Sunteți pe pagina 1din 4

SPEŢA NR.

1
În anul 2004, în statul Metodia, dra Yara Dumy, în vârstă de 15 ani, elevă la un liceu din oraşul
Barov, descoperă că este însărcinată. Părinţii săi insistă ca Yara să păstreze sarcina, dar o obligă să
renunţe la studii. Pentru a păstra secretul asupra situaţiei fetei, o reţin acasa, încuiată într-o cameră,
unde primeşte zilnic mâncare, apă şi mama ei o ajută la igienă. Colegul său şi presupusul tată al
copilului, Yanni V., în vârstă de 16 ani, publică un articol în revista liceului despre situaţia Yarei,
precum şi câteva mesaje primite de la ea prin SMS şi o fotografie a ei, goală, trimisă tot prin telefon.
Atât articolul, cât şi fotografia, sunt preluate de ziarul naţional „Metodia adevărată”, însoţite de un
apel făcut autorităţilor de a lua măsuri.
În urma publicării articolului, directorul ziarului, T.M., este pus sub urmărire penală pentru publicarea
unor imagini contrare bunelor moravuri. Judecătoria din Eledur, capitala statului, îl condamnă la 2 ani
de închisoare cu suspendarea executării.
Între timp, Yara dă naştere unui băieţel, dar părinţii, în calitate de tutori legali ai fiicei lor, semnează
actele de abandon. Băieţelul, Yaris, es adoptat. Yara încearcă să anuleze abandonul şi adopţia, dar
cererea sa es respinsă de instanţă, pe motiv că deja legăturile de filiaţie au fost întrerupte ca urmare a
adopţiei.
Între timp, Yara îşi reia studiile la liceul din Barov, însă, ca urmare a unor materiale publicate în
revista liceului, despre încercările ei de a-şi recupera copilul, es sancţionată cu eliminarea, iar
înscrierea în orice altă unitate de învăţământ îi este interzisă pt o perioadă de 3 ani, sancţiunea fiind
aplicată de un comitet format din inspectori şcolari şi cadre didactice, a cărui decizie nu poate fi
atacată în instanţă.
In anul 2006, Yara şi directorul ziarului sesizează Curtea europeană a drepturilor omului.

1. Violarea căror drepturi ar putea fi invocată de Yara? Analizaţi ŞI îndeplinirea condiţiilor de


admisibilitate.
2. Ce drepturi ar putea invoca dl. T.M.?
3. Cum aţi argumenta dacă aţi fi agentul guvernamental?

Răspunsuri
1. Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, în ordine cronologica Yara ar putea
invoca violarea următoarelor drepturi:
A.) Ținând cont ca d-ra Yara a fost încuiata și reținuta într-o camera putem constata faptul
că a fost încălcat:
ART. 5 din CEDO- Dreptul la libertate si la siguranță
1. Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea
sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale :
a. dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent ;
b. dacă a facut obiectul unei arestari sau dețineri legale pentru nerespectarea unei hotarâri
pronunțate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantarii executării unei obligații prevăzute
de lege ;
c. dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare competente,
atunci când există motive verosimile de a se bănui ca a săvârsit o infracțiune sau când exista motive
temeinice ale necesității de a-l împiedica să săvârseasca o infracțiune sau să fugă după săvârsirea
acesteia ;
d. dacă este vorba de detenția legală a unui minor, hotarâtă pentru educația sa sub
supraveghere sau despre detenția sa legală, în vederea aducerii sale în fața autorității competente ;
e. dacă este vorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita o boala
contagioasa, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond ;
f. daca este vorba despre arestarea sau detentia legala unei persoane în scopul împiedicarii
patrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva careia se afla în curs o procedura de expulzare ori de
extradare.
Se constată faptul că nu există niciunul din cazurile exceptive privind dreptul la libertate și la
siguranță al d-rei Yara.

B.) În condițiile în care d-ra Yara a fost eliminată din liceu în urma deciziei comitetului de
inspectori și cadre didactice , iar aceasta decizie nu poate fi atacata în instanță putem considera faptul
că Yara nu poate avea parte de un proces echitabil și a fost încălcat:
ART. 6 din CEDO-Dreptul la un proces echitabil
1. Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public si în
termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotarî fie
asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii
în materie penala îndreptate împotriva sa. Hotarârea trebuie sa fie pronuntata în mod public, dar
accesul în sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durata a procesului sau a
unei parti a acestuia, în interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale într-o
societate democratica, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o
impun, sau în masura considerata absolut necesara de catre instanta când, în împrejurari speciale,
publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

C.) De asemenea fiindu-i facute publice pozele în care apare dezbracata a fost încalcat:
ART. 8 din CEDO-Dreptul la respectarea vietii private si de familie
1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau
si a corespondentei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice în exercitarea acestui drept decât în masura
în care acesta este prevazut de lege si constituie, într-o societate democratica, o masura necesara
pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si
prevenirea faptelor penale, protectia sanatatii, a moralei, a drepturilor si a libertatilor altora.

D.) Datorita faptului ca Yara a fost obigata de parinții săi să renunțe la studii consider că a
fost încalcat:
ART. 14 din CEDO-Interzicerea discriminarii
Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de prezenta Conventie trebuie sa fie asigurata
fara nicio deosebire bazata, în special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice
alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau
orice alta situatie.

Conform ART. 35 din CEDO constat faptul că cererea îneplinește condițiile de admisibilitate
respective:
1. Curtea nu poate fi sesizata decât dupa epuizarea cailor de recurs interne, asa cum se întelege
din principiile de drept international general recunoscute, si într-un termen de 6 luni începând cu data
deciziei interne definitive. ( Yara nu a putut epuiza caile de recurs interne deoarece acestea nu au
existat. )
2. Curtea nu retine nicio cerere individuala introdusa în virtutea articolului 34, în cazul în care
a. ea este anonima
b. ea este în mod esential aceeasi cu o cerere examinata anterior de catre Curte sau deja supusa
unei alte instante internationale de ancheta sau de reglementare si daca nu contine fapte noi. ( cererea
este formulata de victimă iar Curtea nu a mai fost sesizata anterior cu privire la aceasta situație )
3. Curtea declara inadmisibila orice cerere individuala introdusa în virtutea articolului 34,
atunci când ea considera că:
a. ea este incompatibila cu dispozitiile Conventiei sau ale Protocoalelor sale, în mod vadit
nefondata sau abuziva ( cerea este compatibila deoarece au fost încalcate mai multe drepturi din
CEDO )
b. reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu important, cu exceptia cazului în care respectarea
drepturilor omului garantate prin Conventie si Protocoalele sale impune o examinare a fondului
cererii, si cu conditia de a nu respinge din acest motiv nicio cauza care nu a fost examinata
corespunzator de o instantă nationala.
4. Curtea respinge orice cerere pe care o considera inadmisibila în aplicarea prezentului
articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii

2. T.M. ar putea invoca următoarele drepturi

ART. 10 din CEDO-Libertatea de exprimare


1. Orice persoana are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie
si libertatea de a primi sau a comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice si fara a
tine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedica Statele sa supuna societatile de radiodifuziune,
cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertati ce comporta îndatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor
formalitati, conditii, restrângeri sau sanctiuni prevazute de lege care, într-o societate democratica,
constituie masuri necesare pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica,
apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii, a moralei, a reputatiei sau a drepturilor
altora, pentru a împiedica divulgarea informatiilor confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si
impartialitatea puterii judecatoresti.
De asemenea reclamatul poate invoca faptul că pulicarea articolului privind situația d-rei Yara
nu a fost de natură să afecteze bunele moravuri ale societății deoarece aceasta a vizat un interes
legitim și anume intervenția autorităților statului pentru a ocroti drepturile d-rei Yara și a copilului
acesteia.

3. Ca agent guvernamental, aș invoca urmaăoarele aspecte în susținerea soluțiilor instanțelor


naționale:

-Respingerea cererii de anulare a abandonului a fost efectuata în condiții legale ținând cont de
faptul ca adopția copilului Yarei a fost hotarâtă de parinții săi în calitate de reprezentanți legali acest
fapt fiind reglementat de legislația țării , la fel ca și imposibilitatea anulării abandonului și adopției.
De asemenea conform art. 5, alin. 1 din LEGEA nr. 273/21.06.2004 adopția se încheie numai dacă
aceasta este în interesul superior al copilului. Ori acest fapt poate fi pus la îndoială ținând cont că
acest copil a fost adoptat de o nouă familie, s-a integrat în cadrul acesteia iar o noua adopție facută
de catre Yara ar putea afecta interesul superior al minorului.

- Prin condamnarea lui T.M. pentru publicarea articolului nu a fost încălcat vreun drept
prevazut de CEDO. Este adevarat că , conform art. 10 orice persoană are dreptul la libera exprimare
numai că la alin. 2 este specificat faptul ca exercitarea acestei libertăți poate fi supusă unei sancțiuni
prevazute de legislația în vigoare ce constituie masura necesara pentru protecția moralei și a reputației
unei persoane.

-Eliminarea d-rei Yara din liceu a fost determinaăa de încercarile sale de a-ți recupera
copilul , încercări care au fost efectuate în afara unui cadru legal în condițiile în care , în urma
adopției ea pierduse calitatea de mama.

BIBLIOGRAFIE
Convenţia europeană a Drepturilor Omului amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14, însoţită de
Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13.

Bianca Selejan Guțan, Protecția Europeană a Drepturilor Omului – Ediția 4 , Editura


C.H.Beck, București, 2001.

Corneliu Bîrsan, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii pe articole . Vol. 1.


Drepturi și libertăți. București, Editura ALL Beck, 2005.