Sunteți pe pagina 1din 1

MODUL I: DIN TEXTILA $1 PIELARIE

» Nota iatroductivS

Modulul ,,Operafii tehoologice din industria textila §i pielarie", components a ofertei


edueafionale (curriculare) pentru calificari profesionale din domeniul de pregatire profesionala
Industrie textila $i pielarie, face parte din cultura de specialitate si pregatirea practica aferente clasei a X-
a, mvatamant professional. Modulul are alocat un nurnar de 352 ore/an, conform planului de fnvafamant,
din care :
*1 64 ore/an - laborator tehnologic
*2 192 ore/an - instruire practicS

Modulul ,,Operatii tehnologice din indnstria textila §i pielarie" este central pe rezultate ale
InvafSrii §i vizeaza dobandirea de cunostinte, abilitafi si atitudini necesare angajarii pe pia|a muncii
in una din ocupatiile specificate In SPP-urile corespunzatoare calificSrilor profesionale de nivel 3,
din domeniul de pregatire profesionala Industrie textila si pielarie sau in continuarea pregatirii intr-
o calificare de nivel superior,

* STRUCTURA

Corelarea dlntre lavaflrii din S.PP fi eonflnuturik favltarii

UM 5: OPERATHLOR
TEHNOLOGICE fENTRU
REALIZAREA UNUI PRODUS SPECIFIC
DOMENIULUI TEXTILE PIELARIE

5,1.1. Abilitifi 5.3.1. Nofiuni generate privind procesele tehnologiee dia


S.2.L industria textilS §j pieiarie
11.1.
5.3.1
5.2.1. Procese tehsologice de filare
5.1.2
.5.2.2. *5 Fluxuri tehnologice In filatura.
.5.3.2
5.2.3. *6 Faze si operatii rundarrsentaie in filatura.
5.1.3,
.5.2.4. Definitie. Scop. Sernifabricate obtinute in
5.1.4.
5.3.3.
5.2.5. filaturi.
5.1.5,
5.3.4
5.2.6. *7 Utilaje folosite In filaturi (carda, laminor,
.5.2.7. flaier, masina de filat - pSrti componente,
5.3.5
5.2.8. principiul de funcfionare, organe de lucru,
.5.2.9 manuiri speciftce operafiilor de
5.2,1 norme pentru sSnatatea ?i securitaM-10-' si de prevenire si
0 stingere / specifice).
5.2.11 - Defecte de fiiare. Cauze si
i remediere. Figa de autoevali«t^\: peiitni j
±I~li_____rJ'~I~ =
Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textila 51* pi