Sunteți pe pagina 1din 17

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

S.C. AUSTING SERV S.RL.


Bucuresti, sector 3, str. Nita Elinescu nr. 57

LUCRARE DE EVALUARE
A COMPETENTELOR PROFESIONALE
PENTRU OCUPATIA
“PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE ”

AUTOR :

==== 2014 ====


Proiect general
„Extindere hală producţie-depozitare (P), spaţii birouri
(P+1E)”

Proiect de specialitate – „Instalaţie automată de stingere a incendiilor tip


sprinklere”

Faza de proiectare – P.T. +D.E.

2
Borderou de instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor

Memoriu tehnic – instalaţie de stingere a incendiilor cu sprinklere


Capitolul 1 – Date generale
Capitolul 2 – Prevederi legale aplicabile
Capitolul 3 – Descrierea soluţiei tehnice alese
Capitolul 4 – Note de calcul
Capitolul 5 – Program de control pe faze determinante

3
Memoriu tehnic – instalaţie de stingere a incendiilor cu sprinklere

Capitolul 1 – Date generale

1.1. Generalităţi
Prezenta documentaţie a fost întocmită pentru faza de proiectare PT+DE, potrivit temei de
proiectare pusă la dispoziţie de către beneficiarul investiţiei, în conformitate cu prevederile Legii
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, având la bază şi precizările Scenariului de
securitate la incendiu întocmit potrivit OMAI nr. 130/2006.

1.2. Beneficiar
S.C. ..........................

1.3. Particularităţi specifice construcţiei


Extinderea propusă, ce formează un compartiment distinct de incendiu, este formată din:
Corp 1 – hală de producţie şi depozitare ambalaje carton, regim de înălţime parter;
Corp 2 – birouri, regim de înălţime parter şi etaj.
Spaţiile interioare şi suprafeţele utile propuse sunt:

PARTER
Nr. crt. Destinaţie Suprafaţa (mp)
1 Depozit materie primă 855,49
2 Producţie ambalaje carton 2628,14
3 Depozit produs finit 428,70
4 Camera compresoare 76,23
5 Cameră preparare amidon 26,83
6 Staţie tratare apă 22,08
7 Depozit piese mărunte 23,44
8 Atelier reparaţii 49,55
9 Atelier ştanţe 88,00
10 Coridor trecere 49,55
11 Birou calitate 49,55
12 Laborator calitate 18,29
13 Arhiva curentă 18,29
14 Birou producţie 36,12
15 Birou director producţie 20,97
16 Hol acces 64,16
17 Borou planificare şi lansare comenzi 29,42
18 Hol grupuri sanitare 9,27
19 Grup sanitar bărbaţi 17,34
20 Grup sanitar femei 17,56
21 Cameră curăţenie 2,40
22 Depozitare diverse 150,14
4
23 Printer 3,43
24 Kicinetă 3,43
Suprafaţa utilă PARTER 3832,89

ETAJ
Nr. crt. Destinaţie Suprafaţa (mp)
1 Centrală ventilaţie + schimbător 107,21
căldură
2 Cameră tablou electric 29,46
3 Arhiva 98,90
4 Birou 18,54
5 Birou 18,54
6 Birou 25,86
7 Hol + casa scării 46,94
8 Kicinetă 6,00
9 Birou statistică producţie 30,60
10 Sală şedinţe şi instruire 49,55
11 Scară 11,79
12 Hol scară 11,25
Suprafaţa utilă ETAJ 454,64

Suprafaţa totală utilă (parte + etaj) = 4287,53 mp.

Categoria de importanţă, conform HG 766/1995 pentru aprobarea unor regulamente privind


calitatea în construcţii şi a Metodologiei de stabilire a categoriei de importranţă a construcţiilor,
aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/1997, este „C” – construcţii de importanţă normală.
Clasa de importanţă, potrivit Normativului de proiectare antiseismică a construcţiilor P 100-2013.

Construcţia este încadrată în gradul II de rezistenţă la foc.


Zonele administrative şi sociale (birouri, laborator analize, grupuri sanitare, sala de şedinţe,
kicinete) se încadrează conform prevederilor art. 2.1.3. din Normativul P 118-99 în nivel de risc
mic de incendiu.
Potrivit Scenariului de securitate la incendiu, spaţiul de producţie şi depozitare se încadrează în
categoria „C” pericol de incendiu, ceea ce îi corespunde un risc mare de incendiu.
Potrivit art. 2.1.6 din P 118-99 întregul nou compartiment de incendiu se încadrează în categoria
„C” pericol de incendiu.
Măsurile constructive de protecţie şi siguranţă la foc a construcţiei sunt tratate pe larg în Scenariul
de securitate la incendiu elaborat şi verific at de verificator de proiecte.

Instalaţii aferente construcţiei:


- instalaţie de alimentare cu apa (sursă proprie şi reţea locală);
- instalaţie de alimentare cu gaze;
- instalaţie de alimentare cu energie electrică;
- instalaţie de stingere şi limitare incendiu (hidranţi exteriori existenţi, hidranţi interiori,
instalaţie automată de stingere incendii tip sprinkler).
- instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu (extindere a celei existente).

5
Mijloace tehnice de intervenţie şi apărare împotriva incendiilor (stingatoare tip P6, pulbere ABC,
instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu, instalaţie de limitare şi stingere tip hidranţi interiori,
exteriori, sprinklere) ;
Având în vedere prevederile art. 5.10. 8 din normativul P 118-99 se va prevedea un serviciu privat
de pompieri civili (situaţii de urgenţă).

Capitolul 2 – Prevederi legale aplicabile

Calculele realizate s-au făcut cu respectarea următoarelor acte normative în domeniu:


- normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare – indicativ I9/94;
- normativ privind securitatea la incendiu a clădirilor, Partea a II-a – instalaţii de stingere,
indicativ P 118/2-2013;
- SR EN 12845:2005 – Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de
stingere tip sprinkler. Calcul, instalare şi întreţinere;
- SR 1343-1/2006 - Alimentări cu apă, Determinarea cantităţilor de apă de alimentare;
- STAS 1478/90 – Alimentarea cu apă a construcţiilor civile şi industriale. Prescripţii
fundamentale de proiectare
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, modificată prin Legea 123/2007;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- HG nr. 622/2004, modificată, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii;
- NP 003-96 normativ pentru poriectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-
sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă;
- Normativ pentru prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de
construcţii şi instalaţii – indicativ C 300-94;

Capitolul 3 – Descrierea soluţiei tehnice alese

3.1. alimentarea cu apă a situaţiei existente:


În prezent fabrica deţine următoarele surse de apă pentru stingerea incendiilor:
- reţea locala de alimentare cu apa, potrivit contract de furnizare, având un debit maxim de
5mc/h;
- propriu – foraj folosit doar pentru completarea rezervei intangibile, conform autorizaţiei de
gospodărire a apelor, cu un debit maxim de 10 mc/h.

Instalaţii de înmagazinare a apei:


- un rezervor metalic cu un volum de 10 mc pentru apă rece menajeră, cu staţie hidrofor,
având un debit de 0,66 mc/h şi H=7,5 bar.
- un rezervor de 300 mc pentru stocarea apei utilizată ca „rezervă intangibilă”, prevăzut cu
staţie de pompare echipată cu două pompe având Q1=30-72 mc/h (20 l/sec.), Q2=12-42
mc/h (11,6 l/sec.);

Reţea de hidranţi exteriori - reţea de distribuţie de tip inelar, formată din conducte cu diametrul de
DN 100 (4”), echipată cu hidranţi DN 65 supraterani, în număr de 8.

6
3.2. alimentarea cu apă a soluţiei proiectate:
Obiectivul proiectat va fi format dintr-un compartiment de incendiu ce are un volum de 33500 mc,
gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „C” pericol de incendiu.

Calculul debitelor si presiunilor necesare pentru instalaţiile de stins incendiu tip sprinklere
apă-apă

În conformitate cu normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Partea a II-a –


instalaţii de stingere – indicativ P118/2-2013, punctul 7.1., lit. f), la clădiri (încăperi) de
producţie/depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600
mp este obligatorie o echipare tehnică cu instalaţii automate de stingere tip sprinkler.

La stabilirea datelor de proiectare s-au avut în vedere următoarele date de intrare:


a) materiale depozitate în magazia de materii prime:
– coli de carton (cu excepţia celui ondulat) paletizat, depozitat plat pe înălţime de maxim 3,2 m
(categ. II, conform anexa C, SR EN 12845:2005 sau Anexa 15, tab. 15.4 din P 118/2-2013);
- carton (cu excepţia celui ondulat), rulouri depozitate vertical, pe o înălţime maximă de 4,5 m
(categ. III, conform anexa C, SR EN 12845:2005 sau Anexa 15, tab. 15.4 din P 118/2-2013);

b) materiale existente în spaţiul de producţie:


- coli de carton (cu excepţia celui ondulat) paletizat, depozitat plat pe înălţime de maxim 3,2 m
(categ. II, conform anexa C, SR EN 12845:2005 sau Anexa 15, tab. 15.4 din P 118/2-2013);

c) materiale depozitate în magazia de produse finite:


- cutii de carton, cutii goale, grele şi asamblate, paletizate, cu înălţime maximă de depozitare de
3,5 m (categ. III, conform anexa C, SR EN 12845:2005 sau Anexa 15, tab. 15.4 din P 118/2-
2013);

Moduri de depozitare: depozitarea se va face sub forma de vrac sau stivă (mod ST1 conform SR
EN 12845:2005 şi tab 7.2 din P118/2-2013), cu menţiunea că depozitarea trebuie să se facă în
stive care să nu depăşească suprafeţe de 150 mp, iar intervalele între stive trebuie să fie de cel
puţin 2,4 m.

Instalaţia automată de stingere incendiu tip sprinklere va avea următoarele caracteristici:

Clasa de risc de incendiu HHS3


Densitatea de calcul pe aria protejată 15 mm/min (SR EN 12845:2005),
Aria de stropire a unui cap sprinkler 9 m2 , tab. 7.4 din P118/2-2013
Aria protejată 260 m2 (SR EN 12845)
Înălţime depozitare magazie materii prime max. 4,7 m
Debitul de calcul a instalaţiei de combatere a incendiilor cu sprinklere apă- 4550 l/min (75,83 l/s)
apă
Capacitatea rezervei intangibile de incendiu 409,48 mc
Capacitatea rezervei intangibile totale 425 mc, tabel 10 din SR EN 12845:2005
Timpul de refacere a rezervei intangibile 24 h
Debit necesar refacere rezerva intangibilă 17,7 mc/h (4,9 l/s)
Timpul de functionare teoretic a instalaţiei de stingere tip sprinklere 90 min (SR EN 12845:2005 şi art . 7.26 / P118/2-
2013)
Temperatura de declanşare a sprinklerului 68 °C
Număr de capete de sprinklere rezultat 555 bucăţi

7
- amplasare/dispunere sprinklere – standard (S), cu S = 3,7 m;
- distanţa dintre deflector şi spaţiul de depozitare minim 1,0 m (art. 7.67 din P 118/2-2013)

ACS-ul
Suprafaţa desfăşurată a construcţiei se compartimentează in 1 zonă (sector), asigurat de un
aparat de control şi semnalizare a incendiilor (ACS).
Instalatiile sunt de tip inelar si partial ramificat (fiind prevazute cu ramuri pe care se vor
monta cel mult 6 capete de sprinkler cum sunt cele ce nu se alimenteaza din doua puncte precum
cele dintre axele 18-21/ Ga-Ha, sau cele de pe zona de birouri). Ramurile sunt cu sectiune
constanta, avand dimensiunile cuprinse intre 1” si 2”.
Un sector de sprinklere sistem apă – apă are maximum 800 capete de sprinkler, fiind
conectat la un aparat de control şi semnalizare DN 150 mm. cu flanşă şi organ de închidere şi
manometru de control, amplasat în staţia de pompare incendiu.
Aparatul de control şi semnalizare este prevăzut cu două sisteme independente de
semnalizare si alarmare :
- un sistem hidro-mecanic ce acţionează o turbină cu clopot amplasată pe peretele
exterior al staţiei de pompare, la o distanţă mai mică de 15 m de aparatele ACS.
Clopotele turbinei se montează deasupra nivelului supapei aparatului ACS.
- un sistem de semnalizare şi alarmare electric ce transmite semnalul prin interfaţa
aparatului ACS la dispeceratul fabricii.
Aparatul de control şi semnalizare se va monta în poziţie verticală.
S-au prevazut 6 racorduri fixe tip Strotz cu diametrul de trecere de 65 mm (DN 65) pe
peretele exterior al staţiei de pompare, fiecare racord fiind capabil să asigure 15 l/s pentru
alimentarea de la pompele mobile a instalaţiei de sprinklere, în aval de aparatul ACS.
Toate conductele instalatiei se vor executa din teava de otel, negre, cu diametrele cuprinse
intre 6” si 1”, grunduite si vopsite la exterior si fixate de elementele de constructie prin
intermediul colierelor VICTAULIC, a tijelor filetate si a profilelor MEFA.
Conductele se vor monta cu panta intre 2-50/00 spre aparatul de control si semnalizare.
In punctele cele mai ridicate ale retelei, marcate pe planurile de executie, se vor monta
robinete de aerisire si de inchidere, cu port-furtun, pentru a se permite spalare conductelor precum
si un robinet cu trei cai pentru golire si montare a unui manometru cu scala circulara Pn. 16 bar.
Amplasarea capetelor de sprinkler s-a facut astfel incat sa se asigure stropirea fiecarui
punct cu o intensitate de minim 0, 25 l/s .

3.3 Gospodăria de apă


Gospodăria de apă ce deserveşte instalaţia automată de stingere a incendiilor tip sprinkler, aferentă
extinderii fabricii este formată din următoarele elemente principale:
3.3.1 instalaţie de alimentare cu apă pentru refacerea rezervei intangibile;
Rezerva de apă se va alimenta din reţeaua de apă a localităţii (conducta PEHD De 110 mm)
printr-un cămin de branşament redimensionat pentru debitul de apă necesar extinderii (vezi proiect
branşament). Căminul este identificat în planşe cu denumirea „cămin brnaşament apă rece – nou
proiectat”, care va alimenta rezervorul printr-o conductă de PEHD Pn 10, De 75 mm. Pe conductă
sunt montate câte două robinete acţionate electric la comanda sesizoarelor de nivel din rezervor.

3.3.2 rezerva de apă pentru instalaţia automată de stingere incendii tip sprinklere;
8
În această etapă de dezvoltare a fabricii, gospodăria de apă incendiu aferentă noii investiţii va fi
formată dintr-un rezervor subteran cu un volum util de 410 mc.
Din acest rezervor de apă incendiu, în afara alimentării pompelor de incendiu pentru instalaţia de
sprinklere s-a prevăzut posibilitatea alimentării cu apă a pompelor mobile de intervenţie în caz de
incendiu şi a autospecialelor prin 6 racorduri cuplaj STORZ cu diametrul de trecere de 65 mm
(DN 65), la cererea asiguratorului investitorului.
Pentru evacuarea apei acumulate accidental peste cota maximă, s-a prevăzut o conductă de
preaplin, executată din ţeavă PVC Dn 100 mm.
Rezerva intangibilă de apă incendiucumulată în rezervor, conform P 118/2-2013 este de 425 mc.
Accesul în rezervorul subteran se face prin intermediul unei guri de vizitare situată în partea
superioară.
S-a prevăzut ca nivelele minime şi maxime ale rezervei intangibile aferentă instalaţiei de
sprinklere să fie semnalizate la tabloul de comandă din staţia de pompare.

3.3.3 staţia de pompare


Staţia de pompare apă incendiu este o construcţie subterană amplasată în zona de nord a incintei
(a se vedea plan de situaţie) în care se amplasează echipamentele de pompare, recipientele şi
conductele de legătură necesare pentru asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor de stins
incendiul.
Camera pompelor este alipita de rezervorul subteran, cu acces vertical din exterior printr-un
chepeng.
Debitul şi presiunea pentru reţeaua de sprinklere vor fi asigurate de un grup de pompare electric
(grup activ) şi un grup de pompare diesel (grup de rezervă) şi o pompă pilot, cu următoarele
caracteristici:
a) grup pompare electric
- certificare: SR EN 12845:2005
- conductă de aspiraţie/refulare: DN 300 mm / DN 200 mm / DN 150 mm;
- debit de pompare: 80 l/s, 288 mc/h;
- înălţime de pompare: 100 mCA (10,0 bar)
- date electrice: 3-50Hz, 400V, IP55, IE2, 130 kW.

b) pompa pilot: putere electrică 1,5 kW, 2900 rot/min, IPO55, 400V.

c) grup pompare diesel:


- certificare: SR EN 12845:2005;
- conductă de aspiraţie/refulare: DN 300 mm / DN 200 mm / DN 150 mm;
- debit de pompare: 80 l/s, 288 mc/h;
- înălţime de pompare: 100 mCA (10,0 bar).

d) tablou de comandă şi control

Pompele active şi de rezervă se vor opri numai manual din staţia de pompe sau automat in lipsa
apei, iar pornirea se va face automat funcţie de presiune.
Pompele active funcţionează în cascadă, iar pompa pilot asigură menţinerea constantă a presiunii
în sistem, prin completare pierderi.

Se menţionează că soluţiile şi debitele prevăzute în documentaţia elaborată s-au bazat pe


prevederile normelor şi normativelor în vigoare (STAS 1478/90, I9/1994, P 118/99, P 118/2-2013,
9
precum şi SR EN 12845). De asemenea s-a avut în vedere şi precizările Scenariului de securitate
la incendiu, prevederi ce au stat la baza întocmirii documentaţiei tehnice de dimensionare a
elementelor instalaţiei de protecţie la incendiu.

Pentru asigurarea probării instalaţiei de pompare cu verificarea performanţelor de debit şi presiune


necesare, s-a prevăzut o conductă de retur a apei pompate în rezervor (DN 150 mm).
Alimentarea pompelor de sprinklere se realizează direct din rezervor prin câte două racorduri DN
300.
Camera pompelor va fi prevăzută cu 2 stingătoare tip P6 şi 2 tip G3 în camera pompelor electrice.
Ele se vor amplasa conform poziţionării în oraganizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de
muncă, în locuri accesibile, ferite de umezeală.

Capitolul 4 – Note de calcul

• Instalatii de sprinklere
Instalatia a fost dimensionată în concordanţă cu prevederile din privind securitatea la incendiu
a clădirilor, Partea a II-a – instalaţii de stingere, indicativ P 118/2-2013, respectiv SR EN
12845:2005 – Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip
sprinkler. Calcul, instalare şi întreţinere.
Pentru spaţiile de producţie şi depozitare:
• Debitelele de calcul şi presiunile necesare vor fi asigurate în permanenţă de staţia de
pompare pentru sprinklere, proprie incintei.
• Sprinklerele vor fi amplasate astfel încât să asigure protejarea întregii suprafeţe, fiind
montate sub tavan, corespunzator cerinţelor din Normativul P 118/2-2013.

- aria de declansare simultană : As = 260 m2;


- intensitatea de stingere: is = 0,1667 l / sec. m2 (tabel 7.7 / P118/2-2013)
- densitatea de calcul: 15 mm/min (SR EN 12845:2005), deci is = 0,25l/sm2
Caracteristicile tehnice ale capetelor de sprinklere vor fi:
- poziţia de montaj = capul în sus ;
- temperatura de operare = 68°0 C;
- suprafaţa de stropire = 9 mp;
- presiune a apei la capul de debitare este de 0,5 bar;
- debitul de calcul al unui sprinkler:

Qspr = K x H l/min

în care:
- H = presiunea apei de 0,5 bar pentru sisteme HH (vezi 13.4.4 din SR EN 12845);
- K = factor de debit. K = 115
Rezultă:

Qspr = 115 x 0,5 = 81,32 l/min = 1,355 l/s

Intensitatea de stingere, se calculează cu formula: is = q sprinkler / Aria protejată de un cap

10
Qsprincler
I= S
sprincler

Qsprincler 1,355
I= S = = 0,151 l/sm2 , deci densitatea de calcul este 9,06mm/min
sprincler 9

Rezultă că densitatea de calcul de 15mm/min este bine aleasă.


Corespunzător cerinţelor tab . 7.11 din P 118/2-2013 intensitatea de stingere trebuie să fie de
minim 0,25 l / sec. x m2, pentru o arie de declansare de 260 m2.
Numărul de capete de sprinklere ce pot intra în funcţiune simultană:

N = Asr / Ap = 260 / 9 = 28,88 buc

Folosind distanţele de montaj dintre capetele de sprinkler şi configuraţia tavanului, în aria de


declanşare simultană proiectată sunt montate 32 buc. sprinklere.
Pentru asigurarea compensării variaţiei de debit între primul şi ultimul cap de sprinkler luate în
calcul, a fost considerat un spor de 15 %, astfel ca debitul de calcul este:
Q total spr = 1,355 l/ sec. x 1,15 = 1,558 l/sec
Debitul de calcul al instalaţiei este:
Qinst = 32 x 1,558 = 49,86 l/sec = 2991,6 l/min
Comparând această valoare cu valoarea furnizată de tabelul 7 din SR EN 12845, rezultă că
valorile folosite la predimensionare au fost alese corect.
Instalaţia a fost dimensionată în concordanţă cu prevederile din Normativul P 118/2-2013 şi
SR EN 12845:2005.

Rezerva intangibilă de apă necesară a fi asigurată pentru instalaţia automată de sprinklere


(s-a luat în considerare cel mai mare debit de calcul) este:
49.86 l / s x 1.5 ore x 3600 sec
VRS   269.24 m 3
1000

VRi = VRSprinklere = 270 mc.

Pentru debitul dat de standard, adică 4550 l/min (75,83 l/s), rezerva de apă ar fi
75.83 l / s x 1.5 ore x 3600 sec
VRS   409.5 m 3
1000

Tabelul 10 din standardul SR EN 12845 indică pentru predimensionare un volum de apă de


425 mc.
Debitul necesar pentru refacerea rezervei de apă, timpul de refacere de 24 ore:

425 m 3
Qrefi   17,7 m 3 /h (4,9 l/s)
24 ore

În consecinţă, sursa de apă trebuie să asigure un debit minim de apă de 4,9 l/s , condiţie
care este îndeplinită prin alimentarea cu apă de la reţeaua orăşenească şi din forajul propriu

11
Sarcina hidrodinamică necesară instalaţiilor pentru combaterea incendiilor cu sprinklere

Hnec spr = Hg + Hu + hrint + hrext + hr acs + hr statia pompare

Hg – cota geodezică a conductei de distribuţie în poziţia cea mai dezavantajată hidraulic,


respectiv Hg = 14+ 2 = 16 m; (înălţimea de 2 m reprezintă cota subterană la care este montat
grupul de pompare)
Hu – presiunea de utilizare necesară la sprinklere (Hu = 5 m H2O);
hr, int – suma pierderilor totale de sarcină pentru instalaţia interioară (h r, int = 21,57 m H2O -
prin conducte şi armături);
hr, ext – suma pierderilor totale de sarcină pentru instalaţia exterioară (h r, ext = 6,82 m H2O -
prin conducte şi armături);
hr acs = 2 m H2O pentru ACS – aparatul de control şi semnalizare pentru sprinklere);
hr statia pompare = 2 m H2O (în armături, coturi, distribuitoare).
hr, int , respectiv hr, ext au fost determinate prin aplicarea formulei Hazen-Williams pentru
calculul pierderilor de presiune prin conducte, ţinând cont şi de lungimile echivalente a
racordurilor şi robinetelor precizate în tabelul 23 din standardul SR EN 12845.
6,05 *10 5
În formula p  * L * Q1,85
C1,85 * d 4,87

p – pierderea de presiune în bar

Q – debitul prin conducte în l/min

d – diametrul interior mediu al conductei în mm

C – constantă funcție de tipul și uzura conductei

L – lungimea echivalentă a conductei și armăturilor în m;


Rezultă:

Hnec spr = Hg + Hu + hrint + hrext + hr acs + hr statia pompare

Hnec spr = 16+ 5 + 21,57 + 6,82 + 2 + 2 = 53,39 m H2O

Pompele existente în gospodăria de apă satisfac din punct de vedere al parametrilor buna
funcţionare a instalaţiei de stingere cu sprinklere.
NOTĂ: Instalaţia de semnalizare optică şi acustică a nivelului apei din rezervor nu face
obiectul prezentului proiect.
NOTĂ: Instalaţiile electrice aferente staţiilor de pompare inclusiv iluminatul de siguranţă
nu fac obiectul prezentului proiect.
12
13
Capitolul 5 – PROGRAM PRIVIND CONTROLUL EXECUŢIEI INSTALAŢIEI DE STINGERE
INCENDIU

Pentru controlul calitatii lucrărilor de INSTALAŢII PENTRU LIMITAREA SI STINGEREA INCENDIILOR


In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii (H.G. nr. 272/1994) si
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, (proiectantul) stabileste
prezentul program de control.
Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie programata prin grija
executantului.
Procedeele si metodele de Document Cine intocmeste
Lucrari ce se controleaza, verifica sau se receptioneaza calitativ pe faze si pentru Nr. si data
verificare a calitatii si de scris care si semneaza
care trebuie intocmite documente scrise actului incheiat
receptie a lucrarilor se incheie documentul
1 2 3 4 5
Receptia preliminară Se vor efectua urmatoarele verificari : Registru de Beneficiar (sau
procese- delegatul
- verificarea calitatii aparatelor, obiectelor si materialelor utilizate (existenta
verbale beneficiarului)
certificatelor de calitate, respectarea conditiilor tehnice prevazute in proiect
Delegatul CTC al
si corespondenta acestora cu standardele in vigoare referitoare la produsele
firmei de executie
respective)
- verificarea corespondentei lucrarilor cu prevederile din
proiect, standarde si alte prescriptii oficiale de proiectare si
executie; verificarea lucrarilor pe faze (inclusiv a lucrarilor
ascunse) prin constatari la fata locului prin sondaj;
- verificarea aspectului si calitatii lucrarilor
- verificarea conditiilor de rezistenta, etanseitate si de functionare a
instalatiilor
Receptie partiala (La Se verifica urmatoarele categorii de lucrari de instalatii: Registru de Beneficiar (sau
terminarea unor portiuni procese- delegatul
- Conducte interioare pentru combaterea incendiilor ;
din instalatie, care pot verbale beneficiarului)
- Toate lucrarile care se acopera
functiona sau se pot Delegatul CTC al
- Montarea obiectelor si accesoriilor la obiecte;
proba independent) firmei de executie
- Montarea diverselor aparate pentru combaterea incendiilor;
- Lucrari de izolatii si vopsitorii (acolo unde este prevazut in
proiect)
- Etanseitatea si rezistenta conductelor de apa;
- Functionarea instalatiei in ansamblu.
Receptie finala (La terminarea Se verifica urmatoarele categorii de lucrari de instalatii: Registru de Beneficiar (sau
tuturor lucrarilor) procese- delegatul
- Conducte interioare pentru combaterea incendiilor ;
verbale beneficiarului)
- Toate lucrarile care se acopera
Delegatul CTC al
- Montarea obiectelor si accesoriilor la obiecte;
firmei de executie
- Montarea diverselor aparate pentru combaterea incendiilor ;
- Lucrari de izolatii si vopsitorii (acolo unde este prevazut in
proiect)
- Etanseitatea si rezistenta conductelor de apa;
- Functionarea instalatiei in ansamblu.

NOTA:
Toate aparatele, materialele si prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost
livrate cu certificarile de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari;
In toate cazurile in care prescriptiile tehnice specifice prevad, se vor efectua si probe directe pe santier;
- Se mentioneaza ca firma de executie nu este indreptatita a face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al proiectantului.
Termenele vor fi stabilite de beneficiar si executant comunicandu-se proiectantului.
Beneficiar, Constructor, Proiectant, Reprezentant ISC,

15
Program de control pe faze determinante

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII


ÎN FAZELE DETERMINANTE ŞI ÎN FAZELE DE EXECUŢIE PENTRU REZISTENŢĂ ŞI
STABILITATEA INSTALAŢIILOR SANITARE ŞI STINGERE INCENDIU

Obiect: Instalaţii interioare /

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind


controlul de stat al calităţii în construcţii (HG. Nr. 272/1994) şi Procedurii privind
controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţă şi stabilitatea
construcţiilor, se stabileşte prezentul program de control.
Participanţii la recepţia lucrărilor vor fi anunţaţi cu 10 zile înainte de ajungerea in
faza de execuţie determinanta sau care se recepţionează, prin grija antreprenorului.

Nr. Denumirea lucrărilor ce se recepţionează Participanţi: Nr. şi data:


crt. sau în faza de execuţie determinantă -I.C. -Proces verbal de
pentru rezistenţă şi stabilitatea în - Investitor: I recepţie calitativa
construcţii - Executant: E (PVRC)
- Proiectant: P - Proces verbal de
I.C I E P control a lucrărilor in
faze determinante
(PVCFD)
I. INFRASTRUCTURA
I.1. Predare//primire front de lucru; se va x x x PVRC
întocmi fişa de măsurători
I.2. Controlul montării echipamentelor din
gospodăria de apă de incendiu x x x PVRC
I.3. Controlul pozării circuitelor instalaţiei
tip sprinklere x x x PVRC
I.4. Efectuarea probelor de presiune la
conductele de apa din: x x x x PVCFD
- instalaţia de sprinklere
- gospodăria de apa incendiu
II. SUPRASTRUCTURA
II.1. Predare amplasament x x x PVRC
II.2. Controlul pozării circuitelor instalaţiei
de sprinklere, a calităţii materialelor, pe x x x PVRC
măsură ce sunt puse în operă.
II.3. Efectuarea probelor de presiune la
conductele de apa din: x x x x PVCFD
- instalaţia de sprinklere
II.4. Receptia la terminarea lucrarilor de x x x PVRC
instalatii interioare

Legendă: I – investitor, E – executant autorizat, P – proiectant de specialitate autorizat


IC – Inspectoratul de Stat în Construcţii

Beneficiar Proiectant

Executant Inspectoratul de Stat în Construcţii

CURSANT:

17

S-ar putea să vă placă și