguli ale jocului de
Quidditch. Mingile astea se numesc „bulgări”. În fiecare echipă există câte doi bataci, înarmați cu bâte, cu care încearcă să
scoată bulgării din jumătatea de joc a echipei lor. Batacii echipei Gryffindor sunt Fred și George Weasley.
- Și celelalte mingi la ce folosesc? întrebă Colin, alunecând pe vreo două trepte, cum se uita la Harry cu gura căscată.
- Păi, coafa – adică mingea aceea roșie, mai mărișoară - este mingea cu care se înscriu golurile. În fiecare echipă
există trei trăgaci care își aruncă de la unul la altul coafa și încearcă să o treacă prin catargele aflate la capătul trenului... sunt
trei catarge cu câte un inel la capăt.
- Și cea de-a patra minge...
- ... e smiciul de aur, spuse Harry. E o minge foarte mică, foarte rapidă și greu de prins. Dar asta e treaba gonaciului,
fiindcă un meci de Quidditch se termină doar atunci cand este prins smiciul. Și echipa al cărui gonaci prinde smiciul câștigă o
sută cinci zeci de puncte în plus.
- Iar tu ești gonaciul echipei Gryffindor, nu? Spuse Colin cu nespusă admirație.
- Da , zise Harry.
Tocmai ieșiseră din castel și începeau să traverseze câmpul acoperit cu rouă. Harry continuă:
- În plus mai există și portarul care păzește porțile. Cam asta e toată povestea.
(J. K. Rowling, Harry Potter și camera secretelor)
1. (5 p) Explică rolul semnelor de ortografie și de punctuație din secvențele de mai jos: ‒ de colo-colo, se numesc
„bulgări”.
.........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Transcrie, din text, câte o structură care fixează:
dimensiunea temporală………………………………...................................................................................................
dimensiunea spațială……………………………………………………………………………………………….......
3. (10 p) Menționează două trăsături ale genului epic, identificate în textul dat.
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. (10 p) Indică două trăsături morale ale personajului Harry, însoțindu-le de secvențe ilustrative.
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Identifică perspectiva narativă și numește tipul de narator.
……………………………………………………………………………………………......................... 16
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Imaginează-ți că te-ai înscris la o competiție sportivă și ai ieșit pe primul loc. Scrie un text narativ, de minimum 200 de
cuvinte, în care să relatezi desfășurarea concursului și sentimentele pe care le-ai trăit.Vei avea în vedere:
-valorificarea textului literar citat;
-respectarea succesiunii întâmplărilor;
-integrarea în compunerea ta a unor elemente ale subiectivității;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...............................
..................................................................................................................................................................................................

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 15-30 de rânduri, despre importanța jocurilor, valorificând și informațiile din
fragmentul A.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în
afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

17
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………................

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Vizionează filmul Harry Potter și camera secretelor și realizează o cronică destinată marelui public, pe suport scris,
audio sau video, la alegere. Prezint-o în fața clasei.
…………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………............................................................……….........……...........
18
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

TEST FORMATIV 2 - Magia jocului


Numele.................................................. Autoevaluare..................................
Prenumele............................................. Nota finală......................................
Clasa...................................................... Data................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
- Cititorii şi criticii îl consideră, deopotrivă, întruchiparea marelui scriitor. Dar în viaţa obişnuită, Cărtărescu n-are
nimic din triumfalismul învingătorilor. Retras, mai degrabă, chinuit de nostalgii şi obsedat de propriile halucinaţii, şi-a făcut
din scris un mod de a fi în lume. Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, a fost tradus în nenumărate
limbi, iar premiile cu care a fost distins n-ar încăpea pe o singură pagină. Un lucru e cert, Mircea Cărtărescu e considerat
singurul nostru scriitor cu şanse reale la Nobel.
- Să ne întoarcem puţin la momentul adolescenţei, când spuneţi că nu voiaţi să deveniţi scriitor.
- Nu voiam să devin scriitor, dar îmi doream foarte mult să scriu. Încă de prin clasa a treia, a patra, începusem să citesc
foarte mult. Aveam colecţii de povestiri ştiinţifico-fantastice, pe care le cumpăram în fiecare săptămână de la chioşc. Şi cărţi de
toate felurile. Familia mea nu era o familie de intelectuali, mama era ţesătoare, tata lăcătuş. Aveam o mică bibliotecă foarte
amestecată, una dintre cărţi era despre Edison. Îmi mai amintesc şi un manual de literatură de clasa a XI-a, din perioada
proletcultistă. Mai târziu, adolescent fiind, nu făceam nimic altceva în afară de a citi. Devenisem un ciudat, un fel de autist
social. Nu mai aveam prieteni, nu mai aveam legături cu lumea, ceilalţi se uitau la mine ca la un misfit, cum zic englezii, un om
care nu se simte bine în nicio împrejurare. Atunci chiar şi eu eram puţin speriat să nu o iau razna. Dar apoi am făcut o armată
atât de dură, că mi-a scos prostiile din cap şi m-a pus cu picioarele pe pământ. Ei, şi pentru că încetul cu încetul literatura
devenea lumea mea adevărată, mai adevărată decât cea reală, am început foarte devreme să mă gândesc să şi scriu, fără să-mi
spună nimeni. Nu mă imaginam autor, nu voiam să scriu cărţi, să public. În mintea mea era doar să scriu. Scrisul era o necesitate
interioară.
-Aţi mai putea trăi azi fără scris?
- Eu pot trăi fără scris, dar nu trăiesc bine. Acum, că am terminat această carte, stau de vreo lună de zile şi vegetez. Dar
nu mi-e bine. Simt că fără scris, viaţa mea nu are sens. De ce mai trăiesc? M-am învăţat cu acest nărav al scrisului, ca un viciu
prin filtrul căruia m-am obişnuit să trăiesc şi care s-a identificat cu mine. Scriu aşa cum respir. Când nu mai scriu, nu mai ştiu ce
să fac cu mine, aşa cum un fumător, când nu fumează, nu mai ştie ce să facă cu mâinile lui. Scrisul e o adicţie ce poartă cu ea
aureola fericirii, dar şi a remuşcării.
(Interviu cu Mircea Cărtărescu, http://www.formula-as.ro/2016/1200/lumea-romaneasca-24/mircea-cartarescu-simt-
ca-fara-scris-viata-mea-nu-are-sens-)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul expresiei m-a pus cu picioarele pe pământ din text.

19
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................…………………………………………………
2. (5 p) Transcrie din text o secvență care să ilustreze modul în care scriitorul se raportează la scris.
……….........………………………………………………………………………………………………...................
3. (5 p) Precizează tema fragmentului dat.
……………….......…..............………………………………………………………………...………………………
4. (5 p) Indică premiul la care se face referire în text.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…......…………………………………………………………………………………………………….......................
5. (5 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificația următoarei afirmații: Scrisul e o adicţie ce poartă cu ea aureola
fericirii, dar şi a remuşcării.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……..............................................……………………………………………………..................................…………
6. (5 p) Precizează două trăsături ale textului nonliterar cu exemplificări din textul suport.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............……………………………......
B. Receptarea textului literar (40 de puncte)
Citește următorul fragment:
Oamenii-de-flori-cu-barba-de-mătase sunt atât de fragili, încât fără ajutor divin n-ar putea să trăiască în lumea
teribilă a zmeilor. Ei nu au armeși nu fac vrăji, dar zeii îi iubesc și le fac daruri. În clipa când și-a terminat rugăciunea, Umbello
a simțit o apăsare dulce în palma stângă. Era o perlă mare cât o portocală, de consistența unui dințișor de fetiță, lucind când
cenușiu, când trandafiriu în întuneric... În zilele care urmară, Umbello învăță repede să folosească perla. Era destul de simplu:
o țineai în amândoi pumnii, suflai asupra ei, îi spuneai o poezioară sau o glumiță ca să o înveselești, și deodată simțeai cum se
dezghemuie ca un arici și devine moale, cu mușchi și oscioare sub pielița de sidef. În cele din urmă scotea un botițor și trei
cornițe cu ochi în vârf, ca de melci, cu care se uita curioasă în jur.Umbello numi mica ființă Hilozois (după numele unui vechi
poet). Mari puteri zăceau în ea...
Hilozois dormea încolăcită sub apăsarea palmei lui stângi. Deodată îl năpădi lumina tomnatică a morții și, înfiorat,
simți nevoia de tovărășie. Luă animăluțul în palme, îl ridică spre fața sa zbârcită și-i șopti încetișor:
Hilozois, Hilozois,
Singurei pe lume doi-s:
Moș bătrân cu barba moale
Și-o fetiță ca matale.
Hilozois, Hilozois,
Vino pe genunchi ce moi-s,
Cornulețe lungi îți scoate,
Henri Matisse, Tristețea regelui
20
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

Fii poznașă cât se poate,


Norii suflă-i, ce cu ploi-s,
Hilozois, Hilozois...
Perla se muie încetișor, dar de data aceasta nu se mai ivi din cărnița ei sidefie un botic cu mustăți, ci prin coaja moale
ca de ou de broască țestoasă începu să se străvadă ceva ca o inimă pulsând.
Bătrânul înțelese într-o clipă totul. Perla vieții lui era acuma întreagă. Visul vieții lui era încheiat. Mulțumi
necunoscuților zei pentru darul neprețuit ce ne este făcut tuturor: splendoarea fără margini a vieții.
(Mircea Cărtărescu, Povestea Animicștiutorului, din Fata de la marginea vieții, povestiri alese)

1. (5 p) Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: fragili și a năpădi.
……....................................……………………………………………………………………………………………
2. (5 p) Menționează două motive literare identificate în fragmentul dat.
.....…………………………………………………………………………………………………….………………..
3. (5 p) Precizează valoarea expresivă a utilizării comparațiilor în portretul lui Hilozois.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…….............…………………………………………………………………………………………………...............
4. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………………..............
5. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe: Bătrânul înțelese într-o clipă totul. Perla
vieții lui era acuma întreagă. Visul vieții lui era încheiat. Mulțumi necunoscuților zei pentru darul neprețuit ce ne este făcut
tuturor: splendoarea fără margini a vieții.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………………………………...
6. (10 p) Analizează, în 30-50 de cuvinte, semnificațiile descântecului rostit de Umbello.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………………………………...

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un eseu, de minimum 150-200 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul Umbello.
Vei avea în vedere:

21
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
-prezentarea statutului personajului;
-relevarea principalelor trăsături ale personajului, ilustrate prin două secvențe semnificative;
-susținerea unei opinii personale;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….........

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Caută în Dicționarul de simboluri de Jean Chevalier și Alain Gheerbrant sau pe internet semnificațiile perlei în diverse
culturi ale lumii. Realizează un eseu, de minimum 150 de cuvinte, valorificând și informații din textul A, despre legătura dintre
joc și literatură.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….....

22
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….....

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Redactează o scrisoare de felicitare adresată unei personalități culturale prin care să-ți exprimi, într-o manieră cât mai
oficială, respectul și recunoștința față de aceasta. Nu uita să aplici toate convențiile de redactare a unui astfel de text.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………….........................................................................................

23
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

TEST FORMATIV 3 - Jocuri în aer liber


Numele.................................................. Autoevaluare................
Prenumele............................................. Nota finală...................
Clasa...................................................... Data..............................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Președintele Federației Române ode Oină, Nicolae Dobre, a declarat într-un interviu acordat AGERPRES că speră ca
sportul național al românilor să fie prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020.
Dobre a discutat cu reprezentanții Comitetului olimpic japonez în cadrul unei acțiuni de promovare a oinei la Tokyo și aceștia au
fost încântați de propunerea ca în cadrul ceremoniei de deschidere a Olimpiadei să existe exerciții demonstrative de oină, sport
înrudit cu baseballul, o adevărată religie în Japonia. Niponii ar marca astfel revenirea între sporturilor olimpice a baseballului
și softballului.
AGERPRES: Care este în present statutul oinei în România?
Nicolae Dobre: Este bine să începem prin a sublinia că prin Legea nr. 96
din anul 2014 oina a fost recunoscută ca sport național în România. Prin această
lege se modifică legea nr. 26 privind educația fizică și sportul. În această modificare
sunt mai multe articole. Primul stipulează că oina este sportul național al țării noastre, apoi se instituie un program național
intitulat „Redescoperă oina”, un complex de măsuri și activități desfășurate prin intermediul federației române de oină.
Scopurile principale sunt promovarea oinei la nivel național, reconsiderarea și dezvoltarea oinei. Apoi, legea arată că
Ministerul Tineretului și Sportului, alte structuri pot sprijini acest program național. Deci, dacă la nivelul unei comunități se
dorește implicarea este deja asigurat cadrul legislativ. Deocamdată a răspuns Ministerul Tineretului și Sportului, care a
asigurat o finanțare separată. Până acum, finanțările erau acordate în funcție de performanțe, număr de sportivi, or aici noi nu
puteam avea un punctaj mare, pentru că nu avem titluri olimpice, mondiale ori europene. Astfel, noi am solicitat o excepție care
a fost acceptată. Am primit finanțare separată în anul 2016 și așa o să fie și în acest an, 2017.
AGERPRES:Cu ce atrageți copiii, tinerii, către acest sport?
Nicolae Dobre:Îi atragem pe copii și tineri spre oină prin ineditul acestui sport, prin modul de a prezenta oina, tradiția
ei îndelungată. Încercăm să insuflăm profesorilor faptul că avem în față mai mult decât un simplu sport, este o combinație între
sport și cultură, este vorba despre un element de identitate națională. Să știți, copiii sunt atrași de această minge mică și baston,
este o provocare, un alt tip de activitate, de mișcare, pe care nu o văd la televizor în primul rând.
(https://www.agerpres.ro/sport/2017/02/28/interviu-nicolae-dobre-spera-ca-oina-sa-fie-prezenta-la-deschiderea-jocurilor-
olimpice-de-la-tokyo-din-2020-10-23-28)
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. (5 p) Indică, din text, anul în care oina a fost recunoscută ca sport național în România.
……………………………………………………………………………………………….…………..
24
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

2. (5 p) Transcrie din text o secvență care precizează țara organizatoare a jocurilor olimpice.
……………………………....…………………………………………………………………………………………
3. (5 p) Formulează un enunț în care să precizezi numele ziarului din care a fost extras interviul, respectiv tema
articolului.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........………………………………………………………………
4. (5 p) Prezintă, în 30-40 de cuvinte, condițiile necesare pentru a obține finanțare, valorificând informațiile din textul
dat.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………........………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………........…………………………………………………………………………………………………
5. (5 p) Precizează atitudinea președintelui Federației Române de Oină, desprinsă din următoarea afirmație:
Încercăm să insuflăm profesorilor faptul că avem în față mai mult decât un simplu sport, este o combinație între
sport și cultură, este vorba despre un element de identitate națională.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….............……………………………………………………………………………………………
6. (5 p)Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale textului nonliterar.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
B. Receptarea textului literar (40 de puncte)
Citește următorul fragment:
Meciul!
Ai noștri, în maiouri albastre, evangheliștii, în maiouri galbene.Ghița Drăghicescu zvârle un ban în sus, ca la rișcă, să
hotărască norocul pe care parte a terenului urmează să joace Lazărul prima repriză.
Jocul a început. Ghița e numai ochi și picior... Evangheliștii joacă bine, ce-i drept, nu degeaba au rămas ei în finală, dar
lazăriștii parcă sunt mai tari! Hm, hm, adversarii noștri au început să facă incorectitudini, pe care arbitrul le trece cu vederea!
Ghiță e nemulțumit și-i spune ceva arbitrului, care nu-i acordă nicio atenție.
O noua greșeală, care iarăși nu e fluierată!
Ghiță își mușcă buzele... Atunci, deodată izbucnește galeria Lazărului în strigăte de piei-roșii și se aude un zgomot
infernal, care întrece orice imaginație: sunt cutiile noastre de conserve cu pietre în ele... Arbitrul fluieră, dă avertisment
evangheliștilor și jocul continuă!
― Hai, Lazăr!
Ai noștri se-nfierbântă... Sunt pe terenul adversarilor... Se joacă strâns, aproape de poarta acestora... Mingea e la
Traian Paraschivescu, zis Litră, din pricina staturii lui mici...Un evanghelist se repede. Litră îl duce, trage și...
― Gol!
― Bravo, Litră, halal să-ți fie!
― Unul la zero, pentru Lazăr!

25
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
― Hai, Lazăr!
Evangheliștii își fac de cap, numai incorectitudini! Arbitrul, care se vede că ține cu ei, se preface că nu le observă.
Ghiță nu știu ce-i strigă, arbitrul fluieră prelung, oprește jocul și-l dă pe Ghiță afară de pe teren.
Ghiță vine lângă noi, ca simplu spectator. Jocul continuă agitat.
― De ce te-a dat afară, nea Ghiță?
― Fiindcă n-am avut de lucru și i-am trântit una, să mă țină minte!
― Și-acum?!
― Păi, nu-mi mai dă voie să joc.
― Și ce ne facem noi?
― Păi, știu eu? Toată nădejdea a rămas la Tănăsică!
― De.., ce naiba ți-a venit?
― N-ați văzut, bă, că ținea cu ăia? Ce, mult era să mai înghit?
― Nea Ghiță, ascultă-mă pe mine, roagă-te de el să te ierte, că fără tine pierdem meciul și ne găsim beleaua cu Barbă!
― N-o să vrea!
― Tu încearcă și-om vedea noi!
Arbitrul tocmai trecea pe lângă noi cu fluierul în gură.
― Don' arbitru, zice Ghiță, îmi cer scuze, vă rog, dați-mi voie să reiau jocul!
― Nu se poate! Altă dată să fii cuviincios! Nu admit recalcitranță pe teren!
Un fluier scurt! Urlete de bucurie la evangheliști: „gol, s-a egalat!” „Unu la unu”.
Poftim! Ghiță spumegă de mânie.
― Dacă ne iau meciul evangheliștii, mă fac de râs, și numai eu sunt de vină, că nu mi-am ținut gura! Ce mă fac cu
Barbă?
Repriza întâi s-a terminat. Ghița se duce în pauză la arbitru și-l roagă din nou să-i dea voie să joace măcar în repriza a
doua. Arbitrul nici nu vrea s-audă. Ghiță își frânge mâinile, turbează de necaz și nu știe ce atitudine să ia.
(Grigore Băjenaru, Cişmigiu& Comp., cap VIII, Hip, hip, urraaa!)
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1.(5 p) Numește câte un sinonim contextual pentru: cuviincios și recalcitranță.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................…………………………………………………………………………………….
2.(5 p)Exprimă-ți opinia despre atitudinea arbitrului față de joc.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................…………………………………………………………………………………….
3.(5 p) Selectează din text două expresii care aparțin registrului colocvial al limbii.
.........................................................................................................................................................................................
4.(5 p) Alcătuiește, în 40-50 de cuvinte, rezumatul textului citat.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….................................................…………………………………………………………

26
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
5. (5 p) Transformă cel puțin cinci replici în vorbire indirectă.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................……...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................…………………………………………………………………………………
6.(5 p) Explică, folosind exemple din text, rolul stilistic al interjecțiilor.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………..........................……………………………………………………………………………………………
7.(10 p) Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului epic.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..........................………
C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)
Imaginează-ți, într-o compunere de 200-300 de cuvinte, continuarea fragmentului citat, referindu-te la felul în care se
desfășoară meciul, la finalitatea jocului și la ceea ce se întâmplă cu jucătorii după acest episod. Vei respecta stilul și registrul
stilistic din fragmentul suport (B). Totodată, vei avea în vedere următoarele:
-valorificarea textului citat (B);
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

27
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
……………………………………………………………….......................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………......................................................................................................

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Ai primit cadou o bâtă de oină. Documentează-te pe internet și notează, în caiet, în maximum 100 de cuvinte,
instrucțiunile de folosire ale bâtei.
...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

28
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, imaginează-ți că vei participa la Jocurile Olimpice de vară din 2020 de la Tokyo.
Redactează un jurnal de călătorie în care să notezi jocurile desfășurate și sentimentele resimțite în timpul jocurilor.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….........................................................................................

29
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

TEST SUMATIV
Numele ……………………………… Autoevaluare ……………………
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………
Clasa ……………………..............… Data ………….......................…

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
A ieşit un peşte mic. Şi pe coada lui scria – ieşi afară dumneata! Era doar una dintre numărătorile pe care le foloseam în
jocurile din copilărie. Căci aşa începea aproape întotdeauna fiecare joc: cu câte o numărătoare. Un mic ritual al nostru, al
copiilor, după ce ne adunam în spatele blocului la ora stabilită, după ce câte un puşti mai îndrăzneţ mergea ca să-i aducă pe cei
întârziaţi şi striga pe la ferestre şi balcoane: „Vă rog, tanti, îl lăsaţi pe X afarăăă?“, după ce hotăram, în urma unei lungi şi
complicate dezbateri, ce joc vom juca. La majoritatea jocurilor aveam nevoie de numărători, iar cea cu peştele din Oceanul
Pacific nu era cea mai populară. Mai erau şi altele mult mai complexe şi de neînţeles pentru cei neiniţiaţi, cum ar fi (o reproduc
din memorie): „O conny-conny, macaroni, mustafa, comega, uci iepe, comestepe, uci-oo, comego!“
Jocurile copilăriei au un limbaj şi o gramatică proprie, din care fac parte clasicele texte „te-am scuipat!“, „urma scapă
turma“, „ai spart oalele, ai mâncat sarmalele!“ sau „cine nu e gata îl iau cu lopata!“. Însă niciunul dintre ele, oricât ar fi de
amuzant, nu se ridică la înălţimea – plină de semnificaţii – a faimosului „Piua!“. În „Piua!“ consta însăşi magia jocului. Putea
să însemne faptul că unul dintre noi a obosit şi că trebuie să ia o pauză. Însă, în acelaşi timp, putea să dea un ritm jocului, prin
întreruperi şi reluări (care erau marcate prin „Răspiua!“), să aducă cu sine răsturnări de situaţie sau un răgaz pentru a gândi
noi strategii, sau putea, uneori, să-i pună capăt definitiv, căci „Piua“ era, de fapt, un Exit, o reîntoarcere la realitate, un moment
în care conştientizam, de pildă, că începuse să se întunece şi că mamele noastre şi-ar fi dorit să fim în casă, sau că începuse Leka
nosht detsa, la bulgari. „Piua“ s-ar traduce astăzi, poate, prin „Are you sure you want to leave this game?“, formula care îţi
apare pe ecran atunci cînd dai Esc, câteodată din greşeală, în mijlocul acţiunii dintr-un joc online. Desigur, nu are acelaşi
farmec.
Recunosc, ideea acestui Dosar a pornit dintr-o nostalgie personală faţă de jocurile copilăriei, pe care nu le mai
regăsesc astăzi decât arareori prin spatele blocurilor, „populate“ doar de maşinile de prin parcări sau de vrăbiile citadine.
Uneori, am senzaţia că toţi copiii au dispărut sau că au treabă în altă parte. Oare toţi copiii de astăzi sunt la fel de ocupaţi cu
extraschool, cursuri de germană sau de pian, meditaţii la mate etc., încât nu mai au timp „să iasă afară“? Sau pur şi simplu nu-i
mai interesează jocul în forma lui „primitivă“, care nu conţine questuri războinice şi atingerea unui level maxim, avataruri şi
armuri performante? La aceste întrebări încearcă să răspundă acest Dosar, care îşi propune, însă, şi să recupereze o parte din
jocurile de atunci. De aceea, veţi găsi aici o colecţie de jocuri adunate din memoria colectivă sau din a celor care şi le
reamintesc cu duioşie. Dar, de pe altă parte, veţi citi şi părerile unor specialişti în psihologia copilului sau în terapie prin joc.
Cam atât… piua!
(Adina Popescu, Din oceanul Pacific..., http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/din-oceanul-pacific)

30
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul expresiei să-i pună capăt din text.
…………………………………………………………………………………………………………………................
............................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Cărui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Menționează o calitate particulară a stilului.
……………………………………………………………………………………………………………………............
3. (5 p) Indică numele a două numărători specifice jocurilor, precizate în articolul citat.
……………………………………………………………………………………………………………………........…
4. (5 p) Explică, pe baza textului, ce reprezintă exclamația Piua!.
………………………………………………………………………………………………………………………........
5. (5 p) Menționează ideea care a stat la baza întocmirii Dosarului menționat în text.
…………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. (5p) Precizează, în 30-50 de cuvinte, atitudinea autoarei Adina Popescu, ce reiese din utilizarea frecventă a
interogațiilor în secvența: Oare toţi copiii de astăzi sunt la fel de ocupaţi cu extraschool, cursuri de germană sau de pian,
meditaţii la mate etc., încât nu mai au timp „să iasă afară“? Sau pur şi simplu nu-i mai interesează jocul în forma lui
„primitivă“, care nu conţine questuri războinice şi atingerea unui level maxim, avataruri şi armuri performante?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................…

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Am copilărit aici, în cartier cu fetițele de pe strada mea. Verile scoteam o pătură chiar în fața casei și ne jucam acolo cu
păpușile. Când am mai crescut, a-nceput să ne atragă șina ferată, urcam de multe ori pe digul de pietre unsuroase pe care era-
nălțată și mergeam în echilibru pe șina strălucitoare ce se curba, foarte departe, încojurând peste tot orașul. Băieții de vârsta
noastră puneau capace de bere pe șine: roțile trenului le transformau într-un cerc mare de tablă neted ca hârtia. Părinții ne
spuneau să nu urcăm pe șine, că e periculos, dar noi știam orele când treceau trenurile. Așa că urcam fără grijă ș-apoi
coboram, pe același morman de pietre colțuroase, pline de ulei ars, în partea cealaltă, unde începea câmpul, care n-are
sfârșit. E doar pământ negru, uneori tare și uscat, alteori mocirlos, iarna acoperit de zăpadă. Acolo ne-am jucat ani în șir, în
rochițele noastre sărăcăcioase, jocurile copilăriei: „Am pierdut o batistuță”, „Zăresc un prinț călare”, „Fata din dafin”...
Băieții înălțau zmeie făcute de ei din hârtie și placaj, pictate cu acuarele și-mpodobite cu cozi lungi din panglici înnodate.
Toamna târziu, când pământul e brumat, căutam găurile în care trăiau păianjenii mari și puternici, gărgăunii. Îi scoteam de-
acolo cu bile de smoală la capătul unui fir de ață. Ne era tare frică de ei. Băieții-i puneau să se lupte în câte-o conservă goală,
încinsă pe foc.
(Mircea Cărtărescu, Solenoid)

31
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Alege unul dintre cuvintele următoare: interesant, provocator, inedit sau banal, care ar caracteriza fragmentul
după prima lectură. Justifică, printr-un argument, alegerea făcută.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Alcătuiește un enunț, folosind o expresie/locuțiune cu verbul a juca.
............................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Notează din text câte o structură care fixează:
Dimensiunea spațială: ………………………………………………………………………………................................
Dimensiunea temporală: ………………………………………………………………………................…….................
4. (5 p) Explică rolul stilistic al verbelor la imperfect.
………………………………………………………………………………………………………................................
............................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Menționează două trăsături ale genului epic identificate în text.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……..............………………………………………………………………………..........................................................
6. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, secvența: Toamna târziu, când pământul e brumat, căutam găurile în care
trăiau păianjenii mari și puternici, gărgăunii. Îi scoteam de-acolo cu bile de smoală la capătul unui fir de ață. Ne era tare frică de
ei. Băieții-i puneau să se lupte în câte-o conservă goală, încinsă pe foc.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)
Redactează un eseu, de 200-300 de cuvinte, în care să demonstrezi că jocurile copilăriei sunt o primă formă de cunoaștere.
În elaborarea acestui text, vei avea în vedere următoarele repere:
● Scopul pentru care copiii se joacă;
● Evidenţierea rolului a două componente expresive ale fragmentelor citate, în dezvoltarea temei comune celor două texte suport;
● Exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care o idee sau viziunea despre joc și joacă se reflectă în fiecare dintre cele
două fragmente.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
………………………………………………………………………………………………………………………........
............................…………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………........................
...…………………………………………………………………………………………………………………….......................

32
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Joc și joacă
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………….......………………
………………………………………………………….........................
.…………………………………………………………………………
……………………………….................................................................
......................................………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………….......…………
Angela Morgan, Bicicleta roșie

33
Unitatea 2
Școala

Ion Musceleanu, Dublu portret lectură

Test 1 - Drumul spre o carieră de succes


Școala de vară „Oxford for Romania"
Alain Fournier, Cărarea pierdut
Test 2- Profesorul ideal
Clubul împăraților
Mihail Sebastian, Steaua fără nume

Test 3 - Leagănul înțelepciunii


Școala în societatea contemporană
Marin Preda, Viaţa ca o pradă

Test sumativ
Școala în societatea contemporană
Marin Preda, Viaţa ca o pradă

Sugestie muzicală:
Bowling for soup, Highschool never ends
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

TEST FORMATIV 1 - Drumul spre o carieră de succes


Numele ……………………………… Autoevaluare ……………………
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………
Clasa ……………………… Data ………………………

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Prima școală de vară organizată la Oxford exclusiv pentru liceenii din România va avea loc între 28 august și 4
septembrie. Anul acesta au fost primite peste o sută de aplicații de la elevi din toată țara. Dintre aceștia, 21 de elevi originari din
zece orașe au fost admiși și vor călători la sfârșitul lunii august în Marea Britanie.
Dr. Monica Enescu, Dr. Ciprian Ploștinar și Șandor Kruk (Drd) au dorit să ofere unui număr de 21 elevi de liceu cu
potențial academic și mijloace materiale modeste șansa de a experimenta pentru o săptămână mediul universitar de la Oxford.
Cinci elevi din Craiova vor pleca la Oxford, pentru o săptămână. Liceenii sunt elevi la Colegiul National Fratii Buzeşti,
respectiv Carol I.
Programul școlii de vară „Oxford for Romania” va include cursuri multidisciplinare, seminarii, ateliere și tutoriale „1
la 1” inspirate de modelul de predare folosit în mod tradițional la Oxford. Astfel, pe lângă cei trei cercetători care au inițiat
proiectul, vor fi implicați în această inițiativă alți 19 membri ai comunității românești, având roluri de lectori, responsabili
logistică sau lideri de activități. Toți cei implicați în organizarea acestei școli de vară își oferă cunoștințele și timpul în mod
voluntar, neremunerat.
„Dincolo de cunoștințele dobândite, obiectivul principal al școlii de vară este acela de a-i ajuta pe cursanți să-și
definească perspectivele pentru viitor și să cunoască specialiști cu un parcurs academic și carieră profesională de excepție. Nu
în ultimul rând, școala va servi ca bază pentru un program de mentorat la distanță menit să-i sprijine pe foștii cursanți în
deciziile educaționale și profesionale ulterioare”, explica inițiatorul programului.
În completarea cursurilor, programul școlii de vară conține o selecție de activități recreative și de educație alternativă,
menite să-i ajute pe cursanți să experimenteze stilul de viață al unui student la Oxford: vizite la colegii și muzee, seri de
film/teatru, activități sportive și o excursie la Londra.
Comunitatea românilor de la Universitatea Oxford este formată din peste 120 de studenți și 50 de cercetători. „Ne
propunem să mobilizăm acest potențial profesional pentru a aduce anual aici un grup de tineri talentați din medii defavorizate.
România are mulți elevi excepționali ale căror aspirații profesionale sunt limitate de situația materială și de un sistem de
învăţământ marcat de lipsuri și incapabil să îi inspire. Dorim ca școala de vară "Oxford for Romania" să fie un pas decisiv
pentru ei spre o carieră academică de succes. De asemenea, sperăm ca printre absolvenții școlii să se regăsească viitori leaderi
care să contribuie la schimbarea în bine a societății românești”, a spus Dr. Monica Enescu, cercetător în Imagistica Medicală.

(http://evz.ro/cinci-elevi-din-craiova-selectati-pentru-prima-scoala-de-vara-oxford-for-romania.html)

35
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenţei va avea loc.
.................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. (5 p) Menţionează perioada şi oraşul în care s-a desfăşurat şcoala de vară.
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Identifică iniţiatorii acestui proiect educativ.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Precizează două criterii care au stat la baza selectării elevilor în vederea participării la această şcoală.
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
5. (5 p ) Enumeră patru activităţi propuse a fi desfăşurate în cadrul acestui program.
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Rezumă, în 3-5 rânduri, intenţiile comunităţii de români de la Universitatea Oxford.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Acum însă intram în clasă şi fiecare se ducea la locul lui, în tăcere. Noul elev se aşeză în banca lungă de lângă stâlp, în
care şedea Meaulnes. Şi unul şi altul ocupau capetele băncii. Giraudat, Delouche şi ceilalţi trei din banca întâi se înghesuiră
unii într-alţii să-i facă loc, ca şi când s-ar fi înţeles dinainte...
Iarna se întâmpla adeseori să treacă pe la şcoala noastră asemenea elevi de ocazie. Marinari prinşi de gheţuri pe canal,
ucenici, călători împiedicaţi de viscol să-şi urmeze drumul. Rămâneau la curs o zi, două, câteodată chiar o lună, rareori mai
mult. Obiect de curiozitate în timpul primei ore, erau îndată neglijaţi şi se pierdeau repede în masa elevilor obişnuiţi.
Dar era sortit ca pe acest vagabond original să nu-1 uităm curând. Ţin minte şi acum toate comorile bizare aduse de el în
ghiozdanul ce-i atârna la spate. Rând pe rând scotea de acolo câte un lucru nemaivăzut. Apărură întâi nişte tocuri „cu vederi",
pe care le pusese pe bancă, înainte de a se începe dictarea. Dacă închideai un ochi şi te uitai în umbră, printr-un bob de sticlă
fixat în coada tocului, vedeai basilica din Lourdes, sau cine ştie ce alt monument necunoscut. Un astfel de toc trecu din mână-n
mână în clasă. Apoi veni rândul unui penar chinezesc, plin cu compasuri şi cu tot felul de instrumente complicate, care se
transmiteau în acelaşi chip, lunecând pe sub caiete şi cărţi, ca domnul Seurel să nu bage de seamă.

36
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala
Şi tot astfel circulară pe ascuns cărţi noi-nouţe, cu titluri rare, pe care le citeam cu jind, băgate în coperta vreunuia din
puţinele volume jerpelite, din biblioteca noastră: Stepa cu mierle, Prietenul meu Benoist, Stânca pescăruşilor... Unii ţineau
pe genunchi aceste cărţi venite nu se ştie de unde, poate furate, şi le răsfoiau cu o mână, scriindu-şi dictarea cu cealaltă. Alţii
învârteau compasurile în fundul pupitrelor. Alţii, în clipa când domnul Seurel întorcea spatele, căci dicta plimbându-se de la
fereastră la catedră, închideau repede un ochi şi îşi lipeau de celălalt „vederea” verde-albăstruie şi dantelată a catedralei
Notre-Dame de Paris. În acest timp, cu tocul în mână, elevul străin, al cărui profil delicat se contura pe stâlpul cenuşiu, făcea
cu ochiul, mulţumit de tot jocul înfiripat pe furiş în jurul lui.
(Alain Fournier, Cărarea pierdută)

1. (5 p) O locuţiune verbală prezentă în fragmentul dat este .............................................................................................


2. (5 p) Alege varianta corectă.
a) Perspectiva narativă prezentă în fragmentul dat este:
subiectivă obiectivă
b) Modul de expunere dominant în fragment este:
monologul descrierea naraţiunea
3. (5p) Identifică sinonime pentru sensul din text al cuvintelor capete şi bizare.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. (5p) Alcătuieşte enunţuri cu următoarea pereche de paronime: original-originar.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. (10p) Transcrie din textul dat cinci termeni ce aparţin câmpului semantic al rechizitelor şcolare.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. (10p) Selectează din secvenţa încadrată în chenar două figuri de stil diferite şi explică semnificaţiile acestora într-un
număr de 20-30 de cuvinte.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

C. Producere de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Ai fost admis la o şcoală în afara ţării. Elaborează un text, de 5-7 rânduri, în care să prezinţi aşteptările pe care le ai şi
aspectele care te-ar putea incomoda, odată cu prezenţa ta în acea instituţie.
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

37
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă pentru elevi e importantă participarea la activităţile
derulate în cadrul şcolilor de vară, folosind şi informaţii din textul citat mai sus.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................................................................

38
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară caracteristic unităţilor de învăţământ preuniversitar, făcut
cunoscut la începutul fiecărui an şcolar, elaborează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să-ţi exprimi părerea cu privire la
aspectele pe care le consideri prea drastice şi îmbunătăţirile/modificările pe care le-ai aduce în acest sens.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….........................................................................................

39
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............

Francisc Sirato, Fată citind

40
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

TEST FORMATIV 2 - Profesorul ideal


Numele ……………………………… Autoevaluare ……………………
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………
Clasa ……………………… Data ………………………

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
The Emperor's Club (Clubul împăraţilor) este un film din 2002, regizat de Michael Hoffman, cu Kevin Kline în rolul
unui profesor (William Hundert) de istorie antică la Colegiul „St. Benedict”, o școală pentru băieți cu pretenții de pe Coasta de
Est a S.U.A. Deci elevii sunt de la înstăriți la copii de senatori, tupeiști și obraznici, care vor accede fără mari probleme la
facultăți prestigioase după terminarea liceului.
Titlul filmului trimite la un concurs organizat de Hundert – „Mr. Julius Caesar”, un fel de „Știi și câștigi”pe teme de
istorie antică (în special istoria Romei antice), la care participau cei mai buni elevi ai cursului. Intriga este declanșată de
apariția unui elev rebel, de bani gata, în clasa lui Hundert. Acest fiu de senator „strică” orele, contrazicând profesorul și
agitându-i pe ceilalți elevi. Hundert se vede silit să meargă la Washington D.C. pentru o discuție cu tatăl copilului, senatorul
interpretat de Harris Yulin, un obișnuit al rolurilor antipatice. Hundert admiră un pistol de pe biroul senatorului, care ar fi
aparținut unui general din Războiul de secesiune, sau ceva de genul acesta, iar senatorul i-l oferă nonșalant* drept cadou,
arătându-ne astfel cât de puțin însemna istoria pentru el. Dar aceasta e doar o posibilă interpretare a scenei, echivocă* asemeni
multor altele din film. Hundert înțelege că nu îl poate convinge pe senator să remedieze situația creată de fiul său, de vreme ce
între ei nu există comunicare, iar tatăl nu e foarte interesat de caracterul băiatului, cu atât mai puțin de eforturile profesorului,
pe care îl desconsideră vădit*.
The Emperor's Club iese din tiparele filmelor cu profesori și elevi pentru că nu glorifică profesorul. Hundert este cu
atât mai uman cu cât are slăbiciuni, îndoieli și momente de „abdicare”, atât în viața privată cât și în cea profesională. La un
moment dat îl vedem demisionând de la catedră, în urma desemnării unui alt profesor în funcția de director al Colegiului, funcție
pe care el credea că o merită (fusese mulți ani director adjunct). Este nedreptățit sau mediocru? Nici Hundert nu știe răspunsul,
pentru că profesorii nu merg la școală pentru a ieși în evidență, ci pentru a-și pune în valoare elevii.
Văzând un oarecare progres în comportamentul elevului-problemă, Hundert hotărăște să îi ofere șansa de a participa
la concursul „Mr. Julius Caesar”, chiar dacă nu avea nota suficient de mare. Puștiul se prezintă la concurs, răspunde neașteptat
de bine la câteva întrebări, după care profesorul observă că acesta trișa (avea răspunsurile scrise pe fițuici lipite de costum). Îi
pune o întrebare care nu era „în cărți”, iar acesta nu știe răspunsul și pierde în favoarea unui coleg indian! După concurs,
Hundert realizează că încercarea lui de a-l aduce pe elevul „rătăcit” mai aproape de învățătură a fost naivă.
După 25 de ani, concursul este reluat în aceeași formulă la cererea fiului senatorului, acum un adult familist și dornic
de o carieră politică. Istoria se repetă, acesta încearcă din nou să trișeze, dar din nou pierde! În toaleta hotelului de lux unde s-a
desfășurat „Mr. Julius Caesar”, Hundert încearcă o mustrare târzie a fostului elev, dar se lovește de aceeași obrăznicie din

41
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala
vremea școlii, dublată acum de aroganța aspirantului la „fotoliul”de senator: „Cui îi pasă de principiile și virtuțile dumitale?
Uită-te la tine! Cu ce te mândrești tu? Eu trăiesc în lumea reală, unde oamenii fac ce trebuie pentru a obține ce vor. Dacă trebuie
să mint și să înșel, așa să fie! Voi câștiga alegerile, iar apoi mă vei vedea peste tot. Și mă voi ocupa de contribuția mea la
umanitate mai târziu!”. Această secvență tulburătoare, despre impostura care hăhăie în fața virtuții, este un trist ecou al
realității actuale.
Misiunea unui profesor pare adesea utopică*, o luptă cu morile de vânt, iar afirmații de genul „premianții școlii nu sunt
premianții vieții”, sau „nu eram bun la școală, dar uite că am ajuns președinte”adâncesc prăpastia dintre dezideratul* și
rezultatul muncii sale. Educația nu înseamnă numai informații, cultură, dar și decență, respect, dăruire. E vorba despre o sumă
de valori care nu se transmit pe cale genetică, pare-se, ci necesită un efort de asimilare. Le găsim acasă sau la școală, dar
oriunde am fi trebuie să le învățăm, să vrem să le primim în viața noastră. Se poate trăi fără ele, la marginea umanului, dar nu se
poate construi nimic durabil fără ele. Profesorul adevărat luptă pentru a scoate ce e mai bun din elevi sau pentru ca partea lor
bună să prevaleze.
(http://cinekis.blogspot.ro/2012/11/clubul-împăraţilor.html)
*nonşalant-fără indiferenţă
*echivoc-neclar, care se poate înţelege în mai multe feluri
*vădit-evident, în mod vizibil
*utopică-irealizabilă, imaginară
*dezideratul-dorinţa
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. (5 p) Indică sensul secvenţei de bani gata.
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Menţionează numele a doi actori ce fac parte din distribuţia acestei ecranizări.
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Prezintă actele de indisciplină prin care elevul din clasa lui Hundert deranjează orele.
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Precizează atitudinea pe care o are senatorul faţă de problema cu care se confruntă profesorul.
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Explică de ce misiunea unui profesor pare adesea o luptă cu morile de vânt.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Prezintă, în 30-50 de cuvinte, concepţia autorului despre educaţie, rezultată în ultimul paragraf al textului dat.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

42
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
ACTUL II, SCENA II
fragment

D-ra CUCU: E adevărat că dumneata… (subliniind) dumneata… ai plătit douăzeci şi două de mii de lei o carte pe care ţi-a adus-
o astăzi Pascu de la Bucureşti?
PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator şi a privit mereu, pe furiş, cu spaimă, spre uşa din stânga, se
luminează uşurat): Da.
D-ra CUCU (triumfătoare, către Udrea): Ei! Acuma vezi?
UDREA: N-am ştiut nimic. Nu mi-a spus nimic.
PROFESORUL: Nu ţi-am spus, dar nu mi-ai împrumutat tu trei mii de lei?
UDREA: Ba da. (Către domnişoara Cucu, explicativ): Din fondul serbării.
D-ra CUCU (teribilă): Din fondul serbării!
PROFESORUL: Mâine iau leafa. Îi dau înapoi.
D-ra CUCU: Şi dacă-i dai înapoi?! Crezi că e de-ajuns? Crezi că asta e tot?
PROFESORUL: Nu văd ce ar mai fi.
D-ra CUCU: Nu vezi? (Sentenţios) Domnule Miroiu, când cineva - un profesor! - dă douăzeci şi două de mii de lei pentru o
carte, ăsta nu e lucru curat.
PROFESORUL: De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau.
D-ra CUCU: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că, slavă Domnului, te cunoaştem. La birt ai rămas dator opt sute de
lei încă de pe luna trecută.
PROFESORUL: De unde ştii?
D-ra CUCU: Mi-a spus madam Luiza, că am fost pe la ea. La frizer te tunzi o dată în două luni.
PROFESORUL (trecându-şi mâna prin păr): Chiar săptămâna trecută.
D-ra CUCU: Haine nu ţi-ai mai făcut de când te-am apucat. De şase ani le porţi tot pe astea.
PROFESORUL (uitându-se la hainele pe care le poartă): Sunt curate… sunt bune…
D-ra CUCU: Şi ştii ce-am auzit? (Veninoasă): Că-ţi cârpeşti singur ciorapii.
PROFESORUL (rănit, îndurerat): Asta e o infamie!…
D-ra CUCU: Şi cămăşile!
PROFESORUL: O infamie! (Privind mai mult spre uşa din stânga): Nu trebuie să credeţi. Spune tu, Udrea!
UDREA: Asta nu e adevărat, domnişoară Cucu. Pantalonii poate şi-i calcă singur… dar cămăşile… şi ciorapii.
D-ra CUCU (care nu ţine seamă de protestări): Las' că ştiu eu ce vorbesc. Şi atunci, te întrebi, douăzeci şi două de mii de lei pe o
carte nu e o nebunie?
PROFESORUL: Poate că da, dar e nebunia mea şi nu datorez nimănui nici o socoteală.

(Mihail Sebastian, Steaua fără nume)


.

43
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. (5 p) Transcrie doi termeni ce aparţin câmpului semantic al obiectelor vestimentare.
.......................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Scrie sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: leafă şi nebunie.
.......................................................................................................................................................................................
3. (5 p ) Notează două aspecte care permit încadrarea textului în genul dramatic.
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Explică rolul virgulei în structura: „Spune tu, Udrea!”
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Scrie cu litere următoarele numerale cardinale:
14 - ....................................................... 70 - ...........................................................
316 - ........................................................ 5828 - ......................................................
6. (10 p) Comentează, în 4-5 rânduri, conflictul dintre personajele textului dat.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Realizează o descriere artistică de tip portret, de 7-10 rânduri, în care să surprinzi imaginea profesorului preferat
din anii de şcoală.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
............…………………………………………………………………......................................................................................
.................………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

44
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi rolul dascălului în educaţia unui tânăr, folosind şi
informaţii din textul citat mai sus (A).

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................................................................................

45
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, realizează un eseu structurat, de 400-600 de cuvinte, în care să ilustrezi condiţia
dascălului în societatea contemporană.
În redactarea eseului se recomandă să ai în vedere următoarele repere:
o Prezentarea unui punct de vedere personal asupra statutului de dascăl şi rolul acestuia;
o Corelarea opiniei tale cu cea a autorului textului A;
o Surprinderea modului inedit în care autorul textului B prezintă imaginea şi condiţia dascălului;
o Exprimarea opiniei în legătură cu faptul că premianții școlii nu sunt premianții vieții.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
......………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….........................................................................................

46
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
.…………………………………………………………………......................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............

47
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

TEST FORMATIV 3 - Leagănul înțelepciunii


Numele ……………………………… Autoevaluare ……………………
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………
Clasa ……………………...............… Data ……………………..........…

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Şcoala este cea care pune bazele educației, cea care contribuie la dezvoltarea personalității copilului, într-un spirit bazat
pe idealuri pozitive. Copilul va deveni astfel capabil să-i ajute pe semenii lui, să întărească relațiile interumane şi să construiască
o lume mai bună. Cea mai importantă lecție pe care un copil o învață la şcoală este cum să se descurce în viață. Rolul şcolii nu se
rezumă la a-l învăța pe copil să citească, să scrie, să înțeleagă şi să memoreze unele evenimente din lumea înconjurătoare.
Cadrul didactic ştie să-i învețe pe copii disciplina şi autocontrolul, însă ştie totodată că nimic nu poate fi făcut cu forța,
împotriva voinței copilului. Dorința de dezvoltare și de auto-depășire trebuie să fie în primul rând a elevului, să vină din interior,
din înțelegerea scopului pe care îl urmăreşte în activitate şi a sensului sacrificiului pe care îl face.
În societatea de astăzi, este necesar să ne dăm seama cât de multe lucruri pot realiza şcolile de calitate pentru formarea
unor buni cetățeni. Valoarea deosebită a acestor şcoli se răsfrânge asupra tuturor copiilor, făcându-i să-şi ia locul în comunitate
ca persoane mai bune profesional, social și cultural, ca cetățeni mai cooperanți şi ca indivizi mai fericiți în propria lor viață.
A existat o perioadă – nu cu mult timp în urmă – când două motive erau, general vorbind, cauzele problemelor cu școala
ale unui copil: fie faptul că nu se străduia suficient, fie nu era la fel de inteligent ca ceilalți copii. Astăzi, ştim că acesta nu este
decât un mod simplist si total neadecvat de a privi această problemă. Dar chiar şi cei mai buni profesori nu pot rezolva singuri
problemele elevilor lor. Ei au nevoie de colaborarea cu părinții prin întâlniri regulate. Atunci părintele şi profesorul vor înțelege
fiecare ce doreşte celălalt şi îşi vor împărtăşi reciproc ceea ce ştiu despre copil.
Alt lucru important pe care o şcoală îl poate învăța pe copil este democrația, nu doar ca pe un ideal patriotic, ci ca pe un
mod de viată şi de a face diverse lucruri. Elevul trebuie ajutat să-şi aleagă şi să işi planifice munca pe care o are de făcut în
cooperare cu ceilalți. El va cunoaste țelul muncii lui, paşii pe care îi are de făcut pentru a-l atinge. Copilul capătă sentimentul
responsabilității față de ceilalți – acesta este cel mai înalt grad al disciplinei.
Şcoala este cea care testează capacitatea elevului de a face fața exigențelor de orice natură. Unii consideră că nu e bine
ca ceea ce învață un copil să fie prea interesant şi incitant, gândind că acesta are, în primul rând, nevoie să se obişnuiască cum să
facă față unor sarcini dificile şi neplăcute. Dar, dacă ne gândim bine, multe din persoanele care au succes sunt cele care îşi iubesc
munca pe care o fac.
Nu în ultimul rând, trebuie pus accent pe activitatea extraşcolară; elevii trebuie stimulați să participe la diferite
activități cu caracter educativ şi recreativ, să planifice excursii tematice în diferite zone, să colaboreze cu persoane din afara
şcolii, capabile să le ofere informațiile de care au nevoie în pregătirea ulterioară.
(https://iteach.ro/experientedidactice/impresii-scoala-in-societatea-contemporana)

48
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. (5 p) Explică într-un enunţ sensul locuţiunii pune bazele în text.


...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Menţionează rolul şcolii, utilizând informaţiile din primul paragraf al textului.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Precizează care sunt avantajele frecventării unei şcoli de calitate în societatea contemporană.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Indică motivele care produceau un dezechilibru în relaţia şcoală-elev, aşa cum reies din fragmentul dat.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Transcrie din text o secvenţă care să ilustreze parteneriatul prin care diferitele probleme ale elevilor vor fi rezolvate.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Prezintă, în 3-5 rânduri, opinia cu privire la afirmaţia persoanele care au succes sunt cele care îşi iubesc munca pe
care o fac.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
N-aş putea să spun cui datorez faptul că deşi am fost dat la şcoală la opt ani, cu scopul mărturisit de tatăl meu să învăţ doar
să mă iscălesc şi pe urmă, asemeni fraţilor mei mai mari, să ar pământul şi să cresc vite, totuşi întreaga familie a renunţat mai pe
urmă la această idee. Fiindcă în primul an abia am trecut clasa, deşi m-am trezit cu uimire citind.
Atunci de ce m-au dat mai departe să urmez şi clasa a doua pe care abia am trecut-o? Ulterior toţi au spus că învăţam bine.
Dar asta nu era adevărat. Numai eu ştiu ce-am putut trăi în anul următor, la ce tortură am fost supus şi cum soarta mea s-a decis

49
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

parcă ignorându-mă. De la începutul anului nu putusem învăţa nimic, nu aveam cărţi. Mama îmi făcuse rost de cinci lei, mi-i
dăduse şi-mi spusese să-mi cumpăr cu ei "măcar Citirea". M-am dus acasă la învăţător, pe care l-am găsit în curte cu alţii, beau
cafele şi jucau tabinet, şi l-am strigat. A venit la gard. I-am spus ce vroiam, şi el a întins mâna şi i-am pus în palmă mica monedă
galbenă.
- Ce să-ţi iau eu, zice, cu cinci lei? O Citire costă vreo douăzeci şi cinci de lei.
- Dom'le învăţător, i-am spus eu atunci, care mă gândisem o clipă că ar putea da de la el restul, dar îmi spusesem în acelaşi timp că
nu putea să facă aşa ceva, că nu eram fi-său, luaţi-mi un maculator să am măcar pe ce scrie, că de învăţat pot să mă mai împrumut,
dar de scris nu pot să scriu în caietele altora.
- Aşa e, zice, bine, când o să mă duc pe la Roşiori, o să-ţi cumpăr un maculator. Da' tac-tău de ce nu-ţi dă bani de cărţi, că nu e om
sărac?
- Mă mir că mă lasă să viu şi aşa, darmite să-mi mai cumpere şi cărţi.
- Aşa e, a zis învăţătorul senin, şi a dat creanga de măr pe sub care venise la mine la o parte şi s-a întors la masă să-şi continue
jocul întrerupt.
În iarna aceea hotărârea tatălui meu de a nu mă mai lăsa să mă duc la şcoală a devenit, practic, un fapt, deşi din gură nu mă
oprise; nu aveam cu ce mă încălţa. M-am dus doar când am putut merge desculţ; şi atunci am trăit acele ore de spaimă despre care
am pomenit al cărei motiv dacă s-ar fi dezvăluit s-ar fi petrecut o catastrofă.
(Marin Preda, Viaţa ca o pradă-fragment)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. (5 p) Precizează tema fragmentului dat.


...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Descrie, într-un text de maximum trei rânduri, impresia produsă de lectura textului.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Menţionează rolul semnelor de punctuaţie şi ortografie din secvenţa:
- Ce să-ţi iau eu, zice, cu cinci lei?
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Identifică instanţele comunicării din textul dat, apoi menţionează o observaţie referitoare la relaţia autor-narator.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

50
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

5. (5 p) Rezumă fragmentul dat în maximum cinci rânduri.


.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. (5 p) Menționează, în 3-5 rânduri, concepția tatălui cu privire la importanța școlii evidențiată în primul paragraf.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7. (10 p) Transcrie din fragment două structuri care surprind trăsături de caracter ale tatălui, menționând
modalitățile de caracterizare utilizate.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Suntem cetăţenii unei ere a tehnologiei moderne. Ponind de la acest aspect, scrie un text, de 7-10 rânduri, în care să
prezinţi propunerile care ar contribui la îmbunătăţirea procesului educativ.

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

51
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă şcoala are un rol important în formarea şi
dezvoltarea personalităţii, folosind şi informaţii din textele citate mai sus.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în
afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente;
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

52
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, realizează un eseu, de 400-600 de cuvinte, în care să prezinţi comparativ
statutul persoanelor care au beneficiat de educaţie şi al celor care au fost private de acest drept, în societatea
contemporană.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….............................
..........................................................................……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....................................................................................................... ……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

53
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................................................................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................................................................................
......…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………....................................................................................................... …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

54
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

TEST SUMATIV
Numele ……………………………… Autoevaluare …...…………………
Prenumele …………………………... Nota finală …..……………………
Clasa ……………………….............. Data ……...........…………………

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
V-aţi gândit ce imagine şi-a creat elevul din ziua de azi? Starea lui se schimbă de la o zi la alta. Are alte perspective,
gândeşte diferit şi îşi însuşeşte alte drepturi şi obligaţiuni. Şi pentru că lumea se schimă pe zi ce trece, oare cum este elevul din ziua
de azi, din secolul XXI, faţă de elevul din trecut? Cum s-a schimbat? În mai bine, în mai rău?
Şcolile s-au schimbat, şi probabil, şi mentalitatea profesorilor. Dar mentalitatea elevului de azi, oare s-a schimbat faţă de
mentalitatea elevului din trecut? Bineînţeles, există elevi între elevi, depinde de educaţia de-acasă a fiecăruia, dar mentalitatea
lor s-a schimbat. Probabil şi din cauza noilor tehnologii, internetului, televizorului de dimineaţa până seara care nu era pe
vremuri. Toate acestea au influenţe bune asupra elevului, dar şi aspecte mai puţin dorite. Elevul de azi nu mai citeşte atâtea cărţi,
preferă să caute pe internet detalii despre informaţia de care are nevoie, un clic... şi monitorul se umple de sute de pagini. Tindem
oare spre superficialitate? Poate în viitorul apropiat chiar o să dispară cărţile, o să dispară scrisul de mână. Lumea se schimbă cu
sau fără acordul nostru, este ceva inevitabil. Noua generaţie de elevi este mai puţin preocupată de şcoală, dar este mai capabilă
să pună informaţiile cap la cap.
Cei mai mulţi dintre profesori consideră că interesul scăzut al elevilor faţă de şcoală este cauzat de influenţa societăţii şi
de mijloacele de comunicare în masă la care elevii sunt expuşi. O alta cauză o constituie nesupravegherea copiilor şi
neimplicarea familiei în educaţia copiilor, urmată de structura materiei şcolare care este mult prea aglomerată şi de lipsa
motivaţiei. Cu siguranţă, “elevii de azi, oamenii de mâine” îşi vor pune adânc amprenta asupra acestei societăţi, atât din punct de
vedere teoretic, cât şi practic.
Elevul de astăzi ar trebui, cel puţin, să-şi pună întrebarea pentru ce vine la şcoală? Pentru a comunica cu prietenii, pentru
a se distra, sau pentru a învăţa ca să devină cineva în viaţă... Cel puţin trebuie să se gândească că trebuie cumva să răsplătească
eforturile părinţilor lor, pentru că le-au dat viaţă, le asigură cele necesare şi sunt datori să le asigure părinţilor o speranţă la o
bătrâneţe uşoară, la un viitor sigur.
Îmi pare rău să afirm asta, dar ... se pare că prea puţini elevi conştientizează aceste lucruri. Prea puţini ştiu că au
responsabilitatea de a învăţa în tot sensul cuvântului; prea puţini ştiu că au nişte îndatoriri faţă de părinţi, şcoală, stat; prea
puţini îşi dau seama că vor deveni şi ei părinţi - vor fi în situaţia să educe copii, să-i ajute să-şi pregătească lecţiile, dar ... nu vor
şti cum să o facă. Îmi pare rău să afirm, dar elevii de astăzi nu sunt motivaţi să aibă o profesie. Li se pare că părinţii sunt datori să-i
asigure toată viaţa cu de toate. Dar nu se gândesc că părinţii nu sunt veşnici. Şcoala din toate timpurile a făcut ce i-a stat în puteri
să motiveze necesitatea studiilor, a educaţiei, dar, se pare, că nu este suficient. Este cineva care ne-ar propune o ieşire din acest
impas?
(http://natalia-natalialubas.blogspot.ro/2012/04/profilul-elevului-contemporan.html)

55
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. (5 p) Explică într-un enunţ sensul expresiei îşi vor pune adânc amprenta în text.
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Identifică două cauze care, conform opiniei autoarei, au influenţat schimbarea mentalităţii elevilor de azi.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Menţionează temerile pe care autoarea articolului le are legat de viitor, utilizând informaţiile din textul dat.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Precizează cinci motive care constituie cauze ale dezinteresului elevilor faţă de şcoală, aşa cum reiese din textul dat.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5.(5 p) Explică, în 5 rânduri, semnificaţia secvenţei „Este cineva care ne-ar propune o ieşire din acest impas?”
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Completează enunţul: „Eu vin la şcoală deoarece ...” cu cinci argumente pertinente.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Clasa noastră e în fundul coridorului, pe dreapta, lângă a VIII-a. Când deschid uşa, simt cum îmi bate inima de emoţie.
Ivirea lui Magotu stârneşte ţipete de bucurie. Băieţii îşi părăsesc locurile, se reped buluc asupra lui. Strângerile de mână,
îmbrăţişările şi pupăturile nu mai contenesc. La mine trag cu coada ochiului, sfioşi, ca şi cum s-ar întreba: „Cine-o mai fi şi ăsta?".
Magotu îmi face cunoştinţă cu o mulţime de colegi, aşa încât nu-i chip să le ţin minte numele tuturor. Mi-a fost de folos, dacă
veneam singur, m-aş fi simţit foarte stingher. Căutăm loc într-una din băncile din fund. Dar sunt ocupate de cei care s-au grăbit să
vină devreme, într-adins pentru asta. Lui Magotu nu-i convine. Ocheşte o bancă marcată cu două şepci.
56
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

— Cine şade aici?


— Domisol şi Gălbează. Au ieşit adineauri din sală.
— S-au fript.
Le ia şepcile şi le mută într-o bancă mai în faţă.
— Aici e de noi. Hopa, stabilizează-te! îmi spune.
— Să nu se supere colegii, îl previn.
— Nu există... Scurt pe doi...
— De ce nu vrei să schimbăm? Uite colo, banca a treia... E liberă.
— Ce ?! Mai bine mă spânzur!
Nu înţeleg de ce ţine morţiş să stăm în fundul clasei. Din primele rânduri poţi să auzi mai bine explicaţiile profesorului. Magotu
însă nu se gândeşte la asta. Zice că aici se poate dormi în timpul lecţiilor, iar la teze se copiază în lege, fără să fii prins.
Ce nostim e Magotu! Nu-mi închipui cum un elev poate sa doarmă în timpul lecţiilor. Şi de ce trebuie să copieze?
( Mihail Drumeş, Elevul Dima dintr-a şaptea-fragment)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. (6 p) Completează spaţiile punctate!
a) Evenimentele sunt relatate de către un narator .......................................................................................
b) Un mod de expunere prezent în fragmentul dat este................................................................................
c) Termenii profesor, clasă, teze fac parte din câmpul semantic al ..............................................................
2. (6 p) Găseşte sinonime contextuale pentru următoarele expresii/locuţiuni:
trag cu coada ochiului - ...........................................................................................................................................
ţine morţiş - .............................................................................................................................................................
să ţin minte - .......................................................................................................................................................... .
3. (5 p) Identifică din fragmentul dat un indice spaţial şi unul temporal.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................................
4. (8 p) Selectează două figuri de stil diferite şi explică semnificaţiile acestora, într-un număr de 20-30 de cuvinte.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. (5 p ) Rezumă, în 4-5 rânduri, fragmentul de mai sus.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
6. (10 p) Realizează un portret, de 5-7 rânduri, al elevului Magotu, aşa cum reiese din text.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

57
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


În calitate de absolvent al unei facultăţi de prestigiu care, ca urmare a rezultatelor obţinute, ţi-a asigurat un loc de muncă bine
remunerat şi un statut important în societate, eşti invitat la „Balul bobocilor” desfăşurat la liceul pe care l-ai absolvit în urmă cu patru
ani. Realizează un discurs, de 7-10 rânduri, prin care să argumentezi şi să motivezi cât de importantă este şcoala şi tot ce ţine de
succesul şcolar, valorificând şi informaţiile din cele două texte de mai sus.
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

58
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Școala

59
Unitatea 3
Adolescența

Marc Chagall, The juggler of Paris

Test 1 - Vârstă a devenirii


Adolescența
Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. I
Test 2 - Metamorfoza subtilă a vârstelor
Carmen Brăgaru, Pagini cu Dinu Pillat copil şi adolescent
Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop
Test 3 - Frumoși ca umbra unei idei
Constantin Crișan, Frumos ca umbra unei idei
Nichita Stănescu, Adolescenți pe mare

Test sumativ - Simona Popescu, Juventus - Despre mine aş fi vrut să scriu despre tine
Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri cutreieram

Sugestie muzicală:
Ludovico Einaudi, Experience
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

TEST FORMATIV 1 - Vârstă a devenirii


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Adolescența (latin adolescentia, de la adolescere) este perioada de tranziție biologică, psihologică și socială de la
pubertate la maturitate. Intervalul de vârstă la care are loc această tranziție este ușor diferit de la un individ la altul și
depinde de mai mulți factori: sex (în general fetele intră în adolescență înainte băieților), cadrul socio-cultural etc.
Organizația Mondială a Sănătății definește adolescența ca fiind perioada dintre 10 și 19 ani, dar în numeroase țări
occidentale se consideră că adolescența începe între 11 și 13 ani la fete, 12-14 ani la băieți, și se termină în jurul vârstei de
19-21 de ani la ambele sexe.Totuși adolescența clasică este perioada dintre 15-18 ani la băieți si 14-18 ani la fete.

Această perioadă de tranziție presupune atât modificări la nivel fizic, cât și modificări la nivel de comportament și
personalitate. Adolescentul devine mai preocupat de propria imagine și de poziția sa în raport cu cei din jur (grupul de
prieteni, colegii de școală). În același timp, copilul adolescent tinde să se îndepărteze de părinți, în încercarea de a fi
independent și de a decide pentru el însuși. Nevoia părinților de control și de supraveghere devine incrongruentă cu noile
nevoi de dezvoltare și comunicare ale copilului, iar conflictele devin sursa permanentă a neînțelegerilor între aceștia. Pentru
a depăși dificultățile de relaționare, este util ca părinții să-și stabilească strategii de comunicare în relaționarea cu copii
bazate pe empatie și înțelegerea nevoilor, încredere și respectarea intimității și a spațiului privat.

Dezvoltarea corectă a adolescenților se bazează pe stimularea mai multor arii în strânsă legătură cu activitatea lor.
Un adolescent echilibrat alege activități care contribuie la dezvoltarea caracterului, creșterea încrederii în sine, dezvoltarea
abilităților de socializare, identificarea pasiunilor și luarea deciziilor. Părinții trebuie să încurajeze dorința tinerilor de a-și
descoperi propriul talent, fiindcă vârsta adolescenței este potrivită pentru a începe o carieră în domeniul ales.

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Adolescență)

61
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5p) Formulează un enunţ în care să precizezi ce presupune această etapă existenţială.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………............
2. (5p) Transcrie din text o secvență ilustrativă pentru modul în care părinţii ar trebui să reacţioneze la nevoile
adolescentului.
……………………………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………….......
3. (5p) Menționează care ar trebui să fie atitudinea părinţilor față de dorinţa/dorinţele adolescenţilor.
………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..........
4. (5p) Transcrie un enunț în care să precizezi ce presupune dezvoltarea corectă a adolescenţilor.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......….
5. (5p) Identifică perioadele acestei „vârste”.
……………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................
6. (5p)Precizează două trăsături ale textului nonliterar, cu exemplificări din textul suport.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Dănuţ strânse mai tare cutia din buzunar.
- ...tu intri la liceu...Hei! Nici nu-ţi închipui tu, Dănuţ, ce mândrie-i să fii licean! Ce înseamnă asta: şcoală primară?
Fleac! Pentru copiii mici!...Liceul e altceva! Şi tata şi eu am fost liceeni. Şi ne pare rău că nu mai suntem!...
Dănuţ trase cu coada ochiului la Olguţa, dar întâlni numai ochii trişti şi miraţi ai Monicăi.
-De-acuma înainte ai să ai pantaloni lungi, cu dungă! Auzi, Dănuţ? Pantaloni lungi. Aşa cum poartă tata şi cu mine. Ce
mai vrei?
Dănuţ începu să asculte.
- Ce se-ntâmplă însă: noi toţi vrem ca tu să ai parte în viaţă de ce-i mai bun şi ce-i mai ales… Şi fiindcă la Iaşi nu sunt
licee de seamă, am dori să urmezi liceul la Bucureşti. În capitala ţării, Dănuţ! Să stai într-un oraş cu regele! Duminica, te scot
din internat[…]ne trântim într-o trăsură cu doi cai negri şi facem o plimbare la Şosea... […]Şi la anul – după ce-i învăţa tu
bine, ca să nu-l faci de râs pe moşu Puiu – facem amândoi o plimbare în străinătate. Când cu trenul, când cu vaporul!...Şi când
ti-i întoarce, vorbind atâtea limbi străine, rămâne Olguţa cu gura căscată, glumi Herr Direktor, făcând cu ochiul Olguţei.
Dănuţ, iaca ce-ţi propune moşu Puiu: ori rămâi la Iaşi – într-un liceu dărăpănat unde vin toţi desculţii şi nespălaţii, într-un
liceu cu uniforme urâte - , ori vii la Bucureşti cu moşu Puiu, la un liceu ca cele din poveşti, în oraşul în care stă regele, în oraşul

62
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența
în care, duminicile, o ducem numai într-o petrecere, şi de unde, când vine vacanţa, hop în tren şi tot înainte...Acuma tu gândeşte-
te şi alege... Tu ştii cum e mai bine şi ce vrea moşu Puiu. Hotărăşte.”
(Ionel Teodoreanu, La Medeleni, vol. I )

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Precizează tipul de narator / perspectivă narativă din fragmentul citat.
………………………………………………………………………………………………………………................
2. (5 p) Indică o temă şi un motiv literar din fragmentul selectat.
…………………………………………………………………………………………………………………...........
3. (5 p) Precizează valoarea expresivă a utilizării verbelor la timpul prezent.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....................................
4. (10 p) Comentează, în 60-100 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe: Acuma tu gândeşte-te şi alege...Tu ştii cum e
mai bine şi ce vrea moşu Puiu. Hotărăşte.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. (10 p) Analizează, în 5-8 rânduri, reacţia adolescentului la propunerea făcută de unchiul său.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......
6. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

63
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Imaginează un dialog (8-10 replici), având ca temă adolescenţa.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat. .

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Ira Tsantekidou
64
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre adolescenţă – vârstă a devenirii.


În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

65
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, realizează un eseu structurat, de 400-600 de cuvinte, în care să prezinți modul în
care această etapă influenţează devenirea ulterioară a adolescentului.
În redactarea eseului se recomandă să ai în vedere următoarele repere:
· prezentarea unui punct de vedere personal asupra etapei adolescentine;
· corelarea opiniei tale cu cea din textul A;
· formularea unor argument prin care să susţii ideea că adolescenţa este o etapă a contradicţiilor, a incertitudinilor, a
încercărilor de autodefinire, raportându-te la textele suport, dar și la experiența ta personală;
· exprimarea opiniei în legătură cu tema dată.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

66
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

67
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

TEST FORMATIV 2 - Metamorfoza subtilă a vârstelor


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Din vacanţa anului 1933 (dintre clasele întâi şi a doua de liceu/a cincea şi a şasea de astăzi) datează şi prima
încercare literară, bine primită de familie şi mai ales de tatăl său. În acea vară familia Pillat făcuse o scurtă călătorie cu
vaporul la Istanbul. Nu se ştie dacă cineva le propusese copiilor (Pia, Dinu şi vărul lor, Gheorghe Danielopol) sau aceştia
scriseseră din proprie iniţiativă câte o scrisoare cu impresiile de călătorie, cert este că le trimiseseră apoi unui „juriu”
format din bunicii paterni (Grandpapa şi Maica) şi Ion Pillat. Această primă producţie literară, desigur retuşată, deşi
păstrând încă surplusul de atribute, a apărut în toamna aceluiaşi an, în revista Mlădiţa cu titlul O călătorie la
Constantinopol, marcând debutul absolut al mlădiţei ce creştea din trunchiul viguros al cântăreţului Floricăi. Din anul
următor, semnătura micului licean va fi regăsită în revista literară de prestigiu a liceului, cu celebritatea istorico-literară
retrospectivă cunoscută, intitulată de data aceasta Vlăstarul, avându-l ca director pe V. V. Haneş, fratele istoricului literar.
În paginile acesteia, elevi pe atunci, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Constantin Noica, fraţii Arşavir şi Haig Acterian,
Barbu Brezianu, N. Steinhardt, Traian Lalescu, Al. Paleologu etc., publicaseră sau publicau poezii, proze scurte, mici
articole critice, recenzii, eseuri. Şi aceasta în ciuda faptului că, la acea dată, spre deosebire de începutul secolului, lectura
se vedea concurată de filmele sonore şi romanele poliţiste, „ajunse mai la modă decât o analiză sufletească sau o poezie”,
după cum se va exprima cu mâhnire Ion Pillat. Numele lui Dinu Pillat, de fapt „Pillat C., cls. II B”, nu apare în 1934
(aşadar, la 13 ani) alături de o notiţă literară de orice fel, aşa cum ne-am fi aşteptat, ci sub un rebus propus la pagina
jocurilor, indicând o ultimă răbufnire a copilului maturizat precoce, crescut mai mult printre adulţi gravi şi privat de
dezlănţuirile pitoreşti ale străzii şi de expansivităţile vitale ale copilăriei neînfrânate. El însuşi va recunoaşte peste ani, nu
fără o umbră de regret pentru fervorile pierdute ale vârstelor trecute, că o bună parte din copilărie şi cea mai mare parte a
adolescenţei şi tinereţii şi le trăise nu direct, ci prin „vitraliul literaturii”. Aşadar, elevul din spatele iscăliturii cuminţi,
şcolăreşti reprezintă una dintre ultimele imagini ale copilului Dinu Pillat, pentru că, odată cu 1936, când numele său apare
mai des în revistă, intră în noua etapă a vieţii sale, adolescenţa, metamorfoza subtilă a vârstelor, greu sesizabilă şi anevoie
de redat chiar şi pentru un scriitor experimentat, fiind surprinsă cu o poezie aparte într-un text apărut chiar în Vlăstarul, de
o profunzime uimitoare pentru vârsta sa, scris cu o acuitate de cadru mărit sau de secvenţă filmată cu încetinitorul: „Când
copilul acela a intrat pentru prima oară pe poarta ta, s-a apropiat de tine cu teamă şi ciudată strângere de inimă. Creşteai
vast, în ochii măriţi de poveste ai copilului de atunci. Apoi au început să treacă anii încet, încet. Într-unul din ei, copilul s-a
uitat în mine mai grav şi mai patetic decât de obicei. Şi de atunci nu l-am mai văzut şi în locul lui s-a aplecat din mine, peste
oameni, peste viaţă, un altul.”
(Carmen Brăgaru, Pagini cu Dinu Pillat copil şi adolescent, www.lapunkt.ro)
68
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. (5 p) Explică sensul secvenţei adolescenţa, metamorfoza subtilă a vârstelor din text.


………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………….......
2. (5 p) Precizează numele revistei ȋn paginile căreia se vor regăsi şi operele lui Dinu Pillat din 1934.
……………………………………………………………………………………………………………………..........
3. (5 p) Menționează care sunt noile pasiuni ale tinerilor.
…………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...................
4. (5 p) Formulează un enunț în care să precizezi care este atitudinea lui Ion Pillat vizavi de noile ,,atracţii”.
………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………...................
5. (5 p) Identifică, ȋn textul dat, numele a doi scriitori cunoscuţi.
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………......…
6. (5 p) Numește două trăsături ale adolescentului Dinu Pillat care reies din textul suport.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….......................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Dacă m-aş cunoaşte... Atunci aş fi atât de sigur de mine însumi şi de viață... Aş spune: aşa mi-e sufletul, şi aşa vreau eu.
Dar acum mi-e teamă de viitorul acela întunecat şi ameninţător către care mă îndrept călăuzit de un suflet orb. Dacă mai
târziu se va face lumină şi voi înţelege că am apucat o cale greşită? Dacă mă voi simţi strein în lumea pe care o socotesc acum
prietenă? Voi mai avea curajul să mă întorc pe aceeaşi cale şi să încep o altă viaţă, nouă? Şi voi avea putere?...
De multe ori, încercând să aflu cine sunt, m-am înspăimântat. Nu mă recunoşteam în multe fapte împlinite şi vorbe
rostite. Mi se părea că a fost altcineva. Înainte de a adormi, mă gândeam la ziua care se scursese, fără veste. Mă întrebam:
care a fost sufletul meu? Şi îmi apăreau suflete streine, şi mă înfioram. (…) Mă privesc. Privesc în mine. Atâtea trăsături
streine, contradictorii...(....) Trebuie să mă cunosc. Trebuie să ştiu odată sigur cine sunt şi ce vreau. Am amânat mereu lucrul
acesta, pentru că mi-era teamă. Mi-era teamă că nu voi izbuti să-mi luminez sufletul sau ca lumina ce va aluneca asupră-i să
nu mă îndurereze. Eu mi-am închipuit anumite lucruri despre mine însumi. Ce se va întâmpla dacă acestea nu există aievea?
Dacă ele n-au fost decât o părere? Ceva mai mult. Eu am căutat să mă supun acestor trăsături pe care le-am socotit părţi din
sufletul meu. Mi le-am impus şi mi le-am însuşit. Ce se va întâmpla cu ele, dacă voi şti că nu sunt decât nişte veștminte
îmbrăcate în silă? Voi putea, oare, să le părăsesc fără să mă copleşească golurile sufletului meu?
Am hotărât de multe ori să mă analizez până la capăt, să pătrund cât mai adânc şi calm în suflet. Dar n-am izbutit.
Niciodată nu m-am putut concentra. N-am putut gândi asupra mea însumi. De câte ori încercam să mă analizez, mă trezeam

69
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

într-un întuneric desăvârșit. De unde să încep să mă caut? Unde aş putea fi eu însumi? Ce căutam eu? Sufletul meu. Unde? Și
cum se putea recunoaşte adevăratul meu suflet între miile de suflete pe care le purtam în mine?
(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică rolul cratimei din secvenţa m-am înspăimântat.
…………………………………………………………………………………………………………………........
2. (5 p) Identifică tema şi un motiv literar.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….........................................................................
3. (5 p) Precizează o figură de stil existentă ȋn ultimul enunţ şi explică semnificaţia ei.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….........................…
4. (10 p) Explică, în 3-5 rânduri, semnificația titlului.
…………………………………………………………..……………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………............
5. (10 p).Precizează un mod de expunere existent în text, argumentȃndu-ţi opţiunea.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................
6. (5 p) Prezintă două trăsături ale genului epic, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….........................…
…………………………………………………………………………………………………………………….....

70
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Propune o continuare a fragmentului lui Mircea Eliade (6-8 rânduri).
Vei avea în vedere:
-valorificarea textului citat;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................

71
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Pornind de la următorul citat, exprimă-ţi opinia, într-un text de 150-250 de cuvinte, despre vârstele omului: În
copilărie fii modest, la adolescenţă fii temperat, când eşti adult fii correct şi la bătrâneţe fii prudent.

(Socrate, http;//citate.citatepedia.ro)
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

72
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescență

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Redactează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, ȋn care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj
dintr-o operă literară studiată în cadrul acestei teme.
În elaborarea eseului, vei avea ȋn vedere următoarele repere:
· prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din textul ales;
· evidenţierea a două trăsături ale personajului ales prin cȃte o scenă/secvenţă comentată;
· analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale textului studiat, semnificative pentru
construcţia personajului, din seria: acţiune, titlu, conflict, modalităţi de caracterizare, repere spaţiale şi temporale, limbaj.
Notă! Ordinea integrării reperelor ȋn cuprinsul eseului este la alegere.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

73
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

74
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

TEST FORMATIV 3 - Frumoși ca umbra unei idei


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
O zi călduroasă de iunie a anului 1946, în curtea Liceului „Sfinţii Petru şi Pavel" din Ploieşti, jucam fotbal
împotriva clasei a III-a A şi eram conduşi cu 2-0 când, la o învălmăşeală, Ionică, portarul lor s-a accidentat (a fost
accidentat de Gabi CĂLINESCU). Valeriu, căpitanul lor de echipă, marea vedetă a liceului, se consultă cu Ştefănel, apoi
zice:
- Chemaţi-l pe Nini!
După câteve clipe, din fundul curţii, unde se „antrena", apare un băiat înalt, rotunjor, cu părul blond şi ondulat, cu
ochii ca cerul, purtând un echipament, de adevărat, de portar. Ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, a luat mingea şi a
bătut lovitura de pedeapsă. Jocul a continuat cu înverşunare şi la o centrare de pe dreapta m-am furişat printre adversari, am
lovit mingea cu capul puţin înaintea lui Nini şi ... gol ... 2-1 pentru ei ... Bravo Mircea ... Din noianul de impresii, mi-aduc
aminte numai privirea lui blândă, ochii mari şi expresivi, s-a apropiat de mine şi mi-a spus:
- Mi-o făcuşi, bre!
Încurajaţi de gol, atacăm cu mare furie, la o fază aproape de poarta lor Lola (Constantin MIHALCEA) este lovit şi
elevul supraveghetor care arbitra, acordă 11 metri. Aşez mingea pentru executarea loviturii de graţie, mă uit la portarul care
sta liniştit în poartă, nu vine să-mi mute mingea cu o palmă mai înapoi, nu se strâmbă la mine, stă calm şi mă priveşte cu
blândeţe aşteptând fluierul. Fac o fentă, trag în partea cealaltă, dar cu o inspiraţie de moment, Nini atinge mingea cu vârful
bocancului evitând golul. ... Imediat descurajaţi, mai primim un gol şi pierdem cu 3-1 ...
După meci, am rămas singur pe teren, părăsit de coechipieri şi colegi, cu ochii plini de lacrimi, vinovat de insucces,
incapabil să-mi revin. Dar nu ... nu eram singur. Nini, eroul meciului, s-a desprins din euforia succesului, a renunţat la
obişnuitul ceremonial de a fi condus acasă de toată echipa, cedându-i dreptul lui Valeriu care marcase trei goluri, şi a venit
la mine să mă consoleze.
Nu-mi aduc aminte exact ce mi-a spus, dar mi-a spus vorbe frumoase, m-a încurajat propunând chiar să mă conducă
până acasă, ceea ce, bineînţeles, nu am acceptat. Din ziua aceea, ne-am legat sufleteşte într-un mod şi dintr-un motiv
cunoscut numai de noi doi, exprimat cum numai el Nini-Nichita STĂNESCU putea să o facă prin dedicaţia pe volumul „Epica
Magna”, primit de la el în 1978: „Prietenului meu, de o viaţă, de la prietenul lui de o viaţă".
(Din volumul Frumos ca umbra unei idei, de Constantin CRIŞAN,
http://www.gociman.com/nichita/povestea_unei_dedicatii.html)
*Nini – numele cu care i se adresau lui Nichita Stănescu prietenii şi familia.

75
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Formulează un enunţ în care să prezinţi semnificaţia secvenţei ne-am legat sufleteşte.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............
2. (5 p) Transcrie, din fragmentul dat, o secvență ilustrativă pentru atitudinea lui Nichita Stănescu la finalul meciului.
……………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………......
3. (5 p) Identifică două trăsături ale adolescentului Nini.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............
4. (5 p) Menţionează:
· un reper spatial:…………………………………………………………………………………………...................
· un reper temporal: ……………………………………………………………………………………..…...............
5. (5 p) Exprimă-ţi opinia vizavi de dedicaţia scrisă de Nichita Stănescu.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................
6. (5 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, atitudinea coechipierilor autorului acestui text.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...............................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:

Această mare e acoperită de adolescenți O flotă infinită de yole. Şi-aştept


care învaţă mersul pe valuri, în picioare, un pas greșit să văd sau o alunecare
mai sprijinindu-se cu brațul de curenți, măcar pân' la genunchi în valul diafan
mai rezemându-se de-o rază țeapănă de soare. sunând sub lenta lor înaintare.
Eu stau pe plaja-ntinsă, tăiată-n unghi perfect Dar ei sunt zvelţi şi calmi, şi simultan
şi îi contemplu ca la o debarcare. au şi deprins să meargă pe valuri, în picioare.

(NichitaStănescu, Adolescenți pe mare)

76
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. (5 p) Explică rolul apostrofului din următoarea structură: măcar pân' la genunchi.


...…………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………............
2. (10 p) Numește și explică o figură de stil din textul dat.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....................................
3. (5 p) Transcrie o secvență ilustrativă pentru imaginarul poetic stănescian.
………………………………………………………………………………………………………………...........
4. (10 p) Identifică două mărci ale subiectivităţii în textul dat; precizează-le.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Explică semnificația următoarelor versuri (60-100 de cuvinte): Această mare e acoperită de adolescenți/
care învaţă mersul pe valuri, în picioare, / mai sprijinindu-se cu brațul de curenți, / mai rezemându-se de-o rază
țeapănă de soare.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

77
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un pasaj de jurnal (100-150 de cuvinte) în care să-ţi expui gândurile referitoare la ceea ce înseamnă a fi
adolescent.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Nicolae Grigorescu,
Portretul unei fete
78
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre atitudinea adolescentului contemporan față de
„valurile vremii”.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

79
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la celebra pictură a lui Marc Chagall,


redactează un eseu liber, de minimum o pagină, despre această
vârstă enigmatică, utilizând cel puțin zece cuvinte din
terminologia artelor plastice, dar valorificând și texte literare
studiate la clasă în cadrul acestei unități tematice.

......................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................... Marc Chagall,
...................................................................................................... Les Adolescents

....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

80
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

81
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

TEST SUMATIV
Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Aş fi vrut să scriu despre vârstele de atâtea feluri prin care-am trecut până acum, fără să-mi dau seama, despre cele
ce ne-apropie sau ne despart de ceea ce suntem, de ceea ce rămânem cu adevărat; despre neputinţa de a vorbi despre tine
însuţi ca despre o fiinţă unitară, despre oroarea că-n orice timp prezent nu eşti, de fapt, decât un intermediar, un precursor;
despre dezgustătoarea idee că vei ajunge odată să fii propria ta bunică, mătușă şi tanti, supravieţuind copiilor şi gloatei de
tineri ce-ai fost, despre căderea în formă lăbărţată a „fiarei bătrâne"; despre încăpăţânarea cu care mergi împotriva
valului ştiind că, oricum, te-aşteaptă cristalizarea: în mama, funcţionar, lucrătoare sau trântor al uneia din diviziunile
sociale ale muncii, producător şi donator, rudă a cuiva care nici nu există încă...; despre umilinţa de a nu şti cine eşti şi ce vei
fi şi despre groaza că ai putea şti ce eşti şi ce vei fi şi până când îţi e dat a trăi.
Despre răbdarea cu care încerci să împarţi apele atâtor vorbe despre tine, care te bruiază, te micşorează, te
împiedică, te falsifică, te destramă. De-aceea fugi din calea lor, te fereşti, îi ocoleşti, căci n-ai nicio legătură cu ei. Eşti nubil şi
inutil. Ca un linx privindu-se-n oglindă, stând la pândă. Te uiţi la tine şi parcă ţi-e mai bine: sunteţi doi, puterea creşte... Eşti
recunoscător frumuseţii tale că e, şi-apoi uiţi (...) Ai o mie de simţuri. Iradiezi. Te străbat senzaţii şi viziuni pentru care nu eşti
pregătit. Te opreşti din drum plin de panică, de parc-ai fi văzut un crotal, un scorpion pe trotuar, de parcă urma să te faci
ţăndări... Ţi se pare că se-ntâmplă lucruri pe care le-ai mai trăit odată. Vezi figuri necunoscute şi brusc te bucuri şi-ai vrea să
le opreşti (...) Se petrece ceva de neînţeles şi nu ştii cine-i de vină. Eşti obosit. Nu mai poţi (...) Te-ntorci întreg şi mut şi-ţi vine
să cânţi la trompetă, să loveşti uşor un trianglu, să gâfâi pe-o bicicletă, să-noţi pe sub apă cu ochi deschişi, să dispari într-un
nor sclipicios.Te recunoşti?
(Simona Popescu, Juventus - Despre mine aş fi vrut să scriu despre tine)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Prezintă semnificația secvenţei gloatei de tineri ce-ai fost din primul fragment.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........…………………

82
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

2. (5 p) Precizează, într-un enunţ, care este intenţia autoarei, aşa cum reiese din primul paragraf.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................…
3. (5 p) Identifică, în fragmentul citat, două caracteristici ale tipului de text.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................…
4. (5 p) Exemplifică, pe baza textului dat, elementele situației de comunicare (emițător, receptor, mesaj, cod, canal).
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..........................…
5. (5 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, următorul fragment: Se petrece ceva de neînţeles şi nu ştii cine-i de vină. Eşti
obosit. Nu mai poţi (...) Te-ntorci întreg şi mut şi-ţi vine să cânţi la trompetă, să loveşti uşor un trianglu, să gâfâi pe-o
bicicletă, să-noţi pe sub apă cu ochi deschişi, să dispari într-un nor sclipicios. Te recunoşti?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment

Fiind băiet păduri cutreieram Alături teiul vechi mi se deschide:


Şi mă culcam ades lângă isvor, Din el ieşi o tânără crăiasă,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
S-aud cum apa sună-ncetişor: Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Un freamăt lin trecea din ram în ram Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
Şi un miros venea adormitor. Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Astfel ades eu nopţi întregi am mas, Călcând pe vârful micului picior,
Blând îngânat de-al valurilor glas. Veni alături, mă privi cu dor.

Răsare luna,-mi bate drept în faţă: Şi ah, era atâta de frumoasă,


Un rai din basme văd printre pleoape, Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Pe câmpi un val de argintie ceaţă, Un înger blând cu faţa radioasă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, Venind din cer se poate arăta;
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
Sunând din ce în ce tot mai aproape... Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, Prin hainele de tort subţire, fin,
Părea c-aud venind în cete cerbii. Se vede trupul ei cel alb deplin.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri cutreieram)

83
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Numește câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor : cutreieram, sună, miros, tainic, maramă.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................…………………………………………………….
2. (5 p) Transcrie cinci cuvinte din câmpul semantic al naturii.
………………………………………………………………………………………….........………………………
3. (5 p) Prezintă rolul cratimei din structura ochii-mi.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................………………
4. (5 p) Identifică două figuri de stil diferite; numeşte-le.
…………………………………………………………………………………………….........……………………
…………………………………………………………………………………………........………………………
5. (10 p) Comentează, în 30-60 de cuvinte, semnificația primei strofe.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. (10 p) Ilustrează două trăsături ale genului liric, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….................……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………................…………………………………………………………………………….

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un eseu liber, de 20-30 de rânduri, în care să prezinţi tema Adolescenţei, făcând trimitere la cel
puţin un text literar studiat la clasă, respectiv unul nonliterar.
.………………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………....………………………………………………………...........................……………………………………
………………....………………………………………………………........................................................................

84
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Adolescența

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… Constantin Brâncuși,
…………………………………………………… Adolescența

……………………………………………………
……………………………………....………………………………………………………...........................………………
……………………………………....………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………............................

85
Unitatea 4
Iubirea

Marc Chagall,
Marc Chagall, Aniversarea
Aniversarea

Test 1 - Revelația melancoliei


Ioan Stanomir,
Test 1 - Revelația Crepusculul. Recitind pe Turgheniev
melancoliei
l I.S.
IoanTurgheniev
Stanomir,,Crepusculul.
Prima iubire,Recitind
din vol. Prima iubire. În ajun. Fum
pe Turgheniev
l I.S. Turgheniev, Prima iubire, din vol. Prima iubire. În ajun. Fum
Test 2 - Sub semnul fatalității, al rafinamentului și al dezinhibării
Bogdan C. Enache, Vârstele
Test 2 iubirii:
- Sub semnul Dostoievski,
fatalității, Proust şi Kundera
rafinamentului și dezinhibării
Milan Kundera, Falsul autostop, din Iubiri caraghioase
lBogdan C. Enache, Vârstele iubirii: Dostoievski, Proust şi
Kundera
Test 3 - Paradoxul iubirii lMilan Kundera, Falsul autostop, din Iubiri caraghioase
Mircea Iorgulescu, Despre dragoste în secolul XX
Test 3 -Ana
Paradoxul iubirii
Blandiana, Misiune imposibilă, din vol. Povești de dragoste la prima vedere
l Mircea Iorgulescu, Despre dragoste în secolul XX
l Ana Blandiana, Misiune imposibilă, din vol. Povești
de dragoste la prima vedere Test sumativ
Patrick Süskind, Despre iubire și moarte
Lucian Blaga, Noi şi pământul
Evaluare sumativă
lPatrick Süskind, Despre iubire și moarte
Sugestie muzicală: lLucian Blaga, Noi şi pământul
Ludwig van Beethoven, Historia de Amor
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

TEST FORMATIV 1 - Revelația melancoliei


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Revelaţia1 lui Turgheniev este, înainte de toate, revelaţia melancoliei. Nimic mai puternic decât acest sentiment în
paginile sale. Este ca şi cum, în spaţiul unei proze ce refuză atracţia stihialului2, scriitorul rus ar fi reuşit să domesticească
tonurile impresioniste ale muzicii ce îi aduce împreună pe Mozart, Chopin sau Debussy. Iar dacă ar fi să imaginăm un
instrument care să traducă polifonia3 artei sale, acesta ar fi pianul pe care îl regăsim în atâtea dintre textele sale, populând un
spaţiu al intimităţii şi reflexivităţii. (…)
Atunci când îşi publica, cu mai mult de un secol în urmă, notaţiile sale în marginea lui Turgheniev, punctând
ambiguitatea originară ce defineşte relaţiile intelectualului român cu o Rusie în egală măsură ameninţătoare şi fascinantă,
(„Rusia ne-a dat multe lucrurile rele, mai ales nouă, vecinilor ei, care fiind un popor mic, putem rezista atât de greu colosalei
ei presiuni… Să ne despăgubim cu ceea ce ne-a dat şi bun, cu Tolstoi şi cu Turgheniev. ), G. Ibrăileanu era marcat deja de
filonul4 de indicibilă5 tristeţe pe care îl va exploata, către finele vieţii sale, în „Adela”. O întreagă promoţie literară nu poate
fi înţeleasă fără întoarcerea către sursa originară a lui Turgheniev. De la G. Ibrăileanu la C. Stere şi mai apoi la Ionel
Teodoreanu, scriitorii „moldoveni” au transcris, la rându-le, un timbru al existenţei afin cu acea de persistentă tristeţe slavă.
(…)
De aici, poate, calitatea specială a finalurilor şi epilogurilor din prozele lui Turgheniev. Sfârşitul este nota pe care
pianul o aruncă, în faţa unui auditoriu deja cuprins de întunericul nopţii. În „Un cuib de nobili“, în „Apele de primăvară” ori
„În ajun”, dominantă este această presimţire a nefericirii. Timpul şi moartea sunt prezenţele fără de care mitologia intimă a
lui Turgheniev nu poate fi concepută. Înaintea extincţiei fizice se află acest teritoriu pustiit şi răvăşitor al regretelor. Privirea
în urmă este încărcată de simţământul pierderii ireversibile. „Trecut–au anii ca nori lungi pe şesuri/ şi niciodată n-or să vie
iară”: în perfecţiunea lor, versurile lui Eminescu sunt un epitaf ideal pe piatra tombală a prozelor lui Turgheniev.
(Ioan Stanomir, Crepusculul. Recitind pe Turgheniev,
http://www.lapunkt.ro/2013/10/27/crepusculul-recitind-pe-turgheniev)
1
REVELÁȚIE, revelații, s. f. Dezvăluire, descoperire (neașteptată) a unui fenomen neobservat, a unui adevăr ascuns;
2
STIHÍE, stihii, s. f. 1. Fenomen al naturii care se manifestă cu o forță irezistibilă, distrugătoare;
3
POLIFONÍE, polifonii, s. f. Arta și tehnica suprapunerii a două sau mai multe părți vocale ori instrumentale, a căror dezvoltare este în același timp

orizontală (contrapunctul) și verticală (armonia);


4
FILÓN s. n. 1. Depunere a unui minereu în crăpăturile rocilor din scoarța terestră; vână. 2. (fig.) sursă, izvor, origine. (< fr. filon);
5
INDICÍBIL, -Ă, indicibili, -e, adj. (Livr.) Care nu se poate spune; inexprimabil, inefabil;

87
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. (5 p) Explică sensul secvenței ar fi reuşit să domesticească din text.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................................
2. (5 p) Transcrie, din text , o secvență care să ilustreze caracteristica dominantă a scrierilor lui Turgheniev.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. (5 p) Menționează scriitorii care, în opinia autorului acestui articol, sunt marcați de acest filon slav, sursa fiind
opera lui Turgheniev.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....
4. (5 p) Formulează un enunț prin care să reliefezi o particularitate dominantă a finalurilor lui Turgheniev.
.......……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. (5 p) Notează secvența care ilustrează, poetic, simţământul pierderii ireversibile , specifică finalurilor lui
Turgheniev.
.......……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
6. (5 p) Încadrează textul într-un stil funcțional, precizând două caracteristici ale acestuia.
......……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Aveam pe atunci vreo şaisprezece ani. Era în vara anului 1833. (…) Sângele fierbea în mine şi inima îmi zvâcnea atât
de dulce şi fără noimă, de parcă aşteptam întruna ceva; simţeam o teamă nelămurită, mă minunam de orice şi toate simţurile
îmi erau treze; închipuirea mea părea că se joacă cu mine şi se rotea mereu în jurul aceloraşi gânduri, ca lăstunii în jurul
clopotniţelor, dimineaţa. Visam, mă întristam şi chiar începeam să plâng, dar printre lacrimile şi tristeţea care îmi învăluiau
sufletul din pricina unui vers melodios sau a unei seri frumoase, răzbătea, ca iarba de primăvară, simţământul plin de bucurie
al vieţii tinere şi clocotitoare.(…) Îmi amintesc că, pe atunci, imaginea femeii şi a dragostei nu mi se înfăţişase niciodată
desluşit în închipuire, dar în tot ce gândeam, în tot ce simţeam, se ascundea presimţirea semiconştientă şi pudică a ceva
necunoscut şi nespus de dulce, feminin… Această presimţire plină de aşteptare îmi pătrundea toată fiinţa, se făcea una cu ea,
îmi luneca prin toate vinele, prin fiecare strop de sânge… şi era sortită să se împlinească foarte curând. (…)
Eu am tresărit şi am înlemnit… Aproape de mine, dincolo de gard, stătea un bărbat cu părul negru tuns foarte scurt şi
mă privea ironic… În aceeaşi clipă se întoarse spre mine şi fata… Am văzut nişte ochi mari, cenuşii, pe o faţă plină de viaţă şi
de vioiciune şi dintr-odată această faţă izbucni în râs, dinţii albi străluciră, sprâncenele se ridicară hazliu…
Am simţit sângele năvălindu-mi în obraji, mi-am ridicat puşca de jos şi am pornit în goană spre odaia mea, urmărit

88
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

de hohote de râs răsunătoare, dar lipsite de răutate. M-am aruncat pe pat şi mi-am acoperit faţa cu mâinile. Inima îmi sărea din
piept, îmi era ruşine, dar mă simţeam vesel: o tulburare necunoscută pînă atunci mă năpădea.
După ce m-am odihnit, m-am pieptănat, mi-am periat hainele şi am coborât să iau ceaiul. Chipul tinerei fete nu-mi
ieşea din minte, iar inima încetase să-mi mai bată atât de puternic şi mi se strângea plină de duioşie. (…) Înainte să mă culc, m-
am pomenit învârtindu-mă de trei ori într-un picior, fără să ştiu de ce, apoi mi-am pomădat părul, m-am băgat în pat şi am
dormit dus toată noaptea. În zori, am deschis o clipă ochii, am ridicat capul, m-am uitat plin de fericire în jur şi am adormit la
loc.
(I.S. Turgheniev, Prima iubire, din volumul Prima iubire. În ajun. Fum)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică rolul punctelor de suspensie a secvenței din chenar.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................
2. (5 p) Transcrie cinci verbe din câmpul semantic al iubirii.
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. (5 p) Alcătuiește două enunțuri în care să utilizezi sensul denotativ, respectiv cel conotativ al substantivului inimă.
· Sens denotativ: …………………………………………………………………………………….....
· Sens conotativ:……………………………………………………………………………………….
4. (5 p) Numește modul de expunere predominant din fragmentul citat și identifică modul și timpul verbal specific.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................
5. (10 p) Comentează, în 5-8 rânduri, semnificația următoarei secvențe: Îmi amintesc că, pe atunci, imaginea femeii şi a
dragostei nu mi se înfăţişase niciodată desluşit în închipuire, dar în tot ce gândeam, în tot ce simţeam, se ascundea
presimţirea semiconştientă şi pudică a ceva necunoscut şi nespus de dulce, feminin.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................
6. (5 p) Analizează, în 3-5 rânduri, semnificația unei antiteze din text.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...................................
7. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

89
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Imaginează, în 10-15 rânduri, continuarea următoarei secvențe: În zori, am deschis o clipă ochii, am ridicat capul, m-
am uitat plin de fericire în jur şi …, descriind scenariul întâlnirii dintre cei doi tineri, respectând stilul și registrul stilistic din
fragmentul suport (B).
Totodată, vei avea în vedere următoarele:
-valorificarea textului citat (B);
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

90
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre modul în care opera unui scriitor poate „suferi”
influențe culturale externe, valorificând și informații din textul A.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

91
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ


Pornind de la cele două texte suport, dar valorificând și experiența ta culturală, realizează un eseu, de minimum
400 de cuvinte, despre revelația melancoliei în scrierile despre iubire.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

92
Iubirea Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

93
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

TEST FORMATIV 2 - Sub semnul fatalității, al rafinamentului


și al dezinhibării
Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Oamenii au iubit dintotdeauna, dar nu întotdeauna au iubit în acelaşi fel. Există feluri de a iubi care astăzi, nouă,
moderni târzii şi post-moderni, nu reuşesc să ne mai spună nimic, ne trezesc doar curiozitate şi poate, cel mult, un zâmbet
afectuos. Cine mai poate citi un poem al trubadurilor de demult, fără un surâs indulgent în colţul gurii? Toate metaforele
senine, chiar şi în ardoarea sentimentelor pe care le exprimă, tot ceremonialul copilăresc al curtării, toată puritatea
ostentativă a iubirii nu mai sunt decât imagini, artificii, ornamente incapabile să suscite în noi gândul iubirii. Îşi mai
închipuie oare vreun poet muza în postura paradisiacă în care a imortalizat-o Dante pe Beatrice? în cosmosul magic şi eroic
al Isoldei? sau măcar în atmofera cavalerească a Julietei? Nu, cu siguranţă nu. După atâtea secole de iubire, spiritul nostru,
deşi nu s-a saturat de iubire, ba poate că o caută cu aceeaşi înfrigurare ca şi Cei Dintâi, şi-a alterat sensibilitatea, şi-a
complicat structura, s-a cicatrizat şi s-a dilatat, astfel încât nu mai poate iubi aşa cum Dante a iubit-o pe Beatrice, Petrarca
pe Laura, ba nici chiar aşa cum Werther a iubit-o pe Charlotte. Trăim, după toate probabilităţile, într-o altă vârstă a
dragostei.
De unde vine sentimentul nostru de iubire şi cum arată el? Trei sunt sursele şi ipostazele sale primare: iubirea febrilă
şi demoniacă post-romantică a lui Dostoievski, iubirea cerebrală, rafinată şi neliniştită a lui Proust şi, în sfârşit, iubirea
carnală, dezinhibată şi freudiană a lui Kundera. Aceste trei forme ale iubirii stau la baza întregii game de sentimente
amoroase ale prezentului, fie în viaţa noastră, fie în cărţile scriitorilor de azi, fie în cel mai banal serial de televiziune.

(Bogdan C. Enache, Vârstele iubirii: Dostoievski, Proust şi Kundera,


http://www.lapunkt.ro/2013/03/04/varstele-iubirii-dostoievski-proust-si-kundera)
1
REVELÁȚIE, revelații, s. f. Dezvăluire, descoperire (neașteptată) a unui fenomen neobservat, a unui adevăr ascuns;
2
STIHÍE, stihii, s. f. 1. Fenomen al naturii care se manifestă cu o forță irezistibilă, distrugătoare;
3
POLIFONÍE, polifonii, s. f. Arta și tehnica suprapunerii a două sau mai multe părți vocale ori instrumentale, a căror dezvoltare este în același timp

orizontală (contrapunctul) și verticală (armonia);


4
FILÓN s. n. 1. Depunere a unui minereu în crăpăturile rocilor din scoarța terestră; vână. 2. (fig.) sursă, izvor, origine. (< fr. filon);
5
INDICÍBIL, -Ă, indicibili, -e, adj. (Livr.) Care nu se poate spune; inexprimabil, inefabil;

94
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenței nu reuşesc să ne mai spună nimic din text.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........
2. (5 p) Transcrie, din text, o secvență care să ilustreze modul în care „modernii și post-modernii” se raportează la
vechile „feluri de a iubi”.
……………………………………………………………………………………………………………………….....
3. (5 p) Menționează care este atitudinea cititorilor contemporani față de vechile poeme trubadurești.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....
4. (5 p) Formulează un enunț în care să precizezi care sunt scriitorii care configurează, prin scriiturile lor, o „vârstă a
dragostei” apusă.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........…
5. (5 p) Identifică sursele și ipostazele sentimentului de iubire contemporan.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............…
6. (5 p) Precizează două trăsături ale textului nonliterar cu exemplificări din textul suport.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………............…………
………………………………………………………………………………………………………............…

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Tot jocul acesta avea în el ceva ciudat. Ciudățenia consta de pildă și în faptul că tânărul, deși se integrase și-l
întruchipa cu strălucire pe șoferul necunoscut, nu înceta o clipă să vadă în „stopăriță” pe fata lui. Și tocmai acest lucru era
întristător și dezolant; o vedea pe fata lui cucerind un bărbat străin, iar el se bucura de privilegiul de a fi de față; de a o vedea
de aproape cum arată, cum se manifestă și ce spune când îl înșală (când îl înșela sau avea să-l înșele); se bucura de acea cinste
paradoxală de a fi el însuși piesa de decor pentru infidelitatea ei.
Și asta era cu atât mai grav cu cât el mai mult o adora decât o iubea; întotdeauna i s-a părut că ființa ei e „reală” numai
în limitele fidelității și purității și că, dincolo de aceste limite, pur și simplu, nu mai există; că peste aceste limite ar înceta să
mai fie ea însăși, așa cum apa încetează să mai fie apă dincolo de limitele fierberii. Văzând-o cum depășește acum, cu o
degajată și firească eleganță, acea limită înspăimântătoare, îl cuprinse o mânie fără margini. (…) Pe măsură ce înainta,
convorbirea trecea pe făgașul unor trivialități1 din ce în ce mai mari; faptul o șocă un pic pe fată, dar n-avea dreptul să
protesteze. Până și în joc se ascunde pentru om o anumită privațiune și libertate; până și jocul constituie, pentru cel care-l
practică, o capcană; dacă n-ar fi fost vorba de un joc și ar fi stat aici, față în față, doi oameni străini, „stopărița” ar fi putut de

95
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

mult să se considere jignită și să plece; dar, din joc, nu există scăpare. O echipă nu poate părăsi terenul înainte de terminarea
jocului, figurile de șah nu pot fugi de pe tabla de șah, limitele spațiului de joc sunt de netrecut. Își dădea seama că trebuie să
accepte orice formă de joc, tocmai pentru că era vorba de joc.
Era deci inutil să facă apel la rațiune și să atragă atenția sufletului zvăpăiat ca să păstreze o anumită detașare de joc
și să nu-l ia în serios. Și tocmai pentru că nu era vorba decât de un joc, sufletul nu-i știa de frică, nu i se împotrivea și-i cădea
pradă, ca într-o beție narcotică.
(Milan Kundera, Falsul autostop, din Iubiri caraghioase)
1
TRIVIALITÁTE, trivialități, s. f. Însușirea a ceea ce este trivial; lipsă de pudoare, necuviință, nerușinare. ♦ Faptă,
atitudine, vorbă etc. trivială. [Pr.: -vi-a-] – Din fr. trivialité.

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Precizează modalitatea de expunere predominantă în text, exemplificând-o cu o secvență relevantă.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….................…
2. (5 p) Indică două teme din fragmentul selectat.
………………………………………………………………………………………………………………........….
3. (5 p) Precizează valoarea expresivă a utilizării verbelor la modul indicativ, timpul imperfect.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….........................
4. (10 p) Comentează, în 5-8 rânduri, semnificația următoarei secvențe: Și tocmai pentru că nu era vorba decât de un joc,
sufletul nu-i știa de frică, nu i se împotrivea și-i cădea pradă, ca într-o beție narcotică.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................
5. (10 p) Analizează, în 5-8 rânduri, „jocul” în ipostaza în care apare în textul lui Milan Kundera, relevând paradoxul
sugerat de naratorul textului.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

96
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

6. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.


………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….................…

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Scrie un bilețel de amor, de 5-7 rânduri, adresat iubitei/iubitului, optând pentru unul dintre registrele de mai sus
(fatalitate, rafinament, dezinhibare), care să reflecte atitudinea ta față de sentimentul iubirii.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................

Pierre Auguste Renoir,


Dans la țară
97
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre rolul iubirii în viața oamenilor, valorificând și
informații din textul A.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

98
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, valorificând și experiența ta culturală, realizează un eseu liber, de minimum 400
de cuvinte, în care să prezinți surse şi ipostaze primare ale sentimentului de iubire în societatea contemporană.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

99
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Pablo Picasso,
Sărutul

100
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

TEST FORMATIV 3 - Paradoxul iubirii


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Cunoscut în întreaga lume mai ales pentru romanele sale, dintre care „Luni de fiere” (ecranizat de Roman
Polanski) a devenit o adevărată cartecult a secolului XX, Pascal Bruckner îşi încheie apoteotic, prin această colecţie de
eseuri apărută în original în 2009, sejurul literar în vastele apartamente ale iubirii. Aşa cum a mărturisit autorul într-unul
dintre numeroasele interviuri pe care le-a acordat cu câteva zile în urmă, cu ocazia vizitei în România pentru lansarea
„Paradoxului iubirii”, aceasta este ultima carte pe care o scrie având ca temă dragostea: nu din pricina faptului că a
epuizat tot ce avea de spus despre o astfel de temă fără început şi fără sfârşit, ci de teamă să nu epuizeze răbdarea
cititorilor săi. Dacă e să credem această afirmaţie, cum finis coronat opus1, era normal ca „Paradoxul iubirii” să arate
aşa cum arată: un fel de catwalk2 pe care par să defileze toate nebuniile sufletului oamenilor (mai ales cei din Occident, dar
nu numai) la început de secol XXI, evoluând în lumina crudă şi artificială a reflectoarelor, fără ca autorul noii colecţii
vestimentare să le judece în vreun fel prestaţia.
Pornind de fapt de la un fel de răfuială personală cu ruptura în istoria contemporană franceză pe care generaţia
lui a trăit-o pe viu odată cu evenimentele din mai 1968, cu importante consecinţe asupra schimbării mentalităţilor în
numeroase domenii, inclusiv în viaţa amoroasă, Pascal Bruckner propune, în acelaşi timp, o viziune solară, optimistă
asupra iubirii: „A-ţi iubi aproapele ca pe tine însuţi înseamnă a iubi în el acea parte de eternitate pe care o împărtăşim
împreună şi care este semnul comunei şi posibilei noastre mântuiri” (p. 78) şi o analiză extrem de lucidă, aproape
demistificatoare şi provocatoare de pierdere a inocenţei, a contradicţiilor care decurg din noua libertate dobândită pe
tărâmul amoros: „Libertatea noastră în iubire, cu greu cucerită, are un preţ ce trebuie bine circumscris. (Într-o zi, va trebui
să se scrie cartea neagră a anilor '60.) Libertatea nu este relaxare, ci un surplus de responsabilităţi. (...) Niciodată
constrângeri mai numeroase nu au împovărat umerii fiecăruia dintre noi. Această povară explică în parte o anumită
duritate a poveştilor de dragoste contemporane” (p. 15).
(Mircea Iorgulescu, Despre dragoste în secolul XX,
http://www.romlit.ro/revista_ro)
1
cum finis coronat opus (lat.) – sfârșitul încununează opera;
2
catwalk (engl.) – podium, pasarelă.

101
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenței fără început şi fără sfârşit din text.
………………………………………………………………………………………………………………............
2. (5 p) Indică titlul ultimei cărți, pe tema iubirii, scrise de Pascal Bruckner.
………………………………………………………………………………………………………………............
3. (5 p) Menționează care este viziunea pe care o are scriitorul francez asupra iubirii.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...............
4. (5 p) Formulează un enunț în care să precizezi motivul pentru care scriitorul francez încheie seria cărților cu tema
iubirii.
………………………………………………………………………………………………………………….........
5. (5 p) Precizează o trăsătură a cărții la care face referire autorul textului suport.
………………………………………………………………………………………………………………….........
6. (5 p) Transcrie citatul care face referire la viziunea optimistă, solară a lui Bruckner asupra iubirii.
…………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………........

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Tăceam amândoi: eu pentru că nu știam ce să spun, ea pentru că, în mod evident, nu simțea nevoia să vorbească. Mă
privea liniștită, cu un fel de adorație suficientă sieși, pe care m-am surprins invidiind-o. Și nu m-am putut împiedica să nu mă
gândesc că eu n-o să pot niciodată privi pe cineva în felul acesta.
‒ Vă ascult, i-am spus, cu un respect de care m-am mirat singur.
‒ Nu, te rog, e mai bine să nu vorbim, m-a întrerupt grăbită și punându-mi cu neașteptată familiaritate un deget pe
buze. Orice mi-ai spune n-o să mă poți face să nu te iubesc și orice ți-aș spune n-o să poată exprima ceea ce simt pentru tine.
N-am putut să nu observ că raporturile – cel puțin gramaticale – dintre noi se schimbaseră. Acum eu folosisem persoana a
doua plural, și ea îmi spunea tu. Iar această răsturnare nu era decât expresia deosebirii noastre de definiție: în timp ce ea era,
în mod evident, autentică, sinceră, limpede, fără taine, eu mă aflam într-o poziție stânjenitor de falsă, incapabil să spun
adevărul, nu pentru că aș fi vrut să mint, ci pentru că el era de necrezut. Superioritatea ei venea din autenticitatea ei, în timp ce
misterul meu se degrada într-o confuzie care mă împiedica să reacționez firesc.
‒ Totuși, dacă m-ai cunoaște, ți-ai da singură seama că e vorba de o neînțelegere … de o confuzie, că eu nu sunt de
aici… că nu sunt cineva de care să poți să te îndrăgostești … Dacă aș putea să-ți explic…
‒ Ce să-mi explici? Că ești străin? Că ești însurat? Că iubești o altă femeie? Că nu mă iubești pe mine? Și ce-i cu
asta? Important pentru mine este că eu te iubesc și nu-ți cer nimic, nu vreau decât să mă lași în preajma ta.

(Ana Blandiana, Misiune imposibilă, din vol. Povești de dragoste la prima vedere)

102
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Prezintă rolul virgulelor din următorul enunț: ‒ Vă ascult, i-am spus, cu un respect de care m-am mirat
singur.
.................................................................................................................................................................................
2. (10 p) Numește și exemplifică o modalitate de caracterizare a personajului feminin.
................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Transcrie o secvență din sfera comunicării nonverbale.
………………………………………………………………………………………………………………........
4. (10 p) Identifică perspectiva narativă și numește tipul de narator.
……………………………………………………………………………………………………………….......
5. (10 p) Explică semnificația a două figuri de stil diferite din textul dat.
……………………………………………………………………………………………………………......….
……………………………………………………………………………………………………………......…..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Continuă ultima secvență dialogată din textul B, formulând minimum 6 replici.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textului literar citat;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................

103
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Realizează un text argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre rolul libertății în iubire, valorificând și informații din
fragmentele suport.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

104
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, valorificând și experiența ta culturală, scrie un eseu de minimum 300 de
cuvinte, în care să ilustrezi faptul că există o anumită duritate a poveştilor de dragoste contemporane.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

105
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Gustav Klimt,
Sărutul

106
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

TEST SUMATIV
Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Ceva enigmatic pare inerent1 iubirii, ceva ce nu poate fi cunoscut exact și nici explicat îndestulător. E drept că toate
acestea se potrivesc și în cazul Big Bangului sau al stării de vreme de peste două săptămâni. Teoria Big Bangului și prognoza
meteo îi tulbură însă pe poeți (și publicul lor) cu mult mai puțin decât orice ține de iubire. Prin urmare, iubirea e mai mult
decât un simplu mister. Se pare că fiece individ în parte înțelege iubirea drept ceva care-l privește în modul cel mai personal,
ca pe o chestiune de cea mai mare însemnătate pentru existența sa, astfel încât nici măcar astrofizicianului, atunci când i s-
au aprins călcâile, nu-i mai pasă câtuși de puțin de originea universului – darămite de vremea de-afară. (…)
Se prea poate ca și iubirea să-și aibă propriile aspecte fizice și chimice, mecanice și vegetative; undeva, Stendhal o
numește „cristalizare”, în alt loc „febră”. Iubirea, spune Socrate în „Phaidros”, e un delir, a fi îndrăgostit e o boală, o
nebunie. Dar, adaugă el, nu un delir nefast, ci, dimpotrivă, cel mai plăcut delir din câte există; totodată, nu avem de-a face cu
o boală ce pervertește și, de fapt, nici cu o nebunie omenească în sens patologic, ci cu o „mania” inspirată de zei, râvnind la
tot ce e divin, o nebunie divină care dă aripi sufletului încorsetat în terestru.
Eros însuși nu e un zeu, nu e bun ori rău, frumos sau urât, ci un mare daimon2, un mijlocitor între oameni și zei, un
pisălog care le inoculează oamenilor dorința de ceea ce le lipsește: frumosul, binele, fericirea, perfecțiunea – toate acestea,
atribute divine a căror răsfrângere îndrăgostitul o vede în persoana iubită - și, în cele din urmă, chiar și nemurirea. Eros este
„iubirea […]pentru zămislirea și nașterea întru frumos”, spune Diotima, „cea mai înțeleaptă dintre femei”, despre care
vorbește Socrate în „Banchetul”.
(Patrick Süskind, Despre iubire și moarte)
1
INERÉNT, -Ă, inerenți, -te, adj. (Adesea adverbial) Care face parte integrantă din ceva, care constituie un element nedespărțit de un lucru sau de o ființă,

care aparține în mod firesc la ceva. – Din fr. inhérent, lat. inhaerens, -ntis.
2
DÉMON s. m. 1. (ant.) spirit care dirijează destinul oamenilor, al cetăților etc. 2. diavol, drac. ◊ (fig.) om rău. 3. (în literatura romantică) ființă care

întruchipează răzvrătirea împotriva destinului, eroismul, curajul, măreția, frumusețea fizică etc. ◊ (în poezie) geniu chinuit de neliniște, care stârnește

pasiuni, dorințe. (< fr. démon, lat. daemon, gr. daimon)

107
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Prezintă semnificația expresiei i s-au aprins călcâile din primul fragment.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………................…
2. (5 p) Trancrie, din textul dat, cinci termeni folosiți cu sens denotativ.
…………………………………………………………………………………………………………………….......…

3. (5 p) Transcrie cinci caracteristici ale iubirii , raportându-te la primul fragment.


………………………………………………………………………………………………………………………......

4. (5 p) Identifică, în primul paragraf, analogia pe care o stabilește autorul textului.


……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………................…
………………………………………………………………………………………………………………………
5. (5 p) Exemplifică, pe baza textului dat, elementele situației de comunicare (emițător, receptor, mesaj, cod, canal).
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................
6. (5 p) Comentează, în 3-5 rânduri, următorul fragment: (…) totodată, nu avem de-a face cu o boală ce pervertește și, de
fapt, nici cu o nebunie omenească în sens patologic, ci cu o „mania” inspirată de zei, râvnind la tot ce e divin, o nebunie
divină care dă aripi sufletului încorsetat în terestru.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:

Atâtea stele cad în noaptea asta. Nebun,


Demonul nopţii ţine parcă-n mâni pământul ca nişte limbi de foc eu braţele-mi întind,
şi suflă peste-o iască1 ca să-ţi topesc zăpada umerilor goi,
năprasnic să-l aprindă. şi ca să-ţi sorb, flămând să-ţi mistui
În noaptea asta-n care cad puterea, sângele, mândria, primăvara, totul.
atâtea stele, tânărul său trup În zori când ziua va aprinde noaptea,
de vrăjitoare-mi arde-n braţe Când scrumul nopţii o să piară dus
ca-n flăcările unui rug. de-un vânt spre-apus,
în zori de zi aş vrea să fim şi noi
cenuşa,
noi şi - pământul.

(Lucian Blaga, Noi şi pământul )

IÁSCĂ s. f. Nume dat mai multor ciuperci parazite în formă de copită de cal, uscate și tari, care cresc pe trunchiul arborilor și
care, tratate special, erau folosite, în trecut, la aprins focul sau, în medicina populară, ca hemostatic (Fomes și Phellinus). ◊
Expr. A se face iască = a) a se usca; b) a slăbi foarte mult. – Lat. esca „hrană; medicament”.

108
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: năprasnic, stele, să (ți-)mistui, mândria, o
să piară.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….................
2. (5 p) Transcrie cinci cuvinte din câmpul semantic al combustiei interioare.
………………………………………………………………………………………………………………….........
3. (5 p) Alcătuiește două enunțuri în care să utilizezi sensul denotativ, respectiv cel conotativ al cuvântului noapte.
· Sens denotativ: …………………………………………………………………………………….............
· Sens conotativ:……………………………………………………………………………………….........
4. (5 p) Identifică două imagini artistice diferite.
………………………………………………………………………………………………………………….........
5. (10 p) Comentează, în 3-5 rânduri, semnificația versurilor şi ca să-ţi sorb, flămând să-ţi mistui/puterea, sângele,
mândria, primăvara, totul.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........................................
6. (10 p) Prezintă două trăsături ale genului liric, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un text, de 20-30 de rânduri, în care să argumentezi faptul că iubirea este o nebunie divină care dă aripi
sufletului încorsetat în terestru.
În elaborarea acestui text, vei avea în vedere următoarele repere:
● Prezentarea ipostazelor iubirii, prin referire la câte două secvenţe/situaţii relevante, selectate din textele citate;
● Evidenţierea rolului a două componente expresive ale fragmentelor citate, în dezvoltarea temei comune celor două
texte suport;
● Exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care o idee sau viziunea despre iubire se reflectă în fiecare
dintre cele două fragmente.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………........................................................

109
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Iubirea

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Vincent van Gogh,


Noaptea înstelată
110
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Evaluare scrisă semestrială (I)

EVALUARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ (I)


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
R.L.: Vă amintiţi un bun prieten din copilărie, o figură care se distinge între celelalte?
M.C.: Da, este unul care mi-a rămas mai puternic în minte. Se numea Lucian, era un băiat extraordinar. Avea părul
cârlionţat, ceea ce mi-l făcea şi mai atrăgător, şi vorbea aproape numai despre cai. Îmi amintesc mulţi alţi prieteni din gaşca
din spatele blocului, mulţimea de băieţi - pentru că fetele aveau jocurile lor separat - în care rolurile erau foarte bine
distribuite. Vara hoinăream toată ziua ca nişte nomazi prin Parcul Circului. Între cam 8 şi 13 ani a fost cea mai frumoasă
perioadă a vieţii mele, cea care trăieşte mai cu seamă în Nostalgia, dar şi în pagini din Orbitor.
R.L.: Urmată apoi de suferinţă. Spuneţi în Jurnal: „Între 16 şi 27 de ani am trăit într-o singurătate absolută,
inumană, în care nu am avut niciun prieten şi nicio iubită.".
M.C.: Mereu am avut o tendinţă spre introvertire, dar ea s-a accentuat în adolescenţă, când lucrurile au deviat
aproape către patologic. Petreceam pe atunci şase şapte ore pe zi citind, şi ajunsesem să trăiesc doar în literatură. Intrasem atât
de tare şi de nesăbuit în asta - aşa cum se aruncă un prost înotător în locul cel mai adânc - încât mă mir că nu am ajuns, pur şi
simplu, în acea perioadă un schizofren. Colegii începuseră să se teamă de mine, mă priveau ciudat, eram tot timpul singur, iar
dacă mă întreba cineva ceva îi răspundeam cu un citat din Thomas Mann sau din Kafka. Eram de-adreptul un freak. Cât
priveşte „ale tinereţii valuri", le priveam pe fete ca pe nişte aliens, nu mi se păreau din specia umană. Credeam sincer că n-o să
am niciodată o iubită, în primul rând pentru că nu ştiam cum să mă apropii de o fată. Mi-a fost greu să mă adaptez
convenţiilor lumii erotice. Am avut totuşi o prietenă în liceu, pe care o însoţeam zilnic timp de o oră şi jumătate până în fundul
Pantelimonului, unde locuia. Mergeam pe jos, discutam, iar când ajungeam în faţa casei îi spuneam doar „la revedere", nici
măcar de mână n-o luam. Mă întorceam apoi acasă, uneori printr-o caniculă topitoare, altă oră şi jumătate.
R.L.: În toţi aceşti ani de singurătate trebuie să mai fi fost şi altceva cu care vă umpleaţi timpul.
M.C.: Pe atunci, esenţial, nu făceam decât să citesc. Eram un maniac al cititului. Acasă aveam o cameră a mea şi
acolo mă trânteam pe pat, cu cărţile mele, şi citeam până se-nnopta. Uitându-mă în urmă sunt de multe ori înspăimântat: nu
ştiu dacă aş fi rămas cu mintea întreagă, mă îndreptam evident spre o rupere totală de lume. Dar a venit armata şi mi-a mai
băgat minţile în cap.

(Roxana Lupu, Am faţă de singurătate un complex dragoste-ură, un interviu cu Mircea Cărtărescu, www.liternet.ro)

111
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Evaluare scrisă semestrială (I)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. (5 p) Explică sensul afirmației ajunsesem să trăiesc doar în literatură din text.


………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................…
2. (5 p) Găsește sinonime pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................…
3. (5 p) Exemplifică, pe baza textului dat, elementele situației de comunicare (emițător, receptor, mesaj, cod, canal).
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................…
4. (5 p) Precizează care este rolul liniilor de pauză din secvența încadrată în chenar.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........................
5. (5 p) Numește cinci caracteristici ale adolescentului pe care el însuși, din ipostaza maturului, le devoalează cu o
maximă luciditate.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..................................…
6. (5 p) Încadrează textul într-un stil funcțional, precizând două caracteristici ale acestuia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Deveneam un adolescent dificil, cu bizarerii şi idei absurde. Sunt
convins că fără apariţia ei „în viaţa mea", în anii de liceu, aş fi pierdut definitiv
contactul cu lumea reală. Citeam toată ziua şi o mare parte din noapte,
descoperind, din aproape în aproape, întregi familii de poeţi (căci citeam în
primul rând poezie), pe care îi exploram apoi individual, împrumutând cărţi de
la vreo patru biblioteci la care eram abonat. Tot ce-mi plăcea reţineam foarte
uşor şi, în pauze, pe când colegii mei jucau ping-pong pe catedră, eu umpleam
tabla cu versuri din Verlaine sau Eluard. La franceză şi latină alcătuiam fraze cu
exemple bizare. Dacă trebuia să conjug un verb în propoziţii, scriam de pildă
„Floarea neagră văzu vulpea transparentă" sau „Eu lovesc verdele cu o vaca de
piersici",având grijă ca, formal, exerciţiul să fie corect. Bineînţeles că sărmanele
profesoare înlemneau. Dar învăţam foarte bine şi luasem nişte premii la
„concursurile de creaţie", aşa că mă lăsau cu toţii în pace. Mă socoteam uneori
condamnat şi îmi dispreţuiam profund colegii. Scriam, desigur, şi eu versuri în
nişte caiete, îmi începusem şi un jurnal, pe care atâta l-am recitit încât aproape
că îl ştiu şi-acum pe dinafară. Fiecare lectură nouă era pentru mine o nouă viaţă.

112
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Evaluare scrisă semestrială (I)

Am fost, pe rând, cu toată fiinţa mea, Camus, Kafka, Sartre, Celine, Bacovia, Voronca, Rimbaud şi Valery. Abia observam
ce se petrece în jurul meu. Colegii mei veneau mereu la şcoală cu discuri, de obicei în stare proastă, lipite cu scotch în lung
şi-n lat pe coperţi. Din luciul coperţilor răsăreau figuri dure, groteşti, de bărboşi îmbrăcaţi excentric, sau peisaje cu
fabrici melancolice, cu hornuri uriaşe, peste care trecea în zbor un purceluş înaripat. Vocabule misterioase se încrucişau
în cursul discuţiilor la care asistam absent: „Inagada Davida", „Led Zeppelin", „Samba pa Ti", „Imagine". Se murmurau
refrene hipnotice şi se recitau versuri aspre: „Nu cred în Hitler / Nu cred în Zimmermann / Nu cred în Beatles / Cred doar în
mine / în Yoko şi-n mine / Asta-i realitatea / Visul s-a terminat."Aduceau magnetofoanele în clasă, le cuplau la staţii şi
emiteau nişte modulaţii atât de tăioase de chitară, încât nu puteam sta să ascult nici cinci minute. Ignoram tot ce iubeau
tinerii de aceeaşi vârstă cu mine; în cei doi ani cât a durat criza asta m-am apropiat atât de tare de nebunie încât şi acum
mai simt sărutul ei cu încetul, pielea solzoasă a şarpelui când năpârleşte, lumea mea se desprindea de lumea reală,
devenea un film paralel, de consistenţa visului. Pentru că nu puteam sta să citesc chiar tot timpul şi pentru că dacă nu
ieşeam la aer, aveam noaptea coşmaruri sau insomii, ieşeam să mă plimb zilnic, înainte de căderea serii.
(Mircea Cărtărescu, Nostalgia)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică rolul virgulelor din secvența din chenar.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......….
2. (5 p) Transcrie cinci verbe din câmpul semantic al lecturii.
…………………………………………………………………………………………………………………
3. (5 p) Alcătuiește două enunțuri în care să utilizezi sensul denotativ, respectiv cel conotativ al substantivului carte.
· Sens denotativ: …………………………………………………………………………………….....
· Sens conotativ:……………………………………………………………………………………….
4. (5 p) Precizează perspectiva narativă și tipul de narator.
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......…
5. (10 p) Comentează, în 5-8 rânduri, semnificația următoarei secvențe: în cei doi ani cât a durat criza asta m-am
apropiat atât de tare de nebunie încât şi acum mai simt sărutul ei cu încetul, pielea solzoasă a şarpelui când
năpârleşte, lumea mea se desprindea de lumea reală, devenea un film paralel, de consistenţa visului.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ...............................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............................

113
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Evaluare scrisă semestrială (I)

6. (5 p) Analizează, în 3-5 rânduri, semnificația a două figuri de stil diferite.


………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........................
7. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un eseu, de 250-300 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei teme surprinse în
fragmentul literar citat (B), dar valorificând și alte opere studiate la această unitate tematică.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
● prezentarea modului specific de valorificare a temei în cel puțin două fragmente (textul suport B și un alt text
studiat la clasă);
● evidenţierea rolului a două componente expresive în dezvoltarea discursului narativ şi susţinerea afirmaţiilor cu
exemple din două fragmente (textul suport B și un alt text studiat la clasă);
● exprimarea unei opinii argumentate despre mesajul generat de temă în textul suport, dar și-n alte opere (la alegere)
studiate la această unitate tematică.
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

114
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Evaluare scrisă semestrială (I)

.............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Mircea Cărtărescu

115
Unitatea 5
Familia

Marc
Gustav Klimt, Chagall,
Arborele viețiiAniversarea

Test 1 - Un paradis temporar...


Eli Bădică, interviu cu scriitoarea Ioana Nicolaie
Ioana Nicolaie, Pelinul negru

Test 2 - Portrete
Ioana Pârvulescu, Ei, din volumul În intimitatea secolului 19
Matei Vișniec, Cu sufletul în roabă

Test 3 - Portretul mamei


Ioana Pârvulescu, Inocenții
Simona Popescu, Somnul de după-amiază, din vol. Exuvii

Test sumativ
Parabola datornicului nemilostiv, Evanghelia după Matei
Lucian Blaga, Lacrimile

Sugestie muzicală:
J.L.F. Mendelssohn, Sur les ailes du rêve
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

TEST FORMATIV 1 - Un paradis temporar...


Numele ……………………………… Autoevaluare ……………………
Prenumele …………………………... Nota finală ………………………
Clasa ……………………… Data ………………………

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
Eli Bădică: Am citit undeva că, inițial, volumul se numea Druga. Acum, Druga este cel de-al treilea capitol, cel care
încheie romanul. Cum ai ajuns la titlul „Pelinul negru”, de ce ai simțit nevoia să-l schimbi pe cel anterior?
Ioana Nicolaie: Nu a fost hotărârea mea, mai curând cartea a decis cuvintele sub care să stea temporar, cât și pe acelea sub
care să iasă în lume. Când am început s-o scriu, mi-am numit folderul „Copiii Cernobâlului”. […] Căci istoria din „Pelinul
negru” e a unei fetițe care se naște la câteva luni după accident și are, din această cauză, diverse sechele.
Cartea are două coloane vertebrale, dihotomice, dar, din păcate pentru Agustina, o singură variantă de final. O șiră a
spinării este druga, adică răul, urâtul, nedezirabilul, și cealaltă este tutuana (binele, frumosul, adevărul). Copilul pendulează
între cele două, încercând să scape de sub osatura primeia ca să fluture diafan ajutată doar de cea de-a doua. Dacă reușește sau nu,
se va vedea numai după parcurgerea întregului traseu sau, altfel, numai după terminarea cărții. Titlul intermediar, „Druga”, mi s-
a părut prea neprietenos, cu sunete tari. De aceea am optat pentru „Pelinul negru”, care este însăși traducerea cuvântului
Cernobâl și care mi se pare o adevărată punere în abis a istoriei celei mari, dominant nemiloasă și, prin unele locuri cu ierburi
negre, de-a dreptul strivitoare.
Eli Bădică: Agustina, protagonista romanului, se autoportretizează prin intermediul a doi termeni: „tutuană” (pe care
mi l-am „tradus” ca „deșteaptă”, „bună”, „utilă”, „frumoasă”) și „drugă” (în dicționar, „fus”, „drug scurt”, „știulete de
porumb”, în text, antonimul „tutuanei”). Fetița oscilează constant între cele două cuvinte. Cum ai ales cei doi poli, care dau și
numele celor trei capitole (Tutuană și drugă, Tutuană, Druga)? Mi s-a părut foarte interesant și faptul că „drugă” capătă articol
hotărât la sfârșit.
Ioana Nicolaie: Cele două cuvinte capătă sens încă din primele capitole, mai precis din episoadele pe care naratoarea le
petrece la bunicii care o ajută nu doar să învețe vorbirea – mult mai târziu decât alți copii -, ci și să meargă. În paradisul în care
trăiește temporar, Agustina are și două păpuși: una numită Druga, iar cealaltă Tutuana. Cum trebuie să le abandoneze când e
nevoită să părăsească micul ei eden, se va raporta mereu la ele. Dacă „tutuana” nu are altă semnificație dincolo de text, fiind un
cuvânt mai curând inventat, „druga” chiar se folosește regional, însă nu în locurile unde crește Agustina. Interesant e că în limba
rusă drug e prieten, iar drugoi celălalt. Or „Pelinul negru” este povestea transformării în „celălalt”, propunând un inventar al
schimbării, cât și un desen microscopat al drumului teribil pe care unii oameni, chiar nespus de luminoși, precum această fetiță,
se află fără să vrea, fără să știe, fără să bănuiască.
(Eli Bădică, interviu cu scriitoarea Ioana Nicolaie, http://www.bookaholic.ro/ioana-nocolaie-pelinul-negru-este-povestea-
transformării-în-celălalt)

117
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul expresiei să iasă în lume din text.
.........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Transcrie din text o secvență în care se explică alegerea titlului de către autoare.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Indică tema discuției din fragmentul citat.
.........................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Formulează un enunț cu sensul conotativ al cuvântului negru.
.........................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Identifică sursa de inspirație a romanului.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Precizează, în 30-50 de cuvinte, semnificația numelor păpușilor: Druga și Tutuana.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
-Strângeți lucrurile, zice mama, într-un ceas plecăm.
Adică ce să strâng? Eu o iubesc pe mama. Nu o pot face maieu ca s-o pun în geantă. O iubesc pe Lucreția. Nu o pot face
cămașă pe care s-o port duminicile. O iubesc pe Maria. Nu o pot strânge într-o minge mică, de cârpă, pe care s-o îndes într-un
buzunar și să o am mereu cu mine. Și-i iubesc pe Daniel, pe Pavel, dar cel mai mult îl iubesc pe Sever. Cum să nu vină fratele meu
dintr-a doua cu mine? Cine-o să mai fie de partea mea?... Și-mi pasă de Novac, câinele nostru corcit, și de purceii care vor crește
până vor fi tăiați, și de căprița pe care a adus-o de la Măgura mama. Ce mai țopăie, nebuna, cum nu stă o clipă locului, nici
afară, și nici când o aducem la căldură și-i dăm lapte cu biberonul! Că altfel cum să se facă o capră adevărată, dacă nu o
îngrijește cu dragoste cineva?
(Ioana Nicolaie, Pelinul negru)
1. (5 p) Notează, din text, cinci membri ai familiei fetiței.
........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Menționeaază două teme literare existente în fragmentul selectat.
........................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Precizează valoarea expresivă a utilizării verbelor la modul indicativ, timpul prezent, din textul dat.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului literar, pe baza fragmentului citat.
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 118
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

5. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe: Că altfel cum să se facă o capră
adevărată, dacă nu o îngrijește cu dragoste cineva?
. ........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. (10 p) Analizează, în 30-50 de cuvinte, semnificația titlului Pelinul negru de Ioana Nicolae, în relație cu conținutul
de idei.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Scrie o compunere descriptivă, de minimum 100 de cuvinte, în care să-ți imaginezi portretul Agustinei.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textelor citate;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pierre Auguste Renoir, Familia artistului

119
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Caută pe internet informații despre scriitoarea Ioana Nicolaie și realizează un interviu de cinci-șapte replici cu
aceasta, valorificând și informații din textul A.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ


Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ
Pornind de la cele două texte suport, realizează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți raportul
realitate-ficțiune într-o operă literară. Citește și cartea Svetlanei Aleksievici, laureată Nobel pentru Literatură în anul 2015,
intitulată Dezastrul de la Cernobâl. Mărturii ale supraviețuitorilor.
............ ................................................................................................................................................................................
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi, valorificând informațiile din textul de la primul
subiect, dacă luarea unor decizii spontane/ de moment poate influența viața oamenilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

12

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

120
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Constantin Piliuță, Împreună
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

121
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

TEST FORMATIV 2 - Portrete


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Secolul 19 este unul cu barbă și mustăți. Le poartă Europa, le poartă Parisul, Berlinul, Londra și Viena și le poartă,
la marginea de sud-est a continentului, toată România bărbaților. Aici, în a doua jumătate a secolului, metaforele poeților se
întind între mustăcioara nici prea subțire, nici prea deasă a lui Vasile Alecsandri și cea alungită, întoarsă în buclă obraznică
a lui Macedonski; proza se naște cu mustața neagră a lui Costache Negruzzi, trece prin barba blondă a institutorului
Creangă și ajunge la alba mustață a lui Slavici sau la mustața triumfătoare de pe chipul lui Duiliu Zamfirescu ...
În 1877, an bărbătesc, întrucât războinic, cuvântul mustață e folosit uneori ca sinonim pentru bărbat, astfel încât un
autor își poate caracteriza un personaj astfel: „Rucsandra este una dintre femeile cărora li se aprind călcâile îndată ce văd o
bucată de mustață.” În splendidul tablou aniversar din 1883 al societății Junimea, în care cele 74 de chipuri-medalion se
deschid în fața privitorului ca o coadă de păun, niciunul nu e lipsit de barbă, mustață sau favoriți, nici măcar al lui Eminescu,
în vârstă de 33 de ani.
Sufletul acestor domni se ascunde sub pălărie, gândurile lor au lavalieră sau papion, sentimentele lor poartă
mănuși de piele, mândria lor bărbătească se sprijină în baston. Viața lor în uniformă, frac sau jiletcă are sens, fir și ideal.
Sunt visători și optimiști în tinerețe, gravi și energici la bătrânețe. Inspiră forță la toate vârstele.
(Ioana Pârvulescu, Ei, din volumul În intimitatea secolului 19)
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. (5 p) Explică sensul expresiei se aprind călcâiele din text.
…………………………………………………………………………………………………………………........
2. (5 p) Indică doi scriitori români, menționați în textul dat.
…………………………………………………………………………………………………………………........
3. (5 p) Menționează două obiecte vestimentare, specifice secolului XIX, utilizând informații din textul dat.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................
4. (5 p) Formulează un enunț cu substantivul masculin favoriți.
…………………………………………………………………………………………………………………........
5. (5 p) Precizează ce semnificație dobândește viața, așa cum reiese din secvența: are sens, fir și ideal.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............

122
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia
6. (5 p) Prezintă, în 30-50 de cuvinte, impresia Ioanei Pârvulescu față de acești domni, desprinsă din următoarea secvență:
Sunt visători și optimiști în tinerețe, gravi și energici la bătrânețe. Inspiră forță la toate vârstele.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
Actul I, Scena I
Personajele: Tatăl, Fiul
Un bătrân indian purtat într-o roabă purtat prin deșert de Fiul său.
FIUL: Tată...
TATĂL: Ce-i?
FIUL: Tată, nu mai pot...
TATĂL: Tacă-ți fleanca!
FIUL: Tată...
TATĂL: Ce-i?
FIUL: De trei ore umblăm ca nebunii...
TATĂL: Nu-ți face griji, găsim noi ceva până la urmă.
FIUL: Tată, hai să ne întoarcem acasă...nu mai pot, curge sudoarea pe mine, sunt rupt! Te rog, tată, mori mâine!
TATĂL: Nu. Trebuie să mor azi. Am zis. Azi e hotărât că trebuie să mor. Ziua morții mele e azi. Mâine... mâine e altceva
... mâine e rândul altcuiva să moară. Eu însă, sunt azi. Ai înțeles?
FIUL:Tată, nu mai pot. Pur și simplu nu mai pot. N-ai decât să mori mâine. Sunt epuizat și trebuie să mă odihnesc.
TATĂL: Nu ți-e rușine? Cum îndrăznești să vorbești așa cu tatăl tău? Dacă nu găsesc astăzi niciun loc de refugiu
pentru sufletul meu, risc să nu mai pot muri niciodată. Fiecărui om i s-a dat o singură zi pentru a muri ... Una singură ...
Și dacă a ratat-o, a pierdut ...
(Matei Vișniec, Cu sufletul în roabă)
1. (5 p) Explică rolul utilizării virgulei din următorul enunț: Tată, nu mai pot.
..................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Construiește un enunț în care să folosești o expresie/locuțiune care să conțină substantivul suflet.
..................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Transcrie doi termeni din text care să constituie formule ale adresării directe.
………………………………………………………………………………………………………………..........
4. (5 p) Selectează două secvențe care să descrie atitudinea fermă a tatălui față de fiul său.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Ilustrează cu exemple din text două trăsături ale genului dramatic.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

123
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

6. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, următoarea secvență din textul dat: Nu ți-e rușine? Cum îndrăznești să vorbești
așa cu tatăl tău? Dacă nu găsesc astăzi niciun loc de refugiu pentru sufletul meu, risc să nu mai pot muri niciodată.
Fiecărui om i s-a dat o singură zi pentru a muri ... Una singură ... Și dacă a ratat-o a pierdut...
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Continuă ultima secvență dialogată din textul B, formulând minimum șase replici.
Vei avea în vedere:
-valorificarea textului literar citat;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................

124
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Imaginează-te în ipostaza unui regizor teatral. Piesa, Cu sufletul în roabă, de Matei Vișniec, urmează să fie jucată pe
scena Teatrului de Nord, Satu Mare. Stabilește ultimele detalii referitoare la vestimentația actorilor, decoruri, fundal sonor.
Realizează o descriere, de 150-200 de cuvinte, care să cuprindă aceste informații, astfel încât să amplifici pe cât posibil
absurdul situației în care se află personajele.

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

125
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte suport, valorificând și experiența ta culturală, scrie un eseu, de minimum 300 de cuvinte,
în care să-ți exprimi opinia despre relația dintre tați și copii în perioada adolescenței.
Vei avea în vedere.
-formularea unei opinii despre tema dată;
-susținerea opiniei formulate prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
-redactarea compunerii (coerența textului, ortografie, punctuație, registru stilistic adecvat).
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Frederic Bonin Pissarro, Two gardens


126
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

TEST FORMATIV 3 - Portretul mamei


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 puncte)


Citește următorul fragment:
Mama căuta să ne scoată din cap superstiţiile cu care veneam, ciorchine, de la copiii de pe stradă, de la Cici, Ică, Livi,
Radu, Mari şi toţi ceilalţi. Odată, când mai crescusem un pic, i-am spus că am aflat că iadul e plin de pucioasă. Atâta i-a
trebuit mamei: „Pucioasă înseamnă sulf! E o substanţă solidă, gălbuie şi are un miros urât. Dar e foarte folositoare, există în
flinte şi în natură, la noi sunt izvoare sulfuroase la Pucioasa, unde se duce lumea să-şi trateze reumatismul, de exemplu. Şi
când o să-l citeşti pe Homer, o să dai de sulf şi-n Iliada, chiar ca semn al lui Zeus, de altminteri e folosit ca leac încă din
Antichitate. Dacă iadul ar exista, şi în el ar fi pucioasă, s-ar duce lumea la băi, acolo, să-şi vindece tot felul de boli şi ar scăpa
de dureri! Iadul ar deveni staţiune balneară”. Dacă dădeam de mucegai, care pe alte mame le făcea să-şi iasă din fire, mama
spunea: nu-i nimic, obţii din el penicilină, şi brânza cu mucegai e cea mai bună. Mereu lega viaţa de chimie într-un mod
uimitor.
(Ioana Pârvulescu, Inocenții)
Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. (5 p) Explică sensul expresiei a scoate din cap din text.
………………………………………………………………………………………………………………............
2. (5 p) Indică numele cărții precizate în fragmentul dat.
………………………………………………………………………………………………………………............
3. (5 p) Menționează care este viziunea pe care o are mama asupra mucegaiului, așa cum se desprinde din fragment.
…………………………………………………………………………………………………………………........
.....…………………………………………………………………………………………………………………...
4. (5 p) Formulează un enunț cu substantivul sulf.
…………………………………………………………………………………………………………………........
5. (5 p) Precizează o trăsătură de caracter a mamei, desprinsă din text.
…………………………………………………………………………………………………………………........
6. (5 p) Prezintă, în 30-50 de cuvinte, opinia mamei față de iad, desprinsă din următoarea secvență: Dacă iadul ar exista,
şi în el ar fi pucioasă, s-ar duce lumea la băi, acolo, să-şi vindece tot felul de boli şi ar scăpa de dureri! Iadul ar
deveni staţiune balneară.
…………………………………………………………………………………………………………………........

127
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
După-amiaza-partea moartă a zilei. La vremea asta, mă gândesc, trebuie să existe câteva mii de copii pe lume care se
chinuiesc, se foiesc prin paturi, așteptând să se întâmple ceva, să cadă un pahar, să apară cineva în vizită, un musafir salvator,
să sune telefonul,....
Venea uneori mama cu tine în cameră, trăgea perdelele și-atunci un fel de tristețe ți se așeza pe cap ca o cască de ceață,
corpul devenea o tobă goală în care bătea insuportabil o inimă de carne. Se așeza lângă tine și aștepta să adormi, iar tu, la
rândul tău, așteptai să vină momentul când o să se ridice ușurel, fără zgomot (îți întețeai, ca s-o păcălești, respirația), să se
depărteze lent și să închidă cu grijă ușa. Ah, dar uneori se întâmpla că, așteptând să adorm, adormea ea lângă mine. Și-așa, pe
semiîntuneric, mă uitam la ceafa ei cu păr scurt și moale, unde se aduna un fel de codiță de rață pe care aș fi vrut s-o mângâi, la
pielea fină a gâtului cu pufușor blonziu coborând spre șira spinării, mă uitam la nasturele de metal în filigran mărunt care-i
prindea bluza la spate, la țesătura moale, pufoasă a bluzei cenușii care mă făcea să doresc să o îmbrățișez mai des, să-mi pun
capul pe pieptul ei și să mă simt ca-n brațele unei pisici uriașe, caldă, moale și gri. După o vreme mă dădeam frumușel jos din
pat și mă așezam pe covor așteptând să se scoale. Stăteam acolo și mă uitam neputincioasă la ea, plictisându-mă îngrozitor.
Mă apropiam, mă uitam la fața ei, la buzele ei subțiri, la pleoapele ușor tremurătoare... Și-mi mai plăcea de ea pentru că-mi
povestise bunica Ana că atunci când era ca mine se uita tot timpul în oglindă și-și făcea o grămadă de codițe împletite. Mama
mea fusese o fetiță - asta îmi producea nesfârșite reverii și o ciudată emoție. O fetiță care crescuse mare era mama mea. O
fetiță. Sărmană fetiță cu codițe, n-a mai rămas nimic din ea. O mamă.
(Simona Popescu, Somnul de după-amiază, din vol. Exuvii)
exúvie s.f. (Zool.) Înveliș rezultat prin năpârlirea și ieșirea adulților din pupe

1. (5 p) Notează, din text, două structuri care fixează dimensiunea temporală și spațială.
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Precizează două motive literare, identificate în textul citat.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Selectează din text o enumerație, prezentându-i semnificația.
……………………………………………………………………………………………………………..........….
………………………………………………………………………………………………………………...........
4. (5 p) Identifică perspectiva narativă din text și numește tipul de narator.
……………………………………………………………………………………………………………...............
5. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, secvența citată: Mama mea fusese o fetiță-asta îmi produceanesfârșite
reverii și o ciudată emoție. O fetiță care crescuse mare era mama mea. O fetiță. Sărmană fetiță cu codițe, n-a mai rămas nimic
din ea. O mamă.
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

128
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia
6. (10 p) Explică, în 30 - 50 de cuvinte, titlul fragmentului citat în relație cu textul.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează o scrisoare adresată mamei. Valorifică textul A, respectând caracteristicile stilului epistolar (formule de
adresare specifice, limbaj colocvial, dar și limba literară, forme de limbaj ale implicării afective etc.).
Vei avea în vedere:
-valorificarea textului literar citat;
-integrarea unor elemente ale subiectivității;
-adecvarea conținutului la cerința formulată;
-redactare: coerența textului, ortografie, punctuație, lizibilitate, registrul stilistic adecvat.
Dragă mamă,
Ești deosebită pentru ......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

129
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Scrie o compunere, de 150 - 200 de cuvinte (descriere, monolog sau narațiune), cu titlul Portretul mamei în
tinerețe. Adaugă o imagine celebră (pictură, sculptură) sau realizează un desen potrivit,valorificând și informațiile din
fragmentul A.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Realizează o prezentare PPT, de maximum zece slide-uri, în care să surprinzi tema familiei în societatea
românească. Valorifică trei opere literare, însoțite de tablouri, grafică, poze etc.

130
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

131
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

TEST SUMATIV
Numele……………………………….............................. Nota finală…………………….........................................
Prenumele…………………………................................... Data....................................................................................
Clasa.................................................................................. Autoevaluare......................................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte) i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.
Citește următorul fragment: 28.Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce
slujeau cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând
mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator.
29.Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând:
Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti.
30.Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat în închisoare,
până ce va plăti datoria.
31.Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au
întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele
întâmplate.
Giovanni di Paolo, Crearea şi Izgonirea din Paradis 32.Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană,
toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.
21.Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de 33.Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună
câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?
Oare până de şapte ori? 34.Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna
22.Zis-a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria.
şaptezeci de ori câte şapte. 35.Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu
23.De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.
împărat care a voit să se socotească cu slugile sale.
24.Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un (Parabola datornicului nemilostiv, Evanghelia după
datornic cu zece mii de talanţi. Matei, cap.18, 21-35)
25.Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a
poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiiI şi pe toate câte
le are, ca să se plătească.
26.Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina,
Talant, talanți= Monedă folosită în Grecia antică și reprezentînd
zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.
valoarea unei sume importante de bani (în aur sau în argint).
27.Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el,

132
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Scrie câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre termenii: a îngădui și vicleană.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............................
2. (5 p) Construiește un enunț în care să folosești o expresie care să conțină verbul „a cădea”.
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. (5 p) Atitudinea stăpânului ți se pare justă? Argumentează într-o singură frază.
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Recunoaște personajele din pictura de mai sus. Comentează sugestia adusă de prezența copacilor.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................................
5. (5 p) Transcrie o structură, de maximum 10 cuvinte, care să conţină adevăratul caracter al datornicului.
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................
6. (5 p) Redactează rezumatul parabolei biblice citate, având în vedere: identificarea şi prezentarea secvenţelor
reprezentative și respectarea succesiunii evenimentelor la care participă personajele.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..............................................
...................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:

Când izgonit din cuibul veşniciei căzu cu faţa-n pulberea pământului:


întâiul om „Stăpâne, ia-mi vederea,
trecea uimit şi-ngândurat pe codri ori pe câmpuri, ori dacă-ţi stă-n putinţă împăienjeneşte-mi ochii
îl chinuiau mustrându-l c-un giulgiu,
lumina, zarea, norii - şi din orice floare să nu mai văd
îl săgeta c-o amintire paradisul - nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei şi nici nori,
Şi omul cel dintâi, pribeagul, nu ştia să plângă. căci vezi - lumina lor mă doare".

Odată istovit de-albastrul prea senin Şi-atuncea Milostivul într-o clipă de-ndurare
al primăverii, îi dete - lacrimile.
cu suflet de copil întâiul om (Lucian Blaga, Lacrimile)

133
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1.(5 p) Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: izgonit și istovit.
…………………………………………………………………………………………………………………… .....
..………………………………………………………………………………………………………………...........
2. (5 p) Transcrie două cuvinte/secvențe care surprind dimensiunea spațială.
………………………………………………………………………………………………………………….........
3. (5 p) Precizează semnificația a două figuri de stil diferite.
…………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………….............
.....................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Identifică două motive literare existente în textul dat.
.………………………………………………………………………………………………………………….......
5. (10 p) Menționează rolul ghilimelelor în a doua strofă a poeziei.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. (10 p) Comentează, în 30-50 de cuvinte, titlul poeziei.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Redactează un eseu, de 200-300 de cuvinte, în care să comentezi semnificațiile celor două texte, plecând de la titlul,
Gustul iertării.
În elaborarea acestui text, vei avea în vedere următoarele repere:
● Prezentarea ipostazelor iertării, prin referire la câte două secvenţe/situaţii relevante, selectate din textele citate;
● Evidenţierea rolului a două componente expresive ale fragmentelor citate, în dezvoltarea temei comune celor două
texte suport;
● Exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care o idee sau viziunea despre familie se reflectă în fiecare
dintre cele două fragmente.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........................
.............................……………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........................
.............................……………………………………………………………………………………………..............

134
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Familia

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

135
Unitatea 6
Aventură,
călătorie

Edward Hopper, The Long Leg

Test 1 - Sub semnul cunoașterii


Yeonmi Park, Drumul către libertate. Autobiografia unei refugiate din Coreea de Nord
Ion Creangă, Amintiri din copilărie

Test 2- Itinerarii istorice


Elly Berkovits-Gross, Furtună împotriva inocenților
Ion Luca Caragiale, La conac

Test 3- În căutarea libertății


Ioana Pârvulescu, Și eu am trăit în comunism
Orson Scott Card, Jocul lui Ender

Test sumativ
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Sugestie muzicală:
U2, Where the streets have no name
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

TEST FORMATIV 1 - Sub semnul cunoașterii


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
În dimineața următoare, eu, mama și Hae Soon am pornit într-o călătorie lungă și tensionată cu autobuzul de la
Shenyang spre Qingdao. Erau cam 1.200 de kilometri pe șosea, iar oricând în autobuz puteau urca polițiști chinezi care să
verifice actele pasagerilor. Dar am avut noroc și am ajuns în oraș după două zile fără să ne controleze nimeni.
Qingdao este un port imens și modern, aflat pe celălalt țărm al mării Galbene, în dreptul Coreei de Sud. De acolo
călătorii cu pașaport puteau ajunge cu avionul pe aeroportul Incheon din Seul în numai o oră și ceva. Dar fugarii nord-
coreeni trebuie să urmeze o rută mult mai întortocheată către libertate. În autogara din Qingdao ne aștepta o nord-coreeancă
între două vârste care ne-a dus într-un bloc dintr-un cartier oarecare. Acolo ne-a lăsat la unul dintre cele cel puțin două
adăposturi administrate în oraș de o misiune protestantă clandestină. Era prima oprire de pe un traseu subteran, unde
fugarii nord-coreeni învățau despre Biblie cât așteptau să apară ocazia de a fugi prin Mongolia. Misiunea era condusă de un
pastor sud-coreean, ajutat de femeia de etnie coreeană și de un chinez Han creștin care organiza și servea drept călăuză în
periculoasele incursiuni spre granița cu Mongolia. (...)
Grupul nostru plănuia să treacă granița în Mongolia noaptea, pe jos, în una dintre cele mai reci perioade ale anului,
când temperaturile în acea zonă a Deșertului Gobi pot scădea până la -33 de grade Celsius. Teoretic, iarna era mai puțin
riscant să treci granița pentru că patrulele chineze de frontieră erau mai rare și nu se așteptau să riște cineva să moară
înghețat în timpul unei incursiuni atât de periculoase. Dar tot puteam fi arestați înainte să ajungem la graniță. Iar dacă se
întâmpla, eu și mama hotărâserăm să nu ne lăsăm prinse. Mama dosise o cantitate mare de somnifere – din acelea pe care le
folosise și bunica mea ca să se sinucidă. Eu am ascuns o lamă în cordonul paltonului de tweed, ca să-mi tai gâtul cu ea înainte
de a fi trimisă înapoi în Coreea de Nord. (...)
A durat patru zile lungi ca să ajungem la graniță. Grupul nostru de fugari călătorea cu trenul și cu autobuzul, însoțiți
de chinezul Han care lucra la misiune. Acesta era de statură normală și părea să aibă vreo 40 și ceva de ani. Arăta ca mai toți
chinezii de rând, ceea ce îl ajuta să nu atragă atenția atunci când scotea din țară fugari fără acte. Nu știa nicio boabă de
coreeană, iar eu vorbeam cel mai bine mandarina din tot grupul nostru, așa că a trebuit să traduc ce ne-a spus să facem dacă
ne oprea poliția.
- Dacă vreunul dintre voi este prins, vă rog, nu îi dați de gol și pe ceilalți, a zis el. Spuneți-le polițiștilor că nu vă
însoțea nimeni și salvați-ne pe noi, ceilalți.
Evident, eram toți tensionați când am urcat în tren, la Qindao. Am mers toată ziua, prefăcându-ne că dormim, ca să
nu vorbească nimeni cu noi. La Beijing, am luat un autobuz și am pornit pe un drum șerpuit, prin munții în care niște împărați

137
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

chinezi de demult construiseră un lanț sinuos de ziduri uriașe de piatră ca să nu lase să pătrundă în țară armatele triburilor
din stepa aflată la nord. Peisajul a început să devină mai plan și mai pustiu când am intrat pe o șosea cu două benzi, în marele
deșert al Mongoliei Interioare. Călătoream fără alte bagaje în afară de niște rucsăcele în care aveam sticlele cu apă, niște
gustări și câteva obiecte personale, pe care le țineam stresați în poală în timp ce ne uitam pe geam după baraje rutiere și
puncte de control. Din fericire, nu am dat peste așa ceva.
Lunga noastră călătorie cu autobuzul s-a sfîrșit la Erlian, un orășel prăfuit de frontieră din inima imensului deșert
Gobi.
(Yeonmi Park, Drumul către libertate. Autobiografia unei refugiate din Coreea de Nord)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. (5 p) Explică sensul secvenței le țineam stresați în poală din text.


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Indică atitudinea naratorului cu privire la personajele din text.
. .............................................................................................................................................................................................
. .............................................................................................................................................................................................
.
3. (5 p) Prezintă relația dintre nord-coreeni și chinezi, așa cum reiese aceasta din fragmentul dat.
. ..............................................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Numește o trăsătură care probează caracterul de scriere nonficțională a fragmentului citat.
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Precizează numele a două personaje din textul dat și numește starea sufletească a fiecăruia.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Explică, printr-un enunț, relația dintre subiectul relatat și domeniul geografiei/ istoriei.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește cu atenție următorul fragment și privește imaginea alăturată:
În sfârșit, ca să nu-mi uit vorba, toată noaptea cea dinainte de plecare, până s-au revărsat zorile, m-am frământat cu
gândul, fel și chip, cum aș putea îndupleca pe mama să mă dea mai bine la mănăstire; și tocmai când eram hotărât a spune
mamei acestea, iaca și soarele răsare, vestind o zi frumoasă, și Luca Moșneagu, însurățel de-al doilea, a cărui tânără nevastă
avusese grijă să-l trezească la timp și să-l pregătească de pornire... se și aude strigând afară: „Gata sunteți? Haidem! că eu vă
aștept cu caii înhămați“. Mama atunci mă și ia repede-repede la pornit, fără să am când îi spune de călugărie.
Și, scurtă vorbă, ne adunăm, cu rudele lui Zaharia, cu ale mele, în ogradă la moș Luca, sărutăm noi mâna părinților,
luându-ne rămas bun cu ochii înecați în lacrimi și, după ce ne suim în căruță, supărați și plânși, ca vai de noi, Luca Moșneagu,
harabagiul nostru, dă bici cailor, zicând nevestei sale, care închidea poarta după noi: „Olimbiadă, ia sama bine de borta
ceea!“ Căci niște porci, spărgând gardul într-un loc, se înnădise în grădina lui la păpușoi.

138
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie
Era dimineață, în ziua de Tăierea capului lui
Ioan Botezătorul, când ieșeam din Humulești, și fetele și
flăcăii, gătiți frumos, ca în zi de sărbătoare, foiau prin
sat în toate părțile, cu bucuria zugrăvită pe fețe! Numai
eu cu Zaharia, ghemuiți în căruța lui moș Luca, ne
duceam surgun, dracului pomană, că mai bine n-oi
putea zice.

— Rogu-te, mână mai tare, moș Luca, zic eu, să


nu se mai uite satul ca la urs la noi!

Luca Moșneagu, însă, mâna cum știa el, căci


smârțoagele lui de cai erau vlăguiți din cale-afară, și
Octav Băncilă,
slabi, și ogârjiți ca niște mâți de cei leșinați, nu zmei, Căruță cu nomazi, pe asfințit
cum zicea mama, care nu știa cum să mă urnească mai
degrabă din casă.

— Fire-ar afurisit să fie cine a mai desființat și catihețiile cele, tocmai acum în vremea noastră! zise Zaharia lui
Gâtlan, plin de năduh, după ce-am ieșit la drum, afară. Când să-ți petreci și tu tinerețea, apucă-te de cărturărie; parcă are omul
zece vieți! Tot umblând noi din școală în școală, mai mult, ia, așa „de frunza frăsinelului“, mâine, poimâine avem să ne trezim
niște babalâci gubavi și oftigoși numai buni de făcut popi, ieșiți din Socola.

— Ce zici dumneata, moș Luca, despre unele ca aceste?

— Ce să zic, dascăle Zaharia; știm noi cum vi-s formele? Eu trebuie să vă duc la locul hotărât, și, de-aici încolo, cum v-
a sluji capul. Hi, căluții tatei, să ne întoarcem cât mai degrabă acasă!

Cum auzeam noi pe moș Luca pomenind cu drag de casă și când mai vedeam cum rămân satele și locurile frumoase în
urmă, și tot altele necunoscute se înfățișază înainte-ne, supărarea noastră creștea la culme! Pentru fiecare fântână, pârâu,
vâlcică, dumbravă și alte locuri drăgălașe ce lăsam în urmă-ne scoteam câte-un suspin adânc din piepturile noastre! Și, după
mintea ce-o aveam, ne-am fi întors înapoi chiar atunci, de nu eram dați în seama lui moș Luca, de care ne rușinam ca și de
părinții noștri.

După un scurt popas, făcut la podul de la Timișești, de pe Moldova, pornim înainte spre Moțca și suim încet-încet
codrul Pășcanilor. Apoi, din vârful acestui codru, mai aruncăm, nemernicii de noi, câte-o căutătură jalnică spre munții
Neamțului: uriașii munți, cu vârfurile ascunse în nouri, de unde purced izvoarele și se revarsă pâraiele cu răpejune, șopotind
tainic, în mersul lor neîncetat, și ducând, poate, cu sine multe-multe patimi și ahturi omenești, să le înece-n Dunărea măreață!”

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Transcrie din text cinci regionalisme.
...........................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Numește două motive literare prezente în text.
..........................................................................................................................................................................................

139
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

3. (5 p) Identifică, în text, două perechi de termeni aflați în raport de antonimie.


...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4. (10 p) Comentează, în 3-5 rânduri, titlul scrierii din care a fost preluat fragmentul, valorificând și informațiile desprinse
în urma lecturării atente a textului citat.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5 (10p) Explică, în aproximativ trei rânduri, două funcții ale descrierii, așa cum se conturează acestea în fragmentul citat.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6. (5p) Valorificând propriile experiențe de viață, numește două destinații turistice care crezi că ar putea stimula interesul
pentru a citi cărți despre aventură și călătorie. Motivează-ți opinia.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Realizează, în 10-15 rânduri, rezumatul fragmentului literar de mai sus și formulează o observație personală care
leagă conținutul fragmentului de imaginea alăturată acestuia.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
140
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi, valorificând informațiile din textul de la primul
subiect, dacă luarea unor decizii spontane/ de moment poate influența viața oamenilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

141
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte-suport și de la imaginea inserată, precum și valorificând experiența ta culturală,
realizează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să ilustrezi faptul că textele memorialistice impun o călătorie
afectivă, explorând cele mai ascunse și intime părți ale sufletului omenesc.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

142
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

143
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

TEST FORMATIV 2 - Itinerarii istorice


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment și privește cu atenție imaginea alăturată:
În 1960 eu și soțul meu am ajuns cu zborul El Al în
Israel pentru prima oară. Avionul nostru a aterizat în Lod
pe aeroportul Internațional Ben Gurion. Emoțiile mele
erau copleșitoare. Mi-am dorit să sărut pământul și să cânt.
Lacrimile au început să-mi curgă pe obraji. Ajunsesem în
Israel, pământul nostru strămoșesc.

Noi, evreii, aveam o țară. Acum nimeni nu ne mai


poate spune: „Voi, evreii, nu aveți o țară a voastră. Evreii

Pelerin și călător în Țara Sfântă aveau o țară. Israel e țara noastră strămoșească. Cu
mândrie, acum spunem: „Avem o țară”. Evreii din toate
colțurile lumii vin în Israel să-și vadă pământul natal.

Pe când încercam să găsim transport, s-a întunecat dintr-odată. În frumoasa noastră țară Israel nu există apus.
Soarele s-a dus la culcare devreme. Lumina zilei dispare în țara evreilor de origine în câteva secunde. E înfricoșător să se
întunece așa devreme. Emoțiile sosirii noastre pe Pământul Sfânt s-au evaporat repede. Trebuia să plecăm de la aeroport.
Dar cum? Emoțiile mele fericite au început să pălească. Toată lumea vorbea ebraica, numai noi nu știam. Cum urma să ne
înțelegem cu ceilalți? În anii `60 puțini taximetriști vorbeau engleza. Un polițist a făcut un anunț. Ne îngrijoram pentru că nu
știam ce a spus.

Dintr-o dată a venit un microbus. Șoferul vorbea engleza și astfel ne-a dus la destinație. Dimineața următoare
soarele răsări devreme. Cerul era de un albastru strălucitor, cu câțiva nori, dar în Israel norii sigur aduc ploaie. Am simțit
remușcări și sentimente de vinovăție pentru îngrijorările mele. Sentimentul rău de ieri dispăruse. Eram fericită să mă aflu în
Israel, însoritul pământ natal. [....].

Emoționanta călătorie în Polonia s-a terminat. De peste tot din lume copii evrei, însoțitori și grupuri mici de
supraviețuitori ai Shoah*, au ajuns în Israel. Israel e pământul natal al fiecărui evreu, indiferent din ce parte a lumii vin.
Israel, mică dar puternică, este mândria fiecărui evreu din cele patru colțuri ale lumii. Erau peste șapte mii în grupul nostru.
Am ajuns să sărbătorim Declarația de Independență a Israelului. Sărbătoarea s-a ținut în Cesarea.

144
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Festivitatea a fost organizată pe malul mării, unde briza sufla ușor. Erau mese cu scaune și multe feluri de mâncare
rece, caldă. Multe răcoritoare și înghețată. La încheierea sărbătorii s-a cântat Hatikvah**. S-auzi muzica și vocile celor
șapte mii de oameni cântând! Lacrimile-mi udau obrazul, mi-aș dori să mai ascult cântecul din nou. Eram atât de fericită să
văd copiii evrei sărbătorind în fostul teatru roman din Cesarea. Dumezeu i-a ajutat pe evrei, să aibă o țară, un stat care să-i
ocrotească peste tot în lume. Mi-a plăcut schimbarea din istorie.
Am încercat să uit obositoarea și lunga călătorie în Polonia: emoțiile, iarba ce a fost înmuiată în sânge. Lacul de
Cenușă cu apa neagră și lagărele de concentrare.”

(Elly Berkovits-Gross, Furtună împotriva inocenților: amintirile Holocaustului și alte istorisiri)

*Shoah: Holocaust

*Hatikvah: Imnul Național al Israelului. În traducere, Speranța

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenței Cu mândrie, acum spunem: „Avem o țară” din text.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. (5 p) Precizează care este motivul călătoriei în Israel al persoanelor menționate în text.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. (5 p) Transcrie, din text, o secvență reprezentativă în ceea ce privește festivitatea din Cesarea.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. (5 p) Comentează, în trei rânduri, legătura pe care o stabilește autoarea dintre Dumnezeu și poporul evreu.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. (5 p) Numește modul de expunere predominant din text și rolul pe care îl îndeplinește acesta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. (5 p) Răspunde, în scris, raportându-te la conținutul fragmentului dat, întrebărilor: Cine? Unde? Când? și De ce?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește cu atenție următorul fragment și privește imaginea alăturată:
Din Poeniţa vine domol la vale Silviu cel tânăr în buiestru ţăcănit...
N-are de ce să gonească; soarele nu s-a ridicat nici de două suliţe; înainte de nămiezi, are să ajungă la conac, la
Sălcuţa, dincolo de jumătatea drumului... Acolo stă un ceas, să dea grăunţe calului; până la toacă, e-n oraş la boierul.
Gândindu-se la boierul, se pipăie-n sân - legătura cu banii stă bine.
A trecut de cotul dealului la câmp deschis.

145
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie
E a doua zi de Sfântul Gheorghe. Ceru-i fără pată cât de slabă în tot largu-i de jur împrejur. La vale, în zare adâncă,
sclipeşte undoind aerul dimineţii calde, iar în păduriştea de mesteacăni de pe poala din bătaia soarelui, păsările primăverii se-
ngână şi care de care se-ntrec în feluri de glasuri.

- Da-ncotro, -ncotro, flăcăule? întreabă cineva din urmă pe tânărul călăreţ.

Acesta întoarce capul. Din urmă îl ajunge un alt călăreţ. De unde a răsărit omul acesta? fiindcă, tot drumul, tânărul,
măcar că şi-a întors privirile de multe ori pe calea umblată, nu a luat seama să mai vină cineva după el; chiar a gândit: câtă
singurătate de dimineaţă pe un drum aşa de căutat întotdeauna!

- La vale... răspunde tânărul. Da, dumneata?

- Tot la vale...

Şi cu vorba aceasta strângându-şi calul în pulpe trece


alăturea înaintaşului.

- Drum bun, flăcăule!

- Şi dumitale! Conac medieval

- Bine că te-ntâlnii!... Mi-e urât să fiu singur, mai ales la drum.

Călătorul după chip şi port e un negustor, vreun orzar ori cirezar, de cari umbla pân sate după daraveri; un roşcodan
grăsuliu, cu faţa vioaie; cârn şi pistrui; dar om plăcut la înfâţişare şi tovarăş glumeţ; numai atâta că e şaşiu, şi când se uită drept
în ochii tânărului, îi face aşa ca o ameţeală, cu un fel de durere la apropietura sprâncenelor.

Merg ei astfel domol alături în buiestru ţăcănit, vorbind mai de una mai de alta, şi rămâne lucru hotărât că se opresc
împreună la conac pentru o gustare; şi din vorbă-n vorbă, nici nu prind de veste când ajung aci aproape să intre-n Sălcuţa.

Cotind la stânga, de după tufişul movilei pe care stă biserica, li se arată, ca la o bătaie de glonţ, coperişul nou de tinichia
al turnului strălucind în soare.

Tânărul îndeamnă calul ținând scurt zăbala. Tot așa și negustorul. Calul ia vânt. Trecând prin fața bisericii, flăcăul își
face cruce. Atunci aude pe tovaroșul, rămas câțiva pași înapoi, râzând grozav. Întoarce capul: tovaroșul, nicăieri... Mare
minune!... Unde a putut pieri? A intrat în pământ?

Nu... E la han... îl așteaptă sub umbrar....

(Ion Luca Caragiale, La conac)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Extrage, din text, cinci cuvinte care aparțin câmpului semantic al călătoriei.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. (5 p) Identifică personajele din fragment și numește câte o trăsătură de caracter pentru fiecare.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. (5 p) Identifică, în text, două perechi de termeni aflați în raport de antonimie.
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
146
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

4. (5 p) Explică rolul cratimei și al virgulei în structura: „Da-ncotro, -ncotro, flăcăule?”.


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. (10 p) Identifică două imagini artistice diferite prezente în fragmentul citat. Numește-le.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. (10 p). Ce diferențe și ce asemănări crezi că există între cei doi călători din textul dat. Comentează-le pe scurt.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Ești un reporter de televiziune. Imaginează-ți că ești martor la evenimetele relatate în textul A. Realizează un
reportaj, de 10-15 rânduri, pe care îl transmiți, în direct, postului de televiziune la care ești angajat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................

147
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi, valorificând informațiile din textul de
la primul subiect, în ce fel întoarcerea/vizitarea locurilor natale poate stârni sentimente de bucurie și de nostalgie.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

148
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Pornind de la cele două texte-suport și de la imaginile inserate, precum și valorificând experiența ta culturală, scrie un
eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți comparativ particularități ale construcției personajelor principale.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului psihologic, moral și social al personajelor, așa cum reiese din fiecare fragment;
- identificarea principalelor trăsături ale personajelor alese, ilustrate prin câte două secvențe relevante;
- evidențierea mijloacelor de caracterizare folosite în construcția personajelor;
- comentarea relațiilor care pot fi stabilite între personajele alese și imaginile alăturate celor două texte;
- susținerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă o idee/temă/motiv în construcția celor două
personaje.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

149
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

150
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

TEST FORMATIV 3 - În căutarea libertății


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Era în vara lui `83, vară fierbinte, chit că nu sahariană, ca
acum, așa că nu aveam nevoie de aer condiționat. Nu că s-ar fi găsit:
așa ceva nu existase în țara noastră dârză și transpirată. Altele însă
existaseră, mușchiul de vită, de pildă, dar acesta dispăruse de mult; telemeaua, de mai curând; untul urma să-și facă ieșirea
din viața cotidiană în anul următor; penuria, toxică stăpână, polua țara flămândă. Ce trufandale or mai fi fost intrau în
manualele de istorie sau se duceau la export, ori la Gospodăria de Partid, destinate consumului tovarășilor mai egali decât
noi. Mai toți sufeream de malnutrițuie, unii mureau de-a binelea și din cauza ei, dar nouă încă nu ne venise rândul, că eram
tineri.
Cum eram tineri, aveam viața în față și multe, multe cozi la care să stăm, așa că ne-am așezat la una (relativ scurtă) la
Miliție, să-i declarăm pe cei doi prieteni din Vest care urmau să ne viziteze. Dacă nu declarai cu ce cetățeni străini intrai în
legătură, erai „pasibil”, adică te puteau agăță, șantaja, poate chiar aresta. I-am declarat, și așa, declarați, i-am luat într-o
călătorie prin țară. Hai întâi la mânăstiri!
Ca să ajungem la Moldovița – drum lung, că nu puteai conduce mai repede decât o făceau și o fac și azi trenurile, fie
din cauza camioanelor și a tractoarelor care nu depășeau 50 la oră, lăsând în urmă un fum gros ca acela de la un atac cu
napalm, fie gropile de pe șosea, unele așa de mari, că puteau fi monitorizate de sateliții de spionaj ai americanilor – am făcut
o coadă de-o noapte la benzină. Exagerez, nu chiar o noapte, dar vreo șapte ore tot au fost. Un chilipir, dacă stau să mă
gândesc: recordul meu era - și a rămas – o coadă de aproape 48 de ore, care începea de pe la Statuia Aviatorilor și se termina
fericit la benzinăria aflată între Fântâna Miorița și aeroportul Băneasa. La cozile astea te topeai vara și înghețai iarna, că
doar nu era să-ți consumi benzina ca să ajungi la benzinărie, dacă prindeți paradoxul: pur și simplu îți împingeai mașina, cu
hâc și zvâc și râs și disperare.
În fine, ajungem la Moldovița, dar, cum mai trăsesem benzină în și din canistră, Micșunica (Dacia 1300 cu
îmbunătățiri) mirosea a benzină toată. Și noi a benzină, și sfinții pictați a benzină, și naosul, și haosul, toți a benzină. Parcă și
de sub sutana preasfinției sale preotul adia un damf de benzină. Într-un târziu, ieșim lămuriți din sfântul lăcaș turistic cu
miros saudit și dăm de vesela natură bucovineană. Dar vine seara; batem la poarta unei case mai de soi și-l rugăm pe
gospodar să ne lase să dormim în fânar, că așa obișnuiam. Ne măsoară ăla din cap până-n picioare, stă cam mult pe gânduri,
noi ne uităm mirați unul la altul – ne păream curăței -, mai tace o vreme și, întorcându-se către casă, ne aruncă:
- Nu vă pot primi, îmi pare rău. Casa mea e prea mare.
(Ioana Pârvulescu, Și eu am trăit în comunism)
151
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenței nouă încă nu ne venise rândul din text.
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Motivează opțiunea autoarei pentru adoptarea stilului confesiv adresat unui destinatar anonim.
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Precizează un argument conform căruia călătoriile din timpul comunismului puteau pune în pericol siguranța
oamenilor.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Formulează un titlu sugestiv pentru fragmentul dat, pornind de la mesajul acestuia.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Încadrează textul într-un stil funcțional, precizând două caracteristici ale acestuia.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Pornind de la propriile cunoștințe și experiențe, prezintă, în 30-50 de cuvinte, diferențele majore dintre perioada
istorică evocată în text și prezent.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește cu atenție următorul fragment și privește imaginea alăturată:

Se spune că imponderabilitatea poate provoca dezorientare, mai ales


la copii, care nu stăpânesc încă sensul direcţiei. Însă Ender era dezorientat
chiar înainte de a părăsi gravitaţia Pământului. Chiar înainte de lansarea
navetei. Erau cu toţii nouăsprezece băieţi. Umpluseră mai întâi autobuzul,
apoi ascensorul. Vorbeau, glumeau, se lăudau şi râdeau. Ender rămăsese
tăcut. Văzuse cum îi observau Graff şi ceilalţi ofiţeri. Îi analizau. „Tot ceea
ce facem înseamnă ceva", pricepu Ender. „Faptul că ei râd. Faptul că eu
nu râd." Se jucă puţin cu ideea de a încerca să se comporte la fel cu restul
băieţilor. Nu-i venea însă în minte nicio glumă şi nici una de-a lor nu i se
părea amuzantă.
152
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie
Indiferent de sursa veseliei lor, Ender nu putea găsi o
stare aidoma înăuntrul său. Era speriat şi teama îl făcea
serios. Îl echipaseră într-o uniformă-combinezon; era straniu
să nu porţi o centură în jurul mijlocului. Astfel îmbrăcat, se
simţea parcă în pielea goală. Peste tot se vedeau camere TV,
cocoţate de parcă ar fi fost nişte animale pe umerii unor
bărbaţi care se plimbau peste tot. Indivizii se mişcau lent şi
felini, ca imaginile să fie cât mai bune. Ender îşi dădu seama
că şi el începuse să umble ca ei. Se închipui acordând un
interviu televiziunii. Prezentatorul întrebându-l: „Cum vă simţiţi, domnule Wiggin?" „Destul de bine, doar flămând."
„Flămând?" „Ah, da, nu ai voie să mănânci timp de douăzeci de ore înainte de lansare." „Ce interesant, nu ştiam acest
amănunt." „De fapt, toţi suntem destul de înfometaţi." Iar în tot acest timp, pe durata interviului, Ender şi reporterul aveau să
umble înainte şi înapoi prin faţa operatorului, cu paşi lenţi şi felini.
Pentru prima dată, băiatului îi veni să râdă. Zâmbi. Cei de lângă el râdeau chiar atunci, din alt motiv. „Au crezut că râd
de gluma lor", îşi spuse Ender. „Însă eu mă amuz de ceva mult mai caraghios." ― Urcaţi pe scară unul câte unul, vorbi un
ofiţer. Când ajungeţi la un rând cu locuri goale, ocupaţi-l. Nu există locuri la geam. Era o glumă. Ceilalţi băieţi râseră. Ender
era printre ultimii, deşi nu chiar ultimul. Camerele TV continuau să transmită. „Oare Valentine mă va vedea dispărând în
navetă?" Se gândi să fluture braţul, să alerge la camera mare şi să-l întrebe: „Pot spune Valentinei «La revedere»?" Nu ştia
că, dacă ar fi făcut aşa ceva, episodul urma să fie cenzurat, deoarece se presupunea că toţi băieţii ce aspirau la Şcoala de Luptă
erau nişte eroi. Nu duceau dorul nimănui. Ender nu avea habar de cenzură, totuşi ştia că ar fi fost o greşeală să fugă spre
camera TV. Traversă pasarela scurtă până la uşa navetei. Observă că peretele din dreapta lui era mochetat, aidoma unei
podele. Acolo începu dezorientarea, în clipa când se gândi la perete ca fiind o duşumea, avu senzaţia că el mergea pe un perete.
Ajunse la scăriţă şi văzu că suprafaţa verticală dinapoia ei era, de asemenea, mochetată. „Urc în susul podelei. Mână cu
mână, pas cu pas." Apoi, ca amuzament, îşi imagină că de fapt cobora în josul peretelui. O făcu aproape instantaneu, mental,
autoconvingându-se de inexistenţa gravitaţiei. Se pomeni strângând cu palmele scaunul, deşi gravitaţia îl apăsa cu fermitate în
el. Ceilalţi băieţi mai ţopăiră o vreme pe scaunele lor, împingându-se, trăgându-se şi ţipând. Ender examină atent centurile şi-şi
dădu seama cum trebuiau aşezate ca să-l fixeze de umeri, de mijloc şi printre picioare. Îşi închipui nava atârnând cu susul în jos,
de curbura inferioară a Pământului, ţinută cu fermitate de degetele uriaşe ale forţei gravitaţionale. „Dar vom scăpa din ele”,
se gândi. „Vom cădea de pe această planetă.”
(Orson Scott Card, Jocul lui Ender )

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Precizează tema fragmentului citat.
................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Extrage din text două omonime și formulează enunțuri cu acestea.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Transcrie, din fragmentul citat, o secvență care ilustrează starea de spirit a personajului Ender.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

153
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

4. (10 p) Numește doi factori ai comunicării prezenți în text și funcțiile comunicării corespunzătoare.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Scrie trei condiții pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea călători pe o navetă.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. (10 p) Explică semnificația a două figuri de stil diferite identificate în textul dat.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Realizează, în 10-15 rânduri, rezumatul fragmentului din primul text, în care să integrezi enunțul: Uneori, istoria se
repetă.

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

154
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text, argumentativ, de 150-300 de cuvinte, despre libertatea călătorului în alegerea unei destinații.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri ;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

155
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Valorificând sugestiile celor două texte-suport și ale imaginilor inserate, redactează o compunere, de
minimum 400 de cuvinte, despre fascinația pe care o poate exercita călătoria asupra individului.
Vei primi punctajul maxim, dacă vei avea în vedere:
- prezentarea viziunii asupra călătoriei, așa cum se desprinde din cele două texte;
- evidențierea a două particularități expresive/ de limbaj prezente în textele date, semnificative pentru ilustrarea temei
călătoriei;
- comentarea relațiilor care pot fi stabilite între informațiile desprinse din cele două fragmente și imaginile alăturate;
- susținerea unui punct de vedere personal despre ideea formulată în sarcina de lucru.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.

156
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

157
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

TEST SUMATIV
Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
100 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment și privește cu atenție imaginea alăturată:
Simbolismul călătoriei, extrem de bogat, se rezumă totuși la căutarea adevărului, a păcii, a nemuririi, la căutarea și
descoperirea unui centru spiritual. Călătoria simbolică se efectuează în mod frecvent post-mortem. Cazurile cele mai
cunoscute sunt acelea din Cartea Morților egipteană și tibetană. Dar mai găsim aceeași temă și în multe alte regiuni, de
exemplu la populațiile tai din Vietnamul de Nord și la triburile maya din America Centrală. Este vorba cu siguranță, și în
aceste cazuri, de o dezvoltare a sufletului în stări care le prelungea pe acelea ale manifestării omenești, scopul supraomenesc
nefiind încă atins.
Literatura universală ne oferă numeroase exemple de călătorii care, fără a avea deschiderea simbolurilor
tradiționale se doresc semnificative în grade diferite – chiar și numai statice și moralizatoare – dar care sunt tot căutări ale
adevărului. (...) În vise și legende, călătoria sub pământ înseamnă pătrunderea într-un domeniu ezoteric: călătoria în
spațiul aerian și ceresc, accesul la universul ezoterismului.
Călătoria exprimă o dorință profundă de schimbare interioară, o nevoie de noi experiențe, mai degrabă decât o
deplasare locală. După Jung, ea este mărturia unei nemulțumiri care împinge la căutarea și descoperirea de noi orizonturi.
Această aspirație a călătoriei nu este oare căutarea Mamei pierdute, cum crede Jung? Cirlot observă, pe bună dreptate, că
poate fi la fel de bună și fuga de Mamă. Să ne amintim într-adevăr de dublul aspect pe care-l are termenul acesta generos și
posesiv.
Călătoria în Infern reprezintă o coborâre în origini, ca în Cântecul al șaselea al Eneidei, sau o coborâre în
inconștient, în interpretările moderne. Nu putem desprinde din ambele cazuri o nevoie de justificare? Romanii își căutau
titluri de noblețe printre eroii cei vechi, omul modern caută motivațiile care ar putea să-i explice comportamentele. Călătoria
în Infern pare că este resimțită cel mai adesea ca o autoapărare și o autojustificare, și nu ca o autodepășire. Alte călătorii, ca
acelea ale lui Ulysse, Menelaos, Saladin și ale atâtor altora, sunt interpretate ca niște căutări de ordin psihic și mistic.
În toate literaturile, călătoria simbolizează deci o aventură și o cercetare, fie că este vorba despre o comoară sau de o
simplă dorință de cunoaștere, concretă sau spirituală. Dar această cercetare nu este în fond decât o căutare și cel mai adesea
o fugă de sine. Adevărații călători sunt aceia care pleacă doar pentru a pleca, spune Baudelaire. Mereu nemulțumiți, ei
visează la un necunoscut mai mult sau mai puțin inaccesibil.
(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri)

158
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenței Călătoria exprimă o dorință profundă de schimbare interioară din text.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Notează doi indici spațiali prezenți în textul dat.
. .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Menționează trei caracteristici specifice călătoriei, așa cum apar ele în text.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Formulează un posibil răspuns pentru întrebarea din cel de-al treilea paragraf.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Menționează un motiv pentru care crezi că autorii fac trimiteri la anumite personaje legendare care au întreprins
călătorii.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Pornind de la propriile cunoștințe și experiențe, prezintă, în 30-50 de cuvinte, relevanța trimiterii la călătoria în
Infern, așa cum reiese din fragmentul citat.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește cu atenție următorul fragment și privește imaginea alăturată:
Când se făcu Unamonu de şaptesprezece ani, nomarhul
primi porunca de la Kufu să-i mai trimită degrabă vreo două sute
de oameni voinici pentru Casa Veşniciei la care munceau, de
multa vreme, mii şi mii de robi, fără a ajunge s-o isprăvească.
Senusret puse o ceata de ostaşi să-i adune, de prin locurile de
dincolo de Marea Oază, cât mai mulţi nubieni. I se aduseră
curând, legaţi în lanţuri, peste trei sute. Vru să-i pornească,
precum era obiceiul, cu un dregător care să-i predea Faraonului.
În ultimul moment se răzgîndi. Era un prilej bun spre a înfăţişa
Mormântul Faraonului Tutankhamon
regelui pe Unamonu.
În fruntea bărcilor cu oamenii negri, plutea corabia nomarhului cu pânza roşie triunghiulară umflată de vântul cald
de miazăzi. Întâlniră sute de vase ce urcau anevoie spre Svenet după blocurile de piatra trebuincioase pentru piramida uriaşă
a Faraonului. Senusret arăta lui Unamonu oraşele de pe ţărmii fluviului sfânt până la Nu-Ptah. Kufu primi pe nomarhul din
Abotu, prieteneşte, în sala cea mică a tronului. De pe coloanele albe ce susţineau tavanul înstelat, cuvintele sfinte aurite

159
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie
pofteau viaţă lungă domnului viteaz şi numai biruinţi. Faraonul şedea pe un scaun de aur, cu pschentul în cap, cu barba falsă
regală pe piept, iar picioarele desculţe i se odihneau pe o lespede de argint. Asculta bucuros pe Senusret şi răspunse prin câteva
vorbe pe care scribul, ghemuit alături, le însemnă cu sfinţenie pe o foaie de papirus. În sală era zăpuşeală grea şi pe obrajii
Faraonului, de subt pschentul împletit din fire de aur curat, se prelingeau dâre de sudori lucitoare. Trei perechi de sclave, goale,
cu apărători de pene de struţ, se străduiau zadarnic să mai răcorească puţin aerul dimprejurul tronului.Unamonu avu fericirea
să poată săruta piciorul faraonului şi să primească, din mâinile lui, ca amintire, un scarabeu de aur cu pecetea stăpânului
stăpânilor.
Senusret, foarte mulţumit de toate, se întoarse apoi acasă, împreună cu Unamonu, în oraşul sfânt Abotu, ale cărui
împrejurimi adăposteau aşezămintele de veşnicie ale înâîilor faraoni stăpânitori peste cele două ţări egiptene şi în mijlocul
căruia se înălţa falnic marele templu al zeului Osiris, domnul tuturor lucrurilor, binefăcătorul lumii, regentul eternităţii.
Cinci ani trebui să petreacă Unamonu între preoţii zeului, să înfrunte toate ispitele, să-şi însuşească toate învăţăturile ca să
dobândească în sfârşit, iniţierea în tainele lumilor văzute şi nevăzute. După ce se înfăţişă zeiţei Isis ca un luminos desăvârşit,
Senusret îi dădu de soţie pe Neferura, împreună cu o casa nouă, clădită înadins pentru ei, urându-le doar să-i dăruiască un
nepot. Unamonu era acuma bărbat între bărbaţi, în ochii lui negri domneau parcă visuri şi dorinţi tainice. Mitra albă, pe craniul
ras, îi lungea puţin faţa. Avea o fire blîndă, potolită, spre deosebire de sora şi soţia sa Neferura, mlădioasă şi frumoasă ca floarea
de lotus, dar aspră şi sâcâitoare încât ajunsese spaima tuturor slujitorilor.
Bătrânul Senusret se stinse într-o dimineaţa caldă de primăvară, fără a fi bolit. Găsindu-l mort, Merit începu să se vaite
desperat, îşi sfârtică hainele, îşi smulse puţinul păr alburiu ce-i mai împodobea capul. Ţipetele ei aduseră degrabă şi pe
Neferura la căpătâiul mortului, apoi pe toate femeile din Pahimtu, încât palatul şi grădina nomarhiei se umplură de bocete.
Numai Unamonu îşi stapâni durerea şi porunci sclavilor să ridice îndată corpul rece al tatălui său şi să-l ducă în casa
morţilor, unde să-l gătească pentru călătoria cea mare. Apoi el însuşi merse cu vestea tristă în mijlocul celor şapte mari preoţi ai
lui Osiris, înştiinţându-i că, urmaş de sânge al lui Senusret, se urcă în scaunul de nomarh. Preoţii şi dregătorii de frunte i se
închinară până la pământ, după obicei, şi-i urară să trăiască şi să domnească milioane de milioane de ani întru mulţumirea lor şi
a oraşului sfânt Abotu. Noul nomarh însă, în aceeaşi zi, trimise solie umilă Faraonului, dând de ştire că înţeleptul Senusret s-a
săvârşit din lumea aceasta și că el, Unamonu, este de azi înainte stăpânitorul locurilor.”
(Liviu Rebreanu, Adam și Eva)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Menționează un motiv pentru care Unamonu întreprinde călătoria.
..............................................................................................................................................................................
2. (5 p) Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: desăvârșit, se stinse, durerea, obicei și știre.
.....................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Precizează două argumente potrivit cărora textul citat este unul literar.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Construiește un enunț care să reflecte opinia ta despre personajul Unamonu.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. (10 p) Precizează relația dintre Senusret și Unamonu, așa cum reiese din textul dat.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

160
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Aventură, călătorie

6. (10 p) Identifică două mijloace de caracterizare a călătorului și ilustrează-le prin secvențe preluate din textul dat.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

C. Producerea de text pornind de la textul- suport (20 de puncte)


Imaginează-ți portretul personajului Unamonu din textul lui Liviu Rebreanu. Conturează-l, în 10-15
rânduri, motivând trăsăturile sale prin informațiile desprinse din fragmentul dat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................

161
Unitatea 7
Confruntări
etice și civice

Edvard Munch, Țipătul

Test 1 - Libertate, egalitate, fraternitate


La vita e bella - recenzie de film
Liviu Rebreanu, Ițic Ștrul, dezertor
Test 2 - Dreptul la educație
12 iulie - Ziua Internațională Malala
Malala Yousafzai, Eu sunt Malala

Test 3 - Sub semnul literaturii distopice


Societățile distopice în literatura și cinematografie
George Orwell, Ferma Animalelor

Test sumativ
Legenda mancurtului
Vasile Voiculescu, Lobocoagularea prefrontală

Sugestie muzicală:
John Williams, The Last Crusade
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

TEST FORMATIV 1 - Libertate, egalitate, fraternitate


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
„Viața e frumoasă” („La Vita e Bella”) este un film a cărui acțiune are loc în jurul anului 1940, în Italia. Roberto
Benigni, regizorul peliculei, interpretează personajul principal, un chelner evreu pe nume Guido Orefice. Acest film este
format din două povești diferite: prima începe ca o comedie romantică și în primele patruzeci și cinci minute vom vedea cum
Guido încearcă să atragă atenția unei profesoare minunate, Dora, personaj jucat de soția lui Benigni, Nicoletta Braschi. Din
nefericire pentru el, ea este logodită cu un oficial fascist, dar nu pentru mult timp. Cu farmecul său și simțul umorului, Guido
reușește să câștige inima Principessei lui, așa cum a denumit-o.
În 1945, Guido si Dora apar împreună cu băiatul lor de cinci ani, Giosue. Acesta este momentul în care povestea
romantică devine o tragedie. Prima manifestare a persecuției evreilor este atunci când Giosue vede un semn în fereastra unui
magazin: “No dogs or jews are allowed”(„Câinii şi evreii nu au voie să intre”). Acesta este doar începutul dramei. La o zi
după, de ziua lui Giosue, Dora ajunge acasă și găsește casa devastată. Guido și Giosue au fost luați de către poliție în
camioane cu multi alți evrei. Toți evreii au fost mutați într-un lagăr de concentrare, un loc plin de teamă și tristețe. Bărbații și
femeile trebuiau să lucreze din greu și o simplă greșeală îi putea costa viața. Din păcate, copiii și persoanele în vârstă nu erau
capabili să lucreze și erau trimiși la „dușuri”, locul morții. Dora se sacrifică și preferă să fie cu Giosue si Guido, în această
neașteptată întorsătură a vieții. Când au ajuns în lagărul de concentrare, bărbații și femeile au fost separați.
Acesta este momentul în care Guido transformă tragedia într-un joc elaborat. Pentru a-l proteja pe Giosue de
realitatea îngrozitoare, el inventează pentru fiul său o vacanță. El îi spune că trebuie să câștige 1000 de puncte, făcând
diferite activități, cum ar fi să se ascundă, să facă liniște, să nu ceară gustări sau să plângă. Impresionantă este puterea lui
Guido de a-l convinge pe băiatul său că acesta este doar un simplu joc și că marele premiu este un tanc real. El îl minte pe
Giosue că a rezervat locul şi ar putea pleca oricând doresc.
Acesta este un film care emoționează prin fiecare secvență, pentru că vedem că dragostea părinților este cel mai
important sentiment din lume. Guido este capabil să facă orice pentru a-și proteja copilul de orice rău și încearcă să-și
mascheze durerea cu zâmbete. Un impact major reprezintă trecerea de la o viață perfectă într-una riscantă, în care știi că poți
muri oricând. Benigni prezintă Holocaustul într-un mod unic, subțiind linia dintre comedie și tragedie, rezultatul fiind o
adevărată capodoperă a cinematografiei din toate timpurile. Pentru acest film a câștigat Marele Premiu la Festivalul de
Film de la Cannes din 1998.

(https://anamoraru92.wordpress.com/2013/03/10/la-vita-e-bella-1997-recenzie)

163
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul secvenţei îi putea costa viața.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Formulează un enunţ în care să menţionezi numele actorilor care interpretează rolurile principale şi profesiile
pe care aceştia le au în film.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Precizează patru reguli pe care le presupune jocul inventat de Guido pentru fiul său pentru a câştiga marele
premiu.
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Exprimă-ţi părerea cu privire la decizia tatălui, aceea de a-şi minţi copilul.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Care sunt atrocităţile la care este supus poporul evreu de către nazişti în vremea Holocaustului?
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Realizează portretul protagonistului, în 3-5 rânduri, aşa cum reiese din textul dat, menţionând modalităţile de
caracterizare pe care le foloseşte autoarea recenziei.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:

— Apoi dacă-i așa, bine că știu, că nu mă mișc de-aici nici mort! Lasă c-am priceput eu ispita, că nu-s prost... Vrei
să mă faci dezertor, ai? Mă mir că nu ți-i rușine, Ionică! Încaltea de nu ne-am cunoaște de-acasă... Rău îți șade, Ionică,
zău așa! Adică ce ți-am greșit eu ție de umbli să-mi lași familia pe drumuri și să mă faci și pe mine să nu mă mai pot
întoarce acasă niciodată?... Ei, iaca eu nu vreau să fiu dezertor! Nu vreau și nu vreau!
Căprarul îl ascultă liniștit și pe urmă îi zise tot blând și domol:
— N-oi fi vrând tu, dar de ce ți-e frică nu scapi!
— Minți! strigă Ițic întărâtat de glasul moale al căprarului.
— Degeaba nu vrei tu, că tot dezertor ești, zise iar Ghioagă.
— De ce să fiu, dacă nu vreau să plec? Eu nu-mi fac datoria? Nu lupt eu ca orișicare?
— Așa-i, măi Ițic, dar eu n-am ce-ți face... Crede-mă, măi frate! Ordin! Auzi? Ordin de la don' locotenent... Uite-acu tu

164
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice
nici nu mai ești în compania noastră. Raportul a plecat de azi-dimineață: Ițic Ștrul, dezertor...
Ițic ridică ochii în sus, deznădăjduit. Întrebarea „ de ce?” îi sfâșia creierii, fiindcă nu găsea niciun răspuns
mulțumitor. Își dădea seama că e pierdut și știința aceasta îi stânjenea gândurile. Căuta în minte vorbe de răzvrătire sau
măcar de apărare și nu mai afla decât o îngăimare nătângă, prostească:
— Nu vreau... Nu vreau...
— Ba să vrei, măi frate Ițic, îi zise căprarul aproape în șoaptă. Trebuie să vrei, că altfel nu se poate... M-am gândit și
m-am frământat de ajuns toată calea până aici și vezi bine că nu se poate altfel...
— Ce-am greșit, Ionică, păcatele mele? izbuti Ițic să se scâncească iar, mai toropit.
— Parcă eu pot să știu?... Nu-s eu de vină, Ițic, vezi tu bine... Mie don' locotenent mi-a ordonat să...
Ghioagă își curmă vorba speriat de ochii soldatului, care se făcuseră mari, parc-ar fi vrut să-i sară din cap.
— Să mă omori? stărui Ițic.
— Să te omor! făcu stins căprarul. Și să te îngrop, să nu ți se mai afle nicio urmă... Acu vezi bine, măi Ițic, vezi bine că
nu te mai poți întoarce înapoi... Vai de sufletele noastre!
Urmă o tăcere lungă. Ițic privea încremenit buzele căprarului, pe care-și citea osânda, iar Ghioagă stătea cu gâtul
întins, cu ochii țintă la dânsul, ca și când ar fi așteptat un răspuns, care să-i ușureze inima. Frigul se înmuiase. Din cer
cerneau, în legănări leneșe, fulgi ușori de zăpadă ca niște petece de hârtie.

(Liviu Rebreanu, Iţic Ştrul, dezertor)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Menţionează câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: întărâtat şi deznădăjduit.
....................................................................................................................................................................................
2. (5 p) Identifică doi termeni ce aparţin câmpului semantic al armatei.
....................................................................................................................................................................................
3. (10 p) Alcătuieşte patru enunţuri în care să ilustrezi polisemia verbului a pierde.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Completează spaţiile libere:
a. Un indice temporal în textul citat este ................................
b. Modul de expunere dominant este .....................................
5. (5 p ) Menţionează rolul punctelor de suspensie în secvenţa încadrată.
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
6. (10 p) Selectează din ultimul paragraf două figuri de stil diferite şi comentează semnificaţia fiecăreia.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

165
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Eşti un tânăr scriitor. Elaborează, din proprie perspectivă, un text de 7-10 rânduri, în care să îţi imaginezi un posibil
deznodământ al fragmentului rebrenian.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

166
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă dragostea părinților este cel mai
important sentiment din lume, folosind şi informaţii din textul citat mai sus (A).
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate exprimării unei aprecieri;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

167
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Redactează un eseu nestructurat, de minimum 400 de cuvinte, despre efectele pe care le pot avea deciziile
nefondate ale superiorilor asupra oamenilor pe care-i au în subordine, valorificând atât informaţiile din text, cât şi
situaţiile trăite în viaţa de zi cu zi.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

168
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

169
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

TEST FORMATIV 2 - Dreptul la educație


Numele……………………………… Autoevaluare……………………….
Prenumele…………………………... Nota finală…………………………
Clasa ................................................. Data .................................................

Nivel de dificultate: STANDARD


Se acordă 10 puncte
din oficiu
50 min.

A. Receptarea textului nonliterar (30 de puncte)


Citește următorul fragment:
Pe 9 octombrie 2012, Malala Yousafzai a fost împuşcată în cap de talibani pentru că promova dreptul la educaţie
pentru femei după ce talibanii au emis un decret religios prin care interziceau prezenţa fetelor în şcoli. După doi ani şi o zi,
Malala (17 ani) a primit Premiul Nobel pentru Pace, devenind astfel cel mai tânăr câştigător al distincţiei.
Malala nu doar că a supravieţuit, ci şi-a transformat povestea într-o maşinărie de promovare a acestei cauze,
s t r â n g e b a n i p e n t r u f i n a n ţ a re a ş c o l i l o r ş i a d e v e n i t c e l m a i t â n ă r l a u re a t N o b e l d i n i s t o r i e .
Se întorcea de la şcoală atunci când a fost împuşcată. Aflase că talibanii au ameninţat-o, dar nu credea că aceştia
vor ataca un copil, aşa că se temea mai mult pentru siguranţa tatălui ei, cel care a sprijinit-o. Malala Yousafzai avea deja, de
la vârsta de 11 ani, un blog găzduit de BBC Urdu sub pseudonimul Gul Makai. Scria despre viaţa pakistanezilor din Valea
Swat, căzută sub controlul talibanilor în anul 2004.
Postarea care i-a adus însă atenţia grupării teroriste a fost publicată în ianurie 2009 cu titlul „S-ar putea să nu mai
merg niciodată la şcoală”. În text, Malala anunţa că nu este sigură dacă şcoala la care mergea se va mai deschide după
vacanţa de iarnă. „De această dată, fetele n-au fost prea încântate de apropierea vacanţei pentru că ştiau că, dacă talibanii
î ş i v o r i m p l e m e n t a e d i c t u l , e l e n u v o r m a i p u t e a m e rg e v re o d a t ă l a ş c o a l ă ” , s c r i a M a l a l a .
În aprilie 2013, chipul Malalei Yousafzai a apărut pe coperta ediţiei dedicată de revista „Time” celor mai influenţi
100 de oameni din lume. „Istoria este plină de oameni al căror curaj a fost combătut cu violenţă. Puţini însă sunt la fel de
tineri cum era Malala la 15 ani, când un taliban a urcat în autobuzul care o aducea de la şcoala din nord-vestul Pakistanului
şi a împuşcat-o alături de alte două fete, încercând atât s-o omoare pe Malala cât şi să - după cum se arată într-o scrisoare a
grupării Taliban - să dea o lecţie oricui avea curajul să ceară educaţie, libertate şi autodeterminare, în special pentru fete şi
femei. Sau la 11 ani, când Malala a început să scrie pe un bloc BBC Urdu, vorbind despre ambiţiile sale de a deveni doctor,
frica ei de Taliban şi determinarea ei de a nu permite Talibanului - sau fricii ei - să o împiedice să ajungă la educaţia de care
ştia că are nevoie pentru a-şi realiza visul. Malala se află acum unde îşi doreşte să fie: înapoi la şcoală. Gruparea Taliban
aproape că a transformat cazul Malalei într-un martiriu. Au reuşit să o transforme într-un simbol. Cartea autobiografică pe
care o scrie acum pentru a creşte gradul de conştientizare despre cei 61 de milioane de copii din întreaga lume care nu se află
la şcoală arată că acceptă responsabilitatea - pe care nu a cerut-o - drept un sinonim al curajului şi ca reprezentant al fetelor
de pretutindeni. Oricum îşi va termina Malala cartea, povestea ei de-abia acum începe.”
Pe 12 iulie, în ziua în care a împlinit 16 ani, Malala a vorbit în faţa Adunării ONU. „Să punem mâna pe cărţi şi pe
creioane. Sunt armele noastre cele mai puternice.” ONU a declarat 12 iulie Ziua Internaţională Malala.
(http://adevarul.ro)
170
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Explică sensul expresiei să dea o lecţie.
............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….....
2. (5 p) Indică anul în care Malala a devenit cel mai tânăr câştigător al Premiului Nobel pentru Pace din istorie.
…………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………..............................................................
3. (5 p) Precizează motivul pentru care tânăra pakistaneză a fost persecutată de talibani.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………......
4. (5 p) Numeşte anul apariţiei şi titlul articolului care a stârnit revolta grupării Taliban împotriva Malalei.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......
5. (5 p) Menţionează care este visul Malalei, după cum reiese din textul dat.
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..............................................................
6. (5 p) Prezintă, în 3-5 rânduri, semnificaţia secvenţei: „Să punem mâna pe cărţi şi pe creioane. Sunt armele noastre cele
mai puternice.”
.…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………....

B. Receptarea textului literar (40 de puncte)


Citește următorul fragment:
— Malala o să trăiască liberă ca pasărea cerului, le spunea el tuturor.
Aşa că mă întorceam la jocurile mele cu ceilalţi copii. Mai ales când era vremea întrecerilor de zmeie, când băieţii încercau să
taie frânghiile concurenţilor. Era un joc palpitant, cu eliberări şi plonjări imprevizibile. Era frumos, dar şi trist să văd zmeiele
frumoase prăbuşindu-se la pământ.
Poate că eram tristă pentru că îmi închipuiam că viitorul meu va fi frânt, ca zborul zmeielor – și asta doar pentru că
eram fată. În ciuda a ceea ce spunea tata, ştiam că atunci când Safina şi cu mine aveam să creştem, lumea avea să se aştepte să
gătim şi să facem curat pentru fraţii noştri. Puteam să ne facem doctori, pentru că era nevoie de medici femei care să aibă
grijă de paciente. Dar nu puteam fi avocate sau inginere, creatoare de modă sau artiste – sau orice altceva am fi visat să fim. Şi
n-am fi avut voie să ieşim din casă neînsoțite de un bărbat.
Uitându-mă la fraţii mei care se căţărau pe acoperiş să-şi lanseze zmeiele, mă întrebam cât de liberă voi putea fi de
fapt.

171
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Dar chiar și în acele momente ştiam că sunt feblețea tatălui meu. Un lucru foarte rar pentru o fată pakistaneză.
În Pakistan, când se naşte un băiat toată lumea sărbătoreşte. Se trag focuri de armă în aer. Se pun daruri în leagănul
copilului. Numele băiatului e scris în arborele familiei. Dar când se naşte o fată, nimeni nu vizitează părinţii, iar femeile o
compătimesc pe mamă.
Tata nu a băgat în seamă aceste obiceiuri. Mi-am văzut numele scris, cu o cerneală albastră strălucitoare, chiar
lângă numele bărbaţilor din familia noastră. Numele meu e primul nume de femeie care apărea acolo în trei sute de ani.
(Malala Yousafzai, Eu sunt Malala)

Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. (5 p) Alege varianta corectă.
a) Sinonime contextuale pentru întreceri şi frânt sunt:
concursuri, obosit competiţii, distrus jocuri, anulat
b) Textul memorialistic este un text:
literar nonliterar de graniţă.
2. (5 p) Prezintă două trăsături ale textului memorialistic, prin raportare la textul citat.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3. (5 p) Identifică în fragmentul dat o locuţiune şi alcătuieşte un enunţ cu sinonimul acesteia.
..............................................................................................................................................................................................
4. (5 p) Completează câmpul semantic al profesiilor cu alte cinci din aceeaşi categorie.
.............................................................................................................................................................................................
5. (5 p) Precizează valoarea expresivă a utilizării verbelor la modul indicativ, timpul imperfect.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
6. (5 p) Prezintă conflictul interior al fetei pakistaneze așa cum se desprinde din al treilea paragraf.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
7. (10 p) Explică, în 5-7 rânduri, semnificaţia secvenţei: „Tata nu a băgat în seamă aceste obiceiuri. Mi-am văzut numele
scris, cu o cerneală albastră strălucitoare, chiar lângă numele bărbaţilor din familia noastră.”
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

172
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

C. Producerea de text pornind de la fragmentele suport (20 de puncte)


Ai participat la decernarea Premiilor Nobel în calitate de jurnalist, ocazie cu care ai întâlnit-o pe Malala. Realizează
un interviu inedit, de cinci întrebări, cu această eroină.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………...........................
……………………………………………………....………………………………………………………...........................

173
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Nivel de dificultate: PERFORMANȚĂ

Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă fetele/femeile ar trebui să reprezinte o
categorie defavorizată în societatea oricărei ere, folosind şi informaţii din textele citate mai sus.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate
exprimării unei aprecieri;
-să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia
dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi punctuaţie).

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

174
Caiet auxiliar. Limba și literatura română. Clasa a IX-a Confruntări etice și civice

Nivel de dificultate: EXCELENȚĂ

Redactează un eseu structurat, de 400-600 de cuvinte, despre egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de
naţionalitate, sex, religie sau culoare, raportându-te atât la informaţiile din textele-suport, cât şi la diferite situaţii din lumea
în care trăim.
În redactarea eseului, se recomandă să ai în vedere următoarele repere:
-prezentarea unui punct de vedere personal asupra respectării drepturilor omului într-o societate modernă;
-surprinderea modului în care autoarea textului B prezintă confruntările de ordin civic;
-dezvoltarea corespunzătoare a unor situaţii/exemple concrete care să susţină tema dată.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...